Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014"

Transkript

1 Základní škola Nová Včelnice Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/ Základní údaje o škole Základní škola Nová Včelnice, okres Jindřichův Hradec byla zařazena do sítě škol rozhodnutím ŠÚ v Jindřichově Hradci pod č.j. 88/95-00 s účinností od Jako příspěvková organizace byla zřízena k rozhodnutím zastupitelstva Města Nová Včelnice ze dne Od do byla součástí školy i mateřská škola. Rozhodnutím zastupitelstva byla od vytvořena samostatná příspěvková organizace vykonávající činnost mateřské školy. Nyní tedy škola sdružuje základní školu s kapacitou 540 žáků, školní družinu s kapacitou 90 žáků, školní jídelnu ZŠ s kapacitou 230 jídel. Identifikátor celého zařízení v síti škol je , IČO Zřizovatelem školy je Město Nová Včelnice, Komenského 386. Adresa ředitelství školy je Školní ulice 414, Nová Včelnice. Škola má odloučené pracoviště školní jídelnu ve Školní ulici 470. Ředitelem školy je Mgr. Jaromír Hrbek, zástupkyní Mgr. Renáta Dytrichová, vedoucí vychovatelkou školní družiny Jaroslava Šindelářová a vedoucí školní jídelny Jana Zemanová. Pro vlastní prezentaci má škola webové stránky na adrese ová adresa školy je 2. Hlavní účel a předmět činnosti Základní škola Nová Včelnice poskytuje základní vzdělávání pro děti ve věku od 6 do 15 let. Dále provozuje školská zařízení, přičemž zajišťuje činnost školní družiny a školní jídelny. Základní škola vyučuje podle vlastního školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola pro život. 3. Statistické údaje, zápis k povinné školní docházce Dle zahajovacích výkazů se v 10 třídách základní školy vyučovalo 228 žáků, z toho na prvním stupni 127 žáků v šesti třídách a na druhém stupni 101 žáků ve čtyřech třídách. Ve školní jídelně bylo ke stravování přihlášeno 206 dětí. Ve školní družině bylo zapsáno 83 dětí. Na konci školního roku ukončilo povinnou školní docházku 24 žáků z toho 23 v deváté třídě a 1 žák v osmé třídě. Z uvedeného počtu se 18 žáků hlásilo na studijní obory s maturitou. Všichni byli přijati. 5 žáků jde na gymnázium, 13 žáků na střední školy s maturitou, 6 žáků na učební obory. Na víceleté gymnázium se v letošním roce hlásila a byla přijata jedna žákyně z 5. třídy. Na začátku školního roku do prvních tříd nastoupilo 32 žáků, z toho 6 mělo z minulého roku odklad. Pro školní rok 2014/2015 se k zápisu dostavilo 36 dětí. Rodiče 8 dětí požádali o posouzení školní zralosti v pedagogicko-psychologické poradně. Ta doporučila odklad školní docházky všem 8 dětem. Od 1. září 2014 by tedy do prvního ročníku mělo nastoupit 28 dětí, z toho 4 děti mají odklad z minulého roku. 4. Personální zajištění výuky a provozu. Základní škola má ke konci školního roku 27 zaměstnanců. Z tohoto počtu je 23 na základní škole a ve školní družině a 4 ve školní jídelně. Výuku na základní škole zajišťovalo 16 učitelů (z toho 2 na částečný úvazek ). Mimo to jedna paní učitelka je na mateřské dovolené. O činnost školní družiny se staraly 3 vychovatelky, z toho jedna pouze s částečným úvazkem. Provoz školy zajišťovali 4 provozní zaměstnanci, provoz školní jídelny také čtyři zaměstnanci. Navíc vedoucí školní jídelny a vychovatelka školní družiny zajišťují na částečný úvazek provozní účetnictví a administrativu školy. Pedagogický sbor školy je

2 stabilizovaný, většina předmětů byla vyučována aprobovaně, kromě části informatiky, dějepisu, přírodopisu a pracovních činností. O výuku náboženství nebyl v tomto školním roce takový zájem, abychom mohli otevřít skupinu nepovinného předmětu. Nepřítomnost pracovníků byla řešena přesčasovou prací ostatních zaměstnanců nebo formou nadúvazkových hodin. Přidělení tříd: 1.A Věra Sokolová 6.A Drahomíra Šímová 1.B Marta Plášilová 7.A Milan Bašta 2.A Jitka Šprinclová 8.A Blanka Dvořáková 3.A Jiří Tůma 9.A Květa Zikmundová 4.A Lenka Novotná 5.A Jitka Sedláková 5.Materiálně technické zajištění výuky Škola ke své činnosti využívá dva učební pavilóny, víceúčelovou spojovací chodbu, školní pozemek, hřiště ŠD a školní jídelnu. Pro výuku tělesné výchovy jsou na základě smlouvy se zřizovatelem využívány tělocvična, víceúčelová spojovací chodba a venkovní sportoviště moderní atletický stadión a volejbalové kurty. Pro spontánní sportování mohou žáci využívat hřiště školní družiny. Všechny využívané budovy, prostory a zařízení jsou celkově v odpovídajícím technickém stavu. V uplynulém školním roce byla ve dvou třídách vyměněna podlahová krytina a ve všech učebnách vyměněno osvětlení nad tabulemi a doplněno stávající osvětlení o další svítidla. Stalo se tak na základě výsledků měření intenzity osvětlení ve třídách. Ve školní jídelně byl zaveden nový systém objednávání a odhlašování obědů. Využíváme čipových karet a možnost objednávání přes internet. Strávníci si vybírají ze dvou jídel. 6. Podmínky pro výchovně vzdělávací práci Pro výchovně vzdělávací práci má škola potřebné podmínky. Plně je využívána školní počítačová síť a rozvody internetu po škole. Žákům 1. a 2. stupně slouží dvě počítačové učebny, dvě multimediální učebny s interaktivní tabulí a dále speciální učebna pro výuku hudební a výtvarné výchovy. Interaktivní tabule je dále instalovaná ve třídě 2.A a nově i ve třídě 1.A. V dalších dvou učebnách je možná projekce pomocí dataprojektoru. K dispozici máme dostatek učebnic. Byly pořízeny další výukové programy a zakoupeny 3 stereoskopické mikroskopy. Žáci mohou využívat školní knihovnu a mají přístup k internetu. 7. Výsledky výchovně vzdělávací práce V plánu práce školy jsme si pro školní rok 2013/2014 zvolili následující klíčové oblasti: - výchovná práce třídního učitele - vzdělávání a výchova - vztah rodiče a škola - zavedení změn v ŠVP do praxe - sebehodnocení žáků - organizace oslav 50. výročí školy Těmto oblastem byla věnována zvýšená pozornost a pro naplnění stanovených cílů byly v plánu podrobně konkretizovány jednotlivé úkoly. 2

3 a) Výchova a prevence rizikového chování žáků I v uplynulém školním roce, stejně jako v minulých letech, jsme oblasti výchovy a prevence věnovali potřebnou pozornost. Je zpracován školní řád, který vymezuje pro tuto oblast jasná pravidla. Úpravy délky přestávek mezi vyučovacími hodinami a mezi dopoledním a odpoledním vyučováním, které jsme provedli na základě novely školského zákona, se osvědčily. Vyřešeny tím byly mimo jiné i problémy s odjezdy autobusů přespolních žáků. Vedení školy ve spolupráci s pedagogickými i provozními zaměstnanci školy vedlo žáky k respektování a dodržování pravidel a zásad slušného chování. Aktuální případné problémy byly řešeny průběžně na měsíčních provozních poradách. Na 2. stupni se osvědčily pravidelné třídnické dvacetiminutovky každé pondělí od 7.30 hodin. I když na škole nemáme větší výchovné problémy, přesto jsme museli řešit řadu provinění proti školnímu řádu. Nejčastěji šlo o problémové vztahy mezi žáky ( 6 případů) a dále poškozování majetku školy a žáků ( 4 případy). V uplynulém školním roce jsme nemuseli řešit ani jeden případ záškoláctví. K řešení problémových vztahů mezi žáky v třídních kolektivech a k nastavení pozitivního sociálního klima jsme organizovali programy primární prevence v 6. a 7. třídách. Využili jsme služeb externí organizace. Dále se objevilo i nevhodné chování žáků k vyučujícím a nekázeň některých žáků o přestávkách nebo při vyučování. Všechny prohřešky řešili ihned třídní učitelé nebo vedení školy. Pokud to situace vyžadovala, byli k projednání záležitosti pozváni rodiče. V několika případech máme podezření, že někteří rodiče dětem omlouvají i problematicky zameškané hodiny. Na škole pracuje školní parlament. Zvolení zástupci žáků jednotlivých tříd tak měli možnost se podílet na chodu školy, plánování a přípravě školních akcí i řešení problémů. Zatím se nám nedaří motivovat školní parlament k větší aktivitě a samostatnosti. Přetrvávají problémy s drobným vandalismem na zařízení školy jako například poškozené lavice a židle ve třídách, šatní skříňky, častý nepořádek na toaletách a podobně. Co se týče venkovních prostor, situace se výrazně zlepšila po oplocení části areálu školy. V oblasti výchovy hraje nezastupitelnou roli třídní učitel a dále pak každodenní výchovná práce všech učitelů a zaměstnanců školy, důslednost a užší spolupráce s rodiči Za oblast prevence rizikového chování na škole odpovídá zástupkyně ředitele Mgr. Renáta Dytrichová, která zároveň zastává funkci metodika prevence. Absolvovala odpovídající specializační studium. Na škole máme zpracovaný Minimální preventivní program. V jeho rámci se konaly různé akce v oblasti prevence rizikového chování. Hned v úvodu školního roku jsme pro žáky 5. ročníku připravili celodenní preventivní program pod názvem Jsem už páťák. Žáci 6.A absolvovali v říjnu dvoudenní preventivní program, zaměřený na práci s dynamickou skupinou a budování pozitivního klimatu ve třídách. V rámci spolupráce s Policií ČR proběhla ukázka výcviku policejních psů, dále beseda žáků 9. A o kriminalitě mládeže, o zákonech a drogách, beseda žáků 4.A a 7.A o kyberšikaně. Dále proběhlo školení všech zaměstnanců školy o šikaně, agresi a využívání školního řádu. Sdružení Meta připravilo pro žáky 6.A besedu o kouření, pro žáky 7.A o alkoholu a zneužívání drog, pro žáky 8.A o komunikaci a pro žáky 9.A přednášku na téma Já a ti druzí. Škola se snažila žáky vybavit správnými informacemi a postoji i v dalších oblastech. Zajímavý byl projekt GVN v J. Hradci Geologie, kterého se zúčastnili někteří žáci deváté třídy. Nezapomínali jsme ani na kulturní vyžití našich žáků. Je to nutné i vzhledem k tomu, že v Nové Včelnici jsou v tomto směru malé možnosti. Během školního roku proběhlo několik školních kulturních představení- například pořad pro 1. stupeň Kde přespávají pohádky, dále představení agentury Pernštejni pod názvem Přemyslovci na českém trůně knížata. Jako tradičně vycházející žáci navštívili Národní divadlo v Praze konkrétně představení Strakonický dudák. Tentokrát z důvodu vytíženosti autobusu jeli i žáci osmé třídy. Kromě Národního divadla bylo jejich cílem i Národní technické muzeum. Další divadelní představení byla i součástí školních výletů jako například na Hluboké nad Vltavou. Pro 3

4 děvčata osmých a devátých tříd jsme zajistili v Jindřichově Hradci výchovný pořad pod názvem Láska ano, děti ještě ne. Žáci 9. A absolvovali program o finanční gramotnosti. Velmi úzce jsme spolupracovali s místní knihovnou. Uskutečnila se zde řada besed, mimo jiné žáci 1. třídy byli pasováni na čtenáře. První, druhá a pátá třída využily nabídek tvůrčích dílen v muzeu v J. Hradci a v Kamenici nad Lipou. Během roku jsme realizovali i celoškolní projekty. V 1. pololetí se na 1. stupni uskutečnil projekt Cestička do školy a na 2. stupni projekt Žijeme ve společné Evropě. Ve 2. pololetí se pak jednalo na 1. stupni o projekt Krabička první pomoci a na 2. stupni projekt Nová Včelnice očima dětí. Po celý rok probíhal projekt Můj velký kamarád, do kterého byli zapojeni žáci prvních a osmých tříd a žáci druhých a devátých tříd. Patřičnou pozornost jsme věnovali i environmentální výchově. Na škole máme instalované sběrné nádoby na tříděný odpad, žáky vedeme k separaci sběru. Žáci 4.A navštívili Dům přírody v Třeboni. Školní družina zajistila pro děti program Poznávejte zvířata a besedu s myslivcem. Žáci devátých tříd se zúčastnili exkurze v Jaderné elektrárně Temelín a žáci 7.A třídy exkurze na skládku odpadů v J. Hradci. Z důvodu výchovy ke zdravému životnímu stylu na škole zabezpečujeme distribuci dotovaného mléka a žákům 1. stupně umožňujeme odběr ovoce a zeleniny zdarma v rámci projektu Ovoce do škol. V rámci vhodného využití volného času jsme pro žáky organizovali řadu zájmových kroužků např. různé sportovní, dále výtvarný, zdravotnický, anglického jazyka, hry na flétnu a pěvecký. b) Vzdělávání Vzdělávání v tomto školním roce probíhalo ve všech ročnících podle upraveného vlastního školního vzdělávacího programu Škola pro život. Nově jsme na základě novely vyhlášky zavedli od sedmého ročníku povinnou výuku dalšího cizího jazyka konkrétně německého jazyka. Většinu naplánovaných a rámcovým vzdělávacím programem daných výstupů se podařilo naplnit. Kvalitu výsledků naší práce jsme si ověřili testováním v projektu KEA společnosti SCIO v devátých třídách. KEA je komplexní evaluační analýzu žáků a třídy. Žáci byli postupně testováni od 6. až do 9. třídy a průběžně se vyhodnocuje úroveň získaných znalostí a kompetencí. Navíc cenná je i možnost srovnání s ostatními školami. Testování bylo zaměřeno na zjišťování dovedností v českém jazyce, v matematice a v anglickém jazyce a ověření obecných studijních předpokladů. Naši žáci si celkově vedli poměrně dobře. Patřili jsme mezi úspěšné školy, protože například v obecných studijních předpokladech prokázali naši deváťáci lepší výsledky než 80 % zúčastněných škol. Nadprůměrných výsledků dosáhli i v matematice a průměrných v českém a anglickém jazyce. Důležitější než výsledek celé třídy je však informace pro každého žáka, v čem je dobrý a kde by naopak měl přidat. Součástí testování byla i anonymní dotazníková šetření mezi žáky a rodiči, výsledky byly celostátně zpracovány a porovnány. V této oblasti nijak nevybočujeme z celostátního průměru. Připomínkami rodičů se budeme samozřejmě dále zabývat. Součástí každého testování je podrobná celková zpráva pro školu a každý žák obdrží individuální zprávu o svých výsledcích a porovnání s ostatními. Základní učivo dané osnovami bylo v jednotlivých předmětech a ročnících probráno a požadované výstupy dosaženy. Úroveň znalostí žáků si vedení školy ověřovalo pomocí vlastních prověrek z matematiky. Výsledky ukazují, že většina žáků základní učivo zvládá a že úroveň znalostí odpovídá klasifikaci. Dalším zdrojem informací pro vedení školy byla i hospitační činnost a kontrola žákovských prací. Hospitační činnost byla zaměřena na plnění tematických plánů, na začlenění změn do ŠVP, metody a formy práce, na dovednost pracovat s moderní technikou, na práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami a na 4

5 sebehodnocení žáků. Bylo zjištěno, že učitelé věnují přípravě vyučovacích hodin dostatečnou pozornost. Většina učitelů již do výuky zařazuje moderní formy práce jako je projektové vyučování, skupinové vyučování a další. Je využíváno vybavení školy výpočetní a audiovizuální technikou. Velice se osvědčilo využívání interaktivních tabulí v první a ve druhé třídě. Nedílnou součástí vyučovacího procesu jsou i různé besedy, exkurze a další mimoškolní akce. V tomto školním roce proběhlo několik besed v místní knihovně, několik tříd navštívilo výstavy a tvůrčí dílny v muzeu v J. Hradci. Během školního roku jsme pro žáky zajistili několik vzdělávacích pořadů například projekce o Indonésii a o Ománu. Mezi další aktivity, které doplnily a rozšířily probírané učivo, patřila exkurze devátých tříd v Jaderné elektrárně Temelíně a návštěva žáků 5.A v Planetáriu v Českých Budějovicích. Výuku pracovních činností jsme doplnili ukázkou výroby adventních věnců, kterou děvčatům sedmých tříd předvedla paní Lapková z J. Hradce. Kromě již zmiňovaných celoškolních projektů byla výuka doplněna i řadou třídních i ročníkových projektů. Nezapomínali jsme ani na sportovní vyžití žáků. Organizovali jsme nepovinný předmět zájmová tělesná výchova se zaměřením na atletiku, míčové hry a gymnastiku. Řada žáků dále využívá i nabídky sportovních oddílů Tělovýchovné jednoty Nová Včelnice. Žáci 7. ročníku a zájemci z dalších tříd absolvovali lyžařský výcvik v Jánských Lázních v Krkonoších. V bazénu v Jindřichově Hradci proběhl plavecký výcvik žáků třetích a čtvrtých tříd. V 1. pololetí prospělo s vyznamenáním 129 žáků, prospělo 88 a neprospěl 8 žáků. Ve 2. pololetí prospělo s vyznamenáním 127 žáků, po opravných zkouškách prospělo 91 žáků a neprospělo 6 žáků. Opravné zkoušky konalo 5 žáků, všichni uspěli. c) Soutěže V průběhu školního roku jsme na škole organizovali řadu soutěží sportovních, naukových i uměleckých. Proběhla školní kola naukových olympiád a matematická soutěž Klokan. Dále se uskutečnila školní recitační soutěž, pěvecká soutěž, soutěž mladých zdravotníků, fotografická soutěž, soutěž v poznávání rostlin a další. Proběhly i školní sportovní soutěže, většinou mezitřídního charakteru. Pokud tomu odpovídaly výsledky, nejlepší žáci pak školu reprezentovali v okresních a v oblastních kolech. V naukových olympiádách si nejlépe vedl Marek Strnad z 6.A třídy, který obsadil 1. místo v okresním kole zeměpisné olympiády a v krajském kole byl druhý. Ve stejné soutěži obsadil v okresním kole Martin Němeček (7.A) 3. místo a Jan Šprincl (9.A) 5. místo. V okresním kole olympiády v anglickém jazyce byla Kateřina Letochová (7.A) čtvrtá a v okresním kole psaní na klávesnici obsadila Karla Čepecová (9.A) 7. místo. Velmi dobře si vedli naši žáci ve sportovních soutěžích. Vynikajících výsledků dosáhli naši atleti. V atletickém čtyřboji družstva starších žákyň a starších žáků vyhrála okresní kolo a postoupila do krajského kola. Mezi jednotlivci byl Stanislav Pacholík (8.A) nejlepší, Jan Šprincl (9.A) druhý a Aneta Hemberová (8.A) třetí. Družstva mladších děvčat i chlapců obsadila ve stejné soutěži třetí místo. V krajském kole chlapci obsadili druhé místo a postoupili do celostátního finále do Břeclavi. Zde obsadili deváté místo. Děvčata byla v krajském kole pátá. V Poháru rozhlasu starší žákyně opět vyhrály okresní kolo, mladší žákyně obsadily 2. místo, starší i mladší chlapci 3. místo. Starší děvčata pak v krajském kole obsadila 2. místo. V atletickém trojboji družstvo žáků prvního stupně vyhrálo okresní kolo. V okresním kole přespolního běhu obsadili starší chlapci 4. místo. Družstvo chlapců čtvrtých a pátých tříd vyhrálo okresní kolo McDonald s Cupu v kopané a v krajském kole pak obsadilo 4. místo. Chlapci prvních až třetích tříd obsadili v okresním kole stejné soutěže 5

6 čtvrté místo. Družstvo chlapců vyhrálo florbalový turnaj v Kamenici nad Lipou. V silovém čtyřboji chlapci 8. a 9. tříd obsadili v okresním kole 3. místo. 8. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Další vzdělávaní pedagogických pracovníků považujeme za nezbytný předpoklad úspěšné pedagogické práce. I v tomto školním roce jsme této oblasti věnovali pozornost. Devět učitelů se zúčastnilo seminářů zaměřených na činnostní učení, náměty pro výuku anglického a německého jazyka, informatiky, fyziky a další oblasti výchovně vzdělávacího procesu. Metodička prevence se během školního roku zúčastnila konference o primární prevenci v Českých Budějovicích, konference k sexuální výchově, dále okresní porady metodiků prevence a školení na téma Šikana ve školním prostředí. Učitel tělesné výchovy se zúčastnil dvou metodických seminářů. Paní Sedláková absolvovala pilotní ověřování projektu k hodnocení žáků. Uskutečnilo se i školení ředitelů škol a informatiků k využívání testovacích modulů ČŠI. Účetní školy absolvovala školení k účetnictví příspěvkových organizací a k ovládání účetního programu VEMA. Ředitel školy se během školního roku zúčastnil školení na změny ve školské legislativě, semináře k novému občanskému zákoníku, dvoudenního školení ředitelů škol v Dolním Radíkově a exkurze do zařízení alternativních zdrojů energie. Všichni pedagogové školy absolvovali seminář na téma šikany, agrese a využívání školního řádu Všichni učitelé školy mají přístup na internet, možnost využívat knižního fondu učitelské knihovny a k dispozici mají i řadu pedagogických časopisů, včetně metodických materiálů společnosti Raabe. 9. Mimoškolní aktivity a prezentace školy na veřejnosti V uplynulém školním roce se neuskutečnily žádné vzájemné akce s partnerskou školou v bavorském Neuöttingu. Spolupráce se omezila pouze na vzájemnou korespondenci. Učitelé a žáci pravidelně informovali veřejnost o dění ve škole v Novovčelnickém zpravodaji a v regionálním tisku. Škola má své vlastní www stránky, které jsou pravidelně aktualizovány. Významnou akcí bylo 50. výročí zahájení výuky v nových školních pavilónech. Při této příležitosti jsme vydali školní almanach, který mapuje padesátiletou historii školy a kde jsou uvedené i seznamy všech absolventů a zaměstnanců školy v uvedeném období. Dále se v předvánoční době uskutečnila školní akademie a největší akcí byl koncem května Den otevřených dveří, spojený s výstavou o historii školy, prezentací žákovských prací, školních projektů, didaktické techniky, učebních pomůcek a dalších oblastí života školy. Součástí byl i doprovodný program a setkání bývalých zaměstnanců školy. Během školního roku se uskutečnily dvě třídní schůzky a dvě konzultace o prospěchu a chování. Proběhla i mimořádná schůzka rodičů vycházejících žáků i schůzka rodičů budoucích prvňáčků, na které mimo jiné dr. Martínek seznámil rodiče s tím, jak mají přistupovat k dítěti v souvislosti se začátkem školní docházky. Na začátku roku obdrželi rodiče informační leták se všemi potřebnými informacemi o škole. Během školního roku nebyla podána žádná oficiální stížnost na práci školy, případné připomínky rodičů jsme se během roku snažili průběžně řešit. Většina rodičů se školou dobře spolupracuje. U některých rodičů bychom uvítali větší dohled nad přípravou jejich dětí do školy, občas se setkáváme s problematicky omluvenými hodinami. Při škole velmi dobře pracuje i rodičovské sdružení, které zorganizovalo pro žáky školy řadu akcí jako například mikulášskou nadílku, dětský karneval, dětský den a další, pro 6

7 dospělé pak taneční zábavu. Dále se rodičovské sdružení podílelo na financování soutěží, hradí částečně dopravu na soutěže a odměny pro žáky. Dobrá spolupráce byla i se školskou radou a se zřizovatelem školy. 10. Předložené a realizované projekty V roce 2013 byl ukončen projekt EU peníze školám. Realizace projektu je pro naši školu velkým přínosem. V měsíci září 2013 jsme podali žádost o příspěvek na dopravu do zařízení odpadového hospodářství. Žádosti bylo vyhověno a v říjnu 2013 žáci 7.A navštívili skládku komunálního odpadu Fedrpuš u Jindřichova Hradce. 11. Školní družina Součástí školy je i školní družina s 83 přihlášenými dětmi. V uplynulém školním roce pracovala tři oddělení. Školní družina má k dispozici vlastní prostory s odpovídajícím vybavením. V rámci školní družiny pracoval zdravotnický kroužek, kroužek anglického jazyka, pěvecký a výtvarný kroužek a kroužek hry na flétnu. Školní družina během roku zorganizovala pro děti celou řadu akcí. Mimo jiné se jednalo o zájezd do bazénu a muzea strašidel v Pelhřimově, návštěvu hračkobraní v Kamenici nad Lipou, návštěvu Hopsária v Č. Budějovicích a výlet do Tábora, spojený s návštěvou muzea čokolády, muzea lega a ZOO Větrovy. K dalším akcím patřila vánoční besídka, čarodějnice, povídání s myslivcem, pořad Poznávejme zvířata, karneval, masopust, pohádková noc v ŠD, vítání jara, exkurze do kravína, návštěva solné jeskyně a další. Děti ze ŠD vystoupily s připravenými programy na školní akademii, při Dni otevřených dveří, na čarodějnickém sletu, v Seniór klubu a pro děti z mateřské školy. Za pobyt dítěte ve školní družině a za účast v zájmových kroužcích rodiče platí 50 Kč měsíčně. Získané finanční prostředky jsou průběžně využívány k financování činnosti. O práci ve školní družině je mezi dětmi trvalý zájem a lze ji hodnotit velice kladně. 12. Úrazovost Ve školním roce 2013/2014 bylo v knize úrazů celkem zapsáno 13 školních úrazů, z toho v 6 případech byl sepisován záznam o úrazu. Při výuce se stalo 7 úrazů (z toho 6 při výuce tělesné výchovy) a o přestávkách 6. Ve většině případů se jednalo o špatný došlap nebo náraz míče do prstu a dále pak o pády a s tím související poranění. Nejvážnějším úrazem byla zlomenina. Příčinou úrazů byla většinou nešťastná náhoda nebo nekázeň. Ve čtyřech případech byl úraz způsoben jiným žákem, vždy neúmyslně. Úrazy, o kterých je sepisován záznam, jsou elektronicky hlášeny České školní inspekci. Odškodněno bylo zatím 5 úrazů. Mimo to se stal jeden pracovní úraz, který si nevyžadoval pracovní neschopnost. 13. Základní údaje o hospodaření školy v roce 2013 V roce 2013 jsme hospodařili s hospodářským výsledkem rovným nule. Celkové výnosy činily ,27 Kč a náklady byly ve stejné výši. Z celkových výnosů byly mimo jiné příspěvek zřizovatele na provoz Kč, dotace na krytí přímých vzdělávacích nákladů NIV Kč, příspěvek rodičů na provoz ŠD Kč, stravné ,38 Kč. Na realizaci projektu EU peníze školám jsme v roce 2010 získali dotaci ve výši Kč a v roce 2013 jsme z této částky čerpali ,27 Kč, čímž byla celá dotace dočerpána. V nákladech bylo vynaloženo mimo jiné Kč na energie, Kč na opravy a udržování, ,20 Kč na odpisy a ,10 Kč na služby. Náklady na provoz základní školy činily ,51 Kč, na provoz školní jídelny ,94 Kč. Mezi finančně nejnáročnější akce patřilo dokončení výměny oken a venkovních dveří na 7

8 pavilónech ZŠ nákladem Kč a zakoupení nové myčky nádobí do školní jídelny za Kč. K máme v investičním fondu ,40 Kč, v rezervním fondu ,62 Kč a ve fondu odměn Kč. Podrobnější údaje jsou ve výroční zprávě o hospodaření za rok V Nové Včelnici dne Mgr. Jaromír Hrbek, ředitel školy 8

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC Komenského 446, PSČ 378 56 Studená, tel. 384490020 e-mail:vedeni@zs.studena.cz, reditel@zs.studena.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola, okres Sokolov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala : Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady : Josef Novotný, 1.10. 2014 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace Školní rok 2013-2014 V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2013/2014 Zpracovala Mgr. Lenka Proschková Čechtice 2. 10. 2014 ZŠ Čechtice, okr. Benešov Na Lázni 335, Čechtice http://www.zscechtice.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Masarykova základní škola, Stará Paka, okres Jičín Č.j.:44/09 -VDŠ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Ve Staré Pace dne 15. září 2009 Mgr. Pavel Antoš ředitel školy Školská rada při

Více

1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek

1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek 1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 V Milevsku 9. 9. 2013 Zpracoval: PaedDr. Martin Hrych Obsah 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 3

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2012/2013 Zpracovala Mgr. Lenka Proschková Čechtice 30. 8. 2013 ZŠ Čechtice, okr. Benešov Na Lázni 335, Čechtice http://www.zscechtice.cz

Více

1. Základní údaje. e-mail: skola@zszizkov.cz www.zszizkov.cz. Zřizovatel školy: Město Kutná Hora Adresa: Kutná Hora, Havlíčkovo nám.

1. Základní údaje. e-mail: skola@zszizkov.cz www.zszizkov.cz. Zřizovatel školy: Město Kutná Hora Adresa: Kutná Hora, Havlíčkovo nám. ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽIŽKOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Obsah str. 1. Základní údaje 3 1.2. Charakteristika školy 3 1.2.1. Úplnost a velikost školy 3 1.3. Priority výchovy a vzdělávání

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Veselí nad Lužnicí, Blatské sídliště 23, okres Tábor

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Veselí nad Lužnicí, Blatské sídliště 23, okres Tábor ZÁKLADNÍ ŠKOLA Veselí nad Lužnicí, Blatské sídliště 23, okres Tábor OSNOVA: 1.... Základní údaje o škole 2.... Učební plány 3....Rámcový popis personálního zabezpečení 4.... Údaje o přijímacím řízení a

Více

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika,

Více

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů O B S A H I. Základní charakteristika školy II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/14

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/14 Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak nám. Komenského 237 příspěvková organizace PSČ 37862 tel./fax 384 399 115 IČ 70659214 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/14 a) základní údaje

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína školní rok 2012/2013 Podle zákona č. 561/2004 Sb. Zpracovala: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy Schváleno školskou radou 1 Obsah: A.

Více

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Žarošice září 2014 Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika školy 3. Charakteristika žáků 4. Údaje o zápisu a přijetí žáků 5. Údaje o výsledcích

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011-2012 Projednáno na pedagogické radě dne 31. 8. 2012 Schváleno školskou radou dne 31. 8. 2012 Zpracoval: Mgr. Libor Mandovec ředitel ZŠ Kovářov Výroční zpráva

Více

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr pořádá pořádá Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr Krásný Dvůr 24.08.2013 Zpracovala: Mgr. Ivana Bejčková ředitelka školy 1 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola a Mateřská

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA Školní PÁTOVA rok 2013 406 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČES

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA Školní PÁTOVA rok 2013 406 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČES ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ

Více

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a S e d l n i c e 742 56 Sedlnice č. 253, www.zs -sedlnice.cz

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a S e d l n i c e 742 56 Sedlnice č. 253, www.zs -sedlnice.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Obsah I. Základní údaje o škole... 3 II. Přehled oborů, kterým škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku... 4 III. Rámcový popis personálního

Více

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 Základní škola Židlochovice, Tyršova 611 okres Brno-venkov, příspěvková organizace Ing. Jana Králová říjen 2010 Vlastní

Více

školní rok 2012/2013

školní rok 2012/2013 Masarykova základní škola Lanžhot se sídlem Masarykova 22, Lanžhot Výroční zpráva školní rok 2012/2013 V Lanžhotě 30. 9. 2013 Zpracovala: Mgr. Helena Pláteníková ředitelka školy Výroční zpráva VÝROČNÍ

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola Loket, okres Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011 / 2012 Zpracovala: Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady: Josef Novotný Loket, 9.10. 2012 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice. školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice. školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice školní rok 2011/2012 a/ Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a mateřská škola Dolní Kounice Sídlo: Dolní Kounice, Smetanova

Více