Základní škola Dobřichovice. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2011/2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Dobřichovice. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2011/2012"

Transkript

1 Základní škola Dobřichovice Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012

2 Obsah 1. Základní údaje o škole Název, sídlo, vedení, zřizovatel školy, školská rada Charakteris<ka školy Materiálně technické zajištění školy Přehled oborů vzdělávání Učební plány Volitelné předměty Kroužky a zájmová činnost Školní parlament Popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Údaje o žácích Zápis k povinné školní docházce Údaje o výsledcích vzdělávání a testování žáků Úspěchy v soutěžích a olympiádách Výsledky přijímacího řízení Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Zapojení školy do mezinárodních ak<vit Projekty školy Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami Spolupráce školy s dalšími subjekty, prezentace školy Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí... 37

3 7. Základní údaje o hospodaření školy Údaje o předložených a školou realizovaných projektech Oinancovaných z cizích zdrojů Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Závěr Seznam příloh... 43

4 1. Základní údaje o škole 1.1. Název, sídlo, vedení, zřizovatel školy, školská rada Název školy: Základní škola Dobřichovice Adresa školy: 5. května 40, , Dobřichovice IČO: Kontakty: tel: Web: IZO: fax: e- mail: Právní forma: příspěvková organizace Vedení školy: Ředitel: Mgr. Bohuslav Stejskal zástupce ředitele pro 1. st.: Mgr. Pavlína Seidlerová zástupce ředitele pro 2. st.: Mgr. Eva Škvorová Zřizovatel: Název: Město Dobřichovice Adresa: Vítova 61, , Dobřichovice Kontakt: tel: fax: Web: e- mail: Školská rada: Funguje od ve složení: Mgr. Irena Syblíková, DiS. Jindra Solničková, Mgr. Jana Babicová zástupci pedagogů Renata Bartoníčková, Adéla Kándlová, Irena Nolová zástupci obce Václav Pěkný, Martina Janoušová, Barbora Tesařová zástupci rodičů.

5 1.2. Charakteristika školy Základní škola Dobřichovice je plně organizovaná škola s kapacitou 540 žáků. Je jedinou školou ve městě a kromě dobřichovických dětí ji navštěvují i žáci z okolních obcí. Poskytuje všeobecné základní vzdělání žákům od 1. do 9. ročníku v běžných a specializovaných třídách a základy vzdělání od 0. do 10. ročníku ve třídě speciální. Školní rok: 2011/2012 Počet žáků celkem: 482 Počet oddělení školní družiny: 5 Průměrný počet žáků na třídu (bez specializovaných tříd): 22 V letošním školním roce byly opět otevřeny tři první třídy. Celkový počet Počet tříd: 21 běžných 3 specializované tříd školy se oproti předchozímu školnímu roku zvýšil o jednu. V devátém ročníku se vzdělávalo 27 žáků v jedné třídě. Třídy a žáci podle ročníků běžné třídy: Číslo řádku Počet tříd Počet žáků z toho postižení žáci z celku žáci opakující celkem dívky celkem dívky celkem dívky Celkem z toho 1.stupeň v tom 1. roč roč roč roč

6 5. roč roč roč roč roč Třídy a žáci podle ročníků speciální třídy: Počet tříd Počet žáků z celku žáci opakující celkem dívky celkem dívky Celkem z toho 1. st Materiálně technické zajištění školy Objekt školy tvoří 3 samostatné budovy. Budova prvního stupně (Raisova ulice 794), budova druhého stupně (5. května 40), každá o 12 učebnách a budova dílen se školním pozemkem (Ruská 10). Součástmi školy jsou školní družina s kapacitou 140 žáků a školní jídelna s kapacitou 450 jídel. Nedostatkem školy je, že nevlastní svoji tělocvičnu. Na tělesnou výchovu si pronajímá prostory Sokola Dobřichovice. Kromě učeben k výuce pracovních činností disponuje škola dalšími 9 odbornými učebnami (fyzika - chemie, dvě počítačové pracovny, z nich jedna s knihovnou, přírodopis, kreslírna, učebna hudební výchovy, učebna cizích jazyků, školní kuchyňka, keramická dílna). Na odborné učebny navazují kabinety a bohaté sbírky učebních pomůcek, které jsou průběžně doplňovány o nové. Škola je dobře vybavena moderními učebnicemi, výukovými software a výpočetní technikou. V počítačových učebnách se nachází celkem 39 pracovních stanic, pro práci ve třídě jsou pak k dispozici další počítače po jednom v každé

7 třídě. V 10 učebnách (osmy na 2. stupni a dvou na prvním stupni) se nachází interaktivní tabule. V letošním školním roce došlo k rozšiřování počítačové sítě do kabinetů i učeben, kde je dostupný všechen software nainstalovaný v rámci počítačové sítě a rovněž neomezený vysokorychlostní přístup na internet. Byly pořízeny další nové LCD monitory a 10 nových digitálních fotoaparátů včetně čtečky karet. Významnou součástí školy je školní knihovna. Ve školním roce ji navštívilo celkem 390 žáků, kteří si vypůjčili celkem 516 knih. Knihovna byly otevřena každé úterý a středu, mezi půl druhou a půl čtvrtou. Nejčastěji navštěvovali knihovnu žáci 3.A., prvňáčci a žáci ze čtvrtých tříd. Z druhého stupně to byli jen žákyně ze třídy osmé. V knihovně proběhly tři besedy. V listopadu proběhla přednáška o českých pohádkářích pro 2.B. V prosinci a lednu si vyslechla přednášku o dětských hrdinech v literatuře třída 3.C. Následně potom žáci vypracovali referáty o svých oblíbených hrdinech a doplnili je kresbou. V měsíci březnu navštívila knihovnu třída 3.A, které se povídání o dobrodružné literatuře moc zalíbilo a následný test vypracovala většina třídy bezchybně. V druhém pololetí navštívily knihovnu také první třídy, které se seznámily s jejím provozem, rozdělením a pravidly. V noci z 1.4. na 2.4. proběhla v knihovně Noc s Andersenem. Tato báječná akce se konala v tomto roce poprvé a setkala se s velkým ohlasem jak u dětí, tak i u rodičů (příloha č. 3). Nejvíce žáků navštívilo knihovnu v měsíci lednu. Celkem 53 dětí si vypůjčilo 83 knih. Nejméně žáků v měsíci září - 17 a v měsíci květnu Průměrně navštěvuje knihovnu každý měsíc 39 žáků, kteří si vypůjčí 52 knih. Každý měsíc se na stránkách školy v ikonce Knihovna, objevovaly nové tituly měsíce a rubrika Děti doporučují.

8 2. Přehled oborů vzdělávání Vzdělávací programy: všechny běžné třídy: ŠVP Škola pro Evropu, č.j. 279/06 třídy S1, S2: ŠVP ZV pro žáky s lehkým mentálním postižením (příloha ŠVP Škola pro Evropu) třída S3: ŠVP ZV pro obor vzdělávání základní škola speciální (příloha ŠVP Škola pro Evropu), dobíhající vzdělávací program Pomocná škola V tomto školním roce se vyučovalo v ročníku 462 žáků podle vzdělávacího programu Škola pro Evropu, který si škola zpracovala podle svých podmínek. Ve třech třídách se vzdělávalo 18 žáků podle přílohy vzdělávacího programu ŠVP ZV pro žáky s LMP a v jedné 1 žák podle vzdělávacího programu ŠVP ZV pro obor vzdělávání základní škola speciální, 1 podle dobíhajícího vzdělávacího programu Pomocná škola.

9 Vzdělávací oblast Vyučované předměty Časová dotace Z toho disponibilní Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informatika a komunikační technologie Člověk a jeho svět Umění a kultura Člověk a zdraví Člověk a svět práce Český jazyk a literatura Anglický jazyk Učební plány Matematika Informatika (J) Člověk a jeho svět Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Pracovní činnosti celkem: a) ŠVP Škola pro Evropu obor vzdělávání základní škola 1. st. Od šestého ročníku si žáci volí ze dvou studijních směrů a to buď druhý cizí jazyk nebo informatiku. Informatika jako nový předmět učebního plánu je

10 vyučován na prvním stupni v pátém ročníku a na druhém stupni v sedmém a devátém ročníku (pouze žáci, kteří si jej nevybrali jako studijní směr). Žáci, kteří si vyberou Informatiku jako svůj studijní směr mají tento předmět zařazen v každém ročníku s dotací dvou hodin týdně. b) ŠVP Škola pro Evropu obor vzdělávání základní škola 2. st.

11 Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Vyučované předměty Český jazyk a literatura Časová dotace Z toho disponibilní dotace Anglický jazyk Druhý cizí jazyk Matematika a její aplikace Informatika a komunikační technologie Informatika a komunikační technologie Matematika Informatika (J) Informatika (P) Fyzika Člověk a příroda Člověk a společnost Umění a kultura Chemie Přírodopis Zeměpis Dějepis Výchova k občanství a zdraví Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Pracovní činnosti Volitelné p celkem: ŠVP Škola pro Evropu obor vzdělávání základní škola praktická Celkem hodin Oblasti Předměty Jazyk a jazyková komunikace souče t Český jazyk a literatura

12 Matematika a její aplikace Matematika Informační a kom. Technologie Informatika Člověk a jeho svět Umění a kultura Člověk a zdraví Člověk a svět práce Prvouka Vlastivěda Přírodověda Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Pracovní vyučování Dle učebního plánu Školní vzdělávací program Škola pro Evropu příloha upravující vzdělávání žáků s LMP byli vzděláváni žáci ročníku ve 2 specializovaných třídách. Výuka tělesné výchovy probíhala společně se žáky běžných tříd. Průřezová téma byla zařazována průběžně dle plánů jednotlivých vzdělávacích oblastí a v rámci projektových dnů. V předmětech prvouka a přírodověda se díky prostředkům získaným z projektu EU peníze školám realizovala individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje přírodovědné gramotnosti žáků a pro posilování empirických činností žáků ve výuce přírodovědných předmětů. Celkem hodin Oblasti Předměty součet Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cizí jazyk Matematika a její aplikace Matematika

13 Informační a kom. technologie Informatika Člověk a příroda Člověk a společnost Umění a kultura Člověk a zdraví Člověk a svět práce Fyzika Chemie Zeměpis Přírodopis Dějepis Občanská nauka Hudební výchova Výtvarná výchova Výchova ke zdraví Tělesná výchova Praktické činnosti ŠVP Škola pro Evropu obor vzdělávání základní škola praktická e) ŠVP Škola pro Evropu obor vzdělávání základní škola speciální Celkem hodin Oblasti Předměty součet Čtení Jazyk a jazyková komunikace Psaní Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Řečová výchova Matematika Informatika Věcné učení

14 Umění a kultura Člověk a zdraví Člověk a svět práce Hudební výchova Tělesná výchova Pracovní a výtvarná výchova Celkem hodin Oblasti Předměty součet Čtení Jazyk a jazyková Psaní komunikace Řečová výchova Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a společnost Člověk a příroda Umění a kultura Člověk a zdraví Člověk a svět práce Matematika Informatika Občanská nauka Přírodověda Hudební výchova Tělesná výchova Výchova ke zdraví Pracovní a výtvarná výchova Naše škola se řadí mezi školy se zaměřením na výuku cizích jazyků. Stěžejním jazykem je anglický jazyk. Žáci, kteří se chtějí dále jazykově vzdělávat, si mohou v šesté třídě rozšířit své vědomosti o německý nebo francouzský jazyk v rámci povinně volitelného předmětu s časovou dotací dvě hodiny v šesté třídě, tři hodiny v sedmé třídě, čtyři hodiny v osmé třídě a tři hodiny v deváté třídě. Předmět Anglický jazyk je vyučován jako první cizí jazyk od třetího ročníku a bude od šestého ročníku doplněn druhým cizím jazykem. Je mu vyčleněna časová

15 dotace tři hodiny týdně ve třetím a čtvrtém ročníku, čtyři hodiny týdně v pátém ročníku a tři hodiny týdně v šestém až devátém ročníku. Žáci jsou na hodiny anglického jazyka děleni do výkonnostních skupin v každém ročníku. Rozdělení do skupin probíhá podle celkového prospěchu žáka. V rámci RVP byl anglický jazyk zařazen do programu zvláštní škola s časovou dotací dvě hodiny týdně. Anglický jazyk je spjat s průřezovými tématy, která jsou v něm realizována v běžných hodinách, na akcích školy, v projektech: MKV Multikulturalita VGS Objevujeme Evropu a svět OSV Kreativita VDO Občanská společnost a škola MV Kritické čtení a vnímání sdělení, Interpretace vztahu a vnímání mediálního sdělení a reality, Vnímání autora mediálních sdělení, Fungování a vliv médií ve společnosti, Produktivní činnosti Cílem jazykové výuky je umožnit dětem komunikovat i mimo hranice České republiky, což nabylo na důležitosti se vstupem ČR do EU a s procesem globalizace a sbližováním národů v Evropě i mimo hranice Evropy. Výuka jazyků na naší škole je zaměřena především na osvojení si komunikačních dovedností mluvenou i psanou formou. Nedílnou součástí výuky je samozřejmě gramatika daného jazyka tak, aby žáci komunikovali i formálně správně. V letošním roce měli žáci možnost porovnat si své jazykové znalosti mezi sebou prostřednicvím srovnávacích testů, které se konaly v listopadu a v květnu. Výsledkem jsme zjistili, že žáci jsou správně zařazeni do skupin své úrovně a druhé kolo testů též potvrdilo znalostní vzestup. Výuka je doplněna poznatky z různých oblastí života národů a států, v nichž se daným jazykem hovoří. V hodinách se děti seznamují s historií, kulturou, geograoií, hospodářstvím apod. Při výuce dbáme též na správnou výslovnost a přízvuk, které jsou důležité pro správné porozumění a významové pochopení jazyka v kontextu. Žáci mají k dispozici zvukové nahrávky, obrazové materiály, časopisy, počítačové výukové programy. Často je do výuky zařazováno projektové vyučování, kdy žáci zhodnotí vše, co se již naučili, a dle svých schopností a zájmů dosavadní znalosti a dovednosti rozšiřují. Předmět je realizován v učebně i na akcích školy mimo budovu jako jsou výměnné pobyty. Letos se konal výměnný pobytový program

16 s partnerskou školou Anne- Frank Schule v Eschwege a týdenní lyžařský výcvik v Alpách (příloha č. 15 a 26). Co se týče programu zvláštní škola, výuka probíhá jednotně podle programu, který vytvořila Rada Evropy v roce Začínáme úrovní A1. Vzhledem k tomu, že na naší škole je velký počet žáků s různě závažnými vývojovými poruchami učení, pracujeme s dětmi převážně ve skupinách, kde mohou optimálně využít svých schopností Volitelné předměty Ve školním roce 2011/2012 si žáci mohli vybírat celkem z 8 volitelných předmětů. Vzhledem k nedostatečnému minimálnímu počtu žáků se z nich nakonec otevřelo 5 (Sportovní hry, Dějepisný seminář, Informatika, Dramatická výchova a Výtvarný seminář) Kroužky a zájmová činnost Zaměstnanci školy i externí spolupracovníci nabídli i letos několik zajímavých placených kurzů a seminářů. Keramika Počítače (2. 3. ročník, ročník) Angličtina (pro prvňáky, pro druháky) Cvičení pro učení ročník (jóga pro děti, relaxace, dramatika) Všechno se vším souvisí aneb metoda F.I.E. Dramatický kroužek Grafomotorika Celkem kurzy navštěvovalo 175 dětí Školní parlament

17 Žákovský parlament se skládá ze zástupců tříd, kteří jsou voleni vždy na 1 školní rok. Parlament se scházel přibližně jednou měsíčně. Žáci se vyjadřovali k nejrůznějším problémům školy, vedli diskuze, zorganizovali šest soutěží pro děti v odpoledních hodinách. 3. Popis personálního zabezpečení činnosti školy V tomto školním roce došlo ke změnám ve funkcích zástupce ředitele školy pro II. stupeň a vedoucí jídelny. Zástupkyní ředitele školy pro II. byla jmenována Mgr. Eva Škvorová a vedoucí jídelny paní Jana Sochacká. Nepedagogičtí Počet odcházejících zaměstnanci zaměstnanců: 3 Školní rok: 2011/2012 Počet pedagogických pracovníků celkem: 44 z toho ve školní družině 5 Počet správních zaměstnanců celkem: 16 Počet zaměstnanců ve školní jídelně: 6 Školní jídelna Správní zaměstnanci Fyzický počet 6 16 Přepočtený počet 6 6 Hospodářka školy Ing. Zuzana Klimešová

18 Účetní Vedoucí školní jídelny Školnice Pedagogičtí zaměstnanci Přepočtený počet 31,2 4,5 1,5 0,25 0,25 *Díky 'inančním prostředkům získaným z projektu ESF EU peníze školám jsme nově zřídili funkci speciálního pedagoga a rozšířili působení školního psychologa. Seznam pedagogických zaměstnanců školy: Irena DuOková Jana Sochacká Ing. Hana Kráslová učitelé vychovatelé asistenti ped. speciální pedagog* psycholog* Fyzický počet Odborná kval Jméno a příjmení Funkce Stupeň vzdělání Aprobace Mgr. Bohuslav Stejskal ředitel VŠ M - F Mgr. Eva Škvorová zástupce ředitele 2. st. VŠ Fj - Vv Mgr. Pavlína Seidlerová zástupce ředitele 1. st. VŠ 1. stupeň Mgr. Jana Babicová učitelka VŠ spec. Mgr. Iveta Černá učitelka VŠ 1. stupeň Mgr. Jana Drobná učitelka VŠ 1. stupeň Mgr. Radka Habešová učitelka VŠ Čj - Ov Mgr. Kateřina Hejná učitelka VŠ Aj, spec. Mgr. Petra Illichová učitelka VŠ Pč Jana Janoušová vychovatelka SŠ ŠD Ing. Šárka Jindřichová učitelka VŠ bez aprob. Mgr. Taťána Kaločová učitelka VŠ 1. stupeň Mgr. Lucie Kálalová učitelka VŠ M - Z

19 Mgr. Jana Klimtová učitelka, VP VŠ Čj - Ov Mgr. Lucie Kneidlová učitelka VŠ Pp - Tv Mgr. Lucie Kocmanová učitelka VŠ spec. Ing. Hana Kráslová učitelka VŠ Aj Bc. Kateřina Kubásková učitelka SŠ (stud. VŠ) Aj, spec. Mgr. Lenka Kustošová učitelka VŠ spec. Mgr. Vratislava Kutílková učitelka VŠ 1. stupeň Mgr. Dita Laudová učitelka VŠ 1. stupeň Jana Macelová učitelka SŠ bez aprob. Richard Majer učitel SŠ bez aprob. Mgr. Václav Mlejnek učitel VŠ Hv Soňa Nečesaná učitelka SŠ bez aprob. Mgr. Marie Nováková učitelka VŠ Čj - Vv PhDr. Marcela Oujiřová učitelka VŠ M - Ch Mgr. Daniela Paletová učitelka VŠ 1. stupeň Libuše Pecharová vychovatelka SŠ ŠD Monika Přibylová vedoucí vych. SŠ ŠD Jana Ryšavá vychovatelka SŠ ŠD Mgr. Anna Skotáková učitelka VŠ M - F DiS. Jindra Solničková učitelka SŠ bez aprob. Mgr. Miloslava Spilková učitelka VŠ Pv Ing. Jan Syblík učitel VŠ M - Inf Mgr. Irena Syblíková učitelka VŠ D - Rj Eliška Šulcová vychovatelka SŠ ŠD Mgr. Hana Švédová učitelka VŠ 1. stupeň Mgr. Hana Tomšíková učitelka VŠ Z - Rj Mgr. Hana Tuháčková učitelka VŠ 1. stupeň Mgr. Jana Vejvodová učitelka VŠ 1. stupeň Jitka Vosková vychovatelka SŠ ŠD

20 Aprobovanost výuky Předměty s nejvyšší aprobovaností: Čj, M, Př, D, Pč, F, Vv, Ch, Fj, Hv - 100%. Předmět s nejnižší aprobovaností: Aj - 62%. Z hlediska kvalioikovanosti lze říct, že s postupem doby se aprobovanost stále zvyšuje. Neaprobovaně vyučované hodiny jsou především všechny hodiny, které mají ve svých úvazcích výše uvedení pracovníci bez náležitého vzdělání. Většinou se jedná o Aj, ale vzhledem k tomu, že tito učitelé nemají velké úvazky, nemají velký vliv na celkovou aprobovanost. Důvody neaprobovanosti výuky jsou následující: pro daný předmět je velmi obtížné získat aprobovaného učitele (angličtina) pedagog vyučuje předmět na velmi vysoké úrovni, přestože nemá příslušnou aprobaci Zaměstnanci na mateřské dovolené Mgr. Lenka Košťálová Mgr. Lucie Wladařová Ustanovení metodických orgánů školy Název Metodické sdružení 1. stupně Metodické sdružení spec. tříd Předmětová komise českého jazyka Předmětová komise matematiky Předmětová komise anglického jazyka Předmětová komise výchovy k občanství Vedoucí Ing. Šárka Jindřichová DiS. Jindra Solničková Mgr. Jana Klimtová Mgr. Veronika Kremsová Ing. Hana Kráslová Mgr. Radka Habešová

21 Metodik prevence 3.1. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Další vzdělávání pedagogů je jednou z priorit školy. Vedení školy organizuje společné vzdělávací akce a vysílá jednotlivé pedagogy podle oblastí a témat, která jsou potřebná pro realizaci školního vzdělávacího programu. Jedná se především o témata z oblasti modernizace pedagogického procesu, obecnějších pedagogicko- psychologických dovedností, prožitkové pedagogiky, či práce s třídou. Ve školním roce 2011/2012 se zapojili do DVPP všichni učitelé. Mnoho kurzů, které absolvují naši učitelé jsou pro účastníky zdarma (hrazené prostřednictvím EU), nicméně Oinancování DVPP tvoří v rozpočetu školy velkou částku. Škola investovala do DVPP v tomto školním roce ,- Kč. Problémem je také to, že vzdělávací akce probíhají v pracovní době a tudíž škola musí vynakládat další mzdové prostředky na suplování, které ovšem nejsou nikým hrazeny. Nemalé Oinanční prostředky věnuje škola taktéž nákupu odborné literatury, včetně odborných učitelských a předmětových periodik. Seznam absolvovaných školení Ing. Hana Kráslová Název školení Počet účastníků Právo ve škole (M. Veselá) 19 Odměny a tresty ve škole (M. Veselá) 27 Primary schools - Homework, Making listening fun 1 Malý labyrint češtiny 1 Respektovat a být respektován (Nováčková) 12 Dyslexie a dysortograiie prakticky (Zelinková) 3 Pleteme z pedigu (Dílna pro tvořivé) 1 S Fabiánkem na síti 2 Netradiční výukové metody (Fraus) 1

22 Kurz pro zdravotníky 1 Konilikt, škola života 3 Efektivní učení žáka se speciálními potřebami 2 Kritické myšlení čteme s nečtenáři 3 Činnostní učení v ČJ v 1. ročníku 1 Činnostní učení v ČJ v 1. ročníku 1 Efektivní komunikace v profesní situaci 1 Individuální vzdělávání v naplněné třídě 1 Poruchy chování a koncentrace dětí ve ŠD 1 Velikonoční plstění (Idea Creative) 2 Zvládání problémových žáků 2 Transakční analýza 2 Les ve škole 1 Pokročilé funkce MS Excel 1 Tvůrčí psaní aneb Jak se naučit vyprávět příběhy s radostí 1 Elektronický sběr dat 1 4. Údaje o žácích Vývoj počtu dětí na zařízení za posledních 17 let: 1995/ / / / / / / / / / / / / / / / /12 482

23 4.1. Zápis k povinné školní docházce Zápis do prvních tříd pro školní rok 2012/2013 proběhl v úterý Na budoucí prvňáčky a jejich rodiče se těšily všechny paní učitelky z prvního stupně a děti z 1. až 4. tříd připravily pro své budoucí kamarády malý dáreček. Žáci 8. a 9. tříd pomáhali při organizaci a starali se o děti, které čekaly, až na ně přijde řada. Viz. příloha č.7. U zápisu bylo potřeba ukázat, že děti umí nějakou básničku nebo písničku, trošku počítat, kreslit, odliší a pojmenují barvy, zapamatují si jednoduchý rytmus, poznají, když jsou dva obrázky stejné nebo se maličko liší. Paní učitelky si přitom také všímaly, jestli správně vyslovují všechny hlásky, nebo jestli je ještě potřeba výslovnost některých hlásek docvičit. Zápis 2012: Celkem Počet prvních se v době tříd: od 2 14 do 19 hodin přišlo zapsat 76 dětí, při náhradním zápisu další dvě. 20 dětí je po odkladu školní docházky. Protože z kapacitních Počet přijatých žáků: 59 důvodů můžeme otevřít pouze 2 první třídy, museli jsme 12 dětí odmítnout. z toho počet dětí po odkladu školní docházky: 20 V prvních třídách bude celkem 59 žáků (30 chlapců a 28 děvčat). 2 zapsaní žáci studují Počet v zahraničí odkladů a pro k nám školní přijedou rok 2013/2014: pouze složit 11 zkoušky z českého jazyka. 11 dětem byl udělen odklad školní docházky Údaje o výsledcích vzdělávání a testování žáků Stupeň hodnocení prospěchu prospěl s vyznamenáním 308 prospěl 165 neprospěl 6 nehodnocen 0

24 Stupeň hodnocení chování velmi dobré 472 uspokojivé 4 neuspokojivé 1 Podrobný přehled prospěchu školy viz příloha 1. V průběhu školního roku proběhli ve škole následující testování: Scio testy klíčových kompetencí 8. tříd. Výsledky testů klíčových kompetencí se škola řadí mezi lepší průměrné školy. Viz příloha 2. Scio testy Stonožka 9. tříd. Výsledky žáků v matematice a českém jazyce odpovídají úrovni jejich studijních předpokladů. Testy SCIO Eskalátor v 8. třídách zaměřené na čtenářskou gramotnost v ČJ. Celoplošné testování 5. a 9. tříd z M, ČJ, Aj. ProOi testy pro zájemce z 9. třídy. Provedla je školní psycholožka přímo ve škole. Po vyhodnocení byli rodiče i žák pozváni k předání výsledků testování na osobní konzultaci. K volbě povolání využívali žáci v průběhu 8. a 9. ročníku konzultace s výchovným poradcem, půjčování příruček, materiály na nástěnce, ve třídě (volně byly k dispozici propagační a informační materiály jednotlivých škol). Další možností získat aktuální informace a orientaci na trhu práce i vzdělávání byla beseda na úřadu práce pro žáky současných 8. tříd. Rodiče žáků 9. třídy byli o způsobu přijímacího řízení a aktuální nabídce škol informováni na třídních schůzkách Úspěchy v soutěžích a olympiádách

25 Soutěž Kolo Umístění Jméno, třída Olympiáda z Dějepisu školní 1. Laurichová T., 9. Olympiáda z Čj školní 1. Sýkorová N., 8.A Mat. klokan Klokánek školní 1. Žmolová T., 5.C Mat. klokan Benjamín školní 1. Adam L., 6.A Mat. klokan Kadet školní 1. Hejlková T., 9. Olympiáda z Dějepisu okresní 1. Laurichová T., 9. Olympiáda z Čj okresní Laurichová T., 9. Mat. klokan Klokánek okresní 1. Žmolová T., 5.C Atletický trojboj okresní 6. Žáci SII Atletický čtyřboj okresní 1. Brožková L., 6.S1 Basketbal hoši okresní 4. Žáci 8. a 9. roč. Nohejbal hoši okresní 2. Žáci 8. a 9. roč. Minifotbal 4. kategorie okresní 1. Žáci 8. a 9. roč. Vybíjená Preventan Cup okresní 5. Žáci 5. ročníku 4.4. Výsledky přijímacího řízení Z 9. ročníků bylo přijato všech 32 žáků v prvním kole přijímacího řízení. Na víceletá gymnázia se hlásilo celkem 29 žáků, přijato bylo 13. Výtvarný podzim okresní 2. Zelenka F., 6.B Helpíkův pohár krajské 6. Ježek V., Kadlec P., 5.B Atletický čtyřboj krajské 2. Brožková L., 6.S1 Atletický čtyřboj celorepublikové 7. Brožková L., 6.S1 9. ročník Střední školy s maturitními obory 26 z toho gymnázia 3 Střední školy s učebními obory 5

26 Víceletá gymnázia z 5. tříd ze 7. tříd přihlášeno přijato Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 5.1. Zapojení školy do mezinárodních aktivit Výměnný program s německou školou Naše škola prosazuje dlouhodobě myšlenku, že standardní výuka není dostačující. Pro komunikaci je nejlepší zažít osobně možnost praktického využití jazyka. Proto jsme již 16. rokem organizovali výměnný jazykový pobyt s naší partnerskou školou Anne- Frank Schule v Německu. Letos se účastnilo této výměny 13 žáků naší školy s dvěma vyučujícími paní uč. Janou Klimtovou a paní zástupkyní Pavlínou Seidlerovou. Vzhledem ke skutečnosti, že německá škola díky svému statutu Mezinárodní škola dostává Oinanční podporu z Evropské Unie o kterou se s náma dělí, je tento program vždy velice levný. Děti poznají jiné prostředí, jiný kraj, ale především jsou nuceny dorozumívat se v angličtině. Výměna letos probíhala v týdnech od 6.6. do a od do Viz příloha č. 9. Výměnný program s francouzskou školou Již počtrnácté od roku 1997 jsme se sešli s občany naší partnerské francouzské obce Villieu Loyes Mollon. Z domova jsme odjížděli ve čtvrtek 9. června a domů jsme dojeli v pondělí 13. června. Mezi tím byly tři krásné dny plné programu, který pro nás připravili naši francouzští přátelé. Výměny se zúčastnilo devět dětí naší základní školy, které se učí francouzštinu pod vedením paní učitelky Evy Škvorové. Co lepšího může škola nabídnout, než živý kontakt s hovorovým jazykem. Nejlepší vyučování v praxi. Další děti se účastnily cesty spolu se svými rodiči. Mezi

27 účastníky byli i studenti a mladí lidé. Byl jsem sám překvapen a potvrdili mi to francouzští organizátoři, jak se zlepšuje jazykové vybavení českých účastníků. Lyžařský kurz Schladming Naše škola již tradičně pořádá ve spolupráci s neziskovou společností JEKA (Belgie) lyžařské pobyty v Alpách. Letos se tohoto lyžařského kurzu probíhajícího od do účastnilo 32 dětí pod vedením pana ředitele Bohuslava Stejskala, paní zástupkyně Pavlíny Seidlerové a paní uč. Lucie Kneidlové. Žáci se zdokonalili, či někteří teprve začali s lyžováním v jedné z nejpopulárnějších oblastí rakouských Alp ve Schladmingu. Dle hodnocení většiny z nich byly nejlepší dvě věci, lyžování a společné večerní programy. A to je velice důležité. Viz příloha č. 4. Mezinárodní lyžařský kurz Itálie V měsíci březnu se naše škula zúčastnila mezinárodního setkání s naší partnerskou školou, tentokrát v italských Alpách. Z naší školy se zúčastnilo 18 dětí a dva učitelé. Kromě lyžování žáci měli možnost navazovat nová přátelství a prakticky využívat svou angličtinu viz příloha č. 10. Poznávací zájezd do Londýna V květnu vyjela skupina našich žáků od 5. do 9. tříd na poznávací zájezd do Anglie. Šestidenní program byl koncipován na poznávání nejen kulturních a historických památek, ale i moderních výkřiků jakými jsou vyhlídková věž Spinakl Tower v Portsmouth nebo London Eye. Mezi klasická návštěvní místa patřily Stonehenge, Portchester, Chichester, Salisbury a Londýn. Komunikační dovednosti měli možnost žáci uplatnit při pobytu v rodinách. Viz příloha č. 16. Tyto mezinárodní aktivity nám přinášejí cenné zkušenosti, zážitky, nová přátelství. Možnost poznat jinou kulturu, způsob života, srovnávat ji s naší a poučit se z toho. Nenahraditelné jsou i zážitky z první opravdové cizojazyčné komunikace a poznatek, že učit se cizím jazykům je nezbytné Projekty školy

28 I v tomto školním roce se na 1. stupni zrealizovalo několik velkých společných projektů. Vyráběli jsme na Vánoční trhy a částku vybranou při prodeji výrobků jsme věnovali občanskému sdružení Náruč v Dobřichovicích. Opět jsme se naučili nové vánoční koledy a při společném Vánočním zpívání (příloha č.12) si je navzájem předvedli. Věnovali jsme se literárním postavám při projektu Březen měsíc knihy a vyřádili se při improvizovaných tanečních představeních během Dobřichovického hudebního jara. K těmto tradičním projektům jsme letos přidali také celoroční projekt Les ve škole, který organizuje Sdružení Tereza. Během tohoto projektu jsme se naučili mnoho nového o lese, rostlinách i živočiších, kteří tam žijí, pomocí web kamery jsme pozorovali, co se děje u krmelce v Makové, jaká zvířata tam chodí, také narození malých čápů a jejich růst. Kromě těchto společných akcí děti navštěvují divadelní představení, koncerty, výstavy, muzea, účastní se Hoblinkových dílen, kde se učí pracovat se dřevem a nezapomínáme ani na charitativní akce letos jsme také během Stonožkového týdne malovali přání k Vánocům pro mezinárodní organizaci On your feet, 4.C organizovala prodej hopíků pro Hipoterapii. Zvláštní akce proběhly u přiležitosti Dne dětí, projektového týdne (spaní ve škol v SII) Žáci, kteří se umístili na prvním místě v projektu Březen měsíc knihy strávili ve škole Noc s Andersenem (příloha č. 3), tentokrát věnovanou tvorbě J.Trnky. Dalšími významnými akcemi bylo Dobřichovické hudební jaro (příloha č. 6) a již tradiční Dobřichovická míle (příloha č. 13). V průběhu celého školního roku probíhal sběr víček a papíru. Díky penězům za sebraný papír máme na 1. stupni novou prolézačku. Enviromentální výchova (EVVO) je nedílnou součástí základního vzdělání, a tedy i našeho ŠVP. I v letošním školním roce byla zapracována do tematických plánů jednotlivých předmětů na I. i II. stupni školy. Roční plán je vždy zaměřen na určité téma. Pro letošní školní rok bylo zvoleno téma Chráníme naše lesy v souvislosti s vyhlášením roku 2011 Rokem lesa.

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBŘICHOVICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBŘICHOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBŘICHOVICE Obsah 1 Základní údaje o škole... 4 1.1 Název, sídlo, vedení, zřizovatel školy, školská rada...4 1.2 Charakteristika

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Učební plán 1. stupeň 1. - 5. ročník oblasti předměty

Více

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013 Základní škola,dohalice,okres Hradec Králové /příspěvková organizace/ 503 13 Dohalice 30., tel. 498 773 960, IČO 71006087 Aktualizace ŠVP ZV Základní škola V Dohalicích 2.9.2013 Příloha č. 4/2013 Konkretizace

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

IV. Školní učební plán

IV. Školní učební plán IV. Školní učební plán a) Východiska: Rámcový učební plán, který stanoví vzdělávací oblasti, vzdělávací obory a jejich minimální časové dotace a zároveň stanoví povinnou časovou dotaci pro jednotlivé stupně

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2295/14-S. Základní škola Dobřichovice

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2295/14-S. Základní škola Dobřichovice Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby IČ 47 003 557 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor 600 053 083 Právní forma Zastoupená Zřizovatel Místo inspekční činnosti Čj. ČŠIS-2295/14-S

Více

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny:

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny: 1. Vzdělávací program školy Ve všech ročnících bude probíhat výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Votice s motivačním názvem Škola pro 21. století, 1.9. 2010 č.j.566/2010.

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 UČEBNÍ PLÁN A POZNÁMKY K UČEBNÍMU PLÁNU Učební plán a poznámky k učebnímu plánu Učební plán - rozdělení hodinové dotace předmětů pro 1.stupeň

Více

Plán školy školní rok 2010/2011

Plán školy školní rok 2010/2011 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace. Plán školy školní rok 2010/2011 Organizace práce školy vychází z těchto bodů: I. Zvyšovat

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK zpracovaný podle RVP ZV a přílohy ZV_LMP č.j. 15523/2007-22 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠTERNBERK, OLOMOUCKÁ 76, ŠTERNBERK 785 01 Motto: Každé poznání vychází ze srdce,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Benešov, Dukelská 1818 Dukelská 1818, 256 01 Benešov Identifikátor školy: 600 041 956 Termín konání inspekce: 15. červen 2006

Více

Výroční zpráva 2006-2007

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2006-2007 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola, Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum vydání

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4 1. Učební plán 1. 1. Nižší stupeň šestiletého gymnázia Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2013/14 počínaje 1. ročníkem. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Min. počet hodin

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace

Základní škola Budišov příspěvková organizace Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem a

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ochrana a tvorba životního prostředí Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Základní škola Dobřichovice. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Základní škola Dobřichovice. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Základní škola Dobřichovice Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 1 Obsah 1. Základní údaje o škole... 2 1.1. Název, sídlo, vedení, zřizovatel školy, školská rada... 2 1.2. Charakteris

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Výroční zpráva ZŠ Řevnice

Výroční zpráva ZŠ Řevnice Výroční zpráva ZŠ Řevnice školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 1.1. Název, sídlo, zřizovatel, školská rada 1.2. Charakteristika školy 2. Přehled oborů vzdělání 2.1. učební plan pro 1.stupeň

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP.

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP. 4. UČEBNÍ PLÁNY 4.1 Učební plán 1. stupeň běžná třída Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Minimální časová dotace dle RUP Vyučovací předmět Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Celkem předměty Z toho DČD Český jazyk

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

3. Učební plán 3.1. Rámcový učební plán ZŠ ŠVP Berlička

3. Učební plán 3.1. Rámcový učební plán ZŠ ŠVP Berlička 3. Učební plán 3.1. Rámcový učební plán ZŠ ŠVP Berlička Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. stupeň 2. stupeň 1. - 5. ročník 6. - 9. ročník Časová dotace Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva ZŠ BUKOVINA školní rok 2009 / 2010 A/ Zpráva o školním roku 2009 / 2010 Část I. Základní charakteristika školy Část II. Výsledky výchovy a vzdělávání Část III. Údaje o výsledcích ČŠI Část

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2013-2014 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV Název programu: TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení V Litvínově dne 1.9.2015..... Mgr. Pavla Tomášová, ředitelka školy OBSAH ŠVP 1. Identifikační

Více

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn.

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn. 4. Učební plán Obsah vzdělávacích oblastí, které vymezuje rámcový vzdělávací program, je realizován prostřednictvím jednotlivých předmětů. Předměty lze jednoduše dělit do 3 základních skupin: povinné předměty

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

Škola na míru. Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Rozdělení disponibilní časové dotace Český jazyk a 35. 9 8 9 9 8 43 8 komunikace 9 Anglický jazyk 3 3 3 9

Škola na míru. Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Rozdělení disponibilní časové dotace Český jazyk a 35. 9 8 9 9 8 43 8 komunikace 9 Anglický jazyk 3 3 3 9 4. Učební plán 4.1 Učební plán pro 1. stupeň Časová v RVP ZV Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Celkem Rozdělení disponibilní časové Český jazyk a 35 9 8 9 9 8 43 8 Jazyk a jazyková

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník.

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola K. V. Raise, Lázně Bělohrad, okres Jičín Adresa: Komenského 95, 507 81 Lázně Bělohrad Identifikátor: 600 092 143 Vedoucí

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ZŠ a MŠ Vacov, Miřetice 38, Vacov, 384 86 2015/2016 Obsah: 1. Charakteristika školy... 3 2. Charakteristika EVVO... 4 3. Akce EVVO ve školním

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012 Plán EVVO Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice na školní rok 2011/2012 Zpracovala Mgr. Nina Dyčenková, školní koordinátorka environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Počet žáků:

Více

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa UČEBNÍ PLÁN Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Český jazyk

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2015/2016 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Charakteristika školského zařízení Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2007/2008. Základní škola a mateřská škola, Hlušice. Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2007/2008. Základní škola a mateřská škola, Hlušice. Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:. Základní škola a mateřská škola, Hlušice VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2007/2008 Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:. Vypracoval : Ing.Vladimír Kožíšek Obsah: 1. Základní

Více

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A 4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika

Více

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3 Plán práce školy a Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu ve školním roce 2014/2015 V Chrudimi dne 28.srpna 2014 Mgr.JindřichVyhnánek

Více

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2015 červen 2016 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Realizátor:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Zlín, Kvítková 4338 Kvítková 4338, 760 01 Zlín Identifikátor školy: 600114538 Vedoucí týmu: Mgr. Vladimír Řepňák Termín konání

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 Zpráva o použití prostředků na další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) ve vztahu k plánu personálního rozvoje

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Učební plán - 1. stupeň

Učební plán - 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Umění a kultura (1) (1) Vyučovací předmět 1. Český jazyk a literatura (35)

Více

Plán práce. Výchovné poradenství 2012/2013

Plán práce. Výchovné poradenství 2012/2013 Plán práce Výchovné poradenství 2012/2013 1 I. Oblast volby povolání termín II. Metodická a informační činnost v devátých třídách určit žáka odpovědného za převzetí, předání a prezentaci materiálů k volbě

Více