Výroční zpráva o činnosti školy za rok

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2007-2008"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŢELIV okres Pelhřimov ŢELIV 220 Výroční zpráva o činnosti školy za rok V Ţelivě Zpracovala: Mgr. Marie Dolejšová řed. školy

2 1. Základní údaje o škole Název: Základní škola Ţeliv, okres Pelhřimov Adresa: Ţeliv 220 Součásti školy: základní škola školní druţina školní klub školní jídelna Kontakty: tel./fax: IČO: RED-IZO: Ředitelka: Výchovná poradkyně: Vychovatelka školní druţiny: Koordinátorka ŠVP: Mgr. Marie Dolejšová Mgr. Hana Vaněčková Dana Nováková Mgr. Irena Strnadová Školská rada: zřízena usnesením 17. zasedání Zastupitelstva obce Ţeliv ze dne účinnost zřizovací listiny od 1. září 2005 Zřizovatel: Obec Ţeliv Adresa: Ţeliv 320 Kontakty: tel.: IČO: Vzdělávací programy: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j. 200/ (1. a 6. ročník) Základní škola, č. j /96-2 ( , ročník)

3 Charakteristika školy Předmět činnosti: - zabezpečování výuky a výchovy ţáků v oblasti základního vzdělávání v rámci plnění povinné školní docházky dle obecně závazných předpisů platných pro základní školství - provozování školní druţiny jako zařízení pro vyuţití volného času dětí - provozování školního klubu jako zařízení pro vyuţití volného času dětí - provozování školní jídelny jako zařízení k zabezpečení školního stravování ţáků mateřské a základní školy - zajištění závodního stravování zaměstnanců mateřské a základní školy Organizace školního roku 2007/ září zahájení školního vyučování 25. a 26. října podzimní prázdniny 22. prosince 2007 aţ 2. ledna vánoční prázdniny 31. ledna ukončení 1. pololetí 1. února pololetní prázdniny 10. března aţ 16. března jarní prázdniny 20. března aţ 21. března velikonoční prázdniny 27. června ukončení školního vyučování Zapojení do projektů: Zpracovány byly 3 projekty: 1. Podpora činnosti keramického a výtvarného krouţku Fond Vysočiny - neuspěl 2. Prevencí ke sníţení úrazovosti dětí Fond Vysočiny uspěl Kč 3. Vyuţití ICT a rozvoj komunikačních a prezentačních dovedností ţáků ve všeobecně vzdělávacích a odborných předmětech na Základní škole Ţeliv, okres Pelhřimov OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost výběrové řízení proběhne v březnu 2009 Důraz je kladen na: - estetickou výchovu a vztah k ţivotnímu prostředí - rozvoj tělesné zdatnosti ţáků - protidrogovou prevenci - realizován minimální preventivní program "Škola bez drog - rozvoj samostatného myšlení, práci s informacemi, s naučnou literaturou, s osobním počítačem a internetem - rozvoj jazykových znalostí /udrţování přátelských vztahů se školou a obcí Kiesen ve Švýcarsku/ - rozvoj komunikativních dovedností - integraci ţáků se specifickými poruchami učení - péči o talentované ţáky - zdravý ţivotní styl a péči o vlastní zdraví - zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při výchově a vzdělávání ţáků - dopravní výchovu - výchovu k volbě povolání - problematiku ochrany člověka za mimořádných událostí Pitný reţim: - ţáci mají zajištěný čaj nebo šťávu po celou dobu vyučování ve třech termonádobách umístěných na chodbě školy - škola je zapojená do akce školní mléko

4 Materiální zabezpečení výuky a provozu: teoretické vyučování - počet učeben celkem 13 z toho odborných 6 počet laboratoří 0 počet tělocvičen 1 praktické vyučování /počet míst pro praktické vyučování/ - školní dílna 18 cvičná kuchyně 15 šití 15 školní pozemek, jeho součástí je sklad nářadí jiná zařízení kabinety - přírodopisu, chemie, fyziky, matematiky a zeměpisu, jazyků, občanské výchovy a dějepisu, výtvarné výchovy, prvouky, tělesné výchovy, dílen, 1. stupně, školní druţiny informační centrum v něm je umístěna školní knihovna a část učitelské knihovny, zejména knihy vyuţitelné ţáky (encyklopedie apod.), 4 počítačové stanice tělovýchovný blok - tvoří ho tělocvična, nářaďovna, kabinet Tv, oddělené šatny pro chlapce dívky, sprchy, toalety pro chlapce a dívky a keramická dílna školní hřiště - malé hřiště na vybíjenou, doskočiště, betonový stůl na stolní tenis, kovové prolézačky, větší hřiště na kopanou Základní škola je v provozu 42 let. V zimním období je vytápěna ústředním topením (hnědá kostka, koks, dřevo). Provedené opravy: - obloţení stěn na toaletách u tělocvičny - výměna 8 ks radiátorů - provedena úprava školního hřiště - do prostoru školní zahrady byl zřízen odpočinkový kout - výměna bojlerů zásobujících teplou vodou kuchyň a bojleru ve sprchách - vybílení VII. třídy Změny ve vybavení školy: - renovace školního nábytku vyměněny desky školních lavic v IX. třídě - zhotovení vývěsních skříněk na chodbu před učebnu informatiky - renovace zařízení ředitelny školy - nákup lednice do školní kuchyně - renovace stávajících počítačů - škola získala 6 ks pouţitých počítačů od firmy e-on a 4 pouţité laserové tiskárny - díky těmto počítačům byly všechny kabinety učitelů vybaveny počítačem a tiskárnou - nákup interaktivní tabule a příslušenství (včetně dataprojektoru) - nákup nové pilonové tabule (obě tabule byly umístěny do VII. třídy) - tabule dubno ze VII. třídy byla přemístěna do V. třídy, kde dosud byla původní dvoukřídlá tabule - průběţně doplňovány učební pomůcky, nákup knih a metodického materiálu, a to vše s ohledem na finanční prostředky školy -

5 Technický stav budovy s poţadavky pro další období: - pokračovat v renovaci ţákovských lavic v VIII. třídě - vyměnit dvoukřídlou tabuli ve 4. třídě - zakoupit alespoň 1 interaktivní tabuli - pokusit se dále vylepšovat úroveň a stav počítačů - do VII. třídy je potřeba k interaktivní tabuli zakoupit nový počítač - postupně se vybavit videokamerou, event. dalším fotoaparátem - zakoupit (nechat vyrobit) nový nábytek do informačního centra - pořídit nové ţidle do počítačové učebny, aby měly stavitelnou výšku

6 2. Přehled pracovníků školy Pedagogičtí pracovníci /učitelé/: 10 z toho důchodci: 1 Vychovatelka ŠD: 1 Provozní pracovníci: 3 Pracovníci školní jídelny: 3 Účetní: 1 Počet tříd: 7 (1.+2. roč., roč.) Počet oddělení ŠD: Počet oddělení ŠK: 1 /přihlášeno 40 ţáků/ 1 /přihlášeno 50 ţáků/ Pedagogičtí pracovníci v pracovním poměru Jméno Kvalifikace Praxe k Cihlář Jaromír, Mgr. UK Praha 2 roky, 19 dní Způsobilost Bi-Ge učitelství VVP pro SŠ Decastelová Jana SVVŠ 34 roků, 117 dnů PŠ Praha Dolejšová Marie, Mgr. PF Č. Budějovice 26 roků, 36 dnů M-Z Jarošová Jana, Mgr. Jihočeská univerzita České Budějovice 6 roků, 231den M-Bi učitelství pro SŠ Neradová Iveta, Mgr. UK PF Praha 20 roků, 128 dnů 1. stupeň Nováková Dana SEŠ Pelhřimov 15 roků, 128 dnů vych. ŠD Poláková Hana, Mgr PF Č. Budějovice 29 roků, 345 dnů 1. stupeň Procházková Alena Vyšší ped.šk PF Č. B. důchodce M-F-On Chybová Ludmila Gymnázium Humpolec MD /studuje PF/ 1. stupeň Strnadová Irena, Mgr. PF Č. Budějovice 29 roků, 116 dnů Čj-On Svoboda Petr Mgr., UP Olomouc fak. Cyrilometod. teologická 12 roků, 51 den Vl, D Špetlová Věra, Mgr. PF Č. Budějovice 30 roků, 125 dnů Čj-Vv-Spd Vaněčková Hana, Mgr. PF Č. Budějovice 21 roků, 129 dnů Čj-Hv Změny ve sloţení pedagogického sboru: - pí učitelka Chybová odešla během prázdnin na mateřskou dovolenou - místo ní přišla pí uč. Neradová - paní učitelka Procházková pracovala na kratší úvazek 0,636 a to v 1. pololetí - paní učitelka Jarošová měla v 1. pololetí úvazek 0, 364 a od pololetí pak celý (i za Procházkovou) Pracovní úvazky: Dolejšová hodin Svoboda 20 (metodik ICT: -2 hodiny) Vaněčková 21 (výchovná poradkyně: -1 hodina) ostatní - 22

7 Ostatní pracovníci v pracovním poměru jméno pracovní zařazení úvazek/hod. Provozní pracovníci Pikalová Hana uklízečka 1,00/8 Virtová Jana uklízečka 1,00/8 Virt Josef školník 1,00/8 Školní jídelna Nováková Jaroslava vedoucí školní jídelny 0,688/5,5 kuchařka 0,312/2,5 Vincencová Miloslava kuchařka 0,875/7 uklízečka 0,125/1 Kamešová Květuše kuchařka 0,750/6 Ostatní pracovníci na dohodu jméno pracovní zařazení úvazek Líbl Michael učitel anglického jazyka 3 hodiny týdně v 9. ročníku Vedoucí zájmových útvarů odměna dle vykonané práce Celkový počet dnů nemocenské: 92 z toho pedagogové: 27 Paní učitelka Iveta Neradová uspořádala pro přeškolní děti grafomotorický kurz. Na jeho uspořádání se dohodla s rodiči budoucích prvňáčků při zápisu do školy, kdy ještě některé děti neměly zafixovaný správný úchop tuţky.

8 3. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Cihlář Decastelová Dolejšová Chybová Jarošová Neradová Nováková Poláková Metodický kurz práce s výukovými pomůckami pro ekologickou výchovu vydávanými Rezekvítkem Jak získat grant Vrstevnický program Záţitková pedagogika I Činnostní učení v matematice ve 4. a 5. ročníku Tvořivá škola čtení a psaní v 1. ročníku Činnostní učení v matematice ve 3. ročníku Jak s dětmi na pozemních komunikacích Činnostní učení v matematice ve 4. a 5. ročníku Činnostní učení v matematice v 6. a 7. ročníku Činnostní učení v matematice v 8. a 9. ročníku Počítačem podporovaná výuka matematiky Hry ve vyučování matematice jako významná strategie vedoucí k rozvíjení klíčových kompetencí Vyuţití Excelu k řešení prakticky orientovaných matematických úloh Učebnice matematiky Fraus pro 6. ročník Činnostní učení v matematice v 1. a 2. ročníku Činnostní učení v matematice v 6. a 7. ročníku Činnostní učení v matematice v 8. a 9. ročníku Činnostní učení v matematice ve 4. a 5. ročníku Kurz anglického jazyka pro začátečníky (celoroční) Činnostní učení v matematice ve 3. ročníku Činnostní učení ve výuce anglického jazyka ve 3. ročníku Školní druţina a reforma školního kurikula Podzimní náměty Tvořivá škola čtení a psaní v 1. ročníku Činnostní učení v matematice ve 3. ročníku Svoboda Renesanční střípky. Rok 1968 Špetlová Vaněčková Podzimní náměty Rizikové chování a jeho prevence Kriminalita a drogy se drţí za ruce Mediální výchova a její zapojení do výuky Supervizní seminář pro preventisty Kriminalita a drogy se drţí za ruce Taneční ochutnávka aneb výběr tanců Aktivizační metody ve výuce českého jazyka Všichni: OSV 1

9 4. Údaje o výsledcích vzdělávání ţáků Ve školním roce 2007/2008 měla škola 7 tříd, z toho 3 třídy na I. stupni a 4 třídy na II. stupni. Počty ţáků ve školním roce 2007/2008 v jednotlivých ročnících jsou uvedeny v následující tabulce (jedná se o údaj na konci školního roku, během roku se dvě děti odstěhovaly): Ročník Celkem Chlapci Dívky Celkem Výsledky vzdělávání: Ročník Prospěli Prospěli Neprospěli s vyznamenáním Celkem S vyznamenáním: 93 % ţáků 1. stupně 34 % ţáků 2. stupně Chování: V jednom případě byla sníţena známka z chování, byla udělena jedna důtka ředitele školy. Zameškané hodiny celkem: 4 505, všechny byly omluvené Průměr na ţáka: 44,72 29 ţáků obdrţelo na konci školního roku kniţní odměnu za reprezentaci školy v soutěţích, za příkladnou práci v třídní samosprávě, za studijní výsledky apod.

10 Bylo předáno 8 pochvalných listů za práci v třídní samosprávě. 17 ţáků obdrţelo diplom ředitele školy: za 1. aţ 3. místo v OK, KK soutěţe a za dlouhodobou úspěšnou reprezentaci školy v různých soutěţích (ţáci 9. ročníku). Zapojení ţáků do soutěţí Druh Školní kolo/obk Okresní kolo Umístění sportovní stolní tenis - ŠK OK st. ţáci sálová kopaná - ObK Coca Cola cup - ObK Preventan cup vybíjená OK 4. a 5. roč. McDonalds Cup - ObK florbal ŠK atletická olympiáda malá kopaná OK ml. ţáci OK st. ţáci OK ml. ţáci OK st. ţáci OK st. ţáci 2. m. vrh koulí 8. m. hod míčkem humanitní předměty: recitační soutěţ - ŠK všech kat., ObK olympiáda v českém jazyce - ŠK dějepisná olympiáda - ŠK konverzační soutěţ v anglickém jazyce - ŠK OK m. (ze 40) OK OK. přírodovědné předměty zeměpisná olympiáda - ŠK všech kat. Klokan ŠK 3.-9.r. Pythagoriáda 6. a 7. roč. ŠK matematická olympiáda Z6 ŠK OK kat. I., II., III. 6. m., 8. m. OK 6.roč m. OK Z m. ostatní soutěţe O nejkrásnější vánoční pohlednici Dětská výtvarná dopravní soutěţ - RpK Centropen výtvarná olympiáda - RpK OK 1. m.

11 Malování na počítači OK 1. m. Všeználek OK 5. roč. 4. m. Talentová soutěţ OK 2. m. v psaní na klávesnici počítače Pelhřimovský zvonek OK 3. m. Dopravní soutěţ cyklistů Soutěţ hlídek mladých zdravotníků OK ml. ţ. 4. m. OK st. ţ. 1. m. KK st. ţ. 3. m. OK ml. ţ. OK st. ţ.. Vysvětlivky: ŠK - školní kolo soutěţ ObK - oblastní kolo soutěţe OK - okresní kolo soutěţe KK - krajské kolo soutěţe RpK - republikové kolo soutěţe Přehled akcí pro ţáky Září: - slavnostní zahájení školního roku - beseda se spisovatelkou Edou Kriseovou nad knihou Prázdniny s Bosonoţkou 5. roč. - DDH Pelhřimov 4. roč. - Zbraně a zbroj vrcholné gotiky Pernštejni 1. a 2. stupeň Říjen: Listopad: Prosinec: Leden: - Halloween v tělocvičně školy - výstavka Barvy podzimu - ÚP beseda s 9. roč. - Mikulášská nadílka - vánoční dílna - vánoční besídky - výstavka vánočních dekorací - společné dopoledne s dětmi z MŠ - zápis do 1. třídy - zhotovení krmítek pro ptáčky, krmení ptáčků

12 Únor: Březen: Duben: Květen: Červen: - Čertův švagr 1. stupeň - protidrogový výcvik peer aktivistů - maškarní karneval - návštěvy místní knihovny - velikonoční výstavka - Hurá, jaro je tady aneb Velikonoce jsou za dveřmi 1. stupeň - Energie pro budoucnost přednáška pro ročník - Hadi a jiná exotická zvířata 1. a 2. stupeň - oslava Čarodejnic - DDH Pelhřimov 4. roč. - školní výlet ročníku Praha - Úřad práce Pelhřimov 8. roč. - Školní výlet 5. ročníku Havlíčkův Brod - Den dětí - K. Čapek Doktorská pohádka 1. stupeň - beseda s lékařem na téma AIDS, - 2. stupeň - Ratatoulle 1. i 2. stupeň - školní výlet ročníku Pálava, Mikulov - beseda s kosmetičkou pí Hořejšovou roč. - Memento 2. stupeň protidrogově zaměřený pořad - školní akademie - slavnostní vyřazení ţáků 9. ročníku na OÚ

13 Učební plány Základní škola, č. j /96-2 Předmět Ročník Český jazyk Anglický jazyk Matematika Prvouka 2 3 Přírodověda 2/1 2 Vlastivěda 1/2 2 Chemie 2 2 Fyzika Přírodopis 2 2 2/1 Zeměpis 2 2 1/2 Dějepis Občanská výchova Rodinná výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Praktické činnosti Anglická konverzace Informatika Volitelné předměty Tělesná výchova Nepovinné předměty x) Týdenní dotace x) Náboţenství Poznámky k učebnímu plánu pro 2. stupeň Volitelné předměty v ročníku: Název 7. r. 8. r. 9. r. Informatika Cvičení z českého 1 jazyka Přírodovědné praktikum 1 Cvičení z matematiky 1 Celková časová dotace 2 2 2

14 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, č. j. 200/ UČEBNÍ PLÁN PRO 1. STUPEŇ Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Ročník Celkem Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Anglický jazyk Matematika a její aplikace Informatika a komunikační technologie Matematika Informatika Člověk a jeho svět Prvouka Přírodověda Vlastivěda Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Pracovní činnosti Průřezová témata Celková povinná časová dotace Z toho disponibilní časová dotace

15 UČEBNÍ PLÁN PRO 2. STUPEŇ Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Ročník Celkem Jazyk a jazyková Český jazyk komunikace a literatura Anglický jazyk Matematika a její Matematika aplikace Informační a Informatika komunikační technologie Člověk a společnost Dějepis Občanská výchova Člověk a příroda Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Pracovní činnosti Průřezová témata Volitelné předměty Celková povinná časová dotace Z toho disponibilní časová dotace Učební plán je upraven podle Opatření ministryně školství, mládeţe a tělovýchovy, kterým se mění RVP ZV č.j / ze dne 26. června 2007.

16 Přehled zájmových útvarů Název Ročník Vedoucí Počet ţáků Aerobik Markéta Krčilová 16 Keramický Iveta Neradová 31 Keramický Iveta Neradová Florbal Mgr. Hana Poláková 31 Florbal Mgr. Irena Strnadová Florbal Mgr. Jaromír Cihlář Německý jazyk Mgr. Marie Dolejšová 10 Německý jazyk Mgr. Marie Dolejšová Práce na počítači Mgr. Jaromír Cihlář 11 Sportovní hry Mgr. Hana Vaněčková 17 Stolní tenis Dana Nováková 13 Vybíjená Jana Decastelová 15 Výtvarný Mgr. Věra Špetlová 11 Zdravotnický Jana Decastelová 13 Psaní na počítači 6. Marie Dolejšová 10 Psaní na počítači 7. Marie Dolejšová 12 Celkem 190 Hodnocení Minimálního preventivního programu 2007/2008 Minimální preventivní program byl splněn: - spolupráce s ÚP - 2 ţáci se zúčastnili protidrogového výcviku na základně DDM Hříběcí - čtyřhodinová přednáška HIV+AIDS - dramatizace knihy Radka Johna Memento - 8. ročník výcvik 1. pomoci - záţitkový kurz byl zaměřen na přátelství a kamarádství - děti vyuţívaly schránku důvěry, školní parlament - ţáci vytvořili 5 čísel školního časopisu - pracovaly všechny zájmové útvary - třídní učitelé pracovali podle programu v třídnických hodinách a ve výukových předmětech Během školního roku nebyly řešeny ţádné váţné přestupky proti školnímu řádu. (V. Špetlová)

17 5. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti - Halloween - vánoční dílna pro širokou veřejnost (velmi úspěšná akce dle hodnocení hostů) - maškarní karneval - keramický krouţek pro dospělé - školní akademie - vystoupení na vítání občánků - posvícenská zábava - skákací hrad při příleţitosti Dne dětí - školní časopis O nás pro nás - články o škole v Ţelivských ozvěnách - velikonoční výstavka - vývěsní skříňka v obci - vystupování dětí z aerobiku na kulturních akcích - rozloučení ţáků 9. ročníku s MŠ - slavnostní vyřazení ţáků 9. ročníku ze ZŠ na OÚ - sběr kaštanů a ţaludů pro myslivecké sdruţení 6. Údaje o přijímacím řízení a zápisu do ZŠ ZŠ ukončilo 16 ţáků. Umístění je následující: - gymnázium 2 - SOŠ 8 - SOU 6 Zápis do 1. třídy: - zapsáno 11 ţáků - odklad 1 ţák 7. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI V loňském roce ČŠI neprovedla ţádnou kontrolu. 8. Základní údaje o hospodaření školy Viz příloha

18 V Ţelivě 29. srpna 2008 Mgr. Marie Dolejšová řed. školy

19 Vyučuje předmětu, kabinety, činnosti: Jméno vyučuje předmětu kabinety, Činnosti Decastelová 4. roč. /bez Hv, Tv, Aj, Vl, Přv/ Vv1+2,3,4+5, Pč roč. CO kab. prvouky plavání 4 dopravní výchova 4 integrovaní ţáci KMČ ZÚ vybíjená Dolejšová Trnková Poláková H. Vejvodová Jarošová řed. školy M 6,9, Mp 9 3. roč. /bez Tv, Vv, Hv, Prv/ Aj 4,5 1. roč. /bez Hv, Vv/ Tv 1+2, Tv 3, Tv 4+5, Pč roč. Prv 1,2,3, Přv 4, Vl 4 6. roč. M 5,7,8, F 6,7,8,9, kab. tělesné výchovy kab. M, F pronájem tělocvičny ZÚ - psaní na počítači 9 německý jazyk 6-7,8-9 plavání 3 ZÚ - anglický jazyk 2-3,4,5 správce tělocvičny evidence školních potřeb integrovaní ţáci ZÚ - florbal 2-4 správce speciální učebny Prokopová Strnadová Svoboda 7. roč. Př 6,7,8,9, Ch 8,9, Z 6,7,8,9, Přv 5, Pč 9 9. roč. Čj 5 /lit. a sloh/,9, Aj 6,7,8,9, Ov 6+7,8+9, Ak 7 metodik inf. a kom. technologií Vl 5, D 6,7,8,9, I 9, Pč 6,7,8, Za 7,8, Tvh 6+7, 8+9 kab. Př, Ch, Z kab. Č.j., Ov, cizích jazyků učit. knihovna kab. D, didaktické techniky, pěstitelství ZÚ biologický správce školního pozemku pokladník SRPDŠ integrovaní ţáci ZÚ - florbal 5-6 správce počítačové učebny ZÚ - florbal práce na počítači Špetlová Vaněčková metodik prevence Čj 2,5/mluv./,7, Vv 6+9,7+8, Rv 8+9 výchovný poradce 8.roč. kab. Vv, šití, vaření kab. Hv ţákovská knihovna sklad učebnic 1. a 2. stupně zájmová činnost ţáků nástěnky v hlavní chodbě ZÚ výtvarný LVZ ZÚ vybíjená

20 Čj 6,8, Hv 1+2,3,4+5,6,7,8,9, Pa 7+8, Tvd 6+7, 8+9 Nováková vychovatelka ŠD kab. ŠD archivace a skartace mat. ZÚ - stolní tenis košíková Virt školník-údrţbář, topič kab dílen správce dílen

21 Přehled výuky předmětů z hlediska způsobilosti: Ú O P N (v procentech) I. stupeň 70,2 1,7 7,0 21,1 II. stupeň 50,5 27,8 11,3 10,4 Vysvětlivky: Ú-úplná, O-pouze odborná, P-pouze pedagogická, N- nevyhovující Změny v pedagogickém sboru: - Procházková Alena - prac. smlouva na dobu určitou od 28. srpna /důch./ 2001 do 30. června 2002 /prac. úvazek hod./ - Prokopová Marie - prac. smlouva z prodlouţena do 31. července 2002 /prac. úvazek 1.0/ - Svoboda Petr - prac. smlouva z prodlouţena do 31. července 2002 /prac. úvazek 1.0/ Ostatní pracovníci v pracovním poměru: jméno pracovní zařazení úvazek/hod. Maděra Jiří školník-údrţbář 1.0/8 topič /říjen-duben/ 0.563/4,5 Pikalová Hana uklízečka 0.938/7,5 Virtová Jana uklízečka 0.938/7,5 Jarošová Marie vedoucí ŠJ 0.688/5,5 Kamešová Květuše kuchařka 0.875/7 uklízečka 0.125/1 Vincencová Miloslava kuchařka 0.875/7 uklízečka 0.125/1 Pikalová Hana kuchařka 0.313/2,5 od /3,5 Ostatní pracovníci na dohodu: jméno pracovní zařazení úvazek Dolejšová Marie ved. zájmových útvarů 3 hod. týdně Grambal Ján duchovní 2 hod. týdně Sochůrek Miroslav ved. zájmového útvaru 2 hod. týdně Krčilová Markéta ved. zájmového útvaru 3 hod. týdně

22 Pracovní smlouva na vedlejší pracovní poměr - vychovatel ŠK: jméno Hlináková Kateřina 0.179/3 Prokopová Marie 0.179/1 Strnadová Irena 0.179/1 Svoboda Petr 0.268/3 Vaněčková Hana 0.179/1 Absence pracovníků, nemocnost: úvazek denní/hod. pedagogičtí pracovníci: 62 dny /+ 2 dny ošetřování člena rodiny/ provozní zaměstnanci: 7 dnů zaměstnanci ŠJ: 59 dnů Zákon č. 155/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 65/1965 Sb.j, zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony - účinnost od 1. ledna 2001: výběr některých ustanovení: - délka pracovní doby - 40 hodin týdně - přestávka na jídlo a oddech nejdéle po 4,5 hod. nepřetrţité práce - přestávky v práci se nezapočítávají do pracovní doby - povinná přítomnost všech zaměstnanců na pracovništi /základní pracovní doba/ - minimálně 5 hodin v kaţdém pracovním dnu - delší dovolená - základní výměra dovolené - 4 týdny - všichni pedagogičtí pracovníci - 8 týdnů 4. Údaje o zařazování dětí Byla vydána následující rozhodnutí: č.j. Ro 1/ o zařazení do základní školy - 15 č.j. Ro 2/01 - o zařazení dětí do školní druţiny - 25 č.j. Ro 3/01 - o přijetí dětí do školní druţiny - 13 č.j. Ro 4/01 - o zařazení dětí do školní jídelny č.j. Ro 5/01 - o uvolnění z vyučování tělesné výchovy č.j. Ro 6/01 - o přijetí do školního klubu - 42 č.j. Ro 7/02 - o uvolnění z vyučování tělesné výchovy č.j. Ro 8/02 - o odkladu povinné školní docházky Mezi integrované ţáky bylo zařazeno 9 dětí. Ve všech případechbyla diagnostikována určitá míra dyslexie, dysortografie a dysgrafie. ZŠ úzce spolupracuje s PPP v Pelhřimově. O integravané ţáky pečují v době mimo vyučování: Hana Poláková, Jarmila Pospíšilová, Jana Decastelová, Irena Strnadová. Všechny jsou absolventkami kurzu náprav specifických poruch učení. Naplněnost tříd: v průměru připadá na jednu třídu 13,44 ţáka. Výhled do budoucna: 2002/ (včetně OŠD) 2003/ / / / Údaje o výsledcích vzdělávání žáků třída ţáci se samými 1 prospěli neprospěli I

23 II III IV V stupeň 31 = 41.3 % třída prospěli s vyzn. prospěli neprospěli VI VII VIII IX stupeň 17 = 36.9 % 25 ţáků obdrţelo na konci školního roku kniţní odměnu za reprezentaci školy v soutěţích, za příkladnou práci v třídní samosprávě, za studijní výsledky apod. Byl předán 1 pochvalný list za práci v třídní samosprávě a 5 pochvalných listů za zpracování projektu o naší obci v soutěţi Mládí a vědění. 3 ţáci obdrţeli diplom ředitele školy: 1 za 1. místo v OK matematické olympiády Z8, 2 za dlouhodobou úspěšnou reprezentaci školy v šachových soutěţích. V chování nedošlo během roku k závaţným přestupkům proti Řádu školy, nikdo nebyl hodnocen sníţeným stupněm. Drobné prohřešky, jako je zapomínání pomůcek, úkolů, nepřipravenost na vyučování, ale také náznaky vulgárního chování, ubliţování si navzájem nebo nerespektování poţadavků vyučujících, se podle závaţnosti řešily domluvou, zápisem do ţákovské kníţky, napomenutím třídního učitele nebo důtkou třídního učitele. Během roku ţáci zameškali celkem hodin, coţ odpovídá asi 75 hodinám na jednoho ţáka. Základní školu ukončilo 12 ţáků: gymnázium - 1 SOŠ - 3 /z toho 2 mimo okres Pe - Havlíčkův Brod 1, Tábor 1/ - SOU studijní - 4 SOU učební - 4 Jedenáct ţáků bylo přijato v 1. kole přijímacích zkoušek, jeden ţák ve druhém kole. 6. Akce žáků Ţáci naší školy se zúčastnili následujících soutěţí: Druh Školní kolo Okresní kolo Umístění sportovní: stolní tenis - ŠK ObK ke Dni studentstva čtyřhra 2.m. jednotl. 3.m. OK ml. ţáci jarní laťka ŠK florbal ŠK OK st. ţáci OK st. ţáci OK ml. ţáci OK st. ţáci 4.m vybíjená OK 4. a 5. roč. 2.m. OK 6. a 7. roč. OK 8. a 9. roč 1.m atletická olympiáda OK ml. ţáci d 1.m. (míček) h 4.m. (míček)

24 malá kopaná OK st. ţáci 3.m. (výška) 6.m. (1000 m) 9.m. (dálka) OK st. ţáci šachy šachový turnaj jednotlivců - ŠK 1.st. šachový turnaj jednotlivců - ŠK 2.st. přebor škol v šachu - OK 1.st. OK 2.st. RgK 2.st 3.m. 1.m. 6.m. humanitní předměty: recitační soutěţ - ŠK všech kat. ObK IV. kat. III. kat. 2.m. 3.m. soutěţ mladých historiků - ŠK konverzační soutěţ v anglickém jazyce - ŠK přírodovědné předměty zeměpisná olympiáda - ŠK všech kat. matematická soutěţ n Klokan ŠK 3.-9.r. OK IV.kat. olympiáda v Č.j. - ŠK OK OK. 7.m OK kat. A. 9.m Pythagoriáda OK 6.roč. ŠK 6.roč. 2 úspěšní řešitelé 7.roč. ŠK 7.roč. 2 úspěšní řešitelé matematická olympiáda ŠK 6.,7.,8.roč. OK 8.r.. 1.m 5.m. chemická korespondenční soutěţ výtvarné soutěţe Vůně Vánoc. 2.m Zimní olympiáda Alšova země - RpK Krásná jako kvítka - RpK Cena Itálie RpK Stonoţka "Vánoční blahopřání"- 26 obrázků "Zdravá výţiva" - 60 obrázk soutěţ v psaní na klávesnici dopravní soutěţ cyklistů ŠK I.,II.kat OK I.kat. 4.m. OK II.kat. 2.m soutěţ HMZ - OK I.kat. OK II. kat.

25 multimediální projekt "Mládí a vědění 2001" téma práce: Naše obec Vysvětlivky: ŠK - školní kolo soutěţe ObK - oblastní kolo soutěţe OK - okresní kolo soutěţe RgK - regiolnální /krajské/ kolo soutěţe RpK - republikové kolo soutěţe Ostatní akce pořádané školou Září: Říjen: Listopad Prosinec - slavnostní zahájení školního roku v tělocvičně školy za přítomnosti pozvaných hostů a rodičů dětí 1. roč. - návštěva dětí z MŠ v 1. třídě - návštěva ţáků 1. roč. v MŠ - dopravní hřiště Pelhřimov - 4. roč. - divadelní představení v Humpolci - "Kocourek Modroočko" - 1. st Den smutku - ţáci základní školy uctili památku obětí teroristického útoku v USA 3 minutami ticha - exkurze ţáků 2. stupně - meteorologická stanice Košetice, Chýnovská jeskyně, dům Fr. Bílka v Chýnově, hrad Kámen, muzeum A. Sovy v Pacově - návštěva občanů švýcarské obce Kiesen v ZŠ - kulturní vystoupení ţáků, prohlídka školy, výměna dárků - výstavy: "Plody a plodiny léta a podzimu" "Houby známé i méně známé" v hlavní chodbě školy - loutkové představení "O třech prasátkách" - 1. a 2. roč. - beseda s kronikářem obce p. Melicharem v 9. roč. na téma: Historie obce Ţeliv a její současnost, práce kronikáře - výstava "Herbáře" v hlavní chodbě školy - práce ţáků 7. a 8. ročníku - výstava "Sklízíme-sbíráme dary přírody" v hlavní chodbě školy - účast na podzimní výstavě "Kouzelný podzim" v MŠ - návštěva "Mozaiky škol" v Pelhřimově - beseda zástupců ÚP v Pelhřimově s ţáky 9. roč. - beseda zástupců ÚP v Pelhřimově s rodiči ţáků 9. roč - beseda zástupců SOU Friedova Pelhřimov s ţáky 9. r. - filmové představení "Tmavomodrý svět" - 2. st. - návštěva dětí z MŠ na 1.st. s programem lidových tradic: Svatý Martin, Svatá Kateřina - mikulášská nadílka - kulturrní představení v Humpolci "Kde se vzaly Vánoce"- 1. a 2. st. - loutkové představení "Vánoční pohádka"

26 - zeměpisná přednáška "Rusko - krásná i krutá Sibiř" - kino Humpolec - 2. st. - vánoční besídky ve třídách, zdobení stromků, připomenutí vánočních zvyků - zhotovení vánočních a novoročních přání pro zaměstnance MŠ, OÚ, pošty, obchodů, paní doktorku, atd. - výstava svícnů a vánočních vazeb v hlavní chodbě školy Leden Únor: Březen Duben Květen - návštěva předškolních dětí z MŠ v 1. třídě, prohlídka školy - příprava na zápis do 1. třídy - návštěva dětí z MŠ v přírodovědném kabinetu - zapůjčení některých pomůcek do MŠ - loutkové představení "Zimní pohádka" - 1.a 2.roč. - zápis do 1. ročníku - výchovně vzdělávací pořad - "Draví ptáci" - výstava "Čaje" v hlavní chodbě školy - loutkové představení "Červená Karkulka" - LVZ - Sokolská bouda v Krkonoších - masopustní průvod dětí z MŠ do ZŠ a ŠJ - maškarní karneval v tělocvičně školy - výchovně vzdělávací pořad "Jak válčili husité" - výstava "Větve a stromy v předjaří" v hlavní chodbě školy - jednorázová akce keramiků - výroba velikonočních vajíček - Měsíc knihy - besedy o knihách, výstavy knih ve třídách, beseda s knihovnicí pí Kasalovou, návštěva místní knihovny - návštěva dětí z MŠ na 1. stupni při příleţitosti "Vítání jara - vynášení Morény" - výzdoba školy na motivy velikonoc, výstava dětských prací s velikonočním motivem v hlavní chodbě školy - hudební představení "Zpívající les" - divadlo Havlíčkův Brod - Stonoţkové hnutí- setkání ţáků s pí Bellou Grand Jensen, kp. Tučkem - plavecký kurz pro ţáky 3. a 4. roč. - loutkové představení "Jarní pohádka" - jednorázová akce keramiků - dárky ke Dni matek - výstava "Co dělá příroda, člověk?" v hlavní chodbě školy - Botanická zahrada Tábor - exkurze biologického krouţku - ţáci 8. roč. absolvovali informační dopoledna na ÚP v Pelhřimově - fotografování tříd - p. Dvořáček Humpolec - exkurze 6., 7., 8., 9. roč. - čistička odpadních vod Humpolec, sklárny Světlá n. Sázavou, kamenný lom Lipnice nad Sázavou - filmové představení "Otesánek" v Humpolci - 2. st. - filmové představení "Mach a Šebestová" v Humpolci 1.st. - oslava Dne dětí /hry, soutěţe, vybíjená, fotbal, florbal, sladké odměny/

Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení...

Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení... Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení... 3 B) PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 4 Učební plán školy... 5

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Zpracovala a předkládá : PaedDr. Eva Karlíčková, ředitelka školy V Lomnici 29. září

Více

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 9-2010. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 9-2010. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Výroční zpráva o č i n n o s t i š k o l y z a r o k 2 0 0 9-2010 Zpracovatel: Mgr. Miloš Mayer, ředitel školy OBSAH

Více

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr pořádá pořádá Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr Krásný Dvůr 24.08.2013 Zpracovala: Mgr. Ivana Bejčková ředitelka školy 1 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola a Mateřská

Více

E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH ZDRAVÍ

E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH ZDRAVÍ Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/14 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 1 3 / 1 4

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/14 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 1 3 / 1 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 1 3 / 1 4 Základní škola a Mateřská škola Hořepník 1 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy: Základní škola

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Zpracoval: Mgr. Pavel Hartman, zástupce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy v Dolním Benešově za školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy v Dolním Benešově za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy v Dolním Benešově za školní rok 2012/2013 Dolní Benešov Vypracovala: Mgr. Marie Sovíková 10. 10. 2013 Obsah Obsah... 2 1. Základní údaje o škole... 3 2. Přehled

Více

E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH ZDRAVÍ

E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH ZDRAVÍ Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009 Základní škola Humpolec,Hradská 894,okres Pelhřimov PSČ 396 01 Humpolec,telefon 565532204,telefon i fax 565532041, IČO 70 50 45 47, KB Humpolec 1536-261/0100, e-mail: reditel@zshradska.cz, webové stránky

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Alena Botková ředitelka školy 1 Obsah: I. Základní údaje o škole 2 II. Charakteristika školy 3 III. Vzdělávací programy 3 IV. Personální

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, ve znění vyhlášky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Kovářov, okres Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006-2007 Obsah: 1) Základní údaje o škole.. str. 2 2) Přehled oborů vzdělání str. 3 3) Přehled pracovníků školy. str. 3 4)

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2010/2011 Základní škola Ing. M. Plesingera-Boţinova Neratovice 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1.4. Materiálně-technické

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Valašské Meziříčí, Ţerotínova 376, okres Vsetín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Kontakty: tel. 571 611 199 E-mail: zszerotinova@zszerotinova.cz Internet: www.zszerotinova.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína školní rok 2012/2013 Podle zákona č. 561/2004 Sb. Zpracovala: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy Schváleno školskou radou 1 Obsah: A.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní školy a Mateřské školy Nučice, okres Praha - západ. za školní rok 2010 /2011. Zpracovala: Mgr.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní školy a Mateřské školy Nučice, okres Praha - západ. za školní rok 2010 /2011. Zpracovala: Mgr. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE, okres Praha - západ Kubrova 136, 252 16 Nučice IČO: 49855255 tel: 311 670 678 www.zs-nucice.cz info@zs-nucice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní školy a Mateřské školy Nučice,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Štěpánkovice, příspěvková organizace Zahradní 10, PSČ 747 28, IČO 70984565 Tel.: 553 675 129, E-mail: zsstepankovice@volny.cz www.zsstepankovice.skolniweb.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola Loket, okres Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011 / 2012 Zpracovala: Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady: Josef Novotný Loket, 9.10. 2012 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

Výroční zpráva školní rok 2008-09

Výroční zpráva školní rok 2008-09 Výroční zpráva školní rok 2008-09 Základní škola Velké Poříčí, okres Náchod Náměstí 320 549 32 Velké Poříčí Obsah: 1 Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole 1.2 Součásti školy 2 Personální údaje

Více

Výroční zpráva školní rok 2007-2008 Základní škola Velký Beranov okres Jihlava Příspěvková organizace

Výroční zpráva školní rok 2007-2008 Základní škola Velký Beranov okres Jihlava Příspěvková organizace Výroční zpráva školní rok 2007-2008 Základní škola Velký Beranov okres Jihlava Příspěvková organizace PSČ 58821 Tel.:567218146 e mail: zs.vberanov@ji.cz Informace o základní škole TELEFONY: 567218146 ředitel

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Moravské Budějovice, Havlíčkova ul. 933, okres Třebíč Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007 2008 Hospodářský rok 2007 Moravské Budějovice 30.9.2008... František Dostál, ředitel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 10 zákona 561/2004 Sb., Školský zákon

VÝROČNÍ ZPRÁVA 10 zákona 561/2004 Sb., Školský zákon Základní škola s rozšířenou výukou tělesné výchovy, Teplice Na Stínadlech 2386, 415 01 Teplice 1 Telefon/fax: 417 539 586, e-mail: info@zsnastinadlech.cz www.zsnastinadlech.cz č.j. 9/ Dok. 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Základní škola Moravská Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy. zpracoval : Mgr. Petr Vágner ředitel školy. V Moravské Třebové 24.8.

Základní škola Moravská Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy. zpracoval : Mgr. Petr Vágner ředitel školy. V Moravské Třebové 24.8. zpracoval : Mgr. Petr Vágner ředitel školy V Moravské Třebové 24.8.2009 Projednáno pedagogickou radou 31.8.2009 1 Osnova výroční zprávy 1. Základní údaje o škole 2 2. Přehled realizovaných vzdělávacích

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracoval: Mgr. Zdeněk Šmída, ředitel

Více