Vlastní hodnocení školy. Toto vlastní hodnocení školy je zpracováno za období tří školních roků, 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010 a 2010/2011.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vlastní hodnocení školy. Toto vlastní hodnocení školy je zpracováno za období tří školních roků, 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010 a 2010/2011."

Transkript

1 Vlastní hodnocení školy Toto vlastní hodnocení školy je zpracováno za období tří školních roků, 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010 a 2010/2011.

2 Návrh struktury vlastního hodnocení školy byl projednán pedagogickou radou Vlastní hodnocení školy bylo projednáno v pedagogické radě dne Vlastní hodnocení školy je zpracováno podle vyhlášky č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy a je zaměřeno na: a) cíle, které si škola stanovila ve školním vzdělávacím programu, jejich reálnost a stupeň důležitosti, b) posouzení, jakým způsobem škola plní cíle c) oblasti, ve kterých škola dosahuje dobrých výsledků, a oblasti, ve kterých je třeba úroveň vzdělávání zlepšit, včetně návrhů příslušných opatření, d) účinnost opatření obsažených v předchozím vlastním hodnocení. Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy: a) podmínky ke vzdělávání, b) spolupráce s rodiči,školskou radou a OÚ, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob na vzdělávání, c) výsledky vzdělávání žáků a studentů d) řízení školy, kvalita personální práce, kvalita dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, e) školní klima Informace pro vlastní hodnocení byly čerpány z těchto zdrojů: a) pedagogická dokumentace (učební plány, osnovy apod.) a dokumentace žáků b) ankety a dotazníky, které byly předány učitelům a rodičům, c) rozhovory d) výstupy z vlastní kontrolní a hospitační činnosti, hospitací, pozorování e) písemné podklady (posudky, hodnocení, inspekční zprávy, záznamy z kontrol, auditů apod.) f) vnitřní statistické ukazatele (zájem o školu, úspěšnost přechodu žáků na vyšší stupeň školy apod.) g) vnější statistické ukazatele (demografické faktory, problematika zaměstnanosti spádové oblasti apod.) h) externí zdroje (materiály školských orgánů, úřadů práce, obcí apod.)

3 1. Zpracování vlastního hodnocení Na pedagogické radě zaměstnanců školy v roce 2009 byla projednána podstata vlastního hodnocení a jeho cíle a návrh struktury vlastního hodnocení školy. Vzhledem k velikosti školy nebyl vyčleněn tým pracovníků pro zpracování hodnocení, na hodnocení se budou podílet všichni pedagogičtí pracovníci. Na uvedené poradě byl dohodnut harmonogram vlastního hodnocení školy: Projednání struktury hodnocení Pedagogická rada, Dotazníkový průzkum mezi rodiči Únor 2010 Mapa školy Únor 2010 Testy Scio Květen červen 2008,2009,2010 Projednání hodnotící zprávy Pedagogická rada, Jako zdroje informací byly využity: a) pedagogická dokumentace, učební plány, osnovy, školní vzdělávací program b) ankety a dotazníky žákům, učitelům, rodičům c) rozhovory s žáky, učiteli a rodiči, také širší veřejností d) písemné podklady, zejména inspekční zprávy, záznamy kontrol, návštěv, vyhodnocení projektů školy e) vnitřní statistické ukazatele, tj. studijní výsledky žáků, výsledky testů Scio f) vnější statistické ukazatele, zejména demografické faktory, g) externí zdroje, materiály školských orgánů, úřadů práce, obcí apod. h) informace získané z regionálních či jiných medií V minulosti byly využívány různé způsoby získávání údajů od žáků, rodičů i pedagogů. Při nejjednodušším způsobu byli rodiče požádáni o vyjádření co se jim na škole líbí či nelíbí. Získali jsme tak velké množství údajů, po odstranění subjektivních a neopodstatněných vyjádření jsme získali řadu podkladů pro úpravu školního řádu, klasifikačního řádu, organizace stravování, Pro zvýšení objektivity hodnocení jsme do získávání údajů zapojili zpracovatele z vnějšku využili jsme služeb společnosti SCIO. Pro hodnocení byly použity tyto znaky a zkratky: + silné stránky - slabé stránky P příležitosti O ohrožení

4 2. Podmínky ke vzdělávání Prostorové a materiální podmínky školy Učebny + vyhovující dvě kmenové učebny vybavení nábytkem výzdoba - vybavenost tříd technikou nevyhovující prostor pro školní družinu absence učeben na dělené hodiny Tělocvična + dvorek u školy nové víceúčelové hřiště na bývalé školní zahradě nové dopravní hřiště na zahradě mateřské školy - minimální vybavení potřeba nového obložení Šatny + uzavření prostor šatny novou stěnou s dveřmi na bzučák - nedostačující množství skříněk a prostor na jejich umístění Jídelna výdejna + samostatná jídelna pro žáky ZŠ - potřeba dovybavení výdejen (MŠ,ZŠ) myčkami - problém v kompetencích kuchařek MŠ a ZŠ Prostory pro osobní hygienu + zrenovované toalety, toalety pro učitele - chybějící toalety v přízemí školy (družina, tělocvična) P ještě větší využívání školního dvora, získání školních prostor, ve kterých je nyní byt, vybudování prostor pro výuku a nejrůznější akce z bývalých hospodářských budov na dvorku O s přibývajícím počtem žáků ubývá prostoru pro způsob výuky a výchovy, který garantujeme ve svém ŠVP

5 Podmínky pro hygienické a bezpečné vzdělávání a život školy Režim vyučování, stravovací a pitný režim odpovídá možnostem školy. Prostředí učeben + třídy čisté, bezhlučné, větratelné, téměř všude nový nábytek Dostupnost prostředků první pomoci, kontaktů na lékaře + kvalifikovaní učitelé, lékárnička na místě dostupném pro všechny, proškolení pedagogové v oblasti bezpečnosti práce Ostatní + dodržování zákazu kouření v budově Ekonomické podmínky + dostatečné množství žáků a tím i dostatek finančních prostředků na mzdy zaměstnanců + výborná spolupráce s OÚ a jeho prozatímní podpora školy - absence muže údržbáře a tím vznikající vyšší finanční nárok na zajišťování některých oprav P zlepšení informovanosti obecního zastupitelstva o potřebách školy, pečlivě informovat nové zastupitelstvo a starostu - využívání nejrůznějších grantů k zlepšení ekonomických podmínek školy O stav budovy potřeba opravy vnitřních omítek, stropů - možnost úbytku žáků 3. Spolupráce s rodiči a školskou radou a OÚ Rodiče + Postupně se mění přístup rodičů ke škole již jim není jedno, jakou školu jejich dítě navštěvuje, učí se hodnotit školy, kladou stále větší požadavky a to je příležitost pro nás na tyto požadavky reagovat + Ve stále větší míře se škola otevírá rodičům, ve dnech otevřených dveří umožňujeme rodičům, aby se s dětmi posadili přímo do třídy a zúčastnili se výuky. + Některé akce pořádáme pro děti společně s jejich rodiči a pro ně výtvarné dílny, drakiáda, vánoční posezení, Živý Betlém, karneval, oslava Dne matek, Stopovaná s rodiči, Slavnost na dvorku,

6 + Spolupráce s OS Příbrazský Plaváček nabízí další možnosti společných akcí a setkání + Propagace činnosti a akcích školy na webových stránkách, plakátech i v tisku, rozhlasu + Možnost pravidelných konzultací každý měsíc + Informování rodičů prostřednictvím týdenních plánů + Možnost konzultace se speciálním pedagogem - Stále se najdou rodiče, kteří nemají zájem o vzdělávání svých dětí a se školou nespolupracují P Umožnit rodičům setkání s odborníkem psychologem, rozebírat problémy dětí, vysvětlit rodičům nutnost domácí přípravy nejen po stránce vzdělávací, ale i výchovné O Při přílišné vstřícnosti hrozí možnost diktování si podmínek ze strany rodičů. Je potřeba najít správnou míru tolerance. Spolupráce se školskou radou + Téměř vždy školská rada odsouhlasí návrhy ředitelky školy, členové ochotně pracují pro školu + Školská rada je o problémech téměř vždy pouze informována. V prostředí málotřídní školy se tyto řeší okamžitě, ve chvíli kdy nastanou a s tím, koho se týkají. - Zasedání rady jsou až příliš formální ve snaze vyjít škole a ředitelce vstříc. - Rodiče jsou málo informování o existenci Školské rad a o svých možnostech. P - Motivovat členy k vymýšlení vlastních nových nápadů, které škole prospějí. O V prostředí naší malé školy a obce je Školská rada zbytečným prostředníkem mezi školou a starostou, případně obecním zastupitelstvem. Spolupráce s OÚ + Obec má zájem o existenci školy a snaží se školu podporovat.

7 + Obec spolupracuje s ředitelkou školy na zadávání nejrůznějších grantů na získání finančních prostředků pro školu - Finanční zdroje obce jsou omezené a tím jsou omezené i finanční zdroje pro školu P Dále zajišťovat nejrůznější akce pro veřejnost, spolupracovat na akcích organizovaných obcí. O Nové zastupitelstvo nemusí být stejně příznivě nakloněno jako to dosavadní. 4. Výsledky vzdělávání žáků + Učitelé dbají na dosažení nejkvalitnějších výsledků odpovídajících individuálním možnostem žáka každý žák musí zažít pocit úspěchu + Učitelé využívají týdenních plánů k informování žáků o kvalitě jejich práce vyhodnocení zvládnutí učiva žáky + Žáci prvního ročníku jsou hodnoceni slovně + Učitelé úzce spolupracují s PPP J. Hradec, konzultují vzdělávání problémových žáků + Učitelé spolupracují se speciálním pedagogem, který působí na škole + Žákům je pravidelně nabízena pestrá škála mimoškolních aktivit kroužků v rámci školní družiny, prázdninového příměstského tábora, víkendových akcí pořádaných školou i OS Příbrazský Plaváček + Žáci mají volný přístup k informacím na internetu i ve školní knihovně + Učitelé volí takové metody a formy práce, aby práce byla pro žáky zajímavá a tvořivá, aby žáky nutila přemýšlet, vyhodnocovat, třídit a sumarizovat informace + Učitelé se snaží maximálně využívat činnostního učení hlavně v nižších třídách + Je samozřejmé, že žák i rodič může požádat o konzultaci + Žáci sami vytváří pravidla chování a sami řeší jejich porušování. + Existence školní rady umožní žákům i učitelům řešit své problémy bez obav z následků. Problémy a jejich řešení navrhují žáci sami, učitel má funkci jakéhosi moderátora. + Cílem snažení učitelů i ŠVP je vést žáky k přemýšlení, logickému myšlení, spolupráci, řešení problémů všemi možnými způsoby. Důraz je kladen na logické zvládnutí věci, ne na její encyklopedickou znalost.tomu je přizpůsobena i volba učebnic a učebních pomůcek.

8 - Nespolupráce s hlavní spádovou školou ve Stráži nad Nežárkou - Naprosto jiné pojetí výuky ve spádové škole - Znalosti učitelů o tom jak se chovat k nepřizpůsobivým žákům,jak pracovat s žáky s nejrůznějšími poruchami je stále nedostačující. Je nutné zajistit vzdělávání v této oblasti. - U problémových žáků se nedaří společné působení školy a rodiny. P Malý učitelský sbor dovoluje velkou adaptabilitu, snadno se přizpůsobí složení třídy. - Zlepšení komunikace mezi námi a spádovou školou - Větší informovanost rodičů, odborné přednášky pro rodiče O Díky jinému pojetí výuky a naprosté nespolupráci a netolerantnosti mohou být naše děti ve spádové škole neúspěšné 5. Personální oblast + odborná a pedagogická způsobilost všech pedagogických pracovníků školy + pedagogický sbor je schopen týmové práce + pedagogický sbor je schopen komunikace a spolupráce + zájem o další vzdělávání + díky malému pedagogickému sboru velmi rychlé řešení problémů a problémových situací, rychlé přizpůsobení se změně + učitelé se bez problémů účastní školních akcí i mimo svou pracovní dobu - u některých učitelů se částečně objevuje direktivní způsob vedení výuky, ve snaze naučit žáky řešit situace je dostává do nepříjemné situace, kdy nevědí co dělat - pouze v oblastech, které jsou učitelům blízké, ne v oblasti pedagogiky a psychologie - nové formy práce nenachází učitelé sami, ale jsou k nim dovedeni - problém v komunikaci a kompetencích mezi kuchařkami ve ŠJ

9 P Přesvědčovat učitele o nutnosti individuálního přístupu o existenci individuálních možností žáka, které nejdou překročit, o nutnosti přizpůsobení učitele - Nutnost vzdělávacích akcí v oblasti pedagogicky a psychologie O dlouhodobější nemoci a velké suplování způsobují velkou přepracovanost učitelů 6. Řízení školy, kvalita personální práce, kvalita dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, + odborná a pedagogická způsobilost učitelů + pedagogický sbor schopný týmové práce + pedagogický sbor schopný komunikace + zájem o další vzdělávání a následné využití v praxi + pedagogická sbor, který hledá a nachází nové formy práce, nové a motivující podněty + pedagogický sbor ochotný věnovat svůj volný čas mimoškolní a zájmové činnosti dětí + zájem učitelů o nejrůznější školní akce + zájem učitelů o pochopení osobnosti a individuality žáků a přihlížení k těmto při výuce a hodnocení - ojediněle neúplná kvalifikace - ojediněle nesamostatnost v řešení úkolů, úkol se řeší, až když je učitel vyzván 7. Úroveň výsledků práce školy, zejména vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým zdrojům. + maximální volnost ze strany zřizovatele v oblasti forem a metod vzdělávání + celkem dostatečná vybavenost pomůckami + hledání dalších zdrojů financování pomocí grantů + výtvarné zpracování prostor školy související s celoškolní hrou + hodnocení a sebehodnocení žáků pomocí týdenních plánů

10 + hodnocení práce a chování za každý týden samotnými žáky v celoškolní radě + propagace školy v tisku, rozhlase + aktualizované www stránky - nedostatek prostoru pro výuku - nedostatek prostoru pro učitele - nedostatek prostoru pro kvalitní skladování pomůcek - nedostatečné vybavení fungující ICT technikou Koncepční záměry školy V práci naší školy, která chápe svoje úsilí jako skutečnou službu zákazníkům, se osvědčil důraz na některé aspekty: a) Seznamování rodičů s nabídkou školy, její srozumitelnost, bohatost, možnost. Zjistili jsme, že ve stále větší míře vyhledávají rodiče nejrůznější zdroje informací. Nejdůležitější pro ně zůstává kladná osobní zkušenost jiných rodičů, ale běžné je vyhledávání informací na webových stránkách školy, porovnávání výročních zpráv sousedních škol, účast na propagačních akcích školy. V této oblasti jsme se zaměřili i na méně tradiční způsoby propagace - například rodiče mají možnost navštívit s dětmi vyučování, seznámit se s kolektivem třídy, stylem práce učitelky. Zde rodiče oceňují nejvíce otevřenost školy - nejde o předem připravené "vzorové hodiny", návštěva je možná kdykoli. b) Vstřícnost vůči rodičům po celou dobu školní docházky jejich dítěte. Jde v podstatě o potvrzování prvního příznivého dojmu, potvrzování, že poskytovaná služba je na stále stejně dobré úrovni, že reakce školy na požadavky rodičů je stále pozitivní, vstřícná. c) Zjišťování potřeb zákazníků, objasňování případných korekcí jejich nereálných požadavků. Péče o ně v době, kdy to potřebují. d) Škola neuplatňuje jednotlivé alternativní vzdělávací programy, využívá z každého programu to, co učitelům vyhovuje a co je jim blízké. Maximálně se zaměřuje na činnostní učení, práci ve skupinách, kooperaci při práci. e) Učitelé se co nejvíce vzdělávají v oborech pedagogika a psychologie, tak aby mohli čelit případným potížím při výuce dětí s vývojovými vadami ADHD, různými psychickými poruchami 8. Závěr

11 Ukázalo se, že cesta, kterou jsme zvolili je správná. Přihlašují se k nám žáci i ze vzdálenějších obcí, o naší škole se ví. Bohužel to souvisí i s tím, že naši školu vyhledávají rodiče problémových dětí a práce s kolektivem žáků je stále složitější na přípravu a hlavně vzdělání učitelů. Pokusíme se udržet úroveň i v dalších letech a udržet školu i v složitých ekonomických podmínkách, které nás zřejmě čekají. Zpracovala Mgr. Iveta Marušáková, ředitelka školy Schváleno pedagogickou radou dne: Školskou radou dne:

Vlastní hodnocení školy

Vlastní hodnocení školy VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 Název školy, adresa Zřizovatel školy Ředitel školy Druhy a typy škol Základní škola a Mateřská škola T.G. Masaryka Drásov, Brno venkov, Drásov 167,

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Dle zákona zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, v souladu s novelou vyhlášky č. 225/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých

Více

Vlastní hodnocení školy

Vlastní hodnocení školy Masarykova základní škola Lanžhot se sídlem Masarykova 22, Lanžhot 691 51 Vlastní hodnocení školy V Lanţhotě 30.9.2011 Mgr. Helena Pláteníková ředitelka školy 1 Vlastní hodnocení školy Úvod Povinnost zpracovat

Více

Zpráva. z vlastního hodnocení školy

Zpráva. z vlastního hodnocení školy Zpráva z vlastního hodnocení školy Škola:Základní Adresa: Veselí nad Lužnicí, Blatské sídliště 23 Identifikátor školy: IZO 000582719 Identifikátor právnické osoby: 600 064 581 Termín hodnocení: 16.10.2007

Více

Koncepce školy. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Trhové Sviny

Koncepce školy. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Trhové Sviny MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A PRAKTICKÁ ŠKOLA TRHOVÉ SVINY Nové Město 228, 374 01 Trhové Sviny, TEL/FAX: 386322726, I: 60076518, REDIZO: 600022226, www.zspssviny.cz, e-mail: skola@zspssviny.cz Koncepce

Více

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 Základní škola Židlochovice, Tyršova 611 okres Brno-venkov, příspěvková organizace Ing. Jana Králová říjen 2010 Vlastní

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Vlastní hodnocení školy - Základní školy a mateřské školy Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Strana č. 1/23 VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HRANICE, STRUHLOVSKO, PŘÍSPĚVKOVÁ

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola, Sebranice, okres Blansko, příspěvková organizace KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY Koncepce rozvoje školy má formu písemného vhodně strukturovaného dokumentu, jehož obsah vychází

Více

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Kyjovice, příspěvková organizace ŠKOLA: ZÁKLADNÍ Kyjovice 101, 747 68 Termín vlastního hodnocení: 28.8.2008 VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Toto

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY období 2007-2009

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY období 2007-2009 Základní škola Přerov, U tenisu 4 VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY období 2007-2009 Strana 1. Zpracování vlastního hodnocení 3 1.1 Příprava hodnocení 3 1.2. Sběr a třídění informací 3 2. Podmínky ke vzdělávání

Více

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Základní škola Luby, okres Cheb Masarykova 195, 351 37 Luby Toto hodnocení je zpracováno za období tří školních roků, 2007/2008 až 2009/2010 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY

Více

Gymnázium Josefa Kainara, Dr. E. Beneše 7/586, 748 01 Hlučín www.ghlucin.cz. Gymnázium s lidskou tváří a jeho zkušenosti při realizaci autoevaluace

Gymnázium Josefa Kainara, Dr. E. Beneše 7/586, 748 01 Hlučín www.ghlucin.cz. Gymnázium s lidskou tváří a jeho zkušenosti při realizaci autoevaluace Gymnázium Josefa Kainara, Dr. E. Beneše 7/586, 748 01 Hlučín www.ghlucin.cz Garant: Mgr. Pavla Mrůzková Dobří holubi se vracejí... Gymnázium s lidskou tváří a jeho zkušenosti při realizaci autoevaluace

Více

Koncepce rozvoje školy na roky 2013-2015

Koncepce rozvoje školy na roky 2013-2015 Základní škola Břest, okres Kroměříž Základní škola Břest okres Kroměříž Břest 61 Skartační znak Vydáno: Znak: Č.j.: Tento informační dokument je zveřejněn v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném

Více

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Masarykova základní škola, Ždánice, okres Hodonín ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Identifikátor školy: 600116085 Termín vlastního hodnocení: 2005/2006, 2006/2007 Zpracoval: Mgr. František Markus Ve

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a D o l n í T ř e b o n í n Školní vzdělávací program Zdravá škola Č.j.: 100 / 013 V Dolním Třeboníně dne 1. 9. 2013 1 OBSAH: Právní rámec... 3 Projednávání

Více

Strategický plán rozvoje školy na léta 2010-2015

Strategický plán rozvoje školy na léta 2010-2015 Základní škola a mateřská škola Načeradec, okres Benešov http://www.zsnaceradec.cz e-mail: zs@zsnaceradec.cz Byl sestaven na základě: Strategický plán rozvoje školy na léta 2010-2015 1 analýzy současného

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Základní škola a Mateřská škola Troubky, Dědina 36/10, 751 02 Troubky

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA POROZUMĚNÍ. 2. vydání (upravené) platnost od školního roku 2013/2014

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA POROZUMĚNÍ. 2. vydání (upravené) platnost od školního roku 2013/2014 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA POROZUMĚNÍ 2. vydání (upravené) platnost od školního roku 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2116 272 01 KLADNO - KROČEHLAVY Učební osnovy

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Základní škola, Strachotice, okres Znojmo, příspěvková organizace 671 29 Strachotice 71, tel.: 515235529, e-mail: zsstrachotice@gmail.com, IČ: 71000917 Koncepce rozvoje školy na školní roky 2015-2019 Č.

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-1440/14-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-1440/14-T INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-1440/14-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo 739 14 Ostravice 300 E-mail právnické osoby IČ 75 029 715 Identifikátor 600 134 458 Právní

Více

Mateřská škola, Hradec Králové Věkoše, K Sokolovně 349. MATEŘSKÁ ŠKOLA, HRADEC KRÁLOVÉ VĚKOŠE K SOKOLOVNĚ 349 příspěvková organizace

Mateřská škola, Hradec Králové Věkoše, K Sokolovně 349. MATEŘSKÁ ŠKOLA, HRADEC KRÁLOVÉ VĚKOŠE K SOKOLOVNĚ 349 příspěvková organizace Mateřská škola, Hradec Králové Věkoše, K Sokolovně 349 MATEŘSKÁ ŠKOLA, HRADEC KRÁLOVÉ VĚKOŠE K SOKOLOVNĚ 349 příspěvková organizace Platnost: od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2018 (na základě evaluace jsou možné

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Upravená verze platná pro školní rok 2013/2014

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Upravená verze platná pro školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Praha 9 Černý Most, Gen. Janouška 1006 Gen. Janouška 1006, Praha 9 Č.Most II, 198 00, Tel.: 281 912 168, 776 355 564, Fax: 281 912 159 info@zsgenjanouska.cz, www.zsgenjanouska.cz ŠKOLNÍ

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA KUNRATICE

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA KUNRATICE VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA KUNRATICE za období do června 2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Předškolní 420/5, Praha 4 Kunratice, 148 00 1 VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Toto Vlastní hodnocení školy je zpracováno

Více

Vhodnost umístění školy uprostřed města a nedaleko sportovního areálu, v těsné blízkosti polikliniky a autobusových zastávek.

Vhodnost umístění školy uprostřed města a nedaleko sportovního areálu, v těsné blízkosti polikliniky a autobusových zastávek. Koncepce rozvoje školy na školní roky 2011-2015 ZŠ T. G. Masaryka Český Krumlov Projednáno na pedagogické radě dne 27. 8. 2011 CÍL KONCEPCE Koncepce rozvoje vychází z analýzy a poznatků do roku 2010, akceptuje

Více

Cesta objevů. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Cesta objevů. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č.j.: 455/07 A 45 Základní škola a Mateřská škola Janov nad Nisou, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta objevů Tělo je nástroj, jehož lidé užívají, ať dělají cokoliv,

Více

čj. ČŠI-987/08-02 Inspekční zjištění

čj. ČŠI-987/08-02 Inspekční zjištění Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Toto je pouze zkrácený text inspekční zprávy pro www stránky školy. Plné znění je k dispozici v sekretariátu školy. INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-987/08-02 Název

Více

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k povinné školní docházce údaje o výsledcích

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013 2018. Základní škola a mateřská škola s polským vyučovacím jazykem Orlová, příspěvková organizace

Koncepce rozvoje školy v letech 2013 2018. Základní škola a mateřská škola s polským vyučovacím jazykem Orlová, příspěvková organizace Koncepce rozvoje školy v letech 2013 2018 Základní škola a mateřská škola s polským vyučovacím jazykem Orlová, příspěvková organizace V Orlové červenec 2013 Mgr. Halina Sikorová 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení

Více

Vlastní hodnocení školy zpracované za období školních roků 2007 2008, 2008 2009 a 2009-2010

Vlastní hodnocení školy zpracované za období školních roků 2007 2008, 2008 2009 a 2009-2010 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Pardubice, Štefánikova 325, 530 43 Pardubice Vlastní hodnocení školy zpracované za období školních roků 2007 2008, 2008 2009 a 2009-2010

Více

Koncepce školy 2013 2016

Koncepce školy 2013 2016 Základní škola, Brno, Gajdošova 3 DOKUMENTACE ŠKOLY Koncepce školy 2013-2016 Číslo dokumentu: 08.02 01092013 Platnost: 01. 09. 2013 Počet stran: 11 Počet příloh: 0 Koncepce školy 2013 2016 Obsah Úvod Charakteristika

Více