Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace. Pohořelice 126, Napajedla, tel , zlinedu.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace. Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu."

Transkript

1 Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace Pohořelice 126, Napajedla, tel , zlinedu.cz Čj. ZŠ/164/07 Vyřizuje Pohořelice dne Nedvědová Věc: VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI V souladu s ustanovením 11 a 12 odst. 2 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základní,středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání /školský zákon/ předkládám výroční zprávu o činnosti ZŠ Pohořelice ve školním roce 2006/2007. Zpracovala: Mgr. Věra Nedvědová, ředitelka školy

2 1 Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO IZO identifikátor školy Základní škola Pohořelice, okres Zlín, příspěvková organizace Pohořelice 126, Napajedla příspěvková organizace vedení školy ředitelka: Mgr. Věra Nedvědová kontakt Tel.: www: zřizovatel název zřizovatele Obec Pohořelice adresa zřizovatele Pohořelice 35, Napajedla kontakt Tel.: součásti školy kapacita Základní škola 90 žáků Školní družina 25 žáků 1.4 základní údaje o součástech školy Součást školy Počet tříd/ oddělení Počet žáků Počet žáků na třídu 1. stupeň ZŠ ,8 Školní družina Komentář: Jsme spádovou školou pro žáky z Pohořelic, Oldřichovic a Komárova. Vyučování probíhá v pěti třídách a v pěti ročnících. 1.5 materiálně-technické podmínky školy Učebny, herny 5 Odborné pracovny, knihovna, multimediální 0 učebna Odpočinkový areál, zahrada, hřiště Společné s MŠ Pohořelice Sportovní zařízení K TV je využíván společenský sál nebo hřiště Sokola a u školy Žákovský nábytek Kromě jedné třídy jsou všechny ostatní vybaveny novými výškově nastavitelnými

3 školními lavicemi Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty Vybavení učeben pomůckami Vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou Investiční rozvoj Žáci používají při výuce učebnice a učební texty, které mají platné doložky. Jejich množství a kvalita odpovídá potřebám. Každá třída je vybavena nástěnnými obrazy potřebnými k výuce, ve dvou třídách je meotar, v každé třídě je PC s připojením na internet Škola používá 10 počítačů, z toho jeden slouží ředitelce školy a jeden je umístěn ve sborovně V tomto roce byly zakoupeny dvě nové tabule do tříd v 1. poschodí a další třída byly vybavena novými lavicemi. Komentář:Vzhled a vybavenost školy se postupně zlepšují v závislosti na finančních prostředcích 1.6 Údaje o školské radě Datum zřízení K Počet členů školské rady 3 Kontakt Ing. Jitka Hudečková 1.7 Údaje o občanském sdružení při škole Registrace 1992 Zaměření Pomoc při školních i mimoškolních akcích, financování některých pomůcek a šk. vybavení Kontakt Josef 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy Vzdělávací programy Vzdělávací program Zařazené třídy ZÁKLADNÍ ŠKOLA - č.j / ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (viz Rámcový vzdělávací - program pro základní vzdělávání, č.j / ) 3 Přehled pracovníků školy

4 3.1 Základní údaje o pracovnících školy Počet pracovníků celkem 10 Počet učitelů ZŠ 5 Počet vychovatelů ŠD 1 Počet správních zaměstnanců ZŠ zaměstnanci na Dohodu o činnosti 3.2 Údaje o pedagogických pracovnících Pedagogičtí Roků Stupeň Funkce Úvazek. pracovníci ped.praxe vzdělání Aprobace 1 ředitelka 1,0 nad 32 VŠ r.+ JR 2 učitelka 1,0 nad 32 VŠ r. 3 Učitelka 1,0 nad 20 VŠ r. 4 Učitelka 1,0 nad 15 VŠ r. +VV 5 Učitelka 1,0 nad 3 VŠ r. 6 6 Vychovatelka učitelka 0,77 0,41 nad 30 SŠ SŠ Vychovatelství Komentář:Vychovatelka ŠD má vyučuje TV a PČ v počtu 10 hodin týdně 3.3 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce Odborná kvalifikace % Aprobovanost ve výuce % Učitelé 1. stupně 92 Učitelé 1. stupně 91 Vychovatelky ŠD 100 Vychovatelky ŠD 100 Komentář: Vychovatelka nemá vysokoškolské vzdělání pro výuku TV a PČ. Hodiny vyučované vychovatelkou ŠD jsou vyučovány neaprobovaně. 3.4 Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby Do 35 let let let nad 55 let do důch. věku v důchod. věku Celkem muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy Komentář:V kolektivu jsou samé ženy, kolektiv pracovnic je stabilní. V důchodovém věku pracovala jen katechetka. Je zaměstnána na Dohodu o pracovní činnosti. 3.5 Údaje o nepedagogických pracovnících

5 Ostatní pracovníci Funkce Úvazek Stupeň vzdělání 1 školnice 1,0 SOU 2 topič 4hod/týd základní 3 Účetní 6hod/týd SŠ Komentář: Topič a účetní jsou zaměstnáni na Dohodu o činnosti 4 Zápis k povinné školní docházce počet prvních tříd počet dětí přijatých do první třídy z toho počet dětí starších 6ti let (nástup po odkladu) počet odkladů pro školní rok 2007/08 Komentář: K zápisu se dostavilo 16 dětí, z toho 4 po odkladu školní docházky. Rodiče jednoho dítěte požádali o odklad a bylo jim vyhověno. 5 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků Přehled o prospěchu Třída Počet Prospělo Prospělo Neprospělo Žáci s Nehodnoceno žáků s vyzn. dostatečnou I II III IV V Celkem Komentář: Prospěli všichni žáci,nikdo nebyl hodnocen nedostatečnou. Jeden žák byl hodnocen na doporučení PPP částečně slovně, a to z hlavních předmětů český jazyk, matematika. Ze zdravotních důvodů byl uvolněn z tělesné výchovy. Všichni integrovaní žáci byli po domluvě s rodiči hodnoceni známkou. Přehled o chování

6 Třída Počet žáků Pochvaly Pochvaly Napomenutí Důtky TU Důtky ŘŠ TU ŘŠ I. 14 II. 16 III. 17 IV V Komentář: Napomenutí tř. učitele byla udělena za neplnění školních povinností časté zapomínání školních pomůcek, časté neplnění domácích úkolů 5.2 Údaje o zameškaných hodinách Počet omluvených hodin Počet omluvených hodin na žáka Počet neomluvených hodin Počet neomluvených hodin na žáka 1. stupeň -celkem , Údaje o integrovaných žácích: Druh postižení : Ročník Počet žáků Sluchové postižení Zrakové postižení S vadami řeči 1. 1 Tělesné postižení 4. 1 S kombinací postižení S vývojovými poruchami učení 4. a 5. 3 Komentář: Pro všechny integrované byly vypracovány individuální vzdělávací plány, navštěvovali kroužky dyslektický a logopedický. Na vzdělávání těchto žáků byly čerpány i dotace KÚ Zlín. 5.4 Komentář k údajům o výsledcích výchovně-vzdělávacího procesu

7 Organizace výchovně-vzdělávacího procesu školy Rozvrh hodin jednotlivých předmětů v jednotlivých ročnících odpovídal požadavkům 1 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání. Počet vyučovacích hodin byl dodržen dle vzdělávacího programu. Přestávky mezi jednotlivými hodinami byly nejméně desetiminutové, hlavní přestávka dvacetiminutová. Při ní mohli žáci využívat všech prostor školy, odpočinkového koutku i školního hřiště. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami bylo zajišťováno v souladu s 6 vyhlášky č. 73/2005 Sb., ve znění č. 62/2007 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami. Pro každého tohoto žáka byl vypracován individuální vzdělávací plán, který vycházel ze školního vzdělávacího programu a ze závěrů speciálně pedagogického vyšetření, popřípadě doporučení odborného lékaře. Byl konzultován i s rodiči těchto žáků. Pravidelné byly i konzultace s odbornými pracovišti, a to formou dotazníků a návštěv pracovníků v hodinách při vyučování. Vypracovaný školní řád ( 30 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon) byl schválen radou školy. Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků, provoz a vnitřní režim školy, podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před patologickými jevy, projevy násilí a diskriminace, podmínky zacházení s majetkem, obsahuje též pravidla pro hodnocení žáků Školní řád je veřejně přístupný všem žákům, učitelům i rodičům žáků. Školním metodikem prevence byla zpracována a vyhodnocena Strategie a prevence sociálně patologických jevů. Pro žáky byly zajištěny programy a besedy s touto tematikou přiměřené věku našich žáků. Byl zorganizován Den s Policií ČR, kde měli žáci možnost poznat práci policie v určitých situacích, seznámit se s výcvikem policejních psů a zopakovat si a prohloubit znalosti v dopravní výchově. Tato akce se velmi líbila všem zúčastněným. Vztahy žáků i vyučujících v naší škole jsou srdečné a přátelské. Všechny pracovnice se snaží atmosféru dobrých vztahů v kolektivu přenášet i na své žáky. Vedeme je k solidárnosti, přátelství a vzájemné úctě. Některé výchovné problémy, které se občas vyskytnou se snažíme důkladně prošetřit a okamžitě řešit. S většími kázeňskými přestupky jsme se v tomto školním roce nesetkali. Dobré vztahy jsou rozvíjeny i mezi učitelkami a rodiči. Dosavadní informační systém formou třídních schůzek, zápisů v žákovských knížkách a konzultačních hodin jsou zatím dostatečné. V přípravách jsou webové stránky školy, které informační systém ještě vylepší. Průběh a výsledky vzdělávání

8 Výuka probíhala v souladu se vzdělávacím programem Základní škola, čj /96-2 ve znění pozdějších úprav. Pro každý ročník a předmět byly vyučujícími zpracovány tematické plány. Učivo bylo žákům předkládáno v souladu s obecnými cíli a zásadami vzdělávání, byly užívány metody přiměřené stanoveným cílům výuky a aktuálnímu stavu třídy, přičemž byly respektovány individuální vzdělávací potřeby integrovaných žáků. Žáci 2. a 3. tř. absolvovali výuku plavání v Plavecké škole ve Zlíně v rámci povinné tělesné výchovy. Všichni žáci školy prošli výukou k dopravní výchově zajištěnou pracovnicí Dopravního hřiště v Otrokovicích. Žáci 4. třídy složili na dopravním hřišti zkoušky cyklistů. Materiální podpora výuky Učebny jsou prostorné, světlé a podnětně vyzdobené. V jedné třídě jsou čtyři počítače propojené v síti, které mohou vyučující užívat při výuce, ale i žáci je mohou využívat o hlavní přestávce nebo po vyučování. Ostatní třídy jsou vybaveny jedním počítačem připojeným k internetu. I ostatní moderní pomůcky, které škola vlastní, jsou ve výuce využívány. Tyto jsou pořizovány postupně v závislosti na financích. Vyučovací formy a metody Vyučující se snaží používat při výuce metod aktivního, prožitkového učení. Vedle frontální výuky je zařazována skupinová a individuální práce. Důraz je kladen na uplatnění individuálních možností, potřeb a zkušeností. To vše umožňují i příznivé počty žáků ve třídách. Vyučující využívají i poznatků z kurzů Tvořivé školy a činnostního učení. Jejich metody jsou využívány hlavně v 1. a 2. ročníku. K tomu byly zakoupeny pro tyto ročníky učebnice z nakladatelství Nová škola. Žáci jsou vedeni k prožitkovému učení, a to manipulováním, experimentováním, objevováním i prací s chybou. Do hodin jsou účelně zařazovány relaxační chvilky. Celý školní rok pracovaly učitelky na tvorbě ŠVP. Motivace žáků Aktivita žáků v hodinách je většinou velká, z hospitačních zápisů je zřejmé, že žáci mají o výuku zájem. Vyučující se snaží o propojení teorie s praxí, a to při konkrétních činnostech žáků. K motivaci žáků jsou využívány zkušenosti žáků, analýza chyb, ale i osobní příklad učitele. Interakce a komunikace Vyučující se snaží udržovat příjemné klima ve třídě, třídní kolektivy si tvoří pravidla chování, komunikace, argumentace. Žáci mají možnost vyjádřit svůj názor, učí se dodržovat stanovená pravidla komunikace mezi učitelem a žáky i mezi žáky navzájem. Vzájemným respektováním jsou vedeni k toleranci. Hodnocení žáků Hodnocení žáků je v souladu s klasifikačním řádem, který je přílohou školního řádu. Vyučující při hodnocení respektují individuální schopnosti žáků, využívají vzájemného hodnocení a učí žáky sebehodnocení. Oceněním pokroku se snaží motivovat žáky k dalším úspěchům. Dbají na to, aby žákům své hodnocení zdůvodnily. V oblasti hodnocení má malá škola výhodu, protože každá vyučující zná dokonale každého žáka ve škole a může sledovat jeho rozvoj během doby vzdělávání. 6 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků školy

9 Údaje jsou za školní rok 2006/2007 Výčet studií, kurzů, seminářů, kterých se pracovníci školy zúčastnili počet účastníků Kurikulum pro ředitele škol a škol.zařízení 1 Autoevaluace 1 BOZP pro vedoucí pracovníky 1 Kroky k tvorbě ŠVP 6 ŠVP pro školní družiny 1 Zájmové vzdělávání na ZŠ 1 Modul PO-P 2 Tvořivá škola činnostní učení 1 English for primary teachers 1 Zdravé zuby 1 7 Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 7.1 Údaje o významných mimoškolních aktivitách Spolupráce školy a dalších subjektů Významné akce školy Obec Pohořelice, DPS, DDM Napajedla, Dopravní hřiště Otrokovice, neúplné okolní školy, spádová škola Napajedla Divadelní představení v Otrokovické besedě, vánoční besídka pro důchodce, ke Dni matek, Školní akademie, soutěžní výstava O jablku... Den s Polici ČR, besedy dle Akce k prevenci sociálně patologických jevů Strategie a prevence... Akce k environmentální výchově Exkurze žáků 4.a5.roč. Sběr papíru a léčivých rostlin Komentář: Nadále je velmi dobrá spolupráce školy s obecním úřadem. Pro obyvatele DPS připravili žáci již tradičně několik vystoupení. S okolními školami jsme uspořádali několik soutěží. Žáci 5. roč. se letos poprvé zúčastnili společné výuky formou projektového dne ve spádové škole v Napajedlech. Mohli se tak seznámit se svými budoucími spolužáky, poměřit své síly ve florbalu a poprvé se seznámit se školou, kterou budou na 2. stupni navštěvovat. Žáci v tomto školním roce předvedli své divadelní představení i v Otrokovické besedě pro žáky otrokovických základních a mateřských škol. Současně proběhla výstava výtvarných prací žáků ve foyeru Besedy. Se školním rokem jsme se rozloučili na školní akademii, tam byli slavnostně za přítomnosti starosty obce vyřazeni žáci 5. ročníku.

10 Úspěch i na veřejnosti má soutěžní výstava O jablku. Žáci 1.,4. a 5. ročníku se v tomto školním roce zúčastnili exkurzí do Slováckého muzea v Uh. Hradišti, do muzea J.A. Komenského v Přerově, do ornitologické stanice v Přerově a v Předmostí u Přerova byli v muzeu Lovců mamutů. To vše společně s DDM Napajedla. Výtěžek ze sběrů papíru a léčivých rostlin byl předán do pokladny SRPŠ. To zakoupilo škole nový počítač. 7.2 Účast žáků školy v soutěžích Název soutěže 1. kolo 2. kolo Recitační 70 žáků 4 žáci Matematická - Cvrček 32 žáci Klokánek 33 žáci Pěvecká 78 žáků 6 žáků Výtvarná 76 žáků 5 žáků Komentář: V recitační soutěži získali účastníci 2 diplomy(2. a 3. místo), v pěvecké 3 diplomy (1.,2. a 3. místo), ve výtvarné 1. místo v krajském kole soutěže firmy VEOLIA. 7.3 Účast žáků ve sportovních soutěžích Název soutěže Počet žáků Umístění Vybíjená /okrskové kolo/ místo Malá kopaná /okresní kolo/ místo 8 Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí V tomto školním roce provedla ČŠI ve škole veřejnosprávní kontrolu podle ustanovení 174 odst. 2 písm. e)zákona 561/2004 Sb.(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákona 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých předpisů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. Protokol čj. ČŠI 146/07 15 ze dne 20. dubna 2007 uložen u ředitelky školy. 9 Základní údaje o hospodaření školy

11 Údaje jsou uvedeny v Kč za kalendářní rok a) příjmy 1. celkové příjmy, ,- 2. poplatky od rodičů nebo jiných zákonných zástupců, - 3. příjmy z doplňkové činnosti, - 4. ostatní příjmy; - b) výdaje 1. investiční výdaje celkem, - 2. neinvestiční výdaje celkem a z toho ,- - náklady na platy pracovníků školy, ,- - ostatní osobní náklady, ,- - zákonné odvody zdravotního a sociálního pojištění, ,- - FKSP ,- - Další vzdělávání pedagogických pracovníků 6 025,- - výdaje na učebnice, učební texty a učební pomůcky ,- -ostatní provozní náklady; ,- Podrobné informace o hospodaření školy viz schválený rozpočet provozních i přímých NIV a výkazy za měsíc sledovaného období, výkaz P1-04, hlavní účetní kniha. Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2006/2007 byla projednána na poradě pracovníků školy dne: Na schůzi rodičů přednesena dne: Projednána v Radě školy dne: Předána zřizovateli dne: V Pohořelicích dne: Mgr. Věra Nedvědová, ředitelka školy

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠEBETOV, OKRES BLANSKO VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/ 2013. Zpracovala: Mgr. Jana Manová 24. 7. 2013. Č.j.:171/013.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠEBETOV, OKRES BLANSKO VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/ 2013. Zpracovala: Mgr. Jana Manová 24. 7. 2013. Č.j.:171/013. ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠEBETOV, OKRES BLANSKO VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/ 2013 Zpracovala: Mgr. Jana 24. 7. 2013 Č.j.:171/013 Stránka 1 z 17 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Šebetov,

Více

Vybavení učebními pomůckami, hračkami, sportovním nářadím apod. Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty

Vybavení učebními pomůckami, hračkami, sportovním nářadím apod. Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Únanov, příspěvková organizace, okres Znojmo adresa školy 671 31 Únanov 56 právní forma příspěvková organizace IČO 709 92

Více

Jubilejní základní škola prezidenta Masaryka a Mateřská škola Trojanovice, okres Nový příspěvková organizace. Trojanovice 210, 744 01 Frenštát p.r.

Jubilejní základní škola prezidenta Masaryka a Mateřská škola Trojanovice, okres Nový příspěvková organizace. Trojanovice 210, 744 01 Frenštát p.r. 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 75027704 IZO 600138097 identifikátor školy 102232733 Jubilejní základní škola prezidenta Masaryka a Mateřská škola Trojanovice,

Více

Výroční zpráva školní rok 2012/2013

Výroční zpráva školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola, Bratčice 69, příspěvková organizace, Okres Brno venkov IČO: 70999384 IZO: 600111202 Výroční zpráva školní rok 2012/2013 Schváleno pedagogickou radou dne 28.8.2013 Schváleno

Více

Masarykova základní škola Dolní Roveň. okres Pardubice PSČ 533 71. Výroční zpráva o činnosti školy. a hospodaření školy

Masarykova základní škola Dolní Roveň. okres Pardubice PSČ 533 71. Výroční zpráva o činnosti školy. a hospodaření školy Masarykova základní škola Dolní Roveň okres Pardubice PSČ 533 71 Výroční zpráva o činnosti školy a hospodaření školy za školní rok 2008-2009 O b s a h 1/ Základní údaje o škole 1.1 Škola 1.2 Zřizovatel

Více

Základní škola a Mateřská škola Tábor-Čekanice, Průběžná 116

Základní škola a Mateřská škola Tábor-Čekanice, Průběžná 116 Základní škola a Mateřská škola Tábor-Čekanice, Průběžná 116 Školní rok 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Hana Dolejší Základní škola a Mateřská škola Tábor-Čekanice, Průběžná 116 Výroční zpráva o činnosti školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY č.j.: 85/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 2012 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací program školy 3. Přehled pracovníků školy 4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do

Více

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy ve školním roce 2009 / 2010 zpracovala Mgr. Lenka Dvořáková ředitelka

Více

Výroční zpráva za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 Základní škola a mateřská škola, Chomutice, okres Jičín V Chomuticích dne 14. září 2010 Předkládá: Mgr. Miloš Josefi ředitel školy 1. Základní údaje o škole 1.1 škola

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola Olomouc, Heyrovského adresa školy Heyrovského 33, 779 00 Olomouc právní forma příspěvková

Více

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Božičany okres Karlovy Vary příspěvková organizace

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Božičany okres Karlovy Vary příspěvková organizace Výroční zpráva 2008 2009 Základní škola a mateřská škola Božičany okres Karlovy Vary příspěvková organizace 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Boţičany, okres

Více

V ý r o č n í z p r á v a

V ý r o č n í z p r á v a Základní škola a mateřská škola Písek, příspěvková organizace V ý r o č n í z p r á v a Za školní rok 2013/2014 Ekonomická zpráva za rok 2013 Zprávu předkládá: Mgr. Dagmar Adamová, ředitelka školy Mgr.

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE. Výroční zpráva o činnosti

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE. Výroční zpráva o činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE Výroční zpráva o činnosti Školní rok 2013-2014 1 Školní rok: 2013/2014 Zpracovatel: Mgr. Ivana Eklová 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní

Více

Výroční zpráva ZŠ Petrovice, okres Příbram školní rok 2013-14

Výroční zpráva ZŠ Petrovice, okres Příbram školní rok 2013-14 Výroční zpráva ZŠ Petrovice, okres Příbram školní rok 2013-14 zpracovala ředitelka Mgr. Jana Šejbová ŠR schválila dne: Výroční zpráva o činnosti školy se zpracovává v souladu s 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb.,

Více

Výroční zpráva ZŠ 2013-2014

Výroční zpráva ZŠ 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace Výroční zpráva ZŠ 2013-2014 V Ústí nad Labem dne: 4. 8. 2014 Schválena pedagogickou radou dne: 25. 8. 2014 Schválena školskou

Více

Výroční zpráva. Školní rok 2013/2014

Výroční zpráva. Školní rok 2013/2014 1 Výroční zpráva Školní rok 2013/2014 PaedDr. Iva Jinková Rada školy schválila dne: Obsah Výroční zpráva 1 Školní rok 2013/2014 1 I. Základní údaje o škole 4 1.1 Zřizovatel... 4 1.3 Základní údaje o součástech

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Masarykova základní škola Dolní Roveň okres Pardubice PSČ 533 71 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010-2011 O b s a h 1/ Základní údaje o škole 1.1 Škola 1.2 Zřizovatel 1.3 Součásti školy

Více

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr pořádá pořádá Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr Krásný Dvůr 24.08.2013 Zpracovala: Mgr. Ivana Bejčková ředitelka školy 1 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola a Mateřská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Masarykova základní škola, Stará Paka, okres Jičín Č.j.:44/09 -VDŠ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Ve Staré Pace dne 15. září 2009 Mgr. Pavel Antoš ředitel školy Školská rada při

Více

Základní škola Břest, okres Kroměříž. Výroční zpráva. Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014

Základní škola Břest, okres Kroměříž. Výroční zpráva. Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014 Základní škola Břest, okres Kroměříž Výroční zpráva Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014 Adresa IČO tel.: email:; web: Břest 61;768 23 709 912 51 +420573354031 zs@zsbrest.cz www.zsbrest.cz

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-33/14-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola, Hradec

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva o činnosti základní školy Osnova vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a je v souladu s 7 vyhlášky

Více

Masarykova základní škola Dolní Roveň. okres Pardubice PSČ 533 71. Výroční zpráva o činnosti školy. a hospodaření školy

Masarykova základní škola Dolní Roveň. okres Pardubice PSČ 533 71. Výroční zpráva o činnosti školy. a hospodaření školy Masarykova základní škola Dolní Roveň okres Pardubice PSČ 533 71 Výroční zpráva o činnosti školy a hospodaření školy za školní rok 2009-2010 O b s a h 1/ Základní údaje o škole 1.1 Škola 1.2 Zřizovatel

Více

Základní škola a Mateřská škola Tábor-Čekanice, Průběžná 116

Základní škola a Mateřská škola Tábor-Čekanice, Průběžná 116 Základní škola a Mateřská škola Tábor-Čekanice, Průběžná 116 Školní rok 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Hana Dolejší Základní škola a Mateřská škola Tábor-Čekanice, Průběžná 116 Výroční zpráva o činnosti školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Štěpánkovice, příspěvková organizace Zahradní 10, PSČ 747 28, IČO 70984565 Tel.: 553 675 129, E-mail: zsstepankovice@volny.cz www.zsstepankovice.skolniweb.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace 360 01 Karlovy Vary

Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace 360 01 Karlovy Vary Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace 360 01 Karlovy Vary Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Karlovy Vary Poštovní 19, příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou,okres Přerov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011/2012 (zákon č. 561/2004 Sb., vyhláška 15/2005 Sb.) Výroční zpráva ZŠ za školní rok 2011/2012

Více