Část I. Základní charakteristika školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Část I. Základní charakteristika školy"

Transkript

1 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny druhy a typy škol, předškolních a školských zařízení, které škola sdružuje: základní škola, školní družina, školní jídelna Tel/fax , mobil , ZS BUC INFOS.CZ Školní rok 2005/2006 Počet tříd Celkový počet žáků Počet žáků na jednu třídu celkem z toho spec. vyrovnávacích 1.stupeň ,1 2.stupeň ,9 Celkem ,6 Celkový počet žáků v 1.ročníku: 37 Průměrný počet žáků na učitele celkem za celou školu (učitelé v přepočtených úvazcích): 17,7 Rada školy zřízená dle 167 Zákona č.561/2004 Sb., v platném znění: Je zřízena Název zvoleného Číslo jednací V ročníku vzdělávacího programu Základní škola /96-2 I.- IX.ročník g. ŠJ, která je součástí školy Typ jídelny- dle výkazu V17-01 Počet Počet strávníků žáci a děti škol.prac. ostatní* 921 ŠJ - úplná Ostatní důchodci, školští důchodci, zaměstnanci OÚ, firmy atd! Ve školní jídelně se stravují i žáci a zaměstnanci Základní školy Bučovice, Školní 711 a zaměstnanci DDM Bučovice. Počet pracovníků školní jídelny k Fyzické osoby 8 Přepočtení na plně zaměstnané 7,875 ŠD, která je součástí základní školy ŠD počet oddělení ŠD počet dětí v ŠD počet vychovatelů ŠD celkem fyz. 4 / přepoč.2,3 1

2 Část II Údaje o pracovnících školy fyzický počet / přepočtený počet 1. Odborná a pedagogická způsobilost, dle vyhlášky č.139/1997 Sb. Celkový počet pedagogických pracovníků (včetně ŠD) 44 / 37,0 100% Z toho odborně a ped. způsobilých 44 / 37,0 100% 2. Počet absolventů s odbornou a pedagogickou způsobilostí, kteří ve školním roce 2005/06 nastoupili na školu: 1 3. Počet učitelů s odbornou a pedagogickou způsobilostí, kteří ve školním roce 2005/06 nastoupili na školu: 0 4. Počet učitelů s odbornou a pedagogickou způsobilostí, kteří ve školním roce 2004/05 odešli ze školy: 1 5. Nepedagogičtí pracovníci - počet 18 / 15, Věkové složení učitelů (bez ŠD) Učitelé Věk Muži Ženy do 35 let let 1 19 nad 50 let 4 2 Pracující důchodci nepobírající důchod 0 0 Pracující důchodci pobírající důchod 0 2 Celkem 7 28 Rodičovská dovolená 3 7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků školy Typ kurzu Počet zúčastněných pracovníků Hudba kolem nás 4 Zdravotnický kurz 2 Seminář pro vychovatele 1 ICT 19 ŠD a reforma školního klimatu 1 Specifické poruchy učení v matematice 1 Počítačová grafika 3 Příprava ŠVP 3 Doškolovací Kurz lyžování 1 Výtvarné zpracování papíru 1 Tvořivá škola 1 Problémový žák a problémová třída 1 2

3 Kritické situace v práci učitele 1 Tvorba www stránek 1 Setkání pedagogů Čj 1 Jeden svět na školách 1 Specifické poruchy učení při výuce cizího jazyka 1 Činnostní učení v matematice 2 Agresivní a hyperaktivní dítě 1 Vývojové vady řeči 1 Vyjmenovaná slova 1 Tabulkový kalkulátor 1 Část III. Výsledky výchovy a vzdělávání 1.Celkové hodnocení a klasifikace žáků Ročník Počet žáků Prospělo s Prospělo Neprospělo Opakují vyznamenání bez (*) bez (*) Celkem za I. stupeň Celkem za II. stupeň Celkem za školu *) počet žáků, kteří budou klasifikováni v náhradním termínu do 15.října 2.Snížený stupeň z chování: Stupeň chování Počet % z počtu všech žáků školy 2 4 0, ,49 3.Celkový počet neomluvených hodin na škole: 71., průměr na jednoho žáka: 0,11 3

4 4.Údaje o přijímacím řízení na školu, uvedenou v přihlášce na 1místě Školní rok 2003/04 Gymnázia SOŠ SOU 4 leté studium 6 leté studium 8 leté studium Počty žáků přihlášených* 15 16% 0 % 25 31% % % přijatých** 11 12% 0 % 12 15% % % * % z počtu žáků příslušného ročníku ** % z počtu žáků příslušného ročníku 5. Počet absolventů ZŠ Ročník Počet žáků % z celkového počtu všech žáků 9.ročník % nižší ročník 1(nepodal přihlášku) 2 % Celkem % Část IV. Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí a) Provedené kontroly ze strany České školní inspekce /datum, typ provedené kontroly, námět/, nejlépe doložené kopií jejich závěrů. b) Opatření provedená na základě zjištění České školní inspekce Kontrola ČŠI proběhla ve dnech ledna Závěry včetně vyjádření ŘŠ k těmto závěrům jsou zveřejněny na internetu. Část V Rozhodnutí ředitele Uvádí se přehledný výčet rozhodnutí ředitele podle 165, odst.2 Zákona č.561/2004 Sb., a počet odvolání proti tomuto rozhodnutí Rozhodnutí ředitele Počet Počet odvolání O odkladu povinné školní docházky 4 0 O dodatečném odložení povinné školní docházky 0 0 O uvolnění z výuky 4 0 O slovním hodnocení žáka 5 0 O přijetí do 1.ročníku ZŠ 37 0 O umožnění docházky do školy10 rokem 1 0 Počet žáků přihlášených do 1.ročníku pro rok 2004/ Počet žáků přihlášených do 1.ročníku pro rok 2006/

5 Část VI. Další údaje o škole Mimoškolní a volnočasové aktivity školy, seznam zájmových, občanských případně dalších sdružení působících při škole, sdružení rodičů, sportovní klub aj mimoškolní aktivity vystoupení dramatického kroužku pro veřejnost opakovaně, prezentace školy v regionálním vysílání kabelové televize, různé sportovní soutěže, spolupráce s muzeem atd. účasti školy v soutěžích, olympiádách školní a okresní kola v různých sportovních a vědomostních disciplinách spolupráce školy s dalšími subjekty občanské sdružení Volný čas Bučovice, TJ Bučovice, Sokol Bučovice, FC Bučovice a další účasti žáků a pedagogů školy na životě v obci 1 učitel členem městského zastupitelstva spolupráce školy s PC, vys. školami spolupráce s SPC při řešení problémů u žáků s narušeným chováním zapojení školy do projektů 5.a7.ročník Kalibro mezinárodní spolupráce návštěva žáků v Brightonu péče o talentované žáky nabídka jednotlivých zájmových kroužků, nabídka volitelných předmětů péče o zaostávající, problémové žáky individuální práce s integrovanými žáky dle speciálních plánů LVVZ, školy v přírodě - 2 týdny LVVZ, 3.ročníky 1 týden Jeseníky Kroužky při ZŠ Název kroužku Počet kroužků Počet žáků Výtvarný 1 22 Atletika 1 18 Dramatický 1 16 Logopedie 1 7 Pěvecký sbor 1 34 PC základy 1 14 Florbal 1 16 Volejbal 1 13 Sportovní kroužek

6 Část VII. Zhodnocení a závěr Škola v tomto školním roce splnila úkoly, které vytýčil ředitel školy na začátku školního roku. Ve spolupráci s Městem se daří i postupná modernizace a obnova budovy. V letošním školním roce byla převedena budova do majetku školy, byly zlikvidovány staré šatnové klece a instalovány žákovské šatní skříňky. Úkoly na školní rok 2005/2006 byly beze zbytku splněny. a) Údaje o pracovnících (zaměstnancích školy) Část VIII. Poradenské služby v základní škole (vyplňte na samostatný list) a) počty fyzický počet kvalifikace, specializace dosažené vzdělání výchovný poradce 2 Volba povolání, výukové probl. VŠ školní metodik prevence 1 Patolog.jevy, chování dětí VŠ a) věková struktura do 35let let nad 50 let výchovný poradce 1 1 školní metodik prevence 1 školní psycholog školní speciální pedagog a) další vzdělávání poradenských pracovníků Uveďte typy vzdělávání a vzdělávací organizace u pracovníků : výchovný poradce: Ucelené vzdělání pro poradce pro volbu povolání školní metodik prevence: Výchova k toleranci, Redukce speciálních vývojových poruch, Děti a jejich práva, Vývojové poruchy v učení, Dítě jako osobnost, speciální pedagogika 3. Individuální integrace Ročník Dysgrafie, dyslexie Tělesné postižení Vady řeči celkem

7 Část IX. Hodnocení Minimálního preventivního programu 1. Stručně analyzujte preventivní program Minimální preventivní program byl komponován na podmínky této školy, se znalostí místních poměrů a zvyklostí na malém městě. Program a plán je jasný, stručný, je pro výchovné poradce dobrým vodítkem v práci. Daří se nám dělat prevenci tak, že se neobjevují žádné vážné patologické jevy. Dobrou komunikací se sociálním odborem se nám podařilo minimalizovat počet neomluvených hodin. V celém našem působení spolupracujeme s Policíí ČR, s městskou policií, s občanským sdružením, s odborem sociální péče, s PPP a dalšími. Rád poznamenávám, že všechny tyto složky s námi spolupracují velmi ochotně. 2. Uveďte specializované programy zaměřené na rizikové jedince a skupiny při práci s žáky z romského prostředí se řídíme vlastním materiálem s názvem Obecné zásady pro práci s žáky s romské komunity. 3. Výskyt sociálně patologických jevů ve škole ano ne věk celkem případů návykové látky: alkohol, marihuana, kouření / % záškoláctví šikana / ,5% gambling Ne kriminalita Ne rasismus Ne jiné uveďte v % Výše uvedené údaje se podle jednotlivých zjišťování liší a čísla nejsou plně prokazatelná. Také počet neomluvených hodin by zřejmě byl vyšší při menší toleranci rodičů. V Bučovicích, dne 12.září 2006 Mgr. Jaroslav Horáček ředitel školy 7

Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno venkov, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2006/2007 Moravské Knínice 2007 1 Zpracovala: Mgr. Hana

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva školní rok 2008/ 2009

Výroční zpráva školní rok 2008/ 2009 Výroční zpráva školní rok 2008/ 2009 Základní škola Brno, Milénova 14............................................. 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Školní rok 2004/2005 V Blansku 30. září 2005 RNDr. Pavel Nezval, ředitel školy Strana 1 Část I. Základní charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Tyršova základní škola, Brno, Kuldova 38 Fakultní škola Pedagogické fakulty MU

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Tyršova základní škola, Brno, Kuldova 38 Fakultní škola Pedagogické fakulty MU VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Tyršova základní škola, Brno, Kuldova 38 Fakultní škola Pedagogické fakulty MU Školní rok 2004/2005 Část I Základní charakteristika školy a) Název, sídlo: Tyršova základní

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK.

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2007/2008 Lipov 30. 9. 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE

Více

Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace. V ý r o č n í. z p r á v a. Školní rok 2012-2013

Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace. V ý r o č n í. z p r á v a. Školní rok 2012-2013 Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace V ý r o č n í z p r á v a Školní rok 2012-2013 Výroční zpráva byla schválena Školskou radou dne 28. 8. 2013

Více

Základní škola Blansko, Dvorská 26. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007 2008

Základní škola Blansko, Dvorská 26. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007 2008 Základní škola Blansko, Dvorská 26 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007 2008 srpen 2008 Mgr. Bc. Dušan Krumnikl ředitel školy 1 Základní škola Blansko, Dvorská 26 Část I. Základní charakteristika

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2004-2005 Část I. Základní charakteristika školy a. Název právnické osoby vykonávající činnost školy (dále jen škola) dle platného rozhodnutí Základní

Více

Základní škola Sokolnice, okres Brno-venkov

Základní škola Sokolnice, okres Brno-venkov Základní škola Sokolnice, okres Brno-venkov Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 9/ Část I. Základní charakteristika školy Název právnické osoby: Základní škola Sokolnice, okres Brno-venkov

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní škola, Lelekovice,okres Brno venkov, Lelekovice 102, 664 31 Výroční zpráva školy Školní rok 2007/2008 Vypracovala Mgr. Hana Mikaušová, ředitelka školy Motto: Současnost nabízí spoustu možností

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21

Výroční zpráva školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21 Výroční zpráva školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21 1.0 Základní charakteristika školy ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 je úplná

Více

Výroční zpráva školy za rok 2011/2012

Výroční zpráva školy za rok 2011/2012 Výroční zpráva školy za rok 2011/2012 Část I. Základní charakteristika školy 1. Název: Základní škola T.G.Masaryka Rajhrad, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Havlíčkova 452, 664 61 Rajhrad

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/2011

Výroční zpráva školní rok 2010/2011 Výroční zpráva školní rok 2010/2011 Základní škola Brno Pavlovská 16, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Brno,

Více

za školní rok 2007/2008

za školní rok 2007/2008 Výroční zpráva ZŠ J.A.Komenského a MŠ Brno, nám. Republiky 10 za školní rok 2007/2008 Část I. Základní charakteristika školy Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola Brno, nám. Republiky 10 Zřizovatel

Více

Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 Základní škola Brno, Novoměstská 21

Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 Základní škola Brno, Novoměstská 21 Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 Základní škola Brno, Novoměstská 21 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Brno, Novoměstská 21 IČ

Více

Výroční zpráva školní rok 2011/2012

Výroční zpráva školní rok 2011/2012 Výroční zpráva školní rok 2011/2012 Základní škola Brno Pavlovská 16, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Brno,

Více

2007-2008. o činnosti za školní rok. Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace. Brno-Jundrov : říjen 2008

2007-2008. o činnosti za školní rok. Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace. Brno-Jundrov : říjen 2008 Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace o činnosti za školní rok 2007-2008 Brno-Jundrov : říjen 2008 Předkládá: Mgr. Přemysl Jeřábek ředitel školy 1 Základní školy Podklady pro zpracování

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/2014

Výroční zpráva školní rok 2013/2014 Výroční zpráva školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

tel.547381221, fax. 547250286

tel.547381221, fax. 547250286 Základní škola Brno, Pavlovská 16, 62300 tel.547381221, fax. 547250286 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2003/2004 RNDr. Miroslav Klíč ředitel školy 1 Část I. Základní charakteristika školy

Více

Základní škola Kobylí. Školní 661, PSČ 691 10, tel. 519 431 147. Výroční zpráva. o činnostech školy ve školním roce 2011/12

Základní škola Kobylí. Školní 661, PSČ 691 10, tel. 519 431 147. Výroční zpráva. o činnostech školy ve školním roce 2011/12 Základní škola Kobylí Školní 661, PSČ 691 10, tel. 519 431 147 Výroční zpráva o činnostech školy ve školním roce 2011/12 Zprávu zpracoval : Mgr. Vlastimil Janda, ředitel školy Základní škola Kobylí, okres

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2012/ 2013. Zpracovala: PaedDr. Danuše Pytelová ředitelka školy

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2012/ 2013. Zpracovala: PaedDr. Danuše Pytelová ředitelka školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/ 2013 Zpracovala: PaedDr. Danuše Pytelová ředitelka školy 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MORAVSKÁ NOVÁ VES, OKRES BŘECLAV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Hana Grossmannová, ředitelka Datum: 1. září 2014 Obsah: Část I. Část II. Část III.

Více

Základní škola Kobylí. Školní 661, PSČ 691 10, tel. 519 431 147. Výroční zpráva. o činnostech školy ve školním roce 2009/10

Základní škola Kobylí. Školní 661, PSČ 691 10, tel. 519 431 147. Výroční zpráva. o činnostech školy ve školním roce 2009/10 Základní škola Kobylí Školní 661, PSČ 691 10, tel. 519 431 147 Výroční zpráva o činnostech školy ve školním roce 2009/10 Zprávu zpracoval : Mgr. Vlastimil Janda, ředitel školy Základní škola Kobylí, okres

Více