VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2008/2009"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích,

2 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy 5. Údaje o výsledcích vzdělávání ţáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy 6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 8. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 9. Základní údaje o hospodaření školy Strana - 1 -

3 1. Základní údaje o škole Název: Základní škola Trmice Sídlo: Tyršova 482, Trmice Zřizovatel školy: Město Trmice Adresy pro dálkový přístup: Webové stránky: Právní forma: Příspěvková organizace Identifikační číslo (IČO): Identifikátor právnické osoby: Hlavní účel a předmět činnosti: Příspěvková organizace vykonává činnost základní školy, školní druţiny a školní jídelny v souladu se Zřizovací listinou. Zápis v rejstříku škol a školských zařízení: S účinností od je ZŠ Trmice zapsána do rejstříku škol a školských zařízení jako Základní škola Trmice, Tyršova 482/ Údaje o vedení školy Ředitelka školy: Mgr. Marie Gottfriedová, ve funkci ředitelky ZŠ Trmice od Zástupce ředitelky školy: Mgr. Drahoslav Straněk, ve funkci ZŘ od Zástupce ředitelky školy: Mgr. Jan Pobuda, ve funkci ZŘ od Strana - 2 -

4 1.2 Charakteristika školy Základní škola v Trmicích byla postavena v letech , v provozu je od roku Zřizovatelem školy je město Trmice; škola má právní subjektivitu a hospodaří jako příspěvková organizace. Budova školy má dvě křídla spojená tělocvičnou a je obklopena poměrně rozlehlou zahradou (cca 90 ha). Vzdělávání ve škole probíhá podle vzdělávacího programu Základní škola č.j /96-2; v září 2007 byla zahájena výuka podle vlastního školního vzdělávacího programu Základní školy Trmice s motivačním názvem Škola pro každého, který byl pedagogickým sborem vypracován v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. Podle tohoto vzdělávacího dokumentu probíhá ke dni výuka v 1., 2., 6. a 7. ročníku. Kapacita školy činí 350 ţáků; v současné době navštěvuje trmickou základní školu zhruba 240 ţáků (dle demografického vývoje by počet v budoucnu neměl klesat, naopak lze očekávat mírné zvyšování počtu ţáků). Jedná se převáţně o děti z Trmic a přilehlého okolí. Ve škole existuje od roku 1998 přípravný ročník s maximální kapacitou 15 ţáků (kapacita je kaţdoročně naplněna), který má dětem ze sociokulturně znevýhodněného prostředí po stránce vědomostí i návyků v budoucnu usnadnit zvládnutí školní docházky. Součástí školy je školní druţina, která má 2 oddělení o celkové kapacitě 50 ţáků (kapacita je kaţdoročně naplněna). Při základní škole je zřízena školní jídelna o celkové kapacitě 200 jídel. Stravuje se zde přibliţně 110 strávníků. Budova školní jídelny se nachází mimo objekt školy ve vzdálenosti asi 300 metrů; je v majetku města Trmice a v současné době nevyhovuje předepsaným hygienickým normám. K areálu školy patří také školní hřiště, které však není vyuţíváno výlučně školou; jedná se o neuzavřený prostor přístupný veřejnosti. 1.3 Údaje o školské radě Školská rada byla na ZŠ Trmice zřízena v listopadu 2005, v souladu s 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Školská rada Základní školy Trmice: - má tři členy a vykonává svoji působnost podle 167 a 168 téhoţ zákona - zasedá podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně - zasedání školské rady se řídí jednacím řádem školské rady - ze zasedání školské rady se pořizují zápisy Volební období členů školské rady je tři roky. V listopadu 2008 proběhly další volby do školské rady ZŠ Trmice (2. volební období). 2. Přehled vzdělávacích programů, podle kterých škola vyučuje Základní škola Trmice vyučovala ve školním roce 2007/2008 podle těchto vzdělávacích programů: V 1., 2., 6. a 7. ročníku podle vlastního školního vzděl. programu ZŠ Trmice s motivačním názvem Škola pro každého (RVP ZV: č.j / , ve znění pozdějších úprav) ve všech ostatních ročnících podle vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Základní škola: č. j /96-2, ve znění pozdějších úprav. Strana - 3 -

5 3. Přehled zaměstnanců školy Profese Počet Přepočtený počet Pedagogičtí pracovníci - učitelé 21 20,46 Poznámky 18 plný úvazek 3 částečný úvazek Pedagogičtí pracovníci - vychovatelky ŠD 2 2,00 Pedagogičtí pracovníci asistenti pedagoga Správní zaměstnanci - hospodářka školy, administrativní pracovnice, školník, uklízečky, vedoucí ŠJ, kuchařka ŠJ 6 6,00 9 4,96 2 asistent pro ţáky se sociálním znevýhodněním 4 asistent pro ţáky se zdravotním postiţením 4. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí k základnímu vzdělávání 22. a řádný zápis Datum zápisu na ZŠ Trmice dodatečný zápis Zapisované děti Celkem: 57 Dívek: 26 Přijaté děti Celkem: 31 Dívek: 17 Odklad povinné školní docházky: Celkem: 20 Dívek: 8 Děti 5ti leté (žádost o PT) Celkem: 6 Dívek: 1 O přijetí dítěte k základnímu vzdělávání na ZŠ Trmice rozhoduje ředitelka školy na základě ţádosti zákonných zástupců a na základě splnění podmínek stanovených 36 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školním vzdělávacím programem a podle poskytovaného stupně vzdělání V roce 2008 ukončilo povinnou školní docházku celkem 27 ţáků. Ukončení povinné školní docházky v ročníku: Počet žáků Celkem 27 Strana - 4 -

6 Výsledky přijímacího řízení Druh studia Počet přijatých žáků Gymnázium 0 Studijní obor s maturitní zkouškou 12 Studijní obor s výučním listem 15 Všichni absolventi ZŠ Trmice ve školním roce 2008/2009 byli přijati ke studiu o které měli zájem. Jejich úspěšnost v dalším studiu se snaţíme i nadále sledovat a monitorovat. 6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Příjmení, jméno Vzdělávací akce 09/ /2009 Brána jazyků otevřená anglický jazyk (NIDV Ústí nad Labem) Vomáčková Dagmar Waňková Jindřiška Kádek Gabriel Vyšínová Kateřina Dţudţová Kristina Cesty k efektivnější výuce metody výuky v českém jazyce i ostatních předmětech na 1. stupni (NIDV Ústí nad Labem) Games in the classroom (NIDV Ústí nad Labem) Tvořivá škola činnostní učení (FZŠ Ústí nad Labem) Malý labyrint češtiny (Akademie moderního vzdělávání, o.p.s., Plzeň) Klíč ke světu fantazie (Nakladatelství Fraus s.r.o.) Interaktivní tabule a její vyuţití ve výuce (Akademie moderního vzdělávání, o.p.s., Plzeň) Interaktivní tabule a její vyuţití ve výuce (Akademie moderního vzdělávání, o.p.s., Plzeň) Podzim 08 Akreditovaný kurz: Asistent pedagoga (PPP Teplice) Podzim 08 Akreditovaný kurz: Asistent pedagoga (PPP Teplice) Strana - 5 -

7 Krahulíková Kateřina Kuřilová Irena Ţiţková Jolana Kail Josef Podzim 08 Akreditovaný kurz: Asistent pedagoga (PPP Teplice) 05/09 SPU základní kurz (PPP Teplice) 05/09 SPU základní kurz (PPP Teplice) 05/09 SPU základní kurz (PPP Teplice) Podzim 08 Akreditovaný kurz: Asistent pedagoga (PPP Teplice) Klener Martin Konference OÚP (Megabooks) Pobuda Jan Gottfriedová Marie Bakaláři (Školní matrika odstraňování chyb a přenos dat na UIV) 09/08-05/09 Studium pedagogiky (NIDV Ústí nad Labem) Podzim 08 Autoevaluace (Metodické a evaluační centrum, o. p. s.; Ostrava) Školení ředitelů (Ţandov) Jelenová Karin Cesty k efektivnější výuce metody výuky v českém jazyce i ostatních předmětech na 1. stupni (NIDV Ústí nad Labem) Petrů Pavlína Metoda dobrého startu prevence poruch učení (NIDV Ústí nad Labem) Ţáková Zdeňka Metoda dobrého startu prevence poruch učení (NIDV Ústí nad Labem) Strana - 6 -

8 7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Ve školním roce 2008/2009 pořádala ZŠ Trmice tyto aktivity a veřejná vystoupení: Zájmové útvary Country tance Hra na flétnu Divadelní soubor Balanc Divadelní soubor Balanc přípravka Vedení domácnosti Fotografický krouţek Krouţek kopané Pěstitelský krouţek Angličtina hrou Výtvarné činnosti Krouţek keramiky Aerobik Pohybové aktivity Turistický krouţek Myslivecký krouţek Další aktivity a projekty Den otevřených dveří Vánoční koncert Prezentace školy na veřejnosti Vystoupení školního divadelního souboru Balanc (zámek Trmice, školní divadelní sál) Ples školy (rozloučení s absolventy) Výjezdní akce se žáky Masopustní rej Sportovní dny Zábavný program pro budoucí prvňáčky (Zvířecí den) Podzimní pouštění draků a táborák Den Země Soutěţ o nejkrásnější třídu Mikulášská nadílka a čertovský výprask Pálení čarodějnic Školní fotbalový turnaj Turnaj v pexesu a v luštění sudoku Nocování ve škole Barevný týden Školní akademie Rekreační pobyt pro ţáky 1. stupně (škola v přírodě ve Starých Splavech) Cykloturistický kurz pro ţáky 2. stupně (Ostrov u Tisé) Lyţařský výcvik pro ţáky 1. a 2. stupně (Telnice) Výjezdní outdoorový pobyt 6. B třídy (Malá Skála) V průběhu školního roku pořádá škola pro ţáky přírodovědně i jinak zaměřené exkurze, které tematicky doplňují vzdělávací obsahy jednotlivých vzdělávacích oblastí vymezených Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání a Školním vzdělávacím programem Základní školy Trmice. Strana - 7 -

9 8. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Ve školním roce 2008/2009 neproběhla na Základní škole Trmice kontrola České školní inspekce. V průběhu července a srpna 2009 provedla Česká školní inspekce hodnocení školního vzdělávacího programu Základní školy Trmice. Závěr: Srovnávací analýzou uvedeného dokumentu s platným zněním Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání bylo zjištěno: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání je v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. 9. Základní údaje o hospodaření školy Výroční zpráva o hospodaření za rok 2008 včetně 1. pololetí 2009 (v tisících Kč) Položka Rozpočet Skutečnost Rozpočet Skutečnost pol A) P Ř Í J M Y (výnosy) Dotace Poplatky od zletilých ţáků a rodičů Příjmy z hospodářské činnosti Ostatní příjmy Zúčtování fondů b) V Ý D A J E (náklady) Investiční výdaje celkem Neinvestiční výdaje celkem Z toho: náklady na platy pracovníků školy ostatní osobní náklady zákonné odvody zdr. a soc. poj., přísp. FKSP výdaje na učebnice, učební texty a uč. pom stipendia ostatní provozní náklady Hospodářský výsledek Počet ţáků Mzdové náklady celkem Mzdové náklady/jeden ţák Provozní náklady celkem Provozní náklady/jeden ţák Přílohy: Výkaz zisků a ztrát k a Rozvaha k a Příloha k a Sestavila: Ing. Pavla Otcovská V Trmicích, Schválila: Mgr. Marie Gottfriedová Strana - 8 -

10 Rozpočet FKSP na rok 2008 a jeho čerpání k Položka Rozpočet Skutečnost Poznámka Počáteční stav k , ,46 Tvorba 2% příděl z mezd , ,00 Příjmy 2008 celkem , ,00 Čerpání 4 Příspěvky na provoz zařízení, která slouţí kulturnímu a sociálnímu rozvoji zaměstnanců (vitamíny) 7 Stravování 8 Rekreace 9 Kultura, tělovýchova a sport , , ,00 lednice ,00 PC ASUS B ,00 - vitamíny , ,00 Příspěvek na stravné , , , , ,00 E. Deimlingová 2 000,00 J. Pobuda 2 000,00 M. Gottfriedová 2 000,00 M. Klener 2 000,00 K. Klenerová 3 500,00 D. Pastvová 2 000,00 I. Broţková 5 000,00 M. Šípová 2 000,00 A. Vošická 3 500,00 I. Bílkovská 1 442,72 A. Hrnčířová 5 000,00 D. Matoušková 2 000, 00 P. Petrů 6 840,00 doprava do divadla 8 018,00 kulturní setkání 3 800,00 abonentní vstupenky 2 400,00 sportovní poukázky 11 Sociální výpomoci a půjčky 0,00 0,00 14 Dary 2 000, ,00 Jubilea z FKSP 8/2008 Výdaje 2008 celkem , ,72 Konečný stav k , ,74 Sestavila: Ing. Pavla Otcovská V Trmicích, Schválila: Mgr. Marie Gottfriedová Další informace (včetně obrazové dokumentace) o Základní škole Trmice lze sledovat na webových stránkách školy: Strana - 9 -

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2006/2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 16.09.2007 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola, Lanškroun, Dolní Třešňovec, okres Ústí nad Orlicí školní rok 2011/2012 Obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti školy (viz 7 vyhlášky

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-584/08-11. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-584/08-11. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-584/08-11 Základní škola Krucemburk, okres Havlíčkův Brod Adresa: Školní 440, 582 66 Krucemburk Identifikátor: 600

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Alena Botková ředitelka školy 1 Obsah: I. Základní údaje o škole 2 II. Charakteristika školy 3 III. Vzdělávací programy 3 IV. Personální

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz www.zsvernerice.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Jamné nad Orlicí 561 65 Jamné nad Orlicí 207, IČO: 70982244 tel: 465649140 e-mail: zsjamne@seznam.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Zpráva schválena

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školského zařízení za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školského zařízení za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školského zařízení za školní rok 2009/2010 ZŠ DD ŠD ŠJ Vrbno pod Pradědem, 30. 9. 2010 Obsah, osnova výroční zprávy 1. Základní údaje o organizaci (název, sídlo, charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Boršice, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Vypracoval: PaedDr.Mgr. Stanislav Horehleď, ředitel školy

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2010/2011 Základní škola Ing. M. Plesingera-Boţinova Neratovice 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1.4. Materiálně-technické

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 V Ostrově 15.10.2014 Mgr. Martin Fous ředitel školy Školská rada výroční zprávu o činnosti schválila dne 26.11.2014 Mgr. Václav Hruška předseda školské

Více

za školní rok 2012/2013

za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 dle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění a 7 odst. 1, 2 vyhlášky 15/2005 Sb. Název školy: Základní škola a Mateřská škola Záboří, okres

Více

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a S e d l n i c e 742 56 Sedlnice č. 253, www.zs -sedlnice.cz

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a S e d l n i c e 742 56 Sedlnice č. 253, www.zs -sedlnice.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Obsah I. Základní údaje o škole... 3 II. Přehled oborů, kterým škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku... 4 III. Rámcový popis personálního

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení...

Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení... Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení... 3 B) PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 4 Učební plán školy... 5

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY , VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Vypracoval: Mgr. Marek Tvrdoň, ředitel školy Kunovice, srpen 2011 Výroční zprávu projednala Pedagogická rada školy dne a schválila školská rada

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIP-65/10-P. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIP-65/10-P. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIP-65/10-P Název školy: Gymnázium, Blovice, Družstevní 650 Adresa: Družstevní 650, 336 13 Blovice Identifikátor: 600 009 751 IČ: 49 180

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY e-mail: zsjivova@iol.cz www.zsjivova.cz Základní škola Jívová, okres Olomouc příspěvková organizace - Jívová 20, 783 16 p. Dolany u Olomouce telefon: 585 038 116, 739 350 989 IČO: 70985278 VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Speciální základní škola a Mateřská škola, Trutnov Horská 160 541 02 Trutnov odloučené pracoviště Gorkého 77, Trutnov.

Speciální základní škola a Mateřská škola, Trutnov Horská 160 541 02 Trutnov odloučené pracoviště Gorkého 77, Trutnov. Speciální základní škola a Mateřská škola, Trutnov Horská 160 541 02 Trutnov odloučené pracoviště Gorkého 77, Trutnov Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 OBSAH a) Základní údaje o

Více

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 9-2010. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 9-2010. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Výroční zpráva o č i n n o s t i š k o l y z a r o k 2 0 0 9-2010 Zpracovatel: Mgr. Miloš Mayer, ředitel školy OBSAH

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

Základní škola Jenišovice, okres Jablonec nad Nisou příspěvková organizace, Jenišovice 180, 468 33 Jenišovice VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Jenišovice, okres Jablonec nad Nisou příspěvková organizace, Jenišovice 180, 468 33 Jenišovice VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Jenišovice, okres Jablonec nad Nisou příspěvková organizace, Jenišovice 180, 468 33 Jenišovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 2014 Adresa školy Jenišovice 180, 468 33 Jenišovice Vypracovala

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2010/2011 Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011 ( zpracováno dle vyhlášky č. 225/2009 Sb. ) Září 2011 Obsah: 1. Základní

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIJ-124/10-J. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIJ-124/10-J. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIJ-124/10-J Základní škola a Mateřská škola Prosetín, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace Adresa: 592 64

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC Komenského 446, PSČ 378 56 Studená, tel. 384490020 e-mail:vedeni@zs.studena.cz, reditel@zs.studena.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Vypracovala: Mgr. Alena Botková ředitelka školy 1 Obsah: I. Základní údaje o škole 2 II. Charakteristika školy 3 III. Vzdělávací programy 3 IV. Personální

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

2011/2012 Výroční zpráva

2011/2012 Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Štefcova 1092 Hradec Králové 2011/2012 Výroční zpráva Mgr. Eduard Hlávka Obsah 1. Základní údaje o škole... 4 1.1. Škola... 4 1.2. Zřizovatel... 4 1.3. Místo poskytovaného

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Rozsochatec Čj. 66/ 2014 Školní rok: 2013/2014 Hospodářský rok: 2013 2. 9. 2014 Mgr. Hana Hertlová, ředitelka školy Obsah Výroční zpráva:

Více