Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014"

Transkript

1 Základní škola Nová Včelnice Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/ Základní údaje o škole Základní škola Nová Včelnice, okres Jindřichův Hradec byla zařazena do sítě škol rozhodnutím ŠÚ v Jindřichově Hradci pod č.j. 88/95-00 s účinností od Jako příspěvková organizace byla zřízena k rozhodnutím zastupitelstva Města Nová Včelnice ze dne Od do byla součástí školy i mateřská škola. Rozhodnutím zastupitelstva byla od vytvořena samostatná příspěvková organizace vykonávající činnost mateřské školy. Nyní tedy škola sdružuje základní školu s kapacitou 540 žáků, školní družinu s kapacitou 90 žáků, školní jídelnu ZŠ s kapacitou 230 jídel. Identifikátor celého zařízení v síti škol je , IČO Zřizovatelem školy je Město Nová Včelnice, Komenského 386. Adresa ředitelství školy je Školní ulice 414, Nová Včelnice. Škola má odloučené pracoviště školní jídelnu ve Školní ulici 470. Ředitelem školy je Mgr. Jaromír Hrbek, zástupkyní Mgr. Renáta Dytrichová, vedoucí vychovatelkou školní družiny Jaroslava Šindelářová a vedoucí školní jídelny Jana Zemanová. Pro vlastní prezentaci má škola webové stránky na adrese ová adresa školy je 2. Hlavní účel a předmět činnosti Základní škola Nová Včelnice poskytuje základní vzdělávání pro děti ve věku od 6 do 15 let. Dále provozuje školská zařízení, přičemž zajišťuje činnost školní družiny a školní jídelny. Základní škola vyučuje podle vlastního školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola pro život. 3. Statistické údaje, zápis k povinné školní docházce Dle zahajovacích výkazů se v 10 třídách základní školy vyučovalo 228 žáků, z toho na prvním stupni 127 žáků v šesti třídách a na druhém stupni 101 žáků ve čtyřech třídách. Ve školní jídelně bylo ke stravování přihlášeno 206 dětí. Ve školní družině bylo zapsáno 83 dětí. Na konci školního roku ukončilo povinnou školní docházku 24 žáků z toho 23 v deváté třídě a 1 žák v osmé třídě. Z uvedeného počtu se 18 žáků hlásilo na studijní obory s maturitou. Všichni byli přijati. 5 žáků jde na gymnázium, 13 žáků na střední školy s maturitou, 6 žáků na učební obory. Na víceleté gymnázium se v letošním roce hlásila a byla přijata jedna žákyně z 5. třídy. Na začátku školního roku do prvních tříd nastoupilo 32 žáků, z toho 6 mělo z minulého roku odklad. Pro školní rok 2014/2015 se k zápisu dostavilo 36 dětí. Rodiče 8 dětí požádali o posouzení školní zralosti v pedagogicko-psychologické poradně. Ta doporučila odklad školní docházky všem 8 dětem. Od 1. září 2014 by tedy do prvního ročníku mělo nastoupit 28 dětí, z toho 4 děti mají odklad z minulého roku. 4. Personální zajištění výuky a provozu. Základní škola má ke konci školního roku 27 zaměstnanců. Z tohoto počtu je 23 na základní škole a ve školní družině a 4 ve školní jídelně. Výuku na základní škole zajišťovalo 16 učitelů (z toho 2 na částečný úvazek ). Mimo to jedna paní učitelka je na mateřské dovolené. O činnost školní družiny se staraly 3 vychovatelky, z toho jedna pouze s částečným úvazkem. Provoz školy zajišťovali 4 provozní zaměstnanci, provoz školní jídelny také čtyři zaměstnanci. Navíc vedoucí školní jídelny a vychovatelka školní družiny zajišťují na částečný úvazek provozní účetnictví a administrativu školy. Pedagogický sbor školy je

2 stabilizovaný, většina předmětů byla vyučována aprobovaně, kromě části informatiky, dějepisu, přírodopisu a pracovních činností. O výuku náboženství nebyl v tomto školním roce takový zájem, abychom mohli otevřít skupinu nepovinného předmětu. Nepřítomnost pracovníků byla řešena přesčasovou prací ostatních zaměstnanců nebo formou nadúvazkových hodin. Přidělení tříd: 1.A Věra Sokolová 6.A Drahomíra Šímová 1.B Marta Plášilová 7.A Milan Bašta 2.A Jitka Šprinclová 8.A Blanka Dvořáková 3.A Jiří Tůma 9.A Květa Zikmundová 4.A Lenka Novotná 5.A Jitka Sedláková 5.Materiálně technické zajištění výuky Škola ke své činnosti využívá dva učební pavilóny, víceúčelovou spojovací chodbu, školní pozemek, hřiště ŠD a školní jídelnu. Pro výuku tělesné výchovy jsou na základě smlouvy se zřizovatelem využívány tělocvična, víceúčelová spojovací chodba a venkovní sportoviště moderní atletický stadión a volejbalové kurty. Pro spontánní sportování mohou žáci využívat hřiště školní družiny. Všechny využívané budovy, prostory a zařízení jsou celkově v odpovídajícím technickém stavu. V uplynulém školním roce byla ve dvou třídách vyměněna podlahová krytina a ve všech učebnách vyměněno osvětlení nad tabulemi a doplněno stávající osvětlení o další svítidla. Stalo se tak na základě výsledků měření intenzity osvětlení ve třídách. Ve školní jídelně byl zaveden nový systém objednávání a odhlašování obědů. Využíváme čipových karet a možnost objednávání přes internet. Strávníci si vybírají ze dvou jídel. 6. Podmínky pro výchovně vzdělávací práci Pro výchovně vzdělávací práci má škola potřebné podmínky. Plně je využívána školní počítačová síť a rozvody internetu po škole. Žákům 1. a 2. stupně slouží dvě počítačové učebny, dvě multimediální učebny s interaktivní tabulí a dále speciální učebna pro výuku hudební a výtvarné výchovy. Interaktivní tabule je dále instalovaná ve třídě 2.A a nově i ve třídě 1.A. V dalších dvou učebnách je možná projekce pomocí dataprojektoru. K dispozici máme dostatek učebnic. Byly pořízeny další výukové programy a zakoupeny 3 stereoskopické mikroskopy. Žáci mohou využívat školní knihovnu a mají přístup k internetu. 7. Výsledky výchovně vzdělávací práce V plánu práce školy jsme si pro školní rok 2013/2014 zvolili následující klíčové oblasti: - výchovná práce třídního učitele - vzdělávání a výchova - vztah rodiče a škola - zavedení změn v ŠVP do praxe - sebehodnocení žáků - organizace oslav 50. výročí školy Těmto oblastem byla věnována zvýšená pozornost a pro naplnění stanovených cílů byly v plánu podrobně konkretizovány jednotlivé úkoly. 2

3 a) Výchova a prevence rizikového chování žáků I v uplynulém školním roce, stejně jako v minulých letech, jsme oblasti výchovy a prevence věnovali potřebnou pozornost. Je zpracován školní řád, který vymezuje pro tuto oblast jasná pravidla. Úpravy délky přestávek mezi vyučovacími hodinami a mezi dopoledním a odpoledním vyučováním, které jsme provedli na základě novely školského zákona, se osvědčily. Vyřešeny tím byly mimo jiné i problémy s odjezdy autobusů přespolních žáků. Vedení školy ve spolupráci s pedagogickými i provozními zaměstnanci školy vedlo žáky k respektování a dodržování pravidel a zásad slušného chování. Aktuální případné problémy byly řešeny průběžně na měsíčních provozních poradách. Na 2. stupni se osvědčily pravidelné třídnické dvacetiminutovky každé pondělí od 7.30 hodin. I když na škole nemáme větší výchovné problémy, přesto jsme museli řešit řadu provinění proti školnímu řádu. Nejčastěji šlo o problémové vztahy mezi žáky ( 6 případů) a dále poškozování majetku školy a žáků ( 4 případy). V uplynulém školním roce jsme nemuseli řešit ani jeden případ záškoláctví. K řešení problémových vztahů mezi žáky v třídních kolektivech a k nastavení pozitivního sociálního klima jsme organizovali programy primární prevence v 6. a 7. třídách. Využili jsme služeb externí organizace. Dále se objevilo i nevhodné chování žáků k vyučujícím a nekázeň některých žáků o přestávkách nebo při vyučování. Všechny prohřešky řešili ihned třídní učitelé nebo vedení školy. Pokud to situace vyžadovala, byli k projednání záležitosti pozváni rodiče. V několika případech máme podezření, že někteří rodiče dětem omlouvají i problematicky zameškané hodiny. Na škole pracuje školní parlament. Zvolení zástupci žáků jednotlivých tříd tak měli možnost se podílet na chodu školy, plánování a přípravě školních akcí i řešení problémů. Zatím se nám nedaří motivovat školní parlament k větší aktivitě a samostatnosti. Přetrvávají problémy s drobným vandalismem na zařízení školy jako například poškozené lavice a židle ve třídách, šatní skříňky, častý nepořádek na toaletách a podobně. Co se týče venkovních prostor, situace se výrazně zlepšila po oplocení části areálu školy. V oblasti výchovy hraje nezastupitelnou roli třídní učitel a dále pak každodenní výchovná práce všech učitelů a zaměstnanců školy, důslednost a užší spolupráce s rodiči Za oblast prevence rizikového chování na škole odpovídá zástupkyně ředitele Mgr. Renáta Dytrichová, která zároveň zastává funkci metodika prevence. Absolvovala odpovídající specializační studium. Na škole máme zpracovaný Minimální preventivní program. V jeho rámci se konaly různé akce v oblasti prevence rizikového chování. Hned v úvodu školního roku jsme pro žáky 5. ročníku připravili celodenní preventivní program pod názvem Jsem už páťák. Žáci 6.A absolvovali v říjnu dvoudenní preventivní program, zaměřený na práci s dynamickou skupinou a budování pozitivního klimatu ve třídách. V rámci spolupráce s Policií ČR proběhla ukázka výcviku policejních psů, dále beseda žáků 9. A o kriminalitě mládeže, o zákonech a drogách, beseda žáků 4.A a 7.A o kyberšikaně. Dále proběhlo školení všech zaměstnanců školy o šikaně, agresi a využívání školního řádu. Sdružení Meta připravilo pro žáky 6.A besedu o kouření, pro žáky 7.A o alkoholu a zneužívání drog, pro žáky 8.A o komunikaci a pro žáky 9.A přednášku na téma Já a ti druzí. Škola se snažila žáky vybavit správnými informacemi a postoji i v dalších oblastech. Zajímavý byl projekt GVN v J. Hradci Geologie, kterého se zúčastnili někteří žáci deváté třídy. Nezapomínali jsme ani na kulturní vyžití našich žáků. Je to nutné i vzhledem k tomu, že v Nové Včelnici jsou v tomto směru malé možnosti. Během školního roku proběhlo několik školních kulturních představení- například pořad pro 1. stupeň Kde přespávají pohádky, dále představení agentury Pernštejni pod názvem Přemyslovci na českém trůně knížata. Jako tradičně vycházející žáci navštívili Národní divadlo v Praze konkrétně představení Strakonický dudák. Tentokrát z důvodu vytíženosti autobusu jeli i žáci osmé třídy. Kromě Národního divadla bylo jejich cílem i Národní technické muzeum. Další divadelní představení byla i součástí školních výletů jako například na Hluboké nad Vltavou. Pro 3

4 děvčata osmých a devátých tříd jsme zajistili v Jindřichově Hradci výchovný pořad pod názvem Láska ano, děti ještě ne. Žáci 9. A absolvovali program o finanční gramotnosti. Velmi úzce jsme spolupracovali s místní knihovnou. Uskutečnila se zde řada besed, mimo jiné žáci 1. třídy byli pasováni na čtenáře. První, druhá a pátá třída využily nabídek tvůrčích dílen v muzeu v J. Hradci a v Kamenici nad Lipou. Během roku jsme realizovali i celoškolní projekty. V 1. pololetí se na 1. stupni uskutečnil projekt Cestička do školy a na 2. stupni projekt Žijeme ve společné Evropě. Ve 2. pololetí se pak jednalo na 1. stupni o projekt Krabička první pomoci a na 2. stupni projekt Nová Včelnice očima dětí. Po celý rok probíhal projekt Můj velký kamarád, do kterého byli zapojeni žáci prvních a osmých tříd a žáci druhých a devátých tříd. Patřičnou pozornost jsme věnovali i environmentální výchově. Na škole máme instalované sběrné nádoby na tříděný odpad, žáky vedeme k separaci sběru. Žáci 4.A navštívili Dům přírody v Třeboni. Školní družina zajistila pro děti program Poznávejte zvířata a besedu s myslivcem. Žáci devátých tříd se zúčastnili exkurze v Jaderné elektrárně Temelín a žáci 7.A třídy exkurze na skládku odpadů v J. Hradci. Z důvodu výchovy ke zdravému životnímu stylu na škole zabezpečujeme distribuci dotovaného mléka a žákům 1. stupně umožňujeme odběr ovoce a zeleniny zdarma v rámci projektu Ovoce do škol. V rámci vhodného využití volného času jsme pro žáky organizovali řadu zájmových kroužků např. různé sportovní, dále výtvarný, zdravotnický, anglického jazyka, hry na flétnu a pěvecký. b) Vzdělávání Vzdělávání v tomto školním roce probíhalo ve všech ročnících podle upraveného vlastního školního vzdělávacího programu Škola pro život. Nově jsme na základě novely vyhlášky zavedli od sedmého ročníku povinnou výuku dalšího cizího jazyka konkrétně německého jazyka. Většinu naplánovaných a rámcovým vzdělávacím programem daných výstupů se podařilo naplnit. Kvalitu výsledků naší práce jsme si ověřili testováním v projektu KEA společnosti SCIO v devátých třídách. KEA je komplexní evaluační analýzu žáků a třídy. Žáci byli postupně testováni od 6. až do 9. třídy a průběžně se vyhodnocuje úroveň získaných znalostí a kompetencí. Navíc cenná je i možnost srovnání s ostatními školami. Testování bylo zaměřeno na zjišťování dovedností v českém jazyce, v matematice a v anglickém jazyce a ověření obecných studijních předpokladů. Naši žáci si celkově vedli poměrně dobře. Patřili jsme mezi úspěšné školy, protože například v obecných studijních předpokladech prokázali naši deváťáci lepší výsledky než 80 % zúčastněných škol. Nadprůměrných výsledků dosáhli i v matematice a průměrných v českém a anglickém jazyce. Důležitější než výsledek celé třídy je však informace pro každého žáka, v čem je dobrý a kde by naopak měl přidat. Součástí testování byla i anonymní dotazníková šetření mezi žáky a rodiči, výsledky byly celostátně zpracovány a porovnány. V této oblasti nijak nevybočujeme z celostátního průměru. Připomínkami rodičů se budeme samozřejmě dále zabývat. Součástí každého testování je podrobná celková zpráva pro školu a každý žák obdrží individuální zprávu o svých výsledcích a porovnání s ostatními. Základní učivo dané osnovami bylo v jednotlivých předmětech a ročnících probráno a požadované výstupy dosaženy. Úroveň znalostí žáků si vedení školy ověřovalo pomocí vlastních prověrek z matematiky. Výsledky ukazují, že většina žáků základní učivo zvládá a že úroveň znalostí odpovídá klasifikaci. Dalším zdrojem informací pro vedení školy byla i hospitační činnost a kontrola žákovských prací. Hospitační činnost byla zaměřena na plnění tematických plánů, na začlenění změn do ŠVP, metody a formy práce, na dovednost pracovat s moderní technikou, na práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami a na 4

5 sebehodnocení žáků. Bylo zjištěno, že učitelé věnují přípravě vyučovacích hodin dostatečnou pozornost. Většina učitelů již do výuky zařazuje moderní formy práce jako je projektové vyučování, skupinové vyučování a další. Je využíváno vybavení školy výpočetní a audiovizuální technikou. Velice se osvědčilo využívání interaktivních tabulí v první a ve druhé třídě. Nedílnou součástí vyučovacího procesu jsou i různé besedy, exkurze a další mimoškolní akce. V tomto školním roce proběhlo několik besed v místní knihovně, několik tříd navštívilo výstavy a tvůrčí dílny v muzeu v J. Hradci. Během školního roku jsme pro žáky zajistili několik vzdělávacích pořadů například projekce o Indonésii a o Ománu. Mezi další aktivity, které doplnily a rozšířily probírané učivo, patřila exkurze devátých tříd v Jaderné elektrárně Temelíně a návštěva žáků 5.A v Planetáriu v Českých Budějovicích. Výuku pracovních činností jsme doplnili ukázkou výroby adventních věnců, kterou děvčatům sedmých tříd předvedla paní Lapková z J. Hradce. Kromě již zmiňovaných celoškolních projektů byla výuka doplněna i řadou třídních i ročníkových projektů. Nezapomínali jsme ani na sportovní vyžití žáků. Organizovali jsme nepovinný předmět zájmová tělesná výchova se zaměřením na atletiku, míčové hry a gymnastiku. Řada žáků dále využívá i nabídky sportovních oddílů Tělovýchovné jednoty Nová Včelnice. Žáci 7. ročníku a zájemci z dalších tříd absolvovali lyžařský výcvik v Jánských Lázních v Krkonoších. V bazénu v Jindřichově Hradci proběhl plavecký výcvik žáků třetích a čtvrtých tříd. V 1. pololetí prospělo s vyznamenáním 129 žáků, prospělo 88 a neprospěl 8 žáků. Ve 2. pololetí prospělo s vyznamenáním 127 žáků, po opravných zkouškách prospělo 91 žáků a neprospělo 6 žáků. Opravné zkoušky konalo 5 žáků, všichni uspěli. c) Soutěže V průběhu školního roku jsme na škole organizovali řadu soutěží sportovních, naukových i uměleckých. Proběhla školní kola naukových olympiád a matematická soutěž Klokan. Dále se uskutečnila školní recitační soutěž, pěvecká soutěž, soutěž mladých zdravotníků, fotografická soutěž, soutěž v poznávání rostlin a další. Proběhly i školní sportovní soutěže, většinou mezitřídního charakteru. Pokud tomu odpovídaly výsledky, nejlepší žáci pak školu reprezentovali v okresních a v oblastních kolech. V naukových olympiádách si nejlépe vedl Marek Strnad z 6.A třídy, který obsadil 1. místo v okresním kole zeměpisné olympiády a v krajském kole byl druhý. Ve stejné soutěži obsadil v okresním kole Martin Němeček (7.A) 3. místo a Jan Šprincl (9.A) 5. místo. V okresním kole olympiády v anglickém jazyce byla Kateřina Letochová (7.A) čtvrtá a v okresním kole psaní na klávesnici obsadila Karla Čepecová (9.A) 7. místo. Velmi dobře si vedli naši žáci ve sportovních soutěžích. Vynikajících výsledků dosáhli naši atleti. V atletickém čtyřboji družstva starších žákyň a starších žáků vyhrála okresní kolo a postoupila do krajského kola. Mezi jednotlivci byl Stanislav Pacholík (8.A) nejlepší, Jan Šprincl (9.A) druhý a Aneta Hemberová (8.A) třetí. Družstva mladších děvčat i chlapců obsadila ve stejné soutěži třetí místo. V krajském kole chlapci obsadili druhé místo a postoupili do celostátního finále do Břeclavi. Zde obsadili deváté místo. Děvčata byla v krajském kole pátá. V Poháru rozhlasu starší žákyně opět vyhrály okresní kolo, mladší žákyně obsadily 2. místo, starší i mladší chlapci 3. místo. Starší děvčata pak v krajském kole obsadila 2. místo. V atletickém trojboji družstvo žáků prvního stupně vyhrálo okresní kolo. V okresním kole přespolního běhu obsadili starší chlapci 4. místo. Družstvo chlapců čtvrtých a pátých tříd vyhrálo okresní kolo McDonald s Cupu v kopané a v krajském kole pak obsadilo 4. místo. Chlapci prvních až třetích tříd obsadili v okresním kole stejné soutěže 5

6 čtvrté místo. Družstvo chlapců vyhrálo florbalový turnaj v Kamenici nad Lipou. V silovém čtyřboji chlapci 8. a 9. tříd obsadili v okresním kole 3. místo. 8. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Další vzdělávaní pedagogických pracovníků považujeme za nezbytný předpoklad úspěšné pedagogické práce. I v tomto školním roce jsme této oblasti věnovali pozornost. Devět učitelů se zúčastnilo seminářů zaměřených na činnostní učení, náměty pro výuku anglického a německého jazyka, informatiky, fyziky a další oblasti výchovně vzdělávacího procesu. Metodička prevence se během školního roku zúčastnila konference o primární prevenci v Českých Budějovicích, konference k sexuální výchově, dále okresní porady metodiků prevence a školení na téma Šikana ve školním prostředí. Učitel tělesné výchovy se zúčastnil dvou metodických seminářů. Paní Sedláková absolvovala pilotní ověřování projektu k hodnocení žáků. Uskutečnilo se i školení ředitelů škol a informatiků k využívání testovacích modulů ČŠI. Účetní školy absolvovala školení k účetnictví příspěvkových organizací a k ovládání účetního programu VEMA. Ředitel školy se během školního roku zúčastnil školení na změny ve školské legislativě, semináře k novému občanskému zákoníku, dvoudenního školení ředitelů škol v Dolním Radíkově a exkurze do zařízení alternativních zdrojů energie. Všichni pedagogové školy absolvovali seminář na téma šikany, agrese a využívání školního řádu Všichni učitelé školy mají přístup na internet, možnost využívat knižního fondu učitelské knihovny a k dispozici mají i řadu pedagogických časopisů, včetně metodických materiálů společnosti Raabe. 9. Mimoškolní aktivity a prezentace školy na veřejnosti V uplynulém školním roce se neuskutečnily žádné vzájemné akce s partnerskou školou v bavorském Neuöttingu. Spolupráce se omezila pouze na vzájemnou korespondenci. Učitelé a žáci pravidelně informovali veřejnost o dění ve škole v Novovčelnickém zpravodaji a v regionálním tisku. Škola má své vlastní www stránky, které jsou pravidelně aktualizovány. Významnou akcí bylo 50. výročí zahájení výuky v nových školních pavilónech. Při této příležitosti jsme vydali školní almanach, který mapuje padesátiletou historii školy a kde jsou uvedené i seznamy všech absolventů a zaměstnanců školy v uvedeném období. Dále se v předvánoční době uskutečnila školní akademie a největší akcí byl koncem května Den otevřených dveří, spojený s výstavou o historii školy, prezentací žákovských prací, školních projektů, didaktické techniky, učebních pomůcek a dalších oblastí života školy. Součástí byl i doprovodný program a setkání bývalých zaměstnanců školy. Během školního roku se uskutečnily dvě třídní schůzky a dvě konzultace o prospěchu a chování. Proběhla i mimořádná schůzka rodičů vycházejících žáků i schůzka rodičů budoucích prvňáčků, na které mimo jiné dr. Martínek seznámil rodiče s tím, jak mají přistupovat k dítěti v souvislosti se začátkem školní docházky. Na začátku roku obdrželi rodiče informační leták se všemi potřebnými informacemi o škole. Během školního roku nebyla podána žádná oficiální stížnost na práci školy, případné připomínky rodičů jsme se během roku snažili průběžně řešit. Většina rodičů se školou dobře spolupracuje. U některých rodičů bychom uvítali větší dohled nad přípravou jejich dětí do školy, občas se setkáváme s problematicky omluvenými hodinami. Při škole velmi dobře pracuje i rodičovské sdružení, které zorganizovalo pro žáky školy řadu akcí jako například mikulášskou nadílku, dětský karneval, dětský den a další, pro 6

7 dospělé pak taneční zábavu. Dále se rodičovské sdružení podílelo na financování soutěží, hradí částečně dopravu na soutěže a odměny pro žáky. Dobrá spolupráce byla i se školskou radou a se zřizovatelem školy. 10. Předložené a realizované projekty V roce 2013 byl ukončen projekt EU peníze školám. Realizace projektu je pro naši školu velkým přínosem. V měsíci září 2013 jsme podali žádost o příspěvek na dopravu do zařízení odpadového hospodářství. Žádosti bylo vyhověno a v říjnu 2013 žáci 7.A navštívili skládku komunálního odpadu Fedrpuš u Jindřichova Hradce. 11. Školní družina Součástí školy je i školní družina s 83 přihlášenými dětmi. V uplynulém školním roce pracovala tři oddělení. Školní družina má k dispozici vlastní prostory s odpovídajícím vybavením. V rámci školní družiny pracoval zdravotnický kroužek, kroužek anglického jazyka, pěvecký a výtvarný kroužek a kroužek hry na flétnu. Školní družina během roku zorganizovala pro děti celou řadu akcí. Mimo jiné se jednalo o zájezd do bazénu a muzea strašidel v Pelhřimově, návštěvu hračkobraní v Kamenici nad Lipou, návštěvu Hopsária v Č. Budějovicích a výlet do Tábora, spojený s návštěvou muzea čokolády, muzea lega a ZOO Větrovy. K dalším akcím patřila vánoční besídka, čarodějnice, povídání s myslivcem, pořad Poznávejme zvířata, karneval, masopust, pohádková noc v ŠD, vítání jara, exkurze do kravína, návštěva solné jeskyně a další. Děti ze ŠD vystoupily s připravenými programy na školní akademii, při Dni otevřených dveří, na čarodějnickém sletu, v Seniór klubu a pro děti z mateřské školy. Za pobyt dítěte ve školní družině a za účast v zájmových kroužcích rodiče platí 50 Kč měsíčně. Získané finanční prostředky jsou průběžně využívány k financování činnosti. O práci ve školní družině je mezi dětmi trvalý zájem a lze ji hodnotit velice kladně. 12. Úrazovost Ve školním roce 2013/2014 bylo v knize úrazů celkem zapsáno 13 školních úrazů, z toho v 6 případech byl sepisován záznam o úrazu. Při výuce se stalo 7 úrazů (z toho 6 při výuce tělesné výchovy) a o přestávkách 6. Ve většině případů se jednalo o špatný došlap nebo náraz míče do prstu a dále pak o pády a s tím související poranění. Nejvážnějším úrazem byla zlomenina. Příčinou úrazů byla většinou nešťastná náhoda nebo nekázeň. Ve čtyřech případech byl úraz způsoben jiným žákem, vždy neúmyslně. Úrazy, o kterých je sepisován záznam, jsou elektronicky hlášeny České školní inspekci. Odškodněno bylo zatím 5 úrazů. Mimo to se stal jeden pracovní úraz, který si nevyžadoval pracovní neschopnost. 13. Základní údaje o hospodaření školy v roce 2013 V roce 2013 jsme hospodařili s hospodářským výsledkem rovným nule. Celkové výnosy činily ,27 Kč a náklady byly ve stejné výši. Z celkových výnosů byly mimo jiné příspěvek zřizovatele na provoz Kč, dotace na krytí přímých vzdělávacích nákladů NIV Kč, příspěvek rodičů na provoz ŠD Kč, stravné ,38 Kč. Na realizaci projektu EU peníze školám jsme v roce 2010 získali dotaci ve výši Kč a v roce 2013 jsme z této částky čerpali ,27 Kč, čímž byla celá dotace dočerpána. V nákladech bylo vynaloženo mimo jiné Kč na energie, Kč na opravy a udržování, ,20 Kč na odpisy a ,10 Kč na služby. Náklady na provoz základní školy činily ,51 Kč, na provoz školní jídelny ,94 Kč. Mezi finančně nejnáročnější akce patřilo dokončení výměny oken a venkovních dveří na 7

8 pavilónech ZŠ nákladem Kč a zakoupení nové myčky nádobí do školní jídelny za Kč. K máme v investičním fondu ,40 Kč, v rezervním fondu ,62 Kč a ve fondu odměn Kč. Podrobnější údaje jsou ve výroční zprávě o hospodaření za rok V Nové Včelnici dne Mgr. Jaromír Hrbek, ředitel školy 8

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 Signatura: ba4os201 Obvodní pracoviště: Praha INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Střední odborná škola pro sluchově postižené,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro ZŠ Nová Včelnice kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. Jaromír Hrbek Telefon na ředitele 384

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola K. V. Raise, Lázně Bělohrad, okres Jičín Adresa: Komenského 95, 507 81 Lázně Bělohrad Identifikátor: 600 092 143 Vedoucí

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR Školní rok 2013/2014 Kronika Novým ředitelem Základní školy Bor se stal Mgr. Daniel Koblen. Školní rok byl zahájen 2.9.2013 s 340 žáky na dvou stupních, v 15 třídách. Ve všech ročnících

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2014 červen 2015 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 Signatura: al3bs101 Okresní pracoviště Brno-venkov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Základní škola-1. stupeň Holasice,

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Výroční zpráva 2006-2007

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2006-2007 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola, Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum vydání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát. Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát. Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace Dvořákův okruh 2, 794 01 Krnov Identifikátor: 600 131 882

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Bořitov, okres Blansko, příspěvková organizace Školní 125, 679 21 Bořitov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok: 2014/2015 1 Část I. Základní údaje o škole Název školy:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Vlastní hodnocení školy 2007/2008

Vlastní hodnocení školy 2007/2008 Vlastní hodnocení školy 2007/2008 I. Úvod Hodnocení školy vychází ze zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném as jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č.15/2005

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-222-02/08-15

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-222-02/08-15 Česká školní inspekce Zlínský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-222-02/08-15 Základní škola a základní umělecká škola, Dolní Němčí, okres Uherské Hradiště Adresa: Školní

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor. Adresa: 391 75 Malšice 232. Identifikátor školy: 600 064 832

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor. Adresa: 391 75 Malšice 232. Identifikátor školy: 600 064 832 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor Adresa: 391 75 Malšice 232 Identifikátor školy: 600 064 832 Termín konání inspekce: 21.

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 112 103/99-11126 Signatura: ak1ls202 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Havlíčkův Brod INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zařízení: Junior - dům dětí a mládeže,

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2015 červen 2016 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Realizátor:

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram. Suchodol 39, 261 01 Příbram. Identifikátor: 600 054 772

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram. Suchodol 39, 261 01 Příbram. Identifikátor: 600 054 772 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram Suchodol 39, 261 01 Příbram Identifikátor: 600 054 772 Termín konání inspekce: 26.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne 27.11.2014 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Praha - Lipence, Černošická 168. Černošická 168, 155 31 Praha - Lipence. Identifikátor: 600 038 335

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Praha - Lipence, Černošická 168. Černošická 168, 155 31 Praha - Lipence. Identifikátor: 600 038 335 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Praha - Lipence, Černošická 168 Černošická 168, 155 31 Praha - Lipence Identifikátor: 600 038 335 Termín konání inspekce: 9. a

Více

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 č.j. 1513/2012/ZŠ a MŠ P R O V O Z N Í Ř Á D ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 I. Údaje o zařízení organizační součást ZŠ ADRESA: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 TELEFON: 312 681

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Oddíl A Přehled úkolů podle 174 odst. 2 písm. b) až e) a odst. 5 školského zákona A 1 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení

Více

3. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH. Příloha č. 2 Údaje o aprobovanosti Příloha č. 3 Přehled o pracovnících

3. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH. Příloha č. 2 Údaje o aprobovanosti Příloha č. 3 Přehled o pracovnících Základní škola a Mateřská škola, Vysoké Veselí, okres Jičín K. H. Borovského 99, 507 03 Vysoké Veselí, IČO 75017075 Výroční zpráva školy 2009/2010 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Zřizovatel: obec Vysoké Veselí

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 112 130/99-110 38 Signatura: bk2cs103 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Jihlava INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Polná, Poděbradova 79,

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Studénka, Butovická 346, okres Nový Jičín. Butovická 346, 742 13 Studénka. Identifikátor školy: 600 138 275

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Studénka, Butovická 346, okres Nový Jičín. Butovická 346, 742 13 Studénka. Identifikátor školy: 600 138 275 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Studénka, Butovická 346, okres Nový Jičín Butovická 346, 742 13 Studénka Identifikátor školy: 600 138 275 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace 742 73 Veřovice 276 Identifikátor školy: 600 138 216 Termín konání inspekce:

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ OBLASTI: 1. Vzdělávací program - poskytnout žákům, co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání 2. Mimoškolní

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2012-2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2012-2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2012-2013 Základní škola a mateřská škola Milešovice, okr. Vyškov, příspěvková organizace Milešovice 112 683 54 Otnice 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jihlava, Demlova 32. Demlova 32/4178 586 06 Jihlava. Identifikátor školy: 600 117 286

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jihlava, Demlova 32. Demlova 32/4178 586 06 Jihlava. Identifikátor školy: 600 117 286 Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Jihlava, Demlova 32 Demlova 32/4178 586 06 Jihlava Identifikátor školy: 600 117 286 Termín konání inspekce: 13., 16. a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Vypracovala: PaedDr.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-534/10 U. Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okres Chomutov

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-534/10 U. Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okres Chomutov Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-534/10 U Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okres Chomutov Adresa: Studentská 1427, 431 11 Jirkov Identifikátor: 600

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2015/2016 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 8. 9. Fotografování prvňáčků TU 14. 9. Zahájení plaveckého výcviku 2.r., 3.r., MŠ Kom 22. 9. Měsíční porada všichni

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

1. Zaměření školy profilace.

1. Zaměření školy profilace. Název školy: ZŠ Valašské Meziříčí, Žerotínova376, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. Zaměření školy profilace. Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 042 110/99-5077 Signatura: ad2ns201 Oblastní pracoviště č. 4 Plzeň Okresní pracoviště Klatovy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Zvláštní škola, Kašperské Hory, Bohdana

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více