Vybrané části ze školního vzdělávacího programu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vybrané části ze školního vzdělávacího programu"

Transkript

1 Vybrané části ze školního vzdělávacího programu Záměr naší vzdělávací práce Naším záměrem je dosáhnout u dětí, aby byly co nejvíce samostatné, sebevědomé, sebejisté a vlastním úsudkem, schopné se dívat kolem sebe, uvažovat, tvořivě myslet a jednat. Umět se přizpůsobit, být zodpovědné, ochotné, přijímat i dávat, být citlivé k potřebám druhého. Být schopné se dále rozvíjet, učit se všemu co budou v životě potřebovat. Aktivně čelit problémům, které život přináší. Být citově bohaté se smyslem pomáhat mladším a ohroženým jedincům. Chceme využít předností venkovské MŠ s blízkostí k přírodě a zároveň poskytnout dětem možnosti a příležitosti, které mají děti z velkých městských škol. Naším programem budeme dětem umožňovat získat zkušenosti pomocí nejmodernějších technických pomůcek. Ve všech činnostech dětí,situacích a za různých okolností chceme naplňovat rámcové cíle vycházející z RVP PV a naším cílem je vést děti k vytváření poznatků, dovedností, postojů a hodnot : - poznatkům : uvědomění si svého já a uvědomění si svého okolí, ve kterém dítě žije; uvědomění si svého těla; uvědomit si zájem o nové vědomosti, jako základ prvopočátečního učení, programem chceme děti motivovat k aktivnímu poznávání a umění orientovat se ve světě rozmanitých informací -hodnotám : poznávání sebe sama, svých kamarádů; uvědomit si význam rodiny; postupně umět pochopit práva každého jedince; osvojit si základy hodnot spojených se zdravím člověka a životním prostředím -postojům : vést děti k tomu, že jsou vlastně samostatnými osobami, samostatně myslícími a také osobně odpovědnými a citlivě reagujícími na svět kolem sebe

2 VZDĚLÁVACÍ OBSAH Formy vzdělávání Uskutečňují se během celého dne ve všech činnostech a situacích, které mohou nastat.jsou založeny na přímých zážitcích dítěte, na správném střídání spontánních aktivit, řízených činností ve skupinách nebo individuálně. Vycházejí z dětské zvídavosti a potřeby stále něco objevovat. Mají převážně charakter hry, zábavných a zajímavých činností pro děti. Probouzejí v dětech aktivní zájem a chuť dívat se kolem sebe a neustále naslouchat a něco nového objevovat. Dlouhodobé cíle vycházející z RVP PV - co chceme: -podporovat tělesný rozvoj a zdraví dítěte, jeho osobní spokojenost a pohodu systematicky rozvíjet řeč dítěte a cvičit schopnosti a dovednosti, které dítěti umožňují a usnadňují proces jeho dalšího rozvoje a učení podporovat stále dokonalejší chápání okolního světa i dětskou radost z rozšiřujících se možností zasahovat do jeho dění, motivovat dítě k aktivnímu poznávání, povzbuzovat jeho chuť k učení, zájem poznávat nové a objevovat neznámé, porozumět věcem a jevům kolem sebe -rozvíjet schopnost přemýšlet a rozhodovat se, rozvíjet všechny poznávací a kreativní schopnosti dětí, jejich fantazii, zájmy a nadání -přispívat k elementárnímu dětskému chápání vývoje, pohybu a proměn, rozvíjet schopnost dítěte přizpůsobovat se, reagovat na změny a vyrovnávat se s nimi. -poskytovat dítěti možnost poznávat takové hodnoty, jako je nedotknutelnost lidských práv, individuální svoboda, stejná hodnota a rovnost všech lidí, soucítění a solidarita se slabými a ohroženými, péče o druhé a ohled na jiné, hodnoty spojené se zdravím, životem a životním prostředím a důstojnými vztahy mezi lidmi -v rozsahu dětských možností přispívat k předávání kulturního dědictví, jeho hodnot, tradic, jazyka a poznání -rozvíjet schopnost komunikovat, spolupracovat, spolupodílet se na činnostech a rozhodnutích -vést děti k sociální soudržnosti, připravovat je na život v multikulturní společnosti, k tomu, aby vnímaly různost kulturních komunit jako samozřejmost a měly porozumění pro jejich rozdílné hodnoty i pro vzájemné sbližování. -rozvíjet poznávání sebe sama, vlastních zájmů, možností a potřeb -vytvářet příležitosti k rozvoji sebevědomí a získání zdravé sebedůvěry -vést dítě k zájmu podílet se na společném životě a činnostech ve škole i v rodině (učit je spolupracovat, spoluodpovídat, akceptovat a tolerovat druhé)

3 -vést dítě k poznání, že může jednat svobodně, že však za to, jak se rozhodne a co udělá, odpovídá a může svou životní situaci ovlivňovat Název vzdělávacího programu, integrované bloky Naše MŠ pracuje podle vzdělávacího programu Pojďte s námi objevovat svět! Vzdělávací nabídka je zpracována do integrovaných bloků, které jsou pro obě třídy společné. Jednotlivé třídy mají zpracované třídní programy, které vychází z ŠVP a jsou podrobněji zpracovány dle potřeb dětí a záměrů učitelek. U tématických celků jsou stanoveny klíčové kompetence / k.k./. V Třídních programech jsou dále rozpracovány a dále stanoveny dílčí vzdělávací cíle. Vzdělávací obsah představuje ucelenou a postupně navazující řadu tematických celků. Na jeho zpracování se podílí celá MŠ. Témata jsou pro děti přitažlivá námětem i obsahem. Svět objevujeme s dětmi - v přírodě, ve společnosti, v budoucnosti, tvořivě ve všech oblastech. Ve školním roce 2007/2008 naše vzdělávací práce směřuje k tomu, aby děti - uměly uplatnit získané dovednosti a poznatky v praxi - uměly se soustředit a dokončit práci - aktivně přistupovaly k řešení problémů, - měly bohatou slovní zásobu, kvalitní komunikativní schopnosti - uměly se podřídit dohodnutým pravidlům,vyjádřit svůj názor - uvědomily si, že za své jednání odpovídají a nesou důsledky - dbaly na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých - uměly vnímat a respektovat multikulturní společnost - byly schopné řídit spontánní hry - poznaly zásady směřující k dodržování zdravého životnímu stylu - byly seznamovány s dětskými právy - měly možnost zlepšovat tělesnou zdatnost zkvalitněním pohybových činností při pobytu venku a na školní zahradě - při vzdělávací práci chceme využívat prožitkové učení a experimentování Pojďme si spolu hrát Charakteristika tématu: mateřská škola (prostředí,vztahy mezi dětmi i dospělými, kamarádi) pravidla vzájemného chování (doma, v mateřské škole, na veřejnosti, herní pravidla), podporování a vytváření kladných vzájemných vztahů jako vlídnost,ohleduplnost,vzájemná slušnost k.k.sociální a personální - dětským způsobem projevuje citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc slabším, rozpozná nevhodné chování; vnímá nespravedlnost, ubližování, agresivitu a lhostejnost k.k.činnostní a občanské - svoje činnosti a hry se učí plánovat, organizovat, řídit a vyhodnocovat

4 Co to tu vyrostlo Charakteristika tématu : pozorování počasí, práce na zahradách, sklizeň ovoce a zeleniny, číselné a matematické pojmy / číselná řada, základní geometrické tvary, množství /,prostorové pojmy a souvislosti, důraz na bezprostřední kontakt s přírodou k.k. k učen í- získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích a v dalším učení -zpřesňuje si početní představy, užívá číselných a matematických pojmů, vnímá elementární matematické souvislosti - má smysl pro povinnost ve hře, práci i učení; k úkolům a povinnostem přistupuje odpovědně; váží si práce i úsilí druhých Slunce šlo spát za hromádku klád Charakteristika tématu: vnímání barevné podzimní přírody,využití přírodních materiálů, elementární časové pojmy a souvislosti(teď,dnes,včera,zítra,ráno,večer,den,noc jaro,léto,podzim,zima,rok),práce na poli, pozorování počasí, ochrana přírody k.k. k učení - má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje, o jeho rozmanitostech a proměnách; orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije - všímá si dění i problémů v bezprostředním okolí; přirozenou motivací k řešení dalších problémů a situací je pro něj pozitivní odezva na aktivní zájem k.k. komunikativní - průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci s okolím - zajímá se o druhé i o to, co se kolem děje; je otevřené aktuálnímu dění - dokáže rozpoznat a využívat vlastní silné stránky, poznávat svoje slabé stránky Aby tělo nebolelo / zdravý životní styl / Charakteristika tématu: lidské tělo a jeho části (hlavní smyslové a tělesné orgány a jejich funkce, včetně pohlavních), jeho vývoj a změny (narození,růst těla a jeho proměny); zdravé životní návyky (pohybové činnosti a sport,zdravá výživa,příprava pokrmů,potravin); ochrana osobního zdraví(péče o čistotu a zdraví,ochrana před škodlivými látkami a

5 vlivy,návykovými látkami a závislostmi,prevence onemocnění), ochrana bezpečí (varování před úrazy, nebezpečím hrozícím při hrách, v dopravních situacích,při setkávání s cizími lidmi,věcmi a jevy); sebeobsluha (hygiena,stolování,oblékání,úklid); věci kolem nás (předměty denní potřeby,hračky,pomůcky sportovní náčiní a nářadí,výtvarné pomůcky,hudební nástroje,pracovní pomůcky,jejich užívání - chápe, že vyhýbat se řešení problémů nevede k cíli, ale že jejich včasné a uvážlivé řešení je naopak výhodou; uvědomuje si, že svou aktivitou a iniciativou může situaci ovlivnit - chápe, že se může o tom, co udělá, rozhodovat svobodně, ale že za svá rozhodnutí také odpovídá - dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých, chová se odpovědně s ohledem na zdravé a bezpečné okolní prostředí (přírodní i společenské) k.k. komunikativní - domlouvá se gesty i slovy, rozlišuje některé symboly, rozumí jejich významu i funkci k.k. sociální a personální - uvědomuje si, že za sebe i své jednání odpovídá a nese důsledky - při setkání s neznámými lidmi či v neznámých situacích se chová obezřetně; nevhodné chování i komunikaci, která je mu nepříjemná, umí odmítnout - chápe, že nespravedlnost, ubližování, ponižování, lhostejnost, agresivita a násilí se nevyplácí a že vzniklé konflikty je lépe řešit dohodou; dokáže se bránit projevům násilí jiného dítěte, ponižování a ubližování Advent Charakteristika tématu: posilování vzájemných prožitků, využití předvánočníko času k prohlubování znalostí lidových obyčejů, pěkné vztahy, rozvíjení kulturně estetických dovedností, kultivovaného cítění,vyjádření fantazie a představivosti - řeší problémy, na které stačí; známé a opakující se situace se snaží řešit samostatně (na základě nápodoby či opakování), náročnější s oporou a pomocí dospělého k.k. komunikativní - dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými apod )

6 k.k.sociální a personální -napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských vztahů, které nachází ve svém okolí - má základní dětskou představu o tom, co je v souladu se základními lidskými hodnotami a normami, i co je s nimi v rozporu, a snaží se podle toho chovat Život sněhuláka Charakteristika tématu : společenské role(dítě,dospělý,rodič,učitelka,role dané pohlavím či zaměstnáním přírodní jevy a děje (podnebí,počasí,roční období,změny v přírodě) látky a jejich vlastnosti (voda a vzduch,nerosty, kovy, suroviny, přírodní materiály a jejich vlastnosti, umělé materiály) životní prostředí a jeho ochrana (vliv na životní prostředí,na okolní krajinu,péče o okolí a životní prostředí,ochrana přírody k.k. k učení - soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů -Při řešení myšlenkových i praktických problémů užívá logických, matematických i empirických postupů; pochopí jednoduché algoritmy řešení různých úloh a situací a využívá je v dalších situacích - odhaduje rizika svých nápadů, jde za svým záměrem, ale také dokáže měnit cesty a přizpůsobovat se daným okolnostem k.k.komunikativní - ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog k.k. sociální a personální - ve skupině se dokáže prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvá a spolupracuje; v běžných situacích uplatňuje základní společenské návyky a pravidla společenského styku; je schopné respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy Masopust Charakteristika tématu kultura a umění (kultura prostředí,ve kterém dítě žije,lidové zvyky,tradice,svět výtvarného a dramatického umění,svět hudby, jak se lidé baví, vnímání světa všemi smysly k.k. k učení

7 - odhaduje své síly, učí se hodnotit svoje osobní pokroky i oceňovat výkony druhých - rozlišuje řešení, která jsou funkční (vedoucí k cíli), a řešení, která funkční nejsou; dokáže mezi nimi volit k.k. sociální a personální - samostatně rozhoduje o svých činnostech; umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej - spoluvytváří pravidla společného soužití mezi vrstevníky, rozumí jejich smyslu a chápe potřebu je zachovávat Jaro je tu, dětí Charakteristika tématu : životní prostředí a jeho ochrana (vliv na životní prostředí,na okolní krajinu,péče o okolí a životní prostředí,ochrana přírody ;příroda živá i neživá (rostliny,živočichové), aktivní ochrana přírody přírodní jevy a děje (podnebí,počasí,roční období,změny v přírodě) k.k. k učení - pokud se mu dostává uznání a ocenění, učí se s chutí - klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje; chce porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí; poznává, že se může mnohému naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo k.k. komunikativní - v běžných situacích komunikuje bez zábran a ostychu s dětmi i s dospělými; chápe, že být komunikativní, vstřícné, iniciativní a aktivní je výhodou - ví, že není jedno, v jakém prostředí žije, uvědomuje si, že se svým chováním na něm podílí a že je může ovlivnit - problémy řeší na základě bezprostřední zkušenosti; postupuje cestou pokusu a omylu, zkouší, experimentuje; spontánně vymýšlí nová řešení problémů a situací; hledá různé možnosti a varianty (má vlastní, originální nápady); využívá při tom dosavadních zkušeností, fantazii a představivost Svět je krásný a je nám tu hezky Charakteristika tématu rodina (funkce rodiny, členové rodiny a vztahy mezi nimi, život v rodině ), pravidla vzájemného styku prostředí v němž dítě žije (domov,škola,obec,okolí domova,okolí školy,život a dění v obci-doprava,ulice,obchody,lékař,důležité instituce,nákupy) k.k. sociální a personální - je schopno chápat, že lidé se různí a umí být tolerantní k jejich odlišnostem a jedinečnostem

8 k.k. komunikativní - dovede využít informativní a komunikativní prostředky, se kterými se běžně setkává (knížky, encyklopedie, počítač, audiovizuální technika, telefon atp.) - chápe, že zájem o to, co se kolem děje, činorodost, pracovitost a podnikavost jsou přínosem a že naopak lhostejnost, nevšímavost, pohodlnost a nízká aktivita mají svoje nepříznivé důsledky Cestujeme po světě Charakteristika tématu : vztahy mezi lidmi (kamarádství, přátelství, vztahy mezi oběma pohlavími, cizí lidé, ochrana osobního bezpečí; rozmanitost lidského světa (naše vlast, jiné země, národy a kultury, multikultura) rozmanitost přírody i světa a jeho řád (země,hory,řeky,pohoří,světadíly,planeta Země,vesmír) věda a technika (technické přístroje,se kterými se dítě setkává).k. k učení - učí se nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně si zapamatuje; při zadané práci dokončí, co započalo; dovede postupovat podle instrukcí a pokynů, je schopno dobrat se k výsledkům - nebojí se chybovat, pokud nachází pozitivní ocenění nejen za úspěch, ale také za snahu k.k. komunikativní - ví, že lidé se dorozumívají i jinými jazyky a že je možno se jim učit; má vytvořeny elementární předpoklady k učení se cizímu jazyku - ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní k.k. sociální a personální - spolupodílí se na společných rozhodnutích; přijímá vyjasněné a zdůvodněné povinnosti; dodržuje dohodnutá a pochopená pravidla a přizpůsobí se jim - uvědomuje si svá práva i práva druhých, učí se je hájit a respektovat; chápe, že všichni lidé mají stejnou hodnotu

9 CO NABÍZÍME A ZÁJMOVÁ ČINNOST V MŠ 1.oblast zdraví skladba jídel vychází ze zásad zdravé výživy cvičení na rehabilitačních míčích a overbalech - zodpovídá ředitelka - otužování - předplavecký výcvik ve Svitavách - zajistí ředitelka zodpovědnost za děti během cesty : uč.michková L. 2. jazyk a řeč - logopedická prevence - provádí p.uč. Michková Ludmila -kroužek anglického jazyka zodpovídá ředitelka MŠ -návštěva místní knihovny 3.rozvoj dovedností a příprava na vstup do ZŠ - počítačový kroužek provádí ředitelka -návštěva v 1.tř. ZŠ, společné akce / karneval, divadlo, MDD / -individuální plány pro děti s OŠD zodpovídá uč. Michková L. 4.umění - pravidelné divadelní představení v MŠ- 1x za měsíc - návštěva,,velkého divadla - ve Svitavách, Letovicích - hudebně pohybový kroužek provádí p. uč. Pražanová Vladislava - účast na výtvarných a recitačních soutěžích -spolupráce s výtvarným kroužkem při ZŠ Mor. Chrastová 5.poznávání - tématické vycházky -výlety do okolí -poznávání naší obce, událostí v ní -návštěva ZOO -poznávání profesí - zaměstnání rodičů 6.prevence sociálně patologických jevů - beseda s Hasiči, pracovníky PČR, psovod zajišťuje ředitelka 7.podpora adaptačního procesu

10 - návštěvní dny pro maminky na MD provádí p.uč. Pražanová V. 8.sounáležitost s rodným místem - vystoupení pro Klub seniorů -poznávací vycházky do okolí obce 9.oslavy v MŠ - Dýňová slavnost - říjen - Mikulášská nadílka - vánoční besídka s rodiči - Karnevalový týden - únor - Vítání jara březen - lidové zvyky o velikonočních svátcích - duben - Den otevřených dveří květen - Den matek - Mezinárodní den dětí s rodiči soutěže, hry, táborák - školní výlet - rozloučení s předškoláky Pasování, přespání ve školce - ukázka vystoupení kroužků

11 P L Á N E N V I R O N M E N T Á L N Í V Ý CH O V Y 1. EVVO je aplikována ve všech výchovně vzdělávacích činnostech v MŠ. 2. Vychází z krátkodobých projektů v návaznosti na program školy, jsou zaměřené na poznávání a ochranu přírody, seznamování s ekosystémy 3. Cílem je :- vytváření vztahu k místu a prostředí, ve kterém děti žijí - rozvoj schopností vážit si života ve všech jeho formách, rozvoj pocitu sounáležitosti s živou i neživou přírodou - osvojení dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností v péči o okolí 4. materiály : metodické listy z Raabe, Putování s ježkem / KRNAP / Metodika seznamování dětí s přírodou 1980 Informatorium Velké putování za zvířaty a další atlasy dle situace Počasí - kniha Průvodce naší přírodou puzzle, omalovánky, pexeso s námětem třídění odpadů dětské knihy se zvířecím hrdinou : Pohádky od pavoučího kamene Lískulka nápady z EKOATELIÉRU 4. Činnosti : praktické citové prožívání bezprostředního vztahu k přírodě, třídění odpadového materiálu, šetření elektrickou energií a vodou, využívání odpadového materiálu ve výtvarných a pracovních činnostech, tematické nástěnky pro rodiče, péče o své zdraví, otužování, vedení k zdravým stravovacím návykům, používání ekologických čistících prostředků Zodpovídá p. uč. Pražanová Vladislava.

Vzdělávací obsah: Čtvero ročních období. Integrovaný blok I. Podzimní období. Charakteristika částí integrovaného bloku. Kdo jsem a kde bydlím

Vzdělávací obsah: Čtvero ročních období. Integrovaný blok I. Podzimní období. Charakteristika částí integrovaného bloku. Kdo jsem a kde bydlím Vzdělávací obsah: Čtvero ročních období Integrovaný blok I. Podzimní období Charakteristika částí integrovaného bloku Kdo jsem a kde bydlím tématický blok pro adaptační období v MŠ, poznávání nových kamarádů,

Více

Vzdělávání dětí. Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí

Vzdělávání dětí. Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí Vzdělávání dětí Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí Motto: Dětství je považováno za plnohodnotnou součást života a ne za přípravu na dospělost Jedním z hlavních

Více

SLUNÍČKO. školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání přípravná třída

SLUNÍČKO. školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání přípravná třída Základní škola Rokycany, ulice Míru 64, příspěvková organizace 337 01 Rokycany SLUNÍČKO školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání přípravná třída Obsah ŠVP 1. Identifikační údaje. 2 2. Charakteristika

Více

Přišel barevný podzim

Přišel barevný podzim Naše mateřská škola Pedagogický záměr: pomoci dětem s adaptací na nové prostředí, seznámit se s novými kamarády a učitelkami, stanovit si pravidla soužití ve třídě Využití projektu: projekt má napomoci

Více

Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let. Školní vzdělávací program MŠ Štíty. Učíme se hrou. Platí od roku 2011/12

Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let. Školní vzdělávací program MŠ Štíty. Učíme se hrou. Platí od roku 2011/12 Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let Školní vzdělávací program MŠ Štíty Učíme se hrou Platí od roku 2011/12 Obsah : I. Charakteristika MŠ Štíty II. Charakteristika vzdělávacího programu

Více

Co nabízíme a organizace dalších aktivit ve školním roce 2012/2013

Co nabízíme a organizace dalších aktivit ve školním roce 2012/2013 Co nabízíme a organizace dalších aktivit ve školním roce 2012/2013 Dětem i rodičům nabízíme další specifické aktivity. Tyto činnosti jsou organizovány pro všechny děti a některé i pro rodiče, případně

Více

VENCLÍKŮV TVOŘIVÝ ROK

VENCLÍKŮV TVOŘIVÝ ROK Strana :: 1 / 37 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU Zpracováno podle RVP pro předškolní vzdělávání Zpracoval Schválil Funkce Koordinátorka tvorby ŠVP Ředitelka školy Jméno Mgr. Kateřina Dufková

Více

POZNÁVÁME A OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS

POZNÁVÁME A OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní vzdělávací program POZNÁVÁME A OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS Logo: Motto: Jen si, děti, všimněte, co je krásy na světe! Jen se, děti, rozhlédněte

Více

1. Organizace vzdělávání

1. Organizace vzdělávání 1. Organizace vzdělávání Vzdělávání dětí probíhá v jedné třídě. I. třída: věk 3 6 let učitelky: Jaroslava Zbořilová vedoucí učitelka Monika Jachová - učitelka Denní program: Výuka v MŠ probíhá podle školního

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Mateřská škola Měnín 664 57 Měnín 376 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ SVĚT NA DOSAH RUKY OBSAH: I. Identifikační údaje II. Obecná charakteristika školy III. Charakteristika vzdělávacího

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU ZÁKLADNÍ ŠKOLY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace 1 Identifikační údaje Název školy Adresa školy Základní škola Jablunkov, Lesní

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Motivační název: Je nám spolu dobře Základní škola a Mateřská škola, Lužany, okres Jičín Platný od 1.9.2010 Poslední aktualizace ke dni 1.1.2015 verze:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA D O L N Í M Ě S T O. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MY A NAŠI ZVÍŘECÍ KAMARÁDI

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA D O L N Í M Ě S T O. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MY A NAŠI ZVÍŘECÍ KAMARÁDI ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA D O L N Í M Ě S T O Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MY A NAŠI ZVÍŘECÍ KAMARÁDI Platnost dokumentu od 1. 9. 2011 Školní vzdělávací program pro předškolní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Objevujeme svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Objevujeme svět kolem nás Základní škola a Mateřská škola Brandýsek ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Název vzdělávacího programu: Objevujeme svět kolem nás Naše motto: Podstata objevu je ve spatření něčeho, na

Více

Školní vzdělávací program. " Poznáváme svět "

Školní vzdělávací program.  Poznáváme svět Školní vzdělávací program " Poznáváme svět " Toto je výňatek ze Školního vzdělávacího programu. Celý dokument ŠVP je k nahlédnutí v textové podobě v širší verzi ve třídě MŠ a v šatně při vstupu do budovy.

Více

STROM ŽIVOT I POZNÁNÍ

STROM ŽIVOT I POZNÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Ladná, příspěvková organizace Sportovní 13, 691 46 Ladná, IČO: 75092654 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY STROM ŽIVOT I POZNÁNÍ Motto: Existují pouze dva druhy odkazů,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M.MONTESSORI: POMOZ MI, ABYCH TO DOKÁZAL SÁM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Vydala dne 31. 1 2011 Bc. Marie Rumanová ředitelka školy Čj. 5/2011 Školní vzdělávací program

Více

POZNÁVÁME SVĚT A SEBE SE SKŘÍTKY DUHOVÉHO STROMU

POZNÁVÁME SVĚT A SEBE SE SKŘÍTKY DUHOVÉHO STROMU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA OBDOBÍ 1. 9. 2013 31. 8. 2016 POZNÁVÁME SVĚT A SEBE SE SKŘÍTKY DUHOVÉHO STROMU MATEŘSKÁ ŠKOLA SUDOMĚŘICE, OKRES HODONÍN OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

KOUZELNÝ ČAS VE ŠKOLCE

KOUZELNÝ ČAS VE ŠKOLCE Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání KOUZELNÝ ČAS VE ŠKOLCE Základní škola a Mateřská škola Šakvice, příspěvková organizace Hlavní 41,691 67 Šakvice, IČO 70826129 1 OBSAH: 1. Základní údaje

Více

PROGRAM pro předškolní vzdělávání

PROGRAM pro předškolní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání MATEŘSKÁ ŠKOLA TOMÁŠE JEŽKA KUŘÍVODY - RALSKO MOJE ŠKOLKA, MŮJ PRVNÍ KROK DO ŽIVOTA 1 OBECNÁ ČÁST IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Základní a mateřská škola Tomáše

Více

Mateřská škola Karviná-Ráj Školská 431

Mateřská škola Karviná-Ráj Školská 431 1 č.j.mš-š 96/2011 Mateřská škola Karviná-Ráj Školská 431 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Vize školy: Krásná planeta je všechno to, co nás obklopuje: lidé,společnost, příroda.chceme

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Putujeme se Sluníčkem po celý rok Mateřská škola Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, Odloučené pracoviště : Šumavská 15 1. Integrovaný blok: Seznámení se Sluníčkem Doporučená témata:

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program ŠVP 2010 Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň - jih příspěvková organizace Vrčeň 137, 33541 Vrčeň IČO: 606 11 898 Školní vzdělávací program č.j.64/2010 Motto školy: Zaseje-li kdo do mladého těla ušlechtilou

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace, Svatoplukova 277/2, 691 83 Drnholec Mateřská škola Jevišovka a Nový Přerov Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Více

Společně poznáváme svět

Společně poznáváme svět Mateřská škola Ruprechtov, okres Vyškov, příspěvková organizace, Ruprechtov 252, 683 04 Drnovice pro předškolní vzdělávání Společně poznáváme svět Obsah: 1. Identifikační údaje o škole str. 4 1 2. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. MŠ Kralovice

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. MŠ Kralovice Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MŠ Kralovice 1 Mateřská škola Kralovice, Mírová 605 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Zpracován dle Rámcového vzdělávacího programu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA SAFIRKA BRNO, Pavlovská 16, s.r.o. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM předškolního vzdělávání Objevujeme a tvoříme svět Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Obecná charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání

Více

Mateřská škola Zámecká. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Zámecká. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Zámecká Rosice okres Brno venkov příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Se sluníčkem si hrajeme, zpíváme, kreslíme, cvičíme.. Projednán na pedagogické

Více

K R O K Z A K R O K E M

K R O K Z A K R O K E M ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE U ŘÍČANSKÉHO LESA, ŠKOLNÍ 2400/4, ŘÍČANY, OKRES PRAHA VÝCHOD, KTEROU ZŘIZUJE MĚSTO ŘÍČANY SE SÍDLEM MASARYKOVO NÁM.

Více

Rámcový vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Rámcový vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Výzkumný ústav pedagogický v Praze 2004 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j. 32 405/2004-22 V Praze dne 3. ledna 2005 Opatření ministryně

Více