VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY"

Transkript

1 Výroční zpráva 2011/2012

2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/2012 Život a dílo Fráni Šrámka, malba temperou Autoři: Sára Králová, Anastázie Marethová a kolektiv žáků 9. ročníku

3 Předkladatel: Zpracovatelé: Mgr. Ivana Chramostová Mgr. Ivana Chramostová, Mgr. Jiří Štellar, Mgr. Jana Kaniová, Mgr. Eva Halfarová, Mgr. Kateřina Bjačková, Mgr. Karin Solná, Vladislava Feilhauerová, Pavlína Pajkovská, Šárka Berková, vedoucí předmětových komisí a MS Pedagogická rada schválila dne: Školská rada schválila dne: Č.j. ZŠaMŠŠR 570/ Mgr.Ivana Chramostová ředitelka školy Přílohou VZ je Školní podpůrný program zpracovaný Centrem podpory inkluzivního vzdělávání Opava, ze dne

4 OBSAH Část I. Základní údaje o škole 5 Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti školy 6 Statutární orgán organizace 6 Charakteristika školy 6 Členové širšího vedení školy 8 Část II. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje 8 Část III. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 8 Část IV. Přijímací řízení 9 Část V. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Počty vycházejících žáků ve školním roce 2011/ Rozmístění žáků 9. tříd ZŠ Počet žáků se sníženou známkou z chování Celkový počet neomluvených hodin Volitelné předměty v ročníku počty žáků Volitelné předměty v ročníku Nepovinné předměty Žáci s odlišným rokem školní docházky Funkce, dlouhodobé úkoly pedagogických pracovníků 12 Část VI. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 14 Část VII. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 14 Část VIII. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 17 Část IX. Údaje o výsledcích inspekční a kontrolní činnosti Inspekční činnost provedena ČŠI Kontrolní činnost provedena ČŠI Kontrola provedena odborem kontroly MMO Kontrola provedena KÚ MSK Kontrola inspektorátu práce Kontrola provedená v rámci poradenské činnosti 19 Část X. Základní údaje o hospodaření školy za rok Základní údaje o hospodaření školy s finančními prostředky ze státního rozpočtu Hospodaření školy s finančními prostředky zřizovatele Péče o majetek svěřený, vlastní a nabytý pro svého zřizovatele Získání mimorozpočtových zdrojů pro školu 22 Část XI. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Projekty Projekty školy Další podané projekty Charita 26 3

5 Fond Sidus 27 Tříkrálová sbírka 27 Adopce na dálku 27 Český den proti rakovině 28 Část XII. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Akce organizované školou Účast na dalších akcích Účast na olympiádách a soutěžích Aktivity školy ve spolupráci se zahraniční školou Besedy, přednášky Exurze Testování žáků společností SCIO Ochrana člověka za mimořádných událostí 57 Část XIII. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech 57 Část XIV. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery 58 Část XV. Hodnocení činnosti Hodnotící zpráva o činnosti ŠPP za školní rok 2011/ Zpráva školního speciálního pedagoga za školní rok 2011/ Zpráva metodika prevence sociálně patologických jevů Zpráva o činnosti výchovného poradce Škola podporující zdraví Zprávy o práci předmětových komisí Hodnocení práce MŠ Hodnocení činnosti školní družiny a školního klubu 102 Část XVI. VZ o poskytování informací 108 Část XVII. Autoevaluace Dotazníková šetření Dotazníky zaměstnanci školy Dotazníky Výsledky dotazníků žáků a rodičů a jejich požadavky Výsledky dotazníků rodičů MŠ Barvy života Profil Škola Část XVIII. Připravujeme ve školním roce 2012/ V oblasti řízení a správy Hospitační a kontrolní činnost Úkoly vycházející z Plánu práce na školní rok 2012/ Tématické zaměření školního roku 2012/ Připravované projekty pro školní rok 2012/ Část XIX. Závěr 137 4

6 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Opava, Šrámkova 4 příspěvková organizace Sídlo školy: Šrámkova 4, Opava IČ školy: Telefonní kontakt: Základní škola: , Mateřská škola: , Adresa pro dálkový přístup: opava.cz Webové stránky školy: opava.cz Zřizovatel školy: Statutární město Opava Ředitelka školy: Mgr. Ivana Chramostová Zástupce ředitele, který trvale zastupuje ředitele v plném Do Mgr. Jiří Štellar Od Ing. Otto Vnuk rozsahu jeho řídící činnosti: Zástupce ředitele školy: Do Mgr. Jiří Štellar Od Ing. Otto Vnuk Výchovný poradce: Mgr. Jana Kaniová Mgr. Karin Solná Školní speciální pedagog: Mgr. Kateřina Bjačková Školní psycholog: Mgr. Lucie Prosková Vedoucí pracovník mateřské školy: Do Šárka Liberová Od Pavlína Pajkovská Vedoucí vychovatelka ŠD Funkce vyhlášením org. změny k zrušena Od Vladislava Feilhauerová Složení školské rady: Zákonní zástupci nezletilých žáků: - Věra Meierová - Marcela Marulevová Zástupci pedagogických pracovníků: - Mgr. Jana Kaniová - Mgr. Simona Martinková Zástupci zřizovatele: - Taťána Tomšíková - Ing. Barbora Salzmannová (předsedkyně školské rady) 5

7 Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti školy Hlavním účelem zřízení organizace je uskutečňovat vzdělávání a výchovu žáků podle příslušných vzdělávacích programů. Předmětem činnosti, odpovídajícím hlavnímu účelu, je poskytování předškolního a základního vzdělávání. Statutární orgán organizace Statutárním orgánem školy je ředitelka, jmenovaná Radou města. Ředitelka jedná jménem organizace a je za její činnost odpovědná Radě města. Při své činnosti je povinna postupovat v souladu s obecně platnými právními předpisy, s vnitřními právními předpisy Statutárního města Opava a vnitřními organizačními předpisy organizace. Pravomoci ředitelky školy jsou vymezeny 164 a 165 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Charakteristika školy 1. Mateřská škola kapacita 200 dětí IZO: Základní škola kapacita 800 žáků IZO: Školní družina kapacita 175 žáků IZO: Školní klub kapacita 70 žáků IZO: Ke sloučení Základní školy Opava, Šrámkova 4 příspěvková organizace s Mateřskou školou Korálek na Šrámkově ulici 6 došlo 1. ledna 2010, škola dostala název Základní škola a Mateřská škola Opava, Šrámkova 4 příspěvková organizace. Naše škola má 9 ročníků a je členěna na 1. a 2. stupeň. Nabízíme žákům výuku podle programu Škola podporující zdraví, výuka je realizována podle vlastního školního vzdělávacího programu Krok za krokem. Žákům a jejich rodičům nabízí služby školní poradenské pracoviště, zastoupené výchovnými poradkyněmi, školní speciální pedagožkou a metodičkou prevence závislostí a sociálně patologických jevů. Výuka probíhá nejen ve třídách, ale i v několika dobře vybavených odborných učebnách, (např. učebna fyziky, chemie, angličtiny, němčiny, hudební výchovy, výtvarné výchovy a v neposlední řadě školní dílna pro práci se dřevem a kovy). Hodinám literární výchovy slouží žákovská knihovna. Máme také keramickou dílnu s pecí a hrnčířským kruhem, a také školní pozemek pro pěstitelské práce a výuku přírodopisu. Všechny kmenové třídy naší školy jsou nově vybaveny interaktivními projektory Benq, které kombinují výhody běžné popisovatelné tabule a velké dotykové obrazovky. Po připojení notebooku k projektoru, mohou žáci interaktivně vyplňovat pracovní listy, tabulky nebo výukové programy přímo na tabuli nebo také díky nové technologii projektorů Benq, mohou žáci ovládat interaktivní obraz na dálku pomocí elektronického pera, přímo ze své lavice. Rukou, ukazovátkem či tužkou mohou žáci ovládat počítač, vyhledávat a zobrazovat informace z internetu, vyučující může promítat videozáznam nebo prezentovat přímo 6

8 z plochy. Každá třída s tímto projektorem je vybavena audio technikou, čímž se z každé třídy stává multimediální učebna. Od letošního roku nabízí škola nový způsob výuky hodný 21. století. Do 6. ročníku byli na základě přijímacích testů vybráni žáci, kteří pracují s osobními notebooky a elektronickými učebnicemi. Tato třída (T) má také výrazně rozšířenou výuku angličtiny s předpokladem, že žáci jsou připravováni ke složení externí zkoušky z anglického jazyka, v níž mohou získat mezinárodně platný certifikát na standardní nebo vyšší úrovni Evropského jazykového rámce. Bude se jednat o zkoušku PET (Preliminary English Test) nebo o jinou zkoušku na odpovídající nebo vyšší jazykové úrovni. Učební plán je vyvážený v poměru přírodní vědy společenské vědy. Tento typ studia je určen pro zvláště nadané a studijně orientované žáky se zájmem o intenzivní vzdělávání, u nichž je předpoklad dalšího studia na střední, vyšší odborné škole a vysoké škole. Pro sportovní vyžití slouží žákům krásný sportovní areál s atletickým stadionem, dvěma hřišti na basketbal, volejbal, malou kopanou, házenou a pálkovanou. K dispozici jsou také dvě tělocvičny. V tomto školním roce byl vybudován pro naše gymnastky, které slaví úspěchy i v mezinárodních soutěžích, gymnastický sál, který slouží jako malá tělocvična, je vybaven gymnastickým nářadím a pružnou podlahou na nácvik akrobacie. Pro relaxaci a oddech využívají žáci zrekonstruované atrium. Mateřská škola Korálek má kapacitu 200 dětí. Mateřská škola má 8 tříd, 7 tříd běžného typu, jedna třída speciální pro děti s vadami řeči. Věkové složení tříd je většinou smíšené, s výjimkou nejmladší věkové skupiny. Škola pracuje podle osobnostního modelu výchovy a pravidel Rámcového programu pro předškolní vzdělávání. Ve školním roce 2011/2012 probíhala výuka v 18 třídách základní školy (druhý ročník jedna třída speciální pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami) a v jedné přípravné třídě (pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami a děti se sociálním znevýhodněním). Školní družina, školní klub a školní klubík nabízí širokou paletu volnočasových aktivit, pořádá akce pro rodiče a veřejnost, organizuje letní tábory pro děti. 150 žáků ročníku bylo rovnoměrně rozděleno do 5 oddělení ŠD a 70 žáků ročníku pravidelně docházelo do školního klubu. Škola nabízí žákům výuku podle programu Škola podporující zdraví. V budově školy je školní jídelna, v níž zajišťuje stravování žáků Zařízení školního stravování Opava, příspěvková organizace, se sídlem Otická 24, Opava. Během prázdnin školního roku 2011/2012 proběhla v ZŠ oprava sociálního zařízení v pavilonu C. Pro školní rok 2012/2013 je v MŠ na základě předložené koncepce rozvoje MŠ a z výsledku pohovorů jmenována do funkce vedoucího pracovníka MŠ paní Pavlína Pajkovská, ve školní družině bude od tohoto termínu pracovat jako vedoucí vychovatelka paní Vladislava Feilhauerová. Letošní školní rok byl zaměřen na podporu řemesel a řemeslné výroby u žáků a dětí. Toto téma vychází z dlouhodobého záměru MSK. 7

9 Mgr. Ivana Chramostová Mgr. Jiří Štellar Šárka Liberová Ing. Otto Vnuk Mgr. Jana Kaniová Mgr. Karin Solná Mgr. Eva Halfarová Mgr. Kateřina Bjačková Mgr. Daniela Kurečková Šárka Berková Členové širšího vedení školy (ŠVŠ) Ředitelka školy Zástupce ředitelky školy Vedoucí pracovník MŠ Koordinátor autoevaluace Výchovný poradce pro 1. stupeň Výchovný poradce pro 2. stupeň Metodik prevence sociálně patologických jevů Speciální pedagog Koordinátor spolupráce s MŠ a SVČ Vedoucí MS 1. stupně ZŠ Ekonomka školy - ŠVŠ se scházelo pravidelně v ředitelně školy - ŘŠ využívá ŠVŠ jako poradní a metodický orgán - ŠVŠ zkvalitňuje informační systém školy - ŘŠ nadále využívá možnosti přenesení pravomocí na členy ŠVŠ v oblasti plánování i hodnocení činnosti Část II. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje Základní vzdělávání Předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program Krok za krokem Školní vzdělávací program Korálky Část III. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Zaměstnanci školy Počet fyzických osob Přepočtený evidenční počet Pedagogičtí zaměstnanci 50 49,051 Nepedagogičtí zaměstnanci 14 12,253 z toho zaměstnanci výdejny stravy 4 1,5 8

10 Průměrný plat pedagogických zaměstnanců za škol. rok 2011/12 Průměrný plat nepedagogických zaměstnanců za škol. rok 2011/ , , Část IV. Přijímací řízení 4.1 Zápis k povinné školní docházce, přijetí k základnímu vzdělávání Kapacita školy Počet 1. tříd k Počet zapsaných žáků Počet přijatých žáků Počet 1. tříd k běžného typu + 1 PT PT PT = přípravná třída 4.2 Zápis do mateřské školy, přijetí k předškolnímu vzdělávání Kapacita školy Počet tříd k Počet dětí zapsaných Počet dětí přijatých Počet tříd k Počet volných míst Část V. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 5.1 Prospěch žáků v základní škole ve školním roce 2011/2012 Ročník Počet Prospělo žáků s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Celkem za 1 st Celkem za 2. st Ve 2. A byl jeden žák nehodnocen. 9

11 5.2 Počty vycházejících žáků ve školním roce 2011/2012 Ročník Celkem žáků Chlapců Dívek A B Celkem Rozmístění žáků 9. tříd ZŠ Druh oboru vzdělávání ( 58 školského zákona) Konečný stav rozmístění žáků Gymnázia 7 Střední vzdělání s maturitní zkouškou 31 Střední vzdělání s výučním listem 9 Neumístěno 0 Počet žáků 9. tříd celkem Počet žáků se sníženou známkou z chování Stupeň chování Počet žáků Procento z celkového počtu žáků ,86% ,58% 5.5 Celkový počet neomluvených hodin Počet žáků Celkem hodin Průměr na 1 žáka Volitelné předměty (VP) v ročníku počty žáků 7. celkem počet 8. celkem počet 9. celkem počet VP VII.A VII.B žáků skupin VIII.A VIII.B žáků skupin IX.A IX.B žáků skupin CvM NJ FJ Dom SemCh KB

12 SA Kon AJ Pě ZA Celkem žáků Celkem skupin Celkem žáků: 118 Celkem skupin: 12 Poznámka: 7. ročník 1 volitelný předmět/žák 8. ročník 1 volitelný předmět (NJ, FJ)/žák nebo 3 volitelné předměty/žák 9. ročník 1 volitelný předmět (NJ)/žák nebo 3 volitelné předměty/žák 5.7 Volitelné předměty (VP) v ročníku Třída název předmětu vyučující 2. st. Sportovní aktivity Martina Smijová, Mgr. Daniela Kurečková 2. st. ZA 1. skupina Mgr. Karin Solná 2. st. ZA 2. skupina Mgr. Karin Solná 2. st. ZA 2. skupina Mgr. Karin Solná 8. r. Domácnost Mgr. Alena Königová 9. r. Cvičení z M Mgr. Jiří Štellar 9. r. Seminář z CH Mgr. Alena Königová 9. r. Jazyk německý Mgr. Karin Solná 8., 9. r. Jazyk francouzský Mgr. Simona Martinková 9. r. Konverzace v AJ Bc. Alena Wagnerová 2. st. Pěstitelství Mgr. Jana Chrásková Hopjanová 2. st. Sportovní aktivity Martina Smijová, Mgr. Daniela Kurečková 5.8 Nepovinné předměty Třída, ročník Předmět Vyučující I. A, B, C Sportovní hry Mgr. Daniela Kurečková II. A, B, C Sportovní hry Mgr. Daniela Kurečková Psaní ZAV Mgr. Karin Solná 11

13 5.9 Žáci s odlišným rokem školní docházky V letošním roce navštěvovalo školu 6 žáků s odlišným rokem školní docházky Funkce, dlouhodobé úkoly pedagogických pracovníků Jméno, příjmení Úkoly Aprobace Mgr. Ivana Chramostová Ředitelka školy 1. st. Mgr. Jiří Štellar Zástupce ředitelky školy M Př Vladislava Feilhauerová Kroužky ŠK Dopravní výchova ŠD Házená Mgr. Zdeňka Gélová Správce žákovské knihovny pro 1. st. 1. st. Správce čítárny pro 1. st. Koordinátor literárních soutěží pro 1. st. Mgr. Marcel Godovský Koordinátor ICT Předmětová komise informatiky Správce kabinetu informatiky Správce didaktické techniky Elektronická ŽK Projekty Správce sítě Správce učebny VT 1 Mgr. Eva Halfarová Metodik prevence soc. pat. jevů Př Správce multimediální učebny pav. B Správce sbírky Př Předmětová komise Př projekty Mgr. Jana Hopjanová Chrásková Koordinátor pro výzdobu školy Př VV výstavy výtvarných děl Mgr. Jana Kaniová výchovný poradce pro MŠ a 1. st. ZŠ 1. st. sekce TU Koordinátor vzdělávání cizinců Projekty Mgr. Eva Konderlová předmětová komise M M F Předmětová komise F Správce kabinetu a sbírky F správce cvičné kuchyně matematická olympiáda Mgr. Alena Konigová Koordinátor ŠVP M - Ch Chemická olympiáda Předmětová komise Ch Správce učebny F a CH Správce kabinetu M, Ch Metodické příručky 2. st. Mgr. Jana Králová Speciální třída Spec. Pg Mgr. Daniela Kurečková Vedoucí MS třída Dopravní výchova 1. st. Koordinátor spolupráce s MŠ Koordinátor spolupráce se SVČ Sportovní gymnastika, sportovní soutěže 1. st. 12

14 Mgr. Simona Martinková Peterek Mgr. Radovan Plaček Mgr. Jiří Plachký Mgr. Světlana Plesníková Martina Smijová Mgr. Karin Solná Mgr. Jarmila Straková Mgr. Jitka Šimkovská Mgr. Anna Tenglerová Pohybové skladby Správce kabinetu a sbírky JF Logoped Florball Mc Donalds Cup Kin ball sportovní soutěže Správce kabinetu a sbírky Z Správce učebny Z Zeměpisná olympiáda Předmětová komise Z Správce skladu učebnic 2. st. Sportovní soutěže Předmětová komise PČ Správce kabinetu a sbírky TV, PČ Předmětová komise PČ Správce tělocvičen Lyžařský a cyklistický výcvikový kurz Sportovní soutěže Přípravná třída základní školy Správce sbírky pro 1. st. Vedoucí MS ročník Koordinátor výtvarných soutěží pro 1. st. Vedoucí předmětové komise TV Atletické soutěže Soutěže volejbalu, sportovní soutěže Tisková mluvčí Kariérní poradce Výchovný poradce pro 2. st. ZŠ, Správce učebny VT 2 Předmětová komise JN, RV, OV Správce kabinetu a sbírky RV, OV, JN Multikulturní výchova Jeden svět na školách ZAV Projekty Metodik přípravné třídy Správce multimediální učebny pav. C Předmětová komise HV Koordinátor MaK Správce učebny HV Správce kabinetu HV Správce sborovny Koordinátor projektu Výchova ke zdraví (Zdravá škola, Zdravé zuby) Koordinátor projektu Škola Zdravých měst Spec. Pg VA Z TV OV TV 1. st. JČ OV MŠ, 1. st. JČ HV 1. st. Mgr. Kateřina Bjačková Logopedická sledování žáků Spec. Pg Petra Víchová Běláková Správce keramické dílny Keramický kroužek Kroužky ŠD ŠD 13

15 Ing. Otto Vnuk Mgr. Jana Výtisková PhDr. Jiřina Walachová Mgr. Alena Zapletalová ŠD Učitelé ve vyučování Správce skladu učebnic 1. st. Předseda inventární komise Koordinátor evaluace školy Koordinátor matematických a přírodovědných soutěží pro 1. st. BOZP (zdravotník, bezpečnostní technik) Metodické příručky 1. st. Správce sbírky JA pro 1. st. Učitelská a žákovská knihovna 2. st. Předmětová komise JČ, D Správce kabinetu a sbírek ČJ, D Předmětová komise VV Předmětová komise JA Tvořivá škola Správce učebny VV, kabinetu VV, sbírky VV výzdoba pavilonu B Dramatická výchova Estetická výchova Pravidla slušného chování Soutěže ŠD Dramatická výchova Estetická výchova Pravidla slušného chování Projekty školy 1. st. JČ D JČ VV Část VI. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Činnost na úseku prevence kriminality Počet Počet zúčastněných a protidrogové prevence akcí žáků pedagogů Přednášky Adaptační pobyty žáků Akce v rámci volného času Práce se třídami Týden zdraví a prevence Projekt EAD,15 schodů prevence, Multikultura, Holocaust 4 2. stupeň 8 Část VII. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) Typ kurzu Počet zúčastněných pedagogů Koordinátor EVVO 1 Koordinátor autoevaluace 1 14

16 Specializační studium soc. patologických jevů 250 hodin (ukončení v září 2011) 1 Sociální znevýhodnění jako téma pro učitele ZŠ 27 Koučování pro pedagogické pracovníky škol vedení rozhovorů, poradenství 2 Manažer či pedagog? 2 Učící se škola příklady z praxe (CZ.1.07/1.3.05/ ) 2 Učitel jako leader zlepšení kompetencí pracovníků škol (CZ.1.07/1.3.05/ ) 1 Letní škola Začít spolu 2 Podpora poradců pro implementaci kurikulární reformy (CZ.1.07/1.3.05/ ) 2 Evropské jazykové portfolio (EJP) v praxi 2 Vaše škola Bludištěm paragrafů bez obav 1 Češtinářské hrátky pro rozvoj čtenářství 1 Alternativní metody při práci s prozaickými texty 7 Po stopách nesvobody (Terezín, Praha, Vojna u Příbrami) exkurze 1 Škola pro život 2 Konference školského managementu 1 Systém popularizace technických a přírodovědných oborů v MSK 1 Popularizace a zvýšení kvality výuky dřevozpracujících a stavebních oborů v Moravskoslezském kraji 1 Seminář pro učitele angličtiny na ZŠ s rodilou mluvčí (INFOA) 3 Burza nápadů pro výuku anglického jazyka na 2. stupni ZŠ 3 Veřejné zakázky základní pravidla, tipy a rady, jak se vyvarovat nejčastějších chyb 2 Manažer či pedagog? Právní vědomí pro školní družiny 1 Zdravotník zotavovacích akcí (ČSČK Opava) 7 Metodická poradna 2 Alternativní metody při práci s prozaickými texty 6 Konference programu Jeden svět na školách 1 Den s Nakladatelstvím Fraus 2 4. krajská konference k prevenci rizikového chování 1 Kariérové poradenství: Osobní personalistika pro ZŠ selfmanagement 1 Prezentace studijních programů gymnázií, SŠ a SOU pro výchovné poradce ZŠ 1 AJ na I. stupni ZŠ 1 Činnostní učení ve výuce AJ ve ročníku 1 Škola hrou: Making English Learning Fun 1 Zdravý životní styl se zaměřením na podporu pohybové aktivity 1 Činnostní učení ve výuce ČJ ve ročníku 2 Činnostní učení ČJ ve 4 a 5. ročníku 1 Matematika činnostně ve 2. ročníku 1 15

17 Žáci se specifickými vzdělávacími potřebami ve výuce angličtiny 1 Metodicky zaměřený kurz pro uvádějící učitele anglického jazyka na ZŠ a SŠ 1 Činnostní učení ve výuce prvouky v ročníku 1 Interaktivní tabule 1 Žáci se specifickými vzdělávacími potřebami 1 Pedagogická kineziologie I 1 Management a vzdělávání pro udržitelný rozvoj 1 Jak připravit nový školní rok a na nic nezapomenout 1 Studium výchovného poradenství pro základní a střední školy 1 Kalokagathia Fórum ke zdraví 2 Systémová podpora edukace moderní historie a výchovy k občanství ve školách Moravskoslezského kraje (EduČaS) 2 Kariéra ředitele školy ŘEDITEL21 1 Konference o kyberšikaně prevence RCH, kyberšikana a netolismus 1 Předcházení rizikového chování prevence, praktické ukázky 1 Vzdělávání soc.znevýhodněných dětí legislativa 1 Naučme se žáky učit příklady z praxe 1 Ve zdravém těle zdravý duch zdravý život. styl 1 Seminář o odpadech pořádaný MMO 1 Seminář Jak zpracovat projekt (pořádaný ekologickým 1 sdružením Tereza) Specifika komunikace s osobami se zdravotním postižením 1 Burza nápadů pro výuku anglického jazyka na 2. stupni ZŠ 2 Účast na konferenci Fórum výchovy ke zdraví valná hromada Asociace ředitelů ZŠ v Luhačovicích 1 Co musíme vědět o účetnictví příspěvkových subjektů, obcí, ÚSC a OSS na přelomu roku 2011/ Novela zákoníku práce od Zásadní změny v cestovních náhradách po novele zákoníku práce 2 Zdaňování příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků v roce 2012, roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za rok Škola a ekonomika 1 Škola a ekonomika 2 1 Daň z příjmů u ÚSC 1 Spisová služba a archivnictví 2 Trivium 1 Trivium (matematika) 1 Efektivní reedukace VPU 1 Nautilus školení k projektu 1 Kin Ball 3 OVOV Nymburk 2 Uvádějící učitel JA 1 Žáci SPU + JA 1 16

18 CLIL kurz pro uvádějící učitele 1 Nové popularizační aktivity vědy a techniky na VŠB TU 1 Moderní dějiny Po stopách utrpení 1 Jak na kooperativní učení 1 Pedagog v zajetí stresu 1 Snadno a rychle k romskému jazyku 1 V rámci samostudia a sebevzdělávání pedagogové ze ZŠ a MŠ využívali odbornou literaturu, (např. RVP, Učitelské noviny, Informatorium, Obecná didaktika, Pedagogika předškolního věku, Moje psychologie, Speciální pedagogika, Jak řešit konflikty a lépe si porozumět v předškolním věku, Barevné kamínky, Rozvoj grafomotoriky, Psychopedie, Logopedie, Pedagogická komunikace v teorii a v praxi, Praktická psychologie, Rozvoj osobnosti dítěte, ) nebo čerpali z internetových zdrojů (www.rvp.cz, creative.cz, metodický portál, ). Stejně jako v loňském roce i letos se zkrácení ONIV výrazně projevilo na možnosti vysílat pedagogické a ostatní pracovníky na další vzdělávání, proto maximálně využíváme vzdělávacích aktivit financovaných z projektů ESF. Část VIII. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Specializační studium výchovného poradenství Mgr. K. Solná Specializační studium koordinátorů EVVO Mgr. J. Chrásková Specializační studium koordinátorů EVVO M. Mokrošová Specializační studium k výkonu specializovaných činností prevence sociálně patologických jevů Mgr. E. Halfarová kurz Univerzity třetího věku Anglický jazyk Mgr. Z. Gélová (3. ročník) speciální pedagogika Ing. Otto Vnuk Škola ekonomika Š. Berková Cestovní náhrady a daň silniční A. Kociánová Zdaňování příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků v roce 2011 Š. Berková Platové předpisy ve veřejných službách a správě Š. Berková, A. Kociánová Praktický průvodce účetnictvím PO v r s ohledem na změny v r Š. Berková Práce s datovými úložišti Š. Berková, A. Kociánová Studium pro splnění kvalifikačních předpokladů,,manažer či pedagog? Ing. O. Vnuk, Š. Liberová Studium k výkonu specializovaných činností koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií (Koordinátor ICT) PS UVVP Mgr. M. Godovský 17

19 Část IX. Údaje o výsledcích inspekční a kontrolní činnosti 9.1 Inspekční činnost provedena ČŠI Inspekční činnost ČŠI ve školním roce 2011/2012 neproběhla. 9.2 Kontrolní činnost provedena ČŠI ČŠI provedla kontrolní činnost dne 20. června Předmět kontrolní činnosti: Státní kontrola dodržování vyhraných ustanoveni školského zákona a souvisejících prováděcích právních předpisů, které se vztahují k poskytování vzdělávání a školských služeb, vykonávaná podle ustanoveni g 174 odst. 2 písm. d) školského zákona, ve znění pozdějších předpisů. Kontrola byla zaměřena na správnost údajů uvedených na vysvědčení. Kontrolní zjištění: Kontrola dodržení ustanoveni 51 odst. 1 a 18 odst. 7 věta třetí školského zákona, ve znění účinném v kontrolovaném období, s odkazem na 53 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění účinném v kontrolovaném období ředitelka školy vydala ve školním roce 2009/2010 pro třídu I. a ve školním roce 2010/2011 pro třídu II. A vysvědčení, ve kterých je v části Vzdělávání se uskutečňovalo podle školního vzdělávacího programu:" uveden nepravdivý údaj 16847/96 2 Základní Škola. Zde měl být uveden název školního vzdělávacího programu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Krok za krokem". Bylo zjištěno porušení 53 odst. 3 zákona č. 509/2064 Sb., správní řád, ve znění účinném v kontrolovaném období, a to tím, že dle 28 odst. 7 věty třetí školského zákona, ve znění účinném v kontrolovaném období, je vysvědčení veřejná listina a veřejné listiny potvrzují i pravdivost toho, co je v nich osvědčeno nebo potvrzeno. Opatření: - Žákům byla vydána ke dni za souhlasu zákonných zástupců vydána vysvědčení se správným názvem vzdělávacího programu, vysvědčení s nesprávným údajem byla vybrána a za přítomnosti skartační komise skartována - Pedagogická rada opakovaně (kontroly správnosti jsou ve Třídním výkazu TV zaznamenávány) přijala opatření k tomu, aby se tento nedostatek neopakoval za správnost údajů na vysvědčení ručí třídní učitel (TU), další libovolný vyučující svým podpisem ve TV potvrdí správnost údajů, a to včetně údajů na vysvědčení ne formálně, ale důkladné kontrole 18

20 9.3 Kontrola provedena odborem kontroly MMO Dne 20. června 2012 byla provedena kontrola odborem kontroly MMO. Na základě provedené kontroly uvedených oblastí hospodaření na vybraném vzorku dat a operací nebyly zjištěny nedostatky. 9.4 Kontrola provedena KÚ MSK Kontrola KÚ MSK ve školním roce 2011/2012 neproběhla. 9.5 Kontrola inspektorátu práce Dne proběhla kontrola Oblastního inspektorátu práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj. Zjištěné drobné závady byly odstraněny v průběhu kontroly. 9.6 Kontrola provedená v rámci poradenské činnosti (PaedDr. Jan Mikáč) Na základě vlastní objednávky vedení školy byla vykonána kontrola v oblasti personální agendy, dokumentace (osobní spisy zaměstnanců, směrnice školy, povinná dokumentace školy). Záměrem bylo nalezení případných systémových chyb či chybných postupů zaměstnavatele. Tento typ kontroly provádí PaedDr. Jan Mikáč, zatím jediný v ČR, na žádost a objednávku vedení organizace, jednalo se o tyto oblasti: - čerpání státního rozpočtu v souladu s předpisy - související doklady mzdové listy, rozpočet, personální dokumentace - organizační dokumentace školy směrnice, řády, pokyny (soulad se současným zněním právních předpisů, zda organizace při jejich úpravě na vlastní podmínky neporušila nějaký předpis organizační řád, kolektivní smlouva, školní řád či vnitřní řád školského zařízení, provozní řád,...) - pracovně právní dokumenty pracovní smlouvy, dohody, pracovní náplně, platové výměry a další obsah osobních spisů zaměstnanců Zjištění: - vyvěšená dokumentace v prostorách školy je úplná, jednotná, podepsaná ředitelkou školy, orazítkovaná (rozvrhy, informace pro rodiče) - venkovní označení školní budovy je správné - místní seznamy inventáře jsou v místnostech vyvěšeny - značení únikových cest (obrazové bezpečnostní značky) vyhovující i za snížené viditelnosti - bezpečnostní tabulky (výstrahy) vyhovující - název školy je ve vzájemném souladu s rejstříkem škol, organizace používá název správně 19

21 - u podpisů ředitelky školy (ŘŠ) je vždy používána správná verze uvádění jména - hranaté razítko je vyhotoveno správně - úřední razítko v textu chybí pomlčka před názvem,,příspěvková následnou kontrolu nápravy zajistí zástupce ředitelky školy (ZŘŠ) - plánování práce je zpracováno na nadstandardní úrovni (Roční plán práce navazuje na analýzu minulého školního roku, obsahuje podrobný plán kontrolní činnosti; Dlouhodobý plán práce je zpracován na roky ; Plán uvádění začínajícího učitele; Plán DVPP je zpracován včetně dlouhodobých záměrů; Plán hospitační a kontrolní činnosti je zpracován včetně sledovaných oblastí; Minimální preventivní program je zpracován na velmi dobré úrovni) - Zápisy z pedagogických rad rozsah jednání dostačující, zprávy o třídách a chodu školy podrobné, chybějící zaměstnanci by měli být dodatečně seznámeni s obsahem zápisu a dodatečně by jej měli podepsat, aby byla splněna podmínka prokazatelného seznámení zaměstnanců. Pokud je zápis proveden na více listech, doporučení: všechny sešít, ve Wordu využít funkci záhlaví a zápatí, aby bylo i zjednotlivých listů zřejmé, že se jedná o materiál školy a o zápis z konkrétní pedagogické rady zajistí ZŘŠ, kontrolu bude následně provádět před založením zápisu do dokumentace školy - Ve Výroční zprávě o činnosti školy nejde jen o souhrn údajů požadovaných ve formě tabulek krajským úřadem, zpráva je zpracována i jako velmi podrobný a kvalitní propagační materiál činnosti školy. Obsahuje všechny údaje vyžadované vyhláškou, i po její aktualizaci v roce Vlastní hodnocení školy (VHŠ) bylo vydáno za období školních let 2008/2009 a 2009/2010. Jelikož se VHŠ provádí za období tří let, je třeba dopracovat ještě školní rok 2007/2008, popř. doplnit VHŠ za školní rok 2010/2011 tento údaj opraví ŘŠ - Výroční zpráva o podávání informací je zpracována podle zákona č. 106/1999 Sb. - Dokumenty oblasti požární ochrany a BOZP jsou v požadovaném rozsahu zpracovány odbornou firmou - Smlouva o závodní preventivní péči je uzavřena, pracovníci mají záznamy o prohlídkách v osobních spisech - Vyúčtování cestovních náhrad jsou správné a úplné, po formální stránce je vedení agendy velmi pečlivé, důsledné, systematické, stejně tak celé pokladny. Stanovení výše stravného, náležitosti cesty místo, začátek a ukončení apod. správné - Problematický CP Ing. Vnuka na školení koordinátora ŠVP byl doplněn během kontroly následnou kontrolou všech CP je pověřen ZŘŠ - Běžná pošta je evidována v podacím deníku, musí být ukládány kopie odeslaných písemností doporučení: kopie ukládat do složky,,odeslaná pošta dle č.j. také u referentky školy, ne jen u výchovné poradkyně nebo speciální pedagožky následnou kontrolou je pověřen ZŘŠ - Kontrola pokladny je prováděna měsíčně ŘŠ, porovnáním zápisů v pokladní knize a hotovosti v pokladně a hotovosti cenin - Vedení dokumentace některé dokumenty vede škola pouze v kopii nápravou pověřena ekonomka školy, následnou kontrolou je pověřen ZŘŠ - Dokumentace ŠD a ŠK doplněna během kontroly, zaměstnanci byli upozorněni na přehledné a úplné vedení dokumentace přesnou a pečlivou kontrolou je pověřen ZŘŠ, následnou kontrolu provádí ŘŠ - Správní řízení, uvádění právních předpisů, odvolávky na právní normy jsou prováděny správně, doporučení: protože právní normy mohou být od okamžiku vydání směrnice školy novelizovány, je vhodné uvádět vždy,,v platném znění 20

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace 742 73 Veřovice 276 Identifikátor školy: 600 138 216 Termín konání inspekce:

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Havířov Životice Zelená, příspěvková organizace. Zelená 2/112. Identifikátor: 600 136 167

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Havířov Životice Zelená, příspěvková organizace. Zelená 2/112. Identifikátor: 600 136 167 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Havířov Životice Zelená, příspěvková organizace Zelená 2/112 Identifikátor: 600 136 167 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace Organizační řád školy Tento organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát. Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát. Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace Dvořákův okruh 2, 794 01 Krnov Identifikátor: 600 131 882

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Oddíl A Přehled úkolů podle 174 odst. 2 písm. b) až e) a odst. 5 školského zákona A 1 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29. tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29. tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola. ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29 tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.cz Organizační řád Část I. - Všeobecná ustanovení Článek 1 Úvodní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram. Suchodol 39, 261 01 Příbram. Identifikátor: 600 054 772

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram. Suchodol 39, 261 01 Příbram. Identifikátor: 600 054 772 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram Suchodol 39, 261 01 Příbram Identifikátor: 600 054 772 Termín konání inspekce: 26.

Více

Organizační řád. Základní škola, Brno, Kamínky 5. 1. Organizační řád je zpracován na základě platného zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním,

Organizační řád. Základní škola, Brno, Kamínky 5. 1. Organizační řád je zpracován na základě platného zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, Organizační řád Základní škola, Brno, Kamínky 5 I. Základní ustanovení 1. Organizační řád je zpracován na základě platného zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a dalším

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2 664 91 Ivančice, Lány 2 Identifikátor: 600 014 053 Termín konání inspekce: od 15.1.2007 do 16.1.2007

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín. Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín. Identifikátor: 600 083 845

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín. Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín. Identifikátor: 600 083 845 Ceská školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín Identifikátor: 600 083 845 Termín konání inspekce: 17.

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIM-800/12-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIM-800/12-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIM-800/12-M o státní kontrole podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 042 110/99-5077 Signatura: ad2ns201 Oblastní pracoviště č. 4 Plzeň Okresní pracoviště Klatovy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Zvláštní škola, Kašperské Hory, Bohdana

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková organizace Zahradní 403, Železná Ruda, PSČ 340 04, + 420 376 397 024 e-mail: skola@zszeleznaruda cz www.skolaruda.cz PLÁN DALŠÍHO

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát P R O T O K O L

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát P R O T O K O L Česká školní inspekce Pardubický inspektorát P R O T O K O L Č. j. ČŠIE-823/10 E o státní a kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) a e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Vnitřní organizační normy a směrnice

Vnitřní organizační normy a směrnice Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Libhošť 90 příspěvková organizace se sídlem v Libhošti zastoupená ředitelkou Mgr.Dagmar Michálkovou IČO 750 27 518 Vnitřní organizační normy a směrnice Plán

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-500/07-14

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-500/07-14 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-500/07-14 Základní škola, Ostrava-Slezská Ostrava, Na Vizině 28, příspěvková organizace Adresa: Na Vizině 28/1034,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary 362 34 Merklín 31 Identifikátor školy: 600 067 548 Termín konání inspekce: 13. a 14. prosince 2006

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Ostrava-Slezská Ostrava, Chrustova 11/1448, příspěvková organizace

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Ostrava-Slezská Ostrava, Chrustova 11/1448, příspěvková organizace Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola, Ostrava-Slezská Ostrava, Chrustova 11/1448, příspěvková organizace Chrustova 11/1448, 713 00 Ostrava-Slezská Ostrava Identifikátor:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Identifikátor: 600 017

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Přehled pedagogických a organizačních funkcí ve školním roce 2015/2016

Přehled pedagogických a organizačních funkcí ve školním roce 2015/2016 Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace Přehled pedagogických a organizačních funkcí ve školním roce 2015/2016 Název funkce Zástupce statutárního orgánu Zástupce

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Ostrava-Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace. Ukrajinská 13/1533, 708 00 Ostrava-Poruba

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Ostrava-Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace. Ukrajinská 13/1533, 708 00 Ostrava-Poruba Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Ostrava-Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Ukrajinská 13/1533, 708 00 Ostrava-Poruba Identifikátor: 600 144

Více

Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace

Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Směrnice č. 2/2012 nahrazuje směrnici č. 2/2003 Organizační řád Základní školy a Mateřské školy, Vojkovice, okres Brno-venkov, příspěvková

Více

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol Číslo klíčové aktivity Název klíčové aktivity IV/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje matematické gramotnosti

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Dobrovice, okres Mladá Boleslav Komenského 46, 294 41 Dobrovice Identifikátor školy: 600 049 132 Vedoucí týmu:

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav

Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav sekretariát tel.: 778 022 279 ředitelství tel.: 778 002 243 skolakosmonosy@seznam.cz www.zskosmonosy.cz Rámcový plán úkolů Školní rok 2014/2015

Více

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov Nádražní 7, 664 08 Blažovice Identifikátor: 600 110 567 Termín konání inspekce:

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Obsah a průběh studia Studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských zařízení,

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Charakteristika školského zařízení Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 SŠ Nabídka vzdělávacích programů DVPP na 2. pololetí školního

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

Základní škola a mateřská škola Skalsko, okres Mladá Boleslav Skalsko 23, PSČ 294 26 ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Základní škola a mateřská škola Skalsko, okres Mladá Boleslav Skalsko 23, PSČ 294 26 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Základní škola a mateřská škola Skalsko, okres Mladá Boleslav Skalsko 23, PSČ 294 26 tel. 326 394 031, 702 123 515 e-mail: zsskalsko@centrum.cz WWW: zs-msskalsko.cz IČO 710 02 693 1. Úvodní ustanovení

Více

KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ. Zpracovala: Petra Nosková

KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ. Zpracovala: Petra Nosková KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ Zpracovala: Petra Nosková Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace Odloučená pracoviště: Polní 10 a J. Hory 33, Jablonec nad Nisou

Více

STRATEGIE ROZVOJE ŠKOLY VE ŠKOLNÍCH LETECH: 2014-15 2015-16

STRATEGIE ROZVOJE ŠKOLY VE ŠKOLNÍCH LETECH: 2014-15 2015-16 STRATEGIE ROZVOJE ŠKOLY VE ŠKOLNÍCH LETECH: 2014-15 2015-16 NAŠÍM CÍLEM JE ŠKOLA, KTERÁ. je naplněná spokojenými žáky a studenty formuje osobnost jako celek a respektuje jedinečnost poskytuje kvalitní

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny:

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny: 1. Vzdělávací program školy Ve všech ročnících bude probíhat výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Votice s motivačním názvem Škola pro 21. století, 1.9. 2010 č.j.566/2010.

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Zlín Inspekční zpráva Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž, 1. máje 5 1. máje 5, 767 59 Kroměříž Identifikátor: 600

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Zlín, Kvítková 4338 Kvítková 4338, 760 01 Zlín Identifikátor školy: 600114538 Vedoucí týmu: Mgr. Vladimír Řepňák Termín konání

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt. Nálepky 7 1. Organizační řád Č.j.: Spisový znak Skartační znak 214 /2012 A.1. A5

Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt. Nálepky 7 1. Organizační řád Č.j.: Spisový znak Skartační znak 214 /2012 A.1. A5 1. Organizační řád Č.j.: Spisový znak Skartační znak 214 /2012 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 3.9.2012 Směrnice nabývá účinnosti dne: 3.9.2012 1. Působnost a zásady směrnice

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Trivium Plus, o.p.s. Dobřany, okres Rychnov nad Kněžnou. Dobřany 2, 518 01 Dobruška. Identifikátor: 600 001 491

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Trivium Plus, o.p.s. Dobřany, okres Rychnov nad Kněžnou. Dobřany 2, 518 01 Dobruška. Identifikátor: 600 001 491 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Trivium Plus, o.p.s. Dobřany, okres Rychnov nad Kněžnou Dobřany 2, 518 01 Dobruška Identifikátor: 600 001 491 Termín konání

Více

Počet nepřímých beneficientů projektu:

Počet nepřímých beneficientů projektu: Číslo rozhodnutí MŠMT 8551/2014 Název projektu Chceme dojít dále Název příjemce ZŠ Praha 3, Cimburkova 18/600 Adresa příjemce Cimburkova 18/600, 130 00 Praha 3 Osoba oprávněná jednat jménem příjemce Počet

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Brno, Gajdošova 3. Gajdošova 3, 615 00 Brno. Identifikátor školy: 600 108 007

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Brno, Gajdošova 3. Gajdošova 3, 615 00 Brno. Identifikátor školy: 600 108 007 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Brno, Gajdošova 3 Gajdošova 3, 615 00 Brno Identifikátor školy: 600 108 007 Termín konání inspekce: 7. a 8. prosinec 2006

Více

Foto dokumentace postupné rekonstrukce a vybavenosti. Funkční uspořádání tříd. Vybavení. Počet výukových. výukových programů. Vybavenost pomůckami

Foto dokumentace postupné rekonstrukce a vybavenosti. Funkční uspořádání tříd. Vybavení. Počet výukových. výukových programů. Vybavenost pomůckami 6.2. Autoevaluace školy Součást ŠVP Nejhravější škola podle RVP pro ZŠS a) Podmínky ke vzdělávání Materiální Škola v zahradě Zlepšit podmínky Využívání Počet hodin pro vzdělávání ve zahrady pro odučených

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIH-1028/11-H o státní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve školním roce 26/7 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování tabulek a grafů: PPP Opava 1. Úvod

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111 Karlova 111, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 008

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Na základě ustanovení 5 zákona č. 106/99 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění uveřejňuji následující informaci:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice. Poděbradská 93, 530 09 Pardubice. Identifikátor školy: 600 012 484

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice. Poděbradská 93, 530 09 Pardubice. Identifikátor školy: 600 012 484 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice Poděbradská 93, 530 09 Pardubice Identifikátor školy: 600 012 484 Termín konání inspekce: 15.

Více

MONITOROVACÍ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Z OP VK

MONITOROVACÍ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Z OP VK MONITOROVACÍ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Z OP VK Strana 1 z 30 1. Identifikační údaje Název projektu: Číslo projektu: Název příjemce: IČ příjemce: Číslo smlouvy: Datum zahájení realizace projektu: Datum

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více