Základní škola Dobřichovice. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2011/2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Dobřichovice. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2011/2012"

Transkript

1 Základní škola Dobřichovice Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012

2 Obsah 1. Základní údaje o škole Název, sídlo, vedení, zřizovatel školy, školská rada Charakteris<ka školy Materiálně technické zajištění školy Přehled oborů vzdělávání Učební plány Volitelné předměty Kroužky a zájmová činnost Školní parlament Popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Údaje o žácích Zápis k povinné školní docházce Údaje o výsledcích vzdělávání a testování žáků Úspěchy v soutěžích a olympiádách Výsledky přijímacího řízení Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Zapojení školy do mezinárodních ak<vit Projekty školy Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami Spolupráce školy s dalšími subjekty, prezentace školy Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí... 37

3 7. Základní údaje o hospodaření školy Údaje o předložených a školou realizovaných projektech Oinancovaných z cizích zdrojů Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Závěr Seznam příloh... 43

4 1. Základní údaje o škole 1.1. Název, sídlo, vedení, zřizovatel školy, školská rada Název školy: Základní škola Dobřichovice Adresa školy: 5. května 40, , Dobřichovice IČO: Kontakty: tel: Web: IZO: fax: e- mail: Právní forma: příspěvková organizace Vedení školy: Ředitel: Mgr. Bohuslav Stejskal zástupce ředitele pro 1. st.: Mgr. Pavlína Seidlerová zástupce ředitele pro 2. st.: Mgr. Eva Škvorová Zřizovatel: Název: Město Dobřichovice Adresa: Vítova 61, , Dobřichovice Kontakt: tel: fax: Web: e- mail: Školská rada: Funguje od ve složení: Mgr. Irena Syblíková, DiS. Jindra Solničková, Mgr. Jana Babicová zástupci pedagogů Renata Bartoníčková, Adéla Kándlová, Irena Nolová zástupci obce Václav Pěkný, Martina Janoušová, Barbora Tesařová zástupci rodičů.

5 1.2. Charakteristika školy Základní škola Dobřichovice je plně organizovaná škola s kapacitou 540 žáků. Je jedinou školou ve městě a kromě dobřichovických dětí ji navštěvují i žáci z okolních obcí. Poskytuje všeobecné základní vzdělání žákům od 1. do 9. ročníku v běžných a specializovaných třídách a základy vzdělání od 0. do 10. ročníku ve třídě speciální. Školní rok: 2011/2012 Počet žáků celkem: 482 Počet oddělení školní družiny: 5 Průměrný počet žáků na třídu (bez specializovaných tříd): 22 V letošním školním roce byly opět otevřeny tři první třídy. Celkový počet Počet tříd: 21 běžných 3 specializované tříd školy se oproti předchozímu školnímu roku zvýšil o jednu. V devátém ročníku se vzdělávalo 27 žáků v jedné třídě. Třídy a žáci podle ročníků běžné třídy: Číslo řádku Počet tříd Počet žáků z toho postižení žáci z celku žáci opakující celkem dívky celkem dívky celkem dívky Celkem z toho 1.stupeň v tom 1. roč roč roč roč

6 5. roč roč roč roč roč Třídy a žáci podle ročníků speciální třídy: Počet tříd Počet žáků z celku žáci opakující celkem dívky celkem dívky Celkem z toho 1. st Materiálně technické zajištění školy Objekt školy tvoří 3 samostatné budovy. Budova prvního stupně (Raisova ulice 794), budova druhého stupně (5. května 40), každá o 12 učebnách a budova dílen se školním pozemkem (Ruská 10). Součástmi školy jsou školní družina s kapacitou 140 žáků a školní jídelna s kapacitou 450 jídel. Nedostatkem školy je, že nevlastní svoji tělocvičnu. Na tělesnou výchovu si pronajímá prostory Sokola Dobřichovice. Kromě učeben k výuce pracovních činností disponuje škola dalšími 9 odbornými učebnami (fyzika - chemie, dvě počítačové pracovny, z nich jedna s knihovnou, přírodopis, kreslírna, učebna hudební výchovy, učebna cizích jazyků, školní kuchyňka, keramická dílna). Na odborné učebny navazují kabinety a bohaté sbírky učebních pomůcek, které jsou průběžně doplňovány o nové. Škola je dobře vybavena moderními učebnicemi, výukovými software a výpočetní technikou. V počítačových učebnách se nachází celkem 39 pracovních stanic, pro práci ve třídě jsou pak k dispozici další počítače po jednom v každé

7 třídě. V 10 učebnách (osmy na 2. stupni a dvou na prvním stupni) se nachází interaktivní tabule. V letošním školním roce došlo k rozšiřování počítačové sítě do kabinetů i učeben, kde je dostupný všechen software nainstalovaný v rámci počítačové sítě a rovněž neomezený vysokorychlostní přístup na internet. Byly pořízeny další nové LCD monitory a 10 nových digitálních fotoaparátů včetně čtečky karet. Významnou součástí školy je školní knihovna. Ve školním roce ji navštívilo celkem 390 žáků, kteří si vypůjčili celkem 516 knih. Knihovna byly otevřena každé úterý a středu, mezi půl druhou a půl čtvrtou. Nejčastěji navštěvovali knihovnu žáci 3.A., prvňáčci a žáci ze čtvrtých tříd. Z druhého stupně to byli jen žákyně ze třídy osmé. V knihovně proběhly tři besedy. V listopadu proběhla přednáška o českých pohádkářích pro 2.B. V prosinci a lednu si vyslechla přednášku o dětských hrdinech v literatuře třída 3.C. Následně potom žáci vypracovali referáty o svých oblíbených hrdinech a doplnili je kresbou. V měsíci březnu navštívila knihovnu třída 3.A, které se povídání o dobrodružné literatuře moc zalíbilo a následný test vypracovala většina třídy bezchybně. V druhém pololetí navštívily knihovnu také první třídy, které se seznámily s jejím provozem, rozdělením a pravidly. V noci z 1.4. na 2.4. proběhla v knihovně Noc s Andersenem. Tato báječná akce se konala v tomto roce poprvé a setkala se s velkým ohlasem jak u dětí, tak i u rodičů (příloha č. 3). Nejvíce žáků navštívilo knihovnu v měsíci lednu. Celkem 53 dětí si vypůjčilo 83 knih. Nejméně žáků v měsíci září - 17 a v měsíci květnu Průměrně navštěvuje knihovnu každý měsíc 39 žáků, kteří si vypůjčí 52 knih. Každý měsíc se na stránkách školy v ikonce Knihovna, objevovaly nové tituly měsíce a rubrika Děti doporučují.

8 2. Přehled oborů vzdělávání Vzdělávací programy: všechny běžné třídy: ŠVP Škola pro Evropu, č.j. 279/06 třídy S1, S2: ŠVP ZV pro žáky s lehkým mentálním postižením (příloha ŠVP Škola pro Evropu) třída S3: ŠVP ZV pro obor vzdělávání základní škola speciální (příloha ŠVP Škola pro Evropu), dobíhající vzdělávací program Pomocná škola V tomto školním roce se vyučovalo v ročníku 462 žáků podle vzdělávacího programu Škola pro Evropu, který si škola zpracovala podle svých podmínek. Ve třech třídách se vzdělávalo 18 žáků podle přílohy vzdělávacího programu ŠVP ZV pro žáky s LMP a v jedné 1 žák podle vzdělávacího programu ŠVP ZV pro obor vzdělávání základní škola speciální, 1 podle dobíhajícího vzdělávacího programu Pomocná škola.

9 Vzdělávací oblast Vyučované předměty Časová dotace Z toho disponibilní Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informatika a komunikační technologie Člověk a jeho svět Umění a kultura Člověk a zdraví Člověk a svět práce Český jazyk a literatura Anglický jazyk Učební plány Matematika Informatika (J) Člověk a jeho svět Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Pracovní činnosti celkem: a) ŠVP Škola pro Evropu obor vzdělávání základní škola 1. st. Od šestého ročníku si žáci volí ze dvou studijních směrů a to buď druhý cizí jazyk nebo informatiku. Informatika jako nový předmět učebního plánu je

10 vyučován na prvním stupni v pátém ročníku a na druhém stupni v sedmém a devátém ročníku (pouze žáci, kteří si jej nevybrali jako studijní směr). Žáci, kteří si vyberou Informatiku jako svůj studijní směr mají tento předmět zařazen v každém ročníku s dotací dvou hodin týdně. b) ŠVP Škola pro Evropu obor vzdělávání základní škola 2. st.

11 Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Vyučované předměty Český jazyk a literatura Časová dotace Z toho disponibilní dotace Anglický jazyk Druhý cizí jazyk Matematika a její aplikace Informatika a komunikační technologie Informatika a komunikační technologie Matematika Informatika (J) Informatika (P) Fyzika Člověk a příroda Člověk a společnost Umění a kultura Chemie Přírodopis Zeměpis Dějepis Výchova k občanství a zdraví Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Pracovní činnosti Volitelné p celkem: ŠVP Škola pro Evropu obor vzdělávání základní škola praktická Celkem hodin Oblasti Předměty Jazyk a jazyková komunikace souče t Český jazyk a literatura

12 Matematika a její aplikace Matematika Informační a kom. Technologie Informatika Člověk a jeho svět Umění a kultura Člověk a zdraví Člověk a svět práce Prvouka Vlastivěda Přírodověda Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Pracovní vyučování Dle učebního plánu Školní vzdělávací program Škola pro Evropu příloha upravující vzdělávání žáků s LMP byli vzděláváni žáci ročníku ve 2 specializovaných třídách. Výuka tělesné výchovy probíhala společně se žáky běžných tříd. Průřezová téma byla zařazována průběžně dle plánů jednotlivých vzdělávacích oblastí a v rámci projektových dnů. V předmětech prvouka a přírodověda se díky prostředkům získaným z projektu EU peníze školám realizovala individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje přírodovědné gramotnosti žáků a pro posilování empirických činností žáků ve výuce přírodovědných předmětů. Celkem hodin Oblasti Předměty součet Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cizí jazyk Matematika a její aplikace Matematika

13 Informační a kom. technologie Informatika Člověk a příroda Člověk a společnost Umění a kultura Člověk a zdraví Člověk a svět práce Fyzika Chemie Zeměpis Přírodopis Dějepis Občanská nauka Hudební výchova Výtvarná výchova Výchova ke zdraví Tělesná výchova Praktické činnosti ŠVP Škola pro Evropu obor vzdělávání základní škola praktická e) ŠVP Škola pro Evropu obor vzdělávání základní škola speciální Celkem hodin Oblasti Předměty součet Čtení Jazyk a jazyková komunikace Psaní Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Řečová výchova Matematika Informatika Věcné učení

14 Umění a kultura Člověk a zdraví Člověk a svět práce Hudební výchova Tělesná výchova Pracovní a výtvarná výchova Celkem hodin Oblasti Předměty součet Čtení Jazyk a jazyková Psaní komunikace Řečová výchova Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a společnost Člověk a příroda Umění a kultura Člověk a zdraví Člověk a svět práce Matematika Informatika Občanská nauka Přírodověda Hudební výchova Tělesná výchova Výchova ke zdraví Pracovní a výtvarná výchova Naše škola se řadí mezi školy se zaměřením na výuku cizích jazyků. Stěžejním jazykem je anglický jazyk. Žáci, kteří se chtějí dále jazykově vzdělávat, si mohou v šesté třídě rozšířit své vědomosti o německý nebo francouzský jazyk v rámci povinně volitelného předmětu s časovou dotací dvě hodiny v šesté třídě, tři hodiny v sedmé třídě, čtyři hodiny v osmé třídě a tři hodiny v deváté třídě. Předmět Anglický jazyk je vyučován jako první cizí jazyk od třetího ročníku a bude od šestého ročníku doplněn druhým cizím jazykem. Je mu vyčleněna časová

15 dotace tři hodiny týdně ve třetím a čtvrtém ročníku, čtyři hodiny týdně v pátém ročníku a tři hodiny týdně v šestém až devátém ročníku. Žáci jsou na hodiny anglického jazyka děleni do výkonnostních skupin v každém ročníku. Rozdělení do skupin probíhá podle celkového prospěchu žáka. V rámci RVP byl anglický jazyk zařazen do programu zvláštní škola s časovou dotací dvě hodiny týdně. Anglický jazyk je spjat s průřezovými tématy, která jsou v něm realizována v běžných hodinách, na akcích školy, v projektech: MKV Multikulturalita VGS Objevujeme Evropu a svět OSV Kreativita VDO Občanská společnost a škola MV Kritické čtení a vnímání sdělení, Interpretace vztahu a vnímání mediálního sdělení a reality, Vnímání autora mediálních sdělení, Fungování a vliv médií ve společnosti, Produktivní činnosti Cílem jazykové výuky je umožnit dětem komunikovat i mimo hranice České republiky, což nabylo na důležitosti se vstupem ČR do EU a s procesem globalizace a sbližováním národů v Evropě i mimo hranice Evropy. Výuka jazyků na naší škole je zaměřena především na osvojení si komunikačních dovedností mluvenou i psanou formou. Nedílnou součástí výuky je samozřejmě gramatika daného jazyka tak, aby žáci komunikovali i formálně správně. V letošním roce měli žáci možnost porovnat si své jazykové znalosti mezi sebou prostřednicvím srovnávacích testů, které se konaly v listopadu a v květnu. Výsledkem jsme zjistili, že žáci jsou správně zařazeni do skupin své úrovně a druhé kolo testů též potvrdilo znalostní vzestup. Výuka je doplněna poznatky z různých oblastí života národů a států, v nichž se daným jazykem hovoří. V hodinách se děti seznamují s historií, kulturou, geograoií, hospodářstvím apod. Při výuce dbáme též na správnou výslovnost a přízvuk, které jsou důležité pro správné porozumění a významové pochopení jazyka v kontextu. Žáci mají k dispozici zvukové nahrávky, obrazové materiály, časopisy, počítačové výukové programy. Často je do výuky zařazováno projektové vyučování, kdy žáci zhodnotí vše, co se již naučili, a dle svých schopností a zájmů dosavadní znalosti a dovednosti rozšiřují. Předmět je realizován v učebně i na akcích školy mimo budovu jako jsou výměnné pobyty. Letos se konal výměnný pobytový program

16 s partnerskou školou Anne- Frank Schule v Eschwege a týdenní lyžařský výcvik v Alpách (příloha č. 15 a 26). Co se týče programu zvláštní škola, výuka probíhá jednotně podle programu, který vytvořila Rada Evropy v roce Začínáme úrovní A1. Vzhledem k tomu, že na naší škole je velký počet žáků s různě závažnými vývojovými poruchami učení, pracujeme s dětmi převážně ve skupinách, kde mohou optimálně využít svých schopností Volitelné předměty Ve školním roce 2011/2012 si žáci mohli vybírat celkem z 8 volitelných předmětů. Vzhledem k nedostatečnému minimálnímu počtu žáků se z nich nakonec otevřelo 5 (Sportovní hry, Dějepisný seminář, Informatika, Dramatická výchova a Výtvarný seminář) Kroužky a zájmová činnost Zaměstnanci školy i externí spolupracovníci nabídli i letos několik zajímavých placených kurzů a seminářů. Keramika Počítače (2. 3. ročník, ročník) Angličtina (pro prvňáky, pro druháky) Cvičení pro učení ročník (jóga pro děti, relaxace, dramatika) Všechno se vším souvisí aneb metoda F.I.E. Dramatický kroužek Grafomotorika Celkem kurzy navštěvovalo 175 dětí Školní parlament

17 Žákovský parlament se skládá ze zástupců tříd, kteří jsou voleni vždy na 1 školní rok. Parlament se scházel přibližně jednou měsíčně. Žáci se vyjadřovali k nejrůznějším problémům školy, vedli diskuze, zorganizovali šest soutěží pro děti v odpoledních hodinách. 3. Popis personálního zabezpečení činnosti školy V tomto školním roce došlo ke změnám ve funkcích zástupce ředitele školy pro II. stupeň a vedoucí jídelny. Zástupkyní ředitele školy pro II. byla jmenována Mgr. Eva Škvorová a vedoucí jídelny paní Jana Sochacká. Nepedagogičtí Počet odcházejících zaměstnanci zaměstnanců: 3 Školní rok: 2011/2012 Počet pedagogických pracovníků celkem: 44 z toho ve školní družině 5 Počet správních zaměstnanců celkem: 16 Počet zaměstnanců ve školní jídelně: 6 Školní jídelna Správní zaměstnanci Fyzický počet 6 16 Přepočtený počet 6 6 Hospodářka školy Ing. Zuzana Klimešová

18 Účetní Vedoucí školní jídelny Školnice Pedagogičtí zaměstnanci Přepočtený počet 31,2 4,5 1,5 0,25 0,25 *Díky 'inančním prostředkům získaným z projektu ESF EU peníze školám jsme nově zřídili funkci speciálního pedagoga a rozšířili působení školního psychologa. Seznam pedagogických zaměstnanců školy: Irena DuOková Jana Sochacká Ing. Hana Kráslová učitelé vychovatelé asistenti ped. speciální pedagog* psycholog* Fyzický počet Odborná kval Jméno a příjmení Funkce Stupeň vzdělání Aprobace Mgr. Bohuslav Stejskal ředitel VŠ M - F Mgr. Eva Škvorová zástupce ředitele 2. st. VŠ Fj - Vv Mgr. Pavlína Seidlerová zástupce ředitele 1. st. VŠ 1. stupeň Mgr. Jana Babicová učitelka VŠ spec. Mgr. Iveta Černá učitelka VŠ 1. stupeň Mgr. Jana Drobná učitelka VŠ 1. stupeň Mgr. Radka Habešová učitelka VŠ Čj - Ov Mgr. Kateřina Hejná učitelka VŠ Aj, spec. Mgr. Petra Illichová učitelka VŠ Pč Jana Janoušová vychovatelka SŠ ŠD Ing. Šárka Jindřichová učitelka VŠ bez aprob. Mgr. Taťána Kaločová učitelka VŠ 1. stupeň Mgr. Lucie Kálalová učitelka VŠ M - Z

19 Mgr. Jana Klimtová učitelka, VP VŠ Čj - Ov Mgr. Lucie Kneidlová učitelka VŠ Pp - Tv Mgr. Lucie Kocmanová učitelka VŠ spec. Ing. Hana Kráslová učitelka VŠ Aj Bc. Kateřina Kubásková učitelka SŠ (stud. VŠ) Aj, spec. Mgr. Lenka Kustošová učitelka VŠ spec. Mgr. Vratislava Kutílková učitelka VŠ 1. stupeň Mgr. Dita Laudová učitelka VŠ 1. stupeň Jana Macelová učitelka SŠ bez aprob. Richard Majer učitel SŠ bez aprob. Mgr. Václav Mlejnek učitel VŠ Hv Soňa Nečesaná učitelka SŠ bez aprob. Mgr. Marie Nováková učitelka VŠ Čj - Vv PhDr. Marcela Oujiřová učitelka VŠ M - Ch Mgr. Daniela Paletová učitelka VŠ 1. stupeň Libuše Pecharová vychovatelka SŠ ŠD Monika Přibylová vedoucí vych. SŠ ŠD Jana Ryšavá vychovatelka SŠ ŠD Mgr. Anna Skotáková učitelka VŠ M - F DiS. Jindra Solničková učitelka SŠ bez aprob. Mgr. Miloslava Spilková učitelka VŠ Pv Ing. Jan Syblík učitel VŠ M - Inf Mgr. Irena Syblíková učitelka VŠ D - Rj Eliška Šulcová vychovatelka SŠ ŠD Mgr. Hana Švédová učitelka VŠ 1. stupeň Mgr. Hana Tomšíková učitelka VŠ Z - Rj Mgr. Hana Tuháčková učitelka VŠ 1. stupeň Mgr. Jana Vejvodová učitelka VŠ 1. stupeň Jitka Vosková vychovatelka SŠ ŠD

20 Aprobovanost výuky Předměty s nejvyšší aprobovaností: Čj, M, Př, D, Pč, F, Vv, Ch, Fj, Hv - 100%. Předmět s nejnižší aprobovaností: Aj - 62%. Z hlediska kvalioikovanosti lze říct, že s postupem doby se aprobovanost stále zvyšuje. Neaprobovaně vyučované hodiny jsou především všechny hodiny, které mají ve svých úvazcích výše uvedení pracovníci bez náležitého vzdělání. Většinou se jedná o Aj, ale vzhledem k tomu, že tito učitelé nemají velké úvazky, nemají velký vliv na celkovou aprobovanost. Důvody neaprobovanosti výuky jsou následující: pro daný předmět je velmi obtížné získat aprobovaného učitele (angličtina) pedagog vyučuje předmět na velmi vysoké úrovni, přestože nemá příslušnou aprobaci Zaměstnanci na mateřské dovolené Mgr. Lenka Košťálová Mgr. Lucie Wladařová Ustanovení metodických orgánů školy Název Metodické sdružení 1. stupně Metodické sdružení spec. tříd Předmětová komise českého jazyka Předmětová komise matematiky Předmětová komise anglického jazyka Předmětová komise výchovy k občanství Vedoucí Ing. Šárka Jindřichová DiS. Jindra Solničková Mgr. Jana Klimtová Mgr. Veronika Kremsová Ing. Hana Kráslová Mgr. Radka Habešová

21 Metodik prevence 3.1. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Další vzdělávání pedagogů je jednou z priorit školy. Vedení školy organizuje společné vzdělávací akce a vysílá jednotlivé pedagogy podle oblastí a témat, která jsou potřebná pro realizaci školního vzdělávacího programu. Jedná se především o témata z oblasti modernizace pedagogického procesu, obecnějších pedagogicko- psychologických dovedností, prožitkové pedagogiky, či práce s třídou. Ve školním roce 2011/2012 se zapojili do DVPP všichni učitelé. Mnoho kurzů, které absolvují naši učitelé jsou pro účastníky zdarma (hrazené prostřednictvím EU), nicméně Oinancování DVPP tvoří v rozpočetu školy velkou částku. Škola investovala do DVPP v tomto školním roce ,- Kč. Problémem je také to, že vzdělávací akce probíhají v pracovní době a tudíž škola musí vynakládat další mzdové prostředky na suplování, které ovšem nejsou nikým hrazeny. Nemalé Oinanční prostředky věnuje škola taktéž nákupu odborné literatury, včetně odborných učitelských a předmětových periodik. Seznam absolvovaných školení Ing. Hana Kráslová Název školení Počet účastníků Právo ve škole (M. Veselá) 19 Odměny a tresty ve škole (M. Veselá) 27 Primary schools - Homework, Making listening fun 1 Malý labyrint češtiny 1 Respektovat a být respektován (Nováčková) 12 Dyslexie a dysortograiie prakticky (Zelinková) 3 Pleteme z pedigu (Dílna pro tvořivé) 1 S Fabiánkem na síti 2 Netradiční výukové metody (Fraus) 1

22 Kurz pro zdravotníky 1 Konilikt, škola života 3 Efektivní učení žáka se speciálními potřebami 2 Kritické myšlení čteme s nečtenáři 3 Činnostní učení v ČJ v 1. ročníku 1 Činnostní učení v ČJ v 1. ročníku 1 Efektivní komunikace v profesní situaci 1 Individuální vzdělávání v naplněné třídě 1 Poruchy chování a koncentrace dětí ve ŠD 1 Velikonoční plstění (Idea Creative) 2 Zvládání problémových žáků 2 Transakční analýza 2 Les ve škole 1 Pokročilé funkce MS Excel 1 Tvůrčí psaní aneb Jak se naučit vyprávět příběhy s radostí 1 Elektronický sběr dat 1 4. Údaje o žácích Vývoj počtu dětí na zařízení za posledních 17 let: 1995/ / / / / / / / / / / / / / / / /12 482

23 4.1. Zápis k povinné školní docházce Zápis do prvních tříd pro školní rok 2012/2013 proběhl v úterý Na budoucí prvňáčky a jejich rodiče se těšily všechny paní učitelky z prvního stupně a děti z 1. až 4. tříd připravily pro své budoucí kamarády malý dáreček. Žáci 8. a 9. tříd pomáhali při organizaci a starali se o děti, které čekaly, až na ně přijde řada. Viz. příloha č.7. U zápisu bylo potřeba ukázat, že děti umí nějakou básničku nebo písničku, trošku počítat, kreslit, odliší a pojmenují barvy, zapamatují si jednoduchý rytmus, poznají, když jsou dva obrázky stejné nebo se maličko liší. Paní učitelky si přitom také všímaly, jestli správně vyslovují všechny hlásky, nebo jestli je ještě potřeba výslovnost některých hlásek docvičit. Zápis 2012: Celkem Počet prvních se v době tříd: od 2 14 do 19 hodin přišlo zapsat 76 dětí, při náhradním zápisu další dvě. 20 dětí je po odkladu školní docházky. Protože z kapacitních Počet přijatých žáků: 59 důvodů můžeme otevřít pouze 2 první třídy, museli jsme 12 dětí odmítnout. z toho počet dětí po odkladu školní docházky: 20 V prvních třídách bude celkem 59 žáků (30 chlapců a 28 děvčat). 2 zapsaní žáci studují Počet v zahraničí odkladů a pro k nám školní přijedou rok 2013/2014: pouze složit 11 zkoušky z českého jazyka. 11 dětem byl udělen odklad školní docházky Údaje o výsledcích vzdělávání a testování žáků Stupeň hodnocení prospěchu prospěl s vyznamenáním 308 prospěl 165 neprospěl 6 nehodnocen 0

24 Stupeň hodnocení chování velmi dobré 472 uspokojivé 4 neuspokojivé 1 Podrobný přehled prospěchu školy viz příloha 1. V průběhu školního roku proběhli ve škole následující testování: Scio testy klíčových kompetencí 8. tříd. Výsledky testů klíčových kompetencí se škola řadí mezi lepší průměrné školy. Viz příloha 2. Scio testy Stonožka 9. tříd. Výsledky žáků v matematice a českém jazyce odpovídají úrovni jejich studijních předpokladů. Testy SCIO Eskalátor v 8. třídách zaměřené na čtenářskou gramotnost v ČJ. Celoplošné testování 5. a 9. tříd z M, ČJ, Aj. ProOi testy pro zájemce z 9. třídy. Provedla je školní psycholožka přímo ve škole. Po vyhodnocení byli rodiče i žák pozváni k předání výsledků testování na osobní konzultaci. K volbě povolání využívali žáci v průběhu 8. a 9. ročníku konzultace s výchovným poradcem, půjčování příruček, materiály na nástěnce, ve třídě (volně byly k dispozici propagační a informační materiály jednotlivých škol). Další možností získat aktuální informace a orientaci na trhu práce i vzdělávání byla beseda na úřadu práce pro žáky současných 8. tříd. Rodiče žáků 9. třídy byli o způsobu přijímacího řízení a aktuální nabídce škol informováni na třídních schůzkách Úspěchy v soutěžích a olympiádách

25 Soutěž Kolo Umístění Jméno, třída Olympiáda z Dějepisu školní 1. Laurichová T., 9. Olympiáda z Čj školní 1. Sýkorová N., 8.A Mat. klokan Klokánek školní 1. Žmolová T., 5.C Mat. klokan Benjamín školní 1. Adam L., 6.A Mat. klokan Kadet školní 1. Hejlková T., 9. Olympiáda z Dějepisu okresní 1. Laurichová T., 9. Olympiáda z Čj okresní Laurichová T., 9. Mat. klokan Klokánek okresní 1. Žmolová T., 5.C Atletický trojboj okresní 6. Žáci SII Atletický čtyřboj okresní 1. Brožková L., 6.S1 Basketbal hoši okresní 4. Žáci 8. a 9. roč. Nohejbal hoši okresní 2. Žáci 8. a 9. roč. Minifotbal 4. kategorie okresní 1. Žáci 8. a 9. roč. Vybíjená Preventan Cup okresní 5. Žáci 5. ročníku 4.4. Výsledky přijímacího řízení Z 9. ročníků bylo přijato všech 32 žáků v prvním kole přijímacího řízení. Na víceletá gymnázia se hlásilo celkem 29 žáků, přijato bylo 13. Výtvarný podzim okresní 2. Zelenka F., 6.B Helpíkův pohár krajské 6. Ježek V., Kadlec P., 5.B Atletický čtyřboj krajské 2. Brožková L., 6.S1 Atletický čtyřboj celorepublikové 7. Brožková L., 6.S1 9. ročník Střední školy s maturitními obory 26 z toho gymnázia 3 Střední školy s učebními obory 5

26 Víceletá gymnázia z 5. tříd ze 7. tříd přihlášeno přijato Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 5.1. Zapojení školy do mezinárodních aktivit Výměnný program s německou školou Naše škola prosazuje dlouhodobě myšlenku, že standardní výuka není dostačující. Pro komunikaci je nejlepší zažít osobně možnost praktického využití jazyka. Proto jsme již 16. rokem organizovali výměnný jazykový pobyt s naší partnerskou školou Anne- Frank Schule v Německu. Letos se účastnilo této výměny 13 žáků naší školy s dvěma vyučujícími paní uč. Janou Klimtovou a paní zástupkyní Pavlínou Seidlerovou. Vzhledem ke skutečnosti, že německá škola díky svému statutu Mezinárodní škola dostává Oinanční podporu z Evropské Unie o kterou se s náma dělí, je tento program vždy velice levný. Děti poznají jiné prostředí, jiný kraj, ale především jsou nuceny dorozumívat se v angličtině. Výměna letos probíhala v týdnech od 6.6. do a od do Viz příloha č. 9. Výměnný program s francouzskou školou Již počtrnácté od roku 1997 jsme se sešli s občany naší partnerské francouzské obce Villieu Loyes Mollon. Z domova jsme odjížděli ve čtvrtek 9. června a domů jsme dojeli v pondělí 13. června. Mezi tím byly tři krásné dny plné programu, který pro nás připravili naši francouzští přátelé. Výměny se zúčastnilo devět dětí naší základní školy, které se učí francouzštinu pod vedením paní učitelky Evy Škvorové. Co lepšího může škola nabídnout, než živý kontakt s hovorovým jazykem. Nejlepší vyučování v praxi. Další děti se účastnily cesty spolu se svými rodiči. Mezi

27 účastníky byli i studenti a mladí lidé. Byl jsem sám překvapen a potvrdili mi to francouzští organizátoři, jak se zlepšuje jazykové vybavení českých účastníků. Lyžařský kurz Schladming Naše škola již tradičně pořádá ve spolupráci s neziskovou společností JEKA (Belgie) lyžařské pobyty v Alpách. Letos se tohoto lyžařského kurzu probíhajícího od do účastnilo 32 dětí pod vedením pana ředitele Bohuslava Stejskala, paní zástupkyně Pavlíny Seidlerové a paní uč. Lucie Kneidlové. Žáci se zdokonalili, či někteří teprve začali s lyžováním v jedné z nejpopulárnějších oblastí rakouských Alp ve Schladmingu. Dle hodnocení většiny z nich byly nejlepší dvě věci, lyžování a společné večerní programy. A to je velice důležité. Viz příloha č. 4. Mezinárodní lyžařský kurz Itálie V měsíci březnu se naše škula zúčastnila mezinárodního setkání s naší partnerskou školou, tentokrát v italských Alpách. Z naší školy se zúčastnilo 18 dětí a dva učitelé. Kromě lyžování žáci měli možnost navazovat nová přátelství a prakticky využívat svou angličtinu viz příloha č. 10. Poznávací zájezd do Londýna V květnu vyjela skupina našich žáků od 5. do 9. tříd na poznávací zájezd do Anglie. Šestidenní program byl koncipován na poznávání nejen kulturních a historických památek, ale i moderních výkřiků jakými jsou vyhlídková věž Spinakl Tower v Portsmouth nebo London Eye. Mezi klasická návštěvní místa patřily Stonehenge, Portchester, Chichester, Salisbury a Londýn. Komunikační dovednosti měli možnost žáci uplatnit při pobytu v rodinách. Viz příloha č. 16. Tyto mezinárodní aktivity nám přinášejí cenné zkušenosti, zážitky, nová přátelství. Možnost poznat jinou kulturu, způsob života, srovnávat ji s naší a poučit se z toho. Nenahraditelné jsou i zážitky z první opravdové cizojazyčné komunikace a poznatek, že učit se cizím jazykům je nezbytné Projekty školy

28 I v tomto školním roce se na 1. stupni zrealizovalo několik velkých společných projektů. Vyráběli jsme na Vánoční trhy a částku vybranou při prodeji výrobků jsme věnovali občanskému sdružení Náruč v Dobřichovicích. Opět jsme se naučili nové vánoční koledy a při společném Vánočním zpívání (příloha č.12) si je navzájem předvedli. Věnovali jsme se literárním postavám při projektu Březen měsíc knihy a vyřádili se při improvizovaných tanečních představeních během Dobřichovického hudebního jara. K těmto tradičním projektům jsme letos přidali také celoroční projekt Les ve škole, který organizuje Sdružení Tereza. Během tohoto projektu jsme se naučili mnoho nového o lese, rostlinách i živočiších, kteří tam žijí, pomocí web kamery jsme pozorovali, co se děje u krmelce v Makové, jaká zvířata tam chodí, také narození malých čápů a jejich růst. Kromě těchto společných akcí děti navštěvují divadelní představení, koncerty, výstavy, muzea, účastní se Hoblinkových dílen, kde se učí pracovat se dřevem a nezapomínáme ani na charitativní akce letos jsme také během Stonožkového týdne malovali přání k Vánocům pro mezinárodní organizaci On your feet, 4.C organizovala prodej hopíků pro Hipoterapii. Zvláštní akce proběhly u přiležitosti Dne dětí, projektového týdne (spaní ve škol v SII) Žáci, kteří se umístili na prvním místě v projektu Březen měsíc knihy strávili ve škole Noc s Andersenem (příloha č. 3), tentokrát věnovanou tvorbě J.Trnky. Dalšími významnými akcemi bylo Dobřichovické hudební jaro (příloha č. 6) a již tradiční Dobřichovická míle (příloha č. 13). V průběhu celého školního roku probíhal sběr víček a papíru. Díky penězům za sebraný papír máme na 1. stupni novou prolézačku. Enviromentální výchova (EVVO) je nedílnou součástí základního vzdělání, a tedy i našeho ŠVP. I v letošním školním roce byla zapracována do tematických plánů jednotlivých předmětů na I. i II. stupni školy. Roční plán je vždy zaměřen na určité téma. Pro letošní školní rok bylo zvoleno téma Chráníme naše lesy v souvislosti s vyhlášením roku 2011 Rokem lesa.

Základní škola Dobřichovice. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Základní škola Dobřichovice. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Základní škola Dobřichovice Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 1 Obsah 1. Základní údaje o škole... 2 1.1. Název, sídlo, vedení, zřizovatel školy, školská rada... 2 1.2. Charakteris

Více

Základní škola Dobřichovice. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Základní škola Dobřichovice. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní škola Dobřichovice Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Obsah 1. Základní údaje o škole... 2 1.1. Název, sídlo, vedení, zřizovatel školy, školská rada... 2 1.2. Charakteris;ka

Více

1. Základní údaje. e-mail: skola@zszizkov.cz www.zszizkov.cz. Zřizovatel školy: Město Kutná Hora Adresa: Kutná Hora, Havlíčkovo nám.

1. Základní údaje. e-mail: skola@zszizkov.cz www.zszizkov.cz. Zřizovatel školy: Město Kutná Hora Adresa: Kutná Hora, Havlíčkovo nám. ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽIŽKOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Obsah str. 1. Základní údaje 3 1.2. Charakteristika školy 3 1.2.1. Úplnost a velikost školy 3 1.3. Priority výchovy a vzdělávání

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Praha 4, Táborská 45 FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE ŠKOLA JE ZAŘAZENA DO SÍTĚ ŠKOL PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ Zřizovatel školy

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Žarošice září 2014 Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika školy 3. Charakteristika žáků 4. Údaje o zápisu a přijetí žáků 5. Údaje o výsledcích

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní školy Dubí 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní školy Dubí 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dubí 1 za období školního roku 2013/2014 Zpracoval: Mgr. Bc. Jan Holub výroční zpráva byla projednána pedagogickou radou dne: 15. 09. 2014 výroční zpráva byla schválena

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Z Š L i b č i c e n a d V l t a v o u, o k r e s P r a h a z á p a d 5. k v ě t n a 6 8 2 5 2 6 6 L i b č i c e n a d V l t a v o u Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Libčice nad Vltavou

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní školy Klimkovice za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 Zpracovala: Miroslava Hoňková, ředitelka školy Projednáno v pedagogické radě dne 17. 6. 2014 a 24. 6. 2014 Schváleno

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2013-2014 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2008-09 Pedagogická rada schválila dne 1.9.2009 Školská rada schválila dne 14.10.2009 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole ( název,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy Ing. Sylva Taufmannová Základní škola, Praha 10, Jakutská 2/1210 Obsah 1 Základní údaje o škole... 5 1.1 Charakteristika školy... 6 2 Přehled oborů vzdělání...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 [v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle 7 vyhlášky

Více

Výroční zpráva. Základní školy v Praze 6, Pod Marjánkou 2. školní rok 2011-2012

Výroční zpráva. Základní školy v Praze 6, Pod Marjánkou 2. školní rok 2011-2012 Výroční zpráva Základní školy v Praze 6, Pod Marjánkou 2 školní rok 2011-2012 Obsah Název školy str. 4 Zřizovatel str. 4 Charakteristika školy str. 4 Systém jazykové výuky str. 5 Vzdělávací cíle str. 6

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 Vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. 25. základní škola. Chválenická 17, 326 00 Plzeň příspěvková organizace. Školní rok 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA. 25. základní škola. Chválenická 17, 326 00 Plzeň příspěvková organizace. Školní rok 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA 25. základní škola Chválenická 17, 326 00 Plzeň příspěvková organizace Školní rok 2011/2012 Pedagogická rada schválila Výroční zprávu o činnosti 25. ZŠ ve školním roce 2011/2012 dne 25.

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011-2012 Projednáno na pedagogické radě dne 31. 8. 2012 Schváleno školskou radou dne 31. 8. 2012 Zpracoval: Mgr. Libor Mandovec ředitel ZŠ Kovářov Výroční zpráva

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y. školní rok 2012-2013

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y. školní rok 2012-2013 Z Á K L A D N Í Š K O L A A M A T E Ř S K Á Š K O L A O L O M O U C, Ř E Z N Í Č K O V A 1 telefon: 585 312 437 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y školní rok 2012-2013 Zpracoval: Mgr.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání KVĚTNICE

Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání KVĚTNICE Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání KVĚTNICE Motto: Škola je čas a prostor určený k žití, nikoliv k přežití. Obsah Obsah... 2 1 Identifikační

Více

Výroční zpráva. školní rok 2007/2008. Mgr. Pavel Pacal ředitel školy

Výroční zpráva. školní rok 2007/2008. Mgr. Pavel Pacal ředitel školy Výroční zpráva školní rok 2007/2008 Mgr. Pavel Pacal ředitel školy Obsah: 1. Charakteristika školy 3 2. Vzdělávací program školy 5 3. Pracovníci školy...6 4. Výsledky kontrol školy 8 5. Poskytování informací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 Vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném

Více

Výroční zpráva. Základní školy v Praze 6, Pod Marjánkou 2. školní rok 2009-2010

Výroční zpráva. Základní školy v Praze 6, Pod Marjánkou 2. školní rok 2009-2010 Výroční zpráva Základní školy v Praze 6, Pod Marjánkou 2 školní rok 2009-2010 Obsah Název školy str. 4 Zřizovatel str. 4 Charakteristika školy str. 4 Systém jazykové výuky str. 5 Vzdělávací cíle str. 6

Více

Výroční zpráva. školní rok 2008/2009. Mgr. Pavel Pacal ředitel školy

Výroční zpráva. školní rok 2008/2009. Mgr. Pavel Pacal ředitel školy Výroční zpráva školní rok 2008/2009 Mgr. Pavel Pacal ředitel školy Obsah: 1. Charakteristika školy 3 2. Vzdělávací program školy 5 3. Pracovníci školy...6 4. Výsledky kontrol školy 8 5. Poskytování informací

Více