VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014"

Transkript

1 Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Nejdecká 254, Chodov VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok V Chodově dne zpracovala Mgr. Eva T e t u r o v á ředitelka školy

2 A) CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 1. Identifikační údaje: Název školy : Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov Adresa : Nejdecká 254, Chodov IZO : Ředitelka : Mgr. Eva Teturová Stránky www : E mail : Školská rada : Zdeňka Chomoutová - předseda Bc. Yvona Němcová člen Mgr. Ivana Sarkányová - člen Právní forma : příspěvková organizace Zřizovatel : Město Chodov Odloučené pracoviště : Chodov, Školní 697 Druhy a typy škol, školská zařízení, které škola sdružuje: 1. Základní škola 2. Základní škola praktická 3. Základní škola speciální 4. Přípravná třída základní školy 5. Školní družina Základní škola - byly provedeny administrativní úkony pro otevření prvního ročníku běžné základní školy určené dětem bez mentálního postižení. Vzdělávání žáků bude zaměřeno na překonávání výukových problémů spojených se speciálními vzdělávacími potřebami dětí (např. vývojové poruchy učení a řeči, poruchy chování apod.). Výuka zahájí v září následujícího školního roku. 2

3 Základní škola praktická poskytuje vzdělání dětem se zdravotním postižením (LMP). Výuka je zajišťována s pomocí podpůrných opatření, která jsou odlišná nebo jsou poskytována nad rámec individuálních pedagogických a organizačních opatření spojených se vzděláváním žáků stejného věku v běžných školách. Základní škola speciální vzdělává žáky s těžším mentálním postižením, souběžným postižením více vadami nebo autismem s maximální možnou mírou podpůrných opatření. Přípravná třída základní školy systematicky připravuje děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí k bezproblémovému začlenění do vzdělávacího procesu od 1. ročníku základní školy. Důležitým cílem přípravné třídy je předcházet případným neúspěšným začátkům ve školní docházce, které by mohly ohrozit další vzdělávání dětí a tím i jejich životní perspektivy. Školní družina zajišťuje výchovu, vzdělávání a rekreaci žáků v době mimo vyučování. 2. Výchovně vzdělávací práce: Počet tříd: 5 ZŠP 3 ZŠS 2 přípravná třída ZŠ 1 oddělení ŠD Počet žáků: ZŠP 46 ZŠS 13 přípravná třída ZŠ 22 celkem 81 ŠD 16 Žáci dojížděli z obcí Vintířov, Vřesová, Sokolov, Rotava, Božičany, Mírová, Nové Sedlo, Loučky, Karlovy Vary. Obory vzdělání podle Klasifikace kmenových oborů: C/01 Základní škola délka studia 9 r B/01 Základní škola speciální délka studia 10 r B/001 Pomocná škola - obor dobíhající délka studia 10 r. Školní vzdělávací programy: Školní vzdělávací program podle RVP LMP Učíme se, abychom se v životě uplatnili ročník ZŠP 3

4 Vzdělávací program pomocné školy a přípravného stupně schválený MŠMT ČR, č. j /97-22 s platností od ročník ZŠS Školní vzdělávací program podle RVP ZŠS Učíme se pro život a r. ZŠS Školní vzdělávací program podle RVP PV Sluníčko přípravná třída ZŠ Žáci s dalšími specifickými vzdělávacími potřebami byli vzděláváni podle individuálních vzdělávacích plánů. Prevence sociálně patologických jevů: V rámci primárně preventivního programu se v letošním školním roce řešily 2 případy šikany (6. a 3. třída), bylo provedeno dotazníkové šetření, podle jehož výsledků budou v dalším školním roce směrovány aktivity zaměřené na zlepšování klimatu školy. Prevence sociálně patologických jevů jsou nadále součástí výuky a jsou sledovány a vyhodnocovány v rámci udržitelnosti ukončeného projektu Učíme se, abychom se v životě uplatnili. V rámci prevence záškoláctví proběhlo několik výchovných komisí. Jedná se o stále stejné rodiny, kde je zapotřebí podpora orgánů sociální péče. Přestože bylo s rodinami jednáno, výsledek se nedostavil. 3. Materiálně technické vybavení školy (výběr nákladnějších položek): výměna schodiště a přístřešku nad ním na nové budově pořízení tabletů do každé třídy pro podporu individualizace výuky včetně antivirového software, výukový software vybavení 1. ročníku ZŠ novými učebnicemi včetně elektronických speciální sedačka pro tělesně postiženého žáka vybavení ředitelny novým nábytkem pořízení nábytku a koberců do 1. ročníku a školní družiny pořízení nového traktoru Financování z grantového projektu Škola nemusí být problém : knihy do školní knihovny didaktické materiály a učební pomůcky pobytový výjezd pro žáky (čtenářská gramotnost) odborná literatura, testovací materiály 4

5 B) ROZHODNUTÍ O ZÁPISU DO ŠKOLSKÉHO REJSTŘÍKU Rozhodnutí o změně názvu školy ze dne MŠMT, č. j. MSMT-1125/ C) PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ ŠKOLY Zaměstnanci školy: ředitelka školy 1; zástupkyně ředitelky školy 1; učitelé 11; vychovatelka ŠD 1; asistentka pedagoga 5; logopedka 2 (zaměstnanci projektu do ); psycholog 1 (zaměstnanec projektu do ); lektorka Aj 1 (zaměstnanec projektu do ); hospodářka školy 1; domovnice 1; uklízečka 1; údržbář 1; v zimním období topič 1 Kvalifikovanost pedagogického sboru: kvalifikace plná VŠ, SPPG 9 kvalifikace VŠ ped. 3 kvalifikace SŠ ped. 7 kvalifikace asistent ped. 1 bez kvalifikace 2 Další vzdělávání pedagogických pracovníků: počet pedagogů: HYPO-Prevence SPUCH v předškolním a raném šk. věku 1 Zákon o pedagogických pracovnících 1 Tablet-nová technologie interaktivního vzdělávání 1 Trénink jazykových schopností podle Elkonina 1 Tvořivá škola-činnostní učení 3 D) ZAŘAZOVÁNÍ ŽÁKŮ Přijetí k základnímu vzdělávání Přestup z jiné školy Převedení do programu ZŠ LMP, ZŠS Přijetí k předškolnímu vzdělávání 11 žáků 9 žáků 3 žáků 29 žáků 5

6 E) PŘEHLEDNÉ ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Vycházející žáci: Povinnou školní docházku ukončili: ZŠP 4 žáci 4 byli přijati do učebních oborů ZŠS - 1 žák bude navštěvovat chráněné dílny Docházku v přípravném ročníku ukončilo 22 dětí. Tabulka výsledků vzdělávání ve školním roce 2013/ pol. Škola: ZŠ Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Ročník 0. A 0. B Počet žáků celkem Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Nehodnoceno Povinná šk. docházka v zahraničí stupeň z chování stupeň z chování Počet omluvených hodin Omluvených hodin na jednoho žáka 151,8 269, ,4 170, , ,6 389,7 290,6 222 Počet neomluvených hodin Neomluvených hodin na jednoho žáka ,857 12,5 1,875 1,488 6, ,67 3,84 2,353 Kontrola: prospělo s vyznamenáním + prospělo + neprospělo + nehodnoceno = počet klasifikovaných žáků (bez 0 roč.) Uveden stav prospěchu a chování za druhé pololetí, počty zameškaných hodin za celý školní rok. Škola: ZŠ Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace ZŠ speciální Ročník Počet žáků Prospělo Neprospělo/nehodnocen Počet omluvených hodin Omluvených hodin na jednoho žáka 151,5 83, ,46 Počet neomluvených hodin Počet neomluvených hodin na jednoho žáka , ,2308 6

7 F) ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH KONTROL Nebyly provedeny žádné kontroly. G) ÚDAJE O ŠKOLNÍCH A MIMOŠKOLNÍCH AKTIVITÁCH Pravidelné školní aktivity Odpočinkové dny (4 krát) Zájmové kroužky - stolní tenis, internetový Projektové dny: Den knihy Umíme to s penězi - finanční gramotnost Den Evropy Den bez úrazů Den rodiny finanční gramotnost Den Země Vydávání školního časopisu Sportovní školní soutěže Ostatní školní soutěže Vánoční turnaj ve stolním tenisu Lehkoatletický čtyřboj Sportovní hry mládeže Podzimní atletická liga Jarní atletická liga Školní sportovní liga Umíme to s počítačem Dopravní soutěž Nakrmíme zvířátka (sběr kaštanů a žaludů) Školní odpadová liga Recyklohraní Sportovní mimošk. soutěže Turnaj v malé kopané Páka Toužim Turnaj ve florbalu Ostatní mimoškolní soutěže Zručný chlapec okresní kolo Praktická dívka okresní kolo Umíme to s počítačem okresní kolo, krajské kolo Výtvarné soutěže Výstavy Besedy Železnice (pořadatel MěÚ Chodov) Výtvarná přehlídka Houby Výtvarná přehlídka Čepice, šály a rukavice Výtvarná přehlídka Jarní květiny Výtvarná přehlídka Pohádkové postavy Série besed a exkurze v rámci programu Městské policie Chodov Prevence kriminality Tematické besedy v knihovně 7

8 Projektové akce Ostatní akce: Čtenářská a finanční gramotnost pobytový výjezd do Nových Hamrů partnerství v projektu DDM Chodov Rozvoj technických a řemeslných dovedností je naše šance Mládež a kultura návštěvy filmových a divadelních představení Mikulášská nadílka Vánoční besídky tříd Návštěvy výstav výtvarných prací pořádaných DDM v Chodově Den otevřených dveří pro veřejnost Integrovaný záchranný systém seznámení, prohlídka - 9., 8. r. Exkurze sklárna Moser Karlovy Vary, podzemí Vřídla Karlovy Vary, porcelánka Nová Role, kartonážka Mírová Akce EVVO beseda s lesníkem, ekohry, výjezd 5. tř. - ekocentrum Ostrov ZŠS účast na akcích DDM stacionáře Mateřídouška Výlety do Lokte přípravné třídy, třídy ZŠP H) PROJEKTY Podané, podpořené a uskutečněné projekty: Grantový projekt z OPVK Škola nemusí být problém (poskytovatel ESF) - projekt ukončen k Při škole pracuje 22. rokem Klub přátel pro pomoc mentálně postiženým dětem při speciálních školách, který spolupracuje při pořádání soutěží, výletů, nákupu pomůcek a dalších aktivit. Školská rada projednala a schválila výroční zprávu dne Mgr. Eva Teturová ředitelka školy 8

!! V Ý R O Č N Í Z P R Á V A!

!! V Ý R O Č N Í Z P R Á V A! Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov, Krušnohorská 304 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2011/12 Obsah: 1.Základní údaje o škole 2.Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v

Více

Školní rok 2011/2012

Školní rok 2011/2012 Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Výroční zpráva o činnosti školy Zpracováno podle Vyhlášky č. 15/2005 Sb., ve znění Vyhlášky č. 225/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů,

Více

Školní rok 2012/2013

Školní rok 2012/2013 Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Výroční zpráva o činnosti školy Zpracováno podle Vyhlášky č. 15/2005 Sb., ve znění Vyhlášky č. 225/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Předkládá: Zpracovali: Mgr. Fronika Burešová Mgr. Fronika Burešová Mgr. Petra Nosková Mgr. Michal Bursa Mgr. Radka Cinibulková Lenka Křížanová Michaela

Více

Výroční zpráva ZŠ 2013-2014

Výroční zpráva ZŠ 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace Výroční zpráva ZŠ 2013-2014 V Ústí nad Labem dne: 4. 8. 2014 Schválena pedagogickou radou dne: 25. 8. 2014 Schválena školskou

Více

Výroční zpráva školy o činnosti a hospodaření Školní rok 2011/2012

Výroční zpráva školy o činnosti a hospodaření Školní rok 2011/2012 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Frýdlant, okres Liberec Purkyňova 510, 464 01 Frýdlant 482 312 197/ ředitelka 482 772 795 zakladni-skola@volny.cz Výroční zpráva školy o činnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Předkládá: Zpracovali: Mgr. Fronika Burešová Mgr. Fronika Burešová Mgr. Petra Nosková Mgr. Michal Bursa Mgr. Radka Cinibulková Michaela Malá Vladimíra

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola Loket, okres Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011 / 2012 Zpracovala: Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady: Josef Novotný Loket, 9.10. 2012 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

školní rok 2012/2013

školní rok 2012/2013 Masarykova základní škola Lanžhot se sídlem Masarykova 22, Lanžhot Výroční zpráva školní rok 2012/2013 V Lanžhotě 30. 9. 2013 Zpracovala: Mgr. Helena Pláteníková ředitelka školy Výroční zpráva VÝROČNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Tábor-Měšice, Míkova 64 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok: 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Hana Saláková Část I. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název: Základní škola a Mateřská

Více

Výroční zpráva o činnosti školy / šk.rok 2013-2014

Výroční zpráva o činnosti školy / šk.rok 2013-2014 razítko školy Výroční zpráva o činnosti školy / šk.rok 2013-2014 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy : Základní škola a Mateřská škola Dražice, okres Tábor Sídlo : 391 31 Dražice 57 Právní

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Š K O L Y Z A Š K O L N Í R O K 2013-2014

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Š K O L Y Z A Š K O L N Í R O K 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA CHODOV, KOMENSKÉHO 273, OKRES SOKOLOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE A.9 A10 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Š K O L Y Z A Š K O L N Í R O K 2013-2014 V Chodově: 23. 9. 2014 Výroční zpráva projednána

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 V Ostrově 15.10.2014 Mgr. Martin Fous ředitel školy Školská rada výroční zprávu o činnosti schválila dne 26.11.2014 Mgr. Václav Hruška předseda školské

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Frýdlant, okres Liberec Purkyňova 510, 464 01 Frýdlant 482 312 197/ ředitelka 482 772 795 IČO: 63154617 zakladni-skola@volny.cz Výroční zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola, Lanškroun, Dolní Třešňovec, okres Ústí nad Orlicí školní rok 2011/2012 Obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti školy (viz 7 vyhlášky

Více

Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs. armády 1026 okres Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs. armády 1026 okres Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs. armády 1026 okres Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/2014 1 OBSAH strana I. Základní údaje o škole 3 (název,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy ve školním roce 2013 / 2014 zpracovala Mgr. Lenka Dvořáková ředitelka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Kontešinec VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 1 Obsah 1. Identifikační údaje školy 4 2. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje 5 3.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, ŽATEC DVOŘÁKOVA 24, OKRES LOUNY O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, ŽATEC DVOŘÁKOVA 24, OKRES LOUNY O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, ŽATEC DVOŘÁKOVA 24, OKRES LOUNY O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŽATEC, ZÁŘÍ 2014 SWOT analýza září 2013 Celospolečenské klima Silné stránky Umístění školy centrum města Mikroklima

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 Z Á K L A D N Í Š K O L A C H R A S T A V A náměstí 1.máje 228, okres Liberec příspěvková organizace tel/fax. 485143331 IČ: 72741643 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 Výroční zpráva

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola, okres Sokolov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala : Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady : Josef Novotný, 1.10. 2014 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 / 2014 zpracovali: Mgr. Milan Hlubuček Mgr. Tomáš Hartl předkládá: Mgr. Milan Hlubuček ředitel školy V Železném Brodě 13. října 2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 č.j.: III -143/2014 Název zařízení: Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Písek Sídlo zařízení: Písek, Šobrova ulice

Více

základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 2010/2011

základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 2010/2011 základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 1 Základní údaje o škole 1.1 13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, sídlo: Plzeň, Habrmannova 45, PSČ 326 00

Více

Speciální základní škola a Mateřská škola, Trutnov Horská 160 541 02 Trutnov. Výroční zpráva

Speciální základní škola a Mateřská škola, Trutnov Horská 160 541 02 Trutnov. Výroční zpráva Speciální základní škola a Mateřská škola, Trutnov Horská 160 541 02 Trutnov Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 OBSAH a)základní údaje o škole 2-5 b)přehled oborů vzdělávání 5 c)rámcový

Více

V ý r o č n í z p r á v a

V ý r o č n í z p r á v a telefon /417 823 663 * ústředna Základní škola, Bílina, Za Chlumem 824, 418 01 Bílina telefax 417 820 643 ředitelka email flenderova@zschlum.cz V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy ve školním roce

Více

Z P R Á V A o činnosti školy ve školním roce 2008/2009

Z P R Á V A o činnosti školy ve školním roce 2008/2009 M ě s t o K r a s l i c e odbor školství a kultury náměstí 28. října 1438 3 5 8 2 0 K R A S L I C E V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy ve školním roce 2008/2009 1. Charakteristika školy Zřizovatel

Více

Školní rok 2008/2009. Nové Město na Moravě, 30.9.2009. Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy

Školní rok 2008/2009. Nové Město na Moravě, 30.9.2009. Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Školní rok 2008/2009 Nové Město na Moravě, 30.9.2009 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy O B

Více