Výroční zpráva o činnosti školy za rok

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2007-2008"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŢELIV okres Pelhřimov ŢELIV 220 Výroční zpráva o činnosti školy za rok V Ţelivě Zpracovala: Mgr. Marie Dolejšová řed. školy

2 1. Základní údaje o škole Název: Základní škola Ţeliv, okres Pelhřimov Adresa: Ţeliv 220 Součásti školy: základní škola školní druţina školní klub školní jídelna Kontakty: tel./fax: IČO: RED-IZO: Ředitelka: Výchovná poradkyně: Vychovatelka školní druţiny: Koordinátorka ŠVP: Mgr. Marie Dolejšová Mgr. Hana Vaněčková Dana Nováková Mgr. Irena Strnadová Školská rada: zřízena usnesením 17. zasedání Zastupitelstva obce Ţeliv ze dne účinnost zřizovací listiny od 1. září 2005 Zřizovatel: Obec Ţeliv Adresa: Ţeliv 320 Kontakty: tel.: IČO: Vzdělávací programy: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j. 200/ (1. a 6. ročník) Základní škola, č. j /96-2 ( , ročník)

3 Charakteristika školy Předmět činnosti: - zabezpečování výuky a výchovy ţáků v oblasti základního vzdělávání v rámci plnění povinné školní docházky dle obecně závazných předpisů platných pro základní školství - provozování školní druţiny jako zařízení pro vyuţití volného času dětí - provozování školního klubu jako zařízení pro vyuţití volného času dětí - provozování školní jídelny jako zařízení k zabezpečení školního stravování ţáků mateřské a základní školy - zajištění závodního stravování zaměstnanců mateřské a základní školy Organizace školního roku 2007/ září zahájení školního vyučování 25. a 26. října podzimní prázdniny 22. prosince 2007 aţ 2. ledna vánoční prázdniny 31. ledna ukončení 1. pololetí 1. února pololetní prázdniny 10. března aţ 16. března jarní prázdniny 20. března aţ 21. března velikonoční prázdniny 27. června ukončení školního vyučování Zapojení do projektů: Zpracovány byly 3 projekty: 1. Podpora činnosti keramického a výtvarného krouţku Fond Vysočiny - neuspěl 2. Prevencí ke sníţení úrazovosti dětí Fond Vysočiny uspěl Kč 3. Vyuţití ICT a rozvoj komunikačních a prezentačních dovedností ţáků ve všeobecně vzdělávacích a odborných předmětech na Základní škole Ţeliv, okres Pelhřimov OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost výběrové řízení proběhne v březnu 2009 Důraz je kladen na: - estetickou výchovu a vztah k ţivotnímu prostředí - rozvoj tělesné zdatnosti ţáků - protidrogovou prevenci - realizován minimální preventivní program "Škola bez drog - rozvoj samostatného myšlení, práci s informacemi, s naučnou literaturou, s osobním počítačem a internetem - rozvoj jazykových znalostí /udrţování přátelských vztahů se školou a obcí Kiesen ve Švýcarsku/ - rozvoj komunikativních dovedností - integraci ţáků se specifickými poruchami učení - péči o talentované ţáky - zdravý ţivotní styl a péči o vlastní zdraví - zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při výchově a vzdělávání ţáků - dopravní výchovu - výchovu k volbě povolání - problematiku ochrany člověka za mimořádných událostí Pitný reţim: - ţáci mají zajištěný čaj nebo šťávu po celou dobu vyučování ve třech termonádobách umístěných na chodbě školy - škola je zapojená do akce školní mléko

4 Materiální zabezpečení výuky a provozu: teoretické vyučování - počet učeben celkem 13 z toho odborných 6 počet laboratoří 0 počet tělocvičen 1 praktické vyučování /počet míst pro praktické vyučování/ - školní dílna 18 cvičná kuchyně 15 šití 15 školní pozemek, jeho součástí je sklad nářadí jiná zařízení kabinety - přírodopisu, chemie, fyziky, matematiky a zeměpisu, jazyků, občanské výchovy a dějepisu, výtvarné výchovy, prvouky, tělesné výchovy, dílen, 1. stupně, školní druţiny informační centrum v něm je umístěna školní knihovna a část učitelské knihovny, zejména knihy vyuţitelné ţáky (encyklopedie apod.), 4 počítačové stanice tělovýchovný blok - tvoří ho tělocvična, nářaďovna, kabinet Tv, oddělené šatny pro chlapce dívky, sprchy, toalety pro chlapce a dívky a keramická dílna školní hřiště - malé hřiště na vybíjenou, doskočiště, betonový stůl na stolní tenis, kovové prolézačky, větší hřiště na kopanou Základní škola je v provozu 42 let. V zimním období je vytápěna ústředním topením (hnědá kostka, koks, dřevo). Provedené opravy: - obloţení stěn na toaletách u tělocvičny - výměna 8 ks radiátorů - provedena úprava školního hřiště - do prostoru školní zahrady byl zřízen odpočinkový kout - výměna bojlerů zásobujících teplou vodou kuchyň a bojleru ve sprchách - vybílení VII. třídy Změny ve vybavení školy: - renovace školního nábytku vyměněny desky školních lavic v IX. třídě - zhotovení vývěsních skříněk na chodbu před učebnu informatiky - renovace zařízení ředitelny školy - nákup lednice do školní kuchyně - renovace stávajících počítačů - škola získala 6 ks pouţitých počítačů od firmy e-on a 4 pouţité laserové tiskárny - díky těmto počítačům byly všechny kabinety učitelů vybaveny počítačem a tiskárnou - nákup interaktivní tabule a příslušenství (včetně dataprojektoru) - nákup nové pilonové tabule (obě tabule byly umístěny do VII. třídy) - tabule dubno ze VII. třídy byla přemístěna do V. třídy, kde dosud byla původní dvoukřídlá tabule - průběţně doplňovány učební pomůcky, nákup knih a metodického materiálu, a to vše s ohledem na finanční prostředky školy -

5 Technický stav budovy s poţadavky pro další období: - pokračovat v renovaci ţákovských lavic v VIII. třídě - vyměnit dvoukřídlou tabuli ve 4. třídě - zakoupit alespoň 1 interaktivní tabuli - pokusit se dále vylepšovat úroveň a stav počítačů - do VII. třídy je potřeba k interaktivní tabuli zakoupit nový počítač - postupně se vybavit videokamerou, event. dalším fotoaparátem - zakoupit (nechat vyrobit) nový nábytek do informačního centra - pořídit nové ţidle do počítačové učebny, aby měly stavitelnou výšku

6 2. Přehled pracovníků školy Pedagogičtí pracovníci /učitelé/: 10 z toho důchodci: 1 Vychovatelka ŠD: 1 Provozní pracovníci: 3 Pracovníci školní jídelny: 3 Účetní: 1 Počet tříd: 7 (1.+2. roč., roč.) Počet oddělení ŠD: Počet oddělení ŠK: 1 /přihlášeno 40 ţáků/ 1 /přihlášeno 50 ţáků/ Pedagogičtí pracovníci v pracovním poměru Jméno Kvalifikace Praxe k Cihlář Jaromír, Mgr. UK Praha 2 roky, 19 dní Způsobilost Bi-Ge učitelství VVP pro SŠ Decastelová Jana SVVŠ 34 roků, 117 dnů PŠ Praha Dolejšová Marie, Mgr. PF Č. Budějovice 26 roků, 36 dnů M-Z Jarošová Jana, Mgr. Jihočeská univerzita České Budějovice 6 roků, 231den M-Bi učitelství pro SŠ Neradová Iveta, Mgr. UK PF Praha 20 roků, 128 dnů 1. stupeň Nováková Dana SEŠ Pelhřimov 15 roků, 128 dnů vych. ŠD Poláková Hana, Mgr PF Č. Budějovice 29 roků, 345 dnů 1. stupeň Procházková Alena Vyšší ped.šk PF Č. B. důchodce M-F-On Chybová Ludmila Gymnázium Humpolec MD /studuje PF/ 1. stupeň Strnadová Irena, Mgr. PF Č. Budějovice 29 roků, 116 dnů Čj-On Svoboda Petr Mgr., UP Olomouc fak. Cyrilometod. teologická 12 roků, 51 den Vl, D Špetlová Věra, Mgr. PF Č. Budějovice 30 roků, 125 dnů Čj-Vv-Spd Vaněčková Hana, Mgr. PF Č. Budějovice 21 roků, 129 dnů Čj-Hv Změny ve sloţení pedagogického sboru: - pí učitelka Chybová odešla během prázdnin na mateřskou dovolenou - místo ní přišla pí uč. Neradová - paní učitelka Procházková pracovala na kratší úvazek 0,636 a to v 1. pololetí - paní učitelka Jarošová měla v 1. pololetí úvazek 0, 364 a od pololetí pak celý (i za Procházkovou) Pracovní úvazky: Dolejšová hodin Svoboda 20 (metodik ICT: -2 hodiny) Vaněčková 21 (výchovná poradkyně: -1 hodina) ostatní - 22

7 Ostatní pracovníci v pracovním poměru jméno pracovní zařazení úvazek/hod. Provozní pracovníci Pikalová Hana uklízečka 1,00/8 Virtová Jana uklízečka 1,00/8 Virt Josef školník 1,00/8 Školní jídelna Nováková Jaroslava vedoucí školní jídelny 0,688/5,5 kuchařka 0,312/2,5 Vincencová Miloslava kuchařka 0,875/7 uklízečka 0,125/1 Kamešová Květuše kuchařka 0,750/6 Ostatní pracovníci na dohodu jméno pracovní zařazení úvazek Líbl Michael učitel anglického jazyka 3 hodiny týdně v 9. ročníku Vedoucí zájmových útvarů odměna dle vykonané práce Celkový počet dnů nemocenské: 92 z toho pedagogové: 27 Paní učitelka Iveta Neradová uspořádala pro přeškolní děti grafomotorický kurz. Na jeho uspořádání se dohodla s rodiči budoucích prvňáčků při zápisu do školy, kdy ještě některé děti neměly zafixovaný správný úchop tuţky.

8 3. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Cihlář Decastelová Dolejšová Chybová Jarošová Neradová Nováková Poláková Metodický kurz práce s výukovými pomůckami pro ekologickou výchovu vydávanými Rezekvítkem Jak získat grant Vrstevnický program Záţitková pedagogika I Činnostní učení v matematice ve 4. a 5. ročníku Tvořivá škola čtení a psaní v 1. ročníku Činnostní učení v matematice ve 3. ročníku Jak s dětmi na pozemních komunikacích Činnostní učení v matematice ve 4. a 5. ročníku Činnostní učení v matematice v 6. a 7. ročníku Činnostní učení v matematice v 8. a 9. ročníku Počítačem podporovaná výuka matematiky Hry ve vyučování matematice jako významná strategie vedoucí k rozvíjení klíčových kompetencí Vyuţití Excelu k řešení prakticky orientovaných matematických úloh Učebnice matematiky Fraus pro 6. ročník Činnostní učení v matematice v 1. a 2. ročníku Činnostní učení v matematice v 6. a 7. ročníku Činnostní učení v matematice v 8. a 9. ročníku Činnostní učení v matematice ve 4. a 5. ročníku Kurz anglického jazyka pro začátečníky (celoroční) Činnostní učení v matematice ve 3. ročníku Činnostní učení ve výuce anglického jazyka ve 3. ročníku Školní druţina a reforma školního kurikula Podzimní náměty Tvořivá škola čtení a psaní v 1. ročníku Činnostní učení v matematice ve 3. ročníku Svoboda Renesanční střípky. Rok 1968 Špetlová Vaněčková Podzimní náměty Rizikové chování a jeho prevence Kriminalita a drogy se drţí za ruce Mediální výchova a její zapojení do výuky Supervizní seminář pro preventisty Kriminalita a drogy se drţí za ruce Taneční ochutnávka aneb výběr tanců Aktivizační metody ve výuce českého jazyka Všichni: OSV 1

9 4. Údaje o výsledcích vzdělávání ţáků Ve školním roce 2007/2008 měla škola 7 tříd, z toho 3 třídy na I. stupni a 4 třídy na II. stupni. Počty ţáků ve školním roce 2007/2008 v jednotlivých ročnících jsou uvedeny v následující tabulce (jedná se o údaj na konci školního roku, během roku se dvě děti odstěhovaly): Ročník Celkem Chlapci Dívky Celkem Výsledky vzdělávání: Ročník Prospěli Prospěli Neprospěli s vyznamenáním Celkem S vyznamenáním: 93 % ţáků 1. stupně 34 % ţáků 2. stupně Chování: V jednom případě byla sníţena známka z chování, byla udělena jedna důtka ředitele školy. Zameškané hodiny celkem: 4 505, všechny byly omluvené Průměr na ţáka: 44,72 29 ţáků obdrţelo na konci školního roku kniţní odměnu za reprezentaci školy v soutěţích, za příkladnou práci v třídní samosprávě, za studijní výsledky apod.

10 Bylo předáno 8 pochvalných listů za práci v třídní samosprávě. 17 ţáků obdrţelo diplom ředitele školy: za 1. aţ 3. místo v OK, KK soutěţe a za dlouhodobou úspěšnou reprezentaci školy v různých soutěţích (ţáci 9. ročníku). Zapojení ţáků do soutěţí Druh Školní kolo/obk Okresní kolo Umístění sportovní stolní tenis - ŠK OK st. ţáci sálová kopaná - ObK Coca Cola cup - ObK Preventan cup vybíjená OK 4. a 5. roč. McDonalds Cup - ObK florbal ŠK atletická olympiáda malá kopaná OK ml. ţáci OK st. ţáci OK ml. ţáci OK st. ţáci OK st. ţáci 2. m. vrh koulí 8. m. hod míčkem humanitní předměty: recitační soutěţ - ŠK všech kat., ObK olympiáda v českém jazyce - ŠK dějepisná olympiáda - ŠK konverzační soutěţ v anglickém jazyce - ŠK OK m. (ze 40) OK OK. přírodovědné předměty zeměpisná olympiáda - ŠK všech kat. Klokan ŠK 3.-9.r. Pythagoriáda 6. a 7. roč. ŠK matematická olympiáda Z6 ŠK OK kat. I., II., III. 6. m., 8. m. OK 6.roč m. OK Z m. ostatní soutěţe O nejkrásnější vánoční pohlednici Dětská výtvarná dopravní soutěţ - RpK Centropen výtvarná olympiáda - RpK OK 1. m.

11 Malování na počítači OK 1. m. Všeználek OK 5. roč. 4. m. Talentová soutěţ OK 2. m. v psaní na klávesnici počítače Pelhřimovský zvonek OK 3. m. Dopravní soutěţ cyklistů Soutěţ hlídek mladých zdravotníků OK ml. ţ. 4. m. OK st. ţ. 1. m. KK st. ţ. 3. m. OK ml. ţ. OK st. ţ.. Vysvětlivky: ŠK - školní kolo soutěţ ObK - oblastní kolo soutěţe OK - okresní kolo soutěţe KK - krajské kolo soutěţe RpK - republikové kolo soutěţe Přehled akcí pro ţáky Září: - slavnostní zahájení školního roku - beseda se spisovatelkou Edou Kriseovou nad knihou Prázdniny s Bosonoţkou 5. roč. - DDH Pelhřimov 4. roč. - Zbraně a zbroj vrcholné gotiky Pernštejni 1. a 2. stupeň Říjen: Listopad: Prosinec: Leden: - Halloween v tělocvičně školy - výstavka Barvy podzimu - ÚP beseda s 9. roč. - Mikulášská nadílka - vánoční dílna - vánoční besídky - výstavka vánočních dekorací - společné dopoledne s dětmi z MŠ - zápis do 1. třídy - zhotovení krmítek pro ptáčky, krmení ptáčků

12 Únor: Březen: Duben: Květen: Červen: - Čertův švagr 1. stupeň - protidrogový výcvik peer aktivistů - maškarní karneval - návštěvy místní knihovny - velikonoční výstavka - Hurá, jaro je tady aneb Velikonoce jsou za dveřmi 1. stupeň - Energie pro budoucnost přednáška pro ročník - Hadi a jiná exotická zvířata 1. a 2. stupeň - oslava Čarodejnic - DDH Pelhřimov 4. roč. - školní výlet ročníku Praha - Úřad práce Pelhřimov 8. roč. - Školní výlet 5. ročníku Havlíčkův Brod - Den dětí - K. Čapek Doktorská pohádka 1. stupeň - beseda s lékařem na téma AIDS, - 2. stupeň - Ratatoulle 1. i 2. stupeň - školní výlet ročníku Pálava, Mikulov - beseda s kosmetičkou pí Hořejšovou roč. - Memento 2. stupeň protidrogově zaměřený pořad - školní akademie - slavnostní vyřazení ţáků 9. ročníku na OÚ

13 Učební plány Základní škola, č. j /96-2 Předmět Ročník Český jazyk Anglický jazyk Matematika Prvouka 2 3 Přírodověda 2/1 2 Vlastivěda 1/2 2 Chemie 2 2 Fyzika Přírodopis 2 2 2/1 Zeměpis 2 2 1/2 Dějepis Občanská výchova Rodinná výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Praktické činnosti Anglická konverzace Informatika Volitelné předměty Tělesná výchova Nepovinné předměty x) Týdenní dotace x) Náboţenství Poznámky k učebnímu plánu pro 2. stupeň Volitelné předměty v ročníku: Název 7. r. 8. r. 9. r. Informatika Cvičení z českého 1 jazyka Přírodovědné praktikum 1 Cvičení z matematiky 1 Celková časová dotace 2 2 2

14 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, č. j. 200/ UČEBNÍ PLÁN PRO 1. STUPEŇ Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Ročník Celkem Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Anglický jazyk Matematika a její aplikace Informatika a komunikační technologie Matematika Informatika Člověk a jeho svět Prvouka Přírodověda Vlastivěda Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Pracovní činnosti Průřezová témata Celková povinná časová dotace Z toho disponibilní časová dotace

15 UČEBNÍ PLÁN PRO 2. STUPEŇ Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Ročník Celkem Jazyk a jazyková Český jazyk komunikace a literatura Anglický jazyk Matematika a její Matematika aplikace Informační a Informatika komunikační technologie Člověk a společnost Dějepis Občanská výchova Člověk a příroda Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Pracovní činnosti Průřezová témata Volitelné předměty Celková povinná časová dotace Z toho disponibilní časová dotace Učební plán je upraven podle Opatření ministryně školství, mládeţe a tělovýchovy, kterým se mění RVP ZV č.j / ze dne 26. června 2007.

16 Přehled zájmových útvarů Název Ročník Vedoucí Počet ţáků Aerobik Markéta Krčilová 16 Keramický Iveta Neradová 31 Keramický Iveta Neradová Florbal Mgr. Hana Poláková 31 Florbal Mgr. Irena Strnadová Florbal Mgr. Jaromír Cihlář Německý jazyk Mgr. Marie Dolejšová 10 Německý jazyk Mgr. Marie Dolejšová Práce na počítači Mgr. Jaromír Cihlář 11 Sportovní hry Mgr. Hana Vaněčková 17 Stolní tenis Dana Nováková 13 Vybíjená Jana Decastelová 15 Výtvarný Mgr. Věra Špetlová 11 Zdravotnický Jana Decastelová 13 Psaní na počítači 6. Marie Dolejšová 10 Psaní na počítači 7. Marie Dolejšová 12 Celkem 190 Hodnocení Minimálního preventivního programu 2007/2008 Minimální preventivní program byl splněn: - spolupráce s ÚP - 2 ţáci se zúčastnili protidrogového výcviku na základně DDM Hříběcí - čtyřhodinová přednáška HIV+AIDS - dramatizace knihy Radka Johna Memento - 8. ročník výcvik 1. pomoci - záţitkový kurz byl zaměřen na přátelství a kamarádství - děti vyuţívaly schránku důvěry, školní parlament - ţáci vytvořili 5 čísel školního časopisu - pracovaly všechny zájmové útvary - třídní učitelé pracovali podle programu v třídnických hodinách a ve výukových předmětech Během školního roku nebyly řešeny ţádné váţné přestupky proti školnímu řádu. (V. Špetlová)

17 5. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti - Halloween - vánoční dílna pro širokou veřejnost (velmi úspěšná akce dle hodnocení hostů) - maškarní karneval - keramický krouţek pro dospělé - školní akademie - vystoupení na vítání občánků - posvícenská zábava - skákací hrad při příleţitosti Dne dětí - školní časopis O nás pro nás - články o škole v Ţelivských ozvěnách - velikonoční výstavka - vývěsní skříňka v obci - vystupování dětí z aerobiku na kulturních akcích - rozloučení ţáků 9. ročníku s MŠ - slavnostní vyřazení ţáků 9. ročníku ze ZŠ na OÚ - sběr kaštanů a ţaludů pro myslivecké sdruţení 6. Údaje o přijímacím řízení a zápisu do ZŠ ZŠ ukončilo 16 ţáků. Umístění je následující: - gymnázium 2 - SOŠ 8 - SOU 6 Zápis do 1. třídy: - zapsáno 11 ţáků - odklad 1 ţák 7. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI V loňském roce ČŠI neprovedla ţádnou kontrolu. 8. Základní údaje o hospodaření školy Viz příloha

18 V Ţelivě 29. srpna 2008 Mgr. Marie Dolejšová řed. školy

19 Vyučuje předmětu, kabinety, činnosti: Jméno vyučuje předmětu kabinety, Činnosti Decastelová 4. roč. /bez Hv, Tv, Aj, Vl, Přv/ Vv1+2,3,4+5, Pč roč. CO kab. prvouky plavání 4 dopravní výchova 4 integrovaní ţáci KMČ ZÚ vybíjená Dolejšová Trnková Poláková H. Vejvodová Jarošová řed. školy M 6,9, Mp 9 3. roč. /bez Tv, Vv, Hv, Prv/ Aj 4,5 1. roč. /bez Hv, Vv/ Tv 1+2, Tv 3, Tv 4+5, Pč roč. Prv 1,2,3, Přv 4, Vl 4 6. roč. M 5,7,8, F 6,7,8,9, kab. tělesné výchovy kab. M, F pronájem tělocvičny ZÚ - psaní na počítači 9 německý jazyk 6-7,8-9 plavání 3 ZÚ - anglický jazyk 2-3,4,5 správce tělocvičny evidence školních potřeb integrovaní ţáci ZÚ - florbal 2-4 správce speciální učebny Prokopová Strnadová Svoboda 7. roč. Př 6,7,8,9, Ch 8,9, Z 6,7,8,9, Přv 5, Pč 9 9. roč. Čj 5 /lit. a sloh/,9, Aj 6,7,8,9, Ov 6+7,8+9, Ak 7 metodik inf. a kom. technologií Vl 5, D 6,7,8,9, I 9, Pč 6,7,8, Za 7,8, Tvh 6+7, 8+9 kab. Př, Ch, Z kab. Č.j., Ov, cizích jazyků učit. knihovna kab. D, didaktické techniky, pěstitelství ZÚ biologický správce školního pozemku pokladník SRPDŠ integrovaní ţáci ZÚ - florbal 5-6 správce počítačové učebny ZÚ - florbal práce na počítači Špetlová Vaněčková metodik prevence Čj 2,5/mluv./,7, Vv 6+9,7+8, Rv 8+9 výchovný poradce 8.roč. kab. Vv, šití, vaření kab. Hv ţákovská knihovna sklad učebnic 1. a 2. stupně zájmová činnost ţáků nástěnky v hlavní chodbě ZÚ výtvarný LVZ ZÚ vybíjená

20 Čj 6,8, Hv 1+2,3,4+5,6,7,8,9, Pa 7+8, Tvd 6+7, 8+9 Nováková vychovatelka ŠD kab. ŠD archivace a skartace mat. ZÚ - stolní tenis košíková Virt školník-údrţbář, topič kab dílen správce dílen

21 Přehled výuky předmětů z hlediska způsobilosti: Ú O P N (v procentech) I. stupeň 70,2 1,7 7,0 21,1 II. stupeň 50,5 27,8 11,3 10,4 Vysvětlivky: Ú-úplná, O-pouze odborná, P-pouze pedagogická, N- nevyhovující Změny v pedagogickém sboru: - Procházková Alena - prac. smlouva na dobu určitou od 28. srpna /důch./ 2001 do 30. června 2002 /prac. úvazek hod./ - Prokopová Marie - prac. smlouva z prodlouţena do 31. července 2002 /prac. úvazek 1.0/ - Svoboda Petr - prac. smlouva z prodlouţena do 31. července 2002 /prac. úvazek 1.0/ Ostatní pracovníci v pracovním poměru: jméno pracovní zařazení úvazek/hod. Maděra Jiří školník-údrţbář 1.0/8 topič /říjen-duben/ 0.563/4,5 Pikalová Hana uklízečka 0.938/7,5 Virtová Jana uklízečka 0.938/7,5 Jarošová Marie vedoucí ŠJ 0.688/5,5 Kamešová Květuše kuchařka 0.875/7 uklízečka 0.125/1 Vincencová Miloslava kuchařka 0.875/7 uklízečka 0.125/1 Pikalová Hana kuchařka 0.313/2,5 od /3,5 Ostatní pracovníci na dohodu: jméno pracovní zařazení úvazek Dolejšová Marie ved. zájmových útvarů 3 hod. týdně Grambal Ján duchovní 2 hod. týdně Sochůrek Miroslav ved. zájmového útvaru 2 hod. týdně Krčilová Markéta ved. zájmového útvaru 3 hod. týdně

22 Pracovní smlouva na vedlejší pracovní poměr - vychovatel ŠK: jméno Hlináková Kateřina 0.179/3 Prokopová Marie 0.179/1 Strnadová Irena 0.179/1 Svoboda Petr 0.268/3 Vaněčková Hana 0.179/1 Absence pracovníků, nemocnost: úvazek denní/hod. pedagogičtí pracovníci: 62 dny /+ 2 dny ošetřování člena rodiny/ provozní zaměstnanci: 7 dnů zaměstnanci ŠJ: 59 dnů Zákon č. 155/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 65/1965 Sb.j, zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony - účinnost od 1. ledna 2001: výběr některých ustanovení: - délka pracovní doby - 40 hodin týdně - přestávka na jídlo a oddech nejdéle po 4,5 hod. nepřetrţité práce - přestávky v práci se nezapočítávají do pracovní doby - povinná přítomnost všech zaměstnanců na pracovništi /základní pracovní doba/ - minimálně 5 hodin v kaţdém pracovním dnu - delší dovolená - základní výměra dovolené - 4 týdny - všichni pedagogičtí pracovníci - 8 týdnů 4. Údaje o zařazování dětí Byla vydána následující rozhodnutí: č.j. Ro 1/ o zařazení do základní školy - 15 č.j. Ro 2/01 - o zařazení dětí do školní druţiny - 25 č.j. Ro 3/01 - o přijetí dětí do školní druţiny - 13 č.j. Ro 4/01 - o zařazení dětí do školní jídelny č.j. Ro 5/01 - o uvolnění z vyučování tělesné výchovy č.j. Ro 6/01 - o přijetí do školního klubu - 42 č.j. Ro 7/02 - o uvolnění z vyučování tělesné výchovy č.j. Ro 8/02 - o odkladu povinné školní docházky Mezi integrované ţáky bylo zařazeno 9 dětí. Ve všech případechbyla diagnostikována určitá míra dyslexie, dysortografie a dysgrafie. ZŠ úzce spolupracuje s PPP v Pelhřimově. O integravané ţáky pečují v době mimo vyučování: Hana Poláková, Jarmila Pospíšilová, Jana Decastelová, Irena Strnadová. Všechny jsou absolventkami kurzu náprav specifických poruch učení. Naplněnost tříd: v průměru připadá na jednu třídu 13,44 ţáka. Výhled do budoucna: 2002/ (včetně OŠD) 2003/ / / / Údaje o výsledcích vzdělávání žáků třída ţáci se samými 1 prospěli neprospěli I

23 II III IV V stupeň 31 = 41.3 % třída prospěli s vyzn. prospěli neprospěli VI VII VIII IX stupeň 17 = 36.9 % 25 ţáků obdrţelo na konci školního roku kniţní odměnu za reprezentaci školy v soutěţích, za příkladnou práci v třídní samosprávě, za studijní výsledky apod. Byl předán 1 pochvalný list za práci v třídní samosprávě a 5 pochvalných listů za zpracování projektu o naší obci v soutěţi Mládí a vědění. 3 ţáci obdrţeli diplom ředitele školy: 1 za 1. místo v OK matematické olympiády Z8, 2 za dlouhodobou úspěšnou reprezentaci školy v šachových soutěţích. V chování nedošlo během roku k závaţným přestupkům proti Řádu školy, nikdo nebyl hodnocen sníţeným stupněm. Drobné prohřešky, jako je zapomínání pomůcek, úkolů, nepřipravenost na vyučování, ale také náznaky vulgárního chování, ubliţování si navzájem nebo nerespektování poţadavků vyučujících, se podle závaţnosti řešily domluvou, zápisem do ţákovské kníţky, napomenutím třídního učitele nebo důtkou třídního učitele. Během roku ţáci zameškali celkem hodin, coţ odpovídá asi 75 hodinám na jednoho ţáka. Základní školu ukončilo 12 ţáků: gymnázium - 1 SOŠ - 3 /z toho 2 mimo okres Pe - Havlíčkův Brod 1, Tábor 1/ - SOU studijní - 4 SOU učební - 4 Jedenáct ţáků bylo přijato v 1. kole přijímacích zkoušek, jeden ţák ve druhém kole. 6. Akce žáků Ţáci naší školy se zúčastnili následujících soutěţí: Druh Školní kolo Okresní kolo Umístění sportovní: stolní tenis - ŠK ObK ke Dni studentstva čtyřhra 2.m. jednotl. 3.m. OK ml. ţáci jarní laťka ŠK florbal ŠK OK st. ţáci OK st. ţáci OK ml. ţáci OK st. ţáci 4.m vybíjená OK 4. a 5. roč. 2.m. OK 6. a 7. roč. OK 8. a 9. roč 1.m atletická olympiáda OK ml. ţáci d 1.m. (míček) h 4.m. (míček)

24 malá kopaná OK st. ţáci 3.m. (výška) 6.m. (1000 m) 9.m. (dálka) OK st. ţáci šachy šachový turnaj jednotlivců - ŠK 1.st. šachový turnaj jednotlivců - ŠK 2.st. přebor škol v šachu - OK 1.st. OK 2.st. RgK 2.st 3.m. 1.m. 6.m. humanitní předměty: recitační soutěţ - ŠK všech kat. ObK IV. kat. III. kat. 2.m. 3.m. soutěţ mladých historiků - ŠK konverzační soutěţ v anglickém jazyce - ŠK přírodovědné předměty zeměpisná olympiáda - ŠK všech kat. matematická soutěţ n Klokan ŠK 3.-9.r. OK IV.kat. olympiáda v Č.j. - ŠK OK OK. 7.m OK kat. A. 9.m Pythagoriáda OK 6.roč. ŠK 6.roč. 2 úspěšní řešitelé 7.roč. ŠK 7.roč. 2 úspěšní řešitelé matematická olympiáda ŠK 6.,7.,8.roč. OK 8.r.. 1.m 5.m. chemická korespondenční soutěţ výtvarné soutěţe Vůně Vánoc. 2.m Zimní olympiáda Alšova země - RpK Krásná jako kvítka - RpK Cena Itálie RpK Stonoţka "Vánoční blahopřání"- 26 obrázků "Zdravá výţiva" - 60 obrázk soutěţ v psaní na klávesnici dopravní soutěţ cyklistů ŠK I.,II.kat OK I.kat. 4.m. OK II.kat. 2.m soutěţ HMZ - OK I.kat. OK II. kat.

25 multimediální projekt "Mládí a vědění 2001" téma práce: Naše obec Vysvětlivky: ŠK - školní kolo soutěţe ObK - oblastní kolo soutěţe OK - okresní kolo soutěţe RgK - regiolnální /krajské/ kolo soutěţe RpK - republikové kolo soutěţe Ostatní akce pořádané školou Září: Říjen: Listopad Prosinec - slavnostní zahájení školního roku v tělocvičně školy za přítomnosti pozvaných hostů a rodičů dětí 1. roč. - návštěva dětí z MŠ v 1. třídě - návštěva ţáků 1. roč. v MŠ - dopravní hřiště Pelhřimov - 4. roč. - divadelní představení v Humpolci - "Kocourek Modroočko" - 1. st Den smutku - ţáci základní školy uctili památku obětí teroristického útoku v USA 3 minutami ticha - exkurze ţáků 2. stupně - meteorologická stanice Košetice, Chýnovská jeskyně, dům Fr. Bílka v Chýnově, hrad Kámen, muzeum A. Sovy v Pacově - návštěva občanů švýcarské obce Kiesen v ZŠ - kulturní vystoupení ţáků, prohlídka školy, výměna dárků - výstavy: "Plody a plodiny léta a podzimu" "Houby známé i méně známé" v hlavní chodbě školy - loutkové představení "O třech prasátkách" - 1. a 2. roč. - beseda s kronikářem obce p. Melicharem v 9. roč. na téma: Historie obce Ţeliv a její současnost, práce kronikáře - výstava "Herbáře" v hlavní chodbě školy - práce ţáků 7. a 8. ročníku - výstava "Sklízíme-sbíráme dary přírody" v hlavní chodbě školy - účast na podzimní výstavě "Kouzelný podzim" v MŠ - návštěva "Mozaiky škol" v Pelhřimově - beseda zástupců ÚP v Pelhřimově s ţáky 9. roč. - beseda zástupců ÚP v Pelhřimově s rodiči ţáků 9. roč - beseda zástupců SOU Friedova Pelhřimov s ţáky 9. r. - filmové představení "Tmavomodrý svět" - 2. st. - návštěva dětí z MŠ na 1.st. s programem lidových tradic: Svatý Martin, Svatá Kateřina - mikulášská nadílka - kulturrní představení v Humpolci "Kde se vzaly Vánoce"- 1. a 2. st. - loutkové představení "Vánoční pohádka"

26 - zeměpisná přednáška "Rusko - krásná i krutá Sibiř" - kino Humpolec - 2. st. - vánoční besídky ve třídách, zdobení stromků, připomenutí vánočních zvyků - zhotovení vánočních a novoročních přání pro zaměstnance MŠ, OÚ, pošty, obchodů, paní doktorku, atd. - výstava svícnů a vánočních vazeb v hlavní chodbě školy Leden Únor: Březen Duben Květen - návštěva předškolních dětí z MŠ v 1. třídě, prohlídka školy - příprava na zápis do 1. třídy - návštěva dětí z MŠ v přírodovědném kabinetu - zapůjčení některých pomůcek do MŠ - loutkové představení "Zimní pohádka" - 1.a 2.roč. - zápis do 1. ročníku - výchovně vzdělávací pořad - "Draví ptáci" - výstava "Čaje" v hlavní chodbě školy - loutkové představení "Červená Karkulka" - LVZ - Sokolská bouda v Krkonoších - masopustní průvod dětí z MŠ do ZŠ a ŠJ - maškarní karneval v tělocvičně školy - výchovně vzdělávací pořad "Jak válčili husité" - výstava "Větve a stromy v předjaří" v hlavní chodbě školy - jednorázová akce keramiků - výroba velikonočních vajíček - Měsíc knihy - besedy o knihách, výstavy knih ve třídách, beseda s knihovnicí pí Kasalovou, návštěva místní knihovny - návštěva dětí z MŠ na 1. stupni při příleţitosti "Vítání jara - vynášení Morény" - výzdoba školy na motivy velikonoc, výstava dětských prací s velikonočním motivem v hlavní chodbě školy - hudební představení "Zpívající les" - divadlo Havlíčkův Brod - Stonoţkové hnutí- setkání ţáků s pí Bellou Grand Jensen, kp. Tučkem - plavecký kurz pro ţáky 3. a 4. roč. - loutkové představení "Jarní pohádka" - jednorázová akce keramiků - dárky ke Dni matek - výstava "Co dělá příroda, člověk?" v hlavní chodbě školy - Botanická zahrada Tábor - exkurze biologického krouţku - ţáci 8. roč. absolvovali informační dopoledna na ÚP v Pelhřimově - fotografování tříd - p. Dvořáček Humpolec - exkurze 6., 7., 8., 9. roč. - čistička odpadních vod Humpolec, sklárny Světlá n. Sázavou, kamenný lom Lipnice nad Sázavou - filmové představení "Otesánek" v Humpolci - 2. st. - filmové představení "Mach a Šebestová" v Humpolci 1.st. - oslava Dne dětí /hry, soutěţe, vybíjená, fotbal, florbal, sladké odměny/

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2015/2016 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Učební plán - 1. stupeň

Učební plán - 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Umění a kultura (1) (1) Vyučovací předmět 1. Český jazyk a literatura (35)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2011/2012 Škola: ZŠ Polešovice zspolesovice@uhedu.cz Ředitelka školy: Mgr. Jiřina Martykánová Tel. 572593161 Školní metodik prev.: Mgr. Renata Šimková simkovar@seznam.cz

Více

Hodnocení školního roku 2010/2011

Hodnocení školního roku 2010/2011 Hodnocení školního roku 2010/2011 1. Oblast vzdělávací a výchovná 1.1 Ve šk. roce 2010/2011 jsme vyučovali podle vzdělávacího programu Obecná škola v 5. ročníku a podle vlastního školního vzdělávacího

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Učební plán 1. stupeň 1. - 5. ročník oblasti předměty

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP.

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP. 4. UČEBNÍ PLÁNY 4.1 Učební plán 1. stupeň běžná třída Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Minimální časová dotace dle RUP Vyučovací předmět Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Celkem předměty Z toho DČD Český jazyk

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min.

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min. Organizace školního roku 2014 / 2015 Učební plán na školní rok ŠVP Cesty min. hodin disponibilní hod. Český jazyk 9 10 8 7 7 35 6 Angličtina -- -- 3 3 3 9 0 Matematika 4 5 5 5 5 20 4 Prvouka 2 2 3 -- --

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2012-2013

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2012-2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELIV okres Pelhřimov 394 44 ŽELIV 220 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2012-2013 V Želivě 11. 9. 2013 Zpracovala: Mgr. Marie Dolejšová řed. školy 1. Základní údaje o škole Název:

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j. 07/239 Škola: Základní škola a mateřská škola Dubicko, příspěvková organizace Ředitelka školy: PhDr. Ivana Křížková

Více

ZŠ SENOŽATY. školní rok

ZŠ SENOŽATY. školní rok VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZŠ SENOŽATY školní rok 2005 2006 Mgr. Zdeněk Vaněk Zprávu zpracoval: ředitel ZŠ Senožaty Mgr. Zdeněk Vaněk Zpráva byla uzavřena: 31. 08. 2006 Zpráva byla předána: Městskému úřadu-odbor

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV Název programu: TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení V Litvínově dne 1.9.2015..... Mgr. Pavla Tomášová, ředitelka školy OBSAH ŠVP 1. Identifikační

Více

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 Učební plán ŠVP - I. stupeň Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předměty I. stupeň 1. 2. 3. 4. 5. 1. - 5. ročník

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny:

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny: 1. Vzdělávací program školy Ve všech ročnících bude probíhat výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Votice s motivačním názvem Škola pro 21. století, 1.9. 2010 č.j.566/2010.

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2012-2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2012-2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2012-2013 Základní škola a mateřská škola Milešovice, okr. Vyškov, příspěvková organizace Milešovice 112 683 54 Otnice 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název

Více

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek ŠKOLA : ZŠ a MŠ Horní Jiřetín ŠK. ROK : 2014/2015 1.SEZNÁMENÍ

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A 4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika

Více

Vyučovací 1. 2. 3. 4. 5. Celkem. Prvouka 2 2 2 - - 6 Přírodověda - - - 1 2 3 Vlastivěda - - - 2 1 3 Hudební výchova 1 1 1 1 1 5 Výtvarná výchova

Vyučovací 1. 2. 3. 4. 5. Celkem. Prvouka 2 2 2 - - 6 Přírodověda - - - 1 2 3 Vlastivěda - - - 2 1 3 Hudební výchova 1 1 1 1 1 5 Výtvarná výchova 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 UČEBNÍ PLÁN - 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace (20) Informační a komunikační technologie (1) Člověk a jeho svět (12) Umění a kultura

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní školu, IZO: 108047610 b) Školní družinu a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovnu,

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Učební plán pro 1. 5. ročník ZŠ Sever

Učební plán pro 1. 5. ročník ZŠ Sever Učební plán pro 1. 5. ročník ZŠ Sever Vzdělávací oblast (šk. rok 2008/2009-2012/2013) Ročník Předmět 1. 2. 3. 4. 5. Min. čas.dotace Dispon. hodiny Jazyková komunikace Český jazyk 8+1 7+1 8+1 6+2 6+1 35

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

11. Vybíjená (Preventan Cup)

11. Vybíjená (Preventan Cup) Příloha č. 1 b PŘEHLED SOUTĚŽÍ A AKCÍ 2013-14 (soutěže doporučené MŠMT ČR + ostatní) termín název soutěže určeno pro místo konání zodpovědný pracovník září 31.8.-1. Vesele do nového školního roku veřejnost

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Škola: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Oblast: Dokumentace školy Základní právní norma: ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 Název: Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Č.j.: 1572/2013/ZŠ

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Základní škola a mateřská škola Brtnice

Základní škola a mateřská škola Brtnice Základní škola a mateřská škola Brtnice Program práce ZŠ na školní rok 2013 2014 Program práce školy schválen na pedagogické radě 26. 8. 2013 Mgr. Blanka Čerklová ředitelka školy VIZE 1. Komunitní škola

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa UČEBNÍ PLÁN Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Český jazyk

Více

Výroční zpráva. školní rok 2010/11

Výroční zpráva. školní rok 2010/11 Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského náměstí 198 okres Mělník, příspěvková organizace Výroční zpráva školní rok 2010/11 O B S A H: I. Základní údaje II. III. IV. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti ZŠ SENOŽATY. školní rok

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti ZŠ SENOŽATY. školní rok VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZŠ SENOŽATY školní rok 2014 2015 1 Zprávu zpracoval: Miroslav Šimek Zpráva byla uzavřena: 31. 08. 2015 Zpráva byla předána : Městskému úřadu odb. školství Humpolec Obecnímu úřadu

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 č.j. 1513/2012/ZŠ a MŠ P R O V O Z N Í Ř Á D ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 I. Údaje o zařízení organizační součást ZŠ ADRESA: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 TELEFON: 312 681

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2015/2016 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 8. 9. Fotografování prvňáčků TU 14. 9. Zahájení plaveckého výcviku 2.r., 3.r., MŠ Kom 22. 9. Měsíční porada všichni

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

IV. Školní učební plán

IV. Školní učební plán IV. Školní učební plán a) Východiska: Rámcový učební plán, který stanoví vzdělávací oblasti, vzdělávací obory a jejich minimální časové dotace a zároveň stanoví povinnou časovou dotaci pro jednotlivé stupně

Více

PŘÍLOHA: Učební plány

PŘÍLOHA: Učební plány PŘÍLOHA: Učební plány PŘÍLOHA: Učební plán 1 Celkový 1. stupeň Vzdělávací oblasti (obory) ŠVP RVP Matematika a její aplikace 20 + 4 20 Matematika 20 + 4 0 Jazyk a jazyková komunikace 44 + 5 44 Anglický

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Zvířátka kolem nás Do roku 2014 2. Personální zajištění

Více

Hájkovo náměstí 1, 257 86 Miličín

Hájkovo náměstí 1, 257 86 Miličín Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Miličín okres Benešov za školní rok 2010/2011 Č.j.: S24/11 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Miličín okres Benešov adresa

Více