Výroční zpráva za školní rok 2006 /2007

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva za školní rok 2006 /2007"

Transkript

1 Základní škola T.G.Masaryka v Praze 12 Praha 4 - Modřany, Modřanská 1375/10a tel/fax: , tel.: ( ,914) ová adresa : Výroční zpráva za školní rok 2006 /2007 Mgr. Květuše Bošková ředitelka školy V Praze dne 3. září

2 1. Správní obvod (název, sídlo) Městská část Praha 12, Písková 830/25, Praha 4 Modřany 2. Přesný název školy k podle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol Základní škola T.G.Masaryka v Praze 12 Adresa: Modřanská 1375/10a Praha 4 Modřany právní forma: příspěvková organizace identifikátor právnické osoby: IČ: Adresa odloučeného pracoviště: K Vltavě 115/25, Praha 4 - Modřany 3. Charakteristika školy Základní škola T.G.Masaryka se nachází ve staré zástavbě Modřan. Je úplnou školou s 1. až 9. postupným ročníkem. Ve školním roce 2006/2007 vzdělává 305 žáků ve 14 třídách Průměrná naplněnost tříd činí necelých 22 žáků. Hlavní budova školy byla otevřena , ke škole patří i pavilon (odloučené pracoviště)v ulici K Vltavě z roku V areálu hlavní budovy je budova tělocvičny (z 50.let) a areál hřiště (z roku 1993, nově opraven roku 2001). K hlavní budově školy byla přistavena budova školní jídelny (dokončena v září 1990). Školní kuchyně však byla tenkrát vybavena zastaralým zařízením, v současné době usilujeme o její zmodernizování. V naší školní jídelně se stravují i žáci vedlejší Základní školy K Dolům. Hlavní budova školy prošla v roce 2005 rozsáhlou vnější rekonstrukcí, která sjednotila styl původní budovy s dvěma pozdějšími přístavbami v jeden pěkný celek. V hlavní budově se učí žáci od 4. do 9. třídy. Deset tříd je kmenových, další slouží jako pracovny jazyková, počítačová, fyziky, výtvarné výchovy, samostatné jsou i cvičná kuchyňka a školní dílna. Pracovny přírodopisu, chemie, zeměpisu a hudební výchovy jsou zároveň kmenovými třídami. Většina pracoven má dostatečné a účelné vybavení, menší část pak průměrné, problémem je cvičná kuchyňka, která je pro výuku příliš malá. Sborovna i kanceláře jsou vybaveny počítači zapojenými do sítě. Učitelé/ky mají přístup na internet, k dispozici jsou i tiskárny a kopírky. Jako pracovna je využívána i velká, slušně vybavená knihovna (učitelská i žákovská) i zde jsou počítače zapojené do sítě. 2

3 O přestávkách využívají žáci dva ping-pongové stoly, prodejnu občerstvení a dva nápojové automaty. V areálu školy je zvláštní budova tělocvičny s dobře vybavenými velkou a malou tělocvičnou, šatnami a umývárnami se sprchami a skříňkami na cvičební úbor pro každého žáka. Venkovní areál tvoří dvě volejbalová hřiště s umělým povrchem, umělý povrch má i čtyřproudová dráha pro běh na 60 metrů a rozběžiště na dálku. Zbylou část vyplňuje víceúčelové hřiště s gumoasfaltovým povrchem. Budova odloučeného pracoviště slouží pro žáky 1. až 3. třídy a pro školní družinu. Má šest tříd, tělocvičnu, dvě větší a dvě malé sborovny a tři kabinety. V současné době jsou kmenovými třídami čtyři učebny, jedna je vyhrazena pro povinnou i nepovinnou výuku hudební a výtvarné výchovy (využívá ji i školní družina), další třída a jedna větší sborovna jsou hernami školní družiny. Školní družina i žáci o přestávkách mají na chodbách k dispozici dva ping-pongové stoly a herní koutek, mohou využívat tělocvičnu a za pěkného počasí i nezastřešené atrium a venkovní oplocené okolí školy. Neutěšený je stav pozemku kolem budovy pavilonu, který škole ani Městské části Praha 12 nepatří, a dokud nebudou vyřešeny majetkosprávní vztahy, škola s ním bohužel nemůže disponovat. 4. Vzdělávací program školy - přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT (u vlastního doložit kopii souhlasu MŠMT) vzdělávací program počet škol počet tříd počet žáků základní škola obecná škola národní škola waldorfská škola montessori škola začít spolu zdravá škola příp. doplnit další a) škola, která ověřuje ŠVP pro základní vzdělávání - ne Učební plány: I.stupeň a třídy 7.B, 8.B, 9.B a část 6.třídy - vzdělávací program ZÁKLADNÍ ŠKOLA čj /96-2 Třídy 7.A, 8.A, 9.A a část 6.třídy (třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy se zaměřením na lehkou atletiku a míčové hry vzdělávací program ZÁKLADNÍ ŠKOLA pro třídy s rozšířeným vyučováním tělesné výchovy čj /

4 UČEBNÍ PLÁN vzdělávacího programu ZÁKLADNÍ ŠKOLA čj /96-2 (rozšířené vyučování tělesné výchovy čj / ) Počet žáků chlapci, dívky Předmět Ročník 1. 2.A 2.B A 5.B TV 6. 7.A 7.B 8.A 8.B 9.A 9.B 30 10, , , , , , , ,6 8 5,3 22 9, , , , , ,4 Min.hod. Český jazyk Anglický jazyk Prvouka Vlastivěda 1,5 2 2 Dějepis. 1, , Občanská vých Rodinná vých Zeměpis 2 1, Matematika Přírodověda 1,5 2 2 Přírodopis , Fyzika 1,5 2 1, Chemie Hudební vých Výtvarná vých Praktic. činnosti PC / / TPh/PPd / / PD / / SP / / Tělesná vých /8 Volitelné předm /6 VV,PPř / NJ / / SZ,TI / / Dispon.dotace TV 1 VV NJ NJ KAJ KAJ KAJ KAJ D 0,5 F 0,5 PPř Týdenní dotace povin.předmětů Nepovinné předm. MH NJ 2 2 4

5 K učebnímu plánu: II.stupeň vyučované oblasti praktických činností: práce s počítačem práce s technickými materiály provoz a údržba domácnosti příprava pokrmů svět práce K učebnímu plánu: a) Volitelné předměty: německý jazyk (druhý cizí jazyk) seminář a praktika z přírodopisu seminář a praktika ze zeměpisu technická informatika výtvarné umění b) Disponibilní dotace: - posílení povinných předmětů dějepis, fyzika, tělesná výchova - další volitelné předměty- konverzace v anglickém jazyce, německý jazyk c) Nepovinné předměty: lehká atletika míčové hry německý jazyk d) Zájmové útvary: angličtina hrou sportovní výtvarný příprava na přijímací zkoušky- z českého jazyka - z matematiky 5. Pedagogičtí pracovníci a) průměrný věk pedagogických pracovníků základní školy: 46,04 b) kvalifikace pedagogických pracovníků ve školním roce 2006/2007 kvalifikace kvalifikovaní nekvalifikovaní % pracovníci pracovníci % I. stupeň II. stupeň 12 85, ,29 vychovatelé 2 66, ,33 Celkem 21 87, ,50 5

6 6. Další vzdělávání pedagogických pracovníků (názvy a zaměření kurzů, využití) Název Zaměření kurzu Využití Environmentální výchova ve školní praxi školení ped.,výuka, ŠVP Fyzika s energií Interaktivní metody ve F výuka, tvorba ŠVP Fyzika Můžeme učit akustiku a výuka elektřinu tak, aby žáky bavila? Chemie Inovativní učebnice výběr učebnic, výuka Chemie Průřezová témata tvorba ŠVP Inovační kurz AJ Metodicko-vzdělávací výuka (evropské portfólio) Informatika - Microsoft MS Office 2007 počítačová pracovna, Vision výuka Geotest výuka, tvorba ŠVP Kurz geologie výuka, tvorba ŠVP Kritické myšlení práce se žáky, výuka Matematika Matematika pro 6.třídu výběr učebnic, výuka Poruchy učení způsob výuky Splývavé čtení Metoda SUMATO+ nápravy výuka Tvořivá škola Činnostní učení I.st. výuka, tvorba ŠVP Činnostní učení v M 1.roč. 2.roč. 3.roč roč. AJ 3.roč. TV ve vztahu k RVP na I.st. Moderní přístupy k vyuč. Esence výchovy výchova Rozpoznávání a řešení agresi vity a šikany výchova Výchovné poradenství funkce výchovné poradkyně Doškolovací lyžařský kurz lyžařské výcvikové zájezdy Školní matrika Matrika v Bakalářích řízení školy Island služební cesta Islandské školství řízení školy 7. Počet zapsaných žáků pro školní rok 2007/2008 a odkladů školní docházky na školní rok 2007/2008 počet prvních tříd počet dětí zapsaných do prvních tříd pro školní rok 2007/2008 z toho počet dětí starších 6ti let (nástup po odkladu) počet odkladů pro školní rok 2006/2007 počet odkladů pro školní rok 2007/

7 8. Hodnocení činnosti školních družin a klubů počet oddělení počet žáků Školní družina 3 65 Školní klub --- Školní družina pracuje velice dobře. Práce vychovatelek je přitom značně ztížena (převádění dětí z odloučeného pracoviště). Přesto kromě běžné činnosti a výchovných aspektů připravily pro žáky řadu zajímavých akcí a projektů např. Zvířecí den, Super star, besídky, karneval (i pro žáky MŠ Pod Sady), Čarodějnický rej, sportovní turnaje se ŠD ZŠ K Dolům. Ve školní družině jsou děti rozděleny jednak podle věku, jednak vychovatelky vybírají činnosti, které jdou napříč ročníky. Do těchto činností se zapojují všechny děti dle svých schopností a zájmů, samy děti se také podílejí na jejich výběru a přípravě. Pro podchycení individuálních zájmů dětí pracovaly pak dva kroužky výtvarný a taneční taneční reprezentoval školu při různých akcích.. Školní družina úzce spolupracuje samozřejmě s I.stupněm školy, ale také s Mateřskou školou Pod sady a školní družinou při ZŠ K Dolům. Umístění školní družiny v malé budově pavilonu umožňuje vychovatelkám každodenní kontakt s rodiči. Mnozí z nich se pak účastní akcí školní družiny, zapojují se do spolupráce se školou. 9. Poradenské služby školy (výchovné poradenství, poradenství k volbě povolání, činnost speciálních pedagogů a školních psychologů jejich počet, spolupráce s PPP, SPC, policií ČR, psychology, sociálními odbory, rodiči, případně dalšími subjekty) Výchovné poradenství, poradenství k volbě povolání činnosti: zajištění PROFI vyšetření žáků 9. tříd zajištění konzultací Dr. Šebové, pracovnice PPP, s třídními učiteli kompletace psychologických nálezů žáků a jejich evidence příprava podkladů pro sestavení individuálních plánů integrovaných žáků pomoc učitelům při sestavování individuálních plánů integrovaných žáků kontrola plnění závěrů individuálních plánů pravidelné konzultace s Dr. Šebovou konzultace s třídními učiteli (výchovné a výukové problémy, záškoláctví, ) účast na schůzkách výchovných poradců v PPP evidence nových žádostí o psychologické vyšetření řešení výchovných problémů se žáky (záškoláctví, šikana, problémy s vrstevníky, ) jednání s rodiči problémových žáků (záškoláctví, šikana, problémové chování, ) sociometrické šetření ve třídě s výchovnými problémy, její vyhodnocení a pomoc třídnímu učiteli při práci s problémovými žáky spolupráce s kurátorkou a metodikem prevence sociálně patologických jevů spolupráce s odborem sociálních věcí ÚMČ Praha 12 a ÚMČ Praha 4 pomoc žákům 9. tříd při volbě povolání 7

8 podávání informací rodičům a žákům o přijímacím řízení a dnech otevřených dveří na SŠ a SOU zajištění publikací obsahujících informace o studiu na SŠ a SOU evidence a rozeslání přihlášek k přijímacímu řízení na SŠ a SOU sestavení seznamu umístění přijatých žáků pomoc žákům s výběrem vhodné SŠ ve druhém kole přijímacího řízení a při odvolacím řízení testování žáků 8. třídy programem ZIP konzultace se žáky 8. tříd volba povolání zorganizování exkurze žáků 8. tříd do Informačního střediska Úřadu práce hl. m. Prahy účast na setkání výchovných poradců a metodiků prevence sociálně patologických jevů s pracovníky OSPO ÚMČ Praha 12 účast na semináři Výchova charakteru jako esence výchovy dokončení specializačního studia výchovného poradenství Poradenství k volbě povolání: je průběžně zařazováno do výuky občanské a rodinné výchovy i do dalších předmětů v 9. ročníku je zaveden samostatný předmět svět práce pro žáky 8. tříd je zajištěna exkurze do Informačního střediska pro volbu povolání na Úřadu práce hl. m. Prahy žáci 8. ročníku využívají testování programem ZIP, který je zaměřen na volbu povolání v oblasti profesionální orientace žáků škola spolupracuje s PPP Barunčina Spolupráce s PPP: PROFI vyšetření žáků 9. tříd pravidelné konzultace Spolupráce s OSVZ Úřadu MČ Praha 12 a kurátory Spolupráce s Policií ČR s preventivně informační skupinou: Bezpečnost dětí Dopravní výchova Děti a trestné činy Mezilidské vztahy šikana Tabák, alkohol, cigarety Drogy a hazardní hry 10. Spolupráce s rodiči a ostatními partnery, včetně mezinárodní spolupráce, mimoškolní aktivity, účast škol v rozvojových programech, specifika zahraniční spolupráce (název partnerských subjektů, stát, druh spolupráce) Spolupráce s rodiči: Zpravodaj informační bulletin pro rodiče Třídní schůzky 3x do roka Další informace 2x do roka (1.a 3.čtvrtletí) písemné hodnocení chování a prospěchu žáků 8

9 Triády setkání třídní učitel/ka, rodič, žák 1x do roka Rodiče ve škole 1.září s nastupujícími žáky 1.tříd při Dnu otevřených dveří 30.června rozloučení se žáky 9.tříd Informace na www stránkách Spolupráce s PPP - viz bod 9 Spolupráce s OSVZ Úřadu MČ Praha 12 a kurátory Spolupráce s Policií ČR - viz bod 9 Spolupráce s MŠ Pod Sady a Lysinská Spolupráce s Asociací školních sportovních klubů Spolupráce s Univerzitním sportovním klubem Mimoškolní aktivity - soutěže vědomostní sportovní umělecké Olympiáda v českém jazyce Přespolní běh Pražské poetické setkání Matematická olympiáda Házená Afrika (VV) Matematický Klokan Malá kopaná Plamínek (VV) Pythagoriáda Stolní tenis Modřanská kraslice Pikomat MFF UK Florbal Archimediáda Basketbal Fyzikální olympiáda Volejbal Zeměpisná olympiáda Sálová kopaná Eurorebus Softbal Soutěž v programování Vybíjená Soutěž v anglické konverzaci Dějepisná olympiáda Přehazovaná IN-LINE bruslení Volejbal 3+3 mix Lehkoatletický čtyřboj Pohár rozhlasu v LA McDonals Cup V celé řadě soutěží získala naše škola výborné či velmi dobré umístění v obvodních, případně celopražských soutěžích. Z vědomostních to bylo 3. místo v obvodním kole fyzikální olympiády, postup do krajského kola a i tam se stala naše žákyně úspěšnou řešitelkou, 3. a 6.místo v kategorii Grafické editory, 2.místo v anglické konverzaci, v uměleckých 1.místo v soutěži o nejlepší modřanskou kraslici. Naším nejúspěšnějším odvětvím zůstává tělesná a sportovní výchova. V tomto roce získali naši žáci v Poháru pražských škol 33 poháry a 42 kolektivní diplomy za umístění na 1.-3.místě, 21 družstvo zvítězilo v Praze 12, 19 družstev se po vítězství v obvodě zúčastnilo celopražských finále, 2 družstva se stala přeborníky Prahy. V Poháru primátora hl.m.prahy obhájily dívky opět prvenství, chlapci jsou v celé Praze šestí. V Poháru starosty Prahy 12 jsme počtvrté první. 9

10 11. Přípravné třídy, zkušenosti s integrací a začleňováním dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí do ZŠ přípravné třídy pro žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí nemáme 12. Počet dětí cizinců ze států EU a ostatních států, (podle jednotlivých zemí) stát EU počet žáků stát počet žáků Německo 3 Ukrajina 3 Ruská federace 1 a) zkušenosti s integrací a dalším začleňováním dětí cizinců do prostředí ZŠ Pozitivum: děti se učí pozitivnímu postoji k minoritám a k lidem různých národností, náboženství a kultur. Negativum pro cizince jazyková bariéra. Čím dítě nastoupí do nižší třídy, tím je situace pro něj lepší. Lépe jsou na tom také děti slovanských národností. Dětem by pomohlo, kdyby před nástupem do školy absolvovaly kurzy českého jazyka. 13. Počet žáků s trvalým bydlištěm mimo území hlavního města Prahy, (z kterých krajů dojíždějí) kraj počet žáků Středočeský 13 celkem mimopražských dětí: 13 10

11 14. Další údaje o ZŠ, které považujete za důležité (naplňování cílů a priorit apod.) Naplňování cílů a priorit to byla tvorba školního vzdělávacího programu a v souvislosti s ním naplňování záměrů dlouhodobého plánu vzdělávání takže jsme se zaměřili na - současnou i budoucí profilaci školy, což jsou třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy se zaměřením na lehkou atletiku a míčové hry. Naší snahou je vedení sportovně talentovanějších žáků k pravidelné sportovní činnosti, rozvíjení jejich přirozené touhy po soutěživosti, vytváření náplně pro využití volného času, zdokonalování jejich fyzické a psychické odolnosti, rozvíjení smyslu pro čestné jednání. - zvyšování úrovně kvality výuky cizích jazyků, proto - vyučujeme anglický jazyk v kurzech od 1.třídy - zavedli jsme výuku druhého cizího jazyka - žáci se účastní konverzačních soutěží - snažíme se i o soutěže netradiční (např.tvorba videopohlednic o svém městě v angličtině, dramatizace pohádek) - organizujeme tzv.prodloužené jazykové výjezdy (výuka tam jde napříč ročníky) - a pro 9.ročníky zahraniční zájezdy - rozšíření spolupráce s rodiči (nově tzv.triády) - organizování sportovních soustředění, lyžařských výcvikových zájezdů, škol v přírodě (dle zájmu rodičů) - změna stylu práce učitelů,vytváření příznivého sociálního, emociálního i pracovního klimatu založeného na účelné motivaci, spolupráci a aktivizujících metodách výuky metody - - frontální výuka se samostatnou prací žáků - skupinová práce - vnitřní diferenciace s ponecháním třídních kolektivů - vnější diferenciace v rámci ročníku složení skupin při výuce tělesné výchovy, volitelných předmětů a disponibilních hodin, při výuce cizích jazyků, praktických činností a nepovinných předmětů - prezentace - projekty krátkodobé i dlouhodobé v jedné třídě - v paralelních třídách - napříč ročníky - celoškolní - exkurze, návštěvy kulturních akcí, muzeí, divadel, výstav, Planetária - práci žákovské samosprávy jejím prostřednictvím se děti učí zajímat se o dění kolem sebe, učí se odpovědnosti za své jednání, odpovědnosti za školu.učí se vnímat dění ve společnosti a nebýt lhostejný k utrpení jiných organizovaly sbírky na pomoc postiženým lidem apod., několik let jsou již adoptivními rodiči makaka magota v pražské zoologické zahradě. Učí se i vhodné komunikaci a vystupování. - a v první i poslední řadě vzdělávání pedagogů (viz bod 6) Pozn.: Výroční zpráva za školní rok 2006/2007 byla schválena a) pedagogickou radou b) školskou radou

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2008/2009 Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2008/2009 Zpráva obsahuje část: Základní škola V Praze dne 30. 9. 2009

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Výroční zpráva. Základní škola Rakovského v Praze 12 Rakovského 3136, 143 00 Praha 4 - Modřany

Výroční zpráva. Základní škola Rakovského v Praze 12 Rakovského 3136, 143 00 Praha 4 - Modřany Výroční zpráva Základní škola Rakovského v Praze 12 Rakovského 3136, 143 00 Praha 4 - Modřany za školní rok 2008/2009 1 1. Správní obvod Městská část Praha 12, Písková 830/25, 143 12 Praha 4 Modřany 2.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 1 Obsah: AB ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA - úvodní část AB 1. Přesný název školy,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 [v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle 7 vyhlášky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ Š K O L A Květnového vítězství 1554, 149 00 Praha 4 tel.: 267227500 tel./fax: 267227511 info@kvetnak.cz, www.kvetnak.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2005/2006 Výroční zpráva základní

Více

ZŠ PRAHA 5 KOŠÍŘĚ, PLZEŇSKÁ 117/39

ZŠ PRAHA 5 KOŠÍŘĚ, PLZEŇSKÁ 117/39 ZŠ PRAHA 5 KOŠÍŘĚ, PLZEŇSKÁ 117/39 Mgr. Irena Prokopová ředitelka Mgr. Magda Fuksíková zástupkyně ředitelky 1 Výroční zpráva Základní školy Praha 5 Košíře, Plzeňská 117/39 za školní rok 2008/2009 1. Přesný

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011 / 2012

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011 / 2012 Základní škola Praha 9 Černý Most, Bří Venclíků 1140 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011 / 2012 Vydání : 1 Revize 0 Strana :: 1 / 25 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti základní

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2006 2007

Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2006 2007 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2006 2007 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Základní údaje o škole Název školy: Sídlo:

Více

a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk

a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 [v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle 7 vyhlášky

Více

Zpráva o činnosti Z á k l a d n í š k o l y Praha 10 Hostivař, Kozinova 1000 ve školním roce 2012/2013

Zpráva o činnosti Z á k l a d n í š k o l y Praha 10 Hostivař, Kozinova 1000 ve školním roce 2012/2013 Zpráva o činnosti Z á k l a d n í š k o l y Praha 10 Hostivař, Kozinova 1000 ve školním roce 2012/2013 OBSAH : 1. Přesný název školy :...2 2. Zřizovatel školy :...2 3. Charakteristika školy...2 a) Rada

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Praha 10, Křimická 314, 109 00 Praha 10 fakultní škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy zaměřená na výuku cizích jazyků VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Projednáno

Více

BENEŠE PRAHA 9 ČAKOVICE,

BENEŠE PRAHA 9 ČAKOVICE, ZÁKLADNÍ ŠKOLA Dr. EDVARDA BENEŠE PRAHA 9 ČAKOVICE, nám. JIŘÍHO BERANA 500 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009 / 2010 1. Základní údaje o škole 1.1. Přesný název a sídlo školy

Více

FAKULTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BARRANDOV II PŘI PEDF UK V REMÍZKU 7/919 PRAHA 5 - HLUBOČEPY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

FAKULTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BARRANDOV II PŘI PEDF UK V REMÍZKU 7/919 PRAHA 5 - HLUBOČEPY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 FAKULTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BARRANDOV II PŘI PEDF UK V REMÍZKU 7/919 PRAHA 5 - HLUBOČEPY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 PRAHA ZÁŘÍ 2014 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy za

Více

ZŠ PRAHA 5 KOŠÍŘE, PLZEŇSKÁ 117/39

ZŠ PRAHA 5 KOŠÍŘE, PLZEŇSKÁ 117/39 ZŠ PRAHA 5 KOŠÍŘE, PLZEŇSKÁ 117/39 Mgr. Irena Prokopová Ředitelka ZŠ Mgr. Magda Fuksíková Zástupkyně ředitelky 1 Osnova pro výroční zprávu základní školy za školní rok 2009/2010 1. Přesný název školy Základní

Více

Základní škola Praha 9 Černý Most, Bří. Venclíků 1140

Základní škola Praha 9 Černý Most, Bří. Venclíků 1140 Základní škola Praha 9 Černý Most, Bří. Venclíků 1140 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti základní školy za školní rok 2010/2011 Předkládá: PaedDr. Jaroslav Martanovič ředitel školy V Praze dne 30. září

Více

Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14

Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 je školou, jejímž zřizovatelem je Hlavní město Praha. Bylo

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 9 ČERNÝ MOST, GENERÁLA JANOUŠKA 1006. Výroční zpráva 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 9 ČERNÝ MOST, GENERÁLA JANOUŠKA 1006. Výroční zpráva 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 9 ČERNÝ MOST, GENERÁLA JANOUŠKA 1006 Výroční zpráva 2007/2008 Praha září 2008 1. Název školy 4 2. Zřizovatel školy 4 3. Charakteristika školy 4 4. Vzdělávací program školy 7 5. Údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Základní škola, Liberec, Broumovská 847/7, příspěvková organizace Ředitel Základní školy, Liberec, Broumovská 847/7, příspěvková organizace (dále

Více

2011 / 2 0 1 2 ZÁKLADNÍ ŠKO LA U ŠKO L SK É ZA HR ADY 4 P R AHA 8 - KO BYLIS Y MATEŘSKÁ ŠKO LA U ŠKO LS KÉ ZA HR ADY 8

2011 / 2 0 1 2 ZÁKLADNÍ ŠKO LA U ŠKO L SK É ZA HR ADY 4 P R AHA 8 - KO BYLIS Y MATEŘSKÁ ŠKO LA U ŠKO LS KÉ ZA HR ADY 8 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Š K O L Y Z A Š K O L N Í R O K 2011 / 2 0 1 2 ZÁKLADNÍ ŠKO LA U ŠKO L SK É ZA HR ADY 4 P R AHA 8 - KO BYLIS Y MATEŘSKÁ ŠKO LA U ŠKO LS KÉ ZA HR ADY 8 P R AHA 8 - KO BYLIS Y 2011/2012

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy Ing. Sylva Taufmannová Základní škola, Praha 10, Jakutská 2/1210 Obsah 1 Základní údaje o škole... 5 1.1 Charakteristika školy... 6 2 Přehled oborů vzdělání...

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006

Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006 Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006 Zpracovala : Mgr. Jarmila Holá ředitelka školy V Praze

Více

Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k dospělosti Havířov

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Štěpánkovice, příspěvková organizace Zahradní 10, PSČ 747 28, IČO 70984565 Tel.: 553 675 129, E-mail: zsstepankovice@volny.cz www.zsstepankovice.skolniweb.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TÁBOR, HUSOVA 1570 - 1 - Obsah 1 Identifikační údaje 3 1.1 Předkladatel 3 1.2 Zřizovatel školy 3 1.3 Platnost dokumentu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA Praha 4, Květnového vítězství 1554, 149 00 tel./fax: 267227511, info@kvetnak.cz, www.kvetnak.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2010/2011 Zpracoval Mgr. Pavel Kopečný Schváleno

Více

Výroční zpráva. Základní škola Rakovského v Praze 12 Rakovského 3136, 143 00 Praha 4 - Modřany

Výroční zpráva. Základní škola Rakovského v Praze 12 Rakovského 3136, 143 00 Praha 4 - Modřany Výroční zpráva Základní škola Rakovského v Praze 12 Rakovského 3136, 143 00 Praha 4 - Modřany za školní rok 2007/2008 1 1. Správní obvod Městská část Praha 12, Písková 830/25, 143 12 Praha 4 Modřany 2.

Více