Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy. školní rok 2008/2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy. školní rok 2008/2009"

Transkript

1 Základní škola Šumperk, Šumavská 21 IČO: Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy školní rok 2008/2009 Mgr. Lubomír Krejčí ředitel školy Podle zákona 561/2004, 168 školská rada schvaluje tuto Výroční zprávu o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2008/2009. Dne za školskou radu

2 Výroční zpráva o činnosti školy: 1) Základní údaje o škole ( název a sídlo, charakteristika školy, zřizovatel školy, údaje o vedení školy, adresa pro dálkový přístup, údaje o školské radě) 2) Přehled oborů vzdělávání ( přehled učebních plánů) 3) Přehled pracovníků školy ( údaje o zaměstnancích školy) 4) Údaje o přijímacím řízení a o zápisu k povinné školské docházce a následném přijetí do školy. 5) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků. 6) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků. 7) Údaje o aktivitách a prezentace školy na veřejnosti(mimoškolní a mimotřídní aktivity žáků). 8) Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí. Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2008

3 1) Základní údaje o škole Název a sídlo školy: Základní škola Šumperk, Šumavská 21, Šumperk Zřizovatel školy : Město Šumperk tel.: , , Vedení školy Ředitel školy: Statutární zástupce: Zástupce ředitele: Ekonomka: Výchovný poradce: Vedoucí školní družiny: Vedoucí školní stravovny: Mgr. Lubomír Krejčí RNDr. Zuzana Bendová Mgr. Hana Knířová Růžena Svobodová Mgr. Jindřiška Haltmarová Dagmar Jelínková Pavla Weiglová Školu je možno chápat i jako službu k uspokojování potřeb zákazníků. Jde o proces, jehož výsledkem je poznání, ovlivňování a v konečné fázi uspokojování potřeb a přání zákazníků školy. Tento proces musí efektivním způsobem zajišťovat také splnění cílů školy. Našimi zákazníky nejsou pouze žáci a jejich rodiče, ale také jiné organizace a především Město Šumperk a stát. Charakteristika školy Škola byla uvedena do provozu v roce Součástí školy je školní stravovna a školní družina. Je k dispozici vlastní školní hřiště s 200m běžeckým okruhem, dvě tělocvičny ( velká tělocvična je přizpůsobena sportovním hrám, malé tělocvična gymnastice), odborné učebny pro výuku informatiky (2), chemie, zeměpisu, přírodopisu, fyziky, cizích jazyků (4), výtvarné výchovy, hudební výchovy, pracovního vyučování, dějepisu. Byla vybudována keramická dílna. Žáci jsou umístění ve 25 kmenových třídách (14 tříd 1.-5.ročník, 11 tříd ročník). Třídy jsou naplňovány do počtu 30 žáků. Výjimku tvoří 4.třídy. Rada města Šumperka povolila svým usnesením č.4966/06 ze dne výjimku z počtu žáků platnou do školního roku 2009/2010. Pro výuku jazyků jsou žáci rozděleni do skupin. Do menších výukových skupin jsou žáci rozdělení i ve volitelných předmětech a praktických činnostech v souladu s požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví žáků. Škola má velmi dobré materiální vybavení, pravidelně doplňované učební pomůcky. Školní prostředí je systematicky vylepšováno a modernizováno (školní lavice a židle, tabule, osvětlení ve třídách, vzhled učeben a chodeb, opravy hygienických zařízení). Škola vytváří optimální podmínky pro rozvoj všech dětí, není úzce odborně zaměřena. Nenásilná a přirozená specializace a diferenciace probíhá formou nepovinných a volitelných předmětů. Široká nabídka těchto předmětů umožňuje zaměření humanitní (dějepis, český jazyk, cizí jazyky), přírodovědné (zeměpis, přírodopis, chemie, informatika, programování, matematika) i zaměření praktické(domácnost, technické činnosti) a to bez změn

4 kolektivu a školy. Děti žijí a pracují ve společenství ostatních, které kopíruje sociální prostředí celé společnosti. Naučí se žít a komunikovat s lidmi, kteří mají jiný názor, jiný pohled na věc. Individuální péče je věnována integrovaným žákům se specifickými vývojovými poruchami učení podle individuálních vzdělávacích plánů i mimo vyučování. Partnerský vztah mezi žáky a učiteli umožňuje žákům pracovat bez zbytečného strachu. Cílem je vytváření pozitivního vztahu ke vzdělávání. Žáci se zdravotním oslabením mohou navštěvovat zdravotní tělesnou výchovu. Žáci druhých a třetích ročníků absolvují základní plavecký výcvik, žáci čtvrtého ročníku zdokonalovací plavecký výcvik. Pro žáky sedmého ročníku a zájemce z ročníku osmého je organizován týdenní pobytový lyžařský kurz. Během školního roku se realizují exkurze, literární a biologické poznávací zájezdy, návštěvy divadla, kina, výchovných koncertů a výstav. Na závěr školního roku se pořádají školní výlety. Pozornost je věnována oblasti práce s počítačem. Všichni žáci projdou v 6. a 7.ročnících základním kurzem práce s počítačem, v 7.ročníku si mohou zájemci dále zvolit informatiku i programování jako volitelný a nepovinný předmět. Ve škole jsou dvě počítačové učebny, které žáci k práci i zábavě využívají i mimo vyučování, počítači je vybavena i školní družina, kde jsou instalovány hlavně výukové programy. Je realizováno demokratické řízení školy s odpovídajícím dílem odpovědnosti každého pracovníka podle organizačního řádu. Zpětnou vazbu umožňuje Rada žáků a Sdružení rodičů. Jsou uplatňovány partnerské vztahy s důrazem na vzájemné kompetence. Ve škole velmi úspěšně pracuje dětský pěvecký sbor Ptáčata se svým přípravným sborem Ptáčátka. S aktivitami školy je rodičovská veřejnost seznamována na třídních schůzkách, konzultačních dnech. Škola vydává 3x ročně pro rodiče časopis Zpravodaj, ve kterém jsou opět shrnuty všechny důležité informace. Tento časopis je zdarma distribuován do každé rodiny žáků. Ve škole pracuje Školská rada v tomto složení: Předsedkyně: Mgr. Jindřiška Haltmarová, zvolena pedagogickými pracovníky školy Členové: Ing.Zdeněk Muroň, jmenován zřizovatelem školy Mgr. Petr Málek, jmenován zřizovatelem školy RNDr. Zuzana Bendová, zvolena pedagogickými pracovníky školy Jiří Jáně, zvolen zákonnými zástupci žáků Růžena Svobodová, zvolena zákonnými zástupci žáků Je realizován vzdělávací program Základní škola a Školní vzdělávací program Život, radost, fantazie, které umožňují nenásilnou specializaci formou volitelných předmětů od 7.ročníku 3 hodinami týdně. Disponibilní dotace hodin byla věnována posílení výuky cizích jazyků, matematiky a volitelných předmětů. Výuka cizích jazyků je další prioritou školy.

5 Poměr mezi volitelnými a povinnými předměty na 2.stupni školy. Školní rok Poměr povinných a volitelných předmětů (II.stupeň) % (vyjadřuje procento volby předmětů žákem) : 40 9, : 34 8, : 38 10, : 38 11, : 37 10,9 Volitelné předměty jsou zaváděny podle osnov od 7.ročníku. V 7. 9.ročníku ve školním roce 2008/2009 platí poměr 243 : 37, tzn. Že žák si může zvolit svou vlastní profilaci a zaměření z 15 %. Žáci (jejich rodiče) si volitelné předměty vybírají z nabídky (duben pro příští školní rok). Skupiny, které jsou obsazeny (cca 15 žáků) jsou pak otevřené. Nabídka pro rok byla taková: Informatika, seminář dějepis, seminář zeměpis, seminář přírodopis, seminář fyzika, domácnost, technické činnosti, jazyk německý, jazyk ruský, seminář chemie, mediální výchova. Tyto volitelné předměty byly i otevřeny. Povinné a volitelné předměty jsou doplněny nabídkou nepovinných předmětů programování, zdravotní Tv, zájmová Tv, sbor. Ve školní stravovně se vaří zdravě a velmi chutně. Denně se připraví asi 800 porcí obědů. Je zde i hojně využívána možnost předplatit si svačinky. Pitný režim je zajištěn čajem ve školní stravovně. Na chodbě školy byl instalován automat na prodej mléka a výrobků. Školní stadion je bezplatně k dispozici všem žákům školy i zájemcům ze sídliště i mimo vyučování. Dostatek příležitostí ke sportování je jedním z příspěvků k protidrogové prevenci.

6 2) Učební plán pro ročníky Základní škola Šumperk,Šumavská / Učební plán vzdělávacího programu ZÁKLADNÍ ŠKOLA, čj /96-2 Ročník Minimun Předmět ročník Český jazyk Cizí jazyk Matematika Prvouka Přírodověda 1 2 Vlastivěda 2 2 Chemie Fyzika Přírodopis Zeměpis Dějepis Občanská výchova Rodinná výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Praktické činnosti Tělesná výchova Volitelné předměty Disponibilní dotace Disponibilní dotací byly posíleny cizí jazyky,český jazyk a volitelné předměty,matematika v 6.třídách Týdenní dotace povinných předmětů

7 Učební plán pro 6. a 7.ročník Učební plán pro 2.stupeň Vzděl. oblast Vyučovací předmět Roční k 6 D 7 D 8 D 9 D Celke m z toho disponibilní hodiny Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Český jazyk a literatura Anglický jazyk Matematika Informační a Informatika komunikační technologie Člověk a společnost Dějepis Výchova k občanství Člověk a příroda Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova Výchova ke zdraví Člověk a svět práce 1 0 1,5 1, cizí jazyk Volitelné předměty Celkem ,5 2 27,

8 Učební plán pro 1. a 2.ročník Učební plán pro 1.stupeň Vzděl. oblast Vyučovací předmět Roční k Jazyk a jazyková komunikace Celke m z toho dispo nibilní hodin y 1 D 2 D 3 D 4 D 5 D Český jazyk a literatura Anglický jazyk Matematika a její Matematika aplikace Informační a Informatika komunikační technologie Člověk a jeho svět Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Celkem ) Údaje o zaměstnancích školy

9 Jméno Kvalifikace Praxe Způsobilost Mgr. Božena Bednarská VŠ 21 uč. pro 1. st RNDr. Zuzana Bendová VŠ 24 uč. pro 2. st. Marie Bojková VŠ 27 uč. pro mládež vyžad. zvláštní péči Mgr. Milena Brňáková VŠ 37 uč. pro mládež vyžad. zvláštní péči Mgr. Alice Diblíková VŠ 1 uč. pro 2. st. Ing. Lenka Drásalová VŠ 22 uč. pro 2. st. Mgr. Růžena Drásalová VŠ 19 uč. pro 2. st. Mgr. Irena Fialová VŠ 1 uč. pro 2. st. Mgr. Jindřiška Haltmarová VŠ 24 uč. pro 2. st Mgr. Věra Holoušová VŠ 29 uč. pro 1. st. Mgr. Ilona Hrochová VŠ 26 uč. pro 2. st. Mgr. Hana Knířová VŠ 25 uč. pro 1. st Mgr. Oldřich Kolák VŠ 12 uč. pro 2. st. Mgr. Lubomír Krejčí VŠ 28 uč. pro 2. st. Mgr. Radka Kroupová VŠ 7 uč. pro 1. st. Mgr. Lenka Křižanová VŠ 21 uč. pro 1. st. Tomáš Lešingr ÚSO 7 správce sítě Mgr. Jiří Navrkal VŠ 17 uč. pro 2. st Mgr. Kateřina Macháčková VŠ 25 uč. pro 1. st. Mgr. Ester Muroňová VŠ 7 uč. pro 2. st. Mgr. Alena Pešková VŠ 29 uč. pro 2. st. Mgr. Helena Přibylová VŠ 30 uč. pro 2. st. Mgr. Eva Ročková VŠ 36 uč. pro 2. st. Mgr. Lenka Rozbrojová VŠ 17 uč. pro 1. st. Mgr. Angelika Rýcová VŠ 11 uč. pro 1. st. státní zkouška z AJ Mgr. Alena Rýznarová VŠ 30 uč. pro 1. st. Mgr. Milena Šinoglová VŠ 21 uč. pro 1. st. Mgr. Hana Švécarová VŠ 19 uč. pro 2. st. Mgr. Ladislava Tonová VŠ 34 uč. pro 1. st. Mgr. Lenka Tůmová VŠ 21 uč. pro 1. st. Mgr. Marie Učňová VŠ 38 uč. pro 2. st. DiS. Markéta Uhlířová ÚSO 5 studium uč. AJ Mgr. Soňa Vicencová VŠ 11 uč. pro 1.stupeň Mgr. Martina Winklerová VŠ 15 uč. pro 2. st. Mgr. Zdeňka Zatloukalová VŠ 25 uč. pro 2. st. Dagmar Jelínková ÚSO 39 ved.vychovatelka Soňa Hamalová ÚSO 36 vychovatelka Miroslava Rabenseifnerová ÚSO 38 vychovatelka Bc. Romana Veselá VŠ 21 vychovatelka Blanka Šulcová ÚSO 41 vychovat.-důchod Růžena Svobodová ÚSO 20 účetní Pavlína Jílková ÚSO 14 hospodářka Eva Hlaváčková SO 30 uklízečka Věra Kačírková SO 31 uklízečka Martin Luc ÚSO 4 školník

10 Renata Mazáková ÚSO 19 uklízečka Gabriela Pokorná základní 22 uklízečka Galina Sojáková SO 29 uklízečka Renata Večeřová SO 20 uklízečka Bohuslava Zejfartová základní 39 uklízečka Ivana Benešová SO 31 kuchařka Marie Jílková SO 36 kuchařka Pavlína Kantorová SO 12 kuchařka Annelies Marková SO 30 kuchařka DČ Jadwiga Mikolovová ÚSO 23 účetní Lenka Přikrylová SO 14 kuchařka Magdaléna Smékalová SO 32 kuchařka DČ Jindřiška Střelcová SO 35 kuchařka Dagmar Škurková SO 29 kuchařka Pavla Weiglová ÚSO 25 vedoucí ŠS Pracovníků celkem : 60,067 z toho 2,585 DČ z toho mužů : 5,332 žen : 54,735 z toho 2,585 DČ Pedagogičtí pracovníci celkem : 40,120 z toho muži 4,332 z toho učitelé : 35,694 vychovatelé : 4,426 Ekonomické oddělení 2,000 Dělnická povolání : 7,337 Obchodně provozní pracovníci : 10,610 z toho DČ 2,585 Počty zaměstnanců Limit zaměstnanců 67,609 66,87 62, ,85 55,2 56,87 Skutečnost za rok 66,234 65,719 64,287 60,051 57,932 56,421 56,779 4) Výsledky rozmisťovacího a přijímacího řízení

11 Žáci končící povinnou školní docházku: 9. ročník 66 žáků 8. ročník 9 žáků 5. ročník 6 žáků G (počet/%) S maturitou Bez maturity celkem (počet/%) (počet/%) Žáci přijatí za SŠ 10+6/19.75% 42/51.85% 23/28.4% 81 9.A 21 9.B 22 9.C 23 Gymnázium Šumperk: 6 žáků - 8letý obor, 10 žáků 4letý obor Střední průmyslová škola Šumperk: informační technologie 2 ž., strojírenství 2 ž., elektrotechnika 1 ž., technické lyceum 4 ž., grafický design 2 ž., průmyslový design 1ž Obchodní akademie Šumperk: 1 ž. Obchodní akademie Uničov 1 ž. Obchodní akademie Mohelnice: informatika v ekonomice 1 ž. Střední zdravotnická škola Šumperk: 3 ž. SOŠ Šumperk: ochrana přírody 5 ž., služby cestovního ruchu 1 ž. SOŠ želez.,stav. péče a SOU Šumperk: stavitelství 2 ž., mechanik inst. a elekt. zařízení budov 2 ž., strojírenská a elektrotechnická zařízení 2 ž., tesař 1 ž., zedník 2 ž. SOŠ a SOU Šumperk: truhlář 2 ž., prodavač 1 ž., zámečník 4 ž., obráběč kovů 1 ž., kadeřnice 2 ž., obchodník 2 ž. SŠ sociální péče a služeb Zábřeh: soc. správní činnost 2 ž., zahradník 1 ž., kuchař- číšník 1 ž., pomocný kuchař - 1.ž. SŠ automobilní Zábřeh: silniční doprava 1 ž., autoelektrikář 3 ž. SOŠ služeb Olomouc: cestovní ruch 1 ž. SOŠ Uničov: hotelnictví 1 ž. SOU strojírenské a lesnické Šternberk: obráběč kovů 1 ž. SOŠ veterinární Kroměříž: 1 ž. SOŠ průmyslová Hranice: nábytkářská a dřevařská výroba 1 ž. SOU Litovel: cukrář 1 ž. OU a PŠ Mohelnice: prodavačské práce 1.ž SOŠ Uherský Brod: technik puškař 1 ž. SŠ stavební Olomouc: pozemní stavitelství 1 ž. Zápis do 1.tříd: Bylo zapsáno celkem 102 žáků, z toho 21-ti žákům byl povolen odklad povinné školní docházky. Do 1.třídy nastoupí celkem 81 žáků. 5) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Ve školním roce 2008/2009 má škola 25 tříd a celkem 608 žáků.

12 POČTY TŘÍD V JEDNOTLIVÝCH ROČNÍCÍCH A POČTY ŽÁKŮ VE TŘÍDÁCH Ročník Tříd Žáků Z toho chlapců Z toho dívek 1. ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník Přehled o žácích/třídách Z toho Přihlášených žáků Třída Třídní Žáků CH D Dojíž Opak. Končí ŠD ŠJ NP ZÚ učitel dějící roč. doch. 1.A Tůmová Lenka B Brňáková Milena C Tonová Ladislava A Holoušová Věra B Křižanová Lenka C Bednarská Božena A Stonová Taťjana/ Kroupová Radka 3.B Rozbrojová Lenka C Šinoglová Milena A Macháčková K B Bojková Marie A Rýznarová Alena B Rýcová Angelika C Vicencová Soňa A Pešková Alena B Drásalová Růžena C Švécarová Hana A Drásalová Lenka B Winklerová Martina A Přibylová Helena B Zatloukalová Z C Muroňová Ester A Navrkal Jiří B Hrochová Ilona C Ročková Eva Třída Žáků Průměr. Vyzname- Prospěl Nepro- Neklasi- Důtka Důtka Pochvaly prospěch nání spěl fikován TU ŘŠ St. St. 1.A 25 1,

13 1.B 25 1, C 25 1, A 25 1, B 24 1, C 23 1, A 22 1, B 21 1, C 22 1, A 29 1, B 32 1, A 22 1, B 24 1, C 25 1, A 22 1, B 21 1, C 22 1, A 28 1, B 28 1, A 25 1, B 27 1, C 25 1, A 21 1, B 22 1, C 23 2, celkem 608 1, ABSENCE Třída Průměr žák celkem omluvené neomluvené celkem omluvené neomluvené 1.A ,16 23, B ,52 46, C ,52 47, A ,12 38, B ,04 44, C ,60 53, A ,72 38, B ,04 45, C ,54 36, A ,03 36, B ,71 43, A ,59 48, B ,29 42, C ,68 43, A ,04 50,95 0,09 6.B ,24 51,14 0,10 6.C ,36 48, A ,11 60,71 0,39 7.B ,96 57,82 0,14 8.A ,36 70,16 1,20 8.B ,96 69,74 0,22 8.C ,88 68,24 0,64

14 9.A ,10 79,33 0,76 9.B ,77 108,63 0,14 9.C ,09 89,00 0,09 Evaluace Vedoucí učitelé oborových komisí zabezpečili vstupní a výstupní prověrky v českém a anglickém jazyce a matematice. Výsledky prověrek byly vyhodnoceny, porovnány s předchozími lety a výsledky zapracovány do další práce jednotlivých komisí i vedení školy. Vedení školy otestovalo zvládnutí základního učiva v českém jazyce a matematice ve 3.ročníku; v 8. ročníku byly provedeny závěrečné kontrolní testy učiva matematiky a přírodovědných kompetencí. V 5.ročníku jsme prověřili geometrické dovednosti žáků. Ve ročníku bylo testováno čtení s porozuměním. V 1.ročníku jsme diagnostikovali hlasité čtení a ve 3.ročníku byly prověřeny čtenářské kompetence a dovednosti. Pro testování výstupních ročníků 1. a 2.stupně tradičně využíváme testů Kalibro, které umožňují srovnání našich výsledků s ostatními školami v republice. Tyto testy zadáváme i v 7.ročníku. V dotazníkovém šetření jsme oslovili rodiče žáků 6.tříd a zjišťovali jsme spokojenost se školou v různých oblastech. Obdobné dotazníky pak vyplňovali i žáci 5. a 8.tříd. Letos poprvé měli žáci 8.ročníku i možnost ohodnotit své učitele opět jsme využili dotazníky firmy Kalibro. Prostřednictvím interaktivního dotazníku firmy COMDI si žáci 8.ročníku ověřili své budoucí profesní zaměření. Doufáme, že získané výsledky jim napomohou při rozhodování o jejich budoucím směřování. Na podzim absolvovali žáci 9.tříd testování Stonožka, zadávané firmou SCIO. Každý žák obdržel grafické i numerické vyhodnocení svých schopností spolu s doporučením volby střední školy. Byla tak objektivně zmapována úroveň absolventů prvního a druhého stupně i ostatních žáků naší školy. Všechny testy a prověrky byly řádně vyhodnoceny včetně závěrů a opatření k odstranění zjištěných nedostatků. Hospitační a kontrolní činnost byla prováděna rovnoměrně během celého školního roku a pravidelně vyhodnocována na pedagogických radách a provozních poradách. 6) Další vzdělávání pedagogických pracovníků Priority: Pedagogové pokračovali ve vzdělávání nabízející nové trendy vyučování. - oblast cizích jazyků: učitelé si dále zvyšovali svou jazykovou vybavenost a pokračovali jak ve svých jazykových kurzech, tak začali studovat anglický jazyk od nuly, učitelé dálkově studující jazyk na vysoké škole pokračovali ve svém studiu - SVP: výchovný poradce a učitelé pracující s integrovanými žáky byli na různých seminářích organizovaných PPP - ICT: učitelé využili nabídky SPŠ a VOŠ k seznámení se s novými verzemi firmy Microsoft Word 2007, Excel 2007 a PowerPoint TV: dva učitelé absolvovali kurz instruktorů lyžování K DVPP je průběžně využíváno nabídek zařízení pro DVPP Vila Doris Šumperk, NIDV Olomouc, Schola servis, PPP Šumperk apod. Finanční prostředky přidělené na DVPP byly řádně čerpány. organizátor název semináře/kurzu/ typ kurzu jméno cena datum lektor

15 účastníka Schola Servis Efektivní metody výuky ČJ seminář Šinoglová 550, Schola Servis Efektivní metody výuky ČJ seminář Rozbrojová 550, Schola Servis Efektivní metody výuky ČJ seminář Křižanová 550, Vila Doris Cesty minulostí seminář Fialová 400, Schola Servis Krizové situace ve výuce seminář Šinoglová 747, Schola Servis Krizové situace ve výuce seminář Rozbrojová 747, Schola Servis Krizové situace ve výuce seminář Stonová 747, Schola Servis Krizové situace ve výuce seminář Veselá 747, Oxford Oxford methodology day seminář Bendová 0, Oxford Oxford methodology day seminář Knířová 0, Oxford Oxford methodology day seminář Rozbrojová 0, Schola Servis Nevyhazujte časopisy seminář Rýznarová 0, Vila Doris Činnostní učení v AJ - 4.a seminář Knířová 1 309, roč. Vila Doris Činnostní učení v AJ - 4.a seminář Rozbrojová 1 309, roč. Vila Doris Nové trendy ve vyučování ČJ seminář Holoušová 300, a Vila Doris Nové trendy ve vyučování ČJ seminář Bednarská 300, a Vila Doris Nové trendy ve vyučování ČJ seminář Křižanová 300, a Vila Doris Nové trendy ve vyučování ČJ seminář Macháčková 300, a Vila Doris Materiál, fantazie seminář Hamalová 400, Fraus Návykové látky seminář Hrochová 0, Služba škole Bakaláři - školní matrika seminář Bendová 790, Vila Doris Materiál, fantazie seminář Přibylová 400, NIDV koordinátoři ŠVP seminář Bendová 580, NIDV koordinátoři ŠVP seminář Knířová 580, Vila Doris Kurz instruktorů lyžování kurz Macháčková 1 600,00 Vila Doris Kurz instruktorů lyžování kurz Rozbrojová 1 600,00 Vila Doris Kurz AJ kurz Zatloukalová 1 850,00 celoročně Vila Doris Kurz AJ kurz Muroňová 1 850,00 celoročně Vila Doris Kurz AJ kurz Drásalová R ,00 celoročně Vila Doris Kurz AJ kurz Macháčková 1 850,00 Vila Doris Kurz AJ kurz Knířová 1 850,00 celoročně

16 Vila Doris Kurz AJ kurz Rýznarová 1 850,00 celoročně Vila Doris Angličtina od nuly kurz Krejčí 1 850,00 Vila Doris Angličtina od nuly kurz Holoušová 1 850,00 Vila Doris Angličtina od nuly kurz Winklerová 1 850,00 Vila Doris Angličtina od nuly kurz Bednarská 1 850,00 Vila Doris Konverzační kurz AJ kurz Bendová 1 850,00 Vila Doris Konverzační kurz AJ kurz Drásalová L ,00 Vila Doris Nové trendy JČ - Tvůrčí psaní seminář Muroňová 300, Vila Doris Nové trendy JČ - Tvůrčí psaní seminář Přibylová 300, Agentura Džbán plný kultur seminář Diblíková 100, RHP Agentura Džbán plný kultur seminář Navrkal 100, RHP Vila Doris Nové trendy JČ - Práce s seminář Muroňová 300, textem Vila Doris Vánoční čarování seminář Hamalová 400, Vila Doris Materiál, fantazie seminář Přibylová 400, DVPP Aktuál.změny v seminář Krejčí 940, práv.předpisech Vila Doris Cesty minulosti - D,OV seminář Fialová 400, Třinec Novela školského zákona seminář Krejčí 1 250, Schola Servis Psychohry seminář Veselá 0, Vila Doris Cesta do školy seminář Šinoglová 300, SPŠ ŠPK MS Office WORD 2007 školení Rozbrojová 0,00 březen SPŠ ŠPK MS Office WORD 2007 školení Holoušová 0,00 březen SPŠ ŠPK MS Office WORD 2007 školení Křižanová 0,00 březen SPŠ ŠPK MS Office WORD 2007 školení Brňáková 0,00 březen SPŠ ŠPK MS Office WORD 2007 školení Tonová 0,00 březen SPŠ ŠPK MS Office WORD 2007 školení Bednarská 0,00 březen SPŠ ŠPK MS Office WORD 2007 školení Učňová 0,00 březen SPŠ ŠPK MS Office EXCEL 2007 školení Rozbrojová 0,00 duben SPŠ ŠPK MS Office EXCEL 2007 školení Holoušová 0,00 duben SPŠ ŠPK MS Office EXCEL 2007 školení Křižanová 0,00 duben SPŠ ŠPK MS Office EXCEL 2007 školení Brňáková 0,00 duben SPŠ ŠPK MS Office EXCEL 2007 školení Bednarská 0,00 duben

17 SPŠ ŠPK MS Office EXCEL 2007 školení Drásalová R. 0,00 duben SPŠ ŠPK POWER POINT 2007 školení Rozbrojová 0,00 duben SPŠ ŠPK POWER POINT 2007 školení Haltmarová 0,00 duben SPŠ ŠPK POWER POINT 2007 školení Navrkal 0,00 duben SPŠ ŠPK POWER POINT 2007 školení Drásalová R. 0,00 duben SPŠ ŠPK POWER POINT 2007 školení Drásalová L. 0,00 duben SPŠ ŠPK POWER POINT 2007 školení Zatloukalová 0,00 duben SPŠ ŠPK POWER POINT 2007 školení Bendová 0,00 duben SPŠ ŠPK POWER POINT 2007 školení Knířová 0,00 duben SPŠ ŠPK POWER POINT 2007 školení Rýznarová 0,00 duben ostatní vzdělávání Účetnictví seminář Svobodová 850, Roční uzávěrka seminář Svobodová 890, Hanzlov á Novela účetnictví seminář Svobodová 672, Paclík školní stravování seminář Weiglová 400, Mimoškolní a mimotřídní akce Datum Třída Název akce Počet žáků Místo A Seznámení dětí a rodičů se školou 23 škola

18 A O Sněhurce- divadelní představení 23 DK A Vycházka bezpečnost 22 okolí školy A Pasování prvňáků 18 škola A Princezna Pampeliška 21 divadlo Šumperk A Filmové představení Wall I 24 Kino OKO A Den otevřených dveří pro rodiče 24 škola A Vánoční besídka ve třídách 24 škola A Keramika 24 Vila Doris A Návštěva MŠ v 1.třídách 36 dětí z MŠ 22 škola A Návštěva MŠ v 1.třídách 35 dětí z MŠ 23 škola A Písně s kytarou 24 škola A Učíme se navzájem žáci učí žáky 23 škola A Jarní vycházka-prvouka 22 Okolí školy A Pašijové hry 25 kostel A Den země 23 Sady 1. máje A IZS 25 Školní hřiště A Policie ČR 23 Policie ČR A Den dětí 25 Okolí školy A O pejskovi a kočičce 23 DK A Pobyt v přírodě 22 Nové Domky A Školní výlet Městské skály 24 Švagrov A Rozloučení s 9.třídami 25 škola A Film. představení Bolt, pes pro každý 25 Kino OKO B Seznámení dětí a rodičů se školou 20 škola B O Sněhurce- divadelní představení 22 DK B Vycházka bezpečnost 21 okolí školy B Pasování prvňáků 20 škola B Princezna Pampeliška 19 divadlo Šumperk B Filmové představení Wall I 21 Kino OKO B Den otevřených dveří pro rodiče 22 škola B Vánoční besídka ve třídách 22 škola B Návštěva MŠ v 1.třídách 36 dětí z MŠ 20 škola B Návštěva MŠ v 1.třídách 35 dětí z MŠ 19 škola B Písně s kytarou 23 škola B Knihovna 20 knihovna B Velikonoce 21 knihovna B Učíme se navzájem žáci učí žáky 21 škola B Jarní vycházka-prvouka 16 okolí školy B Pašijové hry 22 kostel B Vycházka květiny 25 okolí školy B Den země 23 Sady 1. máje B IZS 21 Školní hřiště B Policie ČR 21 Policie ČR B Den dětí 18 Okolí školy B O pejskovi a kočičce 21 DK B Pobyt v přírodě 19 Nové Domky B Školní výlet Městské skály 15 Švagrov B Rozloučení s 9.třídami 25 škola B Film. představení Bolt, pes pro každý 25 Kino OKO

19 C Seznámení dětí a rodičů se školou 20 škola C O Sněhurce- divadelní představení 21 DK C Vycházka bezpečnost 23 okolí školy C Pasování prvňáků 21 škola C Princezna Pampeliška 21 divadlo Šumperk C Filmové představení Wall I 21 Kino OKO C Den otevřených dveří pro rodiče 20 škola C Vánoční besídka ve třídách 18 škola C Návštěva MŠ v 1.třídách 36 dětí z MŠ 18 škola C Návštěva MŠ v 1.třídách 35 dětí z MŠ 20 škola C Písně s kytarou 20 škola C Knihovna 20 knihovna C Knihovna 21 knihovna C Učíme se navzájem žáci učí žáky 21 škola C Jarní vycházka-prvouka 16 Okolí školy C Pašijové hry 22 kostel C Vycházka květiny 23 okolí školy C Den země 20 Sady 1. máje C IZS 25 Školní hřiště C Policie ČR 23 Policie ČR C Den dětí 20 Okolí školy C O pejskovi a kočičce 22 DK C Pobyt v přírodě 21 Nové Domky C Školní výlet Městské skály 21 Švagrov C Rozloučení s 9.třídami 24 škola C Film. představení Bolt, pes pro každý 24 Kino OKO A Kouzelné křesadlo divadelní představení 24 divadlo Šumperk A Vycházka prvouka 22 Okolí školy A Princezna Pampeliška 21 divadlo Šumperk A Eko program 23 Vila Doris A Filmové představení Wall I 23 Kino OKO A Vánoční příběh 20 kostel A Pískování 25 Vila Doris A Hmyzí rodinka 23 Vila Doris A Učíme se navzájem žáci učí žáky 21 škola A Pašijové hry 23 kostel A O. Sekora a jeho knihy 24 Knihovna Sever A IZS 20 školní hřiště A Malování na kameny 20 Muzeum A Školní výlet Dinopark 22 Vyškov A Den dětí 24 okolí školy A Otesánek - divadelní představení 22 divadlo Šumperk A Film. představení Bolt, pes pro každý 22 Kino OKO B Kouzelné křesadlo divadelní představení 20 divadlo Šumperk B Vánoce 20 Muzeum B Princezna Pampeliška 17 divadlo Šumperk B Filmové představení Wall I 21 Kino OKO B Vánoční příběh 19 kostel B Hmyzí rodinka 21 Vila Doris

20 B Učíme se navzájem žáci učí žáky 21 škola B Pašijové hry 21 kostel B O. Sekora a jeho knihy 23 Knihovna Sever B Hedvábí a aroma 23 Vila Doris B IZS 20 školní hřiště B Malování na kameny 23 Muzeum B Školní výlet Dinopark 22 Vyškov B Den dětí 22 okolí školy B Otesánek - divadelní představení 24 divadlo Šumperk B Film. představení Bolt, pes pro každý 23 Kino OKO C Kouzelné křesadlo divadelní představení 24 divadlo Šumperk C Vycházka prvouka 24 okolí školy C Čteme knihy 24 knihovna C Vánoce 23 Muzeum C Princezna Pampeliška 20 divadlo Šumperk C Keramická dílna 16 škola C Vánoční příběh 18 kostel C Filmové představení Wall I 21 Kino OKO C Folkový koncert 22 škola C Hmyzí rodinka 20 Vila Doris C Keramická dílna 20 škola C Učíme se navzájem žáci učí žáky 20 škola C Pašijové hry 22 kostel C Beseda 23 Knihovna Sever C Malování na kameny 21 Muzeum C Hedvábí a aroma 21 Vila Doris C Eko- stezka 20 Vila Doris C Den dětí 21 okolí školy C Školní výlet Dinopark 18 Vyškov C Otesánek - divadelní představení 19 divadlo Šumperk C Film. představení Bolt, pes pro každý 21 Kino OKO A Kouzelné křesadlo divadelní představení 19 divadlo Šumperk A Africké bubny 22 škola A Ekoprogram 22 Vila Doris A Princezna Pampeliška 20 divadlo Šumperk A Filmové představení Wall I 22 Kino OKO A Vánoční příběh 21 kostel A Folkový koncert 14 škola A Učíme se navzájem žáci učí žáky 19 škola A Vycházka - jaro. Prvouka 17 Temenice A Pašijové hry 17 kostel A Keramická dílna 21 škola A Den Země; turnaj v kopané 21 Sady 1.máje; hřiště A Vycházka 19 okolí školy A IZS 19 školní hřiště A Policie ČR 22 Policie ČR A Návštěva školy 21 Škola Pomněnka A Školní výlet Dinopark 21 Vyškov A Pobyt v přírodě 20 Nové Domky

školní rok 2010/2011

školní rok 2010/2011 Základní škola Šumperk, Šumavská 21 IČO: 00852287 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy školní rok 2010/2011 Mgr. Lubomír Krejčí ředitel školy (do 30.5.2011) Vypracovala: RNDr. Zuzana Bendová statutární

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy Výroční zpráva za školní rok 2005 /2006 Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 00, okres Svitavy Příspěvková organizace IČO: 750 6 338 IZO: 650 052 366 OBSAH. Základní údaje o škole 2. Přehled učebních

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP.

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP. 4. UČEBNÍ PLÁNY 4.1 Učební plán 1. stupeň běžná třída Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Minimální časová dotace dle RUP Vyučovací předmět Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Celkem předměty Z toho DČD Český jazyk

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A 4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika

Více

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Učební plán 1. stupeň 1. - 5. ročník oblasti předměty

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Učební plán - 1. stupeň

Učební plán - 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Umění a kultura (1) (1) Vyučovací předmět 1. Český jazyk a literatura (35)

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Základní škola Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace. Učební plán pro ZŠS RT od 2010 /2011

Základní škola Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace. Učební plán pro ZŠS RT od 2010 /2011 Vzděl. Obl. Učební plán pro ZŠS RT od 2010 /2011 ROČNÍK Vzděl. Obory 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Rozumová výchova 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 Člověk a Řečová komunikace výchova 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 Člověk

Více

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci Vážení rodiče,předkládáme Vám informační materiál,který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2010/2011 Management školy ředitelka

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

Škola na míru. Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Rozdělení disponibilní časové dotace Český jazyk a 35. 9 8 9 9 8 43 8 komunikace 9 Anglický jazyk 3 3 3 9

Škola na míru. Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Rozdělení disponibilní časové dotace Český jazyk a 35. 9 8 9 9 8 43 8 komunikace 9 Anglický jazyk 3 3 3 9 4. Učební plán 4.1 Učební plán pro 1. stupeň Časová v RVP ZV Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Celkem Rozdělení disponibilní časové Český jazyk a 35 9 8 9 9 8 43 8 Jazyk a jazyková

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa UČEBNÍ PLÁN Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Český jazyk

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Personání

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn.

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn. 4. Učební plán Obsah vzdělávacích oblastí, které vymezuje rámcový vzdělávací program, je realizován prostřednictvím jednotlivých předmětů. Předměty lze jednoduše dělit do 3 základních skupin: povinné předměty

Více

Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Střední odborné učiliště Jana Tiraye,Tyršova 239, Velká Bíteš Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Velká Bíteš, červen 2008 Ing. Marie Šabacká ředitelka školy Výroční zpráva o činnosti školy podle zákona

Více

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklin@volny.cz * web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.31 únor 2008 Vážení rodiče, dnešní zpravodaj

Více

IV. Školní učební plán

IV. Školní učební plán IV. Školní učební plán a) Východiska: Rámcový učební plán, který stanoví vzdělávací oblasti, vzdělávací obory a jejich minimální časové dotace a zároveň stanoví povinnou časovou dotaci pro jednotlivé stupně

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2013/14

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2013/14 Základní škola Vilémov, okres Olomouc, příspěvková organizace, Vilémov 41 783 22 Cholina Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/14 Mgr. Dagmar Zapletalová ředitelka Č. j. 63/2014 Obsah: 1.

Více

Učební plán pro 1. 5. ročník ZŠ Sever

Učební plán pro 1. 5. ročník ZŠ Sever Učební plán pro 1. 5. ročník ZŠ Sever Vzdělávací oblast (šk. rok 2008/2009-2012/2013) Ročník Předmět 1. 2. 3. 4. 5. Min. čas.dotace Dispon. hodiny Jazyková komunikace Český jazyk 8+1 7+1 8+1 6+2 6+1 35

Více

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 Učební plán ŠVP - I. stupeň Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předměty I. stupeň 1. 2. 3. 4. 5. 1. - 5. ročník

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 SŠ Nabídka vzdělávacích programů DVPP na 2. pololetí školního

Více

3. U EBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky

3. U EBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník. Žáci

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp

zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp Učební plány školního vzdělávacího programu Naše škola Učební plán 1. stupně 2013-2016 zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp Ročník 2 2 3 3 4 4 5 5 ŠVP ŠVP RVP Vzdělávací oblast (obor)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne 27.11.2014 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 UČEBNÍ PLÁN A POZNÁMKY K UČEBNÍMU PLÁNU Učební plán a poznámky k učebnímu plánu Učební plán - rozdělení hodinové dotace předmětů pro 1.stupeň

Více

Cizí jazyk Anglický jazyk (Cj) 0 0 3 3 3 9 9 0

Cizí jazyk Anglický jazyk (Cj) 0 0 3 3 3 9 9 0 UČEBNÍ PLÁN TABULACE UČEBNÍHO PLÁNU Učební plán pro. stupeň: Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazykové komunikace Člověk a jeho svět Český jazyk a literatura Ročník Celkem z

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV Název programu: TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení V Litvínově dne 1.9.2015..... Mgr. Pavla Tomášová, ředitelka školy OBSAH ŠVP 1. Identifikační

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011/2012 Základní škola Smečno, okres Kladno Školská 284, Smečno 273 05 1 Základní údaje o škole Název : Základní škola Smečno, okres Kladno Adresa školy: Školská

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-365/10-M. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-365/10-M. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIM-365/10-M Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Šumperk, Hlavní třída 31 Adresa: Hlavní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2005 2006 Obsah : ( Podle zákona 561 / 2004 Sb., 11, 12 odst. 2 a vyhlášky č.15 / 2005 Sb., 7) a)

Více

školní rok 2013 / 2014

školní rok 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013 / 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava Komenského 810/9 787 01 www.doris.cz Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris počítače příroda Zážitek hudba Zábava Semináře tanec ekologie Tábory zpěv sport

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více