Základní škola a Mateřská škola Kobylnice, příspěvková organizace Na Budínku 80, Kobylnice , IČO

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a Mateřská škola Kobylnice, příspěvková organizace Na Budínku 80, Kobylnice 664 51, IČO 7502301"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Kobylnice, příspěvková organizace Na Budínku 80, Kobylnice , IČO Školní vzdělávací program pro mateřskou školu Každý jsme jiný Vypracovala s kolektivem učitelek a zapsala: vedoucí učitelka Jana Georgiadisová Schválila: ředitelka školy Mgr. Ilona Martišková č.j. 180A /12, P, MŠ Projednáno na pedagogické radě: Schváleno školskou radou: Platnost od: ředitelka školy vedoucí MŠ

2 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...2 Název a sídlo školky Jméno ředitelky Zřizovatel 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...2 Velikost školy, počet tříd Charakter budovy 3. PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ...2 Materiální podmínky...2 Psychosociální podmínky, životospráva...3 Organizace v mateřské škole...4 Organizační schéma školy...5 Personální obsazení...5 Spolupráce s rodiči...6 Spolupráce se základní školou...6 Spolupráce s pedagogicko-psychologickou a logopedickou poradnou...6 Spolupráce s dalšími subjekty...7 Řízení mateřské školy CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU...7 Zaměrení školy...7 Hlavní cíle...8 Vzdělávací cíle a záměry...9 Přístupy, metody a formy práce VZDĚLÁVACÍ OBSAH...11 Integrova bloky (charakteristika cíl, obsah; v úrovni kompetencí RVP PV, dílčí vzdělávací cíle, výběr činností) 1. Já a ty Změny kolem nás Radujme se, veselme se Chráním zdraví své i ostatních Co se děje kolem nás...20 Dílčí projekty...22 Dílčí projekt Cipísek...22 Dílčí projekt Alenka...23 Dílčí projekt Lesní skřítek EVALUAČNÍ PLÁN...24 Co, kdo, kdy, jak, techniky a formy evaluace

3 7. PŘÍLOHA: KONKRETIZOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Zřizovatel Obec Kobylnice Adresa: Na Budínku 80, Kobylnice Ředitelka školy: Mgr. Ilona Martišková Vedoucí učitelka MŠ Jana Georgiadisová Telefon ZŠ: Telefon MŠ: atlas.cz IČO: CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Mateřská škola je zřízena jako příspěvková organizace. Zřizovatelem mateřské školy je Obec Kobylnice. Mateřská škola přešla do právního subjektu se základní školou od Škola provádí svou činnost v působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, řídí se ve své činnosti předpisy MŠMT a obecně platnými předpisy. Základním posláním mateřské školy je podporovat zdravý tělesný, psychický a sociální vývoj dítěte a vytvářet optimální podmínky pro jeho individuální osobnostní rozvoj, v návaznosti na jeho výchovu v rodině a v úzké součinnosti s rodinou. Mateřská škola v Kobylnicích má 2 třídy, kapacita je uvedena každoročně ve Výroční zprávě. Základní škola Kobylnice je malotřídní základní škola, která poskytuje vzdělání žákům 1. stupně. Od , kdy se škola stala právním subjektem - příspěvkovou organizací, součástí školy je také mateřská škola, školní družina a školní jídelna. 3. PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ Materiální podmínky V mateřské škole jsou od dvě oddělení - v každém je třída, umyvárna s WC, šatny jsou společ. Nové oddělení otevře od bylo vybaveno novým dětským nábytkem na ukládání hraček, výškově nastavitelnými stoly a židlemi, kuchyňka pro děti, lehátky pro odpočinek dětí a estetickým, zdravotně nezávadným ložním prádlem. Třída je rozdělena : 1. část stabilních center dětská kuchyňka, pohádkové centrum (knihy pro děti) dopravní a jídelní centrum 2

4 2. část variabilních center (plocha s kobercem) - konstruktivní hry, pohybové hry, další činnosti dle třídního vzdělávacího plánu V odpoledních hodinách je část třídy využívána k odpočinku dětí, k dispozici jsou mobilní lehátka. Vybavení hračkami, pomůckami, materiály odpovídá počtu dětí i jejich věku a je průběžně doplňováno a obměňováno. Učitelky používají pomůcek k plnění ŠVP PV. Hračky i ostatní doplňky, nebo větší část jsou umístěny tak, aby je děti viděly a mohly si samostatně brát a ukládat zpět. Prostředí je upraveno tak, aby si dětské práce mohli shlédnout i rodiče. Třídy jsou naplňovány dle kapacitních možností. Okolí mateřské školy obklopuje rozlehlá školní zahrada vybavená pro hru dětí na pobyt venku (kola, koloběžky, odrážedla, nářadí a hračky na písek, míče...). Na zahradě je pískoviště, houpačky a prolézačky. V mateřské škole se nachází školní kuchyně, kancelář vedoucí ŠJ, přísluš skladovací prostory, sociální zařízení pro zaměstnance a sborovna zázemí pro pedagogické pracovníky. Všechny vnitřní i venkovní prostory mateřské školy splňují bezpečnostní a hygienické normy dle platných předpisů týkající se čistoty, teploty, vlhkosti vzduchu, osvětlení apod. Záměry: vytváření nových pracovních koutků doplňování tříd novými hračkami a pomůckami Psychosociální podmínky, životospráva V mateřské škole je zajištěn pravidelný řád, který je natolik flexibilní, že umožňuje organizaci činností dětí v průběhu dne přizpůsobit potřebám a aktuální situaci. Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava. Je zachována vhodná skladba jídelníčku, děti mají dostatek tekutin a mezi jídly jsou dodržovány vhod intervaly. Děti nenutíme násilně do žádho jídla. Děti jsou každý den dostatečně dlouho venku. Doba odpočinku a relaxace vychází z věkových a individuálních potřeb dětí, starším dětem je po určité době odpočinku nabízen jiný klidný program. Nově příchozím dětem nabízíme adaptační program. Děti se podílí na vytváření společných pravidel ve třídě tak, aby se ve třídách vytvořil kolektiv dobrých kamarádů, kde jsou všichni rádi. V dětech rozvíjíme citlivost pro vzájemnou toleranci, zdvořilost, ohleduplnost.všechny děti mají stejná práva, nikdo není znevýhodňován. Pedagogové se snaží o nenásilnou komunikaci s dítětem, která je mu příjemná a navozuje vzájemný vztah důvěry a spolupráce. Pedagogové se dostatečně věnují vztahům ve třídě, nenásilně tyto vztahy ovlivňují prosociálním směrem ( prevence šikany) 3

5 Záměry: Převažuje pozitivní hodnocení, pochvala. Vzdělávací nabídka odpovídá mentalitě předškolního dítěte a jeho potřebám. Podporovat zdravý životní styl dostatek pohybu celý den Dodržovat doostatečně dlouhý pobyt venku Využívat prostor zahrady pro pobyt venku Učit děti zdravému stravování, dodržování pitho režimu Organizace v mateřské škole Provoz mateřské školy je od 6,30-16,00hod. Denní řád je dostatečně pružný, umožňuje reagovat na individuální možnosti dětí, na jejich aktuální potřeby. Denně jsou zařazovány zdravotně preventivní aktivity. Pedagogové se plně věnují dětem a jejich vzdělávání. Děti jsou podněcovány k vlastní aktivitě, pracují svým tempem. Poměr spontánních a řízených činností je v denním programu vyvážený. Jsou vytvářeny podmínky pro individuální, skupinové i frontální činnosti, děti mají možnost se realizovat ve velkých i malých skupinkách. Je dostatečně dbáno na soukromí dětí. Plánování činností vychází z potřeb a zájmu dětí, vyhovuje individuálním vzdělávacím potřebám dětí. Nejsou překračovány stanove počty dětí ve třídách. V souvislosti s otevřením dalšího oddělení v mateřské škole je organizace dne následující: Režim dne v MŠ třída,,motýlci 6:30 9:30 hod. zájmové hry, pohybové činnosti dle zájmu dětí, spontánní nebo říze aktivity, komunikativní a diskusní kruh, hygiena, dopolední svačina 7:30 hod. děti se rozcházejí do svých tříd 9:20 11:20 hod. pobyt venku 11:20 12:30 hod. hygiena, oběd 12:30 14:00 hod. odpočinek na lehátku, klidový režim 14:00 16:00 hod. hygiena, odpolední svačina, spontánní nebo říze aktivity, zájmové a pohybové činnosti dětí třída,, Berušky 7:30 hod. zájmové hry, pohybové činnosti dle zájmu dětí, spontánní nebo říze aktivity, komunikativní a diskusní kruh, hygiena, dopolední svačina 9:30 11:30 hod. pobyt venku 11:30 12:40 hod. hygiena, oběd 12:40 14:00 hod. odpočinek na lehátku, klidový režim 4

6 14:00 14:30 hod. hygiena, odpolední svačina, spontální aktivity, zájmové činnosti 14:30 15:30 hod. děti odcházejí do třídy,,motýlků Personální obsazení V mateřské škole pracují čtyři učitelky, které splňují odbornou kvalifikaci a pracují na základě jasně vymezených a společně vytvořených pravidel.všichni pedagogové se sebevzdělávají, využívají nabídek různých vzdělávacích institucí s akreditací MŠMT. Služby pedagogů jsou organizovány tak, při všech činnostech byla zajištěna dětem optimální pedagogická péče. Všechny pracovnice školy neustále usilují o vytváření partnerských vztahů mezi školou a rodinou.chovají se a jednají profesionálním způsobem, v souladu se společenskými pravidly, pedagogickými a metodickými zásadami výchovy a vzdělávání předškolních dětí. Spolupráce s rodiči: Naší snahou je, aby vztah s rodiči byl založen na partnerských vztazích, kde mezi rodiči, učitelkami i správními zaměstnanci panuje oboustranná důvěra, otevřenost, vstřícnost, respekt a ochota spolupracovat. Rodiče jsou pravidelně informováni o chování svých dětí formou individuálních pohovorů. Pro rodiče budoucích prvňáčků je zprostředkovaná schůzka s učitelkou 1. třídy. Škola pravidelně informuje rodiče dětí o dění ve škole, a to pomocí školní vývěsky a denního kontaktu. Rodiče jsou zváni na akce pořáda školou a často se zapojují do přípravy a organizace. Pedagogové chrání soukromí rodiny. Jednají s vědomím, že pracují s důvěrnými informacemi. Spolupráce se základní školou: Hlavním cílem je vytvoření přirozeho, plynulého a nestresujícího přechodu dítěte do základní školy. Společně s rodiči a základní školou se snažíme připravit děti na vstup do základní školy a na práci v ní. Poznáváme prostředí základní školy (návštěva předškoláků v ZŠ Kobylnice). Vyměňujeme si zkušenosti z individuální práce s dětmi. Účastníme se programů pořádaných pro děti (divadla,koncerty apod. ). Návrhy rodičů na odklad školní docházky konzultujeme se školou. Spolupracujeme s učitelkami prvního stupně. 5

7 Spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou a logopedickou poradnou: Spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou spočívá v pomoci řešit výukové i výchov problémy našich dětí. Zaměřuje se na oblast školní zralosti a připravenost předškolních dětí. Zajišťuje orientační vyšetření. Přednáška pro rodiče na téma,,školní zralost Cílem logopedické péče je odstraňování řeč. vad a rozvoj obsahové stránky řeči, která je základem myšlení a tedy i důležitou podmínkou k rozvoji osobnosti a ke vzdělání. Na začátku školního roku provádí logopedická pracovnice vstupní depistáž všech dětí v MŠ. Seznámí rodiče s výsledky, na základě kterých si rodiče dohodnou individuální logopedickou péči. Za úzké spolupráce s rodiči pomáháme při odstraňování vad formou hry, zařazujeme prvky jazykové výchovy směřující k rozvoji slovní zásoby. Spolupráce s rodiči a ostatními partnery napomáhá ke zkvalitňování výchovně vzdělávací práce, k dobrému chodu mateřské školy a rozšiřuje povědomí veřejnosti o práci naší MŠ. Spolupráce s dalšími subjekty: OÚ Kobylnice organizace akcí pro veřejnost (např. Vítání občánků) ZŠ Kobylnice ZUŠ Šlapanice ( koncerty) MŠ Prace (společ kulturní akce) Plavecká škola Blučina (předplavecký výcvik) Klub maminek Kobylnice Logopedie Mgr. Dostálová Divadlo Radost Brno Divadelní agentura L. Trnkové Hudební divadélko K.Sedláčka Lipka ekologické centrum (výukové programy) Muzeum Šlapanice PPP Hybešova ul., Brno Řízení mateřské školy Povinnosti, pravomoci a úkoly všech pracovníků jsou jasně vymezeny. Je utvořen funkční informační systém jak uvnitř MŠ, tak navenek. Ředitelka vyhodnocuje práci všech zaměstnanců, podporuje jejich vzájemnou spolupráci pedagogický sbor pracuje jako tým. Ředitelka zapojuje spolupracovníky do řízení mateřské školy, ponechává jim dostatek pravomocí a respektuje jejich názor. Vedoucí učitelka vypracovává ŠVP ve spolupráci s ostatními členy pedagogického sboru. 6

8 Plánování je funkční, opírá se o předchozí analýzu, využívá zpět vazby. Kontrolní a evaluační činnosti zahrnují všechny stránky chodu mateřské školy. Z výsledků jsou vyvozovány závěry pro další práci. Mateřská škola spolupracuje se zřizovatelem a dalšími orgány státní správy, ZŠ a dalšími organizacemi. Záměry: vést všechny pracovníky k uvědomění myšlenky, že o tom jak se bude dítě v mateřské škole cítit rozhodují vztahy všech, kteří se na jeho vzdělávání podílejí vnímat týmovou práci jako nezbytnou podmínku pro naplnění cílů RVP PV 4. CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Zaměření školy Školní vzdělávací program je dokument, podle kterého se uskutečňuje vzdělávání dětí. Naše mateřská škola jej rozpracovává v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem a v souladu s obecně platnými právními předpisy. Využíváme všech dostupných metodických zdrojů. Program činností naší školy vychází z potřebdětí, které do naší školy docházejí. Hlavní pedagogický záměr je orientován směrem k dítěti a směřuje k tomu, aby děti získaly dobré základy do života a pro další vzdělávání, a aby byly schopny s uspokojením zvládat další životní a vzdělávací etapy. Vychází z osobnostně orientova výchovy. Osobnostně orientovaný program přístupu k dítěti a jeho vzdělávání založený na vzdělání hrou, činnostmi a prožitky dětí umožňuje pracovat s tematickými celky srozumitelnými dětem, jejichž realizace spočívá nejen v řízených činnostech dětí. Využíváme běž životní situace i nahodilé vzniklé okolnosti. Chceme vytvořit dětem ve škole vlíd a bezpeč prostředí pl pohody a bohatých zážitků, ve kterém budou moci maximálně rozvinout své osobní předpoklady a z naší mateřské školy budou odcházet otevře životu, dalšímu vzdělávání a dobře vybave do situací, které je v životě přirozeně čekají. Chceme prostřednictvím různorodých aktivit, které vedou k tvořivému uplatňování vlastních zkušenosti, prožívání, hledání, experimentování a respektováním přirozených lidských potřeb umožnit dítěti objevování světa. Usilujeme o to, aby děti nebyly pasivními příjemci hotových informací. Kladnou motivací a dostatečně podnětným prostředím probouzíme u dětí vlastní iniciativu pracovat, tvořit, přemýšlet, kooperovat, komunikovat. Děti nabývají nových poznatků názorně, na základě svých zkušeností z vlastní činnosti a prožíváním nejrůznějších situacích. Tím je zajištěna maximální efektivnost vzdělávání. Zaměřujeme se na tvořivou výtvarnou práci z různých materiálů. Práce dětí prezentujeme na školních nástěnkách, na Dni otevřených dveří a výstavkách společně se základní školou. 7

9 Hlavní cíle Naším hlavním záměrem je předávat a zprostředkovávat dětem základní životní zkušenosti v jejich přirozem prostředí skupiny vrstevníků cestou výchovy a vzdělání na principu uspokojování potřeb, zájmů, prožitků. V úzkém kontaktu s rodinou při plánovaných činnostech i běžných denních situacích chceme působit na dítě tak, aby v rámci jeho možností a schopností získávaly osobní samostatnost, schopnost poznávat sama sebe, uvědomovat si a st odpovědnost za svá rozhodnutí a schopnost spolupracovat si osvojovaly základy morálních hodnot v životě člověka a společnosti, např. úcta k životu, životnímu prostředí, ke kultuře a tradicím rozvíjely předpoklady pro učení, poznání, myšlení, objevování a aktivní přístup k získávání vědomostí Vzdělávací obsah je zpracován v pěti integrovaných blocích, která jsou rámcová, nastiňující cíle a záměry, stručnou charakteristiku vzdělávací nabídky, jejich rozpracování je v TVP. Vzdělávací cíle a záměry usilujeme o osobní rozvoj každého dítěte s ohledem na jeho nadání, potřeby, zájmy a schopnosti, se zřetelem na celkový rozvoj osobnosti v úzké součinnosti s rodinou, každé dítě vnímáme jako jedinečnou osobnost, která má své individuální a specifické potřeby a možnosti a jejich aktivitám vytváříme potřeb podmínky možnost svobod volby, vycházíme ze znalostí dětí, jejich aktuálního rozvojového stavu i konkrétní životní a sociální situace každé dítě má právo být ji, má ji potřeby rozvíjet a učit se svým tempem, dáváme dětem možnost spoluúčasti na volbě i tvorbě programu, respektujeme právo dítěte na neúčasti nabíze činnosti právo být pouze pozorovatelem, respektujeme pedagogické zásady, povzbuzujeme děti nesmělé, posilujeme sebevědomí a pozitivně hodnotíme každého, kdo pracuje na úrovni svého osobního maxima, podporujeme u dětí iniciativu, tvořivost a vlastní fantazii, posilujeme rozvoj pohybových schopností a zdokonalujeme pohybové dovednosti, vytváříme návyk správho držení těla v průběhu celého dne, připravujeme děti na budoucí roli školáka, získávání pocitu jistoty a sebedůvěry ve spolupráci s rodinou, intenzivní péči věnujeme dětem s odkladem školní docházky v návaznosti na vstup 8

10 do základní školy v úzké spolupráci s rodinou, se základní školou a pedagogicko - psychologickou poradnou věnujeme zvýšenou pozornost a péči zdravotně znevýhodněným dětem, problémovým dětem ve spolupráci s rodinou, pediatrem a pedagogicko - psychologickou poradnou. Za plnění pedagogického záměru školy odpovídají všechny pedagogické pracovnice. Přístupy, metody a formy práce Dbáme na vyváženost řízených a spontánních činností. Využíváme zejména: Prožitkové učení spontaneita objevnost komunikativnost prostor pro aktivitu a tvořivost celostnost Kooperativní integrova učení hrou a činnostmi Situační učení Spontánní sociální učení Didakticky zacílená činnost, přímo či nepřímo motivovaná spontánní či záměr učení říze individuální činnosti říze skupinové činnosti Komunitní kruh konstruktivní styl učení činnostní učení Efektivní komunikaci: projevovat empatii popisovat činnosti, situace (vyhýbat se všeobecmu hodnocení šikovný - hodný) vyjadřovat své pocity (Já výroky) využívat pozitivní komunikaci (nepoužívat zápory) nechávat dětem pocítit přiroze následky dát dětem prostor k vlastnímu vyjádření (je slyšet více děti než učitelku) podporovat samostatnost dětí možností výběru a vracením otázek Základní výchovně vzdělávací formy - činnosti dětí jsou: Činnosti jsou plánovány tak, aby vytvářely možnosti realizace pro všechny typy inteligence. hra komunikace práce - tvořivá aktivita s důrazem na vedení k samostatnosti kooperativní hry a činnosti experimentace psychomotorická cvičení výlety 9

11 Veškeré činnosti a aktivity organizujeme tak, aby děti podněcovaly k vlastní aktivitě, experimentování, samostatnosti, komunikaci, hodnocení a sebehodnocení, spolupráci. Využíváme metody prožitkového a kooperativního učení. Hry a činnosti dětí jsou založeny na přímých zážitcích. Je podporována dětská zvídavost a potřeba objevovat a podněcována radost dítěte z učení, jeho zájem poznávat nové, získávat zkušenosti a ovládat další dovednosti. Ve vzdělávání je využíváno spontánních nápadů dětí a je jim poskytován dostatek prostoru pro spontánní aktivity a jejich vlastní plány. Učební aktivity proto probíhají především formou nezávaz dětské hry na základě svého zájmu a vlastní volby. V dostateč míře je uplatňováno situační učení. Dítě se tak učí dovednostem a poznatkům v okamžiku, kdy je potřebuje a lépe tak chápe jejich smysl. Další specifickou formou, kterou v předškolním vzdělávání využíváme, je didakticky zacílená činnost, která je dítěti nabízena a v níž je zastoupeno spontánní a záměr (cíle, plánova) učení. Tyto činnosti probíhají zpravidla v menší skupině či individuálně. Didaktický styl vzdělávání dětí v mateřské škole je založen na principu vzdělávací nabídky, na individuální volbě a aktivní účasti dítěte. Pedagog je průvodcem dítěte na jeho cestě za poznáním, probouzí v něm aktivní zájem a chuť dívat se kolem sebe, naslouchat a objevovat, nikoli tím, kdo dítě úkoluje a plnění těchto úkolu kontroluje. Uplatňujeme integrovaný přístup. Vzdělávání probíhá na základě integrovaných bloků, které nabízejí dítěti vzdělávací obsah v přirozených souvislostech, vazbách a vztazích. Dítě tak nezískává jen izolova poznatky či jednoduché dovednosti, získaná zkušenost je komplexnější a stává se pro dítě snáze uchopitelnou a prakticky využitelnou. Dítě získává skuteč činnostní - kompetence. Při každodenní práci má učitelka na zřeteli cíle stanove Rámcovým vzdělávacím programem a Školním vzdělávacím programem. 10

12 5. VZDĚLÁVACÍ OBSAH,,Každý jsme jiný INTEGROVANÉ BLOKY: 1.,, Já a ty Charakteristika integrovaho bloku Cíl: poznávat samo sebe a své kamarády Obsah: činnosti a situace spoje s uvědoměním a prožíváním své identity a osobních rolí, které dítě prožívá. Dítě se učí vnímat své emoce, zvládat nové situace, získávat zdravé sebevědomí, vytvářet základní návyky sebeobsluhy a osobní hygieny. Dítě se učí chápat přirozenou různost lidí každý jsme jiný. Podtémata Poznávám své okolí a kamarády Já a moje rodina Co už znám, co umím V úrovni kompetencí RVP PV kompetence k učení 6. -odhaduje své síly, učí se hodnotit svoje osobní pokroky i oceňovat výkony druhých kompetence k řešení problémů 15. -nebojí se chybovat, pokud nachází pozitivní ocenění nejen za úspěch, ale také za snahu komunikativní kompetence 17. -dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity, nálady různými prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.) sociální a personální kompetence 24. samostatně rozhoduje o svých činnostech, umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej 25. -uvědomuje si, že za sebe i své jednání odpovídá a nese důsledky činnostní a občanské kompetence 34. dokáže rozpoznat a využívat vlastní sil stránky, poznávat svoje slabé stránky 36. -chápe, že se může o tom, co udělá, rozhodovat svobodně, ale že za svá rozhodnutí také odpovídá 37. -má smysl pro povinnost ve hře, práci i učení; k úkolům a povinnostem přistupuje odpvědně; váží si práce i úsilí druhých 11

13 41. spoluvytváří pravidla společho soužití mezi vrstevníky, rozumí jejich smyslu a chápe potřebu je zachovávat Vysvětlivky: Dítě a jeho tělo Dítě a jeho psychika -jazyk a řeč -poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace -sebepojetí, city, vůle Dítě a ten druhý Dítě a společnost Dítě a svět Dílčí vzdělávací cíle rozvoj fyzické a psychické zdatnosti rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovednosti v oblasti hrubé i jem motoriky (koordinace arozsahu pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka apod.), ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a kultivovaho projevu získání relativní citové samostatnosti poznávání sebe sama, rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě (uvědomění si vlastní identity, získání sebevědomí, sebedůvěry, osobní spokojenosti) rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňujících pocity, získa dojmy a prožitky vyjádřit seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému poznávání pravidel společenského soužití a jejich spoluvytváření v rámci přirozeho sociokulturního prostředí, porozumění základním projevům neverbální komunikace obvyklým v tomto prostředí seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije a vytváření pozitivního vztahu k němu Vzdělávací nabídka lokomoční pohybové činnosti (chůze, běh, skoky a poskoky, lezení), nelokomoční pohybové činnosti (změny poloh a pohybů těla na místě) a ji činnosti (základní gymnastika, turistika, sezónní činnosti, míčové hry apod.) jednoduché pracovní a sebeobsluž činnosti v oblasti osobní hygieny, stolování, oblékání, úklidu, úpravy prostředí apod. komentování zážitků a aktivit, vyřizování vzkazů a zpráv přednes, recitace, dramatizace, zpěv hry a praktické úkony procvičující orientaci v prostoru i v rovině činnosti zasvěcující dítě do časových pojmů a vztahů souvisejících s denním řádem, běžnými proměnami a vývojem a přibližující dítěti přiroze časové i logické posloupnosti dějů, příběhů, událostí apod. hry na téma rodiny, přátelství apod. 12

14 spontánní hra činnosti vedoucí dítě k identifikaci sebe sama a k odlišení od ostatních činnosti přiměře silám a schopnostem dítěte a úkoly s viditelným cílem a výsledkem, v nichž může být dítě úspěš běž verbální i neverbální komunikační aktivity dítěte s druhým dítětem i s dospělým činnosti zaměře na poznávání sociálního prostředí v němž dítě žije rodina (funkce rodiny, členové rodiny a vztahy mezi nimi, život v rodině, rodina ve světě zvířat) mateřská škola (prostředí, vztahy mezi dětmi i dospělými, kamarádi) činnosti zaměře na porozumění pravidlům vzájemho soužití a chování, spolupodílení se na jejich tvorbě aktivity vhod pro přirozenou adaptaci dítěte spoluvytváření přiměřeho množství jasných a smysluplných pravidel soužití ve třídě přiroze pozorování blízkého prostředí a života v něm, okolní přírody, kulturních i technických objektů, vycházky do okolí, výlety smyslupl činnosti přispívající k péči o životní prostředí a okolní krajinu, pracovní činnosti, pěstitelské a chovatelské činnosti, činnosti zaměře k péči o školní prostředí, školní zahradu a blízké okolí 2. Změny kolem nás Charakteristika integrovaho bloku Cíl: porozumět světu společenskému i přírodnímu Obsah: činnosti a situace spoje s přírodními ději a společenskými jevy, které děti bezprostředně obklopují. Děti poznávají přírodu, její změny, vliv vzájem závislosti člověka a přírody, poznávají věci kolem nás, práci lidí, využití techniky. Podtémata Barevný svět Máme rádi zvířata Chráníme přírodu Kde pracují moji rodiče - povolání V úrovni kompetencí RVP PV kompetence k učení 3. -má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje, o jeho rozmanitostech a proměnách; orientuje se v řádu a v prostředí, ve kterém žije 13

15 4. klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje; chce porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí; poznává, že se může mnohému naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo kompetence k řešení problémů problémy řeší na základě bezprostřední zkušenosti; postupuje cestou pokusu a omylu, zkouší, experimentuje;spontálně vymýšlí nová řešení problémů a situací; hledá růz možnosti a varianty; využívá při tom dosavadních zkušeností, fantazii a představivost 13. rozlišuje řešení, která jsou funkční (vedoucí k cíli), a řešení, která funkční nejsou; dokáže mezi nimi volit komuniktivní kompetence 18. domlouvá se gesty i slovy, rozlišuje některé symboly, rozumí jejich významu i funkci 22. -dovede využít informativní a komunikativní prostředky, se kterými se běžně setkává (knížky, encyklopedie, počítač, telefon apod.) sociální a personální ompetence 31. -je schopno chápat, že lidé se různí a umí být tolerantní k jejich odlišnostem a jedinečnostem činnostní a občanské kompetence 43. -ví, že není jedno, v jakém prostředí žije, uvědomuje si, že se svým chováním na něm podílí a že je může ovlivnit Dílčí vzdělávací cíle rozvoj a užívání všech smyslů rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvoř. sebevyjádření) vytváření základů pro práci s informacemi rozvoj schopnosti citové vztahy vytvářet, rozvíjet je a city plně prožívat rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních vytváření povědomí o existenci ostatních kultur a národností rozvoj společenského i estetického vkusu vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém prostředí, o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám Vzdělávací nabídka smyslové a psychomotorické hry prohlížení a čtení knížek hry a činnosti zaměře k poznávání a rozlišování zvuků, užívání gest činnosti a příležitosti seznamující děti s různými sdělovacími prostředky (noviny, časopisy, knihy, audiovizuální technika) spontánní hra, vol hry a experimenty s materiálem a předměty smyslové hry, nejrůznější činnosti zaměře na rozvoj a cvičení postřehu a vnímání, zrakové a sluchové paměti, koncentrace pozornosti apod. přímé pozorování přírodních, kulturních i technických objektů i jevů v okolí dítěte, rozhovor o výsledku pozorování 14

16 estetické a tvůrčí aktivity (sloves, výtvar, dramatické,literární, hudební, pohybové a další) sledování pohádek a příběhů obohacujících citový život dítěte cvičení v projevování citů (zvláště kladných), v sebekontrole a v sebeovládání (zvláště emocí záporných, např. hněvu, zlosti, úzkosti apod.) aktivity podporující sbližování dětí sociální a interaktivní hry, hraní rolí, dramatické činnosti, hudební a hudebně pohybové hry, výtvar hry a etudy hry, přiroze i modelové situace, při nichž se dítě učí přijímat a respektovat druhého aktivity přibližující dítěti svět kultury a umění a umožňující mu poznat rozmanitost kultur (hudební, výtvar, dramatické činnosti, sportovní aktivity, zábavy, účast dětí na kulturních akcí, návštěvy výstav, divadelních a filmových představení, využívání příležitostí seznamující dítě přirozeným způsobem s různými tradicemi a zvyky běžnými v jeho kulturním prostředí apod.) hry a praktické činnosti uvádějící dítě do světa lidí, jejich občanského života a práce (využívání praktických ukázek z okolí dítěte, tematické hry seznamující dítě s různými druhy zaměstnání, řemesel a povolání, s různými pracovními činnostmi a pracovními předměty, praktická manipulace s některými pomůckami a nástroji, provádění jednoduchých pracovních úkonů a činností apod.) setkávání se s literárním, dramatickým, výtvarným a hudebním uměním mimo mateřskou školu, návštěvy kulturních a uměleckých míst a akcí zajímavých pro předškolní dítě aktivity zaměře k získávání praktické orientace v obci (vycházky do ulic, návštěvy obchodů, návštěvy důležitých institucí, budov a dalších pro dítě významných objektů) přiroze i zprostředkova poznávání přírodního okolí, sledování rozmanitostí a změn v přírodě (příroda živá i neživá, přírodní jevy a děje, rostliny, živočichové, krajina a její ráz, podnebí, počasí, ovzduší, roční období) práce s literárními texty, s obrazovým materiálem, využívání encyklopedií a dalších médií praktické užívání technických přístrojů, hraček a dalších předmětů a pomůcek, se kterými se dítě běžně setkává 3. Radujme se, veselme se Charakteristika integrovaho bloku Cíl: schopnost žít v komunitě, společně prožívat tradice Obsah: Děti se učí společně připravovat a realizovat oslavy narozenin, kulturní programy a růz slavnosti v rámci zvyků a tradic. Činnosti jsou zaměře na vzájemnou komunikaci a spolupráci. Učí se aktivní spolupráci ve dvojici, ve skupině, dodržování pravidel chování v růzm prostředí a základních společenských norem komunikace. 15

17 Podtémata Mikuláš, přinesl nám zimní čas Vánoce, Vánoce přicházejí Těšíme se na karneval Sváteční dny (Den matek, otců, Vítání občánků aj.) Vítání jara V úrovni kompetencí RVP PV kompetence k učení 5. učí se nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně si ji zapamatuje; při zada práci dokončí, co započalo; dovede postupovat podle instrukcí a pokynů, je schopno dobrat se k výsledkům kompetence k řešení problémů 8. -všímá si dění i problémů v bezprostředním okolí; přirozenou motivací k řešení dalších problémů a situací je pro něj pozitivní odezva a aktivní zájem 9. řeší problémy, na které stačí; známé a opakující se situace se snaží řešit samostatně (na základě nápodoby či opakování), náročnější s oporou a pomocí dospělého komunikativní kompetence 19. v běžných situacích komunikuje bez zábran a ostychu s dětmi i s dospělými; chápe, že být komunikativní, vstříc, iniciativní a aktivní je výhodou 21. -průběžně rozšiřuje slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci s okolím sociání a personální kompetence 28. napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských vztahů, které nachází ve svém okolí 29. -spolupodílí se na společných rozhodnutích; přijímá vyjasně a zdůvodně povinnosti; dodržuje dohodnutá a pochope pravidla a přizpůsobí se jim činnostní a občanské competence 35. odhaduje rizika svých nápadů, jde za svým záměrem, ale take dokáže měnit cesty a přizpůsobovat se daným okolnostem 38. zajímá se o druhé i o to, co se kolem děje; je otevře aktuálnímu dění 42. uvědomuje si svá práva i práva druhých, učí se je hájit i respektovat; chápe, že všichni lidé mají stejnou hodnotu Dílčí vzdělávací cíle osvojení si věku přiměřených praktických dovedností rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování) vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení, podpora a rozvoj zájmu o učení rozvoj a kultivace mravního a estetického vnímání, cítění a prožívání posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem (v rodině, v mateřské škole, v dětské herní skupině apod.) osvojení si elementárních poznatků, schopností a dovedností důležitých pro navazování a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem 16

18 seznamování se světem lidí, kultury a umění, osvojení si základních poznatků o prostředí, v němž dítě žije vytvoření základů aktivních postojů k světu, k životu, pozitivních vztahů ke kultuře a umění, rozvoj dovedností umožňujících tyto vztahy a postoje vyjadřovat a projevovat rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách Vzdělávací nabídka hudební a hudebně pohybové hry a činnosti manipulační činnosti a jednoduché úkony s přeměty, pomůckami, nástroji, náčiním, materiálem; činnosti seznamující děti s věcmi, které je obklopují a jejich praktickým používáním poslech čtených či vyprávěných pohádek a příběhů, sledování filmových a divadelních pohádek a příběhů vyprávění toho, co dítě slyšelo nebo co shlédlo artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry, hry se slovy, slovní hádanky, vokální činnosti námětové hry a činnosti hry nejrůznějšího zaměření podporující tvořivost, představivost a fantazii (kognitivní, imaginativní, výtvar, konstruktivní, hudební, taneční či dramatické aktivity) příležitosti a hry pro rozvoj vůle, vytrvalosti a sebeovládání výlety do okolí (do přírody, návštěvy dětských kulturních akcí apod.) společenské hry, společ aktivity nejrůznějšího zaměření aktivity podporující uvědomování si vztahů mezi lidmi (kamarádství, přátelství, vztahy mezi oběma pohlavími, úcta ke stáří apod.) hry a činnosti, které vedou děti k ohleduplnosti k druhému, k ochotě rozdělit se s ním, půjčit hračku, střídat se, pomoci mu, ke schopnosti vyřešit vzájemný spor apod. receptivní, sloves, literární, výtvar či dramatické činnosti (poslech pohádek, příběhů, veršů, hudebních skladeb a písní, sledování dramatizací, divadelních scének) přípravy a realizace společných zábav a slavností (oslavy výročí, slavnosti v rámci zvyků a tradic, sportovní akce, kulturní programy apod.) tvůrčí činnosti sloves, literární, dramatické, výtvar, hudební, hudebně pohybové, dramatické apod, podněcující tvořivost a nápaditost dítěte, estetické vnínámí i vyjadřování a tříbení vkusu ekologicky motivova hrové aktivity (ekohry) sledování událostí v obci a účast na akcích, které jsou pro dítě zajímavé pozorování životních podmínek a stavu životního prostředí, poznávání ekosystémů (les, louka, rybník apod.) 4. Chráním zdraví své i ostatních Charakteristika integrovaho bloku Cíl: povědomí o zdravém životním stylu 17

19 Obsah: činnosti zaměře na podporu zdravých životních návyků, těles a duševní pohody své i druhých, fixaci hygienických návyků, prevenci nemocí a vytváření povědomí o svém těle. Učí se vnímat, že zdraví může podporovat, ale i poškozovat. Podtémata Chci jíst zdravě Moje tělo Jak pečuji o svoje zdraví V úrovni kompetencí RVP PV kompetence k učení 2. získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích a v dalším učení kompetence k řešešní problémů 14. chápe, že vyhýbat se řešení problému nevede k cíli, ale že jejich včas a uvážlivé řešení je naopak výhodou; uvědomuje si, že svou aktivitou a iniciativou může situaci ovlivnit komunikativní competence 16. ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšemu, slovně reaguje a vede smysluplný dialog sociání a personální kompetence 26. -dětským způsobem projevuje citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc slabším, rozpozná nevhod chování; vnímá nespravedlnost, ubližování, agresivitu a lhostejnost 30. -při setkání s neznámými lidmi či v neznámých situacích se chová obezřetně; nevhod chování i komunikaci, která je mu nepříjemná, umí odmítnout 32. -chápe, že nespravedlnost, ubližování, ponižování, lhostejnost, agresivita a násilí se nevyplácí a že vzniklé konflikty je lepší řešit dohodou; dokáže se bránit projevům násilí jiho dítěte činnostní a občanské kompetence 39. -chápe, že zájem o to, co se kolem děje, činorodost, pracovitost a podnikavost jsou přínosem a že naopak lhostejnost, nevšímavost, pohodlnost a nízká aktivita mají svoje nepříznivé důsledky 44. dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých, chová se odpovědně s ohledem na zdravé a bezpeč okolní prostředí (přírodní i společenské) Dílčí vzdělávací cíle uvědomění si vlastního těla osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech a jejich kvalitě vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování apod.) získání schopnosti záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situaci rozvoj schopností sebeovládání ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi i dospělými rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí (spolupracovat, spolupodílet se), přináležet k tomuto společenství (ke třídě, k rodině, k ostatním dětem) a vnímat a přijímat základní hodnoty v tomto společenství uznáva 18

20 pochopení, že změny způsobe lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale také poškozovat a ničit osvojení si poznatků a dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností v péči o okolí při spoluvytváření zdravého a bezpečho prostředí a k ochraně dítěte před jeho nebezpečnými vlivy Vzdělávací nabídka činnosti zaměře k poznávání lidského těla a jeho částí příležitosti a činnosti směřující k ochraně zdraví, osobního bezpečí a vytváření zdravých životních návyků zdravotně zaměře činnosti (vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, dechová, relaxační cvičení) příležitosti a činnosti směřující k prevenci úrazů (hrozících při hrách, pohybových činnostech a dopravních situacích, při setkávání s cizími lidmi), k prevenci nemoci, nezdravých návyků a závislostí samostatný slovní projev na určité téma činnosti zaměře k vytváření (chápání) pojmů a osvojování poznatků (vysvětlování, objasňování, odpovědi na otázky, práce s knihou, s obrazovým materiálem, s médii apod.) záměr pozorování běžných objektů a předmětů, určování a pojmenovávání jejich vlastností (velikost, barva, tvar, materiál, dotek, chuť, vůně, zvuky), jejich charakteristických znaků a funkcí dramatické činnosti (předvádění a napodobování různých typů chování člověka v různých situacích), mimické vyjadřování nálad (úsměv, pláč, hněv, zloba, údiv, vážnost apod.) činnosti nejrůznějšího zaměření vyžadující (umožňující) samostat vystupování, vyjadřování, obhajování vlastních názorů, rozhodování a sebehodnocení činnosti zajišťující spokojenost a radost, činnosti vyvolávající veselí a pohodu hry a situace, kde se dítě učí chránit soukromí a bezpečí své i druhých společná setkávání, povídání, sdílení a aktivní naslouchání druhému běž každodenní setkávání s pozitivními vzory vztahů a chování aktivity přibližující dítěti pravidla vzájemho styku (zdvořilost, ohleduplnost, tolerance, spolupráce) a mravní hodnoty (dobro, zlo, spravedlnost, pravda, upřímnost, otevřenost apod.)v jednání lidí hry zaměře k poznávání a rozlišování různých společenských rolí (dítě, dospělý, rodič, učitelka, žák, role da pohlavím, profesní role, herní role) a osvojování si rolí, do nichž se dítě přirozeně dostává kognitivní činnosti (kladení otázek a hledání odpovědí, diskuse nad problémem, vyprávění, poslech, objevování) poučení o možných nebezpečných situacích a dítěti dostupných způsobech, jak se chránit (dopravní situace, manipulace s některými předměty a přístroji, kontakt se zvířaty, léky, jedovaté rostliny, běž chemické látky, techniké přístroje, objekty a jevy, požár, povodeň a ji nebezpeč situace a další nepříznivé přírodní a povětrnostní jevy), využívání praktických ukázek varujících dítě před nebezpečím 19

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Nademlejnská, s.r.o. Nademlejnská 1096/9, 190 00 Praha 9 V souladu s rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání vydaným

Více

KOUZELNÝ ČAS VE ŠKOLCE

KOUZELNÝ ČAS VE ŠKOLCE Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání KOUZELNÝ ČAS VE ŠKOLCE Základní škola a Mateřská škola Šakvice, příspěvková organizace Hlavní 41,691 67 Šakvice, IČO 70826129 1 OBSAH: 1. Základní údaje

Více

VENCLÍKŮV TVOŘIVÝ ROK

VENCLÍKŮV TVOŘIVÝ ROK Strana :: 1 / 37 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU Zpracováno podle RVP pro předškolní vzdělávání Zpracoval Schválil Funkce Koordinátorka tvorby ŠVP Ředitelka školy Jméno Mgr. Kateřina Dufková

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA D O L N Í M Ě S T O. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MY A NAŠI ZVÍŘECÍ KAMARÁDI

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA D O L N Í M Ě S T O. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MY A NAŠI ZVÍŘECÍ KAMARÁDI ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA D O L N Í M Ě S T O Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MY A NAŠI ZVÍŘECÍ KAMARÁDI Platnost dokumentu od 1. 9. 2011 Školní vzdělávací program pro předškolní

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Putujeme se Sluníčkem po celý rok Mateřská škola Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, Odloučené pracoviště : Šumavská 15 1. Integrovaný blok: Seznámení se Sluníčkem Doporučená témata:

Více

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152 Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání PUTOVÁNÍ

Více

Mateřská škola Zámecká. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Zámecká. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Zámecká Rosice okres Brno venkov příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Se sluníčkem si hrajeme, zpíváme, kreslíme, cvičíme.. Projednán na pedagogické

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace, Svatoplukova 277/2, 691 83 Drnholec Mateřská škola Jevišovka a Nový Přerov Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Více

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí.

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. Jsem človíček šikovný a samostatný. V Jablonci nad Nisou 1.1.2010 Obsah: 1. Identifikační údaje...

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIPOLTICE, okres Pardubice. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIPOLTICE, okres Pardubice. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIPOLTICE, okres Pardubice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Školní rok 2012/2013 Č. j.: /2012 ze dne 27. 8. 2012 OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika

Více

Společně poznáváme svět

Společně poznáváme svět Mateřská škola Ruprechtov, okres Vyškov, příspěvková organizace, Ruprechtov 252, 683 04 Drnovice pro předškolní vzdělávání Společně poznáváme svět Obsah: 1. Identifikační údaje o škole str. 4 1 2. Charakteristika

Více

Rámcový vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Rámcový vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Výzkumný ústav pedagogický v Praze 2004 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j. 32 405/2004-22 V Praze dne 3. ledna 2005 Opatření ministryně

Více

,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima.

,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima. Základní škola a Mateřská škola Kopidlno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Motto:,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima. Program byl zpracován pro školní rok 2009/2010

Více

POZNÁVÁME SVĚT A SEBE SE SKŘÍTKY DUHOVÉHO STROMU

POZNÁVÁME SVĚT A SEBE SE SKŘÍTKY DUHOVÉHO STROMU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA OBDOBÍ 1. 9. 2013 31. 8. 2016 POZNÁVÁME SVĚT A SEBE SE SKŘÍTKY DUHOVÉHO STROMU MATEŘSKÁ ŠKOLA SUDOMĚŘICE, OKRES HODONÍN OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v Mateřské škole Metylovice vypracovaný na základě RVP PV

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v Mateřské škole Metylovice vypracovaný na základě RVP PV Základní škola Mjr. Ambrože Bílka a Mateřská škola Metylovice, příspěvková organizace se sídlem Metylovice 220 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v Mateřské škole Metylovice vypracovaný

Více

STROM ŽIVOT I POZNÁNÍ

STROM ŽIVOT I POZNÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Ladná, příspěvková organizace Sportovní 13, 691 46 Ladná, IČO: 75092654 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY STROM ŽIVOT I POZNÁNÍ Motto: Existují pouze dva druhy odkazů,

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Motivační název: Je nám spolu dobře Základní škola a Mateřská škola, Lužany, okres Jičín Platný od 1.9.2010 Poslední aktualizace ke dni 1.1.2015 verze:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání VLÁČKEM ZA POZNÁNÍM Kolem školky jezdí vlak, ano, děti, je to tak. Jaro, léto, podzim, zima,

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Jsme školka plná zábavy aneb Hrajeme si od podzimu do léta Základní škola a Mateřská škola Sedlice, okres Strakonice Obsah 1. Identifikační údaje...

Více

Příloha k ŠVP Základní školy pro zrakově postižené Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v přípravné třídě

Příloha k ŠVP Základní školy pro zrakově postižené Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v přípravné třídě Příloha k ŠVP Základní školy pro zrakově postižené Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v přípravné třídě zpracovaný podle RVP PV Verze 1 platnost od 1.9.2014 Příloha k ŠVP verze 1 byla

Více

Vzdělávání dětí. Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí

Vzdělávání dětí. Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí Vzdělávání dětí Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí Motto: Dětství je považováno za plnohodnotnou součást života a ne za přípravu na dospělost Jedním z hlavních

Více

Školní vzdělávací program. " Poznáváme svět "

Školní vzdělávací program.  Poznáváme svět Školní vzdělávací program " Poznáváme svět " Toto je výňatek ze Školního vzdělávacího programu. Celý dokument ŠVP je k nahlédnutí v textové podobě v širší verzi ve třídě MŠ a v šatně při vstupu do budovy.

Více

Svět? Tak to musíme. prozkoumat!!!

Svět? Tak to musíme. prozkoumat!!! Mateřská škola Velký Osek, okres Kolín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Svět? Tak to musíme prozkoumat!!! ŠVP platí od 1.9.2013 Ve spolupráci s kolektivem MŠ zpracovala Blanka Novotná,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Objevujeme svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Objevujeme svět kolem nás Základní škola a Mateřská škola Brandýsek ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Název vzdělávacího programu: Objevujeme svět kolem nás Naše motto: Podstata objevu je ve spatření něčeho, na

Více

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Školní vzdělávací program mateřské školy Poznejme svět kolem nás Školní vzdělávací program

Více

Království KOUZELNÝ ROK

Království KOUZELNÝ ROK Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Království KOUZELNÝ ROK Platnost dokumentu od 1. 9. 20012 Platí pro školní roky: 20012/2013-2015/2016 podpis ředitele školy razítko školy MOTTO: V našem

Více

SLUNÍČKO. školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání přípravná třída

SLUNÍČKO. školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání přípravná třída Základní škola Rokycany, ulice Míru 64, příspěvková organizace 337 01 Rokycany SLUNÍČKO školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání přípravná třída Obsah ŠVP 1. Identifikační údaje. 2 2. Charakteristika

Více

č.j. 67/8 2015 Mateřská škola Naše školka při gymnáziu INTEGRA Brno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

č.j. 67/8 2015 Mateřská škola Naše školka při gymnáziu INTEGRA Brno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání č.j. 67/8 2015 Mateřská škola Naše školka při gymnáziu INTEGRA Brno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání DOBRODRUŽNÁ VÝPRAVA ZA POZNÁNÍM zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MŠ PROVODOV ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PROVODOV, okres Zlín PROVODOV 90, 763 45, okres Zlín Název: KOUZELNÝ ROK Aktualizace tohoto dokumentu je

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA SAFIRKA BRNO, Pavlovská 16, s.r.o. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM předškolního vzdělávání Objevujeme a tvoříme svět Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Obecná charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání

Více