Z Á K L A D N Í Š K O L A C H R A S T A V A náměstí 1.máje 228, okres Liberec příspěvková organizace tel/fax IČ: VÝROČNÍ ZPRÁVA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z Á K L A D N Í Š K O L A C H R A S T A V A náměstí 1.máje 228, okres Liberec příspěvková organizace tel/fax. 488880712 IČ: 72741643 VÝROČNÍ ZPRÁVA"

Transkript

1 Z Á K L A D N Í Š K O L A C H R A S T A V A náměstí 1.máje 228, okres Liberec příspěvková organizace tel/fax IČ: VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

2 Výroční zpráva o činnosti školy je zpracována: na základě 10 Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a dle 7 Vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 byla schválena školskou radou dne Výroční zprávu za školní rok 2008/2009 vypracoval ředitel školy Mgr. Bc. Aleš Trpišovský.

3 OBSAH ČÁST I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 ČÁST II. ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVY 1. Přehled vzdělávacích programů 4 2. Přehled počtu tříd a ţáků volitelné předměty, zájmové útvary 4 ČÁST III. VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ VÝSLEDKY ŠKOLY 1. Výchovně vzdělávací proces ve šk. roce 2007/ Rozloţení počtu tříd a ţáků Prospěch ţáků Přehled výchovných opatření Počet omluvených a neomluvených hodin SCIO Akce MaK Účast ţáků školy na soutěţích a olympiádách Účast školy na projektech ESF.. 13 ČÁST IV. DALŠÍ SLEDOVANÉ OBLASTI VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI 1. Poradenské sluţby na škole Údaje o přijímacím řízení.. 15 ČÁST V. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY 1. Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků Další vzdělávání pedagogických pracovníků. 18 ČÁST VI. DALŠÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1. Materiálně technické podmínky Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Oblast spolupráce s dalšími subjekty. 21 ČÁST VII. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKCE PROVEDENÉ ČŠI. 22 ČÁST VIII. VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY. 22 ČÁST IX. ZÁVĚR 23 ČÁST X. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ. příloha ČÁST XI. ZPRÁVA O PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI.. příloha

4 ČÁST I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy: Základní škola Chrastava, náměstí 1.máje 228,okres Liberec- příspěvková organizace Sídlo školy: náměstí 1. máje 228, Chrastava, okres Liberec IZO: IČ: Právní forma: příspěvková organizace www stránky: Zřizovatel: Město Chrastava Adresa: náměstí 1. máje 1, Chrastava IČ: Druh a typ školy: Základní škola I. a II. stupeň ZŠ (vzdělávací program Základní škola a Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola směrů, cest a moţností) Speciální třídy (vzdělávací program ZvŠ, PŠ a Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola směrů, cest a moţností příloha upravující vzdělávání ţáků s lehkým mentálním postiţením) Kapacita: 856 ţáků IZO: Školní druţina Kapacita: 118 ţáků IZO: Datum zařazení do sítě: 1. ledna 2003 Ředitel školy: Mgr.Bc. Aleš Trpišovský Zástupce ředitele školy pro výchovu a vzdělávání: RNDr. Irena Lejsková Zástupce ředitele pro ekonomiku a provoz: Bc. Renata Hradcová Poradenské služby: Mgr. Iveta Steidlová (výchovná poradkyně) Ing. Jiřina Suchá (koordinátor prevence rizikového chování) Školská rada: ustanovena dne sloţení: zástupci zřizovatele Mgr. Alena Páchymová (předseda), Hana Urbanová zástupci pedagogického sboru RNDr. Irena Lejsková, Mgr. Jana Řeháková zástupci rodičovské veřejnosti (zákonných zástupců ţáků) MUDr. Eva Štičková, Mgr. Kateřina Kašková 2

5 Základní charakteristika školy: Základní škola Chrastava je spádovou školou v městě s přibliţně obyvateli. Ve 30 ti třídách ji navštěvuje okolo 600 ţáků. Z toho jsou čtyři třídy určeny pro ţáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Současná škola vznikala postupným slučováním tří samostatných subjektů dvou základních škol a jedné zvláštní školy. Od reformy státní správy, tedy od , škola vystupuje jako jeden samostatný právní subjekt. Zařízení celkem spravuje tři budovy. Dvě z nich byly postaveny pro školské účely, jedna slouţila jako okresní soud. Budovy jsou od sebe vzdáleny 5 aţ 10 minut chůze. Do kaţdé budovy jsou začleněny třídy 1. i 2. stupně a v jedné jsou dále umístěny speciální třídy a oddělení školní druţiny. budova v Revoluční ulici budova na náměstí 1. máje budova v Revoluční ulici 3

6 ČÁST II. ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVY 1. Přehled vzdělávacích programů školy Škola vyučuje ţáky podle čtyř vzdělávacích programů. Vedle vzdělávacího programu Základní škola, č.j /96-2, který je v současnosti jiţ vzdělávacím programem na ústupu a který je uplatňován v běţných třídách, realizujeme vlastní školní vzdělávací program s motivačním názvem Škola směrů cest a moţností. Tímto programem jsme vyučovali ţáky 1.,2., 6. a 7. ročníků běţných i speciálních tříd (příloha pro vzdělávání ţáků s lehkým mentálním postiţením). Ve speciálních třídách, určených pro ţáky se zdravotním postiţení, jsou dále pouţívány dva vzdělávací programy: Zvláštní škola - č.j /97-22 jako skupinová integrace v základní škole a Pomocná škola - č.j /97-22 jako individuální integrace ve vlastních speciálních třídách. Současně škola realizuje individuální integraci ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami v běţných třídách. V těchto případech se jedná o integraci ţáků se specifickými poruchami učení, se zrakovým, sluchovým a tělesným postiţením. 2007/ /2009 Třída název číslo jednací Třída název číslo jednací 2.-5., Základní škola 16847/ , Základní škola 16847/ , ZvŠ 22980/ , ZvŠ 22980/ ,6 a 10. PŠ 24035/ a 7. PŠ 24035/ a 6. ŠVP pro ZV Škola směrů, cest a moţností 1.,2. a 6.,7. ŠVP pro ZV Škola směrů, cest a moţností 2. Přehled počtu tříd a žáků / podle zahajovacího výkazu k daného školního roku / Počet ţáků na naší škole ve školním roce 2008/2009 kopíroval obecný trend demografické křivky sloţení obyvatelstva ČR. Byl zaznamenán pokles, který bude pokračovat ještě ve školním roce 2009/2010. Pokles ţáků by se měl pravděpodobně stabilizovat aţ počátkem školního roku 2010/2011. Podle demografické prognózy by škola v následujících letech měla vykazovat 550 aţ 600 ţáků. 2007/ /2009 Počet tříd žáků Počet tříd žáků Základní škola Základní škola Speciální třídy 4 34 Speciální třídy 4 39 Celkem škola Celkem škola Oddělení ŠD Oddělení ŠD Volitelné předměty, zájmové útvary Tradičním cílem školy, ve vztahu k nabídce volitelných předmětů, bylo jednak poskytnout bohatou nabídku předmětů a jednak umoţnit ţákům moţnost vlastní volby. Tato forma a široká 4

7 nabídka je zárukou naplnění smyslu volitelných předmětů, který spatřujeme v zajištění rozvoje potřebných kompetencí ţáků. V tomto školním roce byla poprvé zavedena nabídka dalšího cizího jazyka, Ţáci 7. ročníků si mohli zvolit anglický nebo německý jazyk. Ti ţáci, kteří nevyuţili nabídku cizího jazyka, si volili nepovinný předmět seminář z matematiky a českého jazyka.. Způsob zabezpečení a organizace volitelných předmětů na naší škole také kladně hodnotila česká školní inspekce. Nabídku předmětů lze povaţovat za velmi dobrou a vysoce kvalitní. Volitelný předmět Počet skupin Počet žáků 7.roč. 8.roč 9.roč Informatika Seminář z biologie Matematicko fyzikální seminář Literární seminář Technika administrativy Sportovní hry Německý jazyk (druhý cizí jazyk ) Anglický jazyk (druhý cizí jazyk) Cvičení z českého jazyka Cvičení z matematiky Zájmovou činnost školy jsme realizovali tak, aby byla bohatá, různorodá a zajímavá a svojí nabídkou tak umoţňovala uspokojit ţáky nejrůznějšího věku a zaměření. Ţáci měli moţnost navštěvovat řadu krouţků, které ve svém volném čase vedou učitelé a vychovatelky naší školy. Velmi pozitivní je existence od minulého školního roku krouţku nápravy řeči. Další moţností naplnění volného času mají ţáci v různých zájmových organizacích, kterých působí v našem městě celá řada. zájmové kroužky Sborový zpěv Hra na flétnu Německý jazyk Krouţek logopedie 2 krouţky Příprava na přijímací zkoušky z českého jazyka 3 skupiny Příprava na přijímací zkoušky z matematiky Krouţek basketbalu Krouţek florbalu Výtvarný krouţek Krouţek aerobiku Moje první pokusy Pohybové hry Počet žáků / ročník 28/2.-5.ročník 10/I.stupeň, 6.ročník 14/2..ročník 25/1.-5.ročník 36/9.ročník 22/9.ročník 14/6.-7.ročník 21/8.-9.ročník 25/2.-6.ročník 35/2.-9.ročník 15/4.-5.ročník 19/2.-5.ročník 5

8 Zájmové kroužky - pokračování Bystré hlavičky Romský taneční krouţek Španělské tance Krouţek počítačů 2 krouţky Počet žáků / ročník 13/4.ročník 13/2.-5.ročník 23/3.-5.ročník 6

9 ČÁST III. VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ VÝSLEDKY ŠKOLY 1. Výchovně vzdělávací proces ve školním roce 2008/2009 Ve školním roce 2008/2009 byla nejvýznamnější změnou v zajištění výchovně vzdělávacího procesu realizace vlastního školního vzdělávacího programu, na kterém jsme pracovali uplynulé dva školní roky. Náš vzdělávací program nese motivační název Škola směrů, cest a možností. Uţ ta skutečnost, ţe jsme jedinou školou v Chrastavě, nás směřuje k tomu, ţe musíme poskytnout vzdělání nejširšímu spektru ţáků nejen místních, ale i dojíţdějících z okolních obcí. Navíc naše škola uskutečňuje vzdělávání ţáků se zdravotním postiţením formou individuální i skupinové integrace. Z toho vyplývá, ţe není reálné určité specifické zaměření našeho vzdělávacího programu. Více jsme se však zaměřili na výuku cizích jazyků, českého jazyka a matematiky. Tyto předměty jsme posílili hodinovými dotacemi. Naším úkolem je rozpoznávat individuální možnosti jednotlivých ţáků tak, aby si je sami uvědomili a dokázali jich vyuţít. Chceme jim ukázat nejrůznější cesty ke vzdělání nejen na naší škole, ale i v budoucím ţivotě. Těmito cestami máme na mysli co nejširší spektrum uplatňovaných přístupů, metod a forem výuky. Na jejich základě by si naši absolventi měli budovat klíčové kompetence pro nejrůznější oblasti lidského ţivota a najít správný směr svého profesního zaměření a svého budoucího smysluplného ţivota. 2. Rozložení počtu tříd a žáků: Běţné třídy (program ZŠ, ŠVP) počet tříd celkový počet žáků počet žáků na třídu počet žáků na učitele 2007/ / / / / / / / ,38 22,50 16,77 17,27 Speciální třídy (program ZvŠ, PŠ, ŠVP) počet spec. tříd celkový počet žáků počet žáků na třídu počet žáků na učitele 2007/ / / / / / / / ,5 9,75 8,5 9,28 Celá škola (program ŢŠ, ŠVP, ZvŠ, PŠ) počet tříd ZŠ celkový počet žáků počet žáků na třídu počet žáků na učitele 2007/ / / / / / / / ,70 20,67 15,21 15,87 7

10 Ve školní roce 2008/2009 byl zaznamenán pokles o 11. ţáků. A proto vedení školy provedlo nutné opatření, které se týkalo sníţení počtu tříd. Jednak došlo k úbytku jedné třídy na prvním stupni a jednak byly sloučeny tři osmé třídy do dvou tříd devátých. Problematika výkonu školy byla řešena ve školním roce 2008/2009 tak, ţe došlo k nárůstu průměrné naplněnosti třídy na 22,5 ţáka ve 24 třídách, resp ţáka ve 28 třídách. Disproporce je dána zápočtem speciálních tříd. 3. Prospěch žáků Ţáci běţné třídy (program ZŠ, ŠVP) prospěl Ročník počet žáků s vyznamenáním prospěl neprospěl šk. rok 2007/ / / / / / / / celkem Ţáci speciální třídy (program ZvŠ, PŠ, ŠVP ) prospěl Ročník počet žáků s vyznamenáním prospěl neprospěl šk. rok 2007/ / / / / / / / PŠ celkem

11 Ţáci celá škola (program ŢŠ, ŠVP, ZvŠ, PŠ) prospěl Ročník počet žáků s vyznamenáním prospěl neprospěl šk. rok 2007/ / / / / / / / PŠ celkem Ve výsledcích výchovně vzdělávacího procesu (vzhledem k hodnocení ţáků) byl zaznamenán mírný posun oproti školnímu roku 2007/208. Stoupající počet neprospívajících ţáků je pravděpodobně dán obrazem stavu společnosti a vzrůstajícím nezájmem ţáků o vzdělávání. Na druhou stranu výrazný počet ţáků s vyznamenáním a ţáků prospívajících je jistě výsledkem systematické a cílevědomé práce celého pedagogického sboru. 4. Přehled výchovných opatření /2.pololetí/ Oblast výchovných opatření a udělování jejich jednotlivých forem je součástí školního řádu. Ve školním roce 2008/2009 došlo k mírnému poklesu četnosti udělených výchovných opatření při porušení povinností stanovených školním řádem v běţných třídách. Naopak ve speciálních třídách došlo k jejich mírnému nárůstu. Pozitivním jevem je větší počet oceněných ţáků pochvalami za různé školní aktivity a za déletrvající úspěšnou školní práci. Ţáci běţné třídy (program ZŠ, ŠVP) stupeň z chování 2007/ /2009 počet % počet % NTU 11 1, ,85 TD 10 1, ,36 ŘD 17 3, , , , ,89 4 0,07 Pochvaly 53 9, ,15 9

12 Ţáci speciální třídy (program ZvŠ, PŠ, ŠVP) stupeň z chování 2007/ /2009 počet % počet % NTU 1 2, TD 3 8,82 3 8,54 ŘD 3 8, , , , ,38 Pochvaly 1 2,94 3 7,69 Ţáci celá škola (program ŢŠ, ZvŠ, PŠ) stupeň z chování 2007/ /2009 počet % počet % NTU 22 3, ,73 TD 13 2, ,32 ŘD 20 3, , , , , ,73 Pochvaly 54 9, ,05 5. Počet omluvených a neomluvených hodin Ve školním roce 2008/2009 přetrvávají problémy s absencí ţáků ve vyučování. Nejsme spokojeni s vývojem zameškaných vyučovacích hodin našich ţáků. Naši výchovně vzdělávací práci narušují problémy spojené nejen s absencí neomluvenou, ale často i omluvenou formálně, tak ţe je prakticky kryta rodiči a ţáci tak bezdůvodně ve vyučování chybí. Pravděpodobně hlavním důvodem nárůstu takové absence je to, ţe převáţná část dětí s výrazným počtem zameškaných hodin pochází ze sociálně narušených rodin, kde rodiče neplní své základní povinnosti ve výchově. Výrazný negativní vliv sociálně a kulturně slabého rodinného prostředí se projevuje neadekvátním chováním a jednáním těchto ţáků. Těmto dětem chybí pozitivní motivace, účelné a uspokojivé trávení volného času. počet hodin a průměr na jednoho ţáka běţné třídy (program ZŠ, ŠVP) omluvené h. průměr na 1 ž neomluvené h. průměr na 1 ž 1.pololetí , ,51 2.pololetí , ,63 celkem , ,13 10

13 počet hodin a průměr na jednoho ţáka speciální třídy (program ZvŠ, PŠ, ŠVP) omluvené h. průměr na 1 ž neomluvené h. průměr na 1 ž 1.pololetí , ,82 2.pololetí , ,85 celkem , ,67 počet hodin a průměr na jednoho ţáka celá škola (program ŢŠ, ŠVP, ZvŠ, PŠ) omluvené h. průměr na 1 ž neomluvené h. průměr na 1 ž 1.pololetí , ,54 2.pololetí , ,94 celkem , ,74 6. SCIO (Mapa školy) Mapa školy je projekt zaměřený na analýzu školního klimatu. Rozsáhlým dotazníkovým šetřením mezi ţáky, rodiči a v pedagogickém sboru jsme zjišťovali důleţité informace o vztazích, názorech, postojích, přáních a očekáváních všech zúčastněných, které jsou velmi významné pro chod celé školy při vytyčování cílů a jejich implementaci. Od tohoto projektu si slibujeme získat objektivní podklady jednak pro tvorbu vlastního hodnocení. Vzhledem k tomu, ţe naše škola bude zpracovávat vlastní hodnocení za období tří školních let, budou výsledky z šetření východiskem pro zpracování výroční zprávy za rok 2009/2010. Projekt Mapa školy samozřejmě od samého počátku počítá s opakováním výzkumu tak, aby bylo v dalším roce umoţněno porovnávat starší a novější výsledky. Tím je moţno sledovat, jak se daří dosahovat cílů školy a reagovat tak na problémy či nečekané změny. 7. Akce MaK Činnost organizace Mládeţ a kultura - MaK má na škole dlouhodobou tradici. Organizačním zajištěním, komunikací s divadly a dalšími kulturními organizacemi byla v tomto školním roce byla pověřena paní učitelka Mgr. Ludmila Joţáková. Z libereckých divadel jsme v uplynulých letech upřednostňovali Naivní divadlo, protoţe našim ţákům dotovalo cenu jízdného. Pro letošní rok však byly náklady na dopravu vyšší a proto vyučující po zralé úvaze vybrali daleko menší počet představení v Liberci. Vyučující i nadále vybírali pořady tak, aby ţáci kaţdé třídy během školního roku navštívili alespoň jedno kulturní představení, neboť pro některé ţáky je toto jediná moţnost seznámení s tímto druhem kulturního vyţití. Vzhledem ke stoupající ceně za jednotlivé akce se snaţíme umělce pozvat přímo do Chrastavy, do budovy školy nebo kina, s jehoţ provozovatelem aktivně spolupracujeme. Některá představení uskutečňujeme společně se Společenským klubem Městského úřadu v Chrastavě. 11

14 Dále pro představu uvádíme seznam akcí a počet zúčastěných tříd: Naivní divadlo 3 představení 8 tříd Budova školy (včetně sálu kina ) 4 kulturní akce 26 tříd Lidové sady Liberec 1 kulturní akce 7 tříd Název představení Zpátky do Evropy Jednou v roce na Vánoce Kufr Pečení holubi Sedm biblických příběhů Písmenková polívka Alibaba a čtyřicet loupeţníků Jak se zachraňuje Země Třída třídy II. stupně 1.,2. třídy třídy 6. třídy 5.,6. třídy 1. třídy 2.,3. třídy třídy 8. Účast žáků školy na soutěžích, olympiádách V následující tabulce jsou uvedena nejvýznamnější umístění, popřípadě finálové úspěchy, které v konkurenci ostatních škol přispívají ke zviditelnění naší školy. Soutěž Družstvo/jméno Disciplína Umístění Pohár rozhlasu, okresní kolo,mladší ţáci druţstvo lehká atletika 5.místo Pohár rozhlasu, okresní kolo,starší ţáci druţstvo lehká atletika 7.místo Atletický čtyřboj, okresní kolo,mladší ţáci druţstvo lehká atletika 7.místo Pohár AŠSK oblastní kolo, starší ţáci druţstvo kopaná 2.místo Liberecká liga ml.ţáci druţstvo házená 4.místo Olympiáda mládeţe v LA Tomáš Hájek dálka 3.místo Ekologická olympiáda druţstvo starší druţstvo mladší 1.místo 2. místo Dějepisná olympiáda Stanislav Nejman 4. místo Matematická olympiáda Pythagoriáda Dopravní soutěţ mladých cyklistů - okresní kolo Stanislav Koleník druţstvo starší druţstvo mladší 2. místo 2.místo 3.místo Vedle jiţ tradičních sportovních soutěţí v lehké atletice a kopané jsme se v uplynulém školním roce účastnili i dalších soutěţních aktivit. Vynikajících výsledků jsme jiţ tradičně dosáhli 12

15 v ekologické olympiádě a dopravních soutěţích. Nově jsme začali dosahovat výborných výsledků v dějepisné olympiádě, matematických a dopravních soutěţích. Přestoţe jsme se v řadě dalších soutěţí neztratili a dokázali jsme se prosadit a vybojovat vynikající umístění, ve sportovních soutěţích to byl další rok ústupu ze slávy. Jedná se především o lehkoatlatletické soutěţe, které nám v uplynulých letech přinášely značné medailové radosti. 9. Účast školy na projektech ESF Škola v roce 2008/2009 vstoupila jako partnerská škola do dvou projektů v rámci ESF (resp. v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost) Učíme kompetence kompetentně a Školy v pohybu. Učíme kompetence kompetentně Projekt je směřován do podpory dalšího vzdělávání pracovníků školy. Poţadavky na přístup k výuce (v podmínkách školního vzdělávacího programu) je pro pedagogy velmi náročný, především časově. Současně se jim však naskýtají široké moţnosti uplatnění vhodných metod a forem výuky. Účast na projektu by měla pedagogům pomoci při realizaci školního vzdělávacího programu, především ve snaze vytvářet u ţáků klíčové kompetence. V rámci projektu bude část pedagogického sboru vyškolena v lektorských dovednostech. Následně se uskuteční sled školení jednotlivých modulů zaměřených na moţnosti uplatnění dílčích částí kompetencí ve školní práci. Na základě realizovaných aktivit budou pedagogové schopni dané kompetence směřovat do jednotlivých vzdělávacích oblastí školního vzdělávacího programu. Celý projekt bude realizován ve dvou letech. Ve školním roce 2008/2009 jsme prošli vstupními školeními na týmovou spolupráci. Hlavní obsah projektu bude realizován v následujících školních letech.ukončení se předpokládá v březnu Školy v pohybu Cílem je škola jako učící se organizace. Projekt se zaměřuje na vytvoření motivujícího prostředí pro všechny zúčastněné strany výchovně vzdělávacího procesu. Program tohoto projektu je zaloţen na definování kvality školy na základě uplatňování strategického plánování a systému vyhodnocování výsledků vzdělávání. Projekt je realizován v období od října 2009 do září 2010 formou vzdělávacích modulů a stáţí pedagogů na jiných základních školách. 13

16 Část IV. DALŠÍ SLEDOVANÉ OBLASTI VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI 1. Poradenské služby na škole Poradenské sluţby na naší škole byly ve školním roce 2008/2009 realizovány prostřednictvím institutu výchovného poradenství a prevence rizikového chování. Výchovné poradenství bylo organizačně začleněno pod jednoho výchovné poradce Mgr. Ivetu Steidlovou. Metodikem prevence rizikového chování byla Ing. Jiřina Suchá. Jejich činnosti jsou vymezené Vyhláškou č. 72/2005 Sb. O poskytování poradenských sluţeb ve školách a školských poradenských zařízeních. Kompetence poradenských sluţeb jsou na škole nastaveny tak, aby byly jednoznačně vymezeny pravomoci a přitom byla zajištěna moţnost vzájemného zástupu. Hlavní činnosti poradenských služeb ve školním roce 2008/2009: 1) Oblast profesní orientace žáků - zajišťování besed s náborovými pracovníky - návštěva Veletrhu vzdělávání EDUCA v Liberci - exkurze na Úřad práce v Liberci- náplň práce ISSŠ a testy zájmu - účast na akcích týkajících se profesní orientace ţáků naší školy- Den pro holky - akce Krajského úřadu Libereckého kraje na podporu technických oborů - zajištění účasti náborářů a dalších pracovníků různých středních škol na třídních schůzkách 9.tříd - spolupráce s Republikovým centrem vzdělanosti při realizaci projektu Comdi- volba povolání ţáků Libereckého kraje- testování vědomostí, dovedností a znalostí ţáků 8. tříd - zajištění účasti na projektu Příprava na přijímací zkoušky- modul A od společnosti SCIO - jednání s rodiči při schůzkách o budoucí profesi jejich dětí- individuální konzultace 2) oblast vzdělávání žáků se speciálními potřebami - spolupráce s třídními učiteli při tvorbě individuálních vzdělávacích plánů- zajišťování odborného poradenství při tvorbě IVP - zajišťování speciálních pomůcek pro integrované ţáky - kontrola reedukačních činností -kontrola práce učitelů s integrovanými ţáky - vedení dokumentace integrovaných ţáků 3) oblast výchovných problémů - účast na výchovných komisích při řešení výchovného či vzdělávacího problému - spolupráce s třídními učiteli při řešení výchovných problémů (prevence sociálně patologických jevů, pohovory se ţáky) - úzká spolupráce s metodikem školní prevence a vedením školy 4) oblast spolupráce s dalšími institucemi - účast na setkání výchovných poradců Libereckého kraje organizovaných Pedagogickopsychologickou poradnou v Liberci - spolupráce s Policií České republiky či Městskou policií v Chrastavě - spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Liberci a jednotlivými speciálně pedagogickými centry ( SPC pro tělesně postiţené v Liberci, SPC pro zrakově postiţené v Liberci, SPC pro děti s vadami řeči a sluchu v Liberci, SPC v Jablonci nad Nisou) - spolupráce s oddělením sociálně- právní ochrany dětí Magistrátu města Liberce - spolupráce s Odborem školství, tělovýchovy a mládeţe Krajského úřadu Libereckého kraje 14

17 5) oblast prevence rizikového chování - kontrola realizace Minimálního preventivního programu školy - aktivity zaměřené na prevenci problémového chování, záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu a dalších projevů rizikového chování - metodické vedení třídních učitelů a ostatních pedagogických pracovníků při zachycování signálů spojených s moţností rozvoje rizikového chování u jednotlivých ţáků, skupin ţáků, tříd - kontaktování odpovídajících odborných pracovišť v případě výskytu rizikového chování - zajišťování a předávání odborných informací o problematice rizikového chování, o nabídkách programů a projektů - vyhledávání a orientační šetření ţáků s projevy rizikového chování, poskytování poradenských sluţeb těmto ţákům a jejich zákonným zástupcům, případně zajišťování péče odpovídajícího odborného pracoviště Neomluvená absence (záškoláctví) 2007/ /2009 Celé zařízení včetně speciálních škol Neomluvená absence opět proti minulému školnímu roku vzrostla. Hlavní podíl na ní však má pouze několik jednotlivých ţáků, kteří vysokou individuální absencí zvyšují její celkový počet. Velkou roli v této absenci hraje nezodpovědnost a benevolence zákonných zástupců, zvláště z méně funkčních a neúplných rodin. Tyto případy jsou řešeny se zákonnými zástupci, přestupkovou komisí Magistrátu města Liberce, Policií ČR a Oddělením sociálně právní ochrany dětí MML. Rovněţ se vyskytují případy, kdy rodiče kryjí neomluvenou absenci svých dětí a podporují skryté záškoláctví. Díky spolupráci výchovného poradce a metodika prevence s dětskými lékařkami se daří tyto případy minimalizovat. Problémy související s jevy rizikového chování ţáků se řeší vţdy velmi taktně, v souladu s platnými právními předpisy, ve spolupráci s třídními učiteli, metodikem prevence, výchovným poradcem, vedením školy a hlavně se zákonnými zástupci. 2. Údaje o přijímacím řízení Gymnázia 8 letá 6 letá 4 letá SOŠ SOU s maturitou SOU, U tří a dvou leté Přihl. Přij. Přihl. Přij. Přihl. Přij. Přihl. Přij. Přihl. Přij. Přihl. Přij Ve školním roce 2008/2009 poprvé ţáci odevzdávali tři přihlášky na střední školy. Většina z nich tento systém přivítala a vyuţila této moţnosti. Vzhledem k tomu, ţe se přijímalo pouze na základě prospěchu na vysvědčení, byli všichni naši ţáci přijati na jimi vybrané školy. Úspěšnost přijímacího řízení byla tedy stoprocentní. Tento systém se nám nezdá příliš vhodný, protoţe ţáci nemohou prokázat a dokázat úroveň svých znalostí, schopností a dovedností při přijímacích zkouškách, a srovnat se tak s ostatními účastníky přijímacího řízení. Bohuţel se stále setkáváme i s případy, kdy si ţáci odmítají podat přihlášku a po splnění povinné školní docházky jiţ ve vzdělávání 15

18 Celkem odučeno hodin týdně počet učitelů plnící kvalifikační předpoklady počet hodin týdně počet učitelů neplnící kvalifikační předpoklady počet hodin týdně Celkem odučeno hodin týdně počet učitelů plnící kvalifikační předpoklady počet hodin týdně počet učitelů neplnící kvalifikační předpoklady počet hodin týdně Základní škola Chrastava, náměstí 1.máje 228, okres Liberec příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008/2009 Část V. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY 1. Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků (dle Zákona 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících) I.STUPEŇ z toho hodin vyučovaných Vyučovací předměty tj.% tj.% Český jazyk Anglický jazyk Německý jazyk Prvouka Vlastivěda Matematika Přírodověda Hudební výchova Výtvarná výchova Pracovní činnosti Tělesná výchova Celkem II.STUPEŇ z toho hodin vyučovaných Vyučovací předměty tj.% tj.% Český jazyk Anglický jazyk Německý jazyk Dějepis Občanská výchova Zeměpis Rodinná výchova Matematika Informatika Přírodopis Fyzika Chemie Hudební výchova Výtvarná výchova Pracovní činnosti Tělesná výchova Celkem Celkem škola

19 Vedení školy vytvořilo v uplynulých letech velmi dobré podmínky pro pedagogické zaměstnance tak, aby mohli do splnit kvalifikační předpoklady. V současné době má škola pouze tři pedagogické pracovníky, kteří neplní kvalifikačních předpoklady dle zákona o pedagogických pracovnících.. Konkrétní údaje o pracovnících školy Pořadové číslo PP Pracovnízařazení úvazek Kvalifikace Praxe 1. ředitel 1,00 1.stupeň ZŠ, Vv zást. řed. 1,00 všeob. vzděl. předměty ZŠ asš učitel 1,00 1.stupeň učitel 1,00 1.stupeň učitel 1,00 Čj,Hv učitel 1,00 1.stupeň učitel 1,00 TV, Ov 2 8. učitel 1,00 l.stupeň 3 9. učitel 0,41 M, F učitel 1,00 1.stupeň učitel 0,36 1.stupeň, Čj učitel 1,00 Čj,Nj, učitel 1,00 1.stupeň učitel 1,00 M,F učitel 0,91 Čj, Ov učitel 0,45 Aj,D učitel 1,00 Ch, Pč učitel 1,00 M, Nj učitel 1,00 všeob. vzděl. předměty ZŠ a SŠ učitel 1,00 M,Z učitel 1,00 1.stupeň učitel 1,00 bez kvalifikace učitel 1,00 1.stupeň učitel 1,00 Čj, D učitel 1,00 1. stupeň ICT 1,00 M, Tv učitel 1,00 1. stupeň vých. por. 1,00 Čj,D preventista 1,00 všeob. vzděl. předměty ZŠ a SŠ učitel 1,00 Čj,Vv učitel 1,00 1.stupeň učitel 1,00 Př,Z,Pč učitel 1,00 1.stupeň učitel 1,00 spec. pedagog učitel 1,00 spec. pedagog učitel 1,00 spec. pedagog učitel 1,00 spec. pedagog učitel 0,32 bez kvalifikace ved. vychovatelka ŠD 1,00 vychovatelství vychovatelka 0,75 vychovatelství vychovatelka 1,00 vychovatelství vychovatelka 0,50 I. stupeň ZŠ 44 Výuka na II. stupni je z 88 % zabezpečena pedagogickými zaměstnanci plnícími kvalifikační předpoklady, které jsou dány zákonem o pedagogických pracovnících. Celková pedagogická způsobilost na naší škole je plněna na 92%. V dalších letech je předpokladem docílit aţ 100%. Největším problém školy byla v roce 2008/2009 výuka cizího jazyka. Od školního rokun2009/2010 se podařilo zajistit dalšího kvalifikovaného pedagoga pro výuku anglického jazyka. Řada zaměstnanců ve školním roce 2008/2009 si doplnila potřebné vzdělání ukončením 17

20 studia na vysoké škole formou kombinovaného studia, nebo v rámci celoţivotního vzdělávání. Velmi dobrá je také situace ve speciálních třídách, kde od školního roku 2008/2009 bude výuka zabezpečena téměř 100% speciálnímu pedagogy. Vedení školy se snaţí vytvářet optimální podmínky pro stabilizaci pedagogického sboru. V tomto směru dochází k změnám v personálním obsazení především z důvodů odchodů do starobních důchodů, nebo na mateřskou dovolenou. Pedagogický sbor postupně mládne, průměrný věk pedagogického sboru je 43,4 let. Věkové složení pedagogického sboru Do 30 let 31 až 40let 41 až 50 let 51 až Důchodový Ped. důch.věk věk zaměstnanci celkem/ţen celkem/ţen celkem/ţen celkem/ţen celkem/ţen celkem/ţen s odbornou kvalifikací 5/5 12/11 15/13 5/3 2/2 39/29 bez odborné kvalifikace 0/0 0/0 2/2 1/1 0/0 3/2 nově přijatí pedagogové 0/0 1/ /0 1/1 ukončené prac. poměry odchody do důchodu /0 2/2 2/2 2. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Jak bylo zdůrazněno v bodě 1.ve školním roce 2008/2009 se vedení školy zaměřilo na podporu vzdělávání pedagogických zaměstnanců školy v oblasti doplňování kvalifikačních předpokladů. Vzdělávací kurzy Aktivity a vzdělávací akce DVPP Počet pedagogů Jak zvýšit zájem o učivo pohybem, dramatizací a vyuţitím stolních her 1 Klíč k jazykům Anglický jazyk 5 Hodnocení a sebehodnocení 1 Aktuální změny právních předpisů ve školské praxi 1 Efektivní metody výuk Jak aktivizovat ţáky 1 Neukázněný a neprospívající ţák (nic neumí a ještě zlobí) 2 Cesty k efektivnější výuce aktivity vedoucí k naplňování průřezových témat 1 Motivační náměty a metody ve výuce zeměpisu 1 Kdyţ jen angličtina nestačí 2 Humor v hodinách českého jazyka a literární výchovy 1 Tvořivá škola činnostní učení ve výuce AJ ve 3. ročníku 1 Tvořivá škola činnostní učení ve výuce přírodovědy ve ročníku 1 Tvořivá škola činnostní učení Čtení a psaní s porozuměním ve výuce ČJ 4. a 5. r. 1 Tvořivá škola činnostní učení ve výuce matematiky ve 4. a 5. ročníku 1 Hrajeme si spolu Společná výchova řeči dětí a rodičů 1 Učíme se hrou III 1 Hrajeme si spolu novinky pomůcek a metodických materiálů ve výchově řeči 1 Oxford Methodology Day form Primary Teachers 2 Ochrana reprodukčního zdraví a prevence HIV/AIDS 1 Český parlament a parlamentarismus 1 Den geografie (UJEP Ústí nad Labem) 1 Současně škola umoţňovala svým pracovníkům pravidelnou účast na vzdělávacích programech a akcích, které pořádá NIDV Praha s krajskou pobočkou v Liberci a Centrum 18

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 Z Á K L A D N Í Š K O L A C H R A S T A V A náměstí 1.máje 228, okres Liberec příspěvková organizace tel/fax. 485143331 IČ: 72741643 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 Výroční zpráva

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Název projektu: Škola Tobě Název operačního

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY

STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Oblast 1.Podmínky ke vzdělávání Podoblast 1.1 Lidské zdroje 1.2 Materiální zdroje 1.3 Finanční zdroje

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Krouna Krouna 303, 539 43 Krouna Identifikátor školy: 650 045 564 Termín konání inspekce: 10. 12. květen 2006

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB Název školy: Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace (dále jen ZŠ Sokolovská) Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68974639 I.

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

1. část ŠVP VII. verze

1. část ŠVP VII. verze 1. část ŠVP VII. verze platná od 1. 9. 2013 Obsah Identifikační údaje...8 1název ŠVP...8 2údaje o škole...8 3zřizovatel...9 4platnost dokumentu od:...9 Charakteristika školy...10 Úplnost a velikost školy...11

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-70/10 U Gymnázium dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, Stavbařů 5, příspěvková organizace Adresa: Stavbařů 5, 400 11 Ústí

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258 Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Identifikátor školy: 600 096 106 Termín

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa UČEBNÍ PLÁN Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Český jazyk

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

CHARAKTERISTIKA ŠVP CELKOVÉ POJETÍ VZDĚLÁVÁNÍ

CHARAKTERISTIKA ŠVP CELKOVÉ POJETÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHARAKTERISTIKA ŠVP CELKOVÉ POJETÍ VZDĚLÁVÁNÍ Pojetí vzdělávacího programu STROJÍRENSTVÍ je zaměřeno nejen na osvojování teoretických poznatků, ale zejména na rozvíjení klíčových a odborných kompetencí

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 29/21 pro školy samostatně zřízené pro děti a ţáky se zdravotním postiţením 1. Základní údaje o škole Název Základní škola speciální Psáry, Jílovská 141, 252

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Personání

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9. Čajkovského 9/68, 779 00 Olomouc

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9. Čajkovského 9/68, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 Čajkovského 9/68, 779 00 Olomouc Identifikátor: 600 016 935 Termín konání inspekce: 7. - 8. a 12. - 13. únor

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklin@volny.cz * web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.31 únor 2008 Vážení rodiče, dnešní zpravodaj

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Liberec, U Školy 222/6. U Školy 222/6, 460 07 Liberec 7. Identifikátor školy: 600080188

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Liberec, U Školy 222/6. U Školy 222/6, 460 07 Liberec 7. Identifikátor školy: 600080188 Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Liberec, U Školy 222/6 U Školy 222/6, 460 07 Liberec 7 Identifikátor školy: 600080188 Termín konání inspekce: 16., 17. a 20.

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

za za školní rok 2011 1997-2012 98

za za školní rok 2011 1997-2012 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2011 1997-2012 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

6. Hodnocení ţáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení ţáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení ţáků a autoevaluace školy 6.1. Pravidla pro hodnocení ţáků Hodnocení ţáků se řídí Vyhláškou č. 48/2005 Sb., o základním, pokud není zvláštním právním předpisem stanoveno jinak. Rozpracováno

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát PROTOKOL Č. j. ČŠIB-598/11-B o státní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1489/09-P Název školy: Základní škola Tachov, Hornická 1325, příspěvková organizace Adresa: Hornická 1325, 347 01 Tachov Identifikátor:

Více

Minimální program protidrogové prevence

Minimální program protidrogové prevence Minimální program protidrogové prevence Hlavní práce spočívá na třídních vyučujících 1. a 2. stupně a na vychovatelkách školní druţiny, kteří tráví s ţáky nejvíce času. Také je důleţité jednat okamţitě,

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 Platnost od 1. 9. 2012 Platnost

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1028/08-04. okres Tachov, příspěvková organizace Adresa:

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1028/08-04. okres Tachov, příspěvková organizace Adresa: Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1028/08-04 Název školy: Základní škola a mateřská škola Chodová Planá, okres Tachov, příspěvková organizace Adresa: Pohraniční stráže

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 P. Jilemnického 420, 503 01 Hradec Králové Plotiště

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-2048/10-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-2048/10-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIT-2048/10-T Základní škola Hladké Životice okres Nový Jičín, příspěvková organizace Adresa: Hlavní 188, 742 47 Hladké

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Hoštka, okres Litoměřice, příspěvková organizace. Litoměřická 267, 411 72 Hoštka

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Hoštka, okres Litoměřice, příspěvková organizace. Litoměřická 267, 411 72 Hoštka Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Hoštka, okres Litoměřice, příspěvková organizace Litoměřická 267, 411 72 Hoštka Identifikátor: 600 081 753 Termín

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV Název programu: TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení V Litvínově dne 1.9.2015..... Mgr. Pavla Tomášová, ředitelka školy OBSAH ŠVP 1. Identifikační

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) AUTOEVALUACE ŠKOLY A HODNOCENÍ ŽÁKŮ Před tvorbou školního vzdělávacího programu byly využívány dílčí kroky a nástroje evaluace a autoevaluace podle dokumentu zpracovaného školou Struktura a kriteria vlastního

Více

Plán práce školy 2011/2012

Plán práce školy 2011/2012 Obsah: Plán práce školy 20/202 Základní informace o škole Přehled tříd Učební plány Základní školy Moravská Třebová, Kostelní náměstí 2, okres Svitavy pro školní rok 20/202 (s určením disponibilních hodin)

Více

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Učební plán 1. stupeň 1. - 5. ročník oblasti předměty

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy Identifikátor: 600 068 641 Termín konání

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011 1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRO ŢÁKY SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ Mozartova 7, 360 20 Karlovy Vary Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011 V Karlových Varech 15.08.2011 zpracovala: Mgr. Klára Píšová ředitelka

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola J. Š Baara, České Budějovice. Adresa: Jírovcova 967/9/a, 370 01 České Budějovice. Identifikátor školy: 600 057 640

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola J. Š Baara, České Budějovice. Adresa: Jírovcova 967/9/a, 370 01 České Budějovice. Identifikátor školy: 600 057 640 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola J. Š Baara, České Budějovice Adresa: Jírovcova 967/9/a, 370 01 České Budějovice Identifikátor školy: 600 057 640 Termín konání

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 2007 Hradec Králové, říjen 2007 Obsah 1 Základní údaje o škole. 2 1.1 Škola..

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Škola Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace. Svatoplukova 277/2, 691 83 Drnholec

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Škola Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace. Svatoplukova 277/2, 691 83 Drnholec Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace Svatoplukova 277/2, 691 83 Drnholec Identifikátor školy:

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-1277/12-E

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-1277/12-E Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení: Sídlo: Základní škola Litomyšl, T. G. Masaryka 1145, okres Svitavy T.

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-679/07-R14

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-679/07-R14 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-679/07-R14 EDUCAnet - Soukromé gymnázium Ostrava, s.r.o Adresa: Mjr. Nováka 1455/34, 700 30 Ostrava-Hrabůvka Identifikátor:

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více