Vlastní hodnocení školy za školní roky , ,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vlastní hodnocení školy za školní roky 2007 2008, 2008 2009, 2009-2010"

Transkript

1 Vlastní hodnocení školy za školní roky , , Základní škola a mateřská škola Horní Studénky,okres Šumperk, příspěvková organizace Sídlo: Zábřeh,Horní Studénky 93 IČO: Právní forma:příspěvková organizace Předmět činnosti: -základní školství -předškolní výchova -školní stravování -školní družina Statutární orgán:ředitel školy Datum zápisu do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl Pr,vložka 577 je Forma vzdělávání školy:základní škola IZO: identifikátor právnické osoby: IČ: právní forma: příspěvková organizace Vlastní hodnocení školy je zpracováno podle vyhlášky č.15/2005sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy. Návrh struktury vlastního hodnocení byl projednán a schválen pedagogickou radou Byl sestaven tým pro získávání a zpracování informací,podkladů. Byl určen způsob a metody zpracování, zdroje informací, hlavní oblasti vlastního hodnocení. Vlastní hodnocení školy bylo schváleno pedagogickou radou dne

2 Na hodnocení školy se podílel celý pedagogický sbor. Ředitelka pro zpracování hodnocení sestavila užší tým. Byly stanoveny zdroje informací, způsob a metody jejich získávání, vytyčeny hlavní oblasti vlastního hodnocení školy. Zdroje informací: 1.pedagogická dokumentace /učební plány, osnovy, dokumentace žáků/ 2.anonymní dotazníky pro učitele, rodiče a žáky 4.a 5. ročníku 3.výstupy z vlastních hodnocení a hospitační činnosti 4.písemné podklady /koncepce rozvoje školy, výroční zprávy, posudky, hodnocení/ 5.vnitřní statistické ukazatele /zájem o školu, úspěšnost přechodu žáků na vyšší stupeň školy/ 6.vnější statistické ukazatele /spádové oblasti, demografické faktory, problematika zaměstnanosti/ 7.externí zdroje /materiály školských orgánů, obcí/ Ředitelka školy: hodnotí tyto oblasti :-podmínky ke vzdělávání -personální podmínky pedagogický sbor : -srovnávací testy žáků -průběh vzdělávání -úspěšnost žáků na vyšším stupni školy,střední škole -spolupráci s rodiči člen školské rady : -spolupráci s rodiči -spolupráci se zřizovatelem 1.Podmínky ke vzdělávání Práci školy výrazně ovlivnil nový školský zákon, zavedení školských rad, nový zákoník práce, rámcově vzdělávací program jako zdroj pro vypracování školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, základní vzdělávání a školní družinu. Školský zákon přinesl podstatné změny a ovlivnil práci školy v posledních třech letech. Dokončovala se práce na ŠVP pro 1. až 5. ročník, činnost školy měla ovlivňovat a kontrolovat školská rada. Pozornost škola věnovala i ochraně osobních údajů žáků i zaměstnanců podle zákona č.101/2000sb. Nový zákoník práce přinesl podstatné změny v pracovněprávních vztazích,které škole jako zaměstnavateli komplikovaly práci v oblasti zvýšených platových nároků. Někteří zaměstnanci nejsou podle zákona číslo 563/2004Sb.odborně kvalifikovaní, ale po úpravě zákona mohou na škole dále působit. 2.Personální podmínky V hodnocených třech letech na škole pracoval ustálený tým pracovníků. K výměně došlo pouze na pozici učitelky MŠ a vychovatelky ŠD. Ředitelka má předepsanou kvalifikaci..pedagogický sbor také splňoval podmínky kvalifikace,pouze učitelka MŠ v doplňku úvazku na ZŠ vyučovala nekvalifikovaně. Pedagogičtí pracovníci se po sledované roky účastnili školení DVPP, i když tato účast často komplikovala zajištění plnohodnotné výuky a finanční možnosti školy. Byl vypracován

3 dlouhodobý plán DVPP. 3.Charakteristika školy Základní škola je dvoutřídní škola s 1.-5.postupným ročníkem. Součástí školy je mateřská škola, školní družina a školní jídelna. Družinu navštěvují nejen žáci dojíždějící, ale i místní. Družině byla upravena místnost sborovny, která nebyla učiteli využívána. Výuka na škole probíhá ve dvou samostatných třídách, které jsou vybaveny jednomístnými polohovatelnými lavicemi. Učební pomůcky jsou uloženy z části ve třídách a v kabinetu. Každá třída je vybavena audio věží, škola má k dispozici televizi s videorekordérem, dataprojektor, projekční plátno, pro HV jsou k dispozici elektrofonické klávesy. Jedna třída je vybavena čtyřmi a druhá jedním počítačem, všechny jsou připojeny k internetu, součástí je tiskárna, scanner. Škola vlastní notebook, dvě kopírky, dva digitální fotoaparáty. Počítače jsou i v MŠ. Nejsou k internetu připojeny. Škola má dále ředitelnu, třídu MŠ, školní kuchyň, školní jídelnu, kotelnu, součástí je i školní zahrada s pískovištěm, průlezkami, houpačkami a kolotočem, která byla nově vybavena z dotace Ministerstva pro místní rozvoj. Škola je vybavena pro výuka TV základním vybavením a nářadím. U školy je hřiště, kurty, doskočiště a dětské hřiště, toto není součástí školy, je majetkem obce. 4.Vzdělávací program školy Na škole se po tři hodnocené roky vyučovalo podle vzdělávacího programu Základní škola,který byl MŠMT schválen pod číslem jednacím /96-2 a podle ŠVP s motivačním názvem K pramenům poznání, který vstoupil v platnost od Výuka anglického jazyka probíhala od 3.postupného ročníku, a to v rozsahu tří hodin týdně.probíhala výuka nepovinného předmětu náboženství. Zájmové kroužky na škole: sportovní, taneční, výtvarný, dramatický, flétna, přírodovědný. V MŠ se děti vzdělávají již podle ŠVP pro předškolní vzdělávání, který vznikl bez návaznosti na ŠVP základní školy. V současné době se pracuje na úpravě ŠVP pro předškolní vzdělávání. Na škole pracuje školní družina, taktéž její ŠVP se postupně přepracovává. 5.Materiálně technické vybavení Budova školy:není v dobrém technickém stavu. Problémem je špatná elektroinstalace, odpady, sociální zařízení, stav fasády, kotle a topných těles. Špatný stav je také u podlahových krytin ve školní jídelně, oplocení kolem budovy. Do budoucnosti je nutné provést: -zateplení budovy -výměnu topných těles -výměnu kotle -úpravy podlahy školní jídelny -stržení vnitřního obložení -vyřešit odpady -opravy plotu - odtranění závad při kontrole pezpečnosti / zábradlí do jídelna a do sklepa / Zařízení školy :vybavení školy je poměrně na dobré úrovni.je nutné doplňovat průběžně o vyučovací pomůcky podle potřeb, dovybavovat nově MŠ, školní kuchn, třídy nábytkem,

4 udržovat počítače v dobrém technickém stavu. 6.Konkurenční prostředí školy Na nutnost změn v práci školy mělo vliv: -úzká vazba škola a zřizovatele -úbytek dětí ve věku základního vzdělávání -růst konkurence škol -nutnost získávat žáky -změna postoje rodičů ke škole, kdy se rodiče učí hodnotit práci školy, kladou na ni stále větší pořadavky -pedagogové s tvůrčím přístupem k práci, kteří chápou nutnost otevřenosti vůči rodičům 7.Hodnocení školy rodiči Vzdělávání na škole je dobře organizováno. Dětem zajišťuje dobrou úroveň vzdělání. Splňuje přání rodičů vybavit děti pro praktický život,základními znalostmi ve všech předmětech, učí žáka vyhledávat a zpracovávat informace, řešit problémy a vyrovnat se s novou situací, mít zdravé sebevědomí, umět jednat s lidmi.školu hodnotí rodiče jako místo, kam jejich dítě chodí rádo a je školou připraveno dál studovat. Učební pomůcky a vybavení školy je podle názoru rodičů dostatečné. Kladně hodnotí i prostředí školy a klima ve škole. Zcela za vyhovující považují hodnocení žáků známkou, vázne ale informovanost rodičů o hodnocení, problémech dětí. Rodiče by se více chtěli podílet na chodu školy, jsou ochotni organizačně škole pomoci, v některých případech i materiálně a finančně.ve škole se jako rodiče cítí vítáni, cení si toho, že se mohou podle potřeby obrátit na kteréhokoli učitele. Jsou spokojeni s prací školní družiny a nabídkou zájmové činnosti žáků. Závěrem: škola nabízí pohodové rodinné prostředí,a to bez snížení nároků na kvalitu práce. 8.Hodnocení školy učiteli Učitelé řadí úkoly školy takto:vzdělávání,výchova. Na škole je dobrá atmosféra, neexistují rozdíly v přístupu učitelů k výuce. Mají možnost zasahovat do chodu školy. Mezi sebou spolupracují při plánování výuky. Spolupráci s rodiči hodnotí kladně. Přechod a práci podle ŠVP nepovažují jednoznačně za správný směr. Ve své práci cítí rezervy. jsou spokojeni s materiálním vybavením školy. Mají výhrady k chování žáků vůči učitelům, žáků mezi sebou. Práce učitelů není dostatečně oceněna. Váží si naopak klidu a rodinného prostředí školy, dobré pracovní atmosféry. 9.Hodnocení školy žáky Na hodnocení školy se podíleli žáci 4.a5.postupného ročníku. Ve škole se jim líbí, jsou rádi, že chodí právě do této školy.ve škole mají kamarády a učení je baví. Jsou spokojeni s učiteli, jejich prací i přístupem k žákům. K oblíbeným předmětům patří nejvíce TV a k neoblíbeným AJ. 10.Hodnocení školy na základě výročních zpráv Charakteristika školy: na škole proběhla výměna oken, budova byla vymalována, proběhl úklid kabinetů a ostatních prostor školy. Pedagogický sbor:v hodnocených letech : na škole pracovalo 5 pedagogů.

5 Kvalifikace: učitel částečného úvazku na ZŠ nemá kvalifikaci. Bude se podílet větší měrou svou účastí na akcích DVPP. Správní zaměstnanci: na škole pracují 4 správní zaměstnanci /uklízečka, topič, kuchařka, VŠJ/ Výchovně vzdělávací proces: škola se zaměřovala na dotvoření a přechod na ŠVP. Spolupracovala se sdružením Tvořivá škola, zaměřovala se na činnostní učení.další preferovanou oblastí bylo rozšiřování znalostí dětí v oblasti výpočetní techniky, hudební a výtvarné výchovy, sportu.tyto aktivity byly zabezpečovány nabídkou zájmových kroužků pro děti. Aktivity školy: zviditelnění v oblastech sportu,kultury a vzdělávání veřejnosti. sportovní činnosti-sportovní kroužky -org.sportovních soutěží -pořádání turnajů, sportovních dnů -spolupráce s místní tělovýchovnou organizací činnosti kulturní:-vystoupení dětí pro veřejnost -společenské akce pro veřejnost -Klub maminek -herní klub činnosti vzdělávací:-zpravodaj pro rodiče -plenární schůze Počty dětí: byl předpokládán růst počtu žáků v ZŠ, a to na základě demografického vývoje obce a její spádové oblasti. Rok Průběh vzdělávání Plán kontrolní činnosti: stanovuje frekvenci,oblasti kontrol, zodpovědnost. Integrovaní žáci: škola má na základě diagnostiky pedagogicko-psychologocké poradny žáky s vývojovou puruchou učení. Výchovně vzdělávací práce: plánování a příprava je promyšlená. Cíle respektují vývojové zvláštnosti dětí, osobní tempo. Přirozeně se prolínají řízené i spontánní činnosti. Pracuje se skupinově i individuálně. Učební situace jsou navozovány přirozeně, žáci mají prostor pro svobodné rozhodování, možnost volby, je respektována jejich spontánnost.k řešení úkolů mají žáci dostatek času. Pozornost dětí je udržována možností si zvolit náhradní a zajímavější činnosti a metody, problémové učení a experiment. Je využívána pohybová stimulace a mezipředmětové vztahy.

6 Žáci se specifickými poruchami učení a chování: učitelé k nim přistupují diferenciovaně, individuálně.je upřednostňován mluvený projev, jsou kladeny menší nároky, užívány speciálně-pedagogické pomůcky, metody a přístupy. Výchovný poradce: řeší výchovně vzdělávací problémy žáků, pomáhá při řešení jejich osobních problémů a adaptačních potíží žáků prvního ročníku. Je zároveň metodikem prevence sociálně patologických jevů. V celoročním plánu práce jsou akce dlouhodobé i jednorázové. Využívá se třídnických hodin k řešení problematiky prevence. 12.Vzdělávací programy Jsou realizovány v souladu s údaji v rozhodnutí o zařazení do sítě škol.učební plán ZŠ je zpracován v souladu s učebními dokumenty, týdenní dotace jednotlivých předmětů je dodržena. Povinná dokumentace školy je vedena ve stanoveném rozsahu, zápisy o probraném učivu v třídních knihách jsou prokazatelné. Výuka v ZŠ a výchovně vzdělávací práce v MŠ jsou v souladu s učebními dokumenty. Učební osnovy jsou učiteli rozpracovány do tématických plánů,j ejich plnění je v průběhu roku kontrolováno. 13.Hodnocení žáků Podklady pro vlastní hodnocení žáků získávají učitelé na podkladě ústního i písemného zkoušení.úkoly při prověrkách zadávají učitelé diferenciovaně podle individuálních schopností žáků. Při vlastní výuce se střídá frontální přístup s formou skupinové práce žáků, s řízeným rozhovorem s vyučujícím. Celkově jsou žáci vedeni k širší aplikaci učiva formou samostatné práce. Ve většině hodin je snaha efektivně využívat čas, řadit logicky za sebou jednotlivé aktivity. Je respektována názornost, vlastní aktivita žáků, individuální tempo. Je vytvářen prostor pro vlastní názor žáka. Zjišťování výsledků se děje na základě vlastních testů i testů standartizovaných. Zjištěné nedostatky ve znalostech učiva se analyzují. Škola sleduje také výsledky a adaptaci žáků na nové prostředí, a to jak při jejich přechodu na 2.stupeň ZŠ, tak na víceletá gymnázia. Ve školním roce Řízení školy Práci škola koordinuje ředitel prostřednictvím porad vedení školy, pedagogické rady,systémem vnitřních předpisů. Ředitel v hodnocených letech se podílel na tvorbě ŠVP, na jeho osvětě ve vztahu ke školské a rodičovské veřejnosti. Kolektiv pedagogických pracovníků má ve většině předepsanou kvalifikaci.všichni se snaží podílet na hledání nových směrů, trendů ve výuce. Týmová práce na škole je hodnocena učiteli kladně. Stále však převládá individuální vzdělávání pedagogů v odborném a metodickém vzdělávání v jejich aprobaci, místo formy společného vzdělávání celého pedagogického týmu přímo na škole, což by byl vklad pro jejich práci. Celkové řízení školy je demokratické, direktivní v oblasti rozpočtu, tvůrčí v oblasti vývoje školy. Styl jednání vedoucích pracovníků k podřízeným je označován za vstřícný. Mezilidské vztahy ve škole byly pedagogickými pracovníky hodnoceny jako dobré..řízení pak jako flexibilní. Škola dostatečně propaguje svoji práci.

7 15.Kvalita pedagogického sboru,dvpp Na škole je malý kolektiv. Učitelé mají dlouholetou praxi, nejsou zastoupeni muži.u každého pracovníka je snahou nalést jeho silné stránky a využít je pro kolektiv. Cílem sledování je perspektivnost pracovníků pro školu. Škola umožňuje pracovníkům rozšiřování vzdělání. Pozitivně se to projevilo v rozšířené nabídce zájmových útvarů. DVPP je nutno zaměřit se na témata základních pedagogických a psychologických dovedností učitelů, na nápravu speciálních poruch učení, na práci na ŠVP, na posílení práce metodika prevence soc.patologických jevů a na jazyky. 16.Úroveň výsledků práce školy vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým zdrojům Výše rozpočtu umožňuje plánovitý rozvoj a efektivní využívání prostředků. Učitelé dostatečně propagují svoji práci a práci školy, reagují na potřeby žáků i rodičů, věnují jim péči i čas. Existuje kontrola řízení organizační struktury školy a funkčnosti, kontrola pedagogického procesu. Kontroly ne vždy poskytují vedení školy ucelenou zpětnou vazbu o kvalitě a průběhu výchovy a vzdělávání, naplňování koncepčních záměrů školy. Koncepční záměry: -seznamování rodičů s nabídkou školy -vstřícnost vůči rodičům -korekce nereálných požadavků rodičů -alternativní vzdělávací programy -partnerské vztahy mezi žáky a učiteli Koncepce školy je otevřený dokument, který je závislý na finančním potenciálu zřizovatele a spolupráci se školskou radou. Škola dbá: -o rozvoj zdraví žáků i pedagogů -sleduje problematiku žáků s vývojovými poruchami učení -vychovává si vlastního speciálního pedagoga -pořádá akce ozdravného a sportovního charakteru -věnuje pozornost estetičnosti pracovního prostředí -diferencuje hodnocení a klasifikaci chování žáků -spolupracuje s rodiči v otázce upevnění kázně -vytváří pro žáky klima bez stresů -umožňuje pedagogům volit a zkoušet nové metody a projekty -škola se snaží zachovávat kladné tradiční hodnoty/kázeň,rozsáhlý obsah učiva.../ -škola nepodléhá módním vlnám v organizaci výuky a alternativních vyučovacích přístupech -nebrání se změnám a modernizaci -charakter výuky formuje i vývoj žáka,jeho postoje

8 Slabé stránky:nedostatek financí na pomůcky, kroužky, nevhodné prostory pro školní družinu, nedostatek prostoru pro zázemí školy, špatný stav budovy Silné stránky:pěkné okolí školy, vynikající péče o žáky na 1.stupni, dobrý kolektiv pedagogických pracovníků Příležitosti:propagace školy, volnočasové aktivity, prostory pro ŠD a zájmovou činnost, zapojení rodičů do práce školy Hrozby:nedostatek financí, konkurence okolních škol, úbytek kvalitní populace, nízká motivace pracovníků po ekonomické stránce

Vlastní hodnocení školy

Vlastní hodnocení školy VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 Název školy, adresa Zřizovatel školy Ředitel školy Druhy a typy škol Základní škola a Mateřská škola T.G. Masaryka Drásov, Brno venkov, Drásov 167,

Více

Vlastní hodnocení školy

Vlastní hodnocení školy Masarykova základní škola Lanžhot se sídlem Masarykova 22, Lanžhot 691 51 Vlastní hodnocení školy V Lanţhotě 30.9.2011 Mgr. Helena Pláteníková ředitelka školy 1 Vlastní hodnocení školy Úvod Povinnost zpracovat

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Dle zákona zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, v souladu s novelou vyhlášky č. 225/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých

Více

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Základní škola Luby, okres Cheb Masarykova 195, 351 37 Luby Toto hodnocení je zpracováno za období tří školních roků, 2007/2008 až 2009/2010 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY

Více

Zpráva. z vlastního hodnocení školy

Zpráva. z vlastního hodnocení školy Zpráva z vlastního hodnocení školy Škola:Základní Adresa: Veselí nad Lužnicí, Blatské sídliště 23 Identifikátor školy: IZO 000582719 Identifikátor právnické osoby: 600 064 581 Termín hodnocení: 16.10.2007

Více

Koncepce školy. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Trhové Sviny

Koncepce školy. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Trhové Sviny MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A PRAKTICKÁ ŠKOLA TRHOVÉ SVINY Nové Město 228, 374 01 Trhové Sviny, TEL/FAX: 386322726, I: 60076518, REDIZO: 600022226, www.zspssviny.cz, e-mail: skola@zspssviny.cz Koncepce

Více

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k povinné školní docházce údaje o výsledcích

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-2215/14-T. Kaštanová 412, 739 61 Třinec

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-2215/14-T. Kaštanová 412, 739 61 Třinec INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-2215/14-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola Třinec, Kaštanová 412, příspěvková organizace

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-33/14-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola, Hradec

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIE-15/11-E

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIE-15/11-E Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název kontrolované osoby: Základní škola T. G. Masaryka a mateřská škola, Chroustovice, okres Chrudim Sídlo: Chroustovice 166, 538 63 IČO:

Více

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 Základní škola Židlochovice, Tyršova 611 okres Brno-venkov, příspěvková organizace Ing. Jana Králová říjen 2010 Vlastní

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY období 2007-2009

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY období 2007-2009 Základní škola Přerov, U tenisu 4 VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY období 2007-2009 Strana 1. Zpracování vlastního hodnocení 3 1.1 Příprava hodnocení 3 1.2. Sběr a třídění informací 3 2. Podmínky ke vzdělávání

Více

Strategický plán rozvoje školy na léta 2010-2015

Strategický plán rozvoje školy na léta 2010-2015 Základní škola a mateřská škola Načeradec, okres Benešov http://www.zsnaceradec.cz e-mail: zs@zsnaceradec.cz Byl sestaven na základě: Strategický plán rozvoje školy na léta 2010-2015 1 analýzy současného

Více

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-38/09-05. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-38/09-05. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-38/09-05 Základní škola praktická a mateřská škola Toužim, příspěvková organizace Adresa: Plzeňská 395, Toužim 364 01

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-154/10-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-154/10-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIM-154/10-M Název školy: Základní škola a Mateřská škola Supíkovice, okres Jeseník, příspěvková organizace Adresa: 790 51 Supíkovice 129

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠI H-855/11-H. Mgr. Františkem Klapalem, ředitelem školy

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠI H-855/11-H. Mgr. Františkem Klapalem, ředitelem školy Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠI H-855/11-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Základní škola a Mateřská škola, Doudleby nad Orlicí Dukelská

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola, Sebranice, okres Blansko, příspěvková organizace KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY Koncepce rozvoje školy má formu písemného vhodně strukturovaného dokumentu, jehož obsah vychází

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Vlastní hodnocení školy - Základní školy a mateřské školy Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Strana č. 1/23 VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HRANICE, STRUHLOVSKO, PŘÍSPĚVKOVÁ

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIJ-84/14-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIJ-84/14-J INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIJ-84/14-J Název právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola Ždírec nad Doubravou Chrudimská 77, 582

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-837/12-B

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-837/12-B Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-837/12-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola, Telnice okres Brno-venkov, příspěvková

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-1440/14-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-1440/14-T INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-1440/14-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo 739 14 Ostravice 300 E-mail právnické osoby IČ 75 029 715 Identifikátor 600 134 458 Právní

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIJ-747/14-J. Základní škola Polná, okres Jihlava

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIJ-747/14-J. Základní škola Polná, okres Jihlava Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIJ-747/14-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby IČO 48 461 539 Identifikátor 600 117

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní a mateřská škola Chraštice, okres Příbram. Chraštice 44, 262 72 Březnice. Identifikátor školy: 600 054 471

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní a mateřská škola Chraštice, okres Příbram. Chraštice 44, 262 72 Březnice. Identifikátor školy: 600 054 471 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní a mateřská škola Chraštice, okres Příbram Chraštice 44, 262 72 Březnice Identifikátor školy: 600 054 471 Termín konání inspekce:

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. Č. j. ČŠIH-171/12-H. Mgr. Jiřím Šimkem, ředitelem školy. Statutární město Hradec Králové

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. Č. j. ČŠIH-171/12-H. Mgr. Jiřím Šimkem, ředitelem školy. Statutární město Hradec Králové Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIH-171/12-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Hradec Králové, Habrmanova 130 Sídlo: 500 02 Hradec

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIJ-189/15-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIJ-189/15-J INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIJ-189/15-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola Želetava Pražská 164, 675 26 Želetava dohnal@zszeletava.cz

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-79/09-09 Základní škola a mateřská škola Častolovice Adresa: Komenského 209, 517 50 Častolovice Identifikátor: 600

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Opatovec, okres Svitavy. Opatovec 119, 568 02 Svitavy. Identifikátor školy: 600 100 324

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Opatovec, okres Svitavy. Opatovec 119, 568 02 Svitavy. Identifikátor školy: 600 100 324 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Opatovec, okres Svitavy Opatovec 119, 568 02 Svitavy Identifikátor školy: 600 100 324 Termín konání inspekce: 5. - 10. leden

Více

Vlastní hodnocení školy

Vlastní hodnocení školy Základní škola, Příbram Březové Hory, Prokopská 337 261 01 Příbram VI tel. 318 623817; 607543945 tel., fax 318 635739 E-mail: 3zs@pbm.czn.cz www.zsbrezovehory.cz Vlastní hodnocení školy za období školního

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1340/13-B. Blažkova 9, 638 00 Brno skola@zsblazkova.cz

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1340/13-B. Blažkova 9, 638 00 Brno skola@zsblazkova.cz Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-1340/13-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 49466631 Základní

Více

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Masarykova základní škola, Ždánice, okres Hodonín ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Identifikátor školy: 600116085 Termín vlastního hodnocení: 2005/2006, 2006/2007 Zpracoval: Mgr. František Markus Ve

Více