ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace

2 Obsah 1 Identifikační údaje Charakteristika školy Úplnost a velikost školy Charakteristika pedagogického sboru Dlouhodobé projekty Charakteristika školního vzdělávacího programu Zaměření školy Výchovné a vzdělávací strategie Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných Začlenění průřezových témat Řízení organizace výuky Učební plán Učební plán pro 1. stupeň A Učební plán pro 2. stupeň Poznámky k učebnímu plánu Učební osnovy Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Barevná angličtina a Anglický jazyk Další cizí jazyk Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie Informatika Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Člověk a společnost Člověk, prostor a čas Občanská výchova Člověk a příroda Fyzika Chemie Přírodopis Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Obsahové, časové a organizační vymezení Tělesná výchova Člověk a svět práce Charakteristika vzdělávací oblasti

3 5.9.1 Pracovní činnosti Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení žáků Způsoby hodnocení žáka Kritéria hodnocení žáka

4 1 Identifikační údaje Název ŠVP Údaje o škole: Název školy Adresa školy Jméno ředitele Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace Lesní 190, , Jablunkov Mgr. Pavel Kantor Kontakty: Telefon/fax / WWW IČO Bankovní spojení / 0800 Součásti školy, IZO Základní škola Školní družina REDIZO ředitelství Právní forma Zařazení do rejstříku škol WWW Příspěvková organizace pod č.j. 529/ , ze dne , změna názvu č.j. 7143/ , ze dne Zřizovatel: Název zřizovatele Adresa Město Jablunkov Dukelská 144, Jablunkov Kontakty: Telefon/Fax / Vedoucí pedagogičtí pracovníci Mgr. Pavel Kantor ředitel školy (stat. orgán SO) Mgr. Magda Kluzová zástupce ředitele (zástupce SO) Mgr. Libuše Kaletová zástupce ředitele Mgr. Lenka Krenželoková vedoucí učitel speciálních tříd Bc. Eva Gawlasová vedoucí vychovatel 4

5 ŠVP koordinátoři Přehled hlavní činnosti školy (podle zřizovací listiny) Mgr. Jana Sagitariová 2. stupeň Mgr. Lenka Šamanová 1. Stupeň Zabezpečení základního vzdělávání žáků v souladu se základními zásadami a cíli vzdělávání ( 2, 44 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon) Provozování školní družiny Zajištění školního a závodního stravování Platnost a účinnost dokumentu od Č.j.: ZŠJa/957/2013 razítko školy..... Mgr. Pavel Kantor, ředitel školy 5

6 2 Charakteristika školy 2.1 Úplnost a velikost školy Základní škola, Lesní 190, Jablunkov, příspěvková organizace je integrovaná škola, která sdružuje úplnou základní školu s devíti postupnými ročníky, které se vzdělávají podle učebních programů ŠVP pro základní vzdělávání. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami se vzdělávají podle těchto programů: ŠVP pro vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením, ŠVP pro vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením. Na základní škole je zpravidla po dvou až pěti třídách v každém ročníku. Ve speciálních třídách se vyučuje ve dvou až třech postupných ročnících v jedné třídě. Kapacita školy 1052 žáků. Budova základní školy je situována v centru města Jablunkova (cca 6000 obyvatel), areál se nachází vedle autobusového stanoviště a sousedí se sídlišti. Ve školním roce 2013/2014 navštěvuje školu 574 žáků, přibližně 25 % dojíždí z okolních obcí. Ranní a odpolední činnost školy zajišťuje 7 oddělení školní družiny podle ŠVP školní družiny, z toho 2 oddělení jsou pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Většina žáků naší školy má trvalé bydliště v Jablunkově. Na první stupeň nejčastěji dojíždějí žáci z obce Bocanovice. Druhý stupeň je spádovou školou pro obce Bocanovice, Písečná a Horní a Dolní Lomná. Výuku speciálních tříd naší školy využívají žáci z celého Jablunkovska. Žáci s SPU nebo zdravotně postižení žáci jsou integrováni do běžných nebo speciálních tříd. Jejich výuku zajišťují kvalifikovaní učitelé a asistenti pedagoga. V prvním až třetím ročníku mohou být žáci s vadami řeči vyučováni ve speciální třídě s rozšířenou logopedickou péčí. Pedagogové spolupracují s pracovníky SPC pro mentálně, sluchově, řečově a tělesně postižené a poskytují žákům individuální logopedickou péči a zdravotní tělesnou výchovu. Od školního roku 2013/2014 vznikne na naší škole autistická třída. Materiální a hygienické podmínky jsou v souladu s obecně platnými předpisy a normami a jsou optimální pro vzdělávací potřeby žáků a pro potřeby pedagogické činnosti učitelů. Každá třída má svou kmenovou učebnu s připojením na internet, běžnou součástí výuky je používání interaktivních tabulí nebo dataprojektorů. Ve škole se nacházejí dvě počítačové učebny, odborná učebna chemie a fyziky, hudební a výtvarné výchovy, učebny cizích jazyků, knihovna se studovnou, učebny pro praktické činnosti (dílny, kuchyňka, keramická dílna), pro výuku pěstitelských prací je využíván venkovní pozemek a přilehlý skleník. Škola disponuje dvěma tělocvičnami a hřištěm s umělým travnatým povrchem a běžeckou dráhou. Výuka také může probíhat v zahradní učebně u školy. Ve škole jsou vhodné prostory pro zajištění činnosti školní družiny (viz ŠVP pro školní družinu). Interiér školy je nově vybaven odpovídajícím úložným nábytkem a pomůckami pro výuku. Pro odkládání oděvů a obuvi slouží prostor šaten s uzamykatelnými skříňkami. Stravování ve škole zajišťuje Školní jídelna Jablunkov, příspěvková organizace. Vydávání obědů probíhá ve dvou jídelnách, které navazují na budovu školy. Všichni zaměstnanci školy mají k dispozici pracovny, kabinety a kanceláře vybavené účelným zařízením a komunikační technikou. Škola je dostatečně vybavena učebnicemi, didaktickými pomůckami, informační a komunikační technikou umožňující efektivní vyučování a podporující aktivitu a tvořivost žáků. Inventář školy je podle finančních možností neustále obnovován a modernizován. Škola disponuje dalšími prostorami pro uskladnění učebnic, pro archiv, třídění odpadu. Podmínky pro hygienické a bezpečné vzdělávání a život školy jsou zajištěny a pravidelně je provádějí PO, BOZP a BOZ. 6

7 Prioritou školy je vytváření bezpečného prostředí pro žáky i učitele, které vede k partnerství jak mezi žáky a učiteli, tak mezi učiteli a vedením školy. Vzdělávání je propojováno se skutečným životem. Žáci se spolupodílejí na vzdělávání a životě školy prostřednictvím školního parlamentu. Žáci vydávají školní časopis. Ochranu žáků před násilím, šikanou a dalšími patologickými jevy zajišťuje školní poradenské pracoviště. Podrobně je tato tématika rozpracována v dokumentu Primárně preventivní program ZŠ Jablunkov. Cílem programu je naučit žáky orientovat se v základní problematice šikany, pojmenovat co šikana je a není, vědět, na koho se ve škole při problémech obrátit, získat dovednost bránit se drobné šikaně, nebát se oznámit jakékoliv projevy šikany. Pro zajištění včasné informovanosti o věcech uvnitř školy i mimo ni slouží webové stránky školy (www.zsjablunkov.cz). Rodiče mohou získat informace o průběhu vzdělávání žáků na pravidelných třídních schůzkách nebo na předem dohodnutých konzultacích s jednotlivými vyučujícími. Rada školy, ve které jsou zastoupeni stejným dílem rodiče, pedagogové a zřizovatel, schvaluje ŠVP, dohlíží na naplňování cílů ŠVP a na hospodaření školy. Již tradičně se podílí rodiče na činnosti školy prostřednictvím občanského sdružení SRPŠ při ZŠ Jablunkov, občanské sdružení. Naše škola je členem MSSUA (Moravskoslezské sdružení učitelů angličtiny), jehož cílem je poskytovat učitelům angličtiny novinky z výuky z celého světa. Zúčastňujeme se konferencí, regionálních seminářů a workshopů akreditovaných Ministerstvem školství. Jsme členem občanského sdružení KEV (Klub ekologické výchovy), které soustřeďuje jednotlivé pedagogické pracovníky a zájemce o ekologické vzdělávání a výchovu. Také jsme členem AŠSK ČR (Asociace školních sportovních klubů České republiky) - je multisportovní občanské sdružení, které iniciuje a podporuje pohybové a sportovní aktivity ve školních sportovních klubech v celé republice. Na škole je od roku 2013 založen Školní sportovní klub při ZŠ Jablunkov, v rámci kterého jsou organizovány Pohybové hry pro žáky 1. stupně. Úzce spolupracujeme se Základní školou s polským jazykem vyučovacím v Jablunkově, Školní 438, příspěvková organizace, s Gymnasiem v Istebné - Polsko. Odpolední činnost žáků zajišťuje Dům dětí a mládeže v Jablunkově v 56 kroužcích, z nichž mnohé vedou učitelé naší základní školy. DDM Jablunkov využívá pro svou činnost sportovní areál školy výměnou za zapůjčení Turistického střediska v Jasení. Společně organizujeme dětský folklórní festival Jackové dětem a mnoho dalších sportovních a kulturních soutěží. Dlouhodobě si žáci prostřednictvím knihovnických lekcí v Městské knihovně v Jablunkově upevňují svůj vztah k četbě, získávají dovednost orientace v knihovnách. Další partneři školy: PPP Třinec, PPP Frýdek Místek, PPP Český Těšín, SPC Frýdek - Místek, SPC Ostrava, SPC Opava, Těšínské muzeum, pracoviště Jablunkov, Městská policie Jablunkov, Sbor dobrovolných hasičů Jablunkov, Římsko katolický úřad Jablunkov, Slezská církev evangelická, a. v. Návsí, Matice slezská v Jablunkově, DPS Jablunkov, firma Vitality, Lesní závod Jablunkov, Spartak Jablunkov, Třinecké železárny, a.s., Pracovní úřad Třinec, Okresní soud ve Frýdku Místku, Plzeňský prazdroj, a. s., 2.2 Charakteristika pedagogického sboru Pedagogičtí pracovníci splňují podmínky stanovené zákonem č. 563/2004 Sb. Vedení školy vytváří motivující a zároveň náročné profesionální klima, usilující o neustálý odborný a profesní růst svůj i svých podřízených, s koncepčním myšlením a stylem práce. Podle finančních možností školy se učitelé zúčastňují DVPP, které nabízejí vzdělávací střediska krajská, celostátní i zahraniční. Školní poradenské pracoviště koordinují výchovní poradci, preventisté sociálně patologických jevů, školní psycholog a speciální pedagog. Cílem školního poradenského 7

8 pracoviště je zajistit komunikaci mezi zákonnými zástupci, žáky a pedagogy a nabízet odbornou pomoc žákům a jejich zákonným zástupcům. Škola zajišťuje koordinaci ŠVP, ICT a EVVO prostřednictvím specializovaných pedagogů. Žákům s SPU a žákům, které doporučí PPP a SPC jsou na naší škole k dispozici speciální pedagogové, asistenti pedagoga. 2.3 Dlouhodobé projekty Dlouhodobé projekty vycházejí ze zaměření školy. Jejich cílem je rozvíjet kompetence žáků a pedagogů. Naše škola je úspěšným žadatelem v oblasti Evropských sociálních fondů v prioritních osách počátečního i dalšího vzdělávání. V oblasti dalšího vzdělávání proběhl ve spolupráci se Základní školou H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov Školní 438, příspěvková organizace, projekt Učitel 3. tisíciletí, jehož obsahem bylo další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) v modulech Kritické myšlení, Anglický jazyk, Inovace Školního vzdělávacího programu (ŠVP) a Metodická podpora výuky cizích jazyků - Anglický jazyk. Cílovou skupinu tvořili pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení v Jablunkově a spádových škol z okolních obcí, vyučujících v českém i polském jazyce. V rámci projektu EU- peníze do škol - Škola 3. tisíciletí - bude škola vybavena novou počítačovou pracovnou, běžné třídy budou vybaveny technikou ICT (interaktivní tabule, dataprojektory, počítače). Cílem tohoto projektu je také zkvalitnění čtenářské a matematické gramotnosti našich žáků. Učitelé v rámci projektu vytvářejí sady digitálních učebních materiálů, které budou rovněž využívány ve výuce. Naše škola se již několik let zapojuje pod vedením koordinátora EVVO do ekologických projektů. Prioritou je seznamování dětí s koncepcí udržitelného rozvoje života na Zemi. Celá škola třídí odpady, šetříme energiemi a vodou. Usilujeme o získání titulu Ekologická škola Moravskoslezského kraje. Koordinátoři EVVO pracují na celoročních projektech výukových programů Centra ekologické výchovy Sluňákov, které se prolínají různými vyučovacími předměty a aktivitami školy (1. stupeň Zelený ostrov, 2. stupeň Zlatá nit). Realizujeme projekt ŠIK televize, jehož cílem je oslovit co nejširší skupinu mladých lidí prostřednictvím video spotů s preventivním osvětově vzdělávacím a informačním obsahem. Projekt usiluje o efektivní prevenci rizikového chování na ZŠ i SŠ. Dalším partnerem naší školy, do jehož činnosti jsme se zapojili, je ACET ČR, o. s., které získalo akreditaci MŠMT k provádění vzdělávacích programů s tématikou prevence patologických jevů u mládeže. Spolupracujeme s nadačním fondem One More Day for Children. Naše škola adoptovala holčičku jménem Christine Yvonne Wangechi, která žije v Keni. Touto adopcí jsme se zavázali každý rok zaslat na konto nadace nejméně Kč na zajištění školného a pobytu v dětském domově pro malou Christine do roku 2024, kdy bude mít 18 let. Školní parlament je organizátorem každoroční sbírky Nadace rozvoje občanské společnosti Pomozte dětem. Naše škola sbírkovou akci nazvala AKCE KUŘE, protože probíhá v období Velikonoc. Žáci vybírají na jablunkovských školách, na úřadech, v kostelech i na náměstí. Sbírka probíhá od roku Do roku 2013 jsme na konto NROS zaslali více než 200 tisíc korun. Od školního roku 2013/2014 jsme se zapojili do projektu Šachy do škol, který vznikl za podpory Šachového svazu ČR a dotace MŠMT. Cílem projektu je podpořit zavedení šachu do vyučování na základních školách. Vyučující se s žáky několik let velmi úspěšně zapojují do projektu etwinning ("e" jako elektronické, evropské a "twinning" jako párování, síťování). Projekt je zaměřen na podporu spolupráce žáků i učitelů mateřských, základních a středních škol v rámci Evropské unie prostřednictvím informačních a komunikačních technologií. 8

9 Jsme taktéž úspěšnými žadateli v programu Comenius partnerství škol. Mezinárodní projekt pod názvem Eat Smart Move a Lot probíhal v letech V roce 2013 jsme získali další podporu pro projekt Comenius - partnerství škol pod názvem Get More from Life. Projekt bude ukončen v roce Charakteristika školního vzdělávacího programu Na naší škole vyučujeme podle tří vzdělávacích programů ŠVP pro základní vzdělávání, ŠVP pro základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením, ŠVP pro vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením a ŠVP pro přípravnou třídu základní školy. V případě potřeb jsme připraveni vzdělávat žáky podle ŠVP pro vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami. 3.1 Zaměření školy Zaměření naší školy vychází z tradic, z historického kontextu kraje a ze současných požadavků kladených na vzdělávání. Naše škola je - integrovanou základní školou běžných a speciálních tříd se skupinovou integrací. Žáci s logopedickými vadami navštěvují speciální třídy s logopedickou výukou. Ve čtvrtém ročníku jsou integrováni do běžných tříd. Žáky vedeme ke vzájemnému poznávání a odbourávání předsudků při společných činnostech a v zájmových útvarech. - jazykovou základní školou. V prvním období (1. 3. ročník) je vyučován předmět Barevná angličtina. Od 4. ročníku pokračuje v předmětu Anglický jazyk. Celkově bude posílena výuka anglického jazyka čtyřmi disponibilními hodinami týdně během školní docházky žáka v základním vzdělávání. Jako další cizí jazyk škola nabízí výuku v Ruském jazyce, v Německém jazyce, ve Francouzském jazyce a v Polském jazyce od sedmého ročníku. - školou zdravého životního stylu. Využíváme moderního sportovního areálu. Každý žák má možnost absolvovat během školní docházky v rámci pěti let tělesné výchovy plavecký výcvik. Všichni žáci projdou ve čtvrtém ročníku výukou BESIPu. V šestém ročníku pořádáme adaptační turistický pobyt třídy, v sedmém ročníku lyžařský výcvik. Škola umožňuje rozvíjení pohybových dovedností ve volitelných předmětech a zájmových útvarech. Tradičně se žáci zúčastňují velkého množství sportovních soutěží. Ve speciálních třídách mají možnost žáci absolvovat jednodenní výcvik zimních sportů dle svých schopností a možností. - zaměřená na rozvoj matematických dovedností a práci na ICT. Na prvním stupni mají žáci možnost navštěvovat nepovinný předmět se zábavnou výukou matematiky a šachový kroužek. Své dovednosti a schopnosti si žáci ověřují v matematických soutěžích. - otevřená. Pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci se snaží vytvářet bezpečné prostředí pro žáky, žáci si vytvářejí spolu s rodiči vnitřní pravidla tříd (1. a 6. ročník), žáci mají možnost se zúčastňovat třídních schůzek spolu s rodiči. Žáci si volí školní parlament, který se vyjadřuje k obsahu školního řádu, k dění ve škole a vydává školní časopis. Na škole funguje schránka důvěry. Rodiče si mohou individuálně dohodnout účast ve 9

10 vyučování svého dítěte. Každoročně pořádají rodiče ve spolupráci se školou pod záštitou SRPŠ závody rodičů s dětmi (lyžařské a plavecké závody, duatlon kolo, běh). - multikulturní, neboť žijeme v příhraniční a národnostně smíšené česko-polské oblasti, v běžném denním životě řešíme soužití dvou národností. Setkáváme se s dětmi z Polska a Slovenska na mezinárodních soutěžích, pobytech. Jsme spoluorganizátory mezinárodního dětského folklórního festivalu Jackové dětem. Spolupracujeme s evropskými školami na projektech v rámci programu Comenius - partnerství škol. - ekologická - všichni zaměstnanci i žáci školy se snaží o dlouhodobě šetrný provoz školy. Kromě třídění odpadu v učebnách, chodbách, sborovně máme na školní zahradě vybudovaný kompost pro třídění biologického odpadu. Řada aktivit má charakter školní tradice a zároveň nám napomáhá naplňovat cíle programu environmentální výchovy. V prostorách školní zahrady vzniká za podpory sponzorů a obce zahradní učebna. 3.2 Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací strategie naší školy představují postupy, metody a formy práce, příležitosti, aktivity, které všichni pedagogové naší školy uplatňují v rámci vzdělávacího procesu (to je při výuce, ale i mimo ni) a které vedou k rozvíjení a utváření klíčových kompetencí žáků. Pedagogové průběžně zařazují do výuky projektové vyučování, skupinovou práci, práci v komunitních kruzích, činnostní učení, prožitkové učení, exkurze, dramatizaci, prezentace. Vyučování se drží zásad metody výuky E-U-R, která je postavena na konstruktivistickém přístupu k učení. Úloha pedagoga ve škole spočívá v umění plánovat a organizovat práci svou i žáků, v umění vést žáky ke kooperativní práci a v umění odhadnout schopnosti a dovednosti žáků a na základě toho rozvíjet jejich kompetence. Pedagog sám musí být kompetentní. Běžnou součástí výuky jsou projekty, které dotvářejí obsah vzdělávacího procesu ročníků i celé školy. Zařazované formy projektů jsou: ročníkové (krátkodobé a celoroční) a celoškolní (krátkodobé a celoroční). Práce na projektech (příprava, realizace, výstupy a evaluace) zvyšuje efektivitu vyučovacího procesu, motivuje žáky i pedagogy a podporuje práci v týmech. V organizaci vyučování je za základní jednotku považován ročník. Vzdělávací témata jsou plánována vždy společně pro celý ročník na principu horizontálního propojení tříd v jednotlivých ročnících. Vyšší jednotkou je celá škola. Některé vyučovací metody (projekty) mohou být realizovány na principu vertikálního propojení ročníku. Třída je chápána jako intimní prostředí pro žáky a to v míře, jakou podle věku potřebují. Učitel prvního stupně má možnost řídit délku vyučovací jednotky podle únavy žáků a míry jejich zapojení, zvláště při výuce v blocích a při projektovém vyučování. Učitelé v ročníku společně plánují vyučovací proces a koordinují výuku jednotlivých vzdělávacích oblastí tak, aby výuka tvořila smysluplný celek. Učitelé společně připravují ročníkový plán výuky, který je konkretizován do měsíčních nebo čtvrtletních plánů. V rámci celé školy učitelé spolupracují na naplňování očekávaných výstupů na pravidelných schůzkách nejméně jednou měsíčně. Tyto schůzky koordinují ročníkoví vedoucí na prvním stupni a vedoucí předmětových komisí na druhém stupni ve spolupráci s koordinátory ŠVP. Učitelé zdokonalují svou práci dalším vzděláváním, studiem odborné literatury, vzájemnými hospitacemi. Většina výuky by měla být realizována činnostně a cílem je plnění klíčových kompetencí. Učitelský sbor se učí realizovat průřezová témata prostřednictvím ročníkových a celoškolních projektů. Činnostní výuku zahajujeme motivací žáků, ujasněním zásad práce se zdůrazněním na bezpečnost žáků, stanovením pracovních postupů, výběrem témat a možných souvislostí a stanovováním forem výstupu. Na závěr proběhne seznámení s výstupy, celkové zhodnocení činnosti se zařazením prvků sebehodnocení. Do výuky je často zařazována práce 10

11 dětí ve skupinách nebo ve dvojicích. Tato práce má charakter kooperativního a částečně projektového učení. V této části pracují žáci víceméně samostatně. Spolupráce, učení se jeden od druhého, vyhledávání informací z tisku a médií, zvyšují efektivitu vzdělávání. V rámci vybraných témat nebo projektů může být práce žáků plánována společně pro více ročníků (učení mladších staršími, ukázky činnosti nižších ročníků ve vyšších, vytváření skupin dětí z různých ročníků...) Kompetence k učení - učitel rozvíjí u žáka individuální schopnosti, vede jej k pochopení významu kooperativního učení, k sebehodnocení, k práci s chybou - učitel učí žáky pracovat s různými zdroji informací a využívat všechny dostupné zdroje (tištěné, elektronické, audiovizuální, fond knihovny ) - učitel vede žáky k umění pozorování, experimentu a kritickému posouzení výsledků své práce - učitel postupně seznamuje žáky se smyslem učení a celoživotního vzdělávání se. Kompetence k řešení problémů - učitel rozvíjí u žáků učení v souvislostech, neučí izolovaná data jednotlivých oborů, ale prostřednictvím různorodých forem a metod práce (projekty, exkurze..) vytváří u žáků ucelený obraz světa - učitel seznamuje žáky s praktickými postupy tak, aby žák byl schopen sám ověřit správnost řešení. Kompetence komunikativní - učitel vytváří dostatečný prostor pro vyjadřování žáků v řízených diskusích, při obhajování školních projektů, při tvorbě jejich vlastních projektů, při řešení problémových situací ve třídě - učitel vytváří takové prostředí, ve kterém si žáci uvědomí vhodnost zvolených jazykových prostředků pro danou komunikační situaci. Kompetence sociální a personální - učitel vytváří u žáků povědomí (vzor), jak vytváření společných pravidel práce pozitivně ovlivňuje příjemnou a tvůrčí atmosféru v týmu - učitel dokáže vhodně reagovat na vzniklou problémovou situaci ve vztazích mezi žáky a vede žáky k vyhodnocení situace, k ohleduplnosti, k empatii, k pochopení různých rolí - učitel se snaží poznat osobnost žáka, jeho sociální zázemí a vede jej k utváření správného pohledu na sebe sama. Kompetence občanské - učitel seznamuje žáky s jejich právy, s povinnostmi a upozorňuje je na důsledky plynoucí z jejich dodržování nebo porušování (školní parlament, třídní řády ) - učitel vychovává žáky k vlastenectví prostřednictvím respektování našich kulturních a historických tradic, současně zdůrazňuje význam tolerance k jiným kulturám. Vede žáky k porozumění složitosti soužití Čechů a Poláků na našem území a současně zdůrazňuje pozitivní stránky společné historie. 11

12 - učitel zapojuje žáky do řešení běžných environmentálních problémů současnosti (třídění odpadu, šetření energiemi, ). Kompetence pracovní - učitel dbá na dodržování vymezených pravidel při práci ve vyučování, na dodržování bezpečnosti práce - učitel je vysvětlí žákům postupy jakékoliv práce, je důsledný v jejich dodržování a učí žáky, že každá práce se musí dokončit a zhodnotit (prezentace, sebehodnocení, hodnocení učitelem ). 3.3 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných patří k prioritám školního vzdělávacího programu. Integrace a péče o tyto žáky umožňuje osobnostní rozvoj každého žáka, neomezuje možnost vzdělání, má pozitivní vliv na jejich povahový a citový vývoj, na odpovídající celoživotní orientaci a adaptaci ve společnosti. Práce s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami je velmi náročná. Děti se snadno unaví, bývají nepozorné, nesoustředěné, rychle zapomínají učivo, někdy ztrácí zájem, jsou citlivé, potřebují poskytovat stálou podporu a povzbuzení, podnětné a vstřícné prostředí a individuální přístup učitele. Do této skupiny žáků na naší škole patří: - žáci s vývojovými poruchami učení nebo chování - žáci tělesně postižení - žáci se zdravotním znevýhodněním - žáci se zdravotním postižením - žáci se sociálním znevýhodněním Vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním Vzdělávání žáků s vývojovými poruchami učení nebo chování Žáci se specifickými poruchami učení (SPU) patří také na naší škole k početnější skupině žáků se speciálně vzdělávacími potřebami. Nejčastěji se vyskytujícími poruchami jsou dysortografie, dyslexie a dysgrafie. K méně častým diagnostikovaným poruchám patří dyskalkulie a dyspraxie. Některé poruchy bývají provázeny poruchami pozornosti (ADD) nebo poruchami pozornosti s hyperaktivitou (ADHD). U většiny žáků se symptomy jmenovaných poruch vzájemně prolínají a v průběhu trvání vykazují různou intenzitu. Žáci se SPU nezávisle na inteligenci se potýkají ve škole s opakovanými neúspěchy a výkyvy ve školní práci, mívají obtíže při osvojování čtení, psaní, počítání a při nabývání a užívání takových dovedností, jako je mluvení a porozumění mluvené řeči. Integrovaní žáci docházejí pravidelně jednou týdně na hodinu speciálních náprav. Nápravy probíhají individuálně i ve skupině a jsou zaměřeny na reedukaci specifických potíží žáků. Reedukaci vede speciální pedagog. 12

13 Efektivní fungování vzdělávání a péče o žáky se SPU předpokládá velmi těsnou spolupráci učitelů a rodiči. Učitelé jsou informováni, jak k žákovi individuálně přistupovat. Někteří žáci se SPU jsou vzděláváni podle individuálních vzdělávacích programů (dále jen IVP), někteří mají pouze vyrovnávací a podpůrná opatření. V obou případech se vychází ze závěrů pedagogicko- psychologického vyšetření na odborném pracovišti, a školního vzdělávacího programu. IVP stanoví postup vzdělávání dítěte se SPU, úlevy s ohledem na nejzávažnější potíže, nápravu zjištěných potíží, konkrétní výukové, případně výchovné cíle pro příští výukové období, hodnocení i kontrolu výsledků či speciální pomůcky, které budou při reedukaci používány. Na vypracování IVP se podílí třídní učitel, psycholog, speciální pedagog, vyučující příslušných předmětů, rodiče a výchovný poradce. IVP schvaluje a svým podpisem kromě výše uvedených zpracovatelů ředitel školy, výchovný poradce, rodiče a žák. U mnohých dětí jsou také diagnostikovány specifické poruchy lehčího rázu, u kterých pro úspěšné a bezproblémové zvládnutí učiva respektujeme doporučení a závěry pedagogicko-psychologických vyšetření a poskytujeme jim potřebný rozsah individuální péče v hodinách. Všichni vyučující jsou seznamováni s výsledky vyšetření těchto žáků na poradách. Důležité je to zejména při přestupu z 1. na 2. stupeň pro žáky, kteří přicházejí z okolních škol. Vzdělávání žáků se specifickými poruchami chování Poruchami chování u žáků rozumíme nedostatky v chování narušující výchovně - vzdělávací proces, tj. kázeňské nedostatky různého typu, rozsahu a původu. Poruchy chování mají širokou etiologii a řešení výchovných problémů jednotlivých žáků věnujeme velkou pozornost. Při analýze poruch chování zjišťujeme příčiny a motivy jednání žáků, vycházíme ze sociálních norem žákova prostředí a hlouběji analyzujeme každý přestupek. Ve škole se setkáváme se skupinou žáků, kdy se poruchy chování projevují jako důsledek ADHD, ADD, stresových situací, psychických poruch, epilepsie apod. Druhou skupinu žáků tvoří žáci, jejichž poruchy chování jsou podmiňovány působením vnějších činitelů: nevhodná rodinná výchova, špatný vliv vrstevníků, party,. Vzdělávání a péče o žáky s poruchami chování je individuální a vychází z etiologie poruchy: - žáci jsou zařazováni do skupin žáků se SPU - k žákům je v hodinách přistupováno individuálně (častá změna činností, citlivý přístup pedagoga) - spolupráce s rodinou - zapojení žáků do preventivních programů pro posílení pozitivního klimatu ve třídě - rozvíjení klíčových kompetencí u žáků - osobnostní a sociální výchova žáků - poskytnutí asistenta pedagoga Vzdělávání žáků s vadami řeči Žáci s vadami řeči navštěvují na naší škole logopedické třídy. U většiny žáků těchto tříd bývá vada řeči doprovázena poruchou pozornosti, někdy spojena s hyperaktivitou. Efektivita 13

14 vzdělávacího procesu u těchto žáků předpokládá pravidelnou kontrolu výslovnosti a úzkou spolupráci se zákonnými zástupci. Žáci mají v 1. období (1. 3. ročník) v rámci Českého jazyka předmět Řečová výchova. Všichni jsou zařazeni do předmětu speciálně pedagogická péče v rozsahu 1x45 minut týdně. Náplní předmětu je korekce vadné výslovnosti pod vedením speciálního pedagoga. Důležitý je rozvoj percepčního vnímání, hrubé a jemné motoriky, orientace v prostoru a čase, rozvoj fonematického sluchu a fonematické diferenciace, rozvoj slovní zásoby. Úzce spolupracujeme s odborným poradenským zařízením, respektujeme jejich doporučení. Vzdělávání žáků tělesně postižených Tělesně postižení žáci jsou fyzicky postižení, ale jejich onemocnění nepostihuje intelekt. Mají tedy předpoklady normálního psychického vývoje a mohou se vzdělávat v běžné základní škole. Náročnost péče a vzdělávání těchto žáků je závislé na stupni fyzického postižení. Některým žákům je poskytován asistent pedagoga nebo osobní asistent. Integrovaní tělesně postižení žáci jsou vzděláváni podle IVP, které vycházejí ze závěrů vyšetření provedeného na odborném pracovišti, a školního vzdělávacího programu. IVP stanoví postup vzdělávání dítěte, úlevy s ohledem na nejzávažnější potíže, konkrétní výukové, případně výchovné cíle pro příští výukové období, hodnocení i kontrolu výsledků či speciální pomůcky, které budou při výuce používány. Na vypracování IVP se podílí třídní učitel, vyučující příslušných předmětů, rodiče a speciální pedagog a pověřený pracovník SPC. IVP schvaluje a svým podpisem kromě výše uvedených zpracovatelů potvrzuje ředitel školy, odborní pracovníci, rodiče a žák. Vzdělávání žáků se zdravotním znevýhodněním Za zdravotně znevýhodněné žáky považujeme žáky se zdravotním oslabením, dlouhodobým onemocněním a lehčími zdravotními poruchami vedoucími k poruchám učení a chování. Při vzdělávání a péči o tyto žáky škola zohledňuje a respektuje individualitu a potřeby žáka: - dle potřeby je žákům vypracováván individuální studijní plán - po návratu ze zdravotnických zařízení jsou žáci citlivě a postupně zapojováni do vzdělávacího procesu - při prověřování vědomostí a hodnocení výsledků vyučující zohledňují zdravotní znevýhodnění žáka (odložená klasifikace, slovní hodnocení, redukce učiva, volba vhodných forem a metod prověřování, ) - nabízíme individuální konzultace žáků i rodičů s vyučujícími Při vzdělávání žáků se zdravotním znevýhodněním je taktéž velký důraz kladen na spolupráci rodiny, lékařů a školy. Vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Žáci s lehkým mentálním postižením jsou vzděláváni ve speciálních třídách praktické školy. Počet žáků je snížen oproti běžným třídám. Vzdělávání vychází ze závěrů vyšetření SPC pro mentálně postižené a školního vzdělávacího programu. Zcela běžně mají žáci problémy se čtením, psaním, výslovností jednotlivých hlásek, pohybovou koordinací, apod. 14

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČÍME SE PRO ŽIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČÍME SE PRO ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, JEŽOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČÍME SE PRO ŽIVOT Struktura školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání 1. Identifikační

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola Mladecko, okres Opava, příspěvková organizace Školní vzdělávací program zpracovaný podle RVP ZV 1. Předkladatel: Název školy: Adresa školy: Ředitelka: Základní škola Mladecko, okres Opava,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č.j. ZŠ/300/2007

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č.j. ZŠ/300/2007 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č.j. ZŠ/300/2007 Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná Předkladatel:... 7 Zřizovatel:... 7 Platnost dokumentu od:... 7 Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č.j. ZŠŽÁK/290/2013. Škola pro dítě. Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č.j. ZŠŽÁK/290/2013. Škola pro dítě. Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č.j. ZŠŽÁK/290/2013 Škola pro dítě Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná Identifikační údaje... 6 Údaje o škole:... 6 Zřizovatel:...

Více

Školní vzdělávací program pro ZŠ Brno, Otevřená 20a ŠKOLA PRO ŽIVOT

Školní vzdělávací program pro ZŠ Brno, Otevřená 20a ŠKOLA PRO ŽIVOT Školní vzdělávací program pro ZŠ Brno, Otevřená 20a ŠKOLA PRO ŽIVOT 1. Identifikační údaje...4 1.1 Název programu... 4 1.2 Předkladatel školního vzdělávacího programu... 4 1.3 Zřizovatel... 4 1.4 Platnost

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT Základní škola Tachov, Zárečná Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO ŽIVOT Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT Školní vzdělávací program Základní školy Tachov, Zárečná 1540,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV Základní škola s rozšířenou výukou tělesné výchovy, Teplice, Na Stínadlech 2386 415 01 TEPLICE Kniha I. Kniha II. Kniha III. 1.

Více

Školní vzdělávací program Nejkrásnější je, když si lidé rozumějí (Zpracováno podle RVP ZV a RVP G )

Školní vzdělávací program Nejkrásnější je, když si lidé rozumějí (Zpracováno podle RVP ZV a RVP G ) Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola, Telč, Hradecká 235 Školní vzdělávací program Nejkrásnější je, když si lidé rozumějí (Zpracováno podle RVP ZV a RVP G ) osmiletý/čtyřletý vzdělávací program

Více

Školní vzdělávací program Nejkrásnější je, když si lidé rozumějí (Zpracováno podle RVP ZV a RVP G )

Školní vzdělávací program Nejkrásnější je, když si lidé rozumějí (Zpracováno podle RVP ZV a RVP G ) Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola, Telč, Hradecká 235 Školní vzdělávací program Nejkrásnější je, když si lidé rozumějí (Zpracováno podle RVP ZV a RVP G ) osmiletý vzdělávací program 1 1

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem Základní škola a mateřská škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Struhl ovsko 1 79 5, 7 53 0 1 Hranice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost

Více

KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE.

KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE. KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE. JAN WERICH Zdice 2013 SPOLEČNĚ ZA VZDĚLÁNÍM Co chceme, o co usilujeme: umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat

Více

1. Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu:

1. Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu: Vzdělávací program Základní školy Zadní Třebaň Podtitulek: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracován podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Obsah 1. Identifikační

Více

ŠŤASTNÁ ŠKOLA MOTTO: Prvním krokem na cestě ke štěstí je učení se. Dalajláma

ŠŤASTNÁ ŠKOLA MOTTO: Prvním krokem na cestě ke štěstí je učení se. Dalajláma ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKU S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM ŠŤASTNÁ ŠKOLA MOTTO: Prvním krokem na cestě ke štěstí je učení se. Dalajláma ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JABLONEC

Více

7. Průřezová témata 7.1 Úvod

7. Průřezová témata 7.1 Úvod 7. Průřezová témata 7.1 Úvod Průřezová témata představují okruhy aktuálních problémů současného světa a jsou nedílnou součástí základního vzdělávání. Tematické okruhy průřezových témat procházejí napříč

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIA, MLADÁ BOLESLAV, PALACKÉHO 191/1 zpracovaný podle RVP ZV a RVP G Obsah Obsah... 2 1. Identifikační údaje školy:... 4 2. Charakteristika školy... 5 2.1Umístění a velikost

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA pro všechny a pro každého

TVOŘIVÁ ŠKOLA pro všechny a pro každého ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání TVOŘIVÁ ŠKOLA pro všechny a pro každého Základní škola Stružnice, okres Česká Lípa, příspěvková organizace 1 Jezvé 137, 471 08 Jezvé OBSAH 1. Identifikační

Více

Tento vzdělávací program je vypracovaný podle přílohy RVP ZV- LMP. motivační název. (upravená verze)

Tento vzdělávací program je vypracovaný podle přílohy RVP ZV- LMP. motivační název. (upravená verze) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Tento vzdělávací program je vypracovaný podle přílohy RVP ZV- LMP motivační název ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA (upravená verze) PŘEDKLADATEL: Základní škola Cheb,

Více

Tento vzdělávací program je vypracovaný podle přílohy RVP ZV- LMP. motivační název. (upravená verze)

Tento vzdělávací program je vypracovaný podle přílohy RVP ZV- LMP. motivační název. (upravená verze) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Tento vzdělávací program je vypracovaný podle přílohy RVP ZV- LMP motivační název ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA (upravená verze) PŘEDKLADATEL: Základní škola Cheb,

Více

Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život určený pro 1. 9. ročník Základní školy Libouchec Datum platnosti od:

Více

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Měcholupy 1. září 2010 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 04 1.1 Název vzdělávacího programu... 04 1.2 Předkladatel...

Více

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Měcholupy 1. března 2010 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 04 1.1 Název vzdělávacího programu... 04 1.2 Předkladatel...

Více

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Měcholupy 1. únor 2011 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 4 1.1 Název vzdělávacího programu... 4 1.2 Předkladatel...

Více

Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život určený

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ zpracovaný podle RVP ZV a modelového školního vzdělávacího programu Tvořivá škola Základní škola a mateřská škola Troubsko, okres Brno-venkov Obsah 1 Identifikační

Více

Základní škola a mateřská škola Žďárec u Skutče, okres Chrudim Školní vzdělávací program Já jsem ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání

Základní škola a mateřská škola Žďárec u Skutče, okres Chrudim Školní vzdělávací program Já jsem ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání J á j s e m Základní škola a mateřská škola Žďárec u Skutče, okres Chrudim II. úprava k 1.9.2013 Nový ŠVP se zapracovanými úpravami a změnami. 1 Obsah:

Více

Základní škola a mateřská škola, Žďárec, okres Chrudim Školní vzdělávací program Já jsem ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání

Základní škola a mateřská škola, Žďárec, okres Chrudim Školní vzdělávací program Já jsem ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání J á j s e m Základní škola a mateřská škola Žďárec u Skutče, okres Chrudim IV. úprava k 1.9.2013 1 Obsah: 1. Identifikační údaje... 4 2. Charakteristika

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Příloha A: Škollníí vzděllávacíí prrogrram prro záklladníí vzdělláváníí žáků s llehkým menttállníím

Více

Název vzdělávacího programu. Základní škola a Mateřská škola Hrubá Skála-Doubravice. Školní vzdělávací program Škola je můj kamarád

Název vzdělávacího programu. Základní škola a Mateřská škola Hrubá Skála-Doubravice. Školní vzdělávací program Škola je můj kamarád Název vzdělávacího programu Školní vzdělávací program Škola je můj kamarád Školní vzdělávací program Škola je můj kamarád I Předkladatel Základní škola a Mateřská škola Hrubá Skála-Doubravice Základní

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Ro ho ví n

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Ro ho ví n Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ro ho ví n Školní vzdělávací program... - 1-1. Identifikační údaje...1 1.1. Název vzdělávacího programu...1 1.2. Předkladatel...1 1.3. Zřizovatel školy...1

Více

GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A ZEMĚDĚLSKO-EKONOMICKÁ VYŠKOV

GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A ZEMĚDĚLSKO-EKONOMICKÁ VYŠKOV GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A ZEMĚDĚLSKO-EKONOMICKÁ VYŠKOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ OSMILETÉ GYMNÁZIUM verze 4.0 Svazek II Obsah svazku II. Učební plán... 5

Více