Základní údaje o škole

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní údaje o škole"

Transkript

1 I. Základní údaje o škole. Název a sídlo školy Základní škola Spektrum, s.r.o Praha 9 Prosek, Kytlická 757 (vlastníkem objektu je MČ Praha 9) IČ: Webové stránky školy 3. Vedení a zřizovatel školy Mgr. Alena Hrubá Lumírova 9 ředitelka a jednatelka školy Praha 2 r.č /082 tel Mgr. Lucie Bartošová Zdibská 25 jednatelka školy Zdiby r.č /0423 tel Školský rejstřík Základní škola Spektrum, s.r.o. IZO RED základní škola IZO ţáků školní druţina IZO ţáků 5. Rámcový vzdělávací program škola kód název vzdělávacího programu cílová kapacita programu základní škola 79-0-C/0 Základní škola 40 poznámka

2 6. Stručná charakteristika materiálně technického vybavení školy V uplynulém školním roce byla základní škola umístěna v přízemí a v. patře zrekonstruovaného původního objektu. V přízemí vyuţívala jednu učebnu pouze pro výuku a druhou učebnu pro výuku a provoz školní druţiny (ranní, kmenové a večerní). V. patře jsme vybudovali učebnu školní druţiny, místnost pro pohybové aktivity ţáků a jiţ druhým rokem vyuţívali stávající počítačovou pracovnu. Zájmové činnosti ţáků byly realizovány v těchto našich prostorách. V této části budovy došlo k výměně starých oken za plastová, k vybudování šatny a k rekonstrukci dívčích i chlapeckých toalet včetně osazení umyvadel průtokovými ohřívači. Do druhé učebny byl pořízen nový nábytek odpovídající velikosti ţáků a dřevěná tabule, která lépe vyhovuje potřebám ţáků. ročníku. Obě školní druţiny byly vybaveny policovým nábytkem, koberci a hračkami. Minitělocvična pak ţebřinami, ţíněnkami, lavičkami a dalším základním sportovním náčiním. Další úpravy a vybavování stávajících učeben bude následovat tak, jak se budeme rozrůstat. K byl jiţ rozhodnutím MŠMT navýšen nejvyšší povolený počet ţáků jak pro základní školu, tak i pro školní druţinu na 40 ţáků. ZŠ Spektrum byla schválena dne s účinností od , ale svou činnost zahájila aţ s jednou první třídou a jedním oddělením školní druţiny. V tomto školním roce jsme měli dvě třídy a dvě oddělení školní druţiny. Pro následující roky pak plánujeme kaţdoroční rozšíření o jednu první třídu a jedno oddělení školní druţiny. Postupně bychom chtěli naplnit školu ţáky aţ do 5. ročníku. V kaţdém ročníku bude maximálně 20 ţáků. Pronájem tělocvičny a stravování ţáků je zajištěn smluvně na nám nejbliţší škole. 7. Školská rada Zřízení školské rady předcházelo jmenování a volba členů z řad pedagogických pracovníků a zákonných zástupců ţáků. Pro školní rok vznikla tříčlenná školská rada, která bude pracovat tři roky v následujícím sloţení: datum ustanovení 6. října 2009 seznam členů: Mgr. Lucie Bartošová předseda Miroslav Milec místopředseda Mgr. Kateřina Ehlenová zapisovatel V tomto sloţení pracovala školská rada i ve školním roce Vedení školy se podařilo splnit přání rodičů a stabilizovat personál školní druţiny i zajistit výuku tělesné výchovy v tělocvičně SPŠ na Proseku. Podařilo se zajistit plavecký výcvik v plavecké škole v Neratovicích včetně autobusové dopravy od září 20 na celý školní rok. Plavání tvoří jednu hodinu tělesné výchovy a druhá bude realizována v tělocvičně SPŠ. Za vydatné podpory rodičů se podařila zorganizovat sedmidenní škola v přírodě, které se zúčastnilo 94% ţáků školy. Od návrhu na rozšíření školy o 2. stupeň a zavedení sportovní třídy zatím sešlo, neboť nedošlo k dohodě se sportovním oddílem. 2

3 škola ředitel a zástupce ředitele fyzické osoby celkem ředitel a zástupce ředitele přepočtení na plně zaměstnané interní učitelé fyzické osoby celkem interní učitelé přepočtení na plně zaměstnané externí učitelé fyzické osoby celkem externí učitelé přepočtení na plně zaměstnané pedagogičtí pracovníci fyzické osoby celkem pedagogičtí pracovníci přepočtení na plně zaměstnané celkem II. Pracovníci školy. Pedagogičtí pracovníci a. počty osob základní škola školní druţina b. kvalifikovanost pedagogických pracovníků škola ZŠ + ŠD počet pedagogických pracovníků celkem % z celkového počtu pedagogických pracovníků kvalifikovaných 5 00 nekvalifikovaných 0 0 c. další vzdělávání pedagogických pracovníků počet semináře 3 jiné 4 zaměření Spisová sluţba ve školách, spisový a skartační řád EVVO Multikulturní výchova Integrované učení obsahu a cizího jazyka na ZŠ Český parlament a parlamentarismus Šikana na školách, kyberšikana Činnostní učení v M v.-2.roč počet účastníků vzdělávací instituce Občanské sdruţení Sluţba škole MB SELLI s.r.o.; Kralupy n. Vlt. MHMP, Praha VÚP Praha Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR MHMP, Praha ZŠ Kladno, Zd.Petříka 756 3

4 d. jazykové vzdělávání a jeho podpora z toho počet učitelů cizích jazyků celkem (fyzické osoby) 0 s odbornou kvalifikací (dle zákona o ped. prac.) 0 bez odborné kvalifikace (dle zákona o ped. prac.) 0 rodilý mluvčí 0 2. Nepedagogičtí pracovníci školy a. počty osob fyzické osoby celkem přepočtení na plně zaměstnané 0,5 b. další vzdělávání nepedagogických pracovníků počet semináře 0 kurzy 0 jiné (uvést jaké) 0 zaměření počet účastníků vzdělávací instituce III. Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání. Počty tříd a počty ţáků denní vzdělávání škola počet tříd počet ţáků základní škola

5 z celkového počtu ţáků kraj Jihočeský Karlovarský Vysočina Královéhradecký Liberecký Pardubický Plzeňský Středočeský Ústecký CELKEM 2. Průměrný počet ţáků na třídu a učitele denní vzdělávání škola průměrný počet ţáků na třídu průměrný počet ţáků na učitele základní škola 7,5 7,5 3. Ţáci s trvalým bydlištěm v jiném kraji škola ZŠ počet ţáků celkem z toho nově přijatí Údaje o výsledcích vzdělávání ţáků denní vzdělávání škola Základní škola prospělo s vyznamenáním 35 neprospělo 0 opakovalo ročník 0 počet ţáků s uzavřenou klasifikací do tj. % z celkového počtu ţáků 00% průměrný počet zameškaných hodin na ţáka 35 73,74 z toho neomluvených 0 5

6 5. Přijímací řízení do. ročníků školního roku 200/20 počet přihlášek celkem 3 počet přijatých celkem 6 počet odkladů povinné školní docházky 0 6. Školní vzdělávací programy Při tvorbě ŠVP jsme vycházeli z našeho motta nikdo není dokonalý, ale o zdokonalení se svou kaţdodenní činností všichni usilovně snaţíme. Specifikem školy je zaměření na výuku anglického jazyka od první třídy a výuka informatiky od 4. ročníku, ale především malý počet ţáků ve třídě a rodinné klima školy. Naší prioritou je motivovat ţáky k výuce tak, aby se pro ně stala nejen samozřejmou, ale přímo nepostradatelnou sloţkou kaţdého dne. Jejich chování, jednání, konání a poznávání ovlivňujeme nenásilnou formou prostřednictvím hry, vlastní výuky, společnou prací na projektech i prezentací vlastních výsledků. Kaţdý ţák dostává prostor pro vlastní nápady a zároveň má své nezastupitelné místo v kolektivu třídy. Vybudování vztahů důvěry a přátelství mezi všemi účastníky výchovně-vzdělávacího procesu povaţujeme za hlavní cíl, který utuţujeme a posilujeme i na společných akcích i mimo školu. Podle ŠVP jsme odučili jiţ druhý rok. Na konci školního roku jsme provedli vyhodnocení UP i ŠVP, upravili dotaci hodin u některých předmětů. ŠVP pro výuku anglického jazyka jsme podrobně rozpracovali učivo pro jednotlivé ročníky do výukových bloků v souladu s konkrétními studijními materiály tak, aby byla zajištěna provázanost a informovanost o výuce mezi lektory konverzace i rodiči ţáků. Chceme tím docílit intenzivnějšího působení na ţáky v oblasti výuky jazyka. Rozhodnutím MŠMT jsme sice získali moţnost dvojjazyčné výuky v. ročníku od září 20, ale pro malý počet zájemců o tento způsob výuky nebudeme bilingvní třídu ve školním roce otevírat. Školní rok jsme zahajovali bez ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Přesto děti ve třídě často pracovaly v nesourodých skupinách, kde se podílely na řešení úkolů různé náročnosti. Tak vznikl prostor pro zapojení ţáků se vzdělávacími problémy do kaţdodenní výuky a bylo jim umoţněno zaţít úspěch. Skupinová práce nebo zadávání specifických úkolů jednotlivcům, umoţnila učitelce věnovat se dětem individuálně. Další procvičování a opakování se podle zájmu rodičů realizovalo i v rámci přípravy na vyučování ve školní druţině. Při klasifikaci dětí s náznakem vývojové poruchy probíhalo hodnocení s tolerancí podle předem domluvených pravidel. V závěru školního roku došlo k vyšetření ţákyně druhého ročníku s diagnózou ADHD a doporučením práce podle individuálního vzdělávacího plánu od září dalšího školního roku. Mimořádně nadaní ţáci byli integrováni v rámci běţné třídy, coţ vyţadovalo od učitelek náročnější přípravu na vyučování v jednotlivých předmětech. V rámci výuky zařazovaly práce v diferencovaných skupinách podle nadání ţáků. Pro nadaného ţáka učitelka připravovala a zadávala školní práci, která odpovídala úrovni jeho dovedností v oblasti jeho nadání. Během školního roku se v první třídě vytvořila skupinka několika ţáků, kterým mohla být opakovaně zadávána náročnější práce v matematice. Několik ţáků umělo hned od začátku číst a i jejich dovednost byla zúročena při výuce. Z kolektivu se tak postupně vyčlenil jeden ţák, jehoţ vědomosti a dovednosti výrazně převyšovali ostatní ţáky. Proto jsme společně s rodiči začali zvaţovat jeho přeřazení do vyššího ročníku. Začal i na některé hodiny docházet 6

7 do vyšší třídy, ale přestoţe se k přestoupení do vyššího ročníku souhlasně vyjádřila i PPP, rodiče se rozhodli nechat chlapce ve své kmenové třídě a od září pro něj vytvořit individuální vzdělávací plán.. Prevence sociálně patologických jevů IV. Aktivity školy Účinností realizace minimálního preventivního programu jsme se zabývali na základě dvouleté zkušenosti a jeho cílem zůstává prevence rizikových projevů chování dětí. Provedli jsme analýzu současného stavu a vytyčili si úkoly pro následující období. Úspěšně se daří rozvíjet sociálně komunikativní dovednosti ţáků, budovat kamarádský vztah ke spoluţákům, znát pravidla pro chování ve škole i mimo ni, vůči cizí osobě, ve městě i v přírodě, na ulici i v dopravních prostředcích. V letošním školním roce jsme se zaměřili na výchovu ke zdravému ţivotnímu stylu. Zapojili jsme se do projektu Zdravá výţiva, Ovoce a zelenina do škol a Děti Zdraví Praha, ale také jsme na dané téma měli odbornou přednášku Království potravin. Problematikou se i aktivně zabývali ţáci v přírodovědném krouţku Všeználek. Odolnost ţáků proti sociálně patologickým jevům se snaţíme zvyšovat ve spolupráci s rodiči. Soukromé volnočasové aktivity ţáků podporuje škola i širokou nabídkou zájmové činnosti. Umoţňuje tak zapojit se i ţákům, jejichţ rodiče nemají moţnost do jiných zařízeních své děti během odpoledne doprovázet. Ranní (od 7 hodin) a večerní (do 7:30 hodin) školní druţina se postará o děti těch rodičů, kteří potřebují být v práci dříve nebo déle. Stále pracujeme na zlepšování komunikace mezi rodiči a školou organizováním třídních schůzek, informačních hodin a individuálních pohovorů z podnětu jedné nebo druhé strany. Aktualizujeme naše webové stránky i stránky jednotlivých tříd. Pořádáme dny otevřených dveří a rodiče mají moţnost po domluvě s učiteli se přijít kdykoliv podívat i na dopolední výuku. Do programu školy je zapojujeme i pozváním na různé rukodělné aktivity nebo společné výlety. Naopak, jejich nápady a náměty se snaţíme zapracovat do programu školy. 2. Spolupráce s rodiči Spolupráce s rodiči se začíná datovat dnem zápisu ţáků do školy. Od toho okamţiku jsme s nimi v neustálém kontaktu minimálně prostřednictvím webových stránek školy. První rodičovská schůzka se koná jiţ koncem května, kde vzájemně charakterizujeme způsoby našeho dalšího kontaktu a spolupráce. Pokračujeme zahradní slavností, kde jsou všichni přijatí ţáci pasováni na školáky. Rodiče ostatních ţáků mohli školu navštěvovat kdykoliv po vzájemné dohodě s vyučujícím, v době třídních schůzek a konzultačních hodin (ţáci mohou být přítomni při jednání rodičů a učitele), v den otevřených dveří a v době akcí pro veřejnost (dílny a besídky, školní akademie, výstavky). Nejrychlejší a nejoperativnější komunikace školy s rodiči byla elektronickou poštou. Pod názvem Hraje celá rodina bylo realizováno několik sobotních akcí, kterých se aktivně účastnili naši pedagogové a rodiče se svými dětmi. Za velmi úspěšné lze označit Dýňovou dílnu v Tróji, Drakiádu, Adventní věnce, výstavku výrobků z podzimních přírodnin, ale také výlety na zámek Stránov, na hrad Okoř a za krásami Mělnicka. 7

8 3. Projekty V průběhu školního roku učitelé se svými ţáky pracují na různých projektech. Chtěli bychom, aby se některé projekty staly tradičními a kaţdoročně se opakovaly. Tyto projekty jsme zařadili do našeho ŠVP. Jejich cílem je nejen prezentovat práci školy, ale významně se podílet na plnění výchovných a vzdělávacích cílů školy. Zároveň by nám měly pomoci navázat uţší kontakty s rodiči a přáteli školy. Další projekty byly realizovány v rámci tříd podle úvahy třídního učitele tak, aby obohatily a zpestřily výuku a umoţnily jednotlivým ţákům se realizovat. Na přelomu května a června se podařilo zrealizovat sedmidenní školu v přírodě v rekreačním areálu Borovice u Mnichova Hradiště, které se zúčastnili (aţ na dva) všichni ţáci školy (33 ţáků a 6 dospělých). Příjemné prostředí, pěkné počasí, bohatý program a bezproblémový průběh zanechal ve všech jen ty nejlepší dojmy. Zároveň došlo k prohloubení rodičovské důvěry ve školu. Dlouhodobé projekty: Městská policie akce zaměřená na osvětu ţáků (dopravní hřiště; přednášky s ukázkami na téma Poznej svého psa, Asistenční psi), Útvar prevence MP hl.m.prahy programy Zlobivé lopatičky k šikaně, Malý Péťa sám doma, Sám venku; beseda a ukázky práce poţárníků. Den Země aktivity zaměřené k ochraně a tvorbě ţivotního prostředí, EVVO (Království potravin přednáška s hrami na téma zdravá výţiva; Muzeum Hl. města Prahy Ţivot a řemesla ve středověku; ZOO, botanická zahrada, pěší a cyklovýlety do přírody; Eko-auto exkurze a přednáška). Dnes učím já podíl ţáků na přípravě výuky a vlastní výuka, práce s knihou (návštěvy knihovny, výtvarné návrhy obalů na kníţky, výstava nejoblíbenějších kníţek, čtenářských deníků). Tento projekt je celoročně podporován návštěvami divadel a kina. Třídní projekty: Vánoční hra divadelní představení pro rodiče Město, kde bydlím Masopustní karneval s diskotékou Kobyliská střelnice a památník osvobození Školní akademie ke Dni matek Poznáváme historickou Prahu Jsou tu s námi (Neviditelná výstava, beseda s vozíčkářkou) Sportovní hry ZŠ MČ Prahy 9 4. Školní druţina Dopolední výuce předchází činnost v ranní druţině (od 7 hodin), kde od nástupu do půl deváté vhodnými činnostmi připravujeme dítě na dopolední výuku. Nezbytná vycházka spojená s obědem nebo pobyt na školní zahradě oddělují výuku od zájmové činnosti. Činnosti ve školní druţině se prolínají s prací v zájmových krouţcích. Sportovní aktivity, kreslení, zpěv a hraní doplní jazykový krouţek nebo odborná příprava na výuku pod dohledem speciálního pedagoga nebo paní vychovatelky. Aktivně spolupracovali i na všech projektech prezentujících činnosti školy, zájmy dětí a podporujících výchovné aspekty. I zde dbají na výchovu ke správné ţivotosprávě a dodrţování pitného reţimu. 8

9 Svými činnostmi pomáhají utuţit povědomí z oblasti ţivotního prostředí, bezpečnosti i mezilidských vztahů. Večerní druţina byla v provozu denně do 7,30 hodin. Zájmová činnost krouţky konverzace v Aj 34 ţáků 2 hodiny týdně plavání 0 ţáků hodina týdně počítačový 23 ţáků hodina týdně hra na flétnu 6 ţáků hodina týdně karate 0 ţáků hodina týdně Všeználek (EVVO) 5 ţáků hodina týdně moderní tanec 2 ţáků hodina týdně 5. Vzhledem k věku ţáků se prvky multikulturní výchovy realizovali především v budování mezilidských vztahů ve škole, vztahů mezi učitelkami a ţáky, mezi ţáky navzájem a mezi školou a rodinou. S chováním ţáků nebyli ţádné problémy ani uvnitř školy ani na veřejnosti. Spory mezi ţáky byly řešeny okamţitě třídními učitelkami, vychovatelkami i s rodiči. Názorové neshody na jednotnost působení pedagogů a rodičů ve druhé třídě se podařilo úspěšně zvládnout individuálními pohovory vedení školy se všemi zúčastněnými. Vhodnému společenskému chování se ţáci učili především cestou a účastí na různých kulturních akcích. Kaţdý měsíc navštěvovali nějaké divadelní představení s pořadem vhodným pro jejich věkovou skupinu. Poznali tak divadlo Gong, Jiskra, Spejbla a Hurvínka. Navštívili také obvodní knihovnu, kde si prohlédli knihy nejen českých autorů a seznámili se s výpůjčním řádem. Otázkou vztahů mezi ţáky se zabývaly i dvě besedy na téma šikany a souţití s postiţenými jedinci. 6. Environmentální výchova, především vztah člověka a ţivotního prostředí, bylo téma, kterému se ţáci věnovali jak při hodinách prvouky, tak i při odpoledních činnostech ve školní druţině nebo zájmovém krouţku Všeználek. Hry, soutěţe, práce na školním pozemku, pozorování přírody na zahradě i v okolí školy je nenásilnou formou vtahovalo do problémů ve svém nejbliţším okolí a vedlo je ke snaze hledat vlastní cestu k nápravě. Vědomě se zapojili do akce třídění odpadu i zdravé výţivy (mléčné přesnídávky, ovoce do škol). V rámci projektu Den Země pak navštívili výstavu ve skleníku Fata Morgana, ZOO Praha i botanickou zahradu, pořady Hvězdárny Ďáblice. Velice úspěšná byla prohlídka Eko-auta, které jezdí na jiţ pouţitý potravinový olej a beseda s jeho majitelem, který s ním projel Evropu a Indii. 7. Vzhledem k umístění školy a s potřebou docházet se ţáky denně do školní jídelny umístěné v SPŠ na Proseku, jsme zvýšenou pozornost věnovali dopravní výchově. Na zářijový projekt Poznej okolí své školy navázala spolupráce s MP ČR, která vybavila všechny ţáky ochrannými vestičkami a pokračovala kurzem Účastník silničního provozu na dětském dopravním hříšti. Při třech dvouhodinových návštěvách se ţáci naučili správnému chování chodce i cyklisty. Své znalosti pak vyuţili na celodenním cyklistickém výletě. Na dvou besedách s ukázkami se dozvěděli jak se chovat ke svému, ale především k cizímu psovi a jak psi pomáhají zdravým i postiţeným lidem. Nutnost správného a bezpečného chování v prostředcích městské hromadné dopravy si ověřovali na svých výletech po Praze a okolí. Pouţívali nejen autobusů, metra, tramvají, ale při 9

10 exkurzi se seznámili i s výrobou v Aero Vodochody a s exponáty v leteckém muzeum Kbely. Na škole v přírodě jsme se pak věnovali orientaci v přírodě podle map, turistických značek a ukazatelů. V. Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI a výsledcích kontrol ČŠI ani ţádná jiná kontrola naší školu ve sledovaném školním roce nenavštívila. VI. Přílohy ) Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 200 2) Rozhodnutí MŠMT o navýšení cílového počtu ţáků a) č.j /200-2 na 40 ţáků v ZŠ od b) č.j. S-MHMP /200 na 40 ţáků ve ŠD od ) Učební plán. stupeň ZŠ s rozšířenou výukou anglického jazyka 4) Vyjádření školské rady 0

Základní škola SPEKTRUM, s.r.o. Kytlická 757, Praha 9 Prosek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola SPEKTRUM, s.r.o. Kytlická 757, Praha 9 Prosek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola SPEKTRUM, s.r.o. Kytlická 757, Praha 9 Prosek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 212/213 1 I. Základní údaje o škole 1. Název a sídlo školy Základní škola Spektrum, s.r.o. 19

Více

Základní škola SPEKTRUM, s.r.o. Kytlická 757, Praha 9 Prosek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola SPEKTRUM, s.r.o. Kytlická 757, Praha 9 Prosek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola SPEKTRUM, s.r.o. Kytlická 757, Praha 9 Prosek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 1 I. Základní údaje o škole 1. Název a sídlo školy Základní škola Spektrum, s.r.o. 190

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PRAHA 3, CHELČICKÉHO 43/2614 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PRAHA 3, CHELČICKÉHO 43/2614 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PRAHA 3, CHELČICKÉHO 43/2614 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 I. Údaje o škole Název školy: Základní škola a mateřská škola, Praha 3, Chelčického 43/2614 (dle zápisu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA MALOSTRANSKÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA

VÝROČNÍ ZPRÁVA MALOSTRANSKÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA VÝROČNÍ ZPRÁVA MALOSTRANSKÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti Malostranské základní školy školní rok 2010/2011 V souladu se zákonem č.561/2004 Sb. (školský zákon) v platném

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název školy Střední průmyslová škola dopravní, a.s. Plzeňská 102/217, 150 00 Praha 5 IČ : 25632141 IZO : 110 001 885 2. Ředitel a statutární zástupce

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za období od 1. 9. 2009 do 30. 6. 2010 1 Základní škola Petřiny - sever, Praha 6, Na Okraji 43/305, PSČ 162 00 e-mail:skola@zspetriny.cz Tel/Fax 235090730/235090752

Více

Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení...

Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení... Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení... 3 B) PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 4 Učební plán školy... 5

Více

Soukromá základní Škola Hrou, s.r.o. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Soukromá základní Škola Hrou, s.r.o. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Soukromá základní Škola Hrou, s.r.o Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Soukromá základní Škola Hrou, s.r.o., Nad Kajetánkou 134/9, 169 00 Praha 6 Břevnov (S

Více

Základní školy. Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve šk.roce 2005/2006. Část I.

Základní školy. Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve šk.roce 2005/2006. Část I. Základní školy Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve šk.roce 2005/2006 Část I. a) Základní charakteristika školy Název právnické osoby vykonávající činnost školy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2007/2008 Základní škola T.G.Masaryka Otrokovice příspěvková organizace 2 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 zpracována dle 10 odst. 3, 12

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za období od 1. 9. 2011 do 30. 6. 2012 1 Základní škola Petřiny - sever, Praha 6, Na Okraji 43/305, PSČ 162 00 e-mail:skola@zspetriny.cz Tel/Fax 235090730/235090752

Více

Základní škola Moravská Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy. zpracoval : Mgr. Petr Vágner ředitel školy. V Moravské Třebové 24.8.

Základní škola Moravská Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy. zpracoval : Mgr. Petr Vágner ředitel školy. V Moravské Třebové 24.8. zpracoval : Mgr. Petr Vágner ředitel školy V Moravské Třebové 24.8.2009 Projednáno pedagogickou radou 31.8.2009 1 Osnova výroční zprávy 1. Základní údaje o škole 2 2. Přehled realizovaných vzdělávacích

Více

Výroční zpráva. Základní škola, Praha 10, Švehlova 12/2900

Výroční zpráva. Základní škola, Praha 10, Švehlova 12/2900 Výroční zpráva Základní škola, Praha 10, Švehlova 12/2900 Školní rok 2013/2014 Obsah 1) Informace o škole... 4 2) Charakteristika školy... 4 3) Údaje o vedení školy... 6 4) Zhodnocení školního vzdělávacího

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014. Základní škola, Vlašim, Březinská 1702

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014. Základní škola, Vlašim, Březinská 1702 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Základní škola, Vlašim, Březinská 1702 Ve Vlašimi dne 17. 9. 2014 Č.j.: ZŠ/298/2014 Mgr.Ilona Benešová ředitelka 1 Obsah 1 Základní údaje o škole

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 a zpráva o hospodaření školy za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 a zpráva o hospodaření školy za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 a zpráva o hospodaření školy za rok 2011 Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Tyršova 446 - příspěvková organizace Tyršova 446, 288 02 Nymburk tel.:

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA KOUZELNÝCH ŠKOL - mateřské školy a základní školy, š.p.o. ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA KOUZELNÝCH ŠKOL - mateřské školy a základní školy, š.p.o. ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA KOUZELNÝCH ŠKOL - mateřské školy a základní školy, š.p.o. ZA ŠKOLNÍ ROK 203/204 I. Základní údaje o škole. Název školy: Kouzelné školy mateřská škola a základní škola, š.p.o. 2. Ředitelka:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA NOVÝ JIČÍN, KOMENSKÉHO 66, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE V Novém Jičíně dne 15. října 2010 Zpracovala: Emilie Řeháková ředitelka školy 1 Školská rada při základní

Více

Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla

Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla I. Základní údaje o škole 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009/2010 Základní škola a mateřská škola Ludgeřovice VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009/2010 Základní a mateřská škola Ludgeřovice Markvartovická 50 Ludgeřovice 747 18 Tel: 595 020 527 Fax: 595 020 528 Email: skola@ludgerovice.cz

Více

Obsah: Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku

Obsah: Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BLANSKO, SALMOVA 17 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2013/2014 Obsah: I. Základní údaje o škole II. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem

Více

Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211. školní rok 2010 2011

Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211. školní rok 2010 2011 Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211 školní rok 2010 2011 Benešov nad Ploučnicí 20. září 2011 Mgr. Miroslava Šmídová Obsah: 1. Základní údaje 2. Přehled

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy 2008/2009 Základní škola a mateřská škola Brno, Husova 17 příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy 2008/2009 Výlet do Paříţe, 2009 Předkládá: Mgr. Roman Tlustoš, ředitel školy Základní škola a mateřská

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za období školního roku 2013-2014

Výroční zpráva o činnosti školy za období školního roku 2013-2014 Výroční zpráva o činnosti školy za období školního roku 2013-2014 Základní škola praktická a Základní škola speciální Lužiny, Praha 5, Trávníčkova 1743 I. Základní údaje o škole 1. Přesný název právnické

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 9 - LEHOVEC, CHVALETICKÁ 918

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 9 - LEHOVEC, CHVALETICKÁ 918 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 9 - LEHOVEC, CHVALETICKÁ 918 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Předkladatel: Josef Knepr Zpracovatelé: Josef Knepr, Lenka Raisová, Ivana Setničková, Věra Kovářová, Miluše Adamčíková,

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Základní školy LIPENEC

Základní školy LIPENEC VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní školy LIPENEC 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Markéta Loulová, ředitelka školy 1 2 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole Název školy Zřizovatel školy Charakteristika školy

Více

MALOSTRANSKÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK

MALOSTRANSKÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA MALOSTRANSKÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti Malostranské základní školy školní rok 2009/2010 V souladu se zákonem č.561/2004 Sb. (školský zákon) v platném

Více

a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk

a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 [v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle 7 vyhlášky

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více