POSILOVÁNÍ PRÁVNÍ JISTOTY V ČR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POSILOVÁNÍ PRÁVNÍ JISTOTY V ČR"

Transkript

1 POSILOVÁNÍ PRÁVNÍ JISTOTY V ČR Stav leden 2013 Praha Lucie Vorlíčková členka představenstva odborné vedení pracovní skupiny Právo a daně

2 OBSAH I. Hodnocení ČR z hlediska faktoru Právní jistota II. Právní jistota jako základní princip a významný faktor při výběru místa pro investice III. Princip právní jistoty v českém právním řádu IV. Souhrnné stanovisko k posilování právní jistoty V. Resumé 2

3 I. HODNOCENÍ ČR Z HLEDISKA FAKTORU PRÁVNÍ JISTOTA Průzkumy německých zahraničních obchodních komor (AHK) ohledně střední a východní Evropy Průzkumy AHK týkající se střední a východní Evropy (MOE) za poslední tři roky ukazují jednoznačně, že faktor právní jistota je pro investory nejdůležitějším faktorem pro rozhodování o místě investic. ČR je sice považována za nejatraktivnější místo pro podnikání a investice ve střední avýchodní Evropě, avšak její náskok před konkurujícími státy, zejména Polskem, se snižuje. Příčinou relativního zhoršování této atraktivity je zejména mizející důvěra vprávní jistotu. Zhlediska faktoru právní jistoty je ČR mezi 16 zkoumanými státy až na třetím místě od konce, pouze před Rumunskem a Albánií! A i v případě souvisejících faktorů Korupce a Transparence má ČR podprůměrná hodnocení. 14. ČR 15. Rumunsko 16. Albánie Souhrnem Průzkum AHK MOE 2012 Ohledně korupce, předvídatelnosti ekonomické politiky, právní jistoty a transparentnosti zadávání veřejných zakázek panuje mezi investory ve střední a východní Evropě i nadále citelná nespokojenost,v některých případech jsou výsledky průzkumu ještě horší než v předchozím roce. ČR se mezi státy střední a východní Evropy zatím ještě drží těsně před Polskem, dohánět ztráty musí zejména v oblastech, jako je boj proti korupci, právní jistota a vzdělávání. 3

4 I. HODNOCENÍ ČR Z HLEDISKA FAKTORU PRÁVNÍ JISTOTA Hodnocení mezinárodních organizací Šetření renomovaných globálních organizací ohledně konkurenceschopnosti států mají podobné výsledky jako průzkumy AHK. ZprávaSvětovébanky Doing Business 2013 ČR je v mezinárodním srovnání 188 států celkově na 65. místě za Ghanou a před Bulharskem. Velmi poučné je opět srovnání s Polskem, které je celkově 55. a je považováno za světového skokana: One finding is that Poland improved the most in the Doing Business measures in 2011/12... Poland is the global top improver. Ohledně faktoru právní jistota je ČR až na 79. místě (Polsko na 56.). 64. Ghana 65. ČR 66. Bulharsko Světovéekonomickéfórum: Global CompetitivenessReport Vcelkovém hodnocení skončila ČR sice vprvní třetině (39. místo ze 144), avšak podle indikátorů relevantních pro hledisko právní jistota je hodnocení mnohem horší (místa Beim Faktor Rechtssicherheit belegt Tschechien nur Platz 79 (Polen auf 56). 108, 115, 125). 4

5 I. HODNOCENÍ ČR Z HLEDISKA FAKTORU PRÁVNÍ JISTOTA Studie Národní integrita vypracovaná Transparency International Česká republika Ve zprávě o národní integritě bylo analyzováno a hodnoceno 13 oblastí či institucí ( pilířů ) z hlediska právních a skutečných struktur, zdrojů a opatření k prevenci a potírání korupce. 5

6 I. HODNOCENÍ ČR Z HLEDISKA FAKTORU PRÁVNÍ JISTOTA Studie Národní integrita vypracovaná Transparency International Česká republika Justice soudy a státní zastupitelství Tento citát konkrétně popisuje nedostatečnou právní jistotu v ČR: Domáhání se práva soudní cestou je v České Last, but not least republice běh na dlouhou trať s nejistým výsledkem. hlasy z praxe: Není zcela zřejmé, zda hlavní příčinou tohoto stavu je Také pražská vrchní státní zástupkyně nedostatečná kapacita soudního aparátu, neefektivita procesů Lenka Bradáčová opakovaně ostře uvnitř soudního systému nebo děravá a rychle se měnící kritizovala nedostatečnou legislativa, kterou jsou soudy nuceny aplikovat. Jistý je pouze prosaditelnost práva. Podobně tvrdě výsledek nedůvěra občanů ve spravedlnost, kterou mají se vyjádřil předseda Nejvyššího soudy nalézat a garantovat. Navzdory uvedené kritice soudy správního soudu Josef Baxa: v důležitých kauzách úspěšně plní roli nezávislé záklopky proti Samotné státní instituce často excesům moci výkonné a zákonodárné. Platí to především pro nedodržují svá vlastní pravidla. nejvyšší soudní instance na poli správního a ústavního práva. Co se týče korupce, nejzávažnější kauzy se k soudu vůbec nedostanou a žijí vlastním životem bez jasné soudní dohry. Soudům lze vyčítat ve vztahu ke korupci především neadekvátně mírné tresty v případech, kdy se korupci podaří prokázat. Státní zastupitelství v České republice působí na pozorovatele zvenčí jako černá díra, jež pohlcuje informace o závažných korupčních kauzách a sama žádné nevydává. 6

7 II. PRÁVNÍ JISTOTA JAKO ZÁKLADNÍ PRINCIP A VÝZNAMNÝ FAKTOR PŘI VÝBĚRU MÍSTA PRO INVESTICE Právní jistota jako základní princip* Zásada právní jistoty je podstatnou součástí jednání státu podmiňující jeho měřitelnost a předvídatelnost. Právní jistota jako základní princip právního státu je definována strukturálními prvky předvídatelnost, srozumitelnost a spolehlivost práva: Předvídatelnost Jisté právo je tudíž takové, které je stálé a i ve svých změnách a svém uplatňování do budoucna je předvídatelné. Ke změně práva musí dojít předvídatelným způsobem, aby se vytvořilo ovzduší důvěry v právo, která je nutným předpokladem pro investování. Srozumitelnost Srozumitelnostpráva vyžaduje vedle transparentnosti především díky publicitě také omezení komplexnosti. Spolehlivost Spolehlivostznamená kontinuitu práva a skutečnost, že aktéři práva jsou jednou přijatým rozhodnutím vázáni. Vedle setrvalosti práva zde hraje roli také jeho efektivita. Pouze prosazováním a prosaditelností práva může být právo realizováno, a být tudíž efektivní. * Podrobněji k tomuto tématu viz: Andreas von Arnauld: Rechtssicherheit. JusPublicum

8 II. PRÁVNÍ JISTOTA JAKO ZÁKLADNÍ PRINCIP A VÝZNAMNÝ FAKTOR PŘI VÝBĚRU MÍSTA PRO INVESTICE Právní jistota jako významný faktor při výběru místa pro investice Předpokladem prosperujícího hospodářství je fungující ekonomický řád. Nastolit takový řád je úkolem práva, zachovat ho je úkolem spolehlivého práva. V globalizovaném světě patří spolehlivé rámcové právní podmínky k nejdůležitějším faktorům ovlivňujícím mezinárodní soutěž. Důsledky právní nejistoty Investiční rozhodnutí, jež vytvářejí nebo zachovávají pracovní místa, potřebují stabilní rámcové právní podmínky. Rostoucí právní nejistota v ČR znamená dodatečnou zátěž pro podnikatele, negativně ovlivňuje konkurenceschopnost ČR v podmínkách zostřené globální soutěže a ohrožuje vznik pracovních míst. 8

9 III. PRINCIP PRÁVNÍ JISTOTY V ČESKÉM PRÁVNÍM ŘÁDU Zásada právní jistoty v českém právním řádu Princip právní jistoty sice není včeském právním řádu explicitně stanoven, avšak Ústavní soud ČR dovodil, že hodnota právní jistoty a z ní vyplývající princip ochrany důvěry občanů v právo jsou v nejobecnější podobě obsaženy v čl. 1 Ústavy ČR, podle něhož je Česká republika demokratický právní stát (srov. nález Ústavního soudu č. I. ÚS 385/07 ze dne ). Ústavní soud opakovaně zdůrazňoval význam právní jistoty jakožto elementární součásti právního státu. Ve svém rozhodnutí č. II. ÚS 566/05 ze dne Ústavní soud konstatoval, že právní stát je vystavěn mimo jiné na důvěře občanů v právo a právní řád. Podmínkou takové důvěry je stabilita právního řádu adostatečná míra právní jistoty. Ústavní soud přitom přičítá zvláštní význam státním orgánům a zejména soudům, neboť teprve aplikace ainterpretace právních norem vytváří vědomí toho, co je a co není právem. Princip právní jistoty jakožto základní atribut právního státu zdůraznil i Nejvyšší správní soud ČR (rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 28. dubna 2005, č.j. 2 Ans 1/2005). Lze tedy na základě řady rozhodnutí nejvyšších soudů shrnout, že princip právní jistoty platí ivčeské republice, a je ho tudíž třeba dodržovat. 9

10 IV. SOUHRNNÉ STANOVISKO K POSILOVÁNÍ PRÁVNÍ JISTOTY Souhrnné stanovisko ČNOPK k posilování právní jistoty v České republice Frekvence a krátkodobost změn zákonů Uveďme jen několik příkladů vysoké frekvence změn: obchodní zákoník byl za posledních pět let novelizován šestadvacetkrát. Vlegislativních předpisech týkajících se energetiky bylo za posledních deset let provedeno 85 změn (a ztoho jen 28krát na základě požadavků evropských předpisů); jen samotný energetický zákon byl od roku 2001 změněn dvanáctkrát. Vdaňové legislativě došlo dodnes kvíce než 370 změnám, ztoho jen voblasti daní zpříjmů jich bylo na 120. Od roku 2014 je navíc třeba počítat se zvýšenou právní nejistotou v důsledku přijetí nového občanského zákoníku. Související předpisy jako např. o. s. ř. či daňové zákony lze očekávat nejspíše až v listopadu. Možnost řešení: Změna pravidel legislativního procesu. Zřízení pracovní skupiny expertů zastupujících např. Ministerstvo spravedlnosti, Parlament, Ústavní soud, vědu a praxi. Souhrnné stanovisko ke stažení: 10

11 IV. SOUHRNNÉ STANOVISKO K POSILOVÁNÍ PRÁVNÍ JISTOTY Nepřiměřená délka soudních řízení Příklad: řízení ve věcech dle obchodního zákoníku trvá vprůměru za celou ČR od prvního podání ve věci do vydání pravomocného rozhodnutí dní, což je téměř 7 let. Dle výkladových stanovisek Evropského soudu pro lidská práva je to již nepřiměřeně dlouhá doba. Možnost řešení: Zavedení zákonné lhůty kvýzvě k zaplacení soudních poplatků anásledně k doručení podané žaloby žalované straně, neboť období vtrvání více než jednoho roku mezi podáním žaloby u soudu a doručením žaloby jsou vpraxi spíše pravidlem než výjimkou. Zavedení takové pouze procesní lhůty by neovlivnilo nezávislost soudců vrámci vlastního vedení sporu a zároveň by mohl být proces zahájení řízení značným způsobem urychlen. Upuštění od výkonu daňových rozhodnutí ex lege až do soudního rozhodnutí. 11

12 IV. SOUHRNNÉ STANOVISKO K POSILOVÁNÍ PRÁVNÍ JISTOTY Obtížné prosazování soudních rozhodnutí Jako příklad uveďme uplatňování kasačního principu českými krajskými soudy ve věcech daní, který značnou měrou přispívá k oslabování prosaditelnosti práva. Vpraxi vede uplatňování kasačního principu kparadoxní situaci, že krajský soud napadené rozhodnutí správního orgánu bez odkladného účinku zruší a vrátí zpět správci daně, ten přijme nové rozhodnutí, které sice formálně respektuje rozsudek krajského soudu, avšak ve věci samé má na žalobce tytéž dopady. Nato žalobce podá další žalobu ke krajskému soudu, který toto rozhodnutí opět bez odkladného účinku zruší a znovu vrátí správci daně. Možnost řešení: Uplatnění apelačního principu by přispělo kposílení prosaditelnosti práva, neboť ten by krajskému soudu umožnil nejen napadené rozhodnutí potvrdit nebo zrušit, ale také změnit, což by zažehnalo nebezpečí výše uvedeného opakování soudních řízení v téže věci. 12

13 IV. SOUHRNNÉ STANOVISKO K POSILOVÁNÍ PRÁVNÍ JISTOTY Neomezené přezkoumávání rozhodnutí v daňovém řízení Možnost nařízení přezkoumání rozhodnutí vdaňovém právu ve své současné podobě představuje podstatný zásah do právní jistoty daňového subjektu. Na rozdíl od správního práva může být vrámci daňového řízení změněno jakékoli pravomocné rozhodnutí správce daně a to i vpřípadě napadení nařízení přezkoumání rozhodnutí ze strany daňového subjektu. Tak dochází kvýznamnému posílení materiální správnosti rozhodnutí na úkor právní jistoty daňového subjektu. Možnost řešení: Právní jistota by mohla být posílena tím, že by stejně jako je tomu zvykem vjiných evropských státech bylo uplatňování mimořádných či dozorčích opravných prostředků omezeno výhradně na výjimečné případy, jako je např. spáchání trestného činu. 13

14 V. RESUMÉ Vztah mezi právní jistotou a blahobytem Průzkumy (mj. Světové banky) ukazují právě na příkladu zemí střední a východní Evropy vzájemný vztah mezi právní jistotou a blahobytem. Pro fungování trhů má tedy Rule oflaw mimořádný význam. Právní stát a ekonomická prosperita jdou ruku v ruce. ** Bez právního státu by nebylo trhu. ** Právní jistota Blahobyt Právní jistota PODTRŽENO - SEČTENO: podporuje investice, vytváří pracovní příležitosti a tím umožňuje dosažení blahobytu! ** HWWI ke stavu transformace ve státech střední a východní Evropy (FAZ ) 14

15 KONTAKT Lucie Vorlíčková I členka představenstva ČNOPK/ odborné vedení pracovní T E Jens Hildebrandt I zástupce výkonného člena představenstva/ kontaktní osoba ČNOPK pro pracovní skupinu T E

Souhrnné stanovisko ke snižování byrokracie pro podnikatele

Souhrnné stanovisko ke snižování byrokracie pro podnikatele Souhrnné stanovisko ke snižování byrokracie pro podnikatele Stav: srpen 2013 Vypracoval: Pracovní skupina Právo a daně Odborné vedení: Lucie Vorlíčková Obsah I. Úvod 3 II. Statistika, komunikace se státními

Více

ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU ZPRÁVA O BOJI PROTI KORUPCI V EU

ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU ZPRÁVA O BOJI PROTI KORUPCI V EU EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 3.2.2014 COM(2014) 38 ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU ZPRÁVA O BOJI PROTI KORUPCI V EU CS CS I. Úvod Politický kontext a cíle zprávy Korupce vážně poškozuje ekonomiku

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2001

ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2001 ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2001 BRNO Květen 2002 OBSAH I. ÚVOD...3 II. LEGISLATIVNÍ RÁMEC ČINNOSTI ÚŘADU 1. NÁVRHY NOVÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V PŮSOBNOSTI ÚŘADU A JEJICH

Více

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky Akční plán boje s korupcí na rok 2015 Předkladatel: ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Praha, prosinec 2014 Obsah Úvod... 3 1. Výkonná a nezávislá exekutiva... 6 2. Transparentnost

Více

OD KORUPCE K INTEGRITĚ STRATEGIE VLÁDY V BOJI S KORUPCÍ. NA OBDOBÍ LET 2013 a 2014

OD KORUPCE K INTEGRITĚ STRATEGIE VLÁDY V BOJI S KORUPCÍ. NA OBDOBÍ LET 2013 a 2014 OD KORUPCE K INTEGRITĚ - STRATEGIE VLÁDY V BOJI S KORUPCÍ NA OBDOBÍ LET 2013 a 2014 schválená usnesením vlády ze dne 16. ledna 2013 č. 39 ve znění usnesení vlády ze dne 22. května 2013 č. 381 usnesení

Více

ZÁKON ze dne 2012 o lobbingu a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o lobbingu) ČÁST PRVNÍ. Lobbing. Předmět a účel úpravy

ZÁKON ze dne 2012 o lobbingu a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o lobbingu) ČÁST PRVNÍ. Lobbing. Předmět a účel úpravy ZÁKON ze dne 2012 o lobbingu a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o lobbingu) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Lobbing 1 Předmět a účel úpravy (1) Tento zákon

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2002

ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2002 ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2002 BRNO květen 2003 OBSAH I. ÚVOD...3 II. LEGISLATIVNÍ ČINNOST ÚŘADU 1. NOVELY ZÁKONA O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK...7 2. STAV PŘÍPRAVY

Více

Korupce a protikorupční politika ve veřejné správě

Korupce a protikorupční politika ve veřejné správě Korupce a protikorupční politika ve veřejné správě Skripta ke stejnojmennému vzdělávacímu programu Transparency International - Česká republika kolektiv autorů (únor 2005) projekt finančně podpořen Korupce

Více

2. Okruh trestných činů

2. Okruh trestných činů Analýza možností změn místní příslušnosti orgánů činných v trestním řízení v případech souvisejících s trestnou činností ve státní správě a místní samosprávě. 1. Úvodem Úkol vyplývající ze Strategie vlády

Více

Mezinárodní projekt Etika ve veřejné správě Sdílení osvědčených postupů při zavádění a výuce principů etiky pro zaměstnance ve veřejné správě

Mezinárodní projekt Etika ve veřejné správě Sdílení osvědčených postupů při zavádění a výuce principů etiky pro zaměstnance ve veřejné správě Mezinárodní projekt Etika ve veřejné správě Sdílení osvědčených postupů při zavádění a výuce principů etiky pro zaměstnance ve veřejné správě VÝZKUMNÁ ZPRÁVA Obsah I. VEŘEJNÁ SPRÁVA V ČESKÉ REPUBLICE 1.1

Více

Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020

Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020 Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020 Národní program reforem České republiky 2011 Obsah: I. Úvod I.1. Česká republika a Strategie Evropa 2020...5

Více

D I P L O M O V Á P R Á C E

D I P L O M O V Á P R Á C E JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra práva Studijní program: N6208 Ekonomika a management Studijní obor: Obchodní podnikání marketing a management D I P L O M O V Á P

Více

Analýza aktuálního stavu veřejné správy

Analýza aktuálního stavu veřejné správy III. Analýza aktuálního stavu veřejné správy Ministerstvo vnitra 1. Ústřední státní správa... 3 1. 1 Současný stav... 4 1. 2 Nedostatky ústřední státní správy... 5 1. 2. 1 Organizace orgánů státu v území...

Více

AKČNÍ PLÁN PRO STÁTNÍ PODPORY. Cílenější státní podpory a jejich nižší počet: plán pro reformu státní podpory v letech 2005 2009

AKČNÍ PLÁN PRO STÁTNÍ PODPORY. Cílenější státní podpory a jejich nižší počet: plán pro reformu státní podpory v letech 2005 2009 AKČNÍ PLÁN PRO STÁTNÍ PODPORY Cílenější státní podpory a jejich nižší počet: plán pro reformu státní podpory v letech 2005 2009 (Konzultační dokument) CS 1 CS Úvod... 3 I Modernizovaná politika státní

Více

SOUHRNNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV

SOUHRNNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV Souhrnná zpráva o činnosti veřejného ochránce práv 213 SOUHRNNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV 213 Kancelář veřejného ochránce práv, 214 Omega Design, s. r. o. ISBN 978-8-87949-99-3 Obsah 3

Více

Nevládní protikorupční organizace. Růžový panter. Studie

Nevládní protikorupční organizace. Růžový panter. Studie Nevládní protikorupční organizace Růžový panter Studie Současná právní úprava Zákona 412/2005 Sb. o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti a hlavní rizika z ní vyplývající pro Českou

Více

Regionální politika EU a v ČR

Regionální politika EU a v ČR Regionální politika EU a v ČR Ing. Martin Pělucha, Ph.D. RNDr. Jana Kouřilová, Ph.D. Prof. RNDr. René Wokoun, CSc. 1 Obsah Úvod/předmluva... 4 1. Geneze a vývoj politiky soudržnosti... 7 1.1 Evropský integrační

Více

Protikorupční strategie Plzeňský kraj

Protikorupční strategie Plzeňský kraj Protikorupční strategie Plzeňský kraj 2 Obsah 1 Úvod 3 1.1. Co je korupce a jak je vnímána 4 1.2. Boj proti korupci na úrovni vlády České republiky 9 2 Popis stávající situace 13 2.1. Oblast Strategie

Více

K čemu je dobrá Strategie hospodářského růstu

K čemu je dobrá Strategie hospodářského růstu K čemu je dobrá Strategie hospodářského růstu Ohlédneme-li se za sebou, můžeme jistě konstatovat dobré výsledky. Růst české ekonomiky atakuje hranici pěti procent, veřejné finance se postupně ozdravují,

Více

Studie národní integrity. www.transparency.cz

Studie národní integrity. www.transparency.cz Studie národní integrity www.transparency.cz Studie národní integrity Kolektiv autorů pod vedením Petra Jansy a Radima Bureše Transparency International Česká republika Praha, prosinec 2011 Transparency

Více

VLIV VYBRANÝCH USTANOVENÍ VELKÉ NOVELY TRESTNÍHO ŘÁDU NA PRŮBĚH TRESTNÍHO ŘÍZENÍ

VLIV VYBRANÝCH USTANOVENÍ VELKÉ NOVELY TRESTNÍHO ŘÁDU NA PRŮBĚH TRESTNÍHO ŘÍZENÍ INSTITUT PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI VLIV VYBRANÝCH USTANOVENÍ VELKÉ NOVELY TRESTNÍHO ŘÁDU NA PRŮBĚH TRESTNÍHO ŘÍZENÍ Zpráva z výzkumu Odpovědný řešitel: JUDr. Petr Zeman, Ph.D. Řešitelé: Mgr.

Více

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014-2020

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014-2020 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014-2020 verze 31. říjen 2013 Úvod... 5 1. Strategie pro příspěvek operačního programu ke Strategii Unie zaměřené na

Více

Analýza stavu dětských práv v České republice

Analýza stavu dětských práv v České republice Analýza stavu dětských práv v České republice Děti v náhradní péči a děti ohrožené ztrátou rodičovské péče Autoři: Mgr. Jan Folda (editor, Sdružení SOS dětských vesniček) Mgr. Alena Svobodová (Poradna

Více

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY AKTUÁLNĚ

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY AKTUÁLNĚ 1 2013 VEŘEJNÉ ZAKÁZKY AKTUÁLNĚ Informační list 1/2013 ÚŘAD PRO OCHRANU hospodářské soutěže Obsah Úvodní slovo předsedy.... 3 Operativní zadávání veřejných zakázek souvisejících s živelní pohromou....

Více

Pro informaci členů vlády. Zpráva za rok 2010 o stavu vyřizování stížností podaných proti České republice k Evropskému soudu pro lidská práva.

Pro informaci členů vlády. Zpráva za rok 2010 o stavu vyřizování stížností podaných proti České republice k Evropskému soudu pro lidská práva. MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI Č. j.: 11/2011-KVZ-SP/1 V Praze dne 21. dubna 2011 Výtisk č. Pro informaci členů vlády Věc: Zpráva za rok 2010 o stavu vyřizování stížností podaných proti České republice k Evropskému

Více

Nový správní řád (nejen) z pohledu osob dotčených rozhodováním

Nový správní řád (nejen) z pohledu osob dotčených rozhodováním âtvrtletní P ÍLOHA VùNOVANÁ OCHRANù VE EJN CH ZÁJMÒ CESTOU PRÁVA Tua res agitur paries cum proximus ardet (O tebe jde, hoří-li sousedův dům) Pfiipravuje nezisková organizace právníkû PILA pro ãasopis Právní

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE 2012 Miloš Závora

DIPLOMOVÁ PRÁCE 2012 Miloš Závora METROPOLITNÍ UNIVERZITA PRAHA DIPLOMOVÁ PRÁCE 2012 Miloš Závora METROPOLITNÍ UNIVERZITA PRAHA Mezinárodní teritoriální studia DIPLOMOVÁ PRÁCE Listina základních práv Evropské unie, její obsah, dopady a

Více

Research Paper 3/2014. Pět témat pro nový Evropský. Lukáš Kovanda*, Kryštof Kruliš**

Research Paper 3/2014. Pět témat pro nový Evropský. Lukáš Kovanda*, Kryštof Kruliš** Pět témat pro nový Evropský parlament Lukáš Kovanda*, Kryštof Kruliš** * Lukáš Kovanda je členem Správní rady Prague Twenty. Je autorem kapitoly 1 (TTIP) a 5 (regulace mezibankovních poplatků) tohoto research

Více

Metodická pomůcka pro přípravu návrhů právních předpisů (II.část)

Metodická pomůcka pro přípravu návrhů právních předpisů (II.část) Metodická pomůcka pro přípravu návrhů právních předpisů (II.část) (vypracoval autorský kolektiv odboru vládní legislativy Úřadu vlády pod vedením JUDr. Josefa Vedrala, Ph.D.) Obsah: 1. Přechodná ustanovení

Více

1) Kdy rozhoduje senát / kdy samosoudce

1) Kdy rozhoduje senát / kdy samosoudce Příprava na zápočet z PR1 ZS 2011 (Zahradníková) - vycházím z toho, co nadiktovala na semináři 1) kompetence předsedy senátu a samosoudce / senátu okresního soudce co mohou 2) zvláštní subjekty civilního

Více