PRÁVNÍ OCHRANA OZNAMOVATELŮ. Doporučené základní principy, které by měla obsahovat národní legislativa na ochranu whistleblowerů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRÁVNÍ OCHRANA OZNAMOVATELŮ. Doporučené základní principy, které by měla obsahovat národní legislativa na ochranu whistleblowerů"

Transkript

1

2 PRÁVNÍ OCHRANA OZNAMOVATELŮ Doporučené základní principy, které by měla obsahovat národní legislativa na ochranu whistleblowerů Transparency International listopad 2013

3 PŘEDMLUVA Whistlebloweři (oznamovatelé) hrají zásadní roli při odhalování korupce, podvodů, špatného hospodaření s veřejným majetkem a jiných typů nekalého jednání, které ohrožuje zdraví a bezpečnost lidí, finanční stabilitu, lidská práva, životní prostředí a celkově základy právního státu. Zveřejněním informací o takovém jednání už oznamovatelé pomohli zachránit bezpočet lidských životů a ušetřit miliardy z veřejných rozpočtů. Jejich odhalení také mnohdy zabránilo rozvinutí nebo dalšímu zhoršení skandálů a katastrof, k nimž už došlo. Oznamovatelé mnohdy podstupují značná osobní rizika. Může jim hrozit propuštění a mohou se ocitnout na černé listině s nemožností sehnat nové zaměstnání. Hrozí jim trestní stíhání, uvěznění, setkávají se s vyhrůžkami a v extrémních případech se mohou stát terčem fyzického násilí nebo dokonce přijít o život. Právní ochrana oznamovatelů před takovým odvetným jednáním podpoří a usnadní odhalování korupce a přispěje k větší otevřenosti a odpovědnějšímu chování na pracovištích, ať jde o státní instituce nebo soukromý sektor. Právo oznámit nekalé jednání úzce souvisí se svobodou projevu a s principy transparentnosti a odpovědnosti. Všichni lidé mají inherentní právo chránit ostatní občany a společnost jako celek a v některých případech mají přímo povinnost oznamovat nekalé jednání. Neexistence účinné právní ochrany může pro oznamovatele představovat dilema: očekává se od nich, že korupci či jiné trestné jednání ohlásí, ale když to udělají, mohou se tím vystavit nebezpečí odvetných opatření. Řada zemí si uvědomuje, jakou roli hraje whistleblowing při potírání korupce, a usilují o zavedení právní ochrany oznamovatelů prostřednictvím mezinárodních úmluv. Zároveň stále více národních vlád, korporací a neziskových organizací po celém světě zavádí mechanismy pro oznamování nekalého jednání. Je ovšem nezbytné, aby součástí těchto mechanismů byly jednoduše dostupné kanály, jichž mohou whistlebloweři využívat, aby existovala účinná ochrana oznamovatelů před různými formami odvetných opatření a aby existující mechanismy zajišťovaly, že informace, které whistlebloweři zveřejní, budou využity k urychlení přijetí potřebných reforem. Níže uvedené principy slouží jako základ pro přípravu nové legislativy a ke zdokonalení již existujících právních úprav whistleblowingu. Jejich cílem je pomoci zavádět potřebné oznamovací mechanismy a zajistit odpovídající míru ochrany whistleblowerům. Doporučené principy by měly být uzpůsobeny podle politického, společenského i kulturního kontextu každé země a podle potřeb jejího právního rámce. Naše doporučení zohledňují dosavadní zkušenosti s existující právní úpravou whistleblowingu i její implementací. Na jejich formulaci se podíleli odborníci na problematiku whistleblowingu, státní úředníci, zástupci akademické sféry, výzkumných institucí a neziskových organizací z celého světa. Budeme je dále upravovat a aktualizovat na základě postupně získávaných zkušeností s legislativou i s praxí.

4 VYMEZENÍ POJMU (DEFINICE) 1. Whistleblowing poskytnutí informací týkajících se korupčního, protiprávního, podvodného nebo jiného nekalého jednání, k němuž dochází v nějaké organizaci v rámci veřejného nebo soukromého sektoru 1 a které ohrožuje veřejný zájem, osobám nebo institucím, které by měly být schopné zakročit. ZÁKLADNÍ PRINCIP 2. Ochrana oznamovatele a poskytování informací všichni zaměstnanci a pracovníci působící ve veřejném a soukromém sektoru potřebují: dostupné a spolehlivé kanály, jejichž prostřednictvím mohou oznámit nekalé jednání; dostatečnou ochranu před nejrůznějšími formami odvetných opatření; a mechanismy umožňující podávání oznámení, jejichž cílem je podpořit reformy, které odstraňují nedostatky v právní úpravě, v existujících postupech nebo pravidlech a které zabraňují nekalému jednání v budoucnu. ROZSAH PŮSOBNOSTI 3. Široká definice whistleblowingu whistleblowing je poskytnutí nebo nahlášení informací o nekalém jednání, což zahrnuje mj. korupci; trestné činy; porušení zákonných povinností; 2 justiční omyly; ohrožení zdraví, bezpečnosti nebo životního prostředí; zneužívání pravomocí; zneužívání, plýtvání nebo špatnou správu veřejných prostředků nebo veřejného majetku; střety zájmů; a dále jednání, jehož cílem je zakrývat jakékoli z výše uvedených jednání. 4. Široká definice pojmu whistleblower whistleblower (oznamovatel) je zaměstnanec nebo jiný pracovník působící ve veřejném nebo soukromém sektoru, který zveřejní/zpřístupní informace popsané v bodě 3 (předchozí odstavec) a jemuž hrozí odvetná opatření. Tato definice zahrnuje i osoby, které nejsou v tradičním zaměstnaneckém poměru (např. poradci, dodavatelé, stážisté, dobrovolníci, studenti, dočasní pracovníci, bývalí zaměstnanci a další) Kritérium pro přiznání ochrany: opodstatněné přesvědčení, že k nekalému jednání došlo právní ochrana by se měla vztahovat na oznámení učiněná v dobré víře, tj. s opodstatněným přesvědčením, že poskytnutá informace je v době jejího zveřejnění/zpřístupnění pravdivá. 4 Ochrana 1 Včetně jednání, k němuž by potenciálně mohlo dojít. 2 Vztahuje se i na záměrné zkreslování finančních údajů zveřejňovaných státními institucemi/představiteli a veřejně obchodovanými společnostmi. 3 Ochrana by se měla vztahovat rovněž na osoby, které se o zveřejnění/zpřístupnění informací pokusily nebo které jsou z něj podezřívány, na osoby dodávající podpůrné informace týkající se již učiněného oznámení a na osoby, které whistleblowerovi pomáhají nebo se mu snaží pomáhat. 4 Opodstatněné přesvědčení je definováno jako situace, kdy osoba na základě dostupných důkazů může mít opodstatněné podezření na nekalé jednání.

5 se vztahuje i na osoby, které v dobré víře učiní nepřesná oznámení, a měla by se na ně vztahovat po celou dobu, kdy se přesnost oznámených informací ověřuje. OCHRANA 6. Ochrana proti odvetným opatřením oznamovatelé by měli být chráněni proti veškerým formám odvetných opatření, znevýhodňování nebo diskriminace na pracovišti uplatňovaným v souvislosti s podaným oznámením nebo v důsledku jeho podání. To zahrnuje veškeré typy újmy nebo postihů, včetně propuštění, kárných opatření a jiných sankcí, přeložení na jiné místo, obtěžování, změn pracovních povinností nebo pracovní doby, odpírání povýšení nebo školení, ztráty pozice a výhod, a také včetně vyhrožování kterýmkoli z uvedených postihů. 7. Zachování důvěrnosti informací totožnost oznamovatele nemůže být zveřejněna bez jeho výslovného souhlasu. 8. Důkazní břemeno na straně zaměstnavatele zaměstnavatel, aby se vyhnul sankcím nebo pokutě, musí jasně a přesvědčivě prokázat, že jakákoli opatření učiněná v neprospěch zaměstnance nebyla žádným způsobem motivována podáním oznámení/zveřejněním informací ze strany zaměstnance. 9. Ochrana se nevztahuje na úmyslně nepravdivá oznámení osobě, která učiní oznámení, o němž se prokáže, že bylo úmyslně nepravdivé, hrozí postihy podle pracovního a občanského práva. 5 Neoprávněně obviněným náleží kompenzace podle všech relevantních právních předpisů. 10. Vynětí z odpovědnosti na jakékoli oznámení učiněné v souladu s příslušnou právní úpravou whistleblowingu by se měla vztahovat imunita ve vztahu ke kárným řízením a odpovědnosti z hlediska trestního, občanského a správního práva, což zahrnuje i právní úpravu týkající se křivého obvinění, pomluvy, autorských práv a ochrany údajů. Důkazní břemeno nese ten, koho se obvinění týká musí prokázat, že whistleblower porušil příslušné právo záměrně. 11. Právo odmítnout účast na nekalém jednání zaměstnanci a další pracovníci mají právo odmítnout podílet se na korupčním, protiprávním nebo podvodném jednání. Při uplatnění tohoto práva se na ně vztahuje právní ochrana před jakoukoli formou odvety nebo diskriminace (viz bod 6). 12. Zachování práv jakýkoli soukromoprávní předpis nebo dohoda, které by bránily účinnosti právní úpravy whistleblowingu (ochrany a práv whistleblowerů), jsou neplatné. Práva whistleblowerů tak například převažují nad zaměstnaneckou povinností loajality nebo nad dohodami o mlčenlivosti/důvěrnosti informací. 13. Anonymita úplná ochrana se vztahuje rovněž na whistleblowery, kteří zveřejnili/zpřístupnili informace anonymně a následně byli identifikováni, aniž k odhalení své totožnosti dali výslovný souhlas. 14. Osobní ochrana whistlebloweři, jejichž život nebo bezpečnost je v ohrožení, i jejich rodinní příslušníci mají nárok na osobní ochranu. Na zajištění takové ochrany by měly být vyhrazeny potřebné zdroje. 5 Důkazní břemeno nese ten, koho se oznámení týká musí prokázat, že whistleblower věděl, že oznámené informace jsou nepravdivé, v době jejich oznámení.

6 POSTUPY OZNAMOVÁNÍ (ZVEŘEJŇOVÁNÍ/ZPŘÍSTUPŇOVÁNÍ INFORMACÍ) 15. Oznamování v rámci pracoviště pravidla upravující oznamování i oznamovací postupy by měly být jasné, dostupné a srozumitelné. Měly by oznamovatelům umožňovat podat oznámení důvěrně nebo anonymně a anonymitu si uchovat (pokud se jí oznamovatel výslovně nevzdá). Dále by měly garantovat důkladné, včasné a nezávislé prošetření podaných oznámení a měly by obsahovat transparentní, vynutitelné a časově odpovídající mechanismy řešící stížnosti oznamovatelů na odvetná opatření (včetně nastavení postupů vedoucích k potrestání těch, kdo odvetná opatření iniciovali) Oznamování regulatorním orgánům a institucím pokud není možné nebo reálné podat oznámení na příslušném pracovišti, mohou se oznamovatelé obrátit mimo svou organizaci, a to na regulatorní orgány nebo instituce či osoby vykonávající dozorovou činnost. Kanály, které lze takto využít, zahrnují orgány dozoru, policejní nebo vyšetřovací orgány, volené představitele nebo specializované instituce založené pro účely přijímání a řešení takových oznámení a podnětů. 17. Oznamování externím subjektům v případech akutního nebo závažného ohrožení veřejnosti nebo jedince a v případech, kdy dochází k dlouhodobě neřešenému nekalému jednání, které by mohlo ohrozit veřejný zájem, by měli být chráněni i oznamovatelé, kteří informace poskytnou externím subjektům, například médiím, neziskovým organizacím, právnickým sdružením, odborovým organizacím nebo profesním asociacím Oznamovací mechanismy a poradenství zaměstnancům a pracovníkům státních institucí a veřejně obchodovaných společností by měla být k dispozici široká škála snadno dostupných oznamovacích kanálů a nástrojů, zahrnující poradenské linky, oznamovací linky, webové portály, orgány či oddělení dohlížející na dodržování pravidel (compliance) a interní či externí ombudsmany. 8 Měly by být nastaveny mechanismy umožňující chráněné, zabezpečené a důvěrné nebo anonymní podání oznámení Národní bezpečnost/utajování informací v případech, kdy se oznámení dotýká záležitostí národní bezpečnosti, státních a vojenských tajemství nebo jiných utajovaných informací, mohou být nastaveny specifické mechanismy a bezpečnostní opatření upravující postupy oznamování, které zohledňují citlivou povahu daných informací. Tyto mechanismy by měly maximalizovat možnost úspěšného vnitřního prošetření a řešení a zároveň bránit zbytečnému vnějšímu zpřístupnění citlivých informací. Příslušné postupy by měly umožňovat podání oznámení uvnitř dané instituce, dále podání oznámení autonomnímu orgánu dohledu, který je institucionálně a funkčně nezávislý na bezpečnostním sektoru, nebo podání oznámení orgánům, které mají příslušné bezpečnostní prověrky. Poskytnutí informací externím subjektům (tj. médiím, neziskovým organizacím) by bylo 6 Zaměstnancům se doporučuje, aby v prvé řadě využili těchto interních oznamovacích kanálů, pokud je to možné a reálné. Návod k zavádění a provozování interních oznamovacích systémů viz PAS Code of Practice for Whistleblowing Arrangements, British Standards Institute and Public Concern at Work, I v případě, že existuje rozdílná úprava přístupu k těmto kanálům, podání oznámení by mělo být možné již na základě oprávněného podezření a postup podání oznámení by neměl být nijak omezující (např. viz Public Information Disclosure Act, Velká Británie). 8 Plná ochrana by se měla vztahovat také na osoby, které vyhledají poradenství. 9 V souladu s příslušnými zákony, předpisy a pravidly upravujícími ochranu údajů.

7 považováno za oprávněné v prokazatelných případech akutního nebo závažného ohrožení zdraví, bezpečnosti nebo životního prostředí, dále v případech, kdy by interní oznámení mohlo vést k osobní újmě nebo ke zničení důkazů, a také v případech, kdy oznámení nemělo způsobit nebo kdy není pravděpodobné, že by způsobilo závažné ohrožení národní bezpečnosti nebo jednotlivců. 10 PODPORA A ZAPOJENÍ OZNAMOVATELŮ 20. Plný rozsah opravných prostředků plný rozsah opravných prostředků musí ošetřovat veškeré přímé, nepřímé i budoucí důsledky jakýchkoli odvetných opatření, s cílem poskytnout oznamovateli úplnou nápravu újmy a odškodnění. Mimo jiné by měl zahrnovat i soudně nařízená předběžná opatření, poplatky za právní služby a mediaci, převedení pracovníka do jiného oddělení nebo pod jiného nadřízeného, kompenzaci za minulý, současný i budoucí ušlý příjem a postavení, a odškodnění za jakoukoli vzniklou újmu a utrpení. 11 Mělo by se také zvážit zřízení fondu, který by umožňoval poskytování pomoci při činění a absolvování právních kroků a postupů a pomáhal oznamovatelům ve velké finanční tísni. 21. Příležitost dovolat se svých práv každý oznamovatel, který se domnívá, že došlo k narušení jeho práv, má nárok na spravedlivé slyšení před nestranným orgánem s plným právem na odvolání. Musí být zajištěno včasné rozhodování, oznamovatelé mohou předvolávat svědky a podrobovat je křížovému výslechu a jednací řád musí být nastaven vyváženě a objektivně. 22. Zapojení oznamovatele oznamovatelé jsou zasvěcenými a zainteresovanými účastníky a měli by proto mít rozumnou možnost přispívat k následnému procesu vyšetřování nebo prověřování. Měli by mít možnost (nikoli však povinnost) upřesnit své oznámení a poskytnout doplňující informace nebo důkazy. Také mají právo být informováni o výstupech jakýchkoli šetření nebo o jakýchkoli zjištěních a dále mají právo jakékoli výsledky přezkoumat a vyjádřit se k nim. 23. Systémy odměňování pokud je to v daném národním kontextu vhodné, oznamovatelé mohou získat určitý podíl na prostředcích, které byly zachráněny, nebo na pokutách, které byly vybrány v důsledku jejich oznámení. Jiné formy odměny nebo ocenění mohou zahrnovat veřejné vyjádření uznání nebo vyznamenání (pokud s tím oznamovatel souhlasí), pracovní povýšení nebo oficiální omluvu za uvalená odvetná opatření. LEGISLATIVNÍ RÁMEC, FUNGOVÁNÍ A HODNOCENÍ 24. Samostatná právní úprava z důvodu srozumitelnosti a zajištění bezproblémového uplatňování právního rámce chránícího oznamovatele je vhodnější upravit whistleblowing prostřednictvím samostatného zákona, nikoli přijímáním dílčích změn nebo sektorových předpisů. 10 Utajované informace musí být jako takové jasně označené. Informace nelze za utajované označit zpětně, poté, co bylo v souladu s právní úpravou učiněno oznámení o nekalém jednání. 11 Sem mohou rovněž spadat výdaje na léčení, náklady na přestěhování nebo na ochranu totožnosti.

8 25. Zveřejňování údajů instituce řešící stížnosti oznamovatelů (viz dále) by měla shromažďovat a pravidelně (nejméně jednou ročně) publikovat údaje a informace týkající se funkčnosti právní úpravy a mechanismů na ochranu oznamovatelů (v souladu s relevantními zákony na ochranu soukromí a ochranu údajů). Tyto informace by měly obsahovat počty obdržených oznámení; jak bylo s obdrženými podněty naloženo (např. zamítnuto, přijato, prošetřeno, prokázáno); kompenzace a výše zachráněných prostředků (s dodržením důvěrnosti údajů, pokud si to oznamovatel přeje); převažující typy nekalého jednání ve veřejném a soukromém sektoru; míru povědomí o oznamovacích mechanismech a míru důvěry v tyto mechanismy; a dobu potřebnou k vyřízení případů. 26. Zapojení více subjektů do procesu nastavení a pravidelného prověřování funkčnosti právní úpravy whistleblowingu a souvisejících předpisů a postupů musí být zapojeny klíčové zainteresované subjekty, včetně odborových organizací, profesních asociací firem/zaměstnavatelů, organizací občanské společnosti a zástupců akademické sféry. 27. Školení objasňující principy whistleblowingu veřejným institucím a veřejně obchodovaným společnostem, jejich vedoucím pracovníkům a zaměstnancům by mělo být poskytnuto rozsáhlé zaškolení. Zákony a předpisy upravující whistleblowing a postupy oznamování by měly být jasně vyvěšeny na pracovištích veřejného a soukromého sektoru, na něž se vztahuje jejich platnost. PROSAZOVÁNÍ 28. Instituce řešící stížnosti oznamovatelů stížnosti na odvetná opatření a nedůsledné prošetřování podaných oznámení by měla přijímat a prošetřovat nezávislá instituce. Ta by mohla mít pravomoc vydávat závazná doporučení a předávat relevantní informace příslušným regulatorním úřadům, vyšetřovacím orgánům nebo orgánům, které vedou příslušná řízení. Tato instituce by rovněž měla poskytovat poradenství a podporu, měla by monitorovat a prověřovat funkčnost právní úpravy a mechanismů whistleblowingu, zvyšovat mezi veřejností povědomí o tomto nástroji a podporovat jeho širší využívání, a měla by podporovat pozitivní vnímání whistleblowingu a jeho přijímání v dané kultuře. Instituce by k plnění těchto úkolů měla mít k dispozici dostatečné zdroje a kapacitu. 29. Sankce za odvetná opatření a bránění oznamování jakékoli odvetné jednání vůči oznamovateli nebo bránění podání oznámení by mělo být považováno za nepřípustné jednání a vůči jeho původci by měly být uplatněny kárné postihy/profesní sankce a občanskoprávní postihy Následné využití informací a reformy informace o nekalém jednání, které bylo prokázáno, by měly být postupovány příslušným regulatorním orgánům k následnému využití, zavádění nápravných opatření a iniciování případných potřebných reforem. 12 Také se může jednat o trestní postihy, pokud jsou odvetná opatření mimořádně závažné povahy (např. záměrné ohrožování bezpečnosti nebo života oznamovatele). Záleží na kontextu každé země. Trestní postihy by měly být považovány za odpovídající sankční prostředek jen v případech, kdy je to potřebné.

9 PODĚKOVÁNÍ Transparency International tímto děkuje celé řadě osob a organizací, které přispěly cennými podněty k formulaci těchto Principů. Patří k nim: Batory Foundation Blueprint for Free Speech Prof. AJ Brown, Griffith University Canadians for Accountability Franz Chevarria Commonwealth Human Rights Initiative European Federation of Journalists Federal Accountability Initiative for Reform Prof. Marie Ghantous, Lebanese Center for International Studies Government Accountability Project Prof. Keith Henderson, American University K-Monitor Watchdog for Public Funds Pierre Landell-Mills, Partnership for Transparency Fund Prof. David Lewis, Middlesex University Chris Moll, Lexchange Auwal Ibrahim Musa, Civil Society Legislative Advocacy Centre Anna Myers Open Democracy Advice Centre Open Society Justice Initiative Project on Government Oversight Public Concern at Work Paul Stephenson Julio Bacio Terracino, OECD Prof. Wim Vandekerckhove, University of Greenwich Prof. Robert Vaughn, American University Whistleblower-Netzwerk Whistleblowers Australia Yemeni Observatory for Human Rights

10

veřejném sektoru a jejich zavádění do praxe

veřejném sektoru a jejich zavádění do praxe Prvky protikorupčních strategií ve veřejném sektoru a jejich zavádění do praxe Forenzní služby KPMG 5. září 2013 Cíle přednášky Představit vám sebe a KPMG Představit téma protikorupčních strategií Přiblížit

Více

Obecné pokyny k vyřizování stížností pojišťovnami

Obecné pokyny k vyřizování stížností pojišťovnami EIOPA-BoS-12/069 CS Obecné pokyny k vyřizování stížností pojišťovnami 1/7 1. Obecné pokyny Úvod 1. Podle článku 16 nařízení o orgánu EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions Authority, Evropského

Více

ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV

ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV Hlavní nástroje pro budování a udržování protikorupčního prostředí ve FNKV Hlavními nástroji pro budování

Více

Pokyn pro nesrovnalosti

Pokyn pro nesrovnalosti PROGRAM ŠVÝCARSKO-ČESKÉ SPOLUPRÁCE POKYN č. 5 NÁRODNÍ KOORDINAČNÍ JEDNOTKY Pokyn pro nesrovnalosti Schváleno / revize: 19. května 2010 / 2. května 2013 (1. revize) Národní koordinační jednotka Ministerstvo

Více

Interní protikorupční program Státní Léčebné Lázně Janské Lázně, s.p.

Interní protikorupční program Státní Léčebné Lázně Janské Lázně, s.p. Interní protikorupční program Státní Léčebné Lázně Janské Lázně, s.p. 1. Úvodní ustanovení Dne 2. října 2013 schválila vláda ČR svým usnesením č. 752 Rámcový rezortní interní protikorupční program (dále

Více

Fakultní nemocnice Hradec Králové. Interní protikorupční program

Fakultní nemocnice Hradec Králové. Interní protikorupční program Fakultní nemocnice Hradec Králové Interní protikorupční program Hradec Králové 29.9.2014 Vypracoval: Ing. Jaroslav Jakl referát finanční kontroly a interního auditu Schválil: prof. MUDr. Roman Prymula,

Více

MEZINÁRODNÍ STANDARDY PRO PROFESNÍ PRAXI INTERNÍHO AUDITU

MEZINÁRODNÍ STANDARDY PRO PROFESNÍ PRAXI INTERNÍHO AUDITU MEZINÁRODNÍ STANDARDY PRO PROFESNÍ PRAXI INTERNÍHO AUDITU Základní standardy 1000 Účel, pravomoci a odpovědnosti Účel, pravomoci a odpovědnosti interního auditu musí být formálně stanoveny ve statutu interního

Více

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Program pro pěstounské rodiny Slezské diakonie jako Pověřená osoba v oblasti náhradní rodinné péče má zpracovanou METODIKU - funkční systém vnitřních

Více

Interní protikorupční program Státního oblastního archivu v Plzni

Interní protikorupční program Státního oblastního archivu v Plzni Státní oblastní archiv v Plzni Sedláčkova 44 306 12 Plzeň Č. j.: SOAP/006-0573/2015 Interní protikorupční program Státního oblastního archivu v Plzni 1 Úvod V prostředí veřejné správy České republiky je

Více

Příkaz ředitele PŘ - 04/14/1. Etický kodex LOM PRAHA s.p.

Příkaz ředitele PŘ - 04/14/1. Etický kodex LOM PRAHA s.p. Příkaz ředitele PŘ - 04/14/1 Ročník: 2014 Dne: 9.1.2014 Počet listů: 5 Počet příloh: - N á z e v: Etický kodex LOM PRAHA s.p. I. Úvodní ustanovení Pro zdokonalení etické kultury v LOM PRAHA s.p. (dále

Více

S M Ě R N I C E STANOVUJÍCÍ INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU MELIORACÍ A OCHRANY PŮDY, V.V.I.

S M Ě R N I C E STANOVUJÍCÍ INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU MELIORACÍ A OCHRANY PŮDY, V.V.I. Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. S M Ě R N I C E STANOVUJÍCÍ INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU MELIORACÍ A OCHRANY PŮDY, V.V.I. Strana 1 Tato směrnice stanovuje program (dále

Více

Interní protikorupční program Správy Krkonošského národního parku (IPP Správy KRNAP)

Interní protikorupční program Správy Krkonošského národního parku (IPP Správy KRNAP) Správa Krkonošského národního parku Interní protikorupční program Správy Krkonošského národního parku (IPP Správy KRNAP) Stránka 1 z 9 Obsah: Úvod... 3 1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu...

Více

OBECNÉ ZÁSADY. s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na články 127 a 128 této smlouvy,

OBECNÉ ZÁSADY. s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na články 127 a 128 této smlouvy, 2.6.2015 L 135/23 OBECNÉ ZÁSADY OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2015/855 ze dne 12. března 2015, kterými se stanoví zásady etického rámce Eurosystému a zrušují obecné zásady ECB/2002/6 o minimálních

Více

ECB-PUBLIC. 1. Úvod. 2. ECB a její správní revizní komise

ECB-PUBLIC. 1. Úvod. 2. ECB a její správní revizní komise Výzva externím odborníkům k vyjádření zájmu o jmenování do funkce náhradníka člena správní revizní komise Evropské centrální banky (Frankfurt nad Mohanem, Německo) 1. Úvod Nařízení Rady (EU) č. 1024/2013

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1a 1b 2a 2b 2c 3a 3b 3c 1. Cíle a způsoby činnosti zařízení pro dčti

Více

EIOPA(BoS(13/164 CS. Obecné pokyny k vyřizování stížností zprostředkovateli pojištění

EIOPA(BoS(13/164 CS. Obecné pokyny k vyřizování stížností zprostředkovateli pojištění EIOPA(BoS(13/164 CS Obecné pokyny k vyřizování stížností zprostředkovateli pojištění EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19 info@eiopa.europa.eu

Více

Protikorupční politika Jihomoravského kraje

Protikorupční politika Jihomoravského kraje Protikorupční politika Jihomoravského kraje (aktivity Jihomoravského kraje v oblasti boje s korupcí) 19. Národní konference kvality ČR, 19. 21. 2. 2013, Brno Mgr. Hana Bočková, Ing. Jarmila Beránková,

Více

INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM

INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM Metodické pokyny Evidenční označení: MP.49 INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM Vydání: 1. Revize: 0. Datum vydání: Účinnost od: 22. 04. 2014 Dokument je majetkem Správy úložišť radioaktivních odpadů. Jakékoli

Více

IPP SFŽP ČR říjen 2014. Interní protikorupční program Státního fondu životního prostředí ČR (IPP SFŽP ČR)

IPP SFŽP ČR říjen 2014. Interní protikorupční program Státního fondu životního prostředí ČR (IPP SFŽP ČR) Interní protikorupční program Státního fondu životního prostředí ČR (IPP SFŽP ČR) Obsah Úvod... 2 1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu... 2 1.1. Propagace protikorupčního postoje vedoucími

Více

Věková diskriminace v zaměstnání

Věková diskriminace v zaměstnání Věková diskriminace v zaměstnání Mezinárodní konference Age management v praxi: české a zahraniční zkušenosti a nástroje proti věkové diskriminaci Mgr. Petr Polák Obsah Úvod do problematiky, základní definice

Více

Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni. SMĚRNICE č 17. upravující postup vyřizování stížností přijatých v Západočeském muzeu v Plzni

Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni. SMĚRNICE č 17. upravující postup vyřizování stížností přijatých v Západočeském muzeu v Plzni Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni SMĚRNICE č 17 upravující postup vyřizování stížností přijatých v Západočeském muzeu v Plzni CL 1 Předmět a rozsah směrnice Tato interní směrnice vychází z platných

Více

Odůvodnění A. OBECNÁ ČÁST. Nařízení vlády o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávních jednání.

Odůvodnění A. OBECNÁ ČÁST. Nařízení vlády o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávních jednání. IV. Odůvodnění A. OBECNÁ ČÁST 1. Název Nařízení vlády o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávních jednání. 2. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění

Více

SLUŽEBNÍ PŘEDPIS Směrnice č. 33 Interní protikorupční program

SLUŽEBNÍ PŘEDPIS Směrnice č. 33 Interní protikorupční program SLUŽEBNÍ PŘEDPIS Směrnice č. 33 Interní protikorupční program verze č. 1 strana č. 1 z 7 Obsah: ČÁST PRVNÍ - Úvod... 2 ČÁST DRUHÁ - INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM Článek 1 - Vytváření a posilování protikorupčního

Více

RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY. ze dne 29. května 2000. o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura

RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY. ze dne 29. května 2000. o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura Pracovní překlad RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY ze dne 29. května 2000 o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura (2000/383/JVV) RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem

Více

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2007

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2007 Zpráva o přijatých opatřeních a plnění programu opatření k vyloučení diskriminačního chování, pravidel pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím způsobem a opatření k zajištění organizačního a informačního

Více

Nástroj prevence a detekce neetického a nezákonného jednání. JOZEF HALÁDIK. MD, Haládik Consulting, s.r.o.

Nástroj prevence a detekce neetického a nezákonného jednání. JOZEF HALÁDIK. MD, Haládik Consulting, s.r.o. Nástroj prevence a detekce neetického a nezákonného jednání. JOZEF HALÁDIK MD, Haládik Consulting, s.r.o. Jak získat informace o rodící se podnikové kriminalitě? Fakta 27% firem je obětí hospodářské kriminality

Více

Směrnice č. 2/2014 INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM DRÁŽNÍHO ÚŘADU. *crdux007p1zx* Drážní úřad Wilsonova 300/8 121 06 Praha 2 - Vinohrady

Směrnice č. 2/2014 INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM DRÁŽNÍHO ÚŘADU. *crdux007p1zx* Drážní úřad Wilsonova 300/8 121 06 Praha 2 - Vinohrady Drážní úřad Wilsonova 300/8 121 06 Praha 2 - Vinohrady *crdux007p1zx* CRDUX007P1ZX Č. j.: DUCR-55931/14/Mj Směrnice č. 2/2014 INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM DRÁŽNÍHO ÚŘADU Rozdělovník: Ř, 1M, 1N, 1L, 1VKŘ,

Více

BOJ S KORUPCÍ KONKRÉTNÍ ČINY, NE MARKETINGOVÉ KAMPANĚ

BOJ S KORUPCÍ KONKRÉTNÍ ČINY, NE MARKETINGOVÉ KAMPANĚ BOJ S KORUPCÍ KONKRÉTNÍ ČINY, NE MARKETINGOVÉ KAMPANĚ 14. února 2012 Petr Nečas předseda Vlády ČR Karolína Peake místopředsedkyně Vlády ČR O kolik peněz přijde Evropská unie kvůli korupci? Boj proti korupci

Více

Úvod. 1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu

Úvod. 1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu Úvod Interní protikorupční program HC DUKLA PRAHA určuje pět základních částí, jež jsou dále rozpracovány do dílčích oblastí. Jedná se o: - Vytváření a posilování protikorupčního klimatu, - Transparentnost,

Více

POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Základní umělecká škola, Šumperk, Žerotínova 11 Sídlo: 787 01 Šumperk, Žerotínova 11 Identifikační číslo 00852333 Zřizovatel Olomoucký kraj IČO 60609460 Vnitřní předpis č.: VP12/2010 POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ

Více

Etický kodex zaměstnanců České republiky Ministerstva financí

Etický kodex zaměstnanců České republiky Ministerstva financí Etický kodex zaměstnanců České republiky Ministerstva financí Předmět úpravy a rozsah působnosti 1. Touto směrnicí se stanovují základní pravidla profesionálního chování zaměstnanců České republiky Ministerstva

Více

Příloha k č.j.: 1893/M/14, 32286/ENV/14. Rezortní interní protikorupční program Ministerstva životního prostředí (RIPP MŽP)

Příloha k č.j.: 1893/M/14, 32286/ENV/14. Rezortní interní protikorupční program Ministerstva životního prostředí (RIPP MŽP) Příloha k č.j.: 1893/M/14, 32286/ENV/14 Rezortní interní protikorupční program Ministerstva životního prostředí (RIPP MŽP) červenec 2014 Obsah: Úvod... 3 1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu...

Více

Právní záruky ve veřejné správě

Právní záruky ve veřejné správě Právní záruky ve veřejné správě Spravedlivé správní řízení (Správní řízení v kontextu čl. 6 Evropské úmluvy) olga.pouperova@upol.cz Struktura přednášky: Čl. 6 Evropské úmluvy 1) Vztahuje se na správní

Více

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Tato příloha obsahuje seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup stanovený

Více

Kodex etiky zaměstnanců

Kodex etiky zaměstnanců Kodex etiky zaměstnanců VÝCHOVNÝ ÚSTAV, DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA HOSTOUŇ CHODSKÉ NÁM. 131, 345 25 HOSTOUŇ Preambule Základními hodnotami, které má každý zaměstnanec

Více

Interní protikorupční program CENIA, české informační agentury životního prostředí

Interní protikorupční program CENIA, české informační agentury životního prostředí Příloha k ROZ 7-2015, č.j. 2747/CEN/15 Interní protikorupční program CENIA, české informační agentury životního prostředí Obsah: srpen 2015 Úvod... 1 1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu...

Více

Prevence podvodného a korupčního jednání v podmínkách ROP Moravskoslezsko

Prevence podvodného a korupčního jednání v podmínkách ROP Moravskoslezsko Prevence podvodného a korupčního jednání v podmínkách ROP Moravskoslezsko Datum: Místo: Prezentuje: 16. května 2013 Praha Ing. David Sventek, MBA Organizační strategie Při vzniku Úřadu Regionální rady

Více

ETICKÝ KODEX zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR Příloha Pracovního řádu MZe. Preambule

ETICKÝ KODEX zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR Příloha Pracovního řádu MZe. Preambule ETICKÝ KODEX zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR Příloha Pracovního řádu MZe Preambule Etický kodex (dále jen Kodex ) navazuje na standardy chování a jednání zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR

Více

PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ

PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ na Střední škole automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace Úvodní ustanovení Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Program proti šikanování Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 2.4 Smíšená šikana 3. Odpovědnost školy a pedagogických pracovníků 3.1 Odpovědnost

Více

COOKIES V ČESKÉ REPUBLICE. 1.1 Česká republika zákon o elektronických komunikacích

COOKIES V ČESKÉ REPUBLICE. 1.1 Česká republika zákon o elektronických komunikacích COOKIES V ČESKÉ REPUBLICE Na právní úpravu cookies v České republice je potřeba nahlížet ze dvou pohledů - jednak z pohledu poskytování služeb elektronických komunikací a jednak z pohledu ochrany osobních

Více

Program proti šikaně ve škole

Program proti šikaně ve škole Program proti šikaně ve škole Obsah Předmět 1. Základní body specifické primární prevence šikanování 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 3. Odpovědnost školy

Více

PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU. hospodářského zájmu. ochrany osobních údajů. základě státní příslušnosti. a pobytu občanů Unie

PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU. hospodářského zájmu. ochrany osobních údajů. základě státní příslušnosti. a pobytu občanů Unie PŘÍLOHA III PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU 1 Článek 14 Právní základ Popis Požadavky postupu 1 Čl. 15 odst. 3 Čl. 16 odst. 2 Článek 18 Čl. 19 odst. 2 Čl. 21 odst. 2 Článek 24 Článek 33 Čl.

Více

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ Střední školy Euroinstitut, Neprobylice 18, Třebíz SPC, Fričova 199, Slaný

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ Střední školy Euroinstitut, Neprobylice 18, Třebíz SPC, Fričova 199, Slaný ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ Střední školy Euroinstitut, Neprobylice 18, Třebíz SPC, Fričova 199, Slaný Základní hodnoty: ctít a vytvářet základ pro vybudování a udržení důvěry veřejnosti dodržovat zákonnosti,

Více

Rovný přístup k zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením. Mgr. Jana Kvasnicová

Rovný přístup k zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením. Mgr. Jana Kvasnicová Rovný přístup k zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením Mgr. Jana Kvasnicová Obsah Rovné zacházení a zákaz diskriminace Antidiskriminační zákon Pojem zdravotního postižení Pojem diskriminace Ochránce

Více

Právní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné

Právní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné Právní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné 3.10.2012 Evropské trestní právo prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., Dsc. Jaroslav.Fenyk@law.muni.cz Základní pojmy Europeizace

Více

Vyhodnocení Rezortního interního protikorupčního programu Ministerstva životního prostředí (RIPP MŽP) za rok 2014

Vyhodnocení Rezortního interního protikorupčního programu Ministerstva životního prostředí (RIPP MŽP) za rok 2014 Vyhodnocení Rezortního interního protikorupčního programu Ministerstva životního prostředí (RIPP MŽP) za rok 2014 září 2014 Obsah: Úvod... 2 1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu... 2 2. Transparentnost...

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 25.11.2014

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 25.11.2014 EVROPSKÁ KOMISE Ve Štrasburku dne 25.11.2014 C(2014) 9048 final ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 25.11.2014 o zveřejňování informací o jednáních mezi generálními řediteli Komise a organizacemi či osobami samostatně

Více

Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. v platném znění

Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. v platném znění Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. v platném znění 1. Pravomoci a působnost ředitele školy Ředitel školy: Ing. Jiří Zajíček, jmenován dne 25.7.2000 dekretem Ministerstva školství, mládeže

Více

Pravidla pro udělení a užívání značky Ethnic Friendly zaměstnavatel

Pravidla pro udělení a užívání značky Ethnic Friendly zaměstnavatel Pravidla pro udělení a užívání značky Ethnic Friendly zaměstnavatel Ethnic Friendly zaměstnavatel je značkou umožňující ocenění zaměstnavatelů, kteří se hlásí k zásadě rovného zacházení s etnicky odlišným

Více

Aktivity NBÚ při zajišťování kybernetické bezpečnosti

Aktivity NBÚ při zajišťování kybernetické bezpečnosti Aktivity NBÚ při zajišťování kybernetické bezpečnosti Jaroslav Šmíd Tel.: 420 257 283 333 e-mail: J.Smid@nbu.cz 10.4.2013 1 Zákon o kybernetické bezpečnosti Kritická informační infrastruktura 10.4.2013

Více

Code of Conduct - dodavatelé THIMM zkrácený tvar

Code of Conduct - dodavatelé THIMM zkrácený tvar Code of Conduct - dodavatelé THIMM zkrácený tvar I. Preambule: Skupina THIMM (tzn. podniky skupiny THIMM, dále jen THIMM ) se zavazuje k dodržování zásad stanovených v tomto Kodexu chování. THIMM zároveň

Více

Obsah Úvodní slovo seznam použitých zkratek 1 Základy odpovědnosti občana republiky 2 Korupce, úplatek a jiné vybrané pojmy

Obsah Úvodní slovo seznam použitých zkratek 1 Základy odpovědnosti občana republiky 2 Korupce, úplatek a jiné vybrané pojmy Úvodní slovo................................................... 11 seznam použitých zkratek...................................... 10 1 Základy odpovědnosti občana republiky........................ 13 1.1

Více

POSTUP PŘI OZNAMOVÁNÍ KORUPČNÍHO JEDNÁNÍ NA SPRÁVĚ NP A CHKO ŠUMAVA

POSTUP PŘI OZNAMOVÁNÍ KORUPČNÍHO JEDNÁNÍ NA SPRÁVĚ NP A CHKO ŠUMAVA Evid. číslo: S 43 Č. j.: NPS 07387/2014 Strana: 1 z 10 Evid. číslo: S 43 Č. j.: NPS 07387/2014 Strana: 2 z 10 Obsah Rozdělovník... 3 Změnový list... 4 1. Účel... 5 2. Rozsah platnosti... 5 3. Termíny a

Více

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2009

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2009 Zpráva o přijatých opatřeních a plnění programu opatření k vyloučení diskriminačního chování, pravidel pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím způsobem a opatření k zajištění organizačního a informačního

Více

Standardy kvality pro OSPOD

Standardy kvality pro OSPOD 1. Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území své spádové oblasti. 1b Doba výkonu sociálně-právní

Více

Vyhodnocení Interního protikorupčního programu Správy Krkonošského národního parku (IPP Správy KRNAP) za rok 2015

Vyhodnocení Interního protikorupčního programu Správy Krkonošského národního parku (IPP Správy KRNAP) za rok 2015 Správa Krkonošského národního parku Vyhodnocení Interního protikorupčního programu Správy Krkonošského národního parku (IPP Správy KRNAP) za rok 2015 říjen 2015 Stránka 1 z 6 Obsah: Úvod... 3 1. Vytváření

Více

ISA 610 POSUZOVÁNÍ PRÁCE INTERNÍHO AUDITU. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15.prosince 2004 nebo po tomto datu)

ISA 610 POSUZOVÁNÍ PRÁCE INTERNÍHO AUDITU. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15.prosince 2004 nebo po tomto datu) POSUZOVÁNÍ PRÁCE INTERNÍHO AUDITU (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15.prosince 2004 nebo po tomto datu) O B S A H Odstavec Úvod... 1-4 Rozsah a cíle interního auditu..

Více

Aktuální problematika informovaného souhlasu, vedení zdravotnické dokumentace a nový trestní zákonník, právní povinnosti a právní odpovědnost

Aktuální problematika informovaného souhlasu, vedení zdravotnické dokumentace a nový trestní zákonník, právní povinnosti a právní odpovědnost Aktuální problematika informovaného souhlasu, vedení zdravotnické dokumentace a nový trestní zákonník, právní povinnosti a právní odpovědnost zdravotníka Přednášející: JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M

Více

Centrum pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch. Pravidla pro podávání a vyřizování stížností nebo připomínek

Centrum pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch. Pravidla pro podávání a vyřizování stížností nebo připomínek Centrum pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch Pravidla pro podávání a vyřizování stížností nebo připomínek Veškeré stížnosti a připomínky jsou posuzovány jako podnět ke zlepšení poskytovaných

Více

Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013.

Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013. Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013 Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování

Více

Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. Kochova 1185, Chomutov 430 12 IČO 27270955 tel. 474 332 816 mobil 606 156 714

Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. Kochova 1185, Chomutov 430 12 IČO 27270955 tel. 474 332 816 mobil 606 156 714 Směrnice č. 26 Název směrnice: O podávání a vyřizování stížností Stížností se rozumí projev nespokojenosti klienta nebo jiné osoby s poskytovanou sociální službou nebo způsobem jak je poskytována (např.

Více

Diskriminace ve vzdělávání

Diskriminace ve vzdělávání Diskriminace ve vzdělávání Veřejný ochránce práv a jeho působnost v oblasti školství, úvod do problematiky diskriminace Petr Polák, Hana Puzoňová Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce

Více

Zákon o kybernetické bezpečnosti a související předpisy

Zákon o kybernetické bezpečnosti a související předpisy Zákon o kybernetické bezpečnosti a související předpisy PSP ČR, listopad 2014 SEMINÁŘ Zákon o kybernetické bezpečnosti a řízení bezpečnosti informačních systémů ve veřejné správě a ve zdravotnictví Václav

Více

V ztah rodičů a školy

V ztah rodičů a školy V ztah rodičů a školy pohledem práva Vztah rodičů a školy pohledem práva Podle ustanovení 32 odst. 1 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, mají ve výchově dětí rozhodující úlohu

Více

Help-in, obecně prospěšná společnost 792 01 Bruntál, U Rybníka 4 SMĚRNICE PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ V SOCIÁLNÍ PORADNĚ

Help-in, obecně prospěšná společnost 792 01 Bruntál, U Rybníka 4 SMĚRNICE PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ V SOCIÁLNÍ PORADNĚ Help-in, obecně prospěšná společnost 792 01 Bruntál, U Rybníka 4 SMĚRNICE PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ V SOCIÁLNÍ PORADNĚ (výtisk č.1 - sídlo) Zpracoval: vedoucí služby Vydal: Mgr.Jana Hančilová

Více

Pravidla chování SCA

Pravidla chování SCA Pravidla chování SCA 1 Pravidla chování Pravidla chování SCA SCA se zavazuje k vytváření hodnot pro své partnery, jakož i k budování vztahů se svými zaměstnanci, zákazníky, spotřebiteli, akcionáři a ostatními

Více

INSPEKCE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. Základní informace

INSPEKCE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. Základní informace INSPEKCE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Základní informace Právní zakotvení inspekcí Zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o

Více

FRANKLIN ELECTRIC CO., INC. ZÁSADY OCHRANY SOUKROMÍ. Září 2010

FRANKLIN ELECTRIC CO., INC. ZÁSADY OCHRANY SOUKROMÍ. Září 2010 FRANKLIN ELECTRIC CO., INC. ZÁSADY OCHRANY SOUKROMÍ A. Účel Září 2010 Společnost Franklin Electric Co., Inc. a její pobočky a partneři (souhrnně nazývanými společnost ) jsou zavázáni chránit soukromí osob,

Více

OBSAH. Předmluva 12. Úvod 14 I. PROTIPRÁVNÍ JEDNÁNÍ A JEHO ČLENĚNÍ

OBSAH. Předmluva 12. Úvod 14 I. PROTIPRÁVNÍ JEDNÁNÍ A JEHO ČLENĚNÍ OBSAH Předmluva 12 Úvod 14 I. PROTIPRÁVNÍ JEDNÁNÍ A JEHO ČLENĚNÍ 1 Několik poznámek k pojmu protiprávní jednání 17 1.1 Obecně k pojmům jednání, protiprávnosť, bezpráví a protiprávní jednání 17 1.2 Právo,

Více

Radek John ministr vnitra

Radek John ministr vnitra Radek John ministr vnitra Boj o rozpočet 2010 a 2011 Snížení na rok 2011 o 8,3 mld. Kč (původní návrh 10,5 mld.) 62 60 58 56 54 52 50 48 2008 2009 2010 2011 Rozpočet MV v mld Rozpočet na rok 2011: - 3,8

Více

Výzvy legislativy týkající se IT ve VS

Výzvy legislativy týkající se IT ve VS Výzvy legislativy týkající se IT ve VS JUDr. Martin Maisner, PhD., ROWAN LEGAL Výzvy egovernmentu v ČR, 8. listopadu 2013, Vysoká škola ekonomická v Praze O čem bude řeč Pozice úředníka Odpovědnost za

Více

Preambule. Článek 1 Zákonnost

Preambule. Článek 1 Zákonnost Etický kodex zaměstnanců Státního úřadu pro jadernou bezpečnost vydaný v souladu s usnesením vlády ČR ze dne 9. května 2012 č. 331 o Etickém kodexu úředníků a zaměstnanců veřejné správy Preambule Každý

Více

Zpráva Oživení, o. s., o provozu protikorupční linky 199 za období leden - prosinec 2011

Zpráva Oživení, o. s., o provozu protikorupční linky 199 za období leden - prosinec 2011 Zpráva Oživení, o. s., o provozu protikorupční linky 199 za období leden - prosinec 2011 Oživení provozuje protikorupční linku 199 od ledna 2011. Provoz linky zajišťují studenti posledních ročníků právnické

Více

552/1991 Sb. ZÁKON. o státní kontrole

552/1991 Sb. ZÁKON. o státní kontrole 552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 6. prosince 1991 o státní kontrole Změna: 166/1993 Sb. Změna: 148/1998 Sb. Změna: 132/2000 Sb. Změna: 274/2003 Sb. Změna: 392/2005 Sb. Změna: 501/2004 Sb.,

Více

POKYN ŘEDITELKY ŠKOLY k vyřizování stížností, oznámení a podnětů

POKYN ŘEDITELKY ŠKOLY k vyřizování stížností, oznámení a podnětů MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA, Šafaříkova 9, příspěvková organizace POKYN ŘEDITELKY ŠKOLY k vyřizování stížností, oznámení a podnětů Název školy: Mateřská škola Ostrava, Šafaříkova 9, příspěvková organizace Pokyn

Více

552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení

552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení Systém ASPI - stav k 26.11.2012 do částky 145/2012 Sb. a 49/2012 Sb.m.s. Obsah a text 552/1991 Sb. - poslední stav textu Změna: 166/1993 Sb. Změna: 148/1998 Sb. Změna: 132/2000 Sb. Změna: 274/2003 Sb.

Více

Interní protikorupční program Drážní inspekce

Interní protikorupční program Drážní inspekce Ústřední inspektorát Těšnov 5 110 00 Praha 1 Interní protikorupční program Drážní inspekce Účinnost od: 1. 10. 2014 Obsah 1 Úvod...3 2 Interní protikorupční program...4 2.1 Vytváření a posilování protikorupčního

Více

Míra korupce v ČR vážně ohrožuje demokracii, míní většina Čechů

Míra korupce v ČR vážně ohrožuje demokracii, míní většina Čechů Míra korupce v ČR vážně ohrožuje demokracii, míní většina Čechů Češi za největší problém naší země jednoznačně považují korupci, a to zejména na úrovni ministerstev, policie a justice. Za druhý nepalčivější

Více

Spolupráce státní správy a soukromého sektoru při zavádění opatření ke zvyšování transparentnosti

Spolupráce státní správy a soukromého sektoru při zavádění opatření ke zvyšování transparentnosti Spolupráce státní správy a soukromého sektoru při zavádění opatření ke zvyšování transparentnosti Eva Kyzourová náměstkyně místopředsedkyně vlády ČR a vrchní ředitelka Sekce pro koordinaci boje s korupcí

Více

Ministerstvo financí Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu Josef Svoboda ředitel

Ministerstvo financí Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu Josef Svoboda ředitel Ministerstvo financí Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu Josef Svoboda ředitel Letenská 15, Praha 1 - Malá Strana, 118 10 Sekretariát tel.: 25704 2381 P o k y n pro výkon finanční kontroly

Více

Interní protikorupční program Povodí Moravy, s.p. IPP PM

Interní protikorupční program Povodí Moravy, s.p. IPP PM Interní protikorupční program Povodí Moravy, s.p. IPP PM Interní protikorupční program Povodí Moravy, s.p. Strana: 2/6 1. Úvodní ustanovení Dne 2. října 2013 schválila vláda ČR svým usnesením č. 752 Rámcový

Více

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Předmět úpravy

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Předmět úpravy P O K Y N Ř E D I T E L E Z E M S K É H O A R C H I V U V O P A V Ě č. 2 / 2011, revize 2015 Interní protikorupční program Zemského archivu v Opavě Tento pokyn se vydává na základě pokynu ministra vnitra

Více

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ 1 PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ vnitřní předpis závazný pro zaměstnance, vázané zástupce a ostatní spolupracující osoby společnosti Květen 2014 2 Společnost, IČ 030 02 578, sídlem K Moravině 7, Praha 9,

Více

Program INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM. CENTRA SLUŽEB PRO SILNIČNÍ DOPRAVU, s. p. o. Schváleno rozhodnutím ředitele Dne 18. 9. 2014

Program INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM. CENTRA SLUŽEB PRO SILNIČNÍ DOPRAVU, s. p. o. Schváleno rozhodnutím ředitele Dne 18. 9. 2014 Centrum služeb pro silniční dopravu, s.p.o. Program Datum účinnosti: 1. 10. 2014 INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM CENTRA SLUŽEB PRO SILNIČNÍ DOPRAVU, s. p. o. Schváleno rozhodnutím ředitele Dne 18. 9. 2014

Více

Etický kodex chování ABC Data

Etický kodex chování ABC Data Etický kodex chování ABC Data Úvod Zaměstnanci ABC Data jsou povinni pracovat bezúhonně a s vzájemným respektem, v souladu se všemi zákony a etickými normami chování. Platnost etického kodexu Všichni zaměstnanci

Více

STANOVISKO KOMISE. ze dne 30.11.2012

STANOVISKO KOMISE. ze dne 30.11.2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.11.2012 C(2012) 8867 final STANOVISKO KOMISE ze dne 30.11.2012 podle čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 715/2009 a čl. 10 odst. 6 směrnice 2009/73/ES Česká republika Certifikace

Více

Podmínky pro naplňování principů 3E při přípravě a zadávání veřejných zakázek v ČR

Podmínky pro naplňování principů 3E při přípravě a zadávání veřejných zakázek v ČR Nová etapa v zadávání veřejných zakázek revoluce v roce 2016, aneb taky co nového v elektronizaci přezkumu a auditu Podmínky pro naplňování principů 3E při přípravě a zadávání veřejných zakázek v ČR Martin

Více

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail:info@uoou.cz

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail:info@uoou.cz Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail:info@uoou.cz Tento materiál byl zpracován po konzultacích s MV ČR. STANOVISKO č. 2/2004 leden 2004 Zpřístupňování a zveřejňování

Více

Program proti šikanování 1. Právní východiska. 2. Předmět. 3. Vymezení pojmu šikana

Program proti šikanování 1. Právní východiska. 2. Předmět. 3. Vymezení pojmu šikana Základní škola a mateřská škola Ostrava - Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Program proti šikanování 1. Právní východiska Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci

Více

Český telekomunikační úřad Čj. ČTÚ-80 127/2012-601

Český telekomunikační úřad Čj. ČTÚ-80 127/2012-601 Český telekomunikační úřad Čj. ČTÚ-80 127/2012-601 ZÁVAZNÝ POKYN ČTÚ č. 23/2012, kterým se vydává Etický kodex úředníků a zaměstnanců Českého telekomunikačního úřadu ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení Tímto

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice I. Tento program vznikl na základě Metodického pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování

Více

REZORTNÍ INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM MINISTERSTVA DOPRAVY

REZORTNÍ INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM MINISTERSTVA DOPRAVY Česká republika Ministerstvo dopravy Odbor auditu, kontroly a dozoru Č.j.: 13/2015-040-FINK/2;13 REZORTNÍ INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM MINISTERSTVA DOPRAVY aktualizace 2015 listopad 2015 1 Obsah: I. ÚVOD...

Více

Fyzická bezpečnost, organizační opatření. RNDr. Igor Čermák, CSc.

Fyzická bezpečnost, organizační opatření. RNDr. Igor Čermák, CSc. Fyzická bezpečnost, organizační opatření RNDr. Igor Čermák, CSc. Katedra počítačových systémů Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze Igor Čermák, 2011 Informační bezpečnost,

Více

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz)

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) Orgány obchodní korporace (1) Nejvyšší orgán obchodní korporace Kontrolní orgán

Více

IV. Odůvodnění malou byrokratickou korupci velká (politická) korupce 1 / 5

IV. Odůvodnění malou byrokratickou korupci velká (politická) korupce 1 / 5 IV. Odůvodnění Pojem korupce ve veřejné správě Korupce je v prostředí veřejné správy České republiky zpravidla vnímána jako úplatkářství, resp. jev, který otevírá dveře úřednických kanceláří a zajišťuje

Více

Práva obětí. Úmluva Rady Evropy o potírání obchodu s lidmi

Práva obětí. Úmluva Rady Evropy o potírání obchodu s lidmi Práva obětí Úmluva Rady Evropy o potírání obchodu s lidmi Obchodování s lidmi porušuje práva a postihuje životy nesčetných jedinců v Evropě i mimo ni. Rostoucí počet žen, mužů i dětí se stává komoditou

Více

Tento materiál byl zpracován na základě konzultací s MV ČR.

Tento materiál byl zpracován na základě konzultací s MV ČR. Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: posta@uoou.cz Tento materiál byl zpracován na základě konzultací s MV ČR. STANOVISKO č. 2/2004 leden 2004, aktualizace červenec

Více

Exekutivní kontrola ZS a jejich úkolování

Exekutivní kontrola ZS a jejich úkolování Exekutivní kontrola ZS a jejich úkolování Jan Schneider 1 1. Shrnutí: Doporučený model exekutivní kontroly 2. Rozbor: 2.1 Kontrola (pojem) 2.2 Řízení a úkolování (výčet subjektů a jejich role) 2.3 Koordinace

Více