UPOZORNĚNÍ NA RIZIKA. 01 Všeobecná investiční rizika

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UPOZORNĚNÍ NA RIZIKA. 01 Všeobecná investiční rizika"

Transkript

1 UPOZORNĚNÍ NA RIZIKA Předmluva Tento dokument popisuje různé finanční nástroje a s nimi spojená rizika a příležitosti. Riziko znamená možnost nedosažení očekávané návratnosti investice anebo ztrátu veškerého vloženého kapitálu nebo jeho části. Příčin takového rizika může být mnoho, v závislosti na struktuře konkrétního produktu. Tyto příčiny mohou být dány vlastnostmi produktu, trhu nebo emitenta. Vzhledem k tomu, že rizika nejsou vždy předvídatelná, nelze následující výklad považovat za vyčerpávající. Investoři by měli v každém případě věnovat zvýšenou pozornost rizikům souvisejícím s úvěrovým ratingem emitenta produktu, který vždy závisí na okolnostech daného případu. Popis investičních produktů vychází z typické charakteristiky produktu. Rozhodujícím faktorem je vždy konkrétní struktura daného produktu. Proto následující informace nenahrazují pečlivé prostudování daného produktu investorem. Všeobecné informace Potenciální návratnost každé investice přímo závisí na rizicích, která jsou s ní spojena. Čím vyšší riziko, tím vyšší potenciální návratnost. Cenové trendy a tedy i návratnost investice mohou být ovlivněny iracionálními faktory (například náladami a názory investorů a analytiků). Doba, po kterou se investuje, rovněž ovlivňuje míru rizika. Cenové trendy v minulosti nejsou zárukou budoucích zisků. Celkové riziko investičního portfolia lze zmírnit investováním do několika různých typů cenných papírů (diverzifikace rizika). Zákazník odpovídá za placení příslušných daní ze svých investic. Zákazník je povinen posoudit daňové důsledky investice pro jeho konkrétní daňovou situaci za pomoci daňového poradce. Nákup cenných papírů na marži (na úvěr) s sebou nese zvýšená rizika. Půjčenou částku je nezbytné vrátit bez ohledu na to, zda byla investice zisková. Náklady na úvěr snižují zisky. Pokud se poplatky hradí v určité minimální výši, může při nízkých objemech pokynů klesat míra poměru zisku/ztráty. Příslušné poplatky jsou uvedeny na webové stránce společnosti brokerjet. V závislosti na situaci na trhu lze pokyny vykonávat i po částech (postupně vykonávané pokyny). U postupně vykonávaných pokynů nedochází k poměrnému dělení poplatků za pokyny mezi jednotlivé části. Zákazníci najdou ceník poplatků na webové stránce brokerjet. 01 Všeobecná investiční rizika Měnové riziko V případě transakcí v cizích měnách závisí návratnost a výnosnost investice nejen na místních výnosech cenného papíru na zahraničním trhu, ale do velké míry také na vývoji směnného kurzu dané cizí měny a měny investora (např. eura). To znamená, že kurzovní výkyvy mohou zvýšit či snížit návratnost a hodnotu investice. Převodní rizika V závislosti na tom, o jakou zemi jde, mohou být cenné papíry zahraničních emitentů ohroženy dalším rizikem vyplývajícím z politických nebo kontrolních kurzovních opatření, která mohou zkomplikovat nebo znemožnit realizaci investice. Mohou rovněž nastat problémy se zúčtováním pokynu. V případě devizových transakcí mohou tato opatření omezit volnou směnitelnost dané měny. Rizika související s danou zemí Toto riziko souvisí s úvěruschopností dané země. Politická či hospodářská rizika, která existují v dané zemi, mohou mít negativní důsledky pro všechny strany, které jsou v dané zemi usídleny. Obchodovatelnost (likvidita) znamená možnost kdykoliv koupit nebo prodat cenný papír nebo uzavřít pozici za dané tržní ceny. Trh s daným cenným papírem nazýváme úzkým, pokud průměrný pokyn k prodeji (měřeno podle obvyklého objemu obchodování) způsobí viditelné změny v ceně a pokud pokyn není možné vykonat vůbec anebo pouze za podstatně nižší cenu. Úvěrová rizika Úvěrové riziko znamená možnost neplnění druhé strany, tj. neschopnost jedné strany transakce splnit své povinnosti, například výplatu dividend, úroků, splácení splatné jistiny nebo plnit tyto závazky v celé jejich výši. Tomuto riziku se říká také riziko splácení či riziko emitenta. Tato rizika se hodnotí pomocí ratingu. Rating je hodnotící stupnice používaná k vyjádření úvěruschopnosti emitenta. Rating vypracovává ratingová agentura, především na základě zhodnocení úvěrového rizika a rizika dané země. Ratingová stupnice začíná označením AAA (nejlepší úvěrový rating) a končí D (nejhorší úvěrový rating). Úroková rizika Riziko ztráty v důsledku budoucích pohybů úrokových sazeb na trhu. Vzestup úrokových sazeb na trhu sníží tržní cenu dluhopisů s pevnou sazbou, zatímco pokles úrokových sazeb cenu dluhopisů zvýší. 01

2 Cenová rizika Riziko nepříznivých pohybů hodnot jednotlivých investic. V případě transakcí s podmíněnou odpovědností (forwardové výměny, futures, úpis opcí apod.) je tedy nutné poskytnout zálohu (požadavek marže) nebo další marži, což znamená vložení likvidních prostředků. Riziko celkové ztráty Riziko, že se investice stane naprosto bezcennou, například v důsledku toho, že jde o investici do promlčitelného práva. K celkové ztrátě může dojít především v případě, kdy emitent cenného papíru není dále schopen hradit své závazky (je nesolventní), ať z finančních či právních důvodů. Nákup cenných papírů na úvěr Při nákupu cenných papírů na úvěr stoupá riziko. Úvěr je nutné splatit bez ohledu na úspěch investice. A náklady na úvěry snižují návratnost. Podávání pokynů Pokyny k nákupu či prodeji podané bance musejí obsahovat nejméně označení investice, množství (počet cenných papírů nebo výši jistiny), které se má nakupovat nebo prodávat, za jakou cenu by měla být transakce provedena a po jakou dobu pokyn platí. Vezměte prosím na vědomí, že ceny příslušného cenného papíru se mohou podstatně změnit ve váš neprospěch v době od podání pokynu a jeho vykonání na trhu. Cenový limit Pokud jsou pokyny z nákupu nebo prodeji podávány s pokynem za nejlepší cenu (bez limitu), bude transakce provedena za nejlepší možnou cenu. V tom případě není však jasná částka potřebné kapitálové investice / výnosů z podeje. Pokud je stanoven limit pro nákup, je omezena kupní cena a tedy i výše použitého kapitálu. Nad tento limit se nákupy neprovádějí. Prodejní limit stanoví nejnižší přijatelnou prodejní cenu; transakce pod tento limit nebudou provedeny. Důležité upozornění: Stop market pokyn nebude proveden, dokud cena cenného papíru nedosáhne stanoveného stop limitu. Jakmile byl pokyn proveden, vstoupí v planost jako pokyn za nejlepší cenu, tedy bez cenového omezení. Skutečně získaná cena se může tedy podstatně lišit od zvoleného limitu, zejména v případě cenných papírů na těsném trhu. Dodatek k pokyn stop loss je pokyn na trhu s cennými papíry podaný zákazníkem s cílem omezit potenciální ztráty prodejem cenných papírů za nejlepší dostupnou cenu, pokud by cena papírů poklesla pod preferovaný limit. Časový limit Můžete stanovit dobu, po kterou budou pokyny platit. Doba platnosti neomezených pokynů závisí na praxi zavedené na příslušném trhu cenných papírů. Záruka Pojem záruka může mít více významů. Prvním je závazek daný třetí stranou, nikoliv však emitentem, s cílem zajistit, že emitent splní své závazky. Dalším významem je závazek emitenta provést určité kroky bez ohledu na trend některých ukazatelů, podle nichž by se jinak stanovila výše odpovědnosti emitenta. Záruky se mohou vztahovat i k mnoha dalším okolnostem. Kapitálové záruky jsou obvykle vymahatelné pouze do konce období (splácení), takže během období mohou nastat cenové výkyvy (ztráty). Kvalita kapitálové záruky závisí do velké míry na úvěruschopnosti ručitele. Daňové otázky Dopad investice na vaše daňové přiznání musíte posoudit ve spolupráci se svým daňovým poradcem. Rizika na akciových trzích, zejména na sekundárních trzích (např. výhodní Evropa, Latinská Amerika, apod.) S většinou burz na druhotných trzích neexistuje přímá komunikace, což znamená, že pokyny musejí být vyřizovány přes třetí strany. To může způsobit chyby nebo časové prodlevy. Na některých akciových trzích se obtížně získávají průběžné aktuální ceny, což znesnadňuje hodnocení stávající pozice zákazníka. Pokud předmět obchodu přestane být na určité burze kotován, nemusí se již dané cenné papíry na této burze objevit. Přechod na jinou burzu může znamenat problémy. Na některých burzách na sekundárních trzích nemusejí obchodní hodiny odpovídat standardům západní Evropy. Krátká doba obchodování, v délce tří nebo čtyř hodin denně, může vést k zahlcení trhu nebo k nezpracování objednávek na cenné papíry. 02 Dluhopisy / Závazkové listy / Zajištěné obligace Definice Dluhopisy (= závazkové listy, obligace) jsou cenné papíry, které zavazují emitenta (= dlužníka) zaplatit držiteli dluhopisu (= věřiteli, kupujícímu) úroky z vloženého kapitálu a vyplatit mu jistinu v souladu s podmínkami dluhopisu. Kromě těchto dluhopisů v nejužším slova smyslu existují také obligace, které se od výše uvedených charakteristik a níže uvedeného popisu podstatně odlišují. Čtenáře tímto odkazujeme především na obligace popsané v oddíle strukturované produkty. Zejména v této oblasti totiž není charakter rizika produktu dán jeho názvem (dluhopis či obligace), ale specifickou strukturou produktu. Výnosy z dluhopisů tvoří úroky z kapitálu a rozdíl mezi kupní cenou a cenou dosaženou při prodeji / zpětném odkupu dluhopisu. Výnos je tedy možné stanovit předem, pokud je dluhopis držen až do splatnosti. U proměnlivé úrokové míry není možné stanovit návratnost předem. Pro porovnání: roční výnosy (vycházející z předpokladu jednorázového splacení) se počítají podle mezinárodních standardů. Výnosy z dluhopisů, které podstatně překračují obvyklé úrovně, by vždy měly vyvolat pochybnosti a otázky, přičemž možným důvodem může být zvýšené úvěrové riziko. Cenu dosaženou při prodeji dluhopisu před jeho zpětným odkupem (tržní cena) není možné znát předem. Proto může být návratnost vyšší nebo nižší než původně vypočtený výnos. Kromě toho je nutné z celkového výnosu odečíst případné náklady na transakci. 02

3 Úvěrové riziko Vždy existuje riziko, že dlužník nebude schopen splnit své závazky, a to zcela nebo zčásti, například v případě jeho insolvence. Při rozhodování o investici je proto nutné vždy zvažovat kreditní postavení dlužníka. Úvěrový rating (hodnocení úvěruschopnosti organizace), který vydávají nezávislé ratingové agentury, může posloužit jako vodítko. Nejvyšší míra úvěruschopnosti je hodnocena ratingem AAA. V případě nízkého ratingu (např. B nebo C ) je riziko nesplacení (kreditní riziko) vyšší, ale náhradou za to tyto instrumenty obvykle vyplácejí vyšší úroky (riziková prémie). Investice s ratingem BBB nebo vyšším se obvykle nazývají investiční stupeň. Cenové riziko Pokud investor drží dluhopis do splatnosti, získá odkupní cenu, která je uvedena v podmínkách dluhopisu. Vezměte prosím na vědomí riziko předčasného vypovězení dluhopisů emitentem v míře povolené emisními podmínkami. Pokud je dluhopis prodán před jeho splatností, získá investor současnou tržní hodnotu. Cenu určuje poptávka a nabídka, která se řídí i současnou úrokovou mírou. Například ceny cenných papírů s pevnou sazbou budou klesat, pokud porostou úroky z dluhopisů se srovnatelnou dobou splatnosti. A naopak, dluhopisy získávají na hodnotě, pokud úrok z dluhopisů s podobnou dobou splatnosti klesne. Tržní cenu dluhopisu může ovlivnit také změna v úvěruschopnosti emitenta. V případě dluhopisů s variabilní úrokovou mírou, u nichž je úroková sazba indexována podle sazeb na kapitálovém trhu, je riziko, že úroky budou stagnovat, mnohem vyšší než u dluhopisů, jejichž úroková sazba závisí na sazbách peněžního trhu. Míra změny v ceně dluhopisu jako reakce na změny v úrokových sazbách je popsána ukazatelem durace - délka. Durace závisí na době, která zbývá do splatnosti dluhopisu. Čím delší doba zbývá, tím větší vliv budou mít změny v obecných úrokových sazbách na cenu, a to jak směrem nahoru, tak dolů. Obchodovatelnost dluhopisů závisí na několika faktorech, např. objemu emise, době zbývající do splatnosti, pravidlech trhu s cennými papíry a podmínkách na trhu. Dluhopisy, které se obtížně prodávají nebo které nelze prodat vůbec, je nutné držet až do splatnosti. Obchodování s dluhopisy S dluhopisy se obchoduje na burze anebo na mimoburzovních trzích. Vaše banka vám na vyžádání sdělí nákupní a prodejní sazby některých dluhopisů. V případě dluhopisů které jsou rovněž obchodovány na trhu s cennými papíry, se mohou ceny vytvářené na burze podstatně lišit od cen uvedených v cenových nabídkách mimo trh. Riziko slabého obchodování lze snížit stanovením limitu na pokyn. Některé zvláštní typy dluhopisů Doplňkové kapitálové dluhopisy Jde o zvláštní podřízené dluhopisy emitované bankami. Úroky jsou vypláceny pouze v případě, že banka v daném roce vykázala dostatečný čistý zisk (před doplněním rezerv). Výplata kapitálu před likvidací podléhá poměrnému odečtu čisté ztráty, která narostla během existence doplňkového kapitálového dluhopisu. Podřízené bankovní dluhopisy V případě likvidace nebo insolvence dlužníka získá investor své prostředky teprve poté, co byly uspokojeny všechny ostatní nepodřízené závazky dlužníka z dluhopisů. Nároky na platbu z podřízených bankovních dluhopisů není možné započíst proti jiným nárokům emitenta. 03 Akcie Definice Akce jsou cennými papíry, které dokládají vlastnictví podílu na společnosti (veřejně obchodované společnosti s omezeným ručením). K základním právům akcionáře patří podíl na zisku společnosti a právo hlasovat na schůzi akcionářů. (výjimka: preferenční akcie) Výnos investic do akcií se skládá z výplaty dividend a z cenového zisku či ztráty a nelze jej s určitostí odhadovat. Dividenda představuje rozdělení zisků mezi akcionáře v souladu s rozhodnutím schůze akcionářů. Výše dividend se vyjadřuje buď jako absolutní hodnota na akcii nebo jako procento nominální hodnoty akcie. Výnos z dividend v poměru k ceně akcie se označuje za dividendový výnos. Obecně řečeno je dividendový výnos podstatně nižší než dividenda uvedená jako procento nominální hodnoty. Větší část výnosu z investic do akcií obvykle pochází z výkonu cenného papíru / cenového trendu (viz cenová rizika). Cenová rizika Akcie se obvykle obchodují na veřejné burze. Ceny kurzy se zpravidla určují každý den na základě nabídky a poptávky. Investice do akcií mohou vést k velkým ztrátám. Obecně řečeno, závisí kurz akcií na obchodním trendu dané společnosti i na celkovém hospodářském a politickém prostředí. Trend kurzů akcií a tím i návratnost pro investory však mohou ovlivňovat i iracionální faktory (nálady investorů, veřejné mínění). Pokud se emitent stane nesolventním, může dojít ke ztrátě vloženého kapitálu. Úvěrová rizika Jako akcionář jste držitelem podílu na společnosti. Vaše investice se tedy může stát bezcennou, především v případě insolventnosti společnosti. Obchodovatelnost může být omezená v případě akcií s úzkým trhem (především u akcií kotovaných na neregulovaném trhu, u obchodů na mimoburzovních trzích). Pokud je akcie kotovaná na několika burzách, mohou vznikat rozdíly mezi její převoditelností na různých mezinárodních burzách (např. kotace americké akcie ve Frankfurtu). 03

4 Obchodování s akciemi Akcie se obchodují na veřejných burzách a někdy na mimoburzovních trzích. V případě obchodů na burze je nutné dodržovat pravidla příslušné burzy (obchodní dávky, typy pokynů, vypořádání obchodů, apod.). Pokud je akcie kotována na více burzách v různých měnách (např. americké akcie kotované v eurech na Frankfurtské burze), je třeba zohlednit i devizové riziko. 04 Investiční fondy I. Tuzemské investiční fondy Obecně Podílové listy v tuzemských investičních fondech (investiční certifikáty) jsou cenné papíry, které dokládají spoluvlastnictví investičního fondu. Investiční fondy investují prostředky svěřené investory v souladu se zásadou diverzifikace rizik. Existují tři základní typy investičních fondů: dluhopisové fondy, akciové fondy a smíšené fondy, které investují do dluhopisů i akcií. Fondy mohou investovat do domácích a/nebo zahraničních cenných papírů. Investice domácích investičních fondů zahrnují nejen cenné papíry, ale také nástroje peněžního trhu, likvidní finanční investice, derivátové produkty a akcie investičních fondů. Investiční fondy mohou investovat do zahraničních i domácích cenných papírů. Fondy se dále dělí na investiční fondy (které vyplácejí dividendy), růstové fondy (nevyplácejí dividendy) a fondy fondů. Na rozdíl od investičních fondů růstové fondy nevyplácejí dividendy, ale investují je zpět do fondu. Fondy fondů investují do jiných domácích anebo zahraničních fondů. Garantované fondy podléhají závaznému závazku ručitele pověřeného fondem ohledně rozdělení dividend za určité období, vyplácení jistiny nebo výkonnosti. Výplata výnosů z podílových listů se skládá z každoročních výplat (pokud nejde o fond, který nevyplácí nebo o nekumulující fond) a z trendu hodnoty podílového listu. Trend hodnoty závisí na investiční politice uvedené v podmínkách fondu a na trendech na trhu s jednotlivými cennými papíry, které má fond ve svém držení. V závislosti na skladbě portfolia fondu je nutné brát v úvahu příslušné informace o rizicích uvedené u dluhopisů, akcií nebo opčních listů. Cenová rizika / ratingové riziko Podílové listy lze obvykle kdykoliv vrátit za odkupní cenu. Ve výjimečných případech může být zpětný odkup podílových listů dočasně zastaven, dokud nebudou prodány prostředky fondu a získán výnos z prodeje. Na stránce naleznete informace o poplatcích, které jsou účtovány a o datu uskutečnění vašich nákupních a prodejních pokynů. Délka existence investičního fondu závisí na stavu fondu a obvykle není omezena. Mějte prosím na paměti, že podílové listy se narozdíl od dluhopisů obvykle neodkupují a není tedy stanovena pevná cena zpětného odkupu. Riziko podílových listů závisí, jak již bylo uvedeno, na uvedených investičních cílech fondu a na trendech na trhu. Nelze vyloučit ztráty. I když podílové listy lze obvykle vrátit v kteroukoliv dobu, jde o nástroje určený pro dlouhodobé investice. Jako u akcií lze s podílovými listy obchodovat na burze. Ceny, které si vytváří daná burza, se mohou podstatně lišit od odkupní ceny. V tomto ohledu prosím prostudujte informace o rizicích spojených s akciemi. Daňové otázky Zdanění příjmů z investičních fondů se liší podle typu fondu. II. Zahraniční investiční společnosti Zahraniční investiční společnosti se řídí zvláštní právní úpravou, která se může podstatně lišit od právní úpravy platné v České republice. Zejména ustanovení o dohledu jsou často méně přísná než v České republice. Mimo Českou republiku existují i uzavřené fondy a fondy řídící se právem obchodních společností, jejichž ceny jsou určovány nabídkou a poptávkou a nikoliv vlastní hodnotou fondu, a lze je tedy zhruba srovnat s tvorbou ceny akcií. Bez ohledu na jejich právní formu, dividendy a výnosy rozdělované zahraničními investičními společnostmi (tedy nerozdělujícími fondy), podléhají výnosy ekvivalentní výplatě výnosu jiným daňovým předpisům. III. Fondy obchodované na burze Fondy obchodované na burze (ETF) představují podíly ve fondech, s nimiž se na burze obchoduje jako s akciemi. ETF obvykle tvoří koš cenných papírů (např. akcí), který odráží složení indexu, tj. kopíruje index podílového listu pomocí cenných papírů tvořících tento index a jejich současné váhy, takže se ETF často nazývají indexové akcie. Výnosy závisejí na cenových trendech cenných papírů zařazených do koše. Riziko Riziko závisí na cenných papírech zařazených do koše. 05 Nemovitostní fondy Obecně Nemovitostní fondy jsou zvláštní fondy vlastněné investiční společností, která pro akcionáře drží a řídí zvláštní fond. Podílové listy představují smluvní nárok na podíl na zisku zvláštního fondu. Nemovitostní fondy investují prostředky získané od akcionářů v souladu s principem diverzifikace rizik zejména do pozemků, nemovitostí, podílů ve společnostech zabývajících se nemovitostmi a podobných holdingů a do svých vlastních stavebních projektů; drží rovněž likvidní finanční investice (investice do likvidních aktiv), například cenné papíry a bankovní vklady. Likvidní investice slouží k úhradě platebních závazků fondů (např. z nákupu nemovitosti) a k odkupu podílových listů. Celkové výnosy nemovitostních fondů z pohledu akcionáře spočívají jednak v každoroční výplatě dividend (pokud je fond rozděluje a nereinvestuje) a jednak v cenovém trendu vypočtené hodnoty fondu. Výnos není možné určit předem. Výkonnost nemovitostního fondu závisí na investiční politice stanovené v pravidlech fondu, tržních trendech, na jednotlivých nemovitostech, které fond drží a na dalších složkách fondu (cenné papíry, zůstatky v bankách). Předchozí výkony nemovitostního fondu nenaznačují jeho výkony v budoucnu. 04

5 Nemovitostní fondy jsou vystaveny rizikům snížené návratnosti mimo jiné z důvodu nízké obsazenosti budov. Zejména u vlastních stavebních projektů fondů mohou nastat problémy s jejich prvním pronájmem. Nízká obsazenost má negativní vliv na hodnotu nemovitostního fondu a vede ke snížení vyplácených dividend. Investice do nemovitostních fondů mohou také vést k částečné ztrátě vloženého kapitálu. Nemovitostní fondy rovněž investují prostředky a hotovost na účtech do dalších forem investic, zejména do úročených cenných papírů. Tato část majetku fondu je proto vystavena specifickým rizikům, která postihují vybranou formu investice. Pokud nemovitostní fondy investují do zahraničních projektů mimo Českou republiku, je akcionář vystaven rovněž kurzovním rizikům, neboť tržní hodnota a návratnost těchto zahraničních investic se při výpočtu ceny emise nebo odkupu podílových listů převádí na koruny. Cena / oceňovací rizika Podílové listy je obvykle možné kdykoliv vrátit za odkupní hodnotu. Mějte prosím na paměti, že u nemovitostních fondů může zpětný odkup podílových listů podléhat omezením. Ve výjimečných případech může být zpětný odkup dočasně zastaven, dokud nebude prodán majetek nemovitostního fondu a získán výnos z prodeje. Pravidla fondu mohou stanovit, že v případě vrácení velkého počtu podílových listů lze zastavit zpětný odkup až na dobu dvou let. V takovém případě nemůže fond během tohoto období vyplácet cenu zpětného odkupu. Nemovitostní fondy se obvykle klasifikují jako dlouhodobé investiční projekty. 06 Opční listy Definice Opční listy jsou cenné papíry, s nimiž není spojena výplata úroků ani dividend a které držiteli zaručují právo nakoupit (call warrants) nebo prodat (put warrants) určité podkladové aktivum (např. akcie) za dříve pevně stanovenou cenu (realizační cena). Osoba kupující nákupní opci si zajistila kupní cenu podkladového aktiva. Výnos získá, pokud tržní cena tohoto aktiva překročí stanovenou realizační cenu, kterou má zaplatit investor. Držitel opčního listu pak může podkladový instrument nakoupit za uplatněnou cenu a okamžitě jej prodat za současnou tržní cenu. Zvýšení ceny podkladového aktiva povede obvykle také k poměrnému procentuálnímu nárůstu ceny opčního listu (pákový efekt). Většina držitelů listů proto dosahuje výnosu prodejem opčních listů. To platí i obráceně pro prodejní opce. Jejich hodnota obvykle stoupne, pokud poklesne hodnota podkladových aktiv. Výnosnost transakce s opčními listy nelze stanovit předem. Maximální ztráta je omezena výší vloženého kapitálu. Cenová rizika Riziko spojené s obchody s opčními listy spočívá v možnosti, že v době mezi nákupem a datem splatnosti opčního listu se bude cena podkladového aktiv vyvíjet odlišně od očekávání v době jeho nákupu. V nejhorším případě může být ztracen veškerý vložený kapitál. - Volatilita podkladového aktiva (míra pohybu marže očekávaná v době nákupu a zároveň nejdůležitější vstup pro určení správnosti ceny opčního listu). Vysoká volatilita obvykle znamená vyšší cenu opčního listu. - Čas do splatnosti (čím delší splatnost, tím vyšší je cena). Snížení volatility nebo zkracující se doba do splatnosti mohou způsobit stagnaci nebo propad ceny opčního listu a to i když jsou očekávání ohledně cenového trendu podkladového aktiva splněna. To znamená, že i když se cena podkladového aktiva nemění, může hodnota opčního listu klesat. Vzhledem k omezené životnosti opčního listu se jeho hodnota v čase každý den mění. Časová hodnota přirozeně klesá rychleji s blížící se dobou splatnosti, dokud nedosáhne nuly. Vysoká časová hodnota může snížit vaše očekávané zisky a zvýšit riziko ztráty. Opční listy s negativní časovou hodnotou nezaručují, že se jejich hodnota změní na kladnou a nelze proto očekávat zisk bez rizika. Klientům obecně radíme nenakupovat opční listy, jejichž platnost v krátké době vyprší. Nákup opčních listů s vysokou volatilitou pro vás investici zdražuje a je tedy vysoce spekulativní, stejně jako nákup opčního listu s vysokým pákovým efektem. Rizika spojená s pákovým efektem: Opční listy obvykle reagují na změny v ceně podkladového aktiva neúměrně vysokým výkyvem. To umožňuje na jedné straně vysoké výnosy, ale také riziko ztráty. Pákový efekt spojený s opčními listy funguje oběma směry. Čím vyšší je pákový efekt opčního listu, o to riskantnější investici jde. Pákový efekt vzniká především v případě opčních listů, u nichž je velmi krátká doba do splatnosti. Rizika spojená s měnovými opčními listy: Při investicích do měnových opčních listů se vystavujete devizovým rizikům. Pokud realizujete měnový opční list, platby z opčního práva mohou být také vystaveny měnovým rizikům. Zakoupený opční list může zaniknout jako bezcenný a vy utrpíte ztrátu veškerých prostředků, pokud - Se trh bude vyvíjet nepříznivě a opční list se stane bezcenným ještě před uplynutím doby jeho platnosti; - Nevyužijete práv spojených s opčním listem. V takovém případě přijdete o vložený kapitál (kupní cena opčního listu) a všechny související transakční náklady. Opční listy se obvykle emitují jen v malém množství, což zvyšuje riziko likvidity pro investory. Vzhledem k tomu mohou jednotlivé opční listy podléhat zvláště silným cenovým výkyvům. Obchod s opčními listy S opčními listy se obchoduje na burzách i na mimoburzovních trzích. V mnoha případech je rozdíl mezi kupní a prodejní cenou opčního listy vyšší u obchodů na mimoburzovních trzích. Jde o rozdíl na váš účet. U obchodů na burze je třeba mít na paměti, že jde o trh s velmi nízkou likviditou. 05

6 Podmínky u opčních listů U opčních listů neexistují standardizované podmínky. Je proto bezpodmínečně nutné zajistit si úplné informace o přesných podmínkách u každého opčního listu. Jde zejména o: Styl realizace: Poměr úpisu: Realizace: Platnost: Lze opční list uplatnit kdykoliv během jeho platnosti (americká opce), anebo pouze po vypršení doby platnosti (evropská opce)? Kolik opčních listů je třeba ke získání podkladového aktiva? Získání podkladového aktiva nebo vyrovnání v hotovosti? Kdy opční právo zaniká? Mějte prosím na paměti, že vaše banka opční list nebude realizovat, pokud jí k tomu nedáte výslovný příkaz! Poslední den obchodování: Datum, které obvykle nastává o něco dříve než datum ukončení platnosti opčního listu, takže nelze spoléhat na to, že až do konce platnosti bude možné opci prodat. Při investování do opčních listů byste měli zvážit následující okolnosti: - Ujistěte se, že pro opční list, který plánujete koupit, existuje dostatečně likvidní trh; - Z bezpečnostních důvodů omezte své pokyny, abyste se vyhnuli riziku, že budou provedeny za cenu, která se zdaleka neblíží tržní úrovni; - Než budete investovat do opčního listu, zvažte nálady na trhu s podkladovým aktivem. Vývoj opčního listu sleduje vývoj podkladového aktiva. - Jedinou příležitostí k zisku, kterou obvykle u opčních listů máte, je růst ceny opčního listu. - Vzhledem k tomu, že s opčními listy není spojeno právo na dividendy či úroky, nebudou vám případný pokles ceny kompenzovat další výnosy. - Neustále sledujte pozici svého opčního listu, abyste byli schopni včas zareagovat v případě vysoce volatilního trhu a vyhnuli se tak (úplné) ztrátě. - Zjistěte si, zda lze opci realizovat kdykoliv během jeho platnosti (americká opce), anebo pouze po vypršení doby platnosti (evropská opce). - Zjistěte, kolik opčních listů je třeba ke získání podkladového aktiva. - Zjistěte si, zda při využití obdržíte pokladové aktivum, nebo výplatu v hotovosti. - Vždy sledujte datum platnosti opčního práva, protože vaše banka nebude realizovat opční práva, pokud jí k tomu nedáte výslovný příkaz. Náklady vznikající v souvislosti s nákupem či prodejem opčních listů Dále je nutné zvážit další náklady spojené s nákupem a prodejem opčních listů (poplatky za nákup/prodej). V extrémních případech mohou vedlejší náklady překročit cenu vašeho opčního listu. Náklady vznikají i při využití opčních listů. Proto si prosím zjistěte vedlejší náklady dříve, než budete do opčních listů investovat. To je jediný způsob, jak můžete vypočítat změnu hodnoty, k níž musí u podkladového aktiva nebo opčního listu dojít, aby vám přinesly zisk. Čím vyšší jsou tedy vedlejší náklady při koupi opčního listu, tím později se vám vrátí náklady na jeho nákup a začnete vydělávat. Pokud se cena nebude vyvíjet podle očekávání, budou vaše ztráty samozřejmě vyšší o vedlejší náklady. 07 Strukturované produkty Strukturované investiční nástroje jsou investiční nástroje, u nichž není výnos a/nebo výplata kapitálu obvykle daná pevnou částku, ale závisí na určitých budoucích událostech nebo vývoji. Tyto investiční nástroje mohou být navíc strukturovány tak, že je emitent může vypovědět předčasně, pokud produkt dosáhne cílové hodnoty; v takovém případě mohou být vypovězeny i automaticky. Tento oddíl popisuje jednotlivé typy produktů. Při popisu těchto typů produktů budeme používat generické pojmy, ale tyto pojmy nejsou na trhu používány jednotně. Vzhledem k mnoha možnostem propojení, kombinace a výplat u těchto investičních nástrojů se vytvořilo velké množství různých struktur, jejichž názvy zde použité nemusejí vždy přesně sledovat tyto struktury. Z tohoto důvodu je vždy nezbytné prostudovat konkrétní podmínky vztahující se k produktu. Rizika 1. Pokud podmínky upravují výplatu úroků nebo dividend, může výplata záviset na budoucích událostech nebo vývoji (indexech, koších, jednotlivých akciích, určitých cenách, komoditách, cenných kovech, apod.) a výplata proto může být v budoucnu snížena nebo zastavena. 2. Splátky jistiny mohou záviset na budoucích událostech nebo vývoji (indexech, koších, jednotlivých akciích, určitých cenách, komoditách, cenných kovech, apod.) a mohou proto být v budoucnu sníženy nebo zastaveny. 3. U plateb úroků, dividend i u splátek jistiny je nezbytné vzít na vědomí úroková rizika, měnová rizika, rizika související se společností, sektorem či jednotlivou zemí a úvěrová rizika (a možnost neexistence práv zajištěných věřitelů a nemožnost oddělit a získat aktiva, která nejsou součástí konkursní podstaty), jakož i rizika daňová. 4. Rizika uvedená v odst. 1) až 3) výše mohou způsobovat silné cenové výkyvy (cenové ztráty) po dobu platnosti instrumentu, a to bez ohledu na případné záruky úroků, výnosů či jistiny; tato rizika mohou rovněž znesnadňovat či dokonce znemožňovat prodej instrumentu před jeho splatností. Hotovostní nebo akciové dluhopisy (opak konvertibilních dluhopisů) Skládají se ze složek, jejichž riziko nese osoba kupující dluhopis: Investor kupuje dluhopis (jeho složku), jehož úroková sazba obsahuje opční prémii. Tato struktura tedy umožňuje vyšší úrokovou sazbu než u srovnatelných dluhopisů se stejnou dobou splatnosti. Dluhopis může být splacen v hotovosti nebo v akciích v závislosti na cenovém trendu podkladové akcie (akciová složka). Osoba kupující dluhopis tedy vystavuje opci na prodej (opční složka), jejímž prostřednictvím třetí straně prodá právo prodat akcie osobě kupující dluhopis; tím souhlasí s přijetím důsledků v případě změny cen směrem, který neodpovídá jejím zájmům. Osoba kupující dluhopis nese riziko cenových trendů; výměnou za to však získává prémii, jejíž výše závisí v podstatě na volatilitě podkladových akcií. Pokud nejsou dluhopisy drženy do splatnosti, zvyšuje se riziko ještě o úrokové riziko. Změna v úrokové sazbě ovlivní cenu dluhopisů a tedy i čistý výnos dluhopisu vzhledem k době jeho splatnosti. Viz rovněž příslušné upozornění o rizicích v oddíle o úvěrových rizicích, úrokových rizicích a cenových rizicích u akcií. 06

7 Cenné papíry na bázi cenového rozpětí (průběžné swapy v době splatnosti) Tyto produkty, které jsou strukturovány jako dluhové cenné papíry, zprvu obsahují pevný kupón. Po uplynutí období s pevnou úrokovou sazbou se sazba u produktů mění na variabilní. Kupón, který bývá roční, závisí na stávající úrokové situaci (např. úrokové křivce). Kromě toho mohou tyto produkty obsahovat variantu cílového úroku, tj. produkt je vypovězen předčasně při dosažení předem dané úrokové sazby. Ve fázi fixní úrokové sazby investor obvykle získá vyšší kupón než u obyčejných dluhopisů na trhu. Ve fázi variabilního úroku má investor příležitost získat vyšší kupóny než u dluhopisů s pevně stanovenou sazbou. Před splatností může dojít k výkyvům v tržní ceně. Tyto výkyvy mohou být značné, v závislosti na trendu úrokových sazeb. Záruční listy Při dosažení splatnosti se vyplácí původní nominální hodnota záručního listu anebo určité procento této hodnoty, a to bez ohledu na výkonnost podkladového aktiva ( minimální odkupní cena ). Maximální výnos, který lze získat z výkonnosti podkladového cenného papíru, může omezit maximální odkupní cena nebo jiná omezení účasti na výkonech podkladového cenného papíru, které jsou stanoveny v podmínkách listu. Investor nemá nárok na dividendy či podobné výplaty z podkladových cenných papírů. Hodnota listu může před jeho datem splatnosti poklesnout pod dohodnutou minimální odkupní cenu před splatností. V době splatnosti bude však hodnota obvykle na úrovni minimální odkupní ceny. Minimální odkupní cena závisí na úvěruschopnosti emitenta. Diskontní listy V případě diskontních listů získává investor podkladový cenný papír (např. pokladové akcie nebo index) se slevou ze současné ceny (bezpečnostní pásmo), ale jeho podíl na růstu podkladového aktiva je výměnou za to omezen určitým stropem (strop nebo referenční cena). V době splatnosti má emitent možnost odkoupit listy za maximální hodnotu (strop) nebo předat akcie anebo, pokud je podkladovým aktivem index, hotovostní platbu v hodnotě indexu. Rozdíl mezi sníženou kupní cenou podkladového aktiva a cenovým stropem představuje možný výnos. Pokud cena podkladového cenného papíru prudce poklesne, budou v době splatnosti instrumentu předány akcie (ekvivalentní hodnota předaných akcií bude v té chvíli pod kupní cenou). Protože je možné poskytnutí akcií, je nutné vzít v úvahu i upozornění platné pro akcie. Bonusové listy Bonusové listy jsou dluhové cenné papíry, ze kterých se při splnění určitých požadavků vyplácí kromě nominální hodnoty při splatnosti i bonus nebo zhodnocená cena podkladového cenného papíru (jednotlivé akcie nebo indexy). Splatnost bonusových listů je pevně daná. Podmínky listů obvykle stanoví výplatu hotovosti nebo poskytnutí podkladového cenného papíru v době splatnosti. Typ a cena odkupu při splatnosti závisejí na cenových pohybech podkladového cenného papíru. Pro bonusové listy jsou stanoveny tři úrovně: počáteční úroveň, limit pod počáteční úrovní a bonusová úroveň nad počáteční úrovní. Pokud podkladový cenný papír spadne na limit nebo pod něj, bonus propadá a listina bude splacena za cenu podkladového cenného papíru. Jinak se minimální cena odkupu odvíjí od bonusové úrovně. Když list dosáhne splatnosti, je vyplacen bonus a částka původně zaplacená za nominální hodnotu listu. S bonusovým listem investor získává nárok na platbu ze strany emitenta ve výši určené výkonností podkladového cenného papíru. Riziko závisí na podkladovém cenném papíru. Pokud se emitent dostane do konkursu, nemá investor z titulu podkladového cenného papíru práva zajištěného věřitele ani nárok na oddělení a výplatu aktiv, která nejsou součástí konkursní podstaty. Indexové listy Indexové listy jsou dluhové nástroje (obvykle veřejně kotované), které dávají investorovi příležitost získat podíl na určitém indexu, aniž by musel vlastnit cenné papíry, které index tvoří. Podkladový index je obvykle zastoupen v poměru 1:1; změny v příslušném indexu se zohledňují. S indexovým listem investor získává nárok na peněžitou platbu od emitenta ve výši, která závisí na úrovni podkladového indexu. Výnos závisí na výkonnosti podkladového indexu. Riziko závisí na cenných papírech, které index tvoří. Pokud se emitent dostane do konkursu, nemá investor z titulu podkladového cenného papíru práva zajištěného věřitele ani nárok na oddělení a výplatu aktiv, která nejsou součástí konkursní podstaty. Basket certifikáty Jde o dluhové nástroje, které nabízejí investorům příležitost získat podíl na výkonnosti určitých cenných papírů z daného koše, aniž by je musel vlastnit. Složení koše podkladových cenných papírů určuje emitent. Jednotlivé cenné papíry v koši mohou mít stejnou nebo různou váhu. Složení může být ve stanovenou dobu (např. jednou ročně) upravováno. Knock-out certifikáty (Turbo certifikáty) Pojem knock-out certifikáty znamená listy dokládající právo prodat nebo koupit určitý podkladový cenných papír za určitou cenu, pokud do data splatnosti tento podkladový cenný papír nedosáhne určité hranice (knock-out hranice). Pokud této mezní hranice dosáhne, dochází k předčasnému ukončení platnosti listu a většina investice je obvykle ztracena. V závislosti na cenovém trendu podkladového cenného papíru rozlišujeme mezi knock-out long certifikáty, které se prodávají na býčím trhu, a knock-out short certifikáty, které jsou zvlášť určeny pro medvědí trh. Kromě obvyklých knock-out certifikátů se vydávají i certifikáty s pákovým efektem, které se obvykle nazývají turbo certifikáty (nebo certifikáty s pákovým efektem). Pokud cena podkladových cenných papírů stoupne, hodnota turbo certifikátů se zvyšuje disproporcionálně, a to díky pákovému (turbo) efektu; to však platí i opačným směrem. Při menších investicích je možné získat vysoké zisky, avšak rizika jsou tu také vysoká. 07

8 Výnos lze získat v případě, že existuje příznivý rozdíl mezi pořizovací nebo tržní cenou a realizační cenou (což umožňuje koupit podkladové cenné papíry za nižší realizační cenu nebo je prodat za vyšší realizační cenu). Risk: Pokud je před dosažením splatnosti dosažen knock-out limit, platnost listu končí a list se stává bezcenným, anebo je vyplacena pouze odhadovaná zbytková hodnota (produkt je knock-outován ). U některých emitentů ke knock-outu certifikátu stačí, když cena dosáhne úrovně knock-outu během obchodovacího dne (intraday). Čím blíže je současná cena na akciovém trhu realizační ceně, tím větší je pákový efekt. Zároveň však stoupá riziko, že cena spadne pod knock-out hranici a list se stane bezcenným nebo bude vyplacena jen odhadovaná zbytková hodnota. Spread certifikáty Spread certifikáty nabízejí investorům možnost nepoměrného podílu na výkonech podkladových cenných papírů v očekávání změny ceny akcií nebo indexu v určitém cenovém rozpětí (spreadu) daného počáteční a končenou hranicí. Výnosy mohou být výsledkem podílu, který je disproporcionální k výkonům podkladového cenného papíru. Risk: Pokud konečná cena stanovená v rozhodný den nedosahuje počáteční hranice, bude certifikát představovat pouze cenu podkladového cenného papíru. Pokud cena nedosáhne konečného bodu, získá investor v době splatnosti maximální pevně danou odkupní cenu a nemá nárok na podíl na zvýšení ceny. Twin Win certifikáty Když Twin Win certifikáty dospějí do splatnosti, emitent vyplatí odkupní cenu, která závisí na výkonnosti podkladového instrumentu. U certifikátů je stanovena hranice. Obecně platí, že pokud cena nedosáhne nebo klesne pod bariéru danou pro Twin Win certifikát před datem splatnosti, získává investor podíl na absolutní výkonnosti podkladového instrumentu ze základní ceny stanovené emitentem; to znamená, že i cenové ztráty podkladové investice mohou vést k ziskům z těchto papírů. Pokud cena dosáhne nebo klesne pod hranici bariéry dané pro Twin Win certifikát před datem splatnosti, bude certifikát odkoupen nejméně za cenu rovnající se stávajícímu cenovému trendu podkladového instrumentu. Emitent může stanovit, že nad základní cenou získávají investoři disproporcionální podíl na výkonnosti podkladového instrumentu. Maximální odkupní cena však může být omezena. Pokud cena nedosáhne bariéry, může mít investor zisk i z negativního vývoje podkladové investice, neboť on má podíl na absolutních výkonech; cenové ztráty u podkladového instrumentu tedy mohou představovat i zisk. Certifikát může reagovat s vyšší nebo nižší silou na výkyvy v ceně podkladového instrumentu v závislosti na různých ovlivňujících faktorech (např. volatilita podkladového instrumentu, čas do splatnosti, vzdálenost podkladového instrumentu od bariéry). Risk: Twin Win certifikáty jsou rizikové investiční nástroje. Pokud se ceny cenných papírů, které jsou podkladem Twin Win certifikátů, nepříznivě změní, může být ztracen veškerý vložený kapitál nebo jeho velká část. Expresní certifikáty Expresní certifikát umožňuje investorovi podílet se na výkonnosti podkladového instrumentu s možností předčasného odkupu. Pokud v některý rozhodný den podkladový instrument splňuje spouštěcí kritérium stanovené emitentem, dochází k předčasnému ukončení platnosti certifikátu a ten je automaticky odkoupen emitentem za cenu platnou v daný rozhodný den. Pokud podkladový instrument nesplní stanovené spouštěcí kritérium ani v konečný rozhodný den, je certifikát odkoupen za uzavírací cenu cenného papíru, který je pokladem certifikátu, stanovenou ke dni splatnosti/konečnému rozhodnému dni. V případě, že emitent stanoví bariéru na začátku emise certifikátu a cena podkladového instrumentu této bariéry během sledovaného období nedosáhne ani ji nepřekročí, bude certifikát odkoupen za cenu nejméně rovnou minimální odkupní ceně stanovené emitentem. Expresní certifikáty nabízejí možnost předčasné realizace kladných výnosů podkladových instrumentů. I když není dosaženo stanoveného spouštěcího kritéria, může být vyplacena minimální odkupní cena, pokud nebylo dosaženo bariéry či pokud bariéra nebyla prolomena. Certifikát může reagovat s vyšší nebo nižší silou na výkyvy v ceně podkladového instrumentu v závislosti na různých ovlivňujících faktorech (např. volatilita podkladového instrumentu, čas do splatnosti, vzdálenost podkladového instrumentu od bariéry). Expresní certifikáty jsou rizikové investiční nástroje. Pokud se cena cenných papírů, které jsou podkladem expresních certifikátů, nepříznivě změní, může být ztracen veškerý vložený kapitál nebo jeho velká část. Pákové produkty Pákové produkty jsou také často nazývány certifikáty, ale je důležité podotknout, že tyto produkty nejsou s ostatními investičními produkty srovnatelné pokud jde o poměr rizik a příležitostí. Na druhou stranu umožňuje pákový efekt investorům získat disproporcionální podíl na cenových pohybech podkladového cenného papíru s minimální investovanou částkou a tím i vysoké zisky. Na druhou stranu musejí přijmout vyšší riziko naprosté ztráty. Pákové produkty kombinují výhody futures a opčních listů. Stejně jako futures, odrážejí téměř dokonale cenové pohyby podkladového instrumentu. Komplexní výpočty opčních parametrů tedy téměř nejsou potřebné. Pákové produkty v podstatě mají stanovený knock-out limit. U býčích cenných papírů je tato bariéra nastavena pod současnou cenovou úrovní a u medvědích nad. Pokud cena akcií stoupne nad (krátké) nebo klesne pod (dlouhé) tuto bariéru během platnosti instrumentu, ztrácí smlouva na hodnotě anebo je investorovi vyplacena pouze zbytková hodnota. Způsoby výplaty se různí a jsou uvedeny v prospektu produktu. U produktů využívajících pákového efektu se pravděpodobná cena stanoví celkem snadno: u dlouhých pákových produktů se uplatněná cena odečte od ceny podkladového instrumentu; u krátkých pákových produktů se cena podkladového instrumentu odečte od uplatněné ceny, vždy se zohledněním poměru úpisu. K tomuto rozdílu jednoduše přičtěte příplatek, respektive odečtěte slevu. Stanovení ceny dlouhých/býčích pákových produktů (cena podkladového aktiva uplatněná cena) * poměr úpisu + příplatek Stanovení ceny krátkých/medvědích pákových produktů (uplatněná cena - cena podkladového aktiva) * poměr úpisu sleva 08

9 Příplatek představuje náhradu za náklady na financování, které plynou především z úrokových zisků v důsledku malého objemu použitého kapitálu v porovnání s přímou investicí. Naopak u krátkých pákových produktů dostává investor slevu, protože podkladový instrument je prodán, ale pouze malá část celkové hodnoty je získána okamžitě. Sleva kompenzuje investorovi ušlé příjmy z úroků. Jak příplatek tak slevy během života instrumentu postupně klesají. Výše příplatku a slevy závisí na vývoji úrokových sazeb na trhu. 08 Zajišťovací (hedge) fondy (Hedge fondy, hedge fondy fondů, indexové listy hedgeových fondů a další produkty se zajišťovací strategií jako podkladovou investicí) Obecné informace Hedge fondy jsou fondy podléhající velmi malým nebo žádným zákonným a dalším omezením co do zásad investování. Jejich cílem je využívat veškeré formy investic ke zvýšení svého kapitálu prostřednictvím alternativních a někdy i neprůhledných investičních strategií. Příklady investičních strategií: Dlouhé/krátké: Na základě události: Globální makro: Nakupují se podhodnocené cenné papíry a nadhodnocené cenné papíry se zároveň prodávají. Cílem je využívat určitých událostí v podnicích, například fúzí, akvizic, reorganizace či konkursu. Tento styl se pokouší využívat makroekonomických analýz důležitých hospodářských a politických trendů s cílem nalézat a využívat nedostatků ve fungování trhu. Hedgeové fondy fondů jsou fondy, které investují do jednotlivých hedgeových fondů. Indexové listy hedge fondů jsou dluhové cenné papíry, jejichž cena a výkonnost obvykle závisejí na průměrném trendu několika hedgeových fondů, které jsou sloučeny do jednoho indexu s cílem poskytnout základ pro výpočet. Hedgeové fondy fondů a indexové listy hedge fondů nabízejí investorům výhodu lepší diverzifikace rizik. a složky rizik Hedgeové fondy nabízejí příležitost velmi vysokých výnosů, avšak riziko ztráty investovaného kapitálu je stejně vysoké. Trendy cen produktů hedgeových fondů ovlivňují především následující faktory, které vedou ke vzniku příležitostí a rizik: - Trendy u hedgeových fondů bývají nezávislé na trendech mezinárodních akciových a dluhopisových trhů; v závislosti na strategii hedgeového fondu může být obecný tržní trend přehnaný nebo vést k silnému trendu v opačném směru. - Trendy hedgeových fondů jsou ovlivněny především jejich podílem na trhu. - Vzhledem ke svým složkám mohou být aktiva hedgeových fondů značně volatilní, což znamená, že ceny akcií mohou v krátké době podléhat značným výkyvům směrem nahoru i dolů. V extrémních případech mohou nezajištěné produkty hedgeových fondů vést k naprosté ztrátě. - Zaměření se pouze na jednu nebo omezený počet strategií zvyšuje riziko toto riziko lze omezit pomocí diverzifikace v případě hedgeových fondů fondů nebo indexových listů hedgeových fondů. - Správce fondu fondů vybírá jednotlivé fondy a jejich složení v souladu s požadovaným profilem rizik a návratnosti fondu nebo podle systému rozdělování investic mezi jednotlivé země a sektory, které určuje indexový výbor. - Není možné, aby podkladové hedgeové fondy byly pro správce/indexový výbor fondu fondů za všech okolností dokonale průhledné. Jelikož hedgeové fondy vyžadují komplexní strategii a je obtížné je řídit, trvá u nich déle stanovit cenu produktu než u tradičních fondů. Produkty hedgeových fondů jsou proto méně likvidní než tradiční fondy. Kurzy se obvykle stanovují jednou měsíčně, nikoliv denně, takže akcie je často možné odkoupit pouze jednou za měsíc. Aby mohl investor v té době vrátit akcie, musí svůj úmysl vrátit své akcie ohlásit neodvolatelně s dostatečným předstihem před datem odkupu. Kurz akcií se může od doby oznámení úmyslu vrátit akcie a datem odkupu podstatně změnit, ale investor z těchto kurzových změn nemůže těžit, neboť jeho prohlášení úmyslu je neodvolatelné. Konkrétní podmínky odkupu závisejí na daném produktu. Omezená likvidita jednotlivých fondů a instrumentů může tedy snižovat převoditelnost produktů hedgeových fondů. 09 Instrumenty peněžního trhu Definice K nástrojům peněžního trhu patří certifikované investice a půjčky peněžního trhu, například depozitní certifikáty, globální obligace, cenné papíry i obligace se splatností do pěti let u jistiny a až jednoho roku u pevně dané úrokové sazby. Transakce na peněžním trhu zahrnují i skutečné odkupové transakce a dohody. a složky rizik a složení rizik u nástrojů peněžního trhu jsou do velké míry stejné jako u dluhopisů/obligací. Rozdíly jsou hlavně v riziku likvidity. U instrumentů peněžního trhu neexistují organizované sekundární trhy. Proto nelze zaručit, že tyto nástroje půjdou snadno prodat ustupuje do pozadí, pokud emitent zaručí výplatu investovaného kapitálu v kteroukoliv dobu a pokud je dostatečně důvěryhodný, aby svůj závazek mohl splnit. Nástroje peněžního trhu stručné vysvětlení Depozitní certifikáty Veřejné obligace Cenné papíry Globální obligace Obligace cenné papíry peněžního trhu emitované bankami, obvykle se splatností 30 až 360 dnů. cenné papíry peněžního trhu emitované bankami, obvykle se splatností do 5 let. krátkodobé cenné papíry peněžního trhu vydávané velkými firmami, obvykle se splatnosti 5 až 270 dnů. varianta cenných papírů, které umožňují emisi cenného papíru zároveň v USA a na trzích v Evropě. krátkodobé nástroje kapitálového trhu, obvykle se splatností do 1 až 5 let. 09

10 10 Rizika spojená s futures a forwardy U (individuálních) forwardů (např. smluv o forwardové sazbě) činíte závazek nakoupit a uhradit cenu nebo prodat a dodat určité plnění (např. cizí měnu), a to v předem danou dobu nebo do dané lhůty, a za danou cenu, anebo udržovat anebo vyplácet pevně stanovenou úrokovou sazbu po určené časové období. Riziko u tohoto typu investic spočívá v případě zajišťovacích transakcí v tom, že můžete mít po uplynutí stanoveného období možnost prodat nebo nakupit podkladové aktivum za (mnohem) výhodnější cenu a u otevřených transakcí, v tom že budete muset prodat nebo nakoupit za (mnohem) méně výhodných podmínek nebo že budete muset zvýšit objem marže kvůli vyšším nebo nižším úrokovým sazbám. Pokud se navíc hodnota (cena) podkladového aktiva (např. cizí měny, dluhopisů, úrokových sazeb) nevyvíjí v souladu s očekáváním, může být vaše potenciální ztráta mnohem vyšší než původně vložený kapitál (marže) vzhledem k tomu, že musíte navýšit marži nebo přijmout další závazky ke koupi či dodávce. To obecně platí i pro futures, která však jsou díky tomu, že jsou standardizovaná obchodovatelná a lze je proto prodat. Uzavření pozice futures může na některých trzích a v případě neobvykle velké objednávky vést ke citelným a nevýhodným cenovým výkyvům. (Myslí se tím pokyny s cílem manipulovat s cenou). 11 Rizika spojená se swapy U swapových transakcí jde o výměnu aktiv (v případě devizových swapů, měnových swapů za určité časové období; cena však zůstává na 100 %), práv nebo povinností (v případě úrokových swapů, výměna pevné úrokové sazby za variabilní a opačně) po určité časové období. Hrozí zde riziko, že vyměněné aktivum budete v době splatnosti schopni prodat nebo koupit za (mnohem) výhodnější cenu nebo že získané nebo zaplacené úroky budou nižší/vyšší, než jste očekávali. 12 Rizika spojená s opcemi Když kupujete opci, získáváte omezené právo koupit (call) nebo prodat (put) podkladové aktivum (např. cenné papíry, devizy, apod.) za pevně danou (uplatněnou) cenu nebo (u úrokových opcí) požadovat výplatu v hotovosti vypočtenou podle kladného rozdílu mezi uplatněnou cenou a tržní cenou v okamžiku využití opce. Hodnota (cena) opce závisí na uplatněné ceně, výkonnosti a volatilitě podkladového aktiva, splatnosti, úrokové struktuře (náklady na financování) a na situaci na trhu. Vložený kapitál (opční prémie) tedy v době splatnosti může být naprosto bezcenný. Upsáním opce přijímáte závazek dodržet práva kupce opce. Pokud se hodnota (cena) podkladového aktiva nevyvíjí v souladu s vašimi očekáváními, potenciální ztráta může být neomezená. Mějte prosím na paměti, že existuje mnoho stylů a podmínek využití opce: existují americké opce, které lze využít po celou dobu platnosti a evropské opce, které lze využít pouze na konci období platnosti, a různé podmínky úpisu, doručení a hotovostního vyrovnání. Upozorňujeme, že opční práva, která nejsou využita ve stanovené době, na konci lhůty pro využití zanikají a stávají se bezcennými. Jelikož před uplynutím lhůty pro využití opcí klienty neupozorňujeme, je na vás, abyste si o těchto datech vedli přehled a zavčas nás informovali o svém investičním rozhodnutí. 13 Rizika spojená s deriváty U forwardů (např. smluv o forwardové sazbě) činíte závazek nakoupit nebo prodat určité množství podkladové komodity nebo finančního instrumentu v danou dobu anebo během dané lhůty, a to za pevně danou cenu, anebo zafixovat úrokovou sazbu na určité časové období. Riziko spočívá v tom, že byste po uplynutí lhůty mohli být schopni získat nebo prodat podkladovou komoditu nebo finanční instrument (např. devizy) za mnohem příznivější cenu než je cena stanovená ve smlouvě, kterou jste uzavřeli. Potenciální ztráta je neomezená. To platí i pro futures. Avšak s futures se obchoduje a dají se proto prodat. Uzavření futures pozice (prodej/odkup) může vést ke značnému (a nepříznivému) cenovému výkyvu. Při nákupu opce nabýváte omezené právo nakoupit (call) nebo prodat (put) podkladová aktiva (např. akcie) za pevně danou realizační cenu nebo (např. u indexových opcí) žádat hotovostní výplatu smlouvy vypočtenou na základě rozdílu mezi realizační cenou a cenou podkladového aktiva v době využití práva. Cena opce závisí na cenovém trendu a volatilitě podkladového aktiva a na době zbývající do platnosti. Vaše ztráty jsou omezeny na kupní cenu. Upsáním opce přijímáte závazek dodržet práva kupce opce, tedy dodat podkladovou komoditu či finanční instrument, přijmout dodávku nebo poskytnout platbu v hotovosti. Vaše zisky jsou omezeny prémií. Vaše potenciální ztráta je neomezená. Pokud není opce využita, stává se uplynutím období stanoveného pro její využití bezcennou. Veďte proto tato data u vašich opcí v přísné patrnosti. 14 Rizika související s hotovostními nebo akciovými obligacemi Hotovostní nebo akciové obligace jsou kombinací bankovních obligací a upsané prodejní opce nebo upsaného opčního listu na prodej. Investor získává úrok nad tržní cenou, protože se zavazuje přijmout zpětný odkup ve formě akcií namísto hotovosti v případě, že cena akcií v době odkupu nedosáhne určité úrovně. Cena hotovostních nebo akciových obligací závisí na cenových trendech podkladových akcií. Čím větší je fluktuace (volatilita) akcií, tím pohyblivější bude i cena hotovostní nebo akciové obligace. Typ výplaty hotovostní nebo akciové obligace závisí na ceně podkladových akcií v předem stanovený okamžik. Pokud cena vlastní hodnoty překročí uplatněnou cenu, lze obligace prodat za nominální hodnotu v hotovosti. Investorovi vzniká ztráta, pokud je obligace vykoupena za akcie (pokud investor získané akcie ihned neprodá, je možné ztrátu nahradit v případě pozdějšího růstu jejich kurzu. Na druhou stranu může další pokles kurzu investorovi způsobit další ztráty. Viz též Rizika související s akciemi ). Ztráta se omezuje na hodnotu vloženého kapitálu. Úroky se investorovi vyplácejí v plné výši. Investor přijde o celou investici, tj. jistinu i úroky, pokud se emitent během doby platnosti instrumentu stane insolventním. 10

Informace o investičních nástrojích a souvisejících rizicích

Informace o investičních nástrojích a souvisejících rizicích Informace o investičních nástrojích a souvisejících rizicích V případě, že se prostřednictvím Roklenu rozhodnete investovat do investičních nástrojů, je nezbytné, abyste rozuměli níže uvedeným rizikům,

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb poskytovaných ATLANTIK finanční trhy, a.s. (dále jen Obchodník ), investičních

Více

Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční nástroje a rizika s nimi související CENNÉ PAPÍRY Dokumentace: Banka uzavírá s klientem standardní smlouvy dle typu kontraktu (Komisionářská smlouva, repo smlouva, mandátní smlouva). AKCIE je

Více

STATUT KB vyvážený důchodový fond KB Penzijní společnosti, a.s. 1 Základní údaje o Fondu 2 Vymezení některých pojmů

STATUT KB vyvážený důchodový fond KB Penzijní společnosti, a.s. 1 Základní údaje o Fondu 2 Vymezení některých pojmů STATUT KB vyvážený důchodový fond KB Penzijní společnosti, a.s. 1 Základní údaje o Fondu 1. Název Fondu zní: KB vyvážený důchodový fond KB Penzijní společnosti, a.s.. 2. Zkrácený název Fondu zní: KB vyvážený

Více

PROHLÁŠENÍ O SEZNÁMENÍ SE S INVESTIČNÍMI RIZIKY

PROHLÁŠENÍ O SEZNÁMENÍ SE S INVESTIČNÍMI RIZIKY PROHLÁŠENÍ O SEZNÁMENÍ SE S INVESTIČNÍMI RIZIKY ze dne 14. ledna 2015 I. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Prohlášení o seznámení se s investičními riziky (dále jen Prohlášení ) je nedílnou součástí Pravidel poskytování

Více

Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS, a.s. Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS, a.s. I. OBECNÁ ČÁST 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS, a.s., (dále jen Obchodník ), vydané ve smyslu 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský

Více

Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji

Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Obchody s investičními nástroji jsou nejen příležitostí

Více

Investiční dotazník. IČ/RČ : č. OP(pasu): platný do:

Investiční dotazník. IČ/RČ : č. OP(pasu): platný do: Investiční dotazník společnost: CYRRUS a.s. adresa: Veveří 111 (PLATINIUM), 616 00 Brno IČ: 63907020 tel.: 538 705 711; fax : 538 705 733; e-mail: info@cyrrus.cz Zapsaná v obchodním rejstříku oddíl B,

Více

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Investiční produkty

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Investiční produkty Produkty finančních trhů a jejich rizika Investiční produkty 1 Obsah Úvod... 3 Vysvětlivky... 4 Seznam zkratek... 6 Riziko ztráty z realizovaného obchodu... 6 Daňové dopady... 6 finančních instrumentů:...

Více

STATUT. Vyváženého důchodového fondu důchodového spoření. Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. OBSAH. Vymezení pojmů...

STATUT. Vyváženého důchodového fondu důchodového spoření. Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. OBSAH. Vymezení pojmů... STATUT Vyváženého důchodového fondu důchodového spoření OBSAH Vymezení pojmů... strana 2 Článek 1 Základní údaje... strana 4 Článek 2 Údaje o penzijní společnosti... strana 5 Článek 3 Investiční cíle a

Více

PRODEJNÍ PROSPEKT. CPB Kapitalanlage GmbH Bankgasse 2 A 1010 Vídeň. Success absolute (podílový fond podle 20 zákona o investičních fondech)

PRODEJNÍ PROSPEKT. CPB Kapitalanlage GmbH Bankgasse 2 A 1010 Vídeň. Success absolute (podílový fond podle 20 zákona o investičních fondech) PRODEJNÍ PROSPEKT CPB Kapitalanlage GmbH Bankgasse 2 A 1010 Vídeň Success absolute (podílový fond podle 20 zákona o investičních fondech) Tento prodejní prospekt byl vydán v březnu 2007 ve shodě se stanovami

Více

Československá obchodní banka, a. s.

Československá obchodní banka, a. s. Československá obchodní banka, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let a splatností kterékoli emise dluhopisů vydané v rámci

Více

KB Ametyst 5. Zjednodušený Statut

KB Ametyst 5. Zjednodušený Statut KB Ametyst 5 Zjednodušený Statut OBSAH Zjednodušený Statut 3 Část A statutární údaje 3 Stručná prezentace 3 Informace o investicích a správě 3 Klasifikace 3 Záruka 3 SKIPCP jiné SKIPCP 3 Cíl správy 4 Popis

Více

STATUT. (úplné znění)

STATUT. (úplné znění) STATUT Pioneer zajištěný fond 2, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (úplné znění) Služby investorům: Pioneer Asset Management, a.s. IČ: 25684558, se sídlem Praha 8, Karolinská

Více

PATRIA FINANCE, A. S. A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 31. PROSINCE 2003

PATRIA FINANCE, A. S. A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 31. PROSINCE 2003 PATRIA FINANCE, A. S. A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Poznámka 31. prosince 2003 31. prosince 2002 Úrokové výnosy 4 14 317 24 767 Úrokové náklady 4-8

Více

Poslední aktualizace 25.5.2009 Platný od 22.1.2009. ČR statut FKD

Poslední aktualizace 25.5.2009 Platný od 22.1.2009. ČR statut FKD STATUT Fond korporátních dluhopisů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. I. Obecné náležitosti statutu Článek 1 Základní údaje o Fondu 1. Úplný název fondu je Fond korporátních

Více

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB Asian Winners 2

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB Asian Winners 2 Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB Asian Winners 2 i) Informace týkající se společnosti FUND PARTNERS 1) stručná charakteristika společnosti FUND PARTNERS Datum vzniku : 10. dubna 2002 Místo

Více

PROSPEKT. Raiffeisen-Europa-HighYield Fonds

PROSPEKT. Raiffeisen-Europa-HighYield Fonds PROSPEKT fondu Raiffeisen-Europa-HighYield Fonds kapitálového investičního fondu podle 20 rakouského Zákona o investičních fondech společnosti Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H. A-1010 Vídeň,

Více

Informace. o finančních nástrojích a rizicích spojených s investováním

Informace. o finančních nástrojích a rizicích spojených s investováním Informace o finančních nástrojích a rizicích spojených s investováním Společnost QuantOn Solutions, o. c. p., a. s. (Dále jen QuantOn Solutions nebo i obchodník) poskytuje klientovi v souladu s 73d odst.

Více

Fondy obchodované na burze

Fondy obchodované na burze Fondy obchodované na burze Definice Fondy obchodované na burze (ETF) jsou akcie fondu, které se obchodují jako kmenové akcie na akciové burze. ETF obecně tvoří koš cenných papírů (např. koš akcií), který

Více

Základní prospekt Dluhopisového programu. Raiffeisenbank a.s.

Základní prospekt Dluhopisového programu. Raiffeisenbank a.s. Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 50 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 15 let Na základě tohoto dluhopisového programu (dále také jen Dluhopisový program

Více

Analýzy a doporučení

Analýzy a doporučení Fio banka, a.s. Fio Fundamentální analýza společnosti RWE AG Analýzy a doporučení Doporučení: držet Cílová cena: 33,- EUR 22.3.2012 Změna doporučení na DRŽET z KOUPIT K dnešnímu dni měníme naše doporučení

Více

PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za prvních devět měsíců 2015

PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za prvních devět měsíců 2015 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za prvních devět měsíců 2015 26. listopadu 2015 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za prvních devět

Více

KB AMETYST FLEXI ZJEDNODUŠENÝ STATUT

KB AMETYST FLEXI ZJEDNODUŠENÝ STATUT KB AMETYST FLEXI ZJEDNODUŠENÝ STATUT KB AMETYST FLEXI ZJEDNODUŠENÝ STATUT SKIPCP odpovídající evropským normám ČÁST A STATUTÁRNÍ ÚDAJE STRUČNÁ PREZENTACE: KÓD ISIN: FR0010510552 NÁZEV: KB AMETYST FLEXI

Více

Analýzy a doporučení. Doporučení: Držet Cílová cena: 923 Kč. 28.4.2011 Změna doporučení na DRŽET z KOUPIT

Analýzy a doporučení. Doporučení: Držet Cílová cena: 923 Kč. 28.4.2011 Změna doporučení na DRŽET z KOUPIT Fio banka, a.s. Fio Analýzy a doporučení Změna cílové ceny společnosti ČEZ Doporučení: Držet Cílová cena: 923 Kč 28.4.2011 Změna doporučení na DRŽET z KOUPIT K dnešnímu dni měníme naše doporučení u energetické

Více

EMISNÍ POVOLENKY PŘÍLEŽITOSTI OBCHODOVÁNÍ VE 3. FÁZI ANEB NOVINKY, KTERÝCH SE DÁ VYUŽÍT

EMISNÍ POVOLENKY PŘÍLEŽITOSTI OBCHODOVÁNÍ VE 3. FÁZI ANEB NOVINKY, KTERÝCH SE DÁ VYUŽÍT EMISNÍ POVOLENKY PŘÍLEŽITOSTI OBCHODOVÁNÍ VE 3. FÁZI ANEB NOVINKY, KTERÝCH SE DÁ VYUŽÍT 18. dubna 2013, Hradec Králové Praktická doporučení při obchodování s povolenkami Ing. Pavlína Novotná, MSc. Přehled

Více

EMISNÍ PODMÍNKY PROGRAMU

EMISNÍ PODMÍNKY PROGRAMU EMISNÍ PODMÍNKY PROGRAMU Hypoteční zástavní listy vydávané v rámci tohoto Dluhopisového programu (dále také jen "Dluhopisy") jsou vydávány podle Zákona o dluhopisech společností Wüstenrot hypoteční banka

Více

ZPRAVODAJ. Říjen prosinec 2004 ročník VI číslo 4

ZPRAVODAJ. Říjen prosinec 2004 ročník VI číslo 4 ZPRAVODAJ Říjen prosinec 2004 ročník VI číslo 4 Víte, jaký je Váš investiční profil? Naladíme vám investici přesně podle Vaší osobnosti. ÚVOD Váš investiční profil Milí čtenáři, v novém čísle našeho Zpravodaje

Více

Průvodce investováním

Průvodce investováním 19 října 2012 Průvodce investováním Co je to ESMA? Zkratka ESMA označuje Evropský orgán pro cenné papíry a trhy. Je to nezávislý regulační orgán Evropské unie se sídlem v Paříži. Jedním z cílů orgánu ESMA

Více

STATUT. Sirius Investments, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

STATUT. Sirius Investments, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. STATUT Sirius Investments, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. OBSAH Vymezení pojmů... 3 Část I. Obecné náležitosti... 4 1 Základní údaje o investičním fondu... 4 2 Obhospodařovatel...

Více

Franklin Euro High Yield Fund

Franklin Euro High Yield Fund Franklin Euro High Yield Fund Franklin Templeton Investment Funds, Třída A(acc)EUR ISIN LU0131126574 Podfond investiční společnosti Franklin Templeton Investment Funds. Správcovská společnost je Franklin

Více

ČÁST PÁTÁ NĚKTERÁ PRAVIDLA PRO OMEZENÍ RIZIK HLAVA I PRAVIDLA ANGAŽOVANOSTI. Díl 1. Angažovanost investičního portfolia

ČÁST PÁTÁ NĚKTERÁ PRAVIDLA PRO OMEZENÍ RIZIK HLAVA I PRAVIDLA ANGAŽOVANOSTI. Díl 1. Angažovanost investičního portfolia ČÁST PÁTÁ NĚKTERÁ PRAVIDLA PRO OMEZENÍ RIZIK HLAVA I PRAVIDLA ANGAŽOVANOSTI Díl 1 Angažovanost investičního portfolia 180 Vymezení angažovanosti investičního portfolia (1) Angažovaností investičního portfolia

Více

PROSPEKT A EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ

PROSPEKT A EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ PROSPEKT A EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ VIG RE zajišťovna, a.s. Dluhopisy VIG RE Zero Bond/2014 s výnosem ve výši rozdílu mezi jmenovitou hodnotou a jejich nižším emisním kurzem v celkové předpokládané jmenovité

Více

VYHLÁŠKA ze dne 24. listopadu 2009, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY

VYHLÁŠKA ze dne 24. listopadu 2009, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY 434 VYHLÁŠKA ze dne 24. listopadu 2009, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví Česká národní banka stanoví podle 136 odst. 1 písm. a) až c), f) až h), j) až m), o), p), t), u),

Více

Před uskutečněním investice by měl Investor zvážit zejména: Specifická rizika investování do cenných papírů

Před uskutečněním investice by měl Investor zvážit zejména: Specifická rizika investování do cenných papírů Před uskutečněním investice by měl Investor zvážit zejména: a) rizikovost transakce v závislosti na typu aktiv, do nichž investuje, a jejich poměru na celkovém portfoliu. Mezi nejméně rizikové (tzv. konzervativní)

Více

Akciové. investování. www.xtb.cz

Akciové. investování. www.xtb.cz Akciové investování www.xtb.cz Obsah Úvod k akciovému investování 9 základní pojmů akciového investora Důležité faktory čas, výnos, riziko 3 +1 investiční strategie: Hodnotové investiční tituly Růstové

Více

Trh. Tržní mechanismus. Úroková arbitráž. Úroková míra. Úroková sazba. Úrokový diferenciál. Úspory. Vnitřní směnitelnost.

Trh. Tržní mechanismus. Úroková arbitráž. Úroková míra. Úroková sazba. Úrokový diferenciál. Úspory. Vnitřní směnitelnost. Slovník pojmů Agregátní poptávka Apreciace Bazický index Běžný účet platební bilance Cena Cenný papír Cenová hladina Centrální banka Centrální košová parita Ceteris paribus Černý trh Čistá inflace Daň

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 08.09.2011

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 08.09.2011 Odbor finanční V Písku dne: 15.08.2011 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 08.09.2011 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Možnosti zhodnocení dočasně volných finančních prostředků města Písek NÁVRH USNESENÍ Rada

Více

Smlouva o obstarání nákupu a prodeje investičních nástrojů (SH-ONP-1409)

Smlouva o obstarání nákupu a prodeje investičních nástrojů (SH-ONP-1409) číslo smlouvy: A Smluvní strany Klient muž žena Smlouva o obstarání nákupu a prodeje investičních nástrojů (SH-ONP-1409) NÁZEV ÚČTU: Active Invest Horizont Invest Jméno a příjmení, titul / Obchodní firma:

Více

Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka

Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka Obsah Co je riziko? Rizika dluhových instrumentů Rizika akciových trhů Jak s nimi pracovat? Co je riziko? Riziku se nelze vyhnout!

Více

EMISNÍ PODMÍNKY. Dluhopisy s pohyblivým úrokovým výnosem. splatné v roce 2010 ISIN CZ0003501538. Emisní kurz k datu emise: 100 %

EMISNÍ PODMÍNKY. Dluhopisy s pohyblivým úrokovým výnosem. splatné v roce 2010 ISIN CZ0003501538. Emisní kurz k datu emise: 100 % ČSOB Leasing, a. s. EMISNÍ PODMÍNKY Dluhopisy s pohyblivým úrokovým výnosem v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 9.000.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní lhůty splatné v roce 2010

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění OK Universum

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění OK Universum Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění OK Universum GTC-30160108 platné od 1.1.2016 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Pro pojištění OK Universum, které sjednává NOVIS Poisťovňa a.s., odštěpný závod, platí uzavřená

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO REALIZACI REPO OPERACÍ A REVERZNÍCH REPO OPERACÍ (dále jen OPR )

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO REALIZACI REPO OPERACÍ A REVERZNÍCH REPO OPERACÍ (dále jen OPR ) OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO REALIZACI REPO OPERACÍ A REVERZNÍCH REPO OPERACÍ (dále jen OPR ) Repo operace a nebo Reverzní Repo operace jsou prováděny na základě Komisionářské smlouvy uzavřené mezi Zákazníkem

Více

Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 1 000 000 000 EUR s dobou trvání programu 30 let

Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 1 000 000 000 EUR s dobou trvání programu 30 let Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 1 000 000 000 EUR s dobou trvání programu 30 let Na základě tohoto dluhopisového programu (dále také jen Dluhopisový program

Více

SBIÂRKA ZAÂ KONUÊ. RocÏnõÂk 2007 CÏ ESKAÂ REPUBLIKA. CÏ aâstka 46 RozeslaÂna dne 1. cïervna 2007 Cena KcÏ 249,± OBSAH:

SBIÂRKA ZA KONUÊ. RocÏnõÂk 2007 CÏ ESKA REPUBLIKA. CÏ aâstka 46 RozeslaÂna dne 1. cïervna 2007 Cena KcÏ 249,± OBSAH: RocÏnõÂk 2007 SBIÂRKA ZA KONUÊ CÏ ESKA REPUBLIKA CÏ aâstka 46 RozeslaÂna dne 1. cïervna 2007 Cena KcÏ 249,± OBSAH: 123. Vyhla sï ka o pravidlech obezrïetneâho podnikaânõâ bank, sporïitelnõâch a uâveïrnõâch

Více

Informace pro zákazníky společnosti WOOD & Company Financial Services, a.s.

Informace pro zákazníky společnosti WOOD & Company Financial Services, a.s. Informace pro zákazníky společnosti WOOD & Company Financial Services, a.s. Tento informační dokument shrnuje nejpodstatnější informace spojené se zavedením pravidel Směrnice 2004/39/EC (MiFID), které

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Ekonomicko-správní fakulta Jana Hnátková (UČO 174727) Finanční podnikání Magisterské (prezenční) studium Imatrikulační ročník 2005 Téma: Finanční deriváty Finanční trhy (PFFITR)

Více

ABN AMRO Absolute Return Bond Fund (Euro)

ABN AMRO Absolute Return Bond Fund (Euro) ABN AMRO Absolute Return Bond Fund (Euro) Podfond investièní spoleènosti ABN AMRO Funds, založené jako podnik pro kolektivní investování do pøevoditelných cenných papírù podle lucemburského práva Èesky

Více

Úřední věstník Evropské unie OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY. ze dne 31. srpna 2000. o nástrojích a postupech měnové politiky Eurosystému

Úřední věstník Evropské unie OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY. ze dne 31. srpna 2000. o nástrojích a postupech měnové politiky Eurosystému 268 10/sv. 1 32000O0007 11.12.2000 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ L 310/1 OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 31. srpna 2000 o nástrojích a postupech měnové politiky Eurosystému (ECB/2000/7)

Více

PARVEST EURO EQUITIES Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem

PARVEST EURO EQUITIES Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Zjednodušený prospekt LISTOPAD 2009 Tento zjednodušený prospekt obsahuje obecné informace o společnosti PARVEST ( SICAV ) a

Více

v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém EU

v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém EU OHL ŽS, a.s. Burešova 938/17 660 02 Brno - střed Pololetní zpráva zpracovaná k 30. červnu 2009 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém EU Podpis statutárního orgánu OHL

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035. Finanční management II

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035. Finanční management II Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 Finanční management II Externí vlastní zdroje financování Externí zdroje: vlastní emise akcií, venture capital

Více

PATRIA FINANCE, a.s. Výroční zpráva 2004

PATRIA FINANCE, a.s. Výroční zpráva 2004 PATRIA FINANCE, a.s. Výroční zpráva 2004 25. března 2005 1 2 3 OBSAH Zpráva představenstva 3 Rozvaha 4 Výkaz zisku a ztráty 6 Přehled o změnách ve vlastním kapitálu 7 Příloha k účetní závěrce 8 Zpráva

Více

Doporuc ujeme vyuz ı t poklesu a nakupovat do portfolia warranty Autor: Tomáš Tyl Datum 4.9.2015

Doporuc ujeme vyuz ı t poklesu a nakupovat do portfolia warranty Autor: Tomáš Tyl Datum 4.9.2015 Doporuc ujeme vyuz ı t poklesu a nakupovat do portfolia warranty Autor: Tomáš Tyl Datum 4.9.2015 Motivace - Zajištěné a strukturované produkty (dále strukturované produkty) jsme chtěli používat jako alternativu

Více

STATUT. WOOD & Company Dluhopisový fond otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s.

STATUT. WOOD & Company Dluhopisový fond otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s. STATUT WOOD & Company Dluhopisový fond otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s. červenec 2014 OBSAH Vymezení pojmů... 1 Část I.... 3 Obecné náležitosti Statutu... 3 1. Fond kvalifikovaných

Více

VYHLÁŠKA ze dne 16. února 2012 o minimálních náležitostech statutu účastnického fondu a statutu důchodového fondu

VYHLÁŠKA ze dne 16. února 2012 o minimálních náležitostech statutu účastnického fondu a statutu důchodového fondu Strana 418 Sbírka zákonů č. 57 / 2012 Částka 22 57 VYHLÁŠKA ze dne 16. února 2012 o minimálních náležitostech statutu účastnického fondu a statutu důchodového fondu Česká národní banka stanoví podle 170

Více

ZKRÁCENÝ PROSPEKT GE MONEY EMERGING MARKETS EQUITY INVESTMENT FUND. Správce fondu: Budapest Alapkezelő Zrt. (Sídlo: 1138 Budapest, Váci út 193.

ZKRÁCENÝ PROSPEKT GE MONEY EMERGING MARKETS EQUITY INVESTMENT FUND. Správce fondu: Budapest Alapkezelő Zrt. (Sídlo: 1138 Budapest, Váci út 193. ZKRÁCENÝ PROSPEKT GE MONEY EMERGING MARKETS EQUITY INVESTMENT FUND Správce fondu: Budapest Alapkezelő Zrt. (Sídlo: 1138 Budapest, Váci út 193.) Hlavní distributor: Budapest Bank Nyrt. (Sídlo: 1138 Budapest,

Více

TEORETICKÉ PŘEDPOKLADY Garantovaných produktů

TEORETICKÉ PŘEDPOKLADY Garantovaných produktů TEORETICKÉ PŘEDPOKLADY Garantovaných produktů 1 Výnosově -rizikový profil Knockoutprodukty Warrants Výnosová-šance Garantované produkty Dluhopisy Diskontové produkty Airbag Bonus Indexové produkty Akciové

Více

jméno/firma: tel.: bydliště/sídlo: e-mail.: koresp. adresa: č. b. účtu:

jméno/firma: tel.: bydliště/sídlo: e-mail.: koresp. adresa: č. b. účtu: Investiční dotazník společnost: adresa: EFEKTA CONSULTING, a.s. Erbenova 312/1 (Belveder), 602 00 Brno IČ: 60717068 tel.: +420 545 219 713; e-mail:efekta@efekta.cz Vedená Krajským soudem v Brně oddíl B.,

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2008 Lenka Ponocná Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví Katedra : Bankovnictví a pojišťovnictví Studijní

Více

Proces emise podnikových a komunálních dluhopisů

Proces emise podnikových a komunálních dluhopisů UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ Proces emise podnikových a komunálních dluhopisů BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2006 Monika Zukalová UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ Proces emise podnikových

Více

STATUT. Pioneer zajištěný fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond

STATUT. Pioneer zajištěný fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond STATUT Pioneer zajištěný fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (úplné znění) Služby investorům: Pioneer Asset Management, a.s. IČ: 25684558, se sídlem Praha 8, Karolinská 650/1,

Více

Souhrn dění prosinec 2013

Souhrn dění prosinec 2013 MĚSÍČNÍ REPORT Zpravodajství z kapitálových trhů 1.12. 31.12.2013 Souhrn dění prosinec 2013 Souhrn Riziková aktiva se v prosinci vyvíjela smíšeně, přičemž rostly akciové indexy na rozvinutých trzích, ovšem

Více

Spreadový týdeník 26.-30.1.2015

Spreadový týdeník 26.-30.1.2015 Spreadový týdeník 26.-30.1.2015 Marek Hauf analytik hauf@hbpartners.cz Tel: 234 768 016 SHRNUTÍ PŘEDEŠLÉHO TÝDNE: Graf č. 1: Komoditní spread CBM5-CBZ5 (zdroj: Track`n Trade) Pohled zpět na týden 12.1.-16.1.2015

Více

MODEL OBCHODOVÁNÍ PRO STRUKTUROVANÉ PRODUKTY

MODEL OBCHODOVÁNÍ PRO STRUKTUROVANÉ PRODUKTY Burzovní pravidla část IV. MODEL OBCHODOVÁNÍ PRO STRUKTUROVANÉ PRODUKTY v obchodním systému Xetra Praha Článek 1 Předmět ustanovení 3 Článek 2 Hlavní zásady tržního modelu 3 Článek 3 Produkty a segmentace

Více

STRUKTUROVANÉ PRODUKTY. Karel Urbanovský, jaro 2012

STRUKTUROVANÉ PRODUKTY. Karel Urbanovský, jaro 2012 STRUKTUROVANÉ PRODUKTY Karel Urbanovský, jaro 2012 1 STRUKTUROVANÉ PRODUKTY Obecně SP Dělení SP Pákové produkty Investiční produkty Investiční certifikáty 2 STRUKTUROVANÉ PRODUKTY Trh moderních strukturovaných

Více

Infolist produktu FORTE

Infolist produktu FORTE Infolist produktu FORTE 800 100 777 www.csobpoj.cz FORTE Infolist produktu Sdělení informací pojistitelem zájemci o pojištění Informace o produktu Forte je investiční životní pojištění. Zhodnocení investiční

Více

MODEL OBCHODOVÁNÍ PRO AKCIE A DLUHOPISY

MODEL OBCHODOVÁNÍ PRO AKCIE A DLUHOPISY Burzovní pravidla - část III. MODEL OBCHODOVÁNÍ PRO AKCIE A DLUHOPISY v obchodním systému XETRA Praha Strana 1 Article 1 Předmět ustanovení 3 Article 2 Základní zásady tržního modelu Xetra 3 Article 3

Více

ÚVĚROVÉ PODMÍNKY K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH

ÚVĚROVÉ PODMÍNKY K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH ÚVĚROVÉ PODMÍNKY K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH SLUŽEB I. Úvodní ustanovení 1. Tyto úvěrové podmínky k Rámcové smlouvě o poskytování finančních služeb Banky (dále jen Úvěrové podmínky k Rámcové

Více

Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny

Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny FLEXI životní pojištění Pozn.: Data uvedená v Bulletinu lze využít i pro potřeby produktů FLEXI INVEST 2008 a H-FIX, zejména pro případ mimořádných

Více

Trhy s cennými papíry. Michal Radvan

Trhy s cennými papíry. Michal Radvan Trhy s cennými papíry Michal Radvan 1 Trhy Trh výrobních faktorů x trh s výrobky x finanční trh Finanční x peněžní x kapitálový x úvěrový x pojistný trh Trh majetkových CP x dluhových CP x podmíněných

Více

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS specialista

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS specialista MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS specialista Číselný kód adepta (tento kód napište do levé spodní části každého dalšího použitého volného listu papíru s řešením příkladů) Kalkulačka (jméno

Více

ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy

ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy Zákon č. 190/2004 Sb. o dluhopisech, ve znění zákona č. 378/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., a zákona č. 230/2009 Sb. Parlament se

Více

5 000 000 000 Kč. Hypoteční zástavní listy s pevným úrokovým výnosem 5,85 % p.a. splatné v roce 2017 ISIN CZ0002001423

5 000 000 000 Kč. Hypoteční zástavní listy s pevným úrokovým výnosem 5,85 % p.a. splatné v roce 2017 ISIN CZ0002001423 EMISNÍ DODATEK ZE DNE 20. LISTOPADU 2007 5 000 000 000 Kč Hypoteční zástavní listy s pevným úrokovým výnosem 5,85 % p.a. splatné v roce 2017 ISIN CZ0002001423 Tento emisní dodatek (dále jen Emisní dodatek

Více

Otázka 24 Výkaz o finančních tocích označujeme: a cash flow b rozvaha c výsledovka d provozní hospodářský výsledek e výkaz o pracovním kapitálu

Otázka 24 Výkaz o finančních tocích označujeme: a cash flow b rozvaha c výsledovka d provozní hospodářský výsledek e výkaz o pracovním kapitálu TEORETICKÉ OTÁZKY Otázka 1 Pokud firma dosahuje objemu výroby, který je označován jako tzv. bod zvratu, potom: a vyrábí objem produkce, kdy se celkové příjmy (výnosy, tržby) rovnají mezním nákladům b vyrábí

Více

Členění termínových obchodů z hlediska jejich základních

Členění termínových obchodů z hlediska jejich základních Členění termínových obchodů z hlediska jejich základních vlastností a způsobů obchodovatelnosti TERMÍNOVÉ OBCHODY Neodvolatelné /tzv. pevné/ termínové obchody Termínové kontrakty typu forward a futures

Více

MĚSTO LIBEREC. Dluhopisy s pohyblivým výnosem v celkové předpokládané jmenovité hodnotě 2.000.000.000 Kč splatné v roce 2025 ISIN CZ0001500102

MĚSTO LIBEREC. Dluhopisy s pohyblivým výnosem v celkové předpokládané jmenovité hodnotě 2.000.000.000 Kč splatné v roce 2025 ISIN CZ0001500102 Dluhopisy s pohyblivým výnosem v celkové předpokládané jmenovité hodnotě 2.000.000.000 Kč splatné v roce 2025 ISIN CZ0001500102 Komunální dluhopisy vydávané statutárním městem Liberec, se sídlem nám. Dr.

Více

Raiffeisen chráněný fond americké prosperity, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen chráněný fond americké prosperity, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. , otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Obsah 1. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK... 4 2. FOND KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ... 6 2.1 NÁZEV FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ... 6 2.2 DEN VZNIKU

Více

Pražská energetika, a.s. SAMOSTATNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

Pražská energetika, a.s. SAMOSTATNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA SAMOSTATNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA K 31. PROSINCI 2014 Výkaz zisku a ztráty (tis. Kč) Pozn. Výnosy z prodané elektřiny a plynu

Více

Erste Bank: výrazné zvýšení zisku v prvním pololetí

Erste Bank: výrazné zvýšení zisku v prvním pololetí TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 31. července Erste Bank: výrazné zvýšení zisku v prvním pololetí Hlavní události 1 : Čistý úrokový výnos vzrostl z 1 369,5 mil. EUR na 1 481,8 mil. EUR (+8,2 %) Čisté příjmy z poplatků

Více

CFI Z-Allocator CZK I.

CFI Z-Allocator CZK I. CFI Z-Allocator CZK I. 100% Garance návratnosti investované částky Nová konstrukce strukturovaného produktu Vysoká participace na podkladovém aktivu Krátká splatnost 4 roky Emitentem banka s vysokým ratingem

Více

GE Money Balancovany Investment Fund. GE Money Balancovaný Fond

GE Money Balancovany Investment Fund. GE Money Balancovaný Fond VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Základní údaje Název Název v anglickém jazyce Název v českém jazyce Zkrácený název Zkrácený název v anglickém jazyce Zkrácený název v českém jazyce GE Money Balancovany Alap* GE Money

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ZDRAVÍ A DŮCHOD

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ZDRAVÍ A DŮCHOD Úvodní ustanovení Pro investiční životní pojištění pro zdraví a důchod, které sjednává Wüstenrot, životní pojišťovna, a.s., adresa nám. Kinských 602/2, 150 00 Praha 5, IČ: 257 20 198, zapsaná v Obchodním

Více

Plán umisťování aktiv

Plán umisťování aktiv Conseq Opportunity, otevřený podílový fond kvalifikovaných investorů (dále jen Fond ) Plán umisťování aktiv 22. 9. 2014 sestavený Investičním manažerem v souladu s čl. 6.13 statutu Fondu. Pojmy užívané

Více

Kontrolní závěr z kontrolní akce 15/13. Státní dluh a výdaje na jeho financování

Kontrolní závěr z kontrolní akce 15/13. Státní dluh a výdaje na jeho financování Kontrolní závěr z kontrolní akce 15/13 Státní dluh a výdaje na jeho financování Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (dále jen NKÚ ) na rok 2015 pod číslem

Více

Speciální pojistné podmínky pro FLEXI životní pojištění

Speciální pojistné podmínky pro FLEXI životní pojištění Pojišťovna České spořitelny, a.s., Vienna Insurance Group, Pardubice, nám. Republiky 115, PSČ 530 02, IČ: 47452820. Datum zápisu v OR vedeném KS v Hradci Králové 1. 10. 1992 v oddílu B a vložce 855. Speciální

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU. Ing. Petr Bora, Ph.D.

FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU. Ing. Petr Bora, Ph.D. INOVACE BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH OBORŮ NA HORNICKO-GEOLOGICKÉ FAKULTĚ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ - TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU Ing. Petr Bora, Ph.D. 2015 Tento projekt

Více

Sbírka příkladů z finanční matematiky Michal Veselý 1

Sbírka příkladů z finanční matematiky Michal Veselý 1 Sbírka příkladů z finanční matematiky Michal Veselý 1 Jednoduché úročení Příklad 1.1. Do banky jste na běžný účet uložil(a) vklad ve výši 95 000 Kč dne 15. 8. 2013 a i s úroky jej vybral(a) dne 31. 12.

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 160 Rozeslána dne 28. prosince 2015 Cena Kč 230, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 160 Rozeslána dne 28. prosince 2015 Cena Kč 230, O B S A H : Ročník 2015 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 160 Rozeslána dne 28. prosince 2015 Cena Kč 230, O B S A H : 374. Zákon o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu 375. Zákon, kterým se mění

Více

NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 Sekce licenčních a sankčních řízení

NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 Sekce licenčních a sankčních řízení NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 Sekce licenčních a sankčních řízení V Praze dne 23. ledna 2015 Č.j.: 2015 / 8456 / 570 Ke sp.zn. Sp/2015/9/573 Počet stran: 11 GEEN General Energy a.s. IČO 289 16 794 Klimentská

Více

1. Ukazatelé likvidity

1. Ukazatelé likvidity Finanční analýza Z údajů rozvahy lze vypočítat ukazatele likvidity, zadluženosti a finanční stability. 1. Ukazatelé likvidity Měří schopnost podniku spokojit (vyrovnat) své běžné (krátkodobé) finanční

Více

ZAJIŠTĚNÍ KURZOVÉHO RIZIKA

ZAJIŠTĚNÍ KURZOVÉHO RIZIKA ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA Provozně ekonomická fakulta Katedra obchodu a financí TEZE K DP ZAJIŠTĚNÍ KURZOVÉHO RIZIKA U VYBRANÉ OBCHODNÍ TRANSAKCE Vedoucí diplomové práce: Vypracoval: Ing. Jana Žehrová

Více

IZ GLOBAL MARKETS. І. Zveřejňování údajů o cílech a zásadách investičního zprostředkovatele v oblasti řízení rizik

IZ GLOBAL MARKETS. І. Zveřejňování údajů o cílech a zásadách investičního zprostředkovatele v oblasti řízení rizik IZ GLOBAL MARKETS PRAVIDLA PRO ZVEŘEJŇOVÁNÍ ÚDAJŮ V SOULADU S POŽADAVKY ČLÁNKU 142, ODST. 3 A ODST. 4 ČLÁNKU 150 VYHLÁŠKY Č. 35 O KAPITÁLOVÉ PŘIMĚŘENOSTI A LIKVIDITY INVESTIČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ Tato

Více

Fundamentální rozbor sezónní spready duben 2015

Fundamentální rozbor sezónní spready duben 2015 Fundamentální rozbor sezónní spready duben 2015 Energie a Kovy Nákup červenec 15 benzín/prodej červenec 15 topný olej Spotřeba benzínu začíná růst v průběhu jara, tedy ve stejné době kdy producenti a distributoři

Více

PODMÍNKY PRO KONTOKORENT

PODMÍNKY PRO KONTOKORENT PODMÍNKY PRO KONTOKORENT Podmínky pro Kontokorent vydává, Radlická 333/150, 150 57 Praha 5; IČO 00001350, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B: XXXVI, vložka 46 (dále

Více

Trhy pokračují ve vítězném tažení!

Trhy pokračují ve vítězném tažení! Michal Valentík, hlavní investiční stratég ČP INVEST Klíčové události Vývoj finančních trhů Trhy pokračují ve vítězném tažení! Mají za sebou nejlepší leden od roku 1989. Kapitálové trhy vstoupily do nového

Více

MĚNOVÁ STATISTIKA BŘEZEN

MĚNOVÁ STATISTIKA BŘEZEN BŘEZEN 2015 2 OBSAH Tabulka 1: Základní úrokové sazby 4 Tabulka 2: Úrokové sazby finančních trhů 4 Komentáře k tabulkám 1-2 5 Měnový vývoj Tabulka 3: Základní měnové indikátory 6 Tabulka 4: Peněžní agregáty

Více

Jak splním svoje očekávání

Jak splním svoje očekávání Jak splním svoje očekávání Přehled investičních nástrojů SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ Každý máme svoje potřeby a sny závislé na prostředí, ve kterém žijeme, a životním období, ve kterém se

Více

PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. PRO HYPOTEČNÍ ÚVĚRY. (dále jen Podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 1.1. Rozsah platnosti a změny

PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. PRO HYPOTEČNÍ ÚVĚRY. (dále jen Podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 1.1. Rozsah platnosti a změny PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. PRO HYPOTEČNÍ ÚVĚRY (dále jen Podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Rozsah platnosti a změny 1.1.1. Tyto Podmínky upravují pravidla pro poskytování účelových

Více

Oznámení o svolání schůzí vlastníků dluhopisů vydaných společností CPI BYTY, a.s. (dále jen Oznámení )

Oznámení o svolání schůzí vlastníků dluhopisů vydaných společností CPI BYTY, a.s. (dále jen Oznámení ) Oznámení o svolání schůzí vlastníků dluhopisů vydaných společností CPI BYTY, a.s. (dále jen Oznámení ) Společnost CPI BYTY, a.s., se sídlem Praha 1, Nové Město, Vladislavova 1390/17, PSČ 110 00, identifikační

Více