Výroční zpráva o činnosti školy za rok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2007-2008"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŢELIV okres Pelhřimov ŢELIV 220 Výroční zpráva o činnosti školy za rok V Ţelivě Zpracovala: Mgr. Marie Dolejšová řed. školy

2 1. Základní údaje o škole Název: Základní škola Ţeliv, okres Pelhřimov Adresa: Ţeliv 220 Součásti školy: základní škola školní druţina školní klub školní jídelna Kontakty: tel./fax: IČO: RED-IZO: Ředitelka: Výchovná poradkyně: Vychovatelka školní druţiny: Koordinátorka ŠVP: Mgr. Marie Dolejšová Mgr. Hana Vaněčková Dana Nováková Mgr. Irena Strnadová Školská rada: zřízena usnesením 17. zasedání Zastupitelstva obce Ţeliv ze dne účinnost zřizovací listiny od 1. září 2005 Zřizovatel: Obec Ţeliv Adresa: Ţeliv 320 Kontakty: tel.: IČO: Vzdělávací programy: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j. 200/ (1. a 6. ročník) Základní škola, č. j /96-2 ( , ročník)

3 Charakteristika školy Předmět činnosti: - zabezpečování výuky a výchovy ţáků v oblasti základního vzdělávání v rámci plnění povinné školní docházky dle obecně závazných předpisů platných pro základní školství - provozování školní druţiny jako zařízení pro vyuţití volného času dětí - provozování školního klubu jako zařízení pro vyuţití volného času dětí - provozování školní jídelny jako zařízení k zabezpečení školního stravování ţáků mateřské a základní školy - zajištění závodního stravování zaměstnanců mateřské a základní školy Organizace školního roku 2007/ září zahájení školního vyučování 25. a 26. října podzimní prázdniny 22. prosince 2007 aţ 2. ledna vánoční prázdniny 31. ledna ukončení 1. pololetí 1. února pololetní prázdniny 10. března aţ 16. března jarní prázdniny 20. března aţ 21. března velikonoční prázdniny 27. června ukončení školního vyučování Zapojení do projektů: Zpracovány byly 3 projekty: 1. Podpora činnosti keramického a výtvarného krouţku Fond Vysočiny - neuspěl 2. Prevencí ke sníţení úrazovosti dětí Fond Vysočiny uspěl Kč 3. Vyuţití ICT a rozvoj komunikačních a prezentačních dovedností ţáků ve všeobecně vzdělávacích a odborných předmětech na Základní škole Ţeliv, okres Pelhřimov OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost výběrové řízení proběhne v březnu 2009 Důraz je kladen na: - estetickou výchovu a vztah k ţivotnímu prostředí - rozvoj tělesné zdatnosti ţáků - protidrogovou prevenci - realizován minimální preventivní program "Škola bez drog - rozvoj samostatného myšlení, práci s informacemi, s naučnou literaturou, s osobním počítačem a internetem - rozvoj jazykových znalostí /udrţování přátelských vztahů se školou a obcí Kiesen ve Švýcarsku/ - rozvoj komunikativních dovedností - integraci ţáků se specifickými poruchami učení - péči o talentované ţáky - zdravý ţivotní styl a péči o vlastní zdraví - zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při výchově a vzdělávání ţáků - dopravní výchovu - výchovu k volbě povolání - problematiku ochrany člověka za mimořádných událostí Pitný reţim: - ţáci mají zajištěný čaj nebo šťávu po celou dobu vyučování ve třech termonádobách umístěných na chodbě školy - škola je zapojená do akce školní mléko

4 Materiální zabezpečení výuky a provozu: teoretické vyučování - počet učeben celkem 13 z toho odborných 6 počet laboratoří 0 počet tělocvičen 1 praktické vyučování /počet míst pro praktické vyučování/ - školní dílna 18 cvičná kuchyně 15 šití 15 školní pozemek, jeho součástí je sklad nářadí jiná zařízení kabinety - přírodopisu, chemie, fyziky, matematiky a zeměpisu, jazyků, občanské výchovy a dějepisu, výtvarné výchovy, prvouky, tělesné výchovy, dílen, 1. stupně, školní druţiny informační centrum v něm je umístěna školní knihovna a část učitelské knihovny, zejména knihy vyuţitelné ţáky (encyklopedie apod.), 4 počítačové stanice tělovýchovný blok - tvoří ho tělocvična, nářaďovna, kabinet Tv, oddělené šatny pro chlapce dívky, sprchy, toalety pro chlapce a dívky a keramická dílna školní hřiště - malé hřiště na vybíjenou, doskočiště, betonový stůl na stolní tenis, kovové prolézačky, větší hřiště na kopanou Základní škola je v provozu 42 let. V zimním období je vytápěna ústředním topením (hnědá kostka, koks, dřevo). Provedené opravy: - obloţení stěn na toaletách u tělocvičny - výměna 8 ks radiátorů - provedena úprava školního hřiště - do prostoru školní zahrady byl zřízen odpočinkový kout - výměna bojlerů zásobujících teplou vodou kuchyň a bojleru ve sprchách - vybílení VII. třídy Změny ve vybavení školy: - renovace školního nábytku vyměněny desky školních lavic v IX. třídě - zhotovení vývěsních skříněk na chodbu před učebnu informatiky - renovace zařízení ředitelny školy - nákup lednice do školní kuchyně - renovace stávajících počítačů - škola získala 6 ks pouţitých počítačů od firmy e-on a 4 pouţité laserové tiskárny - díky těmto počítačům byly všechny kabinety učitelů vybaveny počítačem a tiskárnou - nákup interaktivní tabule a příslušenství (včetně dataprojektoru) - nákup nové pilonové tabule (obě tabule byly umístěny do VII. třídy) - tabule dubno ze VII. třídy byla přemístěna do V. třídy, kde dosud byla původní dvoukřídlá tabule - průběţně doplňovány učební pomůcky, nákup knih a metodického materiálu, a to vše s ohledem na finanční prostředky školy -

5 Technický stav budovy s poţadavky pro další období: - pokračovat v renovaci ţákovských lavic v VIII. třídě - vyměnit dvoukřídlou tabuli ve 4. třídě - zakoupit alespoň 1 interaktivní tabuli - pokusit se dále vylepšovat úroveň a stav počítačů - do VII. třídy je potřeba k interaktivní tabuli zakoupit nový počítač - postupně se vybavit videokamerou, event. dalším fotoaparátem - zakoupit (nechat vyrobit) nový nábytek do informačního centra - pořídit nové ţidle do počítačové učebny, aby měly stavitelnou výšku

6 2. Přehled pracovníků školy Pedagogičtí pracovníci /učitelé/: 10 z toho důchodci: 1 Vychovatelka ŠD: 1 Provozní pracovníci: 3 Pracovníci školní jídelny: 3 Účetní: 1 Počet tříd: 7 (1.+2. roč., roč.) Počet oddělení ŠD: Počet oddělení ŠK: 1 /přihlášeno 40 ţáků/ 1 /přihlášeno 50 ţáků/ Pedagogičtí pracovníci v pracovním poměru Jméno Kvalifikace Praxe k Cihlář Jaromír, Mgr. UK Praha 2 roky, 19 dní Způsobilost Bi-Ge učitelství VVP pro SŠ Decastelová Jana SVVŠ 34 roků, 117 dnů PŠ Praha Dolejšová Marie, Mgr. PF Č. Budějovice 26 roků, 36 dnů M-Z Jarošová Jana, Mgr. Jihočeská univerzita České Budějovice 6 roků, 231den M-Bi učitelství pro SŠ Neradová Iveta, Mgr. UK PF Praha 20 roků, 128 dnů 1. stupeň Nováková Dana SEŠ Pelhřimov 15 roků, 128 dnů vych. ŠD Poláková Hana, Mgr PF Č. Budějovice 29 roků, 345 dnů 1. stupeň Procházková Alena Vyšší ped.šk PF Č. B. důchodce M-F-On Chybová Ludmila Gymnázium Humpolec MD /studuje PF/ 1. stupeň Strnadová Irena, Mgr. PF Č. Budějovice 29 roků, 116 dnů Čj-On Svoboda Petr Mgr., UP Olomouc fak. Cyrilometod. teologická 12 roků, 51 den Vl, D Špetlová Věra, Mgr. PF Č. Budějovice 30 roků, 125 dnů Čj-Vv-Spd Vaněčková Hana, Mgr. PF Č. Budějovice 21 roků, 129 dnů Čj-Hv Změny ve sloţení pedagogického sboru: - pí učitelka Chybová odešla během prázdnin na mateřskou dovolenou - místo ní přišla pí uč. Neradová - paní učitelka Procházková pracovala na kratší úvazek 0,636 a to v 1. pololetí - paní učitelka Jarošová měla v 1. pololetí úvazek 0, 364 a od pololetí pak celý (i za Procházkovou) Pracovní úvazky: Dolejšová hodin Svoboda 20 (metodik ICT: -2 hodiny) Vaněčková 21 (výchovná poradkyně: -1 hodina) ostatní - 22

7 Ostatní pracovníci v pracovním poměru jméno pracovní zařazení úvazek/hod. Provozní pracovníci Pikalová Hana uklízečka 1,00/8 Virtová Jana uklízečka 1,00/8 Virt Josef školník 1,00/8 Školní jídelna Nováková Jaroslava vedoucí školní jídelny 0,688/5,5 kuchařka 0,312/2,5 Vincencová Miloslava kuchařka 0,875/7 uklízečka 0,125/1 Kamešová Květuše kuchařka 0,750/6 Ostatní pracovníci na dohodu jméno pracovní zařazení úvazek Líbl Michael učitel anglického jazyka 3 hodiny týdně v 9. ročníku Vedoucí zájmových útvarů odměna dle vykonané práce Celkový počet dnů nemocenské: 92 z toho pedagogové: 27 Paní učitelka Iveta Neradová uspořádala pro přeškolní děti grafomotorický kurz. Na jeho uspořádání se dohodla s rodiči budoucích prvňáčků při zápisu do školy, kdy ještě některé děti neměly zafixovaný správný úchop tuţky.

8 3. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Cihlář Decastelová Dolejšová Chybová Jarošová Neradová Nováková Poláková Metodický kurz práce s výukovými pomůckami pro ekologickou výchovu vydávanými Rezekvítkem Jak získat grant Vrstevnický program Záţitková pedagogika I Činnostní učení v matematice ve 4. a 5. ročníku Tvořivá škola čtení a psaní v 1. ročníku Činnostní učení v matematice ve 3. ročníku Jak s dětmi na pozemních komunikacích Činnostní učení v matematice ve 4. a 5. ročníku Činnostní učení v matematice v 6. a 7. ročníku Činnostní učení v matematice v 8. a 9. ročníku Počítačem podporovaná výuka matematiky Hry ve vyučování matematice jako významná strategie vedoucí k rozvíjení klíčových kompetencí Vyuţití Excelu k řešení prakticky orientovaných matematických úloh Učebnice matematiky Fraus pro 6. ročník Činnostní učení v matematice v 1. a 2. ročníku Činnostní učení v matematice v 6. a 7. ročníku Činnostní učení v matematice v 8. a 9. ročníku Činnostní učení v matematice ve 4. a 5. ročníku Kurz anglického jazyka pro začátečníky (celoroční) Činnostní učení v matematice ve 3. ročníku Činnostní učení ve výuce anglického jazyka ve 3. ročníku Školní druţina a reforma školního kurikula Podzimní náměty Tvořivá škola čtení a psaní v 1. ročníku Činnostní učení v matematice ve 3. ročníku Svoboda Renesanční střípky. Rok 1968 Špetlová Vaněčková Podzimní náměty Rizikové chování a jeho prevence Kriminalita a drogy se drţí za ruce Mediální výchova a její zapojení do výuky Supervizní seminář pro preventisty Kriminalita a drogy se drţí za ruce Taneční ochutnávka aneb výběr tanců Aktivizační metody ve výuce českého jazyka Všichni: OSV 1

9 4. Údaje o výsledcích vzdělávání ţáků Ve školním roce 2007/2008 měla škola 7 tříd, z toho 3 třídy na I. stupni a 4 třídy na II. stupni. Počty ţáků ve školním roce 2007/2008 v jednotlivých ročnících jsou uvedeny v následující tabulce (jedná se o údaj na konci školního roku, během roku se dvě děti odstěhovaly): Ročník Celkem Chlapci Dívky Celkem Výsledky vzdělávání: Ročník Prospěli Prospěli Neprospěli s vyznamenáním Celkem S vyznamenáním: 93 % ţáků 1. stupně 34 % ţáků 2. stupně Chování: V jednom případě byla sníţena známka z chování, byla udělena jedna důtka ředitele školy. Zameškané hodiny celkem: 4 505, všechny byly omluvené Průměr na ţáka: 44,72 29 ţáků obdrţelo na konci školního roku kniţní odměnu za reprezentaci školy v soutěţích, za příkladnou práci v třídní samosprávě, za studijní výsledky apod.

10 Bylo předáno 8 pochvalných listů za práci v třídní samosprávě. 17 ţáků obdrţelo diplom ředitele školy: za 1. aţ 3. místo v OK, KK soutěţe a za dlouhodobou úspěšnou reprezentaci školy v různých soutěţích (ţáci 9. ročníku). Zapojení ţáků do soutěţí Druh Školní kolo/obk Okresní kolo Umístění sportovní stolní tenis - ŠK OK st. ţáci sálová kopaná - ObK Coca Cola cup - ObK Preventan cup vybíjená OK 4. a 5. roč. McDonalds Cup - ObK florbal ŠK atletická olympiáda malá kopaná OK ml. ţáci OK st. ţáci OK ml. ţáci OK st. ţáci OK st. ţáci 2. m. vrh koulí 8. m. hod míčkem humanitní předměty: recitační soutěţ - ŠK všech kat., ObK olympiáda v českém jazyce - ŠK dějepisná olympiáda - ŠK konverzační soutěţ v anglickém jazyce - ŠK OK m. (ze 40) OK OK. přírodovědné předměty zeměpisná olympiáda - ŠK všech kat. Klokan ŠK 3.-9.r. Pythagoriáda 6. a 7. roč. ŠK matematická olympiáda Z6 ŠK OK kat. I., II., III. 6. m., 8. m. OK 6.roč m. OK Z m. ostatní soutěţe O nejkrásnější vánoční pohlednici Dětská výtvarná dopravní soutěţ - RpK Centropen výtvarná olympiáda - RpK OK 1. m.

11 Malování na počítači OK 1. m. Všeználek OK 5. roč. 4. m. Talentová soutěţ OK 2. m. v psaní na klávesnici počítače Pelhřimovský zvonek OK 3. m. Dopravní soutěţ cyklistů Soutěţ hlídek mladých zdravotníků OK ml. ţ. 4. m. OK st. ţ. 1. m. KK st. ţ. 3. m. OK ml. ţ. OK st. ţ.. Vysvětlivky: ŠK - školní kolo soutěţ ObK - oblastní kolo soutěţe OK - okresní kolo soutěţe KK - krajské kolo soutěţe RpK - republikové kolo soutěţe Přehled akcí pro ţáky Září: - slavnostní zahájení školního roku - beseda se spisovatelkou Edou Kriseovou nad knihou Prázdniny s Bosonoţkou 5. roč. - DDH Pelhřimov 4. roč. - Zbraně a zbroj vrcholné gotiky Pernštejni 1. a 2. stupeň Říjen: Listopad: Prosinec: Leden: - Halloween v tělocvičně školy - výstavka Barvy podzimu - ÚP beseda s 9. roč. - Mikulášská nadílka - vánoční dílna - vánoční besídky - výstavka vánočních dekorací - společné dopoledne s dětmi z MŠ - zápis do 1. třídy - zhotovení krmítek pro ptáčky, krmení ptáčků

12 Únor: Březen: Duben: Květen: Červen: - Čertův švagr 1. stupeň - protidrogový výcvik peer aktivistů - maškarní karneval - návštěvy místní knihovny - velikonoční výstavka - Hurá, jaro je tady aneb Velikonoce jsou za dveřmi 1. stupeň - Energie pro budoucnost přednáška pro ročník - Hadi a jiná exotická zvířata 1. a 2. stupeň - oslava Čarodejnic - DDH Pelhřimov 4. roč. - školní výlet ročníku Praha - Úřad práce Pelhřimov 8. roč. - Školní výlet 5. ročníku Havlíčkův Brod - Den dětí - K. Čapek Doktorská pohádka 1. stupeň - beseda s lékařem na téma AIDS, - 2. stupeň - Ratatoulle 1. i 2. stupeň - školní výlet ročníku Pálava, Mikulov - beseda s kosmetičkou pí Hořejšovou roč. - Memento 2. stupeň protidrogově zaměřený pořad - školní akademie - slavnostní vyřazení ţáků 9. ročníku na OÚ

13 Učební plány Základní škola, č. j /96-2 Předmět Ročník Český jazyk Anglický jazyk Matematika Prvouka 2 3 Přírodověda 2/1 2 Vlastivěda 1/2 2 Chemie 2 2 Fyzika Přírodopis 2 2 2/1 Zeměpis 2 2 1/2 Dějepis Občanská výchova Rodinná výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Praktické činnosti Anglická konverzace Informatika Volitelné předměty Tělesná výchova Nepovinné předměty x) Týdenní dotace x) Náboţenství Poznámky k učebnímu plánu pro 2. stupeň Volitelné předměty v ročníku: Název 7. r. 8. r. 9. r. Informatika Cvičení z českého 1 jazyka Přírodovědné praktikum 1 Cvičení z matematiky 1 Celková časová dotace 2 2 2

14 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, č. j. 200/ UČEBNÍ PLÁN PRO 1. STUPEŇ Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Ročník Celkem Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Anglický jazyk Matematika a její aplikace Informatika a komunikační technologie Matematika Informatika Člověk a jeho svět Prvouka Přírodověda Vlastivěda Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Pracovní činnosti Průřezová témata Celková povinná časová dotace Z toho disponibilní časová dotace

15 UČEBNÍ PLÁN PRO 2. STUPEŇ Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Ročník Celkem Jazyk a jazyková Český jazyk komunikace a literatura Anglický jazyk Matematika a její Matematika aplikace Informační a Informatika komunikační technologie Člověk a společnost Dějepis Občanská výchova Člověk a příroda Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Pracovní činnosti Průřezová témata Volitelné předměty Celková povinná časová dotace Z toho disponibilní časová dotace Učební plán je upraven podle Opatření ministryně školství, mládeţe a tělovýchovy, kterým se mění RVP ZV č.j / ze dne 26. června 2007.

16 Přehled zájmových útvarů Název Ročník Vedoucí Počet ţáků Aerobik Markéta Krčilová 16 Keramický Iveta Neradová 31 Keramický Iveta Neradová Florbal Mgr. Hana Poláková 31 Florbal Mgr. Irena Strnadová Florbal Mgr. Jaromír Cihlář Německý jazyk Mgr. Marie Dolejšová 10 Německý jazyk Mgr. Marie Dolejšová Práce na počítači Mgr. Jaromír Cihlář 11 Sportovní hry Mgr. Hana Vaněčková 17 Stolní tenis Dana Nováková 13 Vybíjená Jana Decastelová 15 Výtvarný Mgr. Věra Špetlová 11 Zdravotnický Jana Decastelová 13 Psaní na počítači 6. Marie Dolejšová 10 Psaní na počítači 7. Marie Dolejšová 12 Celkem 190 Hodnocení Minimálního preventivního programu 2007/2008 Minimální preventivní program byl splněn: - spolupráce s ÚP - 2 ţáci se zúčastnili protidrogového výcviku na základně DDM Hříběcí - čtyřhodinová přednáška HIV+AIDS - dramatizace knihy Radka Johna Memento - 8. ročník výcvik 1. pomoci - záţitkový kurz byl zaměřen na přátelství a kamarádství - děti vyuţívaly schránku důvěry, školní parlament - ţáci vytvořili 5 čísel školního časopisu - pracovaly všechny zájmové útvary - třídní učitelé pracovali podle programu v třídnických hodinách a ve výukových předmětech Během školního roku nebyly řešeny ţádné váţné přestupky proti školnímu řádu. (V. Špetlová)

17 5. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti - Halloween - vánoční dílna pro širokou veřejnost (velmi úspěšná akce dle hodnocení hostů) - maškarní karneval - keramický krouţek pro dospělé - školní akademie - vystoupení na vítání občánků - posvícenská zábava - skákací hrad při příleţitosti Dne dětí - školní časopis O nás pro nás - články o škole v Ţelivských ozvěnách - velikonoční výstavka - vývěsní skříňka v obci - vystupování dětí z aerobiku na kulturních akcích - rozloučení ţáků 9. ročníku s MŠ - slavnostní vyřazení ţáků 9. ročníku ze ZŠ na OÚ - sběr kaštanů a ţaludů pro myslivecké sdruţení 6. Údaje o přijímacím řízení a zápisu do ZŠ ZŠ ukončilo 16 ţáků. Umístění je následující: - gymnázium 2 - SOŠ 8 - SOU 6 Zápis do 1. třídy: - zapsáno 11 ţáků - odklad 1 ţák 7. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI V loňském roce ČŠI neprovedla ţádnou kontrolu. 8. Základní údaje o hospodaření školy Viz příloha

18 V Ţelivě 29. srpna 2008 Mgr. Marie Dolejšová řed. školy

19 Vyučuje předmětu, kabinety, činnosti: Jméno vyučuje předmětu kabinety, Činnosti Decastelová 4. roč. /bez Hv, Tv, Aj, Vl, Přv/ Vv1+2,3,4+5, Pč roč. CO kab. prvouky plavání 4 dopravní výchova 4 integrovaní ţáci KMČ ZÚ vybíjená Dolejšová Trnková Poláková H. Vejvodová Jarošová řed. školy M 6,9, Mp 9 3. roč. /bez Tv, Vv, Hv, Prv/ Aj 4,5 1. roč. /bez Hv, Vv/ Tv 1+2, Tv 3, Tv 4+5, Pč roč. Prv 1,2,3, Přv 4, Vl 4 6. roč. M 5,7,8, F 6,7,8,9, kab. tělesné výchovy kab. M, F pronájem tělocvičny ZÚ - psaní na počítači 9 německý jazyk 6-7,8-9 plavání 3 ZÚ - anglický jazyk 2-3,4,5 správce tělocvičny evidence školních potřeb integrovaní ţáci ZÚ - florbal 2-4 správce speciální učebny Prokopová Strnadová Svoboda 7. roč. Př 6,7,8,9, Ch 8,9, Z 6,7,8,9, Přv 5, Pč 9 9. roč. Čj 5 /lit. a sloh/,9, Aj 6,7,8,9, Ov 6+7,8+9, Ak 7 metodik inf. a kom. technologií Vl 5, D 6,7,8,9, I 9, Pč 6,7,8, Za 7,8, Tvh 6+7, 8+9 kab. Př, Ch, Z kab. Č.j., Ov, cizích jazyků učit. knihovna kab. D, didaktické techniky, pěstitelství ZÚ biologický správce školního pozemku pokladník SRPDŠ integrovaní ţáci ZÚ - florbal 5-6 správce počítačové učebny ZÚ - florbal práce na počítači Špetlová Vaněčková metodik prevence Čj 2,5/mluv./,7, Vv 6+9,7+8, Rv 8+9 výchovný poradce 8.roč. kab. Vv, šití, vaření kab. Hv ţákovská knihovna sklad učebnic 1. a 2. stupně zájmová činnost ţáků nástěnky v hlavní chodbě ZÚ výtvarný LVZ ZÚ vybíjená

20 Čj 6,8, Hv 1+2,3,4+5,6,7,8,9, Pa 7+8, Tvd 6+7, 8+9 Nováková vychovatelka ŠD kab. ŠD archivace a skartace mat. ZÚ - stolní tenis košíková Virt školník-údrţbář, topič kab dílen správce dílen

21 Přehled výuky předmětů z hlediska způsobilosti: Ú O P N (v procentech) I. stupeň 70,2 1,7 7,0 21,1 II. stupeň 50,5 27,8 11,3 10,4 Vysvětlivky: Ú-úplná, O-pouze odborná, P-pouze pedagogická, N- nevyhovující Změny v pedagogickém sboru: - Procházková Alena - prac. smlouva na dobu určitou od 28. srpna /důch./ 2001 do 30. června 2002 /prac. úvazek hod./ - Prokopová Marie - prac. smlouva z prodlouţena do 31. července 2002 /prac. úvazek 1.0/ - Svoboda Petr - prac. smlouva z prodlouţena do 31. července 2002 /prac. úvazek 1.0/ Ostatní pracovníci v pracovním poměru: jméno pracovní zařazení úvazek/hod. Maděra Jiří školník-údrţbář 1.0/8 topič /říjen-duben/ 0.563/4,5 Pikalová Hana uklízečka 0.938/7,5 Virtová Jana uklízečka 0.938/7,5 Jarošová Marie vedoucí ŠJ 0.688/5,5 Kamešová Květuše kuchařka 0.875/7 uklízečka 0.125/1 Vincencová Miloslava kuchařka 0.875/7 uklízečka 0.125/1 Pikalová Hana kuchařka 0.313/2,5 od /3,5 Ostatní pracovníci na dohodu: jméno pracovní zařazení úvazek Dolejšová Marie ved. zájmových útvarů 3 hod. týdně Grambal Ján duchovní 2 hod. týdně Sochůrek Miroslav ved. zájmového útvaru 2 hod. týdně Krčilová Markéta ved. zájmového útvaru 3 hod. týdně

22 Pracovní smlouva na vedlejší pracovní poměr - vychovatel ŠK: jméno Hlináková Kateřina 0.179/3 Prokopová Marie 0.179/1 Strnadová Irena 0.179/1 Svoboda Petr 0.268/3 Vaněčková Hana 0.179/1 Absence pracovníků, nemocnost: úvazek denní/hod. pedagogičtí pracovníci: 62 dny /+ 2 dny ošetřování člena rodiny/ provozní zaměstnanci: 7 dnů zaměstnanci ŠJ: 59 dnů Zákon č. 155/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 65/1965 Sb.j, zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony - účinnost od 1. ledna 2001: výběr některých ustanovení: - délka pracovní doby - 40 hodin týdně - přestávka na jídlo a oddech nejdéle po 4,5 hod. nepřetrţité práce - přestávky v práci se nezapočítávají do pracovní doby - povinná přítomnost všech zaměstnanců na pracovništi /základní pracovní doba/ - minimálně 5 hodin v kaţdém pracovním dnu - delší dovolená - základní výměra dovolené - 4 týdny - všichni pedagogičtí pracovníci - 8 týdnů 4. Údaje o zařazování dětí Byla vydána následující rozhodnutí: č.j. Ro 1/ o zařazení do základní školy - 15 č.j. Ro 2/01 - o zařazení dětí do školní druţiny - 25 č.j. Ro 3/01 - o přijetí dětí do školní druţiny - 13 č.j. Ro 4/01 - o zařazení dětí do školní jídelny č.j. Ro 5/01 - o uvolnění z vyučování tělesné výchovy č.j. Ro 6/01 - o přijetí do školního klubu - 42 č.j. Ro 7/02 - o uvolnění z vyučování tělesné výchovy č.j. Ro 8/02 - o odkladu povinné školní docházky Mezi integrované ţáky bylo zařazeno 9 dětí. Ve všech případechbyla diagnostikována určitá míra dyslexie, dysortografie a dysgrafie. ZŠ úzce spolupracuje s PPP v Pelhřimově. O integravané ţáky pečují v době mimo vyučování: Hana Poláková, Jarmila Pospíšilová, Jana Decastelová, Irena Strnadová. Všechny jsou absolventkami kurzu náprav specifických poruch učení. Naplněnost tříd: v průměru připadá na jednu třídu 13,44 ţáka. Výhled do budoucna: 2002/ (včetně OŠD) 2003/ / / / Údaje o výsledcích vzdělávání žáků třída ţáci se samými 1 prospěli neprospěli I

23 II III IV V stupeň 31 = 41.3 % třída prospěli s vyzn. prospěli neprospěli VI VII VIII IX stupeň 17 = 36.9 % 25 ţáků obdrţelo na konci školního roku kniţní odměnu za reprezentaci školy v soutěţích, za příkladnou práci v třídní samosprávě, za studijní výsledky apod. Byl předán 1 pochvalný list za práci v třídní samosprávě a 5 pochvalných listů za zpracování projektu o naší obci v soutěţi Mládí a vědění. 3 ţáci obdrţeli diplom ředitele školy: 1 za 1. místo v OK matematické olympiády Z8, 2 za dlouhodobou úspěšnou reprezentaci školy v šachových soutěţích. V chování nedošlo během roku k závaţným přestupkům proti Řádu školy, nikdo nebyl hodnocen sníţeným stupněm. Drobné prohřešky, jako je zapomínání pomůcek, úkolů, nepřipravenost na vyučování, ale také náznaky vulgárního chování, ubliţování si navzájem nebo nerespektování poţadavků vyučujících, se podle závaţnosti řešily domluvou, zápisem do ţákovské kníţky, napomenutím třídního učitele nebo důtkou třídního učitele. Během roku ţáci zameškali celkem hodin, coţ odpovídá asi 75 hodinám na jednoho ţáka. Základní školu ukončilo 12 ţáků: gymnázium - 1 SOŠ - 3 /z toho 2 mimo okres Pe - Havlíčkův Brod 1, Tábor 1/ - SOU studijní - 4 SOU učební - 4 Jedenáct ţáků bylo přijato v 1. kole přijímacích zkoušek, jeden ţák ve druhém kole. 6. Akce žáků Ţáci naší školy se zúčastnili následujících soutěţí: Druh Školní kolo Okresní kolo Umístění sportovní: stolní tenis - ŠK ObK ke Dni studentstva čtyřhra 2.m. jednotl. 3.m. OK ml. ţáci jarní laťka ŠK florbal ŠK OK st. ţáci OK st. ţáci OK ml. ţáci OK st. ţáci 4.m vybíjená OK 4. a 5. roč. 2.m. OK 6. a 7. roč. OK 8. a 9. roč 1.m atletická olympiáda OK ml. ţáci d 1.m. (míček) h 4.m. (míček)

24 malá kopaná OK st. ţáci 3.m. (výška) 6.m. (1000 m) 9.m. (dálka) OK st. ţáci šachy šachový turnaj jednotlivců - ŠK 1.st. šachový turnaj jednotlivců - ŠK 2.st. přebor škol v šachu - OK 1.st. OK 2.st. RgK 2.st 3.m. 1.m. 6.m. humanitní předměty: recitační soutěţ - ŠK všech kat. ObK IV. kat. III. kat. 2.m. 3.m. soutěţ mladých historiků - ŠK konverzační soutěţ v anglickém jazyce - ŠK přírodovědné předměty zeměpisná olympiáda - ŠK všech kat. matematická soutěţ n Klokan ŠK 3.-9.r. OK IV.kat. olympiáda v Č.j. - ŠK OK OK. 7.m OK kat. A. 9.m Pythagoriáda OK 6.roč. ŠK 6.roč. 2 úspěšní řešitelé 7.roč. ŠK 7.roč. 2 úspěšní řešitelé matematická olympiáda ŠK 6.,7.,8.roč. OK 8.r.. 1.m 5.m. chemická korespondenční soutěţ výtvarné soutěţe Vůně Vánoc. 2.m Zimní olympiáda Alšova země - RpK Krásná jako kvítka - RpK Cena Itálie RpK Stonoţka "Vánoční blahopřání"- 26 obrázků "Zdravá výţiva" - 60 obrázk soutěţ v psaní na klávesnici dopravní soutěţ cyklistů ŠK I.,II.kat OK I.kat. 4.m. OK II.kat. 2.m soutěţ HMZ - OK I.kat. OK II. kat.

25 multimediální projekt "Mládí a vědění 2001" téma práce: Naše obec Vysvětlivky: ŠK - školní kolo soutěţe ObK - oblastní kolo soutěţe OK - okresní kolo soutěţe RgK - regiolnální /krajské/ kolo soutěţe RpK - republikové kolo soutěţe Ostatní akce pořádané školou Září: Říjen: Listopad Prosinec - slavnostní zahájení školního roku v tělocvičně školy za přítomnosti pozvaných hostů a rodičů dětí 1. roč. - návštěva dětí z MŠ v 1. třídě - návštěva ţáků 1. roč. v MŠ - dopravní hřiště Pelhřimov - 4. roč. - divadelní představení v Humpolci - "Kocourek Modroočko" - 1. st Den smutku - ţáci základní školy uctili památku obětí teroristického útoku v USA 3 minutami ticha - exkurze ţáků 2. stupně - meteorologická stanice Košetice, Chýnovská jeskyně, dům Fr. Bílka v Chýnově, hrad Kámen, muzeum A. Sovy v Pacově - návštěva občanů švýcarské obce Kiesen v ZŠ - kulturní vystoupení ţáků, prohlídka školy, výměna dárků - výstavy: "Plody a plodiny léta a podzimu" "Houby známé i méně známé" v hlavní chodbě školy - loutkové představení "O třech prasátkách" - 1. a 2. roč. - beseda s kronikářem obce p. Melicharem v 9. roč. na téma: Historie obce Ţeliv a její současnost, práce kronikáře - výstava "Herbáře" v hlavní chodbě školy - práce ţáků 7. a 8. ročníku - výstava "Sklízíme-sbíráme dary přírody" v hlavní chodbě školy - účast na podzimní výstavě "Kouzelný podzim" v MŠ - návštěva "Mozaiky škol" v Pelhřimově - beseda zástupců ÚP v Pelhřimově s ţáky 9. roč. - beseda zástupců ÚP v Pelhřimově s rodiči ţáků 9. roč - beseda zástupců SOU Friedova Pelhřimov s ţáky 9. r. - filmové představení "Tmavomodrý svět" - 2. st. - návštěva dětí z MŠ na 1.st. s programem lidových tradic: Svatý Martin, Svatá Kateřina - mikulášská nadílka - kulturrní představení v Humpolci "Kde se vzaly Vánoce"- 1. a 2. st. - loutkové představení "Vánoční pohádka"

26 - zeměpisná přednáška "Rusko - krásná i krutá Sibiř" - kino Humpolec - 2. st. - vánoční besídky ve třídách, zdobení stromků, připomenutí vánočních zvyků - zhotovení vánočních a novoročních přání pro zaměstnance MŠ, OÚ, pošty, obchodů, paní doktorku, atd. - výstava svícnů a vánočních vazeb v hlavní chodbě školy Leden Únor: Březen Duben Květen - návštěva předškolních dětí z MŠ v 1. třídě, prohlídka školy - příprava na zápis do 1. třídy - návštěva dětí z MŠ v přírodovědném kabinetu - zapůjčení některých pomůcek do MŠ - loutkové představení "Zimní pohádka" - 1.a 2.roč. - zápis do 1. ročníku - výchovně vzdělávací pořad - "Draví ptáci" - výstava "Čaje" v hlavní chodbě školy - loutkové představení "Červená Karkulka" - LVZ - Sokolská bouda v Krkonoších - masopustní průvod dětí z MŠ do ZŠ a ŠJ - maškarní karneval v tělocvičně školy - výchovně vzdělávací pořad "Jak válčili husité" - výstava "Větve a stromy v předjaří" v hlavní chodbě školy - jednorázová akce keramiků - výroba velikonočních vajíček - Měsíc knihy - besedy o knihách, výstavy knih ve třídách, beseda s knihovnicí pí Kasalovou, návštěva místní knihovny - návštěva dětí z MŠ na 1. stupni při příleţitosti "Vítání jara - vynášení Morény" - výzdoba školy na motivy velikonoc, výstava dětských prací s velikonočním motivem v hlavní chodbě školy - hudební představení "Zpívající les" - divadlo Havlíčkův Brod - Stonoţkové hnutí- setkání ţáků s pí Bellou Grand Jensen, kp. Tučkem - plavecký kurz pro ţáky 3. a 4. roč. - loutkové představení "Jarní pohádka" - jednorázová akce keramiků - dárky ke Dni matek - výstava "Co dělá příroda, člověk?" v hlavní chodbě školy - Botanická zahrada Tábor - exkurze biologického krouţku - ţáci 8. roč. absolvovali informační dopoledna na ÚP v Pelhřimově - fotografování tříd - p. Dvořáček Humpolec - exkurze 6., 7., 8., 9. roč. - čistička odpadních vod Humpolec, sklárny Světlá n. Sázavou, kamenný lom Lipnice nad Sázavou - filmové představení "Otesánek" v Humpolci - 2. st. - filmové představení "Mach a Šebestová" v Humpolci 1.st. - oslava Dne dětí /hry, soutěţe, vybíjená, fotbal, florbal, sladké odměny/

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2012-2013

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2012-2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELIV okres Pelhřimov 394 44 ŽELIV 220 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2012-2013 V Želivě 11. 9. 2013 Zpracovala: Mgr. Marie Dolejšová řed. školy 1. Základní údaje o škole Název:

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní školu, IZO: 108047610 b) Školní družinu a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovnu,

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 102 142 157 100 ţáků Školní druţina 117 200 603 30 ţáků Školní jídelna 102 806 063 neuvádí se

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 102 142 157 100 ţáků Školní druţina 117 200 603 30 ţáků Školní jídelna 102 806 063 neuvádí se VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Zaječice, okres Chrudim Zaječice 49 538 35 Zaječice tel. 469 665 452 IČO 71005285 ------------------------------------------------------------------------------------- http://www.skola-zajecice.cz

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

2. Charakteristika školy 2.1 Úplnost a velikost školy

2. Charakteristika školy 2.1 Úplnost a velikost školy 2. Charakteristika školy 2.1 Úplnost a velikost školy Základní škola v Želivě je úplná škola s 1. až 9. postupným ročníkem. Zabezpečujeme povinnou školní docházku, zájmové vzdělávání a školní stravování.

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy Výroční zpráva za školní rok 2005 /2006 Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 00, okres Svitavy Příspěvková organizace IČO: 750 6 338 IZO: 650 052 366 OBSAH. Základní údaje o škole 2. Přehled učebních

Více

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek ŠKOLA : ZŠ a MŠ Horní Jiřetín ŠK. ROK : 2014/2015 1.SEZNÁMENÍ

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9. ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9. ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9 ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Základní údaje o škole : Základní škola T.G.Masaryka T.G.Masaryka 213 381 01 Český Krumlov Od 1.1.1993 je škola právním

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2003/2004 Charakteristika školského zařízení Název školy: Sídlo:

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci Vážení rodiče,předkládáme Vám informační materiál,který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2010/2011 Management školy ředitelka

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/2012 A) Základní údaje o škole: Název: Základní škola Krucemburk, okres Havlíčkův Brod

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Letců R.A.F. 1989 Nymburk, Letců R.A.F. 1989 Termín vlastního hodnocení: 17. 6. 2007 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY Soulad školního programu s

Více

11. Vybíjená (Preventan Cup)

11. Vybíjená (Preventan Cup) Příloha č. 1 b PŘEHLED SOUTĚŽÍ A AKCÍ 2013-14 (soutěže doporučené MŠMT ČR + ostatní) termín název soutěže určeno pro místo konání zodpovědný pracovník září 31.8.-1. Vesele do nového školního roku veřejnost

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 Organizace školního roku 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 Organizace školního roku 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 Organizace školního roku 2014/2015 Výňatek z plánu práce školy na školní rok 2014/2015 platný od 1.9.2014 Akce Datum Čas Dny Přípravný týden šk. roku

Více

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Razítko školy V Bošovicích dne: 1. 11. 2013 Základní škola a Mateřská škola Bošovice, okres Vyškov, PO Školní 106, Bošovice 683 55 Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Obsah: 1. charakteristika

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní školu, IZO: 108047610 b) Školní družinu a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovnu,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP.

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP. 4. UČEBNÍ PLÁNY 4.1 Učební plán 1. stupeň běžná třída Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Minimální časová dotace dle RUP Vyučovací předmět Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Celkem předměty Z toho DČD Český jazyk

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Plán práce školy 2011/2012

Plán práce školy 2011/2012 Obsah: Plán práce školy 20/202 Základní informace o škole Přehled tříd Učební plány Základní školy Moravská Třebová, Kostelní náměstí 2, okres Svitavy pro školní rok 20/202 (s určením disponibilních hodin)

Více

PŘEHLED. úkolů, termínů a akcí

PŘEHLED. úkolů, termínů a akcí 1 PŘEHLED úkolů, termínů a akcí ve školním roce 2014 2015 ZŠ Dolní Dobrouč 2 Pedagogické rady: zahajovací I. čtvrtletí I. pololetí III. čtvrtletí II. pololetí závěrečná 28. 8. (čtvrtek) 12. 11. (středa)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Garant programu / metodik: Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 26. 8. 2014 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Plán akcí na školní rok 2006/2007

Plán akcí na školní rok 2006/2007 Plán akcí na školní rok 2006/2007 Měsíc Zaměření Zodpovídá Srpen 2006 28. 8. 2006 (Po) - od 9:00 h porada pedagogických pracovníků ŘŠ, - od 10:30 h komisionální zkoušky Členové ZK 29. 8. 2006 - od 9:00

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne 27.11.2014 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika vlivů narušujících

Více

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min.

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min. Organizace školního roku 2014 / 2015 Učební plán na školní rok ŠVP Cesty min. hodin disponibilní hod. Český jazyk 9 10 8 7 7 35 6 Angličtina -- -- 3 3 3 9 0 Matematika 4 5 5 5 5 20 4 Prvouka 2 2 3 -- --

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011 1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRO ŢÁKY SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ Mozartova 7, 360 20 Karlovy Vary Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011 V Karlových Varech 15.08.2011 zpracovala: Mgr. Klára Píšová ředitelka

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 A/charakteristika školy Název školy: Základní škola a mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice Adresa školy: Lipoltice

Více

školní rok 2013 / 2014

školní rok 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013 / 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/10 ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/10 ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/10 ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Základní údaje o škole: Základní škola T.G.Masaryka T.G.Masaryka 213 381 01 Český Krumlov Od 1.1.1993 má škola právní

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013/2014 A) Základní údaje o škole: Název: Základní škola Krucemburk, okres Havlíčkův Brod

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Učební plán - 1. stupeň

Učební plán - 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Umění a kultura (1) (1) Vyučovací předmět 1. Český jazyk a literatura (35)

Více

za za školní rok 2011 1997-2012 98

za za školní rok 2011 1997-2012 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2011 1997-2012 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Plán a informace na školní rok

Plán a informace na školní rok Plán a informace na školní rok školní rok 2009/2010 Funkce pracovníků na ZŠ Mšeno ve školním roce 2009/2010 Milena Baďurová: vychovatelka ŠD, učitelka na I. stupni Dana Dlouhá: provozní zaměstnanec vedoucí

Více

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 1 Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 PROVOZNÍ ŘÁD dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

Plán akcí ve školním roce 2008/2009 I.stupeň 1. a 2.třídy Září : Příprava a zahájení projektu Roční doby podzim Příprava programu pro práci s

Plán akcí ve školním roce 2008/2009 I.stupeň 1. a 2.třídy Září : Příprava a zahájení projektu Roční doby podzim Příprava programu pro práci s Plán akcí ve školním roce 2008/2009 I.stupeň 1. a 2.třídy Září : Příprava a zahájení projektu Roční doby podzim Příprava programu pro práci s předškoláky Zahájení výuky plavání Navázání spolupráce 1.a

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 OBSAH: I. Analýza II. Strategické cíle a vize III. Povinné přílohy a) Rozpracování úkolů b) Plán pedagogických

Více