Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060"

Transkript

1 7.3 Školní plán EVVO Východiska pro stanovení cílů školy v oblasti EVVO Vzdělávací strategie školy viz. kapitola 3 Charakteristika Školního vzdělávacího programu Charakteristika školy ve vztahu k EVVO Hlavními prioritami školy jsou praktická výchova pro ţivot a rozvoj estetického potenciálu ţáků, přesto je EVVO jiţ v současnosti nedílnou součástí ţivota školy, výchovy a vzdělávání ţáků třídění odpadů, výukové programy, účast v ekologických a environmentálních aktivitách nabízených Městskou částí Praha 5 a různými subjekty, výuka ekologického přírodopisu na II. stupni, začlenění průřezového tématu Environmentální výchova do všech ročníků do různých předmětů. Škola se také soustavně snaţí o ekologizaci svého provozu a zlepšování vzdělanosti zaměstnanců školy v environmentální oblasti Začlenění školního programu EVVO do dokumentů školy Realizace EVVO se stane součástí dlouhodobé koncepce rozvoje školy pro další období (od roku 2010). Dlouhodobá část Školního programu EVVO se od školního roku 2009/2010 stane formou přílohy součástí ŠVP. V charakteristice ŠVP bude odkaz na tuto přílohu. Akční roční plán EVVO bude od školního roku 2009/2010 součástí plánu akcí SWOT analýza školy V období proběhla na naší škole SWOT analýza v oblasti EVVO, která se stala jedním z východisek pro tvorbu Školního programu EVVO a pro realizaci školního projektu ROSTLINY KOLEM NÁS. SWOT analýzy se zúčastnilo 20 respondentů z řad pedagogických pracovníků školy 4 asistenti, 6 učitelů I. stupně a 6 učitelů II. stupně, ředitelka školy i její zástupkyně, výchovná poradkyně a speciální pedagog z poradenského pracoviště. Ostatní respondenti (ţáci, rodiče, další nepedagogičtí pracovníci) nebyli při realizaci osloveni jednak z důvodu časové tísně a také vzhledem ke špatným zkušenostem školy při dotazníkových šetřeních a realizaci

2 SWOT analýzy při přípravě ŠVP. Škola však počítá při aktualizaci dlouhodobého plánu EVVO s oslovením i těchto respondentů. Rozdáno bylo celkem 20 dotazníků a vráceno 18, účast byla celkově 90%. V jednotlivých skupinách respondentů byla účast: asistenti 75%, vedení školy 100%, učitelé I. stupeň 100%, učitelé II.stupeň 83%, poradenské pracoviště 100%. Výsledky SWOT analýzy: Silné stránky jsou především v oblastech organizace výuky EVVO: Projekty realizované v rámci EVVO 1. stupeň k ročním obdobím; EVVO je součástí většiny předmětů především v oblasti Člověk a jeho svět na stupni a Člověk a příroda na 2. stupni; Celoškolní kaţdoroční projekt Jarmark zlepšování vztahů škola rodiče veřejnost koordinátor: Škola má jmenovaného koordinátora EVVO, který se dále vzdělává a má podporu vedení školy další vzdělávání pedagogů: Celý sbor prošel školením v oblasti projektové výuky provoz školy: Třídy a sborovna jsou vybaveny sortery pro třídění odpadu (plasty papír směsný odpad); Vybavení a výzdoba interiérů školy třídy, chodby, poradna, klub, druţina - podporující pozitivní vnímání a rozvíjející estetické cítění (ţáků, učitelů, návštěvníků); Škola má školní zahradu hřiště pro druţinu a přípravný ročník, lavičky a stolky na sezení, skleník, kompost, dílny spolupráce: se Stanicí Mladých přírodovědců, sdruţení TEREZA (výukové projekty), Tvořivá škola (činnostní učení) Slabé stránky jsou především v oblastech organizace výuky EVVO: Školní zahrada se nevyuţívá dostatečně k efektivní výuce EVVO nic se nepěstuje, skleník nevyuţitý... další vzdělávání pedagogů: DVPP v oblasti EVVO (máme rezervy ne všichni se školí) provoz školy: Nepřezouvání se ţáků znečišťování prostor školy, Plýtvání vodou a energiemi ( puštěné kohoutky na záchodech, rozsvícená světla i kdyţ ve třídách či sborovně nikdo není, přetápění ) spolupráce: Špatné návyky dětí z domova (doma netřídí, špatná hygiena, nezájem o ţivotní prostředí...) Příleţitosti vidí škola především v oblastech provoz školy: Umístění školy (poloha) - blízkost parku, Petřínských sadů, relativní dostupnost Prokopského údolí moţnost být rychle v přírodě - 24 spolupráce: Stanice mladých přírodovědců v blízkosti školy moţnost exkurzí, prohlídky zvěřince ; Nabídky projektů (Člověk v tísni Jeden svět na školách; Prevence sociopatologický jevů); Nabídky besed, exkurzí s EVVO tematikou (třídění odpadů, poznávání přírody ukázky zvířat)

3 zájmové vzdělávání: Komunitní centrum se zázemím pro volnočasové aktivity EVVO Ohroţení jsou v oblastech spolupráce: Nevyhovující rodinné zázemí většiny ţáků (sociální nejistota, nouze, nepodnětné prostředí); Špína a nepořádek v okolí školy není zajištěný pravidelný a efektivní úklid veřejných prostranství; Nízká či ţádná informovanost dětí i jejich rodičů o problematice EVVO financování: Úbytek ţáků a sním související úbytek financí Dlouhodobý plán EVVO Výchovně vzdělávací cíle Hlavní cíle vzdělávání žáků Absolvent naší školy se na základě získaných vědomostí, dovedností a schopností orientuje v základních pojmech, vztazích a souvislostech v rámci biosféry, rozlišuje základní ţivotní podmínky i jejich moţná ohroţení. Uplatňuje ve svém kaţdodenním ţivotě, podle svých moţností a schopností, získané návyky vedoucí k ohleduplnému a odpovědnému jednání vůči okolnímu prostředí, aplikuje zásady zdravého ţivotního stylu. Citlivě přistupuje k přírodě, přírodnímu i kulturnímu dědictví, je si vědom estetické hodnoty prostředí, aktivně se snaţí o jeho zlepšení Tématické oblasti Pro naplnění výchovně vzdělávacích cílů v oblasti EVVO se škola zaměří především na 3 základní tématické oblasti Základní ţivotní podmínky; Ekosystémy; Člověk a ţivotní prostředí. Náplň jednotlivých tématických oblastí: 1. Základní životní podmínky Seznamuje ţáky prakticky na konkrétních příkladech, formou činnostního učení, jednoduchých pokusů, měření a miniprojektů se základní charakteristikou, významem, způsoby vyuţití, moţnými riziky ohroţení a moţnostmi ochrany vody, ovzduší, půdy, přírodních zdrojů, energie a

4 přírodní rozmanitosti na lokální úrovni (místo bydliště, obec, Česká republika) i v globálním měřítku. 2. Ekosystémy V této oblasti se ţáci postupně seznámí s vybranými ) * přirozenými i umělými ekosystémy České republiky i světa. Poznají jejich základní charakteristiky, typické zástupce rostlin a ţivočichů, jejich význam pro člověka a fungování Země jako celku, seznámí se s moţnými příčinami jejich ohroţení i způsoby jejich ochrany. Samostatným tématem, kterému se v rámci této oblasti budou ţáci věnovat, budou Lidská sídla a kulturní krajina. V něm se zaměří na různé druhy lidských sídel, jako specifický druh umělého ekosystému, jejich fungování a vztahy s jejich okolím a na vliv lidské civilizace na formování a změny v krajině v minulosti, současnosti i budoucnosti. Seznámení ţáků s vybranými ekosystémy chápeme jako nezbytný předpoklad, který musí ţáci zvládnout, aby mohli porozumět vzájemným vztahům a pochopit souvislost a vzájemné vlivy jejich jednotlivých sloţek. 3. Člověk a životní prostředí Poslední oblast je zaměřena na dvě základní témata Lidské aktivity a ţivotní prostředí; Člověk a jeho vztah k prostředí. První téma se zaměřuje na člověka a lidskou civilizaci, na jejich aktivity a jejich vliv v oblastech zemědělství, průmyslu, dopravy, odpadů, ochrany přírody a kulturních památek. Druhé téma se zaměřuje na člověka jedince, na jeho kaţdodenní aktivity, které pozitivně či negativně ovlivňují prostředí. Zaměřuje se i na základní práva i povinnosti a seznamuje ţáky se základní legislativou v oblasti ţivotního prostředí a jeho ochrany , prostředky k jejich dosažení a způsoby hodnocení Škola bude vyuţívat k dosaţení dílčích cílů především výuky a to rozmanitou formou s co největším zapojením ţáků a s vysokým podílem jejich samostatné práce. Vzhledem k podrobnému rozpracování a konkretizaci realizace průřezového tématu Environmentální výchova v ŠVP a také proto, ţe bude školní plán EVVO jeho přílohou, uvádím zde pouze odkazy k jednotlivým realizacím PT, které vedou k dosaţení formulovaných cílů. V příloze jsou uvedeny ukázky zpracování PT v ŠVP. ) * Česká republika les, louka, pole, sad, ovocnářská a zelinářská zahrada, park, sídlištní zeleň, vodní ekosystémy (rybník, řeka, jezero) Svět - tropické deštné lesy, stepi a savany, vody teplých krajin a jejich okolí, pouště a polopouště, tundry a polární oblasti, moře a oceány

5 I.Základní životní podmínky 1. Ţák na základě prakticky získaných znalostí a dovedností charakterizuje základní vlastnosti, význam a způsoby vyuţití vody, ovzduší, půdy, energií a přírodních zdrojů člověkem. 2. Ţák uvede příklady rizik a ohroţení vody, ovzduší, půdy, přírodních zdrojů a přírodní rozmanitosti na úrovni Prahy 5 (Prahy), České republiky i v celosvětovém měřítku a navrhne jejich moţná řešení. 3. Ţák aplikuje v praxi na úrovni školy a volnočasových aktivit Komunitního centra odpovědné chování v oblasti hospodaření s vodou, energiemi, půdou a nakládáním s přírodními zdroji. Prostředky k výuka Matematiky ročník - problémové a praktické úlohy vlivu člověka na ŢP (spotřeba, statistiky, %...) výuka Prvouky 1.-3.; Člověk a jeho svět , Pracovní činnosti ročník - pěstitelské a jednoduché pokusy s vodou, půdou výuka Fyziky 6. 9.ročník - fyzikální měření a pokusy na vlastnosti vody 6. - Kapaliny a plyny znečištění ŢP 7. - Práce a energie energetická náročnost 8. - Energie a její přeměny obnovitelné, neobnovitelné zdroje energie 9. výuka Chemie 8.ročník - Voda a vzduch jednoduché pokusy pokusy výuka Zeměpisu ročník - Přírodní sloţky země; Člověk vyuţívá přírodu 6. - přírodní charakteristiky světadílů Ţivotní prostředí České republiky 8. - Globální svět 9. výuka Přírodopisu 9.ročník - Historický vývoj Země, Organismy a prostředí realizace PT Environmentální výchova Základní podmínky ţivota EV 2 (viz. realizace PT a osnovy ŠVP) - protokoly z měření a pokusů - statistické tabulky - výstupy projektů - prezentace, - plakáty, tabulky, mapky, fotodokumentace - písemné práce - přehledy - pozorování chování ţáků, sebehodnocení - ústní zkoušení - hodnocení výstupů PT EV

6 II.Ekosystémy 1. Ţák prakticky rozlišuje a charakterizuje vybrané ekosystémy České republiky a světa s ohledem na jejich význam pro člověka. 2. Ţák uvede moţná ohroţení těchto ekosystémů, jejich příčiny, důsledky a jejich moţná řešení. 3. Ţák uvede příklady pozitivních i negativních zásahů člověka do krajiny v minulosti, současnosti a uvede konkrétní příklady zodpovědného jednání člověka v krajině, které povede v budoucnu k trvale udrţitelnému rozvoji. Prostředky k výuka Člověk a jeho svět ročník - Společenstva organismů výuka Přírodopis ročník - Lesní ekosystémy, Voda a její okolí, Louky, - Ekosystémy, Polní ekosystémy, Ekosystémy lidských sídel a jejich okolí v rámci ČR a Evropy, Cizokrajné ekosystémy 7. - Příroda ČR (ekosystémy) 9. - Rozmanitost ekosystémů světa 9. výuka Zeměpisu - Přírodní krajiny 6.; Příroda ČR 8. OvRv 6. 9.ročník - Globální svět, jeho problémy a jejich řešení exkurze park, les, pole, vodní ekosystém, cizokrajné ekosystémy (ZOO, Botanické zahrady) v rámci výuky 1. 9.ročník realizace PT Environmentální výchova Ekosystémy EV 1 (viz. tabulky realizace PT a tabulky předmětů v ŠVP) výuka Dějepisu 6. 9.ročník - Historie vlivu lidské civilizace na krajinu výuka OvRv 9.ročník - Globální svět a lokální problémy - Trvale udrţitelný rozvoj - výstupy projektů - prezentace, plakáty, tabulky, mapky - pracovní listy - fotodokumentace - písemné práce, - přehledy - ústní zkoušení - zápisy z exkurzí - zápisy v sešitech - portfolia - hodnocení výstupů PT EV

7 4. Ţák popíše a doloţí příklady vlivy různých lidských sídel na ţivotní prostředí. výuka Zeměpisu 6. 9.ročník - Přírodní sloţky Země (krajina), Lidská populace, Hospodářství 6. - Krajiny světadílů a jejich proměny Krajina v ČR 8. - Vztah přírody a společnosti (devastace a degradace krajiny), Globální problémy 9. realizace PT Environmentální výchova Ekosystémy EV 1 (viz. tabulky realizace PT a tabulky předmětů v ŠVP) výuka Zeměpisu ročník - Zeměpis světadílů sídelní a kulturní podmínky 7. 8.; Lidská sídla 6. - Obyvatelstvo a sídla v ČR 8. - Obyvatelstvo a sídla ve světě 8. - Globální problémy Země 9. výuka Dějepisu ročník - Vznik a vývoj sídel a osídlení v historii Země výuka Přírodopisu 7.ročník - Lidská sídla a jejich okolí realizace PT Environmentální výchova Ekosystémy EV 1 (viz. tabulky realizace PT a tabulky předmětů v ŠVP)

8 III.Člověk a životní prostředí 1. Ţák uvede pozitivní i negativní aktivity člověka na lokální úrovni a lidské civilizace v globálním měřítku v oblasti zemědělství, průmyslu, dopravy, odpadů; vybere a doloţí příklady odpovědné jednání směřující k trvale udrţitelnému rozvoji. 2. Ţák uvede kaţdodenní aktivity, kterými člověk pozitivně či negativně ovlivňuje okolní ţivotní prostředí a konkrétní příklady vlastního odpovědného jednání, kterým můţe přispět k trvale udrţitelnému rozvoji. Prostředky k Exkurze II. stupeň čistírna odpadních vod, skládka, spalovna, vodárna Projekt mapování kvality ţivotního prostředí okolí školy ročník hustota dopravy, zeleň, kvalita ovzduší výuka Ov Rv 9.ročník - Globální svět a lokální problémy výuka Člověk a jeho svět ročník - Člověk a příroda, Člověk v přírodě Zeměpis 6. 9.ročník - Hospodářství 6., Hospodářství ČR 8., Světové hospodářství 9., Hospodářské aktivity světadílů výuka Přírodopisu - Polní ekosystémy 6. 7.; Odpady 9. výuka Chemie 8. 9.ročník - Chemie a společnost realizace PT Environmentální výchova Lidské aktivity a problémy ţivotního prostředí EV 3 (viz. tabulky realizace PT a tabulky předmětů v ŠVP) výuka Přírodopisu 9. Příroda a její ochrana v ČR výuka OvRv - Ochrana přírodního a kulturního bohatství 7. výuka Zeměpisu - výstupy projektů (plakáty, statistické tabulky, protokoly, prezentace, tabulky, mapky, fotodokumentace) - písemné práce - přehledy - ústní zkoušení - prezentace - zápisy z exkurzí - zápisy v sešitech - hodnocení výstupů PT EV3 - pozorování chování ţáků, sebehodnocení - hodnocení výstupů PT EV4 - ústní zkoušení

9 3. Ţák uvede základní legislativní principy upravující ochranu ţivotního prostředí, svá práva i povinnosti v táto oblasti. 4. Ţák podle svých schopností a moţností uplatňuje odpovědné chování v oblasti odpadů a energií na úrovni školy. - Ochrana přírody v ČR 8. Projekt Odpady (1x I. stupeň a 1x II.stupeň) Třídní miniprojekty odpady, energie, ochrana ţivotního prostředí (1x I. stupeň a 1x II.stupeň kaţdé téma) realizace PT Environmentální výchova Vztah člověka k prostředí EV 4 (viz. tabulky realizace PT a tabulky předmětů v ŠVP) - výstupy projektů (plakáty, statistické tabulky, protokoly, prezentace, tabulky, mapky, fotodokumentace) - zápisy v sešitech Organizační cíle, indikátory jejich dosažení a způsoby hodnocení Role koordinátora - A 1. Koordinátor řídí sestavení a zajišťuje plnění akčního plánu EVVO na aktuální školní rok, který je v souladu s cíly dlouhodobého plánu EVVO. 2. Koordinátor vyhledává a shromaţďuje nabídky školicích akcí v rámci EVVO a informace cíleně předává kolegům. 3. Koordinátor shromaţďuje výstupy dokládající plnění dlouhodobého plánu EVVO. Indikátor/y dosažení cíle - do je sestaven akční plán EVVO pro aktuální školní rok a proběhnou koordinační schůzky EVVO 4x ročně - nabídka školení EVVO je vyvěšena a průběţně aktualizována na nástěnce ve sborovně a je předávána do předmětových sdruţení (PS) - portfolio výstupů dlouhodobého plánu EVVO (přípravy, zápisy, projektová dokumentace, fotodokumentace, apod.) - akční plán EVVO v elektronické i písemné podobě - zápisy ze schůzek - aktuální nabídka visí na nástěnce - garanti PS potvrdí podpisem její převzetí - po pěti letech je sestaveno dokumentační portfolio

10 4. Po pěti letech vyhodnotí koordinátor naplnění dlouhodobých cílů EVVO a řídí sestavení nového dlouhodobého plánu EVVO v oblasti výuky i provozu školy. 5. Koordinátor se dále v oblasti EVVO vzdělává, absolvuje alespoň 2 školení, akce ročně. 6. Koordinátor spolupracuje alespoň se 3 organizacemi zabývajícími se EVVO a na základě jejich nabídky a nabídky dalších organizací (Weolia, Eon, Lesy ČR apod.) po dohodě s kolegy organizuje akce pro ţáky (nejméně 2 ročně). - je sestavena hodnotící zpráva popisující naplnění dlouhodobých cílů EVVO a navrhující úpravy - je sestaven nový dlouhodobý plán EVVO na dalších pět let - účast koordinátora na školeních a akcích v oblasti EVVO - materiály a nabídka programů organizací v oblasti EVVO - organizační schůzky 2x ročně - minimálně 2 uskutečněné akce pro ţáky - hodnotící zpráva - nový dlouhodobý plán EVVO - certifikát nebo potvrzení o účasti na akci - portfolio nabídek a kontaktů - zápis ze schůzek - dokumentace uskutečněných akcí Organizace výuky EVVO - B 1. Kaţdoročně během září projednají vyučující zařazení výuky EVVO na aktuální školní rok v rámci předmětových sdruţení a odevzdají zpracované návrhy koordinátorovi. 2. Nejméně 1x ročně proběhne celoškolní projekt nebo projektový den zaměřený na EVVO. Indikátor/y dosažení cíle - do proběhnou schůzky PS a jejich garanti odevzdají písemně i elektronicky zpracované návrhy - během školního roku proběhne minimálně 1 projekt/ projektový den v rámci EVVO - zápisy ze schůzek - písemná i elektronická verze návrhů výuky EVVO - dokumentace projektu/ projektového dne (písemná, elektronická, fotodokumentace)

11 Vzdělávání pedagogů - C 1. Pedagogický sbor školy se seznámí s Metodickým pokynem MŠMT k zajištění EVVO ze dne Během pěti let se kaţdý z pedagogů zúčastní alespoň 2 akcí, školení v oblasti EVVO. Indikátor/y dosažení cíle - PowePoint prezentace hlavních bodů - prezenční listina s podpisy metodického pokynu koordinátorem na z provozní porady (seznámení) provozní poradě - podpisem potvrzené přečtení - tištěná verze pokynu na nástěnce ve tištěné verze na nástěnce sborovně - účast na akci, školení v oblasti EVVO - certifikát, potvrzení účasti - prezentace, zápisy z akce pro kolegy Provoz školy - D 1. Pomocí projektů a výukových akcí škola zlepší kvalitu třídění odpadů v rámci tříd plasty, papír. 2. Ve spolupráci s ţáky bude realizován projekt pro lepší vyuţití školní zahrady a skleníku. 3. Ve spolupráci s ţáky budou realizovány projekty vedoucí k úsporám vody a energií v rámci školy. Indikátor/y dosažení cíle - zvýší se procento vytříděného odpadu - statistické tabulky ( ) - nejpozději ve školním roce bude - dokumentace k projektu projekt realizován - zlepšení stavu a vyuţití zahrady a skleníku - během let proběhnou alespoň - projektová dokumentace 2 projekty (voda, energie), které povedou - tabulky stavu před a po k úsporám vody, energií opatřeních, fotodokumentace

12 Spolupráce - E 1. Škola bude formou účasti ţáků a pedagogů na programech a akcích spolupracovat s organizacemi TEREZA a Toulcův dvůr a se Stanicí mladých přírodovědců Prahy Škola naváţe spolupráci alespoň s dalšími dvěma organizacemi v oblasti EVVO formou získávání materiálů, nabídky akcí a účasti na nich pro ţáky i pedagogy. Indikátor/y dosažení cíle - účast ţáků a pedagogů na akcích uvedených organizací - účast ţáků a pedagogů na akcích uvedených organizací - získání výukových a propagačních materiálů - foto a písemná dokumentace z uskutečněných akcí - certifikáty, potvrzení účasti - foto a písemná dokumentace z uskutečněných akcí - certifikáty, potvrzení účasti - nabídkové portfolio Zájmové vzdělávání - F 1. Škola nabídne v rámci aktivit Komunitního centra Prádelna alespoň jednu volnočasovou aktivitu se zaměřením na EVVO. Indikátor/y dosažení cíle - bude zpracována náplň a po dobu nejméně I.pololetí školního roku bude probíhat volnočasová aktivita zaměřená na EVVO - písemně zpracovaná náplň volnočasové aktivity - prezenční listiny Akční plán EVVO na aktuální školní rok Aktuální akční plán bude vţdy do 30. září na 1. pololetí a 30. ledna na 2. pololetí umístěn na nástěnce ve sborovně. Hodnocení plnění akčního plánu do tabulky na nástěnce nebo v počítači sloţka koordinátor potvrdí garant svým podpisem uskutečnění akce a odevzdá koordinátorovi EVVO stručný popis a hodnocení akce v tištěné i elektronické podobě. Na základě těchto podkladů bude vytvářeno portfolio akcí

KONCEPCE ROZVOJE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY

KONCEPCE ROZVOJE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY Z Á K L A D N Í Š K O L A C H R A S T A V A, náměstí 1.máje 228, okres Liberec příspěvková organizace PSČ: 463 31 IČO:72741643 KONCEPCE ROZVOJE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY Zpracovala: Mgr. Veronika

Více

PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY na Střední odborné škole Olomouc spol. s r. o.

PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY na Střední odborné škole Olomouc spol. s r. o. PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY na Střední odborné škole Olomouc spol. s r. o. Olomouc, září 2009 OBSAH ANOTACE 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2. CÍLE PROGRAMU 3. STRUČNÝ POPIS REALIZACE

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web:www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web:www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web:www.spzs-skutec.cz Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Školní rok 2014/ 2015 Environmentální

Více

DLOUHODOBÝ PLÁN EVVO ŠKOLNÍ ROK 2010-2020

DLOUHODOBÝ PLÁN EVVO ŠKOLNÍ ROK 2010-2020 DLOUHODOBÝ PLÁN EVVO ŠKOLNÍ ROK 2010-2020 ZPRACOVATEL Jméno a příjmení: Mgr. Krista Fremlová Vzdělání, aprobace: PedF UK Praha, učitelství speciální pedagogika Vyučované předměty: všechny předměty dle

Více

PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY (EVVO)

PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY (EVVO) Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY () školní rok: 2013/2014 Tento Plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty č. 422/PL/2013 nabývá

Více

Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. pro školní rok 2013/2014

Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. pro školní rok 2013/2014 Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, okres Nymburk Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro školní rok 2013/2014 Č.j.: 19/2013 Jar 1 1. ÚVOD Školní program EVVO vychází

Více

Školní plán EVVO pro rok 2012/2013

Školní plán EVVO pro rok 2012/2013 Základní škola Zbraslavice, Komenského 190, 285 21 Zbraslavice --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty- EVVO

Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty- EVVO Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty- EVVO VIZE : udržitelný rozvoj a zvýšená úroveň enviromentálního vědomí Návrh koncepce EVVO pro Městský úřad Tábor jako obecní úřad a úřad obce s

Více

ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY, VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY ZŠ A MŠ RADNICE

ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY, VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY ZŠ A MŠ RADNICE ) ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY, VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY ZŠ A MŠ RADNICE Název školy: Základní škola a Mateřská škola Radnice, příspěvková organizace Adresa školy: Sídliště 591, Radnice 338 28 E-mail:

Více

ZPRACOVATEL KONCEPCE ROZVOJE EVVO PRO ZŠ ŠENOV IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLY

ZPRACOVATEL KONCEPCE ROZVOJE EVVO PRO ZŠ ŠENOV IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLY ZPRACOVATEL KONCEPCE ROZVOJE EVVO PRO ZŠ ŠENOV Jméno a příjmení, titul: Mgr. Tomáš Huťka Vzdělání, aprobace: OU v Ostravě, OV-TeV Vyučované předměty: OV, Dě Koordinátor EVVO: ano IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLY

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠaMŠ/GR/729/2013 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program Základní školy a Mateřské školy Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Obsah 1. Identifikační

Více

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí, Komenského 873. Školní vzdělávací program

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí, Komenského 873. Školní vzdělávací program Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí, Komenského 873 Školní vzdělávací program Přírodovědné lyceum 78 42 M/05 Platný od 1. 9. 2010 Schválila školská

Více

Koncepce EVVO. Základní škola Želiv, okr. Pelhřimov. Koordinátor EVVO: Mgr. Jaromír Cihlář. 394 44 Želiv 220

Koncepce EVVO. Základní škola Želiv, okr. Pelhřimov. Koordinátor EVVO: Mgr. Jaromír Cihlář. 394 44 Želiv 220 Základní škola Želiv, okr. Pelhřimov 394 44 Želiv 220 Koncepce : Mgr. Jaromír Cihlář Materiál připomínkovali pedagogičtí pracovníci ZŠ Želiv. 1 Obsah A. Koncepce školy v oblasti environmentální výchovy,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZAČNĚME SPOLU. Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZAČNĚME SPOLU. Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZAČNĚME SPOLU Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Začněme spolu byl vytvářen

Více

Základní škola Vsetín, Sychrov 97. Vsetín

Základní škola Vsetín, Sychrov 97. Vsetín Základní škola Vsetín, Sychrov 97 Vsetín Dlouhodobý plán činnosti v oblasti EVVO (zpracován pro školní roky 2012/13 až 2015/16, je přílohou ŠVP)...... zpracovala koordinátorka EVVO schválil ředitel ZŠ

Více

ŠKOLNÍ PLÁN ENVIROMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY

ŠKOLNÍ PLÁN ENVIROMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Základní škola a mateřská škola Josefa Kubálka Všenory ŠKOLNÍ PLÁN ENVIROMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Vypracovala: Mgr. Zuzana Valešová Ve Všenorech 1. 9 2013 Schválila: Mgr. Renáta Bartoníčková

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIA JANA AMOSE KOMENSKÉHO s.r.o., Bystřická 275/27, Dubí, 417 03

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIA JANA AMOSE KOMENSKÉHO s.r.o., Bystřická 275/27, Dubí, 417 03 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIA JANA AMOSE KOMENSKÉHO s.r.o., Bystřická 275/27, Dubí, 417 03 ŠVP byl vytvořen a inovován v rámci Operačního programu spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského

Více

Školní vzdělávací program ZŠ Jana Wericha Část F. Plán EVVO

Školní vzdělávací program ZŠ Jana Wericha Část F. Plán EVVO Školní vzdělávací program ZŠ Jana Wericha Část F Plán EVVO 1. Úvod 1.1. Autor Zpracovala : Ing. Iveta Javůrková javurkova.iveta@seznam.cz tel.605 925 066 1.2. Prohlášení autora Základní škola Jana Wericha

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ na Střední odborné škole Olomouc spol. s r. o.

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ na Střední odborné škole Olomouc spol. s r. o. ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ na Střední odborné škole Olomouc spol. s r. o. Olomouc, červenec 2008 (Rozvojový program Podpora environmentálního vzdělávání a výchovy a osvěty (EVVO) ve školách v roce 2008)

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY, VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY 2013/2014

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY, VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY, VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY 2013/2014 Všeobecné podmínky pro EVVO stanovuje zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí:

Více

Základní školy LIPENEC

Základní školy LIPENEC VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní školy LIPENEC 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Markéta Loulová, ředitelka školy 1 2 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole Název školy Zřizovatel školy Charakteristika školy

Více

Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na ZŠ Řevnice

Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na ZŠ Řevnice Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na ZŠ Řevnice Zpracovala: Mgr. Petra Flemrová Charakteristika školy: úplná základní škola s devíti postupujícími ročníky Počet žáků: 353 Počet

Více

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Měcholupy 1. únor 2011 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 4 1.1 Název vzdělávacího programu... 4 1.2 Předkladatel...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro niţší stupeň vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro niţší stupeň vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro niţší stupeň vzdělávání GYMNÁZIUM, GYMNÁZIUM, PRAHA 5, NAD KAVALÍRKOU 1 ZÁŘÍ 2014 Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací program: čtyřletý

Více

Kompletní ŠVP. Základní škola Praha - Běchovice

Kompletní ŠVP. Základní škola Praha - Běchovice školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Charakteristika

Více

UČÍME SE PRO ŽIVOT 4 - SŠ

UČÍME SE PRO ŽIVOT 4 - SŠ 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE UČÍME SE PRO ŽIVOT 4 - SŠ Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program RVP 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá zpracovaný podle: Forma studia: Denní forma studia

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Zpracovaný podle RVP ZV a upravený dle ŠVP z 1. 9. 2007 Základní škola s rozšířenou výukou jazyků Liberec, Husova 142/44, Liberec V, 460 01 Platnost dokumentu:

Více

Vlastní hodnocení školy

Vlastní hodnocení školy Základní škola, Příbram Březové Hory, Prokopská 337 261 01 Příbram VI tel. 318 623817; 607543945 tel., fax 318 635739 E-mail: 3zs@pbm.czn.cz www.zsbrezovehory.cz Vlastní hodnocení školy za období školního

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČÍME SE PRO ŽIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČÍME SE PRO ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, JEŽOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČÍME SE PRO ŽIVOT Struktura školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání 1. Identifikační

Více

ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY

ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Krajské pracoviště Olomouc, Wellnerova 25, 799 00 Olomouc ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Závěrečná práce Studium pro ředitele škol a školských zařízení období od 12. října 2005

Více