Více informací na plakátech k akcím.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Více informací na plakátech k akcím."

Transkript

1 Beneovské ozvìny Informaèní obèasník obce Beneov nad Èernou Prosinec 2013 Více informací na plakátech k akcím. Váení spoluobèané, rok se nám nachýlil ke svému konci a je dobré se ohlédnout, jak vlastnì probìhl. Mìsíc prosinec by mìl být pro nás nejenom èasem hodnocení, ale i zastavení. Pøicházející advent nás naplòuje pøíjemným oèekáváním a pøípravou Vánoc, ale také vybízí k zastavení a trávení èasu s rodinou a pøáteli. Je mezi námi hodnì tìch, kteøí svùj èas vìnují pøípravì adventního programu pro nás ostatní a nejlepí odmìnou jim je nae úèast na tìchto akcích. Patøí jim za to dík. Dovolte, abych vám touto cestou popøála pøíjemné proití adventu a krásné a pohodové vánoèní svátky. Není edivých dnù. To jsou jen unavené oèi, které nechtìjí vidìt jejich sváteènost. (Jan Werich) Úmrtím pana doktora MUDr. Jiøího Ptáèka v srpnu tohoto roku vyvstal v naí obci problém se zajitìním pravidelné lékaøské péèe, na kterou jsme byli doposud zvyklí. Bylo nutné situaci okamitì øeit, co se také od prvopoèátku dìje. Na mnohé dotazy, proè ani k dnenímu dni není situace vyøeena, si dovolím Vám touto cestou celý problém osvìtlit: První byl samozøejmì velký zármutek nad ztrátou nejen lékaøe, ale i èlovìka, který se nám nesmazatelnì zapsal do ivota obzvlá, kdy nìkteré z nás oetøoval po celou dobu svého pùsobení u nás v Beneovì. Okamitì bylo nutné hledat náhradu, aè jsme si byli vìdomi, e to zøejmì nebude jednoduché. Pøesto se nám podaøilo díky kaplickým obèanùm spojit s lékaøem, který se ji v minulosti pokouel o veobecné praktické lékaøství v Kaplici. V té dobì zde byl dostatek lékaøù a jemu se nepodaøilo praxi rozvinout. Tehdy odeel získat praxi do zahranièí a nyní by se pokusil doplnit chybìjící èlánek po zesnulých lékaøích, jako byli MUDr. Bíca a MUDr. Ptáèek. Veobecná zdravotní pojiovna ÈR a Odbor sociálních vìcí a zdravotnictví krajského úøadu jihoèeského kraje na vzniklou situaci jak u nás v Beneovì, tak v Malontech i Pohorské Vsi a okolí reagovali tím, e obeslal seznam vech obvodních lékaøù z okolních obcí, kteøí mìli poskytnout nezbytnou zdravotní péèi. S tím, e toto nouzové øeení je doèasné a do doby nástupu nového lékaøe. Dále povìøili MUDr. Michka vydáváním karet registrovaných pacientù. 1

2 Naí snahou bylo obsadit místo obvodního lékaøe v co nejkratí moné dobì. Od zaèátku jsme ovem naráeli na lhùty dané zákonem, mezi nì patøilo mimo jiné i vyøizování dìdictví po zesnulém lékaøi. Nemalou komplikací bylo uzavøení smlouvy manelkou zesnulého MUDr. Ptáèka pro zajitìní výkonu ambulantní lékaøské péèe s MUDr. Michkem na dobu 90 dnù, tímto se ji ve lhùtì stanovené zákonem nemohl pøihlásit jiný lékaø bez výbìrového øízení. Nezbylo nic jiného ne donutit kompetentní orgány, aby co nejdøíve vyhlásily výbìrové øízení v oboru veobecného praktického lékaøství pro spádové území Beneov nad Èernou, Malonty, Pohorská Ves a okolí. Registrovaní pacienti byli nuceni dojídìt za péèí do Kaplice. Teprve na konci øíjna zaèal MUDr. Michek dojídìt k nám do Beneova nad Èernou a to pouze v pondìlí v dobì12:30 14:30. To je vzhledem k potøebám naich obèanù zcela nedostateèné. Vzhledem k naí odlehlosti je doprava k lékaøi mimo nae správní území pro pacienty problematická. Podaøilo se nám v souèinnosti se starostou Malont p. Vladimírem Malým vyjednat v takto kritické situaci výjimku a Krajský úøad vyhlásil dne výbìrové øízení. Pøihlásili se 3 zájemci, ale pøítomni jsme u nìj být nemohli, protoe to zákon neumoòuje. Snaili jsme se ovlivnit rozhodování komise dopisy, ve kterých jsme jak za obec Beneov nad Èernou, tak za obec Malonty popsali nastalou tíivou situaci ohlednì nedostaèující lékaøské péèe. Nikoli písemnì, ale telefonicky jsme byli seznámeni zástupcem Odboru sociálních vìcí a zdravotnictví krajského úøadu s výsledky. Jako vítìz výbìrového øízení byla vybrána Mgr. Ilona Ptáèková. Vzhledem k tomu, e od samotného prvopoèátku vázla komunikace mezi obcemi Beneov nad Èernou a Malonty na jedné stranì a Mgr. Ptáèkovou na stranì druhé, obrátila jsem se o radu na senátora Ing.Tomáe Jirsu. Ten nám doporuèil setkání s øeditelkou VZP ÈR v È. Budìjovicích paní Ing. Bronislavou Hlachovou, abychom jí celou nastalou situaci popsali a poádali o pomoc s jejím øeením. Schùzka byla domluvena na zúèastnila jsem se jí spoleènì se starostou Malont panem Vladimírem Malým a místostarostou panem Vrzalem. ádali jsme pøedevím objasnìní prùbìhu výbìrového øízení, kdy na úvazek 1,0 se mohl pøihlásit MUDr. Michek, který ji úvazek má a Mgr. Ilona Ptáèková opìt s MUDr. Michkem. Lékaø, který by doplnil èlánek chybìjící v naí kaplické oblasti, nedostal pøedevím od zdravotní pojiovny anci. Jednání byla pøítomna jedna z pracovnic VZP ÈR Èeské Budìjovice, která se úèastnila výbìrového øízení a která nás nepravdivì informovala e lékaø, který se hlásil do výbìrového øízení mimo MUDr. Michka a Mgr. Ilony Ptáèkové, nesplòoval potøebnou praxi v praktickém lékaøství víc jak 5 let. Tuto skuteènost jsme si ovìøovali následnì u Lékaøské komory a dozvìdìli jsme se, e podmínky ze strany lékaøe splnìny byly. Tímto se potvrdilo, e u výbìrového øízení neprobìhlo ve tak, jak mìlo a následnì se nám zástupci VZP ÈR v Èeských Budìjovicích omluvili a pøislíbili, e probìhne nové výbìrové øízení. Na zasedání zastupitelstva obce dne jsme pozvali paní Mgr. Ilonu Ptáèkovou, aby nám osvìtlila, jak bude probíhat ordinaèní doba a v jaké podobì bude registrovaným pacientùm poskytovaná lékaøská péèe v Beneovì nad Èernou. Na uvedené otázky nám sdìlila, e do ledna bude probíhat lékaøská péèe jako doposud, tedy kadé pondìlí od do Doufejme, e zdravý rozum zvítìzí a my vichni se doèkáme nového lékaøe, který bude poskytovat praktickou lékaøskou péèi v pøijatelnìjí podobì. Váení obèané, není dobøe vojáku samotnému na bitevním poli, byla bych ráda, kdybyste svoji nespokojenost s lékaøskou péèí podávali na obec písemnì, aby zástupcùm zdravotních pojioven a krajského úøadu bylo jasné, e bojujeme za vás vechny. Veronika Korchová, starostka obce Poznávací soutì: V listopadovém vydání jsme navtívili zøíceninu hradu Louzek, která se nachází poblí obce Skoronice u mezinárodní silníce E55. První písemná zmínka o hradu Louzek pochází z roku 1421 v dopise Oldøicha z Romberka. Ovem tak jak to v pøípadech vìtiny naich hradù bývá i tento hrad byl znaènì starí. V pøípadì Louzku lze hledat poèátky ji koncem tøináctého století nejpozdìji okolo roku Avak v roce 1541 se ji o tomto hradu hovoøí jako pustém. Louzek byl velmi zajímavì stavebnì øeen na ostrohu nad øekou Malí v malebném zákoutí. Je opravdu zajímavým tipem na výlet., kteøí si mohou svoji cenu vyzvednout v knihovnì v Beneovì nad Èernou jsou: Odkud a co je na ní, to u musíte urèit Vy. Své odpovìdi posílejte na nebo SMS na tel do 15. prosince RL 2

3 Uzavøena smlouva o výpùjèce kostela charitativní koncert D.Raidla Pøivezena dlaba z Netøebic Odvezení kamenù z objektu kostela, oprava vstupní brány charitativní koncert dìtí ZU Kaplice a Trhové Sviny Poloena 1.èást dlaby pod kùrem charitativní koncert J.Jakla a I.Kubíèkové 5.8. Byl uveden do provozu provizorní stavenitní rozvadìè charitativní koncert sv. Vavøince v podání Z.Zaimlové, M. Ochozkové, V. Faltuse, L. Hlaváèe a K.Ochozky 4.9. Dokonèení pokládky dlaby v presbytáøi 6.9. První svatba po 100 letech Brigáda na úpravì okolí za høbitovní zdí charitativní vánoèní koncert/v pøípravì/ V tomto nároèném roce nám pøilo pomoci 65 obèanù a bylo odpracováno 276 hodin. Vem, kteøí nám pomáhali, mnohokrát ze srdce dìkujeme. Èlenové Obèanského sdruení Klení MAS Sdruení rùe pøipravuje 3 vzdìlávací semináøe pro drobné pìstitele ovoce, sadaøe i domácí zpracovatele. Ve v rámci projektu Renesance venkovského ovocnáøství, jeho cílem je podpoøit sobìstaènost venkovských regionù v produktech z ovoce. I v letoním roce, kdy úroda ovoce byla slabí ne v minulých letech, bylo mono vidìt v zahradách spoustu nesklizeného ovoce. Pøitom z ovoce je moné vyrobit chutné moty, ovocná vína i destiláty, demy a marmelády èi pochoutkové køíaly. Moná, e u jsme zapomnìli jak na to, moná nemáme potøebné zaøízení a vybavení, moná jen nemáme èas popøípadì kapacitu celou sklizeò sami vyuít. Pøitom pøíjem z prodeje pøebytkù jakovou, tak produktù z nìj by mohl být vítaným pøíjmem rodinného rozpoètu. MAS Sdruení Rùe postupnì poøizuje vybavení pro zpracování ovoce, které bude mono vyuít nebo i zapùjèit, pøipravila ale i kurzy JAK NA TO. A kdy jindy, ne v zimì, kdy sad i zahrada spí a na vzdìlávání je tak více èasu. Pøipravili jsme pro Vás tøi vzdìlávací semináøe, které budou probíhat vdy v sobotu od 10:00 do 16:00 v Borovanech. Semináøe jsou zdarma vèetnì obìda, od úèastníkù budeme vybírat pouze pøíspìvek 100 Kè na obèerstvení, ochutnávky a vzdìlávací materiály. Ji 14. prosince probìhne semináø s Janem Ilgnerem, sládkem Pivovaru Radou, který se vedle výroby piva vìnuje i dalím kvaeným ovocným nápojùm i výrobì ovocných octù. Název semináøe je: Výroba a uchování motù, kvaených ovocných nápojù, octù a destilátù. Semináø je vhodný pro drobné pìstitele, svépomocné zpracovatele a gurmány, doprovázen bude ochutnávkou výrobkù lektora (popøípadì úèastníkù kurzu). 11. ledna 2014 probìhne semináø se zamìøením na legislativu v oblasti zpracování a prodeje ovocných produktù, který povede paní Magda Miloevièová ze Státní zemìdìlské a potravináøské inspekce, Tábor. Semináø bude zamìøen na legislativní podmínky a hygienické poadavky výkupu ovoce, jeho uskladnìní i zpracování ovoce a monostem a podmínkám prodeje výrobkù (demù, motù, ovocných vín a cideru, destilátù). Dùraz bude kladen na výrobu a prodej v malém mìøítku, prodej na trhu, ale i povinné oznaèování výrobkù. Semináø je vhodný pro drobné pìstitele a zpracovatele, kteøí by vlastní domácí produkci rádi uplatnili na trhu, popøípadì zvaují o rozíøení výroby pro úèely prodeje. 22.února 2014 probìhne semináø Záchrana tradièních odrùd ovocných stromù, který povede lektorka Dana Kindlmannová. Semináø bude vìnován monostem záchrany tradièních odrùd ovocných stromù, ochranì a oetøení stromù. Vhodné pro zahrádkáøe, sadaøe, krajináøe. Poèet úèastníkù vech akcí je limitován, proto neváhejte a pøihlaste se vèas v kanceláøi MAS, popøípadì pøímo mailem nebo telefonicky: , Akce je podpoøena z Programu rozvoje venkova. Zuzana Guthová, manaerka MAS Sdruení Rùe 3

4 A pod samotnou støechou tribuny stadionu Na Julisce, v proskleném prostoru s úasným výhledem, se po celou sezonu 2012/2013 odehrávala ojedinìlá setkání. Spisovatelka Zuzana Maléøová zvala k dùvìrným hovorùm o ivotì, o lidském usilování, trápení, tìstí i sebepoznání pøední umìlce i zástupce fotbalové Dukly. Jejími hosty byli napø. zpìvaèka Marta Kubiová èi herci Naïa Konvalinková, Jana Synková, Táòa Fischerová, Barbora Srncová a Stanislav Zindulka, z øad Dukly pozvání pøijali napø. Lubo Kozel, Patrik Gedeon, Petr Kostelník, Michal Kolomazník, Petr Malý, Tomá Berger, Günter Bittengel, Ivan Lietava a dalí. Odjet, utéct z toho smutného pøedmìstí, z bezútìnosti. Sebastianovi je deset let a jeho ivot ohrouje leukémie. Pøes vechnu matèinu lásku a péèi má jen jedinou utkvìlou mylenku: odjet do kraje Lot za svými prarodièi, kteøí dokáou strach a hrozbu smrti odvrátit. Vìøí, e na venkovì, který má tak rád, naèerpá energii k boji se zákeønou chorobou, která jej kadým dnem víc a víc oslabuje. Na malém rodinném statku Sebastian, stále znovu a znovu okouzlován pøírodou a jejími tajemstvími, kolísá mezi sklíèeností a radostí z obyèejných vìcí. Nevyprávìl mu snad dìdeèek o èemeøici, pomíjivé "vánoèní rùi", která kvete pod snìhem a má kouzelné schopnosti, je by mu mohly pøinést tolik oèekávané uzdravení? vychází populárnì nauèné kníky pro dìti, které je seznamují s ivotními osudy významných osobností jako napø. Leonardo da Vinci, Wolfgang Amadeus Mozart, Krytof Kolumbus, Marco Polo. Souèasnì s moderní Prahou ije tie Praha babka, která pamatuje u tisíc let. Promlouvá k nám pøíbìhy starých domù, pyných chrámù a dávných legend. Kniha vás provede Praským hradem, Starým Mìstem, Malou Stranou, Novým Mìstem, idovským Mìstem a Vyehradem. Dozvíte se, jak ili døívìjí obyvatelé Prahy, zasmìjete se pekaøi jedoucímu na sudu nebo hubaté bábì Èertovce. Kníka nabízí nejucelenìjí pohled na historickou Prahu v zábavné a srozumitelné podobì. Je doplnìna pøehledem nejvýznamnìjích èeských panovníkù, praských øeholních øádù a slovníèkem odborných výrazù. Výborný tichý prùvodce pøi procházkách starou Prahou! Milí ètenáøi Beneovských ozvìn, na jaøe jsem na tomto místì psala o mé celoroèní úèasti na vzdìlávacích semináøích, které budou pokraèovat jetì v roce pøítím. A kadé vzdìlávání by mìlo mít nìjaký úèel, jeho výsledky by mìly být vidìt. Jestli tomu tak bude i v tomto pøípadì, záleí z velké èásti na Vás, obyvatelích Beneova a okolí. Moná se teï zeptáte, co má mé vzdìlávání spoleèného s Vámi. Hned to vysvìtlím. Jedna èást výe zmiòovaných semináøù je zamìøena na komunitní spolupráci v obci. Její souèástí je také komunitní, nebo chcete li, celoivotní vzdìlávání vech vìkových skupin obyvatel obce. e se nemusí uèit a vzdìlávat jen dìti, o tom urèitì nikdo z Vás nepochybuje. Uèíme se celý ivot a záleí na nás a nìkdy také na monostech a dostupnosti vzdìlávacích institucí, èemu se chceme vìnovat. Urèitì se mnou budete souhlasit, kdy øeknu, e sice máme dost jazykových, poèítaèových nebo speciálních rekvalifikaèních kurzù, ale nìkdy je to nároèné nejen finanènì, ale také moností (nebo spí nemoností) dopravy. A jsme tedy zpìt u mylenky komunitního vzdìlávání a s ním u zámìru zaloit v Beneovì komunitní kolu. Mìli bychom tak monost zajistit rùzné kurzy a programy podle Vaeho zájmu. V nabídce by mohly být napø. jazykové kurzy, práce s poèítaèem, úèetnictví a pøípadnì rekvalifikaèní kurzy, koíkaøení, malování na hedvábí... V podstatì cokoliv, o co byste mìli zájem. V dobì konání kurzu bychom byli schopni také zajistit hlídání dìtí. Úèast na kurzu by sice nebyla bezplatná, ale zároveò by náklady nemìly být nijak závratné. Vdy bude záleet na poètu úèastníkù i na druhu kurzu. Anketní lístky s nabídkou pro zájemce pøipravíme a budou k dispozi v knihovnì, na obecním úøadì i na dalích místech v obci. Tolik základní informace ke komunitní kole. V pøípadì zájmu Vám dalí informace ráda sdìlím v knihovnì (pøípadnì mohu poslat mailem), kde obdríte také anketní lístek. 4 Rùena Lepová

5 Váení spoluobèané, ráda bych Vás pozvala ke spolupráci pøi zaloení nové aktivity v naí obci, tzv. komunitní koly. Komunitní kola je vzdìlávací instituce, která nabízí monost celoivotního vzdìlávání naim obèanùm a pracuje na principu otevøenosti, aktivním zapojování rodièù a obèanù a zlepuje sociální klima koly a komunity. Obsah výuky a jednotlivých kurzù je závislý na zájmu a poadavcích ze strany konkrétních zájemcù. Proto si Vás dovolujeme oslovit a poádat o vyplnìní anketního lístku, na jeho základì pøipravíme nabídku moných studijních kurzù. Oznaète prosím v nabídce, o které studijní kurzy byste v pøípadì jejich otevøení mìli zájem. Vyplnìný lístek mùete vhodit do schránky knihovny v è.p. 125 nebo odevzdat pøímo v knihovnì do konce mìsíce. Anketu mùete také vyplnit na Dìkujeme V pøípadì otevøení studijních kurzù v K v Beneovì nad Èernou bych mìl/a zájem o studium v tìchto kurzech: o Angliètina pro zaèáteèníky o Angliètina pro pokroèilé o Nìmèina pro zaèáteèníky o Nìmèina pro pokroèilé o Kurz pletení z pedigu o Kurz trénování pamìti o Poèítaèe pro seniory o Word a Excel pro bìné uivatele o Úprava fotografií v poèítaèi o Jiný. Vyuili byste v pøípadì Vaí úèasti v kurzu v dobì jeho trvání hlídání dìtí? ANO NE Chtìli byste se sami aktivnì zúèastnit vedení nìjakého kurzu (nemusí být v nabídce)? ANO NE Jméno a pøíjmení. Adresa Tel. kontakt Ze zdroje: Dnes Vás zveme na unikátní nebeskou podívanou, kterou nám na prosinec slibují astronomové. Ji v listopadu, kdy jsme si ráno pøivstali, jsme mohli kvalitním dalekohledem sledovat nádhernou podívanou. Na ranní obloze byly k vidìní tøi komety zároveò a to, a. Poslední jmenovaná v souèasnosti prolétá sluneèní koronou. Jestlie tento prùlet Ison pøeije, pøipraví nám opravdu krásné pøedstavení.. Z poèátku by mìla být viditelná pouze ráno a veèer v blízkosti sluneèního kotouèe, avak v druhé polovinì prosince u nás má provázet celou noc. Kdy budete èíst tento èlánek, ji bude jasno, jestli se této podívané opravdu doèkáme. Pøejeme vem jasnou oblohu. 5 pl

6 V sobotu 23.listopadu dopoledne si v rámci Dne otevøených dveøí Z Beneov nad Èernou mohli návtìvníci prohlédnout nejen vybavení kolních tøíd, ale také sami vyzkouet, jak funguje tøeba interaktivní tabule a co vechno dìtem i vyuèujícím zpestøuje výuku. Nejen pøi zahájení, ale i v kadé jednotlivé tøídì byl pøipraven doprovodný program. S meními dìtmi paní uèitelka vyrábìla pro návtìvníky papírové kytièky, v první tøídì jste si mohli zahrát pexeso, v uèebnì fyziky vyzkouet pár chemických pokusù a v tìlocviènì pinknout ping pong. Pøi procházce kolními chodbami byly k nahlédnutí kolní kroniky a promítány fotografie. Na kolní zahradì je k vidìní také úplnì nový výukový altán. Na závìr prohlídky paní kuchaøky pøipravily pro návtìvníky v jídelnì malé pohotìní se uskuteènila první schùzka novì sestavené kolské rady pøi Z Beneov nad Èernou. kolská rada je estièlenná a je sloena vdy ze dvou zástupcù koly, zøizovatele a rodièù. V následujícím tøíletém období bude pracovat ve sloení: zástupci koly Mgr. Erika Korchová, Mgr. Jan Køiklava zástupci obce Rùena Lepová, Irena Szojková zástupci rodièù tìpánka Èajanová, Karel Stanìk Dne se uskuteènila výroèní valná hromada SDH Beneov nad Èernou. K tomuto datu máme 56 členů. Byl podán návrh na změnu jednatele SDH. Navržena byla Martina Gÿorgyová a návrh byl přijat bez námitek. Jako kadoroènì hasièi poøádali rùzné akce nebo pøi pøípravì pomáhali (Májka, hasièské soutìe, Stezka odvahy, Èertovské rejdìní), novì se chystá hasièský ples Tímto bych chtìla podìkovat vem, kteøí vechny akce organizují a pomáhají. Eva afáøová. jednatel SDH V souèasné dobì má SDH Beneov nad Èernou jedno drustvo starích ákù (11 dìtí). Bìhem roku jsme se s dìtmi zúèastnili okresní hry Plamen a nìkolika dalích soutìí mimo ná okres. V okresní soutìi se dìti umístily na krásném pátém místì se ztrátou pouhého jednoho bodu na místo tøetí. K úspìchùm mimo okres Èeský Krumlov patøí urèitì soutì v Trhových Svinech, odkud si dìti dovezly druhé místo. A podle mého názoru nejvìtím dìtským úspìchem v letoním roce je pohár za tøetí místo z noèní soutìe v Beneovì Hoøe. Hasièské soutìe dospìlých: Letoní sezona pro nás zaèala 20. dubna v Dolním Dvoøiti. V prùbìhu roku se soutìí úèastnila drustva Beneov nad Èernou mui, eny, Lièov mui a ze zaèátku sezóny i drustvo Lièov eny. Celkovì jsme mìli zastoupení úèastí alespoò nìkterého drustva v 17 soutìích. Nìkteré se povedly více, jiné ménì. Sezóna pro nás konèí 30. listopadu v Hluboké nad Vltavou. Petra Lepová, vedoucí mladých hasièù 6

7 reg. è. CZ.1.07/1.1.00/ v rámci projektu spolupracuje se aby se její áci blíe seznámili s technickými obory a poznali reálné prostøedí firem, kde mohou získat budoucí zamìstnání. zvýit zájem ákù Z o technické obory rozíøit pøístrojové a technologické zázemí uèeben a dílen zapojit odborníky z praxe do pøímé výuky zvýit jazykovou vybavenost ákù v technických oborech zvýit podíl praktických èinností ákù ve výuce technických pøedmìtù hodin Prùvod pekelných bytostí ulicemi mìsta. Ohòostroj. Zve KIC Kaplice a Diabolos Sandl hodin v kulturním domì Kaplice Vstupenky na disco v pøedprodeji v infocentru 100, / na místì 120, Kè Námìstí, Linecká, Novohradská, Kostelní ulice vybudování mìøicí laboratoøe (simulátor svaøování, CNC frézka, 3D tiskárna atd.) technické krouky Cesta od surovin k výrobku exkurze do významných podnikù v celé ÈR projektové dny zamìøené na praktické èinnosti vytvoøení uèebních pomùcek mechanika, elektrotechnická a strojírenská mìøení Hraje Harley V. Rùièky a hosté Country saloon Kaplice vstupné 70, Kè Program bude upøesnìn na plakátech. Kostel sv. Petra a Pavla, Kaplice e mail: tel PROTI PROUDU ÈASU Historie, povìsti a fantazie v prostøedí nejzajímavìjích památek a krásné pøírody Kaplicka. Výstava fotografií a zvìtenin z publikace Výlety Kaplickem... Pøedsálí kina Kaplice NOVOROÈNÍ KONCERT OBÈANSKÉ SDRUENÍ KLENÍ POØÁDÁ KOSTEL SV. VAVØINCE KLENÍ s kapelou Vstupné 450 / 400 / 350, Kè. Pøedprodej vstupenek zahájen PØIJÏTE SI S NÁMI ZAZPÍVAT 3 KOLEDY: MÍSTÌ TEXTY KOLED DODÁME NA ÈEKÁ NA NÁS VÁS ODMÌNA Adventní koncert v kostele v Pohoøí Od prosince bude v knihovnì ke koupi nový kalendáø na rok

8 MACHSTAV s.r.o. Okruní 374/19 Zkuenosti ukazují, e nejvíce tepla uniká stropem a proto se zamìøujeme na Vyhledávání problematických míst a stavu zateplení stropní nebo støení konstrukce. Za pomoci moderní technologie termosnímkování. Díky citlivé termokameøe s uniká nejvíce drahého tepla barevným teplotním spektrem uvidíte, kudy vám stropem bez uitku pryè. Spoleènost MACHSTAV pro tuto zimu nabízí.. ZDARMA! Osobní návtìvu technika s termokamerou Vyho dnocení stavu zateplení stropní konstrukce Realizaci opatøení dodateèného zateplení stropù Kontrolu stavu zateplení stropu po realizaci Akce sleva 20% na foukanou dutinovou izolaci pro stropy Dobronín, Jihlava Technicko obchodní poradce Jiøí Hùzl Mob obrate se na odborníky Domluvte si s technikem po telefonu termínu zamìøení. ZAMÌØENÍ SE PROVÁDÍ ZDARMA Vydavatel: Obec Beneov nad Èernou, Beneov nad Èernou 126, , IÈ: , ev.è. MK ÈR E Uzávìrka pøíspìvkù vdy 20. v mìsíci, kontakt: Beneovské Ozvìny v internetové podobì na Za pùvodnost, jazykovou a vìcnou správnost zveøejnìných pøíspìvkù odpovídají autoøi. Pøíspìvky nemusí vyjadøovat stanovisko redakce nebo OÚ. Redakce si vyhrazuje právo dodaný pøíspìvek neotisknout. Datum vydání

Informaèní obèasník obce Beneov nad Èernou. Prosinec 2012. Váení spoluobèané,

Informaèní obèasník obce Beneov nad Èernou. Prosinec 2012. Váení spoluobèané, Beneovské ozvìny Informaèní obèasník obce Beneov nad Èernou Prosinec 2012 Váení spoluobèané, nastala doba adventu, doba oèekávání a pøíprav na vánoèní svátky a konec roku. Abyste tuto dobu proili co nejlépe,

Více

Informaèní obèasník obce Beneov nad Èernou. Váení spoluobèané,

Informaèní obèasník obce Beneov nad Èernou. Váení spoluobèané, Beneovské ozvìny Informaèní obèasník obce Beneov nad Èernou Kvìten 2015 Váení spoluobèané, jsme na poèátku jednoho z nejkrásnìjích mìsícù v roce, kdy ve krásnì rozkvétá, zelená se, slunce pøidává na své

Více

INFORMÁTOR ZPRAVODAJ OBCE ALBRECHTIČKY

INFORMÁTOR ZPRAVODAJ OBCE ALBRECHTIČKY INFORMÁTOR ZPRAVODAJ OBCE ALBRECHTIČKY - listopad 2015 Fotografie - Podzim v poodøí Rybník Kotvice Foto: Radomír Volek 2005 informace z obecního úøadu Kotlíková dotace Èeská republika se dlouhodobì potýká

Více

Oslava Dne matek probìhne na sále hotelu Èerná v pátek 16. kvìtna od 15.00hod.

Oslava Dne matek probìhne na sále hotelu Èerná v pátek 16. kvìtna od 15.00hod. Beneovské ozvìny Informaèní obèasník obce Beneov nad Èernou Kvìten 2014 Více informací na plakátech k akcím. Obec Benov nad Èernou zve srdeènì vechny maminky, babièky, tetièky k oslavì jejich svátku. vás

Více

registraèní èíslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/02.0037 PROJEKT JE PODPOØEN Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOÈTU ÈR

registraèní èíslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/02.0037 PROJEKT JE PODPOØEN Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOÈTU ÈR MASKOT registraèní èíslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/02.0037 PROJEKT JE PODPOØEN Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOÈTU ÈR Úvod Vítáme Vás v èasopisu Maskot speciál. V tomto roce si budete moci

Více

Informaèní obèasník obce Beneov nad Èernou

Informaèní obèasník obce Beneov nad Èernou Beneovské ozvìny Informaèní obèasník obce Beneov nad Èernou Prosinec 2014 Váení spoluobèané, nastal èas adventu a to znamená, e je to èas oèekávání. Pro mnohé je advent dobou horeènatého uklízení, shánìní

Více

výroèní zpráva obèanské sdružení I MY spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením

výroèní zpráva obèanské sdružení I MY spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením výroèní zpráva 2006 obèanské sdružení I MY spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Sobìslavi

Více

Únor 2016. Informaèní obèasník obce Beneov nad Èernou

Únor 2016. Informaèní obèasník obce Beneov nad Èernou Beneovské ozvìny Informaèní obèasník obce Beneov nad Èernou Únor 2016 6.2. Staroèeská koleda v Beneovì nad Èernou 11.2. Enkaustika malba horkým voskem 18.2. Podveèer s kronikou posezení a prohlíení fotografií

Více

9,1 styl: KONTROLA (naøizovat a ovládat)

9,1 styl: KONTROLA (naøizovat a ovládat) 9,1 styl: KONTROLA (naøizovat a ovládat) 4 Kapitola Pøehled 9,1 styl pøedstavuje pravý dolní roh møíky (obr. 4-1). Tato osoba 27 projevuje vysoký stupeò zamìøení na výsledky, ale malé zamìøení na lidi.

Více

Informaèní obèasník obce Beneov nad Èernou. Váení spoluobèané,

Informaèní obèasník obce Beneov nad Èernou. Váení spoluobèané, Beneovské ozvìny Informaèní obèasník obce Beneov nad Èernou Èervenec 2015 Váení spoluobèané, konec kolního roku a poèátek prázdnin je pro dìti kadoroènì významná událost. Jen pro rodièe a prarodièe je

Více

èíslo 12 2013 výtisk zdarma

èíslo 12 2013 výtisk zdarma èíslo 12 2013 výtisk zdarma Do konce roku zbývá jetì celý mìsíc, ale pro zastupitele je ve znamení bilancování, ale hlavnì pøíprav roku nového. Proto se zvolení zástupci setkají pøi bìné práci ve výborech,

Více

(opatøení è.2) (opatøení è.6) (opatøení è.7) (opatøení è.10)

(opatøení è.2) (opatøení è.6) (opatøení è.7) (opatøení è.10) Venkovský bìh roku odmìøuje tradiènì pøíroda, poèasí èi køesanský kalendáø. Je to jednoduché a funguje to po tisíciletí. To ve mìstech urèují do znaèné míry chod roku reklamní billboardy zamìøující se

Více

Svìcení nového hasièského praporu v kostele sv. Jakuba Vìtího pøi pøíleitosti oslav 135. výroèí zaloení hasièského sboru v Beneovì nad Èernou.

Svìcení nového hasièského praporu v kostele sv. Jakuba Vìtího pøi pøíleitosti oslav 135. výroèí zaloení hasièského sboru v Beneovì nad Èernou. Beneovské ozvìny Informaèní obèasník obce Beneov nad Èernou Záøí 2015 Svìcení nového hasièského praporu v kostele sv. Jakuba Vìtího pøi pøíleitosti oslav 135. výroèí zaloení hasièského sboru v Beneovì

Více

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015 LIST č. 5 / 2015 Ročník 10 Vážení spoluobčané, podzim, který byl letos opravdu příjemně teplý a krásně barevný, nás pomalu a jistě opouští. Doufáme, že jste stihli zazimovat své zahrádky a připravili se

Více

budou poskytovat levnìjí teplo a výraznì pøispìjí k ochranì ivotního prostøedí.

budou poskytovat levnìjí teplo a výraznì pøispìjí k ochranì ivotního prostøedí. K denním povinnostem starosty mìsta neodmyslitelnì patøí øeit nejrùznìjí problémy. Nìkteré vìci se dají vyøeit témìø ihned, jiné se musejí projednat opakovanì. U jednìch je výsledek jasný, u druhých ne.

Více

v Krumlovské ulici Dùm s peèovatelskou slubou v Krumlovské ulici 144 souèasný stav

v Krumlovské ulici Dùm s peèovatelskou slubou v Krumlovské ulici 144 souèasný stav Dùm s peèovatelskou slubou v Krumlovské ulici 144 souèasný stav (rozpoèet daný tabulkami 40 mil. Kè., dotace 9 mil. Kè), na 4. etapu regenerace sídlitì Na Vrích Nad Cihelnou (náklad 5,7 mil. Kè, dotace

Více

1. V!EOBECNÁ USTANOVENÍ TURNAJ" POHÁRU E.ON JUNIOR CUP 2011. 1.1. Kontaktní osoby:

1. V!EOBECNÁ USTANOVENÍ TURNAJ POHÁRU E.ON JUNIOR CUP 2011. 1.1. Kontaktní osoby: 2 1. V!EOBECNÁ USTANOVENÍ TURNAJ" POHÁRU E.ON JUNIOR CUP 2011 1.1. Kontaktní osoby: 1.1.1.Generální partner poháru E.ON Junior Cup 2011 Generálním partnerem projektu je energetická spole!nost E.ON. 1.1.2.Po!adatel

Více

Únor 2013. Informaèní obèasník obce Beneov nad Èernou

Únor 2013. Informaèní obèasník obce Beneov nad Èernou Beneovské ozvìny Informaèní obèasník obce Beneov nad Èernou Únor 2013 Zápis budoucích prvòáèkù probìhl v Z Beneov n.è v pátek 25.ledna. Ve spolupráci s DDM Èeský Krumlov poboèka Kaplice pro Vás pøipravujeme

Více

ZLÍNSKÉ JARO. festival demokracie a občanské společnosti. 3. - 6. května 2012, www.zlinskejaro.cz. 1. tisková zpráva, 7.

ZLÍNSKÉ JARO. festival demokracie a občanské společnosti. 3. - 6. května 2012, www.zlinskejaro.cz. 1. tisková zpráva, 7. ZLÍNSKÉ JARO 3. - 6. května 2012, www.zlinskejaro.cz 1. tisková zpráva, 7. března 2012 Zlínské jaro Vážení přátelé, dovolte mi prosím, abych Vám tímto předal první zprávu o přípravách Zlínského jara 2012.

Více

PŘIPRAVOVANÉ AKCE. občasník obcí Střelské Hoštice, Kozlov, Střelskohoštická Lhota a Sedlo 1/2016 MASOPUST

PŘIPRAVOVANÉ AKCE. občasník obcí Střelské Hoštice, Kozlov, Střelskohoštická Lhota a Sedlo 1/2016 MASOPUST občasník obcí Střelské Hoštice, Kozlov, Střelskohoštická Lhota a Sedlo 1/2016 MASOPUST Masopust není přímo svátkem církevního u, ale velmi těsně s ním souvisí. Je to krátké období před začátkem postní

Více

INFORMÁTOR ZPRAVODAJ OBCE ALBRECHTIČKY

INFORMÁTOR ZPRAVODAJ OBCE ALBRECHTIČKY INFORMÁTOR ZPRAVODAJ OBCE ALBRECHTIČKY - prosinec 2015 informace z obecního úøadu PF 2016 Zpráva o èinnosti obecního úøadu v mìsíci listopad Váení spoluobèané, Není to tak dávno, co se konaly volby do

Více

Občanské sdružení OÁZA Mníšek pod Brdy Výroční zpráva 2012

Občanské sdružení OÁZA Mníšek pod Brdy Výroční zpráva 2012 Občanské sdružení OÁZA Mníšek pod Brdy Výroční zpráva 2012 V devátém roce své existence procházelo naše občanské sdružení generační obměnou, přičemž nadále nabízelo obyvatelům Mníšku a okolí zajímavé akce

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 2 Obsah 1. Charakteristika školy str. 3 2. Vzdělávací programy školy str. 4 3. Zaměstnanci školy str. 5-6 4. Přijímání žáků do ZUŠ str. 7 5. Zařazování žáků str. 8-9 6. Příspěvek na provoz školy str. 10

Více

ØÍJEN 2013 - ÈÍSLO 5. Koncert Vánoèní zastavení str. 17. Podzimní úklid str. 3. Objednávky vánoèních stromkù str. 5. Vánoèní trhy str.

ØÍJEN 2013 - ÈÍSLO 5. Koncert Vánoèní zastavení str. 17. Podzimní úklid str. 3. Objednávky vánoèních stromkù str. 5. Vánoèní trhy str. ØÍJEN 2013 - ÈÍSLO 5 Podzimní úklid str. 3 Objednávky vánoèních stromkù str. 5 Koncert Vánoèní zastavení str. 17 Vánoèní trhy str. 18 Pøivítání prvòákù v obøadní síni obecního úøadu Obsah Podzimní úklid,

Více

èíslo 10 2012 výtisk zdarma

èíslo 10 2012 výtisk zdarma èíslo 10 2012 výtisk zdarma Ano, tento výrok, aèkoliv zní paradoxnì, odráí skuteèný stav mé mysli. Na posledním jednání zastupitelstva byla vìtinou devíti hlasy schválena výstavba otevøeného koupalitì

Více

Listopad 2012. Informaèní obèasník obce Beneov nad Èernou. Váení spoluobèané,

Listopad 2012. Informaèní obèasník obce Beneov nad Èernou. Váení spoluobèané, Beneovské ozvìny Informaèní obèasník obce Beneov nad Èernou Listopad 2012 Váení spoluobèané, vstupujeme do barvami ozáøeného podzimu. Zima a chlad ze strání nám ale hlásí, e je tøeba tepleji se oblékat.

Více

Rok 2012 vydáno dne 30.6.2012 èíslo 2

Rok 2012 vydáno dne 30.6.2012 èíslo 2 OBECNÍ ZPRAVODAJ Kratonohy Rok 2012 MichnovkA vydáno dne 30.6.2012 èíslo 2 Vážení spoluobèané, ve druhém letošním zpravodaji se pokusím struènì popsat vše podstatné, co se v naší obci událo. Snažíme se

Více

Sezona 2012/2013 19. kolo FK Dukla Praha 1.FK Příbram

Sezona 2012/2013 19. kolo FK Dukla Praha 1.FK Příbram PRESS KIT Sezona 2012/2013 19. kolo FK Dukla Praha 1.FK Příbram 19. kolo Gambrinus ligy FK Dukla Praha 1.FK Příbram 8.3. 2013, Na Julisce 18:00 Rozhodčí: Radek Matějek - Antonín Kordula, Robert Hájek,

Více

èíslo 3 2013 výtisk zdarma

èíslo 3 2013 výtisk zdarma èíslo 3 2013 výtisk zdarma V bøeznovém úvodníku bych rád pøipomnìl, jinému objasnil a dalímu podal úvod do hlavní èásti samostatné pùsobnosti mìsta hospodaøení s majetkem. Zákon ukládá obcím povinnost

Více

www.ceradice.cz Vydání 1/2015

www.ceradice.cz Vydání 1/2015 www.ceradice.cz Vydání 1/2015 Vážení spoluobčané, máte před sebou první vydání Čeradického plátku v roce 2015, ve kterém se budete opět dozvídat novinky o naší obci. Opět vám bude doručován do schránek,

Více

Dvouměsíčník pro Chyňavu, Malé Přílepy, Libečov, Podkozí a Lhotku u Berouna. Stalo se. Veliký úspěch Dušana Plodra v Austrálii

Dvouměsíčník pro Chyňavu, Malé Přílepy, Libečov, Podkozí a Lhotku u Berouna. Stalo se. Veliký úspěch Dušana Plodra v Austrálii Chyňavský zpravodaj 5/2012 Výtisk zdarma Dvouměsíčník pro Chyňavu, Malé Přílepy, Libečov, Podkozí a Lhotku u Berouna Vážení spoluobčané, Stalo se Veliký úspěch Dušana Plodra v Austrálii dovolte mi, abych

Více

občasník zpravodaj zastupitelstva obcí Horní Pěna a Malíkov nad Nežárkou stránky obce: www.hornipena.cz číslo: 0/2006

občasník zpravodaj zastupitelstva obcí Horní Pěna a Malíkov nad Nežárkou stránky obce: www.hornipena.cz číslo: 0/2006 Počet obyvatel: 537 Ohlasy od Dřeva občasník zpravodaj zastupitelstva obcí Horní Pěna a Malíkov nad Nežárkou stránky obce: www.hornipena.cz číslo: 0/2006 Úvodem Dostává se vám do rukou nulté číslo zpravodaje

Více

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Vážení spoluobčané, zdravím Vás v krásných letních dnech a přináším informace o aktuálním

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Úřední hodiny pro veřejnost: Obecní úřad: Číslo 11/2015 Obecní úřad Libějovice Listopad 2015

Více

E L Z A K s r. o. nabízí tyto odborné služby:

E L Z A K s r. o. nabízí tyto odborné služby: Vážení spoluobèané, tak nám rok opìt ubìhl jako voda a blíží se období prázdnin a dovolených. Dìti postupnì vylepšují své výsledky ve škole, uèitelé se tìší na zasloužené volno. Mnoho našich mladých úspìšnì

Více

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ II / 2009. elektronický časopis pro absolventy SVŠE

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ II / 2009. elektronický časopis pro absolventy SVŠE INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ II / 2009 elektronický časopis pro absolventy SVŠE Z obsahu tohoto čísla: KLUB ABSOLVENTŮ NÁVŠTĚVA PETRA DVORSKÉHO DAŇOVÝ SEMINÁŘ ZAHÁJENÍ AKADEMICKÉHO ROKU PROGRAM VŠ KLUBU HARVART

Více

SDH Beneov nad Èernoupro Vás pøipravuje dalí veèerní dobrodruství. Øíjen 2012. Informaèní obèasník obce Beneov nad Èernou

SDH Beneov nad Èernoupro Vás pøipravuje dalí veèerní dobrodruství. Øíjen 2012. Informaèní obèasník obce Beneov nad Èernou Beneovské ozvìny Informaèní obèasník obce Beneov nad Èernou Øíjen 2012 Váení spoluobèané. Léto se ji s námi nadobro rozlouèilo a nám nezbývá ne pøipravit se na podzim a zimu. V mìsíci záøí byla provedena

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně KVĚTEN 2015 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz 70. VÝROČÍ

Více

èíslo 1 2014 výtisk zdarma

èíslo 1 2014 výtisk zdarma èíslo 1 2014 výtisk zdarma Rok s neastnou tøináctkou na konci skonèil. A tedy nastávající rok by mohl být minimálnì lepí, ne ten pøedchozí. Zmìny a to doslova pøevratné èekají nás vechny. Zaèal platit

Více

Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013

Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013 Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013 Vážené sestry, vážení bratři, milí vzácní hosté, rok s rokem se sešel a opět jsme tu, abychom zhodnotili, co se povedlo či nepovedlo, v čem bychom se mohli

Více

č. 5/2005 Měsíčník MČ Praha Lysolaje

č. 5/2005 Měsíčník MČ Praha Lysolaje -------------------------------------------------------------------------------------- Lysolajský zpravodaj Měsíčník MČ Praha Lysolaje č. 5/2005 zdarma --------------------------------------------------------------------------------------

Více

www.brezova.cz Vážení spoluobčané, Mgr. Kateřina Novotná místostarosta Ing. Karel Adámek Eduard Kutlák Mgr. Kamila Ondráčková

www.brezova.cz Vážení spoluobčané, Mgr. Kateřina Novotná místostarosta Ing. Karel Adámek Eduard Kutlák Mgr. Kamila Ondráčková www.brezova.cz Vážení spoluobčané, po roce se vám do rukou dostává další vánoční vydání Březovského občasníku. Přichází doba, kdy se všichni zastavují ve svých myslích, vzpomínají na své známé, přátele

Více

KOLNÍ PROJEKTOVÝ ÈASOPIS 7. TØÍDA

KOLNÍ PROJEKTOVÝ ÈASOPIS 7. TØÍDA KOLNÍ VIRTUÁLNÍ NAUÈNÁ STEZKA MALONTY KOLNÍ PROJEKTOVÝ ÈASOPIS 7. TØÍDA Úvod Prázdniny utekly jako voda a my jsme tady potøetí. Léto se pomalu pøehouplo v podzim, aèkoli poèasí tomu moc nenasvìdèovalo.

Více

SBOROVÝ DOPIS. Červen 2016

SBOROVÝ DOPIS. Červen 2016 SBOROVÝ DOPIS Červen 2016 Milí v Kristu, letošní Noc kostelů jsem společně s Danielem Červeňákem strávil v Sedlčanech. Takže to, jak probíhal večer otevřených dveří v naší modlitebně v Ječné, vím pouze

Více

PRESS KIT Sezona2012/2013 30. kolo AC Sparta Praha -FK Dukla Praha

PRESS KIT Sezona2012/2013 30. kolo AC Sparta Praha -FK Dukla Praha PRESS KIT Sezona2012/2013 30. kolo AC Sparta Praha -FK Dukla Praha 30. kolo Gambrinus ligy AC Sparta Praha FK Dukla Praha 1.6. 2013, Generali Arena 17:00 Rozhodčí: Libor Kovařík - Kryštof Mencl, Patrik

Více

MĚSTSKÁ KNIHOVNA V ČESKÉM KRUMLOVĚ NABÍDKA BESED PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY A NIŽŠÍ ROČNÍKY GYMNÁZIA Školní rok 2015/2016

MĚSTSKÁ KNIHOVNA V ČESKÉM KRUMLOVĚ NABÍDKA BESED PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY A NIŽŠÍ ROČNÍKY GYMNÁZIA Školní rok 2015/2016 Vážení přátelé, MĚSTSKÁ KNIHOVNA V ČESKÉM KRUMLOVĚ NABÍDKA BESED PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY A NIŽŠÍ ROČNÍKY GYMNÁZIA Školní rok 2015/2016 posíláme Vám nabídkový list lekcí informatické výchovy a besed, které pořádá

Více

OZNÁMENÍ O DOBÌ A MÍSTÌ KONÁNÍ VOLEB DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU

OZNÁMENÍ O DOBÌ A MÍSTÌ KONÁNÍ VOLEB DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU Èíslo 3 6. 5. 2014 OBEC VÁCLAVOVICE OZNÁMENÍ O DOBÌ A MÍSTÌ KONÁNÍ VOLEB DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU Starostka obce Václavovice podle zákona è. 62/2003 Sb. 32, odst. 2 oznamuje 1. Volby do Evropského parlamentu

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ XI/2014 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboň je součástí Národní

Více

ŠKOLNÍČEK MŠ NOVÝ HRÁDEK

ŠKOLNÍČEK MŠ NOVÝ HRÁDEK ŠKOLNÍČEK MŠ NOVÝ HRÁDEK ZIMA ZPRÁVY ZE ŽIVOTA ŠKOLKY Je tu prosinec a přicházíme s dalším číslem našeho časopisu. První tři měsíce utekly jako voda, všichni si zvykli na každodenní kolotoč a děti se pomalu

Více

R A N Ž Á D A. Na Stínové noènírnì tanèily stíny. Jak se trénuje pamì. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Na Stínové noènírnì tanèily stíny. Jak se trénuje pamì. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: únor 2015 roèník 9, èíslo 6 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Na Stínové noènírnì tanèily stíny Cyklus noèníren je série akcí

Více

UPOZORNĚNÍ UZÁVĚRKA ČLÁNKŮ PROSINCOVÉHO ČÍSLA LZ BUDE 5. 12. 2014

UPOZORNĚNÍ UZÁVĚRKA ČLÁNKŮ PROSINCOVÉHO ČÍSLA LZ BUDE 5. 12. 2014 Lipovský ZPRAVODAJ LISTOPAD 2014 vydává obec Lipová-lázně www.lipova-lazne.cz www. ic-lipova.cz vydáno: 24. 11. 2014 OBECNÍ ÚŘAD UPOZORNĚNÍ UZÁVĚRKA ČLÁNKŮ PROSINCOVÉHO ČÍSLA LZ BUDE 5. 12. 2014 USNESENÍ

Více

Přehled kulturních akcí v členských obcích svazku v r. 2008

Přehled kulturních akcí v členských obcích svazku v r. 2008 Leden Datum obec akce Kde 2.1. Prušánky Ohňostroj k uvítání Nového roku 5.1. Dolní Bojanovice Vinařský ples Obecní dům 5.1. Kostice Krojový ples Sokolovna 6.1. Josefov Tříkrálová sbírka 11.1. Prušánky

Více

Brusnický zpravodaj. Dolno - Ve zpravodaji naleznete: obecní měsíčník leden 2014. Tři králové.

Brusnický zpravodaj. Dolno - Ve zpravodaji naleznete: obecní měsíčník leden 2014. Tři králové. Dolno - Brusnický zpravodaj Zvičina 671 m. n. m. obecní měsíčník leden 2014 Tři králové Ve zpravodaji naleznete: Tři králové str. 1, 2 Tříkrálová sbírka v naší obci str. 2 "Šikovnost a dobré nápady" str.

Více

Nìco málo z historie IRMCO

Nìco málo z historie IRMCO Nìco málo z historie IRMCO Ji 100 let vyrábíme a vyvíjíme maziva pro zpracování kovù. Naím posláním je zlepit Vae podnikání prostøednictvím nové generace syntetických polymerních tváøecích maziv. Toto

Více

KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD

KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2007 V tomto roce pracovala knihovnice p. Ouředníková na zkrácený úvazek, poté, co ji v tomto ohledu zaměstnavatel vyhověl. I přes zkrácený úvazek,

Více

NOVOVESKÝ ZPRAVODAJ 11/2014

NOVOVESKÝ ZPRAVODAJ 11/2014 NOVOVESKÝ ZPRAVODAJ 11/2014 Úvodní slovo nového starosty Martina Exnera Vážení spoluobčané, milí sousedé, jsou za námi volby, byly vytvořeny nové kandidátky, vyměnila se více než polovina členů zastupitelstva,

Více

Mratínský jarmark a salátové mistrovství jsou za dveřmi

Mratínský jarmark a salátové mistrovství jsou za dveřmi MratíNoviny listopad 2015 Nezávislý mratínský měsíčník VIII. ročník vydání č. 83 Mratínský jarmark a salátové mistrovství jsou za dveřmi B líží se devátý ročník staročeského mratínského jarmarku a současně

Více

Náměty a připomínky zasílejte na: obec@hrusova.cz, petarda.zp@seznam.cz B Ř E Z E N OÚ INFORMUJE VODOROVNÉ ZNAČENÍ V ALEJI

Náměty a připomínky zasílejte na: obec@hrusova.cz, petarda.zp@seznam.cz B Ř E Z E N OÚ INFORMUJE VODOROVNÉ ZNAČENÍ V ALEJI B Ř E Z E N OÚ INFORMUJE VODOROVNÉ ZNAČENÍ V ALEJI Změna přednosti na křižovatce v aleji byla hojně diskutována. Po třech měsících osazení křižovatky přechodným dopravním značením nezbylo (podle mnohých)

Více

Číslo zápisu: 2/2008 Datum: 10.11.2008 Místo setkání: MMB Malinovského náměstí 3, zasedací místnost 153

Číslo zápisu: 2/2008 Datum: 10.11.2008 Místo setkání: MMB Malinovského náměstí 3, zasedací místnost 153 ZÁPIS SETKÁNÍ Pracovní skupina Číslo zápisu: 2/2008 Datum: 10.11.2008 Místo setkání: MMB Malinovského náměstí 3, zasedací místnost 153 PROGRAM: 1. Přivítání, představení programu, prezence 2. Dokončení

Více

Váení spoluobèané, Rakousko a Francie knihovna od 17:00 h. SDH Beneov n.è. pøedsálí sportovní haly

Váení spoluobèané, Rakousko a Francie knihovna od 17:00 h. SDH Beneov n.è. pøedsálí sportovní haly Beneovské ozvìny Informaèní obèasník obce Beneov nad Èernou Listopad 2015 Váení spoluobèané, Rakousko a Francie knihovna od 17:00 h. SDH Beneov n.è. pøedsálí sportovní haly knihovna 17:00 hod. od 20:00

Více

Zpravodaj. Přísnotice. Září 2006

Zpravodaj. Přísnotice. Září 2006 Zpravodaj Přísnotice Září 2006 Úvodem Čím se mám nechat inspirovat pro dnešní úvodník, který by se měl zabývat důležitou a aktuální otázkou, měl by vymezovat závěry a odhalovat souvislosti, když si nedovolím

Více

Pondělí 6:30-14:30 Úterý 6:30-14:30 Středa 6:30-14:30 15:00 18:00 Čtvrtek 9:00 17:00 17:00 20:00 Pátek 6:30 14:30

Pondělí 6:30-14:30 Úterý 6:30-14:30 Středa 6:30-14:30 15:00 18:00 Čtvrtek 9:00 17:00 17:00 20:00 Pátek 6:30 14:30 Vážení občané Připravili jsme pro Vás, 1 nové vydaní zpravodaje Dušnické novinky DUSNO. Zde Vás budeme informovat o dění na Obecním úřadě a v obci Dušníky. Rádi také uvítáme Vaše náměty, které byste chtěli

Více

Broumovský zpravodaj záøí 2010

Broumovský zpravodaj záøí 2010 Broumovský zpravodaj záøí 2010 Obsah... Masarykova základní kola... str. 3 Zprávy z radnice... str. 45 Kronika... str. 6 Opravené silnice... str. 7 Zajímavosti... str. 811 kolství... str. 12 Rozhovor s

Více

Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2015

Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2015 Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2015 9. 1. 2016 Vážení bratři hasiči, sestry hasičky, vážení hosté. Dovolte, abych vás seznámil se zprávou o činnosti SDH Veselice za rok 2015. K dnešnímu dni má náš

Více

Základní škola a Mateřská škola Neznašov Neznašov 29, 373 02 Neznašov. Výroční zpráva za školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Neznašov Neznašov 29, 373 02 Neznašov. Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Neznašov Neznašov 29, 373 02 Neznašov Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Charakteristika školy Naše škola se nachází v centru obce Neznašov, 3 km od Týna nad Vltavou.

Více

Koncertní prosinec ŽPS

Koncertní prosinec ŽPS Koncertní prosinec ŽPS Ženský pěvecký sbor v prosinci nezahálel. 7.1 2. jsme přijaly pozvání zábřežského sboru Slavice. Společně jsme vystupovaly na prvním adventním koncertu v galerii Tunklův dvorec v

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Jimlín, které se konalo 26.1.2016 v zasedací místnosti v Zeměchách

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Jimlín, které se konalo 26.1.2016 v zasedací místnosti v Zeměchách Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Jimlín, které se konalo 26.1.2016 v zasedací místnosti v Zeměchách Přítomno 8 členů ZO, dle prezenční listiny omluven Pavel Karas - nemoc Program: 1. Kontrola

Více

ZPRAVODAJ 11/2015. Příprava na zimní údržbu obecních komunikací, chodníků a veřejných prostranství

ZPRAVODAJ 11/2015. Příprava na zimní údržbu obecních komunikací, chodníků a veřejných prostranství ZPRAVODAJ 11/2015 Příprava na zimní údržbu obecních komunikací, chodníků a veřejných prostranství Žádáme občany, aby vytvořili podmínky pro bezproblémové odklízení sněhu při zimní údržbě obecních komunikací,

Více

Takto byla Polná představena na vyhlášení soutěže ve Španělském sále Pražského hradu.

Takto byla Polná představena na vyhlášení soutěže ve Španělském sále Pražského hradu. Takto byla Polná představena na vyhlášení soutěže ve Španělském sále Pražského hradu. Vážené dámy a pánové, je mojí milou povinností seznámit Vás prostřednictvím velmi stručných charakteristik, řazených

Více

Zápis č.13 ze zasedání zastupitelstva Obce Kostice 2. března 2009

Zápis č.13 ze zasedání zastupitelstva Obce Kostice 2. března 2009 Obec Kostice Zápis č.13 ze zasedání zastupitelstva Obce Kostice 2. března 2009 Zápis č. 13 ze zasedání zastupitelstva Obce Kostice, konaného dne 2.3.2009 Přítomno: 14 členů zastupitelstva, omluvena p.

Více

Prohlídka zámeckých interiérů

Prohlídka zámeckých interiérů Malebný barokní zámek, který byl postaven hrabětem Janem Ludvíkem Harbuval Chamaré v roce 1749, je ideálním místem pro malé i velké, pro jednotlivce i skupiny, pro ty co hledají historii a kulturu, ale

Více

PROHLÍDKY VRCHLABSKÝCH PAMÁTEK S PRŮVODCEM

PROHLÍDKY VRCHLABSKÝCH PAMÁTEK S PRŮVODCEM PROHLÍDKY VRCHLABSKÝCH PAMÁTEK S PRŮVODCEM Navštivte nejzajímavější a běžně uzavřené památky města Vrchlabí. Vystupte na věž kostela sv. Vavřince, prohlédněte si interiér klášterního kostela, zámku a Morzinské

Více

Základní informace o městě

Základní informace o městě Základní informace o městě Geografická poloha Město Bílovec leží na trase silnice I/47 Olomouc Ostrava a je napojeno na dálnici D47. Na evropský železniční koridor je napojeno lokální železniční tratí

Více

Zápis z 8. zasedání zastupitelstva obce Rušinov

Zápis z 8. zasedání zastupitelstva obce Rušinov Obecní úřad Rušinov, Rušinov 47, 583 01 Chotěboř telefon: 569692281, mobil: 724288418 www.obecrusinov.cz e-mail: rusinov@seznam.cz Zápis z 8. zasedání zastupitelstva obce Rušinov Datum a čas konání: 29.4.

Více

JARO JE TADY! Komise životního prostředí obce Jiříkovice vyhlašuje 3. JARNÍ ÚKLID OBCE JIŘÍKOVICE. Akce bude probíhat v rámci mezinárodního Dne Země

JARO JE TADY! Komise životního prostředí obce Jiříkovice vyhlašuje 3. JARNÍ ÚKLID OBCE JIŘÍKOVICE. Akce bude probíhat v rámci mezinárodního Dne Země Zpravodaj obce Jiříkovice 2/2013 JARO JE TADY! Milí spoluobčané, jaro už je v plném proudu. Proto mi dovolte pozvat vás na 3. jarní úklid obce a další akce s tím související. A zároveň vás také zvu na

Více

ØÍJEN 2015 - ÈÍSLO 5. Foto: Hynek Hofman. Pohádkový les str. 2, 21, 31. Jak posílit imunitu str. 26. Vánoèní pùjèky str. 27. Zájezd autoklubu str.

ØÍJEN 2015 - ÈÍSLO 5. Foto: Hynek Hofman. Pohádkový les str. 2, 21, 31. Jak posílit imunitu str. 26. Vánoèní pùjèky str. 27. Zájezd autoklubu str. ØÍJEN 2015 - ÈÍSLO 5 Pohádkový les str. 2, 21, 31 Zájezd autoklubu str. 22 Jak posílit imunitu str. 26 Vánoèní pùjèky str. 27 Foto: Hynek Hofman Krásný zbytek dovolených a prázdnin! Pohádkový les 2015

Více

ŠKVORECKÝ ZÁMEK Tìším se dovnitø, já ve Škvorci vyrostla, ale teï poprvé mám možnost do zámku se podívat, nechala se slyšet jedna sedmdesátiletá dáma. Bylo to v sobotu 18. záøí, v rámci Škvoreckého jarmarku,

Více

Vřískot I2012/2013 PRIMA 2012/2013 PARLAMENT. Všem zástupcům přejeme hodně štěstí! :) S.Marcziová

Vřískot I2012/2013 PRIMA 2012/2013 PARLAMENT. Všem zástupcům přejeme hodně štěstí! :) S.Marcziová Vřískot I2012/2013 Gymnázium Varnsdorf; Střelecká 1800, Varnsdorf 407 47; +420 412 371 423; www.bgv.cz Dne 12. 10. 2012 přišla paní učitelka Jirchářová na hodinu ČJ jako každý pátek. Stoupla si před tabuli

Více

ZPRAVODAJ. Podzim 2009. Městys Lázně Toušeň

ZPRAVODAJ. Podzim 2009. Městys Lázně Toušeň ZPRAVODAJ Podzim 2009 Městys Lázně Toušeň Přehled kulturních, společenských a sportovních akcí městyse Lázně Toušeň ZÁŘÍ 18. září - pátek Divadelní představení LOĎ V zahradě skleněné vily pořádá Divadelní

Více

Pro Hané. Kniha vyšla díky laskavé podpoøe firem. doc. MUDr. Eliška Sovová, Ph.D., MBA 100+1 OTÁZEK A ODPOVÌDÍ O KREVNÍM TLAKU

Pro Hané. Kniha vyšla díky laskavé podpoøe firem. doc. MUDr. Eliška Sovová, Ph.D., MBA 100+1 OTÁZEK A ODPOVÌDÍ O KREVNÍM TLAKU Podìkování Dìkuji všem, kteøí byli nápomocni pøi vzniku této knihy pacientùm za zvídavé dotazy, rodinì, že to se mnou vydržela, a dceøi Markétce, která pomohla pøevést doktorštinu do èeštiny. Autorka Kniha

Více

KOMUNITNÍ ŠKOLA BOHDÍKOV

KOMUNITNÍ ŠKOLA BOHDÍKOV KOMUNITNÍ ŠKOLA BOHDÍKOV PRVNÍ PŘEDSTAVY každá škola, která se věnuje mimovyučovacím zájmovým a vzdělávacím aktivitám škola, která vzdělává a připravuje programy pro romskou komunitu škola, která spolupracuje

Více

KANCELÁŘ STAROSTY A TAJEMNÍKA

KANCELÁŘ STAROSTY A TAJEMNÍKA nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 15201/2014 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 5 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně 7. května 2014 Zápis

Více

LUDĚK MÍČEK starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, začal advent, doba jarmarků, rozsvěcení vánočních stromů, koncertů a krásné vánoční nálady. Nenechejte si toto období nikým pokazit, ba naopak, prožijte ho v klidu, pohodě, odpočinku

Více

Vydává. MASKOT Prosinec 2012. Vánoce a konec svìta

Vydává. MASKOT Prosinec 2012. Vánoce a konec svìta Vydává MASKOT Vánoce a konec svìta ÚVOD Zdravíme vìrné ètenáøe naeho kolního èasopisu Maskot. Bylo velmi jednoduché vymyslet téma mìsíce, pøeci jen je prosinec, a tak jsou jedním z témat mìsíce velmi oblíbené

Více

Strana 1 (celkem 8) Občasník Obce Vysočina Dne: 11.12.2013 ZPRAVODAJ č. 5/2013

Strana 1 (celkem 8) Občasník Obce Vysočina Dne: 11.12.2013 ZPRAVODAJ č. 5/2013 Strana 1 (celkem 8) Občasník Obce Vysočina Dne: 11.12.2013 ZPRAVODAJ č. 5/2013 Vážení spoluobčané, poslední měsíc roku 2013 se blíží do své poloviny a my můžeme pomalu hodnotit, jaký ten rok s třináctkou

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 5. srpna 2010

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 5. srpna 2010 16. ročník srpen 2010 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 5. srpna 2010 Usnesením č. 31/2010 zastupitelé rozhodli zadat provedení stavby odradonovacího zařízení veřejného vodovodu v Horních Dvorcích

Více

hostivický mìsíèník Z OBSAHU slavnostní rozsvícení vánoèního stromu

hostivický mìsíèník Z OBSAHU slavnostní rozsvícení vánoèního stromu 12 hostivický mìsíèník ROÈNÍK 34 ÈASOPIS HOSTIVICKÝCH OBÈANÙ PROSINEC 2007 Z OBSAHU * * * * * * Zprávy z radnice Práce v tomto kalendáøním roce Informace Technických slu eb Kanalizace ètvrti Nouzov Vítání

Více

Tìíme se na nai spolupráci.

Tìíme se na nai spolupráci. 2 0 11 / 2 0 1 2 Srdeèné díky za Vá zájem o nae produkty! Tým spoleènosti je sloen ze zkuených pracovníkù, kteøí vyuívají svých dlouhodobých zkueností z oblastí í Tìíme se na monost nabídnout Vám tyto

Více

Novosedelský zpravodaj

Novosedelský zpravodaj Novosedelský zpravodaj www.nove-sedlo.cz leden 2014 císlo 1 rocník IV. ážení spoluobèané, i v letošním roce se mùžete tìšit Vna nová vydání Novosedelského zpravodaje, kde Vás budeme informovat o dìní a

Více

14.5.2011 19/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

14.5.2011 19/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 14.5.2011 19/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 14. května 2011 Společná píseň

Více

PROSINEC 2015 - ÈÍSLO 6

PROSINEC 2015 - ÈÍSLO 6 PROSINEC 2015 - ÈÍSLO 6 Prodej vánoèních stromkù str. 3 Smìrnice na zimní údrbu str. 7 Opravená kaplièka str. 21 Vítání obèánkù str. 31 Foto: Hynek Hofman Krásný zbytek dovolených a prázdnin! Foto: Jana

Více

Agentura CRONY Vás zve na

Agentura CRONY Vás zve na Město Krupka Přehled kulturních a společenských akcí Kontakt: Městský úřad Krupka Tel.: 417 861 253; E-mail.: info@mukrupka.cz; www.krupka-mesto.cz... PLES STRAŠIDEL Název akce : Místo konání : restaurace

Více

Broumovský zpravodaj vydává mìsto Broumov

Broumovský zpravodaj vydává mìsto Broumov Do tváøí harmonikáøe ani jeho kumpána u se nám ve Zdoòovì pohlédnout nepodaøí. Vandalové se na nich vyøádili dùkladnì. Pokud se jedná skuteènì o výsledek èinnosti hrdinných strácù hranic mezi dvìma státy

Více

Ročník XXXIV DÁREK K NAROZENINÁM

Ročník XXXIV DÁREK K NAROZENINÁM Ročník XXXIV Vydává město Železnice Z obsahu: - Číslo 4/2015 DÁREK K NAROZENINÁM Dárek k narozeninám Z jednání orgánů města Zprávy z městského úřadu Slovo nové ředitelky Masarykovy ZŠ Co se chystá v knihovné

Více

TATOBITSKÝ INFORMÁČEK BŘEZEN 2014 vydání č. 135 ročník 12.

TATOBITSKÝ INFORMÁČEK BŘEZEN 2014 vydání č. 135 ročník 12. TATOBITSKÝ INFORMÁČEK BŘEZEN 2014 vydání č. 135 ročník 12. Informace z obce VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TATOBITY úterý 25. března od 19 hodin na sále hasičské zbrojnice v Tatobitech. Program :

Více

MASKOT. ÚVOD S pøíchodem jara se nám otevírá celý svìt, a proto tu máme i nový díl Maskotu.

MASKOT. ÚVOD S pøíchodem jara se nám otevírá celý svìt, a proto tu máme i nový díl Maskotu. ÚVOD S pøíchodem jara se nám otevírá celý svìt, a proto tu máme i nový díl Maskotu. OBSAH jaro...2 recept...3 jarní diy...4 etiketa...5 rozhovor s paní Novákovou...6 rozhovor s paní uèitelkou Nedorostovou...7

Více

Èíslo 1-2010 VÝTISK ZDARMA

Èíslo 1-2010 VÝTISK ZDARMA Èíslo 1-2010 VÝTISK ZDARMA I když se finanèní pøedpovìdi na rok 2010 rùzní, nìkteøí odborníci hovoøí o pokraèující ekonomické recesi, jiní pøedpovídají její ukonèení nebo alespoò zastavení pádu, zastupitelstvo

Více

PŘÍLOHA KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU ŠKOLA PRO VŠECHNY NA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PŘÍLOHA KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU ŠKOLA PRO VŠECHNY NA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PŘÍLOHA KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU ŠKOLA PRO VŠECHNY NA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Organizace vyučování ve školním roce 2015/2016 Ve školním roce 2015/2016 dochází z důvodu nízkého počtu žáků ve třídách

Více

STATUT zpravodaje Na vědomost se dává a jeho redakční rady

STATUT zpravodaje Na vědomost se dává a jeho redakční rady STATUT zpravodaje Na vědomost se dává a jeho redakční rady Článek 1 Úvodní ustanovení Zastupitelstvo obce Máslovice stanoví statut zpravodaje Na vědomost se dává (dále zpravodaj) a jeho redakční rady.

Více

Dokument pro Radu Českého rozhlasu

Dokument pro Radu Českého rozhlasu Vyjádření vedení ČRo ke stížnosti ČESKÉ LÉKÁRNY HOLDING a.s. na údajné porušení Kodexu Českého rozhlasu v sérii zpravodajských šotů a reportáží pojednávajících o nové obchodní strategii stěžovatele odvysílaných

Více