I. Textová část Charakteristika školy Výchovně vzdělávací program

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "I. Textová část. 1.1. Charakteristika školy. 1.2. Výchovně vzdělávací program"

Transkript

1 2008/2009 Výroční zpráva Základní školy J.Vohradského Šluknov, okres Děčín

2 I. Textová část 1.1. Charakteristika školy Název a adresa školy: ZŠ J. Vohradského Šluknov, okres Děčín T. G. Masaryka Šluknov tel: Součásti školy: školní družina školní jídelna školní klub (ZL ze dne ) 1.2. Výchovně vzdělávací program Název Č. j. a datum schválení MŠMT ČR V ročníku/třídě Základní škola Č. j / a ročník Školní vzdělávací program 1., 2., 6. a 7. ročník V letošním školním roce probíhala výuka ve třinácti třídách na I. stupni a v devíti třídách na II. stupni. Třídy byly v průměru naplněny do počtu 21 žáků. Ve dvou odděleních školní družiny bylo zařazeno 60 žáků. To znamená, že stav se oproti loňskému školnímu roku nezměnil. Školní klub, který je MŠMT ČR z roku 2007 povolen stále ještě nebyl v provozu, protože nejsou dokončené prostory, určené k jeho činnosti. Kromě povinných předmětů byly v sedmém až devátém ročníku vyučovány povinně volitelné předměty informatika, anglický jazyk, německý jazyk, ruský jazyk, sportovní hry, dramatická výchova a domácnost. Na škole jsou vyučovány tři cizí jazyky - anglický, německý a ruský. V letošním školním roce nadále probíhalo ověřování školního vzdělávacího programu v dalších ročnících, ve druhém a sedmém. Ve zbývajících ročnících dobíhá vzdělávací program Základní škola. 2

3 Součástí obou vzdělávacích programů jsou EVVO, sexuální výchova, výchova k volbě povolání, multikulturní výchova a prevence sociálně patologických jevů Materiální, prostorové a personální podmínky Škola má tři budovy. Sídlem ředitelství školy je budova v ulici T.G.Masaryka. V letošním roce zde byl umístěn 5. ročník a všechny třídy II. stupně. K výuce se na II. stupni používá jedenáct odborných pracoven - pro zeměpis, přírodopis, cizí jazyky, fyziku a chemii, hudební výchovu a pracovní vyučování - cvičná kuchyň a školní dílny. Součástí učebny fyziky a chemie je kabinet, který se zároveň využívá jako laboratoř při praktických cvičeních. K odborným učebnám se řadí i dvě pracovny PC a interaktivní učebna, které jsou využívány k výuce i k mimoškolním činnostem. K pracovnám patří kabinety, které jsou průběžně vybavovány pomůckami podle požadavků předmětových komisí. Ve druhém patře budovy se nachází aula, kde probíhají společenské a kulturní akce školy. V suterénu jsou šatny a skladové prostory. Spojovací chodbou je napojena na hlavní budovu tělocvična, kde jsou dva sály. Oba sály využívá škola k výuce tělesné výchovy a pro zájmovou činnost žáků. Současně je tělocvična k dispozici ostatním školám ve městě a v odpoledních a večerních hodinách veřejnosti. Součástí budovy je i školní pozemek. Zde se nachází hřiště s umělým povrchem, které může být využíváno bohužel pouze v době výuky, protože školní dvůr je z důvodů nedokončené rekonstrukce již třetí školní rok pro žáky školy nepřístupný. V Zahradní ulici je školní jídelna. Prostory v přízemí této budovy škola částečně pronajímá a částečně využívá pro výuku pracovních činností jsou zde umístěny školní dílny. Třetím objektem je budova v Žižkově ulici. Jedná se o dvě propojené budovy. Ve starší části se nachází tělocvična, dvě oddělení školní družiny, třídy prvního a druhého ročníku a učebna s interaktivní tabulí. V přístavbě jsou 3. a 4. třídy, hudebna a kabinet I. stupně. V zadním traktu je prostorný dvůr, který bývá využíván při hodinách tělesné výchovy nebo pro činnost školní družiny. Vytápění objektů školy je řešeno částečně napojením na městskou výtopnu (budova 678) a částečně vlastními plynovými kotly (722). Administrativní zázemí a kanceláře ředitelství se nacházejí v hlavní budově školy a jsou přístupné veřejnosti i zaměstnancům během celé provozní doby. Objekt školy v budově T. G. Masaryka prochází již čtvrtým rokem rekonstrukcí, která stále ještě není dokončena. Západní křídlo třetího patra, kde se má nacházet školní klub, jazyková pracovna a učebna společenskovědních předmětů dosud nebylo škole předáno do užívání. 3

4 Kmenové třídy školy jsou vybaveny stavitelným žákovským nábytkem. Technické vybavení je průběžně doplňováno a obnovováno dle finančních možností. Na škole je k dispozici 48 PC, z toho 40 je s připojením na internet. Hlavní budova je částečně zasíťována, zbývají připojit učebny v prvním a druhém patře, což je naplánováno na další školní rok. K výuce se používají tři dataprojektory a dvě interaktivní tabule. Ve všech kmenových třídách a odborných pracovnách (mimo PC v II. patře) na druhém stupni jsou zpětné projektory. Na prvním stupni se ZP používá v interaktivní učebně a v pátých ročnících. Do technického vybavení patří i audio a videotechnika, která se dle potřeb doplňuje. Pro potřeby učitelů, žáků i administrativy jsou k dispozici tři kopírky. V letošním roce došlo opět k mírnému poklesu počtu žáků, k měla škola 477 žáků. Tento počet zůstal prakticky nezměněn až do konce školního roku. Ve škole pracuje 33 členný pedagogický sbor, do kterého patří asistent pedagoga a dvě vychovatelky školní družiny. Ekonomický úsek zajišťují účetní a hospodářka, na správním úseku pracuje stabilně šest uklizeček a dva školníci. Školní jídelna má čtyři zaměstnance. Ve škole nepracuje odborová organizace. Pedagogický sbor je z 64% kvalifikovaný. Pracuje zde 12 nekvalifikovaných učitelů, pět z nich si ale v současné době kvalifikaci doplňuje dálkovým studiem. Stále přetrvává problém u vysokoškolského studia v oboru učitel II. stupně. Nekvalifikovaní učitelé, kteří by chtěli působit na tomto stupni školy, prakticky nemají možnost tento obor v kombinované formě studia absolvovat, protože žádná z vysokých škol jej nenabízí. Škola nebyla zapojena do žádného rozvojového ani mezinárodního programu. Předkládali jsme školní projekt s názvem Zelená škola, který však neuspěl Výchovné poradenství, PRIPRE, EVVO Funkci výchovného poradce vykonávaly pro I. st. Mgr. Líbalová a pro II. st. Mgr. Sochorová. Metodik primární prevence je Tomáš Rozvoral DiS. EVVO koordinuje Mgr. Lenka Steklá. Spolupráce s PPP ve školním roce 2008/09 1 : I. st. II. st. Celkem Kontrolní šetření 7/2 6/1 13/3 Diag. poruchy 5/1 1/0 6/1 Indiv. šetření 8/2 0/0 8/2 SZŠ 3/2 0/0 3/2 1 Vždy je uveden celkový počet žáků /z toho počet dívek 4

5 Integrovaní žáci vyžadující zvláštní péči: Diagnostik. porucha 7/2 11/2 18/4 (bez zvýš. normativu) Zvýšený normativ SVPU 14/4 9/1 23/5 Tělesné postižení 0/0 1/0 1/0 Ambulantní péče 14/4 6/0 20/4 Všem žákům s SVPU i žákům cizincům je věnována individuální péče. Individuální plány jsou průběžně vyhodnocovány. Nadále pokračuje výuka českého jazyka pro děti vietnamské národnosti, kde je největší jazyková bariéra. Každý žák cizinec má vypracován integrační plán, který je čtvrtletně hodnocen. Údaje o zápise do prvních tříd 2 Zápis proběhl , dodatečný zápis pak v termínu Zapsáno: v řádném termínu 58/26 dodatečně 3/0 Odklad školní docházky pro rok 2008/2009 : celkem žádostí: 11/2 kladně vyřízeno: 9/2 přestup na SZŠ: 2/0 Dodatečný odklad šk. docházky ve šk. roce 2008/2009 povolen: 1/1 Odklad školní docházky 2009/2010: celkem žádostí: 10/3 kladně vyřízeno: 10/3 Ve školním roce 2009/10 nastoupí do 1. ročníku (včetně odkladu ŠD 08/09): 57/25 Odklad školní docházky pro školní rok 2009/2010byl povolen: 10/3 Vycházející žáci Celkem 55/26 Z 9. tř. 34/17 Z nižších ročníků 8. roč. 11/3 7. roč. 5/2 Gymnázium 5. roč. přijato 4/2 nepřijato 6/3 Gymnázium 7. roč. přijato 1/1 2 Číselný údaj za lomítkem = počet dívek. 5

6 Spolupráce s MÚ 3 Projednáno na komisi 1/0 2/2 2/2 Nahlášeno 0/0 2/2 2/2 V průběhu šk. roku došlo k přijetí terénní pracovnice a tím i ke zlepšení spolupráce se soc. odborem. 1. Spolupráce s ETOP centrem 0/0 0/0 0/0 2. Spolupráce se soc. odborem 0/0 5/4 5/4 3. Spolupráce s Policií ČR 1/0 3/1 4/1 4. Žáci cizinci 4/1 7/1 11/2 Vých. poradkyně úzce spolupracují s třídními učiteli a účastní se jednání s rodiči. Jedná se o případy záškoláctví, projednávání kázeňských přestupků, řešení prospěchových problémů či problémů komunikace mezi učiteli a žáky. Výchova k volbě povolání je součástí tematických plánů a je realizována jak jednotlivými vyučujícími, tak i výchovnými poradci, kteří se podílí hlavně na plánování a zařazování doprovodných programů v této oblasti. Během školního roku proběhlo několik besed se zástupci středních škol z regionu, žáci vyšších ročníků II. stupně navštívili střední školy ve městě. Ve spolupráci s ÚP v Rumburku se žáci zúčastnili i každoroční Burzy škol. Realizace školního minimálního preventivního programu Na realizaci Minimálního preventivního programu se podílejí výchovní poradci a vedení školy (řešení soc. pat. jevů s žáky a rodiči), školní metodik prevence (zajišťování akcí v rámci prevence soc. pat. jevů, dotazníková šetření v rámci školy, realizace přednášek v rovině patologických jevů) třídní učitelé (řešení soc. pat. jevů s žáky a rodiči, dotazníková šetření v rámci třídy) a dále všichni vyučující v rámci svých předmětů plněním témat, zařazených do jednotlivých plánů. Témata specifické prevence sociálně patologických jevů aplikovaná v běžné školní výuce: zdravý způsob života, prevence osobního ohrožení a zneužívání návykových látek, alkohol, kouření, drogy, šikanování, závislost na automatech, vyrovnávání se s problémy, národnostní menšiny, kulturní hodnoty, totalitní systémy - komunismus, fašismus, nacismus, tolerance ve společnosti, netolerantnost, rasismus, xenofobie a extremistické projevy v chování lidí a lidská práva. 3 Číselné údaje jsou v pořadí: I. st., II. st. a celkový počet. 6

7 Doprovodné formy vzdělávání specifické prevence sociálně patologických jevů jsou zmíněny v tabulkové části. Jsou to různé besedy, přednášky a projektové programy. Učitelé v rámci učebních předmětů realizují se svými žáky i sociálně-psychologické hry, hlavně v hodinách rodinné a občanské výchovy. Tématy sociálně psychologického výcviku jsou tolerance a rasismus, HIV a AIDS, péče o zdraví a další. Informace a propagační materiály z oblasti soc. patologických jevů jsou předávány i rodičům na třídních schůzkách. Nedílnou součástí práce je i spolupráce při řešení výchovných problémů, neomluvené absence, případně i trestné činnosti s dalšími institucemi (ETOP Děčín, komise SPOD, PČR Šluknov, OSPOD Rumburk) a nepochybně i další vzdělávání pedagogů (přehled je uveden v tabulkové části). Žáky se snažíme zapojovat do mimoškolních akcí a podchytit jejich zájem o členství v různých zájmových kroužcích, které škola nabízí. Do oblasti prevence bezesporu patří i další školní a mimovýr. školní výchovné a vzdělávací aktivity, které jsou zmíněny v dalších částech zprávy. EVVO ve školním roce 2008/2009 Z prioritních úkolů vytyčených v plánu pro školní rok 2008/2009 byly splněny následující body: NAŠE MĚSTO v rámci 650. výročí povýšení Šluknova na město vést žáky k poznávání vlastního města, budování pozitivního vztahu k němu, rozvíjet spolupráci s různými organizacemi ve městě, zapojit žáky do praktických činností přinášejících prospěch vlastnímu městu. V rámci naplňování ŠVP rozšiřovat a zkvalitňovat projektové vyučování a další aktivizující formy výuky. Vést žáky k dodržováním principů trvale udržitelného způsobu života (třídění odpadů, úspory materiálů a energií,..). Motivovat vyučující k plnění plánu EVVO, rozvíjet větší spolupráci a zlepšovat informovanost v oblasti EVVO. 7

8 Aktivity, které proběhly v rámci jednotlivých úkolů: Ad 1: - Projektové dny zaměřené na poznávání Šluknova na 1. stupni (např. Kam se slunce ve Šluknově dívá, Přání pro mé město ) - Celoroční projekt Šluknov v proměnách času na 2. stupni ZŠ (exkurze po místních památkách a pamětihodnostech, srovnávání starých a současných fotografií různých míst ve městě, výtvarná soutěž Šluknov současný, Šluknov budoucí, projekty v rámci ČJ Dopisy panu starostovi, Naše ulice, Náš dům, vytvoření čtyřjazyčného průvodce naším městem, tvořivé dílny v rámci projektového dne Den pro naše město, projektový týden s poznáváním Šluknova, mezitřídní soutěží a prezentacemi jednotlivých tříd) - Soutěž Poznej své město - Celoroční projekt ŠD Kouzelné klíče (návštěva významných budov Šluknova, pověsti, výtvarné zpracování, výstava s vernisáží v Domě kultury) - Exkurze do Plastonu (5. roč.) Ad 2: Kromě výše zmíněných projektů a exkurzí: - Projekty zaměřené na poznávání přírody: projektové dny Podzim, Jaro (1 4. roč.), Rok v kalendáři (1. roč.), projekt Les (4. roč.) - Projektové dny Vzduch, Odpady, Voda a Globální problémy na 2. stupni doplněné prohlídkou meteostanice na SLŠ, sběrného dvora a čističky odpadních vod - Projektové dny Halloween (2. stupeň) - Projektový den Příroda Šluknovska (1. i 2. stupeň) - Návštěva arboreta, NPČŠ (1., 4. roč., ŠD), Natury Rumburk (4. roč.) - Projekt NPČŠ 2. stupeň - AJ - Den zvířat (ŠD, ČJ 6. B) - Den stromů, Den ptactva (ŠD) výlety, poznávání, výtvarné zpracování - Den koní (ČJ 6. B) - Mezinárodní nekuřácký den anketa a vyhodnocení - 2. stupeň - Anketa Den bez aut (8. A Inf.) - Přednášky Sokolnictví (ŠD, 5. roč.), Včelařství (6. roč.), výstava Houby (1. i 2. stupeň) - Exkurze do ZOO Ústí nad Labem a muzea v Děčíně (2. stupeň) - Školní výlety s poznáváním okolní přírody - Vycházky, pozorování, smyslové vnímání přírody (1. stupeň, ŠD, Pč 6. roč.) - Výstavka Naše houby (žáci 2. stupně) 8

9 Ad 3: - Celoroční třídění papíru, plastů a nápojových kartonů (všichni žáci) - Zapojení do projektu Recyklohraní (sběr baterií a elektro zařízení, plnění doprovodných úkolů) - všichni žáci - Sběr PET lahví 1. stupeň - Vedení žáků k šetření vodou, energiemi, materiály - všichni žáci - Využití odpadových materiálů ve výuce Ad 4: - Vytvoření podrobného plánu EVVO, rozpracovaného na jednotlivé měsíce jako zdroj inspirace pro vyučující - Účast na školeních EVVO 4 školení, 4 vyučující - Seznámení ostatních vyučujících s náplní školení a zpřístupnění materiálu ze školení (k zapůjčení nebo elektronicky) - Informační nástěnka ekologické výchovy ve škole 2. stupeň Dále v rámci EVVO probíhalo: - začlenění průřezového tématu EVVO do učiva jednotlivých předmětů podle ŠVP a tematických plánů - činnost kroužků: pletení z pedigu, turistický - využití přírodních materiálů ve výuce - sběr plodů (šípek, žaludy, kaštany) ŠD a 1. stupeň - péče o estetické prostředí školy - účast v soutěžích (olympiády BiO, Z, Duha, Přírodovědný desetiboj, školní soutěž Poznej a chraň) - pravidelné informace z aktivit na webových stránkách školy Z hlavních vytyčených úkolů jsme letos nesplnili projekt Zelená škola (rozšíření květinové výzdoby) nebyla nám přidělena dotace z MŠMT na projekt Školní družina Provoz školní družiny byl od letošního školního roku upraven podle požadavků rodičů. Družina je otevřena denně od 6.00 hod. do 8.00 hod. a od hod. do hod. Činnost školní družiny zajišťují dvě vychovatelky, hlavním pracovním dokumentem je ŠVP pro ŠD, kde je rozpracován zároveň i roční plán činnosti. 9

10 Po celý rok pracovaly při ŠD i dva výtvarné kroužky. Nezdařila se spolupráce se Speciální školou kvůli nezájmu druhé strany. Celoroční činnost byla v závěru školního roku prezentována na výstavě v Kulturním domě ve Šluknově. Družina realizuje vých. vzdělávací činnost mimo vyučování zejména formou odpočinkových, rekreačních a zájmových aktivit, umožňuje také žákům přípravu na vyučování. Činnosti probíhají v odděleních ŠD, lze také využívat i dalších prostor školy, jako např. tělocvična, hudebna apod. V průběhu roku navštěvují děti kulturní akce dle nabídky kulturního kalendáře města, některých se aktivně účastní. V době řádných prázdnin je provoz družiny zajišťován pouze tehdy, pokud je přihlášeno alespoň deset žáků. Informace o prázdninovém provozu dostávají rodiče v dostatečném předstihu od vychovatelek ŠD. Na prázdninový provoz přihlašují rodiče děti písemně. V době mimořádných prázdnin nebo mimořádného volna je činnost ŠD zajištěna. Informace pro rodiče a veřejnost jsou zveřejňovány na webu školy, kde je také prezentována bohatá činnost. volné rozhovory s dětmi, poslech čtených pohádek, společenské hry, volné hry a kreslení, stavebnice, kostky, práce s časopisy, poslech Odpočinková činnost: prózy z magnetofonových nahrávek, klasické i moderní pohádky video, četba na pokračování, společenské hry, práce s dětskými časopisy, hry na školním hřišti. Přírodovědná činnost: vycházky do okolí školy, vycházky s námětovými hrami ve volné přírodě, pozorování změn v přírodě tah ptáků, padání listí, změny teplot atd., sběr přírodnin, pouštění draka, krmení zvěře a ptáků, zdolávání přírodních překážek, delší vycházky do okolí turistické značky, pozorování přírody zaměřené na ekologii, stavby z přírodnin, život v lese, na louce, u rybníka, na poli. Sportovní činnost: hudebně pohybové hry, seznamovací hry, překážkové dráhy na hřišti, zdolávání přírodních překážek, cvičení s hudbou, dopravní soutěže, stavění sněhuláků a staveb ze sněhu, klouzání, koulování, kolektivní hry, hry s náčiním, příprava na sportovní olympiádu plnění sportovních disciplin, závodivé a štafetové hry na hříšti i v tělocvičně. 10

11 Estetická činnost: prostorové stavby ze stavebnic, malování a kreslení na aktuální téma, překládání a skládání papíru, stříhání, práce s přírodním materiálem, práce se šablonou, výroba bramborových tiskátek, dramatizace pohádek s maňásky, výroba drobných dárečků, prostorové stavby z krabic, drobné výrobky určené k výzdobě oddělení, práce s odpadovým materiálem, koláže, frotáže. Dopravní výchova: podmínky silničního provozu, seznamování se s nebezpečnými úseky cesty do školy, chůze po chodníku, chůze po silnici, kde chybí chodník, příprava na změny v povětrnostních podmínkách, které ovlivňují bezpečnost pohybu v silničním provozu, teoretická příprava dětí na pohyb v silničním provozu řízeném světelnými signály, seznamování s dopravními značkami především věnovaným chodcům, stezka pro cyklisty, stezka pro chodce, ověření a znovu upevnění návyků při přecházení vozovky s přechodem pro chodce i bez přechodu, téma Spěch a neukázněnost - příčina dopravních nehod, jízdní kolo a jeho vybavení. Příprava na vyučování: pořádek ve školní tašce, na pracovním místě, didaktické hry, spolupráce s třídními učiteli v jednotlivých ročnících, hádanky, rébusy. Projektové dny ŠD v roce : Kouzelné klíče - každý měsíc plnění úkolů k získání klíče (Klíč poznání. Klíč kamarádství. Klíč tajemství ) - součástí projektových dnů jsou návštěvy památek Šluknova a bližší seznámení s historií let města - spolupráce s knihovnou (výtvarná soutěž) 1.6. Školská rada Školská rada pracovala ve složení: Mgr. Sochorová, Mgr. Líbalová, Mgr. Viktorinová, L. Zeman, I. Benešová, Ing. Lukešová, Bc. Džumanová a M. Flášarová za předsednictví p. Eriky Růžičkové. Schválila změny ve školním řádu, výroční a hospodářskou zprávu školy za školní rok 11

12 2007/2008 a na sklonku prázdnin projednala úpravy ve školním vzdělávacím programu. Školská rada byla také informována o situaci kolem rekonstrukce školy a o stavu budování půdní vestavby Školní stravování Stravování žáků a zaměstnanců školy je provozováno v samostatné budově školní jídelny. V rámci doplňkové činnosti jsou zde poskytovány stravovací služby i pro veřejnost. O provoz jídelny se starají čtyři zaměstnanci. Vedoucí stravování, hlavní kuchařka, kuchařka a jedna pomocná kuchařka. Úklid se zajišťuje svépomocí a údržba je zabezpečována školníky. V závěru letošního roku a během hlavních prázdnin došlo k rekonstrukci výdejních míst a k úpravě tak, aby bylo možné strávníkům rozšířit výběr v salátech a nápojích. Je to další fáze programu zlepšování poskytování stravovacích služeb žákům a zaměstnancům školy. V celé jídelně byl obměněn nábytek. Jako každý rok se prováděla běžná údržba zařízení kuchyně, proběhly i pravidelné revize a porevizní opravy Kontrolní činnost Vnější: ČŠI - v letošním roce neproběhla žádná z kontrol, kterou provádí ČŠI KHS - kontrola bezpečnostních listů bez závad KHS - školní jídelna bez závad Revize 8/2008 hydranty 6/2008 hydranty - nové 11/2008 kuchyň 9/2008 hasicí přístroje 12/2009 revize el. náčiní - škola, kuchyň, jídelna, tělocvična a spotřebiče podle seznamu 3/2009 tělocvična 3/2009 zabezp. systém a pult 6/2009 kotle plyn

13 Vnitřní: Hospitační činnost probíhá podle stanoveného plánu na základě stanovených cílů (tematicky zaměřené, sledování jednotlivých jevů, začínající učitelé atd.), mimo to se provádí hospitace operativní, zaměřené na vyučující, u kterých byly v minulosti již při hospitacích zjištěny nedostatky. Ze závěrů vyplývá, že velká většina hospitovaných hodin je dobře připravená, promyšlená a úspěšně realizovaná. Vyučující usilují o vytváření tvůrčí a přátelské atmosféry ve třídě. K pozitivnímu klimatu ve třídě přispívají jasné výklady, kladné podněty a činnosti, které povzbuzují interakci mezi žáky (žáci s různými poruchami učení, žáci s jiným kulturním zázemím). Hlavně ve třídách I. stupně je v hojné míře zařazována skupinová práce, problémové vyučování, žáci jsou vedeni ke spolupráci a zároveň i k samostatnému řešení problémů. V hospitační činnosti se vedení školy zaměřuje zejména na učitele, kteří z důvodů krátké praxe potřebují metodické vedení či radu. V letošním školním roce byly zjištěny zásadní nedostatky ve dvou případech, a protože ani po zavedení nápravných opatření nedošlo ke zkvalitnění výuky a práce vyučujících, byl po dohodě s těmito pracovníky ukončen pracovní poměr. V jednom případě se bohužel jednalo o kvalifikovanou učitelku. Kontrolní činnost na úseku vzdělávání a výchovy ze strany vedení školy probíhala podle stanoveného plánu. Výsledky kontrol jsou pravidelně vyhodnocovány na pracovních poradách nebo jsou s těmito výsledky seznamováni individuálně jednotliví vyučující. Kontrolována je pravidelně i povinná dokumentace školy dle harmonogramu, estetická úroveň tříd, stav a využití pomůcek, dodržování psychohygienických podmínek. Se závěry kontrol jsou učitelé seznamováni a jsou přijata vždy opatření k nápravě zjištěných nedostatků. Došlo ke změně systému v ukládání dokumentace katalogových listů. Nyní je přehlednější a snadněji lze zkontrolovat, zda obsahuje všechny náležitosti. Kontrolou několikrát prošly písemnosti žáků, tj. sešity a písemné práce, ale i žákovské knížky. V rámci školy se dlouhodobě nedaří zlepšit úroveň písemného projevu žáků, sešity jsou často v nepořádku, klesá jejich estetická úroveň, neustále se zhoršuje i úroveň domácích prací. V příštím školním roce se touto oblastí budou muset ve zvýšené míře zabývat předmětové komise a budou muset přijmout taková opatření, aby se situace zlepšila. Druhým zásadním úkolem pro příští rok je rozvoj a zkvalitnění čtenářské gramotnosti. Vedením školy bylo uskutečněno celkově 45 hospitací na obou stupních školy a ve školní družině. Závěry z hospitací jsou s učiteli projednány a jejich plnění je dále sledováno v následné kontrolní činnosti. Ke kontrolní činnosti náleží i kontrola využití stávajícího zařízení a vybavení školy. Tato kontrola pak slouží jako zpětná vazba při plánování další obnovy vybavení a rozšiřování technického zá- 13

14 zemí pro výuku. Interaktivní učebna na budově 678 byla využívána asi na 75% žáky I. (4. a 5. ročník) a II. stupně, učebna byla využívána k výuce, k doučování, při ambulantní nápravě u žáků se SVPU a k ukázkám připravených prezentací samotnými žáky. Nejčastěji jsou využívány výukové programy na ČJ, M, VL, PŘ. Interaktivní učebna na budově 722 byla plně využívána všemi třídami ( ročník). Nejčastěji byly využívány programy na ČJ, M a PRV. Vyučující poukazují na to, že by bylo vhodné doplnit programy na ČJ pro 1. roč. a AJ pro 3. roč. Obě počítačové pracovny jsou využity na 100%. Výpočetní technika byla využívána k výuce informatiky i ostatních předmětů, při projektových dnech, k práci s žáky s individuálními a integračními plány. S prací na PC se žáci seznamovali od druhého ročníku, její podíl ve výuce narůstal především v 5. roč. a na druhém stupni. Žáci využívali výukové programy, textové a grafické editory, programy pro tvorbu prezentací, Internet. Díky učebnám s interaktivními tabulemi a dataprojektory bylo možné výuku učinit atraktivnější a efektivnější. Po celý školní rok byly pravidelně aktualizovány školní webové stránky. Ke zlepšení výuky v letošním školním roce přispělo: - vybavení obou počítačových učeben novými počítači a v jedné z nich i LCD monitory - zvýšení počtu PC stanic pro žáky - pořízení 2 dataprojektorů (PC učebna a učebna Z) - pořízení programu Vision na správu PC v jedné počítačové učebně - připojení PC v učebnách Př a Z k Internetu - zakoupení nových výukových programů - pořízení nabídky spol. ISL pro výuku AJ V plánu kontrol jsou zahrnuty i pravidelné kontroly úklidu, technického stavu budov a vytápění. Dodržován je roční plán revizí a kontrol na úseku BOZP a PO. Kontrolní činnost na úseku hospodaření probíhala dle stanoveného harmonogramu a zásad vnitřního kontrolního systému. Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím: Celkový počet písemných žádostí o informace: 0 Počet podaných rozkladů proti rozhodnutí o neposkytnutí informace: 0 Počet rozsudků soudu, kterým došlo k přezkoumání rozhodnutí o neposkytnutí informace: 0 Výsledky sankčních řízení za nedodržování zákona: 0 14

15 Stížnosti: V průběhu školního roku byla řešena ČŠI jedna stížnost, kterou podali rodiče. Týkala se vybírání poplatků za poškozené učebnice a byla shledána neoprávněnou. K ředitelce školy nebyla podána žádná stížnost, pouze jedno odvolání proti klasifikaci v druhém pololetí. Po prověření bylo konstatováno, že k porušení pravidel klasifikace nedošlo a hodnocení bylo potvrzeno. Rodiče následně s výsledkem prošetření souhlasili, spis je založen Modernizace a údržba školy Opravy a údržba všech budov školy probíhala v souladu s dlouhodobým plánem. Kromě toho byly realizovány běžné údržbové práce. V hlavní budově se prováděly dokončovací práce na úpravách západního křídla půdní vestavby. Dne proběhlo ve škole šetření stavebního úřadu, při kterém byly zjištěny stavebně bezpečnostní a provozní závady. V zápise z tohoto jednání jsou i termíny k jejich odstranění. Rekonstrukce školy probíhá již od července roku Kolaudace učeben ve třetím patře, bez které nelze dané prostory užívat, doposud neproběhla. I přes to jsme sem v letošním školním roce objednali a koupili nábytek, aby bylo možné v případě předání zde zahájit výuku. Během prázdnin byla vlastními silami zrekonstruována cvičná kuchyňka, která slouží pro výuku pracovních činností a využívá se i pro zájmové kroužky a mimoškolní akce žáků. Byly opraveny sprchy v tělocvičně a původně jsme v této akci počítali ještě s rekonstrukcí šaten, které jsou ve špatném stavu. Během školního roku se ale výrazně zhoršil stav suterénu ve východním křídle budovy, a tak v podzimních měsících ještě pravděpodobně proběhne alespoň nejnutnější oprava poškozeného zdiva. Na to budou použity zbylé finanční prostředky z rozpočtu školy. V přízemí hlavní budovy bylo vyměněno elektrické vedení, další výměny budou následovat v etapách po jednotlivých patrech. V březnu byl instalován nový zabezpečovací systém, díky tomu je v době mimo provoz monitorováno celé přízemí včetně zadních vchodů do budovy (původně byla pod zabezpečením pouze administrativní část a počítačové pracovny). V přízemí byly zrestaurovány další dveře: hlavní ve vestibulu, dvoukřídlé do šaten, dveře do pracovny zeměpisu a do ředitelny. Na chodbách byly osazeny prezentační vitríny, které vyrobili školníci a které nahradily nevyhovující a nebezpečné lišty se skly. Ve sborovně II. stupně byly nahrazeny staré pracovní stoly novými. Proběhla výměna počítačového vybavení v obou pracovnách, pro odbornou výuku byly zakoupeny další dataprojektory a je dále obnovováno vybavení pomůckami a běžnou audiovizuální technikou. Ve škole v Žižkově ulici bylo svépomocí opraveno sociální zařízení v nové budově tak, aby byly splněny všechny hygienické normy. V prostoru na chodbě v průchodu mezi oběma budovami se 15

16 v podzimních měsících ještě bude budovat i WC pro hendikepované žáky. V půdním oddělení školní družiny bylo upraveno topení, v plánu do konce roku je ještě oprava podlahy u půdního oddělení družiny. Po dohodě se zřizovatelem byly v letních měsících naplánovány opravy říms hlavní budovy, oprava nájezdu u hlavního vchodu a dokončení vnitřních schodišť do třetího patra. Bohužel ani jedna z těchto prací nebyla do začátku školního roku dokončena. Žáci školy tak opět budou muset používat ke vstupu do budovy levý hlavní vchod. Školní dvůr ani školní hřiště nemůže být volně zpřístupněno a i nadále je ohrožována bezpečnost žáků dopravním provozem při raním čekání před vyučováním na chodnících u budovy. Z důvodu zajištění bezpečného pohybu žáků po škole byla znovu provizorně zahrazena obě schodiště do třetího patra. 16

17 II. Tabulková část 2.1 Přehled o počtu tříd Počet tříd Celkový počet žáků na konci roku Průměr. počet žáků na třídu Prům. počet žáků na učitele 07/08 08/09 07/08 08/09 07/08 08/09 07/08 08/ (průměrný počet žáků na 1 učitele = počet žáků celkem /přepočtený počet pedagog. pracovníků) 2.2 Údaje o pracovnících školy Personální obsazení ve školním roce 07/08 Ředitelka školy Mgr. Eva Hertlová Zástupce pro I. st. Mgr. Lenka Líbalová Zástupce pro II. st. Mgr. Renata Sochorová Třída Třídní učitel Třída Třídní učitel Asistent Správní zaměstnanci 1. A Mgr. Eichlerová Jana 6.A Mgr. Müllerová Alena Šašková Pavlína Fryč Milan B Mgr. Pokorná Milena B Krebsová Gabriela Školní družina Kratochvíl Jan 2. A Mgr. Ganišinová Ivana 7.A Mgr. Viktorinová Iveta Šimonková Martina Háková Jaroslava B Mgr. Palounková Věra B Mgr. Pánek Petr Fišerová Irena Kuberová Božena C Schneiderová Jana 8.A Bc. Gallová Petra Školní jídelna Zelenková Hana 3. A Syrochmanová Hana B Mgr. Rostová Jaroslava Prajsová Věra Kociánová Jana B Mgr. Zahejská Kateřina C Mgr. Havlíčková Lenka Hlávková Renáta Havlíčková Dana C Mgr. Havlíčková Dana (Pavelka J.) 9.A Mgr. Steklá Lenka Kůlová Zdeňka Tomíková Zdena 4. A Jandová Hana B Rozvoral Tomáš DiS Hlavsová Věra Administrativa 17

18 B Mgr. Šimonková Pavlína Bez třídnictví Vyšohlídová Hana C Vomáčková Jana Kozák Milan Vidimská Květa Čermáková Radmila 5. A B Mgr. Halamková Doris Mgr. Krákora Tomáš Mgr. Pavlovičová Alena Lebedová Marie Hozdeková Nikola Obě zástupkyně ředitele vykonávaly zároveň funkci výchovného poradce na příslušném stupni školy. Vedoucí školního stravování je p. Věra Prajsová a funkci vedoucího školníka vykonává p. Milan Fryč Přehled o pracovnících školy součásti prac. fyz. prac. přep. ped. prac. počet PP kvalif. nekv. studující důch. ženy prům. věk PP I. st škola 31 30,18 As. 1 1 II. st ŠD 2 1,71 ŠD ŠJ 4 3,7 4 ŠJ / DČ 0,3 sp. zam admin celkem 47 45, Na počátku šk. roku nově nastoupily Eva Žďánská, Jana Vomáčková a asistentka Pavlína Šašková. Milan Kozák byl převeden do pozice učitele na II. stupeň, za Mgr. Jirků, která je na mateřské dovolené zastupovala Mgr. Věra Palounková. Od března zastupoval ve třetím ročníku Jan Pavelka za Mgr. Havlíčkovou, která onemocněla a následně dala výpověď z pracovního poměru. Pracovní poměr na konci roku ukončili: Mgr. Dana Havlíčková a Milan Kozák. Ve studiu pokračovala Jana Schneiderová na PF UJEP Ústí nad Labem, Bc. Gallová zahájila navazující magisterské studium a první ročník kombinovaného studia speciální pedagogiky dokončila Eva Žďánská. Gabriela Krebsová v závěru školního roku úspěšně složila SZZ 18

19 na PF UJEP a v průběhu příštího roku bude ještě obhajovat diplomovou práci. Do prvního ročníku ke kombinovanému studiu speciální pedagogiky na PF byl v závěru roku přijat Tomáš Rozvoral Další vzdělávání pedagogických pracovníků 19 Termín Akce Učitelé Bakaláři - školní matrika, Varnsdorf Zdravá škola - šikana na školách, aneb praktické postupy při řešení případů BOZP v regionálním školství - Praha - Aj představení výukového internetového programu Seminář - Interaktivní výuka českého jazyka Tvořivá škola - Činnostní učení ve výuce matematiky ve 4. a 5. ročníku Geometrie, Ústí nad Labem Spisová a archivní služba ve školách a školských zařízeních, Praha Kapradí - ekologická dílna, Litoměřice Tvořivá škola-činnostní učení (Čtení a psaní s porozuměním ve výuce ČJ ve 4. roč. a 5. roč.) Ústí nad Labem Den geografie UJEP Školení - zdravotnické znalosti (1. pomoc) - školitelé: J. Podlešáková a J. Drahoňovský z RZS - účast všech vyučujících -Odměňování pracovníků ve školství a při- Sochorová Rozvoral Hertlová, Líbalová Havlíčková Líbalová, Viktorinová, Ganišinová., Havlíčková, Šimonková Šimonková Hertlová Steklá Šimonková Pánek Hertlová

20 (So) pravované změny škol. předpisů, Praha Školení školení - počítačový program Aktuální stav drogové scény a problematika návykových látek ve škole, Praha Angličtina pro nejmenší - Most Angličtina pro nejmenší - Most Strategie vzdělávání v současné škole lektor: Hanzelka M., Ústí nad Labem - Hudba a zvířátka - Varnsdorf Ochrana reprodukčního zdraví a prevence HIV/AIDS Seminář,,Sedm barev duhy (ekologická výchova) - Jak úspěšně pracovat s dětmi, které mají problémové chování. Praha - PhDr. Eva Ondráčková - Ukázková hodina matematiky. - Ústí nad Labem Malé hravé recepty do výuky Nj. - Ukázková hodina ČJ (činnostní učení). - Ústí nad Labem - Dvanáct měsíců - aneb změny v práv. předpisech za poslední rok a dokumentace školy. - Ústí nad Labem Činnostní učení ve výuce přírodovědy ve ročníku, Ústí nad Labem Činnostní učení ve výuce přírodovědy ve ročníku Steklá Hertlová, Líbalová Havlíčková, Zahejská Havlíčková, Zahejská Hertlová, Líbalová Vidimská Rozvoral, Steklá Steklá, Šimonková Líbalová, Sochorová Líbalová, Šimonková, Zahejská Krebsová Líbalová, Šimonková, Zahejská Hertlová, Líbalová Šimonková Šimonková

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice za školní rok 2007/2008 a 2008/2009 Obsah: A. Struktura vlastního hodnocení školy B. Vyjádření

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín

Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín Minimálně preventivní program 2008/2009 Název: Minimalizace šikany Zpracovala: Mgr. Věra Ruttová metodička primární prevence 1. Popis současného

Více

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012 Plán EVVO Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice na školní rok 2011/2012 Zpracovala Mgr. Nina Dyčenková, školní koordinátorka environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Počet žáků:

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2009 2010 Zpracovala: Mgr. Eva Motalová 1 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY J. VOHRADSKÉHO ŠLUKNOV, OKRES DĚČÍN

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY J. VOHRADSKÉHO ŠLUKNOV, OKRES DĚČÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY J. VOHRADSKÉHO ŠLUKNOV, OKRES DĚČÍN OBSAH: 1. TEXTOVÁ ČÁST ---------------------------------------------------------------------------------------3 1. 1 Základní údaje o škole

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU pro základní vzdělávání KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ č. j. TZŠ 450/2013 platný od 1. 9. 2014 Dodatek č. 1 k ŠVP pro základní vzdělávání 1 Kuldovka svět poznání,

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 153 215/98-11006 Inspektorát č 15 Signatura: vo3bs302 Okresní pracoviště Uh. Hradiště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Soukromá svobodná základní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 Zpracovala: Mgr. Markéta Stloukalová Č.j.: 76/15 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název školy: Adresa

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3 Plán práce školy a Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu ve školním roce 2014/2015 V Chrudimi dne 28.srpna 2014 Mgr.JindřichVyhnánek

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016 Fakultní základní škola Komenium a Mateřská škola Olomouc, 8. května 29 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016 Zpracovala: Mgr. Zuzana Arelýová, vedoucí učitelka V Olomouci dne 31.8.2016 1 OBSAH:

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211 Dodatek č. 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne 1. 9. 2007 Úprava ŠVP pro školní rok

Více

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Prevence rizikového chování byla zaměřena na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, na rozvoj jejich

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Prevence sociálně patologických jevů a zneužívání návykových látek

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Prevence sociálně patologických jevů a zneužívání návykových látek MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Prevence sociálně patologických jevů a zneužívání návykových látek pro školy a školská zařízení OKRESU ZLÍN ZŠ Vlachovice, okres Zlín, příspěvková organizace 763 24 Vlachovice

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 VÝROČNÍ ZPRÁVA Pedagogická rada projednala dne: 27. 09. 2012 Školská rada projednala dne: 11. 10. 2012 Mgr. Pavel Tomáš ředitel školy Charakteristika školy 6. základní

Více

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v ZŠ a MŠ Křižanov 2014 2015 Koordinátor EVVO: Mgr. Ivana Hejtmánková ZŠ a MŠ Křižanov

Více

Organizace školního roku 2012/2013

Organizace školního roku 2012/2013 Organizace školního roku 2012/2013 Časový plán zahájení školního roku pondělí 3. září 2012 podzimní prázdniny čtvrtek 25. října a pátek 26. října 2012 vánoční prázdniny sobota 22. prosince 2012 až středa

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy I. Příloha ŠVP ZV 03/2016 Vlastní hodnocení školy 0 HLAVNÍ OBLASTI VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY JSOU VŽDY: 1. Podmínky ke vzdělávání 2. Průběh vzdělávání 3. Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči,

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola a mateřská škola Špindlerův Mlýn

Základní škola a mateřská škola Špindlerův Mlýn Základní škola a mateřská škola Špindlerův Mlýn 1. Základní údaje o škole... - 2-1.1 škola... - 2-1.2 zřizovatel... - 2-1.3 součásti školy... - 2-1.4 základní údaje o součástech školy... - 2-1.5 Materiálně-technické

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace

Základní škola Budišov příspěvková organizace Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem a

Více

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3 Plán práce školy a Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu ve školním roce 2016/2017 V Chrudimi dne 28.srpna 2016 Mgr.JindřichVyhnánek

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

I. TEXTOVÁ ČÁST... 3

I. TEXTOVÁ ČÁST... 3 2010/2011 Výroční zpráva Základní školy J.Vohradského Šluknov, okres Děčín OBSAH: I. TEXTOVÁ ČÁST... 3 1. Základní údaje o škole... 3 2. Výchovně vzdělávací program... 4 3. Materiální, prostorové a personální

Více

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017 Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017. podpis a razítko ředitelky školy 1 Cíle ročního plánu EVVO

Více

lškola bez drog a šikany

lškola bez drog a šikany Minimální program prevence sociálně patologických jevů Školní rok 2007-2008 lškola bez drog a šikany Cíl : Informovanost všech žáků v oblasti sociálně patologických jevů. Systematická výuka a výchova ke

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

ROČNÍ PLÁN EVVO VE ŠKOLNÍM ROCE

ROČNÍ PLÁN EVVO VE ŠKOLNÍM ROCE Střední zdravotnická škola, příspěvková organizace Frýdek Místek, tř. T. G. Masaryka 451 ROČNÍ PLÁN EVVO VE ŠKOLNÍM ROCE 2016 2017 Obsah Obsah... 1 1. Roční plán EVVO pro školní rok 2016/2017... 2 1.1.

Více

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Praha, Holečkova ul. 5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 5. 2. Evaluační činnosti Evaluační (sebehodnotící, autoevaluační) činnosti

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Základní škola Aš, Hlávkova 26, okres Cheb

Základní škola Aš, Hlávkova 26, okres Cheb Základní škola Aš, Hlávkova 26, okres Cheb Plán školy pro školní rok 2016/ 2017 Schválen na pedagogické radě dne:25. 10. 2016 1 Obsah : I. Hlavní úkoly pro rok 2016/2017... 3 II. Organizační zajištění

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Deštná. Adresa: náměstí Míru 45, Deštná. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Deštná. Adresa: náměstí Míru 45, Deštná. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Deštná Adresa: náměstí Míru 45, 378 25 Deštná Identifikátor školy: 650 040 953 Termín konání inspekce: 15. a

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV Název programu: TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení V Litvínově dne 1.9.2015..... Mgr. Pavla Tomášová, ředitelka školy OBSAH ŠVP 1. Identifikační

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

3. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH. Příloha č. 2 Údaje o aprobovanosti Příloha č. 3 Přehled o pracovnících

3. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH. Příloha č. 2 Údaje o aprobovanosti Příloha č. 3 Přehled o pracovnících Základní škola a Mateřská škola, Vysoké Veselí, okres Jičín K. H. Borovského 99, 507 03 Vysoké Veselí, IČO 75017075 Výroční zpráva školy 2009/2010 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Zřizovatel: obec Vysoké Veselí

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2012/2013 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2011/2012 2. Úkoly ve školním roce 2012/2013 3. Minimální preventivní

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň 565 01 Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Vypracoval: Mgr. Martin Durdil 1. Úvod Minimální preventivní program rizikového chování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne: 7.9.2016 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Statut školního poradenského pracoviště

Více

Mateřská škola Štramberk Zauličí 185,742 66 Štramberk VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MŠ ZA ŠKOLNÍ ROK 2004-2005 Ve Štramberku dne 31.8.2005 Zpracovala: Pavla Bergerová Řídící učitelka MŠ Štramberk Zauličí Výroční

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Září 1. 9. Zahájení školního roku 2015/2016 v tělocvičně školy 3. 9. Schůzka s rodiči v MŠ 4. 9. Návštěva farmy u Struhů - MŠ 18. 9. Fotografování tříd 20. 27. 9.

Více

Plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) ZŠ Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8, přís. org. školní rok

Plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) ZŠ Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8, přís. org. školní rok Plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) ZŠ Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8, přís. org. školní rok 2016-2017 Základní škola Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8, příspěvková

Více

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

I. Textová část. 1. Základní údaje o škole

I. Textová část. 1. Základní údaje o škole 2009/2010 Výroční zpráva Základní školy J.Vohradského Šluknov, okres Děčín I. Textová část 1. Základní údaje o škole Plně organizovaná základní škola se dvěma pracovišti. Hlavní budova se nachází v ul.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva školní rok 2014/2015 1 1. Úvod Ředitelka Základní školy Chodov,

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Zvířátka kolem nás Do roku 2014 2. Personální zajištění

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2015 červen 2016 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Realizátor:

Více

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 č.j. 1513/2012/ZŠ a MŠ P R O V O Z N Í Ř Á D ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 I. Údaje o zařízení organizační součást ZŠ ADRESA: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 TELEFON: 312 681

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jindřichův Hradec I, Štítného 121. Adresa: Štítného 121, Jindřichův Hradec I. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jindřichův Hradec I, Štítného 121. Adresa: Štítného 121, Jindřichův Hradec I. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Jindřichův Hradec I, Štítného 121 Adresa: Štítného 121, 377 01 Jindřichův Hradec I Identifikátor školy: 650 053 265 Termín konání

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55, Kovářov 80 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Libor Mandovec Telefon na ředitele

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více