Z Á K L A D N Í Š K O L A C H R A S T A V A náměstí 1.máje 228, okres Liberec příspěvková organizace tel/fax IČ: VÝROČNÍ ZPRÁVA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z Á K L A D N Í Š K O L A C H R A S T A V A náměstí 1.máje 228, okres Liberec příspěvková organizace tel/fax. 488880712 IČ: 72741643 VÝROČNÍ ZPRÁVA"

Transkript

1 Z Á K L A D N Í Š K O L A C H R A S T A V A náměstí 1.máje 228, okres Liberec příspěvková organizace tel/fax IČ: VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

2 Výroční zpráva o činnosti školy je zpracována: na základě 10 Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a dle 7 Vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 byla schválena školskou radou dne Výroční zprávu za školní rok 2008/2009 vypracoval ředitel školy Mgr. Bc. Aleš Trpišovský.

3 OBSAH ČÁST I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 ČÁST II. ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVY 1. Přehled vzdělávacích programů 4 2. Přehled počtu tříd a ţáků volitelné předměty, zájmové útvary 4 ČÁST III. VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ VÝSLEDKY ŠKOLY 1. Výchovně vzdělávací proces ve šk. roce 2007/ Rozloţení počtu tříd a ţáků Prospěch ţáků Přehled výchovných opatření Počet omluvených a neomluvených hodin SCIO Akce MaK Účast ţáků školy na soutěţích a olympiádách Účast školy na projektech ESF.. 13 ČÁST IV. DALŠÍ SLEDOVANÉ OBLASTI VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI 1. Poradenské sluţby na škole Údaje o přijímacím řízení.. 15 ČÁST V. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY 1. Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků Další vzdělávání pedagogických pracovníků. 18 ČÁST VI. DALŠÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1. Materiálně technické podmínky Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Oblast spolupráce s dalšími subjekty. 21 ČÁST VII. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKCE PROVEDENÉ ČŠI. 22 ČÁST VIII. VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY. 22 ČÁST IX. ZÁVĚR 23 ČÁST X. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ. příloha ČÁST XI. ZPRÁVA O PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI.. příloha

4 ČÁST I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy: Základní škola Chrastava, náměstí 1.máje 228,okres Liberec- příspěvková organizace Sídlo školy: náměstí 1. máje 228, Chrastava, okres Liberec IZO: IČ: Právní forma: příspěvková organizace www stránky: Zřizovatel: Město Chrastava Adresa: náměstí 1. máje 1, Chrastava IČ: Druh a typ školy: Základní škola I. a II. stupeň ZŠ (vzdělávací program Základní škola a Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola směrů, cest a moţností) Speciální třídy (vzdělávací program ZvŠ, PŠ a Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola směrů, cest a moţností příloha upravující vzdělávání ţáků s lehkým mentálním postiţením) Kapacita: 856 ţáků IZO: Školní druţina Kapacita: 118 ţáků IZO: Datum zařazení do sítě: 1. ledna 2003 Ředitel školy: Mgr.Bc. Aleš Trpišovský Zástupce ředitele školy pro výchovu a vzdělávání: RNDr. Irena Lejsková Zástupce ředitele pro ekonomiku a provoz: Bc. Renata Hradcová Poradenské služby: Mgr. Iveta Steidlová (výchovná poradkyně) Ing. Jiřina Suchá (koordinátor prevence rizikového chování) Školská rada: ustanovena dne sloţení: zástupci zřizovatele Mgr. Alena Páchymová (předseda), Hana Urbanová zástupci pedagogického sboru RNDr. Irena Lejsková, Mgr. Jana Řeháková zástupci rodičovské veřejnosti (zákonných zástupců ţáků) MUDr. Eva Štičková, Mgr. Kateřina Kašková 2

5 Základní charakteristika školy: Základní škola Chrastava je spádovou školou v městě s přibliţně obyvateli. Ve 30 ti třídách ji navštěvuje okolo 600 ţáků. Z toho jsou čtyři třídy určeny pro ţáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Současná škola vznikala postupným slučováním tří samostatných subjektů dvou základních škol a jedné zvláštní školy. Od reformy státní správy, tedy od , škola vystupuje jako jeden samostatný právní subjekt. Zařízení celkem spravuje tři budovy. Dvě z nich byly postaveny pro školské účely, jedna slouţila jako okresní soud. Budovy jsou od sebe vzdáleny 5 aţ 10 minut chůze. Do kaţdé budovy jsou začleněny třídy 1. i 2. stupně a v jedné jsou dále umístěny speciální třídy a oddělení školní druţiny. budova v Revoluční ulici budova na náměstí 1. máje budova v Revoluční ulici 3

6 ČÁST II. ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVY 1. Přehled vzdělávacích programů školy Škola vyučuje ţáky podle čtyř vzdělávacích programů. Vedle vzdělávacího programu Základní škola, č.j /96-2, který je v současnosti jiţ vzdělávacím programem na ústupu a který je uplatňován v běţných třídách, realizujeme vlastní školní vzdělávací program s motivačním názvem Škola směrů cest a moţností. Tímto programem jsme vyučovali ţáky 1.,2., 6. a 7. ročníků běţných i speciálních tříd (příloha pro vzdělávání ţáků s lehkým mentálním postiţením). Ve speciálních třídách, určených pro ţáky se zdravotním postiţení, jsou dále pouţívány dva vzdělávací programy: Zvláštní škola - č.j /97-22 jako skupinová integrace v základní škole a Pomocná škola - č.j /97-22 jako individuální integrace ve vlastních speciálních třídách. Současně škola realizuje individuální integraci ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami v běţných třídách. V těchto případech se jedná o integraci ţáků se specifickými poruchami učení, se zrakovým, sluchovým a tělesným postiţením. 2007/ /2009 Třída název číslo jednací Třída název číslo jednací 2.-5., Základní škola 16847/ , Základní škola 16847/ , ZvŠ 22980/ , ZvŠ 22980/ ,6 a 10. PŠ 24035/ a 7. PŠ 24035/ a 6. ŠVP pro ZV Škola směrů, cest a moţností 1.,2. a 6.,7. ŠVP pro ZV Škola směrů, cest a moţností 2. Přehled počtu tříd a žáků / podle zahajovacího výkazu k daného školního roku / Počet ţáků na naší škole ve školním roce 2008/2009 kopíroval obecný trend demografické křivky sloţení obyvatelstva ČR. Byl zaznamenán pokles, který bude pokračovat ještě ve školním roce 2009/2010. Pokles ţáků by se měl pravděpodobně stabilizovat aţ počátkem školního roku 2010/2011. Podle demografické prognózy by škola v následujících letech měla vykazovat 550 aţ 600 ţáků. 2007/ /2009 Počet tříd žáků Počet tříd žáků Základní škola Základní škola Speciální třídy 4 34 Speciální třídy 4 39 Celkem škola Celkem škola Oddělení ŠD Oddělení ŠD Volitelné předměty, zájmové útvary Tradičním cílem školy, ve vztahu k nabídce volitelných předmětů, bylo jednak poskytnout bohatou nabídku předmětů a jednak umoţnit ţákům moţnost vlastní volby. Tato forma a široká 4

7 nabídka je zárukou naplnění smyslu volitelných předmětů, který spatřujeme v zajištění rozvoje potřebných kompetencí ţáků. V tomto školním roce byla poprvé zavedena nabídka dalšího cizího jazyka, Ţáci 7. ročníků si mohli zvolit anglický nebo německý jazyk. Ti ţáci, kteří nevyuţili nabídku cizího jazyka, si volili nepovinný předmět seminář z matematiky a českého jazyka.. Způsob zabezpečení a organizace volitelných předmětů na naší škole také kladně hodnotila česká školní inspekce. Nabídku předmětů lze povaţovat za velmi dobrou a vysoce kvalitní. Volitelný předmět Počet skupin Počet žáků 7.roč. 8.roč 9.roč Informatika Seminář z biologie Matematicko fyzikální seminář Literární seminář Technika administrativy Sportovní hry Německý jazyk (druhý cizí jazyk ) Anglický jazyk (druhý cizí jazyk) Cvičení z českého jazyka Cvičení z matematiky Zájmovou činnost školy jsme realizovali tak, aby byla bohatá, různorodá a zajímavá a svojí nabídkou tak umoţňovala uspokojit ţáky nejrůznějšího věku a zaměření. Ţáci měli moţnost navštěvovat řadu krouţků, které ve svém volném čase vedou učitelé a vychovatelky naší školy. Velmi pozitivní je existence od minulého školního roku krouţku nápravy řeči. Další moţností naplnění volného času mají ţáci v různých zájmových organizacích, kterých působí v našem městě celá řada. zájmové kroužky Sborový zpěv Hra na flétnu Německý jazyk Krouţek logopedie 2 krouţky Příprava na přijímací zkoušky z českého jazyka 3 skupiny Příprava na přijímací zkoušky z matematiky Krouţek basketbalu Krouţek florbalu Výtvarný krouţek Krouţek aerobiku Moje první pokusy Pohybové hry Počet žáků / ročník 28/2.-5.ročník 10/I.stupeň, 6.ročník 14/2..ročník 25/1.-5.ročník 36/9.ročník 22/9.ročník 14/6.-7.ročník 21/8.-9.ročník 25/2.-6.ročník 35/2.-9.ročník 15/4.-5.ročník 19/2.-5.ročník 5

8 Zájmové kroužky - pokračování Bystré hlavičky Romský taneční krouţek Španělské tance Krouţek počítačů 2 krouţky Počet žáků / ročník 13/4.ročník 13/2.-5.ročník 23/3.-5.ročník 6

9 ČÁST III. VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ VÝSLEDKY ŠKOLY 1. Výchovně vzdělávací proces ve školním roce 2008/2009 Ve školním roce 2008/2009 byla nejvýznamnější změnou v zajištění výchovně vzdělávacího procesu realizace vlastního školního vzdělávacího programu, na kterém jsme pracovali uplynulé dva školní roky. Náš vzdělávací program nese motivační název Škola směrů, cest a možností. Uţ ta skutečnost, ţe jsme jedinou školou v Chrastavě, nás směřuje k tomu, ţe musíme poskytnout vzdělání nejširšímu spektru ţáků nejen místních, ale i dojíţdějících z okolních obcí. Navíc naše škola uskutečňuje vzdělávání ţáků se zdravotním postiţením formou individuální i skupinové integrace. Z toho vyplývá, ţe není reálné určité specifické zaměření našeho vzdělávacího programu. Více jsme se však zaměřili na výuku cizích jazyků, českého jazyka a matematiky. Tyto předměty jsme posílili hodinovými dotacemi. Naším úkolem je rozpoznávat individuální možnosti jednotlivých ţáků tak, aby si je sami uvědomili a dokázali jich vyuţít. Chceme jim ukázat nejrůznější cesty ke vzdělání nejen na naší škole, ale i v budoucím ţivotě. Těmito cestami máme na mysli co nejširší spektrum uplatňovaných přístupů, metod a forem výuky. Na jejich základě by si naši absolventi měli budovat klíčové kompetence pro nejrůznější oblasti lidského ţivota a najít správný směr svého profesního zaměření a svého budoucího smysluplného ţivota. 2. Rozložení počtu tříd a žáků: Běţné třídy (program ZŠ, ŠVP) počet tříd celkový počet žáků počet žáků na třídu počet žáků na učitele 2007/ / / / / / / / ,38 22,50 16,77 17,27 Speciální třídy (program ZvŠ, PŠ, ŠVP) počet spec. tříd celkový počet žáků počet žáků na třídu počet žáků na učitele 2007/ / / / / / / / ,5 9,75 8,5 9,28 Celá škola (program ŢŠ, ŠVP, ZvŠ, PŠ) počet tříd ZŠ celkový počet žáků počet žáků na třídu počet žáků na učitele 2007/ / / / / / / / ,70 20,67 15,21 15,87 7

10 Ve školní roce 2008/2009 byl zaznamenán pokles o 11. ţáků. A proto vedení školy provedlo nutné opatření, které se týkalo sníţení počtu tříd. Jednak došlo k úbytku jedné třídy na prvním stupni a jednak byly sloučeny tři osmé třídy do dvou tříd devátých. Problematika výkonu školy byla řešena ve školním roce 2008/2009 tak, ţe došlo k nárůstu průměrné naplněnosti třídy na 22,5 ţáka ve 24 třídách, resp ţáka ve 28 třídách. Disproporce je dána zápočtem speciálních tříd. 3. Prospěch žáků Ţáci běţné třídy (program ZŠ, ŠVP) prospěl Ročník počet žáků s vyznamenáním prospěl neprospěl šk. rok 2007/ / / / / / / / celkem Ţáci speciální třídy (program ZvŠ, PŠ, ŠVP ) prospěl Ročník počet žáků s vyznamenáním prospěl neprospěl šk. rok 2007/ / / / / / / / PŠ celkem

11 Ţáci celá škola (program ŢŠ, ŠVP, ZvŠ, PŠ) prospěl Ročník počet žáků s vyznamenáním prospěl neprospěl šk. rok 2007/ / / / / / / / PŠ celkem Ve výsledcích výchovně vzdělávacího procesu (vzhledem k hodnocení ţáků) byl zaznamenán mírný posun oproti školnímu roku 2007/208. Stoupající počet neprospívajících ţáků je pravděpodobně dán obrazem stavu společnosti a vzrůstajícím nezájmem ţáků o vzdělávání. Na druhou stranu výrazný počet ţáků s vyznamenáním a ţáků prospívajících je jistě výsledkem systematické a cílevědomé práce celého pedagogického sboru. 4. Přehled výchovných opatření /2.pololetí/ Oblast výchovných opatření a udělování jejich jednotlivých forem je součástí školního řádu. Ve školním roce 2008/2009 došlo k mírnému poklesu četnosti udělených výchovných opatření při porušení povinností stanovených školním řádem v běţných třídách. Naopak ve speciálních třídách došlo k jejich mírnému nárůstu. Pozitivním jevem je větší počet oceněných ţáků pochvalami za různé školní aktivity a za déletrvající úspěšnou školní práci. Ţáci běţné třídy (program ZŠ, ŠVP) stupeň z chování 2007/ /2009 počet % počet % NTU 11 1, ,85 TD 10 1, ,36 ŘD 17 3, , , , ,89 4 0,07 Pochvaly 53 9, ,15 9

12 Ţáci speciální třídy (program ZvŠ, PŠ, ŠVP) stupeň z chování 2007/ /2009 počet % počet % NTU 1 2, TD 3 8,82 3 8,54 ŘD 3 8, , , , ,38 Pochvaly 1 2,94 3 7,69 Ţáci celá škola (program ŢŠ, ZvŠ, PŠ) stupeň z chování 2007/ /2009 počet % počet % NTU 22 3, ,73 TD 13 2, ,32 ŘD 20 3, , , , , ,73 Pochvaly 54 9, ,05 5. Počet omluvených a neomluvených hodin Ve školním roce 2008/2009 přetrvávají problémy s absencí ţáků ve vyučování. Nejsme spokojeni s vývojem zameškaných vyučovacích hodin našich ţáků. Naši výchovně vzdělávací práci narušují problémy spojené nejen s absencí neomluvenou, ale často i omluvenou formálně, tak ţe je prakticky kryta rodiči a ţáci tak bezdůvodně ve vyučování chybí. Pravděpodobně hlavním důvodem nárůstu takové absence je to, ţe převáţná část dětí s výrazným počtem zameškaných hodin pochází ze sociálně narušených rodin, kde rodiče neplní své základní povinnosti ve výchově. Výrazný negativní vliv sociálně a kulturně slabého rodinného prostředí se projevuje neadekvátním chováním a jednáním těchto ţáků. Těmto dětem chybí pozitivní motivace, účelné a uspokojivé trávení volného času. počet hodin a průměr na jednoho ţáka běţné třídy (program ZŠ, ŠVP) omluvené h. průměr na 1 ž neomluvené h. průměr na 1 ž 1.pololetí , ,51 2.pololetí , ,63 celkem , ,13 10

13 počet hodin a průměr na jednoho ţáka speciální třídy (program ZvŠ, PŠ, ŠVP) omluvené h. průměr na 1 ž neomluvené h. průměr na 1 ž 1.pololetí , ,82 2.pololetí , ,85 celkem , ,67 počet hodin a průměr na jednoho ţáka celá škola (program ŢŠ, ŠVP, ZvŠ, PŠ) omluvené h. průměr na 1 ž neomluvené h. průměr na 1 ž 1.pololetí , ,54 2.pololetí , ,94 celkem , ,74 6. SCIO (Mapa školy) Mapa školy je projekt zaměřený na analýzu školního klimatu. Rozsáhlým dotazníkovým šetřením mezi ţáky, rodiči a v pedagogickém sboru jsme zjišťovali důleţité informace o vztazích, názorech, postojích, přáních a očekáváních všech zúčastněných, které jsou velmi významné pro chod celé školy při vytyčování cílů a jejich implementaci. Od tohoto projektu si slibujeme získat objektivní podklady jednak pro tvorbu vlastního hodnocení. Vzhledem k tomu, ţe naše škola bude zpracovávat vlastní hodnocení za období tří školních let, budou výsledky z šetření východiskem pro zpracování výroční zprávy za rok 2009/2010. Projekt Mapa školy samozřejmě od samého počátku počítá s opakováním výzkumu tak, aby bylo v dalším roce umoţněno porovnávat starší a novější výsledky. Tím je moţno sledovat, jak se daří dosahovat cílů školy a reagovat tak na problémy či nečekané změny. 7. Akce MaK Činnost organizace Mládeţ a kultura - MaK má na škole dlouhodobou tradici. Organizačním zajištěním, komunikací s divadly a dalšími kulturními organizacemi byla v tomto školním roce byla pověřena paní učitelka Mgr. Ludmila Joţáková. Z libereckých divadel jsme v uplynulých letech upřednostňovali Naivní divadlo, protoţe našim ţákům dotovalo cenu jízdného. Pro letošní rok však byly náklady na dopravu vyšší a proto vyučující po zralé úvaze vybrali daleko menší počet představení v Liberci. Vyučující i nadále vybírali pořady tak, aby ţáci kaţdé třídy během školního roku navštívili alespoň jedno kulturní představení, neboť pro některé ţáky je toto jediná moţnost seznámení s tímto druhem kulturního vyţití. Vzhledem ke stoupající ceně za jednotlivé akce se snaţíme umělce pozvat přímo do Chrastavy, do budovy školy nebo kina, s jehoţ provozovatelem aktivně spolupracujeme. Některá představení uskutečňujeme společně se Společenským klubem Městského úřadu v Chrastavě. 11

14 Dále pro představu uvádíme seznam akcí a počet zúčastěných tříd: Naivní divadlo 3 představení 8 tříd Budova školy (včetně sálu kina ) 4 kulturní akce 26 tříd Lidové sady Liberec 1 kulturní akce 7 tříd Název představení Zpátky do Evropy Jednou v roce na Vánoce Kufr Pečení holubi Sedm biblických příběhů Písmenková polívka Alibaba a čtyřicet loupeţníků Jak se zachraňuje Země Třída třídy II. stupně 1.,2. třídy třídy 6. třídy 5.,6. třídy 1. třídy 2.,3. třídy třídy 8. Účast žáků školy na soutěžích, olympiádách V následující tabulce jsou uvedena nejvýznamnější umístění, popřípadě finálové úspěchy, které v konkurenci ostatních škol přispívají ke zviditelnění naší školy. Soutěž Družstvo/jméno Disciplína Umístění Pohár rozhlasu, okresní kolo,mladší ţáci druţstvo lehká atletika 5.místo Pohár rozhlasu, okresní kolo,starší ţáci druţstvo lehká atletika 7.místo Atletický čtyřboj, okresní kolo,mladší ţáci druţstvo lehká atletika 7.místo Pohár AŠSK oblastní kolo, starší ţáci druţstvo kopaná 2.místo Liberecká liga ml.ţáci druţstvo házená 4.místo Olympiáda mládeţe v LA Tomáš Hájek dálka 3.místo Ekologická olympiáda druţstvo starší druţstvo mladší 1.místo 2. místo Dějepisná olympiáda Stanislav Nejman 4. místo Matematická olympiáda Pythagoriáda Dopravní soutěţ mladých cyklistů - okresní kolo Stanislav Koleník druţstvo starší druţstvo mladší 2. místo 2.místo 3.místo Vedle jiţ tradičních sportovních soutěţí v lehké atletice a kopané jsme se v uplynulém školním roce účastnili i dalších soutěţních aktivit. Vynikajících výsledků jsme jiţ tradičně dosáhli 12

15 v ekologické olympiádě a dopravních soutěţích. Nově jsme začali dosahovat výborných výsledků v dějepisné olympiádě, matematických a dopravních soutěţích. Přestoţe jsme se v řadě dalších soutěţí neztratili a dokázali jsme se prosadit a vybojovat vynikající umístění, ve sportovních soutěţích to byl další rok ústupu ze slávy. Jedná se především o lehkoatlatletické soutěţe, které nám v uplynulých letech přinášely značné medailové radosti. 9. Účast školy na projektech ESF Škola v roce 2008/2009 vstoupila jako partnerská škola do dvou projektů v rámci ESF (resp. v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost) Učíme kompetence kompetentně a Školy v pohybu. Učíme kompetence kompetentně Projekt je směřován do podpory dalšího vzdělávání pracovníků školy. Poţadavky na přístup k výuce (v podmínkách školního vzdělávacího programu) je pro pedagogy velmi náročný, především časově. Současně se jim však naskýtají široké moţnosti uplatnění vhodných metod a forem výuky. Účast na projektu by měla pedagogům pomoci při realizaci školního vzdělávacího programu, především ve snaze vytvářet u ţáků klíčové kompetence. V rámci projektu bude část pedagogického sboru vyškolena v lektorských dovednostech. Následně se uskuteční sled školení jednotlivých modulů zaměřených na moţnosti uplatnění dílčích částí kompetencí ve školní práci. Na základě realizovaných aktivit budou pedagogové schopni dané kompetence směřovat do jednotlivých vzdělávacích oblastí školního vzdělávacího programu. Celý projekt bude realizován ve dvou letech. Ve školním roce 2008/2009 jsme prošli vstupními školeními na týmovou spolupráci. Hlavní obsah projektu bude realizován v následujících školních letech.ukončení se předpokládá v březnu Školy v pohybu Cílem je škola jako učící se organizace. Projekt se zaměřuje na vytvoření motivujícího prostředí pro všechny zúčastněné strany výchovně vzdělávacího procesu. Program tohoto projektu je zaloţen na definování kvality školy na základě uplatňování strategického plánování a systému vyhodnocování výsledků vzdělávání. Projekt je realizován v období od října 2009 do září 2010 formou vzdělávacích modulů a stáţí pedagogů na jiných základních školách. 13

16 Část IV. DALŠÍ SLEDOVANÉ OBLASTI VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI 1. Poradenské služby na škole Poradenské sluţby na naší škole byly ve školním roce 2008/2009 realizovány prostřednictvím institutu výchovného poradenství a prevence rizikového chování. Výchovné poradenství bylo organizačně začleněno pod jednoho výchovné poradce Mgr. Ivetu Steidlovou. Metodikem prevence rizikového chování byla Ing. Jiřina Suchá. Jejich činnosti jsou vymezené Vyhláškou č. 72/2005 Sb. O poskytování poradenských sluţeb ve školách a školských poradenských zařízeních. Kompetence poradenských sluţeb jsou na škole nastaveny tak, aby byly jednoznačně vymezeny pravomoci a přitom byla zajištěna moţnost vzájemného zástupu. Hlavní činnosti poradenských služeb ve školním roce 2008/2009: 1) Oblast profesní orientace žáků - zajišťování besed s náborovými pracovníky - návštěva Veletrhu vzdělávání EDUCA v Liberci - exkurze na Úřad práce v Liberci- náplň práce ISSŠ a testy zájmu - účast na akcích týkajících se profesní orientace ţáků naší školy- Den pro holky - akce Krajského úřadu Libereckého kraje na podporu technických oborů - zajištění účasti náborářů a dalších pracovníků různých středních škol na třídních schůzkách 9.tříd - spolupráce s Republikovým centrem vzdělanosti při realizaci projektu Comdi- volba povolání ţáků Libereckého kraje- testování vědomostí, dovedností a znalostí ţáků 8. tříd - zajištění účasti na projektu Příprava na přijímací zkoušky- modul A od společnosti SCIO - jednání s rodiči při schůzkách o budoucí profesi jejich dětí- individuální konzultace 2) oblast vzdělávání žáků se speciálními potřebami - spolupráce s třídními učiteli při tvorbě individuálních vzdělávacích plánů- zajišťování odborného poradenství při tvorbě IVP - zajišťování speciálních pomůcek pro integrované ţáky - kontrola reedukačních činností -kontrola práce učitelů s integrovanými ţáky - vedení dokumentace integrovaných ţáků 3) oblast výchovných problémů - účast na výchovných komisích při řešení výchovného či vzdělávacího problému - spolupráce s třídními učiteli při řešení výchovných problémů (prevence sociálně patologických jevů, pohovory se ţáky) - úzká spolupráce s metodikem školní prevence a vedením školy 4) oblast spolupráce s dalšími institucemi - účast na setkání výchovných poradců Libereckého kraje organizovaných Pedagogickopsychologickou poradnou v Liberci - spolupráce s Policií České republiky či Městskou policií v Chrastavě - spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Liberci a jednotlivými speciálně pedagogickými centry ( SPC pro tělesně postiţené v Liberci, SPC pro zrakově postiţené v Liberci, SPC pro děti s vadami řeči a sluchu v Liberci, SPC v Jablonci nad Nisou) - spolupráce s oddělením sociálně- právní ochrany dětí Magistrátu města Liberce - spolupráce s Odborem školství, tělovýchovy a mládeţe Krajského úřadu Libereckého kraje 14

17 5) oblast prevence rizikového chování - kontrola realizace Minimálního preventivního programu školy - aktivity zaměřené na prevenci problémového chování, záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu a dalších projevů rizikového chování - metodické vedení třídních učitelů a ostatních pedagogických pracovníků při zachycování signálů spojených s moţností rozvoje rizikového chování u jednotlivých ţáků, skupin ţáků, tříd - kontaktování odpovídajících odborných pracovišť v případě výskytu rizikového chování - zajišťování a předávání odborných informací o problematice rizikového chování, o nabídkách programů a projektů - vyhledávání a orientační šetření ţáků s projevy rizikového chování, poskytování poradenských sluţeb těmto ţákům a jejich zákonným zástupcům, případně zajišťování péče odpovídajícího odborného pracoviště Neomluvená absence (záškoláctví) 2007/ /2009 Celé zařízení včetně speciálních škol Neomluvená absence opět proti minulému školnímu roku vzrostla. Hlavní podíl na ní však má pouze několik jednotlivých ţáků, kteří vysokou individuální absencí zvyšují její celkový počet. Velkou roli v této absenci hraje nezodpovědnost a benevolence zákonných zástupců, zvláště z méně funkčních a neúplných rodin. Tyto případy jsou řešeny se zákonnými zástupci, přestupkovou komisí Magistrátu města Liberce, Policií ČR a Oddělením sociálně právní ochrany dětí MML. Rovněţ se vyskytují případy, kdy rodiče kryjí neomluvenou absenci svých dětí a podporují skryté záškoláctví. Díky spolupráci výchovného poradce a metodika prevence s dětskými lékařkami se daří tyto případy minimalizovat. Problémy související s jevy rizikového chování ţáků se řeší vţdy velmi taktně, v souladu s platnými právními předpisy, ve spolupráci s třídními učiteli, metodikem prevence, výchovným poradcem, vedením školy a hlavně se zákonnými zástupci. 2. Údaje o přijímacím řízení Gymnázia 8 letá 6 letá 4 letá SOŠ SOU s maturitou SOU, U tří a dvou leté Přihl. Přij. Přihl. Přij. Přihl. Přij. Přihl. Přij. Přihl. Přij. Přihl. Přij Ve školním roce 2008/2009 poprvé ţáci odevzdávali tři přihlášky na střední školy. Většina z nich tento systém přivítala a vyuţila této moţnosti. Vzhledem k tomu, ţe se přijímalo pouze na základě prospěchu na vysvědčení, byli všichni naši ţáci přijati na jimi vybrané školy. Úspěšnost přijímacího řízení byla tedy stoprocentní. Tento systém se nám nezdá příliš vhodný, protoţe ţáci nemohou prokázat a dokázat úroveň svých znalostí, schopností a dovedností při přijímacích zkouškách, a srovnat se tak s ostatními účastníky přijímacího řízení. Bohuţel se stále setkáváme i s případy, kdy si ţáci odmítají podat přihlášku a po splnění povinné školní docházky jiţ ve vzdělávání 15

18 Celkem odučeno hodin týdně počet učitelů plnící kvalifikační předpoklady počet hodin týdně počet učitelů neplnící kvalifikační předpoklady počet hodin týdně Celkem odučeno hodin týdně počet učitelů plnící kvalifikační předpoklady počet hodin týdně počet učitelů neplnící kvalifikační předpoklady počet hodin týdně Základní škola Chrastava, náměstí 1.máje 228, okres Liberec příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008/2009 Část V. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY 1. Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků (dle Zákona 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících) I.STUPEŇ z toho hodin vyučovaných Vyučovací předměty tj.% tj.% Český jazyk Anglický jazyk Německý jazyk Prvouka Vlastivěda Matematika Přírodověda Hudební výchova Výtvarná výchova Pracovní činnosti Tělesná výchova Celkem II.STUPEŇ z toho hodin vyučovaných Vyučovací předměty tj.% tj.% Český jazyk Anglický jazyk Německý jazyk Dějepis Občanská výchova Zeměpis Rodinná výchova Matematika Informatika Přírodopis Fyzika Chemie Hudební výchova Výtvarná výchova Pracovní činnosti Tělesná výchova Celkem Celkem škola

19 Vedení školy vytvořilo v uplynulých letech velmi dobré podmínky pro pedagogické zaměstnance tak, aby mohli do splnit kvalifikační předpoklady. V současné době má škola pouze tři pedagogické pracovníky, kteří neplní kvalifikačních předpoklady dle zákona o pedagogických pracovnících.. Konkrétní údaje o pracovnících školy Pořadové číslo PP Pracovnízařazení úvazek Kvalifikace Praxe 1. ředitel 1,00 1.stupeň ZŠ, Vv zást. řed. 1,00 všeob. vzděl. předměty ZŠ asš učitel 1,00 1.stupeň učitel 1,00 1.stupeň učitel 1,00 Čj,Hv učitel 1,00 1.stupeň učitel 1,00 TV, Ov 2 8. učitel 1,00 l.stupeň 3 9. učitel 0,41 M, F učitel 1,00 1.stupeň učitel 0,36 1.stupeň, Čj učitel 1,00 Čj,Nj, učitel 1,00 1.stupeň učitel 1,00 M,F učitel 0,91 Čj, Ov učitel 0,45 Aj,D učitel 1,00 Ch, Pč učitel 1,00 M, Nj učitel 1,00 všeob. vzděl. předměty ZŠ a SŠ učitel 1,00 M,Z učitel 1,00 1.stupeň učitel 1,00 bez kvalifikace učitel 1,00 1.stupeň učitel 1,00 Čj, D učitel 1,00 1. stupeň ICT 1,00 M, Tv učitel 1,00 1. stupeň vých. por. 1,00 Čj,D preventista 1,00 všeob. vzděl. předměty ZŠ a SŠ učitel 1,00 Čj,Vv učitel 1,00 1.stupeň učitel 1,00 Př,Z,Pč učitel 1,00 1.stupeň učitel 1,00 spec. pedagog učitel 1,00 spec. pedagog učitel 1,00 spec. pedagog učitel 1,00 spec. pedagog učitel 0,32 bez kvalifikace ved. vychovatelka ŠD 1,00 vychovatelství vychovatelka 0,75 vychovatelství vychovatelka 1,00 vychovatelství vychovatelka 0,50 I. stupeň ZŠ 44 Výuka na II. stupni je z 88 % zabezpečena pedagogickými zaměstnanci plnícími kvalifikační předpoklady, které jsou dány zákonem o pedagogických pracovnících. Celková pedagogická způsobilost na naší škole je plněna na 92%. V dalších letech je předpokladem docílit aţ 100%. Největším problém školy byla v roce 2008/2009 výuka cizího jazyka. Od školního rokun2009/2010 se podařilo zajistit dalšího kvalifikovaného pedagoga pro výuku anglického jazyka. Řada zaměstnanců ve školním roce 2008/2009 si doplnila potřebné vzdělání ukončením 17

20 studia na vysoké škole formou kombinovaného studia, nebo v rámci celoţivotního vzdělávání. Velmi dobrá je také situace ve speciálních třídách, kde od školního roku 2008/2009 bude výuka zabezpečena téměř 100% speciálnímu pedagogy. Vedení školy se snaţí vytvářet optimální podmínky pro stabilizaci pedagogického sboru. V tomto směru dochází k změnám v personálním obsazení především z důvodů odchodů do starobních důchodů, nebo na mateřskou dovolenou. Pedagogický sbor postupně mládne, průměrný věk pedagogického sboru je 43,4 let. Věkové složení pedagogického sboru Do 30 let 31 až 40let 41 až 50 let 51 až Důchodový Ped. důch.věk věk zaměstnanci celkem/ţen celkem/ţen celkem/ţen celkem/ţen celkem/ţen celkem/ţen s odbornou kvalifikací 5/5 12/11 15/13 5/3 2/2 39/29 bez odborné kvalifikace 0/0 0/0 2/2 1/1 0/0 3/2 nově přijatí pedagogové 0/0 1/ /0 1/1 ukončené prac. poměry odchody do důchodu /0 2/2 2/2 2. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Jak bylo zdůrazněno v bodě 1.ve školním roce 2008/2009 se vedení školy zaměřilo na podporu vzdělávání pedagogických zaměstnanců školy v oblasti doplňování kvalifikačních předpokladů. Vzdělávací kurzy Aktivity a vzdělávací akce DVPP Počet pedagogů Jak zvýšit zájem o učivo pohybem, dramatizací a vyuţitím stolních her 1 Klíč k jazykům Anglický jazyk 5 Hodnocení a sebehodnocení 1 Aktuální změny právních předpisů ve školské praxi 1 Efektivní metody výuk Jak aktivizovat ţáky 1 Neukázněný a neprospívající ţák (nic neumí a ještě zlobí) 2 Cesty k efektivnější výuce aktivity vedoucí k naplňování průřezových témat 1 Motivační náměty a metody ve výuce zeměpisu 1 Kdyţ jen angličtina nestačí 2 Humor v hodinách českého jazyka a literární výchovy 1 Tvořivá škola činnostní učení ve výuce AJ ve 3. ročníku 1 Tvořivá škola činnostní učení ve výuce přírodovědy ve ročníku 1 Tvořivá škola činnostní učení Čtení a psaní s porozuměním ve výuce ČJ 4. a 5. r. 1 Tvořivá škola činnostní učení ve výuce matematiky ve 4. a 5. ročníku 1 Hrajeme si spolu Společná výchova řeči dětí a rodičů 1 Učíme se hrou III 1 Hrajeme si spolu novinky pomůcek a metodických materiálů ve výchově řeči 1 Oxford Methodology Day form Primary Teachers 2 Ochrana reprodukčního zdraví a prevence HIV/AIDS 1 Český parlament a parlamentarismus 1 Den geografie (UJEP Ústí nad Labem) 1 Současně škola umoţňovala svým pracovníkům pravidelnou účast na vzdělávacích programech a akcích, které pořádá NIDV Praha s krajskou pobočkou v Liberci a Centrum 18

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 Z Á K L A D N Í Š K O L A C H R A S T A V A náměstí 1.máje 228, okres Liberec příspěvková organizace tel/fax. 485143331 IČ: 72741643 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 Výroční zpráva

Více

Vlastní hodnocení školy

Vlastní hodnocení školy Základní škola, Příbram Březové Hory, Prokopská 337 261 01 Příbram VI tel. 318 623817; 607543945 tel., fax 318 635739 E-mail: 3zs@pbm.czn.cz www.zsbrezovehory.cz Vlastní hodnocení školy za období školního

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za období od 1. 9. 2009 do 30. 6. 2010 1 Základní škola Petřiny - sever, Praha 6, Na Okraji 43/305, PSČ 162 00 e-mail:skola@zspetriny.cz Tel/Fax 235090730/235090752

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za období od 1. 9. 2011 do 30. 6. 2012 1 Základní škola Petřiny - sever, Praha 6, Na Okraji 43/305, PSČ 162 00 e-mail:skola@zspetriny.cz Tel/Fax 235090730/235090752

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2007/2008 Základní škola T.G.Masaryka Otrokovice příspěvková organizace 2 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 zpracována dle 10 odst. 3, 12

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014. Základní škola, Vlašim, Březinská 1702

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014. Základní škola, Vlašim, Březinská 1702 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Základní škola, Vlašim, Březinská 1702 Ve Vlašimi dne 17. 9. 2014 Č.j.: ZŠ/298/2014 Mgr.Ilona Benešová ředitelka 1 Obsah 1 Základní údaje o škole

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2010/2011. Zpracovala: Mgr. Libuše Vlková, ředitelka školy a kolektiv spolupracovníků

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2010/2011. Zpracovala: Mgr. Libuše Vlková, ředitelka školy a kolektiv spolupracovníků Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/2 Zpracovala: Mgr. Libuše Vlková, ředitelka školy a kolektiv spolupracovníků Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/2. Základní

Více

Základní škola, Liberec, Křížanská 80, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Základní škola, Liberec, Křížanská 80, příspěvková organizace. Výroční zpráva Výroční zpráva 2010/2011 V Liberci 31. 8. 2011 Výroční zprávu za školní rok 2010/11: Zpracovala: Předkládá: Projednala: Mgr. Eva Slováková, ředitelka školy Mgr. Eva Slováková, ředitelka školy pedagogická

Více

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 9-2010. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 9-2010. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Výroční zpráva o č i n n o s t i š k o l y z a r o k 2 0 0 9-2010 Zpracovatel: Mgr. Miloš Mayer, ředitel školy OBSAH

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009 (zpracována dle 10 odst. 3 školského zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění a podle 7 novely 225/2009 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Základní škola, Liberec, Křížanská 80, příspěvková organizace Tel./fax. 482 712 603, email: zs18@volny.cz. Výroční zpráva 2005/2006

Základní škola, Liberec, Křížanská 80, příspěvková organizace Tel./fax. 482 712 603, email: zs18@volny.cz. Výroční zpráva 2005/2006 Osnova: 1. Charakteristika školy...2 2. Organizace vzdělávání a výchovy...3 3. Údaje o žácích, výsledky výchovy a vzdělání...4 4. Údaje o pracovnících školy, jejich kvalifikaci, praxi a způsobilosti...6

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Liberec, Kostelní 9, příspěvková organizace

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Liberec, Kostelní 9, příspěvková organizace Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Liberec, Kostelní 9, příspěvková organizace Adresa školy: Kostelní 9, 460 31 Liberec 2 Tel., fax 485 100 750 e-mail : eva.semusiova@szs-lib.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Frýdlant, okres Liberec Purkyňova 510, 464 01 Frýdlant 482 312 197/ ředitelka 482 772 795 IČO: 63154617 zakladni-skola@volny.cz Výroční zpráva

Více

Základní škola Moravská Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy. zpracoval : Mgr. Petr Vágner ředitel školy. V Moravské Třebové 24.8.

Základní škola Moravská Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy. zpracoval : Mgr. Petr Vágner ředitel školy. V Moravské Třebové 24.8. zpracoval : Mgr. Petr Vágner ředitel školy V Moravské Třebové 24.8.2009 Projednáno pedagogickou radou 31.8.2009 1 Osnova výroční zprávy 1. Základní údaje o škole 2 2. Přehled realizovaných vzdělávacích

Více

VI 337, 261 01 318 623817 318 635739 607543945 E-

VI 337, 261 01 318 623817 318 635739 607543945 E- Základní škola, Příbram Březové Hory, Prokopská 337, 261 01 Příbram VI tel. 318 623817 tel., fax 318 635739 m. 607543945 E-mail: 3zs@pbm.czn.cz www.zsbrezovehory.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní

Více

Základní škola Bodláka a Pampelišky, o.p.s. Veliš 40, okr. Jičín, tel. 493 773 611, 605 960 279, e-mail: info@zsbp.cz

Základní škola Bodláka a Pampelišky, o.p.s. Veliš 40, okr. Jičín, tel. 493 773 611, 605 960 279, e-mail: info@zsbp.cz Základní škola Bodláka a Pampelišky, o.p.s. Veliš 40, okr. Jičín, tel. 493 773 611, 605 960 279, e-mail: info@zsbp.cz IČO: 259 94 581, č.ú. 185 078 487/0300 ČSOB a.s., IZO 650 059 794, www.zsbp.cz Obsah

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Valašské Meziříčí, Ţerotínova 376, okres Vsetín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Kontakty: tel. 571 611 199 E-mail: zszerotinova@zszerotinova.cz Internet: www.zszerotinova.cz

Více

Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Výroční zpráva je zpracována v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon) a ve znění

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA Školní PÁTOVA rok 2013 406 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČES

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA Školní PÁTOVA rok 2013 406 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČES ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Základní škola, Liberec, Broumovská 847/7, příspěvková organizace Ředitel Základní školy, Liberec, Broumovská 847/7, příspěvková organizace (dále

Více

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr pořádá pořádá Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr Krásný Dvůr 24.08.2013 Zpracovala: Mgr. Ivana Bejčková ředitelka školy 1 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola a Mateřská

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 1 Obsah: AB ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA - úvodní část AB 1. Přesný název školy,

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 a zpráva o hospodaření školy za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 a zpráva o hospodaření školy za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 a zpráva o hospodaření školy za rok 2011 Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Tyršova 446 - příspěvková organizace Tyršova 446, 288 02 Nymburk tel.:

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola Loket, okres Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011 / 2012 Zpracovala: Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady: Josef Novotný Loket, 9.10. 2012 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIA JANA AMOSE KOMENSKÉHO s.r.o., Bystřická 275/27, Dubí, 417 03

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIA JANA AMOSE KOMENSKÉHO s.r.o., Bystřická 275/27, Dubí, 417 03 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIA JANA AMOSE KOMENSKÉHO s.r.o., Bystřická 275/27, Dubí, 417 03 ŠVP byl vytvořen a inovován v rámci Operačního programu spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více