Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI"

Transkript

1 OBSAH Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI 1. Psychologie, její role a význam v procesu vzdělávání Současné pojetí psychologie ve vzdělávání Modernizace současného pojetí psychologie Pilíře" vzdělávání a jejich psychologické aspekty Základní stavební kameny" kurikulární reformy Vzdělávací cíle a jejich psychologické a psychodidaktické souvislosti Vzdělávací cíle a jejich provázanost s rozvíjením klíčových kompetencí Specifické cíle psychologie Učení - rozvíjení psychických jevů Klíčové kompetence, psychologický výklad jednotlivých pojmů Kognitivní svébytnost Kognitivní procesy a jejich souvislosti s osvojováním vědomostí a pojmových systémů Myšlení jako schopnost řešit problémy Významné faktory ovlivňující řešení problému Rozvoj metakognice a tvořivosti Metakognice Tvořivost Postoje a hodnoty, jejich psychologické a filozofické souvislosti Zvnitřňování hodnot z hlediska věku Klasifikace hodnot z hlediska cílů, potřeb a prožívání... 45

2 3. Teorie učení z pohledu současného vzdělávání Behaviorální koncepce Kognitivně psychologické koncepce Koncepce humanisticky orientované Shrnutí Vzdělávací koncepce transmisivní Vzdělávací koncepce interpretativní Vzdělávací koncepce autonomní 57 II. PSYCHOLOGICKÉ A PSYCHODIDAKTICKÉ ASPEKTY MODERNIZACE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 4. Psychologické otázky modernizace vyučování Zprostředkující model výuky Výukový cíl a jeho motivační funkce Aktualizace žákovských potřeb Bloomova taxonomie cílů ve školní praxi Vstřícný model výuky Pedagogické situace a činnostní učení žáků Učivo a jeho místo ve školním vzdělávání Psychodidaktický přístup k učivu Kritéria žádoucího modelu vyučování Výukové strategie v kontextu autoregulace žáka Organizační formy výuky s důrazem na žákovu autoregulaci Organizační formy výuky Kooperativní výuka a cíle z ní vyplývající Cíle sociální Cíle osobnostně rozvíjející Cíle (auto)diagnostické Výukové metody, jejich charakteristika a klasifikace Klasifikace metod - stručný přehled Metody jako způsoby komplexního rozvoje žáků Konstruktivistická teorie v praxi Didaktický konstruktivismus Konstruktivistické didaktické postupy Základní pojmy Proces vytváření pojmů a komplexních představ 93

3 6.3 Konstruktivní vyučování Cíle a význam, praktická ukázka 97 III. PSYCHODIDAKTICKÉ SOUVISLOSTI V PROCESU ŠKOLNÍHO HODNOCENÍ 7. Pojetí hodnocení, hodnotící cíle a strategie Pojetí hodnocení v podání našich i zahraničních autorů Funkce hodnocení s důrazem na formativní funkci Funkce informativní Funkce regulativní Funkce výchovná Funkce sociální Funkce prognostická Funkce motivační Funkce diagnostická Druhy a typy hodnocení Typy hodnocení Formy hodnocení Jakou formu hodnocení zvolit? Metody hodnocení s důrazem na interpretativní a dialogické metody Shrnující pohled (nejen) na metody Cíle a obsah hodnocení (nejen) v psychologii Vzájemná návaznost výukových a hodnotících cílů Tři oblasti cílů a jejich charakteristika Hodnocení a sebehodnocení Objektivita a subjektivita hodnocení Hodnocení jako zpětná vazba Od kvalitního hodnocení k sebehodnocení žáků Interpretace hodnocení žákem Školní hodnocení jako vyjádření vztahů mezi učitelem a žákem Formativní funkce hodnocení Autonomní hodnocení a hodnotící kritéria Proces přijímání hodnotících kritérií žákem 135

4 9. Práce s chybou a její psychologické souvislosti Jak přistupovat k chybě? Psychologický pohled na chybu Rozvíjení metakognice žáků při práci s chybou Práce s chybou a věkové zvláštnosti Procesuálni pojetí práce s chybou Chyba se musí identifikovat na začátku učební činnosti Konotace významů jako zdroj chybné interpretace" pojmů Smysluplná chyba jako zdroj aktivního učení žáka Sebehodnocení vlastní učební činnosti, atribuce příčin (ne)úspěchů a chyb 145 IV. ŠKOLNÍ ÚSPĚŠNOST A ŠKOLNÍ DIAGNOSTIKA V PROCESU VZDĚLÁVÁNÍ 10. Psychologické aspekty školní úspěšnosti Pojetí školní úspěšnosti Společenská, pedagogická a psychologická rovina školní úspěšnosti Přehled nejčastěji uváděných příčin školního neúspěchu Školní úspěšnost, motivace, hodnocení Učitelovy postoje a očekávání a jejich souvislost se školní (ne)úspěšností Učitelovo očekávání a obraz neúspěšného žáka Psychologický pohled na známky, hodnocení a zkoušení žáků, uplatňování principu pozitivního hodnocení Proč priorita pozitivního hodnocení Emocionální a sociální aspekt Psychologické podmínky a zvláštnosti výchovně vzdělávacího procesu Chybné předpoklady v procesu vzdělávání a jejich negativní důsledky Rogersovy žádoucí přístupy ke vzdělávání Principy výchovného působení vedoucí k autonomii žáka Analýza vlivů rodinného prostředí ve vztahu ke vzdělávacímu procesu 169

5 12. Školní diagnostika jako nástroj psychodidaktiky Základní pojmy pojící se k diagnostikování ve škole (diagnostika, hodnocení, evaluace) Diagnostika Hodnocení Evaluace Komplexní diagnostika žáka Diagnostické otázky Diagnostika nadaných žáků Gardnerova typologie inteligence Diagnostické údaje vyplývající ze školního prospěchu Úroveň sebepojetí žáka - důležitý diagnostický údaj Mentální reprezentace Já Otázky směřující k sebereflexi žáků (i učitelů) Diagnostika výuky, učebního stylu žáků a vyučovacího stylu učitele Diagnostika učebního stylu žáků Diagnostické otázky a metody Autodiagnostika učitele, učitelův profesní profil Profesní kompetence učitele Učitelův vyučovací styl Příklady hodnocení vyučovacího procesu a jeho podmínek V. UKÁZKY VYUČOVACÍCH HODIN, PRAKTICKÉ NÁVODY, PŘÍLOHY, LITERATURA 14. Praktické ukázky a návody Konkrétní příklady využití Bloomovy taxonomie na téma Vztah člověka k prostředí", Psychohygiena", Návykové látky" První cíl: Ochrana životního prostředí Druhý cíl: Péče o sebe Třetí cíl: Péče o druhé Užití metod podle charakteru poznávacích činností žáka s propojením Bloomovy taxonomie na téma Zvládání náročných životních situací" Ukázky vyučovacích hodin: (postavených na pedagog, situacích s využitím kooperace) na téma Zdraví" a Životní styl" Závěrečné shrnutí 211

6 14.4 Model tříhodinové vyučovací jednotky z psychologie na téma Sebepojetí" Vyučovací hodina psychologie - téma Sebepojetí - sebepoznání" Vyučovací hodina psychologie - téma Sebepojetí - vědomí sebe" Vyučovací hodina psychologie - téma Sebepojetí - kognitivní, emocionální, konativní složka" Využití konstruktivistických postupů ve výuce psychologie při objasňování pojmu Představivost, typ představivosti" Formulace výukových cílů a jejich souvislost s požadavky na výkon žáka a s hodnotícími kritérii žákova výkonu - praktická ukázka na téma Masmediální sdělení - manipulace" Dotazník k diagnostice klíčových kompetencí žáků Diagnostika kompetencí žáka, dotazník Moje schopnosti" Ukázky vyučovacích hodin z psychologie Vyučovací hodina psychologie na téma Kamkoli mimo tento svět" Vyučovací hodina psychologie na téma Osobnost" Vyučovací hodina psychologie na téma Jak to vidím já aneb Různé názory a pohledy" Přílohy Dotazník: Typ představivosti" Dotazník: Moje schopnosti" Příprava na vyučovací jednotku 244 Literatura 250 Shrnutí 259 Summary 261 Rejstřík 263

Okruhy ke státní závěrečné zkoušce z předmětu Oborová didaktika. Studijní obor: Pedagogicko-psychologická způsobilost

Okruhy ke státní závěrečné zkoušce z předmětu Oborová didaktika. Studijní obor: Pedagogicko-psychologická způsobilost Okruhy ke státní závěrečné zkoušce z předmětu Oborová didaktika Studijní obor: Pedagogicko-psychologická způsobilost 1. Vymezení didaktických zásad a jejich aplikace v příslušných vyučovacích předmětech

Více

Akreditovaný kurz celoživotního vzdělávání

Akreditovaný kurz celoživotního vzdělávání Akreditovaný kurz celoživotního vzdělávání Program Celoživotní vzdělávání Akreditovaný kurz Doplňující pedagogické studium ke splnění kvalifikačních předpokladů Akademický rok 2014/2015 Tematické okruhy

Více

Standardy pro udělování akreditací DVPP Č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP

Standardy pro udělování akreditací DVPP Č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP Standardy pro udělování akreditací DVPP Č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP 1. Studium pedagogiky a) podle 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. a 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb. b)

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu PSYCHOLOGIE. pro tříleté učební obory SOU PSY 301

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu PSYCHOLOGIE. pro tříleté učební obory SOU PSY 301 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Učební osnova předmětu PSYCHOLOGIE pro tříleté učební obory SOU PSY 301 Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 31. října 1986, č. j. 27

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA ÚSTAV PEDAGOGIKY A SOCIÁLNÍCH STUDIÍ UPLATNĚNÍ AKTIVIZAČNÍCH METOD VE VÝUCE NA SZŠ A VOŠZ ZNOJMO Diplomová práce Bc. Marcela Sabová Vedoucí práce: Mgr.

Více

Informatika s didaktikou. Okruhy. Povinné předměty: A) Technické prostředky

Informatika s didaktikou. Okruhy. Povinné předměty: A) Technické prostředky Povinné předměty: Informatika s didaktikou Okruhy A) Technické prostředky a. kódování a jednotky informace, číselné soustavy, ukládání dat v počítači, formáty souborů b. architektura procesorů a architektura

Více

Společenské vědy. Vyučovací předmět: Charakteristika vyučovacího předmětu: 1. Obsahové, časové a organizační vymezení

Společenské vědy. Vyučovací předmět: Charakteristika vyučovacího předmětu: 1. Obsahové, časové a organizační vymezení Gymnázium Oty Pavla, Praha-Radotín Vyučovací předmět: Charakteristika vyučovacího předmětu: 1. Obsahové, časové a organizační vymezení Společenské vědy Vyučovací obsah předmětu Společenské vědy vychází

Více

HODNOCENÍ ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY

HODNOCENÍ ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY 41 HODNOCENÍ ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY IVANA SHÁNILOVÁ Anotace: Příspěvek je zaměřen na hodnocení žáků základních škol jako organickou a nezbytnou součást výchovně-vzdělávacího procesu. Shrnuje podstatu a význam

Více

Vybrané problémy obecné didaktiky

Vybrané problémy obecné didaktiky Vybrané problémy obecné didaktiky PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických pracovníků

Více

DiDaktické náměty pro učitele občanské výchovy a základů společenských věd

DiDaktické náměty pro učitele občanské výchovy a základů společenských věd DiDaktické náměty pro učitele občanské výchovy a základů společenských věd Mgr. Ivana Havlínová, Ph.D. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Další

Více

8. Hodnocení žáků a auteoevaluace školy

8. Hodnocení žáků a auteoevaluace školy 8. Hodnocení žáků a auteoevaluace školy 8.1 Úvod Hodnocení úrovně dovedností, postojů, vědomostí žáka při vytváření klíčových kompetencí, představuje nedílnou součást procesu edukace. Cíle vzdělávání,

Více

Popis vzdělávacího programu pro učitele českých škol v zahraničí

Popis vzdělávacího programu pro učitele českých škol v zahraničí Popis vzdělávacího programu pro učitele českých škol v zahraničí Název vzdělávacího programu: Rozvoj kompetencí vyučujícího působícího v zahraničí Předmět Hodinová dotace Forma výuky/ prezenčně/ počet

Více

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA Pedagogickopsychologická diagnostika je učitelův nástroj poznání podmínek, průběhu a výsledků řízeného procesu. Snaží se o poznání příčin, které učiteli umožní na základě

Více

Metody výuky využívané na střední škole ve vybraných předmětech s ekonomickým zaměřením. Ing. Irena Konečná

Metody výuky využívané na střední škole ve vybraných předmětech s ekonomickým zaměřením. Ing. Irena Konečná Metody výuky využívané na střední škole ve vybraných předmětech s ekonomickým zaměřením Ing. Irena Konečná Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Cílem práce je popis aktuálního stavu v oblasti výukových metod

Více

I. Andragogické teorie

I. Andragogické teorie I. Andragogické teorie 1. Andragogika jako obor, charakteristika. Předmět andragogiky. Andragogika jako vědní a praktický obor. Struktura andragogických disciplín. Pojmová struktura andragogiky. 2. Andragogika

Více

Pedagogická diagnostika současného učitele a její metody

Pedagogická diagnostika současného učitele a její metody Pedagogická diagnostika současného učitele a její metody Monika Tannenbergerová 1. Úvod: význam diagnostické kompetence pro současného učitele Dynamický rozvoj společnosti neovlivňuje pouze hodnotové nastavení

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Kadeřník ŠVP zpracován podle RVP 69-51-H/01 Kadeřník Studijní forma vzdělání: denní 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Zřizovatel: Střední odborné učiliště služeb

Více

Speciálně pedagogická diagnostika praxi

Speciálně pedagogická diagnostika praxi Speciálně pedagogická diagnostika praxi Eva Zezulková, Renata Kovářová ČÍSLO OPERAČNÍHO PROGRAMU: CZ.1.07 NÁZEV OPERAČNÍHO PROGRAMU: OP VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST PRIORITNÍ OSA: 2 ČÍSLO OBLASTI

Více

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ CÍLE

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ CÍLE VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ CÍLE Výukovým cílem by měla být kvalitativní i kvantitativní změna u jednotlivých žáků, a to v oblasti kognitivní (vzdělávací), afektivní (postojové) a psychomotorické (výcvikové).

Více

O S T R A V S K Á U N I V E R Z I T A

O S T R A V S K Á U N I V E R Z I T A O S T R A V S K Á U N I V E R Z I T A PEDAGOGIKA A DIDAKTIKA I. část P h D r. B o h d a n a D u š o v á, Ph.D OSTRAVA 2006 ÚVOD Pedagogika je základní disciplínou orientující se v systémech výchovy a vzdělávání.

Více

Nabídka školení 2015. Vzdělávací společnost EDOST, s. r. o. Revoluční 22 430 01 Chomutov e-mail: edost@edost.cz. www.edost.cz Tel.

Nabídka školení 2015. Vzdělávací společnost EDOST, s. r. o. Revoluční 22 430 01 Chomutov e-mail: edost@edost.cz. www.edost.cz Tel. Nabídka školení 2015 Vzdělávací společnost EDOST, s. r. o. Revoluční 22 430 01 Chomutov e-mail: edost@edost.cz www.edost.cz Tel.: 474 628 347 Vzdělávací společnost EDOST, s. r. o. působí na trhu od roku

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz pe agogika Vanda Hájková Iva Strnadová Inkluzivní vzdělávání zaměření na speciální vzdělávací potřeby kulturní, etnické, jazykové aj. aspekty ve

Více

aktivizující metody výuky

aktivizující metody výuky aktivizující metody výuky PhDr. Jiřina Nováková Katedra informačních technologií a technické výchovy, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických pracovníků na PedF

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání a v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 80139 (IČ 02077469) OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5

Více

Nabídka vzdělávání a vzdělávací moduly pro pracovníky v sociálních službách a zdravotníky

Nabídka vzdělávání a vzdělávací moduly pro pracovníky v sociálních službách a zdravotníky Nabídka vzdělávání a vzdělávací moduly pro pracovníky v sociálních službách a zdravotníky ECC ACADEMIA je akreditovaná vzdělávací společnost u MPSV č. 2011/1546 I, která je zapsána v obchodním rejstříku

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI DISERTAČNÍ PRÁCE. 2012 Mgr. Dominika Stolinská

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI DISERTAČNÍ PRÁCE. 2012 Mgr. Dominika Stolinská UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI DISERTAČNÍ PRÁCE 2012 Mgr. Dominika Stolinská UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PRIMÁRNÍ PEDAGOGIKY INTERAKCE UČITEL-ŽÁK V PROMĚNÁCH PRIMÁRNÍHO

Více

Vybrané aktuální otázky obecné pedagogiky V historickém kontextu

Vybrané aktuální otázky obecné pedagogiky V historickém kontextu Vybrané aktuální otázky obecné pedagogiky V historickém kontextu PhDr. Jiřina Novotná Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání

Více

Standard učitele pro kariérní systém

Standard učitele pro kariérní systém Standard učitele pro kariérní systém OBLAST: 2 Název: Učitel a jeho třída Podnázev: Anotace: Plánování výuky, podpora procesů učení, hodnocení práce žáků ve třídě, rozvoj schopností žáků hodnotit vlastní

Více

3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VĚLÁVACÍHO PROGRAMU aměření školy Školní vzdělávací program vychází z cílů základního vzdělávání formulovaných v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání. Pedagogičtí

Více

Výukový proces. Danuše Nezvalová. (Vybrané didaktické kategorie) Obsah

Výukový proces. Danuše Nezvalová. (Vybrané didaktické kategorie) Obsah Výukový proces (Vybrané didaktické kategorie) Danuše Nezvalová 2006 Obsah 1 Cíle ve výuce 4 Výukový cíl 4 Klasifikace výukových cílů 4 Taxonomie výukových cílů 5 Stanovení cílů výuky 6 Otázky 8 Případová

Více