Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy. školní rok 2008/2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy. školní rok 2008/2009"

Transkript

1 Základní škola Šumperk, Šumavská 21 IČO: Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy školní rok 2008/2009 Mgr. Lubomír Krejčí ředitel školy Podle zákona 561/2004, 168 školská rada schvaluje tuto Výroční zprávu o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2008/2009. Dne za školskou radu

2 Výroční zpráva o činnosti školy: 1) Základní údaje o škole ( název a sídlo, charakteristika školy, zřizovatel školy, údaje o vedení školy, adresa pro dálkový přístup, údaje o školské radě) 2) Přehled oborů vzdělávání ( přehled učebních plánů) 3) Přehled pracovníků školy ( údaje o zaměstnancích školy) 4) Údaje o přijímacím řízení a o zápisu k povinné školské docházce a následném přijetí do školy. 5) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků. 6) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků. 7) Údaje o aktivitách a prezentace školy na veřejnosti(mimoškolní a mimotřídní aktivity žáků). 8) Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí. Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2008

3 1) Základní údaje o škole Název a sídlo školy: Základní škola Šumperk, Šumavská 21, Šumperk Zřizovatel školy : Město Šumperk tel.: , , Vedení školy Ředitel školy: Statutární zástupce: Zástupce ředitele: Ekonomka: Výchovný poradce: Vedoucí školní družiny: Vedoucí školní stravovny: Mgr. Lubomír Krejčí RNDr. Zuzana Bendová Mgr. Hana Knířová Růžena Svobodová Mgr. Jindřiška Haltmarová Dagmar Jelínková Pavla Weiglová Školu je možno chápat i jako službu k uspokojování potřeb zákazníků. Jde o proces, jehož výsledkem je poznání, ovlivňování a v konečné fázi uspokojování potřeb a přání zákazníků školy. Tento proces musí efektivním způsobem zajišťovat také splnění cílů školy. Našimi zákazníky nejsou pouze žáci a jejich rodiče, ale také jiné organizace a především Město Šumperk a stát. Charakteristika školy Škola byla uvedena do provozu v roce Součástí školy je školní stravovna a školní družina. Je k dispozici vlastní školní hřiště s 200m běžeckým okruhem, dvě tělocvičny ( velká tělocvična je přizpůsobena sportovním hrám, malé tělocvična gymnastice), odborné učebny pro výuku informatiky (2), chemie, zeměpisu, přírodopisu, fyziky, cizích jazyků (4), výtvarné výchovy, hudební výchovy, pracovního vyučování, dějepisu. Byla vybudována keramická dílna. Žáci jsou umístění ve 25 kmenových třídách (14 tříd 1.-5.ročník, 11 tříd ročník). Třídy jsou naplňovány do počtu 30 žáků. Výjimku tvoří 4.třídy. Rada města Šumperka povolila svým usnesením č.4966/06 ze dne výjimku z počtu žáků platnou do školního roku 2009/2010. Pro výuku jazyků jsou žáci rozděleni do skupin. Do menších výukových skupin jsou žáci rozdělení i ve volitelných předmětech a praktických činnostech v souladu s požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví žáků. Škola má velmi dobré materiální vybavení, pravidelně doplňované učební pomůcky. Školní prostředí je systematicky vylepšováno a modernizováno (školní lavice a židle, tabule, osvětlení ve třídách, vzhled učeben a chodeb, opravy hygienických zařízení). Škola vytváří optimální podmínky pro rozvoj všech dětí, není úzce odborně zaměřena. Nenásilná a přirozená specializace a diferenciace probíhá formou nepovinných a volitelných předmětů. Široká nabídka těchto předmětů umožňuje zaměření humanitní (dějepis, český jazyk, cizí jazyky), přírodovědné (zeměpis, přírodopis, chemie, informatika, programování, matematika) i zaměření praktické(domácnost, technické činnosti) a to bez změn

4 kolektivu a školy. Děti žijí a pracují ve společenství ostatních, které kopíruje sociální prostředí celé společnosti. Naučí se žít a komunikovat s lidmi, kteří mají jiný názor, jiný pohled na věc. Individuální péče je věnována integrovaným žákům se specifickými vývojovými poruchami učení podle individuálních vzdělávacích plánů i mimo vyučování. Partnerský vztah mezi žáky a učiteli umožňuje žákům pracovat bez zbytečného strachu. Cílem je vytváření pozitivního vztahu ke vzdělávání. Žáci se zdravotním oslabením mohou navštěvovat zdravotní tělesnou výchovu. Žáci druhých a třetích ročníků absolvují základní plavecký výcvik, žáci čtvrtého ročníku zdokonalovací plavecký výcvik. Pro žáky sedmého ročníku a zájemce z ročníku osmého je organizován týdenní pobytový lyžařský kurz. Během školního roku se realizují exkurze, literární a biologické poznávací zájezdy, návštěvy divadla, kina, výchovných koncertů a výstav. Na závěr školního roku se pořádají školní výlety. Pozornost je věnována oblasti práce s počítačem. Všichni žáci projdou v 6. a 7.ročnících základním kurzem práce s počítačem, v 7.ročníku si mohou zájemci dále zvolit informatiku i programování jako volitelný a nepovinný předmět. Ve škole jsou dvě počítačové učebny, které žáci k práci i zábavě využívají i mimo vyučování, počítači je vybavena i školní družina, kde jsou instalovány hlavně výukové programy. Je realizováno demokratické řízení školy s odpovídajícím dílem odpovědnosti každého pracovníka podle organizačního řádu. Zpětnou vazbu umožňuje Rada žáků a Sdružení rodičů. Jsou uplatňovány partnerské vztahy s důrazem na vzájemné kompetence. Ve škole velmi úspěšně pracuje dětský pěvecký sbor Ptáčata se svým přípravným sborem Ptáčátka. S aktivitami školy je rodičovská veřejnost seznamována na třídních schůzkách, konzultačních dnech. Škola vydává 3x ročně pro rodiče časopis Zpravodaj, ve kterém jsou opět shrnuty všechny důležité informace. Tento časopis je zdarma distribuován do každé rodiny žáků. Ve škole pracuje Školská rada v tomto složení: Předsedkyně: Mgr. Jindřiška Haltmarová, zvolena pedagogickými pracovníky školy Členové: Ing.Zdeněk Muroň, jmenován zřizovatelem školy Mgr. Petr Málek, jmenován zřizovatelem školy RNDr. Zuzana Bendová, zvolena pedagogickými pracovníky školy Jiří Jáně, zvolen zákonnými zástupci žáků Růžena Svobodová, zvolena zákonnými zástupci žáků Je realizován vzdělávací program Základní škola a Školní vzdělávací program Život, radost, fantazie, které umožňují nenásilnou specializaci formou volitelných předmětů od 7.ročníku 3 hodinami týdně. Disponibilní dotace hodin byla věnována posílení výuky cizích jazyků, matematiky a volitelných předmětů. Výuka cizích jazyků je další prioritou školy.

5 Poměr mezi volitelnými a povinnými předměty na 2.stupni školy. Školní rok Poměr povinných a volitelných předmětů (II.stupeň) % (vyjadřuje procento volby předmětů žákem) : 40 9, : 34 8, : 38 10, : 38 11, : 37 10,9 Volitelné předměty jsou zaváděny podle osnov od 7.ročníku. V 7. 9.ročníku ve školním roce 2008/2009 platí poměr 243 : 37, tzn. Že žák si může zvolit svou vlastní profilaci a zaměření z 15 %. Žáci (jejich rodiče) si volitelné předměty vybírají z nabídky (duben pro příští školní rok). Skupiny, které jsou obsazeny (cca 15 žáků) jsou pak otevřené. Nabídka pro rok byla taková: Informatika, seminář dějepis, seminář zeměpis, seminář přírodopis, seminář fyzika, domácnost, technické činnosti, jazyk německý, jazyk ruský, seminář chemie, mediální výchova. Tyto volitelné předměty byly i otevřeny. Povinné a volitelné předměty jsou doplněny nabídkou nepovinných předmětů programování, zdravotní Tv, zájmová Tv, sbor. Ve školní stravovně se vaří zdravě a velmi chutně. Denně se připraví asi 800 porcí obědů. Je zde i hojně využívána možnost předplatit si svačinky. Pitný režim je zajištěn čajem ve školní stravovně. Na chodbě školy byl instalován automat na prodej mléka a výrobků. Školní stadion je bezplatně k dispozici všem žákům školy i zájemcům ze sídliště i mimo vyučování. Dostatek příležitostí ke sportování je jedním z příspěvků k protidrogové prevenci.

6 2) Učební plán pro ročníky Základní škola Šumperk,Šumavská / Učební plán vzdělávacího programu ZÁKLADNÍ ŠKOLA, čj /96-2 Ročník Minimun Předmět ročník Český jazyk Cizí jazyk Matematika Prvouka Přírodověda 1 2 Vlastivěda 2 2 Chemie Fyzika Přírodopis Zeměpis Dějepis Občanská výchova Rodinná výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Praktické činnosti Tělesná výchova Volitelné předměty Disponibilní dotace Disponibilní dotací byly posíleny cizí jazyky,český jazyk a volitelné předměty,matematika v 6.třídách Týdenní dotace povinných předmětů

7 Učební plán pro 6. a 7.ročník Učební plán pro 2.stupeň Vzděl. oblast Vyučovací předmět Roční k 6 D 7 D 8 D 9 D Celke m z toho disponibilní hodiny Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Český jazyk a literatura Anglický jazyk Matematika Informační a Informatika komunikační technologie Člověk a společnost Dějepis Výchova k občanství Člověk a příroda Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova Výchova ke zdraví Člověk a svět práce 1 0 1,5 1, cizí jazyk Volitelné předměty Celkem ,5 2 27,

8 Učební plán pro 1. a 2.ročník Učební plán pro 1.stupeň Vzděl. oblast Vyučovací předmět Roční k Jazyk a jazyková komunikace Celke m z toho dispo nibilní hodin y 1 D 2 D 3 D 4 D 5 D Český jazyk a literatura Anglický jazyk Matematika a její Matematika aplikace Informační a Informatika komunikační technologie Člověk a jeho svět Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Celkem ) Údaje o zaměstnancích školy

9 Jméno Kvalifikace Praxe Způsobilost Mgr. Božena Bednarská VŠ 21 uč. pro 1. st RNDr. Zuzana Bendová VŠ 24 uč. pro 2. st. Marie Bojková VŠ 27 uč. pro mládež vyžad. zvláštní péči Mgr. Milena Brňáková VŠ 37 uč. pro mládež vyžad. zvláštní péči Mgr. Alice Diblíková VŠ 1 uč. pro 2. st. Ing. Lenka Drásalová VŠ 22 uč. pro 2. st. Mgr. Růžena Drásalová VŠ 19 uč. pro 2. st. Mgr. Irena Fialová VŠ 1 uč. pro 2. st. Mgr. Jindřiška Haltmarová VŠ 24 uč. pro 2. st Mgr. Věra Holoušová VŠ 29 uč. pro 1. st. Mgr. Ilona Hrochová VŠ 26 uč. pro 2. st. Mgr. Hana Knířová VŠ 25 uč. pro 1. st Mgr. Oldřich Kolák VŠ 12 uč. pro 2. st. Mgr. Lubomír Krejčí VŠ 28 uč. pro 2. st. Mgr. Radka Kroupová VŠ 7 uč. pro 1. st. Mgr. Lenka Křižanová VŠ 21 uč. pro 1. st. Tomáš Lešingr ÚSO 7 správce sítě Mgr. Jiří Navrkal VŠ 17 uč. pro 2. st Mgr. Kateřina Macháčková VŠ 25 uč. pro 1. st. Mgr. Ester Muroňová VŠ 7 uč. pro 2. st. Mgr. Alena Pešková VŠ 29 uč. pro 2. st. Mgr. Helena Přibylová VŠ 30 uč. pro 2. st. Mgr. Eva Ročková VŠ 36 uč. pro 2. st. Mgr. Lenka Rozbrojová VŠ 17 uč. pro 1. st. Mgr. Angelika Rýcová VŠ 11 uč. pro 1. st. státní zkouška z AJ Mgr. Alena Rýznarová VŠ 30 uč. pro 1. st. Mgr. Milena Šinoglová VŠ 21 uč. pro 1. st. Mgr. Hana Švécarová VŠ 19 uč. pro 2. st. Mgr. Ladislava Tonová VŠ 34 uč. pro 1. st. Mgr. Lenka Tůmová VŠ 21 uč. pro 1. st. Mgr. Marie Učňová VŠ 38 uč. pro 2. st. DiS. Markéta Uhlířová ÚSO 5 studium uč. AJ Mgr. Soňa Vicencová VŠ 11 uč. pro 1.stupeň Mgr. Martina Winklerová VŠ 15 uč. pro 2. st. Mgr. Zdeňka Zatloukalová VŠ 25 uč. pro 2. st. Dagmar Jelínková ÚSO 39 ved.vychovatelka Soňa Hamalová ÚSO 36 vychovatelka Miroslava Rabenseifnerová ÚSO 38 vychovatelka Bc. Romana Veselá VŠ 21 vychovatelka Blanka Šulcová ÚSO 41 vychovat.-důchod Růžena Svobodová ÚSO 20 účetní Pavlína Jílková ÚSO 14 hospodářka Eva Hlaváčková SO 30 uklízečka Věra Kačírková SO 31 uklízečka Martin Luc ÚSO 4 školník

10 Renata Mazáková ÚSO 19 uklízečka Gabriela Pokorná základní 22 uklízečka Galina Sojáková SO 29 uklízečka Renata Večeřová SO 20 uklízečka Bohuslava Zejfartová základní 39 uklízečka Ivana Benešová SO 31 kuchařka Marie Jílková SO 36 kuchařka Pavlína Kantorová SO 12 kuchařka Annelies Marková SO 30 kuchařka DČ Jadwiga Mikolovová ÚSO 23 účetní Lenka Přikrylová SO 14 kuchařka Magdaléna Smékalová SO 32 kuchařka DČ Jindřiška Střelcová SO 35 kuchařka Dagmar Škurková SO 29 kuchařka Pavla Weiglová ÚSO 25 vedoucí ŠS Pracovníků celkem : 60,067 z toho 2,585 DČ z toho mužů : 5,332 žen : 54,735 z toho 2,585 DČ Pedagogičtí pracovníci celkem : 40,120 z toho muži 4,332 z toho učitelé : 35,694 vychovatelé : 4,426 Ekonomické oddělení 2,000 Dělnická povolání : 7,337 Obchodně provozní pracovníci : 10,610 z toho DČ 2,585 Počty zaměstnanců Limit zaměstnanců 67,609 66,87 62, ,85 55,2 56,87 Skutečnost za rok 66,234 65,719 64,287 60,051 57,932 56,421 56,779 4) Výsledky rozmisťovacího a přijímacího řízení

11 Žáci končící povinnou školní docházku: 9. ročník 66 žáků 8. ročník 9 žáků 5. ročník 6 žáků G (počet/%) S maturitou Bez maturity celkem (počet/%) (počet/%) Žáci přijatí za SŠ 10+6/19.75% 42/51.85% 23/28.4% 81 9.A 21 9.B 22 9.C 23 Gymnázium Šumperk: 6 žáků - 8letý obor, 10 žáků 4letý obor Střední průmyslová škola Šumperk: informační technologie 2 ž., strojírenství 2 ž., elektrotechnika 1 ž., technické lyceum 4 ž., grafický design 2 ž., průmyslový design 1ž Obchodní akademie Šumperk: 1 ž. Obchodní akademie Uničov 1 ž. Obchodní akademie Mohelnice: informatika v ekonomice 1 ž. Střední zdravotnická škola Šumperk: 3 ž. SOŠ Šumperk: ochrana přírody 5 ž., služby cestovního ruchu 1 ž. SOŠ želez.,stav. péče a SOU Šumperk: stavitelství 2 ž., mechanik inst. a elekt. zařízení budov 2 ž., strojírenská a elektrotechnická zařízení 2 ž., tesař 1 ž., zedník 2 ž. SOŠ a SOU Šumperk: truhlář 2 ž., prodavač 1 ž., zámečník 4 ž., obráběč kovů 1 ž., kadeřnice 2 ž., obchodník 2 ž. SŠ sociální péče a služeb Zábřeh: soc. správní činnost 2 ž., zahradník 1 ž., kuchař- číšník 1 ž., pomocný kuchař - 1.ž. SŠ automobilní Zábřeh: silniční doprava 1 ž., autoelektrikář 3 ž. SOŠ služeb Olomouc: cestovní ruch 1 ž. SOŠ Uničov: hotelnictví 1 ž. SOU strojírenské a lesnické Šternberk: obráběč kovů 1 ž. SOŠ veterinární Kroměříž: 1 ž. SOŠ průmyslová Hranice: nábytkářská a dřevařská výroba 1 ž. SOU Litovel: cukrář 1 ž. OU a PŠ Mohelnice: prodavačské práce 1.ž SOŠ Uherský Brod: technik puškař 1 ž. SŠ stavební Olomouc: pozemní stavitelství 1 ž. Zápis do 1.tříd: Bylo zapsáno celkem 102 žáků, z toho 21-ti žákům byl povolen odklad povinné školní docházky. Do 1.třídy nastoupí celkem 81 žáků. 5) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Ve školním roce 2008/2009 má škola 25 tříd a celkem 608 žáků.

12 POČTY TŘÍD V JEDNOTLIVÝCH ROČNÍCÍCH A POČTY ŽÁKŮ VE TŘÍDÁCH Ročník Tříd Žáků Z toho chlapců Z toho dívek 1. ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník Přehled o žácích/třídách Z toho Přihlášených žáků Třída Třídní Žáků CH D Dojíž Opak. Končí ŠD ŠJ NP ZÚ učitel dějící roč. doch. 1.A Tůmová Lenka B Brňáková Milena C Tonová Ladislava A Holoušová Věra B Křižanová Lenka C Bednarská Božena A Stonová Taťjana/ Kroupová Radka 3.B Rozbrojová Lenka C Šinoglová Milena A Macháčková K B Bojková Marie A Rýznarová Alena B Rýcová Angelika C Vicencová Soňa A Pešková Alena B Drásalová Růžena C Švécarová Hana A Drásalová Lenka B Winklerová Martina A Přibylová Helena B Zatloukalová Z C Muroňová Ester A Navrkal Jiří B Hrochová Ilona C Ročková Eva Třída Žáků Průměr. Vyzname- Prospěl Nepro- Neklasi- Důtka Důtka Pochvaly prospěch nání spěl fikován TU ŘŠ St. St. 1.A 25 1,

13 1.B 25 1, C 25 1, A 25 1, B 24 1, C 23 1, A 22 1, B 21 1, C 22 1, A 29 1, B 32 1, A 22 1, B 24 1, C 25 1, A 22 1, B 21 1, C 22 1, A 28 1, B 28 1, A 25 1, B 27 1, C 25 1, A 21 1, B 22 1, C 23 2, celkem 608 1, ABSENCE Třída Průměr žák celkem omluvené neomluvené celkem omluvené neomluvené 1.A ,16 23, B ,52 46, C ,52 47, A ,12 38, B ,04 44, C ,60 53, A ,72 38, B ,04 45, C ,54 36, A ,03 36, B ,71 43, A ,59 48, B ,29 42, C ,68 43, A ,04 50,95 0,09 6.B ,24 51,14 0,10 6.C ,36 48, A ,11 60,71 0,39 7.B ,96 57,82 0,14 8.A ,36 70,16 1,20 8.B ,96 69,74 0,22 8.C ,88 68,24 0,64

14 9.A ,10 79,33 0,76 9.B ,77 108,63 0,14 9.C ,09 89,00 0,09 Evaluace Vedoucí učitelé oborových komisí zabezpečili vstupní a výstupní prověrky v českém a anglickém jazyce a matematice. Výsledky prověrek byly vyhodnoceny, porovnány s předchozími lety a výsledky zapracovány do další práce jednotlivých komisí i vedení školy. Vedení školy otestovalo zvládnutí základního učiva v českém jazyce a matematice ve 3.ročníku; v 8. ročníku byly provedeny závěrečné kontrolní testy učiva matematiky a přírodovědných kompetencí. V 5.ročníku jsme prověřili geometrické dovednosti žáků. Ve ročníku bylo testováno čtení s porozuměním. V 1.ročníku jsme diagnostikovali hlasité čtení a ve 3.ročníku byly prověřeny čtenářské kompetence a dovednosti. Pro testování výstupních ročníků 1. a 2.stupně tradičně využíváme testů Kalibro, které umožňují srovnání našich výsledků s ostatními školami v republice. Tyto testy zadáváme i v 7.ročníku. V dotazníkovém šetření jsme oslovili rodiče žáků 6.tříd a zjišťovali jsme spokojenost se školou v různých oblastech. Obdobné dotazníky pak vyplňovali i žáci 5. a 8.tříd. Letos poprvé měli žáci 8.ročníku i možnost ohodnotit své učitele opět jsme využili dotazníky firmy Kalibro. Prostřednictvím interaktivního dotazníku firmy COMDI si žáci 8.ročníku ověřili své budoucí profesní zaměření. Doufáme, že získané výsledky jim napomohou při rozhodování o jejich budoucím směřování. Na podzim absolvovali žáci 9.tříd testování Stonožka, zadávané firmou SCIO. Každý žák obdržel grafické i numerické vyhodnocení svých schopností spolu s doporučením volby střední školy. Byla tak objektivně zmapována úroveň absolventů prvního a druhého stupně i ostatních žáků naší školy. Všechny testy a prověrky byly řádně vyhodnoceny včetně závěrů a opatření k odstranění zjištěných nedostatků. Hospitační a kontrolní činnost byla prováděna rovnoměrně během celého školního roku a pravidelně vyhodnocována na pedagogických radách a provozních poradách. 6) Další vzdělávání pedagogických pracovníků Priority: Pedagogové pokračovali ve vzdělávání nabízející nové trendy vyučování. - oblast cizích jazyků: učitelé si dále zvyšovali svou jazykovou vybavenost a pokračovali jak ve svých jazykových kurzech, tak začali studovat anglický jazyk od nuly, učitelé dálkově studující jazyk na vysoké škole pokračovali ve svém studiu - SVP: výchovný poradce a učitelé pracující s integrovanými žáky byli na různých seminářích organizovaných PPP - ICT: učitelé využili nabídky SPŠ a VOŠ k seznámení se s novými verzemi firmy Microsoft Word 2007, Excel 2007 a PowerPoint TV: dva učitelé absolvovali kurz instruktorů lyžování K DVPP je průběžně využíváno nabídek zařízení pro DVPP Vila Doris Šumperk, NIDV Olomouc, Schola servis, PPP Šumperk apod. Finanční prostředky přidělené na DVPP byly řádně čerpány. organizátor název semináře/kurzu/ typ kurzu jméno cena datum lektor

15 účastníka Schola Servis Efektivní metody výuky ČJ seminář Šinoglová 550, Schola Servis Efektivní metody výuky ČJ seminář Rozbrojová 550, Schola Servis Efektivní metody výuky ČJ seminář Křižanová 550, Vila Doris Cesty minulostí seminář Fialová 400, Schola Servis Krizové situace ve výuce seminář Šinoglová 747, Schola Servis Krizové situace ve výuce seminář Rozbrojová 747, Schola Servis Krizové situace ve výuce seminář Stonová 747, Schola Servis Krizové situace ve výuce seminář Veselá 747, Oxford Oxford methodology day seminář Bendová 0, Oxford Oxford methodology day seminář Knířová 0, Oxford Oxford methodology day seminář Rozbrojová 0, Schola Servis Nevyhazujte časopisy seminář Rýznarová 0, Vila Doris Činnostní učení v AJ - 4.a seminář Knířová 1 309, roč. Vila Doris Činnostní učení v AJ - 4.a seminář Rozbrojová 1 309, roč. Vila Doris Nové trendy ve vyučování ČJ seminář Holoušová 300, a Vila Doris Nové trendy ve vyučování ČJ seminář Bednarská 300, a Vila Doris Nové trendy ve vyučování ČJ seminář Křižanová 300, a Vila Doris Nové trendy ve vyučování ČJ seminář Macháčková 300, a Vila Doris Materiál, fantazie seminář Hamalová 400, Fraus Návykové látky seminář Hrochová 0, Služba škole Bakaláři - školní matrika seminář Bendová 790, Vila Doris Materiál, fantazie seminář Přibylová 400, NIDV koordinátoři ŠVP seminář Bendová 580, NIDV koordinátoři ŠVP seminář Knířová 580, Vila Doris Kurz instruktorů lyžování kurz Macháčková 1 600,00 Vila Doris Kurz instruktorů lyžování kurz Rozbrojová 1 600,00 Vila Doris Kurz AJ kurz Zatloukalová 1 850,00 celoročně Vila Doris Kurz AJ kurz Muroňová 1 850,00 celoročně Vila Doris Kurz AJ kurz Drásalová R ,00 celoročně Vila Doris Kurz AJ kurz Macháčková 1 850,00 Vila Doris Kurz AJ kurz Knířová 1 850,00 celoročně

16 Vila Doris Kurz AJ kurz Rýznarová 1 850,00 celoročně Vila Doris Angličtina od nuly kurz Krejčí 1 850,00 Vila Doris Angličtina od nuly kurz Holoušová 1 850,00 Vila Doris Angličtina od nuly kurz Winklerová 1 850,00 Vila Doris Angličtina od nuly kurz Bednarská 1 850,00 Vila Doris Konverzační kurz AJ kurz Bendová 1 850,00 Vila Doris Konverzační kurz AJ kurz Drásalová L ,00 Vila Doris Nové trendy JČ - Tvůrčí psaní seminář Muroňová 300, Vila Doris Nové trendy JČ - Tvůrčí psaní seminář Přibylová 300, Agentura Džbán plný kultur seminář Diblíková 100, RHP Agentura Džbán plný kultur seminář Navrkal 100, RHP Vila Doris Nové trendy JČ - Práce s seminář Muroňová 300, textem Vila Doris Vánoční čarování seminář Hamalová 400, Vila Doris Materiál, fantazie seminář Přibylová 400, DVPP Aktuál.změny v seminář Krejčí 940, práv.předpisech Vila Doris Cesty minulosti - D,OV seminář Fialová 400, Třinec Novela školského zákona seminář Krejčí 1 250, Schola Servis Psychohry seminář Veselá 0, Vila Doris Cesta do školy seminář Šinoglová 300, SPŠ ŠPK MS Office WORD 2007 školení Rozbrojová 0,00 březen SPŠ ŠPK MS Office WORD 2007 školení Holoušová 0,00 březen SPŠ ŠPK MS Office WORD 2007 školení Křižanová 0,00 březen SPŠ ŠPK MS Office WORD 2007 školení Brňáková 0,00 březen SPŠ ŠPK MS Office WORD 2007 školení Tonová 0,00 březen SPŠ ŠPK MS Office WORD 2007 školení Bednarská 0,00 březen SPŠ ŠPK MS Office WORD 2007 školení Učňová 0,00 březen SPŠ ŠPK MS Office EXCEL 2007 školení Rozbrojová 0,00 duben SPŠ ŠPK MS Office EXCEL 2007 školení Holoušová 0,00 duben SPŠ ŠPK MS Office EXCEL 2007 školení Křižanová 0,00 duben SPŠ ŠPK MS Office EXCEL 2007 školení Brňáková 0,00 duben SPŠ ŠPK MS Office EXCEL 2007 školení Bednarská 0,00 duben

17 SPŠ ŠPK MS Office EXCEL 2007 školení Drásalová R. 0,00 duben SPŠ ŠPK POWER POINT 2007 školení Rozbrojová 0,00 duben SPŠ ŠPK POWER POINT 2007 školení Haltmarová 0,00 duben SPŠ ŠPK POWER POINT 2007 školení Navrkal 0,00 duben SPŠ ŠPK POWER POINT 2007 školení Drásalová R. 0,00 duben SPŠ ŠPK POWER POINT 2007 školení Drásalová L. 0,00 duben SPŠ ŠPK POWER POINT 2007 školení Zatloukalová 0,00 duben SPŠ ŠPK POWER POINT 2007 školení Bendová 0,00 duben SPŠ ŠPK POWER POINT 2007 školení Knířová 0,00 duben SPŠ ŠPK POWER POINT 2007 školení Rýznarová 0,00 duben ostatní vzdělávání Účetnictví seminář Svobodová 850, Roční uzávěrka seminář Svobodová 890, Hanzlov á Novela účetnictví seminář Svobodová 672, Paclík školní stravování seminář Weiglová 400, Mimoškolní a mimotřídní akce Datum Třída Název akce Počet žáků Místo A Seznámení dětí a rodičů se školou 23 škola

18 A O Sněhurce- divadelní představení 23 DK A Vycházka bezpečnost 22 okolí školy A Pasování prvňáků 18 škola A Princezna Pampeliška 21 divadlo Šumperk A Filmové představení Wall I 24 Kino OKO A Den otevřených dveří pro rodiče 24 škola A Vánoční besídka ve třídách 24 škola A Keramika 24 Vila Doris A Návštěva MŠ v 1.třídách 36 dětí z MŠ 22 škola A Návštěva MŠ v 1.třídách 35 dětí z MŠ 23 škola A Písně s kytarou 24 škola A Učíme se navzájem žáci učí žáky 23 škola A Jarní vycházka-prvouka 22 Okolí školy A Pašijové hry 25 kostel A Den země 23 Sady 1. máje A IZS 25 Školní hřiště A Policie ČR 23 Policie ČR A Den dětí 25 Okolí školy A O pejskovi a kočičce 23 DK A Pobyt v přírodě 22 Nové Domky A Školní výlet Městské skály 24 Švagrov A Rozloučení s 9.třídami 25 škola A Film. představení Bolt, pes pro každý 25 Kino OKO B Seznámení dětí a rodičů se školou 20 škola B O Sněhurce- divadelní představení 22 DK B Vycházka bezpečnost 21 okolí školy B Pasování prvňáků 20 škola B Princezna Pampeliška 19 divadlo Šumperk B Filmové představení Wall I 21 Kino OKO B Den otevřených dveří pro rodiče 22 škola B Vánoční besídka ve třídách 22 škola B Návštěva MŠ v 1.třídách 36 dětí z MŠ 20 škola B Návštěva MŠ v 1.třídách 35 dětí z MŠ 19 škola B Písně s kytarou 23 škola B Knihovna 20 knihovna B Velikonoce 21 knihovna B Učíme se navzájem žáci učí žáky 21 škola B Jarní vycházka-prvouka 16 okolí školy B Pašijové hry 22 kostel B Vycházka květiny 25 okolí školy B Den země 23 Sady 1. máje B IZS 21 Školní hřiště B Policie ČR 21 Policie ČR B Den dětí 18 Okolí školy B O pejskovi a kočičce 21 DK B Pobyt v přírodě 19 Nové Domky B Školní výlet Městské skály 15 Švagrov B Rozloučení s 9.třídami 25 škola B Film. představení Bolt, pes pro každý 25 Kino OKO

19 C Seznámení dětí a rodičů se školou 20 škola C O Sněhurce- divadelní představení 21 DK C Vycházka bezpečnost 23 okolí školy C Pasování prvňáků 21 škola C Princezna Pampeliška 21 divadlo Šumperk C Filmové představení Wall I 21 Kino OKO C Den otevřených dveří pro rodiče 20 škola C Vánoční besídka ve třídách 18 škola C Návštěva MŠ v 1.třídách 36 dětí z MŠ 18 škola C Návštěva MŠ v 1.třídách 35 dětí z MŠ 20 škola C Písně s kytarou 20 škola C Knihovna 20 knihovna C Knihovna 21 knihovna C Učíme se navzájem žáci učí žáky 21 škola C Jarní vycházka-prvouka 16 Okolí školy C Pašijové hry 22 kostel C Vycházka květiny 23 okolí školy C Den země 20 Sady 1. máje C IZS 25 Školní hřiště C Policie ČR 23 Policie ČR C Den dětí 20 Okolí školy C O pejskovi a kočičce 22 DK C Pobyt v přírodě 21 Nové Domky C Školní výlet Městské skály 21 Švagrov C Rozloučení s 9.třídami 24 škola C Film. představení Bolt, pes pro každý 24 Kino OKO A Kouzelné křesadlo divadelní představení 24 divadlo Šumperk A Vycházka prvouka 22 Okolí školy A Princezna Pampeliška 21 divadlo Šumperk A Eko program 23 Vila Doris A Filmové představení Wall I 23 Kino OKO A Vánoční příběh 20 kostel A Pískování 25 Vila Doris A Hmyzí rodinka 23 Vila Doris A Učíme se navzájem žáci učí žáky 21 škola A Pašijové hry 23 kostel A O. Sekora a jeho knihy 24 Knihovna Sever A IZS 20 školní hřiště A Malování na kameny 20 Muzeum A Školní výlet Dinopark 22 Vyškov A Den dětí 24 okolí školy A Otesánek - divadelní představení 22 divadlo Šumperk A Film. představení Bolt, pes pro každý 22 Kino OKO B Kouzelné křesadlo divadelní představení 20 divadlo Šumperk B Vánoce 20 Muzeum B Princezna Pampeliška 17 divadlo Šumperk B Filmové představení Wall I 21 Kino OKO B Vánoční příběh 19 kostel B Hmyzí rodinka 21 Vila Doris

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011 Základní údaje Název školy: Sídlo školy: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Základní škola, Komenského 1720, 686 03, Staré Město

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Výroční zpráva je zpracována v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon) a ve znění

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Šumperk, Dr. E. Beneše 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Zpracováno dle 10 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění a 7 vyhlášky č.15/2005 Sb. v platném znění Zpracoval:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel.: 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu Web: zsbenesovka.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva ZŠ Sušice, Lerchova ul. - 1 - VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Čestmír Kříž, ředitel

Více

I. Základní údaje o škole

I. Základní údaje o škole I. Základní údaje o škole Název školy Základní škola Karla staršího ze Žerotína Bludov Adresa školy Nová Dědina 368, 789 61 Bludov IČO 63696487 Bankovní spojení 220003510/0300, 220003590/0300- ŠJ DIČ CZ63696487

Více

Č. j. ZS/208/2013 Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková organizace Zahradní 403, Železná Ruda, 340 04

Č. j. ZS/208/2013 Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková organizace Zahradní 403, Železná Ruda, 340 04 Č. j. ZS/208/2013 Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková organizace Zahradní 403, Železná Ruda, 340 04 + 420 376 397 024 www.zszeleznaruda.maleskoly.info Výroční zpráva

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2005 / 2006

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2005 / 2006 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2005 / 2006 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Masarykova základní škola, Stará Paka, okres Jičín Č.j.:44/09 -VDŠ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Ve Staré Pace dne 15. září 2009 Mgr. Pavel Antoš ředitel školy Školská rada při

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011-2012 Projednáno na pedagogické radě dne 31. 8. 2012 Schváleno školskou radou dne 31. 8. 2012 Zpracoval: Mgr. Libor Mandovec ředitel ZŠ Kovářov Výroční zpráva

Více

Výroční zpráva školní rok 2008-09

Výroční zpráva školní rok 2008-09 Výroční zpráva školní rok 2008-09 Základní škola Velké Poříčí, okres Náchod Náměstí 320 549 32 Velké Poříčí Obsah: 1 Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole 1.2 Součásti školy 2 Personální údaje

Více

Výroční zpráva 2012-2013

Výroční zpráva 2012-2013 Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem,příspěvková organizace Adolfovice 170, 790 01 Jeseník Výroční zpráva 2012-2013 Výroční zpráva byla projednána s pedagogickými pracovníky na pedagogické

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Základní škola, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Základní školy, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvkové

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Ostrava - Krásné Pole Zpracovala a předkládá: 16. září 2014 RNDr. Věra Havelková Osnova výroční zprávy a) Základní údaje o škole b) Přehled oboru

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole str. 3 2. Vzdělávací program školy str. 5 3. Rámcový popis

Více

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N S T A R O S T A 9. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne 11. 11. 2009 Bod pořadu jednání: 8. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VRATISLAVICE

Více

Výroční zpráva. o činnosti Základní školy Javorník, okres Jeseník za školní rok 2010-2011

Výroční zpráva. o činnosti Základní školy Javorník, okres Jeseník za školní rok 2010-2011 Výroční zpráva o činnosti Základní školy Javorník, okres Jeseník za školní rok 2010-2011 CORPORATE GRAPHICS AND COMMUNICATIONS Výroční zpráva Základní škola Javorník, okres Jeseník Školní 72 Javorník 790

Více

Základní škola Dačice, Komenského 7, okres J. Hradec. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11

Základní škola Dačice, Komenského 7, okres J. Hradec. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11 Základní škola Dačice, Komenského 7, okres J. Hradec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název školy ZŠ Dačice, Komenského 7, okres

Více

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr pořádá pořádá Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr Krásný Dvůr 24.08.2013 Zpracovala: Mgr. Ivana Bejčková ředitelka školy 1 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola a Mateřská

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JIMRAMOV, příspěvková organizace Padělek 133, 592 42 Jimramov, tel.566562512, IČO 70882568 Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 V Jimramově dne 6. srpna 2014 Mgr.

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC, TŘ. SPOJENCŮ 8, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Zpracoval: Mgr. Peter B a z g e r, ředitel školy Olomouc, září 2013 Obsah: strana:

Více

Výroční zpráva o činnosti ZŠ Rousínov, okres Vyškov ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti ZŠ Rousínov, okres Vyškov ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti ZŠ Rousínov, okres Vyškov ve školním roce 2013/2014 Zpracoval dne 30.9.2014 Mgr. Jiří Kyjovský, ředitel školy Schváleno Školskou radou Ing. Ludmila Chromá Ph. D., předseda ŠR

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1. Údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Píšť,

Více

Základní škola, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti Základní školy, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvkové

Více