Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014"

Transkript

1 Základní škola Nová Včelnice Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/ Základní údaje o škole Základní škola Nová Včelnice, okres Jindřichův Hradec byla zařazena do sítě škol rozhodnutím ŠÚ v Jindřichově Hradci pod č.j. 88/95-00 s účinností od Jako příspěvková organizace byla zřízena k rozhodnutím zastupitelstva Města Nová Včelnice ze dne Od do byla součástí školy i mateřská škola. Rozhodnutím zastupitelstva byla od vytvořena samostatná příspěvková organizace vykonávající činnost mateřské školy. Nyní tedy škola sdružuje základní školu s kapacitou 540 žáků, školní družinu s kapacitou 90 žáků, školní jídelnu ZŠ s kapacitou 230 jídel. Identifikátor celého zařízení v síti škol je , IČO Zřizovatelem školy je Město Nová Včelnice, Komenského 386. Adresa ředitelství školy je Školní ulice 414, Nová Včelnice. Škola má odloučené pracoviště školní jídelnu ve Školní ulici 470. Ředitelem školy je Mgr. Jaromír Hrbek, zástupkyní Mgr. Renáta Dytrichová, vedoucí vychovatelkou školní družiny Jaroslava Šindelářová a vedoucí školní jídelny Jana Zemanová. Pro vlastní prezentaci má škola webové stránky na adrese ová adresa školy je 2. Hlavní účel a předmět činnosti Základní škola Nová Včelnice poskytuje základní vzdělávání pro děti ve věku od 6 do 15 let. Dále provozuje školská zařízení, přičemž zajišťuje činnost školní družiny a školní jídelny. Základní škola vyučuje podle vlastního školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola pro život. 3. Statistické údaje, zápis k povinné školní docházce Dle zahajovacích výkazů se v 10 třídách základní školy vyučovalo 228 žáků, z toho na prvním stupni 127 žáků v šesti třídách a na druhém stupni 101 žáků ve čtyřech třídách. Ve školní jídelně bylo ke stravování přihlášeno 206 dětí. Ve školní družině bylo zapsáno 83 dětí. Na konci školního roku ukončilo povinnou školní docházku 24 žáků z toho 23 v deváté třídě a 1 žák v osmé třídě. Z uvedeného počtu se 18 žáků hlásilo na studijní obory s maturitou. Všichni byli přijati. 5 žáků jde na gymnázium, 13 žáků na střední školy s maturitou, 6 žáků na učební obory. Na víceleté gymnázium se v letošním roce hlásila a byla přijata jedna žákyně z 5. třídy. Na začátku školního roku do prvních tříd nastoupilo 32 žáků, z toho 6 mělo z minulého roku odklad. Pro školní rok 2014/2015 se k zápisu dostavilo 36 dětí. Rodiče 8 dětí požádali o posouzení školní zralosti v pedagogicko-psychologické poradně. Ta doporučila odklad školní docházky všem 8 dětem. Od 1. září 2014 by tedy do prvního ročníku mělo nastoupit 28 dětí, z toho 4 děti mají odklad z minulého roku. 4. Personální zajištění výuky a provozu. Základní škola má ke konci školního roku 27 zaměstnanců. Z tohoto počtu je 23 na základní škole a ve školní družině a 4 ve školní jídelně. Výuku na základní škole zajišťovalo 16 učitelů (z toho 2 na částečný úvazek ). Mimo to jedna paní učitelka je na mateřské dovolené. O činnost školní družiny se staraly 3 vychovatelky, z toho jedna pouze s částečným úvazkem. Provoz školy zajišťovali 4 provozní zaměstnanci, provoz školní jídelny také čtyři zaměstnanci. Navíc vedoucí školní jídelny a vychovatelka školní družiny zajišťují na částečný úvazek provozní účetnictví a administrativu školy. Pedagogický sbor školy je

2 stabilizovaný, většina předmětů byla vyučována aprobovaně, kromě části informatiky, dějepisu, přírodopisu a pracovních činností. O výuku náboženství nebyl v tomto školním roce takový zájem, abychom mohli otevřít skupinu nepovinného předmětu. Nepřítomnost pracovníků byla řešena přesčasovou prací ostatních zaměstnanců nebo formou nadúvazkových hodin. Přidělení tříd: 1.A Věra Sokolová 6.A Drahomíra Šímová 1.B Marta Plášilová 7.A Milan Bašta 2.A Jitka Šprinclová 8.A Blanka Dvořáková 3.A Jiří Tůma 9.A Květa Zikmundová 4.A Lenka Novotná 5.A Jitka Sedláková 5.Materiálně technické zajištění výuky Škola ke své činnosti využívá dva učební pavilóny, víceúčelovou spojovací chodbu, školní pozemek, hřiště ŠD a školní jídelnu. Pro výuku tělesné výchovy jsou na základě smlouvy se zřizovatelem využívány tělocvična, víceúčelová spojovací chodba a venkovní sportoviště moderní atletický stadión a volejbalové kurty. Pro spontánní sportování mohou žáci využívat hřiště školní družiny. Všechny využívané budovy, prostory a zařízení jsou celkově v odpovídajícím technickém stavu. V uplynulém školním roce byla ve dvou třídách vyměněna podlahová krytina a ve všech učebnách vyměněno osvětlení nad tabulemi a doplněno stávající osvětlení o další svítidla. Stalo se tak na základě výsledků měření intenzity osvětlení ve třídách. Ve školní jídelně byl zaveden nový systém objednávání a odhlašování obědů. Využíváme čipových karet a možnost objednávání přes internet. Strávníci si vybírají ze dvou jídel. 6. Podmínky pro výchovně vzdělávací práci Pro výchovně vzdělávací práci má škola potřebné podmínky. Plně je využívána školní počítačová síť a rozvody internetu po škole. Žákům 1. a 2. stupně slouží dvě počítačové učebny, dvě multimediální učebny s interaktivní tabulí a dále speciální učebna pro výuku hudební a výtvarné výchovy. Interaktivní tabule je dále instalovaná ve třídě 2.A a nově i ve třídě 1.A. V dalších dvou učebnách je možná projekce pomocí dataprojektoru. K dispozici máme dostatek učebnic. Byly pořízeny další výukové programy a zakoupeny 3 stereoskopické mikroskopy. Žáci mohou využívat školní knihovnu a mají přístup k internetu. 7. Výsledky výchovně vzdělávací práce V plánu práce školy jsme si pro školní rok 2013/2014 zvolili následující klíčové oblasti: - výchovná práce třídního učitele - vzdělávání a výchova - vztah rodiče a škola - zavedení změn v ŠVP do praxe - sebehodnocení žáků - organizace oslav 50. výročí školy Těmto oblastem byla věnována zvýšená pozornost a pro naplnění stanovených cílů byly v plánu podrobně konkretizovány jednotlivé úkoly. 2

3 a) Výchova a prevence rizikového chování žáků I v uplynulém školním roce, stejně jako v minulých letech, jsme oblasti výchovy a prevence věnovali potřebnou pozornost. Je zpracován školní řád, který vymezuje pro tuto oblast jasná pravidla. Úpravy délky přestávek mezi vyučovacími hodinami a mezi dopoledním a odpoledním vyučováním, které jsme provedli na základě novely školského zákona, se osvědčily. Vyřešeny tím byly mimo jiné i problémy s odjezdy autobusů přespolních žáků. Vedení školy ve spolupráci s pedagogickými i provozními zaměstnanci školy vedlo žáky k respektování a dodržování pravidel a zásad slušného chování. Aktuální případné problémy byly řešeny průběžně na měsíčních provozních poradách. Na 2. stupni se osvědčily pravidelné třídnické dvacetiminutovky každé pondělí od 7.30 hodin. I když na škole nemáme větší výchovné problémy, přesto jsme museli řešit řadu provinění proti školnímu řádu. Nejčastěji šlo o problémové vztahy mezi žáky ( 6 případů) a dále poškozování majetku školy a žáků ( 4 případy). V uplynulém školním roce jsme nemuseli řešit ani jeden případ záškoláctví. K řešení problémových vztahů mezi žáky v třídních kolektivech a k nastavení pozitivního sociálního klima jsme organizovali programy primární prevence v 6. a 7. třídách. Využili jsme služeb externí organizace. Dále se objevilo i nevhodné chování žáků k vyučujícím a nekázeň některých žáků o přestávkách nebo při vyučování. Všechny prohřešky řešili ihned třídní učitelé nebo vedení školy. Pokud to situace vyžadovala, byli k projednání záležitosti pozváni rodiče. V několika případech máme podezření, že někteří rodiče dětem omlouvají i problematicky zameškané hodiny. Na škole pracuje školní parlament. Zvolení zástupci žáků jednotlivých tříd tak měli možnost se podílet na chodu školy, plánování a přípravě školních akcí i řešení problémů. Zatím se nám nedaří motivovat školní parlament k větší aktivitě a samostatnosti. Přetrvávají problémy s drobným vandalismem na zařízení školy jako například poškozené lavice a židle ve třídách, šatní skříňky, častý nepořádek na toaletách a podobně. Co se týče venkovních prostor, situace se výrazně zlepšila po oplocení části areálu školy. V oblasti výchovy hraje nezastupitelnou roli třídní učitel a dále pak každodenní výchovná práce všech učitelů a zaměstnanců školy, důslednost a užší spolupráce s rodiči Za oblast prevence rizikového chování na škole odpovídá zástupkyně ředitele Mgr. Renáta Dytrichová, která zároveň zastává funkci metodika prevence. Absolvovala odpovídající specializační studium. Na škole máme zpracovaný Minimální preventivní program. V jeho rámci se konaly různé akce v oblasti prevence rizikového chování. Hned v úvodu školního roku jsme pro žáky 5. ročníku připravili celodenní preventivní program pod názvem Jsem už páťák. Žáci 6.A absolvovali v říjnu dvoudenní preventivní program, zaměřený na práci s dynamickou skupinou a budování pozitivního klimatu ve třídách. V rámci spolupráce s Policií ČR proběhla ukázka výcviku policejních psů, dále beseda žáků 9. A o kriminalitě mládeže, o zákonech a drogách, beseda žáků 4.A a 7.A o kyberšikaně. Dále proběhlo školení všech zaměstnanců školy o šikaně, agresi a využívání školního řádu. Sdružení Meta připravilo pro žáky 6.A besedu o kouření, pro žáky 7.A o alkoholu a zneužívání drog, pro žáky 8.A o komunikaci a pro žáky 9.A přednášku na téma Já a ti druzí. Škola se snažila žáky vybavit správnými informacemi a postoji i v dalších oblastech. Zajímavý byl projekt GVN v J. Hradci Geologie, kterého se zúčastnili někteří žáci deváté třídy. Nezapomínali jsme ani na kulturní vyžití našich žáků. Je to nutné i vzhledem k tomu, že v Nové Včelnici jsou v tomto směru malé možnosti. Během školního roku proběhlo několik školních kulturních představení- například pořad pro 1. stupeň Kde přespávají pohádky, dále představení agentury Pernštejni pod názvem Přemyslovci na českém trůně knížata. Jako tradičně vycházející žáci navštívili Národní divadlo v Praze konkrétně představení Strakonický dudák. Tentokrát z důvodu vytíženosti autobusu jeli i žáci osmé třídy. Kromě Národního divadla bylo jejich cílem i Národní technické muzeum. Další divadelní představení byla i součástí školních výletů jako například na Hluboké nad Vltavou. Pro 3

4 děvčata osmých a devátých tříd jsme zajistili v Jindřichově Hradci výchovný pořad pod názvem Láska ano, děti ještě ne. Žáci 9. A absolvovali program o finanční gramotnosti. Velmi úzce jsme spolupracovali s místní knihovnou. Uskutečnila se zde řada besed, mimo jiné žáci 1. třídy byli pasováni na čtenáře. První, druhá a pátá třída využily nabídek tvůrčích dílen v muzeu v J. Hradci a v Kamenici nad Lipou. Během roku jsme realizovali i celoškolní projekty. V 1. pololetí se na 1. stupni uskutečnil projekt Cestička do školy a na 2. stupni projekt Žijeme ve společné Evropě. Ve 2. pololetí se pak jednalo na 1. stupni o projekt Krabička první pomoci a na 2. stupni projekt Nová Včelnice očima dětí. Po celý rok probíhal projekt Můj velký kamarád, do kterého byli zapojeni žáci prvních a osmých tříd a žáci druhých a devátých tříd. Patřičnou pozornost jsme věnovali i environmentální výchově. Na škole máme instalované sběrné nádoby na tříděný odpad, žáky vedeme k separaci sběru. Žáci 4.A navštívili Dům přírody v Třeboni. Školní družina zajistila pro děti program Poznávejte zvířata a besedu s myslivcem. Žáci devátých tříd se zúčastnili exkurze v Jaderné elektrárně Temelín a žáci 7.A třídy exkurze na skládku odpadů v J. Hradci. Z důvodu výchovy ke zdravému životnímu stylu na škole zabezpečujeme distribuci dotovaného mléka a žákům 1. stupně umožňujeme odběr ovoce a zeleniny zdarma v rámci projektu Ovoce do škol. V rámci vhodného využití volného času jsme pro žáky organizovali řadu zájmových kroužků např. různé sportovní, dále výtvarný, zdravotnický, anglického jazyka, hry na flétnu a pěvecký. b) Vzdělávání Vzdělávání v tomto školním roce probíhalo ve všech ročnících podle upraveného vlastního školního vzdělávacího programu Škola pro život. Nově jsme na základě novely vyhlášky zavedli od sedmého ročníku povinnou výuku dalšího cizího jazyka konkrétně německého jazyka. Většinu naplánovaných a rámcovým vzdělávacím programem daných výstupů se podařilo naplnit. Kvalitu výsledků naší práce jsme si ověřili testováním v projektu KEA společnosti SCIO v devátých třídách. KEA je komplexní evaluační analýzu žáků a třídy. Žáci byli postupně testováni od 6. až do 9. třídy a průběžně se vyhodnocuje úroveň získaných znalostí a kompetencí. Navíc cenná je i možnost srovnání s ostatními školami. Testování bylo zaměřeno na zjišťování dovedností v českém jazyce, v matematice a v anglickém jazyce a ověření obecných studijních předpokladů. Naši žáci si celkově vedli poměrně dobře. Patřili jsme mezi úspěšné školy, protože například v obecných studijních předpokladech prokázali naši deváťáci lepší výsledky než 80 % zúčastněných škol. Nadprůměrných výsledků dosáhli i v matematice a průměrných v českém a anglickém jazyce. Důležitější než výsledek celé třídy je však informace pro každého žáka, v čem je dobrý a kde by naopak měl přidat. Součástí testování byla i anonymní dotazníková šetření mezi žáky a rodiči, výsledky byly celostátně zpracovány a porovnány. V této oblasti nijak nevybočujeme z celostátního průměru. Připomínkami rodičů se budeme samozřejmě dále zabývat. Součástí každého testování je podrobná celková zpráva pro školu a každý žák obdrží individuální zprávu o svých výsledcích a porovnání s ostatními. Základní učivo dané osnovami bylo v jednotlivých předmětech a ročnících probráno a požadované výstupy dosaženy. Úroveň znalostí žáků si vedení školy ověřovalo pomocí vlastních prověrek z matematiky. Výsledky ukazují, že většina žáků základní učivo zvládá a že úroveň znalostí odpovídá klasifikaci. Dalším zdrojem informací pro vedení školy byla i hospitační činnost a kontrola žákovských prací. Hospitační činnost byla zaměřena na plnění tematických plánů, na začlenění změn do ŠVP, metody a formy práce, na dovednost pracovat s moderní technikou, na práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami a na 4

5 sebehodnocení žáků. Bylo zjištěno, že učitelé věnují přípravě vyučovacích hodin dostatečnou pozornost. Většina učitelů již do výuky zařazuje moderní formy práce jako je projektové vyučování, skupinové vyučování a další. Je využíváno vybavení školy výpočetní a audiovizuální technikou. Velice se osvědčilo využívání interaktivních tabulí v první a ve druhé třídě. Nedílnou součástí vyučovacího procesu jsou i různé besedy, exkurze a další mimoškolní akce. V tomto školním roce proběhlo několik besed v místní knihovně, několik tříd navštívilo výstavy a tvůrčí dílny v muzeu v J. Hradci. Během školního roku jsme pro žáky zajistili několik vzdělávacích pořadů například projekce o Indonésii a o Ománu. Mezi další aktivity, které doplnily a rozšířily probírané učivo, patřila exkurze devátých tříd v Jaderné elektrárně Temelíně a návštěva žáků 5.A v Planetáriu v Českých Budějovicích. Výuku pracovních činností jsme doplnili ukázkou výroby adventních věnců, kterou děvčatům sedmých tříd předvedla paní Lapková z J. Hradce. Kromě již zmiňovaných celoškolních projektů byla výuka doplněna i řadou třídních i ročníkových projektů. Nezapomínali jsme ani na sportovní vyžití žáků. Organizovali jsme nepovinný předmět zájmová tělesná výchova se zaměřením na atletiku, míčové hry a gymnastiku. Řada žáků dále využívá i nabídky sportovních oddílů Tělovýchovné jednoty Nová Včelnice. Žáci 7. ročníku a zájemci z dalších tříd absolvovali lyžařský výcvik v Jánských Lázních v Krkonoších. V bazénu v Jindřichově Hradci proběhl plavecký výcvik žáků třetích a čtvrtých tříd. V 1. pololetí prospělo s vyznamenáním 129 žáků, prospělo 88 a neprospěl 8 žáků. Ve 2. pololetí prospělo s vyznamenáním 127 žáků, po opravných zkouškách prospělo 91 žáků a neprospělo 6 žáků. Opravné zkoušky konalo 5 žáků, všichni uspěli. c) Soutěže V průběhu školního roku jsme na škole organizovali řadu soutěží sportovních, naukových i uměleckých. Proběhla školní kola naukových olympiád a matematická soutěž Klokan. Dále se uskutečnila školní recitační soutěž, pěvecká soutěž, soutěž mladých zdravotníků, fotografická soutěž, soutěž v poznávání rostlin a další. Proběhly i školní sportovní soutěže, většinou mezitřídního charakteru. Pokud tomu odpovídaly výsledky, nejlepší žáci pak školu reprezentovali v okresních a v oblastních kolech. V naukových olympiádách si nejlépe vedl Marek Strnad z 6.A třídy, který obsadil 1. místo v okresním kole zeměpisné olympiády a v krajském kole byl druhý. Ve stejné soutěži obsadil v okresním kole Martin Němeček (7.A) 3. místo a Jan Šprincl (9.A) 5. místo. V okresním kole olympiády v anglickém jazyce byla Kateřina Letochová (7.A) čtvrtá a v okresním kole psaní na klávesnici obsadila Karla Čepecová (9.A) 7. místo. Velmi dobře si vedli naši žáci ve sportovních soutěžích. Vynikajících výsledků dosáhli naši atleti. V atletickém čtyřboji družstva starších žákyň a starších žáků vyhrála okresní kolo a postoupila do krajského kola. Mezi jednotlivci byl Stanislav Pacholík (8.A) nejlepší, Jan Šprincl (9.A) druhý a Aneta Hemberová (8.A) třetí. Družstva mladších děvčat i chlapců obsadila ve stejné soutěži třetí místo. V krajském kole chlapci obsadili druhé místo a postoupili do celostátního finále do Břeclavi. Zde obsadili deváté místo. Děvčata byla v krajském kole pátá. V Poháru rozhlasu starší žákyně opět vyhrály okresní kolo, mladší žákyně obsadily 2. místo, starší i mladší chlapci 3. místo. Starší děvčata pak v krajském kole obsadila 2. místo. V atletickém trojboji družstvo žáků prvního stupně vyhrálo okresní kolo. V okresním kole přespolního běhu obsadili starší chlapci 4. místo. Družstvo chlapců čtvrtých a pátých tříd vyhrálo okresní kolo McDonald s Cupu v kopané a v krajském kole pak obsadilo 4. místo. Chlapci prvních až třetích tříd obsadili v okresním kole stejné soutěže 5

6 čtvrté místo. Družstvo chlapců vyhrálo florbalový turnaj v Kamenici nad Lipou. V silovém čtyřboji chlapci 8. a 9. tříd obsadili v okresním kole 3. místo. 8. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Další vzdělávaní pedagogických pracovníků považujeme za nezbytný předpoklad úspěšné pedagogické práce. I v tomto školním roce jsme této oblasti věnovali pozornost. Devět učitelů se zúčastnilo seminářů zaměřených na činnostní učení, náměty pro výuku anglického a německého jazyka, informatiky, fyziky a další oblasti výchovně vzdělávacího procesu. Metodička prevence se během školního roku zúčastnila konference o primární prevenci v Českých Budějovicích, konference k sexuální výchově, dále okresní porady metodiků prevence a školení na téma Šikana ve školním prostředí. Učitel tělesné výchovy se zúčastnil dvou metodických seminářů. Paní Sedláková absolvovala pilotní ověřování projektu k hodnocení žáků. Uskutečnilo se i školení ředitelů škol a informatiků k využívání testovacích modulů ČŠI. Účetní školy absolvovala školení k účetnictví příspěvkových organizací a k ovládání účetního programu VEMA. Ředitel školy se během školního roku zúčastnil školení na změny ve školské legislativě, semináře k novému občanskému zákoníku, dvoudenního školení ředitelů škol v Dolním Radíkově a exkurze do zařízení alternativních zdrojů energie. Všichni pedagogové školy absolvovali seminář na téma šikany, agrese a využívání školního řádu Všichni učitelé školy mají přístup na internet, možnost využívat knižního fondu učitelské knihovny a k dispozici mají i řadu pedagogických časopisů, včetně metodických materiálů společnosti Raabe. 9. Mimoškolní aktivity a prezentace školy na veřejnosti V uplynulém školním roce se neuskutečnily žádné vzájemné akce s partnerskou školou v bavorském Neuöttingu. Spolupráce se omezila pouze na vzájemnou korespondenci. Učitelé a žáci pravidelně informovali veřejnost o dění ve škole v Novovčelnickém zpravodaji a v regionálním tisku. Škola má své vlastní www stránky, které jsou pravidelně aktualizovány. Významnou akcí bylo 50. výročí zahájení výuky v nových školních pavilónech. Při této příležitosti jsme vydali školní almanach, který mapuje padesátiletou historii školy a kde jsou uvedené i seznamy všech absolventů a zaměstnanců školy v uvedeném období. Dále se v předvánoční době uskutečnila školní akademie a největší akcí byl koncem května Den otevřených dveří, spojený s výstavou o historii školy, prezentací žákovských prací, školních projektů, didaktické techniky, učebních pomůcek a dalších oblastí života školy. Součástí byl i doprovodný program a setkání bývalých zaměstnanců školy. Během školního roku se uskutečnily dvě třídní schůzky a dvě konzultace o prospěchu a chování. Proběhla i mimořádná schůzka rodičů vycházejících žáků i schůzka rodičů budoucích prvňáčků, na které mimo jiné dr. Martínek seznámil rodiče s tím, jak mají přistupovat k dítěti v souvislosti se začátkem školní docházky. Na začátku roku obdrželi rodiče informační leták se všemi potřebnými informacemi o škole. Během školního roku nebyla podána žádná oficiální stížnost na práci školy, případné připomínky rodičů jsme se během roku snažili průběžně řešit. Většina rodičů se školou dobře spolupracuje. U některých rodičů bychom uvítali větší dohled nad přípravou jejich dětí do školy, občas se setkáváme s problematicky omluvenými hodinami. Při škole velmi dobře pracuje i rodičovské sdružení, které zorganizovalo pro žáky školy řadu akcí jako například mikulášskou nadílku, dětský karneval, dětský den a další, pro 6

7 dospělé pak taneční zábavu. Dále se rodičovské sdružení podílelo na financování soutěží, hradí částečně dopravu na soutěže a odměny pro žáky. Dobrá spolupráce byla i se školskou radou a se zřizovatelem školy. 10. Předložené a realizované projekty V roce 2013 byl ukončen projekt EU peníze školám. Realizace projektu je pro naši školu velkým přínosem. V měsíci září 2013 jsme podali žádost o příspěvek na dopravu do zařízení odpadového hospodářství. Žádosti bylo vyhověno a v říjnu 2013 žáci 7.A navštívili skládku komunálního odpadu Fedrpuš u Jindřichova Hradce. 11. Školní družina Součástí školy je i školní družina s 83 přihlášenými dětmi. V uplynulém školním roce pracovala tři oddělení. Školní družina má k dispozici vlastní prostory s odpovídajícím vybavením. V rámci školní družiny pracoval zdravotnický kroužek, kroužek anglického jazyka, pěvecký a výtvarný kroužek a kroužek hry na flétnu. Školní družina během roku zorganizovala pro děti celou řadu akcí. Mimo jiné se jednalo o zájezd do bazénu a muzea strašidel v Pelhřimově, návštěvu hračkobraní v Kamenici nad Lipou, návštěvu Hopsária v Č. Budějovicích a výlet do Tábora, spojený s návštěvou muzea čokolády, muzea lega a ZOO Větrovy. K dalším akcím patřila vánoční besídka, čarodějnice, povídání s myslivcem, pořad Poznávejme zvířata, karneval, masopust, pohádková noc v ŠD, vítání jara, exkurze do kravína, návštěva solné jeskyně a další. Děti ze ŠD vystoupily s připravenými programy na školní akademii, při Dni otevřených dveří, na čarodějnickém sletu, v Seniór klubu a pro děti z mateřské školy. Za pobyt dítěte ve školní družině a za účast v zájmových kroužcích rodiče platí 50 Kč měsíčně. Získané finanční prostředky jsou průběžně využívány k financování činnosti. O práci ve školní družině je mezi dětmi trvalý zájem a lze ji hodnotit velice kladně. 12. Úrazovost Ve školním roce 2013/2014 bylo v knize úrazů celkem zapsáno 13 školních úrazů, z toho v 6 případech byl sepisován záznam o úrazu. Při výuce se stalo 7 úrazů (z toho 6 při výuce tělesné výchovy) a o přestávkách 6. Ve většině případů se jednalo o špatný došlap nebo náraz míče do prstu a dále pak o pády a s tím související poranění. Nejvážnějším úrazem byla zlomenina. Příčinou úrazů byla většinou nešťastná náhoda nebo nekázeň. Ve čtyřech případech byl úraz způsoben jiným žákem, vždy neúmyslně. Úrazy, o kterých je sepisován záznam, jsou elektronicky hlášeny České školní inspekci. Odškodněno bylo zatím 5 úrazů. Mimo to se stal jeden pracovní úraz, který si nevyžadoval pracovní neschopnost. 13. Základní údaje o hospodaření školy v roce 2013 V roce 2013 jsme hospodařili s hospodářským výsledkem rovným nule. Celkové výnosy činily ,27 Kč a náklady byly ve stejné výši. Z celkových výnosů byly mimo jiné příspěvek zřizovatele na provoz Kč, dotace na krytí přímých vzdělávacích nákladů NIV Kč, příspěvek rodičů na provoz ŠD Kč, stravné ,38 Kč. Na realizaci projektu EU peníze školám jsme v roce 2010 získali dotaci ve výši Kč a v roce 2013 jsme z této částky čerpali ,27 Kč, čímž byla celá dotace dočerpána. V nákladech bylo vynaloženo mimo jiné Kč na energie, Kč na opravy a udržování, ,20 Kč na odpisy a ,10 Kč na služby. Náklady na provoz základní školy činily ,51 Kč, na provoz školní jídelny ,94 Kč. Mezi finančně nejnáročnější akce patřilo dokončení výměny oken a venkovních dveří na 7

8 pavilónech ZŠ nákladem Kč a zakoupení nové myčky nádobí do školní jídelny za Kč. K máme v investičním fondu ,40 Kč, v rezervním fondu ,62 Kč a ve fondu odměn Kč. Podrobnější údaje jsou ve výroční zprávě o hospodaření za rok V Nové Včelnici dne Mgr. Jaromír Hrbek, ředitel školy 8

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro ZŠ Nová Včelnice kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. Jaromír Hrbek Telefon na ředitele 384

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2182/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne 27.11.2014 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 Signatura: ba4os201 Obvodní pracoviště: Praha INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Střední odborná škola pro sluchově postižené,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

2. Charakteristika školy 2.1 Úplnost a velikost školy

2. Charakteristika školy 2.1 Úplnost a velikost školy 2. Charakteristika školy 2.1 Úplnost a velikost školy Základní škola v Želivě je úplná škola s 1. až 9. postupným ročníkem. Zabezpečujeme povinnou školní docházku, zájmové vzdělávání a školní stravování.

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 1 Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 PROVOZNÍ ŘÁD dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

Výroční zpráva za rok 2011 2012

Výroční zpráva za rok 2011 2012 Výroční zpráva za rok 2011 2012 a. Základní údaje o škole, vedení, školské radě Název školy: Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí Zřizovatel: Obec Klášterec nad Orlicí

Více

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Pardubice, 1.9.2008 Schváleno školskou radou Mgr. Stanislav Šturma ředitel školy Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací program

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 076 45/99-2038 Oblastní pracoviště č. 7 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 076 45/99-2038 Oblastní pracoviště č. 7 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 076 45/99-2038 Oblastní pracoviště č. 7 Signatura: bg6cs102 Okresní pracoviště Strakonice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Identifikátor ředitelství: IZO: Ředitelka školy:

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Garant programu / metodik: Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 ŠKOLA PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, PODĚBRADOVA 18 Název školy: Základní škola, Jičín, Poděbradova 18 Adresa: Základní škola, Jičín, Poděbradova 18 Ředitel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Holice, Holubova 47 ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006. 1.Základní údaje o škole

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Holice, Holubova 47 ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006. 1.Základní údaje o škole Základní škola Holice, Holubova 47 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006 1.Základní údaje o škole Základní škola s 1. 9. ročníkem. Základní škola praktická s 1. 9. ročníkem. Speciální škola se středním

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-487/07-R14

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-487/07-R14 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-487/07-R14 Základní škola a Mateřská škola, Frýdlant nad Ostravicí, Náměstí 7, příspěvková organizace Adresa: Náměstí

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Krouna Krouna 303, 539 43 Krouna Identifikátor školy: 650 045 564 Termín konání inspekce: 10. 12. květen 2006

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola, Lanškroun, Dolní Třešňovec, okres Ústí nad Orlicí školní rok 2012/2013 Obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti školy (viz 7 vyhlášky

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2014/2015 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz V letošním roce vyučujeme 172 žáků v 9 ročnících, máme 15 učitelů a dvě vychovatelky školní družiny. O bezproblémový

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2009/ ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP ZŠ Linecká, Linecká ulice 43 381 01 Český

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Signatura: bg1fs201 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Obchodní akademie, Husova 1, 370

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2006 2007 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Česká Skalice, okres Náchod. Adresa: Zelená 153, 552 03 Česká Skalice. Identifikátor právnické osoby: 600 093 875

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Česká Skalice, okres Náchod. Adresa: Zelená 153, 552 03 Česká Skalice. Identifikátor právnické osoby: 600 093 875 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Česká Skalice, okres Náchod Adresa: Zelená 153, 552 03 Česká Skalice Identifikátor právnické osoby: 600 093 875 Termín

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 1) Základní údaje o organizaci: Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace.

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy Identifikátor: 600 068 641 Termín konání

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mgr. Kamila Venháčová Město Hlučín Městský úřad, Mírové náměstí 23, 748 01 Hlučín Příslušný školský úřad:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mgr. Kamila Venháčová Město Hlučín Městský úřad, Mírové náměstí 23, 748 01 Hlučín Příslušný školský úřad: Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 145 097/99-011102 Signatura: an5cs107 Oblastní pracoviště č. 14 - Ostrava Okresní pracoviště Opava INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Hlučín, Tyršova 2 Tyršova

Více

Výroční zpráva 2011 / 2012 Základní škola a Mateřská škola Krakovany, okres Kolín 281 27 Krakovany 113

Výroční zpráva 2011 / 2012 Základní škola a Mateřská škola Krakovany, okres Kolín 281 27 Krakovany 113 Výroční zpráva 2011 / 2012 Základní škola a Mateřská škola Krakovany, okres Kolín 281 27 Krakovany 113 Identifikátor školy : 600 045 307 Zřizovatel : Obec Krakovany 281 27 Krakovany 15 Výroční zpráva o

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Školní rok 2004/2005 V Blansku 30. září 2005 RNDr. Pavel Nezval, ředitel školy Strana 1 Část I. Základní charakteristika

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007-08

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007-08 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007-08 a) základní údaje o škole Název školy Základní škola, Přerov,U tenisu 4, 75002 Přerov IČ 60782358 Bankovní spojení 1883122339/0800 Telefon/fax 581601613/581601627

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Školní rok 2011/12. celkem 1 102 360

Školní rok 2011/12. celkem 1 102 360 Školní rok 2011/12 eu.peníze školám V září 2012 nám skončí čerpání grantu eu.peníze školám. Škola získala před dvěma lety 1 102 360,- Kč. Peníze byly použity na zaplacení pomůcek (zavedení internetu do

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 102 142 157 100 ţáků Školní druţina 117 200 603 30 ţáků Školní jídelna 102 806 063 neuvádí se

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 102 142 157 100 ţáků Školní druţina 117 200 603 30 ţáků Školní jídelna 102 806 063 neuvádí se VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Zaječice, okres Chrudim Zaječice 49 538 35 Zaječice tel. 469 665 452 IČO 71005285 ------------------------------------------------------------------------------------- http://www.skola-zajecice.cz

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE PŘEDMĚT INSPEKCE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE PŘEDMĚT INSPEKCE ZÁKLADNÍ ÚDAJE Škola není zařazena do sítě Škol podporujících zdraví. Obec Hrádek u Sušice není zařazena do národní sítě zdravých měst České republiky. Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy je

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR Školní rok 2013/2014 Kronika Novým ředitelem Základní školy Bor se stal Mgr. Daniel Koblen. Školní rok byl zahájen 2.9.2013 s 340 žáky na dvou stupních, v 15 třídách. Ve všech ročnících

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Z á k l a d n í š k o l a v B o r u, o k r e s T a c h o v VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Boru 3.10.2011 Zpracoval : Jaroslav Linek Jana Petriková /hospodaření/ 1. OBSAH : Základní údaje

Více

Výroční zpráva 2012 / 2013 Základní škola a Mateřská škola Krakovany, okres Kolín 281 27 Krakovany 113

Výroční zpráva 2012 / 2013 Základní škola a Mateřská škola Krakovany, okres Kolín 281 27 Krakovany 113 Výroční zpráva 2012 / Základní škola a Mateřská škola Krakovany, okres Kolín 281 27 Krakovany 113 Identifikátor školy : 600 045 307 Zřizovatel : Obec Krakovany 281 27 Krakovany 15 Výroční zpráva o činnosti

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice. Žalhostice 126, PSČ 411 01. Identifikátor školy: 600081842

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice. Žalhostice 126, PSČ 411 01. Identifikátor školy: 600081842 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice Žalhostice 126, PSČ 411 01 Identifikátor školy: 600081842 Termín konání inspekce: 28. únor

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-70/10 U Gymnázium dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, Stavbařů 5, příspěvková organizace Adresa: Stavbařů 5, 400 11 Ústí

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 OBSAH: I. Analýza II. Strategické cíle a vize III. Povinné přílohy a) Rozpracování úkolů b) Plán pedagogických

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník.

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015 Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. Statutární zástupce: Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy Výchovný

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více