Městský úřad Ivanovice na Hané

Save this PDF as:
Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Městský úřad Ivanovice na Hané"

Transkript

1 Městský úřad Ivanovice na Hané STAVEBNÍ ÚŘAD Ivanovice na Hané, Palackého náměstí 796, tel , fax Č.j. 90/2015 Ivanovice na Hané, dne Vyřizuje: Bohumír Novotný (Telefon: ) Radim Pytela (IČ ), Hrnčířská č.p. 187/21, Vyškov kterého zastupuje: ZLINPROJEKT a.s. (IČ ), Pod Šternberkem č.p. 306, Zlín - Louky V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Ú z e m n í r o z h o d n u t í č.1/1/2016 Radim Pytela, Hrnčířská č.p. 187/21, Vyškov a ZLINPROJEKT a.s., Pod Šternberkem č.p. 306, Zlín - Louky, (dále jen "žadatelé"), podali dne žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: AC VYŠKOV, MEDLOVICE, spočívající v uložení ochranných trubek HDPE pro optický kabel v celém zastavěném území obce Medlovice s celkovou délkou trati 4,38 km, na pozemcích v k.ú. Medlovice. Městský úřad Ivanovice na Hané, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle 13 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dále jen 'stavební zákon') ve znění pozdějších předpisů," posoudil žádost podle 90 a 91 stavebního zákona a na základě tohoto posouzení I. Vydává podle 79 a 92 stavebního zákona a 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, ve znění pozdějších předpisů r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y AC VYŠKOV, MEDLOVICE, spočívající v uložení ochranných trubek HDPE pro optický kabel v celém zastavěném území obce Medlovice s celkovou délkou trati 4,38 km, na pozemcích parc. č. st. 7, st. 12/2, st. 67, st. 69, st. 114, st. 116, st. 121, st. 124, st. 125, st. 138, st. 142, st. 146, st. 154, st. 155, st. 197, PK1713/4, 2, 8, 23/2, 23/3, 28/1, 30/2, 30/3, 31/3, 33, 34/1, 94/1 (PK 57/1), 94/1 (PK 57/2), 94/3, 104/1, 105/2, 172/1, 172/12, 172/13, 173/9, 180/130, 180/139,, 180/155, 180/282, 180/537 (PK 133), 180/545, 180/546, 180/547, 180/548, 180/549, 857/22, 857/29, 857/8, 858/101, 858/111, 858/117, 858/62, 1383/18, 1396/2, 1401/6, 1401/7, 1401/8, 1412, 1413/1, 1414/4, 1672, 1684/2, 1685, 1713/1, 1713/4, 1713/5, 1720/2, 1721/1, 1723/1, 1723/3, 1723/6,1724/1 (PK 1724/1), 1724/2, 1733, 1740, 1769, 1770, 3164, 3399, 3404, 3406, 3407, 3408, 3410, 3427, 3436, 3437, 4010 v k.ú. Medlovice. Stavba bude mimo jiné vyžadovat umístění HDPE trubek s kabely bezvýkopovou technologií (protlakem): 3x pod silnicí III/428 v k. 1,875 u autobusové zastávky, v km 2,068 u č.p. 130, v km 2,326 u č.p. 1 podle povolení MěÚ Vyškov, odboru dopravy Vyškov z , pod místními komunikacemi v Medlovicích podle povolení OÚ Medlovice z (viz povolení zásahu do komunikací OÚ Medlovice č.j. MEDL 276/2015). II. Stanoví podle 78 odst. 6 stavebního zákona, že pro provedení výše uvedené stavby nebude stavební úřad vyžadovat ohlášení nebo stavební povolení. Stavba dle 103 odst. 1 písm e), bod č.4 stavebního zákona totiž nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení III. Stanoví podmínky pro umístění a provedení stavby: 1. Stavba bude umístěna provedena v souladu s ověřenou dokumentací doloženou k žádosti o vydání rozhodnutí. Tato dokumentace vymezuje stavební pozemek, určuje umístění stavby na pozemku, určuje prostorové řešení stavby a vymezuje území dotčené vlivy stavby. Stavba: AC VYŠKOV, MEDLOVICE, spočívající v uložení

2 ochranných trubek HDPE pro optický kabel v celém zastavěném území obce Medlovice s celkovou délkou trati 4,38 km, bude umístěna na pozemcích parc. č.st. 7, st. 12/2, st. 67, st. 69, st. 114, st. 116, st. 121, st. 124, st. 125, st. 138, st. 142, st. 146, st. 154, st. 155, st. 197, PK1713/4, 2, 8, 23/2, 23/3, 28/1, 30/2, 30/3, 31/3, 33, 34/1, 94/1 (PK 57/1), 94/1 (PK 57/2), 94/3, 104/1, 105/2, 172/1, 172/12, 172/13, 173/9, 180/130, 180/139,, 180/155, 180/282, 180/537 (PK 133), 180/545, 180/546, 180/547, 180/548, 180/549, 857/22, 857/29, 857/8, 858/101, 858/111, 858/117, 858/62, 1383/18, 1396/2, 1401/6, 1401/7, 1401/8, 1412, 1413/1, 1414/4, 1672, 1684/2, 1685, 1713/1, 1713/4, 1713/5, 1720/2, 1721/1, 1723/1, 1723/3, 1723/6,1724/1 (PK 1724/1), 1724/2, 1733, 1740, 1769, 1770, 3164, 3399, 3404, 3406, 3407, 3408, 3410, 3427, 3436, 3437, 4010 v k.ú. Medlovice. Projektovou dokumentaci vypracovala firma ZLINPROJEKT a.s. (IČ ), Pod Šternberkem č.p. 306, Zlín Louky se zodpovědným projektantem, kterým je Ing. Přemysl Zlobický, autorizovaný inženýr technologických zařízení staveb, ČKAIT Stavba musí být vytýčena dle vytyčovacích výkresů v souladu s územním rozhodnutím, o provedeném vytýčení vyhotoví ten, kdo vytýčení provedl, vytyčovací protokol, který musí být ověřen dle zákona č. 200/1994 Sb. v platném znění zákona. 3. Před zahájením stavebních prací investor vyžádá u správců inženýrských sítí vytýčení všech podzemních vedení v prostoru staveniště a dodrží podmínky stanovené k jejich ochraně. 4. Při souběhu a křížení inženýrských sítí s přípojkami a veškerým vedením bude dodržena prostorová norma (ČSN v platném znění) a budou respektována ochranná pásma sítí. Před záhozem těchto křížení a souběhů bude přizván ke kontrole správce křížených inženýrských sítí a bude o tom učiněn zápis do stavebního deníku. 5. Při výstavbě bude zabezpečen vstup na sousední pozemky a do objektů. V souvislosti s výstavbou a provozováním stavby nebudou žádným způsobem dotčeny sousední pozemky, a to ani dopravou, skládkami hmot, materiálů, nebo zařízením staveniště. Výkopové práce u hranic se sousedními pozemky je nutno provádět se zvýšenou opatrností a tak, aby nedošlo ke vzniku škod, kterým je možno zabránit. O provádění prací budou pracovníci informovat vhodným způsobem sousedy tak, aby nedošlo také ke zbytečnému znemožňování přístupu k sousedním nemovitostem po dobu provádění prací. 6. Pro uskutečnění umisťované stavby se jako stavební pozemek vymezuje pouze plocha dotčená stavbou tj. pozemky parc. č. parc. č. st. 7, st. 12/2, st. 67, st. 69, st. 114, st. 116, st. 121, st. 124, st. 125, st. 138, st. 142, st. 146, st. 154, st. 155, st. 197, PK1713/4, 2, 8, 23/2, 23/3, 28/1, 30/2, 30/3, 31/3, 33, 34/1, 94/1 (PK 57/1), 94/1 (PK 57/2), 94/3, 104/1, 105/2, 172/1, 172/12, 172/13, 173/9, 180/130, 180/139,, 180/155, 180/282, 180/537 (PK 133), 180/545, 180/546, 180/547, 180/548, 180/549, 857/22, 857/29, 857/8, 858/101, 858/111, 858/117, 858/62, 1383/18, 1396/2, 1401/6, 1401/7, 1401/8, 1412, 1413/1, 1414/4, 1672, 1684/2, 1685, 1713/1, 1713/4, 1713/5, 1720/2, 1721/1, 1723/1, 1723/3, 1723/6,1724/1 (PK 1724/1), 1724/2, 1733, 1740, 1769, 1770, 3164, 3399, 3404, 3406, 3407, 3408, 3410, 3427, 3436, 3437, 4010 v k.ú. Medlovice. 7. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména vyhl. č. 309/2006 Sb., a zajistit ochranu zdraví a života osob na staveništi. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby a na ně navazující ustanovení příslušných technických norem. Staveniště bude odpovídat požadavkům ustanovení vyhl. č. 268/2009 Sb. Stavební činnost bude uskutečňována tak, aby byly veškeré negativní vlivy sníženy na minimum. 8. Prostor staveniště se určuje pouze v rozsahu pozemků, která jsou v užívání investora podle smluv, souhlasů a rozhodnutí z , (Obec Medlovice), z (Lesy České republiky, s.p.) z (Jihomoravský kraj právo hospodaření pro SÚS JmK). Dále budou stavbou dotčeny pozemky, na kterých budou také připraveny vývody optických vláken s možností napojení na síť v k.ú. Medlovice. Vlastníci a zástupci všech těchto stavbou dotčených pozemků, kteří vyslovili souhlas s umístěním optických kabelů (z , , , , , , , , , , ), se nijak ale svým souhlasem nezavázali k tomu, že se musí bezpodmínečně napojit na tuto novou optickou síť. Investorovi se ukládá povinnost vhodným způsobem zajistit a označit hranice staveniště a učinit opatření k zabránění vstupu nepovolaných osob na toto staveniště a plochy v souvislosti se stavbou využívané. 9. Maximálním způsobem musí být omezeny nepříznivé vlivy stavby na okolní zástavbu, zejména prašnost a hluk. Stejně tak musí být v průběhu realizace stavby zajištěn bezpečně označený a nasvětlený nezbytný přístup k objektům stavbou či staveništěm přímo dotčených. 10. Stavební práce nutno provádět tak, aby bylo vyloučeno znečistění okolního prostředí (vody, půdy) látkami pro vodu závadnými. Tomu musí odpovídat organizace prací a zejména dobrý stav technických zařízení, aby byl vyloučen únik ropných látek. 11. Podle souhrnného vyjádření MěÚ Vyškov, odboru životního prostředí ze dne se upozorňuje, že k akci je nutno zajistit splnění podmínek vodohospodářského souhlasu podle 17 odst. 1 písm. a) vodního zákona. Odpady vzniklé při stavbě lze předat pouze osobě, která je k jejich převzetí oprávněná. Doklady o využití nebo odstranění odpadů ze stavby předloží investor nebo jeho zástupce odboru životního prostředí MěU Vyškov k žádosti o vyjádření ke kolaudačnímu souhlasu nebo k oznámení o užívání stavby. 12. Podle následně vydaného závazného stanoviska - vodohospodářského souhlasu z je nutno zajistit splnění následujících požadavků: Stavba bude provedena dle PD odsouhlasené přímým správcem dotčeného tj. 2

3 Lesy ČR, sp., správa toků - oblast povodí Moravy - protlak bude proveden kolmo na vodní tok v hloubce 1,2 m pod niveletou dna a bude označen na obou březích vodního toku sloupky. Přímému správci toku bude v dostatečném časovém předstihu písemně oznámeno zahájení prací, správce bude přizván k předání staveniště, k vytyčení stavby a ke kontrolním dnům. Zápisem ve stavebním deníku budou přímým správcem odsouhlaseny všechny stavební aktivity související s vodním tokem. Stavbou ani jejím provozem nesmí dojít ke znečištění povrchových a podzemních vod závadnými látkami. V blízkosti vodního toku nebudou volně skladovány závadné látky a lehce odplavitelný materiál. Investor v průběhu prací zajistí plynulý průtok korytem, přičemž nedojde k zanesení vodního toku použitým materiálem, či odpadem. Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či jiným únikům závadných látek. 13. Podle vyjádření MěÚ Vyškov odboru dopravy z bylo sděleno následující a je nutno zajistit:podle citovaného zákona o pozemních komunikacích do výkonu působnosti zdejšího úřadu, jako příslušného silničního správního úřadu, spadá ochrana zájmů silnice III/4288 Švábenice-Medlovice, III/4284 Ivanovice na Hané- Orlovice a silnice III/4285 Heroltice-Medlovice, které prochází řešeným území a jejichž vlastníkem je Jihomoravský kraj. Ochranu zájmů pozemních komunikací upravuje zákon o pozemních komunikacích, vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích (dále jen prováděcí vyhláška), související technické normy, jejichž seznam je uveden v příloze ě. 1 prováděcí vyhlášky a další obecně platné předpisy. Podle 36 zákona o pozemních komunikacích platí pro energetická, telekomunikační a jiná vedení zásada, že pokud nejsou zřizovány pro potřeby silnice, nesmějí být podélně umísťovány v tělese silnice a na silničním pomocném pozemku. Silniční pozemek, kterým zákon rozumí pozemky, na nichž je umístěno těleso silnice a silniční pomocný pozemek, je definován v 11 zákona o pozemních komunikacích. Těleso průjezdního úseku silnice (v obcích) je ohraničeno šířkou vozovky s krajnicemi mezi zvýšenými obrubami chodníků, zelených pásů nebo obdobných ploch. Žádá-li to veřejný zájem, může být silnice křížena inženýrskými sítěmi a to způsobem přiměřeným tak, aby byly co nejméně dotčeny zájmy zúčastněných vlastníků. Trasa podzemního vedení v silničním pozemku musí být směrově i výškově přímá, při křížení kolmá na osu komunikace. Podle 50 odst. 1 a 3 prováděcí vyhlášky musí být v technické a ekonomické míře využito podchodu vozovky bez hloubení rýh (protlak), montážní jámy musí být umístěny mimo těleso silnice. Podchod komunikace musí být navržen tak, aby při jeho obsluze, údržbě a opravách nemohlo dojít k jejímu narušení. Křížení silnice je zvláštním užíváním podle 25 odst. 6 písm. d) zákona o pozemních komunikacích. Podle 25 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích je ke zvláštnímu užívám silnice potřeba povolení příslušného silničního správního úřadu vydaného ve správním řízení se souhlasem vlastníka dotčené pozemní komunikace (Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, oblast Vyškov), podmínky souhlasu vlastníka komunikace musí být zapracovány do projektové dokumentace předložené silničnímu správnímu úřadu ve správním řízeni. Žádost o povolení zvláštního užívání silnice podle 40 prováděcí vyhlášky předkládá ten, v jehož zájmu nebo kvůli jehož činnosti má být zvláštní užívání povoleno, rozhodnutí musí být pravomocné před územním řízením. V 40 odst. 5) prováděcí vyhlášky je uvedeno co má žádost obsahovat. Žádost o povolení zvláštního užívání silnice musí být doložena projektovou dokumentací, tato musí respektovat obecně závazné právní předpisy a obsahovat průvodní a technickou zprávu a výkresovou dokumentaci - situace, podélný a příčný řez, z něhož bude patrné svislé i vodorovné uložení v tělese krajské silnice, musí obsahovat návrh umístění montážních jam pro protlaky apod. Obecně: Při provádění prací v blízkosti tělesa silnice musí být dodrženy tyto podmínky: 1)Bez povolení silničního správního úřadu, souhlasu vlastníka dotčené silnice a příslušného orgánu Policie ČR nesmí být na silnici II. třídy umisťovány žádné věci, zařízení, materiál nebo zřizovány dočasné sjezdy na staveniště. 2)Při znečištění silnice II. třídy musí být toto znečištění bez průtahu odstraněno a silnice musí být uvedena do původního stavu; nestane-li se tak, je ten, kde znečištění způsobil povinen uhradit vlastníkovi této silnice náklady spojené s odstraněním znečištění a s uvedením silnice do původního stavu (viz. 28 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích).3)případné poškození silnice II. třídy musí ten, kdo poškození způsobil tuto skutečnost neprodleně oznámit vlastníkovi silnice a uhradit mu náklady spojené s odstraněním poškození a s uvedením silnice do původního stavu; může se též s vlastníkem dotčené komunikace dohodnout, že poškození odstraní sám (viz. 28 odst. 2 zákona o pozemních komunikacích). 14. Podle rozhodnutí MěÚ Vyškov, odboru dopravy z je nutno zajistit splnění těchto požadavků: 1)Při ukládání podzemního vedení do pozemní komunikace (silnice) bude postupováno podle ustanovení 36 zákona o pozemních komunikacích a v souladu s podmínkami prostorové normy ČSN )Trasa podzemního vedení v místě křížení silnice musí být směrově i výškově přímá a podchod pod tělesem silnice bude proveden bezvýkopovou technologií (protlakem). Podzemní vedení bude opatřeno mechanicky odolnou chráničkou, která bude zasahovat za vnější okraj (hranu) tělesa silnice (nejméně 1 m). Hloubka uložení podzemního vedení (nejmenší dovolené krytí) bude minimálně 1,2 m pod niveletou silnice. Montážní jámy musí být provedeny za vnějším okrajem (hranou) tělesa silnice. Silniční pozemek a těleso silnice jsou definovány v 11 zákona o pozemních komunikacích. 3)Na silnici nesmí být umístěny žádné povrchové znaky vedení nebo předměty tvořící pevnou překážku ( 29 zákona o pozemních komunikacích). Do hlavního dopravního prostoru vymezeného vzdáleností 0,5 m za silničním obrubníkem nebo za vnější hranou vodící čáry (zpevněné plochy) silnice nesmějí zasahovat žádné části staveb a zařízení. 4)Při provádění stavebních prací na silnici, při kterých by mohlo dojít k poškození vedení, je vlastník vedení povinen na výzvu vlastníka dotčené silnice zajistit bezúplatně potřebné podklady a odborný dozor ( 36 odst. 5 zákona o pozemních komunikacích). 5)V případě havárie vedení je při provádění nezbytných prací k bezprostřednímu odstranění této havárie vlastník vedení povinen neprodleně 3

4 oznámit vlastníku dotčené silnice provedení prací, jejich místo alespoň provizorně označit a zabezpečit a zajistit následné uvedení dotčeného úseku silnice do původního stavu podle podmínek stanovených v dodatečném povolení ke zvláštnímu užívání silnice ( 36 odst. 6 zákona o pozemních komunikacích). 6)Úpravy související s modernizací nebo zvýšením výkonnosti vedení je povinen uhradit jeho vlastník ( 36 odst. 7 zákona o pozemních komunikacích). 7)Před zásypem montážních jam bude prokazatelně přizván zástupce Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje oblast Vyškov k provedení kontroly. Zvláštní užívání silnice pro umístění podzemního vedení v silničním pozemku je povoleno na dobu určitou - po dobu životnosti podzemního vedení. Za dodržení podmínek tohoto rozhodnutí ve věci povolení zvláštního užívání silnice (dále jen povolení ) odpovídá žadatel. 15. Podle vyjádření o existenci sítě O2 Czech Republic, a.s. z č.j /14 je nutno dodržet následující: Ve vyznačeném zájmovém území se nachází síť elektronických komunikací společnosti 02 Czech Republic a.s. (dále jen SEK) nebo její ochranné pásmo. Existence a poloha SEK je zakreslena v přiloženém výřezu/výřezech z účelové mapy SEK společnosti 02 Czech Republic a.s.. Ochranné pásmo SEK je v souladu s ustanovením 102 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů stanoveno rozsahem 1,5 m po stranách krajního vedení SEK a není v přiloženém výřezu/výřezech z účelové mapy SEK společnosti 02 Czech Republic a.s. vyznačeno (dále jen Ochranné pásmo). (1)Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod vydání Vyjádření stanovený žadatelem v žádosti. Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti v tomto Vyjádření uvedené, změnou rozsahu zájmového území či změnou důvodu vydání Vyjádření uvedeného v žádosti, nesplněním povinnosti stavebníka dle bodu (2) tohoto Vyjádření, a nebo pokud se žadatel či stavebník bezprostředně před zahájením realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území prokazatelně neujistí u společnosti 02 Czech Republic a.s. o tom, zda toto Vyjádření v době bezprostředně předcházející zahájení realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území stále odpovídá skutečnosti, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto Vyjádření nastane nejdříve. (2)Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistil, že jeho záměr, pro který podal shora označenou žádost, je v kolizi se SEK a nebo zasahuje do Ochranného pásma SEK, nejpozději však před počátkem zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se SEK a nebo zasahuje do Ochranného pásma SEK, vyzvat společnost 02 Czech Republic a.s. ke stanovení konkrétních podmínek ochrany SEK, bude-li stanovení takových konkrétních podmínek třeba, případně k přeložení SEK, a to v pracovní dny od 8:00 do 15:00, prostřednictvím zaměstnance společnosti 02 Czech Republic a.s. pověřeného ochranou sítě - Pavel Markus, tel.: , , (dále jen POS). (3)Přeložení SEK zajistí její vlastník, společnost 02 Czech Republic a.s.. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti 02 Czech Republic a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení. (4)Pro účely přeložení SEK dle bodu (3) tohoto Vyjádření je stavebník povinen uzavřít se společností 02 Czech Republic a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK. (5)Bez ohledu na všechny shora v tomto Vyjádření uvedené skutečnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti 02 Czech Republic a.s., které jsou nedílnou součástí tohoto Vyjádření. (6)Společnost 02 Czech Republic a.s. prohlašuje, že žadateli byly pro jím určené a vyznačené zájmové území poskytnuty veškeré, ke dni podání shora označené žádosti, dostupné informace o SEK. (7)Žadateli převzetím tohoto Vyjádření vzniká povinnost poskytnuté informace a data užít pouze k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Žadatel není oprávněn poskytnuté informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak užívat bez souhlasu společnosti 02 Czech Republic a.s.. V případě porušení těchto povinností vznikne žadateli odpovědnost vyplývající z platných právních předpisů, zejména předpisů práva autorského. V případě dotazů k Vyjádření lze kontaktovat společnost 02 Czech Republic a.s. na asistenční lince Přílohami Vyjádření jsou: Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti 02 Czech Republic a.s. Situační výkres (obsahuje zájmové území určené a vyznačené žadatelem a výřezy účelové mapy SEK) Informace k vytyčení SEK Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti 02 Czech Republic a.s. I).Obecná ustanovení: 1)Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti 02 Czech Republic a.s. a je výslovně srozuměn s tím, že SCAT jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy. 2)Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo SEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Při křížení nebo souběhu činností se SEK je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti menší než 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy podzemního vedení SEK (dále jen PVSEK) nesmí používat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí. 3)Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti 02 Czech Republic a.s. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti 02 Czech Republic a.s. vzniknou porušením jeho povinnosti. 4)V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynulí doby platnosti tohoto Vyjádření, nelze toto Vyjádření použít jako podklad pro vytyčení a je třeba požádat o vydání nového Vyjádření. 5)Bude-li žadatel na společnosti 02 Czech Republic a.s. požadovat, aby 4

5 se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo loto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, je povinen kontaktovat POS. II).Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK: 1)Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS. Oznámení bude obsahovat číslo Vyjádření, k němuž se vztahují tyto podmínky. 2)Před započetím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení tras PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou a nebo by mohly činnosti provádět. 3)Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy PVSEK, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci. 4)Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebojím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník, nebojím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení. 5)Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebojím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu přerušit práce a zjištění rozporu oznámit POS. V přerušených pracích lze pokračovat teprve poté, co od POS prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v pracích. 6)V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je stavebník, nebojím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK (dále jen NVSEK) je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem, správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů. 7)Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK, je povinen stavebník, nebojím pověřená třetí osoba před zakrytím PVSEK vyzvat POS ke kontrole. Zához je oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas POS. 8)Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kiyty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti 02 Czech Republic a.s.. 9)Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu PVSEK mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než PVSEK řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s POS způsob mechanické ochrany trasy PVSEK. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku NVSEK nad zemí. 10)Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.). 11)Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenost menší než 1 m od NVSEK. 12)Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen obrátit se na POS v průběhu stavby, a to ve všech případech, kdy by i nad rámec těchto Všeobecných podmínek ochrany SEK společnosti 02 Czech Republic a.s. mohlo dojít ke střetu stavby se SEK. 13)Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky SEK. 14)Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání s POS jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK, zejména s ochrannou skříní optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením SEK. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že technologická rezerva představuje několik desítek metrů kabelu stočeného do kruhu a ochranou optické spojky je skříň o hraně cca 1 m. 15)Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK neprodleně od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámil POS nebo poruchové službě společnosti 02 Czech Republic a.s., telefonní číslo , pro oblast Praha lze užít telefonní číslo III). Práce v objektech a odstraňování objektů: 1)Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýchkoliv prací v budovách a jiných objektech, kterými by mohl ohrozit stávající SEK, prokazatelně kontaktovat POS a zajistit u společnosti 02 Czech Republic a.s. bezpečné odpojení SEK. 2)Při provádění činností v budovách a jiných objektech je stavebník, nebojím pověřená třetí osoba, povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení SEK na omítce i pod ní. IV). Součinnost stavebníka při přípravě stavby. 1)Pokud by činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, mohlo dojít k ohrožení či omezení SEK, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS a předložit zakreslení SEK do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, koordinační atp.). 2)V případě, že pro činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen předložit zakreslení trasy SEK i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánek), ze které bude zcela patrná míra dotčení SEK. 3)Při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen provést výpočet rušivých vlivů, zpracovat ochranná opatření a předat je POS. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn do doby, než obdrží od POS vyjádření k návrhu opatření, zahájit činnost, která by mohla způsobit ohrožení či poškození SEK. 5

6 Způsobem uvedeným v předchozí větě je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat také při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky produktovodů s katodovou ochranou. 4)Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras společnosti 02 Czech Republic a.s. a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.), nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení takové stavby, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS za účelem projednání podmínek ochrany těchto radiových tras. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu. Je tvořeno dvěma podélnými pruhy o šíři 25 m po obou stranách radiového paprsku v celé jeho délce, resp. 25 m kruhem kolem vysílacího radiového zařízení. 5)Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) společnosti 02 Czech Republic a.s. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zahájením správního řízení ve věci povolení správního orgánu k činnosti stavebníka, nebojím pověřené třetí osoby, nejpozději však před zahájením stavby, povinen kontaktoval POS. 6)Pokud by navrhované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení SEK, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy SEK, a to i za použití mechanizace, otevřeného plamene a podobných technologií. V). Křížení a souběh se SEK: 1)Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení PVSEK se sítěmi technické infrastruktury, pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat PVSEK v zákonnými předpisy stanovené hloubce a chránil PVSEK chráničkami s přesahem minimálně 0.5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot. 2)Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické kabely SEK nebyly umístěny v hloubce menší než 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menší než 1 m. V případě, že stavebník, nebojím pověřená osoba, není schopen zajistit povinnosti dle předchozí věty, je povinen kontaktovat POS. 3)Stavebník, nebojím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení, případně kontaktovat POS. 4)Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy PVSEK znepřístupnit (např. zabetonováním). 5)Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítí technické infrastruktury s kabelovodem povinen zejména: pokud plánované stavby nebo trasy sítí technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoli pod kabelovodem, předložit POS a následně projednat zakreslení v příčných řezech, do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě technické infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti menší než 2 m, neumísťoval nad trasou kabelovodu v podélném směru sítě technické infrastruktury, předložit POS vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou, nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně, projednat s POS, nejpozději ve fázi projektové přípravy, jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory a veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrtů a protlaků ve vzdálenosti menší než 1,5 m od kabelovodu. 16. Podmínky ochrany vedení sítě elektronických komunikací (VSEK) z stanovené k ochraně veřejné sítě elektronických komunikací ve správě společnosti 02 Czech Republic a.s.: Tyto podmínky jsou vydány v návaznosti na "Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací" vydaného střediskem Administrace a dokumentace sítě, pod č.j.: /14 a jsou jeho nedílnou součástí. Název akce: AC Vyškov, Medlovice Stavebník: Radim Pytela - AC Vyškov Řešení střetu: Při souběhu a křížení HDPE trubek s trasou podzemních VSEK musí být dodržena min. vzdálenost 0,1 m. V místě křížení musí být HDPE trubky uloženy pod PVSEK. HDPE trubky musí být umístěny min. 0,8 m od tel. sloupů.kabelové komory a boxy musí být umístěny min. 0,5 m od trasy PVSEK. V místě provádění protlaků je nutné obnažené PVSEK řádně zabezpečit proti poškození. 17. Podle požadavků firmy Vodovody a kanalizace Vyškov a.s. z vyjádření z je nutno dodržet následující: 1)Z hlediska dotčení vodních zdrojů a ochranného pásma vodního zdroje (dále jen OPVZ), které jsou ve správě čl provozování společnosti VaK Vyškov a.s. je provedení předmětné stavby možné. Lokalita stavby není situována v blízkosti vodního zdroje a v OPVZ, které jsou k dnešnímu dni ve správě či provozování společnosti VaK Vyškov, a.s..2)z hlediska dotčení stávajících zařízení v majetku čl provozování společnosti VaK Vyškov, a.s. je provedení předmětné stavby možné. Sdělujeme, že: a)v obci Medlovice je k dnešnímu dni v majetku a provozování společnosti VaK Vyškov, a.s. stávající vodovod pro veřejnou potřebu a objekty s těmito zařízeními související. b)vodovodní přípojky jsou v majetku majitelů jednotlivých připojených nemovitostí. Průběh vodovodních přípojek nemá společnost VaK Vyškov, a.s.. c)budou prováděny výkopové a stavební práce a protlaky pod komunikací v blízkosti a nad vodovodem pro veřejnou potřebu a objekty na vodovodu pro veřejnou potřebu v majetku a provozování společnosti VaK Vyškov, a.s. d)budou prováděny výkopové a stavební práce v blízkosti a nad vodovodními přípojkami a objekty na vodovodních přípojkách v soukromém majetku. e)dojde k souběhu a křížení optického kabelu a chrániček s vodovodem pro veřejnou potřebu v majetku a provozováni společnosti VaK Vyškov, a.s. f)dojde k souběhu a křížení optického kabelu s vodovodními přípojkami 3)S realizací předmětné stavby souhlasíme s tím, že: a)umístění objektů na optickém vedení nesmí být umístěno v půdorysu vodovodu pro veřejnou potřebu a v ochranném pásmu vodovodu pro veřejnou potřebu (min. 1,5 m od vnějšího líce potrubí na každou stranu) v majetku a provozování společnosti VaK Vyškov, a.s. b)při provádění výkopových a stavebních prací a protlaků v blízkosti a nad vodovodem pro veřejnou potřebu a vodovodními přípojkami a objekty na těchto zařízeních dbát zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k poškození čl narušení potrubí a objektů těchto zařízení. c)při 6

7 křížení nebo souběhu chrániček a kabelů optického vedení s vodovodem pro veřejnou potřebu a vodovodními přípojkami dodržet ČSN Prostorové uspořádání vedení technického vybavení. d)investor, příp. dodavatel stavby přizve zástupce provozního střediska společnosti VaK Vyškov, a.s. (stř. 05, p. Formánek, tel.: , ke kontrole: křížení a souběhu kabelu optického vedení se zařízením v majetku a provozování společnosti VaK Vyškov, a.s. a přípojkami těchto zařízení a to v otevřeném výkopu. kontrole umístění objektů nesouvisejících s vodovodem pro veřejnou potřebu a dodržení vzdálenosti osazení od těchto zařízení. O kontrole bude pracovníkem provozního střediska společnosti VaK Vyškov, a.s. (stř. 05) proveden zápis do stavebního deníku. e)v rámci provádění úpravy povrchů bude provedena úprava osazení povrchových znaků na vodárenském zařízení, které budou stavbou dotčeny. Po dokončení úpravy povrchů budou povrchové znaky předány pracovníkovi provozního střediska společnosti VaK Vyškov, a.s.. 4.Zákres stávajících inž. sítí a objektů v majetku a provozování společnosti VaK Vyškov, a.s. není v předložené dokumentaci proveden. Z tohoto důvodu je nutno min. 7 dní před zahájením stavebních prací objednat u společnosti VaK Vyškov, a.s.: a)vytýčení vodovodních řadů (stř. 05, p. Formánek, tel.: , včetně objektů. Polohu (průběh) stávajících vodovodních přípojek v trase stavby musí určit jejich majitelé, tj. vlastníci připojených nemovitostí či pozemků v trase stavby. 18. Podle požadavků Správy a údržby silnic JmK, PO Kraje TSU Vyškov z je nutno dodržet následující: Uvedená stavba se dotýká našich zájmů v místě: 1)křížení ochranných trubek HDPE 40mm se silnicí III/4284 v km 1,875, 2,068, 2,326, křížení bude provedeno protlakem pod konstrukcí vozovky, 2) podélného uložení ochranných trubek HDPE 40mm do pozemků p.ě. 172/12, 1713/1, 1733, 1769 a3399 v k.ú. Medlovice ve vlastnictví Jihomoravského kraje. Souhlasíme s vydáním povolení zvláštního užívání silnice III/4284 v km 1,875, 2,068, 2,326 podle 25 silničního zákona č. 13/1997 Sb. v platném znění pro umístění ochranných trubek (kolmo k ose komunikace), které budou provedena protlaky pod konstrukcí vozovky za těchto podmínek: Montážní jámy budou umístěny mimo asfaltový kr>4 silnice, min. lm od zpevněné části. Ochranné trubky musí být v celém úseku pod silničním pozemkem uloženy v hloubce nejméně 120 cm a musí přesahovat nejméně 1 m za asfaltový kryt silnice. Jejich krytí musí být nejméně 120 cm. Před zásypem montážních jam požadujeme přizvat zástupce naší organizace k provedení kontroly dodržení stanovených podmínek a sepsání předávacího protokolu. S podélným uložením ochranných trubek HDPE 40mm do pozemků p.ě. 172/12, 1713/1, 1733, 1769 a3399 v k.ú. Medlovice souhlasíme za předpokladu že: Bude uzavřen závazek (viz. příloha). Při provádění výkopu v pozemku p.č. 172/12, 1713/1, 1733, 1769 a 3399 v k.ú. Medlovice mimo zpevněnou část silnice (min. 0,8m za hranou asfaltového krytu) nesmí být materiál z výkopu v žádném případě ukládán na vozovku. Ochranné trubky HDPE 04Omni musí být v celém úseku pod silničním pozemkem uloženy v hloubce nejméně 120 cm. Zásyp rýhy musí být proveden řádně hutněným materiálem a povrch bude upraven do odpovídajícího stavu, který je v okolí místa zásahu (zelený pás oset travou). Požadujeme přizvat zástupce naší organizace ke kontrole splnění podmínek a sepsání předávacího protokolu ještě před záhozem rýhy (Čamková ). O vydání povolení pro provedení protlaku je nutné požádat silniční správní úřad, jímž je v tomto případě odbor dopravy Městského úřadu ve Vyškově. Na nové umístění ochranných trubek bude s vlastníkem pozemků p. č. 172/12, 1713/1, 1733, 1769 a 3399 v k.ú. Medlovice (Jihomoravským krajem) uzavřena smlouva o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene. Podle dalšího vyjádření SUS JMK, TSU Vyškov z je nutno dodržět podmínky z vydaného vyjádření a předem oznámit termín zahájení prací. (nepředpokládá se přímý zásah do komunikací). 19. Podle požadavků ze stanoviska Povodí Moravy a.s. z je nutno dodržet následující: a)z hlediska plánování v oblasti vod není uvedený záměr v rozporu se zájmy hájenými plánem oblasti povodí, b) z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, souhlasíme s uvedeným záměrem. Upozorňujeme: Při realizačních pracích nesmí dojít k znečištění podzemních a povrchových vod závadnými látkami ve smyslu 39 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, zejména ropnými produkty ze stavebních a dopravních prostředků. 20. Podle požadavků ze stanoviska Lesy České republiky, s.p. z je nutno dodržet následující: Projektová dokumentace řeší pokládku ochranných trubek HDPE v obci Medlovice. V trase je nutno překonat VT Medlovický potok, který bude překonán řízeným podvrtem. Správce toku požaduje provedení řízeného podvrtu kolmo na VT v hloubce 1,20 m pod niveletou dna VT Medlovický potok a jeho označení sloupky na obou březích VT. Vzhledem k tomu, že se jedná o dotčení parcely VT a podzemní křížení ve vlastnictví správce toku, bude před zahájením stavby uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a před kolaudací smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě a to podle 1257 a 1267 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) mezi Lesy České republiky, s.p. a investorem. Pro další jednání ve věci uzavření smluv kontaktujte referenta pozemkové evidence Správy toků ve Vsetíně pana Viktora Dvořáčka (tel.: , ; Při realizaci stavby nesmí dojít ke znečištění vodního toku, zejména ropnými látkami.při stavebních pracích v blízkosti VT musí být vykopaný materiál okamžitě odstraněn a nesmí být ukládán na břehovou hranu či do průtočného profilu vodního toku. Vyjádření je vydáno k projektové dokumentaci pro DUR. 21. Podle požadavků firmy Development Group Moravia a.s.. z vyjádření z je nutno dodržet následující: 1)Trasa ochranných trubek bude vedena z převážné části ve společném výkopu s trasou projektovaných kabelů společnosti E.on. Trasa trubek bude vedena převážně v trávě pozemků parc.č. 180/545, parc.č. 180/547, parc.č. 180/548, parc.č. 180/549, vše v k.ú. Medlovice dle zákresu projektované trasy ochranných trubek AC Vyškov, 7

8 výkres č. 01-4, zakázka č. ZP- 4617/13, datum: 12/2014, vypracován Ing.Smýkal. 2)V místech kde má dojít ke křížení se stávající vybudovanou komunikací na pozemcích parc.č. 180/545, parc.č. 180/547, parc.č. 180/548, parc.č. 180/549, parc.č. 23/2, parc.č. 2 a parc.č. 1770, vše v k.ú. Medlovice, dle koordinační situace - Výstavba inženýrských sítí pro R.D. v Medlovicích, datum: březen 2015, vypracován Ing.Jiřím Sotolářem, společnost HBH Projekt spol. s r.o., Pobočka Olomouc, Železniční 547/4A, Olomouc bude proveden formou podvrtem (protlak), aby nedošlo k narušení nebo poškození stávající stavby silničního tělesa. 3)Nedojde k poškození stávajících inženýrských sítí, které se nachází v pozemcích parc.č. 180/545, parc.č. 180/547, parc.č. 180/548, parc.č. 180/549, vše v k.ú. Medlovice. 4)Investor stavby Radim Pytela - AC Vyškov, se sídlem: Hrnčířská 187/21, Vyškov, 1Č: se zavazuje minimálně 14 dnů před zahájením výkopových prací informovat nás, aby námi pověřená osoba byla přítomná při provádění těchto výkopových prací. Adresa pro doručování je, sídlo naší společnosti uvedeno v záhlaví tohoto vyjádření. 22. Před zahájením vlastních stavebních prací bude trasa nového kabelového vedení zřetelně vyznačena v terénu. Práce na veřejných pozemcích bude v předstihu oznámena vlastníkům dotčených pozemků tj. zejména i Obci Medlovice, které bude povolovat zábory veřejných ploch. Případné dotazy a připomínky veřejnosti k postupu provádění prací je možno směrovat i přímo na zástupce investora stavby na tel. č S trasou budou seznámeni všichni vlastníci (uživatelé) dotčených pozemků a zároveň s nimi bude projednán termín prvního vstupu na pozemky a ukončení vlastních stavebních prací, včetně uvedení dotčených pozemků do původního stavu (viz smlouvy a souhlasy pod bodem č. 8 tohoto územního rozhodnutí). Před zahájením výkopových prací bude uzavřena smlouva o záboru veřejného prostranství, ve které budou uvedeny podmínky pro výkopové práce a cena záboru veřejného prostranství. Pokud by došlo k zásahu do chodníku ve vlastnictví obce musí být před zahájením výkopových prací projednán s pracovníky obce Medlovice detailní postup. 23. Podle vyjádření E.ON Servisní s.r.o. ze dne je nutno dodržet následující: V zájmovém území se nachází podzemní vedení NN a VN, nadzemní vedení NN a VN. Distribuční trafostanice VN/NN. Podzemní vedení NN. Nadzemní vedení NN. Ke stavbě v ochranných pásmech (dále jen OP) nadzemního vedení VN, VVN, podzemního vedení nebo elektrických stanic je investor povinen zajistit si písemný souhlas s činností v ochranném pásmu ve smyslu 46 odst. 11 zákona č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích, v platném znění. Souhlas se stavbou a činností v OP zařízení distribuční soustavy uděluje ECZR jako zástupce ECD RS, Jiří Setinský, tel: , na základě žádosti investora stavby. S podáním žádosti předložte k vyjádření projektovou dokumentaci stavby s podrobným zákresem a okótováním umístění stavby v OP. Podklady pro žádost musí obsahovat následující údaje: - celé jméno právnické nebo fyzické osoby, která žádá o výjimku - jméno a celá adresa investora stavby, IČO - místo zásahu do pásma - okres, katastrální území, parcelní číslo, druh zařízení - nový způsob zajištění ochrany rozvodného zařízení - kopii vyjádření o existenci zařízení včetně zakreslení sítí. Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, jste povinni dle zákona č. 309/2006 Sb., a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na rozvodném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že bude zajištěno: Objednání přesného vytýčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen provést v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu na určených místech podle pokynů zaměstnanců ECZR pro jednoznačné stanovení jeho polohy. Výkopové práce v blízkosti nadzemního vedení NN lze provádět v min. vzdálenosti lm od sloupů tak, aby nedošlo k narušení jejich stability a uzemňovací soustavy, nebo nebyl jinak ohrožen provoz el. zařízení a bezpečnost osob. Dále požadujeme dodržovat platná ustanovení norem ČSN EN a PNE Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození el. zařízení. V důsledku stavebních prací nesmí dojít k znepřístupnění elektrických zařízení. Ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení v provozování ECD na telefonní číslo Kontakty správců zařízení: VN+NN Regionální správa, Jiří Setinský, tel.: , vytýčení kabelů Roman Bugár, tel.: , Pozor! Vyjádření má platnost 12 měsíců tj. do Upozorňuje se na možnou polohovou odchylku uloženého vedení od výkresové dokumentace. Do přiložené a námi orazítkované dokumentace jsme informativně zakreslili: - červeně plně podzemní vedení VN - červeně čárkovaně nadzemní vedení VN - zeleně plně podzemní vedení NN - zeleně čárkovaně nadzemní vedení NN Při vytýčení trasy zařízení i ke kontrole před záhozem a ke všem dalším jednáním s ECZR jako zástupcem ECD předložte toto vyjádření. 24. Podle vyjádření E.ON Česká republika, s.r.o. ze dne dochází k zásahům do OP, na katastrálním území Medlovice, na pozemcích v celé obci Medlovice. Je nutno dodržet následující: V OP elektrické stanice, 8

9 nadzemního a podzemního vedení budou při realizaci uděleného souhlasu přiměřeně dodrženy podmínky dle 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto rozvodných zařízení je zakázáno pod písmeny: c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením. Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech paré prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni. Objednání přesného vytýčení trasy kabelu v terénu provozovatelem zařízení a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit, je investor zemních prací povinen provést výkop nezbytného počtu ručně kopaných sond podle pokynů zaměstnanců ECZR. Vytýčení kabelů zajistí p. Roman Bugár, tel , Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelu výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak. Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu VN - podložení a v místě souběhu nebo křížení uložení do chrániček na náklady investora stavby. Kabely NN (podložení, vyvěšení, při křížení uložit do chrániček) aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude provedeno podle pokynů pracovníka ECZR. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazujeme při vytýčení nebo po jeho odkrytí. Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí odpovídat příslušným ČSN. Od stávajících podpěrných bodů venkovního vedení VN a NN je třeba dodržet vzdálenost 1m z důvodu narušení betonového základu ab statiky p.b. Přizvání zástupce ECZR ke kontrole křižovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby. Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE , PNE , PNE , ČSN EN , PNE , ČSN EN , ČSN EN Po dokončení stavby a činnosti připomínáme, že v OP zařízení je dále zakázáno: a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky. b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením, c) u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3m, d) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6t. V projektové dokumentaci a při stavbě budou respektovány podmínky uvedené ve vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy v provozování ECZR a podmínkách práce v jeho blízkosti ze dne Veškerá stavební činnost v OP nadzemního vedení VN, podzemního vedení VN a NN, bude před jejím zahájením konzultována s příslušnou Regionální správou (dále jen RS), která stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN ).Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22 kv a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kv, je nutno provádět za beznapěťového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejméně 25 kalendářních dnů předem. Práce s mechanizací v OP vedení 110 kv je nutno provádět za beznapěťového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejpozději do 10 dne předchozího měsíce. Kontakty jednotlivých provozovatelů zařízení: vytýčení, vypínání VN+NN Setinský RS Prostějov. V případě nedodržení vzdáleností a podmínek dle norem a platných právních předpisů se nesouhlasí po ukončení stavby s její kolaudací. 25. Při stavbě bude nutno zajistit součinnost s firmou E.ON ČR s.r.o. a E.ON Distribuce a.s., která bude podle předpokladů souběžně s akcí AC Vyškov provádět kompletní rekonstrukci sítě NN v zastavěném území obce. Dosud však nepodali ke stavebnímu úřadu žádost o vydání ÚR. Tato předpokládaná akce bude projednána na samostatném jednání dle podaného návrhu firmy E.ON ČR s.r.o. a E.ON Distribuce a.s.. Umístění el. rozvaděčů elektroměrů domů může navrhovat pouze projektant firmy E.ON ČR s.r.o. a E.ON Distribuce a.s. a ne projektant telekomunikační stavby pro AC Vyškov. V průběhu prací bude nutno dodržet detailní požadavky všech správců sítí a dodržet ČSN Prostorová úprava vedení technického vybavení. Podle vyjádření projektanta se veškeré výkopy v blízkosti zdiva RD v ulicích budou provádět ručně. Bude zajištěna komunikace s majiteli RD o průběhu prací. Před zahájením prací se doporučuje provádět fotodokumentaci zdiva (s ohledem na praskliny ve zdivu). Práce budou prováděny ohleduplně a v úzkém kontaktu a součinnosti s majiteli RD. Dotčené plochy je prováděcí organizace povinna uvést do původního stavu. Případné náhrady škod řeší O.Z. Firma je obecně povinna si počínat tak, aby nedošlo ke vzniku škod, kterým je možno zabránit (viz O.Z č. 89/2012 Sb.). 26. Podle vyjádření RWE JM plynárenské a.s. ze dne je nutno dodržet následující: V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/ neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze. Plynárenské zařízení je dle ust zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozováno jako zařízení zvlášť nebezpečné a z tohoto důvodu je chráněno ochranným pásmem dle zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody. Ochranným pásmem se rozumí souvislý prostor v bezprostřední blízkosti plynárenského zařízení, který činí: a)u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a plynovodních přípojek, jimiž se rozvádí plyn v zastavěném území obce 1 m na obě strany od půdorysu,b)u ostatních plynovodů a plynovodních přípojek 4 m na obě strany od půdorysu c) u technologických objektů 4 m od půdorysu. Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění 9

10 stavební činností v ochranném pásmu plynárenského zařízení: 1) Za stavební činností se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení (tzn. í bezvýkopové technologie). 2)Stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považovány dle 68 zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně. 3)Před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na nebo Zákaznická linka ). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení považujeme za zahájení činnosti stavebníka v ochranném pásmu plynárenského zařízení.4)bude dodržena mj. ČSN , TPG , zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou. 5)Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami. 6)Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí. 7)Odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození. 8)V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie. 9)Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon )Před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na cz nebo Zákaznická linka ). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby-nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ 11) Plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým pískem, zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN , TPG , TPG )Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení. 13) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti, 14)Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak), 15)Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak), 16) Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení uložením panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení. Stanovisko OOSS - RS - Ing.Petr Dokulil: K výše uvedené stavbě sdělujeme, že se ve stavbou dotčené oblasti nachází na náměstí obce Medlovice, v zelené ploše na neoplocené parcele parc.č.1723/8 k.ú. Medlovice , technologický objekt středotlaké regulačnfstanice (dále jen STL RS) zemního plynu ve správě a ve vlastnictví RWE GasNet,s.r.o. Jedná se o tuto STL RS :- STL RS 500/2/ Medlovice - STL náměstí Rovněž upozorňujeme na možnost existence el. zařízení ve správě RWE DS, s.r.o. Ve vzdáleností cca od 1 m až do 4m od obvodu technologického objektu STL RS může být v zemi uloženo (zpravidla obvodové) uzemnění objektu (zemnící pásek). Obvodové uzemnění objektu je součástí ochrany objektu STL RS před atmosférickou a statickou elektřinou a jako takové je nezbytné pro bezpečný provoz plynárenského zařízení. Pokud bude zemnící pásek při zemních pracích odkryt, je investor povinný zajistit jeho zabezpečení před poškozením tak, aby nebylo přerušeno uzemnění. Před opětným záhozem přizve zhotovitel specialistu elektro RWE (viz Kontaktní systém na ke kontrole stavu zařízení. Podklady pro zakreslení výše uvedeného plynárenského a elektrického zařízení v digitální podobě, v systému Mícrostatlon a podmínky výdeje získáte na adrese: Dle zákona č.458/ a 69 je ochranné pásmo výše uvedené STL RS 4 m od půdorysu objektu všemi směry. Plynárenská zařízení jsou chráněna ochrannými pásmy k zajištění jejich bezpečného a spolehlivého provozu. Projekty staveb a veškeré činnosti v okolí STL RS - vyhrazených plynových zařízení se musí řídit ustanovením tohoto zákona. Upozorňujeme také na existenci požárně bezpečnostního pásma 5 m od objektu STL RS, ve kterém nelze během stavby i po jejím dokončení manipulovat s otevřeným ohněm a kouřit. Z přiložených podkladů a zejména výkresu Zákres trasy, č.výkresu 01-2 v M 1 :1 000 je zřejmé, že nejbližší úseky stavby - trasa pokládky ochranných trubek v těsné blízkosti přístupového chodníku je ve vzdálenost cca 6,0 m od 10

11 technologického objektu STL RS. Stavba tedy v žádném z úseků nezasahuje do ochranného pásma STL RS - vyhrazeného plynového zařízení. Stavbou bude však dotčen přístupový chodník k objektu STL RS. Odbor OOSS - regulační stanice RWE DS, s.r.o.se stavbou souhlasí, za důsledného dodržení následujících podmínek: -Trasu pokládky ochranných trubek požadujeme provádět mimo přístupový chodník I-Na přístupovém chodníku během provádění prací požadujeme zachovat bezproblémový a bezpečný přístup k technologickému objektu STL RS I -V ochranném pásmu STL RS požadujeme neumisťovat žádné další stavby (stavební buňky, maringotky, atd.), stavební mechanizmy a neskladovat žádný stavební materiál. Dále dodržovat během stavby í po jejím dokončení příslušná omezení -zákaz kouření a manipulací s otevřeným ohněm do vzdálenosti 5 m od objektu STL RS všemi směry! -Stavební činností nepoškodit stávající technologický objekt, přístup k STL RS a nenarušit jejích statiku; - Po celou dobu stavby i po jejím dokončení umožnit zaměstnancům RWE DS, s.r.o.(obsluha MS a RS) bezproblémový a bezpečný přístup k STL RS( TPG ); - zahájení prací a činností nahlásit v dostatečném předstihu na oblastním provozním centru RWE DS, s.r.o. v Kroměříži; -k případným změnám proti schválené dokumentaci je třeba vyžádat si nové stanovisko k existenci a zabezpečení plynového zařízení ve správě RWE DS, s.r.o. Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání. V případě dotčení pozemku v majetku RWE kontaktujte prosím RWE GasNet, s.r.o. Kontakt naleznete na adrese činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení", případně na Zákaznické lince Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby. V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na nebo Zákaznická linka Odpady, které vzniknou při stavbě musí být využívány případně odstraňovány v souladu se zákonem 185/2001 Sb. o odpadech a souvisejících předpisů. Má-li odpad jednu nebo více nebezpečných vlastností musí být zařazen do kategorie "N" nebezpečný odpad a jako s nebezpečným s ním nakládat, případně odpad kategorie "O" ostatní, který nelze jinak využít, je nutné zneškodnit na zařízení k tomu účelu určeném - řízená skládka odpadů, spalovna nebezpečných odpadů apod. Pálení odpadů včetně obalů se může provádět pouze v zařízeních, která jsou k nakládání s odpady podle 12 odst (2) citovaného zákona určena a ne na volném topeništi. Dotčeným orgánem z hlediska ochrany ovzduší je podle 50 zákona č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů obec. 28. Stavbou nesmí být dotčen nebo poškozen silniční pozemek, kterým se podle 11 odst. 1) zákona o pozemních komunikacích, rozumí těleso silnice a silniční pomocný pozemek. Podle 11 odst. 2 zákona o pozemních komunikacích těleso silnice je ohraničeno spodním okrajem a vnějšími okraji stavby pozemní komunikace, kterými jsou vnější okraje zaoblených hran zářezů či zaoblených pat náspů, vnější hrany silničních nebo záchytných příkopů nebo rigolů. Stavbou nesmí být poškozeny součásti a příslušenství silnice, které jsou definovány v 12 a 13 zákona o pozemních komunikacích. Při provádění prací spojených s realizací stavby nesmí dojít k ohrožení plynulosti a bezpečnosti silničního provozu. Silnice nesmí být znečištěna, nebo poškozena. Případné znečištění, nebo poškození musí být ihned odstraněno. Bez povolení silničního správního úřadu, souhlasu vlastníka dotčené pozemní komunikace a příslušného orgánu Policie ČR nesmí být na silnici umisťovány žádné věci, zařízení, materiál, nebo zřizovány dočasné sjezdy na staveniště. Před zahájením realizačních prací bude předložen k DI Vyškov postup prací s navrženými opatřeními (přechodné dopravní značení, zabezpečení výkopů v PK, uložené zeminy atd.). 29. Upozorňuje se na platnost 22 zákona o státní památkové péči, podle nějž "má-li se provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy, jsou stavebníci již od doby přípravy stavby povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. Je-li stavebníkem právnická osoba nebo fyzická osoba, při jejímž podnikání vznikla nutnost záchranného archeologického výzkumu hradí náklady záchranného archeologického výzkumu tento stavebník; jinak hradí náklady organizace provádějící archeologický výzkum. Bližší informace získáte na stránkách Archeologického ústavu AV CR, Brno, v.v.i., V tomto případě není povinnost vyžádat si závazné stanovisko dle 14 zákona o státní památkové péči. 30. Podle rozhodnutí OÚ Medlovice, silničního správního úřadu ze dne , č.j.276/2015 je nutno při stavbě dodržet následující: Při výkopových pracích nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti chodců a silničního provozu v dotčených lokalitách města, vhodným způsobem je nutno zabezpečit přechody a vjezdy k domům. Provedený výkop bude označen zábranami jako překážka sil. provozu. Před zahájením výkopových prací je nutné vytýčit podzemní vedení inženýrských sítí. Výkopové práce budou prováděny zásadně ručně. Zásyp rýhy musí být proveden řádně ( po vrstvách ) hutněným nesedavým materiálem. Před provedením zásypu nutno pozvat vlastníka komunikace k provedení kontroly stanovených podmínek. Upozorňuje se na povinnost údržby místních komunikací dotčené stavbou podle 28 čl. 1 a čl. 2 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Při ukončení bude dotčená komunikace řádně očištěna a bude uvedena do původního stavu. Žadatel se zavazuje, že po dobu 36 měsíců bude provádět opravu, případných závad vzniklých výkopovými pracemi. Za řádný průběh odpovídá pan Ing. Jiří Vonderka. Tel Zahájení a ukončení: V závislosti na zahájení výkopových prací společností E.ON Ochranné trubky budou připokládány do společného výkopu. 11

12 31. V případě, že bude nutné odstraňování dřevin rostoucích mimo les, musí žadatel postupovat podle ustanovení 8 zákona o ochraně přírody a krajiny a prováděcí vyhlášky č. 395/1992 Sb. Příslušným orgánem k vydání povolení je místně příslušný městský úřad. 32. Stavba bude prováděna dodavatelsky stavebním podnikatelem, Název, sídlo a oprávnění k předmětné činnosti bude předloženo stavebnímu úřadu před zahájením stavebních prací. Toto územní rozhodnutí platí 2 roky ode dne, kdy nabude právní moci. Územní rozhodnutí pozbude platnost, nebude-li ve lhůtě platnosti započato s provedením stavby. O d ů v o d n ě n í Žadatelé Radim Pytela, které zastupuje ZLINPROJEKT a.s. podali dne u zdejšího stavebního úřadu žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby: AC VYŠKOV, MEDLOVICE, spočívající v uložení ochranných trubek HDPE pro optický kabel v celém zastavěném území obce Medlovice s celkovou délkou trati 4,38 km, na pozemcích parc. č. st. 7, st. 12/2, st. 67, st. 69, st. 114, st. 116, st. 121, st. 124, st. 125, st. 138, st. 142, st. 146, st. 154, st. 155, st. 197, PK1713/4, 2, 8, 23/2, 23/3, 28/1, 30/2, 30/3, 31/3, 33, 34/1, 94/1 (PK 57/1), 94/1 (PK 57/2), 94/3, 104/1, 105/2, 172/1, 172/12, 172/13, 173/9, 180/130, 180/139,, 180/155, 180/282, 180/537 (PK 133), 180/545, 180/546, 180/547, 180/548, 180/549, 857/22, 857/29, 857/8, 858/101, 858/111, 858/117, 858/62, 1383/18, 1396/2, 1401/6, 1401/7, 1401/8, 1412, 1413/1, 1414/4, 1672, 1684/2, 1685, 1713/1, 1713/4, 1713/5, 1720/2, 1721/1, 1723/1, 1723/3, 1723/6,1724/1 (PK 1724/1), 1724/2, 1733, 1740, 1769, 1770, 3164, 3399, 3404, 3406, 3407, 3408, 3410, 3427, 3436, 3437, 4010 v k.ú. Medlovice. Vzhledem k tomu, že žádost nebyla úplná a předložené podklady a stanoviska nestačily k řádnému posouzení žádosti z hlediska zájmů sledovaných v územním řízení, Městský úřad Ivanovice na Hané, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle 13 odst. 1 a 13 odst. 2 stavebního zákona podle s 45 zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád) ve znění pozdějších předpisů výzvou ze dne vyzval žadatele, aby uvedli předloženou žádost do souladu s požadavky 86 stavebního zákona a 3 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, doplněním o některé chybějící údaje a podklady. Stavební úřad po doplnění podkladů následně opatřením ze dne oznámil zahájení územního řízení dotčeným orgánům a všem známým účastníkům řízení. Protože se jedná o řízení s velkým počtem účastníků ( 87 odst. 1 stavebního zákona), oznámil stavební úřad účastníkům uvedeným v 85 odst. 2, písm b) stavebního zákona zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou. Podle ust. 87 odst. 3 stavebního zákona se účastníci řízení podle 85 odst. 2 písm. b) v oznámení o zahájení řízení a v dalších úkonech v řízení doručovaných veřejnou vyhláškou identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí, dotčených vlivem záměru. K projednání žádosti o vydání územního rozhodnutí nařídil ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den Současně upozornil ve svém opatření ze dne , že nejpozději do 2 dnů od místního šetření končí lhůta pro vyjadřování (dle 36 odst. 3 správního řádu a pro podávání navrhovaných důkazů dle 36 odst. 1 správního řádu). Ani do lhůty nebyly žádné dodatečné námitky a připomínky podány. Oznámení zahájení řízení bylo vyvěšeno na úřední desce stavebního úřadu a současně zveřejněno elektronicky pro dálkový přístup od do Obdobně bylo oznámení zveřejněno i na úřední desce a elektronicky u Obce Medlovice Okruh účastníků řízení byl zjištěn ve smyslu 85 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, kdy stavební úřad vycházel z podání stavebníka, dále z výpisů z katastru nemovitostí, snímku pozemkové mapy a platného územního plánu. V řízení stavební úřad zkoumal, zda vlastnická nebo jiná práva vlastníků pozemků a staveb na nich, včetně pozemků sousedních a staveb na nich mohou být rozhodnutím dotčena. Na základě výsledku tohoto zkoumání určil okruh účastníků ve smyslu 85 odst. 1 a odst. 2 stavebního zákona. - žadatelé: Radim Pytela, Hrnčířská č.p. 187/21, Vyškov, kterého zastupuje: ZLINPROJEKT, a.s., Pod Šternberkem č.p. 306, Zlín - Louky - vlastníci dotčených pozemků a ostatní účastníci řízení: ZOD Haná Švábenice, Švábenice č.p. 348, Ivanovice na Hané Nejedlý Jan, Medlovice č.p. 132, Vyškov Nejedlá Janette, Medlovice č.p. 132, Vyškov MVDr. Bednář Jiří, Medlovice č.p. 4, Vyškov Chrobáková Bohunka, Tršická č.p. 44/33, Přerov - Penčice Hrda Zdeněk, Medlovice č.p. 134, Vyškov Bábek Vladimír, Medlovice č.p. 118, Vyškov Vymazal Josef, Medlovice č.p. 127, Vyškov Vymazalová Hana, Medlovice č.p. 127, Vyškov Zedníčková Anna, Medlovice č.p. 81, Vyškov Zedníček Pavel, Medlovice č.p. 81, Vyškov 12

13 Pavlů Karolína, Medlovice č.p. 26, Vyškov Rozsypal Martin, Wolkerova č.p. 241/16, Ivanovice na Hané Doležel Věroslav, Přemyslova č.p. 540, Ivanovice na Hané Doležel Petr, Tyršova č.p. 680/36, Vyškov Vojtek František, Hanácká č.p. 328/5, Vyškov Plotěný Pavel, Medlovice č.p. 129, Vyškov Plotěná Eva, Medlovice č.p. 129, Vyškov Brabatsch Jan, Medlovice č.p. 119, Vyškov Brabatschová Elfriede, Medlovice č.p. 119, Vyškov Suchomel Jiří, Medlovice č.p. 89, Vyškov Píšková Jana, Skálova č.p. 150/72, Rousínov Brhelová Alena, Květná č.p. 348/7, Vyškov Judásková Ivana, Pačlavice č.p. 6, Pačlavice Judásková Marie, Medlovice č.p. 13, Vyškov Zedníček Jiří, Medlovice č.p. 8, Vyškov Bednářová Jana, Medlovice č.p. 4, Vyškov Mejtská Dagmar, Medlovice č.p. 101, Vyškov MUDr. Judásek Milan, Medlovice č.p. 120, Vyškov MUDr. Judásková Lucie, Medlovice č.p. 120, Vyškov Oháňka Jan, Medlovice č.p. 91, Vyškov Navrátil Miloš, Medlovice č.p. 15, Vyškov Chrastinová Marie, Medlovice č.p. 43, Vyškov Ing. Morkus Miloš, Medlovice č.p. 69, Vyškov Pekařík Lukáš, Moravské Málkovice č.p. 221, Vyškov Hýzl Jan, Medlovice č.p. 117, Vyškov Hýzlová Kamila, Medlovice č.p. 117, Vyškov Deutschová Marie, Medlovice č.p. 110, Vyškov Plhalová Ivana, Medlovice č.p. 114, Vyškov Judásková Jarmila, Medlovice č.p. 14, Vyškov Nejedlý Pavel, Medlovice č.p. 133, Medlovice Kavečka Pavel, Medlovice č.p. 125, Vyškov Kavečková Marie, Medlovice č.p. 125, Vyškov Smílková Hana, Medlovice č.p. 111, Medlovice Navrátil Josef, Medlovice č.p. 116, Vyškov Ing. Procházka Zdeněk, Medlovice č.p. 91, Vyškov Procházková Dana, Medlovice č.p. 91, Vyškov 1 Ševčík Břetislav, Pačlavice č.p. 174, Pačlavice Ševčík Ladislav, U Jordánka č.p. 270/19, Vyškov Kavečka Štěpán, Medlovice č.p. 5, Vyškov 1 Kavečková Hana, Medlovice č.p. 5, Vyškov 1 Správa a údržba silnic JmK, Žerotínovo náměstí č.p. 3/5, Brno Jihomoravský kraj, majetkový odbor, Žerotínovo náměstí č.p. 3/5, Brno Development Group - Moravia a.s., Ždánská č.p. 477, Bučovice Lesy České republiky, s.p., Přemyslova č.p. 1106/19, Hradec Králové Lejsek Dalibor, Medlovice č.p. 83, Vyškov Lejsková Eva, Medlovice č.p. 83, Vyškov Perescu Petru, Újezd II č.p. 284, Kobeřice u Brna Perescová Renata, Medlovice č.p. 42, Vyškov Dřímal Petr, Medlovice č.p. 107, Vyškov 1 Dřímalová Marie, Medlovice č.p. 107, Vyškov 1 Hála Radim, Medlovice č.p. 83, Vyškov 1 Hálová Eva, Medlovice č.p. 83, Vyškov 1 Pačuta Roman, Medlovice č.p. 123, Vyškov 1 Pačutová Hana, Medlovice č.p. 123, Vyškov 1 Veřejnou vyhláškou se dále doručovalo v řízení osobám, které mají vlastnické či jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo pozemkům, kteří mohou být územním rozhodnutím přímo dotčeni: Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy (vlastníci sousedních pozemků) jsou následující vlastníci těchto uvedených parcel v k.ú. Medlovice: 1,2,3,4,8,10,14,16,18,22,29,33,53,59,67,71,84,91,97,99,100,103,295,1388,1391,1410,1731,1737,3001,3002,3021,3 022,3023,3024,3025,3026,3035,3058,3067,3068,3069,3070,3079,3090,3091,3092,3096,3111,3121,3136,3137,3147,31 57,3159,3160,3161,3163,3164,3166,3215,3218,3226,3228,3242,3259,3270,3281,3284,3286,3288,3289,3290,3292,329 13

14 3,3294,3295,3296,3297,3298,3299,3300,3301,3302,3309,3310,3322,3323,3324,3325,3338,3339,3340,3357,3403,3409, 3411,3413,3414,3415,3416,3417,3418,3419,3420,3421,3422,3423,3424,3425,3426,,3428,3429,3430,3431,3432,3433,3 434,3435,,,3438,3439,3440,3441,3450,3451,3452,3453,4009,105/1,105/5,105/6,105/7,106/1,106/2,107/1,107/3,107/4,1 383/16,,1383/7,1386/2,1386/3,1386/4,1387/2,1387/3,1387/4,1392/1,1392/2,1396/1,,1401/1,1401/15,1401/3,1401/4,140 1/5,1414/,1414/2,,1425/1,1671/2,168/2,1684/1,1684/2,1684/6,,1713/4,172/2,172/3,172/6,172/7,172/8,172/9,,,,0,,1723/4,,1723/7,1723/8,1724/3,173/10,173/2,173/21,173/24,173/25,173/26,173/3,173/5,173/7,,1734/37,178/2,178/7,,,180/140,, 180/177,180/203,180/220,180/221,180/222,180/223,180/224,180/225,180/226,180/227,180/228,180/229,180/230,180/2 31,180/232,180/233,180/234,180/235,180/236,180/237,180/238,180/239,180/240,180/241,180/242,180/243,180/244,18 0/245,180/246,180/247,180/248,180/249,180/250,180/251,180/252,180/253,180/254,180/255,180/256,180/257,180/258,180/259,180/260,180/261,180/262,180/263,180/264,180/265,180/266,180/267,180/268,180/269,180/270,180/271,180/ 272,180/273,180/274,180/275,180/276,180/277,180/278,180/279,180/280,180/281,,180/283,180/284,180/285,180/286, 180/287,180/288,180/289,180/290,180/291,180/292,180/293,180/294,180/295,180/296,180/297,180/298,180/299,180/3 00,180/301,180/302,180/303,180/304,180/305,180/306,180/307,180/308,180/309,180/310,180/311,180/314,180/315,18 0/346,180/390,180/486,180/53,180/590,180/599,180/600,23/8,25/5,,28/2,28/3,296/1,30/1,,,30/4,31/1,31/2,,31/4,3162/1, 3162/2,3285/1,3285/3,34/1,38/1,38/3,5/1,5/2,63/1,63/2,69/1,69/2,7/1,7/2,72/1,78/1,78/2,78/3,856/1,857/10,857/12,857/ 13,857/14,857/15,857/16,857/17,857/18,857/19,857/20,857/21,,857/23,857/24,857/26,857/27,857/28,,857/32,,857/9,85 8/101,858/110,,858/114,858/115,858/116,,,858/63,858/64,858/65,858/68,858/88,858/89,858/90,858/91,858/96,858/98,,, 98/1,st.5,st.7,st,8,st,9,st.10,st.11,st.16,st.22,st.24,st,25,st.26,st.30,st.31,st.36,st.40,st.48,st.49,st.50,st.51,st.52,st.54,st.55,s t.58,st.59,st.60,st.61,st.62,st.63,st.64,st.65,st.66,,st.68,st.69,st.70,st.71,st.72,st.76,st.80,st.83,st.84,st.87,st.88,st.91,st.92,s t.100,st.101,st.102,st.105,st.108,st.109,st.110,st.113,,st.115,,st.117,st.119,st.121,st.122,st.123,,st.125,st.126,st.129,st.131,st.132,st.133,st.134,st.135,st.136,sst,137,,st.139,st.140,st.141,,st.144,st.145,,st.147,st.152,,,st.156,st.158,st.171,st.172,st. 173,st.174,st.175,st.178,st.179,st.180,st.181,st.182,st.183,st.184,st.185,st.187,st.188,st.190,st.191,st.192,st.193,st.195,st. 196,,st.198,st.200,st.201,st.202,st.204,st.205,st.206,st.209,st.211,st.212,st.213,st.214,st.215,st.95/1,st.94/2,st.,st.79/2,st.7 9/1,st.75/2,st.75/1,st.74/2,st.74/1,st.53/2,st.53/1,st.47/2,st.47/1,st.45/3,st.45/2,st.45/1,st.43/2,st.43/1,st.4/3,st.4/2,st.4/1,st. 39/3,st.39/2,st.39/1,st.35/2,st.35/1,st.21/2,st.21/1,st.2/3,st.2/1,st.186/1,st.177/1,st.176/1,st.170/2,st.170/1,st.168/2,st.168/ 1,st.167/2,st.167/1,st.166/5,st.166/4,st.165/5,st.165/1,st.164/5,st.164/1,st.160/2,st.157/1,st.153/3,st.153/2,st.153/1,st.149 /5,st.149/3,st.13/1,st.1,st.127/2,st.127/1,st.127/3,st.12/2,st.12/1,st.103/2,st.103/1. Vlastnická ani jiná práva k dalším nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena. Ve lhůtě do neuplatnili účastníci řízení žádné námitky. Vyhodnocení připomínek veřejnosti: Veřejnost nevznesla připomínky proti realizaci stavby. Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: Účastníci se k podkladům rozhodnutí vyjádřili a o způsobu řešení připomínek byly s investorem stanoveny podmínky, které stavební úřad zahrnul zejména do závazných podmínek č. 25 a 30. Umístění stavby je v souladu s územním plánem, který byl vypracován firmou Studio region s.r.o. Zelná 13, Brno a který schválilo a vydalo zastupitelstvo obce Medlovice, usnesením č.4/z23/13 ze dne Umístění stavby tedy vyhovuje požadavkům na výstavbu stanoveným vyhl. č. 501/2006 Sb. o obecných technických požadavcích na využití území a vyhl. č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů. Při posuzování žádosti podle 90 stavebního zákona stavební úřad zjistil, že žádost je v souladu s vydanou územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území a s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území. Žádost je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území, s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů a s výsledkem řešení rozporů a s ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení. Záměr svým charakterem a umístěním nevyvolá závažné ovlivnění životního prostředí a veřejného zdraví a nenaplňuje tedy definici předmětu posuzování podle 1 odst. 2 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí. Žádost byla doložena těmito rozhodnutími, vyjádřeními a souhlasy: - vyjádřením E.ON Servisní, s.r.o. F.A Gerstnera 2151/6 České Budějovice č.l z , - vyjádřením E.ON Česká republika, s.r.o. F.A Gerstnera 2151/6 Č. Budějovice č.j z , - vyjádřením RWE - Jihomoravská plynárenská, a.s. č z , - vyjádřením Obce Medlovice ze dne a souhrnným vyjádření MěÚ Vyškov, odboru ŽP ze dne , č.j. MV-60251/2014, - vyjádření MěÚ Vyškov, odboru ŽP ze dne , č.j. MV-8794/2015, - vyjádřením SUS Jm kraje, TSÚ Vyškov, Křečkovská 17, ze dne a , č.j /2014-Vy/ČaDo, - vyjádřením Telefónica O2 Czech Republic, a.s. č /14, /14-POS z a , - vyjádřením Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. č /1327/TÚ/so z , - vyjádřením MěÚ Vyškov, odboru dopravy ze dne , č.j. MV-61266/2014 OD/2, - rozhodnutím MěÚ Vyškov, odboru dopravy ze dne , č.j. MV-4667/2015 OD/8, 14

15 - rozhodnutím Obce Medlovice silniční úřad ze dne stanoviskem Povodí Moravy s.p. Brno z , PM061626/ /Je, - závazné souhlasné stanovisko HZS JMK ÚO Vyškov ze dne HSBM /6-POKŘ-2014, - stanovisko Krajský úřad JmK, Odbor ŽP, z , č.j. JMK /2014, - vyjádření České radiokomunikace, z , č.j /2014, - vyjádření Lesy ČR, z , č.j /2014, smlouva z , - vyjádření Ministerstvo obrany ČR, z , č.j / OUZ-BR, - vyjádření UPC ČR, a.s. Brno, z vyjádření ČEPS, a.s., z , č.j. 331/BRN/998/14/ vyjádření, souhlas Development Group - Moravia a.s., Ždánská č.p. 477, Bučovice, z , Návrh byl předepsaným způsobem doložen. Dalšími podklady pro rozhodnutí stavebního úřadu byly doklady předložené jako součást žádosti a to: - 3 x dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí včetně výpisů z katastru i mapových podkladů, - smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemenu s vlastníky pozemků parc. č. st. 7, st. 12/2, st. 67, st. 69, st. 114, st. 116, st. 121, st. 124, st. 125, st. 138, st. 142, st. 146, st. 154, st. 155, st. 197, PK1713/4, 2, 8, 23/2, 23/3, 28/1, 30/2, 30/3, 31/3, 33, 34/1, 94/1 (PK 57/1), 94/1 (PK 57/2), 94/3, 104/1, 105/2, 172/1, 172/12, 172/13, 173/9, 180/130, 180/139,, 180/155, 180/282, 180/537 (PK 133), 180/545, 180/546, 180/547, 180/548, 180/549, 857/22, 857/29, 857/8, 858/101, 858/111, 858/117, 858/62, 1383/18, 1396/2, 1401/6, 1401/7, 1401/8, 1412, 1413/1, 1414/4, 1672, 1684/2, 1685, 1713/1, 1713/4, 1713/5, 1720/2, 1721/1, 1723/1, 1723/3, 1723/6,1724/1 (PK 1724/1), 1724/2, 1733, 1740, 1769, 1770, 3164, 3399, 3404, 3406, 3407, 3408, 3410, 3427, 3436, 3437, 4010 v k.ú. Medlovice Stanoviska dotčených orgánů, blíže vysvětlená (popř. upřesněná), byla zkoordinována a podmínky těchto orgánů byly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí. Při posuzování žádosti podle 90 stavebního zákona stavební úřad zjistil, že žádost je v souladu s vydanou územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území a s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území. Žádost je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území, s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů a s výsledkem řešení rozporů a s ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení. P o u č e n í Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení do 15 dnů ode dne jeho doručení odvolat k Odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Jihomoravského kraje, podáním učiněným u zdejšího stavebního úřadu, doplněným podle 37. odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád (dále jen 'správní řád') ve znění pozdějších předpisů, potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li odvolávající se účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Pokud Vám nebylo předmětné rozhodnutí doručeno poštovním doručovatelem přímo do vlastních rukou, ale ve smyslu 24 odst.1 správního řádu bylo uloženo na poště, potom se za den doručení považuje desátý den od tohoto uložení, nikoli až následné faktické převzetí rozhodnutí po uplynutí této desetidenní lhůty. V tomto případě se lhůta pro příp. podání odvolání nepočítá od faktického převzetí předmětného rozhodnutí účastníkem řízení, ale už od jedenáctého dne od uložení písemnosti na poště. Bohumír Novotný Vedoucí stavebního úřadu PŘÍLOHA: situační výkresy Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce: MěÚ Ivanovice na Hané a OÚ Medlovice a zveřejněn způsobem umožňující dálkový přístup po dobu 15 dnů. vyvěšeno dne:... sejmuto dne:... Zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup dne.. sejmuto dne:... podpis oprávněné osoby a razítko orgánu potvrzující zveřejnění, vyvěšení a sejmutí dokumentu. 15

16 Doručí se: Účastníci řízení: (doporučeně do vlastních rukou na doručenku) - žadatelé: Radim Pytela, Hrnčířská č.p. 187/21, Vyškov, kterého zastupuje: ZLINPROJEKT, a.s., Pod Šternberkem č.p. 306, Zlín - Louky - vlastníci dotčených pozemků a ostatní účastníci řízení: ZOD Haná Švábenice, Švábenice č.p. 348, Ivanovice na Hané Nejedlý Jan, Medlovice č.p. 132, Vyškov Nejedlá Janette, Medlovice č.p. 132, Vyškov MVDr. Bednář Jiří, Medlovice č.p. 4, Vyškov Chrobáková Bohunka, Tršická č.p. 44/33, Přerov - Penčice Hrda Zdeněk, Medlovice č.p. 134, Vyškov Bábek Vladimír, Medlovice č.p. 118, Vyškov Vymazal Josef, Medlovice č.p. 127, Vyškov Vymazalová Hana, Medlovice č.p. 127, Vyškov Zedníčková Anna, Medlovice č.p. 81, Vyškov Zedníček Pavel, Medlovice č.p. 81, Vyškov Pavlů Karolína, Medlovice č.p. 26, Vyškov Rozsypal Martin, Wolkerova č.p. 241/16, Ivanovice na Hané Doležel Věroslav, Přemyslova č.p. 540, Ivanovice na Hané Doležel Petr, Tyršova č.p. 680/36, Vyškov Vojtek František, Hanácká č.p. 328/5, Vyškov Plotěný Pavel, Medlovice č.p. 129, Vyškov Plotěná Eva, Medlovice č.p. 129, Vyškov Brabatsch Jan, Medlovice č.p. 119, Vyškov Brabatschová Elfriede, Medlovice č.p. 119, Vyškov Suchomel Jiří, Medlovice č.p. 89, Vyškov Píšková Jana, Skálova č.p. 150/72, Rousínov Brhelová Alena, Květná č.p. 348/7, Vyškov Judásková Ivana, Pačlavice č.p. 6, Pačlavice Judásková Marie, Medlovice č.p. 13, Vyškov Zedníček Jiří, Medlovice č.p. 8, Vyškov Bednářová Jana, Medlovice č.p. 4, Vyškov Mejtská Dagmar, Medlovice č.p. 101, Vyškov MUDr. Judásek Milan, Medlovice č.p. 120, Vyškov MUDr. Judásková Lucie, Medlovice č.p. 120, Vyškov Oháňka Jan, Medlovice č.p. 91, Vyškov Navrátil Miloš, Medlovice č.p. 15, Vyškov Chrastinová Marie, Medlovice č.p. 43, Vyškov Ing. Morkus Miloš, Medlovice č.p. 69, Vyškov Pekařík Lukáš, Moravské Málkovice č.p. 221, Vyškov Hýzl Jan, Medlovice č.p. 117, Vyškov Hýzlová Kamila, Medlovice č.p. 117, Vyškov Deutschová Marie, Medlovice č.p. 110, Vyškov Plhalová Ivana, Medlovice č.p. 114, Vyškov Judásková Jarmila, Medlovice č.p. 14, Vyškov Nejedlý Pavel, Medlovice č.p. 133, Medlovice Kavečka Pavel, Medlovice č.p. 125, Vyškov Kavečková Marie, Medlovice č.p. 125, Vyškov Smílková Hana, Medlovice č.p. 111, Medlovice Navrátil Josef, Medlovice č.p. 116, Vyškov Ing. Procházka Zdeněk, Medlovice č.p. 91, Vyškov Procházková Dana, Medlovice č.p. 91, Vyškov 1 Ševčík Břetislav, Pačlavice č.p. 174, Pačlavice Ševčík Ladislav, U Jordánka č.p. 270/19, Vyškov Kavečka Štěpán, Medlovice č.p. 5, Vyškov 1 Kavečková Hana, Medlovice č.p. 5, Vyškov 1 Správa a údržba silnic JmK, Žerotínovo náměstí č.p. 3/5, Brno Jihomoravský kraj, majetkový odbor, Žerotínovo náměstí č.p. 3/5, Brno Development Group - Moravia a.s., Ždánská č.p. 477, Bučovice Lesy České republiky, s.p., Přemyslova č.p. 1106/19, Hradec Králové Lejsek Dalibor, Medlovice č.p. 83, Vyškov Lejsková Eva, Medlovice č.p. 83, Vyškov 16

17 Perescu Petru, Újezd II č.p. 284, Kobeřice u Brna Perescová Renata, Medlovice č.p. 42, Vyškov Dřímal Petr, Medlovice č.p. 107, Vyškov 1 Dřímalová Marie, Medlovice č.p. 107, Vyškov 1 Hála Radim, Medlovice č.p. 83, Vyškov 1 Hálová Eva, Medlovice č.p. 83, Vyškov 1 Pačuta Roman, Medlovice č.p. 123, Vyškov 1 Pačutová Hana, Medlovice č.p. 123, Vyškov 1 - osoby s vlastnickými nebo jinými právy k sousedním pozemkům podle 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona: vlastníci následujících pozemků v k.ú. Medlovice parc. č: 1,2,3,4,8,10,14,16,18,22,29,33,53,59,67,71,84,91,97,99,100,103,295,1388,1391,1410,1731,1737,3001,3002,3021,30 22,3023,3024,3025,3026,3035,3058,3067,3068,3069,3070,3079,3090,3091,3092,3096,3111,3121,3136,3137,3147,3 157,3159,3160,3161,3163,3164,3166,3215,3218,3226,3228,3242,3259,3270,3281,3284,3286,3288,3289,3290,3292, 3293,3294,3295,3296,3297,3298,3299,3300,3301,3302,3309,3310,3322,3323,3324,3325,3338,3339,3340,3357,3403,3409,3411,3413,3414,3415,3416,3417,3418,3419,3420,3421,3422,3423,3424,3425,3426,,3428,3429,3430,3431,343 2,3433,3434,3435,,,3438,3439,3440,3441,3450,3451,3452,3453,4009,105/1,105/5,105/6,105/7,106/1,106/2,107/1,10 7/3,107/4,1383/16,,1383/7,1386/2,1386/3,1386/4,1387/2,1387/3,1387/4,1392/1,1392/2,1396/1,,1401/1,1401/15,1401 /3,1401/4,1401/5,1414/,1414/2,,1425/1,1671/2,168/2,1684/1,1684/2,1684/6,,1713/4,172/2,172/3,172/6,172/7,172/8,1 72/9,,,,0,,1723/4,,1723/7,1723/8,1724/3,173/10,173/2,173/21,173/24,173/25,173/26,173/3,173/5,173/7,,1734/37,178/ 2,178/7,,,180/140,,180/177,180/203,180/220,180/221,180/222,180/223,180/224,180/225,180/226,180/227,180/228,1 80/229,180/230,180/231,180/232,180/233,180/234,180/235,180/236,180/237,180/238,180/239,180/240,180/241,180/ 242,180/243,180/244,180/245,180/246,180/247,180/248,180/249,180/250,180/251,180/252,180/253,180/254,180/25 5,180/256,180/257,180/258,180/259,180/260,180/261,180/262,180/263,180/264,180/265,180/266,180/267,180/268,1 80/269,180/270,180/271,180/272,180/273,180/274,180/275,180/276,180/277,180/278,180/279,180/280,180/281,,180 /283,180/284,180/285,180/286,180/287,180/288,180/289,180/290,180/291,180/292,180/293,180/294,180/295,180/29 6,180/297,180/298,180/299,180/300,180/301,180/302,180/303,180/304,180/305,180/306,180/307,180/308,180/309,1 80/310,180/311,180/314,180/315,180/346,180/390,180/486,180/53,180/590,180/599,180/600,23/8,25/5,,28/2,28/3,29 6/1,30/1,,,30/4,31/1,31/2,,31/4,3162/1,3162/2,3285/1,3285/3,34/1,38/1,38/3,5/1,5/2,63/1,63/2,69/1,69/2,7/1,7/2,72/1, 78/1,78/2,78/3,856/1,857/10,857/12,857/13,857/14,857/15,857/16,857/17,857/18,857/19,857/20,857/21,,857/23,857/ 24,857/26,857/27,857/28,,857/32,,857/9,858/101,858/110,,858/114,858/115,858/116,,,858/63,858/64,858/65,858/68, 858/88,858/89,858/90,858/91,858/96,858/98,,,98/1,st.5,st.7,st,8,st,9,st.10,st.11,st.16,st.22,st.24,st,25,st.26,st.30,st.31, st.36,st.40,st.48,st.49,st.50,st.51,st.52,st.54,st.55,st.58,st.59,st.60,st.61,st.62,st.63,st.64,st.65,st.66,,st.68,st.69,st.70,st.7 1,st.72,st.76,st.80,st.83,st.84,st.87,st.88,st.91,st.92,st.100,st.101,st.102,st.105,st.108,st.109,st.110,st.113,,st.115,,st.117,st.119,st.121,st.122,st.123,,st.125,st.126,st.129,st.131,st.132,st.133,st.134,st.135,st.136,sst,137,,st.139,st.140,st.141,,s t.144,st.145,,st.147,st.152,,,st.156,st.158,st.171,st.172,st.173,st.174,st.175,st.178,st.179,st.180,st.181,st.182,st.183,st.1 84,st.185,st.187,st.188,st.190,st.191,st.192,st.193,st.195,st.196,,st.198,st.200,st.201,st.202,st.204,st.205,st.206,st.209, st.211,st.212,st.213,st.214,st.215,st.95/1,st.94/2,st.,st.79/2,st.79/1,st.75/2,st.75/1,st.74/2,st.74/1,st.53/2,st.53/1,st.47/2, st.47/1,st.45/3,st.45/2,st.45/1,st.43/2,st.43/1,st.4/3,st.4/2,st.4/1,st.39/3,st.39/2,st.39/1,st.35/2,st.35/1,st.21/2,st.21/1,st.2 /3,st.2/1,st.186/1,st.177/1,st.176/1,st.170/2,st.170/1,st.168/2,st.168/1,st.167/2,st.167/1,st.166/5,st.166/4,st.165/5,st.16 5/1,st.164/5,st.164/1,st.160/2,st.157/1,st.153/3,st.153/2,st.153/1,st.149/5,st.149/3,st.13/1,st.1,st.127/2,st.127/1,st.127/ 3,st.12/2,st.12/1,st.103/2,st.103/1. Obce jako účastníci řízení: (doporučeně na doručenku) Obec Medlovice, Medlovice č.p. 12, Vyškov 1 Vlastníci technické infrastruktury (doporučeně) Vodovody a kanalizace a.s., Brněnská č.p. 13, Vyškov E.ON Servisní, s.r.o., Poděbradovo náměstí č.p. 2, Prostějov Povodí Moravy a.s., Dřevařská č.p. 11, Brno Správa a údržba silnic Jm.K., Křečkovská č.p. 17, Vyškov Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Svitavská č.p. 1b, Blansko RWE Distribuční služby s.r.o., Plynárenská č.p. 1/499, Brno Lesy ČR,správa toků,obl.pov.moravy, U Skláren č.p. 781, Vsetín ČEPS a.s., Komárovská č.p. 12, Brno Dotčené orgány (doporučeně) Hasičský záchr.sbor Jm.kraje, Hasičská č.p. 425, Vyškov Městský úřad Vy.,odb.dopravy, Masarykovo náměstí č.p. 1, Vyškov Městský úřad Vyškov odbor ŽP, Masarykovo náměstí č.p. 1, Vyškov Policie ČR, Kr.ředitelství JmK, UO Vyškov, Brněnská č.p. 7a, Vyškov 17

18 Správní poplatek vyměřený podle zákona číslo 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů: pol. č. 17/1 f) Kč byl zaplacen podle výzvy z na účet Města Ivanovice n.h. VS

Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: VÚP 2195/2012-Jan VUP 12189/12-JAN Marie Janoušková 388 459 056 DATUM:

Více

Číslo jednací: 643869/15 Číslo žádosti: 0115 405 730 Důvod vydání Vyjádření : Územní souhlas. Benešov Benešov Benešov u Prahy

Číslo jednací: 643869/15 Číslo žádosti: 0115 405 730 Důvod vydání Vyjádření : Územní souhlas. Benešov Benešov Benešov u Prahy VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLEČNOSTI Česká telekomunikační infrastruktura a.s. vydané podle 101 zákona č. 127/2005

Více

Ve vyznačeném zájmovém území se nachází síť elektronických komunikací společnosti O2 Czech Republic a.s. (dále jen SEK) nebo její ochranné pásmo.

Ve vyznačeném zájmovém území se nachází síť elektronických komunikací společnosti O2 Czech Republic a.s. (dále jen SEK) nebo její ochranné pásmo. VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLEČNOSTI O2 CZECH REPUBLIC A.S. vydané podle 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

Městský úřad Český Brod stavební odbor 282 24 Český Brod, náměstí Husovo 70 Tel. 321 612 131 Č.j. 20031/10/STAV/Som Vyřizuje: Telefon:

Městský úřad Český Brod stavební odbor 282 24 Český Brod, náměstí Husovo 70 Tel. 321 612 131 Č.j. 20031/10/STAV/Som Vyřizuje: Telefon: Městský úřad Český Brod stavební odbor 282 24 Český Brod, náměstí Husovo 70 Tel. 321 612 131 Č.j. 20031/10/STAV/Som Vyřizuje: Telefon: Sommerová 321 612 137 Český Brod, dne 29.4.2011 ROZHODNUTÍ Výroková

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ž E L E Z N Ý B R O D Stavební úřad 468 22 Železný Brod, náměstí 3.května č.p.1

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ž E L E Z N Ý B R O D Stavební úřad 468 22 Železný Brod, náměstí 3.května č.p.1 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ž E L E Z N Ý B R O D Stavební úřad 468 22 Železný Brod, náměstí 3.května č.p.1 Spis.zn.: Stav./771/2012/Fe Čj.: SÚ-6394/2012-FETJ-528/82 Vyřizuje: Fetter, tel. 483 333 943 Způsob

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KYJOV stavební úřad Masarykovo nám. 1, 697 01 Kyjov ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD KYJOV stavební úřad Masarykovo nám. 1, 697 01 Kyjov ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD KYJOV stavební úřad Masarykovo nám. 1, 697 01 Kyjov Spis.zn.: SÚ 802/2012/158Ba Č.j.:SÚ10260/12/158 Kyjov, dne 13.4.2012 Vyřizuje: Baturný Jindřich, Ing., tel. 518 697 546, e-mail: j.baturny@mukyjov.cz

Více

Městský úřad Náměšť nad Oslavou Odbor výstavby a územního rozvoje Masarykovo náměstí 104, 675 71 Náměšť nad Oslavou

Městský úřad Náměšť nad Oslavou Odbor výstavby a územního rozvoje Masarykovo náměstí 104, 675 71 Náměšť nad Oslavou Městský úřad Náměšť nad Oslavou Odbor výstavby a územního rozvoje Masarykovo náměstí 104, 675 71 Náměšť nad Oslavou Číslo jednací: 2807/10/Výst/F V Náměšti nad Oslavou dne 1. září 2010 Spisová značka:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO SPISOVÁ ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ/05295/2011/K MeUSM/06429/2011 Ing. Miroslav Kašpar

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad Cheb, odbor stavební a životního prostředí náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 14, 350 02 Cheb Č.j: MUCH 55690/2013/Örd Cheb, dne: 26.7.2013 Spis. zn.: KSÚ 842/2013 Vyřizuje: Zuzana Ördögová E-mail:

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í A S T A V E B N Í P O V O L E N Í

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í A S T A V E B N Í P O V O L E N Í o d b o r v ý s t a v b y Kupkovo náměstí 247, 517 73 Opočno tel.: 494 669 628, fax: 494 668 338 e mail: stavebni@mu.opocno.cz Č.j.: MUO 285/2012/OV/DŠ/2 11. dubna 2012 Spisový znak: 253 Skartační znak:

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ž E L E Z N Ý B R O D Stavební úřad 468 22 Železný Brod, náměstí 3.května č.p.1

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ž E L E Z N Ý B R O D Stavební úřad 468 22 Železný Brod, náměstí 3.května č.p.1 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ž E L E Z N Ý B R O D Stavební úřad 468 22 Železný Brod, náměstí 3.května č.p.1 Spis.zn.: Stav./1044/2014/Ne Čj.: SÚ-9997/2014-NEJS-836/75 Vyřizuje: Nejedlová, tel. 483 333 945, e-mail:

Více

Městský úřad Dobruška odbor výstavby a životního prostředí nám. F. L. Věka 11, 518 01 Dobruška S T A V E B N Í P O V O L E N Í.

Městský úřad Dobruška odbor výstavby a životního prostředí nám. F. L. Věka 11, 518 01 Dobruška S T A V E B N Í P O V O L E N Í. Městský úřad Dobruška odbor výstavby a životního prostředí nám. F. L. Věka 11, 518 01 Dobruška Spisová značka: MUD 4522/2012 OVŽP/LL Oprávněná úřední osoba: Lenka Lánská E-mail: l.lanska@mestodobruska.cz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO SPISOVÁ ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ/03869/2011/On MeUSM/04448/2011 Marek Ondříšek 572 416

Více

tel. : 546 421 308 tel./fax : 546 421 304 e-mail : nahodilova@dolnikounice.cz V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

tel. : 546 421 308 tel./fax : 546 421 304 e-mail : nahodilova@dolnikounice.cz V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Dolní Kounice Stavební úřad I. stupně Masarykovo náměstí 2, 664 64 Dolní Kounice, tel. 546 421 310, tel./fax. 546 421 304 e - mail : podatelna@dolnikounice.cz ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ROZHODNUTÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Stavební povolení

ROZHODNUTÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Stavební povolení M Ě S T S K Ý Ú Ř A D I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice Odbor správních činností silniční hospodářství Pracoviště P. Bezruče 4, 664 91 Ivančice Č.j.: OSČ/SH MI10901/2014-7 tel/fax:

Více

Městský úřad Moravský Krumlov odbor výstavby a územního plánování Telefon: 515300752. R O Z H O D N U T Í č. 177/2011

Městský úřad Moravský Krumlov odbor výstavby a územního plánování Telefon: 515300752. R O Z H O D N U T Í č. 177/2011 Městský úřad Moravský Krumlov odbor výstavby a územního plánování Telefon: 515300752 Nám. Klášterní 125 Fax:515300759 672 11 Moravský Krumlov E-mail: svirakj@mkrumlov.cz SZn: SMUMK 11440/2011 VÚP/ŠJ V

Více

R O Z H O D N U T Í. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y. Spis.zn. Č.j.: 217/11-Mo 217/11-Mo. Vyřizuje: Tel.: Email:

R O Z H O D N U T Í. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y. Spis.zn. Č.j.: 217/11-Mo 217/11-Mo. Vyřizuje: Tel.: Email: Vypraveno dne: OBECNÍ ÚŘAD HORNÍ MARŠOV Stavební úřad Bertholdovo náměstí 102 542 26 Horní Maršov Spis.zn. Č.j.: Vyřizuje: Tel.: Email: 217/11-Mo 217/11-Mo Jitka Moclová, oprávněná úřední osoba 499 874

Více

Městský úřad Lipník nad Bečvou Stavební úřad náměstí T. G. Masaryka 89, 751 31 Lipník nad Bečvou

Městský úřad Lipník nad Bečvou Stavební úřad náměstí T. G. Masaryka 89, 751 31 Lipník nad Bečvou Městský úřad Lipník nad Bečvou Stavební úřad náměstí T. G. Masaryka 89, 751 31 Lipník nad Bečvou Vaše čj.: Ze dne: Spisová značka: MU/08506/2014/2382 Naše čj.: MU/11864/2014/ SÚ-SH/2382 Počet listů: 13

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice Spis. zn.: MUJI 2336/2012 /ÚPSŘ Č.j: PDMUJI 10016/2012/Pl/Rozh Jilemnice, dne: 2.8.2012 Vyřizuje:

Více

R O Z H O D N U T Í. I. vydává stavební povolení

R O Z H O D N U T Í. I. vydává stavební povolení dle rozdělovníku Váš dopis ze dne číslo jednací vyřizuje / telefon Jihlava 05.03.2012 MMJ/OŽP/2114/2012-4 Ing. Samešová/706 11.04.2012 40190/2012/MMJ oprávněná úřední osoba zuzana.samesova@jihlava-city.cz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice Spis. zn.: MUJI 1838/2012 /ÚPSŘ Č.j: PDMUJI 9069/2012/Pl/Rozh Jilemnice, dne: 11.7.2012 Vyřizuje:

Více

Městský úřad Trutnov odbor výstavby

Městský úřad Trutnov odbor výstavby SPIS. ZN.: 2011/9141/V/SIO Č.J.: 68959/2011 Spisový znak: 330 Skartační znak V/5 OPRÁVNĚNÁ ÚŘ. OSOBA: Ondřej Šitina TEL.: 499803188 E-MAIL: sitina@trutnov.cz DATUM: 5.12.2011 Městský úřad Trutnov odbor

Více

*s00nx00uii3r* S 0 0 N X 0 0 U I I 3 R

*s00nx00uii3r* S 0 0 N X 0 0 U I I 3 R M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H U S T O P E Č E S T A V E B N Í Ú Ř A D Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče 519 441 011 e-mail: stavebni@hustopece-city.cz *s00nx00uii3r* S 0 0 N X 0 0 U I I 3 R Č.j. MUH/ 16650/15/16

Více

S T A V E B N Í P O V O L E N Í

S T A V E B N Í P O V O L E N Í Městský úřad Cheb, odbor stavební a životního prostředí náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 14, 350 20 Cheb Č.j: MUCH 24919/2016/Heg Cheb, dne: 21.3.2016 Spis. zn.: KSÚ 10174/2015 Vyřizuje: Ing. Jelena Hegerová

Více

íslo jednací: 548682/14 íslo žádosti: 0114 098 914 Dvod vydání Vyjádení : Pedprojektová píprava, prodej-koup nemovitosti dojde ke stetu

íslo jednací: 548682/14 íslo žádosti: 0114 098 914 Dvod vydání Vyjádení : Pedprojektová píprava, prodej-koup nemovitosti dojde ke stetu VYJÁDENÍ O EXISTENCI SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLENOSTI TELEFÓNICA CZECH REPUBLIC, A.S. vydané podle 101 zákona. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

S T A V E B N Í P O V O L E N Í

S T A V E B N Í P O V O L E N Í Městský úřad Chotěboř, odbor dopravy a vnitřních věcí Trčků z Lípy 69, Chotěboř Č.j: MCH_17398/2012/ODaVV Chotěboř dne 8.2.2013 Vyřizuje: Stanislav Vodička, Bc. Pavel Málek E-mail: vodicka@chotebor.cz

Více

*s00nx00ruvdx* S 0 0 N X 0 0 R U V D X

*s00nx00ruvdx* S 0 0 N X 0 0 R U V D X M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H U S T O P E Č E S T A V E B N Í Ú Ř A D Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče 519 441 011 e-mail: stavebni@hustopece-city.cz *s00nx00ruvdx* S 0 0 N X 0 0 R U V D X Č.j. MUH/ 10125/14/16

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice 1 - PDMUJI 10359/2012/Fi/Rozh MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice Spis. zn.: MUJI 2334/2012 /ÚPSŘ Č.j: PDMUJI 10359/2012/Fi/Rozh Jilemnice,

Více

íslo jednací: 108682/12 íslo žádosti: 0112 754 593 Dvod vydání Vyjádení : Stavební ízení dojde ke stetu

íslo jednací: 108682/12 íslo žádosti: 0112 754 593 Dvod vydání Vyjádení : Stavební ízení dojde ke stetu VYJÁDENÍ O EXISTENCI SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLENOSTI TELEFÓNICA CZECH REPUBLIC, A.S. vydané podle 101 zákona. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

M Ě S T SKÝ ÚŘAD TŘEBÍČ Odbor výstavby. V e ř e j n á v y h l á š k a R O Z H O D N U T Í

M Ě S T SKÝ ÚŘAD TŘEBÍČ Odbor výstavby. V e ř e j n á v y h l á š k a R O Z H O D N U T Í M Ě S T SKÝ ÚŘAD TŘEBÍČ Odbor výstavby Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč Spis č.: OV/4944/2016/Ši V Třebíči dne 01.06.2016 Č.j.: OV

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD V DESNÉ stavební úřad

MĚSTSKÝ ÚŘAD V DESNÉ stavební úřad MĚSTSKÝ ÚŘAD V DESNÉ stavební úřad 468 61 Desná v J.h., Desná II, Krkonošská 318, Tel. 483 337 943-4, Fax. 483 337 953, e-mail su@mesto-desna.cz Č.j. : MUDESNA/3001/2012/384/SU v Desné dne : 4.3.2013 Vyřizuje

Více

Městský úřad Louny odbor stavebního úřadu a životního prostředí

Městský úřad Louny odbor stavebního úřadu a životního prostředí Městský úřad Louny odbor stavebního úřadu a životního prostředí Mírové náměstí 35,44023 Louny *MULNXOOIZS5B* Spisová značka: Číslo jednací: Oprávněná úřední osoba: Sídlo: Telefon: Fax: E-mail: MULN/4309/2014/SUlSR

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice Spis. zn.: MUJI 3655/2014 /ÚPSŘ Č.j: PDMUJI 3192/2015/Ko/Rozh Jilemnice, dne: 6.3.2015 Vyřizuje:

Více

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Spisový znak: SÚ - 38/12/Hyn Číslo jednání: 4/2012 Oprávněná úřední osoba: Hynčicová Ivana MĚSTSKÝ ÚŘAD SLUŠOVICE STAVEBNÍ ÚŘAD Nám. Svobody 25, Slušovice, PSČ 763 15 Tel.: 577 981 141, FAX: 577 981 476

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KYJOV stavební úřad Masarykovo nám. 1, 697 01 Kyjov ROZHODNUTÍ. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

MĚSTSKÝ ÚŘAD KYJOV stavební úřad Masarykovo nám. 1, 697 01 Kyjov ROZHODNUTÍ. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y MĚSTSKÝ ÚŘAD KYJOV stavební úřad Masarykovo nám. 1, 697 01 Kyjov Spis.zn.: SÚ 2364/2012/158Ba Č.j.:SÚ26010/12/158 / SÚ 2364/2012/158Ba Kyjov, dne 11.7.2012 Vyřizuje: Baturný Jindřich, Ing., tel. 518 697

Více

Městský úřad Český Brod Odbor životního prostředí a zemědělství

Městský úřad Český Brod Odbor životního prostředí a zemědělství Městský úřad Český Brod Odbor životního prostředí a zemědělství náměstí Husovo 70, 282 24 Český Brod Č.j. 11539/11/ŽP/IS Český Brod, dne 10.8.2011 Vyřizuje: Telefon: e-mail: Stárková 321612186 starkova@cesbrod.cz

Více

(dále jen "stavba") na pozemku parcelní číslo 518/1 v katastrálním území Radvanec.

(dále jen stavba) na pozemku parcelní číslo 518/1 v katastrálním území Radvanec. MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR stavební úřad a úřad územního plánování nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor, tel. 487 712 311, fax 487 726 160, e-mail: estorchova@novy-bor.cz SPIS. ZN.: SU 541/2012-13604/Ra/Sto Č.J.: MUNO

Více

Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz

Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2400/11-5640/2011-879/HH Rousínov, dne 19. října 2011 Oprávněná úřední

Více

Městský úřad Turnov stavební úřad

Městský úřad Turnov stavební úřad Městský úřad Turnov stavební úřad Antonína Dvořáka 335, 511 22 Turnov SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ/3764/11/HDR SU/11/4592/HAI Hadravová 481 366 306 i.hadravova@mu.turnov.cz DATUM: 18.7.2011

Více

R O Z H O D N U T Í - veřejná vyhláška -

R O Z H O D N U T Í - veřejná vyhláška - Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Číslo jednací: VÚP 31489 / 11 610 / 11 JAN - 328.3 / 330 Vyřizuje: Marie Janoušková Telefon: 388 459 056 Ve Vimperku

Více

Obecní úřad Březí 251 01 Říčany

Obecní úřad Březí 251 01 Říčany MĚSTSKÝ ÚŘAD ŘÍČANY odbor - Stavební úřad Melantrichova 2000, 2510 I Říčany, tel. 323 618 III, fax. 323 618 160 SPIS. Z.: ČJ.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: DATUM: 25.2.2011 0052085120 1OlDo 6039/2011-MUR/OSÚ/00622

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T A R Á P A K A - odbor výstavby Revoluční 180, 507 91 Stará Paka VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

O B E C N Í Ú Ř A D S T A R Á P A K A - odbor výstavby Revoluční 180, 507 91 Stará Paka VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ O B E C N Í Ú Ř A D S T A R Á P A K A - odbor výstavby Revoluční 180, 507 91 Stará Paka Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: OUSP/504/3/SU/2009 Dlabola Jiří 493 798 282 DATUM: 11.1.2010 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ Odbor

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad Pernštejnské náměstí 1, Hranice Č.j: OSU/27204/09-2 Hranice, dne: 4.12.2009 Vyřizuje: Ing. Pavla Maruštíková E-mail: pavla.marustikova@mesto-hranice.cz Telefon:

Více

Městský úřad Židlochovice Odbor životního prostředí

Městský úřad Židlochovice Odbor životního prostředí Městský úřad Židlochovice Odbor životního prostředí Masarykova 100, 667 01 Židlochovice Pracoviště Nádražní 750, 667 01 Židlochovice IČO: 282 979 SPISOVÁ ZN.: JID/77292/2014/MuŽi Č.j.: OZP/14684/2014 VYŘIZUJE:

Více

Úřad městské části města Brna Brno-Královo Pole Odbor územního a stavebního řízení Palackého tř. 59, 612 39 Brno

Úřad městské části města Brna Brno-Královo Pole Odbor územního a stavebního řízení Palackého tř. 59, 612 39 Brno Úřad městské části města Brna Brno-Královo Pole Odbor územního a stavebního řízení Palackého tř. 59, 612 39 Brno Č.j. 10022/12/2300/1354/To Brno 23.10.2012 Vyřizuje: Bc. Jaroslav Tošovský, telefonní č.:

Více

Městský úřad Břeclav ODBOR SPRÁVNÍCH VĚCÍ A DOPRAVY Oddělení dopravy a silničního hospodářství nám. T. G. Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav

Městský úřad Břeclav ODBOR SPRÁVNÍCH VĚCÍ A DOPRAVY Oddělení dopravy a silničního hospodářství nám. T. G. Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav Městský úřad Břeclav ODBOR SPRÁVNÍCH VĚCÍ A DOPRAVY Oddělení dopravy a silničního hospodářství nám. T. G. Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav Č.j.: MUBR 58885/2015 Břeclav dne 4. listopadu 2015 Sp.zn.: MUBR-S

Více

Magistrát města Kladna Odbor výstavby Oddělení speciálních stavebních činností silniční správní úřad ADRESA:

Magistrát města Kladna Odbor výstavby Oddělení speciálních stavebních činností silniční správní úřad ADRESA: Magistrát města Kladna Odbor výstavby Oddělení speciálních stavebních činností silniční správní úřad ADRESA PRACOVIŠTĚ: Magistrát města Kladna Odbor výstavby nám. 17. listopadu 2840 272 52 DORUČOVACÍ ADRESA:

Více

*s00nx00v9ko8* S 0 0 N X 0 0 V 9 K O 8

*s00nx00v9ko8* S 0 0 N X 0 0 V 9 K O 8 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H U S T O P E Č E S T A V E B N Í Ú Ř A D Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče 519 441 011 e-mail: stavebni@hustopece-city.cz *s00nx00v9ko8* S 0 0 N X 0 0 V 9 K O 8 Č.j. MUH/ 33689/15/13

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S 10029/2009/OÚPSŘ-328/Va-8 29.10.2009 Vyřizuje: Valentová Věra VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Vsetín,

Více

íslo jednací: 706634/14 íslo žádosti: 0114 241 301 Dvod vydání Vyjádení : Územní souhlas

íslo jednací: 706634/14 íslo žádosti: 0114 241 301 Dvod vydání Vyjádení : Územní souhlas VYJÁDENÍ O EXISTENCI SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLENOSTI O2 CZECH REPUBLIC A.S. vydané podle 101 zákona. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích

Více

Městský úřad Lipník nad Bečvou stavební úřad

Městský úřad Lipník nad Bečvou stavební úřad Městský úřad Lipník nad Bečvou stavební úřad náměstí T. G. Masaryka 89, 75131 Lipník nad Bečvou Spisová značka: MU/18535/2007/6544 Lipník nad Bečvou, dne 18.10.2007 Č.j.: MU/21480/2007/ SU/HRA/6544 Skartační

Více

Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy. Č.j.: MUVS-S 10260/2009/OÚPSŘ-328/Va-8 23.10.2009 Vyřizuje: Valentová Věra VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy. Č.j.: MUVS-S 10260/2009/OÚPSŘ-328/Va-8 23.10.2009 Vyřizuje: Valentová Věra VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S 10260/2009/OÚPSŘ-328/Va-8 23.10.2009 Vyřizuje: Valentová Věra VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Vsetín,

Více

M ě s t s k ý ú ř a d K u ř i m Odbor stavební a vodoprávní

M ě s t s k ý ú ř a d K u ř i m Odbor stavební a vodoprávní M ě s t s k ý ú ř a d K u ř i m Odbor stavební a vodoprávní Jungmannova 968, 664 34 Kuřim SPIS. ZN.: S-MK/16601/11/OSVO/Ma Č.J.: MK/5495/12/OSVO VYŘIZUJE: Ing. Macek TEL.: 541422313 E-MAIL: macek@radnice.kurim.cz

Více

S T A V E B N Í P O V O L E N Í

S T A V E B N Í P O V O L E N Í Městský úřad Chotěboř, odbor dopravy a vnitřních věcí Trčků z Lípy 69, Chotěboř Č.j: MCH_14493/2013/ODaVV Chotěboř, dne: 11.12.2013 Vyřizuje: Stanislav Vodička, Bc. Pavel Málek E-mail: vodicka@chotebor.cz

Více

Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá

Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá Spis. zn.: Č.j.: Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá Tel. 380724417, 380724419, Fax. 380724420, e-mail:stavebniurad@horniplana.cz Výst./5544/12-Gr HP - 0621/2013 Vyřizuje:

Více

*MULNX00FO36F* Městský úřad Louny odbor stavebního úřadu a životního prostředí. ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ (oznámeno veřejnou vyhláškou)

*MULNX00FO36F* Městský úřad Louny odbor stavebního úřadu a životního prostředí. ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ (oznámeno veřejnou vyhláškou) *MULNX00FO36F* *MULNX00FO36F* Městský úřad Louny odbor stavebního úřadu a životního prostředí Mírové náměstí 35, 440 23 Louny Spisová značka: MULN/876/2013/SU/S Louny 06.03.2013 Číslo jednací: MULNCJ 17219/2013

Více

Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 836, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz R O Z H O D N U T Í

Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 836, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz R O Z H O D N U T Í Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 836, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2400/10-7675/2010-1266/HH Rousínov, dne 20. ledna 2011 Oprávněná úřední

Více

Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá

Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá Č.j.: 355/výst./08-Ra Vyřizuje: Ing. Rada Vilém Dne: 21.10.2008 Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá Tel. 380724417, 380738108, Fax. 380724420, e-mail:stavebniurad@horniplana.cz

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2400/10-2831/2010-467/PJ Rousínov, dne 30. června 2010 Oprávněná úřední

Více

R O Z H O D N U T Í. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

R O Z H O D N U T Í. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y MĚSTSKÝ ÚŘAD UHLÍŘSKÉ JANOVICE Václavské náměstí 6, PSČ 285 04, tel.: 327 551 071, fax: 327 544 124 e-mail: urad@uhljan.cz Odbor životního prostředí a výstavby I N V E S T O R : ČEZ Distribuce a.s., Teplická

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice Č.j: StÚ 781/2011-5-Be-ÚŘUS-Rozh-/ Pozořice, dne: 5.9.2011 Vyřizuje: Soňa Bernreiterová E-mail: sona.bernreiterova@pozorice.cz Telefon: 544226055

Více

stavební úřad ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y Vodovod Sobčice

stavební úřad ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y Vodovod Sobčice MĚSTSKÝ ÚŘAD HOŘICE stavební úřad nám. Jiřího z Poděbrad 342, 508 19 Hořice Č.j.: MUHC-SU/9953/2013/VA V Hořicích dne 8. 7. 2013 Č.spisu: 20337/2012 Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: Gabriela Vaňkátová 492

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK Stavební úřad

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK Stavební úřad Vloženo: 31.3.2010 Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk Čj.: 4770/2010/STAV Spisová značka: Počet listů/příloh/listů příloh: 3/0/0 Vyřizuje: Roman Šťovíček Telefon: 465 670 341 E-mail: r.stovicek@muzbk.cz

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad nám. Svobody 1, 664 47 Střelice SPIS. ZN.: STAV/4358/2012/Ka Č. J.: 5307/2012 - SU VYŘIZUJE: Ing. Kabadelova TEL.: 547 427 422 E-MAIL: stavebni@streliceubrna.cz

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice Č.j: StÚ 14/2010-5-Be-ÚŘUS-Rozh-/ Pozořice, dne: 24.5.2010 Vyřizuje: Soňa Bernreiterová E-mail: sona.bernreiterova@pozorice.cz Telefon: 544226055

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice Č.j: StÚ 1227/2010-3-Fi-ÚŘUS-Rozh-/ Pozořice, dne: 7.7.2010 Vyřizuje: Ing. Renata Filipcová E-mail: renata.filipcova@pozorice.cz Telefon: 544

Více

Městský úřad Český Brod Odbor stavební a územního plánování náměstí Husovo 70 282 01 Český Brod

Městský úřad Český Brod Odbor stavební a územního plánování náměstí Husovo 70 282 01 Český Brod Městský úřad Český Brod Odbor stavební a územního plánování náměstí Husovo 70 282 01 Český Brod Spis. zn.: S-MUCB13526/2013/STAV/Há Č. j. MUCB 27508/2013 Vyřizuje: Zdeněk Hába Telefon: 321 612 134 Český

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO SPISOVÁ ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ/05232/2011/BN MeUSM/02012/2012 Marek Bartoň 572 416

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad 251 64 Mnichovice Masarykovo nám. č.p. 83 Č.j.: SÚ/1877/11/Vl Mnichovice : 16.12.2011 Vyřizuje: Ing. Táňa Vladyková VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA telefon: 323

Více

- 2 - IV. stanoví tyto podmínky pro umístění stavby :

- 2 - IV. stanoví tyto podmínky pro umístění stavby : Číslo jednací: Vyřizuje: Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování VÚP 328.3-1372/1858/08, VÚP 330-1371/1857/08 Ka-45 Pavel Kavlík Telefon: 388 459 047 Ve

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D N U T Í. Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad Pernštejnské náměstí 1, Hranice

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D N U T Í. Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad Pernštejnské náměstí 1, Hranice Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad Pernštejnské náměstí 1, Hranice Č.j: OSU/5110/12-26 Hranice, dne: 12.2.2013 Vyřizuje: Milena Hošťálková E-mail: milena.hostalkova@mesto-hranice.cz Telefon: 581

Více

Městský úřad Český Brod Odbor životního prostředí a zemědělství ROZHODNUTÍ

Městský úřad Český Brod Odbor životního prostředí a zemědělství ROZHODNUTÍ Městský úřad Český Brod Odbor životního prostředí a zemědělství náměstí Husovo 70, 282 24 Český Brod MUCBX001D34P Spis. zn.: Č.j. Vyřizuje: Telefon: e-mail: S-MUCB 7542/2013/ŽP/IS MUCB 12919/2013 St árková

Více

ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í. "Myslív, 9 BJ - NN, knn"

ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í. Myslív, 9 BJ - NN, knn M Ě S T S K Ý Ú Ř A D odbor výstavby a územního plánování tel.: 376 547 543, fax: 376 547 529, e-mail: panuskova@muhorazdovice.cz Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice H O R A Ž Ď O V I C E Váš dopis č.j.

Více

Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá

Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá Stránka č. 1 z 6 Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá Tel. 380724417, 380738108, Fax. 380724420, e-mail:stavebniurad@horniplana.cz Č.j.: 5/výst./08-Ra Vyřizuje: Ing. Rada

Více

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O UMÍSTĚNÍ STAVBY A PROVEDENÍ STAVBY Č.j. VYST-Dr/2/2009 Článek 1. Smluvní strany 1.1 Správní orgán : Městský úřad Žebrák Stavební úřad Žebrák adresa: Náměstí čp. 1, 267 53 Žebrák

Více

Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411

Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411 Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411 Č.j: 40/2015-4.Výst Zbraslavice, dne: 19.6.2015 Vyřizuje: Jan Jursík E-mail: stavebni@obeczbraslavice.cz Telefon:

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice Č.j: StÚ 2942/2012-8-Du-ÚŘUS-Rozh-/ Pozořice, dne: 16.5.2013 Vyřizuje: Lenka Dumpíková, DiS. E-mail: lenka.dumpikova@pozorice.cz Telefon: 544

Více

ROZHODNUTÍ. STAVEBNÍ POVOLENÍ č. 53/2013

ROZHODNUTÍ. STAVEBNÍ POVOLENÍ č. 53/2013 Magistrát města Přerova Odbor stavebního úřadu a životního prostředí ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Bratrská 34, 750 11 Přerov 2 Spis zn.: 2013/101695/STAV/SU/BO Přerov, dne 30.10.2013 Č.j.: Oprávněná úřední osoba:

Více

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Číslo jednací: Vyřizuje: Telefon: 388 459 046 Ve Vimperku dne: 22.8.2008 VÚP 328.3-1230/1677/08 VJ-21 Vojtěch Janoušek

Více

o z n a m u j e vydání výše uvedeného rozhodnutí v y h l á š k o u. Ing. Jana Vlková vedoucí stavebního úřadu

o z n a m u j e vydání výše uvedeného rozhodnutí v y h l á š k o u. Ing. Jana Vlková vedoucí stavebního úřadu Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Rousínov, dne 3. března 2008 Vyřizuje: Ing. Pukowietz, e-mail.: pukowietz@rousinov.cz

Více

Městský úřad Mníšek pod Brdy

Městský úřad Mníšek pod Brdy Městský úřad Mníšek pod Brdy Stavební úřad Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy Č.j.: SÚ 175/11-134/2011-Pet Mníšek pod Brdy, dne 23. března 2011 Oprávněná úřední osoba: Lenka Petříková, tel.: 318541925,

Více

Číslo jednací: /16 Číslo žádosti: Důvod vydání Vyjádření : Předprojektová příprava, prodej-koupě nemovitosti

Číslo jednací: /16 Číslo žádosti: Důvod vydání Vyjádření : Předprojektová příprava, prodej-koupě nemovitosti VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLEČNOSTI Česká telekomunikační infrastruktura a.s. vydané podle 101 zákona č. 127/2005

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P R O S T Ě J O V nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P R O S T Ě J O V nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P R O S T Ě J O V nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov Odbor životního prostředí Městského úřadu Prostějov, Školní 4, Prostějov VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: Č.j.: VYŘIZUJE:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO SPISOVÁ ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ/05938/2011/BN MeUSM/02590/2012 Marek Bartoň 572 416

Více

V E Ř E J NÁ V Y H L Á Š K A

V E Ř E J NÁ V Y H L Á Š K A MĚSTSKÝ ÚŘAD TIŠNOV ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU NÁMĚSTÍ MÍRU 346, 666 19 TIŠNOV Spis. zn.: Č.j. Vyřizuje : OÚPSŘ/11270/2013/Cí MUTI 28764/2013 Oprávněná úřední osoba: Cíková Petra Tel.:

Více

Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá

Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá Č.j.: 335/výst./09-Ra Vyřizuje: Ing. Rada Vilém Dne: 15.9.2009 Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá Tel. 380724417, 380738108, Fax. 380724420, e-mail:stavebniurad@horniplana.cz

Více

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování. -- veřejná vyhláška -- R O Z H O D N U T Í

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování. -- veřejná vyhláška -- R O Z H O D N U T Í Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Číslo jednací: Vyřizuje: Telefon: 388 459 049 Ve Vimperku dne: 25.11.2009 VÚP 328.3-1847/2651/09 PN-33 Petr Nový

Více

Č.j.: MUVS-S2107/2008OÚPSŘ-328/Fi-22 21.4.2008 Vyřizuje: Filgasová VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Č.j.: MUVS-S2107/2008OÚPSŘ-328/Fi-22 21.4.2008 Vyřizuje: Filgasová VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S2107/2008OÚPSŘ-328/Fi-22 21.4.2008 Vyřizuje: Filgasová VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Vsetín, odbor

Více

Městský úřad Pelhřimov

Městský úřad Pelhřimov Městský úřad Pelhřimov Odbor životního prostředí Číslo jednací: OŽP/1069/2015-24 Ukládací a skartační znak: 231.2 A/5 Oprávněná úřední osoba: ing. Milan Vejmělek Telefon: 565/35 14 12 E-mail: vejmelek@mupe.cz

Více

R O Z H O D N U T Í. ú z e m n í r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

R O Z H O D N U T Í. ú z e m n í r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y Městský úřad Železná Ruda Odbor výstavby stavební úřad Klostermannovo náměstí 295, 340 04 Železná Ruda Tel: 376361211, Fax: 376397425, web: www.zeleznaruda.cz Č.j.: VÚP/3550/12/69 330/3 Vaše zn.: Vyřizuje:

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2210/08-1978/2008-500/PJ Rousínov, dne 2. května 2008 Vyřizuje: Ing.

Více

S T A V E B N Í P O V O L E N Í

S T A V E B N Í P O V O L E N Í *MUJNX00OCAKX* MUJNX00OCAKX MÍROVÉ NÁMĚSTÍ 19, 467 51 JABLONEC NAD NISOU Spisová značka: 106/2015/ODS/PDS/ZUK Č.j.: 27365/2015 Vyřizuje: Košťáková Tel.: 483 357 295 Fax: 482 357 442 E-mail: kostakova@mestojablonec.cz

Více

Městský úřad Rousínov

Městský úřad Rousínov Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2210/07-8133/2007-1491/PJ Rousínov, dne 1. února 2008 Vyřizuje: Ing.

Více

o z n a m u j e vydání výše uvedeného rozhodnutí v y h l á š k o u. Ing. Jana Vlková vedoucí stavebního úřadu

o z n a m u j e vydání výše uvedeného rozhodnutí v y h l á š k o u. Ing. Jana Vlková vedoucí stavebního úřadu Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2210/08-1553/2008-453/PJ Rousínov, dne 18. dubna 2008 Vyřizuje: Ing.

Více

Oddělení speciálních stavebních činností speciální silniční úřad ADRESA: Obec Lhota, Požárníků 180, 273 01 Lhota, IČ: 00663964. Vyřizuje: M.

Oddělení speciálních stavebních činností speciální silniční úřad ADRESA: Obec Lhota, Požárníků 180, 273 01 Lhota, IČ: 00663964. Vyřizuje: M. Magistrát města Kladna Odbor výstavby Oddělení speciálních stavebních činností speciální silniční úřad ADRESA PRACOVIŠTĚ: ADRESA: Magistrát města Kladna Odbor výstavby nám. 17. listopadu 2840 272 52 DORUČOVACÍ

Více

"venkovní vedení VN, trafostanice, kabelové vedení NN, demontáž VN, TS, NN" v Plešovicích, obec Zlatá Koruna

venkovní vedení VN, trafostanice, kabelové vedení NN, demontáž VN, TS, NN v Plešovicích, obec Zlatá Koruna Č.j.: SÚ-1146/07-Be Český Krumlov, dne 15.6.2007 Vyřizuje: Petra Benčová ROZHODNUTÍ Výroková část: Stavební úřad Městského úřadu Český Krumlov, jako stavební úřad příslušný podle 13 odst. 1 písm. f) zákona

Více

Městský úřad Turnov stavební úřad

Městský úřad Turnov stavební úřad Č.j. SU/13/2045/HOI str. 1 Městský úřad Turnov stavební úřad Antonína Dvořáka 335, 511 22 Turnov SPIS. ZN.: Č.J.: SÚ/208/13/HOZ SU/13/2045/HOI VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: DATUM: 5.4.2013 Hozdecká 481 366 302

Více

R O Z H O D N U T Í. 1. 92 stavebního zákona vydává územní rozhodnutí o změně stavby

R O Z H O D N U T Í. 1. 92 stavebního zákona vydává územní rozhodnutí o změně stavby Městský úřad Železná Ruda Odbor výstavby stavební úřad Klostermannovo náměstí 295, 340 04 Železná Ruda Tel: 376361211, Fax: 376397425, web: www.zeleznaruda.cz Č.j.: VÚP/768/12/69 330/4 Vaše zn.: Vyřizuje:

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD SEKCE STAVEBNÍ - OBLAST PRAHA WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 - VINOHRADY WWW.DU-PRAHA.CZ

DRÁŽNÍ ÚŘAD SEKCE STAVEBNÍ - OBLAST PRAHA WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 - VINOHRADY WWW.DU-PRAHA.CZ Strana 1 / 9 DRÁŽNÍ ÚŘAD SEKCE STAVEBNÍ - OBLAST PRAHA WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 - VINOHRADY WWW.DU-PRAHA.CZ Č.j.: V Praze dne 26.8.2008 Oprávněná úřední osoba: Ing. Ivana Marešová Telefon: +420

Více

R O Z H O D N U T Í VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

R O Z H O D N U T Í VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU Městský úřad Bor Odbor výstavby a územního plánování nám. Republiky čp. 1, 348 02, Bor č.jednací : 380/2011/OVÚP/4/P-77 v Boru dne 30. května 2011 vyřizuje : Pavel Vokroj telefon : 374 756 129 e-mail :

Více