Základní škola a Mateřská škola Kobylnice, příspěvková organizace Na Budínku 80, Kobylnice , IČO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a Mateřská škola Kobylnice, příspěvková organizace Na Budínku 80, Kobylnice 664 51, IČO 7502301"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Kobylnice, příspěvková organizace Na Budínku 80, Kobylnice , IČO Školní vzdělávací program pro mateřskou školu Každý jsme jiný Vypracovala s kolektivem učitelek a zapsala: vedoucí učitelka Jana Georgiadisová Schválila: ředitelka školy Mgr. Ilona Martišková č.j. 180A /12, P, MŠ Projednáno na pedagogické radě: Schváleno školskou radou: Platnost od: ředitelka školy vedoucí MŠ

2 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...2 Název a sídlo školky Jméno ředitelky Zřizovatel 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...2 Velikost školy, počet tříd Charakter budovy 3. PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ...2 Materiální podmínky...2 Psychosociální podmínky, životospráva...3 Organizace v mateřské škole...4 Organizační schéma školy...5 Personální obsazení...5 Spolupráce s rodiči...6 Spolupráce se základní školou...6 Spolupráce s pedagogicko-psychologickou a logopedickou poradnou...6 Spolupráce s dalšími subjekty...7 Řízení mateřské školy CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU...7 Zaměrení školy...7 Hlavní cíle...8 Vzdělávací cíle a záměry...9 Přístupy, metody a formy práce VZDĚLÁVACÍ OBSAH...11 Integrova bloky (charakteristika cíl, obsah; v úrovni kompetencí RVP PV, dílčí vzdělávací cíle, výběr činností) 1. Já a ty Změny kolem nás Radujme se, veselme se Chráním zdraví své i ostatních Co se děje kolem nás...20 Dílčí projekty...22 Dílčí projekt Cipísek...22 Dílčí projekt Alenka...23 Dílčí projekt Lesní skřítek EVALUAČNÍ PLÁN...24 Co, kdo, kdy, jak, techniky a formy evaluace

3 7. PŘÍLOHA: KONKRETIZOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Zřizovatel Obec Kobylnice Adresa: Na Budínku 80, Kobylnice Ředitelka školy: Mgr. Ilona Martišková Vedoucí učitelka MŠ Jana Georgiadisová Telefon ZŠ: Telefon MŠ: atlas.cz IČO: CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Mateřská škola je zřízena jako příspěvková organizace. Zřizovatelem mateřské školy je Obec Kobylnice. Mateřská škola přešla do právního subjektu se základní školou od Škola provádí svou činnost v působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, řídí se ve své činnosti předpisy MŠMT a obecně platnými předpisy. Základním posláním mateřské školy je podporovat zdravý tělesný, psychický a sociální vývoj dítěte a vytvářet optimální podmínky pro jeho individuální osobnostní rozvoj, v návaznosti na jeho výchovu v rodině a v úzké součinnosti s rodinou. Mateřská škola v Kobylnicích má 2 třídy, kapacita je uvedena každoročně ve Výroční zprávě. Základní škola Kobylnice je malotřídní základní škola, která poskytuje vzdělání žákům 1. stupně. Od , kdy se škola stala právním subjektem - příspěvkovou organizací, součástí školy je také mateřská škola, školní družina a školní jídelna. 3. PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ Materiální podmínky V mateřské škole jsou od dvě oddělení - v každém je třída, umyvárna s WC, šatny jsou společ. Nové oddělení otevře od bylo vybaveno novým dětským nábytkem na ukládání hraček, výškově nastavitelnými stoly a židlemi, kuchyňka pro děti, lehátky pro odpočinek dětí a estetickým, zdravotně nezávadným ložním prádlem. Třída je rozdělena : 1. část stabilních center dětská kuchyňka, pohádkové centrum (knihy pro děti) dopravní a jídelní centrum 2

4 2. část variabilních center (plocha s kobercem) - konstruktivní hry, pohybové hry, další činnosti dle třídního vzdělávacího plánu V odpoledních hodinách je část třídy využívána k odpočinku dětí, k dispozici jsou mobilní lehátka. Vybavení hračkami, pomůckami, materiály odpovídá počtu dětí i jejich věku a je průběžně doplňováno a obměňováno. Učitelky používají pomůcek k plnění ŠVP PV. Hračky i ostatní doplňky, nebo větší část jsou umístěny tak, aby je děti viděly a mohly si samostatně brát a ukládat zpět. Prostředí je upraveno tak, aby si dětské práce mohli shlédnout i rodiče. Třídy jsou naplňovány dle kapacitních možností. Okolí mateřské školy obklopuje rozlehlá školní zahrada vybavená pro hru dětí na pobyt venku (kola, koloběžky, odrážedla, nářadí a hračky na písek, míče...). Na zahradě je pískoviště, houpačky a prolézačky. V mateřské škole se nachází školní kuchyně, kancelář vedoucí ŠJ, přísluš skladovací prostory, sociální zařízení pro zaměstnance a sborovna zázemí pro pedagogické pracovníky. Všechny vnitřní i venkovní prostory mateřské školy splňují bezpečnostní a hygienické normy dle platných předpisů týkající se čistoty, teploty, vlhkosti vzduchu, osvětlení apod. Záměry: vytváření nových pracovních koutků doplňování tříd novými hračkami a pomůckami Psychosociální podmínky, životospráva V mateřské škole je zajištěn pravidelný řád, který je natolik flexibilní, že umožňuje organizaci činností dětí v průběhu dne přizpůsobit potřebám a aktuální situaci. Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava. Je zachována vhodná skladba jídelníčku, děti mají dostatek tekutin a mezi jídly jsou dodržovány vhod intervaly. Děti nenutíme násilně do žádho jídla. Děti jsou každý den dostatečně dlouho venku. Doba odpočinku a relaxace vychází z věkových a individuálních potřeb dětí, starším dětem je po určité době odpočinku nabízen jiný klidný program. Nově příchozím dětem nabízíme adaptační program. Děti se podílí na vytváření společných pravidel ve třídě tak, aby se ve třídách vytvořil kolektiv dobrých kamarádů, kde jsou všichni rádi. V dětech rozvíjíme citlivost pro vzájemnou toleranci, zdvořilost, ohleduplnost.všechny děti mají stejná práva, nikdo není znevýhodňován. Pedagogové se snaží o nenásilnou komunikaci s dítětem, která je mu příjemná a navozuje vzájemný vztah důvěry a spolupráce. Pedagogové se dostatečně věnují vztahům ve třídě, nenásilně tyto vztahy ovlivňují prosociálním směrem ( prevence šikany) 3

5 Záměry: Převažuje pozitivní hodnocení, pochvala. Vzdělávací nabídka odpovídá mentalitě předškolního dítěte a jeho potřebám. Podporovat zdravý životní styl dostatek pohybu celý den Dodržovat doostatečně dlouhý pobyt venku Využívat prostor zahrady pro pobyt venku Učit děti zdravému stravování, dodržování pitho režimu Organizace v mateřské škole Provoz mateřské školy je od 6,30-16,00hod. Denní řád je dostatečně pružný, umožňuje reagovat na individuální možnosti dětí, na jejich aktuální potřeby. Denně jsou zařazovány zdravotně preventivní aktivity. Pedagogové se plně věnují dětem a jejich vzdělávání. Děti jsou podněcovány k vlastní aktivitě, pracují svým tempem. Poměr spontánních a řízených činností je v denním programu vyvážený. Jsou vytvářeny podmínky pro individuální, skupinové i frontální činnosti, děti mají možnost se realizovat ve velkých i malých skupinkách. Je dostatečně dbáno na soukromí dětí. Plánování činností vychází z potřeb a zájmu dětí, vyhovuje individuálním vzdělávacím potřebám dětí. Nejsou překračovány stanove počty dětí ve třídách. V souvislosti s otevřením dalšího oddělení v mateřské škole je organizace dne následující: Režim dne v MŠ třída,,motýlci 6:30 9:30 hod. zájmové hry, pohybové činnosti dle zájmu dětí, spontánní nebo říze aktivity, komunikativní a diskusní kruh, hygiena, dopolední svačina 7:30 hod. děti se rozcházejí do svých tříd 9:20 11:20 hod. pobyt venku 11:20 12:30 hod. hygiena, oběd 12:30 14:00 hod. odpočinek na lehátku, klidový režim 14:00 16:00 hod. hygiena, odpolední svačina, spontánní nebo říze aktivity, zájmové a pohybové činnosti dětí třída,, Berušky 7:30 hod. zájmové hry, pohybové činnosti dle zájmu dětí, spontánní nebo říze aktivity, komunikativní a diskusní kruh, hygiena, dopolední svačina 9:30 11:30 hod. pobyt venku 11:30 12:40 hod. hygiena, oběd 12:40 14:00 hod. odpočinek na lehátku, klidový režim 4

6 14:00 14:30 hod. hygiena, odpolední svačina, spontální aktivity, zájmové činnosti 14:30 15:30 hod. děti odcházejí do třídy,,motýlků Personální obsazení V mateřské škole pracují čtyři učitelky, které splňují odbornou kvalifikaci a pracují na základě jasně vymezených a společně vytvořených pravidel.všichni pedagogové se sebevzdělávají, využívají nabídek různých vzdělávacích institucí s akreditací MŠMT. Služby pedagogů jsou organizovány tak, při všech činnostech byla zajištěna dětem optimální pedagogická péče. Všechny pracovnice školy neustále usilují o vytváření partnerských vztahů mezi školou a rodinou.chovají se a jednají profesionálním způsobem, v souladu se společenskými pravidly, pedagogickými a metodickými zásadami výchovy a vzdělávání předškolních dětí. Spolupráce s rodiči: Naší snahou je, aby vztah s rodiči byl založen na partnerských vztazích, kde mezi rodiči, učitelkami i správními zaměstnanci panuje oboustranná důvěra, otevřenost, vstřícnost, respekt a ochota spolupracovat. Rodiče jsou pravidelně informováni o chování svých dětí formou individuálních pohovorů. Pro rodiče budoucích prvňáčků je zprostředkovaná schůzka s učitelkou 1. třídy. Škola pravidelně informuje rodiče dětí o dění ve škole, a to pomocí školní vývěsky a denního kontaktu. Rodiče jsou zváni na akce pořáda školou a často se zapojují do přípravy a organizace. Pedagogové chrání soukromí rodiny. Jednají s vědomím, že pracují s důvěrnými informacemi. Spolupráce se základní školou: Hlavním cílem je vytvoření přirozeho, plynulého a nestresujícího přechodu dítěte do základní školy. Společně s rodiči a základní školou se snažíme připravit děti na vstup do základní školy a na práci v ní. Poznáváme prostředí základní školy (návštěva předškoláků v ZŠ Kobylnice). Vyměňujeme si zkušenosti z individuální práce s dětmi. Účastníme se programů pořádaných pro děti (divadla,koncerty apod. ). Návrhy rodičů na odklad školní docházky konzultujeme se školou. Spolupracujeme s učitelkami prvního stupně. 5

7 Spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou a logopedickou poradnou: Spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou spočívá v pomoci řešit výukové i výchov problémy našich dětí. Zaměřuje se na oblast školní zralosti a připravenost předškolních dětí. Zajišťuje orientační vyšetření. Přednáška pro rodiče na téma,,školní zralost Cílem logopedické péče je odstraňování řeč. vad a rozvoj obsahové stránky řeči, která je základem myšlení a tedy i důležitou podmínkou k rozvoji osobnosti a ke vzdělání. Na začátku školního roku provádí logopedická pracovnice vstupní depistáž všech dětí v MŠ. Seznámí rodiče s výsledky, na základě kterých si rodiče dohodnou individuální logopedickou péči. Za úzké spolupráce s rodiči pomáháme při odstraňování vad formou hry, zařazujeme prvky jazykové výchovy směřující k rozvoji slovní zásoby. Spolupráce s rodiči a ostatními partnery napomáhá ke zkvalitňování výchovně vzdělávací práce, k dobrému chodu mateřské školy a rozšiřuje povědomí veřejnosti o práci naší MŠ. Spolupráce s dalšími subjekty: OÚ Kobylnice organizace akcí pro veřejnost (např. Vítání občánků) ZŠ Kobylnice ZUŠ Šlapanice ( koncerty) MŠ Prace (společ kulturní akce) Plavecká škola Blučina (předplavecký výcvik) Klub maminek Kobylnice Logopedie Mgr. Dostálová Divadlo Radost Brno Divadelní agentura L. Trnkové Hudební divadélko K.Sedláčka Lipka ekologické centrum (výukové programy) Muzeum Šlapanice PPP Hybešova ul., Brno Řízení mateřské školy Povinnosti, pravomoci a úkoly všech pracovníků jsou jasně vymezeny. Je utvořen funkční informační systém jak uvnitř MŠ, tak navenek. Ředitelka vyhodnocuje práci všech zaměstnanců, podporuje jejich vzájemnou spolupráci pedagogický sbor pracuje jako tým. Ředitelka zapojuje spolupracovníky do řízení mateřské školy, ponechává jim dostatek pravomocí a respektuje jejich názor. Vedoucí učitelka vypracovává ŠVP ve spolupráci s ostatními členy pedagogického sboru. 6

8 Plánování je funkční, opírá se o předchozí analýzu, využívá zpět vazby. Kontrolní a evaluační činnosti zahrnují všechny stránky chodu mateřské školy. Z výsledků jsou vyvozovány závěry pro další práci. Mateřská škola spolupracuje se zřizovatelem a dalšími orgány státní správy, ZŠ a dalšími organizacemi. Záměry: vést všechny pracovníky k uvědomění myšlenky, že o tom jak se bude dítě v mateřské škole cítit rozhodují vztahy všech, kteří se na jeho vzdělávání podílejí vnímat týmovou práci jako nezbytnou podmínku pro naplnění cílů RVP PV 4. CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Zaměření školy Školní vzdělávací program je dokument, podle kterého se uskutečňuje vzdělávání dětí. Naše mateřská škola jej rozpracovává v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem a v souladu s obecně platnými právními předpisy. Využíváme všech dostupných metodických zdrojů. Program činností naší školy vychází z potřebdětí, které do naší školy docházejí. Hlavní pedagogický záměr je orientován směrem k dítěti a směřuje k tomu, aby děti získaly dobré základy do života a pro další vzdělávání, a aby byly schopny s uspokojením zvládat další životní a vzdělávací etapy. Vychází z osobnostně orientova výchovy. Osobnostně orientovaný program přístupu k dítěti a jeho vzdělávání založený na vzdělání hrou, činnostmi a prožitky dětí umožňuje pracovat s tematickými celky srozumitelnými dětem, jejichž realizace spočívá nejen v řízených činnostech dětí. Využíváme běž životní situace i nahodilé vzniklé okolnosti. Chceme vytvořit dětem ve škole vlíd a bezpeč prostředí pl pohody a bohatých zážitků, ve kterém budou moci maximálně rozvinout své osobní předpoklady a z naší mateřské školy budou odcházet otevře životu, dalšímu vzdělávání a dobře vybave do situací, které je v životě přirozeně čekají. Chceme prostřednictvím různorodých aktivit, které vedou k tvořivému uplatňování vlastních zkušenosti, prožívání, hledání, experimentování a respektováním přirozených lidských potřeb umožnit dítěti objevování světa. Usilujeme o to, aby děti nebyly pasivními příjemci hotových informací. Kladnou motivací a dostatečně podnětným prostředím probouzíme u dětí vlastní iniciativu pracovat, tvořit, přemýšlet, kooperovat, komunikovat. Děti nabývají nových poznatků názorně, na základě svých zkušeností z vlastní činnosti a prožíváním nejrůznějších situacích. Tím je zajištěna maximální efektivnost vzdělávání. Zaměřujeme se na tvořivou výtvarnou práci z různých materiálů. Práce dětí prezentujeme na školních nástěnkách, na Dni otevřených dveří a výstavkách společně se základní školou. 7

9 Hlavní cíle Naším hlavním záměrem je předávat a zprostředkovávat dětem základní životní zkušenosti v jejich přirozem prostředí skupiny vrstevníků cestou výchovy a vzdělání na principu uspokojování potřeb, zájmů, prožitků. V úzkém kontaktu s rodinou při plánovaných činnostech i běžných denních situacích chceme působit na dítě tak, aby v rámci jeho možností a schopností získávaly osobní samostatnost, schopnost poznávat sama sebe, uvědomovat si a st odpovědnost za svá rozhodnutí a schopnost spolupracovat si osvojovaly základy morálních hodnot v životě člověka a společnosti, např. úcta k životu, životnímu prostředí, ke kultuře a tradicím rozvíjely předpoklady pro učení, poznání, myšlení, objevování a aktivní přístup k získávání vědomostí Vzdělávací obsah je zpracován v pěti integrovaných blocích, která jsou rámcová, nastiňující cíle a záměry, stručnou charakteristiku vzdělávací nabídky, jejich rozpracování je v TVP. Vzdělávací cíle a záměry usilujeme o osobní rozvoj každého dítěte s ohledem na jeho nadání, potřeby, zájmy a schopnosti, se zřetelem na celkový rozvoj osobnosti v úzké součinnosti s rodinou, každé dítě vnímáme jako jedinečnou osobnost, která má své individuální a specifické potřeby a možnosti a jejich aktivitám vytváříme potřeb podmínky možnost svobod volby, vycházíme ze znalostí dětí, jejich aktuálního rozvojového stavu i konkrétní životní a sociální situace každé dítě má právo být ji, má ji potřeby rozvíjet a učit se svým tempem, dáváme dětem možnost spoluúčasti na volbě i tvorbě programu, respektujeme právo dítěte na neúčasti nabíze činnosti právo být pouze pozorovatelem, respektujeme pedagogické zásady, povzbuzujeme děti nesmělé, posilujeme sebevědomí a pozitivně hodnotíme každého, kdo pracuje na úrovni svého osobního maxima, podporujeme u dětí iniciativu, tvořivost a vlastní fantazii, posilujeme rozvoj pohybových schopností a zdokonalujeme pohybové dovednosti, vytváříme návyk správho držení těla v průběhu celého dne, připravujeme děti na budoucí roli školáka, získávání pocitu jistoty a sebedůvěry ve spolupráci s rodinou, intenzivní péči věnujeme dětem s odkladem školní docházky v návaznosti na vstup 8

10 do základní školy v úzké spolupráci s rodinou, se základní školou a pedagogicko - psychologickou poradnou věnujeme zvýšenou pozornost a péči zdravotně znevýhodněným dětem, problémovým dětem ve spolupráci s rodinou, pediatrem a pedagogicko - psychologickou poradnou. Za plnění pedagogického záměru školy odpovídají všechny pedagogické pracovnice. Přístupy, metody a formy práce Dbáme na vyváženost řízených a spontánních činností. Využíváme zejména: Prožitkové učení spontaneita objevnost komunikativnost prostor pro aktivitu a tvořivost celostnost Kooperativní integrova učení hrou a činnostmi Situační učení Spontánní sociální učení Didakticky zacílená činnost, přímo či nepřímo motivovaná spontánní či záměr učení říze individuální činnosti říze skupinové činnosti Komunitní kruh konstruktivní styl učení činnostní učení Efektivní komunikaci: projevovat empatii popisovat činnosti, situace (vyhýbat se všeobecmu hodnocení šikovný - hodný) vyjadřovat své pocity (Já výroky) využívat pozitivní komunikaci (nepoužívat zápory) nechávat dětem pocítit přiroze následky dát dětem prostor k vlastnímu vyjádření (je slyšet více děti než učitelku) podporovat samostatnost dětí možností výběru a vracením otázek Základní výchovně vzdělávací formy - činnosti dětí jsou: Činnosti jsou plánovány tak, aby vytvářely možnosti realizace pro všechny typy inteligence. hra komunikace práce - tvořivá aktivita s důrazem na vedení k samostatnosti kooperativní hry a činnosti experimentace psychomotorická cvičení výlety 9

11 Veškeré činnosti a aktivity organizujeme tak, aby děti podněcovaly k vlastní aktivitě, experimentování, samostatnosti, komunikaci, hodnocení a sebehodnocení, spolupráci. Využíváme metody prožitkového a kooperativního učení. Hry a činnosti dětí jsou založeny na přímých zážitcích. Je podporována dětská zvídavost a potřeba objevovat a podněcována radost dítěte z učení, jeho zájem poznávat nové, získávat zkušenosti a ovládat další dovednosti. Ve vzdělávání je využíváno spontánních nápadů dětí a je jim poskytován dostatek prostoru pro spontánní aktivity a jejich vlastní plány. Učební aktivity proto probíhají především formou nezávaz dětské hry na základě svého zájmu a vlastní volby. V dostateč míře je uplatňováno situační učení. Dítě se tak učí dovednostem a poznatkům v okamžiku, kdy je potřebuje a lépe tak chápe jejich smysl. Další specifickou formou, kterou v předškolním vzdělávání využíváme, je didakticky zacílená činnost, která je dítěti nabízena a v níž je zastoupeno spontánní a záměr (cíle, plánova) učení. Tyto činnosti probíhají zpravidla v menší skupině či individuálně. Didaktický styl vzdělávání dětí v mateřské škole je založen na principu vzdělávací nabídky, na individuální volbě a aktivní účasti dítěte. Pedagog je průvodcem dítěte na jeho cestě za poznáním, probouzí v něm aktivní zájem a chuť dívat se kolem sebe, naslouchat a objevovat, nikoli tím, kdo dítě úkoluje a plnění těchto úkolu kontroluje. Uplatňujeme integrovaný přístup. Vzdělávání probíhá na základě integrovaných bloků, které nabízejí dítěti vzdělávací obsah v přirozených souvislostech, vazbách a vztazích. Dítě tak nezískává jen izolova poznatky či jednoduché dovednosti, získaná zkušenost je komplexnější a stává se pro dítě snáze uchopitelnou a prakticky využitelnou. Dítě získává skuteč činnostní - kompetence. Při každodenní práci má učitelka na zřeteli cíle stanove Rámcovým vzdělávacím programem a Školním vzdělávacím programem. 10

12 5. VZDĚLÁVACÍ OBSAH,,Každý jsme jiný INTEGROVANÉ BLOKY: 1.,, Já a ty Charakteristika integrovaho bloku Cíl: poznávat samo sebe a své kamarády Obsah: činnosti a situace spoje s uvědoměním a prožíváním své identity a osobních rolí, které dítě prožívá. Dítě se učí vnímat své emoce, zvládat nové situace, získávat zdravé sebevědomí, vytvářet základní návyky sebeobsluhy a osobní hygieny. Dítě se učí chápat přirozenou různost lidí každý jsme jiný. Podtémata Poznávám své okolí a kamarády Já a moje rodina Co už znám, co umím V úrovni kompetencí RVP PV kompetence k učení 6. -odhaduje své síly, učí se hodnotit svoje osobní pokroky i oceňovat výkony druhých kompetence k řešení problémů 15. -nebojí se chybovat, pokud nachází pozitivní ocenění nejen za úspěch, ale také za snahu komunikativní kompetence 17. -dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity, nálady různými prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.) sociální a personální kompetence 24. samostatně rozhoduje o svých činnostech, umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej 25. -uvědomuje si, že za sebe i své jednání odpovídá a nese důsledky činnostní a občanské kompetence 34. dokáže rozpoznat a využívat vlastní sil stránky, poznávat svoje slabé stránky 36. -chápe, že se může o tom, co udělá, rozhodovat svobodně, ale že za svá rozhodnutí také odpovídá 37. -má smysl pro povinnost ve hře, práci i učení; k úkolům a povinnostem přistupuje odpvědně; váží si práce i úsilí druhých 11

13 41. spoluvytváří pravidla společho soužití mezi vrstevníky, rozumí jejich smyslu a chápe potřebu je zachovávat Vysvětlivky: Dítě a jeho tělo Dítě a jeho psychika -jazyk a řeč -poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace -sebepojetí, city, vůle Dítě a ten druhý Dítě a společnost Dítě a svět Dílčí vzdělávací cíle rozvoj fyzické a psychické zdatnosti rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovednosti v oblasti hrubé i jem motoriky (koordinace arozsahu pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka apod.), ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a kultivovaho projevu získání relativní citové samostatnosti poznávání sebe sama, rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě (uvědomění si vlastní identity, získání sebevědomí, sebedůvěry, osobní spokojenosti) rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňujících pocity, získa dojmy a prožitky vyjádřit seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému poznávání pravidel společenského soužití a jejich spoluvytváření v rámci přirozeho sociokulturního prostředí, porozumění základním projevům neverbální komunikace obvyklým v tomto prostředí seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije a vytváření pozitivního vztahu k němu Vzdělávací nabídka lokomoční pohybové činnosti (chůze, běh, skoky a poskoky, lezení), nelokomoční pohybové činnosti (změny poloh a pohybů těla na místě) a ji činnosti (základní gymnastika, turistika, sezónní činnosti, míčové hry apod.) jednoduché pracovní a sebeobsluž činnosti v oblasti osobní hygieny, stolování, oblékání, úklidu, úpravy prostředí apod. komentování zážitků a aktivit, vyřizování vzkazů a zpráv přednes, recitace, dramatizace, zpěv hry a praktické úkony procvičující orientaci v prostoru i v rovině činnosti zasvěcující dítě do časových pojmů a vztahů souvisejících s denním řádem, běžnými proměnami a vývojem a přibližující dítěti přiroze časové i logické posloupnosti dějů, příběhů, událostí apod. hry na téma rodiny, přátelství apod. 12

14 spontánní hra činnosti vedoucí dítě k identifikaci sebe sama a k odlišení od ostatních činnosti přiměře silám a schopnostem dítěte a úkoly s viditelným cílem a výsledkem, v nichž může být dítě úspěš běž verbální i neverbální komunikační aktivity dítěte s druhým dítětem i s dospělým činnosti zaměře na poznávání sociálního prostředí v němž dítě žije rodina (funkce rodiny, členové rodiny a vztahy mezi nimi, život v rodině, rodina ve světě zvířat) mateřská škola (prostředí, vztahy mezi dětmi i dospělými, kamarádi) činnosti zaměře na porozumění pravidlům vzájemho soužití a chování, spolupodílení se na jejich tvorbě aktivity vhod pro přirozenou adaptaci dítěte spoluvytváření přiměřeho množství jasných a smysluplných pravidel soužití ve třídě přiroze pozorování blízkého prostředí a života v něm, okolní přírody, kulturních i technických objektů, vycházky do okolí, výlety smyslupl činnosti přispívající k péči o životní prostředí a okolní krajinu, pracovní činnosti, pěstitelské a chovatelské činnosti, činnosti zaměře k péči o školní prostředí, školní zahradu a blízké okolí 2. Změny kolem nás Charakteristika integrovaho bloku Cíl: porozumět světu společenskému i přírodnímu Obsah: činnosti a situace spoje s přírodními ději a společenskými jevy, které děti bezprostředně obklopují. Děti poznávají přírodu, její změny, vliv vzájem závislosti člověka a přírody, poznávají věci kolem nás, práci lidí, využití techniky. Podtémata Barevný svět Máme rádi zvířata Chráníme přírodu Kde pracují moji rodiče - povolání V úrovni kompetencí RVP PV kompetence k učení 3. -má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje, o jeho rozmanitostech a proměnách; orientuje se v řádu a v prostředí, ve kterém žije 13

15 4. klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje; chce porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí; poznává, že se může mnohému naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo kompetence k řešení problémů problémy řeší na základě bezprostřední zkušenosti; postupuje cestou pokusu a omylu, zkouší, experimentuje;spontálně vymýšlí nová řešení problémů a situací; hledá růz možnosti a varianty; využívá při tom dosavadních zkušeností, fantazii a představivost 13. rozlišuje řešení, která jsou funkční (vedoucí k cíli), a řešení, která funkční nejsou; dokáže mezi nimi volit komuniktivní kompetence 18. domlouvá se gesty i slovy, rozlišuje některé symboly, rozumí jejich významu i funkci 22. -dovede využít informativní a komunikativní prostředky, se kterými se běžně setkává (knížky, encyklopedie, počítač, telefon apod.) sociální a personální ompetence 31. -je schopno chápat, že lidé se různí a umí být tolerantní k jejich odlišnostem a jedinečnostem činnostní a občanské kompetence 43. -ví, že není jedno, v jakém prostředí žije, uvědomuje si, že se svým chováním na něm podílí a že je může ovlivnit Dílčí vzdělávací cíle rozvoj a užívání všech smyslů rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvoř. sebevyjádření) vytváření základů pro práci s informacemi rozvoj schopnosti citové vztahy vytvářet, rozvíjet je a city plně prožívat rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních vytváření povědomí o existenci ostatních kultur a národností rozvoj společenského i estetického vkusu vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém prostředí, o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám Vzdělávací nabídka smyslové a psychomotorické hry prohlížení a čtení knížek hry a činnosti zaměře k poznávání a rozlišování zvuků, užívání gest činnosti a příležitosti seznamující děti s různými sdělovacími prostředky (noviny, časopisy, knihy, audiovizuální technika) spontánní hra, vol hry a experimenty s materiálem a předměty smyslové hry, nejrůznější činnosti zaměře na rozvoj a cvičení postřehu a vnímání, zrakové a sluchové paměti, koncentrace pozornosti apod. přímé pozorování přírodních, kulturních i technických objektů i jevů v okolí dítěte, rozhovor o výsledku pozorování 14

16 estetické a tvůrčí aktivity (sloves, výtvar, dramatické,literární, hudební, pohybové a další) sledování pohádek a příběhů obohacujících citový život dítěte cvičení v projevování citů (zvláště kladných), v sebekontrole a v sebeovládání (zvláště emocí záporných, např. hněvu, zlosti, úzkosti apod.) aktivity podporující sbližování dětí sociální a interaktivní hry, hraní rolí, dramatické činnosti, hudební a hudebně pohybové hry, výtvar hry a etudy hry, přiroze i modelové situace, při nichž se dítě učí přijímat a respektovat druhého aktivity přibližující dítěti svět kultury a umění a umožňující mu poznat rozmanitost kultur (hudební, výtvar, dramatické činnosti, sportovní aktivity, zábavy, účast dětí na kulturních akcí, návštěvy výstav, divadelních a filmových představení, využívání příležitostí seznamující dítě přirozeným způsobem s různými tradicemi a zvyky běžnými v jeho kulturním prostředí apod.) hry a praktické činnosti uvádějící dítě do světa lidí, jejich občanského života a práce (využívání praktických ukázek z okolí dítěte, tematické hry seznamující dítě s různými druhy zaměstnání, řemesel a povolání, s různými pracovními činnostmi a pracovními předměty, praktická manipulace s některými pomůckami a nástroji, provádění jednoduchých pracovních úkonů a činností apod.) setkávání se s literárním, dramatickým, výtvarným a hudebním uměním mimo mateřskou školu, návštěvy kulturních a uměleckých míst a akcí zajímavých pro předškolní dítě aktivity zaměře k získávání praktické orientace v obci (vycházky do ulic, návštěvy obchodů, návštěvy důležitých institucí, budov a dalších pro dítě významných objektů) přiroze i zprostředkova poznávání přírodního okolí, sledování rozmanitostí a změn v přírodě (příroda živá i neživá, přírodní jevy a děje, rostliny, živočichové, krajina a její ráz, podnebí, počasí, ovzduší, roční období) práce s literárními texty, s obrazovým materiálem, využívání encyklopedií a dalších médií praktické užívání technických přístrojů, hraček a dalších předmětů a pomůcek, se kterými se dítě běžně setkává 3. Radujme se, veselme se Charakteristika integrovaho bloku Cíl: schopnost žít v komunitě, společně prožívat tradice Obsah: Děti se učí společně připravovat a realizovat oslavy narozenin, kulturní programy a růz slavnosti v rámci zvyků a tradic. Činnosti jsou zaměře na vzájemnou komunikaci a spolupráci. Učí se aktivní spolupráci ve dvojici, ve skupině, dodržování pravidel chování v růzm prostředí a základních společenských norem komunikace. 15

17 Podtémata Mikuláš, přinesl nám zimní čas Vánoce, Vánoce přicházejí Těšíme se na karneval Sváteční dny (Den matek, otců, Vítání občánků aj.) Vítání jara V úrovni kompetencí RVP PV kompetence k učení 5. učí se nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně si ji zapamatuje; při zada práci dokončí, co započalo; dovede postupovat podle instrukcí a pokynů, je schopno dobrat se k výsledkům kompetence k řešení problémů 8. -všímá si dění i problémů v bezprostředním okolí; přirozenou motivací k řešení dalších problémů a situací je pro něj pozitivní odezva a aktivní zájem 9. řeší problémy, na které stačí; známé a opakující se situace se snaží řešit samostatně (na základě nápodoby či opakování), náročnější s oporou a pomocí dospělého komunikativní kompetence 19. v běžných situacích komunikuje bez zábran a ostychu s dětmi i s dospělými; chápe, že být komunikativní, vstříc, iniciativní a aktivní je výhodou 21. -průběžně rozšiřuje slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci s okolím sociání a personální kompetence 28. napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských vztahů, které nachází ve svém okolí 29. -spolupodílí se na společných rozhodnutích; přijímá vyjasně a zdůvodně povinnosti; dodržuje dohodnutá a pochope pravidla a přizpůsobí se jim činnostní a občanské competence 35. odhaduje rizika svých nápadů, jde za svým záměrem, ale take dokáže měnit cesty a přizpůsobovat se daným okolnostem 38. zajímá se o druhé i o to, co se kolem děje; je otevře aktuálnímu dění 42. uvědomuje si svá práva i práva druhých, učí se je hájit i respektovat; chápe, že všichni lidé mají stejnou hodnotu Dílčí vzdělávací cíle osvojení si věku přiměřených praktických dovedností rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování) vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení, podpora a rozvoj zájmu o učení rozvoj a kultivace mravního a estetického vnímání, cítění a prožívání posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem (v rodině, v mateřské škole, v dětské herní skupině apod.) osvojení si elementárních poznatků, schopností a dovedností důležitých pro navazování a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem 16

18 seznamování se světem lidí, kultury a umění, osvojení si základních poznatků o prostředí, v němž dítě žije vytvoření základů aktivních postojů k světu, k životu, pozitivních vztahů ke kultuře a umění, rozvoj dovedností umožňujících tyto vztahy a postoje vyjadřovat a projevovat rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách Vzdělávací nabídka hudební a hudebně pohybové hry a činnosti manipulační činnosti a jednoduché úkony s přeměty, pomůckami, nástroji, náčiním, materiálem; činnosti seznamující děti s věcmi, které je obklopují a jejich praktickým používáním poslech čtených či vyprávěných pohádek a příběhů, sledování filmových a divadelních pohádek a příběhů vyprávění toho, co dítě slyšelo nebo co shlédlo artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry, hry se slovy, slovní hádanky, vokální činnosti námětové hry a činnosti hry nejrůznějšího zaměření podporující tvořivost, představivost a fantazii (kognitivní, imaginativní, výtvar, konstruktivní, hudební, taneční či dramatické aktivity) příležitosti a hry pro rozvoj vůle, vytrvalosti a sebeovládání výlety do okolí (do přírody, návštěvy dětských kulturních akcí apod.) společenské hry, společ aktivity nejrůznějšího zaměření aktivity podporující uvědomování si vztahů mezi lidmi (kamarádství, přátelství, vztahy mezi oběma pohlavími, úcta ke stáří apod.) hry a činnosti, které vedou děti k ohleduplnosti k druhému, k ochotě rozdělit se s ním, půjčit hračku, střídat se, pomoci mu, ke schopnosti vyřešit vzájemný spor apod. receptivní, sloves, literární, výtvar či dramatické činnosti (poslech pohádek, příběhů, veršů, hudebních skladeb a písní, sledování dramatizací, divadelních scének) přípravy a realizace společných zábav a slavností (oslavy výročí, slavnosti v rámci zvyků a tradic, sportovní akce, kulturní programy apod.) tvůrčí činnosti sloves, literární, dramatické, výtvar, hudební, hudebně pohybové, dramatické apod, podněcující tvořivost a nápaditost dítěte, estetické vnínámí i vyjadřování a tříbení vkusu ekologicky motivova hrové aktivity (ekohry) sledování událostí v obci a účast na akcích, které jsou pro dítě zajímavé pozorování životních podmínek a stavu životního prostředí, poznávání ekosystémů (les, louka, rybník apod.) 4. Chráním zdraví své i ostatních Charakteristika integrovaho bloku Cíl: povědomí o zdravém životním stylu 17

19 Obsah: činnosti zaměře na podporu zdravých životních návyků, těles a duševní pohody své i druhých, fixaci hygienických návyků, prevenci nemocí a vytváření povědomí o svém těle. Učí se vnímat, že zdraví může podporovat, ale i poškozovat. Podtémata Chci jíst zdravě Moje tělo Jak pečuji o svoje zdraví V úrovni kompetencí RVP PV kompetence k učení 2. získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích a v dalším učení kompetence k řešešní problémů 14. chápe, že vyhýbat se řešení problému nevede k cíli, ale že jejich včas a uvážlivé řešení je naopak výhodou; uvědomuje si, že svou aktivitou a iniciativou může situaci ovlivnit komunikativní competence 16. ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšemu, slovně reaguje a vede smysluplný dialog sociání a personální kompetence 26. -dětským způsobem projevuje citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc slabším, rozpozná nevhod chování; vnímá nespravedlnost, ubližování, agresivitu a lhostejnost 30. -při setkání s neznámými lidmi či v neznámých situacích se chová obezřetně; nevhod chování i komunikaci, která je mu nepříjemná, umí odmítnout 32. -chápe, že nespravedlnost, ubližování, ponižování, lhostejnost, agresivita a násilí se nevyplácí a že vzniklé konflikty je lepší řešit dohodou; dokáže se bránit projevům násilí jiho dítěte činnostní a občanské kompetence 39. -chápe, že zájem o to, co se kolem děje, činorodost, pracovitost a podnikavost jsou přínosem a že naopak lhostejnost, nevšímavost, pohodlnost a nízká aktivita mají svoje nepříznivé důsledky 44. dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých, chová se odpovědně s ohledem na zdravé a bezpeč okolní prostředí (přírodní i společenské) Dílčí vzdělávací cíle uvědomění si vlastního těla osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech a jejich kvalitě vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování apod.) získání schopnosti záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situaci rozvoj schopností sebeovládání ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi i dospělými rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí (spolupracovat, spolupodílet se), přináležet k tomuto společenství (ke třídě, k rodině, k ostatním dětem) a vnímat a přijímat základní hodnoty v tomto společenství uznáva 18

20 pochopení, že změny způsobe lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale také poškozovat a ničit osvojení si poznatků a dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností v péči o okolí při spoluvytváření zdravého a bezpečho prostředí a k ochraně dítěte před jeho nebezpečnými vlivy Vzdělávací nabídka činnosti zaměře k poznávání lidského těla a jeho částí příležitosti a činnosti směřující k ochraně zdraví, osobního bezpečí a vytváření zdravých životních návyků zdravotně zaměře činnosti (vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, dechová, relaxační cvičení) příležitosti a činnosti směřující k prevenci úrazů (hrozících při hrách, pohybových činnostech a dopravních situacích, při setkávání s cizími lidmi), k prevenci nemoci, nezdravých návyků a závislostí samostatný slovní projev na určité téma činnosti zaměře k vytváření (chápání) pojmů a osvojování poznatků (vysvětlování, objasňování, odpovědi na otázky, práce s knihou, s obrazovým materiálem, s médii apod.) záměr pozorování běžných objektů a předmětů, určování a pojmenovávání jejich vlastností (velikost, barva, tvar, materiál, dotek, chuť, vůně, zvuky), jejich charakteristických znaků a funkcí dramatické činnosti (předvádění a napodobování různých typů chování člověka v různých situacích), mimické vyjadřování nálad (úsměv, pláč, hněv, zloba, údiv, vážnost apod.) činnosti nejrůznějšího zaměření vyžadující (umožňující) samostat vystupování, vyjadřování, obhajování vlastních názorů, rozhodování a sebehodnocení činnosti zajišťující spokojenost a radost, činnosti vyvolávající veselí a pohodu hry a situace, kde se dítě učí chránit soukromí a bezpečí své i druhých společná setkávání, povídání, sdílení a aktivní naslouchání druhému běž každodenní setkávání s pozitivními vzory vztahů a chování aktivity přibližující dítěti pravidla vzájemho styku (zdvořilost, ohleduplnost, tolerance, spolupráce) a mravní hodnoty (dobro, zlo, spravedlnost, pravda, upřímnost, otevřenost apod.)v jednání lidí hry zaměře k poznávání a rozlišování různých společenských rolí (dítě, dospělý, rodič, učitelka, žák, role da pohlavím, profesní role, herní role) a osvojování si rolí, do nichž se dítě přirozeně dostává kognitivní činnosti (kladení otázek a hledání odpovědí, diskuse nad problémem, vyprávění, poslech, objevování) poučení o možných nebezpečných situacích a dítěti dostupných způsobech, jak se chránit (dopravní situace, manipulace s některými předměty a přístroji, kontakt se zvířaty, léky, jedovaté rostliny, běž chemické látky, techniké přístroje, objekty a jevy, požár, povodeň a ji nebezpeč situace a další nepříznivé přírodní a povětrnostní jevy), využívání praktických ukázek varujících dítě před nebezpečím 19

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Homolová Kateřina Mikurdová Hana

Homolová Kateřina Mikurdová Hana BAREVNÁ ANGLIČTINA Homolová Kateřina Mikurdová Hana Charakteristika a náplň zájmové činnosti na školní rok 2015/2016 Základním cílem zájmové aktivity Barevná angličtina je seznámit děti s cizím jazykem,

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu 3. INTEGROVANÝ BLOK Název: OBJEVUJI SKRYTÁ TAJEMSTVÍ SVĚTA HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu Rozšiřování poznatků o přírodě,

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Poznávám své tělo, své schopnosti HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

Osvojení poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí

Osvojení poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí 7. Jaro Po ledové zimě uvidíme první změny v počasí - začne se oteplovat a vyrostou první jarní květiny. Poznáme jejich tvar, barvu, vůni název. První jarní den přivítáme vlastnoručně vyrobenou Mařenou,

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

3. Od Adventu do Vánoc

3. Od Adventu do Vánoc 3. Od Adventu do Vánoc Integrovaný blok je zaměřen na kvalitní prožití zimních svátků a zvyků vánočních a masopustních. Seznámení s ročním obdobím zima, jeho vlastnostmi a proměnami. Děti se seznámí s

Více

Vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu

Vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu 1. Ruku v ruce Integrovaný blok je zaměřen na adaptaci nových dětí. Ty se seznámí s prostředím školy a jejím okolím, se zaměstnanci a ostatními dětmi. Naučí se znát své jméno a svou značku, umět se představit

Více

5. Karnevalové veselí

5. Karnevalové veselí 5. Karnevalové veselí Děti se doví, co je Masopust, že ho provází veselí, tanec a zpěv. Proč se pořádají karnevaly, jak se na ně oblékáme. Vytváříme radostnou náladu v době Masopustu. Dovíme se, proč hrajeme

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI Školní rok 2014/2015 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ - učení se

Více

Osvojení si věku přiměřených praktických dovedností. Rozvoj a kultivace paměti, pozornosti, představivosti a fantazie

Osvojení si věku přiměřených praktických dovedností. Rozvoj a kultivace paměti, pozornosti, představivosti a fantazie 8. Můj domov Děti se seznámí se slovem domov, co to znamená Kde jsem rád Vytvářením radostné atmosféry se přiblížíme ke Dni matek, vyzdobíme celou školku před tímto svátek. Připravíme pro maminky přáníčka

Více

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka 2. LĚTO LETNÍ VÝLETY Charakteristika Integrovaný blok je dlouhodobý. Vychází z vlastních prožitků dětí při uskutečňování výletů s různým zaměřením do přírody, do ZOO, za památkami apod. Posiluje v dětech

Více

Osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody. Ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí

Osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody. Ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí 9. Čas radosti a her Budeme využívat dlouhých a pěkných dnů k pobytu a činnostem venku ke hrám, relaxaci, posílení motoriky, otužování, zvídavosti k turistickým vycházkám. Děti prožijí v MŠ radostné dopoledne

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

Školní vzdělávací program:

Školní vzdělávací program: Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: Hop a skok po celý rok, s krtkem naším kamarádem, svět kolem nás poznáváme. Vzdělávací obsah: Rozvíjení dítěte a

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Mateřská škola Jitřenka, Vyžlovka Mateřská škola podporující zdraví Školní rok 2009/2010 Zpracoval: Miroslava Luxová září 2009 Pro život dítěte má předškolní vzdělávání dalekosáhlý

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky Objevujeme svět s pohádkovou postavou 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček Tematické celky Naše školka: Krteček, Rákosníček vítá děti ve školce (já a kamarádi, školka x domov, zážitky

Více

II. BLOK Malíř podzim

II. BLOK Malíř podzim II. BLOK Malíř podzim Obsah: Rozvíjíme pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou Uvědomujeme si, že květiny okrašlují prostředí, ve kterém žijeme Dovedeme děti k poznatku, že je zelenina důležitou

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu Základní škola Cheb, Kostel.nám.14, příspěvková organizace Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ŠVP podle RVP ZŠ pro přípravnou třídu Adresa školy:

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Základní vize Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí,s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního

Více

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ PODTÉMA - Krtek se představuje Krtek a kamarádi Krtek na návštěvě Krtek se loučí s létem : - rozvoj řečových schopností - rozvoj komunikativních dovedností - získání relativní citové

Více

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa Svojsíkova 2733/52, PSČ 400 11 Ústí nad Labem, tel.: 472 772 141, 472 771 204, uspterasa@volny.cz, www.dozp-ul.cz VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 1.

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace Školní vzdělávací program MOTTO: S Kuličkou hravě, vesele a zdravě Zkrácená verze Podklady: Rámcový vzdělávací program pro

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009

Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009 Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a svět práce je realizován ve vyučovacím předmětu Pracovní činnosti. Předmět je vyučován

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ 1. Identifikační údaje o škole 2. Charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání 3.1 Materiální podmínky 3.2 Životospráva 3.3 Psychosociální podmínky 3.4 Organizace 3.5

Více

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE VE ZBÝŠOVĚ, J. A. KOMENSKÉHO 473 ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 Hlavní úkoly ŠD ŠD slouží k výchově, vzdělávání a relaxaci dětí. Tvoří mezistupeň mezi výukou

Více

III. BLOK Vánoce přicházejí

III. BLOK Vánoce přicházejí III. BLOK Vánoce přicházejí Obsah: Seznamujeme se s lidovými tradicemi a zvyky běžnými v našem kulturním prostředí Poznáváme tradice a zvyky jiných národů Dílčí vzdělávací cíle Dítě a jeho tělo oblast

Více

1. tematický okruh: ČAS NA KAMARÁDY

1. tematický okruh: ČAS NA KAMARÁDY Podtémata: Jdeme do školky Poznávám kamarády Rozděl se o jablíčko Kamarádím 1. tematický okruh: ČAS NA KAMARÁDY s vitamíny Dílčí cíl: Vzdělávací aktivity: Hlavní očekávané výstupy: Ke kompetencím: Dítě

Více

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc 1.1.1. PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ I. ST. - ve znění dodatku č.33 - platný od 1.9.2011, č.25 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové

Více

Objevujeme svět s Delfínkem

Objevujeme svět s Delfínkem ŠVP je uspořádán tak, aby osobnost dítěte byla rozvíjena co nejefektivněji dle rámcových cílů pro předškolní vzdělávání. Umožňujeme dětem, aby všechny dovednosti a nové poznatky mohly v ten okamžik také

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, přísp íspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Více

5. 11. Pracovní činnosti

5. 11. Pracovní činnosti 5. 11. Pracovní činnosti Obsah stránka 5.11.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.11.2. Začlenění průřezových témat 2 5.11.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.11.4. Formy a metody práce 3 5.11.5.

Více

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ KNIHA JE NÁŠ KAMARÁD TYP PROJEKTU: DLOUHODOBÝ, CELOROČNÍ 1. CÍL PROJEKTU 2. CÍLOVÁ SKUPINA 3. PŘÍNOS PRO DĚTI 4. DÍLČÍ CÍLE 5.

Více

Roční plán práce školní družiny

Roční plán práce školní družiny Roční plán práce školní družiny 2015 / 16 Motto: Ať je léto nebo zima, v družině je stále prima Při tvorbě plánu se zaměřujeme na pestrost jednotlivých činností a akcí. Plán je dělen do tématických týdnů.

Více

Přišel barevný podzim

Přišel barevný podzim Naše mateřská škola Pedagogický záměr: pomoci dětem s adaptací na nové prostředí, seznámit se s novými kamarády a učitelkami, stanovit si pravidla soužití ve třídě Využití projektu: projekt má napomoci

Více

EVALUAČNÍ SYSTÉM. Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy. Vnější evaluace a hodnocení

EVALUAČNÍ SYSTÉM. Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy. Vnější evaluace a hodnocení EVALUAČNÍ SYSTÉM Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy Cílem evaluace je komplexní zkvalitňování práce mateřské školy a získání zpětné vazby, prospěch a pohoda dítěte, vytváření podmínek k

Více

Identifikační údaje organizace:

Identifikační údaje organizace: Identifikační údaje organizace: Název: Základní škola a Mateřská škola Zvole, okr.praha-západ Ulice: J. Štulíka 39 Obec: Zvole PSČ: 252 45 Kraj: Středočeský IČO: 71 00 79 03 E-mail: zszvole@seznam.cz Web:

Více

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Integrovaný blok Tématický okruh (celek) Témata Co je nám nejblíže To jsou moji kamarádi CO JE KOLEM NÁS Co najdeme v naší třídě Už znáš celou školku

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Motto: Co slyšíš, zapomeneš; co vidíš, pamatuješ si; co prožiješ, tomu rozumíš.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Motto: Co slyšíš, zapomeneš; co vidíš, pamatuješ si; co prožiješ, tomu rozumíš. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Svět kolem nás Motto: Co slyšíš, zapomeneš; co vidíš, pamatuješ si; co prožiješ, tomu rozumíš. Čínské přísloví CHARAKTERISTIKA: Školní vzdělávací program Svět kolem nás klade

Více

Školní vzdělávací program. Zpívejme si, zpívejme a mějme se rádi, s písničkou je veseleji, věřte kamarádi. Mateřská škola Pasohlávky.

Školní vzdělávací program. Zpívejme si, zpívejme a mějme se rádi, s písničkou je veseleji, věřte kamarádi. Mateřská škola Pasohlávky. Mateřská škola Pasohlávky při ZŠ Drnholec Školní vzdělávací program Zpívejme si, zpívejme a mějme se rádi, s písničkou je veseleji, věřte kamarádi. Zpracovala: Chudobová Marie, vedoucí učitelka srpen 2009

Více

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny.

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny. Výroční zpráva Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace tel.: 482 322 095 e-mail: ms.gagarinova@volny.cz www.skolkaliberec.cz Provoz zahájen 15. 2. 2011 Školní rok 2012/2013

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Třída plná pohody ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD J ŠTULÍKA 39, ZVOLE Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ ŠKOLA HROU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ ŠKOLA HROU Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ ŠKOLA HROU 1 OBSAH 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika přípravné

Více

Č.j. MŠ 479/2015 HO ŠVP příloha č.2. Mateřská škola Studénka. Odloučené pracoviště Butovická 106. Telefon: 552 302 759. Email: ms.butovicka@seznam.

Č.j. MŠ 479/2015 HO ŠVP příloha č.2. Mateřská škola Studénka. Odloučené pracoviště Butovická 106. Telefon: 552 302 759. Email: ms.butovicka@seznam. Mateřská škola Studénka Odloučené pracoviště Butovická 106 Telefon: 552 302 759 Email: ms.butovicka@seznam.cz Školní vzdělávací program Pro předškolní vzdělávání ZE ŠKOLKY DO SVĚTA Školní vzdělávací program

Více

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška Identifikace Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Adresa školy: Kpt. Jaroše 612, 432 01 Kadaň Ředitelka školy: Bc. Diana Roubová

Více

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ Dětská skupina Malíček Při definování Plánu výchovy, péče a vzdělávání jsme se inspirovali v Rámcovém programu pro předškolní vzdělávání. Začlenili jsme zde také filozofie,

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme skutečností. kulturnímu a tolerantnímu chování a jednání. Samostatné a sebevědomé vystupování a jednání, k efektivní, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci. vztahu k sobě i okolnímu prostředí. Seznamuje

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně. PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností v

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

( školní rok 2012-13)

( školní rok 2012-13) "/, r DELFINEK, v NAS VSECH " DILO" o v, NAUCI ( školní rok 2012-13) DELFÍN DILO NÁS VŠECHNO NAUČÍ Ve zpracování ročního plánu jsme se inspirovaly projektem "I D E A L" -Delfín Dilo a podmořský svět Příběhy

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ 1 OBSAH: str. 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika zařízení

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

ROSTE ZE MNE OSOBNOST

ROSTE ZE MNE OSOBNOST Motto: Na dobrém počátku všechno závisí J.A.Komenský ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY BRNO, VÍDEŇSKÁ 39a, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ROSTE ZE MNE OSOBNOST Na období září 2015

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

5.9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

5.9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň 5.9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vyučovací předmět Pracovní výchova vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce, postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřské školy Bohuňovice ,, ŠŤASTNÝ ŽIVOT DĚTÍ ZŠ A MŠ BOHUŇOVICE

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřské školy Bohuňovice ,, ŠŤASTNÝ ŽIVOT DĚTÍ ZŠ A MŠ BOHUŇOVICE ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOHUŇOVICE Pod Lipami 210, 78314 Bohuňovice Č E S K Á R E P U B L I K A Telefon / Fax: +420 585 389 343, +420 585 389 941 email: zsbohun@bohunovice.cz Školní vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Soukromá střední a základní škola (1.KŠPA) Praha s.r.o. Pernerova 383/29 186 00 Praha 8 - Karlín Školní vzdělávací program pro Školní družinu Zpracoval: kolektiv pedagogických pracovníků Soukromé střední

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 2. NAVRÁTILOVÁ OSV- I. VDO-II..

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 2. NAVRÁTILOVÁ OSV- I. VDO-II.. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Orientuje se v okolí školy Orientuje se v budově školy Bezpečně

Více

Slunce svítí pro všechny

Slunce svítí pro všechny Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Č. j. MŠČ/100/2015 Slunce svítí pro všechny Mateřská škola Letovice, Čapkova 802/10, okres Blansko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný Rostliny v prostředí Žák: uvědomí si a zaznamená tvary, barvy a linie sleduje základní přírodní zákonitosti ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Ekosystémy Prvouka Prvouka -

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu základní školy Platnost dokumentu od 2. 9. 2013 Mgr. Zdeněk Nosek ředitel školy - 1 - Realizace vzdělávací činnosti Při tvorbě vzdělávacího programu vycházíme

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Motto: Pojďme si spolu hrát, budeme se smát Týmová práce kolektivu a příjemná atmosféra v naší mateřské škole, přátelský přístup k dětem a rodičům ve

Více

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět je realizován ve vyučovacím předmětu Prvouka. Předmět Prvouka je vyučován v 1.a 2. ročníku

Více

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Ve vyučovacím předmětu

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

S MYŠKOU A RYBKOU KROKEM, PROJDEME CELÝM ŠKOLNÍM ROKEM

S MYŠKOU A RYBKOU KROKEM, PROJDEME CELÝM ŠKOLNÍM ROKEM Zaměření vzdělávacího programu pro školní rok 2011/2012 S MYŠKOU A RYBKOU KROKEM, PROJDEME CELÝM ŠKOLNÍM ROKEM Charakteristika dětské skupiny,,ruce, oči, uši, pusa, nos, naučím se s nimi dost! Vzdělávací

Více

Třídní vzdělávací program

Třídní vzdělávací program Žlutá třída Třídní vzdělávací program Název třídy: Žlutá Třídní učitelky: Ladislava Nováková, Bc. Nikola Radová Analýza skupiny: Počet dětí:28 Věkové složení:2,5-7 Předškolní děti:4 Odkladové děti:2 Mladší

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování Naše motto: JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA Jaro chystá radovánky, pro naše kluky i holky Léto sluncem

Více

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 Tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání vypracovaný podle RVP PV Platnost: 1. 9. 2010 do 31. 8. 2013 Obsah: 1. Identifikační údaje o mateřské škole 2. Charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

PLÁN NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 LESNÍ KLUB JURTA

PLÁN NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 LESNÍ KLUB JURTA PLÁN NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 LESNÍ KLUB JURTA Platnost od: 1.3.2012 Zřizovatel, právní forma: Občanské sdružení Jurta Kontakt: www.jurta.cz/lesni_klub Mgr. Petra Tanglová 725 182 397 Adresa: Pěší 9, Děčín

Více

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka:

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka: 4.4.4. Etická výchova Etická výchova (EtV) je doplňujícím vzdělávacím oborem, který se zaměřuje na systematické a metodicky propracované osvojování sociálních dovedností u žáků na základě zážitkové metody

Více

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu :

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu : Charakteristika ŠVP Mateřská škola je celodenní mateřskou školou, jejímž cílem je příprava dětí do života a na základní školu. Vzdělání je uskutečňováno ve všech činnostech v průběhu celého dne. Probíhá

Více

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014 Školní vzdělávací program Mateřská škola Chotusice školní rok 2013/2014 Stránka 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení: Vyučovací

Více