Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060"

Transkript

1 7.3 Školní plán EVVO Východiska pro stanovení cílů školy v oblasti EVVO Vzdělávací strategie školy viz. kapitola 3 Charakteristika Školního vzdělávacího programu Charakteristika školy ve vztahu k EVVO Hlavními prioritami školy jsou praktická výchova pro ţivot a rozvoj estetického potenciálu ţáků, přesto je EVVO jiţ v současnosti nedílnou součástí ţivota školy, výchovy a vzdělávání ţáků třídění odpadů, výukové programy, účast v ekologických a environmentálních aktivitách nabízených Městskou částí Praha 5 a různými subjekty, výuka ekologického přírodopisu na II. stupni, začlenění průřezového tématu Environmentální výchova do všech ročníků do různých předmětů. Škola se také soustavně snaţí o ekologizaci svého provozu a zlepšování vzdělanosti zaměstnanců školy v environmentální oblasti Začlenění školního programu EVVO do dokumentů školy Realizace EVVO se stane součástí dlouhodobé koncepce rozvoje školy pro další období (od roku 2010). Dlouhodobá část Školního programu EVVO se od školního roku 2009/2010 stane formou přílohy součástí ŠVP. V charakteristice ŠVP bude odkaz na tuto přílohu. Akční roční plán EVVO bude od školního roku 2009/2010 součástí plánu akcí SWOT analýza školy V období proběhla na naší škole SWOT analýza v oblasti EVVO, která se stala jedním z východisek pro tvorbu Školního programu EVVO a pro realizaci školního projektu ROSTLINY KOLEM NÁS. SWOT analýzy se zúčastnilo 20 respondentů z řad pedagogických pracovníků školy 4 asistenti, 6 učitelů I. stupně a 6 učitelů II. stupně, ředitelka školy i její zástupkyně, výchovná poradkyně a speciální pedagog z poradenského pracoviště. Ostatní respondenti (ţáci, rodiče, další nepedagogičtí pracovníci) nebyli při realizaci osloveni jednak z důvodu časové tísně a také vzhledem ke špatným zkušenostem školy při dotazníkových šetřeních a realizaci

2 SWOT analýzy při přípravě ŠVP. Škola však počítá při aktualizaci dlouhodobého plánu EVVO s oslovením i těchto respondentů. Rozdáno bylo celkem 20 dotazníků a vráceno 18, účast byla celkově 90%. V jednotlivých skupinách respondentů byla účast: asistenti 75%, vedení školy 100%, učitelé I. stupeň 100%, učitelé II.stupeň 83%, poradenské pracoviště 100%. Výsledky SWOT analýzy: Silné stránky jsou především v oblastech organizace výuky EVVO: Projekty realizované v rámci EVVO 1. stupeň k ročním obdobím; EVVO je součástí většiny předmětů především v oblasti Člověk a jeho svět na stupni a Člověk a příroda na 2. stupni; Celoškolní kaţdoroční projekt Jarmark zlepšování vztahů škola rodiče veřejnost koordinátor: Škola má jmenovaného koordinátora EVVO, který se dále vzdělává a má podporu vedení školy další vzdělávání pedagogů: Celý sbor prošel školením v oblasti projektové výuky provoz školy: Třídy a sborovna jsou vybaveny sortery pro třídění odpadu (plasty papír směsný odpad); Vybavení a výzdoba interiérů školy třídy, chodby, poradna, klub, druţina - podporující pozitivní vnímání a rozvíjející estetické cítění (ţáků, učitelů, návštěvníků); Škola má školní zahradu hřiště pro druţinu a přípravný ročník, lavičky a stolky na sezení, skleník, kompost, dílny spolupráce: se Stanicí Mladých přírodovědců, sdruţení TEREZA (výukové projekty), Tvořivá škola (činnostní učení) Slabé stránky jsou především v oblastech organizace výuky EVVO: Školní zahrada se nevyuţívá dostatečně k efektivní výuce EVVO nic se nepěstuje, skleník nevyuţitý... další vzdělávání pedagogů: DVPP v oblasti EVVO (máme rezervy ne všichni se školí) provoz školy: Nepřezouvání se ţáků znečišťování prostor školy, Plýtvání vodou a energiemi ( puštěné kohoutky na záchodech, rozsvícená světla i kdyţ ve třídách či sborovně nikdo není, přetápění ) spolupráce: Špatné návyky dětí z domova (doma netřídí, špatná hygiena, nezájem o ţivotní prostředí...) Příleţitosti vidí škola především v oblastech provoz školy: Umístění školy (poloha) - blízkost parku, Petřínských sadů, relativní dostupnost Prokopského údolí moţnost být rychle v přírodě - 24 spolupráce: Stanice mladých přírodovědců v blízkosti školy moţnost exkurzí, prohlídky zvěřince ; Nabídky projektů (Člověk v tísni Jeden svět na školách; Prevence sociopatologický jevů); Nabídky besed, exkurzí s EVVO tematikou (třídění odpadů, poznávání přírody ukázky zvířat)

3 zájmové vzdělávání: Komunitní centrum se zázemím pro volnočasové aktivity EVVO Ohroţení jsou v oblastech spolupráce: Nevyhovující rodinné zázemí většiny ţáků (sociální nejistota, nouze, nepodnětné prostředí); Špína a nepořádek v okolí školy není zajištěný pravidelný a efektivní úklid veřejných prostranství; Nízká či ţádná informovanost dětí i jejich rodičů o problematice EVVO financování: Úbytek ţáků a sním související úbytek financí Dlouhodobý plán EVVO Výchovně vzdělávací cíle Hlavní cíle vzdělávání žáků Absolvent naší školy se na základě získaných vědomostí, dovedností a schopností orientuje v základních pojmech, vztazích a souvislostech v rámci biosféry, rozlišuje základní ţivotní podmínky i jejich moţná ohroţení. Uplatňuje ve svém kaţdodenním ţivotě, podle svých moţností a schopností, získané návyky vedoucí k ohleduplnému a odpovědnému jednání vůči okolnímu prostředí, aplikuje zásady zdravého ţivotního stylu. Citlivě přistupuje k přírodě, přírodnímu i kulturnímu dědictví, je si vědom estetické hodnoty prostředí, aktivně se snaţí o jeho zlepšení Tématické oblasti Pro naplnění výchovně vzdělávacích cílů v oblasti EVVO se škola zaměří především na 3 základní tématické oblasti Základní ţivotní podmínky; Ekosystémy; Člověk a ţivotní prostředí. Náplň jednotlivých tématických oblastí: 1. Základní životní podmínky Seznamuje ţáky prakticky na konkrétních příkladech, formou činnostního učení, jednoduchých pokusů, měření a miniprojektů se základní charakteristikou, významem, způsoby vyuţití, moţnými riziky ohroţení a moţnostmi ochrany vody, ovzduší, půdy, přírodních zdrojů, energie a

4 přírodní rozmanitosti na lokální úrovni (místo bydliště, obec, Česká republika) i v globálním měřítku. 2. Ekosystémy V této oblasti se ţáci postupně seznámí s vybranými ) * přirozenými i umělými ekosystémy České republiky i světa. Poznají jejich základní charakteristiky, typické zástupce rostlin a ţivočichů, jejich význam pro člověka a fungování Země jako celku, seznámí se s moţnými příčinami jejich ohroţení i způsoby jejich ochrany. Samostatným tématem, kterému se v rámci této oblasti budou ţáci věnovat, budou Lidská sídla a kulturní krajina. V něm se zaměří na různé druhy lidských sídel, jako specifický druh umělého ekosystému, jejich fungování a vztahy s jejich okolím a na vliv lidské civilizace na formování a změny v krajině v minulosti, současnosti i budoucnosti. Seznámení ţáků s vybranými ekosystémy chápeme jako nezbytný předpoklad, který musí ţáci zvládnout, aby mohli porozumět vzájemným vztahům a pochopit souvislost a vzájemné vlivy jejich jednotlivých sloţek. 3. Člověk a životní prostředí Poslední oblast je zaměřena na dvě základní témata Lidské aktivity a ţivotní prostředí; Člověk a jeho vztah k prostředí. První téma se zaměřuje na člověka a lidskou civilizaci, na jejich aktivity a jejich vliv v oblastech zemědělství, průmyslu, dopravy, odpadů, ochrany přírody a kulturních památek. Druhé téma se zaměřuje na člověka jedince, na jeho kaţdodenní aktivity, které pozitivně či negativně ovlivňují prostředí. Zaměřuje se i na základní práva i povinnosti a seznamuje ţáky se základní legislativou v oblasti ţivotního prostředí a jeho ochrany , prostředky k jejich dosažení a způsoby hodnocení Škola bude vyuţívat k dosaţení dílčích cílů především výuky a to rozmanitou formou s co největším zapojením ţáků a s vysokým podílem jejich samostatné práce. Vzhledem k podrobnému rozpracování a konkretizaci realizace průřezového tématu Environmentální výchova v ŠVP a také proto, ţe bude školní plán EVVO jeho přílohou, uvádím zde pouze odkazy k jednotlivým realizacím PT, které vedou k dosaţení formulovaných cílů. V příloze jsou uvedeny ukázky zpracování PT v ŠVP. ) * Česká republika les, louka, pole, sad, ovocnářská a zelinářská zahrada, park, sídlištní zeleň, vodní ekosystémy (rybník, řeka, jezero) Svět - tropické deštné lesy, stepi a savany, vody teplých krajin a jejich okolí, pouště a polopouště, tundry a polární oblasti, moře a oceány

5 I.Základní životní podmínky 1. Ţák na základě prakticky získaných znalostí a dovedností charakterizuje základní vlastnosti, význam a způsoby vyuţití vody, ovzduší, půdy, energií a přírodních zdrojů člověkem. 2. Ţák uvede příklady rizik a ohroţení vody, ovzduší, půdy, přírodních zdrojů a přírodní rozmanitosti na úrovni Prahy 5 (Prahy), České republiky i v celosvětovém měřítku a navrhne jejich moţná řešení. 3. Ţák aplikuje v praxi na úrovni školy a volnočasových aktivit Komunitního centra odpovědné chování v oblasti hospodaření s vodou, energiemi, půdou a nakládáním s přírodními zdroji. Prostředky k výuka Matematiky ročník - problémové a praktické úlohy vlivu člověka na ŢP (spotřeba, statistiky, %...) výuka Prvouky 1.-3.; Člověk a jeho svět , Pracovní činnosti ročník - pěstitelské a jednoduché pokusy s vodou, půdou výuka Fyziky 6. 9.ročník - fyzikální měření a pokusy na vlastnosti vody 6. - Kapaliny a plyny znečištění ŢP 7. - Práce a energie energetická náročnost 8. - Energie a její přeměny obnovitelné, neobnovitelné zdroje energie 9. výuka Chemie 8.ročník - Voda a vzduch jednoduché pokusy pokusy výuka Zeměpisu ročník - Přírodní sloţky země; Člověk vyuţívá přírodu 6. - přírodní charakteristiky světadílů Ţivotní prostředí České republiky 8. - Globální svět 9. výuka Přírodopisu 9.ročník - Historický vývoj Země, Organismy a prostředí realizace PT Environmentální výchova Základní podmínky ţivota EV 2 (viz. realizace PT a osnovy ŠVP) - protokoly z měření a pokusů - statistické tabulky - výstupy projektů - prezentace, - plakáty, tabulky, mapky, fotodokumentace - písemné práce - přehledy - pozorování chování ţáků, sebehodnocení - ústní zkoušení - hodnocení výstupů PT EV

6 II.Ekosystémy 1. Ţák prakticky rozlišuje a charakterizuje vybrané ekosystémy České republiky a světa s ohledem na jejich význam pro člověka. 2. Ţák uvede moţná ohroţení těchto ekosystémů, jejich příčiny, důsledky a jejich moţná řešení. 3. Ţák uvede příklady pozitivních i negativních zásahů člověka do krajiny v minulosti, současnosti a uvede konkrétní příklady zodpovědného jednání člověka v krajině, které povede v budoucnu k trvale udrţitelnému rozvoji. Prostředky k výuka Člověk a jeho svět ročník - Společenstva organismů výuka Přírodopis ročník - Lesní ekosystémy, Voda a její okolí, Louky, - Ekosystémy, Polní ekosystémy, Ekosystémy lidských sídel a jejich okolí v rámci ČR a Evropy, Cizokrajné ekosystémy 7. - Příroda ČR (ekosystémy) 9. - Rozmanitost ekosystémů světa 9. výuka Zeměpisu - Přírodní krajiny 6.; Příroda ČR 8. OvRv 6. 9.ročník - Globální svět, jeho problémy a jejich řešení exkurze park, les, pole, vodní ekosystém, cizokrajné ekosystémy (ZOO, Botanické zahrady) v rámci výuky 1. 9.ročník realizace PT Environmentální výchova Ekosystémy EV 1 (viz. tabulky realizace PT a tabulky předmětů v ŠVP) výuka Dějepisu 6. 9.ročník - Historie vlivu lidské civilizace na krajinu výuka OvRv 9.ročník - Globální svět a lokální problémy - Trvale udrţitelný rozvoj - výstupy projektů - prezentace, plakáty, tabulky, mapky - pracovní listy - fotodokumentace - písemné práce, - přehledy - ústní zkoušení - zápisy z exkurzí - zápisy v sešitech - portfolia - hodnocení výstupů PT EV

7 4. Ţák popíše a doloţí příklady vlivy různých lidských sídel na ţivotní prostředí. výuka Zeměpisu 6. 9.ročník - Přírodní sloţky Země (krajina), Lidská populace, Hospodářství 6. - Krajiny světadílů a jejich proměny Krajina v ČR 8. - Vztah přírody a společnosti (devastace a degradace krajiny), Globální problémy 9. realizace PT Environmentální výchova Ekosystémy EV 1 (viz. tabulky realizace PT a tabulky předmětů v ŠVP) výuka Zeměpisu ročník - Zeměpis světadílů sídelní a kulturní podmínky 7. 8.; Lidská sídla 6. - Obyvatelstvo a sídla v ČR 8. - Obyvatelstvo a sídla ve světě 8. - Globální problémy Země 9. výuka Dějepisu ročník - Vznik a vývoj sídel a osídlení v historii Země výuka Přírodopisu 7.ročník - Lidská sídla a jejich okolí realizace PT Environmentální výchova Ekosystémy EV 1 (viz. tabulky realizace PT a tabulky předmětů v ŠVP)

8 III.Člověk a životní prostředí 1. Ţák uvede pozitivní i negativní aktivity člověka na lokální úrovni a lidské civilizace v globálním měřítku v oblasti zemědělství, průmyslu, dopravy, odpadů; vybere a doloţí příklady odpovědné jednání směřující k trvale udrţitelnému rozvoji. 2. Ţák uvede kaţdodenní aktivity, kterými člověk pozitivně či negativně ovlivňuje okolní ţivotní prostředí a konkrétní příklady vlastního odpovědného jednání, kterým můţe přispět k trvale udrţitelnému rozvoji. Prostředky k Exkurze II. stupeň čistírna odpadních vod, skládka, spalovna, vodárna Projekt mapování kvality ţivotního prostředí okolí školy ročník hustota dopravy, zeleň, kvalita ovzduší výuka Ov Rv 9.ročník - Globální svět a lokální problémy výuka Člověk a jeho svět ročník - Člověk a příroda, Člověk v přírodě Zeměpis 6. 9.ročník - Hospodářství 6., Hospodářství ČR 8., Světové hospodářství 9., Hospodářské aktivity světadílů výuka Přírodopisu - Polní ekosystémy 6. 7.; Odpady 9. výuka Chemie 8. 9.ročník - Chemie a společnost realizace PT Environmentální výchova Lidské aktivity a problémy ţivotního prostředí EV 3 (viz. tabulky realizace PT a tabulky předmětů v ŠVP) výuka Přírodopisu 9. Příroda a její ochrana v ČR výuka OvRv - Ochrana přírodního a kulturního bohatství 7. výuka Zeměpisu - výstupy projektů (plakáty, statistické tabulky, protokoly, prezentace, tabulky, mapky, fotodokumentace) - písemné práce - přehledy - ústní zkoušení - prezentace - zápisy z exkurzí - zápisy v sešitech - hodnocení výstupů PT EV3 - pozorování chování ţáků, sebehodnocení - hodnocení výstupů PT EV4 - ústní zkoušení

9 3. Ţák uvede základní legislativní principy upravující ochranu ţivotního prostředí, svá práva i povinnosti v táto oblasti. 4. Ţák podle svých schopností a moţností uplatňuje odpovědné chování v oblasti odpadů a energií na úrovni školy. - Ochrana přírody v ČR 8. Projekt Odpady (1x I. stupeň a 1x II.stupeň) Třídní miniprojekty odpady, energie, ochrana ţivotního prostředí (1x I. stupeň a 1x II.stupeň kaţdé téma) realizace PT Environmentální výchova Vztah člověka k prostředí EV 4 (viz. tabulky realizace PT a tabulky předmětů v ŠVP) - výstupy projektů (plakáty, statistické tabulky, protokoly, prezentace, tabulky, mapky, fotodokumentace) - zápisy v sešitech Organizační cíle, indikátory jejich dosažení a způsoby hodnocení Role koordinátora - A 1. Koordinátor řídí sestavení a zajišťuje plnění akčního plánu EVVO na aktuální školní rok, který je v souladu s cíly dlouhodobého plánu EVVO. 2. Koordinátor vyhledává a shromaţďuje nabídky školicích akcí v rámci EVVO a informace cíleně předává kolegům. 3. Koordinátor shromaţďuje výstupy dokládající plnění dlouhodobého plánu EVVO. Indikátor/y dosažení cíle - do je sestaven akční plán EVVO pro aktuální školní rok a proběhnou koordinační schůzky EVVO 4x ročně - nabídka školení EVVO je vyvěšena a průběţně aktualizována na nástěnce ve sborovně a je předávána do předmětových sdruţení (PS) - portfolio výstupů dlouhodobého plánu EVVO (přípravy, zápisy, projektová dokumentace, fotodokumentace, apod.) - akční plán EVVO v elektronické i písemné podobě - zápisy ze schůzek - aktuální nabídka visí na nástěnce - garanti PS potvrdí podpisem její převzetí - po pěti letech je sestaveno dokumentační portfolio

10 4. Po pěti letech vyhodnotí koordinátor naplnění dlouhodobých cílů EVVO a řídí sestavení nového dlouhodobého plánu EVVO v oblasti výuky i provozu školy. 5. Koordinátor se dále v oblasti EVVO vzdělává, absolvuje alespoň 2 školení, akce ročně. 6. Koordinátor spolupracuje alespoň se 3 organizacemi zabývajícími se EVVO a na základě jejich nabídky a nabídky dalších organizací (Weolia, Eon, Lesy ČR apod.) po dohodě s kolegy organizuje akce pro ţáky (nejméně 2 ročně). - je sestavena hodnotící zpráva popisující naplnění dlouhodobých cílů EVVO a navrhující úpravy - je sestaven nový dlouhodobý plán EVVO na dalších pět let - účast koordinátora na školeních a akcích v oblasti EVVO - materiály a nabídka programů organizací v oblasti EVVO - organizační schůzky 2x ročně - minimálně 2 uskutečněné akce pro ţáky - hodnotící zpráva - nový dlouhodobý plán EVVO - certifikát nebo potvrzení o účasti na akci - portfolio nabídek a kontaktů - zápis ze schůzek - dokumentace uskutečněných akcí Organizace výuky EVVO - B 1. Kaţdoročně během září projednají vyučující zařazení výuky EVVO na aktuální školní rok v rámci předmětových sdruţení a odevzdají zpracované návrhy koordinátorovi. 2. Nejméně 1x ročně proběhne celoškolní projekt nebo projektový den zaměřený na EVVO. Indikátor/y dosažení cíle - do proběhnou schůzky PS a jejich garanti odevzdají písemně i elektronicky zpracované návrhy - během školního roku proběhne minimálně 1 projekt/ projektový den v rámci EVVO - zápisy ze schůzek - písemná i elektronická verze návrhů výuky EVVO - dokumentace projektu/ projektového dne (písemná, elektronická, fotodokumentace)

11 Vzdělávání pedagogů - C 1. Pedagogický sbor školy se seznámí s Metodickým pokynem MŠMT k zajištění EVVO ze dne Během pěti let se kaţdý z pedagogů zúčastní alespoň 2 akcí, školení v oblasti EVVO. Indikátor/y dosažení cíle - PowePoint prezentace hlavních bodů - prezenční listina s podpisy metodického pokynu koordinátorem na z provozní porady (seznámení) provozní poradě - podpisem potvrzené přečtení - tištěná verze pokynu na nástěnce ve tištěné verze na nástěnce sborovně - účast na akci, školení v oblasti EVVO - certifikát, potvrzení účasti - prezentace, zápisy z akce pro kolegy Provoz školy - D 1. Pomocí projektů a výukových akcí škola zlepší kvalitu třídění odpadů v rámci tříd plasty, papír. 2. Ve spolupráci s ţáky bude realizován projekt pro lepší vyuţití školní zahrady a skleníku. 3. Ve spolupráci s ţáky budou realizovány projekty vedoucí k úsporám vody a energií v rámci školy. Indikátor/y dosažení cíle - zvýší se procento vytříděného odpadu - statistické tabulky ( ) - nejpozději ve školním roce bude - dokumentace k projektu projekt realizován - zlepšení stavu a vyuţití zahrady a skleníku - během let proběhnou alespoň - projektová dokumentace 2 projekty (voda, energie), které povedou - tabulky stavu před a po k úsporám vody, energií opatřeních, fotodokumentace

12 Spolupráce - E 1. Škola bude formou účasti ţáků a pedagogů na programech a akcích spolupracovat s organizacemi TEREZA a Toulcův dvůr a se Stanicí mladých přírodovědců Prahy Škola naváţe spolupráci alespoň s dalšími dvěma organizacemi v oblasti EVVO formou získávání materiálů, nabídky akcí a účasti na nich pro ţáky i pedagogy. Indikátor/y dosažení cíle - účast ţáků a pedagogů na akcích uvedených organizací - účast ţáků a pedagogů na akcích uvedených organizací - získání výukových a propagačních materiálů - foto a písemná dokumentace z uskutečněných akcí - certifikáty, potvrzení účasti - foto a písemná dokumentace z uskutečněných akcí - certifikáty, potvrzení účasti - nabídkové portfolio Zájmové vzdělávání - F 1. Škola nabídne v rámci aktivit Komunitního centra Prádelna alespoň jednu volnočasovou aktivitu se zaměřením na EVVO. Indikátor/y dosažení cíle - bude zpracována náplň a po dobu nejméně I.pololetí školního roku bude probíhat volnočasová aktivita zaměřená na EVVO - písemně zpracovaná náplň volnočasové aktivity - prezenční listiny Akční plán EVVO na aktuální školní rok Aktuální akční plán bude vţdy do 30. září na 1. pololetí a 30. ledna na 2. pololetí umístěn na nástěnce ve sborovně. Hodnocení plnění akčního plánu do tabulky na nástěnce nebo v počítači sloţka koordinátor potvrdí garant svým podpisem uskutečnění akce a odevzdá koordinátorovi EVVO stručný popis a hodnocení akce v tištěné i elektronické podobě. Na základě těchto podkladů bude vytvářeno portfolio akcí

1. Dlouhodobý plán EVVO

1. Dlouhodobý plán EVVO 1. Dlouhodobý plán EVVO 1.1. Výchovně-vzdělávací cíle 1.1.1. Hlavní cíle vzdělávání ţáků Na konci školní docházky ţák: - rozumí vztahům v přírodě - chápe souvislosti mezi lokálními a globálními problémy

Více

Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání

Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání 1. Obsah EVVO EVVO se rozumí všestranné rozvíjení klíčových kompetencí definovaných v RVP pro základní vzdělávání a zároveň i neformální vzdělávání v rámci

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012 Plán EVVO Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice na školní rok 2011/2012 Zpracovala Mgr. Nina Dyčenková, školní koordinátorka environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Počet žáků:

Více

Roční realizační plán EVVO na školní rok 2011/2012

Roční realizační plán EVVO na školní rok 2011/2012 Roční realizační plán EVVO na školní rok 2011/2012 1) Organizace výuky pro všechny žáky Sběrové akce - kaštany (akce je ukončena besedou s odborníkem v oblasti lesnictví) - kůra citrusových plodů využity

Více

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 Tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda

Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Přírodověda Vzdělávací obsah předmětu Přírodověda je tvořen z tematických okruhů Rozmanitost

Více

Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty školní rok 2014/2015

Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty školní rok 2014/2015 Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty školní rok 2014/2015 Zpracovatel: Jméno a příjmení: Jaroslava Horáková, koordinátorka EVVO Identifikační údaje školy: Struktura školy: Základní

Více

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v ZŠ a MŠ Křižanov 2014 2015 Koordinátor EVVO: Mgr. Ivana Hejtmánková ZŠ a MŠ Křižanov

Více

6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník

6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník 5. Průřezové téma - ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník Ekosystémy les (les v našem okolí; produkční a mimoprodukční významy lesa) pole (změny okolní krajiny vlivem význam způsoby

Více

Školní program EVVO environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

Školní program EVVO environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Základní škola Ústí nad Labem, Pod Vodojemem 323/3A příspěvková organizace, 400 10 Ústí nad Labem Školní program EVVO environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Školní rok: 2015/2016 Základní údaje

Více

Plán EVVO pro školní rok 2008/2009

Plán EVVO pro školní rok 2008/2009 Plán EVVO pro školní rok 2008/2009 Mgr.Jiřina Kalousková, koordinátor EVVO OBECNÝ DLOUHODOBÝ PLÁN EVVO STRATEGICKÝ SMĚR: 1. Zodpovědně a důsledně naučit ţáky, učitele a ostatní personál školy třídit odpad,

Více

Školní program EVVO vzdělávání, výchovy a osvěty

Školní program EVVO vzdělávání, výchovy a osvěty ZŠ a MŠ Ludgeřovice, příspěvková organizace Školní program EO vzdělávání, výchovy a osvěty l. Pracovníci pověření koordinací EO p. Ing. Plačková, p. Mgr. Lišková A VŠICHNI PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI VE ŠKOLE

Více

Dlouhodobý plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)

Dlouhodobý plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) ákladní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace Dlouhodobý plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy na naší škole

Více

ROČNÍ REALIZAČNÍ PLÁN EVVO

ROČNÍ REALIZAČNÍ PLÁN EVVO ROČNÍ REALIZAČNÍ PLÁN EVVO Název školy: Adresa: Základní škola Polná Poděbradova 79, 588 13 Polná Školní rok: 2015 / 2016 Program zpracovala: Mgr. Martin Lexa Ph.D. 1 Zařazení EVVO v jednotlivých předmětech:

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ PLÁN EKOABECEDA

ENVIRONMENTÁLNÍ PLÁN EKOABECEDA Základní škola Břeclav, Na Valtické 31 A ENVIRONMENTÁLNÍ PLÁN EKOABECEDA školní rok 2013 2014 Září 2013 Zpracovala Mgr. Marta Zajíčková ENVIRONMENTÁLNÍ PLÁN školní rok 2013 2014 CO JE TO ENVIRONMENTÁLNÍ

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Plán environmentální výchovy. pro školní rok 2014/ 2015. ZŠ Hať Na Chromině 2 747 16

Plán environmentální výchovy. pro školní rok 2014/ 2015. ZŠ Hať Na Chromině 2 747 16 Plán environmentální výchovy pro školní 2014/ 2015 ZŠ Hať Na Chromině 2 747 16 1) mapování Počet žáků: 199 Počet pedagogických členů: 15 Zpracovala: Mgr. Šárka Badurová Ředitel školy: Mgr. Bohuslav těžký

Více

Závěrečná konference projektu - Vytváření podmínek pro realizaci. vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách Pardubického kraje

Závěrečná konference projektu - Vytváření podmínek pro realizaci. vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách Pardubického kraje Závěrečná konference projektu - Vytváření podmínek pro realizaci vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách Pardubického kraje Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun Aktivity na škole spojené

Více

REALIZACE PT ENV NA ZŠ ŘEVNICE VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015

REALIZACE PT ENV NA ZŠ ŘEVNICE VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015 REALIZACE PT ENV NA ZŠ ŘEVNICE VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015 Obsah: OSN vyhlásila rok 2015 1.Mezinárodním rokem půdy. Ekologicky obhospodařovaná půda je cenným pokladem. Půda a zemědělství, to je tisíce let

Více

Předmět: Ekologická výchova 1. stupeň

Předmět: Ekologická výchova 1. stupeň Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Nepovinné předměty Předmět: Ekologická výchova 1. stupeň Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

V rámci gymnaziálního vzdělávání v předmětu Environmentální výchova vede učitel žáka k osvojení klíčových kompetencí těmito metodami:

V rámci gymnaziálního vzdělávání v předmětu Environmentální výchova vede učitel žáka k osvojení klíčových kompetencí těmito metodami: 5.13 Environmentální výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Environmentální výchova integruje všechny tematické okruhy

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 0 týdně, povinný Školní prostředí Žák: udržuje pořádek ve třídě podílí se na úklidu školního areálu - pořádek na svém pracovním místě, ve třídě, v šatně, ve škole - pořádek v celém

Více

Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE

Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE ředitele Střední průmyslové školy Ostrov č. 1949/2013/SPS Školní program environmentálního

Více

Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE

Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE ředitele Střední průmyslové školy Ostrov č. 1327/2015/SPS Školní program environmentálního

Více

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 Školní plán EVVO je vydán na základě metodického pokynu MŠMT č. j. 16745/2008-22 k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) a v návaznosti na školní vzdělávací

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web:www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web:www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web:www.spzs-skutec.cz Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Školní rok 2014/ 2015 Environmentální

Více

PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HAVÍŘOV-MĚSTO NA NÁBŘEŽÍ příspěvková organizace NA NÁBŘEŽÍ 49/1374, 736 01 HAVÍŘOV-MĚSTO

PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HAVÍŘOV-MĚSTO NA NÁBŘEŽÍ příspěvková organizace NA NÁBŘEŽÍ 49/1374, 736 01 HAVÍŘOV-MĚSTO PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HAVÍŘOV-MĚSTO NA NÁBŘEŽÍ příspěvková organizace NA NÁBŘEŽÍ 49/1374, 736 01 HAVÍŘOV-MĚSTO Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013 Počet žáků: 50. Ředitelka školy : Mgr.Ivana Pfefrová, zastupuje Mgr.Petra Procházková Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala : Ludmila Kroupová

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2015-2016

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2015-2016 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2015-2016 Počet žáků: 53 Ředitelka školy : Mgr. Ivana Pfefrová Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová 1.Charakteristika EVVO. 2.Cíle EVVO. 3.Metody a formy realizace

Více

ŠKOLNÍ ENVIRONMENTÁLNÍ PLÁN

ŠKOLNÍ ENVIRONMENTÁLNÍ PLÁN Základní škola Břeclav, Na Valtické 31 A ŠKOLNÍ ENVIRONMENTÁLNÍ PLÁN EKOABECEDA ŠKOLNÍ ENVIRONMENTÁLNÍ PLÁN Školní program EVVO Základní školy Břeclav, Na Valtické 31 A je zpracováván jako dlouhodobý dokument,

Více

Průřezové téma Environmentální výchova

Průřezové téma Environmentální výchova Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Počet hodin : 33 Průřezové téma Environmentální výchova Učební texty : Ekologická a environmentální výchova, Nakladatelství České geografické společnosti, s.r.o.

Více

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO. 1. Vymezení pojmu EVVO. 2. Plánování a dokumenty EVVO DLOUHODOBÝ PLÁN EVVO

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO. 1. Vymezení pojmu EVVO. 2. Plánování a dokumenty EVVO DLOUHODOBÝ PLÁN EVVO ŠKOLNÍ PLÁN EVVO Školní plán EVVO je vydán na základě metodického pokynu MŠMT č. j. 16745/2008 22 k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) a v návaznosti na školní vzdělávací program.

Více

Dlouhodobý plán EVVO Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické v Ostravě

Dlouhodobý plán EVVO Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické v Ostravě STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Vnitřní směrnice Dlouhodobý plán EVVO Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické v Ostravě

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

DLOUHODOBÝ PLÁN PRÁCE EVVO

DLOUHODOBÝ PLÁN PRÁCE EVVO DLOUHODOBÝ PLÁN PRÁCE EVVO Mottem školního vzdělávacího plánu naší základní školy je Škola pro život. Příroda, rostliny, živočichové i životní prostředí jsou neodmyslitelnou součástí každodenního života.

Více

Zkušenosti s realizací ekologických auditů škol a školských zařízení ve městě Vsetín

Zkušenosti s realizací ekologických auditů škol a školských zařízení ve městě Vsetín Zkušenosti s realizací ekologických auditů škol a školských zařízení ve městě Vsetín Kolektiv autorů MěÚ Vsetín: Bc. Věra Goldová Ing. Milan Půček, MBAMBA Ing. JiříTrezner Martin Kučný (SPKP Vsetín o.p.s.)

Více

Plán environmentální výchovy. pro školní rok 2015/ 2016

Plán environmentální výchovy. pro školní rok 2015/ 2016 Plán environmentální výchovy pro školní rok 2015/ 2016 Základní škola a mateřská škola Hať Na Chromině 2 747 16 1) mapování Počet žáků: 215 Počet pedagogických členů: 18 Zpracovala: Mgr. Šárka Badurová

Více

ZAPRACOVÁNÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT DO VZDĚLÁVACÍHO OBSAHU 5. ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA CIESLAROVÁ HLAVÁČEK

ZAPRACOVÁNÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT DO VZDĚLÁVACÍHO OBSAHU 5. ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA CIESLAROVÁ HLAVÁČEK ZAPRACOVÁNÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT DO VZDĚLÁVACÍHO OBSAHU 5. ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Tematické okruhy průřezového tématu realizováno ve výuce vzdělávací oblasti/ oboru realizováno v rámci projektu realizováno

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

PŘÍLOHA Č. 2 RUKU V RUCE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ PROGRAM EVVO PRO ZŠ

PŘÍLOHA Č. 2 RUKU V RUCE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ PROGRAM EVVO PRO ZŠ REÁLNÉ GYMNÁIUM A ÁKLADNÍ ŠKOLA MĚSTA PROSTĚJOVA, STUDENTSKÁ UL. 2 PŘÍLOHA Č. 2 ŠKOLNÍHO VDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO ÁKLADNÍ VDĚLÁVÁNÍ RUKU V RUCE ŠKOLNÍ PROGRAM EVVO PRO Š PLATNOST OD 1. 2. 2011 PROJEDNÁNO

Více

Plán environmentální výchovy

Plán environmentální výchovy ZÁKLADNÍ ŠKOLA TACHOV, HORNICKÁ 1325, příspěvková organizace Plán environmentální výchovy pro školní rok 2014/2015 září 2014 zpracoval: Mgr. Ludmila Poncarová Mgr. Jan Koťuha 1 Plán environmentální výchovy

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

ENVIRONMENTALISTIKA GYM

ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU V době, kdy jsme svědky rychlého zhoršování stavu globálních životodárných systémů z hlediska podmínek udržitelného rozvoje,

Více

Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)

Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Základní škola a Mateřská škola Úterý, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace Úterý 16, 330 40 Úterý / tel. 373 312 216 / e-mail: zms_utery@iol.cz / web:zsmsutery.ic.cz Program environmentálního vzdělávání,

Více

Environmentální výchova

Environmentální výchova ZÁKLADNÍ ŠKOLA T. G. MASARYKA PODĚBRADY Školní 556, okres Nymburk, sídlo Školní 556/II Poděbrady 290 01, tel.: 312 316 900, e-mail: zstgm@zstgmpodebrady.cz Environmentální výchova Koordinátor: Mgr. Bc.

Více

Cíl projektu. Číslo výzvy: 21. Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Prioritní osa: 1 Počáteční vzdělávání

Cíl projektu. Číslo výzvy: 21. Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Prioritní osa: 1 Počáteční vzdělávání Číslo výzvy: 21 Základní škola Mistra Jana Husa a Mateřská škola Husinec 384 21 Husinec, Kostnická 227 / IČO 47 258 365 / tel.388 331 234/ E-mail: reditel@zshusinec.cz/ Web: www.zshusinec.cz / Registrační

Více

Minimální program protidrogové prevence

Minimální program protidrogové prevence Minimální program protidrogové prevence Hlavní práce spočívá na třídních vyučujících 1. a 2. stupně a na vychovatelkách školní druţiny, kteří tráví s ţáky nejvíce času. Také je důleţité jednat okamţitě,

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim. Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim. Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Obsah Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Vymezení

Více

6.30 Ekologický seminář

6.30 Ekologický seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a příroda Přírodopis 6.30 Ekologický seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Ekologický seminář je volitelným předmětem, který se zaměřuje na rozšíření

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 042 110/99-5077 Signatura: ad2ns201 Oblastní pracoviště č. 4 Plzeň Okresní pracoviště Klatovy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Zvláštní škola, Kašperské Hory, Bohdana

Více

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, České Budějovice, Riegrova ul. Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l České

Více

Krajské koncepce EVVO

Krajské koncepce EVVO Krajské koncepce EVVO Období: zpravidla 3 roky CZ.1.07/1.3.12/04.0015 Návaznost na dokumenty Program rozvoje kraje schválený krajským zastupitelstvem Koncepce nakládání s odpady SP EVVO (akční plány: iniciace

Více

SPOLEČNÝMI SILAMI TO DOKÁŽEME

SPOLEČNÝMI SILAMI TO DOKÁŽEME PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY NÁZEV: SPOLEČNÝMI SILAMI TO DOKÁŽEME ŠKOLNÍ ROK 2015/ ZŠ A MŠ BOHUMÍN TŘ. DR. E. BENEŠE 456 BOHUMÍN, OKRES KARVINÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VYTVOŘILA:

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Počet žáků: 55. Ředitelka školy: Mgr. Ivana Pfefrová Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala: Ludmila Kroupová 1. Charakteristika EVVO 2. Cíle

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy I. stupeň KAPITOLA 7. - PŘÍRODOVĚDA Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Člověk a jeho svět - Přírodověda 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU PŘÍRODOVĚDA

Více

Výroční zpráva o začleňování EVVO do výuky za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o začleňování EVVO do výuky za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o začleňování EVVO do výuky za školní rok /2015 Zpracovala: Mgr. Jana V Bohumíně 23. 8. 2015 1 Obsah: 1. Cílové skupiny..... 3 2. Začlenění do ŠVP....... 3 3. Spolupráce s organizacemi...

Více

PLÁN AUTOEVALUACE ŠKOLY

PLÁN AUTOEVALUACE ŠKOLY PLÁN AUTOEVALUACE ŠKOLY Základní škola Všehrdova 1, Lovosice 1. Autoevaluace školy Vyhláška č. 15/2005 Sb. stanoví zaměření a hlavní oblasti vlastního hodnocení školy, které se zpracovává za období jednoho

Více

Základní škola Bechyně, Školní 293. Program environmentální výchovy (Školní rok 2014/2015)

Základní škola Bechyně, Školní 293. Program environmentální výchovy (Školní rok 2014/2015) Základní škola Bechyně, Školní 293 Program environmentální výchovy (Školní rok 2014/2015) Environmentální /ekologické/ vzdělávání, výchova a osvěta v dokumentech Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí,

Více

Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. pro školní rok 2013/2014

Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. pro školní rok 2013/2014 Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, okres Nymburk Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro školní rok 2013/2014 Č.j.: 19/2013 Jar 1 1. ÚVOD Školní program EVVO vychází

Více

PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO. Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD

PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO. Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD Zpracovala : Mgr. Hana Sladovníková, koordinátor EVVO ZŠ Milín, Školní 247, Milín,

Více

Příprava na vyučování Přírodopisu s cíli v oblasti EV

Příprava na vyučování Přírodopisu s cíli v oblasti EV Příprava na vyučování Přírodopisu s cíli v oblasti EV Název učební (téma) Spotřeba vody a elektřiny Stručná anotace učební Učební jednotka je zaměřena na průřezové téma environmentální výchova. Žáci pracují

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření zaměřeného na výuku ekologie na GVN

Vyhodnocení dotazníkového šetření zaměřeného na výuku ekologie na GVN Vyhodnocení dotazníkového šetření zaměřeného na výuku ekologie na GVN Zúčastněné třídy: 4.B, 4.C, 8.A Celkový počet zpracovaných dotazníků: 74 Graf 1 Jste příznivci umírněného ekologického hnutí? Jsem

Více

Obsah. Školní učební plán Školní učební plán pro 6. až 9. ročník 1/8. Identifikační údaje Autorský tým. Obsah

Obsah. Školní učební plán Školní učební plán pro 6. až 9. ročník 1/8. Identifikační údaje Autorský tým. Obsah 1/8 Identifikační údaje Autorský tým I. Charakteristika školy I.1. I.2. I.3. I.4. I.5. I.6. I.7. II. II1. II.2. II.3. II.4. II.5. II.6. II.7. II.8. III. III.1. III.2. III.3. III.4. Umístění školy a její

Více

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa UČEBNÍ PLÁN Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Český jazyk

Více

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM EU A STÁTNÍM ROZPO

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM EU A STÁTNÍM ROZPO 26.5.200811 Pilotní střední školy KEV a příprava učitelů pro vzdělávání k udržitelnému rozvoji Střední zemědělská škola Písek se jako člen Klubu ekologické výchovy účastní od listopadu 2005 do listopadu

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

PLÁN EVVO PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN EVVO PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN EVVO PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Obsah 1. Začlenění průřezového tématu Environmentální výchova... 2 2. Výchovně-vzdělávací cíle a výstupy v EVVO... 3 2.1 I. stupeň... 3 2.2 II. stupeň... 6 3. Spolupráce

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV Název programu: TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení V Litvínově dne 1.9.2015..... Mgr. Pavla Tomášová, ředitelka školy OBSAH ŠVP 1. Identifikační

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY pro školní rok 2015/2016

PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY pro školní rok 2015/2016 PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY pro školní rok 2015/2016 Úvod: Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, uvádí, že výchova, osvěta a vzdělávání se provádějí tak, aby vedly k myšlení

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Školní plán EVVO 2015/2016

Školní plán EVVO 2015/2016 Školní plán EVVO 2015/2016 Základní škola praktická a Základní škola speciální, Mělník, příspěvková organizace Zpracovatel: Jméno a příjmení: Václava Přibilová, koordinátorka EVVO Identifikační údaje školy:

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ZŠ a MŠ Vacov, Miřetice 38, Vacov, 384 86 2015/2016 Obsah: 1. Charakteristika školy... 3 2. Charakteristika EVVO... 4 3. Akce EVVO ve školním

Více

Plán EVVO pro II. stupeň ZŠ Špitálská na školní rok 2011/2012

Plán EVVO pro II. stupeň ZŠ Špitálská na školní rok 2011/2012 Plán EVVO pro II. stupeň ZŠ Špitálská na školní rok 2011/2012 1. EVVO jako součást ŠVP je náplní předmětů Př, Ch, Ov, Rv, Z, Vv, Pč, Čj. 2. Environmentální výchova vede jedince k pochopení komplexnosti

Více

Střední škola strojní stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace

Střední škola strojní stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace Střední škola strojní stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace OP Vzdělávání pro konkurence schopnost Modernizace výuky technických škol LK prostřednictvím ŠVP a kurikula

Více

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Č.j. : 239/09 Skartační znak: S 5 Spisový znak: A. 1. 6. Účinnost od : 15. 8. 2009 INFORMACE O MATEŘSKÉ ŠKOLE 1. Název a sídlo: MATEŘSKÁ

Více

Základní škola Havířov Životice, Zelená Plán EVVO na školní rok 2011/2012

Základní škola Havířov Životice, Zelená Plán EVVO na školní rok 2011/2012 Základní škola Havířov Životice, Zelená Plán EVVO na školní rok 2011/2012 /environmentální vzdělání, výchova a osvěta/ Environmentální vzdělání, výchova a osvěta. Environmentální výchova znamená: výchovu

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

VÝCHOVA K PODNIKAVOSTI JEDNÁNÍ OBOROVÝCH SKUPIN PODZIM 2015. Lukáš Hula

VÝCHOVA K PODNIKAVOSTI JEDNÁNÍ OBOROVÝCH SKUPIN PODZIM 2015. Lukáš Hula VÝCHOVA K PODNIKAVOSTI JEDNÁNÍ OBOROVÝCH SKUPIN PODZIM 2015 Lukáš Hula Východiska Zahraničí Česká republika Přehled Proč hovoříme o výchově k podnikavosti? Protože podnikatelé jsou páteří ekonomiky Protože

Více

Strategický plán rozvoje školy na období roků 2007 2012

Strategický plán rozvoje školy na období roků 2007 2012 Strategický plán rozvoje školy na období roků 2007 2012 ŠKOLA PRO ŢIVOT, VE KTERÉM CHCEME OBSTÁT JAKO LIDÉ Cílem je připravit takového žáka, který bude mít dovednosti, vědomosti i morální vlastnosti použitelné

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

Foto dokumentace postupné rekonstrukce a vybavenosti. Funkční uspořádání tříd. Vybavení. Počet výukových. výukových programů. Vybavenost pomůckami

Foto dokumentace postupné rekonstrukce a vybavenosti. Funkční uspořádání tříd. Vybavení. Počet výukových. výukových programů. Vybavenost pomůckami 6.2. Autoevaluace školy Součást ŠVP Nejhravější škola podle RVP pro ZŠS a) Podmínky ke vzdělávání Materiální Škola v zahradě Zlepšit podmínky Využívání Počet hodin pro vzdělávání ve zahrady pro odučených

Více

Prezentace 1. etapy projektu Realizace vzdělávání lektorů nadace lesních pedagogů

Prezentace 1. etapy projektu Realizace vzdělávání lektorů nadace lesních pedagogů Zavádění vybraných průřezových témat do ŠVP základních škol prostřednictvím projektového vyučování v Moravskoslezském kraji aneb Lesníci pomáhají vzdělávat žáky základních škol v úctě k přírodě Prezentace

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4 1. Učební plán 1. 1. Nižší stupeň šestiletého gymnázia Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2013/14 počínaje 1. ročníkem. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Min. počet hodin

Více

BIOLOGIE GYM PRŮŘEZOVÁ TÉMATA.

BIOLOGIE GYM PRŮŘEZOVÁ TÉMATA. BIOLOGIE GYM PRŮŘEZOVÁ TÉMATA. Průřezová témata vstupují do vzdělávání jako aktuální zajímavé odkazy k pochopení správnému vnímání různých procesů v současné společnosti. Mají především ovlivňovat postoje,

Více

4.1 Učební plán pro 1.stupeň

4.1 Učební plán pro 1.stupeň 4. Učební plán Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9.ročníku. ŠVP rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období zahrnuje 1.-3. ročník, 2.období 4.-5. ročník, 3. období 6.-9. ročník. ŠVP vymezuje závazné kompetence

Více

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Prioritní oblast 1: Opatření 1.1. Opatření 1.2. Opatření 1.3. Kvalitní vzdělávací a výukové programy Určení

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.4.3. Přírodověda A) Charakteristika předmětu Snahou učitele by mělo být, aby vše, o čem se děti v přírodovědě učí, mohly pozorovat, zkoumat. Kromě tradičních metod se proto doporučuje zařazování vycházek

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2013-2014 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Prvouka - 1. ročník MÍSTO, KDE ŽIJEME Škola Vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná nebezpečí v nejbližším okolí - prostředí školy, činnosti ve škole,

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2008 O B S A H : 1. Úvod hlavní cíl 2. Priority školy v oblasti EVVO 3. EVVO v dosavadní činnosti školy výchozí situace 4. Dlouhodobé

Více

A. Návrhy na nové aktivity v roce 2015:

A. Návrhy na nové aktivity v roce 2015: AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21 Co je Akční plán zlepšování procesu místní Agendy 21? Součástí každé metody modernizace veřejné správy, každého úspěšného procesu, je formulace přehledného

Více