Výroční zpráva školy za školní rok 2012/2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva školy za školní rok 2012/2013"

Transkript

1 Výroční zpráva školy za školní rok 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Jana Boršovská 25. září 2013

2 Zřizovatel: Obec Jankov Na Náměstí Jankov IČO: Údaje o škole: Základní škola a mateřská škola Jankov, okres Benešov Na Náměstí Jankov IČ: Tel.: REDIZO: Součásti školy: Základní škola IZO: Mateřská škola IZO: Školní druţina IZO: Školní jídelna IZO:

3 OBSAH: 1) Výroční zpráva o činnosti základní školy 2012/2013 2) Seznam ţáků ZŠ 3) Činnost školní druţiny 2012/2013 4) Činnost mateřské školy 2012/2013 5) Výroční zpráva o hospodaření ZŠ a MŠ Jankov ) Výroční zpráva o podávání informací 2012

4 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2012/2013 I. Charakteristika školy Ve školním roce 2012/2013 zahájilo školní docházku 131 ţáků. Průměrný počet ţáků na jednu třídu byl 14 ţáků. Na konci roku školu navštěvovalo také 133 ţáků. Tab. č. 1 Počet ţáků podle ročníků a obcí Ročník: 1.r. 2.r 3.r. 4.r. 5.r. 6.r. 7.r. 8.r. 9.r. celkem Bedřichovice 1 1 Bystřice 1 Čečkov 1 1 Čestín 1 Hrzín 1 1 Jankov Jankovská Lhota 1 2 Jiřetice Královna 1 1 Libouň 1 1 Louňovice Mysletice Nosákov Odlochovice Otradovice 1 Pičín Ratměřice Roudný Skrýšov 1 1 Strţenec 1 Velíš 1 1 Vlčkovice 1 Votice Votice-Amerika Vyšetice 1 Zvěstov Celkem ţáků v ročníku I. stupeň 66 ţáků a II. stupeň 65 ţáků

5 II. Učební plány Ve všech ročnících jsme vyučovali podle vlastního školního vzdělávacího programu Škola základ ţivota. Od školního roku 2011/2012 je jeden ţák třetí třídy vzděláván podle přílohy RVP ŠVP LMR. Školní vzdělávací program je nazván Kubík. Na začátku školního roku 2011/2012 musel být vyřešen problém s výukou angličtiny. Mgr. Lucie Kouklíková vyučovala ve většině ročníků, část učila paní učitelka Chmůrová, jednu třídu ředitelka Mgr. Jana Boršovská. Markéta Dusilová DiS. dokončila studium na PF Hradec Králové, obor učitelství pro 1. stupeň speciální pedagogika, získala titul Mgr. Tab.č. 2 Přehled kvalifikace pedagogických pracovníků Jméno Vzdělání Kvalifikace Boršovská VŠ Ano Feřteková VŠ Ano Chmůrová VŠ Ano Kouklíková VŠ Ano Sochůrková VŠ Ano Jarešová VŠ Ano Kolářová O. VŠ Ano Vosátková VŠ Ano Nerad VŠ Ano Kolářová J. SŠ Ano Holubová SŠ Ne Málková SŠ Ne Dusilová SŠ Ano Plačková VŠ Ano Peroutková SŠ Ne Kolářová J. SŠ Ano ( ŠD ) Neradová SŠ Ano ( ŠD ) Kratochvílová SŠ Ano ( ŠD ) Burdová SŠ Ano ( MŠ ) Havířová SŠ Ano ( MŠ ) Topinková SŠ Ne ( MŠ ) Procentuální zastoupení kvalifikovaných a nekvalifikovaných učitelů v ZŠ Jankov: Kvalifikovaní ZŠ: 80% Nekvalifikovaní ZŠ: 20%

6 Tab.č. 3 DVPP Boršovská J. Semináře: Práva a povinnosti ředitele školy v kostce Současná mateřská škola a její řízení Dusilová Studium na VŠ Hradec Králové, úspěšně ukončen magisterský obor Semináře: Právní náleţitosti v oblasti rizikového chování dětí a mládeţe Rozvoj dovedností jak jednat s lidmi a vycházet se svými ţáky nonverbální komunikace Feřteková J. Supervize v roce 2013 Semináře: Prvouka činnostně ve 2.ročníku Činnostní učení ve výuce prvouky Činnostní učení ve výuce ČJ ve 2. a 3. ročníku Chmůrová I. Studium: Koordinátor inkluze Semináře: Školní modelové situace a jejich právní řešení Právní náleţitosti v oblasti rizikového chování dětí a mládeţe Problémový ţák na základní škole běţného typu Holubová J. Semináře: Právní náleţitosti v oblasti rizikového chování dětí a mládeţe Vosátková M. Konference DYSKORUNKA 2012 Semináře:Tvořivá škola činnostní učení, 7.konference Tvořivých škol Činnostní učení Čj v 1. ročníku Právní náleţitosti v oblasti rizikového chování dětí a mládeţe Násobilka a dělení v oboru násobilek Vyjmenovaná slova a slovní druhy Prvouka činnostně ve 2.ročníku Jarešová O. Semináře: Právní náleţitosti v oblasti rizikového chování dětí a mládeţe Rozvoj dovedností jak jednat s lidmi a vycházet se svými ţáky nonverbální komunikace Pracovní seminář ke Standardům pro základní vzdělávání Kolářová O. Semináře: Vyuţití médií ve výuce dějepisu Právní náleţitosti v oblasti rizikového chování dětí a mládeţe Čeština nemusí být nudná Protektorát Čechy a Morava Herní aktivity v českém jazyce Pracovní seminář ke Standardům pro základní vzdělávání Málková J. Nerad V. Semináře: Právní náleţitosti v oblasti rizikového chování dětí a mládeţe Semináře: Právní náleţitosti v oblasti rizikového chování dětí a mládeţe Školská legislativa aktuální změny Práva a povinnosti ředitele školy v kostce Současná mateřská škola a její řízení Pracovní seminář ke Standardům pro základní vzdělávání Neradová R. Semináře:Kreativní materiály a jejich praktické vyuţití Právní náleţitosti v oblasti rizikového chování dětí a mládeţe Plačková J. Seminář: Hudební a taneční výchova Peroutková J. Konference DYSKORUNKA 2012 Semináře: Tvořivá škola činnostní učení v ČJ 1. ročníku Tvořivá škola činnostní učení, 7. konference Tvořivých škol Právní náleţitosti v oblasti rizikového chování dětí a mládeţe Konference DYSKORUNKA 2012 Problémový ţák na základní škole běţného typu Prevence ve škole co dělat, kdyţ Násobilka a dělení v oboru násobilek Vyjmenovaná slova a slovní druhy Prvouka činnostně ve 2.ročníku Činnostní učení ve výuce prvouky v ročníku Činnostní učení ve výuce Čj ve ročníku Inkluzívní vzdělávání v praxi Pracovní seminář ke Standardům pro základní vzdělávání Sochůrková J. Semináře: Počítačová kriminalita, kyberšikana Právní náleţitosti v oblasti rizikového chování dětí a mládeţe Výchova a vzdělávání v evropských souvislostech EVBROPSKÁ UNIE A MY Kolářová Jana Semináře: Právní náleţitosti v oblasti rizikového chování dětí a mládeţe Kouklíková L. Semináře: Tvořivá škola-činnostní učení Právní náleţitosti v oblasti rizikového chování dětí a mládeţe Pedagogická diagnostika a práce s třídním kolektivem Násobilka a dělení v oboru násobilek Vyjmenovaná slova a slovní druhy

7 Prvouka činnostně ve 2.ročníku Činnostní učení ve výuce prvouky Genetická metoda čtení Činnostní učení ve výuce ČJ v 1.ročníku IV. Výsledky vzdělávání Tab.č. 4 Přehled prospěchu ţáků na konci školního roku 2012/ stupeň Třída Vyznamenání z toho samé 1 Dostatečně Neprospěl Celkem 1. st U jednoho ţáka bylo uděleno kombinované hodnocení. 2. stupeň Třída Vyznamenání z toho samé 1 Dostatečně Neprospěl Celkem 2. st Tab.č. 5 Umístění vycházejících ţáků Poř.číslo ţáka Třída Škola, obor 901 IX. Umělecká škola Praha - restaurátorství 902 IX. gymnázium Benešov 903 IX. Textilní škola Praha textilní tvorba 904 IX. ISST Benešov - zámečník 905 IX. SOU stavební Tábor - truhlář 906 IX. SZeŠ Benešov 907 IX. gymnázium Praha 908 IX. OA Vlašim marketing s rozšířenou jazykovou výukou 909 IX. SPgŠ Čáslav předškolní pedagogika 910 IX. SPŠSI Tábor informační technologie 911 IX. OA Vlašim ekonomika a podnikání 912 IX. SOŠ Benešov veřejnoprávní činnost 913 IX. ISŠOS Tábor veřejnoprávní činnost 914 IX. OA Vlašim marketing s rozšířenou jazykovou výukou 915 IX. SPŠSI Tábor digitální technologie 916 IX. gymnázium Benešov 917 IX. gymnázium Vlašim 918 IX. umělecká škola Český Krumlov plastická tvorba

8 V. Inspekce Ve školním roce 2012/2013 ve škole inspekce neproběhla. VI. Mimoškolní aktivity Tab.č. 6 Zájmové krouţky Název: Vedoucí krouţku: 1 Zdravotnický kr.-ml. J.Málková 2 Zdravotnický kr.-st. J.Málková 3 Košíková V.Nerad 4 Volejbal I.Chmůrová Tvoření Učitelé ZŠ 5 Zpíváme pro radost J.Plačková 6 Hasičský kr.-ml. P.Halaška 7 Hasičský kr.-ml. L.Škramlíková 8 Pohybově dramatický - druţina J.Kolářová 9 Dovedné ruce - druţina R.Neradová 10 Počítače - druţina H.Kratochvílová 11 Náprava čtení a psaní J.Kolářová 12 Logopedie J.Peroutková 13 Logopedie -MŠ R.Neradová 14 Logopedie J.Holubová Ve školním roce 2012/2013 pokračoval naprostý nezájem ze strany rodičů o zdravotní tělesnou výchovu, přestoţe rodiče byli kontaktováni prostřednictvím letáčků o moţnosti přihlásit dítě na doporučení lékařky k tomuto cvičení. Škola má k dispozici dvě učitelky, které mají kvalifikaci zdravotní tělesnou výchovu vyučovat. Opačné zkušenosti máme s logopedií. Kvalifikaci logopedického asistenta mají tři učitelky a všechny jsou vytíţené. Za dětmi docházejí i do mateřské školy. Ve školním roce 2012/2013 byla navázána spolupráce s PhDr. Josefem Štěpánem, který provedl diagnostiku dětí mateřské školy a konzultoval činnost našich logopedických asistentek. Tab.č. 7 Ostatní pravidelné školní aktivity Měsíc: Září Říjen Listopad Prosinec Název: Týden zdraví Zdravé zuby Zubní prevence Zelený kříţ Drakiáda Týden knihoven Sběratelská výstava Zubní prevence Zelený kříţ Mikuláš Vánoční jarmark Ţivý betlém Zvyky

9 Leden Únor Duben Květen Červen LVK Setkání sběratelů poštovních známek Den Země Čarodějnice MŠ Čarodějnice 1.st. Dopravní závod Den dětí Školní olympiáda pochod Po stopách bitvy u Jankova Tab. č. 8 Účast a umístění v soutěţích Název soutěţe: Soutěţící: Umístění: Preventan Cup - vybíjená 1. stupeň 9. místo v oblastní soutěţi Atletická všestrannost Votice Atletika druţstev 1.st. 7. místo v oblastní soutěţi O pohár starosty, Borotína košíková 2. stupeň 2. místo O pohár Čertova břemene Chlapci 1.st 2. místo Votické talenty: Martin Bukač O paletu Antonína Slavíčka Vojtěch Hořejší Votické talenty: O kalamář Jana Herbena Moje škola výtvarná soutěţ I.kategorie Moje škola výtvarná soutěţ II.kategorie Moje škola výtvarná soutěţ III.kategorie Komenský a my literárně historická soutěţ Přání pro Zemi- výtvarná a literární soutěţ Michaela Dvořáková Kristýna Topinková Barbora Kocourková Michaela Kovaříková Michaela Kovaříková Filip Vinduška Lucie Hořejší Karolína Moudrá Marcela Korcová Olivier Hútter Zuzana Moudrá Kristýna Topinková Kristýna Topinková 1. místo čestné uznání čestné uznání Čestné uznání 16. místo 19. místo 20. místo 16. místo 16. místo 20. místo 6. místo 13. místo 15. místo Čestné uznání 1. místo

10 Přehled všech aktivit školy po jednotlivých měsícíc SRPEN V srpnu na pedagogické radě jsme se domluvili, ţe v následujícím školním roce proběhnou oslavy devadesátého výročí poloţení základního kamene měšťanské školy. Bylo instalováno nové zařízení do učebny výpočetní techniky. Prostředky byly získány z projektu EU peníze školám ( 10x PC sestava, 2x projektor, 2x přenosný PC, 1x vizualizér ). ZÁŘÍ 3. září byl za účasti pana starosty slavnostně zahájen nový školní rok. Pan starosta spolu s Mgr. Michaelou Vosátkovou slavnostně šerpovali prvňáčky Byl zahájen program zubní prevence Zdravé zuby v první aţ třetí třídě pod vedením paní Havlíkové, zubní preventistky se prvního stupně měli zúčastnit baletního vystoupení Jak se dělá tanečník ve votické sokolovně. Představení však bylo zrušeno. Děti tak odjely do Votic a zase se vrátily. Autobus pro platila ZUŠ, která nás měla informovat se vybraní ţáci druhého aţ pátého ročníku zúčastnili atletických závodů v Benešově.

11 7. 9. se na druhém stupni konala třídní schůzka rodičů a ţáků nové šesté třídy s třídní učitelkou a učiteli, kteří ve třídě vyučují proběhl adaptační týden pro ţáky šesté třídy. Ţáci strávili společně dvě noci ve škole. Společně se v sobotu zúčastnili fotbalového utkání, kde fandili svým spoluţákům, podnikli cyklovýlet. V neděli hráli hry zaměřené na stmelení kolektivu. Akce proběhla dobře, do kolektivu byli dobře přijati i ţáci, kteří do třídy přibyli tím, ţe opakují ročník. ŘÍJEN Uspořádala školní druţina tradiční drakiádu. Za účasti ţáků a rodičů se konala na hřišti proběhla volba zástupce rodičů do školské rady. Byla zvolena paní Buchalová, zároveň byla zvolena předsedkyní jsme si vyzkoušeli, jak dlouho nám by nám trvalo vyklizení školní budovy, kdyby došlo k nějaké mimořádné události. Byla provedena cvičná evakuace školy. Všichni ţáci s pedagogy opustili budovu během pěti minut proběhl pro všechny pedagogické pracovníky základní i mateřské školy seminář Vzdělávacího institutu Středočeského kraje na téma rizikové chování dětí. Právník seznámil pedagogy s nejčastějšími případy rizikového chování dětí, se způsoby řešení problémů s takovým chováním. Hovořil také o právní zodpovědnosti za chování dětí třetí a sedmá třída vyjela na exkurzi do Benešova a navštívila pracoviště HZS. Tato návštěva byla součástí programu Hasík, jehoţ první část probíhá ve škole a druhou tvoří návštěva u hasičů v Benešově. Spolupráce v programu Hasík, který je určen pro druhou a šestou třídu, probíhá jiţ několik let a je oboustranně ceněna se konala podzimní exkurze prvního stupně do Planetária Praha. Program pro první aţ třetí třídu se nazýval O skřítkovi z planetária, pro čtvrtou a pátou třídu Pohyby Země. Všichni společně navštívili výstavu o astronomii ve třetí třídě proběhla akce pro rodiče. Konaly se ukázkové hodiny, ve kterých paní učitelky a děti předvedly, jak pracují v jednotlivých předmětech. Na odpoledne děti připravily děti pro své rodiče občerstvení a program třetí třída se svou třídní učitelkou přespala ve škole. Spaníčka jsou mezi dětmi velmi oblíbená zhlédli ţáci druhého stupně v Ţiţkovském divadle Járy Cimrmana v Praze představení Saturnin se výchovná poradkyně sešla s rodiči ţáků deváté třídy, informovala je o přijímacím řízení na střední školy. Přítomen byl zástupce OA Vlašim.

12 se uskutečnila beseda s redaktorkou časopisu Junior o tom, jak vzniká časopis. Děti se seznámily s tím, jak pracuje redakce časopisu. Následovala beseda o redakční práci se konala exkurze osmé a deváté třídy do JE Temelín. V informačním centru ţáci zhlédli 3D film o jaderné energii a prohlédli si expozici, která se vtahuje k energii všeobecně. Druhou částí exkurze byla návštěva ZOO Ohrada u Hluboké nad Vltavou. LISTOPAD se konala plenární Klubu rodičů, na které byla zvolena předsedkyně, místopředseda a pokladní. Po ní se konaly třídní schůzky ţáci deváté třídy odjeli s výchovnou poradkyní na exkurzi na Úřad práce do Benešova. Exkurze byla zaměřena na volbu povolání se konalo školní kolo Dějepisné olympiády, zúčastnily se tři dívky, všechny splnily podmínky pro postup do okresního kola proběhlo testování ţáků šesté třídy, jde o mezinárodní testování pod záštitou Karlovy univerzity Praha. Ţáci byli testováni jiţ ve čtvrté a páté třídě a bude se pokračovat i dalších letech. Testy se týkaly českého jazyka, matematiky, čtenářské gramotnosti a všeobecných znalostí byl uspořádán rychlý sběr papíru a PET lahví se sešla školská rada, byla zvolena předsedkyně a schválena výroční zpráva proběhlo na MěÚ Votice pasování ţáků druhé třídy na čtenáře, které organizuje votická knihovna.

13 podnikla výchovná poradkyně s devátou třídou exkurzi na přehlídku škol okresu Benešov, která se konala v prostorách ISŠT a SOŠ Benešov byl zahájen plavecký výcvik druhé a třetí třídy. Plavecký výcvik proběhl v deseti lekcích v plaveckém bazénu v Benešově se konaly v celé škole adventní dílny, kde ţáci vyráběli výrobky pro adventní jarmark. PROSINEC se v sobotu odpoledne konaly adventní dílny s názvem Kaţdý něco dokáţeme III. Návštěvníci, kterých bylo opravdu hodně, si mohli vyzkoušet svou šikovnost a vyrobit si vánoční dekorace. Další předměty si mohli zakoupit na vánočním jarmarku, kde prodávaly své výrobky děti. V 17 hodin byl po krátkém projevu pana starosty rozsvícen vánoční strom na náměstí a osvícen betlém obohacený o nové postavy, například ponocného, nová figura osla, kterou loni někdo ukradl Navštívil mateřskou školu a ţáky první aţ třetí třídy Mikuláš v doprovodu anděla a čertů. Tradičně zavítali i do místních obchodů, na obecní úřad, k lékařům, do domova seniorů, podarovali i děti, které potkali na ulici se zúčastnili ţáci prvního stupně divadelního představení Za branou je drak v Divadle Bolka Polívky v Uhříněvsi. Představení se dětem moc líbilo. V adventním čase se ţáci prvního stupně a zájemci z druhého třikrát týdně scházejí u vánočního stromečku na chodbě a zpívají koledy.

14 Od do se konal týden otevřených dveří. Rodiče se mohli zúčastnit kterékoli vyučovací hodiny, prohlédnout si školu, poloţit vedení školy i vyučujícím jakoukoli otázku. Bohuţel se na prvním stupni zúčastnilo minimum rodičů, na druhém stupni byla účast nulová. Je to škoda. Je to dobrá příleţitost k neformální komunikaci mezi učiteli a rodiči proběhlo v rámci výuky prvouky druhé a třetí třídy odpoledne, kdy se ţáci učili slavnostně prostírat stůl a správně stolovat byly uspořádány tradiční předvánoční akce. Dopoledne si ţáci ve třídách navzájem rozdali dárky, zájemci si došli zazpívat do kostela koledy Odpoledne byla otevřena kavárna, kde si návštěvníci mohli koupit občerstvení. Na chodbě školy si mohli vyzkoušet vánoční zvyky. Po setmění děti na náměstí sehrály ţivý betlém. Ve stejný den proběhla besídka školní druţiny, zúčastnilo se jí hodně diváků, ale po besídce vezli rodiče děti domů. V důsledku toho se sníţil počet návštěvníků kavárny. Návštěvníci se sjeli zase aţ na betlém. Příští rok musíme organizaci akcí změnit. LEDEN Od do se konal lyţařský výcvikový kurz v chatě Škola v Nových Hutích na Šumavě. Šest ţáků osmého a devátého ročníku se zúčastnilo výcviku společně se ţáky a instruktory z Votic. Ţáci sedmého ročníku odjeli na stejné místo od do 19. V průběhu kurzu si ţáci osvojili základy sjezdového i běţeckého lyţování. Děti lyţovaly dopoledne i odpoledne. V rámci odpočinkového dne navštívili infocentrum Šumavského národního parku na Chalupské slati, kde také zhlédly film o Šumavě. Protoţe sněhové podmínky nebyly ideální, lyţovali účastníci kromě Nových Hutí také na Zadově.

15 a se konal zápis do první třídy. Zapsáno celkem patnáct dětí, dva rodiče poţádali o odklad školní docházky. Zápisu se účastnila budoucí třídní učitelka první třídy, výchovná poradkyně, logopedická asistentka. Při zápisu pomáhali ţáci páté a šesté třídy. Pro čekající rodiče i děti byla připravena herna a malé občerstvení. Opět se projevila stará bolest, pouze dvě děti umějí správně drţet tuţku. Na základě tohoto poznatku byl uspořádán v mateřské škole seminář na toto téma pro rodiče i učitelky byl pro všechny děti od mateřské školy po devátý ročník uspořádán program o třídění odpadů. Děti se seznámily s barevným odlišením kontejnerů na různé druhy odpadu. Na modelech si procvičily třídění, společně s lektory rozebraly chyby, kterých se při třídění dopustily. V lednu proběhl konzultační týden, během kterého se mohli rodiče přijít informovat na prospěch a chování svých dětí. Účast rodičů byla velmi slabá. ÚNOR V sobotu prošel Jankovem masopustní průvod. Byl uspořádán ve spolupráci se SDH Jankov. Pomalu se daří obnovovat tuto lidovou tradici. Průvodu se zúčastnilo asi padesát masek v čele s laufrem (zástupce ředitelky školy ),který poţádal pana starostu o povolení průvodu. Starosta mu na jeden den předal symbolický klíč od obce, zato mu bylo slíbeno, ţe masky nebudou tropit ţádné neplechy, ničit majetek Ohlasy na tuto akci byly mezi občany vesměs pozitivní. Průvod trval od deseti hodin dopoledne do sedmnácti odpoledne. Akce byla zakončena v sále OÚ čtvrtá třída přespala ve škole. Společně si připravili večeři, uspořádali pyţamovou módní přehlídku, před spaním se podívali na film a poslechli si pohádku na dobrou noc. Ráno společně posnídali.

16 navštívili ţáci druhé třídy dětské oddělení nemocnice Rudolfa a Stefanie v Benešově. Oddělením je provedly zdravotní sestřičky a zdravotní klaun. Viděli, jak se poslouchá srdíčko, měří krevní tlak, teplota, jak se odebírá krev a další věci. Tento program pod názvem Nebojte se nemocnice pořádá benešovská nemocnice uţ několik let. V únoru byl ukončen plavecký výcvik. Poprvé se na třídní schůzce setkali rodiče budoucích prvňáčků. Rodiče byli seznámeni s moţnostmi výuky čtení buď analyticko-syntetickou metodou, nebo genetickou metodou. Paní učitelka je seznámila s klady a zápory obou metod. Na další schůzce se rodiče dohodli na výuce genetickou metodou. Rodiče byli také informováni o organizaci a účelu tzv. předškoličky. Dozvěděli se jaké pomůcky škola ţákům poskytne a jaké budou muset koupit. Vyplnili paní učitelce dotazník, ze kterého se dověděla nejdůleţitější údaje o dítěti. V průběhu února ţáci deváté třídy odevzdávali přihlášky na SŠ. BŘEZEN V březnu začala předškolička pro budoucí prvňáčky. Jde o setkávání budoucích ţáků první třídy ve škole. Předškoličku vedla budoucí třídní učitelka, účastnili se také rodiče ţáků. Děti se seznámily s prostředím školy, se svou učitelkou, plnily spolu s rodiči různé úkoly proběhl program s názvem Hasík pořádaný HZS Benešov. V první části hasiči ve škole besedují s dětmi o poţární ochraně a bezpečnosti. Zároveň s besedou probíhaly různé soutěţe, za správné odpovědi ţáci získávali drobné odměny. Ve druhé části ţáci navštěvují pracoviště hasičů v Benešově. Program je organizován pro druhý a šestý ročník se ţáci čtvrté a páté třídy zúčastnili soutěţe ve vybíjené na ZŠ Jiráskova v Benešově se uskutečnil projektový den Velikonoce. První dvě hodiny na prvním stupni proběhla beseda s obyvateli Domova seniorů Jankov. Beseda se moc líbila. Zúčastnili se jí čtyři senioři, vyprávěli o svém dětství, o tradicích, recitovali básničky a zpívali písničky, které si pamatovali ze svých školních let.

17 Na druhém stupni si ţáci připravili sami, formou referátů se navzájem seznamovali s velikonočními zvyky a tradicemi. Další tři hodiny si děti mohly vybrat dvě z osmi dílen, které vedli učitelé. Učily se různé techniky zdobení vajec, vyráběly rozmanité velikonoční dekorace, zdobily perníky, pletly pomlázky. Své výrobky si odnesly domů. DUBEN odešla na mateřskou dovolenou Mgr. Michaela Vosátková, na její místo jako třídní učitelka druhé třídy nastoupila Mgr. Jana Feřteková se ţáci třetí a šesté třídy zúčastnili čtenářské akce Noc s Andersenem. Obě třídy nocovaly ve škole. Zapojily se do noční internetové hry, závěrem vyluštili tajenku. Třeťáci vyráběli loutky a zahráli si s nimi divadlo. Šesťáci nacvičovali divadelní scénky, četli, besedovali o knihách a tvořili literární text byla ke Dni Země pro druhý stupeň uspořádána exkurze na Třeboňsko. Nejprve jsme navštívili Dům přírody v třeboňském zámku a vyslechli přednášku o krajině na Třeboňsku. Poté následovala terénní exkurze po okolních pískovnách. Pozorovali jsme rostliny i ţivočichy v jejich okolí. Viděli jsme, jak se v současnosti těţí písek. Dětem i pedagogům se exkurze moc líbila proběhl sběr papíru a PET lahví. S příliš velkým zájmem se akce nesetkala Den Země ţáci prvního stupně oslavili projektovým dnem Voda. Dopoledne vyšli na vycházku kolem jankovských rybníků. Okolí vodních ploch vyčistili od odpadků. Povídali si o důleţitosti vody a jejích vlastnostech. Odpoledne kreslili koloběh vody v přírodě, zhodnotili průběh celého dne, představili své práce a vytvořili nástěnku.

18 se konala exkurze prvního stupně do Tábora. Dopoledne ţáci zhlédli divadelní představení Elixír a Halíbela, moc se jim líbilo. Odpoledne navštívili ZOO Větrovy u Tábora. Pro děti zde byl připraven program Pohádková ZOO se zajímavými úkoly a hádankami. V průběhu dubna všechny třídy navštívily votickou knihovnu, která byla kompletně rekonstruována. Děti si prohlédly nejen nové výpůjční prostory, ale podívaly i do skladů a dalších prostor, kam se při normální návštěvě nedostanou. Kromě toho pro ně knihovnice připravily zajímavý program, povídání nad knihou. Pro různě staré děti vybraly různé knihy. Koncem dubna byla ukončena registrace ţáků páté a deváté třídy k II. celoplošné generální zkoušce plošného testování ţáků. S rodiči některých ţáků se specifickými poruchami učení byl projednán přístup v testování k jejich dětem. Většinou se jednalo o prodlouţení času, který je na test vymezen. Jeden ţák nebyl na základě vyšetření PPP a individuálních plánů testováni z angličtiny. KVĚTEN navštívila pana starostu švédská velvyslankyně Annika Jagander. Navštívila místa, která se vztahují k bitvě u Jankova. Poloţila květiny k hromadnému hrobu v Bedřichovicích. U památníku bitvy ji přivítaly ţákyně naší školy a pověděli jí něco o místě, kde se nachází. Při své návštěvě nevynechala ani mateřskou školu a pamětní síň bitvy u Jankova. Při její návštěvě ji kromě pana starosty doprovázela také ředitelka školy a její zástupce se ţáci prvního stupně zúčastnili divadelního představení v Divadle v Dlouhé Pohádkové nepohádky. Představení nebylo učitelkami hodnoceno příliš kladně. Představení bylo krátké. Platit se muselo předem, nikoli podle aktuálního počtu dětí. Nestálo to za dlouhou cestu do Prahy bylo zahájeno testování pátého a devátého ročníku y českého jazyka, matematiky a anglického jazyka se konala exkurze šesté a sedmé třídy do Národního technického muzea v Praze. Všichni vyslechli přednášku o historických kolech a o praţském orloji. Většina dětí si vyzkoušela jízdu na vysokém kole ( kostitřasu ) a na novém kole, na kterém se šlape vleţe druháčci spali ve škole. Odpoledne prošli naučnou stezku do Ratměřic, opekli si špekáčky. Večer uspořádali volbu Miss Pyţamo se uskutečnil školní výlet prvního stupně na zámek Radíč. S prohlídkou byl spojen atraktivní

19 program. Děti se mohly převléci za princezny nebo rytíře. O spokojenosti ţáků s výletem svědčí to, ţe několik ţáků po výletě zámek navštívilo ještě jednou společně s rodiči. Ve druhé části výletu navštívili koňskou farmu pana Vydry Proběhlo fotografování školy. ČERVEN Zhlédli ţáci první a druhé třídy divadelní představení Plecha Neplecha v mateřské škole odjeli ţáci druhého stupně na výlet. Prohlédli si zámek Telč a na Slavonicku bunkry, které byly součástí předválečného opevnění se konal XI. ročník Pochodu po stopách bitvy u Jankova, na jehoţ organizaci se škola kaţdoročně podílí proběhl výukový blok Ochrana člověka za mimořádných událostí. Měli jsme dohodnutou ukázku práce policejních potápěčů, policejních psovodů a besedu s městskými policisty z Votic. Protoţe přišly povodně, nikdo ze jmenovaných nemohl přijet. Navýšili jsme proto počet hodin teorie, domluvili si praktické ukázky první pomoci s jednou maminkou, která pracuje na záchrance. Děti si mohly také první pomoc prakticky vyzkoušet. Vstříc nám také vyšli jankovští dobrovolní hasiči, předvedli dětem svoji techniku a seznámili je s tím, jak funguje besedovali ţáci deváté třídy s právníkem JUDr. Budilem. Odpovídal jim na otázky týkající se základního právního povědomí.

20 soutěţili chlapci z krouţku košíkové v Borotíně O pohár Čertova břemene. Obsadili druhé místo. V individuální soutěţi ve střelbě na koš zvítězil ţák naší deváté třídy sehráli členové dramatického krouţku divadelní hru Elce,Pelce, do pekelce. Představení bylo vydařené. Ţáci ho sehráli nejen pro své spoluţáky, ale i pro veřejnost. Pokaţdé sklidili zaslouţené uznání a potlesk protoţe pršelo, konala se mokrá varianta školní olympiády. Byly uspořádány soutěţe ve společenských hrách. Hrálo se prší, lodě, dáma, ţolíky, piškvorky ČERVENEC SRPEN 2013 Během prázdnin proběhly pravidelné údrţbářské a úklidové práce. Ţádná zásadní akce se nekonala.

21 TESTOVÁNÍ ŢÁKŮ Škola se zúčastnila několika testování. Mezinárodní výzkum PIRLS a TIMSS pro 6. ročník V letošním roce se ţáci opět zúčastnili dlouhodobého mezinárodního výzkumu. SCIO testování průřezových témat PRUT pro 8. ročník Třída jako celek byla v tomto on-line testu úspěšná na 40%. SCIO testování průřezových témat PRUT pro 9. ročník Třída jako celek byla v tomto on-line testu úspěšná na 64%. SCIO testování z informační gramotnosti GEPARD pro 5. ročník Testy byly pro ţáky velmi náročné, úspěšnost tak nebyla příliš vysoká. SCIO testování z informační gramotnosti GEPARD pro 9. ročník Třída prokázala dobré znalosti. Přesto se třída řadí do celorepublikového průměru. KALIBRO - testování ČJ, M, humanitní základ, přírodovědný základ, Aj, ekonomické dovednosti pro 5. ročník a 9. ročník Obě třídy se zařadily do celostátního průměru, pouze z matematiky byly výsledky lehce podprůměrné. ČŠI státní testování NIQES z českého jazyka, matematiky a anglického jazyka pro 5. a 9. ročník Obě třídy měly úspěšnost v celostátním průměru. Výsledky z matematiky jsou niţší u obou tříd, a to v rozmezí 48-49%, coţ také spadá do celostátního průměru. Jeden ţák 5. třídy byl osvobozen od testování z AJ. Všechny třídy 2. Stupně byly přihlášeny do testování v rámci Podpory vyuţití ICT ve výuce průřezových témat na základních školách. Testování dosud neproběhlo. Škola uskutečnila některá testování ve spolupráci s Klubem rodičů. Výsledky testování s rodiči konzultujeme. Souhrnné informace podáváme na plenární schůzi Klubu rodičů. VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ ČINNOST Naši ţáci dvakrát do roka uklízejí park na náměstí. Udrţují zeleň kolem kašny, záhony před oběma budovami školy. Děti sbírají i léčivé byliny. Školní druţina vystupuje v domově důchodců a při různých příleţitostech v obci. Děti recitují při vítání občánků. Pořádáme výstavy. V období adventu se konají setkání s veřejností, vše vrcholí ţivým betlémem. Na náměstí stavíme dřevěný betlém, jeho základem byly figury představující svatou rodinu, tři krále, ovečky, jesle s hvězdou, kaţdý další rok přibydou nové figury. Betlém průběţně tvoří vychovatelky školní druţiny s dětmi.

22 Děti dělají průvodce po naučné stezce Po stopách bitvy u Jankova pro oficiální návštěvy v obci i pro předem ohlášené turisty. Škola se pravidelně podílí na organizaci pochodu Po stopách bitvy u Jankova. Podařilo se nám obnovit tradici masopustních průvodů masek. Snaţíme se do této činnosti zapojit i místní obyvatele. Pravidelně se podílíme na výzdobě votické knihovny při příleţitosti celostátního Týdne knihoven. Ve školním roce 2012/2013 jsme pokračovali ve velmi úspěšné akci Kaţdý něco dokáţeme, která proběhla před Vánocemi. SPOLUPRÁCE S LÉKAŘI Nikdy nebyla přerušena spolupráce s dětskou lékařkou ani se zubní lékařkou. Děti tedy mají zajištěny dvě preventivní zubní prohlídky ročně a následné ošetření. Rovněţ dětská lékařka zve prostřednictvím školy na výroční prohlídky i očkování. Spolupracujeme se Speciálně pedagogickým centrem pro děti mládeţ s vadami řeči se zaměřením na augmentativní a alternativní komunikaci v Praze II. Pravidelně spolupracujeme s Pedagogicko-psychologickou poradnou Benešov a jejím odloučeným pracovištěm ve Vlašimi. OSTATNÍ Po zápisu do první třídy se kaţdých čtrnáct dní setkávala paní učitelka s budoucími prvňáčky a jejich maminkami. Děti se učily poznávat nejen svoje spoluţáky, ale i nové prostředí třídu, školu, okolí školy, tělocvičnu, školní jídelnu. Do schůzek byly zařazovány didaktické hry se zaměřením na barvy, geometrické tvary, druhy ovoce a zeleniny, povolání, domácí zvířata atd. Ve škole funguje školní samospráva na prvním i na druhém stupni. Stále se snaţíme motivovat ţáky k aktivnějšímu podílu na práci školy. V práci samosprávy jsou stále rezervy. Opět jsme podpořili Květinový den - podporu boje proti rakovině. Škola se zapojila do projektu mikroregionu Dţbány, který je zaměřen na poznávání a prezentaci blízkého okolí.

Výroční zpráva školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva školy za školní rok 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Jana Boršovská 25. září 2012 Zřizovatel: Obec Jankov Na Náměstí 14 25703 Jankov IČO: 00231916 Údaje o škole: Základní škola a mateřská škola

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Září 1. 9. Zahájení školního roku 2015/2016 v tělocvičně školy 3. 9. Schůzka s rodiči v MŠ 4. 9. Návštěva farmy u Struhů - MŠ 18. 9. Fotografování tříd 20. 27. 9.

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

DIVADLA A DALŠÍ AKCE MŠ LOUŇOVICE : Září Informativní schůzka pro rodiče 16,00 obě třídy

DIVADLA A DALŠÍ AKCE MŠ LOUŇOVICE : Září Informativní schůzka pro rodiče 16,00 obě třídy DIVADLA A DALŠÍ AKCE MŠ LOUŇOVICE 2016-2017: Září 8. 9. Informativní schůzka pro rodiče 16,00 obě třídy 16. 9. Divadelní představení pohádky,,skřítek, který to nevzdal Divadlo,,100 dortíků Říjen 5. 10.

Více

Akce školy 2015/2016

Akce školy 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem p.o. Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČO 731 84 934, Telefon 733 220 495 E-mail: zs.rudna@seznam.cz, www.skola.rudnapodpradedem.cz 1. pololetí

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Výroční zpráva o činnosti školní družiny

Výroční zpráva o činnosti školní družiny Základní škola a Mateřská škola Chlum, okres Příbram Chlum 16, 262 93 Nalžovice telefon: 318 864 157, www.zsamschlum.cz, email: zsmschlum@volny.cz, IČO: 71000461 Výroční zpráva o činnosti školní družiny

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Zvířátka kolem nás Do roku 2014 2. Personální zajištění

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ Základní údaje o zařízení: - název: Mateřská škola Poteč, příspěvková organizace - adresa: Mateřská škola Poteč, Poteč č.12, 766 01 Valašské klobouky - IČO: 71005641 - telefon: 577321702

Více

Plán akcí ve školním roce 2011 2012

Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Na školní rok 2011 2012 bylo do mateřské školy zapsáno 25 dětí (11 chlapců a 14 dívek) z toho 6 dětí z Jiříkovic, 15 dětí z Radňovic, 2 z Maršovic a 2 děti z Nové Vsi.

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu: 925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8,

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8, Plán práce školy na školní rok 2016/2017 1. Měsíční plány Září 8. 9. v 16,00 hod. schůzka s rodiči ( seznámení s plány, organizací školního roku, informace ke změnám plateb) 26. 9. - Focení prvňáčků 23.

Více

Výroční zpráva. Mateřské školy v Dobrém Poli. ve školním roce 2015/2016. o činnosti

Výroční zpráva. Mateřské školy v Dobrém Poli. ve školním roce 2015/2016. o činnosti Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy v Dobrém Poli ve školním roce 2015/2016 Zprávu předkládá vedoucí učitelka MŠ: Mgr. Radislava Fantová V Dobrém Poli 16.9.2015 OBSAH: I. Základní údaje o mateřské

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Z POHÁDKY DO POHÁDKY vytváříme si svou pohádkovou knížku

Z POHÁDKY DO POHÁDKY vytváříme si svou pohádkovou knížku Tematický plán školní družiny 2016/2017 II. oddělení Z POHÁDKY DO POHÁDKY vytváříme si svou pohádkovou knížku Děti bude kaţdý měsíc provázet jiná pohádka, z které si vţdy vytvoří obrázek. V červnu bude

Více

Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016

Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE příspěvková organizace Hájová 98 747 62 Mokré Lazce, okres Opava Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016 Příloha ŠVP pro Školní družinu v Mokrých Lazcích. Specifické

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 Divadlo v MŠ divadlo Silesia Ostrava pohádka Byla jednou koťata 2.9.2015 v 9:00 hod. všechny třídy MŠ Schůze výboru KPŠ 8.9.2015 v 15:00 hod. Výbor KPŠ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Základní škola a Mateřská škola Lenora okres Prachatice příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Lenora okres Prachatice příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Lenora okres Prachatice příspěvková organizace Lenora 86, 384 42, tel.: 388 438 822 e-mail: reditel@zsamslenora.cz web: www.zsamslenora.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ve školním

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

AKTIVITY ŠKOLY. Akce Třída Termín

AKTIVITY ŠKOLY. Akce Třída Termín AKTIVITY ŠKOLY Akce Třída Termín 1. Sběr druhotných surovin Starého papíru 1. - 9. tř. říjen, duben Sběr přírodnin pro lesní zvěř (kaštany, žaludy) říjen - listopad 2.Výtvarné soutěže, akce Masky /čert,

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016 Fakultní základní škola Komenium a Mateřská škola Olomouc, 8. května 29 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016 Zpracovala: Mgr. Zuzana Arelýová, vedoucí učitelka V Olomouci dne 31.8.2016 1 OBSAH:

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec Mateřské školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec Mateřské školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec 2016 Mateřské školy Mateřská škola Přerov, Máchova 14 Halloween 2. listopadu 2016 16,00 hod. Dlabání dýní, noční

Více

PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 /2017

PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 /2017 PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 /2017 Ve školním roce bude školní klub plnit úkoly vyplývající z ŠVP. V průběhu celého školního roku budeme dbát na bezpečnosti děti při všech činnostech. Budeme

Více

Celoroční plán pro II. oddělení ŠD v Mokrých Lazcích pro šk. rok 2015 / 2016

Celoroční plán pro II. oddělení ŠD v Mokrých Lazcích pro šk. rok 2015 / 2016 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE příspěvková organizace Hájová 98 747 62 Mokré Lazce, okres Opava Celoroční plán pro II. oddělení ŠD v Mokrých Lazcích pro šk. rok 2015 / 2016 Příloha ŠVP pro Školní družinu v

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2015/2016 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 8. 9. Fotografování prvňáčků TU 14. 9. Zahájení plaveckého výcviku 2.r., 3.r., MŠ Kom 22. 9. Měsíční porada všichni

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

o činnosti MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VERNEŘICÍCH ve školním roce 2009/2010

o činnosti MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VERNEŘICÍCH ve školním roce 2009/2010 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VERNEŘICÍCH ve školním roce 2009/2010 1. Základní údaje o mateřské škole za šk. rok 2009/2010 Název školy: Mateřská škola ve Verneřicích Zřizovatel:

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA MALETÍN, okres Šumperk, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Zřizovatelem školy s právní subjektivitou

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Budiž učitelům zlatým pravidlem, aby všechno bylo předkládáno všem smyslům, kolika

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 Zpracovala: Mgr. Markéta Stloukalová Č.j.: 76/15 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název školy: Adresa

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008-2009. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008-2009. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 115 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 008-009 Hradec Králové, říjen 009 Obsah 1.

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Adresa: Nový Oldřichov 86, 471 13 Telefon: 487 767 515, 736

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hlavnice, okres Opava, příspěvková organizace Adresa školy: Hlavnice 109,

Více

Výroční zpráva o činnosti MŠ Dolní Radechová za školní rok 2015/16

Výroční zpráva o činnosti MŠ Dolní Radechová za školní rok 2015/16 Výroční zpráva o činnosti MŠ Dolní Radechová za školní rok 2015/16 Sídlo: Náchodská 85 U haly 67 549 11 Dolní Radechová 549 11 Dolní Radechová Zřizovatel: obec Dolní Radechová Náchodská 240 549 11 Dolní

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Jana Boršovská 25. září 2014 Zřizovatel: Obec Jankov Na Náměstí 14 25703 Jankov IČO: 00231916 Údaje o škole: Základní škola a mateřská škola

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

Co nás čeká v měsíci LEDNU?

Co nás čeká v měsíci LEDNU? Co nás čeká v měsíci LEDNU? 4.1. se vrátíme zpět do lavic každé pondělí budeme jezdit na plavání 12.1. vystoupí divadelní kroužek pro rodiče od 15:45 v I. třídě 12.1. po představení od 16:00 třídní schůzky

Více

Plán práce školy Školní rok 2009/2010. MŠ Ostrožská Lhota

Plán práce školy Školní rok 2009/2010. MŠ Ostrožská Lhota Plán práce školy Školní rok 2009/2010 MŠ Ostrožská Lhota Organizace školního roku 2009/2010-1.září 2009 -zahájení školního roku -30.června 2010 -slavnostní ukončení školního roku -prázdninový provoz dle

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 A/charakteristika školy Název školy: Základní škola a mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice Adresa školy: Lipoltice

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

, IČO : IPZ

, IČO : IPZ Výroční zpráva školní rok 2015 2016 Mateřská škola a školní jídelna Chotětov Mírová 2 294 28 Chotětov tel. 326 395 395, 326 351 120 IČO : 70993718 IPZ : 600 048 594 Zpracovala : Bc. Markéta Vosyková, DiS.,

Více

Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013

Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013 Oranžová třída Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013 Název třídy: ORANŽOVÁ Třídní učitelky: Hana Mičková, Kateřina Krausová Analýza skupiny: Počet dětí: 25 Věkové složení dětí: 3 6 let Specifika

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva školy za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva školy za školní rok 2014/2015 Zpracoval: Mgr. Václav Nerad 20. září 2015 Zřizovatel: Obec Jankov Na Náměstí 14 25703 Jankov IČO: 00231916 Údaje o škole: Základní škola a mateřská škola Jankov,

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2013/2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2014/2015 Základní škola a mateřská škola Borkovany, okres Břeclav, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2014/2015 Zpracovala: RNDr. Michaela Bubíková V Borkovanech 29. 9. 2015

Více

Datum Den Od-do Akce - popis Doplňující informace. SRPEN Po 8:00 úvodní porada všichni vyučující

Datum Den Od-do Akce - popis Doplňující informace. SRPEN Po 8:00 úvodní porada všichni vyučující Dolní Roveň 200 PSČ 533 71 PLÁN ŠKOLNÍHO ROKU Datum Den Od-do Akce - popis Doplňující informace SRPEN 27.8. Po 8:00 úvodní porada 28.8. Út opravné zkoušky 29.-30.8. St- Čt školení - Seč 31.8. 8:00 pedagogická

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2006/2007

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2006/2007 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: Mateřská škola Brno, Vinařská 4, příspěvková organizace b/ Zřizovatel školy: ÚMČ města

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice

Základní škola a Mateřská škola Verneřice Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu: 925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2011/12 Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 23. 1. od 19,30 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod.?. 1. od 16,30 hod. 27. 1. od

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2012/13 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Plán akcí na školní rok 2011/12

Plán akcí na školní rok 2011/12 Plán akcí na školní rok 2011/12 Září Fotografování prvňáčků 8. 9.2011 Ajax projekt Policie ČR - celoročně Evropský den jazyků 26.9. Sběr kaštanů a žaludů Varhanní koncert pro žáky 5.tříd Výuka na dopravním

Více

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva základní školy za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje 1.1. Název školy Základní škola a Mateřská škola Svojšín, příspěvková organizace 1.2. Sídlo Svojšín 35, 349 01 Stříbro 1.3. Právní

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte:

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte: OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče DS. Záměrem tohoto plánu výchovy a péče je rozvoj psychické, fyzické a sociální samostatnosti dětí. Rozvíjet poznávání prostředí kolem nich, naučit je dovednostem

Více