Výroční zpráva o činnosti školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy"

Transkript

1 Základní škola Tymákov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 1

2 1. Charakteristika školy 1.1. Základní údaje: Název školy: Základní škola Tymákov Adresa: Tymákov 100, Tymákov Právní forma: příspěvková organizace RED-IZO: IZO: IČO: Telefon: www stránky: Ředitelka školy: Mgr. Zdeňka Sarauerová Zřizovatel: Obec Tymákov, Tymákov 40, Tymákov 1.2. Zařazení v rejstříku škol: Rozhodnutí MŠMT č. j /02-21 ze dne s účinností od o zařazení do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení pod názvem Základní škola Tymákov, okres Plzeň-jih (škola sdruţuje základní školu a školní druţinu). Rozhodnutí KÚ PK č. j. ŠMS/3095/05 ze dne s účinností od o zapsání do školského rejstříku Školní jídelny výdejny. Rozhodnutí MŠMT č. j. 1141/ ze dne s účinností od o změně názvu právnické osoby na Základní škola Tymákov. Rozhodnutí MŠMT č. j. 8684/ ze dne s účinností od o změně v údajích v rejstříku škol (Obory vzdělání: Základní škola, studium denní). Rozhodnutí KÚ PK č. j. ŠMS/3339/10 ze dne s účinností od o zvýšení kapacity školní druţiny - nejvyšší povolený počet ţáků: 30. Rozhodnutí MŠMT č. j / : s účinností od se provádí výmaz ze školského rejstříku dobíhajícího oboru vzdělání C/001 Základní škola Seznam pracovišť: Hlavní budova ředitelství (místo poskytovaného vzdělávání nebo škol. sluţeb) Adresa Počet tříd Počet žáků Tymákov 100, Tymákov Obory vzdělání: Název vzdělávacího programu Č. j. V ročníku ŠVP pro ZV Tvořivá škola ZŠ/55/ ŠVP pro zájmové vzdělávání ZŠ/77/2005 školní druţina 2

3 1.5. Součásti školy: Název součásti IZO součásti Kapacita Počet žáků 2011/12 Počet tříd, oddělení Počet přepočtených pedagogických pracovníků 2011/12 ZŠ ,273 ŠD ,00 Název součásti ŠJ - výdejna IZO součásti Celková kapacita jídelny dětských strávníků Počet dospělých strávníků Celkový počet zaměst. Počet přepočt. zaměstnanců , Typ školy: Škola neúplná, jen s ročníky 1. stupně, ročníky spojené ve třech třídách takto: I. tř roč. (8 + 9) = 17 ţ. II. tř roč. (9 + 5) = 14 ţ. III. tř. 3. roč. = 13 ţ Spádový obvod školy: Školský obvod tvoří obce Tymákov, Mokrouše, Lhůta Speciální třídy: nebyly 1.9. Individuálně integrovaní žáci podle druhu zdravotního postižení: Vady Počet ţáků Mentálně postiţené 0 Sluchově postiţené 0 Zrakově postiţené 0 S vadami řeči 0 Tělesné postiţení 0 S více vadami 0 S vývojovou poruchou učení a 3 chování celkem 3 Ţáci se specifickými vzdělávacími potřebami ve smyslu 16 odst. 2 zákona 317/2008 Sb.: dva integrovaní ţáci chodí do 4. ročníku, oba byli vyšetřeni v PPP s diagnózou SPU, oba jsou vzděláváni podle individuálního vzdělávacího plánu - jeden ţák vyšetřen 9. a s dobou platnosti 2 roky, do školy doručeno 4.10., poslední IVP od ; druhý ţák vyšetřen s dobou platnosti do konce škol. roku 2011/12, do školy doručeno 2.2., IVP od Třetí integrovaný ţák navštěvuje 5. ročník, má SPU (dysortografie), 3

4 vyšetřen s dobou platnosti do konce škol. roku 2011/12, do školy doručeno , poslední IVP od Máme ve škole i ţáky s SPU bez integrace. Jejich hodnocení probíhá podle metodického pokynu č. j / , podle školského zákona 561/2004 Sb., 16 a podle Vyhlášky 73/2005 Sb., vše ve znění pozdějších předpisů. S těmito ţáky pracujeme podle doporučení PPP (individuální přístup, sníţení výukových nároků apod.) Materiálně technické zajištění školy: Budova školy je velmi stará postavena byla v r. 1860, generálně přestavěna a opravena v r Škola je průběţně podle potřeby opravována a udrţována v dobrém stavu: 1996 nové lavice a stolky, nově zřízen kabinet s regály; 1997 přístavba plynové kotelny a vytápění plynem; 1999 zřízena školní druţina, zářivkové osvětlení; generální oprava WC a umýváren, nová kuchyňská linka a elektrický sporák, nové lino na schodišti; 2001 zavedení teplé vody do tříd, obloţení šaten dřevem; 2002 zbourání stodol a vyklizení školního dvora; 2004 výměna velkých oken budovy za plastová, nová dlaţba na chodbě v přízemí, zřízení šatny pro kuchařku ŠJ, malování prvního patra budovy, nová úprava předzahrádky, nová chladnička a mikrovlnná trouba; 2005 dokončení výměny velkých oken budovy, malování přízemí školy, odizolování východní stěny školy; 2006 dokončení výměny zbylých oken budovy, výměna osvětlení na chodbách za zářivky, zavedení teplé vody na WC; 2007 výměna zářivek ve 3 třídách za silnější splňující normu, nová střecha budovy školy; 2008 likvidace septiku a napojení školy na splaškovou kanalizaci, výměna sanitárních prvků na všech WC, oprava podlahy a výměna linolea v I. tř., chodník před školou zámková dlaţba; 2009 nová fasáda, nové vchodové dveře, bezpečnostní zadní vchodové dveře, oprava podlahy a výměna linolea ve II. třídě, malování školy, vybavení ŠD novými regály a repasovanými PC, vybavení školy z projektu EFS: interaktivní tabulí s příslušenstvím, 6 novými PC, 3 notebooky, 3 interakt. učebnicemi, videokamerou; 2010 oprava podlah a výměna linolea ve III. třídě a ve sborovně, lavice do šatny a regály na sport. pytle na chodbu, myčka do kuchyně; 2011 oprava odpadů a dlaţby na chlapeckých WC, nová prac. deska s dřezem do kuchyně, odkládací police do šatny, nové jídelní stoly ŠJ, nový PC ředitelna; 2012 nové olejové nátěry chodeb a všech WC, oprava podlahy a výměna linolea v ŠD, nátěry plotu, vrat, předzahrádky a zábradlí, 3 ks nových termovárnic do ŠJ, v rámci projektu EU peníze školám interaktivní tabule a 3 nové ţákovské PC. Vybavení školy je na dobré úrovni: 2 interaktivní tabule, dataprojektory, videokamera, TV, videopřehrávač, DVD přehrávač, radiomagnetofony, věţ, v kaţdé třídě 3 PC (s připojením k internetu), pro výuku jsou stále dokupovány videokazety, DVD, CD-romy, počítačové výukové programy, didaktické pomůcky, sportovní náčiní, stavebnice, hry do ŠD Technické zázemí pro vyučování je vyhovující: tiskárna, kopírka, multifunkční zařízení pro barevný tisk, nový PC s internetem v ředitelně, osobní notebooky pro vyučující, vybavený kabinet Opravy, úpravy a údržba školní budovy: Sekání trávy na školní zahradě (pracovník obce) Olejové nátěry chodeb a WC, nátěry plotu, vrat a zábradlí (Janšík + Svoboda, Plzeň) Oprava podlahy a pokládka PVC ve ŠD (podlah. studio AMADEO, Plzeň) Výměna 3 zářivk. těles do ŠD, výměna startérů, trubic na chodbách, instalace dvojzásuvek a prodluţ. kabelů s přepěť. ochranou (Šlais, Ţákava) Nové kalové čerpadlo do bývalé kotelny (Baumax) Výměna digitální regulace k řízení plynových kotlů (Milfait, Plzeň) Vyklizení půdy a bývalé kotelny školy (brigáda rodičů + kontejner Rumpold) 4

5 Revize a kontroly: Revize elektro (Šlajs, Ţákava) Servis hasicích přístrojů a revize poţárních hydrantů (FIREX, Plzeň) Revize komínového průduchu a spalin. cest (J. Kratochvíl, Šťáhlavy) Prohlídka plynových zařízení a revize TNS (SIOR s.r.o., Rokycany) Servisní prohlídka plynové kotelny (Milfait, Plzeň) Nábytek a zařízení modernizace: Stupínek k interaktivní tabuli (Truhlářství Hrdlička, Tymákov) 3 ks termovárnic 3 ks ţákovský PC 1 ks interaktivní tabule Triumphboard 89 + dataprojektor Optoma Tonery a cartridge do kopírek a tiskáren (HP, Minolta, Samsung) Učební pomůcky modernizace: CD-ROM dmsoftvare Evidence a vysvědčení 2012 (školní matrika) CD Mikáč Kartotéka aktualizace (školské předpisy) Výukové CD ROM M, ČJ, dopravní výchova (Terasoft, Besip, Stiefel, V. Mrnuštíková) Metodické příručky, knihy do učitelské a ţákovské knihovny LOGICO ČJ, M, PRV, AJ (Pluto) Školská rada: Byla zřízena zřizovací listinou zřizovatele obce Tymákov dne Poslední volby se konaly ŠR je tříčlenná: je v ní zastoupen zástupce rodičů (zvolen předsedou), zástupce školy a zástupce obce. Školská rada se schází nejméně 2x ročně a projednává záleţitosti školy a schvaluje dokumenty podle školského zákona: projednává návrh rozpočtu, podává podněty a oznámení řediteli školy a zřizovateli, schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, školní řád apod Sdružení, zájmové organizace působící při škole: Při škole pracuje Sdruţení rodičů a přátel dětí a školy, je evidováno jako základní organizace SRPDŠ, Unie Praha, registrované Ministerstvem vnitra ČR dne pod č. j. VSC/1-7978/91-R. SRPDŠ je řízeno výborem rodičů. Výbor rodičů se pravidelně schází. Rodiče schvalují rozpočet SRPDŠ, kontrolují jeho čerpání, pomáhají při organizaci některých akcí školy, sami pořádají akce pro děti mikulášská, maškarní, den dětí, vánoční nadílka apod. 2. Personální zabezpečení školy 2.1. Přehled o zaměstnancích školy: Počet pracovníků* (ostatní + pedagog. prac.) Počet pedagogických pracovníků* 2011/ /2012 5/5,573 (1,3 + 4,273) 4/4,273 * lomené číslo: fyzický stav/přepočtený stav 5

6 Pedagogičtí pracovníci školy pracovní zařazení úvazek vzdělání pedagogická praxe ředitelka 1,00 VŠ PF 1. st. 31 let třídní učitelka 1,00 VŠ PF st. 20 let třídní učitelka 1,00 VŠ PF 1. st. 15 let vychovatelka ŠD 1,00 SŠ - SPgŠ 30 let učitelka 0,273 SŠ - SPgŠ 30 let Nepedagogičtí pracovníci školy pracovní zařazení úvazek vzdělání školnice 1,00 ÚSO kuchařka ŠJ 0,30 ÚSO 2.2. Kvalifikovanost pedagogických pracovníků ve šk. r. 2011/12: Součást PO Počet pedagogických zaměstnanců se vzděláním *přepočtený stav dle 2.1. SpgŠ VŠ PF ZŠ 1/0,273 3/3,00 ŠD 1/1,00 0 * lomené číslo: fyzický stav/přepočtený stav 2.3. Věkové složení pedagogických pracovníků ve šk. r. 2011/12: Součást PO Počet ped. pracovníků Průměrná délka ped. Průměrný věk přepočtený stav dle 2.1. praxe ZŠ 3/3, let 47,5 let ŠD 1/1,00 30 let 53 let Počet pedagogických pracovníků v důchodovém věku Výuka vedená odborně způsobilým učitelem: Aprobovanost výuky % Předmět počet vyučovacích hodin % celkem za týden z toho neaprobovaných hodin 6* 8,96 % TV, PČ, VV *6 h (TV, PČ, VV) vyučuje z důvodu sníţeného úvazku ředitelky školy vychovatelka ŠD 3. Další vzdělávání pedagogických pracovníků: Počet vzdělávacích akcí 26 Celkový počet účastníků 26 Vzdělávací instituce 11 6

7 4. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a další zařazení absolventů školy 4.1. Zápis žáků do 1. třídy: Počet dětí u zápisu Počet odkladů ŠD Očekávaný počet dětí Očekávaný počet tříd navrţen skutečnost Víceletá gymnázia: Počet žáků 5. ročníku 9 - přihlášených na víceletá gymnázia 1 - přijatých na víceletá gymnázia 1 5. Výsledky výchovy a vzdělávání žáků 5.1. Prospěch žáků (stav k ): Počet ţáků 44* Prospělo s vyznamenáním 35 Prospělo 9 Neprospělo 0 Opravné zkoušky 0 Hodnoceno slovně 0 *1 ţák se v pololetí odstěhoval 5.2. Chování žáků: Sníţený stupeň z chování Počet ţáků 1. pololetí 2. pololetí - z toho 2.stupeň z toho 3.stupeň Docházka žáků (celkem za školní rok): Zameškané hodiny celkem z toho neomluvené Volitelné a nepovinné předměty: nebyly 7

8 6. Prevence sociálně patologických jevů Základem celého systému preventivního působení jsou programy nespecifické primární prevence, jeţ se úzce váţou k hlavnímu principu strategie prevence rizikového chování, kterým je výchova dětí a mládeţe ke zdraví, k osvojení pozitivního sociálního chování a snaha o zachování integrity osobnosti. Jejím obsahem jsou všechny techniky umoţňující rozvoj harmonické osobnosti, včetně moţnosti rozvíjení nadání, zájmů a pohybových a sportovních aktivit. Do nespecifické prevence patří sebepoznávání, sebeúcta, zvládání sociálních rolí a vztahů, komunikace, předcházení a řešení problémů, asertivita, rozvíjení schopností a odpovídajících zájmů, včetně pohybu a sportu. Specifické primární prevenci sociálně neţádoucích jevů na 1. stupni naší školy byla věnována pozornost převáţně v předmětech prvouka, přírodověda, vlastivěda, čtení, pracovní vyučování, tělesná a výtvarná výchova. K probíraným tématům patřilo především: vztahy ve třídě, šikana, styk s cizími lidmi, rasismus, drogy, terorismus, krádeţe, vandalismus, ochrana zdraví, chování k postiţeným lidem, atd. Kromě toho, ţe se vyučující zabývali přímou primární prevencí, zaměřili se i na posilování pozitivních jevů v dětském kolektivu. Hlavně na rozvíjení dobrých vztahů a na spolupráci v kolektivu, toleranci, ochotě pomoci. Děti se učily vyjadřovat vlastní názor a naslouchat druhým. Učily se, jak a s kým trávit volný čas, atd. Škola má zpracovaný Minimální preventivní program, který je kaţdoročně naplánován a vyhodnocen Akce školy: Divadelní a hudební představení Divadlo, společnost Název hry Účast Místo představení Divadlo Alfa Pohádka Křesadlo r. Alfa, Plzeň Divadlo KOLEM Pohádky o příslovích r. KD Divadlo KOLEM O nepovedeném čertíkovi a zatoulané ovečce Komorní divadlo Cesta kolem světa za 80 dní (muzikál) r. KD r. Plzeň Filmové představení Kino Název filmu Účast Místo představení Cinestar JUNIORFEST Krokodýlové vrací úder r. Olympia Plzeň (8.11.) Cinema City Plzeň Sněhurka Pěvecký krouţek OC Plaza Plzeň (5.6.) Výlety, exkurze Název výletu, exkurze Určení výletu, exkurze Výstava ČSCH v KD (4.11.) r. Záchranná stanice ţivočichů Plzeň Zimní stopovačka r. (29.11.) Exkurze do Muzea na demarkační linii v Rokycanech r. (7.5.) Školní výlet zámek Kynţvart, naučná stezka Kladská, r. Mariánské Lázně (kolonáda, miniaturpark) (26.6.) 8

9 Ostatní školní události a projekty Název školní události a projektu Slavnostní zahájení školního roku (1.9.) Lesní pedagogika ÚHÚL (30.9.) etwinning ABC book (16.3) Sběr papíru (27.9., 16.4.) Záchranná stanice ţivočichů Šelmy (21.3.) Fotografování ţáků (samostatné) a (skupinové) Maškarní odpoledne (SRPŠ) Projekt Ekoabeceda (Recyklohraní) Vybité baterie do sběru nepatří (duben) Projekt Zdravé zuby (únor-květen; v rámci hodin PRV a PŘ) Projekt Moje první abeceda a počítání (září-červen, ČJ, M) Projekt Velká kniha druháka (září-červen; ČJ, M, PČ,VV) Projekt Cesta na ostrov čtenářů (září-červen; ČJ) Projekt Můj domov (říjen-listopad; PRV) Projekt Třídění rostlin a ţivočichů (listopad-prosinec; PŘ) Projekt Ţivot za 1. republiky (listopad; VL) Projekt My pluli dál a dál (prosinec; VL) Projekt Nemáme právo zapomenout (prosinec; VL) Projekt Advent a Vánoce (prosinec; ČJ) Projekt Vstávej, semínko (září-duben; ČJ) Projekt Časová obrazová osa (únor-červen; VL) Projekt Velikonoce (duben; ČJ, M, PRV, PŘ, VV, HV) Projekt Chováme se bezpečně ( ; dopravní výchova) Projekt Lidské tělo (květen-červen; PRV) Oslavy Dne dětí (SRPŠ) Pohádkový les (4.6.) Zdolání Čiliny a zápis do vrcholové knihy (25.6.) Slavnostní zakončení školního roku (29.6.) Určení 1. 5.r., rodiče, veřejnost 1. 5.r r r r r r r r. 1.r. 2.r. 4.r. 3.r. 5.r. 5.r. 4.r. 5.r. 5.r. 3.r. 4.r. 2. a 4.r r. 3.r r., zájemci 1. 5.r r., rodiče, veřejnost 6.2. Akce pro jiné školy, rodiče a veřejnost: Název události Zahajovací aktiv spolu se schůzkou SRPŠ (12.9.) Schůzka SRPŠ (obědy) Vánoční koledování pěveckého souboru Písnička u kapliček na Lhůtě, v Tymákově, na Mokrouších (7., 13.,20.12.) Vánoční besídka ţáků 5. roč. (22.12.) Vystoupení školních recitátorů a pěveckého souboru Písnička na vítání občánků v Tymákově (24.3.) Den otevřených dveří ve škole (12.4.) Ukázkové vyučování v 1. roč. pro děti a rodiče předškoláků (29.3.) Zápis ţáků do 1. ročníku (16.1.) Informační a konzultační dny, aktivy ve Určení Rodiče Rodiče Zájemci, děti, veřejnost Pro ţáky školy a děti z MŠ Vítané děti, rodiče, veřejnost Rodiče, veřejnost předškoláci, rodiče, učitelky MŠ Předškoláci, rodiče Rodiče 9

10 škole (1.12., 12.4., pro předškoláky) Vystoupení pěveckého souboru Písnička na školní akademii (20.6.) Školní akademie (20.6.) Rodiče, veřejnost Rodiče, veřejnost 6.3. Školní soutěže: Soutěž Pořadatel Název soutěže Počet žáků Umístění školní ZŠ Tymákov Recitační navrţeni do okrskového kola školní ZŠ Tymákov Čtenářská (2.-5.) odměny vítězům školní ZŠ Tymákov Autorská (3.-5.) odměny vítězům školní ZŠ Tymákov Sportovní den odměny vítězům školní školní ŠD Tymákov pro všechny ţáky školy Jednota českých matematiků a fyziků Sportovec školy (různé discipliny: běhy, kotoul, švihadlo, driblování, skákání do schodů, vybíjená, pingpong. nadhozy, hod kriket. míčkem, krouţení kruhem) Matematický Klokan 2012, kategorie Cvrček a Klokánek odměny vítězům Cvrček (2.-3.)=22 Klokánek (4.-5.)=14 7. Nadstandardní aktivity školy 7.1. Zájmová činnost organizovaná školou školní zájmové kroužky: Název kroužku Časový rozsah Počet dětí Vyučující Pěvecký 1 h týdně 37 H. Timková Výtvarný 1 h týdně 26 A. Mašková Angličtina pro 1. a 2. ročník 1 h týdně 20 H. Timková 7.2. Účast v soutěžích: 10

11 Soutěž Pořadatel Název soutěže Počet žáků Umístění okrsková ZŠ Starý Plzenec Básnička pod rotundou recitační soutěţ (15.3.) obvodní AŠSK Plzeň - město Preventan Cup turnaj ve vybíjené ve St. Plzenci (3.4.) obvodní ZŠ Starý Plzenec Sportovní den pro okolní školy (vybíjená, atletika) okresní AŠSK Plzeňměsto okresní AŠSK Plzeň - město okresní HZS PK Plzeň - jih Šplh na tyči ZŠ v Plzni (15.11.) Okresní finále v plavání (22.11.) Malý záchranář poţární stanice Plzeň- Slovany (22.5.) okresní AŠSK Plzeňměsto Atletický trojboj 7. ZŠ v Plzni (8.6.) krajská AŠSK Krajské finále Preventan Cup vybíjená Tachov krajská Sharks Spálené Poříčí 9. mistrovství ZŠ PK v T-BALLu I.kat. 1.místo II. kat místo III. kat. 2.místo místo 20 Vybíjená: 1. místo 11 Atletika: 1x1.místo, 2x 2.místo,2x3.místo 12 II. kategorie 8. místo 8 4. a 5. místo místo místo (z 6) 3.místo o nejrychlejší tým 2. místo o nejdel.hod 7.6. Vyhodnocení koncepce výchovného poradenství ve škole: Vzhledem k tomu, ţe škola má pouze 1. stupeň, funkce výchovného poradce ve škole není zřízena. Výchovné poradenství ve škole se spíše zaměřuje na koordinaci postupů učitelů při práci s ţáky se speciálními vzdělávacími potřebami, se zdravotním postiţením, při vytváření individuálních vzdělávacích plánů pro integrované ţáky, při spolupráci se školskými poradenskými zařízeními a s rodiči a při řešení výchovných problémů Spolupráce s PPP a SPC: Dobrá je spolupráce s PPP Plzeň město (dr. Veselá) i Plzeň jih (dr. Wagner): vyšetření dětí a následně konzultace o ţácích se speciálními vzdělávacími potřebami, spolupráce při tvorbě individuálních vzdělávacích plánů pro integrované ţáky, konzultace při odkladech školní docházky Spolupráce s rodiči, OÚ, veřejností a ostatními subjekty: Intenzívní spolupráce s rodiči ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Vzájemná spolupráce školy a SRPŠ na různých akcích pro děti. Brigádnická činnost a pomoc rodičů, pokud škola potřebuje. 11

12 Škola pro rodiče pořádá pravidelné třídní aktivy, informační dny formou individuálních konzultací a Den otevřených dveří, rodiče mají moţnost kdykoliv přijít do školy a konzultovat problém nebo vznést námět k práci. Škola zve rodiče na různé akce, které pořádá (školní akademie, vánoční koledování), rodiče ochotně pomáhají s jejich organizací. Spolupráce s policií ČR prevence. Pedagogické pracovnice školy jsou zastupitelkami ve svých obcích (ředitelka je zastupitelkou v obci zřizovatele školy), takţe spolupráce se starosty týkající se provozu a potřeb školy je velmi intenzívní a na výborné úrovni. Zřizovatel obec Tymákov má velký zájem o školu: pravidelně finančně přispívá nejen na provoz školy, ale kaţdoročně financuje opravy a úpravy budovy (letos Kč na rekonstrukci podlahové krytiny do ŠD, olejové nátěry chodeb, nátěry plotu, vrat, předzahrádky), starosta obce se zúčastňuje akcí školy. Obec Tymákov bezplatně pronajímá škole sál KD pro potřeby TV a ŠD. Škola dobře spolupracuje s TJ Sokol Tymákov, smluvně má škola zajištěno bezplatné vyuţívání hřiště TJ pro své potřeby. Na oplátku škola pomáhá Sokolu při házenkářských turnajích (ubytování rozhodčích). Škola úzce spolupracuje s MŠ Tymákov: společně se účastníme např. divadelních představení v KD, tradičně zveme děti z MŠ na vánoční besídku a společně pořádáme např. vánoční koledování a vzájemně se zveme na některé vhodné akce. Předškoláci se svými rodiči se kaţdoročně účastní ukázkového vyučování v 1. roč., ředitelka MŠ je přítomna zápisu, ředitelka ZŠ se na jaře účastní ukázkové přípravy předškoláků v MŠ. Děti z MŠ proto nemají problém s přechodem do 1. ročníku ZŠ, protoţe školu i pracovnice školy dobře znají. Veřejnost je zvána na akce školy na webových stránkách školy, pozvánkami, plakáty a hlášením obecního rozhlasu. Škola spolupracuje s jinými málotřídními školami v okolí (např. se ZŠ a MŠ Chválenice jedná se o metodickou pomoc) a se spádovou školou ve Starém Plzenci. 8. Účast školy v mezinárodních programech a rozvojových programech mezinárodní spolupráce: Škola je aktivně dlouhodobě zapojena do mezinárodní humanitární akce Hnutí Stonožka Na vlastních nohou: ţáci školy malují vánoční blahopřání, která se prodávají v Norsku a výtěţek jde na konto Stonoţky + celý rok připravují výrobky pro stonoţkový stánek, ve kterém se tyto výrobky při školní akademii prodávají a výtěţek se posílá na konto Stonoţky. Z konta Stonoţky je financována pomoc nemocným a postiţeným dětem a dětem v oblastech zasaţených válkou nebo přírodními katastrofami (sanitky, inkubátory, přístroje do nemocnic, vybavení škol, školní pomůcky) Partnerství se školami v zahraničí Naše škola je zapojena do mezinárodního projektu Projekt etwinning - evropská spolupráce škol pomocí internetu. Jedním z letošních projektů etwinningu byl projekt ABC book, kde jsme si s partnerskými školami předávali zkušenosti, jak učíme děti jednotlivá písmena abecedy a pomocí jakých slov písmena vyvozujeme. V rámci tohoto projektu jsme se s partnerskou školou v Polsku domluvili na videokonferenci: navzájem jsme se naučili 4 slova a díky interaktivní tabuli a PC technice jsme si navzájem zamávali, zatleskali a pozdravili se. 12

13 9. Přehled školou zrealizovaných a předložených projektů financovaných z cizích zdrojů MŠMT byl schválen podaný projekt Moderní vyučování (číslo výzvy: 21 Ţádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4; registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/ ). Jeho realizace začíná Celková výše podpory činí ,00 Kč. Začátkem května jsme obdrţeli první část finanční podpory ve výši 60%. V rámci šablony č. II/1 Individualizace výuky cizích jazyků budeme od nového školního roku po 2 roky vyučovat anglický jazyk jako povinný předmět jiţ od 1. ročníku (1 hodinu týdně v 1. roč., 1 hodinu týdně ve 2. roč.). Současně obě vyučující AJ absolvují po dva následující školní roky v rámci zlepšení svých jazykových kompetencí Roční jazykové kurzy AJ (šablona č. II/4). Jedna vyučující AJ s jazykovou úrovní B2 absolvuje o období příštích letních prázdnin Jazykový kurz pro učitele cizích jazyků v zahraničí ve Velké Británii (šablona č. II/5). V rámci šablony č. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT budou 3 vyučující tvořit 120 digitálních výukových materiálů (DUM) a ověřovat je ve výuce. Během 2 let dojde k vybavení školy 3 ţákovskými PC a 2 interaktivními tabulemi. V rámci šablony č. III/3 Vzdělávání ped. pracovníků pro oblast digitálních technologií absolvují všechny 3 vyučující celkem 6 kurzů v této oblasti. 10. Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI V letošním školním roce neproběhla ve škole kontrola ČŠI Kontroly zřizovatele: Na škole byla provedena veřejnoprávní kontrola podle 14 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole). Nebyly zjištěny ţádné nedostatky. Protokol o výsledku kontroly je uloţen v archivu ředitelky školy. Zřizovatel byl přítomen inventuře majetku v prosinci 2011, schválil vyřazovací protokol. Kontrolované doklady a údaje v inventuře majetku byly v pořádku. Za přítomnosti zřizovatele proběhla ve škole 15. března 2012 prověrka BOZP a zřizovatel se podílel na sestavení plánu ozdravných opatření Kontrola KÚ PK: V letošním školním roce neproběhla ve škole kontrola KÚ PK Kontroly OSSZ: V letošním školním roce proběhla ve škole kontrola OSSZ Plzeň - město. Školu zastupovala pracovnice Střediska sluţeb školám PAM paní Dobrá. Nebyly zjištěny ţádné nedostatky. Závěrečný protokol o výsledku kontroly je uloţen v archívu ředitelky školy Kontrola KHS Plzeňského kraje: Kontrola KHS PK se sídlem v Plzni proběhla ve škole Ţádné kontrolní zjištění nebylo uloţeno. 13

14 10.6. Kontrola VZP: V letošním školním roce neproběhla ve škole kontrola VZP Kontrola BOZP, IBP: V letošním školním roce neproběhla ve škole kontrola IBP Kontroly ředitelky školy: Téměř všechny kontroly byly uskutečněny, jen nebyly dodrţeny stanovené termíny z důvodu nadměrného zatíţení ředitelky školy jinými úkoly Hospitační činnost: Plán hospitací v hodinách nebyl dodrţen z důvodů pracovního vytíţení ředitelky. Byly uskutečněny 2 hospitace v hodinách vyučujících. Občas jsou prováděny namátkové krátké hospitace v hodině bez zápisu. Protoţe všechny pedagoţky školy spolu úzce spolupracují na projektech, při přípravě různých akcí, soutěţí apod., má ředitelka o jejich práci dobrý přehled. Učitelky si vzájemně radí a diskutují o svých metodických postupech v rámci přestávek, pedagogických rad, odpoledne při přípravě na vyučování apod. 11. Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení účastník datum název akce školící časový cena platba instituce rozvrh Hoblíková Patchwork jak ho KCVJŠ 4 h 390,- FKSP neznáte září - Kurz NJ KCVJŠ kaţdou 1960,- samopl. červen středu Škola hrou prakt. AŠSK Praha 20 h 0,- - seminář TV pro uč. 1. st Kin-ball Český svaz kin-ballu 8 h 0,- - Mašková Vypravování, popis trochu jinak Jazykové hry v hodině ČJ Činnostní učení ve výuce ČJ v 4. a 5. r. (4 x) KCVJŠ 4 h 500,- FKSP KCVJŠ 4 h 500,- FKSP Tvořivá škola - Projekt 20 h 0,- - 14

15 Sarauerová Den ředitelů ZŠ KCVJŠ 8 h 550,- FKSP BOZP a PO KCVJS 8 h 500,- FKSP (4 x) Činnostní učení ve výuce ČJ v 1. r Tvořivá škola - Projekt 20 h 0, Novela ZP KCVJŠ 5 h 400,- FKSP Kolokvium ředitelů NIDV 4 h 440,- FKSP základních škol Závěrečná konference projektu Moderní učitel SSŠ Projekt Moderní 5 h 0,- - učitel KCVJŠ 12 h 500,- samopl Ferdinand. údolí Polom Slavkovský les KCVJŠ 12 h 500,- samopl Ostruţná, Velhartice KCVJŠ 12 h 500,- samopl Bavorov, Volyně KCVJŠ 12 h 500,- samopl Vrchol Ostrého KCVJS 12 h 500,- samopl. Timková Jak zvládat zlost a agresivitu Činnostní učení ve výuce ČJ v 1. r. (4 x) Čtenářská gramotnost výuka češtiny trochu jinak Finanční gramotnost na 1. st Konference pro učitele základních škol Školení účetních Účetní standardy září - Kurz AJ B2 Upper červen (5 x) Intermediate Činnostní učení ve výuce anglického jazyka ve ročníku KCVJŠ 8 h 550,- FKSP Tvořivá škola - Projekt Nakladatel. Fraus 20 h 0,- - 2 h 0,- - Nakladatel. Fraus 2 h 0,- - Oxford 10 h 100,- FKSP University Press SSŠ Plzeň 7 h 300,- obec VAPC Rokycany Tvořivá škola letní škola Plzeň kaţdý 3 890,- samopl. čtvrtek 40 h 2 556,- samopl. 12. Spolupráce školy s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání

16 Hospodaření školy za kalendářní rok Údaje o zaměstnancích Průměrný počet zaměstnanců v roce 2011 (fyzický stav / přepočtený stav) Pedagogů Ostatní Počet zaměstnanců 4/4,273 1/1,3 Dosaţený průměrný měsíční plat ,- Kč ,- Kč 2. Zpráva o hospodaření a) Příjmy (kalendářní rok 2011): Přímé neinvestiční dotace (ze státního rozpočtu) dotace NIV na přímé náklady na vzdělávání ,00 z toho: prostředky na platy ,00 prostředky na OON 6 000,00 odvody na pojistné ,00 FKSP ,00 ONIV přímé ,00 RP (ÚZ ) 7 000,00 RP (ÚZ ) ,00 Přímé neinvestiční dotace (ze státního rozpočtu) celkem ,00 Provozní neinvestiční dotace (z rozpočtu zřizovatele) Hlavní Doplňková CELKEM činnost činnost dotace na provozní výdaje ,00 0, ,00 příjmy z pronájmu majetku zřizovatele 0,00 0,00 0,00 příjmy z doplňkové činnosti 0,00 0,00 0,00 přijaté úroky + ost. příjmy 60,52 0,00 60,52 Provozní neinvestiční dotace celkem ,52 0, ,52 16

17 b) Výdaje (kalendářní rok 2011): Přímé náklady (ze státního rozpočtu) přímé neinvestiční výdaje celkem ,00 z toho: náklady na platy zaměstnanců ,00 náklady na OON 6 000,00 odvody na zákonné zdravotní a sociální pojištění ,00 příděl do FKSP ,00 ONIV (ostatní neinvestiční náklady) ,00 RP (ÚZ ) 7 000,00 RP (ÚZ ) ,00 Přímé neinvestiční výdaje (ze státního rozpočtu) celkem ,00 ONIV přímé (ze státního rozpočtu) učebnice, školní pomůcky a potřeby ,00 DVPP 0,00 ostatní (OOPP, záv.strav., zák.poj.) ,00 Celkem ,00 Provozní náklady (z rozpočtu zřizovatele) spotřeba energií (voda, plyn, elektřina) ,79 opravy a údrţba ,00 sluţby (poštovné, telefon, odpady, ) ,47 ostatní provozní výdaje (čistící a kancel. prostř., knihy, časopisy, ) ,62 dohoda o provedení práce ,00 stravné, pojištění ţáků, bank. účty ,20 Provozní neinvestiční náklady (z rozpočtu zřizovatele) celkem ,08 Celkový hospodářský výsledek k výnosy náklady hospodářský výsledek Státní rozpočet , ,00 0,00 Provozní příspěvek , , ,44 c) Plnění závazných ukazatelů (kalendářní rok 2011): Limit Skutečnost Rozdíl Přepočtený počet zaměstnanců 6,000 5,573 0,427 Mzdové prostředky na platy Mzdové prostředky OPPP Ostatní neinvestiční výdaje přímé (odvody, FKSP, ONIV)

18 d) Zpráva o použití prostředků na DVPP (počet pracovníků, objem vynaložených Kč): Vzdělávací akce Okruh vzdělávání Počet akcí Počet pedagogických pracovníků Vedoucích pracovníků 4 řed. 4 Cizí jazyky 2 učit. 2 Zvyšování odbornosti 20 řed. 7, učit. 10, vychov. 3 Celkem 26 Vzdělávací instituce KCVJŠ Plzeň 13 AŠSK 1 Český svaz kin-ballu 1 SSŠ Plzeň (Projekt Moderní učitel) 1 Tvořivá škola Brno Projekt ESF 3 Tvořivá škola Brno letní škola Plzeň 1 NIDV Praha 1 SSŠ Plzeň 1 Nakladatelství Fraus 2 Oxford University Press 1 VAPC Rokycany 1 Financování jednotlivých školení Počet seminářů Cena kurzů DVPP Projekty ESF 4 0,- DVPP - Nakladatelství Fraus 2 0,- AŠSK 1 0,- Český svaz kin-ballu 1 0,- Obec 1 300,- FKSP ,- Samoplátci ,- Tato výroční zpráva byla projednána na pedagogické radě dne Tato výroční zpráva byla schválena školskou radou dne Mgr. Zdeňka Sarauerová řed. školy 18

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 - 1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA VRČEŇ, OKRES PLZEŇ JIH, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Charakteristika školy 1.1. Základní údaje Název školy: Adresa: Právní forma:

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 1 Charakteristika školy 1.1 Název školy: Základní škola Blatnice, okres Plzeň sever, příspěvková organizace úplná adresa: Blatnice 110, 330 25 IČO: 60611855 RED-IZO:102328196 telefonní spojení: 377881577,

Více

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 03/04 A O HOSPODAŘENÍ ZŠ a MŠ ŠVIHOV (za celou organizaci) ZA ROK

Více

základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 2010/2011

základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 2010/2011 základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 1 Základní údaje o škole 1.1 13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, sídlo: Plzeň, Habrmannova 45, PSČ 326 00

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 9-2010. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 9-2010. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Výroční zpráva o č i n n o s t i š k o l y z a r o k 2 0 0 9-2010 Zpracovatel: Mgr. Miloš Mayer, ředitel školy OBSAH

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení...

Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení... Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení... 3 B) PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 4 Učební plán školy... 5

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. 25. základní škola. Chválenická 17, 326 00 Plzeň příspěvková organizace. Školní rok 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA. 25. základní škola. Chválenická 17, 326 00 Plzeň příspěvková organizace. Školní rok 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA 25. základní škola Chválenická 17, 326 00 Plzeň příspěvková organizace Školní rok 2011/2012 Pedagogická rada schválila Výroční zprávu o činnosti 25. ZŠ ve školním roce 2011/2012 dne 25.

Více

Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190. Výroční zpráva o činnosti školy za rok

Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190. Výroční zpráva o činnosti školy za rok Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2012 2013 1. Charakteristika školy a základní údaje: 1. 1. Škola Základní škola a Mateřská škola v

Více

1. Základní údaje o škole

1. Základní údaje o škole 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola Název: 17. základní škola a mateřská škola Plzeň, Malická 1, příspěvková organizace Sídlo: Malická 469/1, 301 00 Plzeň Právní forma: příspěvková organizace IZO: 600

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 (základní škola)

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 (základní škola) Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 (základní škola) 1. Charakteristika školy Základní škola Klatovy, Plánická ul.194 339 01 Klatovy 1, Plánická 194 příspěvková organizace města Klatovy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PERNINK, OKRES KARLOVY VARY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Zpracovala:

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PERNINK, OKRES KARLOVY VARY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Zpracovala: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PERNINK, OKRES KARLOVY VARY VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 212/213 Zpracovala: Mgr. Dana Osičková, ředitelka ZŠ a MŠ Pernink, okres Karlovy Vary Výroční zpráva Základní školy

Více

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy ve školním roce 2013 / 2014 zpracovala Mgr. Lenka Dvořáková ředitelka

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Valašské Meziříčí, Ţerotínova 376, okres Vsetín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Kontakty: tel. 571 611 199 E-mail: zszerotinova@zszerotinova.cz Internet: www.zszerotinova.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Lukov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Obsah ( dle zákona 561/2004 Sb., školský zákon, a vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se

Více

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy ve školním roce 2009 / 2010 zpracovala Mgr. Lenka Dvořáková ředitelka

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Výroční zpráva. Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okruţní 643

Výroční zpráva. Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okruţní 643 Výroční zpráva Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okruţní 643 školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY, ZRUČ NAD SÁZAVOU, OKRUŢNÍ 643 ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 (škola samostatně zřízená

Více

1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek

1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek 1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 V Milevsku 9. 9. 2013 Zpracoval: PaedDr. Martin Hrych Obsah 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 3

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014. Základní škola, Vlašim, Březinská 1702

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014. Základní škola, Vlašim, Březinská 1702 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Základní škola, Vlašim, Březinská 1702 Ve Vlašimi dne 17. 9. 2014 Č.j.: ZŠ/298/2014 Mgr.Ilona Benešová ředitelka 1 Obsah 1 Základní údaje o škole

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Jeseník nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Jeseník nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace. Výroční zpráva Výroční zpráva o činnosti Základní školy v Jeseníku nad Odrou za školní rok 2008/2009 1 z 16 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů základního vzdělávání, vzdělávací programy,

Více

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika,

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Zpracoval: Mgr. Pavel Hartman, zástupce

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Rozsochatec Čj. 66/ 2014 Školní rok: 2013/2014 Hospodářský rok: 2013 2. 9. 2014 Mgr. Hana Hertlová, ředitelka školy Obsah Výroční zpráva:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2010/2011 Základní škola Ing. M. Plesingera-Boţinova Neratovice 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1.4. Materiálně-technické

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou,okres Přerov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011/2012 (zákon č. 561/2004 Sb., vyhláška 15/2005 Sb.) Výroční zpráva ZŠ za školní rok 2011/2012

Více