Komunální a lokální politici aneb Co si myslí o politice? Úvahy nad výzkumy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Komunální a lokální politici aneb Co si myslí o politice? Úvahy nad výzkumy"

Transkript

1 Komunální a lokální politici aneb Co si myslí o politice? Úvahy nad výzkumy Dan Ryšavý, Pavel Šaradín Parlament, senát potřebuje občana, aby šel k volbám. Pak si už dělá, co chce, občana už nepotřebuje. Na obci je to jiné - tam je občan a jeho oprávněné potřeby... Dnes řídí obce milionáři! Zaplatí si vše! Také obce potřebují občany. Občany ochotné podílet se na jejich reprezentaci a správě. Výše uvedený názor je sice dosti vyhraněný, patrně se jednalo o někoho, kdo byl dříve ve vrcholné funkci, pak byl z nějakých důvodů po dalších volbách odstraněn. Tento názor jsme se dozvěděli z jednoho dotazníku v rámci výzkumu Proměny městských zastupitelstev v evropské perspektivě (MAELG), kdy jsme se obrátili nejprve na zastupitele měst a městských částí s více než 10 tisíci obyvateli a později na zastupitele obcí nad tři tisíce obyvatel. Reprezentace všech těchto obcí, měst a městských částí představují v souhrnu asi jedno promile dospělých obyvatel České republiky. Nicméně platí, že ve výzkumech veřejného mínění uvádí dvě pětiny z dotázaných zastupitelů, že mohou ovlivnit dění ve své obci. Mnohem nižší a v čase umenšující je podíl těch, kteří deklarují svou účast na místní samosprávě (9 % v roce 2007, 6 % v roce 2011 a v roce %), jak vyplývá z šetření CVVM. Více než 220 tisíc kandidátů v obecních volbách 2010 představuje dvě až tři procenta občanů, kteří jsou zapsáni ve volebních seznamech, 60 tisíc zvolených obecních a městských zastupitelů pak tvoří necele jedno procento. Co v dotazníku nebylo Z různých krajů, z velkých měst i z menších obcí přicházely spolu s dotazníky také návrhy témat, kterým se podle zastupitelů výzkum nevěnoval a měl by. A co vztah k vlastnímu státu a tradicím? Kultuře a historii?, Chybí témata veřejné zakázky, úplatky, pohled na práci úředníků, Scházelo téma korupce a ovlivňování veřejných zakázek a vztah

2 zastupitelů k těmto tématům. Nabízí se snadná odpověď. V dotazníku nemohlo být vše. I tak byl velmi obsáhlý. Pro někoho nešlo o několik minut, šlo o hodiny vyplňování. O úskalích mezinárodních komparací platí, že svou roli hrají odlišné místní systémy a tradice, různé orientace výzkumníků, snaha navázat na předchozí evropské šetření mezi tajemníky a starosty obcí. To vše vedlo k podobě šetření, které bylo pro řadu respondentů příliš rozsáhlé, někdy ne zcela jasné. Proč tedy nebyly namísto některých sporných otázek zařazeny otázky týkající se korupce, ovlivňování veřejných zakázek atd.? Snad proto, že inspirátorem mezinárodního projektu byl norský výzkumník Henri Bäck a v Norsku není téma korupce tématem číslo jedna. Snad proto, že téma korupce si zaslouží zvláštní pozornost. Navíc korupční transakce probíhají utajeně a nedají se tedy zkoumat běžnými metodami založenými na přímém pozorování zkoumaného objektu (Frič, Kabele 1998: 11). Tolik rozšířené zprávy v médiích se buď opírají o konkrétní kauzy, a to obvykle na úrovni indicií nikoliv vyšetřených případů, i když v posledních letech k několika zadržením a obviněním z korupce došlo, nebo o průzkumy korupčního klimatu. Výzkum evropských zastupitelů MAELG mohl napovědět, v čem se liší reprezentace švédských a italských měst. Kvalitní výzkum korupce by se však měl poprat s otázkou, jak se - obrazně řečeno - z Palerma může stát Stockholm nebo naopak. 1 Přirovnání odkazuje k práci Bo Rothsteina (2000), podle nějž je k podobnému obratu zapotřebí změnit kolektivní paměť skupiny či společnosti. Tato paměť je ideologický terén, na kterém se různí aktéři snaží prosadit své porozumění světu jako porozumění kolektivní. Změna se musí týkat tří otázek: 1) Kdo jsme my?, 2) Kdo jsou oni?, 3) Co můžeme očekávat, že udělají ti druzí, když se rozhodneme jim důvěřovat? Ve výzkumu jsme se opravdu neptali na to, co si zastupitelé myslí o korupci a podobných negativních jevech. Z komentářů je přitom zřejmé, že je zastupitelé považují za palčivé otázky, a to jak místně: V našem městě se hlavně politikaří a bují korupce, vyskytuje se cenzura a vše se točí kolem horních deseti tisíc., tak v širších souvislostech: Velké koalice vedou ke korupci a opozice neexistuje, viz naše město, Je nezbytné rychle změnit 1 Blíže nejen k literatuře o výzkumu korupce, ale také domácích studiích tohoto fenoménu viz Dančák, Hloušek, Šimíček (2006), Frič a kol. (1999), Smith et al. (2008).

3 stav v ČR, jinak ČR ovládnou mafie a neprofesionální administrativa. Poukazy na to, že rozhodují peníze, dostaly nový význam po posledních obecních volbách, jejichž výsledky byly kvůli kupování hlasů v některých případech anulovány a kauza Krupky, kde k tomuto docházelo, se dostala až k Ústavnímu soudu. Odborná literatura se neshodne na tom, zda decentralizace rozhodování může korupci omezit, nebo naopak posílit. Zřetelný názor vyjádřil jeden z respondentů z menší obce: Je třeba změnit zákon o obcích, vysoká míra samosprávy vytváří výrazné podhoubí pro korupci, manipulace a nestandardní postupy. Už aby nás Evropa usměrnila s cílem zvýšení demokratických procesů. Prozatím jde pouze o skupinové zájmy. Je možné, aby za nás někdo vybudoval důvěryhodné instituce? Brání nám v tom naše historie, kultura, tradice? Kdo jsme my? Kdo jsou ti, kterým jde pouze o skupinové zájmy? Otázek je nepřeberně. V dotazníku rozesílaném do měst a městských částí v roce 2008 k tématu korupce nepřímo mířil jeden z výroků, se kterým respondenti mohli vyjádřit souhlas, nebo nesouhlas: Integrita představitelů města/místní části je vysoká a není možné rozhodování zastupitelů ovlivnit nabízení výhod. Nešlo ani tak o posuzování institucí (zastupitelstvo, rada atp.), ale zachycení zkušenosti s konkrétním obsazením obecních orgánů. Souhrnné odpovědi vyzněly velmi podobně jak v městech, tak v městských částech. S tím, že integrita představitelů je vysoká, souhlasilo (naprosto či umírněně) 41 % z respondentů a nesouhlasilo 21 %, zbývajících 38 % zvolilo variantu ani souhlas, ani nesouhlas. Pozoruhodné je však mezinárodní srovnání a také podrobnější pohled na odpovědi českých zastupitelů. Ve srovnání s ostatními zeměmi zúčastněnými v projektu MAELG čeští zastupitelé v nejmenší míře souhlasili s výše uvedeným výrokem (viz graf 1). Zároveň reprezentanti českých měst společně s francouzskými kolegy relativně nejčastěji volili střední variantu pětibodové škály. Jinými slovy, domácí zastupitelé si nejsou ve své většině jisti tím, že by zastupitelé a vedení jejich měst byli dostatečně odolní vůči snaze vyměnit zájem obce za osobní prospěch. Toto ne příliš optimistické zjištění je třeba dále zasadit do širšího kontextu. Graf 1: Integrita představitelů měst je vysoká, nelze je ovlivnit nabízením výhod

4 Cz Po Is It Fr Sw Cr Ge Be Gr Au Sp Se Nl UK No nesouhlas střed souhlas 0% 20% 40% 60% 80% 100% (zkratky zemí Cz (eská republika), Po (Polsko), Is (Izrael), It (Itálie), Fr (Francie), Sw (výcarsko), Cr (Chorvatsko), Ge (Německo), Be (Belgie), Gr (ecko), Au (Rakousko), Sp (panělsko), Se (védsko), Ni (Nizozemsko), UK (Velká Británie), No (Norsko). Lze jen stěží uvažovat o otázkách korupce, ovlivňování veřejných zakázek a prosazování partikulárních zájmů na úrovni místní správy a samosprávy bez vazby na celkové klima ve společnosti. Organizace Transparency International po léta nabízí komplexní indexy vnímání korupce (Corruption Perception Index, CPI), s jejichž pomocí lze porovnávat země podle toho, jak rozšíření korupce v dané společnosti vnímají domácí i zahraniční experti, podnikatelé a úředníci. Podrobnější vhled ovšem na úrovni výzkumu veřejného mínění pak nabízí Global Corruption Barometer (GCB). Následující grafy 2 a 3 přibližují vztah mezi názory zastupitelů vyjádřenými v šetření MAELG a dvěma ukazateli vnímání korupce. Graf 2 rozmisťuje jednotlivé země na jedné straně podle hodnoty CPI v roce 2008 (čím vyšší hodnota, tím nižší úroveň vnímané korupce) a na straně druhé podle procentuálního podílu zastupitelů, kteří souhlasí s tím, že je integrita představitelů jejich obcí vysoká. Mezi hodnotami těchto dvou ukazatelů existuje středně silná korelace (Pearsonův korelační koeficient = 0,61). Sedm států západní a severní Evropy vykazuje vyšší hodnoty v obou ukazatelích (pravý horní kvadrant). Šest dalších států naopak vykazuje spíše nižší

5 hodnoty (eská republika, Polsko a Chorvatsko, Izrael, Itálie a Francie 2 ). Ze souvislosti vyjádřené spojením čím nižší míra vnímání korupce (tj. vyšší hodnota CPI), tím vyšší hodnocení integrity reprezentantů obcí se nejvíce vymykají tři země. Zastupitelé řeckých a španělských měst deklarovali poměrně vysokou míru důvěry v integritu vedení svých obcí, byť v rovině vnímání korupce obecně patří zvláště Řecko v daném souboru k nejproblematičtějším. Naopak přes nízkou míru vnímané korupce jen slabě nadpoloviční část švýcarských zastupitelů věří, že vedení jejich obcí nelze uplatit osobními výhodami. Graf 2: rozmístění zemí dle CPI a dle výsledků MAELG (korelace) Zdroj: MAELG 2010, CPI08 - Global Corruption Barometer se snaží na základě výzkumů veřejného mínění podchytit, kde a v jaké míře je rozšířena korupce z pohledu řadových občanů. Ze zprávy organizace Transparency International za rok 2007 byly pro komparaci převzaty údaje o tom, do jaké míry se korupce dotýká politických stran a správních úřadů, se kterými se lidé 2 Francie spadá na samu hranici mezi levým dolním a pravým dolním kvadrantem. Například konfidenční intervaly hodnot CPI ve Francii a Belgii se překrývají.

6 setkávají na lokální úrovni. 3 Tato kombinace v daných možnostech nejlépe odpovídá kombinaci funkcí správních i samosprávních, jež lokální instituce v českém kontextu plní. Politické strany jsou jak mezinárodním měřítku tak v České republice považovány za instituce nejvíce zasažené korupcí (Transparency 2007, Tabery 2011). Pod pojmem úřady jsou myšleny především úřady vyřizující různá oprávnění a registry. V ČR si lze za ně dosadit např. odbory občanských záležitostí (či vnitřních věcí) a dopravy, které patří k nejnavštěvovanějším odborům městských úřadů a zároveň jejich klienti podle dostupných průzkumů vykazují obvykle nadprůměrnou spokojenost (Ryšavý, Štainer 2008). 4 V grafu 3 na ose GCB jsou země seřazeny podle toho, jak v průměru občané ohodnotili zkorumpovanost politických stran a správních. Na vertikální ose pak vystupuje podíl zastupitelů z šetření MAELG, kteří nesouhlasili s tím, že by vedení jejich obcí mělo vysokou integritu. Celkově je souvislost mezi takto definovanými proměnnými o něco silnější než u předchozího grafu (Pearsonův koeficient = 0,76). Na jedné straně jsou země vykazující vyšší hodnoty jak míry vnímané korupce tak nižší vnímané integrity (extrémně v Polsku a Izraeli), na straně druhé jsou země (např. Norsko, Nizozemsko, Velká Británie), v kterých občané relativně věří politickým stranám a úřadům a zároveň městští zastupitelé jen výjimečně mají za to, že vedení obcí je ovlivnitelné nabízením výhod. Ze zjištěné souvislosti se opět vymyká Španělsko, v jehož případě se sváří lokálně deklarovaná důvěra ve vedení obcí s globálním pocitem zkorumpovanosti politických stran a správních úřadů. 3 Nedostupné byly údaje za Chorvatsko a Belgii. Údaje za ČR shromažďovala firma Mareco, s.r.o., člen skupiny GfK. V červnu 2007 oslovila vzorek 1000 respondentů. Dotčenost korupcí posuzovali dotázaní s pomocí pětibodové škály (žádná korupce extrémní korupce) podobné té, kterou užívá ve svých šetřeních CVVM (viz např. Tabery 2011). 4 Méně jednoznačně bývají hodnoceny stavební úřady či odbory životních prostředí, které nepatří k masově navštěvovaným pracovištím, ale také vydávají správní rozhodnutí, povolují, zakazují atd.

7 Podíváme-li se podrobněji na odpovědi českých zastupitelů, mnoho výrazných rozdílů nezaznamenáme. Posouzení výroku o integritě nesouviselo s věkem, vzděláním či pohlavím, ani s tím, zda šlo o straníky, bezpartijní na kandidátkách politických stran či nezávislé. S vysokou mírou integrity častěji souhlasili zastupitelé z měst od 10 do 20 tisíc obyvatel. 5 Nejodlišnější jsou názory zastupitelů z radničních koalicí na jedné a opozičních na straně druhé. Následující graf uvádí odděleně hodnocení koaličních zastupitelů (55 %), opozičních zastupitelů (32 %) a ostatních (13 %) 6. 5 Je pravděpodobné, že v menších obcích by deklarovaná integrita byla ještě vyšší. Zastupitelům menších obcí v roce 2009 však výrok k posouzení předložen nebyl. 6 Jako ostatní byli označeni ti zastupitelé, u nichž nebylo možné jednoznačně určit, zda patří ke koalici, o níž se opírala zvolená městská rada, nebo k opozici. Je pravděpodobné, že se většinou jednalo o ne-koaliční zastupitele.

8 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% koalice opozice neurčité nesouhlas střed souhlas Bezmála polovina zastupitelů zřetelně přiřaditelných k radničním koalicím si nebyla jista integritou představitelů města. Je ovšem možné, že svou nedůvěru tito zastupitelé primárně vztahovali k opozičním zastupitelům. Uznání vysoké míry integrity z řad opozice a ostatních je pak jen čtvrtinové. Jinými slovy míra, v jaké lze věřit vedení obce, se do značné míry odvíjí od toho, zda se na tomto vedení ten či onen zastupitel alespoň zprostředkovaně účastní. Kraje V rámci projektu Kraje v České republice: vytvoření modelu efektivity jsme v období od prosince 2011 do února 2012 realizovali dotazníkové šetření mezi krajskými zastupiteli. Cílem šetření mezi krajskými zastupiteli bylo zjistit jejich názory, postoje na vybraná témata krajské politiky. Jelikož je hlavním tématem projektu nalezení modelu efektivity krajů, směřovala většina našich otázek k tomuto problému. V šetření se ovšem objevují rovněž otázky, které se týkají politické kariéry krajských zastupitelů. Dotazníkové šetření se uskutečnilo na konci funkčního období zastupitelů, tedy před krajskými volbami Nechtěli jsme kvůli blížícím se volbám výzkum protahovat, protože by jej negativně mohla ovlivnit předvolební kampaň. Rozhodli jsme se pro klasický papírový dotazník, i když nám dva zastupitelé vyčetli, že v době elektronizace používáme zastaralé a nákladné prostředky. Z celkového počtu 675 krajských zastupitelů činila návratnost ve dvou vlnách

9 celkem 195 dotazníků, tedy přibližně 29 %. Téma korupce pro nás nebylo prioritou. Nicméně v souboru dotazů, které jsme na přelomu let 2011 a 2012 zastupitelům pokládali, můžeme nalézt otázky, které se více či méně oblasti korupce týkají. V podstatě můžeme formulovat tři problémy, které se našeho tématu týkají: 1. Klientelismus 2. Vnímání korupce na úrovni krajů 3. Vliv orgánů kraje na rozhodování. Součástí výzkumu bylo i provedení řízených rozhovorů se všemi čtrnácti řediteli krajských úřadů ČR, které probíhalo od listopadu 2011 do ledna Tyto rozhovory, vzhledem k nízkému počtu respondentů, jsme považovali především za vhodný informační zdroj. Ze 14 případů nelze činit dalekosáhlé závěry, nicméně můžeme usuzovat určité tendence. Rozhovor trval vždy přibližně 60 minut a zaznamenával veškeré reakce ředitelů, i odpovědi nad rámec připravených otázek. Klientelismus Na tuto problematiku jsme se zaměřili prostřednictvím tří otázek v dotazníkovém šetření. V první otázce se autoři šetření ptali na to, co je nejdůležitější podmínkou úspěšnosti kraje. Při formulaci otázky jsme vycházeli z některých dřívějších průzkumů, zejména těch, které se zabývají lokální politikou i Přirozeně je kraj jiné společenství než obec, vzhledem k rozloze patrně o společenství hovořit nelze. V dotazníkovém šetření mezi starosty na střední Moravě bylo zjištěno, že základním podmínkou úspěšnosti obce jsou občané, kteří jsou ochotni pracovat pro obec. Naproti tomu jsou rozsáhlejší území, které nemají identitu, a společný zájem občanů se hledá obtížně. Jak tedy odpovídali krajští zastupitelé?

10 Nejdůležitější podmínky úspěšnosti kraje Zdroj: Dotazníkové šetření mezi krajskými zastupiteli v ČR (2012) Graf ukazuje, že 58 %respondentů vidí jako podmínku úspěšnosti kraje schopnost politických stran domluvit se na krajském programu a realizovat jej. Takto vysoká podpora může naznačovat vyšší toleranci krajských zastupitelů pro širší či velké koalice. Jejich vznik neoslabilo ani ideologické pnutí na parlamentní úrovni, kde se ČSSD střetávala v zásadních krocích s ODS (např. sociální a zdravotní reforma). Po velmi intenzivním předvolebním soupeření (krajské volby 2008) se obě strany podílely na společných koalicích v pěti krajích. Mimochodem, názor zastupitelů pak podporují i názory ředitelů krajských úřadů. Schopnost politických stran domluvit se na krajském programu je nejdůležitější podmínkou úspěšnosti kraje pro deset ředitelů. Další dvě otázky se zaměřily na problematiku politického klientelismu, respektive na to, zda je prospěšné členství ve stejné straně v případě krajských politiků a členů vlády. Vycházeli jsme z dosavadních zkušeností, kdy právě tato forma stranického klientelismu patří k dominantním formám. Směřovali jsme zejména k tomu, zda členství ve stejné politické straně může být nějakým způsobem prospěšné.

11 Členství hejtmana a premiéra ve stejné politické straně jako podpora rozvoje kraje Zdroj: Dotazníkové šetření mezi krajskými zastupiteli v ČR (2012) Graf ukazuje, že zastupitelé věří, že stejný stranický průkaz u hejtmana a premiéra může být příslušnému kraji prospěšný. Kladně odpovědělo přibližně 70 % respondentů. Tento názor podpořili i ředitelé krajských úřadů v osmi krajích. Následovat by mohla otázka, v čem konkrétně je toto členství prospěšné, zdali má stranický průkaz vliv na dotace, prosazování zájmů, nebo pouze z hlediska udržování kontaktů (tzv. otevřené dveře ). Je potřeba připomenout, že respondenti museli vycházet z dřívější zkušenosti, protože po krajských volbách 2008 nenastala ani v jednom případě situace, že by byl hejtman a premiér z téže politické strany. Zkušenost nemohla vycházet od ČSSD, protože ta po krajských volbách 2000 a 2004 neměla ani jednoho svého hejtmana. Pokud by takový názor o tzv. otevřených dveřích skutečně platil, pak to znamená, že krajské vlády po volbách 2000, 2004 a 2008, pak s ní nemohla mít ČSSD žádnou zkušenost, protože doposud pro ni nenastala situace, že premiér a hejtmani jsou z téže politické strany.

12 Prospěšnost pro kraj členství krajských radních v téže politické straně, která je zastoupena ve vládě Zdroj: Dotazníkové šetření mezi krajskými zastupiteli v ČR (2012) Graf dokládá přesvědčení zastupitelů, že členství krajských radních v politické straně zastoupené ve vládě je prospěšné pro kraj. Názor podpořilo 72 % respondentů. S názorem se ztotožnili i ředitelé krajských úřadů v desíti případech. Jde o procentuálně srovnatelný údaj, jako v předchozí otázce. Toto přesvědčení mohlo vést mj. k tomu, že některé krajské organizace ČSSD přizvaly v roce 2008 do rad ODS. Ta byla v té době hlavní vládní stranou.

13 Vnímání hrozby korupce Krajských zastupitelů jsme se ptali rovněž na korupci jako možnou hrozbu. V dotazníku jim byla položena otázka, jíž jsme se tázali, co považují za největší hrozbu pro kraj. Respondenti mohli vybírat dvě z předložených možností, respektive největší hrozbu a druhou největší hrozbu. Dvě současné největší hrozby pro kraj Zdroj: Dotazníkové šetření mezi krajskými zastupiteli v ČR (2012) Graf ukazuje, jak vnímají zastupitelé současné hrozby pro kraj. Korupce je podle názorů zastupitelů (16 % respondentů) na čtvrtém místě, rozdíly však na druhém a třetím nejsou nijak výrazné. Větší hrozbou je pro zastupitele nedostatek pracovních sil (18 % respondentů), špatný stav infrastruktury v kraji (17 % respondentů), ale především nezájem státu o kraje (25 % respondentů). Ve volbě druhé hrozby jednoznačně převažuje obava z nedostatku pracovních příležitostí. Hrozba korupce se objevila až na pátém místě, ovšem s nepatrným odstupem za hrozbami, jako jsou vylidňování, malý počet obyvatel, zhoršování životního prostředí či nedostatek podnikatelských příležitostí.

14 Na první pohled jakoby korupce pro zastupitele nebyla vážnou hrozbou. Jak jsme však uvedli, v naléhavosti hrozeb nejsou podstatné rozdíly. Přesnější mínění bychom mohli dostat formulací otázky, kdybychom se zastupitelů dotazovali, nakolik je tento jev hrozbou, s odpovědí na bodové stupnici.

ps80502 TISKOVÁ ZPRÁVA Politická kultura

ps80502 TISKOVÁ ZPRÁVA Politická kultura ps8050 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 86 840 9 E-mail: marketa.skodova@soc.cas.cz Politická kultura Technické parametry Výzkum:

Více

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové.

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 8 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Postoj veřejnosti ke konzumaci vybraných návykových látek

Více

Demokracie, lidská práva a korupce mezi politiky

Demokracie, lidská práva a korupce mezi politiky TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR V Holešovičkách 41, Praha 8 Tel./fax: 02/86 84 0129, 0130 E-mail: cervenka@soc.cas.cz Demokracie, lidská práva a korupce mezi

Více

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu únor 2015

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu únor 2015 pm50 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: +40 86 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Česká veřejnost o tzv. Islámském státu únor 05

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: +420 6 840 1 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Image politických stran září 2015 Technické parametry

Více

Postoje občanů k fungování demokracie v ČR únor 2014

Postoje občanů k fungování demokracie v ČR únor 2014 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Postoje občanů k fungování demokracie v ČR

Více

Korupce změnil se její charakter nebo náš názor?

Korupce změnil se její charakter nebo náš názor? Korupce změnil se její charakter nebo náš názor? Miroslav Scheinost Institut pro kriminologii a sociální prevenci Praha 4. olomoucká sociologická podzimní konference Olomouc, FF UP 23. 24. října 2014 Korupce

Více

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 2015

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 2015 pm TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: + E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 05 Technické parametry

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o událostech na Blízkém východě a v severní

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. OV.14, OV.15, OV.16, OV.17, OV.18, OV.179, OV.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. OV.14, OV.15, OV.16, OV.17, OV.18, OV.179, OV. ov602 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti

Více

po /[5] Jilská 1, Praha 1 Tel./fax:

po /[5] Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: po00 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 8 80 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Spokojenost s oblastmi sociální politiky, a školství

Více

Občané o volbách do Evropského parlamentu březen 2014

Občané o volbách do Evropského parlamentu březen 2014 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129, 210 310 586 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o volbách do Evropského parlamentu

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129, 210 310 86 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o volbách do Evropského parlamentu

Více

Graf 1: Důvěra/nedůvěra obyvatel ústavním institucím (%) PI rozhodně důvěřuje spíše důvěřuje spíše nedůvěřuje rozhodně nedůvěřuje neví Prezident

Graf 1: Důvěra/nedůvěra obyvatel ústavním institucím (%) PI rozhodně důvěřuje spíše důvěřuje spíše nedůvěřuje rozhodně nedůvěřuje neví Prezident TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 8 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Technické parametry Důvěra ústavním institucím v březnu

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav pv9 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 26 29, 3 6 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o volbách do Evropského parlamentu květen 4

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 5% 2% 25% 10% 58%

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 5% 2% 25% 10% 58% TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 86 80 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o inflaci a reálných příjmech leden 06 Technické parametry

Více

Graf 1. Důvěra v budoucnost evropského projektu rozhodně má spíše má spíše nemá rozhodně nemá neví Zdroj: CVVM SOÚ AV ČR, v

Graf 1. Důvěra v budoucnost evropského projektu rozhodně má spíše má spíše nemá rozhodně nemá neví Zdroj: CVVM SOÚ AV ČR, v TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: +420 210 310 584 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Občané ČR o budoucnosti EU a přijetí eura

Více

Graf 1: Důvěra/nedůvěra obyvatel ústavním institucím (%) PI rozhodně důvěřuje spíše důvěřuje spíše nedůvěřuje rozhodně nedůvěřuje neví Prezident

Graf 1: Důvěra/nedůvěra obyvatel ústavním institucím (%) PI rozhodně důvěřuje spíše důvěřuje spíše nedůvěřuje rozhodně nedůvěřuje neví Prezident TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 8 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Technické parametry Důvěra ústavním institucím v dubnu

Více

Názor na zadlužení obyvatel a státu březen 2017

Názor na zadlužení obyvatel a státu březen 2017 Tisková zpráva Názor na zadlužení obyvatel a státu březen 0 Přibližně dvě třetiny občanů pokládají míru zadlužení obyvatelstva i státu za vysokou. Sedm z deseti Čechů vnímá jako závažný problém míru zadlužení

Více

Postoje českých občanů k NATO a obraně ČR - leden 2015

Postoje českých občanů k NATO a obraně ČR - leden 2015 pm0b TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 8 80 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Postoje českých občanů k NATO a obraně ČR - leden 0 Technické

Více

Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti duben 2014

Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti duben 2014 ov14014 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 9 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti

Více

Sympatie české veřejnosti k některým zemím prosinec 2015

Sympatie české veřejnosti k některým zemím prosinec 2015 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Sympatie české veřejnosti k některým zemím

Více

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu a o dění na Ukrajině leden 2016

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu a o dění na Ukrajině leden 2016 pm0 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: +0 0 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Česká veřejnost o tzv. Islámském státu a o dění na Ukrajině

Více

Zpracovala: Naděžda Čadová Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Tel.:

Zpracovala: Naděžda Čadová Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Tel.: Tisková zpráva Česká veřejnost o amerických prezidentských volbách - Zájem o americké prezidentské volby projevují více než dvě pětiny (42 %) české veřejnosti, necelé tři pětiny občanů (57 %) toto téma

Více

Česká veřejnost o dění v Izraeli a Palestině prosinec 2015

Česká veřejnost o dění v Izraeli a Palestině prosinec 2015 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: +420 40 29 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Česká veřejnost o dění v Izraeli a Palestině prosinec

Více

Občané o přijetí eura a dopadech vstupu ČR do EU duben 2014

Občané o přijetí eura a dopadech vstupu ČR do EU duben 2014 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o přijetí eura a dopadech vstupu ČR do EU duben

Více

Česká veřejnost o dění na Ukrajině prosinec 2016

Česká veřejnost o dění na Ukrajině prosinec 2016 Tisková zpráva Česká veřejnost o dění na Ukrajině prosinec 6 V současnosti se o vývoj situace na Ukrajině zajímá čtvrtina české veřejnosti, významně převažuje podíl lidí (4 %), kteří se o situaci na Ukrajině

Více

Hodnocení výdajů státu ve vybraných oblastech sociální politiky

Hodnocení výdajů státu ve vybraných oblastech sociální politiky TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 28 80 129 E-mail: paulina.tabery@soc.cas.cz Hodnocení výdajů státu ve vybraných oblastech

Více

Fungování demokracie a lidská práva v ČR únor 2015

Fungování demokracie a lidská práva v ČR únor 2015 pd10312a TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 28 840 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Fungování demokracie a lidská práva v ČR

Více

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Důchodová reforma a odbory prosinec 2010 Praha 3. prosince 2010 Marketingový a sociologický výzkum Držitel certifikátu ISO 9001:2001 - člen ESOMAR www.scac.cz Metodologie

Více

Morálka politiků očima veřejnosti - březen 2015

Morálka politiků očima veřejnosti - březen 2015 pd15002 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 80 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Morálka politiků očima veřejnosti - březen

Více

Občané o americké radarové základně v ČR

Občané o americké radarové základně v ČR TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 2 0 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o americké radarové základně v ČR Technické

Více

Důvody vstupu do politických stran

Důvody vstupu do politických stran pv811 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 8 80 1 E-mail: paulina.tabery@soc.cas.cz Důvody vstupu do politických stran Technické

Více

Zpracoval: Jan Červenka Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Tel.: ;

Zpracoval: Jan Červenka Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Tel.: ; Tisková zpráva Česká veřejnost o dění na Ukrajině říjen O vývoj situace na Ukrajině se v současnosti zajímá již jen necelá třetina českých občanů. Aktuální zájem o dění na Ukrajině je nejnižší za celé

Více

VĚTŠINA OBČANŮ SOUHLASÍ S POTŘEBNOSTÍ DAŇOVÉ I PENZIJNÍ

VĚTŠINA OBČANŮ SOUHLASÍ S POTŘEBNOSTÍ DAŇOVÉ I PENZIJNÍ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 1/28 VĚTŠINA OBČANŮ SOUHLASÍ S POTŘEBNOSTÍ DAŇOVÉ I PENZIJNÍ REFORMY I S NUTNOSTÍ ZMĚN VE ZDRAVOTNICTVÍ A ŠKOLSTVÍ Nejsilněji je vnímána potřeba změn v daňové oblasti, kde

Více

Postoje občanů k prezidentskému úřadu - březen 2013

Postoje občanů k prezidentskému úřadu - březen 2013 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: martin.durdovic@soc.cas.cz Postoje občanů k prezidentskému úřadu - Technické

Více

Občané o stavu životního prostředí květen 2013

Občané o stavu životního prostředí květen 2013 oe306b TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 26 0 2 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o stavu životního prostředí květen 203 Technické

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Sympatie české veřejnosti k některým zemím leden

Více

Zpracoval: Ondřej Malina Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Tel.:

Zpracoval: Ondřej Malina Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Tel.: Tisková zpráva Postoje obyvatel České republiky k politickým stranám září 216 Majorita obyvatel České republiky si myslí, že se o ně politické strany zajímají pouze v době voleb. Mladí lidé ve věku 15

Více

Obavy a příprava na důchod listopad 2016

Obavy a příprava na důchod listopad 2016 Tisková zpráva Obavy a příprava na důchod listopad 20 Více než polovina českých občanů (52 %), kteří dosud nejsou důchodci, v současnosti spoří či investuje, aby se zajistila na stáří. Lidé se špatnou

Více

Vztah k životnímu prostředí a chování domácností květen 2014

Vztah k životnímu prostředí a chování domácností květen 2014 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 286 80 29 E-mail: jana.novakova@soc.cas.cz Vztah k životnímu prostředí a chování domácností květen

Více

II.02 III.03 III.04 X.01 X.03 VI.03

II.02 III.03 III.04 X.01 X.03 VI.03 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 8 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Důvěra některým institucím veřejného života v září

Více

Občané o Lisabonské smlouvě

Občané o Lisabonské smlouvě TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 286 840 29 E-mail: paulina.tabery@soc.cas.cz Občané o Lisabonské smlouvě Technické parametry

Více

"Důvěřujete následujícím institucím?" (%)

Důvěřujete následujícím institucím? (%) INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 09/2004 A 10/2004 DŮVĚRA V NEJVYŠŠÍ SOUDNÍ A KONTROLNÍ INSTITUCE JE TRVALE VYSOKÁ. ZNAČNÝ KREDIT V OČÍCH OBČANŮ MÁ I ÚŘAD OMBUDSMANA. Uváděné výsledky vycházejí ze dvou

Více

Názor na Akademii věd České republiky a její financování leden 2016

Názor na Akademii věd České republiky a její financování leden 2016 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 210 310 584 E-mail: lucie.cerna@soc.cas.cz Názor na Akademii věd České republiky a její financování

Více

Daně z pohledu veřejného mínění listopad 2014

Daně z pohledu veřejného mínění listopad 2014 ev22 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 286 80 29 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Daně z pohledu veřejného mínění listopad 20 Technické

Více

Názory na důvody vstupu do politických stran

Názory na důvody vstupu do politických stran TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 28 840 129 E-mail: paulina.tabery@soc.cas.cz Názory na důvody vstupu do politických stran

Více

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu listopad 2015

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu listopad 2015 pm TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: + 0 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Česká veřejnost o tzv. Islámském státu listopad Technické

Více

Názory občanů na státní maturitu září 2012

Názory občanů na státní maturitu září 2012 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názory občanů na státní maturitu září 2012 Technické

Více

er150213 Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz

er150213 Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz er0 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 86 80 9 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názor na zadlužení obyvatel a státu leden 0 Technické

Více

er140207 Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz

er140207 Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz er00 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 86 80 9 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názor na zadlužení obyvatel a státu leden 0 Technické

Více

Zpracoval: Milan Tuček Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Tel.: ,

Zpracoval: Milan Tuček Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Tel.: , Tisková zpráva Priority ve financování jednotlivých oblastí sociální politiky listopad 2016 Z deseti sociálních oblastí nejvyšší prioritu získala zdravotní péče, kterou polovina dotázaných uvedla na prvním

Více

rozhodně souhlasí spíše souhlasí spíše nesouhlasí rozhodně nesouhlasí neví

rozhodně souhlasí spíše souhlasí spíše nesouhlasí rozhodně nesouhlasí neví TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: +420 2 3 4 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Názory občanů na drogy květen Technické parametry

Více

Názory obyvatel na finanční zajištění v důchodu a na důchodovou reformu

Názory obyvatel na finanční zajištění v důchodu a na důchodovou reformu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: paulina.tabery@soc.cas.cz Názory obyvatel na finanční zajištění v důchodu

Více

Míra korupce v ČR vážně ohrožuje demokracii, míní většina Čechů

Míra korupce v ČR vážně ohrožuje demokracii, míní většina Čechů Míra korupce v ČR vážně ohrožuje demokracii, míní většina Čechů Češi za největší problém naší země jednoznačně považují korupci, a to zejména na úrovni ministerstev, policie a justice. Za druhý nepalčivější

Více

Bezpečnostní rizika pro Českou republiku podle veřejnosti listopad 2013

Bezpečnostní rizika pro Českou republiku podle veřejnosti listopad 2013 ov19 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 6 8 19 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Bezpečnostní rizika pro Českou republiku podle

Více

Občané o daních červen 2011

Občané o daních červen 2011 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o daních červen 2011 Technické parametry

Více

Názory veřejnosti na usazování cizinců v ČR - březen 2016

Názory veřejnosti na usazování cizinců v ČR - březen 2016 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 6 40 19 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Názory veřejnosti na usazování cizinců v ČR - březen

Více

Strany a voliči září 2015

Strany a voliči září 2015 Pv1516 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: daniel.kunstat@soc.cas.cz Strany a voliči září 2015 Technické parametry

Více

Daně z pohledu veřejného mínění listopad 2015

Daně z pohledu veřejného mínění listopad 2015 ev600 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 286 80 2 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Daně z pohledu veřejného mínění listopad 5 Technické

Více

Postoje populace ČR k ekonomické krizi a k předvolebním tématům

Postoje populace ČR k ekonomické krizi a k předvolebním tématům Postoje populace ČR k ekonomické krizi a k předvolebním tématům Vybrané výsledky aktuálního výzkumu Ipsos Tambor pro Zlatou korunu u příležitosti konání VII. Finančního fóra Zlaté koruny Květen 2010 Nobody

Více

0% III/2002 IX/2005 II/2007 II/2008 II/2009 II/2010 II/2011 XI/2012 XI/2013

0% III/2002 IX/2005 II/2007 II/2008 II/2009 II/2010 II/2011 XI/2012 XI/2013 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Daně z pohledu veřejného mínění listopad 2013

Více

Situace v krajích. Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi. Česká televize. Praha 1. dubna 2012

Situace v krajích. Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi. Česká televize. Praha 1. dubna 2012 1 Česká televize Situace v krajích Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Praha 1. dubna 2012 SC & C spol. s r.o. Marketingový a sociologický výzkum Držitel certifikátu ISO 9001:2009 Člen ESOMAR a Hospodářské

Více

Hodnocení kvality různých typů škol září 2016

Hodnocení kvality různých typů škol září 2016 Tisková zpráva Hodnocení kvality různých typů škol září 201 Hodnocení úrovně výuky na různých typech škol počínaje základními školami a konče vysokými je trvale příznivé kladné hodnocení výrazně převažuje

Více

Kdo je podle Pražanů nejlepším kandidátem na primátora?

Kdo je podle Pražanů nejlepším kandidátem na primátora? Kdo je podle Pražanů nejlepším kandidátem na primátora? Závěrečná zpráva z výzkumu Analytické centrum s.r.o. Bulharská 20, 101 00 Praha 6. 10. 2014 Praha OBSAH: 1. Důvodová zpráva 3 2. O nás 3 3. Shrnutí

Více

Názor na rozšířenost a míru korupce u veřejných činitelů a institucí březen 2016

Názor na rozšířenost a míru korupce u veřejných činitelů a institucí březen 2016 po0 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 8 80 E-mail: jarmila.pilecka@soc.cas.cz Názor na rozšířenost a míru korupce u veřejných činitelů

Více

Půjčovat si peníze nebo pořizovat věci na dluh je. vždy rizikem. půjčovat si peníze nebo pořizovat věci na dluh je v dnešní době přirozenou

Půjčovat si peníze nebo pořizovat věci na dluh je. vždy rizikem. půjčovat si peníze nebo pořizovat věci na dluh je v dnešní době přirozenou TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 86 840 19 E-mail: jana.novakova@soc.cas.cz Názory obyvatel na přijatelnost půjček leden 014

Více

Hodnocení výdajů státu v jednotlivých oblastech sociální politiky

Hodnocení výdajů státu v jednotlivých oblastech sociální politiky TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: paulina.tabery@soc.cas.cz Hodnocení výdajů státu v jednotlivých oblastech

Více

Důvěra některým institucím veřejného života v březnu 2015

Důvěra některým institucím veřejného života v březnu 2015 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 8 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Důvěra některým institucím veřejného života v březnu

Více

Angažovanost občanů a zájem o politiku - únor 2016

Angažovanost občanů a zájem o politiku - únor 2016 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 26 29 E-mail: jarmila.pilecka@soc.cas.cz Angažovanost občanů a zájem o politiku - únor 206 Technické

Více

Názory lidí na opatření v rodinné politice

Názory lidí na opatření v rodinné politice TISKOVÁ ZPRÁVA Technické parametry Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 28 840 29 E-mail: paulina.tabery@soc.cas.cz Názory lidí na v rodinné politice

Více

Zpracoval: Jan Červenka Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Tel.: ;

Zpracoval: Jan Červenka Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Tel.: ; Tisková zpráva Důvěra ústavním institucím v listopadu 2016 Prezidentovi důvěřuje 48 % Čechů, vládě 35 %. Tradičně nejvyšší důvěře se těší starostové (65 %) a obecní zastupitelstva (62 %). Jako nejméně

Více

Občané o americké radarové základně v ČR

Občané o americké radarové základně v ČR pm802 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 1 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o americké radarové základně v ČR

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Znalost log politických stran

Znalost log politických stran Sociologie politiky Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Aleš Kudrnáč E-mail: ales.kudrnac@soc.cas.cz Znalost log politických stran Technické parametry Výzkum: Naše společnost, v14-11 Realizátor:

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. OV.14, OV.15, OV.16, OV.17, OV.18, OV.179, OV.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. OV.14, OV.15, OV.16, OV.17, OV.18, OV.179, OV. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. III/2010. příliš mnoho, b) přiměřeně, c) příliš málo.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. III/2010. příliš mnoho, b) přiměřeně, c) příliš málo. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Postoje české veřejnosti k cizincům březen 2010

Více

Or120229b. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax:

Or120229b. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: Or09b TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 86 840 9 E-mail: martin.durdovic@soc.cas.cz Názor na Akademii věd České republiky a

Více

PO /[5] Jilská 1, Praha 1 Tel./fax:

PO /[5] Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: gabriela.samanova@soc.cas.cz Bezpečnostní rizika a záruky stability pro

Více

Tisková zpráva. Sympatie české veřejnosti k některým zemím listopad /6

Tisková zpráva. Sympatie české veřejnosti k některým zemím listopad /6 Tisková zpráva Sympatie české veřejnosti k některým zemím listopad 16 Nejvíce sympatií získalo Slovensko, podobně jako v minulých letech. Podobně na dalších místech jsou západoevropské a severoevropské

Více

Názory občanů na vybraná opatření v rodinné politice listopad 2012

Názory občanů na vybraná opatření v rodinné politice listopad 2012 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: martin.durdovic@soc.cas.cz Názory občanů na vybraná opatření v rodinné

Více

velmi dobře spíše dobře spíše špatně velmi špatně neví

velmi dobře spíše dobře spíše špatně velmi špatně neví TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 86 840 19 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názory občanů na úroveň sociální zabezpečení v ČR a

Více

Hodnocení stavu životního prostředí - květen 2016

Hodnocení stavu životního prostředí - květen 2016 oe606 TISKOÁ ZPRÁA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav A ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 26 0 2 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Hodnocení stavu životního prostředí - 206 Technické parametry

Více

Nezaměstnanost z pohledu veřejného mínění

Nezaměstnanost z pohledu veřejného mínění TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: nadezda.horakova@soc.cas.cz Nezaměstnanost z pohledu veřejného mínění Technické

Více

POSTAVENÍ ŽEN V POLITICE OČIMA ČESKÉ VEŘEJNOSTI

POSTAVENÍ ŽEN V POLITICE OČIMA ČESKÉ VEŘEJNOSTI Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav Akademie věd České republiky Jilská 1, 110 00 Praha 1 tel/fax: +420 286 840 129 e-mail: cvvm@soc.cas.cz, www.cvvm.cz POSTAVENÍ ŽEN V POLITICE OČIMA

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA 1/[9] Centrum pro výzkum veřejného mínění. CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Technické parametry Naše společnost, v12-11b

TISKOVÁ ZPRÁVA 1/[9] Centrum pro výzkum veřejného mínění. CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Technické parametry Naše společnost, v12-11b TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 28 840 1 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Češi k prezidentským volbám v USA listopad 2012

Více

PŘEDSTAVU O ČINNOSTI VÝZNAMNÝCH INSTITUCÍ EVROPSKÉ UNIE MÁ ROK PO NAŠEM VSTUPU STÁLE JEN POLOVINA OBYVATEL ČR.

PŘEDSTAVU O ČINNOSTI VÝZNAMNÝCH INSTITUCÍ EVROPSKÉ UNIE MÁ ROK PO NAŠEM VSTUPU STÁLE JEN POLOVINA OBYVATEL ČR. INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 4/2005 PŘEDSTAVU O ČINNOSTI VÝZNAMNÝCH INSTITUCÍ EVROPSKÉ MÁ ROK PO NAŠEM VSTUPU STÁLE JEN POLOVINA OBYVATEL ČR. NEPŘÍZNIVÝ NÁZOR NA V. ŠPIDLU JAKO ČESKÉHO EVROPSKÉHO KOMISAŘE

Více

Česká veřejnost o dění na Ukrajině červen 2016

Česká veřejnost o dění na Ukrajině červen 2016 pm60 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: +0 26 2 E-mail: jarmila.pilecka@soc.cas.cz Česká veřejnost o dění na Ukrajině červen 6 Technické

Více

Technické parametry výzkumu

Technické parametry výzkumu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Pivní kultura v České republice podle hodnocení

Více

s těmi se špatnou životní úrovní. V posledně jmenované skupině je podíl spokojených a nespokojených v podstatě vyrovnaný. Z hlediska stranických prefe

s těmi se špatnou životní úrovní. V posledně jmenované skupině je podíl spokojených a nespokojených v podstatě vyrovnaný. Z hlediska stranických prefe TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Občané o členství v NATO a obraně ČR leden 2013

Více

VĚTŠINA OBČANŮ OČEKÁVÁ, ŽE SE EKONOMICKÁ SITUACE V ČR

VĚTŠINA OBČANŮ OČEKÁVÁ, ŽE SE EKONOMICKÁ SITUACE V ČR INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 3/2007 VĚTŠINA OBČANŮ OČEKÁVÁ, ŽE SE EKONOMICKÁ SITUACE V ČR ZLEPŠÍ NEBO ZŮSTANE STEJNÁ Ekonomickou situaci za posledních dvanáct měsíců hodnotí občané relativně dobře.

Více

příliš mnoho přiměřeně nedostatečně neví

příliš mnoho přiměřeně nedostatečně neví oe TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 0 9 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Hodnocení ochrany životního prostředí - 0 Technické parametry

Více

LIDÍ SPOKOJENÝCH S NAŠÍM ČLENSTVÍM V EU UBÝVÁ

LIDÍ SPOKOJENÝCH S NAŠÍM ČLENSTVÍM V EU UBÝVÁ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 9/12 vydáno dne 24. 9. 12 LIDÍ SPOKOJENÝCH S NAŠÍM ČLENSTVÍM V EU UBÝVÁ V současné době jsou s členstvím České republiky v Evropské unii spokojeny necelé dvě pětiny občanů

Více

Domácímu násilí není třeba věnovat pozornost, protože se vyskytuje jen zřídka.

Domácímu násilí není třeba věnovat pozornost, protože se vyskytuje jen zřídka. První výsledky výzkumu, 2015 V první, kvantitativní části výzkumu bylo osloveno celkem 1435 respondentů. Bylo použito kvótního výběru, tzn. složení respondentů kopírovalo složení obyvatel ČR podle (kvót)

Více

Názory veřejnosti na Evropskou unii duben 2012

Názory veřejnosti na Evropskou unii duben 2012 pm00 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 0 E-mail: paulina.tabery@soc.cas.cz Názory veřejnosti na Evropskou unii duben 0 Technické

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

DŮVĚRA VEŘEJNOSTI V HLAVNÍ POLITICKÉ INSTITUCE POSILUJE

DŮVĚRA VEŘEJNOSTI V HLAVNÍ POLITICKÉ INSTITUCE POSILUJE INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 9/14 vydáno dne 3. 1. 14 DŮVĚRA VEŘEJNOSTI V HLAVNÍ POLITICKÉ INSTITUCE POSILUJE Z hlavních politických institucí naší země má nejvyšší míru důvěry veřejnosti prezident

Více

VZNIK KRAJŮ LIDÉ HODNOTÍ OBECNĚ POZITIVNĚ,

VZNIK KRAJŮ LIDÉ HODNOTÍ OBECNĚ POZITIVNĚ, INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY VZNIK KRAJŮ LIDÉ HODNOTÍ OBECNĚ POZITIVNĚ, KAŽDÝ DRUHÝ SI HO SPOJUJE SE ZVĚTŠENÍM MOŽNOSTI OBČANŮ ROZHODOVAT O REGIONÁLNÍCH ZÁLEŽITOSTECH Tři čtvrtiny občanů se domnívají,

Více

Systémová korupce vyžaduje systémové řešení. Michael L. Smith, Ph.D. Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

Systémová korupce vyžaduje systémové řešení. Michael L. Smith, Ph.D. Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Systémová korupce vyžaduje systémové řešení Michael L. Smith, Ph.D. Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Prezentace je podpořena projektem Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i. s názvem Snižování bezpečnostních

Více