ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace

2 Obsah 1 Identifikační údaje Charakteristika školy Úplnost a velikost školy Charakteristika pedagogického sboru Dlouhodobé projekty Charakteristika školního vzdělávacího programu Zaměření školy Výchovné a vzdělávací strategie Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných Začlenění průřezových témat Řízení organizace výuky Učební plán Učební plán pro 1. stupeň A Učební plán pro 2. stupeň Poznámky k učebnímu plánu Učební osnovy Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Barevná angličtina a Anglický jazyk Další cizí jazyk Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie Informatika Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Člověk a společnost Člověk, prostor a čas Občanská výchova Člověk a příroda Fyzika Chemie Přírodopis Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Obsahové, časové a organizační vymezení Tělesná výchova Člověk a svět práce Charakteristika vzdělávací oblasti

3 5.9.1 Pracovní činnosti Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení žáků Způsoby hodnocení žáka Kritéria hodnocení žáka

4 1 Identifikační údaje Název ŠVP Údaje o škole: Název školy Adresa školy Jméno ředitele Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace Lesní 190, , Jablunkov Mgr. Pavel Kantor Kontakty: Telefon/fax / WWW IČO Bankovní spojení / 0800 Součásti školy, IZO Základní škola Školní družina REDIZO ředitelství Právní forma Zařazení do rejstříku škol WWW Příspěvková organizace pod č.j. 529/ , ze dne , změna názvu č.j. 7143/ , ze dne Zřizovatel: Název zřizovatele Adresa Město Jablunkov Dukelská 144, Jablunkov Kontakty: Telefon/Fax / Vedoucí pedagogičtí pracovníci Mgr. Pavel Kantor ředitel školy (stat. orgán SO) Mgr. Magda Kluzová zástupce ředitele (zástupce SO) Mgr. Libuše Kaletová zástupce ředitele Mgr. Lenka Krenželoková vedoucí učitel speciálních tříd Bc. Eva Gawlasová vedoucí vychovatel 4

5 ŠVP koordinátoři Přehled hlavní činnosti školy (podle zřizovací listiny) Mgr. Jana Sagitariová 2. stupeň Mgr. Lenka Šamanová 1. Stupeň Zabezpečení základního vzdělávání žáků v souladu se základními zásadami a cíli vzdělávání ( 2, 44 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon) Provozování školní družiny Zajištění školního a závodního stravování Platnost a účinnost dokumentu od Č.j.: ZŠJa/957/2013 razítko školy..... Mgr. Pavel Kantor, ředitel školy 5

6 2 Charakteristika školy 2.1 Úplnost a velikost školy Základní škola, Lesní 190, Jablunkov, příspěvková organizace je integrovaná škola, která sdružuje úplnou základní školu s devíti postupnými ročníky, které se vzdělávají podle učebních programů ŠVP pro základní vzdělávání. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami se vzdělávají podle těchto programů: ŠVP pro vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením, ŠVP pro vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením. Na základní škole je zpravidla po dvou až pěti třídách v každém ročníku. Ve speciálních třídách se vyučuje ve dvou až třech postupných ročnících v jedné třídě. Kapacita školy 1052 žáků. Budova základní školy je situována v centru města Jablunkova (cca 6000 obyvatel), areál se nachází vedle autobusového stanoviště a sousedí se sídlišti. Ve školním roce 2013/2014 navštěvuje školu 574 žáků, přibližně 25 % dojíždí z okolních obcí. Ranní a odpolední činnost školy zajišťuje 7 oddělení školní družiny podle ŠVP školní družiny, z toho 2 oddělení jsou pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Většina žáků naší školy má trvalé bydliště v Jablunkově. Na první stupeň nejčastěji dojíždějí žáci z obce Bocanovice. Druhý stupeň je spádovou školou pro obce Bocanovice, Písečná a Horní a Dolní Lomná. Výuku speciálních tříd naší školy využívají žáci z celého Jablunkovska. Žáci s SPU nebo zdravotně postižení žáci jsou integrováni do běžných nebo speciálních tříd. Jejich výuku zajišťují kvalifikovaní učitelé a asistenti pedagoga. V prvním až třetím ročníku mohou být žáci s vadami řeči vyučováni ve speciální třídě s rozšířenou logopedickou péčí. Pedagogové spolupracují s pracovníky SPC pro mentálně, sluchově, řečově a tělesně postižené a poskytují žákům individuální logopedickou péči a zdravotní tělesnou výchovu. Od školního roku 2013/2014 vznikne na naší škole autistická třída. Materiální a hygienické podmínky jsou v souladu s obecně platnými předpisy a normami a jsou optimální pro vzdělávací potřeby žáků a pro potřeby pedagogické činnosti učitelů. Každá třída má svou kmenovou učebnu s připojením na internet, běžnou součástí výuky je používání interaktivních tabulí nebo dataprojektorů. Ve škole se nacházejí dvě počítačové učebny, odborná učebna chemie a fyziky, hudební a výtvarné výchovy, učebny cizích jazyků, knihovna se studovnou, učebny pro praktické činnosti (dílny, kuchyňka, keramická dílna), pro výuku pěstitelských prací je využíván venkovní pozemek a přilehlý skleník. Škola disponuje dvěma tělocvičnami a hřištěm s umělým travnatým povrchem a běžeckou dráhou. Výuka také může probíhat v zahradní učebně u školy. Ve škole jsou vhodné prostory pro zajištění činnosti školní družiny (viz ŠVP pro školní družinu). Interiér školy je nově vybaven odpovídajícím úložným nábytkem a pomůckami pro výuku. Pro odkládání oděvů a obuvi slouží prostor šaten s uzamykatelnými skříňkami. Stravování ve škole zajišťuje Školní jídelna Jablunkov, příspěvková organizace. Vydávání obědů probíhá ve dvou jídelnách, které navazují na budovu školy. Všichni zaměstnanci školy mají k dispozici pracovny, kabinety a kanceláře vybavené účelným zařízením a komunikační technikou. Škola je dostatečně vybavena učebnicemi, didaktickými pomůckami, informační a komunikační technikou umožňující efektivní vyučování a podporující aktivitu a tvořivost žáků. Inventář školy je podle finančních možností neustále obnovován a modernizován. Škola disponuje dalšími prostorami pro uskladnění učebnic, pro archiv, třídění odpadu. Podmínky pro hygienické a bezpečné vzdělávání a život školy jsou zajištěny a pravidelně je provádějí PO, BOZP a BOZ. 6

7 Prioritou školy je vytváření bezpečného prostředí pro žáky i učitele, které vede k partnerství jak mezi žáky a učiteli, tak mezi učiteli a vedením školy. Vzdělávání je propojováno se skutečným životem. Žáci se spolupodílejí na vzdělávání a životě školy prostřednictvím školního parlamentu. Žáci vydávají školní časopis. Ochranu žáků před násilím, šikanou a dalšími patologickými jevy zajišťuje školní poradenské pracoviště. Podrobně je tato tématika rozpracována v dokumentu Primárně preventivní program ZŠ Jablunkov. Cílem programu je naučit žáky orientovat se v základní problematice šikany, pojmenovat co šikana je a není, vědět, na koho se ve škole při problémech obrátit, získat dovednost bránit se drobné šikaně, nebát se oznámit jakékoliv projevy šikany. Pro zajištění včasné informovanosti o věcech uvnitř školy i mimo ni slouží webové stránky školy (www.zsjablunkov.cz). Rodiče mohou získat informace o průběhu vzdělávání žáků na pravidelných třídních schůzkách nebo na předem dohodnutých konzultacích s jednotlivými vyučujícími. Rada školy, ve které jsou zastoupeni stejným dílem rodiče, pedagogové a zřizovatel, schvaluje ŠVP, dohlíží na naplňování cílů ŠVP a na hospodaření školy. Již tradičně se podílí rodiče na činnosti školy prostřednictvím občanského sdružení SRPŠ při ZŠ Jablunkov, občanské sdružení. Naše škola je členem MSSUA (Moravskoslezské sdružení učitelů angličtiny), jehož cílem je poskytovat učitelům angličtiny novinky z výuky z celého světa. Zúčastňujeme se konferencí, regionálních seminářů a workshopů akreditovaných Ministerstvem školství. Jsme členem občanského sdružení KEV (Klub ekologické výchovy), které soustřeďuje jednotlivé pedagogické pracovníky a zájemce o ekologické vzdělávání a výchovu. Také jsme členem AŠSK ČR (Asociace školních sportovních klubů České republiky) - je multisportovní občanské sdružení, které iniciuje a podporuje pohybové a sportovní aktivity ve školních sportovních klubech v celé republice. Na škole je od roku 2013 založen Školní sportovní klub při ZŠ Jablunkov, v rámci kterého jsou organizovány Pohybové hry pro žáky 1. stupně. Úzce spolupracujeme se Základní školou s polským jazykem vyučovacím v Jablunkově, Školní 438, příspěvková organizace, s Gymnasiem v Istebné - Polsko. Odpolední činnost žáků zajišťuje Dům dětí a mládeže v Jablunkově v 56 kroužcích, z nichž mnohé vedou učitelé naší základní školy. DDM Jablunkov využívá pro svou činnost sportovní areál školy výměnou za zapůjčení Turistického střediska v Jasení. Společně organizujeme dětský folklórní festival Jackové dětem a mnoho dalších sportovních a kulturních soutěží. Dlouhodobě si žáci prostřednictvím knihovnických lekcí v Městské knihovně v Jablunkově upevňují svůj vztah k četbě, získávají dovednost orientace v knihovnách. Další partneři školy: PPP Třinec, PPP Frýdek Místek, PPP Český Těšín, SPC Frýdek - Místek, SPC Ostrava, SPC Opava, Těšínské muzeum, pracoviště Jablunkov, Městská policie Jablunkov, Sbor dobrovolných hasičů Jablunkov, Římsko katolický úřad Jablunkov, Slezská církev evangelická, a. v. Návsí, Matice slezská v Jablunkově, DPS Jablunkov, firma Vitality, Lesní závod Jablunkov, Spartak Jablunkov, Třinecké železárny, a.s., Pracovní úřad Třinec, Okresní soud ve Frýdku Místku, Plzeňský prazdroj, a. s., 2.2 Charakteristika pedagogického sboru Pedagogičtí pracovníci splňují podmínky stanovené zákonem č. 563/2004 Sb. Vedení školy vytváří motivující a zároveň náročné profesionální klima, usilující o neustálý odborný a profesní růst svůj i svých podřízených, s koncepčním myšlením a stylem práce. Podle finančních možností školy se učitelé zúčastňují DVPP, které nabízejí vzdělávací střediska krajská, celostátní i zahraniční. Školní poradenské pracoviště koordinují výchovní poradci, preventisté sociálně patologických jevů, školní psycholog a speciální pedagog. Cílem školního poradenského 7

8 pracoviště je zajistit komunikaci mezi zákonnými zástupci, žáky a pedagogy a nabízet odbornou pomoc žákům a jejich zákonným zástupcům. Škola zajišťuje koordinaci ŠVP, ICT a EVVO prostřednictvím specializovaných pedagogů. Žákům s SPU a žákům, které doporučí PPP a SPC jsou na naší škole k dispozici speciální pedagogové, asistenti pedagoga. 2.3 Dlouhodobé projekty Dlouhodobé projekty vycházejí ze zaměření školy. Jejich cílem je rozvíjet kompetence žáků a pedagogů. Naše škola je úspěšným žadatelem v oblasti Evropských sociálních fondů v prioritních osách počátečního i dalšího vzdělávání. V oblasti dalšího vzdělávání proběhl ve spolupráci se Základní školou H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov Školní 438, příspěvková organizace, projekt Učitel 3. tisíciletí, jehož obsahem bylo další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) v modulech Kritické myšlení, Anglický jazyk, Inovace Školního vzdělávacího programu (ŠVP) a Metodická podpora výuky cizích jazyků - Anglický jazyk. Cílovou skupinu tvořili pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení v Jablunkově a spádových škol z okolních obcí, vyučujících v českém i polském jazyce. V rámci projektu EU- peníze do škol - Škola 3. tisíciletí - bude škola vybavena novou počítačovou pracovnou, běžné třídy budou vybaveny technikou ICT (interaktivní tabule, dataprojektory, počítače). Cílem tohoto projektu je také zkvalitnění čtenářské a matematické gramotnosti našich žáků. Učitelé v rámci projektu vytvářejí sady digitálních učebních materiálů, které budou rovněž využívány ve výuce. Naše škola se již několik let zapojuje pod vedením koordinátora EVVO do ekologických projektů. Prioritou je seznamování dětí s koncepcí udržitelného rozvoje života na Zemi. Celá škola třídí odpady, šetříme energiemi a vodou. Usilujeme o získání titulu Ekologická škola Moravskoslezského kraje. Koordinátoři EVVO pracují na celoročních projektech výukových programů Centra ekologické výchovy Sluňákov, které se prolínají různými vyučovacími předměty a aktivitami školy (1. stupeň Zelený ostrov, 2. stupeň Zlatá nit). Realizujeme projekt ŠIK televize, jehož cílem je oslovit co nejširší skupinu mladých lidí prostřednictvím video spotů s preventivním osvětově vzdělávacím a informačním obsahem. Projekt usiluje o efektivní prevenci rizikového chování na ZŠ i SŠ. Dalším partnerem naší školy, do jehož činnosti jsme se zapojili, je ACET ČR, o. s., které získalo akreditaci MŠMT k provádění vzdělávacích programů s tématikou prevence patologických jevů u mládeže. Spolupracujeme s nadačním fondem One More Day for Children. Naše škola adoptovala holčičku jménem Christine Yvonne Wangechi, která žije v Keni. Touto adopcí jsme se zavázali každý rok zaslat na konto nadace nejméně Kč na zajištění školného a pobytu v dětském domově pro malou Christine do roku 2024, kdy bude mít 18 let. Školní parlament je organizátorem každoroční sbírky Nadace rozvoje občanské společnosti Pomozte dětem. Naše škola sbírkovou akci nazvala AKCE KUŘE, protože probíhá v období Velikonoc. Žáci vybírají na jablunkovských školách, na úřadech, v kostelech i na náměstí. Sbírka probíhá od roku Do roku 2013 jsme na konto NROS zaslali více než 200 tisíc korun. Od školního roku 2013/2014 jsme se zapojili do projektu Šachy do škol, který vznikl za podpory Šachového svazu ČR a dotace MŠMT. Cílem projektu je podpořit zavedení šachu do vyučování na základních školách. Vyučující se s žáky několik let velmi úspěšně zapojují do projektu etwinning ("e" jako elektronické, evropské a "twinning" jako párování, síťování). Projekt je zaměřen na podporu spolupráce žáků i učitelů mateřských, základních a středních škol v rámci Evropské unie prostřednictvím informačních a komunikačních technologií. 8

9 Jsme taktéž úspěšnými žadateli v programu Comenius partnerství škol. Mezinárodní projekt pod názvem Eat Smart Move a Lot probíhal v letech V roce 2013 jsme získali další podporu pro projekt Comenius - partnerství škol pod názvem Get More from Life. Projekt bude ukončen v roce Charakteristika školního vzdělávacího programu Na naší škole vyučujeme podle tří vzdělávacích programů ŠVP pro základní vzdělávání, ŠVP pro základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením, ŠVP pro vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením a ŠVP pro přípravnou třídu základní školy. V případě potřeb jsme připraveni vzdělávat žáky podle ŠVP pro vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami. 3.1 Zaměření školy Zaměření naší školy vychází z tradic, z historického kontextu kraje a ze současných požadavků kladených na vzdělávání. Naše škola je - integrovanou základní školou běžných a speciálních tříd se skupinovou integrací. Žáci s logopedickými vadami navštěvují speciální třídy s logopedickou výukou. Ve čtvrtém ročníku jsou integrováni do běžných tříd. Žáky vedeme ke vzájemnému poznávání a odbourávání předsudků při společných činnostech a v zájmových útvarech. - jazykovou základní školou. V prvním období (1. 3. ročník) je vyučován předmět Barevná angličtina. Od 4. ročníku pokračuje v předmětu Anglický jazyk. Celkově bude posílena výuka anglického jazyka čtyřmi disponibilními hodinami týdně během školní docházky žáka v základním vzdělávání. Jako další cizí jazyk škola nabízí výuku v Ruském jazyce, v Německém jazyce, ve Francouzském jazyce a v Polském jazyce od sedmého ročníku. - školou zdravého životního stylu. Využíváme moderního sportovního areálu. Každý žák má možnost absolvovat během školní docházky v rámci pěti let tělesné výchovy plavecký výcvik. Všichni žáci projdou ve čtvrtém ročníku výukou BESIPu. V šestém ročníku pořádáme adaptační turistický pobyt třídy, v sedmém ročníku lyžařský výcvik. Škola umožňuje rozvíjení pohybových dovedností ve volitelných předmětech a zájmových útvarech. Tradičně se žáci zúčastňují velkého množství sportovních soutěží. Ve speciálních třídách mají možnost žáci absolvovat jednodenní výcvik zimních sportů dle svých schopností a možností. - zaměřená na rozvoj matematických dovedností a práci na ICT. Na prvním stupni mají žáci možnost navštěvovat nepovinný předmět se zábavnou výukou matematiky a šachový kroužek. Své dovednosti a schopnosti si žáci ověřují v matematických soutěžích. - otevřená. Pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci se snaží vytvářet bezpečné prostředí pro žáky, žáci si vytvářejí spolu s rodiči vnitřní pravidla tříd (1. a 6. ročník), žáci mají možnost se zúčastňovat třídních schůzek spolu s rodiči. Žáci si volí školní parlament, který se vyjadřuje k obsahu školního řádu, k dění ve škole a vydává školní časopis. Na škole funguje schránka důvěry. Rodiče si mohou individuálně dohodnout účast ve 9

10 vyučování svého dítěte. Každoročně pořádají rodiče ve spolupráci se školou pod záštitou SRPŠ závody rodičů s dětmi (lyžařské a plavecké závody, duatlon kolo, běh). - multikulturní, neboť žijeme v příhraniční a národnostně smíšené česko-polské oblasti, v běžném denním životě řešíme soužití dvou národností. Setkáváme se s dětmi z Polska a Slovenska na mezinárodních soutěžích, pobytech. Jsme spoluorganizátory mezinárodního dětského folklórního festivalu Jackové dětem. Spolupracujeme s evropskými školami na projektech v rámci programu Comenius - partnerství škol. - ekologická - všichni zaměstnanci i žáci školy se snaží o dlouhodobě šetrný provoz školy. Kromě třídění odpadu v učebnách, chodbách, sborovně máme na školní zahradě vybudovaný kompost pro třídění biologického odpadu. Řada aktivit má charakter školní tradice a zároveň nám napomáhá naplňovat cíle programu environmentální výchovy. V prostorách školní zahrady vzniká za podpory sponzorů a obce zahradní učebna. 3.2 Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací strategie naší školy představují postupy, metody a formy práce, příležitosti, aktivity, které všichni pedagogové naší školy uplatňují v rámci vzdělávacího procesu (to je při výuce, ale i mimo ni) a které vedou k rozvíjení a utváření klíčových kompetencí žáků. Pedagogové průběžně zařazují do výuky projektové vyučování, skupinovou práci, práci v komunitních kruzích, činnostní učení, prožitkové učení, exkurze, dramatizaci, prezentace. Vyučování se drží zásad metody výuky E-U-R, která je postavena na konstruktivistickém přístupu k učení. Úloha pedagoga ve škole spočívá v umění plánovat a organizovat práci svou i žáků, v umění vést žáky ke kooperativní práci a v umění odhadnout schopnosti a dovednosti žáků a na základě toho rozvíjet jejich kompetence. Pedagog sám musí být kompetentní. Běžnou součástí výuky jsou projekty, které dotvářejí obsah vzdělávacího procesu ročníků i celé školy. Zařazované formy projektů jsou: ročníkové (krátkodobé a celoroční) a celoškolní (krátkodobé a celoroční). Práce na projektech (příprava, realizace, výstupy a evaluace) zvyšuje efektivitu vyučovacího procesu, motivuje žáky i pedagogy a podporuje práci v týmech. V organizaci vyučování je za základní jednotku považován ročník. Vzdělávací témata jsou plánována vždy společně pro celý ročník na principu horizontálního propojení tříd v jednotlivých ročnících. Vyšší jednotkou je celá škola. Některé vyučovací metody (projekty) mohou být realizovány na principu vertikálního propojení ročníku. Třída je chápána jako intimní prostředí pro žáky a to v míře, jakou podle věku potřebují. Učitel prvního stupně má možnost řídit délku vyučovací jednotky podle únavy žáků a míry jejich zapojení, zvláště při výuce v blocích a při projektovém vyučování. Učitelé v ročníku společně plánují vyučovací proces a koordinují výuku jednotlivých vzdělávacích oblastí tak, aby výuka tvořila smysluplný celek. Učitelé společně připravují ročníkový plán výuky, který je konkretizován do měsíčních nebo čtvrtletních plánů. V rámci celé školy učitelé spolupracují na naplňování očekávaných výstupů na pravidelných schůzkách nejméně jednou měsíčně. Tyto schůzky koordinují ročníkoví vedoucí na prvním stupni a vedoucí předmětových komisí na druhém stupni ve spolupráci s koordinátory ŠVP. Učitelé zdokonalují svou práci dalším vzděláváním, studiem odborné literatury, vzájemnými hospitacemi. Většina výuky by měla být realizována činnostně a cílem je plnění klíčových kompetencí. Učitelský sbor se učí realizovat průřezová témata prostřednictvím ročníkových a celoškolních projektů. Činnostní výuku zahajujeme motivací žáků, ujasněním zásad práce se zdůrazněním na bezpečnost žáků, stanovením pracovních postupů, výběrem témat a možných souvislostí a stanovováním forem výstupu. Na závěr proběhne seznámení s výstupy, celkové zhodnocení činnosti se zařazením prvků sebehodnocení. Do výuky je často zařazována práce 10

11 dětí ve skupinách nebo ve dvojicích. Tato práce má charakter kooperativního a částečně projektového učení. V této části pracují žáci víceméně samostatně. Spolupráce, učení se jeden od druhého, vyhledávání informací z tisku a médií, zvyšují efektivitu vzdělávání. V rámci vybraných témat nebo projektů může být práce žáků plánována společně pro více ročníků (učení mladších staršími, ukázky činnosti nižších ročníků ve vyšších, vytváření skupin dětí z různých ročníků...) Kompetence k učení - učitel rozvíjí u žáka individuální schopnosti, vede jej k pochopení významu kooperativního učení, k sebehodnocení, k práci s chybou - učitel učí žáky pracovat s různými zdroji informací a využívat všechny dostupné zdroje (tištěné, elektronické, audiovizuální, fond knihovny ) - učitel vede žáky k umění pozorování, experimentu a kritickému posouzení výsledků své práce - učitel postupně seznamuje žáky se smyslem učení a celoživotního vzdělávání se. Kompetence k řešení problémů - učitel rozvíjí u žáků učení v souvislostech, neučí izolovaná data jednotlivých oborů, ale prostřednictvím různorodých forem a metod práce (projekty, exkurze..) vytváří u žáků ucelený obraz světa - učitel seznamuje žáky s praktickými postupy tak, aby žák byl schopen sám ověřit správnost řešení. Kompetence komunikativní - učitel vytváří dostatečný prostor pro vyjadřování žáků v řízených diskusích, při obhajování školních projektů, při tvorbě jejich vlastních projektů, při řešení problémových situací ve třídě - učitel vytváří takové prostředí, ve kterém si žáci uvědomí vhodnost zvolených jazykových prostředků pro danou komunikační situaci. Kompetence sociální a personální - učitel vytváří u žáků povědomí (vzor), jak vytváření společných pravidel práce pozitivně ovlivňuje příjemnou a tvůrčí atmosféru v týmu - učitel dokáže vhodně reagovat na vzniklou problémovou situaci ve vztazích mezi žáky a vede žáky k vyhodnocení situace, k ohleduplnosti, k empatii, k pochopení různých rolí - učitel se snaží poznat osobnost žáka, jeho sociální zázemí a vede jej k utváření správného pohledu na sebe sama. Kompetence občanské - učitel seznamuje žáky s jejich právy, s povinnostmi a upozorňuje je na důsledky plynoucí z jejich dodržování nebo porušování (školní parlament, třídní řády ) - učitel vychovává žáky k vlastenectví prostřednictvím respektování našich kulturních a historických tradic, současně zdůrazňuje význam tolerance k jiným kulturám. Vede žáky k porozumění složitosti soužití Čechů a Poláků na našem území a současně zdůrazňuje pozitivní stránky společné historie. 11

12 - učitel zapojuje žáky do řešení běžných environmentálních problémů současnosti (třídění odpadu, šetření energiemi, ). Kompetence pracovní - učitel dbá na dodržování vymezených pravidel při práci ve vyučování, na dodržování bezpečnosti práce - učitel je vysvětlí žákům postupy jakékoliv práce, je důsledný v jejich dodržování a učí žáky, že každá práce se musí dokončit a zhodnotit (prezentace, sebehodnocení, hodnocení učitelem ). 3.3 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných patří k prioritám školního vzdělávacího programu. Integrace a péče o tyto žáky umožňuje osobnostní rozvoj každého žáka, neomezuje možnost vzdělání, má pozitivní vliv na jejich povahový a citový vývoj, na odpovídající celoživotní orientaci a adaptaci ve společnosti. Práce s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami je velmi náročná. Děti se snadno unaví, bývají nepozorné, nesoustředěné, rychle zapomínají učivo, někdy ztrácí zájem, jsou citlivé, potřebují poskytovat stálou podporu a povzbuzení, podnětné a vstřícné prostředí a individuální přístup učitele. Do této skupiny žáků na naší škole patří: - žáci s vývojovými poruchami učení nebo chování - žáci tělesně postižení - žáci se zdravotním znevýhodněním - žáci se zdravotním postižením - žáci se sociálním znevýhodněním Vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním Vzdělávání žáků s vývojovými poruchami učení nebo chování Žáci se specifickými poruchami učení (SPU) patří také na naší škole k početnější skupině žáků se speciálně vzdělávacími potřebami. Nejčastěji se vyskytujícími poruchami jsou dysortografie, dyslexie a dysgrafie. K méně častým diagnostikovaným poruchám patří dyskalkulie a dyspraxie. Některé poruchy bývají provázeny poruchami pozornosti (ADD) nebo poruchami pozornosti s hyperaktivitou (ADHD). U většiny žáků se symptomy jmenovaných poruch vzájemně prolínají a v průběhu trvání vykazují různou intenzitu. Žáci se SPU nezávisle na inteligenci se potýkají ve škole s opakovanými neúspěchy a výkyvy ve školní práci, mívají obtíže při osvojování čtení, psaní, počítání a při nabývání a užívání takových dovedností, jako je mluvení a porozumění mluvené řeči. Integrovaní žáci docházejí pravidelně jednou týdně na hodinu speciálních náprav. Nápravy probíhají individuálně i ve skupině a jsou zaměřeny na reedukaci specifických potíží žáků. Reedukaci vede speciální pedagog. 12

13 Efektivní fungování vzdělávání a péče o žáky se SPU předpokládá velmi těsnou spolupráci učitelů a rodiči. Učitelé jsou informováni, jak k žákovi individuálně přistupovat. Někteří žáci se SPU jsou vzděláváni podle individuálních vzdělávacích programů (dále jen IVP), někteří mají pouze vyrovnávací a podpůrná opatření. V obou případech se vychází ze závěrů pedagogicko- psychologického vyšetření na odborném pracovišti, a školního vzdělávacího programu. IVP stanoví postup vzdělávání dítěte se SPU, úlevy s ohledem na nejzávažnější potíže, nápravu zjištěných potíží, konkrétní výukové, případně výchovné cíle pro příští výukové období, hodnocení i kontrolu výsledků či speciální pomůcky, které budou při reedukaci používány. Na vypracování IVP se podílí třídní učitel, psycholog, speciální pedagog, vyučující příslušných předmětů, rodiče a výchovný poradce. IVP schvaluje a svým podpisem kromě výše uvedených zpracovatelů ředitel školy, výchovný poradce, rodiče a žák. U mnohých dětí jsou také diagnostikovány specifické poruchy lehčího rázu, u kterých pro úspěšné a bezproblémové zvládnutí učiva respektujeme doporučení a závěry pedagogicko-psychologických vyšetření a poskytujeme jim potřebný rozsah individuální péče v hodinách. Všichni vyučující jsou seznamováni s výsledky vyšetření těchto žáků na poradách. Důležité je to zejména při přestupu z 1. na 2. stupeň pro žáky, kteří přicházejí z okolních škol. Vzdělávání žáků se specifickými poruchami chování Poruchami chování u žáků rozumíme nedostatky v chování narušující výchovně - vzdělávací proces, tj. kázeňské nedostatky různého typu, rozsahu a původu. Poruchy chování mají širokou etiologii a řešení výchovných problémů jednotlivých žáků věnujeme velkou pozornost. Při analýze poruch chování zjišťujeme příčiny a motivy jednání žáků, vycházíme ze sociálních norem žákova prostředí a hlouběji analyzujeme každý přestupek. Ve škole se setkáváme se skupinou žáků, kdy se poruchy chování projevují jako důsledek ADHD, ADD, stresových situací, psychických poruch, epilepsie apod. Druhou skupinu žáků tvoří žáci, jejichž poruchy chování jsou podmiňovány působením vnějších činitelů: nevhodná rodinná výchova, špatný vliv vrstevníků, party,. Vzdělávání a péče o žáky s poruchami chování je individuální a vychází z etiologie poruchy: - žáci jsou zařazováni do skupin žáků se SPU - k žákům je v hodinách přistupováno individuálně (častá změna činností, citlivý přístup pedagoga) - spolupráce s rodinou - zapojení žáků do preventivních programů pro posílení pozitivního klimatu ve třídě - rozvíjení klíčových kompetencí u žáků - osobnostní a sociální výchova žáků - poskytnutí asistenta pedagoga Vzdělávání žáků s vadami řeči Žáci s vadami řeči navštěvují na naší škole logopedické třídy. U většiny žáků těchto tříd bývá vada řeči doprovázena poruchou pozornosti, někdy spojena s hyperaktivitou. Efektivita 13

14 vzdělávacího procesu u těchto žáků předpokládá pravidelnou kontrolu výslovnosti a úzkou spolupráci se zákonnými zástupci. Žáci mají v 1. období (1. 3. ročník) v rámci Českého jazyka předmět Řečová výchova. Všichni jsou zařazeni do předmětu speciálně pedagogická péče v rozsahu 1x45 minut týdně. Náplní předmětu je korekce vadné výslovnosti pod vedením speciálního pedagoga. Důležitý je rozvoj percepčního vnímání, hrubé a jemné motoriky, orientace v prostoru a čase, rozvoj fonematického sluchu a fonematické diferenciace, rozvoj slovní zásoby. Úzce spolupracujeme s odborným poradenským zařízením, respektujeme jejich doporučení. Vzdělávání žáků tělesně postižených Tělesně postižení žáci jsou fyzicky postižení, ale jejich onemocnění nepostihuje intelekt. Mají tedy předpoklady normálního psychického vývoje a mohou se vzdělávat v běžné základní škole. Náročnost péče a vzdělávání těchto žáků je závislé na stupni fyzického postižení. Některým žákům je poskytován asistent pedagoga nebo osobní asistent. Integrovaní tělesně postižení žáci jsou vzděláváni podle IVP, které vycházejí ze závěrů vyšetření provedeného na odborném pracovišti, a školního vzdělávacího programu. IVP stanoví postup vzdělávání dítěte, úlevy s ohledem na nejzávažnější potíže, konkrétní výukové, případně výchovné cíle pro příští výukové období, hodnocení i kontrolu výsledků či speciální pomůcky, které budou při výuce používány. Na vypracování IVP se podílí třídní učitel, vyučující příslušných předmětů, rodiče a speciální pedagog a pověřený pracovník SPC. IVP schvaluje a svým podpisem kromě výše uvedených zpracovatelů potvrzuje ředitel školy, odborní pracovníci, rodiče a žák. Vzdělávání žáků se zdravotním znevýhodněním Za zdravotně znevýhodněné žáky považujeme žáky se zdravotním oslabením, dlouhodobým onemocněním a lehčími zdravotními poruchami vedoucími k poruchám učení a chování. Při vzdělávání a péči o tyto žáky škola zohledňuje a respektuje individualitu a potřeby žáka: - dle potřeby je žákům vypracováván individuální studijní plán - po návratu ze zdravotnických zařízení jsou žáci citlivě a postupně zapojováni do vzdělávacího procesu - při prověřování vědomostí a hodnocení výsledků vyučující zohledňují zdravotní znevýhodnění žáka (odložená klasifikace, slovní hodnocení, redukce učiva, volba vhodných forem a metod prověřování, ) - nabízíme individuální konzultace žáků i rodičů s vyučujícími Při vzdělávání žáků se zdravotním znevýhodněním je taktéž velký důraz kladen na spolupráci rodiny, lékařů a školy. Vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Žáci s lehkým mentálním postižením jsou vzděláváni ve speciálních třídách praktické školy. Počet žáků je snížen oproti běžným třídám. Vzdělávání vychází ze závěrů vyšetření SPC pro mentálně postižené a školního vzdělávacího programu. Zcela běžně mají žáci problémy se čtením, psaním, výslovností jednotlivých hlásek, pohybovou koordinací, apod. 14

15 Aby se zmírnily problémy je součástí ŠVP v ročníku 1 hodina speciálně pedagogické péče. Pro žáky s řečovými vadami je určena Individuální logopedická péče. Zdravotní tělesnou výchovu navštěvují žáci s tělesným postižením. Ostatní žáci absolvují činnostní terapii. Všechny předměty vedou speciální pedagogové a žáci je navštěvují pravidelně každý týden. Běžně spolupracují pedagogové s rodiči, aby se sjednotili ve výchovném působení. Případné problémy jsou řešeny ihned se zástupci SPC. Vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Žáci se středně těžkým mentálním postižením jsou vzděláváni ve speciálních třídách. Vzdělávání vychází ze závěrů vyšetření SPC pro mentálně postižené, školního vzdělávacího programu a možností jednotlivých žáků. Každý žák má vypracovaný IVP pro daný rok. IVP vypracovává třídní učitel, výchovný poradce, rodič a slouží pouze vyučujícím jednotlivých předmětů. Hodnocení žáků je slovní. Ve speciálních třídách se také vyučují předměty speciálně pedagogické péče (činnostní terapie, individuální logopedická péče, zdravotní tělesná výchova). Vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením Žáci s těžkým mentálním postižením jsou vzděláváni ve speciálních třídách. Vzdělávání vychází ze závěrů vyšetření SPC pro mentálně postižené, školního vzdělávacího programu a možností jednotlivých žáků. Každý žák má vypracovaný pro daný školní rok IVP, který vychází z RVP ( na škole nejsou více jak 2 žáci s tímto postižením). IVP vypracovává třídní učitel, výchovný poradce, rodič a slouží pouze vyučujícím jednotlivých předmětů. Hodnocení žáků je širší slovní. Vzdělávání je zaměřeno na rozvoj smyslové percepce, zlepšení pohybových dovedností, posílení sociálních vazeb, zlepšení sebeobsluhy. Tito žáci mají vypracovaný IVP, který zpracovává třídní učitel ve spolupráci s výchovným poradcem a ostatními vyučujícími. Podílí se na něm i rodiče. IVP schvaluje a potvrzuje kromě zpracovatelů také ředitel školy, odpovědný pracovník SPC, rodiče. Na konci školního roku je IVP vyhodnocen. Vzdělávání žáků s více vadami Do této skupiny patří žáci s mentálním postižením, které je kombinováno s dalším postižením (sluchové, řečové, tělesné). Žáci jsou integrování do tříd praktické nebo speciální školy. Vzdělávání vychází ze závěrů vyšetření SPC, školního vzdělávacího programu a zdravotního stavu jednotlivých žáků. Tito žáci mají vypracovaný IVP, který zpracovává třídní učitel ve spolupráci s výchovným poradcem a ostatními vyučujícími. Podílí se na něm i rodiče. IVP schvaluje a potvrzuje kromě zpracovatelů také ředitel školy, odpovědný pracovník SPC, rodiče. Na konci školního roku je IVP vyhodnocen. U všech žáků, kteří jsou vzdělávání dle IVP úzce spolupracujeme se SPC, která 2 krát ročně provádí kontrolu plnění IVP Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním Do této skupiny patří žáci(), kteří pocházejí z prostředí sociálně nebo kulturně a jazykově odlišného od prostředí, v němž vyrůstají žáci pocházející z majoritní populace. Jsou to žáci z 15

16 různých u nás již žijících menšin nebo žáci přicházející k nám v rámci migrace (především azylanti a účastníci řízení o udělení azylu). Někteří z těchto žáků se bez závažnějších problémů integrují do běžné školy, jiní se mohou setkávat s různými obtížemi pro svou jazykovou odlišnost nebo proto, že jsou hluboce ovlivněni svými rodinami a jejich kulturními vzorci, projevujícími se v chování, jednání, odlišné hodnotové stupnici, stylu života, pojetí výchovy dětí, vztahu ke vzdělání apod. Žáci z rodinného prostředí s nízkým sociálně kulturním a ekonomickým postavením jsou častěji ohroženi sociálně patologickými jevy. Proto je nezbytné i všem těmto žákům věnovat specifickou péči v rozsahu, který potřebují. Vzdělávání a působení na tyto žáky je realizováno utvářením a rozvíjením klíčových kompetencí a vzdělávacím obsahem, aktivitami a činnostmi, které ve škole probíhají. K základním potřebám a dovednostem žáků, majícím významnou roli v oblasti prevence sociálně-patologických jevů, patří: schopnost komunikace, schopnost týmové práce, dostatek sebedůvěry a dobrá odolnost vůči stresu, učení se přiměřeně se vyrovnat s osobními a sociálními požadavky, konflikty, školními problémy a různými náročnými životními situacemi. Základními nástroji, které má škola k dispozici pro realizaci preventivní strategie, je školní vzdělávací program, minimální preventivní program a možnost konzultací se školním psychologem. Spolupráce školy v oblasti vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Předpokladem úspěšného vzdělávání výše uvedených skupin žáků je nutná spolupráce s poradenskými pracovišti, s odborníky jiných resortů, se státními institucemi a především s rodiči. Spolupráci s rodiči škola realizuje individualizovaným přístupem a kontakty se zákonnými zástupci žáků, jejichž rozsah a frekvence se řídí potřebami žáků. 3.4 Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných Zjišťování mimořádného nadání žáka provádí školské poradenské zařízení na návrh učitele nebo rodičů. Pro vzdělání těchto žáků může být vypracován individuální vzdělávací plán (IVP), který vychází ze školního vzdělávacího programu školy, závěrů psychologického vyšetření a vyjádření zástupce žáka, za zpracování IVP odpovídá ředitel školy. Ředitel školy může přeřadit mimořádně nadaného žáka do vyššího ročníku bez absolvování předchozího ročníku na základě zkoušky před komisí, kterou jmenuje ředitel školy. Možné úpravy způsobů výuky mimořádně nadaných žáků: - pestrá a podnětná výuka, která umožňuje velkou aktivitu, samostatnost a činorodost žáků - umožnění vyhledávání nových informací a souvislostí, samostatné vypracovávání projektů - respektování zájmů žáka, ponechání možnosti vlastní volby, účast na soutěžích a olympiádách - rozšiřování a prohlubování obsahu učiva - zadávání specifických úkolů (na složitější a abstraktnější úrovni) - vnitřní diferenciace žáků v některých předmětech - respektování vlastního pracovního tempa 16

17 V rámci vzdělávání mimořádně nadaných žáků se škola zaměřuje na problémy sociální přizpůsobivosti, se kterými se u těchto žáků často setkáváme. Učíme nadané žáky sebepoznání a podporujeme jejich zdravou sebedůvěru, snažíme se je vést k zájmu o vlastní rozvoj a spolužáky k pochopení tohoto zájmu, pracujeme s třídním kolektivem a pomáháme začleňovat nadané žáky do kolektivu. 3.5 Začlenění průřezových témat Průřezová témata ve vzdělávacím programu reprezentují okruhy aktuálních problémů současného světa, patří k základnímu vzdělávání, vytvářejí příležitosti pro individuální uplatnění žáků, pro jejich vzájemnou spolupráci a pomáhají rozvíjet osobnost žáka především v oblasti postojů a hodnot. Tematické okruhy průřezových témat procházejí napříč vzdělávacími oblastmi a umožňují propojování vzdělávacích obsahů oborů. Tím přispívají ke komplexnosti vzdělávání žáků a pozitivně ovlivňují proces utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků. Žáci dostávají možnost utvářet si integrovaný pohled na danou problematiku a uplatňovat širší spektrum dovedností. V našem vzdělávacím programu jsme zařadili jednotlivé tematické okruhy průřezových témat do charakteristiky vyučovacích předmětů, dále jsou okruhy průřezových témat zobrazeny v tabulce Začlenění průřezových témat do projektů, která je přílohou č.1 ŠVP ZŠ Jablunkov. V tabulkách jsou použity zkratky jednotlivých tematických okruhů průřezových témat podle přiloženého seznamu. Průřezová témata Osobnostní a sociální výchova Tematické okruhy PT: Osobnostní rozvoj 17

18 OSV 1 OSV 2 OSV 3 OSV 4 OSV 5 Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace Rozvoj schopnosti poznávání - cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění; cvičení dovedností zapamatování, řešení problémů; dovednosti pro učení a studium Sebepoznání a sebepojetí - já jako zdroj informací o sobě; druzí jako zdroj informací o mně; moje tělo, moje psychika (temperament, postoje, hodnoty); co o sobě vím a co ne; jak se promítá mé já v mém chování; můj vztah ke mně samé/mu; moje učení; moje vztahy k druhým lidem; zdravé a vyrovnané sebepojetí Seberegulace a sebeorganizace - cvičení sebekontroly, sebeovládání regulace vlastního jednání i prožívání, vůle; organizace vlastního času, plánování učení a studia; stanovování osobních cílů a kroků k jejich dosažení Psychohygiena - dovednosti pro pozitivní naladění mysli a dobrý vztah k sobě samému; sociální dovednosti pro předcházení stresům v mezilidských vztazích; dobrá organizace času; dovednosti zvládání stresových situací (rozumové zpracování problému, uvolnění-relaxace, efektivní komunikace atd.); hledání pomoci při potížích Kreativita - cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity (pružnosti nápadů, originality, schopnosti vidět věci jinak, citlivosti, schopnosti "dotahovat" nápady do reality), tvořivost v mezilidských vztazích Sociální rozvoj OSV 6 OSV 7 OSV 8 OSV 9 Poznávání lidí - vzájemné poznávání se ve skupině/třídě; rozvoj pozornosti vůči odlišnostem a hledání výhod v odlišnostech; chyby při poznávání lidí Mezilidské vztahy - péče o dobré vztahy; chování podporující dobré vztahy, empatie a pohled na svět očima druhého, respektování, podpora, pomoc; lidská práva jako regulativ vztahů; vztahy a naše skupina/třída (práce s přirozenou dynamikou dané třídy jako sociální skupiny) Komunikace - řeč těla, řeč zvuků a slov, řeč předmětů a prostředí vytvářeného člověkem, řeč lidských skutků; cvičení pozorování a empatického a aktivního naslouchání; dovednosti pro sdělování verbální i neverbální (technika řeči, výraz řeči, cvičení v neverbálním sdělování); specifické komunikační dovednosti (monologické formy - vstup do tématu rétorika ); dialog (vedení dialogu, jeho pravidla a řízení, typy dialogů); komunikace v různých situacích (informování, odmítání, omluva, pozdrav, prosba, přesvědčování, řešení konfliktů, vyjednávání, vysvětlování, žádost apod.); efektivní strategie: asertivní komunikace, dovednosti komunikační obrany proti agresi a manipulaci, otevřená a pozitivní komunikace; pravda, lež a předstírání v komunikaci Kooperace a kompetice - řeč těla, řeč zvuků a slov, řeč předmětů a prostředí vytvářeného člověkem, řeč lidských skutků; cvičení pozorování a empatického a aktivního naslouchání; dovednosti pro sdělování verbální i neverbální (technika řeči, výraz řeči, cvičení v neverbálním sdělování); specifické komunikační dovednosti (monologické formy - vstup do tématu rétorika ); dialog (vedení dialogu, jeho pravidla a řízení, typy dialogů); komunikace v různých situacích (informování, odmítání, omluva, pozdrav, prosba, přesvědčování, řešení konfliktů, vyjednávání, vysvětlování, žádost apod.); efektivní strategie: asertivní komunikace, dovednosti komunikační obrany proti agresi a manipulaci, otevřená a pozitivní komunikace; pravda, lež a předstírání v komunikaci 18

19 Morální rozvoj Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace OSV 10 OSV 11 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti - dovednosti pro řešení problémů a rozhodování z hlediska různých typů problémů a sociálních rolí problémy v mezilidských vztazích, zvládání učebních problémů vázaných na látku předmětů, problémy v seberegulaci Hodnoty, postoje, praktická etika - analýzy vlastních i cizích postojů a hodnot a jejich projevů v chování lidí; vytváření povědomí o kvalitách typu odpovědnost, spolehlivost, spravedlivost, respektování atd.; pomáhající a prosociální chování (člověk neočekává protislužbu); dovednosti rozhodování v eticky problematických situacích všedního dne Vztah k vzdělávacím oblastem: Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a jeho svět, Člověk a společnost, Člověk a příroda, Umění a kultura, Člověk a zdraví, Člověk a svět práce. Výchova demokratického občana Tematické okruhy PT: VDO 1 VDO 2 VDO 3 VDO 4 Občanská společnost a škola - škola jako model otevřeného partnerství a demokratického společenství, demokratická atmosféra a demokratické vztahy ve škole; způsoby uplatňování demokratických principů a hodnot v každodenním životě školy (význam aktivního zapojení žáků do žákovské samosprávy - žákovských rad či parlamentů); formy participace žáků na životě místní komunity; spolupráce školy se správními orgány a institucemi v obci Občan, občanská společnost a stát - občan jako odpovědný člen společnosti (jeho práva a povinnosti, schopnost je aktivně uplatňovat, přijímat odpovědnost za své postoje a činy, angažovat se a být zainteresovaný na zájmu celku); Listina základních práv a svobod, práva a povinnosti občana; úloha občana v demokratické společnosti; základní principy a hodnoty demokratického politického systému (právo, spravedlnost, diferenciace, různorodost); principy soužití s minoritami (vztah k jinému, respekt k identitám, vzájemná komunikace a spolupráce, příčiny nedorozumění a zdroje konfliktů) Formy participace občanů v politickém životě - volební systémy a demokratické volby a politika (parlamentní, krajské a komunální volby); obec jako základní jednotka samosprávy státu; společenské organizace a hnutí Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování - demokracie jako protiváha diktatury a anarchie; principy demokracie; základní kategorie fungování demokracie (spravedlnost, řád, norma, zákon, právo, morálka); význam Ústavy jako základního zákona země; demokratické způsoby řešení konfliktů a problémů v osobním životě i ve společnosti Vztah k vzdělávacím oblastem: Člověk a jeho svět, Člověk a společnost. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Tematické okruhy PT: 19

20 EGS 1 Evropa a svět nás zajímá rodinné příběhy, zážitky a zkušenosti z Evropy a světa; místa, události a artefakty v blízkém okolí mající vztah k Evropě a světu; naši sousedé v Evropě; život dětí v jiných zemích; lidová slovesnost, zvyky a tradice národů Evropy EGS 2 Objevujeme Evropu a svět naše vlast a Evropa; evropské krajiny; Evropa a svět; mezinárodní setkávání; státní a evropské symboly; Den Evropy; život Evropanů a styl života v evropských rodinách; životní styl a vzdělávání mladých Evropanů EGS 3 Jsme Evropané kořeny a zdroje evropské civilizace; klíčové mezníky evropské historie; Evropská integrace; instituce Evropské unie a jejich fungování; čtyři svobody a jejich dopad na život jedince; co Evropu spojuje a co ji rozděluje; mezinárodní organizace a jejich přispění k řešení problémů dětí a mládeže Vztah k vzdělávacím oblastem: prolíná všemi vzdělávacími oblastmi. Multikulturní výchova Tematické okruhy PT: MKV 1 MKV 2 MKV 3 MKV 4 MKV 5 Kulturní diference - jedinečnost každého člověka a jeho individuální zvláštnosti; člověk jako nedílná jednota tělesné i duševní stránky, ale i jako součást etnika; poznávání vlastního kulturního zakotvení; respektování zvláštností různých etnik (zejména cizinců nebo příslušníků etnik žijících v místě školy); základní problémy sociokulturních rozdílů v České republice a v Evropě Lidské vztahy - právo všech lidí žít společně a podílet se na spolupráci; udržovat tolerantní vztahy a rozvíjet spolupráci s jinými lidmi, bez ohledu na jejich kulturní, sociální, náboženské, zájmové nebo generační příslušnost; vztahy mezi kulturami (vzájemné obohacování různých kultur, ale i konflikty vyplývající z jejich rozdílnosti); předsudky a vžité stereotypy (příčiny a důsledky diskriminace); důležitost integrace jedince v rodinných, vrstevnických a profesních vztazích; uplatňování principu slušného chování (základní morální normy); význam kvality mezilidských vztahů pro harmonický rozvoj osobnosti; tolerance, empatie, umět se vžít do role druhého; lidská solidarita, osobní přispění k zapojení žáků z odlišného kulturního prostředí do kolektivu třídy Etnický původ - rovnocennost všech etnických skupin a kultur; odlišnost lidí, ale i jejich vzájemná rovnost; postavení národnostních menšin; základní informace o různých etnických a kulturních skupinách žijících v české a evropské společnosti; různé způsoby života, odlišné myšlení a vnímání světa; projevy rasové nesnášenlivosti jejich rozpoznávání a důvody vzniku Multikulturalita - multikulturalita současného světa a předpokládaný vývoj v budoucnosti; multikulturalita jako prostředek vzájemného obohacování; specifické rysy jazyků a jejich rovnocennost; naslouchání druhým, komunikace s příslušníky odlišných sociokulturních skupin, vstřícný postoj k odlišnostem; význam užívání cizího jazyka jako nástroje dorozumění a celoživotního vzdělávání Princip sociálního smíru a solidarity - odpovědnost a přispění každého jedince za odstranění diskriminace a předsudků vůči etnickým skupinám; nekonfliktní život v multikulturní společnosti; aktivní spolupodílení dle svých možností na 20

V. Průřezová témata a jejich zastoupení v ročnících

V. Průřezová témata a jejich zastoupení v ročnících V. Průřezová témata a jejich zastoupení v ročnících Osobnostní a sociální výchova - (1.-5. ročník) Osobnostní rozvoj Rozvoj schopností poznávání cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění, cvičení

Více

6.2 Propojení průřezových témat se vzdělávacím obsahem jednotlivých vyučovacích předmětů:

6.2 Propojení průřezových témat se vzdělávacím obsahem jednotlivých vyučovacích předmětů: Ukázka převzata z pracovní verze ŠVP Základní školy praktické, Praha 2, Vinohradská ul. Ukázka je věnována propojení průřezového tématu Osobnostní a sociální výchova se vzdělávacím obsahem jednotlivých

Více

PROJEKT O s o b n o s t n í a s o c i á l n í v ý c h o v a íloha školního vzd lávacího programu Oáza

PROJEKT O s o b n o s t n í a s o c i á l n í v ý c h o v a íloha školního vzd lávacího programu Oáza Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace PROJEKT k průřezovému tématu Osobnostní a sociální výchova ) Příloha školního vzdělávacího programu Oáza Autor projektu: Mgr.

Více

9.7. Průřezová temata použité zkratky

9.7. Průřezová temata použité zkratky 9.7. Průřezová temata použité zkratky Osobnostní a sociální výchova tematické okruhy: OSV- rozvoj poznávání OSV- sebeorganizace OSV- psychohygiena OSV-kreativita OSV-poznávání lidí OSV-mezilidské vztahy

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

DODATEK č. 1 ke straně 17

DODATEK č. 1 ke straně 17 DODATEK č. 1 ke straně 17 Osobnostní a sociální výchova První cesta OSV k žákovi probíhá nepřetržitě učitel je vzorem sociálního chování, ať chce nebo nechce. V běžných školních V běžných školních SPT

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LMP

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LMP ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LMP Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace Obsah Obsah... 2 1 Identifikační údaje... 3 2 Charakteristika školy... 5 2.1 Úplnost

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Louny. Příloha 1. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání

Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Louny. Příloha 1. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Louny Příloha 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání upravený pro žáky s lehkým mentálním postižením zpracovaný podle přílohy Rámcového vzdělávacího

Více

ezová témata integrace projekt edm t Ekologie edm t Výchova demokratického ob ana. Osobnostní a sociální výchova - OSV Vysv tlivky :

ezová témata integrace projekt edm t Ekologie edm t Výchova demokratického ob ana. Osobnostní a sociální výchova - OSV Vysv tlivky : Průřezová témata Průřezová témata jsou propojena se vzdělávacím obsahem jednotlivých vyučovacích předmětů a s obsahem dalších činností žáků realizovaných ve škole. Do výuky jsou začleněna především formou

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace školní vzdělávací program Tradice a současnost - Tradycja i współczesność Začlenění Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace PLACE HERE Název školy

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Charakteristika ŠVP ZV / Začlenění průřezových témat

Charakteristika ŠVP ZV / Začlenění průřezových témat Charakteristika ŠVP ZV Začlenění průřezových témat Průřezová témata jsou na škole realizována dvojím způsobem. Za prvé se jedná o školní akce, školní tradice či takové aktivity, které jsou automatickou

Více

Podpora sociálních dovedností na školách. Mgr. Lenka Felcmanová

Podpora sociálních dovedností na školách. Mgr. Lenka Felcmanová Podpora sociálních dovedností na školách Mgr. Lenka Felcmanová Podpora sociálních dovedností na školách Nejpřirozenější podporou sociálních dovedností ve školském prostředí je inkluzivní vzdělávání, které

Více

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Volitelný předmět KONVERZACE AJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více

3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁNĚ NAANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (žáci se specifickými poruchami učení) Žáci, u kterých se

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cvičení z českého jazyka

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cvičení z českého jazyka UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cvičení z českého jazyka Charakteristika předmětu Ve vyučovacím předmětu Český jazyk a literatura

Více

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme skutečností. kulturnímu a tolerantnímu chování a jednání. Samostatné a sebevědomé vystupování a jednání, k efektivní, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci. vztahu k sobě i okolnímu prostředí. Seznamuje

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání (verze platná od 1.9.2013) úplné znění s vyznačenými změnami Základní škola a mateřská škola Hradec nad Svitavou, okres Svitavy 2012 2013 Až budou knihy

Více

Průřezové téma Environmentální výchova

Průřezové téma Environmentální výchova Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Počet hodin : 33 Průřezové téma Environmentální výchova Učební texty : Ekologická a environmentální výchova, Nakladatelství České geografické společnosti, s.r.o.

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník

6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník 6. Průřezové téma - MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník pěstování kritického přístupu ke zpravodajství a reklamě ; TV - diskuse o ČJ - zpráva, oznámení; VkZ- život bez závislostí (reklama

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

Pokrytí průřezových témat v projektech a projektových dnech

Pokrytí průřezových témat v projektech a projektových dnech Pokrytí průřezových témat v projektech a projektových dnech Průřezové téma: Osobnostní a sociální výchova Osobnostní rozvoj Název 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník 5.ročník 6.ročník 7.ročník 8.ročník

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

3.5.1. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (EGS) ČJ - zážitky a rodinné příběhy a

3.5.1. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (EGS) ČJ - zážitky a rodinné příběhy a 3.5.1. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (EGS) Evropa a svět nás zajímá AJ PRV - Vánoce(slavení, zvyky) AJ PRV - Vánoce(slavení, zvyky) AJ AJ ČJ a L - autoři evropské a světové

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Osobnostní rozvoj - rozvoj schopností poznávání - sebepoznání a sebepojetí - seberegulace a sebeorganizace - psychohygiena - kreativita Sociální rozvoj - poznávání lidí -

Více

Volitelný předmět MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Volitelný předmět MEDIÁLNÍ VÝCHOVA Volitelný předmět MEDIÁLNÍ VÝCHOVA Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Předmět mediální výchova byl vytvořen ze stejnojmenného průřezového tématu. Má blízkou

Více

Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech

Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech Tématické okruhy průřezového tématu Ročník 1.stupeň 2. stupeň 1. ročník 2. ročník 3. ročník

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 4 Konverzace v anglickém jazyce Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni jsou 3 hodiny. Charakteristika:

Více

6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník

6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník 6. Průřezové téma - MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník kritické, poslouchání a pozorování mediálních sdělení pěstování kritického přístupu ke zpravodajství a reklamě rozlišování zábavních

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2.1. Charakteristika školy Umístění a vybavení školy Naše Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Pionýrů 2352, Frýdek-Místek, příspěvková organizace se

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Anglický jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v primě, sekundě, tercii a kvartě, dvě vyučovací jednotky týdně. V

Více

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013 Základní škola,dohalice,okres Hradec Králové /příspěvková organizace/ 503 13 Dohalice 30., tel. 498 773 960, IČO 71006087 Aktualizace ŠVP ZV Základní škola V Dohalicích 2.9.2013 Příloha č. 4/2013 Konkretizace

Více

ŠVP začlenění průřezových témat - 1. stupeň

ŠVP začlenění průřezových témat - 1. stupeň ŠVP začlenění průřezových témat - 1. stupeň Zkratky vzdělávacích předmětů Zkratky průřezových témat - Český jazyk OSV - Osobnostní a sociální výchova - Německý jazyk VDO - Výchova demokratického občana

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Tvořivá škola pro život. Identifikační údaje školy

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Tvořivá škola pro život. Identifikační údaje školy Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Tvořivá škola pro život Identifikační údaje školy Název: Základní škola Oslavice, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace IZO: 600 130 584 IČO:

Více

Člověk a společnost - Občanská výchova 9.ročník

Člověk a společnost - Občanská výchova 9.ročník Naše škola posoudí a na příkladech doloží přínos spolupráce lidí při řešení konkrétních úkolů a dosahování některých cílů ve škole objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje odlišné názory, způsoby

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice. Č. j. ZŠD/348/2013. Učíme se pro zítřek

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice. Č. j. ZŠD/348/2013. Učíme se pro zítřek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice Č. j. ZŠD/348/2013 Učíme se pro zítřek 1 Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 3. Charakteristika

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

7.3 Projekt Celý svět ve škole

7.3 Projekt Celý svět ve škole 7.3 Projekt Celý svět ve škole Hlavní cíl projektu: V souladu se strategickými záměry ŠVP, jako jsou otevřenost, spokojenost, spolupráce, partnerství a pozitivní vztah, je hlavním cílem projektu zapojit

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy:

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy: 2.4. Průřezová témata Průřezová témata prostupují celým vzděláváním a vstupují do mnoha činností ve výuce i mimo ni. Část tematických okruhů a jejich námětů je předmětem každodenního kontaktu učitelů s

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

Přínos pro výchovnou a vzdělávací činnost školy. podporuje základní dovednosti dobré komunikace a spolupráce

Přínos pro výchovnou a vzdělávací činnost školy. podporuje základní dovednosti dobré komunikace a spolupráce 3. 7. Průřezová témata a jejich zařazení jako projekty Název Charakteristika Aktuální celoškolní celoroční tematický projekt Námětová základna se stanovenými společnými akcemi a konkrétními výstupy prolínajícími

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník.

Více

6.34 Společenskovědní seminář

6.34 Společenskovědní seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a společnost Výchova k občanství 6.34 Společenskovědní seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Společenskovědní seminář je volitelným předmětem,

Více

6.30 Ekologický seminář

6.30 Ekologický seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a příroda Přírodopis 6.30 Ekologický seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Ekologický seminář je volitelným předmětem, který se zaměřuje na rozšíření

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova rozvíjí tvořivé schopnosti, které žáci získali na prvním stupni ve vyučovacím předmětu Tvořivost a prostřednictvím

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu;

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka:

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka: 4.4.4. Etická výchova Etická výchova (EtV) je doplňujícím vzdělávacím oborem, který se zaměřuje na systematické a metodicky propracované osvojování sociálních dovedností u žáků na základě zážitkové metody

Více

Průřezová témata pro 6. ročník Občanská výchova

Průřezová témata pro 6. ročník Občanská výchova Průřezová témata pro 6. ročník Občanská výchova OSV 1: Rozvoj schopností poznávání: řešení problémů - Naše škola Hra na učitele, jsem učitelem a mám své žáky naučit libovolné látce, co vše to s sebou přináší,

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc 1.1.1. PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ I. ST. - ve znění dodatku č.33 - platný od 1.9.2011, č.25 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové

Více

5. 11. Pracovní činnosti

5. 11. Pracovní činnosti 5. 11. Pracovní činnosti Obsah stránka 5.11.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.11.2. Začlenění průřezových témat 2 5.11.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.11.4. Formy a metody práce 3 5.11.5.

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

4.9.1, Charakteristika vyučovacího předmětu Pracovní činnosti

4.9.1, Charakteristika vyučovacího předmětu Pracovní činnosti 4.9. Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vzdělávací obor: Člověk a svět práce 4.9.1, Charakteristika vyučovacího předmětu Pracovní činnosti 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Obsahem vyučovacího

Více

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem předmětu je kultivování historického

Více

PRŮŘEZOVÁ TEMATA. Předmět třída. Tematické okruhy průřezového tématu. Téma. Značka

PRŮŘEZOVÁ TEMATA. Předmět třída. Tematické okruhy průřezového tématu. Téma. Značka Značka OSV 1 OSV 2 OSV 3 OSV 4 OSV 5 OSV 6 OSV 7 Tematické okruhy průřezového tématu - rozvoj schopností poznávání - sebepoznání a sebepojetí - seberegulace a sebeorganizace - psychohygiena - kreativita

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog 1 STŘE DNÍ Š KO LA PRO F. ZDEŇKA MATĚ J ČKA O STRAVA - PO RUBA, 17. LISTO PADU 1123, PŘÍS PĚVKO VÁ O RG ANIZACE Škola je komplexem plně bezbariérových objektů

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Základní škola a Mateřská škola Habry, V Zahradách 18, 582 81 Habry Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Obsah: 1. Předmět úpravy 2. Vymezení základních pojmů 3. Začlenění

Více

6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník

6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník 5. Průřezové téma - ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník Ekosystémy les (les v našem okolí; produkční a mimoprodukční významy lesa) pole (změny okolní krajiny vlivem význam způsoby

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň:

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Osobnostní rozvoj Průřezové téma 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Rozvoj schopností

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Dodatek č.2 ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Dodatek č.2 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Dodatek č.2 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 1 Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: Základní škola

Více

4. UČEBNÍ PLÁN ZŠ praktická

4. UČEBNÍ PLÁN ZŠ praktická 4. UČEBNÍ PLÁN ZŠ praktická 4.1 TABULACE UČEBNÍHO PLÁNU Vzdělávací oblast Předmět 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5.ročník Celkem hod. +DD Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace

Více

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace P R O J E K T O V Ý Z Á M Ě R EU peníze školám Žadatel projektu: Název projektu: Název operačního programu: Prioritní osa programu: Název oblasti

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web:www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web:www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web:www.spzs-skutec.cz Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Školní rok 2014/ 2015 Environmentální

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Občanská výchova Vyučovací předmět Občanská výchova je tvořen z obsahu vzdělávacího

Více

RVP v širších souvislostech

RVP v širších souvislostech RVP v širších souvislostech Bílá kniha Národní program rozvoje vzdělávání základní koncepční materiál, na kterém byla nalezena společenská shoda popisuje vztah kurikulárních dokumentů mezi sebou, jejich

Více

V. 10 Osobnostní a sociální výchova

V. 10 Osobnostní a sociální výchova 1/7 V. 10 Osobnostní a sociální výchova V.10. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Osobnostní a sociální výchova rozvíjí praktické dovednosti, které žáci mohou využít v běžném

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: 4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Obsahem vyučovacího předmětu Přírodověda je naplňování očekáváných

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více