I. Textová část Charakteristika školy Výchovně vzdělávací program

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "I. Textová část. 1.1. Charakteristika školy. 1.2. Výchovně vzdělávací program"

Transkript

1 2008/2009 Výroční zpráva Základní školy J.Vohradského Šluknov, okres Děčín

2 I. Textová část 1.1. Charakteristika školy Název a adresa školy: ZŠ J. Vohradského Šluknov, okres Děčín T. G. Masaryka Šluknov tel: Součásti školy: školní družina školní jídelna školní klub (ZL ze dne ) 1.2. Výchovně vzdělávací program Název Č. j. a datum schválení MŠMT ČR V ročníku/třídě Základní škola Č. j / a ročník Školní vzdělávací program 1., 2., 6. a 7. ročník V letošním školním roce probíhala výuka ve třinácti třídách na I. stupni a v devíti třídách na II. stupni. Třídy byly v průměru naplněny do počtu 21 žáků. Ve dvou odděleních školní družiny bylo zařazeno 60 žáků. To znamená, že stav se oproti loňskému školnímu roku nezměnil. Školní klub, který je MŠMT ČR z roku 2007 povolen stále ještě nebyl v provozu, protože nejsou dokončené prostory, určené k jeho činnosti. Kromě povinných předmětů byly v sedmém až devátém ročníku vyučovány povinně volitelné předměty informatika, anglický jazyk, německý jazyk, ruský jazyk, sportovní hry, dramatická výchova a domácnost. Na škole jsou vyučovány tři cizí jazyky - anglický, německý a ruský. V letošním školním roce nadále probíhalo ověřování školního vzdělávacího programu v dalších ročnících, ve druhém a sedmém. Ve zbývajících ročnících dobíhá vzdělávací program Základní škola. 2

3 Součástí obou vzdělávacích programů jsou EVVO, sexuální výchova, výchova k volbě povolání, multikulturní výchova a prevence sociálně patologických jevů Materiální, prostorové a personální podmínky Škola má tři budovy. Sídlem ředitelství školy je budova v ulici T.G.Masaryka. V letošním roce zde byl umístěn 5. ročník a všechny třídy II. stupně. K výuce se na II. stupni používá jedenáct odborných pracoven - pro zeměpis, přírodopis, cizí jazyky, fyziku a chemii, hudební výchovu a pracovní vyučování - cvičná kuchyň a školní dílny. Součástí učebny fyziky a chemie je kabinet, který se zároveň využívá jako laboratoř při praktických cvičeních. K odborným učebnám se řadí i dvě pracovny PC a interaktivní učebna, které jsou využívány k výuce i k mimoškolním činnostem. K pracovnám patří kabinety, které jsou průběžně vybavovány pomůckami podle požadavků předmětových komisí. Ve druhém patře budovy se nachází aula, kde probíhají společenské a kulturní akce školy. V suterénu jsou šatny a skladové prostory. Spojovací chodbou je napojena na hlavní budovu tělocvična, kde jsou dva sály. Oba sály využívá škola k výuce tělesné výchovy a pro zájmovou činnost žáků. Současně je tělocvična k dispozici ostatním školám ve městě a v odpoledních a večerních hodinách veřejnosti. Součástí budovy je i školní pozemek. Zde se nachází hřiště s umělým povrchem, které může být využíváno bohužel pouze v době výuky, protože školní dvůr je z důvodů nedokončené rekonstrukce již třetí školní rok pro žáky školy nepřístupný. V Zahradní ulici je školní jídelna. Prostory v přízemí této budovy škola částečně pronajímá a částečně využívá pro výuku pracovních činností jsou zde umístěny školní dílny. Třetím objektem je budova v Žižkově ulici. Jedná se o dvě propojené budovy. Ve starší části se nachází tělocvična, dvě oddělení školní družiny, třídy prvního a druhého ročníku a učebna s interaktivní tabulí. V přístavbě jsou 3. a 4. třídy, hudebna a kabinet I. stupně. V zadním traktu je prostorný dvůr, který bývá využíván při hodinách tělesné výchovy nebo pro činnost školní družiny. Vytápění objektů školy je řešeno částečně napojením na městskou výtopnu (budova 678) a částečně vlastními plynovými kotly (722). Administrativní zázemí a kanceláře ředitelství se nacházejí v hlavní budově školy a jsou přístupné veřejnosti i zaměstnancům během celé provozní doby. Objekt školy v budově T. G. Masaryka prochází již čtvrtým rokem rekonstrukcí, která stále ještě není dokončena. Západní křídlo třetího patra, kde se má nacházet školní klub, jazyková pracovna a učebna společenskovědních předmětů dosud nebylo škole předáno do užívání. 3

4 Kmenové třídy školy jsou vybaveny stavitelným žákovským nábytkem. Technické vybavení je průběžně doplňováno a obnovováno dle finančních možností. Na škole je k dispozici 48 PC, z toho 40 je s připojením na internet. Hlavní budova je částečně zasíťována, zbývají připojit učebny v prvním a druhém patře, což je naplánováno na další školní rok. K výuce se používají tři dataprojektory a dvě interaktivní tabule. Ve všech kmenových třídách a odborných pracovnách (mimo PC v II. patře) na druhém stupni jsou zpětné projektory. Na prvním stupni se ZP používá v interaktivní učebně a v pátých ročnících. Do technického vybavení patří i audio a videotechnika, která se dle potřeb doplňuje. Pro potřeby učitelů, žáků i administrativy jsou k dispozici tři kopírky. V letošním roce došlo opět k mírnému poklesu počtu žáků, k měla škola 477 žáků. Tento počet zůstal prakticky nezměněn až do konce školního roku. Ve škole pracuje 33 členný pedagogický sbor, do kterého patří asistent pedagoga a dvě vychovatelky školní družiny. Ekonomický úsek zajišťují účetní a hospodářka, na správním úseku pracuje stabilně šest uklizeček a dva školníci. Školní jídelna má čtyři zaměstnance. Ve škole nepracuje odborová organizace. Pedagogický sbor je z 64% kvalifikovaný. Pracuje zde 12 nekvalifikovaných učitelů, pět z nich si ale v současné době kvalifikaci doplňuje dálkovým studiem. Stále přetrvává problém u vysokoškolského studia v oboru učitel II. stupně. Nekvalifikovaní učitelé, kteří by chtěli působit na tomto stupni školy, prakticky nemají možnost tento obor v kombinované formě studia absolvovat, protože žádná z vysokých škol jej nenabízí. Škola nebyla zapojena do žádného rozvojového ani mezinárodního programu. Předkládali jsme školní projekt s názvem Zelená škola, který však neuspěl Výchovné poradenství, PRIPRE, EVVO Funkci výchovného poradce vykonávaly pro I. st. Mgr. Líbalová a pro II. st. Mgr. Sochorová. Metodik primární prevence je Tomáš Rozvoral DiS. EVVO koordinuje Mgr. Lenka Steklá. Spolupráce s PPP ve školním roce 2008/09 1 : I. st. II. st. Celkem Kontrolní šetření 7/2 6/1 13/3 Diag. poruchy 5/1 1/0 6/1 Indiv. šetření 8/2 0/0 8/2 SZŠ 3/2 0/0 3/2 1 Vždy je uveden celkový počet žáků /z toho počet dívek 4

5 Integrovaní žáci vyžadující zvláštní péči: Diagnostik. porucha 7/2 11/2 18/4 (bez zvýš. normativu) Zvýšený normativ SVPU 14/4 9/1 23/5 Tělesné postižení 0/0 1/0 1/0 Ambulantní péče 14/4 6/0 20/4 Všem žákům s SVPU i žákům cizincům je věnována individuální péče. Individuální plány jsou průběžně vyhodnocovány. Nadále pokračuje výuka českého jazyka pro děti vietnamské národnosti, kde je největší jazyková bariéra. Každý žák cizinec má vypracován integrační plán, který je čtvrtletně hodnocen. Údaje o zápise do prvních tříd 2 Zápis proběhl , dodatečný zápis pak v termínu Zapsáno: v řádném termínu 58/26 dodatečně 3/0 Odklad školní docházky pro rok 2008/2009 : celkem žádostí: 11/2 kladně vyřízeno: 9/2 přestup na SZŠ: 2/0 Dodatečný odklad šk. docházky ve šk. roce 2008/2009 povolen: 1/1 Odklad školní docházky 2009/2010: celkem žádostí: 10/3 kladně vyřízeno: 10/3 Ve školním roce 2009/10 nastoupí do 1. ročníku (včetně odkladu ŠD 08/09): 57/25 Odklad školní docházky pro školní rok 2009/2010byl povolen: 10/3 Vycházející žáci Celkem 55/26 Z 9. tř. 34/17 Z nižších ročníků 8. roč. 11/3 7. roč. 5/2 Gymnázium 5. roč. přijato 4/2 nepřijato 6/3 Gymnázium 7. roč. přijato 1/1 2 Číselný údaj za lomítkem = počet dívek. 5

6 Spolupráce s MÚ 3 Projednáno na komisi 1/0 2/2 2/2 Nahlášeno 0/0 2/2 2/2 V průběhu šk. roku došlo k přijetí terénní pracovnice a tím i ke zlepšení spolupráce se soc. odborem. 1. Spolupráce s ETOP centrem 0/0 0/0 0/0 2. Spolupráce se soc. odborem 0/0 5/4 5/4 3. Spolupráce s Policií ČR 1/0 3/1 4/1 4. Žáci cizinci 4/1 7/1 11/2 Vých. poradkyně úzce spolupracují s třídními učiteli a účastní se jednání s rodiči. Jedná se o případy záškoláctví, projednávání kázeňských přestupků, řešení prospěchových problémů či problémů komunikace mezi učiteli a žáky. Výchova k volbě povolání je součástí tematických plánů a je realizována jak jednotlivými vyučujícími, tak i výchovnými poradci, kteří se podílí hlavně na plánování a zařazování doprovodných programů v této oblasti. Během školního roku proběhlo několik besed se zástupci středních škol z regionu, žáci vyšších ročníků II. stupně navštívili střední školy ve městě. Ve spolupráci s ÚP v Rumburku se žáci zúčastnili i každoroční Burzy škol. Realizace školního minimálního preventivního programu Na realizaci Minimálního preventivního programu se podílejí výchovní poradci a vedení školy (řešení soc. pat. jevů s žáky a rodiči), školní metodik prevence (zajišťování akcí v rámci prevence soc. pat. jevů, dotazníková šetření v rámci školy, realizace přednášek v rovině patologických jevů) třídní učitelé (řešení soc. pat. jevů s žáky a rodiči, dotazníková šetření v rámci třídy) a dále všichni vyučující v rámci svých předmětů plněním témat, zařazených do jednotlivých plánů. Témata specifické prevence sociálně patologických jevů aplikovaná v běžné školní výuce: zdravý způsob života, prevence osobního ohrožení a zneužívání návykových látek, alkohol, kouření, drogy, šikanování, závislost na automatech, vyrovnávání se s problémy, národnostní menšiny, kulturní hodnoty, totalitní systémy - komunismus, fašismus, nacismus, tolerance ve společnosti, netolerantnost, rasismus, xenofobie a extremistické projevy v chování lidí a lidská práva. 3 Číselné údaje jsou v pořadí: I. st., II. st. a celkový počet. 6

7 Doprovodné formy vzdělávání specifické prevence sociálně patologických jevů jsou zmíněny v tabulkové části. Jsou to různé besedy, přednášky a projektové programy. Učitelé v rámci učebních předmětů realizují se svými žáky i sociálně-psychologické hry, hlavně v hodinách rodinné a občanské výchovy. Tématy sociálně psychologického výcviku jsou tolerance a rasismus, HIV a AIDS, péče o zdraví a další. Informace a propagační materiály z oblasti soc. patologických jevů jsou předávány i rodičům na třídních schůzkách. Nedílnou součástí práce je i spolupráce při řešení výchovných problémů, neomluvené absence, případně i trestné činnosti s dalšími institucemi (ETOP Děčín, komise SPOD, PČR Šluknov, OSPOD Rumburk) a nepochybně i další vzdělávání pedagogů (přehled je uveden v tabulkové části). Žáky se snažíme zapojovat do mimoškolních akcí a podchytit jejich zájem o členství v různých zájmových kroužcích, které škola nabízí. Do oblasti prevence bezesporu patří i další školní a mimovýr. školní výchovné a vzdělávací aktivity, které jsou zmíněny v dalších částech zprávy. EVVO ve školním roce 2008/2009 Z prioritních úkolů vytyčených v plánu pro školní rok 2008/2009 byly splněny následující body: NAŠE MĚSTO v rámci 650. výročí povýšení Šluknova na město vést žáky k poznávání vlastního města, budování pozitivního vztahu k němu, rozvíjet spolupráci s různými organizacemi ve městě, zapojit žáky do praktických činností přinášejících prospěch vlastnímu městu. V rámci naplňování ŠVP rozšiřovat a zkvalitňovat projektové vyučování a další aktivizující formy výuky. Vést žáky k dodržováním principů trvale udržitelného způsobu života (třídění odpadů, úspory materiálů a energií,..). Motivovat vyučující k plnění plánu EVVO, rozvíjet větší spolupráci a zlepšovat informovanost v oblasti EVVO. 7

8 Aktivity, které proběhly v rámci jednotlivých úkolů: Ad 1: - Projektové dny zaměřené na poznávání Šluknova na 1. stupni (např. Kam se slunce ve Šluknově dívá, Přání pro mé město ) - Celoroční projekt Šluknov v proměnách času na 2. stupni ZŠ (exkurze po místních památkách a pamětihodnostech, srovnávání starých a současných fotografií různých míst ve městě, výtvarná soutěž Šluknov současný, Šluknov budoucí, projekty v rámci ČJ Dopisy panu starostovi, Naše ulice, Náš dům, vytvoření čtyřjazyčného průvodce naším městem, tvořivé dílny v rámci projektového dne Den pro naše město, projektový týden s poznáváním Šluknova, mezitřídní soutěží a prezentacemi jednotlivých tříd) - Soutěž Poznej své město - Celoroční projekt ŠD Kouzelné klíče (návštěva významných budov Šluknova, pověsti, výtvarné zpracování, výstava s vernisáží v Domě kultury) - Exkurze do Plastonu (5. roč.) Ad 2: Kromě výše zmíněných projektů a exkurzí: - Projekty zaměřené na poznávání přírody: projektové dny Podzim, Jaro (1 4. roč.), Rok v kalendáři (1. roč.), projekt Les (4. roč.) - Projektové dny Vzduch, Odpady, Voda a Globální problémy na 2. stupni doplněné prohlídkou meteostanice na SLŠ, sběrného dvora a čističky odpadních vod - Projektové dny Halloween (2. stupeň) - Projektový den Příroda Šluknovska (1. i 2. stupeň) - Návštěva arboreta, NPČŠ (1., 4. roč., ŠD), Natury Rumburk (4. roč.) - Projekt NPČŠ 2. stupeň - AJ - Den zvířat (ŠD, ČJ 6. B) - Den stromů, Den ptactva (ŠD) výlety, poznávání, výtvarné zpracování - Den koní (ČJ 6. B) - Mezinárodní nekuřácký den anketa a vyhodnocení - 2. stupeň - Anketa Den bez aut (8. A Inf.) - Přednášky Sokolnictví (ŠD, 5. roč.), Včelařství (6. roč.), výstava Houby (1. i 2. stupeň) - Exkurze do ZOO Ústí nad Labem a muzea v Děčíně (2. stupeň) - Školní výlety s poznáváním okolní přírody - Vycházky, pozorování, smyslové vnímání přírody (1. stupeň, ŠD, Pč 6. roč.) - Výstavka Naše houby (žáci 2. stupně) 8

9 Ad 3: - Celoroční třídění papíru, plastů a nápojových kartonů (všichni žáci) - Zapojení do projektu Recyklohraní (sběr baterií a elektro zařízení, plnění doprovodných úkolů) - všichni žáci - Sběr PET lahví 1. stupeň - Vedení žáků k šetření vodou, energiemi, materiály - všichni žáci - Využití odpadových materiálů ve výuce Ad 4: - Vytvoření podrobného plánu EVVO, rozpracovaného na jednotlivé měsíce jako zdroj inspirace pro vyučující - Účast na školeních EVVO 4 školení, 4 vyučující - Seznámení ostatních vyučujících s náplní školení a zpřístupnění materiálu ze školení (k zapůjčení nebo elektronicky) - Informační nástěnka ekologické výchovy ve škole 2. stupeň Dále v rámci EVVO probíhalo: - začlenění průřezového tématu EVVO do učiva jednotlivých předmětů podle ŠVP a tematických plánů - činnost kroužků: pletení z pedigu, turistický - využití přírodních materiálů ve výuce - sběr plodů (šípek, žaludy, kaštany) ŠD a 1. stupeň - péče o estetické prostředí školy - účast v soutěžích (olympiády BiO, Z, Duha, Přírodovědný desetiboj, školní soutěž Poznej a chraň) - pravidelné informace z aktivit na webových stránkách školy Z hlavních vytyčených úkolů jsme letos nesplnili projekt Zelená škola (rozšíření květinové výzdoby) nebyla nám přidělena dotace z MŠMT na projekt Školní družina Provoz školní družiny byl od letošního školního roku upraven podle požadavků rodičů. Družina je otevřena denně od 6.00 hod. do 8.00 hod. a od hod. do hod. Činnost školní družiny zajišťují dvě vychovatelky, hlavním pracovním dokumentem je ŠVP pro ŠD, kde je rozpracován zároveň i roční plán činnosti. 9

10 Po celý rok pracovaly při ŠD i dva výtvarné kroužky. Nezdařila se spolupráce se Speciální školou kvůli nezájmu druhé strany. Celoroční činnost byla v závěru školního roku prezentována na výstavě v Kulturním domě ve Šluknově. Družina realizuje vých. vzdělávací činnost mimo vyučování zejména formou odpočinkových, rekreačních a zájmových aktivit, umožňuje také žákům přípravu na vyučování. Činnosti probíhají v odděleních ŠD, lze také využívat i dalších prostor školy, jako např. tělocvična, hudebna apod. V průběhu roku navštěvují děti kulturní akce dle nabídky kulturního kalendáře města, některých se aktivně účastní. V době řádných prázdnin je provoz družiny zajišťován pouze tehdy, pokud je přihlášeno alespoň deset žáků. Informace o prázdninovém provozu dostávají rodiče v dostatečném předstihu od vychovatelek ŠD. Na prázdninový provoz přihlašují rodiče děti písemně. V době mimořádných prázdnin nebo mimořádného volna je činnost ŠD zajištěna. Informace pro rodiče a veřejnost jsou zveřejňovány na webu školy, kde je také prezentována bohatá činnost. volné rozhovory s dětmi, poslech čtených pohádek, společenské hry, volné hry a kreslení, stavebnice, kostky, práce s časopisy, poslech Odpočinková činnost: prózy z magnetofonových nahrávek, klasické i moderní pohádky video, četba na pokračování, společenské hry, práce s dětskými časopisy, hry na školním hřišti. Přírodovědná činnost: vycházky do okolí školy, vycházky s námětovými hrami ve volné přírodě, pozorování změn v přírodě tah ptáků, padání listí, změny teplot atd., sběr přírodnin, pouštění draka, krmení zvěře a ptáků, zdolávání přírodních překážek, delší vycházky do okolí turistické značky, pozorování přírody zaměřené na ekologii, stavby z přírodnin, život v lese, na louce, u rybníka, na poli. Sportovní činnost: hudebně pohybové hry, seznamovací hry, překážkové dráhy na hřišti, zdolávání přírodních překážek, cvičení s hudbou, dopravní soutěže, stavění sněhuláků a staveb ze sněhu, klouzání, koulování, kolektivní hry, hry s náčiním, příprava na sportovní olympiádu plnění sportovních disciplin, závodivé a štafetové hry na hříšti i v tělocvičně. 10

11 Estetická činnost: prostorové stavby ze stavebnic, malování a kreslení na aktuální téma, překládání a skládání papíru, stříhání, práce s přírodním materiálem, práce se šablonou, výroba bramborových tiskátek, dramatizace pohádek s maňásky, výroba drobných dárečků, prostorové stavby z krabic, drobné výrobky určené k výzdobě oddělení, práce s odpadovým materiálem, koláže, frotáže. Dopravní výchova: podmínky silničního provozu, seznamování se s nebezpečnými úseky cesty do školy, chůze po chodníku, chůze po silnici, kde chybí chodník, příprava na změny v povětrnostních podmínkách, které ovlivňují bezpečnost pohybu v silničním provozu, teoretická příprava dětí na pohyb v silničním provozu řízeném světelnými signály, seznamování s dopravními značkami především věnovaným chodcům, stezka pro cyklisty, stezka pro chodce, ověření a znovu upevnění návyků při přecházení vozovky s přechodem pro chodce i bez přechodu, téma Spěch a neukázněnost - příčina dopravních nehod, jízdní kolo a jeho vybavení. Příprava na vyučování: pořádek ve školní tašce, na pracovním místě, didaktické hry, spolupráce s třídními učiteli v jednotlivých ročnících, hádanky, rébusy. Projektové dny ŠD v roce : Kouzelné klíče - každý měsíc plnění úkolů k získání klíče (Klíč poznání. Klíč kamarádství. Klíč tajemství ) - součástí projektových dnů jsou návštěvy památek Šluknova a bližší seznámení s historií let města - spolupráce s knihovnou (výtvarná soutěž) 1.6. Školská rada Školská rada pracovala ve složení: Mgr. Sochorová, Mgr. Líbalová, Mgr. Viktorinová, L. Zeman, I. Benešová, Ing. Lukešová, Bc. Džumanová a M. Flášarová za předsednictví p. Eriky Růžičkové. Schválila změny ve školním řádu, výroční a hospodářskou zprávu školy za školní rok 11

12 2007/2008 a na sklonku prázdnin projednala úpravy ve školním vzdělávacím programu. Školská rada byla také informována o situaci kolem rekonstrukce školy a o stavu budování půdní vestavby Školní stravování Stravování žáků a zaměstnanců školy je provozováno v samostatné budově školní jídelny. V rámci doplňkové činnosti jsou zde poskytovány stravovací služby i pro veřejnost. O provoz jídelny se starají čtyři zaměstnanci. Vedoucí stravování, hlavní kuchařka, kuchařka a jedna pomocná kuchařka. Úklid se zajišťuje svépomocí a údržba je zabezpečována školníky. V závěru letošního roku a během hlavních prázdnin došlo k rekonstrukci výdejních míst a k úpravě tak, aby bylo možné strávníkům rozšířit výběr v salátech a nápojích. Je to další fáze programu zlepšování poskytování stravovacích služeb žákům a zaměstnancům školy. V celé jídelně byl obměněn nábytek. Jako každý rok se prováděla běžná údržba zařízení kuchyně, proběhly i pravidelné revize a porevizní opravy Kontrolní činnost Vnější: ČŠI - v letošním roce neproběhla žádná z kontrol, kterou provádí ČŠI KHS - kontrola bezpečnostních listů bez závad KHS - školní jídelna bez závad Revize 8/2008 hydranty 6/2008 hydranty - nové 11/2008 kuchyň 9/2008 hasicí přístroje 12/2009 revize el. náčiní - škola, kuchyň, jídelna, tělocvična a spotřebiče podle seznamu 3/2009 tělocvična 3/2009 zabezp. systém a pult 6/2009 kotle plyn

13 Vnitřní: Hospitační činnost probíhá podle stanoveného plánu na základě stanovených cílů (tematicky zaměřené, sledování jednotlivých jevů, začínající učitelé atd.), mimo to se provádí hospitace operativní, zaměřené na vyučující, u kterých byly v minulosti již při hospitacích zjištěny nedostatky. Ze závěrů vyplývá, že velká většina hospitovaných hodin je dobře připravená, promyšlená a úspěšně realizovaná. Vyučující usilují o vytváření tvůrčí a přátelské atmosféry ve třídě. K pozitivnímu klimatu ve třídě přispívají jasné výklady, kladné podněty a činnosti, které povzbuzují interakci mezi žáky (žáci s různými poruchami učení, žáci s jiným kulturním zázemím). Hlavně ve třídách I. stupně je v hojné míře zařazována skupinová práce, problémové vyučování, žáci jsou vedeni ke spolupráci a zároveň i k samostatnému řešení problémů. V hospitační činnosti se vedení školy zaměřuje zejména na učitele, kteří z důvodů krátké praxe potřebují metodické vedení či radu. V letošním školním roce byly zjištěny zásadní nedostatky ve dvou případech, a protože ani po zavedení nápravných opatření nedošlo ke zkvalitnění výuky a práce vyučujících, byl po dohodě s těmito pracovníky ukončen pracovní poměr. V jednom případě se bohužel jednalo o kvalifikovanou učitelku. Kontrolní činnost na úseku vzdělávání a výchovy ze strany vedení školy probíhala podle stanoveného plánu. Výsledky kontrol jsou pravidelně vyhodnocovány na pracovních poradách nebo jsou s těmito výsledky seznamováni individuálně jednotliví vyučující. Kontrolována je pravidelně i povinná dokumentace školy dle harmonogramu, estetická úroveň tříd, stav a využití pomůcek, dodržování psychohygienických podmínek. Se závěry kontrol jsou učitelé seznamováni a jsou přijata vždy opatření k nápravě zjištěných nedostatků. Došlo ke změně systému v ukládání dokumentace katalogových listů. Nyní je přehlednější a snadněji lze zkontrolovat, zda obsahuje všechny náležitosti. Kontrolou několikrát prošly písemnosti žáků, tj. sešity a písemné práce, ale i žákovské knížky. V rámci školy se dlouhodobě nedaří zlepšit úroveň písemného projevu žáků, sešity jsou často v nepořádku, klesá jejich estetická úroveň, neustále se zhoršuje i úroveň domácích prací. V příštím školním roce se touto oblastí budou muset ve zvýšené míře zabývat předmětové komise a budou muset přijmout taková opatření, aby se situace zlepšila. Druhým zásadním úkolem pro příští rok je rozvoj a zkvalitnění čtenářské gramotnosti. Vedením školy bylo uskutečněno celkově 45 hospitací na obou stupních školy a ve školní družině. Závěry z hospitací jsou s učiteli projednány a jejich plnění je dále sledováno v následné kontrolní činnosti. Ke kontrolní činnosti náleží i kontrola využití stávajícího zařízení a vybavení školy. Tato kontrola pak slouží jako zpětná vazba při plánování další obnovy vybavení a rozšiřování technického zá- 13

14 zemí pro výuku. Interaktivní učebna na budově 678 byla využívána asi na 75% žáky I. (4. a 5. ročník) a II. stupně, učebna byla využívána k výuce, k doučování, při ambulantní nápravě u žáků se SVPU a k ukázkám připravených prezentací samotnými žáky. Nejčastěji jsou využívány výukové programy na ČJ, M, VL, PŘ. Interaktivní učebna na budově 722 byla plně využívána všemi třídami ( ročník). Nejčastěji byly využívány programy na ČJ, M a PRV. Vyučující poukazují na to, že by bylo vhodné doplnit programy na ČJ pro 1. roč. a AJ pro 3. roč. Obě počítačové pracovny jsou využity na 100%. Výpočetní technika byla využívána k výuce informatiky i ostatních předmětů, při projektových dnech, k práci s žáky s individuálními a integračními plány. S prací na PC se žáci seznamovali od druhého ročníku, její podíl ve výuce narůstal především v 5. roč. a na druhém stupni. Žáci využívali výukové programy, textové a grafické editory, programy pro tvorbu prezentací, Internet. Díky učebnám s interaktivními tabulemi a dataprojektory bylo možné výuku učinit atraktivnější a efektivnější. Po celý školní rok byly pravidelně aktualizovány školní webové stránky. Ke zlepšení výuky v letošním školním roce přispělo: - vybavení obou počítačových učeben novými počítači a v jedné z nich i LCD monitory - zvýšení počtu PC stanic pro žáky - pořízení 2 dataprojektorů (PC učebna a učebna Z) - pořízení programu Vision na správu PC v jedné počítačové učebně - připojení PC v učebnách Př a Z k Internetu - zakoupení nových výukových programů - pořízení nabídky spol. ISL pro výuku AJ V plánu kontrol jsou zahrnuty i pravidelné kontroly úklidu, technického stavu budov a vytápění. Dodržován je roční plán revizí a kontrol na úseku BOZP a PO. Kontrolní činnost na úseku hospodaření probíhala dle stanoveného harmonogramu a zásad vnitřního kontrolního systému. Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím: Celkový počet písemných žádostí o informace: 0 Počet podaných rozkladů proti rozhodnutí o neposkytnutí informace: 0 Počet rozsudků soudu, kterým došlo k přezkoumání rozhodnutí o neposkytnutí informace: 0 Výsledky sankčních řízení za nedodržování zákona: 0 14

15 Stížnosti: V průběhu školního roku byla řešena ČŠI jedna stížnost, kterou podali rodiče. Týkala se vybírání poplatků za poškozené učebnice a byla shledána neoprávněnou. K ředitelce školy nebyla podána žádná stížnost, pouze jedno odvolání proti klasifikaci v druhém pololetí. Po prověření bylo konstatováno, že k porušení pravidel klasifikace nedošlo a hodnocení bylo potvrzeno. Rodiče následně s výsledkem prošetření souhlasili, spis je založen Modernizace a údržba školy Opravy a údržba všech budov školy probíhala v souladu s dlouhodobým plánem. Kromě toho byly realizovány běžné údržbové práce. V hlavní budově se prováděly dokončovací práce na úpravách západního křídla půdní vestavby. Dne proběhlo ve škole šetření stavebního úřadu, při kterém byly zjištěny stavebně bezpečnostní a provozní závady. V zápise z tohoto jednání jsou i termíny k jejich odstranění. Rekonstrukce školy probíhá již od července roku Kolaudace učeben ve třetím patře, bez které nelze dané prostory užívat, doposud neproběhla. I přes to jsme sem v letošním školním roce objednali a koupili nábytek, aby bylo možné v případě předání zde zahájit výuku. Během prázdnin byla vlastními silami zrekonstruována cvičná kuchyňka, která slouží pro výuku pracovních činností a využívá se i pro zájmové kroužky a mimoškolní akce žáků. Byly opraveny sprchy v tělocvičně a původně jsme v této akci počítali ještě s rekonstrukcí šaten, které jsou ve špatném stavu. Během školního roku se ale výrazně zhoršil stav suterénu ve východním křídle budovy, a tak v podzimních měsících ještě pravděpodobně proběhne alespoň nejnutnější oprava poškozeného zdiva. Na to budou použity zbylé finanční prostředky z rozpočtu školy. V přízemí hlavní budovy bylo vyměněno elektrické vedení, další výměny budou následovat v etapách po jednotlivých patrech. V březnu byl instalován nový zabezpečovací systém, díky tomu je v době mimo provoz monitorováno celé přízemí včetně zadních vchodů do budovy (původně byla pod zabezpečením pouze administrativní část a počítačové pracovny). V přízemí byly zrestaurovány další dveře: hlavní ve vestibulu, dvoukřídlé do šaten, dveře do pracovny zeměpisu a do ředitelny. Na chodbách byly osazeny prezentační vitríny, které vyrobili školníci a které nahradily nevyhovující a nebezpečné lišty se skly. Ve sborovně II. stupně byly nahrazeny staré pracovní stoly novými. Proběhla výměna počítačového vybavení v obou pracovnách, pro odbornou výuku byly zakoupeny další dataprojektory a je dále obnovováno vybavení pomůckami a běžnou audiovizuální technikou. Ve škole v Žižkově ulici bylo svépomocí opraveno sociální zařízení v nové budově tak, aby byly splněny všechny hygienické normy. V prostoru na chodbě v průchodu mezi oběma budovami se 15

16 v podzimních měsících ještě bude budovat i WC pro hendikepované žáky. V půdním oddělení školní družiny bylo upraveno topení, v plánu do konce roku je ještě oprava podlahy u půdního oddělení družiny. Po dohodě se zřizovatelem byly v letních měsících naplánovány opravy říms hlavní budovy, oprava nájezdu u hlavního vchodu a dokončení vnitřních schodišť do třetího patra. Bohužel ani jedna z těchto prací nebyla do začátku školního roku dokončena. Žáci školy tak opět budou muset používat ke vstupu do budovy levý hlavní vchod. Školní dvůr ani školní hřiště nemůže být volně zpřístupněno a i nadále je ohrožována bezpečnost žáků dopravním provozem při raním čekání před vyučováním na chodnících u budovy. Z důvodu zajištění bezpečného pohybu žáků po škole byla znovu provizorně zahrazena obě schodiště do třetího patra. 16

17 II. Tabulková část 2.1 Přehled o počtu tříd Počet tříd Celkový počet žáků na konci roku Průměr. počet žáků na třídu Prům. počet žáků na učitele 07/08 08/09 07/08 08/09 07/08 08/09 07/08 08/ (průměrný počet žáků na 1 učitele = počet žáků celkem /přepočtený počet pedagog. pracovníků) 2.2 Údaje o pracovnících školy Personální obsazení ve školním roce 07/08 Ředitelka školy Mgr. Eva Hertlová Zástupce pro I. st. Mgr. Lenka Líbalová Zástupce pro II. st. Mgr. Renata Sochorová Třída Třídní učitel Třída Třídní učitel Asistent Správní zaměstnanci 1. A Mgr. Eichlerová Jana 6.A Mgr. Müllerová Alena Šašková Pavlína Fryč Milan B Mgr. Pokorná Milena B Krebsová Gabriela Školní družina Kratochvíl Jan 2. A Mgr. Ganišinová Ivana 7.A Mgr. Viktorinová Iveta Šimonková Martina Háková Jaroslava B Mgr. Palounková Věra B Mgr. Pánek Petr Fišerová Irena Kuberová Božena C Schneiderová Jana 8.A Bc. Gallová Petra Školní jídelna Zelenková Hana 3. A Syrochmanová Hana B Mgr. Rostová Jaroslava Prajsová Věra Kociánová Jana B Mgr. Zahejská Kateřina C Mgr. Havlíčková Lenka Hlávková Renáta Havlíčková Dana C Mgr. Havlíčková Dana (Pavelka J.) 9.A Mgr. Steklá Lenka Kůlová Zdeňka Tomíková Zdena 4. A Jandová Hana B Rozvoral Tomáš DiS Hlavsová Věra Administrativa 17

18 B Mgr. Šimonková Pavlína Bez třídnictví Vyšohlídová Hana C Vomáčková Jana Kozák Milan Vidimská Květa Čermáková Radmila 5. A B Mgr. Halamková Doris Mgr. Krákora Tomáš Mgr. Pavlovičová Alena Lebedová Marie Hozdeková Nikola Obě zástupkyně ředitele vykonávaly zároveň funkci výchovného poradce na příslušném stupni školy. Vedoucí školního stravování je p. Věra Prajsová a funkci vedoucího školníka vykonává p. Milan Fryč Přehled o pracovnících školy součásti prac. fyz. prac. přep. ped. prac. počet PP kvalif. nekv. studující důch. ženy prům. věk PP I. st škola 31 30,18 As. 1 1 II. st ŠD 2 1,71 ŠD ŠJ 4 3,7 4 ŠJ / DČ 0,3 sp. zam admin celkem 47 45, Na počátku šk. roku nově nastoupily Eva Žďánská, Jana Vomáčková a asistentka Pavlína Šašková. Milan Kozák byl převeden do pozice učitele na II. stupeň, za Mgr. Jirků, která je na mateřské dovolené zastupovala Mgr. Věra Palounková. Od března zastupoval ve třetím ročníku Jan Pavelka za Mgr. Havlíčkovou, která onemocněla a následně dala výpověď z pracovního poměru. Pracovní poměr na konci roku ukončili: Mgr. Dana Havlíčková a Milan Kozák. Ve studiu pokračovala Jana Schneiderová na PF UJEP Ústí nad Labem, Bc. Gallová zahájila navazující magisterské studium a první ročník kombinovaného studia speciální pedagogiky dokončila Eva Žďánská. Gabriela Krebsová v závěru školního roku úspěšně složila SZZ 18

19 na PF UJEP a v průběhu příštího roku bude ještě obhajovat diplomovou práci. Do prvního ročníku ke kombinovanému studiu speciální pedagogiky na PF byl v závěru roku přijat Tomáš Rozvoral Další vzdělávání pedagogických pracovníků 19 Termín Akce Učitelé Bakaláři - školní matrika, Varnsdorf Zdravá škola - šikana na školách, aneb praktické postupy při řešení případů BOZP v regionálním školství - Praha - Aj představení výukového internetového programu Seminář - Interaktivní výuka českého jazyka Tvořivá škola - Činnostní učení ve výuce matematiky ve 4. a 5. ročníku Geometrie, Ústí nad Labem Spisová a archivní služba ve školách a školských zařízeních, Praha Kapradí - ekologická dílna, Litoměřice Tvořivá škola-činnostní učení (Čtení a psaní s porozuměním ve výuce ČJ ve 4. roč. a 5. roč.) Ústí nad Labem Den geografie UJEP Školení - zdravotnické znalosti (1. pomoc) - školitelé: J. Podlešáková a J. Drahoňovský z RZS - účast všech vyučujících -Odměňování pracovníků ve školství a při- Sochorová Rozvoral Hertlová, Líbalová Havlíčková Líbalová, Viktorinová, Ganišinová., Havlíčková, Šimonková Šimonková Hertlová Steklá Šimonková Pánek Hertlová

20 (So) pravované změny škol. předpisů, Praha Školení školení - počítačový program Aktuální stav drogové scény a problematika návykových látek ve škole, Praha Angličtina pro nejmenší - Most Angličtina pro nejmenší - Most Strategie vzdělávání v současné škole lektor: Hanzelka M., Ústí nad Labem - Hudba a zvířátka - Varnsdorf Ochrana reprodukčního zdraví a prevence HIV/AIDS Seminář,,Sedm barev duhy (ekologická výchova) - Jak úspěšně pracovat s dětmi, které mají problémové chování. Praha - PhDr. Eva Ondráčková - Ukázková hodina matematiky. - Ústí nad Labem Malé hravé recepty do výuky Nj. - Ukázková hodina ČJ (činnostní učení). - Ústí nad Labem - Dvanáct měsíců - aneb změny v práv. předpisech za poslední rok a dokumentace školy. - Ústí nad Labem Činnostní učení ve výuce přírodovědy ve ročníku, Ústí nad Labem Činnostní učení ve výuce přírodovědy ve ročníku Steklá Hertlová, Líbalová Havlíčková, Zahejská Havlíčková, Zahejská Hertlová, Líbalová Vidimská Rozvoral, Steklá Steklá, Šimonková Líbalová, Sochorová Líbalová, Šimonková, Zahejská Krebsová Líbalová, Šimonková, Zahejská Hertlová, Líbalová Šimonková Šimonková

I. Textová část. 1. Základní údaje o škole

I. Textová část. 1. Základní údaje o škole 2009/2010 Výroční zpráva Základní školy J.Vohradského Šluknov, okres Děčín I. Textová část 1. Základní údaje o škole Plně organizovaná základní škola se dvěma pracovišti. Hlavní budova se nachází v ul.

Více

Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín

Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 1 Obsah: Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ...

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Základní škola a mateřská škola Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvková organizace, 344 01 Domažlice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

Základní škola a mateřská škola Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvková organizace, 344 01 Domažlice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY DOMAŽLICE MSGRE B. STAŠKA 232, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Výroční zpráva schválena školskou radou dne 3.11.2014 1 1. Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Žarošice září 2014 Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika školy 3. Charakteristika žáků 4. Údaje o zápisu a přijetí žáků 5. Údaje o výsledcích

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA Školní PÁTOVA rok 2013 406 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČES

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA Školní PÁTOVA rok 2013 406 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČES ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JIMRAMOV, příspěvková organizace Padělek 133, 592 42 Jimramov, tel.566562512, IČO 70882568 Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 V Jimramově dne 6. srpna 2014 Mgr.

Více

E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH ZDRAVÍ

E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH ZDRAVÍ Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH

Více

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr pořádá pořádá Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr Krásný Dvůr 24.08.2013 Zpracovala: Mgr. Ivana Bejčková ředitelka školy 1 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola a Mateřská

Více

Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. za školní rok 2013/2014

Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. za školní rok 2013/2014 Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti za školní rok 2013/2014 Strážnice Mgr. Petr Tomeček 1. 9. 2014 ředitel školy Obsah Výroční zprávy o

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína školní rok 2012/2013 Podle zákona č. 561/2004 Sb. Zpracovala: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy Schváleno školskou radou 1 Obsah: A.

Více

Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení...

Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení... Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení... 3 B) PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 4 Učební plán školy... 5

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní školy Dubí 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní školy Dubí 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dubí 1 za období školního roku 2013/2014 Zpracoval: Mgr. Bc. Jan Holub výroční zpráva byla projednána pedagogickou radou dne: 15. 09. 2014 výroční zpráva byla schválena

Více

Základní školy LIPENEC

Základní školy LIPENEC VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní školy LIPENEC 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Markéta Loulová, ředitelka školy 1 2 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole Název školy Zřizovatel školy Charakteristika školy

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola, okres Sokolov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala : Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady : Josef Novotný, 1.10. 2014 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Pecka Základní škola a Mateřská škola Pecka Telefon: 493 799166 č.p. 38 Fax: 493 799166 507 82 Pecka E-mail: zs.pecka@seznam.cz www.zs-pecka.cz Výroční zpráva o činnosti

Více

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní školy Klimkovice za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 Zpracovala: Miroslava Hoňková, ředitelka školy Projednáno v pedagogické radě dne 17. 6. 2014 a 24. 6. 2014 Schváleno

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2003/2004

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2003/2004 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2003/2004 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: 17. základní škola Plzeň, Malická 1, příspěvková organizace Adresa: Malická 1, 301 00 Plzeň Právní forma:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE OKRES PRAHA- ZÁPAD VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Základní údaje o škole : Adresa : Základní škola Průhonice, okres Praha západ Školní 191 252 43 Průhonice

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2013-2014 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2012/2013 Zpracovala Mgr. Lenka Proschková Čechtice 30. 8. 2013 ZŠ Čechtice, okr. Benešov Na Lázni 335, Čechtice http://www.zscechtice.cz

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, ve znění vyhlášky

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2013/2014 Zpracovala Mgr. Lenka Proschková Čechtice 2. 10. 2014 ZŠ Čechtice, okr. Benešov Na Lázni 335, Čechtice http://www.zscechtice.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2012-2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2012-2013 JUNGMANNOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA Plzeňská 30, 266 01 Beroun 2 - Město, tel.: 311 622 474,fax: 311 512 800 e-mail: sekretariat@jzs.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2012-2013 v Berouně dne 18.9.2013 Zpracoval: Mgr. Ivan

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Masarykova základní škola, Stará Paka, okres Jičín Č.j.:44/09 -VDŠ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Ve Staré Pace dne 15. září 2009 Mgr. Pavel Antoš ředitel školy Školská rada při

Více