Komunální a lokální politici aneb Co si myslí o politice? Úvahy nad výzkumy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Komunální a lokální politici aneb Co si myslí o politice? Úvahy nad výzkumy"

Transkript

1 Komunální a lokální politici aneb Co si myslí o politice? Úvahy nad výzkumy Dan Ryšavý, Pavel Šaradín Parlament, senát potřebuje občana, aby šel k volbám. Pak si už dělá, co chce, občana už nepotřebuje. Na obci je to jiné - tam je občan a jeho oprávněné potřeby... Dnes řídí obce milionáři! Zaplatí si vše! Také obce potřebují občany. Občany ochotné podílet se na jejich reprezentaci a správě. Výše uvedený názor je sice dosti vyhraněný, patrně se jednalo o někoho, kdo byl dříve ve vrcholné funkci, pak byl z nějakých důvodů po dalších volbách odstraněn. Tento názor jsme se dozvěděli z jednoho dotazníku v rámci výzkumu Proměny městských zastupitelstev v evropské perspektivě (MAELG), kdy jsme se obrátili nejprve na zastupitele měst a městských částí s více než 10 tisíci obyvateli a později na zastupitele obcí nad tři tisíce obyvatel. Reprezentace všech těchto obcí, měst a městských částí představují v souhrnu asi jedno promile dospělých obyvatel České republiky. Nicméně platí, že ve výzkumech veřejného mínění uvádí dvě pětiny z dotázaných zastupitelů, že mohou ovlivnit dění ve své obci. Mnohem nižší a v čase umenšující je podíl těch, kteří deklarují svou účast na místní samosprávě (9 % v roce 2007, 6 % v roce 2011 a v roce %), jak vyplývá z šetření CVVM. Více než 220 tisíc kandidátů v obecních volbách 2010 představuje dvě až tři procenta občanů, kteří jsou zapsáni ve volebních seznamech, 60 tisíc zvolených obecních a městských zastupitelů pak tvoří necele jedno procento. Co v dotazníku nebylo Z různých krajů, z velkých měst i z menších obcí přicházely spolu s dotazníky také návrhy témat, kterým se podle zastupitelů výzkum nevěnoval a měl by. A co vztah k vlastnímu státu a tradicím? Kultuře a historii?, Chybí témata veřejné zakázky, úplatky, pohled na práci úředníků, Scházelo téma korupce a ovlivňování veřejných zakázek a vztah

2 zastupitelů k těmto tématům. Nabízí se snadná odpověď. V dotazníku nemohlo být vše. I tak byl velmi obsáhlý. Pro někoho nešlo o několik minut, šlo o hodiny vyplňování. O úskalích mezinárodních komparací platí, že svou roli hrají odlišné místní systémy a tradice, různé orientace výzkumníků, snaha navázat na předchozí evropské šetření mezi tajemníky a starosty obcí. To vše vedlo k podobě šetření, které bylo pro řadu respondentů příliš rozsáhlé, někdy ne zcela jasné. Proč tedy nebyly namísto některých sporných otázek zařazeny otázky týkající se korupce, ovlivňování veřejných zakázek atd.? Snad proto, že inspirátorem mezinárodního projektu byl norský výzkumník Henri Bäck a v Norsku není téma korupce tématem číslo jedna. Snad proto, že téma korupce si zaslouží zvláštní pozornost. Navíc korupční transakce probíhají utajeně a nedají se tedy zkoumat běžnými metodami založenými na přímém pozorování zkoumaného objektu (Frič, Kabele 1998: 11). Tolik rozšířené zprávy v médiích se buď opírají o konkrétní kauzy, a to obvykle na úrovni indicií nikoliv vyšetřených případů, i když v posledních letech k několika zadržením a obviněním z korupce došlo, nebo o průzkumy korupčního klimatu. Výzkum evropských zastupitelů MAELG mohl napovědět, v čem se liší reprezentace švédských a italských měst. Kvalitní výzkum korupce by se však měl poprat s otázkou, jak se - obrazně řečeno - z Palerma může stát Stockholm nebo naopak. 1 Přirovnání odkazuje k práci Bo Rothsteina (2000), podle nějž je k podobnému obratu zapotřebí změnit kolektivní paměť skupiny či společnosti. Tato paměť je ideologický terén, na kterém se různí aktéři snaží prosadit své porozumění světu jako porozumění kolektivní. Změna se musí týkat tří otázek: 1) Kdo jsme my?, 2) Kdo jsou oni?, 3) Co můžeme očekávat, že udělají ti druzí, když se rozhodneme jim důvěřovat? Ve výzkumu jsme se opravdu neptali na to, co si zastupitelé myslí o korupci a podobných negativních jevech. Z komentářů je přitom zřejmé, že je zastupitelé považují za palčivé otázky, a to jak místně: V našem městě se hlavně politikaří a bují korupce, vyskytuje se cenzura a vše se točí kolem horních deseti tisíc., tak v širších souvislostech: Velké koalice vedou ke korupci a opozice neexistuje, viz naše město, Je nezbytné rychle změnit 1 Blíže nejen k literatuře o výzkumu korupce, ale také domácích studiích tohoto fenoménu viz Dančák, Hloušek, Šimíček (2006), Frič a kol. (1999), Smith et al. (2008).

3 stav v ČR, jinak ČR ovládnou mafie a neprofesionální administrativa. Poukazy na to, že rozhodují peníze, dostaly nový význam po posledních obecních volbách, jejichž výsledky byly kvůli kupování hlasů v některých případech anulovány a kauza Krupky, kde k tomuto docházelo, se dostala až k Ústavnímu soudu. Odborná literatura se neshodne na tom, zda decentralizace rozhodování může korupci omezit, nebo naopak posílit. Zřetelný názor vyjádřil jeden z respondentů z menší obce: Je třeba změnit zákon o obcích, vysoká míra samosprávy vytváří výrazné podhoubí pro korupci, manipulace a nestandardní postupy. Už aby nás Evropa usměrnila s cílem zvýšení demokratických procesů. Prozatím jde pouze o skupinové zájmy. Je možné, aby za nás někdo vybudoval důvěryhodné instituce? Brání nám v tom naše historie, kultura, tradice? Kdo jsme my? Kdo jsou ti, kterým jde pouze o skupinové zájmy? Otázek je nepřeberně. V dotazníku rozesílaném do měst a městských částí v roce 2008 k tématu korupce nepřímo mířil jeden z výroků, se kterým respondenti mohli vyjádřit souhlas, nebo nesouhlas: Integrita představitelů města/místní části je vysoká a není možné rozhodování zastupitelů ovlivnit nabízení výhod. Nešlo ani tak o posuzování institucí (zastupitelstvo, rada atp.), ale zachycení zkušenosti s konkrétním obsazením obecních orgánů. Souhrnné odpovědi vyzněly velmi podobně jak v městech, tak v městských částech. S tím, že integrita představitelů je vysoká, souhlasilo (naprosto či umírněně) 41 % z respondentů a nesouhlasilo 21 %, zbývajících 38 % zvolilo variantu ani souhlas, ani nesouhlas. Pozoruhodné je však mezinárodní srovnání a také podrobnější pohled na odpovědi českých zastupitelů. Ve srovnání s ostatními zeměmi zúčastněnými v projektu MAELG čeští zastupitelé v nejmenší míře souhlasili s výše uvedeným výrokem (viz graf 1). Zároveň reprezentanti českých měst společně s francouzskými kolegy relativně nejčastěji volili střední variantu pětibodové škály. Jinými slovy, domácí zastupitelé si nejsou ve své většině jisti tím, že by zastupitelé a vedení jejich měst byli dostatečně odolní vůči snaze vyměnit zájem obce za osobní prospěch. Toto ne příliš optimistické zjištění je třeba dále zasadit do širšího kontextu. Graf 1: Integrita představitelů měst je vysoká, nelze je ovlivnit nabízením výhod

4 Cz Po Is It Fr Sw Cr Ge Be Gr Au Sp Se Nl UK No nesouhlas střed souhlas 0% 20% 40% 60% 80% 100% (zkratky zemí Cz (eská republika), Po (Polsko), Is (Izrael), It (Itálie), Fr (Francie), Sw (výcarsko), Cr (Chorvatsko), Ge (Německo), Be (Belgie), Gr (ecko), Au (Rakousko), Sp (panělsko), Se (védsko), Ni (Nizozemsko), UK (Velká Británie), No (Norsko). Lze jen stěží uvažovat o otázkách korupce, ovlivňování veřejných zakázek a prosazování partikulárních zájmů na úrovni místní správy a samosprávy bez vazby na celkové klima ve společnosti. Organizace Transparency International po léta nabízí komplexní indexy vnímání korupce (Corruption Perception Index, CPI), s jejichž pomocí lze porovnávat země podle toho, jak rozšíření korupce v dané společnosti vnímají domácí i zahraniční experti, podnikatelé a úředníci. Podrobnější vhled ovšem na úrovni výzkumu veřejného mínění pak nabízí Global Corruption Barometer (GCB). Následující grafy 2 a 3 přibližují vztah mezi názory zastupitelů vyjádřenými v šetření MAELG a dvěma ukazateli vnímání korupce. Graf 2 rozmisťuje jednotlivé země na jedné straně podle hodnoty CPI v roce 2008 (čím vyšší hodnota, tím nižší úroveň vnímané korupce) a na straně druhé podle procentuálního podílu zastupitelů, kteří souhlasí s tím, že je integrita představitelů jejich obcí vysoká. Mezi hodnotami těchto dvou ukazatelů existuje středně silná korelace (Pearsonův korelační koeficient = 0,61). Sedm států západní a severní Evropy vykazuje vyšší hodnoty v obou ukazatelích (pravý horní kvadrant). Šest dalších států naopak vykazuje spíše nižší

5 hodnoty (eská republika, Polsko a Chorvatsko, Izrael, Itálie a Francie 2 ). Ze souvislosti vyjádřené spojením čím nižší míra vnímání korupce (tj. vyšší hodnota CPI), tím vyšší hodnocení integrity reprezentantů obcí se nejvíce vymykají tři země. Zastupitelé řeckých a španělských měst deklarovali poměrně vysokou míru důvěry v integritu vedení svých obcí, byť v rovině vnímání korupce obecně patří zvláště Řecko v daném souboru k nejproblematičtějším. Naopak přes nízkou míru vnímané korupce jen slabě nadpoloviční část švýcarských zastupitelů věří, že vedení jejich obcí nelze uplatit osobními výhodami. Graf 2: rozmístění zemí dle CPI a dle výsledků MAELG (korelace) Zdroj: MAELG 2010, CPI08 - Global Corruption Barometer se snaží na základě výzkumů veřejného mínění podchytit, kde a v jaké míře je rozšířena korupce z pohledu řadových občanů. Ze zprávy organizace Transparency International za rok 2007 byly pro komparaci převzaty údaje o tom, do jaké míry se korupce dotýká politických stran a správních úřadů, se kterými se lidé 2 Francie spadá na samu hranici mezi levým dolním a pravým dolním kvadrantem. Například konfidenční intervaly hodnot CPI ve Francii a Belgii se překrývají.

6 setkávají na lokální úrovni. 3 Tato kombinace v daných možnostech nejlépe odpovídá kombinaci funkcí správních i samosprávních, jež lokální instituce v českém kontextu plní. Politické strany jsou jak mezinárodním měřítku tak v České republice považovány za instituce nejvíce zasažené korupcí (Transparency 2007, Tabery 2011). Pod pojmem úřady jsou myšleny především úřady vyřizující různá oprávnění a registry. V ČR si lze za ně dosadit např. odbory občanských záležitostí (či vnitřních věcí) a dopravy, které patří k nejnavštěvovanějším odborům městských úřadů a zároveň jejich klienti podle dostupných průzkumů vykazují obvykle nadprůměrnou spokojenost (Ryšavý, Štainer 2008). 4 V grafu 3 na ose GCB jsou země seřazeny podle toho, jak v průměru občané ohodnotili zkorumpovanost politických stran a správních. Na vertikální ose pak vystupuje podíl zastupitelů z šetření MAELG, kteří nesouhlasili s tím, že by vedení jejich obcí mělo vysokou integritu. Celkově je souvislost mezi takto definovanými proměnnými o něco silnější než u předchozího grafu (Pearsonův koeficient = 0,76). Na jedné straně jsou země vykazující vyšší hodnoty jak míry vnímané korupce tak nižší vnímané integrity (extrémně v Polsku a Izraeli), na straně druhé jsou země (např. Norsko, Nizozemsko, Velká Británie), v kterých občané relativně věří politickým stranám a úřadům a zároveň městští zastupitelé jen výjimečně mají za to, že vedení obcí je ovlivnitelné nabízením výhod. Ze zjištěné souvislosti se opět vymyká Španělsko, v jehož případě se sváří lokálně deklarovaná důvěra ve vedení obcí s globálním pocitem zkorumpovanosti politických stran a správních úřadů. 3 Nedostupné byly údaje za Chorvatsko a Belgii. Údaje za ČR shromažďovala firma Mareco, s.r.o., člen skupiny GfK. V červnu 2007 oslovila vzorek 1000 respondentů. Dotčenost korupcí posuzovali dotázaní s pomocí pětibodové škály (žádná korupce extrémní korupce) podobné té, kterou užívá ve svých šetřeních CVVM (viz např. Tabery 2011). 4 Méně jednoznačně bývají hodnoceny stavební úřady či odbory životních prostředí, které nepatří k masově navštěvovaným pracovištím, ale také vydávají správní rozhodnutí, povolují, zakazují atd.

7 Podíváme-li se podrobněji na odpovědi českých zastupitelů, mnoho výrazných rozdílů nezaznamenáme. Posouzení výroku o integritě nesouviselo s věkem, vzděláním či pohlavím, ani s tím, zda šlo o straníky, bezpartijní na kandidátkách politických stran či nezávislé. S vysokou mírou integrity častěji souhlasili zastupitelé z měst od 10 do 20 tisíc obyvatel. 5 Nejodlišnější jsou názory zastupitelů z radničních koalicí na jedné a opozičních na straně druhé. Následující graf uvádí odděleně hodnocení koaličních zastupitelů (55 %), opozičních zastupitelů (32 %) a ostatních (13 %) 6. 5 Je pravděpodobné, že v menších obcích by deklarovaná integrita byla ještě vyšší. Zastupitelům menších obcí v roce 2009 však výrok k posouzení předložen nebyl. 6 Jako ostatní byli označeni ti zastupitelé, u nichž nebylo možné jednoznačně určit, zda patří ke koalici, o níž se opírala zvolená městská rada, nebo k opozici. Je pravděpodobné, že se většinou jednalo o ne-koaliční zastupitele.

8 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% koalice opozice neurčité nesouhlas střed souhlas Bezmála polovina zastupitelů zřetelně přiřaditelných k radničním koalicím si nebyla jista integritou představitelů města. Je ovšem možné, že svou nedůvěru tito zastupitelé primárně vztahovali k opozičním zastupitelům. Uznání vysoké míry integrity z řad opozice a ostatních je pak jen čtvrtinové. Jinými slovy míra, v jaké lze věřit vedení obce, se do značné míry odvíjí od toho, zda se na tomto vedení ten či onen zastupitel alespoň zprostředkovaně účastní. Kraje V rámci projektu Kraje v České republice: vytvoření modelu efektivity jsme v období od prosince 2011 do února 2012 realizovali dotazníkové šetření mezi krajskými zastupiteli. Cílem šetření mezi krajskými zastupiteli bylo zjistit jejich názory, postoje na vybraná témata krajské politiky. Jelikož je hlavním tématem projektu nalezení modelu efektivity krajů, směřovala většina našich otázek k tomuto problému. V šetření se ovšem objevují rovněž otázky, které se týkají politické kariéry krajských zastupitelů. Dotazníkové šetření se uskutečnilo na konci funkčního období zastupitelů, tedy před krajskými volbami Nechtěli jsme kvůli blížícím se volbám výzkum protahovat, protože by jej negativně mohla ovlivnit předvolební kampaň. Rozhodli jsme se pro klasický papírový dotazník, i když nám dva zastupitelé vyčetli, že v době elektronizace používáme zastaralé a nákladné prostředky. Z celkového počtu 675 krajských zastupitelů činila návratnost ve dvou vlnách

9 celkem 195 dotazníků, tedy přibližně 29 %. Téma korupce pro nás nebylo prioritou. Nicméně v souboru dotazů, které jsme na přelomu let 2011 a 2012 zastupitelům pokládali, můžeme nalézt otázky, které se více či méně oblasti korupce týkají. V podstatě můžeme formulovat tři problémy, které se našeho tématu týkají: 1. Klientelismus 2. Vnímání korupce na úrovni krajů 3. Vliv orgánů kraje na rozhodování. Součástí výzkumu bylo i provedení řízených rozhovorů se všemi čtrnácti řediteli krajských úřadů ČR, které probíhalo od listopadu 2011 do ledna Tyto rozhovory, vzhledem k nízkému počtu respondentů, jsme považovali především za vhodný informační zdroj. Ze 14 případů nelze činit dalekosáhlé závěry, nicméně můžeme usuzovat určité tendence. Rozhovor trval vždy přibližně 60 minut a zaznamenával veškeré reakce ředitelů, i odpovědi nad rámec připravených otázek. Klientelismus Na tuto problematiku jsme se zaměřili prostřednictvím tří otázek v dotazníkovém šetření. V první otázce se autoři šetření ptali na to, co je nejdůležitější podmínkou úspěšnosti kraje. Při formulaci otázky jsme vycházeli z některých dřívějších průzkumů, zejména těch, které se zabývají lokální politikou i Přirozeně je kraj jiné společenství než obec, vzhledem k rozloze patrně o společenství hovořit nelze. V dotazníkovém šetření mezi starosty na střední Moravě bylo zjištěno, že základním podmínkou úspěšnosti obce jsou občané, kteří jsou ochotni pracovat pro obec. Naproti tomu jsou rozsáhlejší území, které nemají identitu, a společný zájem občanů se hledá obtížně. Jak tedy odpovídali krajští zastupitelé?

10 Nejdůležitější podmínky úspěšnosti kraje Zdroj: Dotazníkové šetření mezi krajskými zastupiteli v ČR (2012) Graf ukazuje, že 58 %respondentů vidí jako podmínku úspěšnosti kraje schopnost politických stran domluvit se na krajském programu a realizovat jej. Takto vysoká podpora může naznačovat vyšší toleranci krajských zastupitelů pro širší či velké koalice. Jejich vznik neoslabilo ani ideologické pnutí na parlamentní úrovni, kde se ČSSD střetávala v zásadních krocích s ODS (např. sociální a zdravotní reforma). Po velmi intenzivním předvolebním soupeření (krajské volby 2008) se obě strany podílely na společných koalicích v pěti krajích. Mimochodem, názor zastupitelů pak podporují i názory ředitelů krajských úřadů. Schopnost politických stran domluvit se na krajském programu je nejdůležitější podmínkou úspěšnosti kraje pro deset ředitelů. Další dvě otázky se zaměřily na problematiku politického klientelismu, respektive na to, zda je prospěšné členství ve stejné straně v případě krajských politiků a členů vlády. Vycházeli jsme z dosavadních zkušeností, kdy právě tato forma stranického klientelismu patří k dominantním formám. Směřovali jsme zejména k tomu, zda členství ve stejné politické straně může být nějakým způsobem prospěšné.

11 Členství hejtmana a premiéra ve stejné politické straně jako podpora rozvoje kraje Zdroj: Dotazníkové šetření mezi krajskými zastupiteli v ČR (2012) Graf ukazuje, že zastupitelé věří, že stejný stranický průkaz u hejtmana a premiéra může být příslušnému kraji prospěšný. Kladně odpovědělo přibližně 70 % respondentů. Tento názor podpořili i ředitelé krajských úřadů v osmi krajích. Následovat by mohla otázka, v čem konkrétně je toto členství prospěšné, zdali má stranický průkaz vliv na dotace, prosazování zájmů, nebo pouze z hlediska udržování kontaktů (tzv. otevřené dveře ). Je potřeba připomenout, že respondenti museli vycházet z dřívější zkušenosti, protože po krajských volbách 2008 nenastala ani v jednom případě situace, že by byl hejtman a premiér z téže politické strany. Zkušenost nemohla vycházet od ČSSD, protože ta po krajských volbách 2000 a 2004 neměla ani jednoho svého hejtmana. Pokud by takový názor o tzv. otevřených dveřích skutečně platil, pak to znamená, že krajské vlády po volbách 2000, 2004 a 2008, pak s ní nemohla mít ČSSD žádnou zkušenost, protože doposud pro ni nenastala situace, že premiér a hejtmani jsou z téže politické strany.

12 Prospěšnost pro kraj členství krajských radních v téže politické straně, která je zastoupena ve vládě Zdroj: Dotazníkové šetření mezi krajskými zastupiteli v ČR (2012) Graf dokládá přesvědčení zastupitelů, že členství krajských radních v politické straně zastoupené ve vládě je prospěšné pro kraj. Názor podpořilo 72 % respondentů. S názorem se ztotožnili i ředitelé krajských úřadů v desíti případech. Jde o procentuálně srovnatelný údaj, jako v předchozí otázce. Toto přesvědčení mohlo vést mj. k tomu, že některé krajské organizace ČSSD přizvaly v roce 2008 do rad ODS. Ta byla v té době hlavní vládní stranou.

13 Vnímání hrozby korupce Krajských zastupitelů jsme se ptali rovněž na korupci jako možnou hrozbu. V dotazníku jim byla položena otázka, jíž jsme se tázali, co považují za největší hrozbu pro kraj. Respondenti mohli vybírat dvě z předložených možností, respektive největší hrozbu a druhou největší hrozbu. Dvě současné největší hrozby pro kraj Zdroj: Dotazníkové šetření mezi krajskými zastupiteli v ČR (2012) Graf ukazuje, jak vnímají zastupitelé současné hrozby pro kraj. Korupce je podle názorů zastupitelů (16 % respondentů) na čtvrtém místě, rozdíly však na druhém a třetím nejsou nijak výrazné. Větší hrozbou je pro zastupitele nedostatek pracovních sil (18 % respondentů), špatný stav infrastruktury v kraji (17 % respondentů), ale především nezájem státu o kraje (25 % respondentů). Ve volbě druhé hrozby jednoznačně převažuje obava z nedostatku pracovních příležitostí. Hrozba korupce se objevila až na pátém místě, ovšem s nepatrným odstupem za hrozbami, jako jsou vylidňování, malý počet obyvatel, zhoršování životního prostředí či nedostatek podnikatelských příležitostí.

14 Na první pohled jakoby korupce pro zastupitele nebyla vážnou hrozbou. Jak jsme však uvedli, v naléhavosti hrozeb nejsou podstatné rozdíly. Přesnější mínění bychom mohli dostat formulací otázky, kdybychom se zastupitelů dotazovali, nakolik je tento jev hrozbou, s odpovědí na bodové stupnici.

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové.

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 8 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Postoj veřejnosti ke konzumaci vybraných návykových látek

Více

Demokracie, lidská práva a korupce mezi politiky

Demokracie, lidská práva a korupce mezi politiky TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR V Holešovičkách 41, Praha 8 Tel./fax: 02/86 84 0129, 0130 E-mail: cervenka@soc.cas.cz Demokracie, lidská práva a korupce mezi

Více

ps80502 TISKOVÁ ZPRÁVA Politická kultura

ps80502 TISKOVÁ ZPRÁVA Politická kultura ps8050 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 86 840 9 E-mail: marketa.skodova@soc.cas.cz Politická kultura Technické parametry Výzkum:

Více

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu únor 2015

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu únor 2015 pm50 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: +40 86 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Česká veřejnost o tzv. Islámském státu únor 05

Více

Korupce změnil se její charakter nebo náš názor?

Korupce změnil se její charakter nebo náš názor? Korupce změnil se její charakter nebo náš názor? Miroslav Scheinost Institut pro kriminologii a sociální prevenci Praha 4. olomoucká sociologická podzimní konference Olomouc, FF UP 23. 24. října 2014 Korupce

Více

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 2015

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 2015 pm TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: + E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 05 Technické parametry

Více

Občané o volbách do Evropského parlamentu březen 2014

Občané o volbách do Evropského parlamentu březen 2014 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129, 210 310 586 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o volbách do Evropského parlamentu

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav pv9 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 26 29, 3 6 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o volbách do Evropského parlamentu květen 4

Více

Morálka politiků očima veřejnosti - březen 2015

Morálka politiků očima veřejnosti - březen 2015 pd15002 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 80 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Morálka politiků očima veřejnosti - březen

Více

Občané o přijetí eura a dopadech vstupu ČR do EU duben 2014

Občané o přijetí eura a dopadech vstupu ČR do EU duben 2014 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o přijetí eura a dopadech vstupu ČR do EU duben

Více

Občané o americké radarové základně v ČR

Občané o americké radarové základně v ČR TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 2 0 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o americké radarové základně v ČR Technické

Více

Fungování demokracie a lidská práva v ČR únor 2015

Fungování demokracie a lidská práva v ČR únor 2015 pd10312a TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 28 840 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Fungování demokracie a lidská práva v ČR

Více

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Důchodová reforma a odbory prosinec 2010 Praha 3. prosince 2010 Marketingový a sociologický výzkum Držitel certifikátu ISO 9001:2001 - člen ESOMAR www.scac.cz Metodologie

Více

Názory občanů na státní maturitu září 2012

Názory občanů na státní maturitu září 2012 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názory občanů na státní maturitu září 2012 Technické

Více

er150213 Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz

er150213 Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz er0 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 86 80 9 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názor na zadlužení obyvatel a státu leden 0 Technické

Více

er140207 Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz

er140207 Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz er00 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 86 80 9 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názor na zadlužení obyvatel a státu leden 0 Technické

Více

Míra korupce v ČR vážně ohrožuje demokracii, míní většina Čechů

Míra korupce v ČR vážně ohrožuje demokracii, míní většina Čechů Míra korupce v ČR vážně ohrožuje demokracii, míní většina Čechů Češi za největší problém naší země jednoznačně považují korupci, a to zejména na úrovni ministerstev, policie a justice. Za druhý nepalčivější

Více

Daně z pohledu veřejného mínění listopad 2014

Daně z pohledu veřejného mínění listopad 2014 ev22 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 286 80 29 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Daně z pohledu veřejného mínění listopad 20 Technické

Více

rozhodně souhlasí spíše souhlasí spíše nesouhlasí rozhodně nesouhlasí neví

rozhodně souhlasí spíše souhlasí spíše nesouhlasí rozhodně nesouhlasí neví TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: +420 2 3 4 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Názory občanů na drogy květen Technické parametry

Více

Bezpečnostní rizika pro Českou republiku podle veřejnosti listopad 2013

Bezpečnostní rizika pro Českou republiku podle veřejnosti listopad 2013 ov19 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 6 8 19 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Bezpečnostní rizika pro Českou republiku podle

Více

Kdo je podle Pražanů nejlepším kandidátem na primátora?

Kdo je podle Pražanů nejlepším kandidátem na primátora? Kdo je podle Pražanů nejlepším kandidátem na primátora? Závěrečná zpráva z výzkumu Analytické centrum s.r.o. Bulharská 20, 101 00 Praha 6. 10. 2014 Praha OBSAH: 1. Důvodová zpráva 3 2. O nás 3 3. Shrnutí

Více

Postoje populace ČR k ekonomické krizi a k předvolebním tématům

Postoje populace ČR k ekonomické krizi a k předvolebním tématům Postoje populace ČR k ekonomické krizi a k předvolebním tématům Vybrané výsledky aktuálního výzkumu Ipsos Tambor pro Zlatou korunu u příležitosti konání VII. Finančního fóra Zlaté koruny Květen 2010 Nobody

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Půjčovat si peníze nebo pořizovat věci na dluh je. vždy rizikem. půjčovat si peníze nebo pořizovat věci na dluh je v dnešní době přirozenou

Půjčovat si peníze nebo pořizovat věci na dluh je. vždy rizikem. půjčovat si peníze nebo pořizovat věci na dluh je v dnešní době přirozenou TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 86 840 19 E-mail: jana.novakova@soc.cas.cz Názory obyvatel na přijatelnost půjček leden 014

Více

Důvěra některým institucím veřejného života v březnu 2015

Důvěra některým institucím veřejného života v březnu 2015 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 8 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Důvěra některým institucím veřejného života v březnu

Více

Domácímu násilí není třeba věnovat pozornost, protože se vyskytuje jen zřídka.

Domácímu násilí není třeba věnovat pozornost, protože se vyskytuje jen zřídka. První výsledky výzkumu, 2015 V první, kvantitativní části výzkumu bylo osloveno celkem 1435 respondentů. Bylo použito kvótního výběru, tzn. složení respondentů kopírovalo složení obyvatel ČR podle (kvót)

Více

Nezaměstnanost z pohledu veřejného mínění

Nezaměstnanost z pohledu veřejného mínění TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: nadezda.horakova@soc.cas.cz Nezaměstnanost z pohledu veřejného mínění Technické

Více

Jiřího Paroubka považuje za důvěryhodného po jeho odchodu do čela nové strany pouze pětina veřejnosti

Jiřího Paroubka považuje za důvěryhodného po jeho odchodu do čela nové strany pouze pětina veřejnosti Jiřího Paroubka považuje za důvěryhodného po jeho odchodu do čela nové strany pouze pětina veřejnosti Za důvěryhodného považuje bývalého premiéra Jiřího Paroubka, který po odchodu z ČSSD stanul v čele

Více

Bleskový výzkum SC&C a STEM pro Českou televizi

Bleskový výzkum SC&C a STEM pro Českou televizi Marketingový a sociologický výzkum Držitel certifikátu ISO 9001:2001 - člen ESOMAR www.scac.cz Závěrečná zpráva VOLBY DO PS 2010 - Jihomoravský kraj Bleskový výzkum SC&C a STEM pro Českou televizi Praha,

Více

Občané o ekonomické situaci svých domácností

Občané o ekonomické situaci svých domácností eu00 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 0 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o ekonomické situaci svých domácností Technické

Více

Názory veřejnosti na Evropskou unii duben 2012

Názory veřejnosti na Evropskou unii duben 2012 pm00 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 0 E-mail: paulina.tabery@soc.cas.cz Názory veřejnosti na Evropskou unii duben 0 Technické

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. OV.14, OV.15, OV.16, OV.17, OV.18, OV.179, OV.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. OV.14, OV.15, OV.16, OV.17, OV.18, OV.179, OV. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti

Více

Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni svých domácností listopad 2015

Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni svých domácností listopad 2015 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: jarmila.pilecka@soc.cas.cz Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury

Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ - ŘÍJEN 2010 Zveřejněno: 25. 10. 2010 Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury Definovat priority

Více

Technické parametry výzkumu

Technické parametry výzkumu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Pivní kultura v České republice podle hodnocení

Více

Občané o ekonomické situaci svých domácností duben 2009

Občané o ekonomické situaci svých domácností duben 2009 eu0 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 0 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o ekonomické situaci svých domácností duben 00 Technické

Více

Systémová korupce vyžaduje systémové řešení. Michael L. Smith, Ph.D. Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

Systémová korupce vyžaduje systémové řešení. Michael L. Smith, Ph.D. Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Systémová korupce vyžaduje systémové řešení Michael L. Smith, Ph.D. Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Prezentace je podpořena projektem Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i. s názvem Snižování bezpečnostních

Více

POSTAVENÍ ŽEN V POLITICE OČIMA ČESKÉ VEŘEJNOSTI

POSTAVENÍ ŽEN V POLITICE OČIMA ČESKÉ VEŘEJNOSTI Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav Akademie věd České republiky Jilská 1, 110 00 Praha 1 tel/fax: +420 286 840 129 e-mail: cvvm@soc.cas.cz, www.cvvm.cz POSTAVENÍ ŽEN V POLITICE OČIMA

Více

Názory obyvatel na přijatelnost půjček

Názory obyvatel na přijatelnost půjček er10315b TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 8 840 1 E-mail: martin.buchtik@soc.cas.cz Názory obyvatel na přijatelnost půjček

Více

Izrael a Palestina z pohledu českého veřejného mínění

Izrael a Palestina z pohledu českého veřejného mínění TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Izrael a Palestina z pohledu českého veřejného mínění

Více

Volební model MEDIAN (duben-květen 2012)

Volební model MEDIAN (duben-květen 2012) VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ a VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE MEDIAN, Národních hrdinů 73, 190 12 Praha 9, tel.: 225 301 111, fax: 225 301 101, http: //www.median.cz, e-mail: median@median.cz oficiální partner

Více

Postoje české veřejnosti k cizincům březen 2014

Postoje české veřejnosti k cizincům březen 2014 ov1 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 80 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Postoje české veřejnosti k cizincům březen 201

Více

VĚTŠINA VEŘEJNOSTI SI STÁLE MYSLÍ,

VĚTŠINA VEŘEJNOSTI SI STÁLE MYSLÍ, TISKOVÁ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 5/12 VYDÁNO DNE 7. 6. 12 VĚTŠINA VEŘEJNOSTI SI STÁLE MYSLÍ, ŢE DÁVKY V NEZAMĚSTNANOSTI BY MĚLY BÝT TAKOVÉ, ABY LIDÉ NEZTRÁCELI MOTIVACI HLEDAT SI PRÁCI. Více neţ

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 86 80 1 E-mail: paulina.tabery@soc.cas.cz Názory české veřejnosti na úroveň vzdělávání na

Více

Životní úroveň, rodinné finance a sociální podmínky z pohledu veřejného mínění

Životní úroveň, rodinné finance a sociální podmínky z pohledu veřejného mínění TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR V Holešovičkách 41, Praha 8 Tel./fax: 286 840 129, 130 E-mail: cervenka@soc.cas.cz Životní úroveň, rodinné finance a sociální

Více

Konflikt v Gaze. AV ČR, v.v.i. Naše společnost projekt kontinuálního výzkumu veřejného mínění CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i.

Konflikt v Gaze. AV ČR, v.v.i. Naše společnost projekt kontinuálního výzkumu veřejného mínění CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 28 840 129 E-mail: michal.veselsky@soc.cas.cz Konflikt v Gaze Technické parametry Výzkum: Naše společnost

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 286 80 29 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Názory občanů na drogy Technické parametry Výzkum:

Více

PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH

PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH Podíl úvazků na zkrácenou pracovní dobu je v České republice jeden z nejmenších. Podle výsledků výběrového šetření pracovních sil (VŠPS-LFS)

Více

Postoj české veřejnosti k dění na Ukrajině: říjen 2015

Postoj české veřejnosti k dění na Ukrajině: říjen 2015 pm50 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 6 8 E-mail: cvvm@soc.cas.cz Postoj české veřejnosti k dění na Ukrajině: říjen 05 Od září

Více

HLASOVÁNÍ VLÁDNÍCH STRAN:

HLASOVÁNÍ VLÁDNÍCH STRAN: INFORMACE Z EXKLUZIVNÍHO VÝZKUMU STEM PRO VĚCI VEŘEJNÉ VYDÁNO DNE. 12. 211 HLASOVÁNÍ VLÁDNÍCH STRAN: STRAVENKY A DOPAD REFOREM NA OBČANY Informace o vládní daňové reformě a zachování daňového zvýhodnění

Více

Srovnání postavení mužů a žen na trhu práce

Srovnání postavení mužů a žen na trhu práce TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR V Holešovičkách 41, Praha 8 Tel./fax: 286 840 129, 130 E-mail: krizkova@soc.cas.cz Srovnání postavení mužů a žen na trhu práce

Více

Názory občanů na přínos cizinců pro ČR březen 2013

Názory občanů na přínos cizinců pro ČR březen 2013 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 9 E-mail: anezka.pribenska@soc.cas.cz Názory občanů na přínos cizinců pro ČR březen

Více

Role flexibilní pracovní síly v personální strategii

Role flexibilní pracovní síly v personální strategii Personální společnost Manpower oslovila v říjnu 2009 více než 41.000 zaměstnavatelů ze 35 zemí a oblastí, aby zjistila více informací o současné roli flexibilní pracovní síly v personální strategii různých

Více

Sekundární analýza k tématu zavedení eura v České republice. Ministerstvo financí České republiky. 31. října 2007. Fakta na dosah

Sekundární analýza k tématu zavedení eura v České republice. Ministerstvo financí České republiky. 31. října 2007. Fakta na dosah Sekundární analýza k tématu zavedení eura v České republice Ministerstvo financí České republiky 31. října 2007 Fakta na dosah 1 Obsah Obsah...2 Hlavní zjištění...3 Detailní analýza...4 1. Postoje k zavedení

Více

Veřejnost vnímá zprávu BIS jako potvrzení tunelování ČR politiky a vlivnými podnikateli

Veřejnost vnímá zprávu BIS jako potvrzení tunelování ČR politiky a vlivnými podnikateli Veřejnost vnímá zprávu BIS jako potvrzení tunelování ČR politiky a vlivnými podnikateli Jako ohrožení právních a demokratických principů České republiky vnímá většina domácí populace informace obsažené

Více

Favoritem komunálních voleb je ČSSD, většinově však vítězí pravice

Favoritem komunálních voleb je ČSSD, většinově však vítězí pravice Favoritem komunálních voleb je ČSSD, většinově však vítězí pravice Z modelového exkluzivního průzkumu společnosti SANEP, který se zaměřil na politické nálady občanů ČR, Pražanů a obyvatel Brna a Ostravy

Více

ejné tková Korupce ve veřejn Ing. Jaroslava Syrovátkov

ejné tková Korupce ve veřejn Ing. Jaroslava Syrovátkov Veřejn ejná správa Ing. Jaroslava Syrovátkov tková ejné správě Korupci lze charakterizovat jako zneužití postavení nebo funkce k osobnímu prospěchu v politice, veř a hospodářství, spojené s porušením principu

Více

Názor na devizové intervence České národní banky

Názor na devizové intervence České národní banky TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: martin.durdovic@soc.cas.cz Názor na devizové intervence České národní

Více

Spokojenost se zaměstnáním a změna zaměstnání červen 2015

Spokojenost se zaměstnáním a změna zaměstnání červen 2015 eu10 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 8 9 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Spokojenost se zaměstnáním a změna zaměstnání

Více

Mezinárodní výzkum občanské výchovy ICCS 2009. Výzkumná zpráva ZŠ Jablonec nad Nisou

Mezinárodní výzkum občanské výchovy ICCS 2009. Výzkumná zpráva ZŠ Jablonec nad Nisou Mezinárodní výzkum občanské výchovy ICCS 2009 Výzkumná zpráva ZŠ Jablonec nad Nisou Ústav pro informace ve vzdělávání Senovážné nám. 26, P.O. Box 1, 06 Praha 1 Tato výzkumná zpráva předkládá výsledky mezinárodní

Více

Mezinárodní projekt Stárnoucí pracovní síla (Ageing Workforce)

Mezinárodní projekt Stárnoucí pracovní síla (Ageing Workforce) Mezinárodní projekt Stárnoucí pracovní síla (Ageing Workforce) Partneři projektu Skupina zaměstnavatelských svazů Slovinska (ZDS), Chorvatska (HUP), Maďarska (MGYOSZ), Rakouska (IV), Slovenska (RÚZ) a

Více

Zahraniční politika a role USA ve světě z pohledu veřejného mínění Jan Červenka

Zahraniční politika a role USA ve světě z pohledu veřejného mínění Jan Červenka Zahraniční politika a role USA ve světě z pohledu veřejného mínění Jan Červenka Témata z oblasti světové politiky se v sociologických šetřeních či průzkumech veřejného mínění neobjevují příliš často, ačkoli

Více

Sněmovní volební model MEDIAN KVĚTEN 2014

Sněmovní volební model MEDIAN KVĚTEN 2014 Sněmovní volební model MEDIAN VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ A VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE Národních hrdinů 73, 190 12 Praha 9, tel.: 225 301 111, fax: 225 301 101 e-mail: median@median.cz www.median.cz OFICIÁLNÍ

Více

Síť Evropských spotřebitelských center elektronický obchod. 2006 ESC při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR

Síť Evropských spotřebitelských center elektronický obchod. 2006 ESC při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR Síť Evropských spotřebitelských center elektronický obchod 2006 ESC při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR I. Hlavní cíle a poslání Evropských spotřebitelských center II. Elektronický obchod z pohledu

Více

Výdaje na základní výzkum

Výdaje na základní výzkum Sekretariát Rady pro výzkum, vývoj a inovace Výdaje na základní výzkum celkové, v sektoru vládním (státním), podnikatelském a v sektoru vysokých škol Mezinárodní porovnání říjen 2009 ÚVOD 1) Cílem následujících

Více

Eu40409 TISKOVÁ ZPRÁVA. Občané a zaměstnání

Eu40409 TISKOVÁ ZPRÁVA. Občané a zaměstnání TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR V Holešovičkách 41, Praha 8 Tel./fax: 286 840 129, 130 E-mail: cervenka@soc.cas.cz Občané a zaměstnání Technické parametry Výzkum:

Více

Pivo, víno a lihoviny v české společnosti v roce 2012

Pivo, víno a lihoviny v české společnosti v roce 2012 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: +420 210 310 584 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Pivo, víno a lihoviny v české společnosti v

Více

rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních zakázek ČR Index mezinárodní otevřenosti ČR

rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních zakázek ČR Index mezinárodní otevřenosti ČR Přílohy 1. Ukazatele transparentnosti trhu veřejných zakázek v České republice v letech 21-29 1 75 % 5 25 21 22 23 24 25 26 27 28 29 rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních

Více

OBČANÉ STÁLE VÍCE PREFERUJÍ SOCIÁLNÍ POLITIKU

OBČANÉ STÁLE VÍCE PREFERUJÍ SOCIÁLNÍ POLITIKU INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 11/214 vydáno dne. 11. 214 OBČANÉ STÁLE VÍCE PREFERUJÍ SOCIÁLNÍ POLITIKU ZAMĚŘENOU NA ROZŠIŘOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, NIKOLI NA ZVYŠOVÁNÍ FINANČNÍCH DÁVEK Více než polovina

Více

Hodnocení různých typů škol pohledem české veřejnosti - září 2015

Hodnocení různých typů škol pohledem české veřejnosti - září 2015 or151 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 6 40 1 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Hodnocení různých typů škol pohledem české veřejnosti

Více

Městský úřad Tišnov. Vyhodnocení dotazníkového šetření Anketa spokojenosti zaměstnanců Městského úřadu Tišnov Srovnání výsledků z roku 2012 a 2015

Městský úřad Tišnov. Vyhodnocení dotazníkového šetření Anketa spokojenosti zaměstnanců Městského úřadu Tišnov Srovnání výsledků z roku 2012 a 2015 Městský úřad Tišnov Vyhodnocení dotazníkového šetření Městského úřadu Tišnov Srovnání výsledků z roku 2012 a 2015 2 Městský úřad Tišnov V roce 2012 a 2015 proběhlo na Městském úřadě v Tišnově dotazníkové

Více

PROGRAM NEKUŘÁCKÉ ZDRAVOTNICTVÍ

PROGRAM NEKUŘÁCKÉ ZDRAVOTNICTVÍ PROGRAM NEKUŘÁCKÉ ZDRAVOTNICTVÍ Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích ÚVOD Program Nekuřácké zdravotnictví byl na SZŠ Svitavy zahájen ve školním roce 2001/2002 v prvním

Více

Spokojenost s životem červen 2015

Spokojenost s životem červen 2015 ov150730 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Spokojenost s životem červen 2015 Technické

Více

Zpráva z dotazníkového šetření: povědomí o programu mobility vysokoškolských studentů Erasmus a o pracovních stážích v programu Erasmus.

Zpráva z dotazníkového šetření: povědomí o programu mobility vysokoškolských studentů Erasmus a o pracovních stážích v programu Erasmus. Zpráva z dotazníkového šetření: povědomí o programu mobility vysokoškolských studentů Erasmus a o pracovních stážích v programu Erasmus. 1. Úvod: krátké shrnutí šetření Dotazníkové šetření probíhalo prostřednictvím

Více

Dotazníkové šetření na téma rodičovské dovolené

Dotazníkové šetření na téma rodičovské dovolené Dotazníkové šetření na téma rodičovské dovolené Poděkování Mnohokrát děkujeme všem respondentům a také těm, kdo dotazník pomáhali šířit. Vyhodnocení zpracovala Rut Kolínská. Vyplněné dotazníky v tištěné

Více

VEŘEJNOST JE PŘESVĚDČENA, ŽE NĚKTERÉ SKUPINY OBYVATEL

VEŘEJNOST JE PŘESVĚDČENA, ŽE NĚKTERÉ SKUPINY OBYVATEL INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 04/2008 VEŘEJNOST JE PŘESVĚDČENA, ŽE NĚKTERÉ SKUPINY OBYVATEL JSOU NA TRHU PRÁCE TRVALE ZNEVÝHODŇOVÁNY Týká se to především starších občanů, lidí se zdravotním handicapem,

Více

První zjištění z výzkumu OECD PIAAC MŠMT, 8.10.2013

První zjištění z výzkumu OECD PIAAC MŠMT, 8.10.2013 Mezinárodní výzkum dospělých Programme for the International Assessment of Adult Competencies První zjištění z výzkumu OECD PIAAC MŠMT, 8.10.2013 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

PŘÍLOHA 4 PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE. 1. Vnímání korupce v ČR. Výsledky nezávislých průzkumů zabývajících se korupcí

PŘÍLOHA 4 PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE. 1. Vnímání korupce v ČR. Výsledky nezávislých průzkumů zabývajících se korupcí PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE PŘÍLOHA 4 Výsledky nezávislých průzkumů zabývajících se korupcí 1. Vnímání korupce v ČR Korupce bohužel prostupuje společností napříč všemi jejími sektory a objevuje se jak mezi

Více

Eurobarometr Evropského parlamentu (EB/PE 82.4) Eurobarometr Evropského parlamentu 2014 ANALYTICKÝ PŘEHLED

Eurobarometr Evropského parlamentu (EB/PE 82.4) Eurobarometr Evropského parlamentu 2014 ANALYTICKÝ PŘEHLED Directorate-General for Communication Public Opinion Monitoring Unit V Bruselu dne 30. ledna 2015 Eurobarometr Evropského parlamentu (EB/PE 82.4) Eurobarometr Evropského parlamentu 2014 ANALYTICKÝ PŘEHLED

Více

STEM VOLEBNÍ PREFERENCE ČERVEN 2014

STEM VOLEBNÍ PREFERENCE ČERVEN 2014 STEM VOLEBNÍ PREFERENCE ČERVEN 201 V červnovém volebním modelu STEM by se do Poslanecké sněmovny nedostalo hnutí Úsvit, sněmovna by tak byla složena ze šesti stran. Poslední tři měsíce před prázdninami

Více

Mezinárodní výzkum PISA 2009

Mezinárodní výzkum PISA 2009 Mezinárodní výzkum PISA 2009 Zdroj informací: Palečková, J., Tomášek, V., Basl, J,: Hlavní zjištění výzkumu PISA 2009 (Umíme ještě číst?). Praha: ÚIV 2010. Palečková, J., Tomášek V. Hlavní zjištění PISA

Více

Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb v Šumperku

Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb v Šumperku Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb v Šumperku OBSAH ÚVOD 2 I. Odd. ZÁVĚRY A SOCIOTECHNICKÁ DOPORUČENÍ 3 Přehled hlavních výsledků 4 Sociotechnická doporučení 13 Vymezení vybraných pojmů 15 II.

Více

ČSSD by si mohla vybírat

ČSSD by si mohla vybírat 4. dubna 2013 ČSSD by si mohla vybírat Vládu by ČSSD mohla vytvořit s účastí, podporou nebo tolerancí TOP 09 a Starostů (104 mandátů), KSČM (102 mandátů) nebo ODS (101 mandátů). Volební model, který ppm

Více

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Rezignace Radka Johna Praha 12. května 2011 Marketingový a sociologický výzkum Držitel certifikátu ISO 9001:2001 - člen ESOMAR www.scac.cz SC & C Marketing & Social

Více

Důvěra vládě je na bodu mrazu, výrazně k tomu přispívají kauzy některých ministrů

Důvěra vládě je na bodu mrazu, výrazně k tomu přispívají kauzy některých ministrů Důvěra vládě je na bodu mrazu, výrazně k tomu přispívají kauzy některých ministrů Důvěra drtivé většiny občanů České republiky v koaliční vládu Petra Nečase je aktuálně na bodě mrazu. Vedle konkrétnějších

Více

Názory obyvatel k vnějším, zejména zahraničním vztahům Ústeckého kraje

Názory obyvatel k vnějším, zejména zahraničním vztahům Ústeckého kraje Názory obyvatel k vnějším, zejména zahraničním vztahům Ústeckého kraje PhDr. Oldřich Čepelka spolupracovník Euroconsultants, s. r. o. Ústí nad Labem, 25. 3. 2011 Ověřovali jsme několik domněnek - do zahraničí

Více

LIDÉ MAJÍ POCIT, ŽE KORUPČNÍ KLIMA POSILUJE

LIDÉ MAJÍ POCIT, ŽE KORUPČNÍ KLIMA POSILUJE LIDÉ MAJÍ POCIT, ŽE KORUPČNÍ KLIMA POSILUJE Většina obyvatelstva 14 vybraných zemí střední a východní Evropy nepovažuje úplatky za samozřejmou či běžnou součást života společnosti. V České republice však

Více

Přeshraniční vlivy působící na místní společenství českého pohraničí

Přeshraniční vlivy působící na místní společenství českého pohraničí Přeshraniční vlivy působící na místní společenství českého pohraničí Výzkum byl realizován na katedře sociální práce v letech 2005-2007, byl dotován z prostředků Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

Více

Technické parametry výzkumu

Technické parametry výzkumu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz K některým aspektům výběru piva českými konzumenty

Více

Lidé ve střední a východní Evropě usilují o vyrovnanou finanční bilanci

Lidé ve střední a východní Evropě usilují o vyrovnanou finanční bilanci Tisková zpráva 26. února 2014 Mgr. Andrea Winklerová Marketing & Communication +420 737 263 113 andrea.winklerova@gfk.com Lidé ve střední a východní Evropě usilují o vyrovnanou finanční bilanci Nejvýraznějšímu

Více

Výběr kandidátů na finanční pozice (dotazníkové šetření)

Výběr kandidátů na finanční pozice (dotazníkové šetření) Výběr kandidátů na finanční pozice (dotazníkové šetření) Vytvořil: Distribuce dokumentu: Česká asociace pro finanční řízení elektronicky na členy asociace a vybrané manažery Datum: 7. 12. 2012 31. 1. 2013

Více

MAS Havlíčkův kraj, o. p. s.

MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. Vyhodnocení dotazníku MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. Listopad 2010 Zpracovala: Hana Půžová 1 Cíl dotazníkového šetření Dotazníkové šetření je jedním z nástrojů, jak lze zajistit názory nejenom členů Místní

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický

TISKOVÁ ZPRÁVA. Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 6 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Veřejnost o energetice květen 2013 Technické parametry

Více

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Praha, 1. 11. 2012 ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Struktura výdajů domácností prochází vývojem, který je ovlivněn především cenou zboží a služeb. A tak skupina zboží či služeb, která

Více

ZHORŠUJE SE VZTAH ČECHŮ K POLSKU, MAĎARSKU, UKRAJINĚ I ČÍNĚ

ZHORŠUJE SE VZTAH ČECHŮ K POLSKU, MAĎARSKU, UKRAJINĚ I ČÍNĚ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 11/12 vydáno dne. 11. 12 ZHORŠUJE SE VZTAH ČECHŮ K POLSKU, MAĎARSKU, UKRAJINĚ I ČÍNĚ Velmi dobré vztahy ke Slovensku, ale také k severským a západoevropským státům i k našim

Více

Svatby v české společnosti

Svatby v české společnosti TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: klara.prochazkova@soc.cas.cz Svatby v české společnosti Technické parametry Výzkum:

Více

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)?

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? MEMO/11/406 V Bruselu dne 16. června 2011 Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? O dovolené...čekej i nečekané. Plánujete cestu po Evropské unii

Více

Hodnocení informací v médiích

Hodnocení informací v médiích TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: marketa.skodova@soc.cas.cz Hodnocení informací v médiích Technické parametry

Více