VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY"

Transkript

1 Výroční zpráva 2011/2012

2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/2012 Život a dílo Fráni Šrámka, malba temperou Autoři: Sára Králová, Anastázie Marethová a kolektiv žáků 9. ročníku

3 Předkladatel: Zpracovatelé: Mgr. Ivana Chramostová Mgr. Ivana Chramostová, Mgr. Jiří Štellar, Mgr. Jana Kaniová, Mgr. Eva Halfarová, Mgr. Kateřina Bjačková, Mgr. Karin Solná, Vladislava Feilhauerová, Pavlína Pajkovská, Šárka Berková, vedoucí předmětových komisí a MS Pedagogická rada schválila dne: Školská rada schválila dne: Č.j. ZŠaMŠŠR 570/ Mgr.Ivana Chramostová ředitelka školy Přílohou VZ je Školní podpůrný program zpracovaný Centrem podpory inkluzivního vzdělávání Opava, ze dne

4 OBSAH Část I. Základní údaje o škole 5 Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti školy 6 Statutární orgán organizace 6 Charakteristika školy 6 Členové širšího vedení školy 8 Část II. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje 8 Část III. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 8 Část IV. Přijímací řízení 9 Část V. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Počty vycházejících žáků ve školním roce 2011/ Rozmístění žáků 9. tříd ZŠ Počet žáků se sníženou známkou z chování Celkový počet neomluvených hodin Volitelné předměty v ročníku počty žáků Volitelné předměty v ročníku Nepovinné předměty Žáci s odlišným rokem školní docházky Funkce, dlouhodobé úkoly pedagogických pracovníků 12 Část VI. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 14 Část VII. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 14 Část VIII. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 17 Část IX. Údaje o výsledcích inspekční a kontrolní činnosti Inspekční činnost provedena ČŠI Kontrolní činnost provedena ČŠI Kontrola provedena odborem kontroly MMO Kontrola provedena KÚ MSK Kontrola inspektorátu práce Kontrola provedená v rámci poradenské činnosti 19 Část X. Základní údaje o hospodaření školy za rok Základní údaje o hospodaření školy s finančními prostředky ze státního rozpočtu Hospodaření školy s finančními prostředky zřizovatele Péče o majetek svěřený, vlastní a nabytý pro svého zřizovatele Získání mimorozpočtových zdrojů pro školu 22 Část XI. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Projekty Projekty školy Další podané projekty Charita 26 3

5 Fond Sidus 27 Tříkrálová sbírka 27 Adopce na dálku 27 Český den proti rakovině 28 Část XII. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Akce organizované školou Účast na dalších akcích Účast na olympiádách a soutěžích Aktivity školy ve spolupráci se zahraniční školou Besedy, přednášky Exurze Testování žáků společností SCIO Ochrana člověka za mimořádných událostí 57 Část XIII. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech 57 Část XIV. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery 58 Část XV. Hodnocení činnosti Hodnotící zpráva o činnosti ŠPP za školní rok 2011/ Zpráva školního speciálního pedagoga za školní rok 2011/ Zpráva metodika prevence sociálně patologických jevů Zpráva o činnosti výchovného poradce Škola podporující zdraví Zprávy o práci předmětových komisí Hodnocení práce MŠ Hodnocení činnosti školní družiny a školního klubu 102 Část XVI. VZ o poskytování informací 108 Část XVII. Autoevaluace Dotazníková šetření Dotazníky zaměstnanci školy Dotazníky Výsledky dotazníků žáků a rodičů a jejich požadavky Výsledky dotazníků rodičů MŠ Barvy života Profil Škola Část XVIII. Připravujeme ve školním roce 2012/ V oblasti řízení a správy Hospitační a kontrolní činnost Úkoly vycházející z Plánu práce na školní rok 2012/ Tématické zaměření školního roku 2012/ Připravované projekty pro školní rok 2012/ Část XIX. Závěr 137 4

6 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Opava, Šrámkova 4 příspěvková organizace Sídlo školy: Šrámkova 4, Opava IČ školy: Telefonní kontakt: Základní škola: , Mateřská škola: , Adresa pro dálkový přístup: opava.cz Webové stránky školy: opava.cz Zřizovatel školy: Statutární město Opava Ředitelka školy: Mgr. Ivana Chramostová Zástupce ředitele, který trvale zastupuje ředitele v plném Do Mgr. Jiří Štellar Od Ing. Otto Vnuk rozsahu jeho řídící činnosti: Zástupce ředitele školy: Do Mgr. Jiří Štellar Od Ing. Otto Vnuk Výchovný poradce: Mgr. Jana Kaniová Mgr. Karin Solná Školní speciální pedagog: Mgr. Kateřina Bjačková Školní psycholog: Mgr. Lucie Prosková Vedoucí pracovník mateřské školy: Do Šárka Liberová Od Pavlína Pajkovská Vedoucí vychovatelka ŠD Funkce vyhlášením org. změny k zrušena Od Vladislava Feilhauerová Složení školské rady: Zákonní zástupci nezletilých žáků: - Věra Meierová - Marcela Marulevová Zástupci pedagogických pracovníků: - Mgr. Jana Kaniová - Mgr. Simona Martinková Zástupci zřizovatele: - Taťána Tomšíková - Ing. Barbora Salzmannová (předsedkyně školské rady) 5

7 Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti školy Hlavním účelem zřízení organizace je uskutečňovat vzdělávání a výchovu žáků podle příslušných vzdělávacích programů. Předmětem činnosti, odpovídajícím hlavnímu účelu, je poskytování předškolního a základního vzdělávání. Statutární orgán organizace Statutárním orgánem školy je ředitelka, jmenovaná Radou města. Ředitelka jedná jménem organizace a je za její činnost odpovědná Radě města. Při své činnosti je povinna postupovat v souladu s obecně platnými právními předpisy, s vnitřními právními předpisy Statutárního města Opava a vnitřními organizačními předpisy organizace. Pravomoci ředitelky školy jsou vymezeny 164 a 165 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Charakteristika školy 1. Mateřská škola kapacita 200 dětí IZO: Základní škola kapacita 800 žáků IZO: Školní družina kapacita 175 žáků IZO: Školní klub kapacita 70 žáků IZO: Ke sloučení Základní školy Opava, Šrámkova 4 příspěvková organizace s Mateřskou školou Korálek na Šrámkově ulici 6 došlo 1. ledna 2010, škola dostala název Základní škola a Mateřská škola Opava, Šrámkova 4 příspěvková organizace. Naše škola má 9 ročníků a je členěna na 1. a 2. stupeň. Nabízíme žákům výuku podle programu Škola podporující zdraví, výuka je realizována podle vlastního školního vzdělávacího programu Krok za krokem. Žákům a jejich rodičům nabízí služby školní poradenské pracoviště, zastoupené výchovnými poradkyněmi, školní speciální pedagožkou a metodičkou prevence závislostí a sociálně patologických jevů. Výuka probíhá nejen ve třídách, ale i v několika dobře vybavených odborných učebnách, (např. učebna fyziky, chemie, angličtiny, němčiny, hudební výchovy, výtvarné výchovy a v neposlední řadě školní dílna pro práci se dřevem a kovy). Hodinám literární výchovy slouží žákovská knihovna. Máme také keramickou dílnu s pecí a hrnčířským kruhem, a také školní pozemek pro pěstitelské práce a výuku přírodopisu. Všechny kmenové třídy naší školy jsou nově vybaveny interaktivními projektory Benq, které kombinují výhody běžné popisovatelné tabule a velké dotykové obrazovky. Po připojení notebooku k projektoru, mohou žáci interaktivně vyplňovat pracovní listy, tabulky nebo výukové programy přímo na tabuli nebo také díky nové technologii projektorů Benq, mohou žáci ovládat interaktivní obraz na dálku pomocí elektronického pera, přímo ze své lavice. Rukou, ukazovátkem či tužkou mohou žáci ovládat počítač, vyhledávat a zobrazovat informace z internetu, vyučující může promítat videozáznam nebo prezentovat přímo 6

8 z plochy. Každá třída s tímto projektorem je vybavena audio technikou, čímž se z každé třídy stává multimediální učebna. Od letošního roku nabízí škola nový způsob výuky hodný 21. století. Do 6. ročníku byli na základě přijímacích testů vybráni žáci, kteří pracují s osobními notebooky a elektronickými učebnicemi. Tato třída (T) má také výrazně rozšířenou výuku angličtiny s předpokladem, že žáci jsou připravováni ke složení externí zkoušky z anglického jazyka, v níž mohou získat mezinárodně platný certifikát na standardní nebo vyšší úrovni Evropského jazykového rámce. Bude se jednat o zkoušku PET (Preliminary English Test) nebo o jinou zkoušku na odpovídající nebo vyšší jazykové úrovni. Učební plán je vyvážený v poměru přírodní vědy společenské vědy. Tento typ studia je určen pro zvláště nadané a studijně orientované žáky se zájmem o intenzivní vzdělávání, u nichž je předpoklad dalšího studia na střední, vyšší odborné škole a vysoké škole. Pro sportovní vyžití slouží žákům krásný sportovní areál s atletickým stadionem, dvěma hřišti na basketbal, volejbal, malou kopanou, házenou a pálkovanou. K dispozici jsou také dvě tělocvičny. V tomto školním roce byl vybudován pro naše gymnastky, které slaví úspěchy i v mezinárodních soutěžích, gymnastický sál, který slouží jako malá tělocvična, je vybaven gymnastickým nářadím a pružnou podlahou na nácvik akrobacie. Pro relaxaci a oddech využívají žáci zrekonstruované atrium. Mateřská škola Korálek má kapacitu 200 dětí. Mateřská škola má 8 tříd, 7 tříd běžného typu, jedna třída speciální pro děti s vadami řeči. Věkové složení tříd je většinou smíšené, s výjimkou nejmladší věkové skupiny. Škola pracuje podle osobnostního modelu výchovy a pravidel Rámcového programu pro předškolní vzdělávání. Ve školním roce 2011/2012 probíhala výuka v 18 třídách základní školy (druhý ročník jedna třída speciální pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami) a v jedné přípravné třídě (pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami a děti se sociálním znevýhodněním). Školní družina, školní klub a školní klubík nabízí širokou paletu volnočasových aktivit, pořádá akce pro rodiče a veřejnost, organizuje letní tábory pro děti. 150 žáků ročníku bylo rovnoměrně rozděleno do 5 oddělení ŠD a 70 žáků ročníku pravidelně docházelo do školního klubu. Škola nabízí žákům výuku podle programu Škola podporující zdraví. V budově školy je školní jídelna, v níž zajišťuje stravování žáků Zařízení školního stravování Opava, příspěvková organizace, se sídlem Otická 24, Opava. Během prázdnin školního roku 2011/2012 proběhla v ZŠ oprava sociálního zařízení v pavilonu C. Pro školní rok 2012/2013 je v MŠ na základě předložené koncepce rozvoje MŠ a z výsledku pohovorů jmenována do funkce vedoucího pracovníka MŠ paní Pavlína Pajkovská, ve školní družině bude od tohoto termínu pracovat jako vedoucí vychovatelka paní Vladislava Feilhauerová. Letošní školní rok byl zaměřen na podporu řemesel a řemeslné výroby u žáků a dětí. Toto téma vychází z dlouhodobého záměru MSK. 7

9 Mgr. Ivana Chramostová Mgr. Jiří Štellar Šárka Liberová Ing. Otto Vnuk Mgr. Jana Kaniová Mgr. Karin Solná Mgr. Eva Halfarová Mgr. Kateřina Bjačková Mgr. Daniela Kurečková Šárka Berková Členové širšího vedení školy (ŠVŠ) Ředitelka školy Zástupce ředitelky školy Vedoucí pracovník MŠ Koordinátor autoevaluace Výchovný poradce pro 1. stupeň Výchovný poradce pro 2. stupeň Metodik prevence sociálně patologických jevů Speciální pedagog Koordinátor spolupráce s MŠ a SVČ Vedoucí MS 1. stupně ZŠ Ekonomka školy - ŠVŠ se scházelo pravidelně v ředitelně školy - ŘŠ využívá ŠVŠ jako poradní a metodický orgán - ŠVŠ zkvalitňuje informační systém školy - ŘŠ nadále využívá možnosti přenesení pravomocí na členy ŠVŠ v oblasti plánování i hodnocení činnosti Část II. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje Základní vzdělávání Předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program Krok za krokem Školní vzdělávací program Korálky Část III. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Zaměstnanci školy Počet fyzických osob Přepočtený evidenční počet Pedagogičtí zaměstnanci 50 49,051 Nepedagogičtí zaměstnanci 14 12,253 z toho zaměstnanci výdejny stravy 4 1,5 8

10 Průměrný plat pedagogických zaměstnanců za škol. rok 2011/12 Průměrný plat nepedagogických zaměstnanců za škol. rok 2011/ , , Část IV. Přijímací řízení 4.1 Zápis k povinné školní docházce, přijetí k základnímu vzdělávání Kapacita školy Počet 1. tříd k Počet zapsaných žáků Počet přijatých žáků Počet 1. tříd k běžného typu + 1 PT PT PT = přípravná třída 4.2 Zápis do mateřské školy, přijetí k předškolnímu vzdělávání Kapacita školy Počet tříd k Počet dětí zapsaných Počet dětí přijatých Počet tříd k Počet volných míst Část V. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 5.1 Prospěch žáků v základní škole ve školním roce 2011/2012 Ročník Počet Prospělo žáků s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Celkem za 1 st Celkem za 2. st Ve 2. A byl jeden žák nehodnocen. 9

11 5.2 Počty vycházejících žáků ve školním roce 2011/2012 Ročník Celkem žáků Chlapců Dívek A B Celkem Rozmístění žáků 9. tříd ZŠ Druh oboru vzdělávání ( 58 školského zákona) Konečný stav rozmístění žáků Gymnázia 7 Střední vzdělání s maturitní zkouškou 31 Střední vzdělání s výučním listem 9 Neumístěno 0 Počet žáků 9. tříd celkem Počet žáků se sníženou známkou z chování Stupeň chování Počet žáků Procento z celkového počtu žáků ,86% ,58% 5.5 Celkový počet neomluvených hodin Počet žáků Celkem hodin Průměr na 1 žáka Volitelné předměty (VP) v ročníku počty žáků 7. celkem počet 8. celkem počet 9. celkem počet VP VII.A VII.B žáků skupin VIII.A VIII.B žáků skupin IX.A IX.B žáků skupin CvM NJ FJ Dom SemCh KB

12 SA Kon AJ Pě ZA Celkem žáků Celkem skupin Celkem žáků: 118 Celkem skupin: 12 Poznámka: 7. ročník 1 volitelný předmět/žák 8. ročník 1 volitelný předmět (NJ, FJ)/žák nebo 3 volitelné předměty/žák 9. ročník 1 volitelný předmět (NJ)/žák nebo 3 volitelné předměty/žák 5.7 Volitelné předměty (VP) v ročníku Třída název předmětu vyučující 2. st. Sportovní aktivity Martina Smijová, Mgr. Daniela Kurečková 2. st. ZA 1. skupina Mgr. Karin Solná 2. st. ZA 2. skupina Mgr. Karin Solná 2. st. ZA 2. skupina Mgr. Karin Solná 8. r. Domácnost Mgr. Alena Königová 9. r. Cvičení z M Mgr. Jiří Štellar 9. r. Seminář z CH Mgr. Alena Königová 9. r. Jazyk německý Mgr. Karin Solná 8., 9. r. Jazyk francouzský Mgr. Simona Martinková 9. r. Konverzace v AJ Bc. Alena Wagnerová 2. st. Pěstitelství Mgr. Jana Chrásková Hopjanová 2. st. Sportovní aktivity Martina Smijová, Mgr. Daniela Kurečková 5.8 Nepovinné předměty Třída, ročník Předmět Vyučující I. A, B, C Sportovní hry Mgr. Daniela Kurečková II. A, B, C Sportovní hry Mgr. Daniela Kurečková Psaní ZAV Mgr. Karin Solná 11

13 5.9 Žáci s odlišným rokem školní docházky V letošním roce navštěvovalo školu 6 žáků s odlišným rokem školní docházky Funkce, dlouhodobé úkoly pedagogických pracovníků Jméno, příjmení Úkoly Aprobace Mgr. Ivana Chramostová Ředitelka školy 1. st. Mgr. Jiří Štellar Zástupce ředitelky školy M Př Vladislava Feilhauerová Kroužky ŠK Dopravní výchova ŠD Házená Mgr. Zdeňka Gélová Správce žákovské knihovny pro 1. st. 1. st. Správce čítárny pro 1. st. Koordinátor literárních soutěží pro 1. st. Mgr. Marcel Godovský Koordinátor ICT Předmětová komise informatiky Správce kabinetu informatiky Správce didaktické techniky Elektronická ŽK Projekty Správce sítě Správce učebny VT 1 Mgr. Eva Halfarová Metodik prevence soc. pat. jevů Př Správce multimediální učebny pav. B Správce sbírky Př Předmětová komise Př projekty Mgr. Jana Hopjanová Chrásková Koordinátor pro výzdobu školy Př VV výstavy výtvarných děl Mgr. Jana Kaniová výchovný poradce pro MŠ a 1. st. ZŠ 1. st. sekce TU Koordinátor vzdělávání cizinců Projekty Mgr. Eva Konderlová předmětová komise M M F Předmětová komise F Správce kabinetu a sbírky F správce cvičné kuchyně matematická olympiáda Mgr. Alena Konigová Koordinátor ŠVP M - Ch Chemická olympiáda Předmětová komise Ch Správce učebny F a CH Správce kabinetu M, Ch Metodické příručky 2. st. Mgr. Jana Králová Speciální třída Spec. Pg Mgr. Daniela Kurečková Vedoucí MS třída Dopravní výchova 1. st. Koordinátor spolupráce s MŠ Koordinátor spolupráce se SVČ Sportovní gymnastika, sportovní soutěže 1. st. 12

14 Mgr. Simona Martinková Peterek Mgr. Radovan Plaček Mgr. Jiří Plachký Mgr. Světlana Plesníková Martina Smijová Mgr. Karin Solná Mgr. Jarmila Straková Mgr. Jitka Šimkovská Mgr. Anna Tenglerová Pohybové skladby Správce kabinetu a sbírky JF Logoped Florball Mc Donalds Cup Kin ball sportovní soutěže Správce kabinetu a sbírky Z Správce učebny Z Zeměpisná olympiáda Předmětová komise Z Správce skladu učebnic 2. st. Sportovní soutěže Předmětová komise PČ Správce kabinetu a sbírky TV, PČ Předmětová komise PČ Správce tělocvičen Lyžařský a cyklistický výcvikový kurz Sportovní soutěže Přípravná třída základní školy Správce sbírky pro 1. st. Vedoucí MS ročník Koordinátor výtvarných soutěží pro 1. st. Vedoucí předmětové komise TV Atletické soutěže Soutěže volejbalu, sportovní soutěže Tisková mluvčí Kariérní poradce Výchovný poradce pro 2. st. ZŠ, Správce učebny VT 2 Předmětová komise JN, RV, OV Správce kabinetu a sbírky RV, OV, JN Multikulturní výchova Jeden svět na školách ZAV Projekty Metodik přípravné třídy Správce multimediální učebny pav. C Předmětová komise HV Koordinátor MaK Správce učebny HV Správce kabinetu HV Správce sborovny Koordinátor projektu Výchova ke zdraví (Zdravá škola, Zdravé zuby) Koordinátor projektu Škola Zdravých měst Spec. Pg VA Z TV OV TV 1. st. JČ OV MŠ, 1. st. JČ HV 1. st. Mgr. Kateřina Bjačková Logopedická sledování žáků Spec. Pg Petra Víchová Běláková Správce keramické dílny Keramický kroužek Kroužky ŠD ŠD 13

15 Ing. Otto Vnuk Mgr. Jana Výtisková PhDr. Jiřina Walachová Mgr. Alena Zapletalová ŠD Učitelé ve vyučování Správce skladu učebnic 1. st. Předseda inventární komise Koordinátor evaluace školy Koordinátor matematických a přírodovědných soutěží pro 1. st. BOZP (zdravotník, bezpečnostní technik) Metodické příručky 1. st. Správce sbírky JA pro 1. st. Učitelská a žákovská knihovna 2. st. Předmětová komise JČ, D Správce kabinetu a sbírek ČJ, D Předmětová komise VV Předmětová komise JA Tvořivá škola Správce učebny VV, kabinetu VV, sbírky VV výzdoba pavilonu B Dramatická výchova Estetická výchova Pravidla slušného chování Soutěže ŠD Dramatická výchova Estetická výchova Pravidla slušného chování Projekty školy 1. st. JČ D JČ VV Část VI. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Činnost na úseku prevence kriminality Počet Počet zúčastněných a protidrogové prevence akcí žáků pedagogů Přednášky Adaptační pobyty žáků Akce v rámci volného času Práce se třídami Týden zdraví a prevence Projekt EAD,15 schodů prevence, Multikultura, Holocaust 4 2. stupeň 8 Část VII. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) Typ kurzu Počet zúčastněných pedagogů Koordinátor EVVO 1 Koordinátor autoevaluace 1 14

16 Specializační studium soc. patologických jevů 250 hodin (ukončení v září 2011) 1 Sociální znevýhodnění jako téma pro učitele ZŠ 27 Koučování pro pedagogické pracovníky škol vedení rozhovorů, poradenství 2 Manažer či pedagog? 2 Učící se škola příklady z praxe (CZ.1.07/1.3.05/ ) 2 Učitel jako leader zlepšení kompetencí pracovníků škol (CZ.1.07/1.3.05/ ) 1 Letní škola Začít spolu 2 Podpora poradců pro implementaci kurikulární reformy (CZ.1.07/1.3.05/ ) 2 Evropské jazykové portfolio (EJP) v praxi 2 Vaše škola Bludištěm paragrafů bez obav 1 Češtinářské hrátky pro rozvoj čtenářství 1 Alternativní metody při práci s prozaickými texty 7 Po stopách nesvobody (Terezín, Praha, Vojna u Příbrami) exkurze 1 Škola pro život 2 Konference školského managementu 1 Systém popularizace technických a přírodovědných oborů v MSK 1 Popularizace a zvýšení kvality výuky dřevozpracujících a stavebních oborů v Moravskoslezském kraji 1 Seminář pro učitele angličtiny na ZŠ s rodilou mluvčí (INFOA) 3 Burza nápadů pro výuku anglického jazyka na 2. stupni ZŠ 3 Veřejné zakázky základní pravidla, tipy a rady, jak se vyvarovat nejčastějších chyb 2 Manažer či pedagog? Právní vědomí pro školní družiny 1 Zdravotník zotavovacích akcí (ČSČK Opava) 7 Metodická poradna 2 Alternativní metody při práci s prozaickými texty 6 Konference programu Jeden svět na školách 1 Den s Nakladatelstvím Fraus 2 4. krajská konference k prevenci rizikového chování 1 Kariérové poradenství: Osobní personalistika pro ZŠ selfmanagement 1 Prezentace studijních programů gymnázií, SŠ a SOU pro výchovné poradce ZŠ 1 AJ na I. stupni ZŠ 1 Činnostní učení ve výuce AJ ve ročníku 1 Škola hrou: Making English Learning Fun 1 Zdravý životní styl se zaměřením na podporu pohybové aktivity 1 Činnostní učení ve výuce ČJ ve ročníku 2 Činnostní učení ČJ ve 4 a 5. ročníku 1 Matematika činnostně ve 2. ročníku 1 15

17 Žáci se specifickými vzdělávacími potřebami ve výuce angličtiny 1 Metodicky zaměřený kurz pro uvádějící učitele anglického jazyka na ZŠ a SŠ 1 Činnostní učení ve výuce prvouky v ročníku 1 Interaktivní tabule 1 Žáci se specifickými vzdělávacími potřebami 1 Pedagogická kineziologie I 1 Management a vzdělávání pro udržitelný rozvoj 1 Jak připravit nový školní rok a na nic nezapomenout 1 Studium výchovného poradenství pro základní a střední školy 1 Kalokagathia Fórum ke zdraví 2 Systémová podpora edukace moderní historie a výchovy k občanství ve školách Moravskoslezského kraje (EduČaS) 2 Kariéra ředitele školy ŘEDITEL21 1 Konference o kyberšikaně prevence RCH, kyberšikana a netolismus 1 Předcházení rizikového chování prevence, praktické ukázky 1 Vzdělávání soc.znevýhodněných dětí legislativa 1 Naučme se žáky učit příklady z praxe 1 Ve zdravém těle zdravý duch zdravý život. styl 1 Seminář o odpadech pořádaný MMO 1 Seminář Jak zpracovat projekt (pořádaný ekologickým 1 sdružením Tereza) Specifika komunikace s osobami se zdravotním postižením 1 Burza nápadů pro výuku anglického jazyka na 2. stupni ZŠ 2 Účast na konferenci Fórum výchovy ke zdraví valná hromada Asociace ředitelů ZŠ v Luhačovicích 1 Co musíme vědět o účetnictví příspěvkových subjektů, obcí, ÚSC a OSS na přelomu roku 2011/ Novela zákoníku práce od Zásadní změny v cestovních náhradách po novele zákoníku práce 2 Zdaňování příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků v roce 2012, roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za rok Škola a ekonomika 1 Škola a ekonomika 2 1 Daň z příjmů u ÚSC 1 Spisová služba a archivnictví 2 Trivium 1 Trivium (matematika) 1 Efektivní reedukace VPU 1 Nautilus školení k projektu 1 Kin Ball 3 OVOV Nymburk 2 Uvádějící učitel JA 1 Žáci SPU + JA 1 16

18 CLIL kurz pro uvádějící učitele 1 Nové popularizační aktivity vědy a techniky na VŠB TU 1 Moderní dějiny Po stopách utrpení 1 Jak na kooperativní učení 1 Pedagog v zajetí stresu 1 Snadno a rychle k romskému jazyku 1 V rámci samostudia a sebevzdělávání pedagogové ze ZŠ a MŠ využívali odbornou literaturu, (např. RVP, Učitelské noviny, Informatorium, Obecná didaktika, Pedagogika předškolního věku, Moje psychologie, Speciální pedagogika, Jak řešit konflikty a lépe si porozumět v předškolním věku, Barevné kamínky, Rozvoj grafomotoriky, Psychopedie, Logopedie, Pedagogická komunikace v teorii a v praxi, Praktická psychologie, Rozvoj osobnosti dítěte, ) nebo čerpali z internetových zdrojů (www.rvp.cz, creative.cz, metodický portál, ). Stejně jako v loňském roce i letos se zkrácení ONIV výrazně projevilo na možnosti vysílat pedagogické a ostatní pracovníky na další vzdělávání, proto maximálně využíváme vzdělávacích aktivit financovaných z projektů ESF. Část VIII. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Specializační studium výchovného poradenství Mgr. K. Solná Specializační studium koordinátorů EVVO Mgr. J. Chrásková Specializační studium koordinátorů EVVO M. Mokrošová Specializační studium k výkonu specializovaných činností prevence sociálně patologických jevů Mgr. E. Halfarová kurz Univerzity třetího věku Anglický jazyk Mgr. Z. Gélová (3. ročník) speciální pedagogika Ing. Otto Vnuk Škola ekonomika Š. Berková Cestovní náhrady a daň silniční A. Kociánová Zdaňování příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků v roce 2011 Š. Berková Platové předpisy ve veřejných službách a správě Š. Berková, A. Kociánová Praktický průvodce účetnictvím PO v r s ohledem na změny v r Š. Berková Práce s datovými úložišti Š. Berková, A. Kociánová Studium pro splnění kvalifikačních předpokladů,,manažer či pedagog? Ing. O. Vnuk, Š. Liberová Studium k výkonu specializovaných činností koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií (Koordinátor ICT) PS UVVP Mgr. M. Godovský 17

19 Část IX. Údaje o výsledcích inspekční a kontrolní činnosti 9.1 Inspekční činnost provedena ČŠI Inspekční činnost ČŠI ve školním roce 2011/2012 neproběhla. 9.2 Kontrolní činnost provedena ČŠI ČŠI provedla kontrolní činnost dne 20. června Předmět kontrolní činnosti: Státní kontrola dodržování vyhraných ustanoveni školského zákona a souvisejících prováděcích právních předpisů, které se vztahují k poskytování vzdělávání a školských služeb, vykonávaná podle ustanoveni g 174 odst. 2 písm. d) školského zákona, ve znění pozdějších předpisů. Kontrola byla zaměřena na správnost údajů uvedených na vysvědčení. Kontrolní zjištění: Kontrola dodržení ustanoveni 51 odst. 1 a 18 odst. 7 věta třetí školského zákona, ve znění účinném v kontrolovaném období, s odkazem na 53 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění účinném v kontrolovaném období ředitelka školy vydala ve školním roce 2009/2010 pro třídu I. a ve školním roce 2010/2011 pro třídu II. A vysvědčení, ve kterých je v části Vzdělávání se uskutečňovalo podle školního vzdělávacího programu:" uveden nepravdivý údaj 16847/96 2 Základní Škola. Zde měl být uveden název školního vzdělávacího programu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Krok za krokem". Bylo zjištěno porušení 53 odst. 3 zákona č. 509/2064 Sb., správní řád, ve znění účinném v kontrolovaném období, a to tím, že dle 28 odst. 7 věty třetí školského zákona, ve znění účinném v kontrolovaném období, je vysvědčení veřejná listina a veřejné listiny potvrzují i pravdivost toho, co je v nich osvědčeno nebo potvrzeno. Opatření: - Žákům byla vydána ke dni za souhlasu zákonných zástupců vydána vysvědčení se správným názvem vzdělávacího programu, vysvědčení s nesprávným údajem byla vybrána a za přítomnosti skartační komise skartována - Pedagogická rada opakovaně (kontroly správnosti jsou ve Třídním výkazu TV zaznamenávány) přijala opatření k tomu, aby se tento nedostatek neopakoval za správnost údajů na vysvědčení ručí třídní učitel (TU), další libovolný vyučující svým podpisem ve TV potvrdí správnost údajů, a to včetně údajů na vysvědčení ne formálně, ale důkladné kontrole 18

20 9.3 Kontrola provedena odborem kontroly MMO Dne 20. června 2012 byla provedena kontrola odborem kontroly MMO. Na základě provedené kontroly uvedených oblastí hospodaření na vybraném vzorku dat a operací nebyly zjištěny nedostatky. 9.4 Kontrola provedena KÚ MSK Kontrola KÚ MSK ve školním roce 2011/2012 neproběhla. 9.5 Kontrola inspektorátu práce Dne proběhla kontrola Oblastního inspektorátu práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj. Zjištěné drobné závady byly odstraněny v průběhu kontroly. 9.6 Kontrola provedená v rámci poradenské činnosti (PaedDr. Jan Mikáč) Na základě vlastní objednávky vedení školy byla vykonána kontrola v oblasti personální agendy, dokumentace (osobní spisy zaměstnanců, směrnice školy, povinná dokumentace školy). Záměrem bylo nalezení případných systémových chyb či chybných postupů zaměstnavatele. Tento typ kontroly provádí PaedDr. Jan Mikáč, zatím jediný v ČR, na žádost a objednávku vedení organizace, jednalo se o tyto oblasti: - čerpání státního rozpočtu v souladu s předpisy - související doklady mzdové listy, rozpočet, personální dokumentace - organizační dokumentace školy směrnice, řády, pokyny (soulad se současným zněním právních předpisů, zda organizace při jejich úpravě na vlastní podmínky neporušila nějaký předpis organizační řád, kolektivní smlouva, školní řád či vnitřní řád školského zařízení, provozní řád,...) - pracovně právní dokumenty pracovní smlouvy, dohody, pracovní náplně, platové výměry a další obsah osobních spisů zaměstnanců Zjištění: - vyvěšená dokumentace v prostorách školy je úplná, jednotná, podepsaná ředitelkou školy, orazítkovaná (rozvrhy, informace pro rodiče) - venkovní označení školní budovy je správné - místní seznamy inventáře jsou v místnostech vyvěšeny - značení únikových cest (obrazové bezpečnostní značky) vyhovující i za snížené viditelnosti - bezpečnostní tabulky (výstrahy) vyhovující - název školy je ve vzájemném souladu s rejstříkem škol, organizace používá název správně 19

21 - u podpisů ředitelky školy (ŘŠ) je vždy používána správná verze uvádění jména - hranaté razítko je vyhotoveno správně - úřední razítko v textu chybí pomlčka před názvem,,příspěvková následnou kontrolu nápravy zajistí zástupce ředitelky školy (ZŘŠ) - plánování práce je zpracováno na nadstandardní úrovni (Roční plán práce navazuje na analýzu minulého školního roku, obsahuje podrobný plán kontrolní činnosti; Dlouhodobý plán práce je zpracován na roky ; Plán uvádění začínajícího učitele; Plán DVPP je zpracován včetně dlouhodobých záměrů; Plán hospitační a kontrolní činnosti je zpracován včetně sledovaných oblastí; Minimální preventivní program je zpracován na velmi dobré úrovni) - Zápisy z pedagogických rad rozsah jednání dostačující, zprávy o třídách a chodu školy podrobné, chybějící zaměstnanci by měli být dodatečně seznámeni s obsahem zápisu a dodatečně by jej měli podepsat, aby byla splněna podmínka prokazatelného seznámení zaměstnanců. Pokud je zápis proveden na více listech, doporučení: všechny sešít, ve Wordu využít funkci záhlaví a zápatí, aby bylo i zjednotlivých listů zřejmé, že se jedná o materiál školy a o zápis z konkrétní pedagogické rady zajistí ZŘŠ, kontrolu bude následně provádět před založením zápisu do dokumentace školy - Ve Výroční zprávě o činnosti školy nejde jen o souhrn údajů požadovaných ve formě tabulek krajským úřadem, zpráva je zpracována i jako velmi podrobný a kvalitní propagační materiál činnosti školy. Obsahuje všechny údaje vyžadované vyhláškou, i po její aktualizaci v roce Vlastní hodnocení školy (VHŠ) bylo vydáno za období školních let 2008/2009 a 2009/2010. Jelikož se VHŠ provádí za období tří let, je třeba dopracovat ještě školní rok 2007/2008, popř. doplnit VHŠ za školní rok 2010/2011 tento údaj opraví ŘŠ - Výroční zpráva o podávání informací je zpracována podle zákona č. 106/1999 Sb. - Dokumenty oblasti požární ochrany a BOZP jsou v požadovaném rozsahu zpracovány odbornou firmou - Smlouva o závodní preventivní péči je uzavřena, pracovníci mají záznamy o prohlídkách v osobních spisech - Vyúčtování cestovních náhrad jsou správné a úplné, po formální stránce je vedení agendy velmi pečlivé, důsledné, systematické, stejně tak celé pokladny. Stanovení výše stravného, náležitosti cesty místo, začátek a ukončení apod. správné - Problematický CP Ing. Vnuka na školení koordinátora ŠVP byl doplněn během kontroly následnou kontrolou všech CP je pověřen ZŘŠ - Běžná pošta je evidována v podacím deníku, musí být ukládány kopie odeslaných písemností doporučení: kopie ukládat do složky,,odeslaná pošta dle č.j. také u referentky školy, ne jen u výchovné poradkyně nebo speciální pedagožky následnou kontrolou je pověřen ZŘŠ - Kontrola pokladny je prováděna měsíčně ŘŠ, porovnáním zápisů v pokladní knize a hotovosti v pokladně a hotovosti cenin - Vedení dokumentace některé dokumenty vede škola pouze v kopii nápravou pověřena ekonomka školy, následnou kontrolou je pověřen ZŘŠ - Dokumentace ŠD a ŠK doplněna během kontroly, zaměstnanci byli upozorněni na přehledné a úplné vedení dokumentace přesnou a pečlivou kontrolou je pověřen ZŘŠ, následnou kontrolu provádí ŘŠ - Správní řízení, uvádění právních předpisů, odvolávky na právní normy jsou prováděny správně, doporučení: protože právní normy mohou být od okamžiku vydání směrnice školy novelizovány, je vhodné uvádět vždy,,v platném znění 20

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013/2014 Předkladatel: Zpracovatelé: Mgr. Ivana Chramostová Mgr. Ivana Chramostová, Mgr. Jana Kaniová, Mgr. Eva Halfarová, Mgr. Kateřina Bjačková, Mgr. Karin

Více

Výroční zpráva 2010/11

Výroční zpráva 2010/11 Základní škola a Mateřská škola Opava, Šrámkova 4 - příspěvková organizace Výroční zpráva 2010/11 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010/11 Součástí VZ je DVD s prezentací školy do projektu MŠMT a ČT Nejlepší česká škola.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání KROK ZA KROKEM

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání KROK ZA KROKEM Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání KROK ZA KROKEM - 1 - - 2 - PŘEDKLADATEL: Název školy: Základní škola Opava, Šrámkova 4, příspěvková organizace Adresa školy: Šrámkova 4, 747 05 Opava 5

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel.: 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu Web: zsbenesovka.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Obsah 1.

Více

ZŠ a MŠ Šrámkova Opava, Šrámkova 4 příspěvková organizace 1) Jaká je Vaše škola?

ZŠ a MŠ Šrámkova Opava, Šrámkova 4 příspěvková organizace 1) Jaká je Vaše škola? ZŠ a MŠ Šrámkova Opava, Šrámkova 4 příspěvková organizace 1) Jaká je Vaše škola? Jsme úplnou školou pavilonového typu s 1. až 9. postupným ročníkem a nacházíme se v sídlišti městské části Kateřinky západ.

Více

Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 příspěvková organizace

Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 příspěvková organizace Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 V Opavě dne 1. 9. 2012 Zpracovala: Mgr. Ivana Lexová, ředitelka školy 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za období od 1. 9. 2009 do 30. 6. 2010 1 Základní škola Petřiny - sever, Praha 6, Na Okraji 43/305, PSČ 162 00 e-mail:skola@zspetriny.cz Tel/Fax 235090730/235090752

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené. za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené za školní rok 2013/2014 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE, ŠKOLSKÉM ZAŘÍZENÍ 1. Základní škola pro zrakově postižené, Praha 2, nám. Míru 19 IČO: 48133035 REDIZO:

Více

Základní škola, Liberec, Křížanská 80, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Základní škola, Liberec, Křížanská 80, příspěvková organizace. Výroční zpráva Výroční zpráva 2010/2011 V Liberci 31. 8. 2011 Výroční zprávu za školní rok 2010/11: Zpracovala: Předkládá: Projednala: Mgr. Eva Slováková, ředitelka školy Mgr. Eva Slováková, ředitelka školy pedagogická

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy Ing. Sylva Taufmannová Základní škola, Praha 10, Jakutská 2/1210 Obsah 1 Základní údaje o škole... 5 1.1 Charakteristika školy... 6 2 Přehled oborů vzdělání...

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2008-09 Pedagogická rada schválila dne 1.9.2009 Školská rada schválila dne 14.10.2009 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole ( název,

Více

Základní škola a mateřská škola, Brno, Horníkova 1, p. o. Výroční zpráva školní rok 2013 / 2014 Brno

Základní škola a mateřská škola, Brno, Horníkova 1, p. o. Výroční zpráva školní rok 2013 / 2014 Brno Základní škola a mateřská škola, Brno, Horníkova 1, p. o. Výroční zpráva školní rok 2013 / 2014 Brno 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ a MŠ, Brno,

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní školy Klimkovice za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 Zpracovala: Miroslava Hoňková, ředitelka školy Projednáno v pedagogické radě dne 17. 6. 2014 a 24. 6. 2014 Schváleno

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA Školní PÁTOVA rok 2013 406 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČES

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA Školní PÁTOVA rok 2013 406 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČES ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ

Více

Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín

Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 1 Obsah: Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ...

Více

Základní škola logopedická s.r.o. Paskovská 65/92, Ostrava Hrabová. Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013/2014

Základní škola logopedická s.r.o. Paskovská 65/92, Ostrava Hrabová. Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013/2014 Základní škola logopedická s.r.o. Paskovská 6/9, Ostrava Hrabová Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok / Říjen a) Základní údaje o škole. Prohlášení.. Prohlášení ředitele školy Prohlašuji, že údaje

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ppooddllee 1100 ooddsstt.. 22 zzáákkoonnaa čč.. 556611//22000044 SSbb..,, oo ppřřeeddšškkoollnníím m,, vvyyššššíím m ooddbboorrnnéém m aa jjiinnéém

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014 Podle ustanovení 10 odst.3 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracoval: Mgr. Zdeněk Šmída, ředitel

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více