Současná česká politika

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Současná česká politika"

Transkript

1

2 Michal Kubát Současná česká politika Co s neefektivním režimem? Barrister & Principal Ukázka knihy z internetového knihkupectví

3 Práce vznikla v rámci Programu rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově (PRVOUK), P17 Vědy o společnosti, politice a médiích ve výzvách doby, řešeném na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. Lektorovali: doc. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D. doc. PhDr. Lubomír Kopeček, Ph.D. doc. JUDr. Jan Kysela, Ph.D. Michal Kubát, 2013 Barrister & Principal, o. s., 2013 ISBN

4 Společnost by měla mít zájem oslabit kritická místa v institucionální struktuře a vytvářet vhodné podmínky pro realizaci politiky. K tomu je nejprve důležité poznání toho, proč výkon politiky není dostatečně kvalitní a jaké jsou systémové překážky omezující dobré fungování politického systému. Proto o tom píši, byť se stále menší nadějí, že to ti, kteří současný stav mohou změnit, čtou a snaží se tomu porozumět. Petr Fiala 1 Když politologové navrhují něco, co by mohlo zefektivnit fungování politického systému, politici je obvykle ignorují. Kolik divizí mají politologové?, mohli bychom transformovat známý Stalinův výrok. Miroslav Novák 2 1 Petr Fiala: Politika, jaká nemá být. Brno 2010, s Bez emocí k vlastnímu státu nemůžeme pociťovat žádný pozitivní vztah ani k EU. Rozhovor s Miroslavem Novákem, Revue Politika, , on-line (ověřeno k ). 4

5 Úvod V poslední době jsme u nás svědky mnoha debat o krizi české politiky. Obecně se dá říci, že se buď mluví o krizi politiky jako takové, nebo jsou zmiňovány různé konkrétní (neblahé) jevy, s nimiž se v České republice setkáváme. Rozličným fenoménům české politiky je přitom věnována rozmanitá pozornost. Některé aspekty jsou značně medializované, a tedy diskutované (například korupce v politice), jiným otázkám je věnována relativně menší pozornost. Podle mého názoru neoprávněně podceňovaným tématem české diskuse je podoba a fungování našeho parlamentarismu, a to především v politických a publicistických kruzích. Je to o to více zarážející, že problematické fungování českého parlamentního režimu není žádnou novinkou. O krizi českého vládnutí je známo již delší dobu, někteří politologové před ní varovali dokonce v dobách, kdy se Česká republika zdála být jakýmsi ostrovem politické stability v rozbouřeném (nejen) postkomunistickém moři. Připomeňme si slova předního českého politologa Miroslava Nováka, která prorocky napsal již v roce 1996 (!): Spíš než stavět na odiv naši vládní stabilitu, která je plodem celé řady činitelů, z nichž některé působí jen dočasně, je užitečnější přijmout taková opatření (zejména úpravu volebního systému), která zvýší pravděpodobnost, že si vládní stabilitu udržíme i za změněných podmínek. 1 1 Miroslav Novák: Malá politologická úvaha o vládní stabilitě. Parlamentní zpravodaj, 7, 2, 1996, s

6 Přesto zůstala diskuse o fungování českého parlamentního režimu omezena na univerzitní politologické (a právnické) prostředí a českými politiky byla až na výjimky ignorována, přinejmenším v rovině uskutečňování konkrétních kroků, které by mohly přinést nápravu. Pokud se politici k reformním zásahům přece jenom odhodlali, jejich snažení narazilo na různé překážky (mj. mám na mysli volební reformu zrušenou Ústavním soudem v roce 2001). Kromě toho se zdaleka ne všechny snahy ubíraly správným směrem (zde samozřejmě hovořím o absurdní přímé volbě prezidenta, o níž se ještě zmíním). Je zajisté třeba přivítat vládní návrh na zavedení konstruktivního vóta nedůvěry z roku 2012, který má zajistit větší vládní stabilitu, avšak jedná se o krok ojedinělý, nikoli bezchybný (viz níže) a navíc izolovaný, který nezahrnuje širší představu o komplexní systémové reformě českého parlamentarismu. V této útlé knížce bych rád nabídl systematický a komparativní pohled na český demokratický režim a jeho fungování. Především mi jde o vysvětlení teoretického i praktického kontextu fungování českého parlamentarismu, jež doplním o návrhy řešení problematické situace, v níž se náš parlamentarismus dlouhodobě nachází. Nejedná se samozřejmě o detailní rozpracování konkrétních změn, které je velmi složité a vyžaduje mnoho podrobných odborných a politických diskusí. Mým cílem je poskytnout návod, jakým směrem se ubírat a proč tak činit. 2 Nejde mi tedy o zapojení se do diskuse o krizi politiky jako takové, ať už skutečné či domnělé (či snad dokonce chtěné). To vynika- 2 Jakousi nepřímou inspirací mi byla jedna z posledních knih nejvýznamnějšího teoretika demokracie druhé poloviny dvacátého století Američana Roberta Alana Dahla, který v podobném duchu zapřemýšlel o možnostech reforem ústavy, respektive politického režimu USA. Srov. Robert A. Dahl: How Democratic Is the American Constitution? New Haven London

7 jícím způsobem udělali jiní autoři. 3 Rovněž nechci analyzovat nějaký konkrétní politický problém České republiky, byť by přesahoval do širších souvislostí českého parlamentarismu a vládnutí. 4 Ambicí tohoto textu je vymezení obrysů nápravy českého parlamentarismu. Tato knížka je odborná, ale mojí snahou bylo napsat ji tak, aby byla srozumitelná poučeným laickým čtenářům, jimž je hlavně určena. Mým největším přáním je, aby si ji přečetli čeští politici a začali o problematice alespoň vážně přemýšlet. Na závěr tohoto krátkého úvodu bych rád srdečně poděkoval lektorům práce, kterými byli Vít Hloušek a Lubomír Kopeček z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně a Jan Kysela z Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Jejich cenné připomínky podstatně přispěly ke zlepšení textu. Děkuji také šéfredaktorovi nakladatelství Barrister & Principal Františku Mikšovi za ochotu a profesionalitu, s jakou přistoupil k vydání práce. V neposlední řadě patří můj dík manželce Hance, a to nejen za překlad cizojazyčného shrnutí do angličtiny. 3 Na tomto místě bych vyzdvihl Petra Fialu a jeho nejnovější práci Politika, jaká nemá být (Brno 2010), s jehož obranou politiky se plně ztotožňuji. Pozornost zaslouží také známá Pithartova práce Obrana politiky (Praha 1990), byť psaná za zcela jiných okolností. Na okraj bych rád připomenul, že podobné diskuse nejsou českým specifikem, ale vyskytují se i v zahraničí. Z klasických prací tohoto typu srov. Bernard Crick: In Defence of Politics. London New York 2005 (jedná se o šesté vydání, první je z roku 1962). Z nejnovějších prací srov. Matthew Flinder: Defending Politics. Why Democracy Matters In the Twenty-First Century. New York Z nejnovějších prací tohoto typu srov. Vít Hloušek Lubomír Kopeček: Záchrana státu? Úřednické a polopolitické vlády v České republice a Československu. Brno Ukázka knihy z internetového knihkupectví

8 První část Demokratický režim v teorii 1. Co jsou politické režimy v demokracii a jak je máme chápat Problematika politických režimů v demokracii není v politické vědě ničím novým. Na toto téma existuje množství odborné literatury, 1 a není proto nutné dopodrobna opakovat již známé definice a teorie. Spíše nabízím několik krátkých úvah na téma, jak máme politické režimy v demokracii chápat a jak s nimi zacházet. Nejde přitom pouze o bezúčelné teoretizování. V pasážích o české politice vyjde jasně najevo, že pro pochopení problémů českého parlamentarismu a jejich případné odstranění je nutné znát politické režimy pokud možno komplexně. Měli bychom tedy nejen vědět, co jsou politické režimy v demokracii, ale také co všechno ovlivňuje jejich podobu, jak fungují, popřípadě nefungují a proč. 1.1 Jaký je rozdíl mezi politickým režimem a politickým systémem a proč je takové rozlišení důležité Politický režim je výraz, který může mít zvláštní, převážně negativní význam. Při vyslovení slova režim se lidem často vybaví 1 Z nejnovější české souhrnné odborné literatury srov. Vít Hloušek Lubomír Kopeček Jakub Šedo: Politické systémy. Brno 2011, s ; Karel Kouba: Prezidentské, poloprezidentské a parlamentní systémy demokracie. In: Pavla Dočekalová Kamil Švec a kol., Úvod do politologie. Praha 2010, s ; Michal Kubát: Demokratické politické režimy. In: Miroslav Novák a kol., Úvod do studia politiky. Praha 2011, s

9 nějaký nedemokratický způsob vládnutí, jako například vojenský režim, fašistický režim nebo komunistický režim. Sousloví demokratický režim se pak může jevit jako vyložený protimluv. 2 S ohledem na nedávné (nejen) české historické zkušenosti s nedemokratickým vládnutím je to do jisté míry pochopitelné. Přesto by však tento pojem měl být používán, ovšem ve správných souvislostech. Výraz politický režim je sám o sobě politicky či hodnotově neutrální a lze s klidným svědomím mluvit jak o demokratických, tak i nedemokratických režimech. Neutrální vnímání a užívání pojmu politický režim nepředstavuje v politologii nějaký problém, respektive nevzbuzuje v prostředí politologů kontroverze. Spíše je to otázka laického a do jisté míry emocionálního vnímání pojmu. Určité kontroverze však vzbuzuje rozlišování mezi politickým režimem na jedné straně a politickým systémem na straně druhé. V politologické literatuře jsou oba pojmy používány značně volně, dokonce sousloví politický systém je v souvislosti s demokracií užíváno častěji než politický režim. V odborné literatuře (nejen české, ale i zahraniční) se častěji setkáme kupříkladu s parlamentním systémem než parlamentním režimem. 3 2 Andrzej Antoszewski: Reżim polityczny. In: Andrzej W. Jabłoński Leszek Sobkowiak (eds.), Studia z teorii polityki. Wrocław 1996, s Asi je to důsledkem skutečnosti, že zatímco politický systém je od padesátých let dvacátého století, kdy byla tato teorie poprvé představena Davidem Eastonem (The Political System. An Inquiry Into the State. New York 1953), často a podrobně zkoumán, politický režim se takové pozornosti badatelů netěší. V západní politologii sousloví parliamentary/presidential/semipresidential system běžně používají známé autority v oboru (José Cheibub, Arend Lijphart, Juan Linz, Scott Mainwaring, Giovanni Sartori, Matthew Shugart a další). Stejné to je v případě české politologie (Vít Hloušek, Lubomír Kopeček, Josef Mlejnek, Blanka Říchová a další). Naopak Miroslav Novák se důsledně, a podle mě správně, drží pojmu režim. 9

10 Bez ohledu na oprávněnou různost názorů v této věci je podle mne přece jenom vhodné rozlišovat mezi pojmem režim a systém. Důvody jsou dvojího rázu. První důvod je teoretický, tj. oba pojmy znamenají dvě různé věci v oblasti teorie politiky. Druhý důvod je praktický a souvisí mj. s problematikou podoby a fungování českého demokratického politického režimu a jeho případných úprav, jak se jimi budu zabývat v dalších kapitolách. Oba důvody přitom spolu souvisí. Za prvé: Politický systém zjednodušeně řečeno představuje modelové vztahy mezi politickou mocí a společností v rámci ohraničeného celku. Je to zobecněná síť vztahů, jejichž prostřednictvím politická moc komunikuje formou vstupů (především požadavky) a výstupů (zejména rozhodnutí) s okolím, které ji obklopuje (hlavně společnost). Je to tedy pojem formalizovaný, veskrze teoretický a univerzální. Neomezuje se přitom pouze na politické faktory, ale zohledňuje také ekonomické a sociální struktury, kulturní kontext, biologické prvky apod., to vše jak na národní, tak i mezinárodní úrovni. 4 Naproti tomu politický režim je pojem mnohem užší a empiričtější, respektive nejedná se o univerzální modelovou teorii, ale o reálný způsob vykonávání politické moci v konkrétních podmínkách. K podrobnějšímu vymezení politického režimu se ještě vrátím. Za druhé: V souvislosti s českou politikou je rozdíl mezi politickým systémem a politickým režimem viditelný mj. na jednom fenoménu, o němž se u nás v poslední době hodně mluví, a tím je korupce. Korupce je patologickým jevem, který je třeba potlačovat. O tom není pochyb. Je však na jedné straně třeba rozlišovat mezi bojem s korupcí ve smyslu vypořádávání se společnosti s určitou patologií prostřednictvím osvědčených a k tomu určených nástrojů (výchova a osvěta, právní postih apod.) a nahra- 4 Podrobněji na toto téma v češtině viz Dirk Berg-Schlosser Theo Stammen: Úvod do politické vědy. Praha 2000, s ; Blanka Říchová: Přehled moderních politologických teorií. Praha 2000, s

11 zováním politiky bojem proti korupci na straně druhé. Někteří čeští politologové správně upozorňují na neblahou skutečnost, že politické problémy jsou u nás řešeny zintenzivněním boje s korupcí (ať už reálně či rétoricky). 5 Politici řeší politické potíže takovým způsobem, že namísto programu politických změn, které by politické problémy odstranily nebo aspoň zmírnily, nabízejí program boje proti korupci. Ovšem korupce jakožto sociál ní patologie a politické problémy, kterým Česká republika čelí (mj. slabé a nestabilní vlády), jsou dvě zcela odlišné věci, které mají být řešeny odlišnými postupy. Jak to souvisí s rozdílem mezi politickým systémem a politickým režimem? Boj společnosti s korupcí je součástí politického systému. Je to komplexní jev, který v sobě zahrnuje jak politické, tak i sociální, právní, kulturní či mezinárodní faktory. Naproti tomu problém slabých a nestabilních (nejen) českých vlád je problémem politického režimu, který má být řešen v jeho rámci (například ústavními změnami, reformou volebního systému apod.). Tato kniha nepojednává o politickém systému a jeho problémech (včetně korupce), ale o politickém režimu a jeho problémech (mj. ochromené vládnutí). Chtěl bych se v ní pokusit analyzovat politiku ve smyslu konkrétní formy vlády, která u nás existuje, nikoli v celé její šíři, včetně sociálních, kulturních, ekonomických, mezinárodních a jiných kontextů. 1.2 Co je politický režim v demokracii, co ovlivňuje jeho podobu a co znamená reformovat jej Protentokrát již tedy opustím šíři politického systému a začnu se zabývat konkrétními charakteristikami politického režimu. V předchozí kapitole jsem uvedl, že politický režim je reálný 5 Srov. Vít Hloušek Lubomír Kopeček: Záchrana státu?, cit. dílo, s. 12; Bez emocí k vlastnímu státu nemůžeme pociťovat žádný pozitivní vztah ani k EU, cit. článek. 11 Ukázka knihy z internetového knihkupectví

12 způsob vykonávání politické moci v konkrétních podmínkách. To je ovšem příliš strohé tvrzení, které je třeba rozvést. Politický režim představuje organizaci politické moci ve smyslu formálních i neformálních politických institucí a institutů. Nemusí jít však pouze o takto určená pravidla hry. V širším pojetí jsou součástí politického režimu rovněž normativní aspekty, a to v podobě hodnot, z nichž vychází, a také jeho legitimity. Politický režim se tedy skládá ze dvou vzájemně provázaných prvků, a to prvku institucionálního a prvku hodnotového. Institucionálním prvkem se rozumí způsob získávání a vykonávání politické moci. Jde tedy o to, jak jsou vybíráni vládnoucí představitelé, jak je mezi ně rozdělena politická moc, zda je jejich politická moc nějak ohraničena apod. Tyto skutečnosti jsou dány jednak formálními politickými normami, jako jsou ústavy, zákony a jiné normativní akty, velký význam však mají rovněž neformální politické normy v podobě politických zvyklostí. Naproti tomu hodnotovým prvkem politického režimu je jeho legitimita, která je zjednodušeně řečeno dvojí: ideologická a strukturální. Ideologická legitimita se týká základních hodnot, které jsou pojítkem režimu, jako například demokracie, svoboda, rovnost, vůdcovství, spravedlnost apod. Strukturální legitimita znamená přesvědčení o legálnosti či efektivnosti režimu. 6 Jestliže je politický režim reálným způsobem získávání a vykonávání politické moci, a ne univerzálním teoretickým modelem, potom existuje vícero jeho typů. V odborné literatuře lze nejčastěji narazit na následující dichotomie: demokratický versus nedemokratický režim, majoritní versus konsensuál- 6 Andrzej Antoszewski: Reżim polityczny, cit. dílo, s ; Raymond Aron: Demokracie a totalitarismus. Brno 1993, s. 28; David Easton: A System Analysis of Political Life. New York 1965, s. 287; David Easton: The Analysis of Political Structure. New York 1990, s. 12; Michal Kubát: Demokratické politické režimy, cit. dílo, s ; Miroslav Novák: Režim politický. In: Velký sociologický slovník II. Praha 1996, s

Metodické listy pro kombinované studium předmětu Evropské politické systémy

Metodické listy pro kombinované studium předmětu Evropské politické systémy Metodické listy pro kombinované studium předmětu Evropské politické systémy Tématické bloky: 1. Politická komparace a její místo v politické vědě, cíle, metody 2. Politické systémy, druhy demokracie 3.

Více

METODICKÉ LISTY PRO KOMBINOVANÉ STUDIUM PŘEDMĚTU ZÁKLADNÍ OTÁZKY DEMOKRACIE

METODICKÉ LISTY PRO KOMBINOVANÉ STUDIUM PŘEDMĚTU ZÁKLADNÍ OTÁZKY DEMOKRACIE METODICKÉ LISTY PRO KOMBINOVANÉ STUDIUM PŘEDMĚTU ZÁKLADNÍ OTÁZKY DEMOKRACIE Cílem předmětu je seznámit studenty s pojmem demokracie. V průběhu kurzu bude sledován obsahový vývoj pojmu demokracie. Posluchačům

Více

Škola Integrovaná střední škola polygrafická, Brno, Šmahova 110 4. ročník (SOŠ, SOU)

Škola Integrovaná střední škola polygrafická, Brno, Šmahova 110 4. ročník (SOŠ, SOU) Škola Ročník 4. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující proces edukace na ISŠP Číslo projektu Číslo a název šablony III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Autor

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu Ústavní systémy evropských států

Metodické listy pro kombinované studium předmětu Ústavní systémy evropských států Metodické listy pro kombinované studium předmětu Ústavní systémy evropských států Metodický list č. 1 Název tématického celku: ÚSTAVNÍ SYSTÉMY OBECNĚ Předmětem prvního soustředění je vysvětlení základních

Více

Základy Politologie. Prerekvizity: žádné

Základy Politologie. Prerekvizity: žádné Základy Politologie Cílem je získat znalosti z oboru politologie, týkající se základních pojmů a klíčových oblastí veřejného a politického života. Charakteristika získaných vědomostí a dovedností: Kurz

Více

Politologie. Politická kultura. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.

Politologie. Politická kultura. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14. Politologie. Politická kultura. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK Gymnázium J.A.Komenského, Dubí 1 Politologie Etymologicky

Více

Důchodová reforma. doc. PhDr. Ing. Marek Loužek, Ph.D. Recenzovali: prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc. prof. Ing. Vojtěch Krebs, CSc.

Důchodová reforma. doc. PhDr. Ing. Marek Loužek, Ph.D. Recenzovali: prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc. prof. Ing. Vojtěch Krebs, CSc. Důchodová reforma doc. PhDr. Ing. Marek Loužek, Ph.D. Recenzovali: prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc. prof. Ing. Vojtěch Krebs, CSc. Vydala Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum Redakce

Více

Základy politologie; KSV/ZPOB; KSV/ PLTZ

Základy politologie; KSV/ZPOB; KSV/ PLTZ Základy politologie; KSV/ZPOB; KSV/ PLTZ Zimní semestr 2011/2012 Přednášející: PhDr. Salim Murad; Mgr. Petr Lazar Zimní semestr: (14 týdnů): 26. 9. 2011-21. 12. 2011; 3. 1. 2012-13. 1. 2012 Zapisují studenti

Více

Jiří Šafr, Markéta Sedláčková

Jiří Šafr, Markéta Sedláčková Konference DEMOKRACIE JAKO HODNOTA A PROBLÉM Katedra filozofie Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Technická univerzita v Liberci, Liberec, 22. října 2010 Sociální kapitál a legitimita demokracie

Více

POLITICKÉ STRANY. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová.

POLITICKÉ STRANY. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. POLITICKÉ STRANY Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. POLITICKÝ PLURALISMUS = existence mnoha politických stran a zájmových skupin působí ve společnosti

Více

Psychologické základy vzdělávání dospělých

Psychologické základy vzdělávání dospělých Psychologické základy vzdělávání dospělých PhDr. Antonín Indrák Mgr. Marta Kocvrlichová Úvod Tento studijní materiál vznikl jako stručný průvodce po některých základních tématech psychologie. Snažili jsme

Více

Politologie nejen pro právníky

Politologie nejen pro právníky Politologie nejen pro právníky JIÿÕ KROUPA Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Vzor citace: KROUPA, J. Politologie nejen pro právníky. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012. 180 s. Právní

Více

Parlamentní republika

Parlamentní republika Parlamentní republika Parlament - z fr. parler = mluvit, hovořit -ústřední orgán s celostátní působností - zástupci voleni lidem - v USA kongres, v Německu Bundestag Republika - z lat. res publica = věc

Více

Lucia Pastirčíková 1

Lucia Pastirčíková 1 Kopeček, Lubomír: Politické strany na Slovensku 1989 až 2006. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2007, 628 stran, ISBN 978-80-7325-113-0. Lucia Pastirčíková 1 Docent Lubomír Kopeček, působící

Více

Obsah. Předmluva 5 Úvod 7 Jaký by měl být vůdce úvahy filozofů (Josef Smolík) 9

Obsah. Předmluva 5 Úvod 7 Jaký by měl být vůdce úvahy filozofů (Josef Smolík) 9 3 Obsah Předmluva 5 Úvod 7 Jaký by měl být vůdce úvahy filozofů (Josef Smolík) 9 2.1 Platón 10 2.2 Aristotelés 15 2.3 Machiavelli 18 2.4 Vůdce vnímaný prizmatem filozofického přístupu 23 Politická psychologie,

Více

MINISTERSTVO OBRANY ČR

MINISTERSTVO OBRANY ČR Tisková konference k zákonu o III. odboji (zákon č. 262/2011 Sb.) V Praze 15.11. 2011 ministr obrany Alexandr Vondra náměstek ministra obrany pro personalistiku Michael Hrbata ZÁKLADNÍ INFORMACE Po 22

Více

OBSAH. Část první POLITIKA POHLEDEM RŮZNÝCH DISCIPLíN 1 25. Politika a politologie: úvod do politické vědy 1 26

OBSAH. Část první POLITIKA POHLEDEM RŮZNÝCH DISCIPLíN 1 25. Politika a politologie: úvod do politické vědy 1 26 OBSAH Tři cesty české politické vědy 1 15 Editorův úvod 1 20 15 Část první POLITIKA POHLEDEM RŮZNÝCH DISCIPLíN 1 25 Politika a politologie: úvod do politické vědy 1 26 MIROSLAV NOVÁK 1. Politická věda,

Více

4) smluvní mezi lidmi vznikla smlouva o dohodnutí pravidel, původ moderních států

4) smluvní mezi lidmi vznikla smlouva o dohodnutí pravidel, původ moderních států Otázka: Stát Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Martas (vznik a podstata státu, funkce státu, typy státu; demokracie, typy demokracií, státní moc, politické strany, volební systémy) Stát = forma

Více

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5.

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. 2012 APSYS Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání pracovníků ve vědě

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 1 2 1 U k á z k a k n i h

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 8 1 7 2 Ukázka knihy z internetového

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 9 2 6 Ukázka knihy z internetového

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 8 1 8 Ukázka knihy z internetového

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 8 1 0 U k á z k a k n i h y

Více

KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR. Průcha, Jan Srovnávací pedagogika / Jan Průcha. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. 264 s. ISBN 80 7367 155 7

KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR. Průcha, Jan Srovnávací pedagogika / Jan Průcha. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. 264 s. ISBN 80 7367 155 7 KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Průcha, Jan Srovnávací pedagogika / Jan Průcha. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. 264 s. ISBN 80 7367 155 7 37.013.74 srovnávací pedagogika studie 37 Výchova a vzdělávání

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

TEORIE DEMOKRACIE SYLABUS PRO ZIMNÍ SEMESTR 2015/2016 (KPE/TD)

TEORIE DEMOKRACIE SYLABUS PRO ZIMNÍ SEMESTR 2015/2016 (KPE/TD) Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra politologie a evropských studií http://kpes.upol.cz TEORIE DEMOKRACIE SYLABUS PRO ZIMNÍ SEMESTR 2015/2016 (KPE/TD) Doc. Mgr. Pavel Šaradín, Ph.D.

Více

Nová publikace o e-learningu

Nová publikace o e-learningu Nová publikace o e-learningu Zounek, Jiří. E-learning jedna z podob učení v moderní společnosti. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 161 s. ISBN 978-80-210-5123-2 Publikace se komplexně věnuje aktuálnímu

Více

Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce

Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce Profesionální sociální pracovník PhDr. Melanie Zajacová Tábor, 23. září 2014 Obsah Úvodem Očekávání od sociálních pracovníků Akademická disciplína

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY ŘEŠENÍ BEZPEČNOSTNÍCH HROZEB S ÚČASTI OZBROJENÝCH SIL ČR

PRÁVNÍ ASPEKTY ŘEŠENÍ BEZPEČNOSTNÍCH HROZEB S ÚČASTI OZBROJENÝCH SIL ČR PRÁVNÍ ASPEKTY ŘEŠENÍ BEZPEČNOSTNÍCH HROZEB S ÚČASTI OZBROJENÝCH SIL ČR LEOPOLD SKORUŠA 1. Právní instituty ochrany společnosti a státu 1.1 Ústavní instituty Pro život jednotlivce má zásadní význam existence

Více

securitas imperii 23 (02/2013)

securitas imperii 23 (02/2013) securitas imperii 23 (02/2013) Miroslav Novák K aplikaci pojmu totalitarismus na komunistické systémy: obecné problémy a česká specifika Petr Placák Fašismus jako radikální lidová revoluce Poznámky k

Více

Copyright Jiří Janda ISBN 978-80-260-3716-3

Copyright Jiří Janda ISBN 978-80-260-3716-3 1 Copyright Jiří Janda ISBN 978-80-260-3716-3 2 Mojí nejskvělejší manželce Lucii a všem mým studentům 3 PŘEDMLUVA" 4 CO JE TO KONDICIONÁL A PROČ JE V ANGLIČTINĚ POTŘEBA" 6 PRVNÍ KONDICIONÁL" 9 DRUHÝ KONDICIONÁL"

Více

VINA. Marta Kocvrlichová

VINA. Marta Kocvrlichová TRITON VINA Marta Kocvrlichová VINA MARTA KOCVRLICHOVÁ TRITON Marta Kocvrlichová VINA Autorka: Mgr. Marta Kocvrlichová Psychiatrická klinika, FN OLOMOUC Tato kniha ani žádná její část nesmí být kopírována,

Více

Vzor citace: ONDREJOVÁ, D. Právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži. Wolters Kluwer ČR, a. s., 2010, s. 328

Vzor citace: ONDREJOVÁ, D. Právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži. Wolters Kluwer ČR, a. s., 2010, s. 328 I Vzor citace: ONDREJOVÁ, D. Právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži. Wolters Kluwer ČR, a. s., 2010, s. 328 Kapitola 5, nazvaná Právní prostředky proti nekalé soutěži obsažené v obchodním zákoníku,

Více

Systémy politických stran základní klasifikace a typologie

Systémy politických stran základní klasifikace a typologie Systémy politických stran základní klasifikace a typologie Obsah bloku Co to je systém politických stran vymezení a kritéria pro třídění Faktory ovlivňující podobu stranického systému Technické ústavní

Více

DATUM NAROZENÍ, RODINNÝ STAV KARIÉRA. 11. června 1985 v Praze ženatý, dcera Emily

DATUM NAROZENÍ, RODINNÝ STAV KARIÉRA. 11. června 1985 v Praze ženatý, dcera Emily J A K U B C H A R V Á T, P h. D. DATUM NAROZENÍ, RODINNÝ STAV 11. června 1985 v Praze ženatý, dcera Emily KARIÉRA Od 2010 Metropolitní univerzita Praha o. p. s., Praha, ČR od 1. září 2010 tajemník katedry

Více

Informální edukace a její metody

Informální edukace a její metody doc. Michal Kaplánek, Th.D. Jabok ZS 2011/2012 Informální edukace a její metody Přednáška č. 2 Volný čas, výchova ve volném čase a pro volný čas, možnosti výchovy v NZDM Chápání volného času v současnosti

Více

STÁT Funkce státu a typy států, způsoby vlády

STÁT Funkce státu a typy států, způsoby vlády STÁT Funkce státu a typy států, způsoby vlády Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. STÁT = forma organizace lidské společnosti hlavním úkolem státu je

Více

Miroslav Kravka a kol. dřevin. pro biomasu, vánoční stromky a zalesňování zemědělských půd. Plantáže. Metody vhodné pro malé a střední provozy

Miroslav Kravka a kol. dřevin. pro biomasu, vánoční stromky a zalesňování zemědělských půd. Plantáže. Metody vhodné pro malé a střední provozy Plantáže dřevin pro biomasu, vánoční stromky a zalesňování zemědělských půd Miroslav Kravka a kol. Metody vhodné pro malé a střední provozy Plantáže dřevin pro biomasu, vánoční stromky a zalesňování zemědělských

Více

PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Univerzita Karlova v Praze Fakulta sociálních věd Institut sociologických studií Katedra sociologie PŘEDPOKLÁDANÝ NÁZEV BAKALÁŘSKÉ PRÁCE: PODNIKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ A JEHO VZTAH K MOBILITĚ

Více

+ - - ť ch interakci - lené přesvědčení a solidarita - kolektivní akce - konfliktní mata

+ - - ť ch interakci - lené přesvědčení a solidarita - kolektivní akce - konfliktní mata + SOCIÁLNÍ HNUTÍ + Sociální hnutí 2 Skupiny lidí nejčastěji neformálně sdružené, které mají společný cíl, jenž chtějí prosadit Systematická kolektivní snaha o žádoucí změnu Decentralizovaná organizační

Více

Stará a nová média, participace a česká společnost

Stará a nová média, participace a česká společnost MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta Fakulta sociálních studiísociálních studií Stará a nová média, participace a česká společnost Výzkumná zpráva, 2015 Alena Macková Jakub Macek Tato výzkumná

Více

Témata k maturitní zkoušce ve školním roce 2011/2012 pro jarní a podzimní zkušební období

Témata k maturitní zkoušce ve školním roce 2011/2012 pro jarní a podzimní zkušební období Obchodní akademie, Choceň, T. G. Masaryka 1000 Choceň, T. G. Masaryka 1000, PSČ 565 36, oachocen@oa-chocen.cz Příloha č. 5 k č. j.: 57/2011/OA Počet listů dokumentu: 1 Počet listů příloh: 0 Témata k maturitní

Více

DOTČENÝ ORGÁN VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

DOTČENÝ ORGÁN VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY OBOR PRÁVO A PRÁVNÍ VĚDA KATEDRA SPRÁVNÍ VĚDY A SPRÁVNÍHO PRÁVA DIPLOMOVÁ PRÁCE DOTČENÝ ORGÁN VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ RADKA SINGOVSZKÁ 2009/2010 1 P r o h l a š u j i,

Více

patriarchální - stát vzniklý z rodiny, jejím postupným rozšiřováním

patriarchální - stát vzniklý z rodiny, jejím postupným rozšiřováním Otázka: Stát Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Andrea Robotková stát = organizované společenství lidí, trvale žijících na určitém ohraničeném území - z latinského stato - status, řád - první

Více

Míra korupce v ČR vážně ohrožuje demokracii, míní většina Čechů

Míra korupce v ČR vážně ohrožuje demokracii, míní většina Čechů Míra korupce v ČR vážně ohrožuje demokracii, míní většina Čechů Češi za největší problém naší země jednoznačně považují korupci, a to zejména na úrovni ministerstev, policie a justice. Za druhý nepalčivější

Více

Právní úprava kontrolního postupu při výkonu správního dozoru a působnost připravovaného zákona o kontrole 1)

Právní úprava kontrolního postupu při výkonu správního dozoru a působnost připravovaného zákona o kontrole 1) Miloslava Hálová Právní úprava kontrolního postupu při výkonu správního dozoru a působnost připravovaného zákona o kontrole 1) I. Kontrola je nedílnou součástí jakékoli účelné a cílevědomé lidské činnosti.

Více

II. Vzdělávání vedoucích úředníků

II. Vzdělávání vedoucích úředníků II. Vzdělávání vedoucích úředníků Cílová skupina a účel vzdělávání: Vzdělávání je určeno pro vedoucí úřadů, krajů, statutárních měst a pro tajemníky obcí s rozšířenou působností. Cílem vzdělávacího programu

Více

Projev předsedy vlády ČR na Národním fóru k budoucnosti EU

Projev předsedy vlády ČR na Národním fóru k budoucnosti EU Projev předsedy vlády ČR na Národním fóru k budoucnosti EU 26. dubna 2013 autor: Petr Nečas zdroj: Parlamentnilisty.cz Vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, vážený pane předsedo Evropské

Více

MARKETING NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ. Radim Bačuvčík

MARKETING NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ. Radim Bačuvčík MARKETING NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Radim Bačuvčík Radim Bačuvčík VeRBuM, 2011 2 KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Recenzovali: prof. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc. Knihu doporučila

Více

1. Emo ní inteligence: p ehled základních p ístup a aplikací. 2. Poradenská psychologie pro d ti a mládež.

1. Emo ní inteligence: p ehled základních p ístup a aplikací. 2. Poradenská psychologie pro d ti a mládež. 1. Emoční inteligence: přehled základních přístupů a aplikací. -- Vyd. 1. Praha: Portál 2007. 367 s. -- cze. ISBN 978-80-7367-229-4 emoce; inteligence; sociální komunikace; dovednost; interpersonální vztahy;

Více

Otázka: Stát a ústavní systém ČR. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): anisim. Stát

Otázka: Stát a ústavní systém ČR. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): anisim. Stát Otázka: Stát a ústavní systém ČR Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): anisim Stát Území Obyvatelstvo Zákony Vláda Suverenita Historie Státní symboly Kultura Rozlišujeme Národní stát ČR, na území

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Mgr. JUDr. Jaroslav Grinc, Ph.D. PRÁVO PRO POLITOLOGY Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 234 264 401, fax: +420

Více

Obsah ODDÍL A ZÁKLADNÍ SOUVISLOSTI MAKROEKONOMICKÉ ANALÝZY 3 ODDÍL B: ANALÝZA VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ EKONOMICKÉ ROVNOVÁHY 63. Úvod 1

Obsah ODDÍL A ZÁKLADNÍ SOUVISLOSTI MAKROEKONOMICKÉ ANALÝZY 3 ODDÍL B: ANALÝZA VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ EKONOMICKÉ ROVNOVÁHY 63. Úvod 1 iv Úvod 1 ODDÍL A ZÁKLADNÍ SOUVISLOSTI MAKROEKONOMICKÉ ANALÝZY 3 1. Ekonomický systém, ekonomický model a makroekonomická analýza 5 1.1 Ekonomické modelování a makroekonomická analýza 6 1.1.1 Nástin historického

Více

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové.

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 8 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Postoj veřejnosti ke konzumaci vybraných návykových látek

Více

- ŠIROKÝ předmětem je stát, polit.instituce a i politická teorie (systémy, historie)

- ŠIROKÝ předmětem je stát, polit.instituce a i politická teorie (systémy, historie) Otázka: Základní problematika politických stran Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Kateřina Novotná význam, systém, dělení; teorie vstupu člověka do politiky, politické zájmy; liberalismus x

Více

PROMĚNY EKONOMICKÉ DIPLOMACIE V ČR A VE SVĚTĚ

PROMĚNY EKONOMICKÉ DIPLOMACIE V ČR A VE SVĚTĚ JUDITA ŠTOURACOVÁ A KOL. PROMĚNY EKONOMICKÉ DIPLOMACIE V ČR A VE SVĚTĚ PROFESSIONAL PUBLISHING OBSAH: Úvodní poznámky 9 I. část: OBECNĚ - TEORETICKÉ OTÁZKY 13 1. kapitola.._ - Ekonomická dimenze mezinárodních

Více

Fungování demokracie a lidská práva v ČR únor 2015

Fungování demokracie a lidská práva v ČR únor 2015 pd10312a TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 28 840 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Fungování demokracie a lidská práva v ČR

Více

Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku

Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku 1. Psychologie jako věda: předmět, vývoj, směry Počátky psychologie, základní psychologické

Více

1 Zdraví, právo na zdraví

1 Zdraví, právo na zdraví 1 Zdraví, právo na zdraví V současné době není žádný stát na světě schopen zabezpečit takovou zdravotní péči, která by jeho občanům poskytla vše, co medicína umožňuje. Uvedený problém není pouze problémem

Více

PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI

PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Helena Kolibová Karviná 2012 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176) Rozvoj kompetencí

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Doc. JUDr. Michal Spirit, Ph.D. Úvod do studia práva Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 234 264 401, fax: +420

Více

Participace a spolupráce v rozvoji malých měst Jana Stachová a Daniel Čermák Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

Participace a spolupráce v rozvoji malých měst Jana Stachová a Daniel Čermák Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Participace a spolupráce v rozvoji malých měst Jana Stachová a Daniel Čermák Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Úloha participace a spolupráce v rozvoji lokálním rozvoji Sociální faktory rozvoje regionů

Více

Úvod do politologie - opakování Druh materiálu Pracovní list vytvořený v programu WORD Anotace

Úvod do politologie - opakování Druh materiálu Pracovní list vytvořený v programu WORD Anotace Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Kal04 Vypracoval(a),

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Základy společenských věd

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Základy společenských věd Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

POSUDOK OPONENTA HABILITAČNEJ PRÁCE. PaedDr. Eva Stranovská, PhD. Doc. PhDr. Věra JANÍKOVÁ, Ph.D. Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity

POSUDOK OPONENTA HABILITAČNEJ PRÁCE. PaedDr. Eva Stranovská, PhD. Doc. PhDr. Věra JANÍKOVÁ, Ph.D. Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity POSUDOK OPONENTA HABILITAČNEJ PRÁCE Téma habilitační práce Autorka: Psycholingvistika: Determinanty osvojovania si a učenia sa cudzieho jazyka a kultúry PaedDr. Eva Stranovská, PhD Oponent Pracoviště Doc.

Více

Problematické momenty z aplikace NOZ dopady NOZ na zakázkové vztahy

Problematické momenty z aplikace NOZ dopady NOZ na zakázkové vztahy Bezpečná plavba v nestabilních vodách, aneb pojďte s námi na palubu českého zadávání Problematické momenty z aplikace NOZ dopady NOZ na zakázkové vztahy Mgr. David Dvořák, LL.M., Ph.D. MT Legal s.r.o.,

Více

17. listopad Den boje za svobodu a demokracii

17. listopad Den boje za svobodu a demokracii VY_32_INOVACE_05_ STÁTNÍ SVÁTKY_35 Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu:cz.1.07/1.4.00/21.2400 Anotace Digitální

Více

Obsah. ÚVOD 1 Poděkování 3

Obsah. ÚVOD 1 Poděkování 3 ÚVOD 1 Poděkování 3 Kapitola 1 CO JE TO PROCES? 5 Co všechno musíme vědět o procesním řízení, abychom ho mohli zavést 6 Různá důležitost procesů 13 Strategické plánování 16 Provedení strategické analýzy

Více

LEGISLATIVNÍ PROCES,

LEGISLATIVNÍ PROCES, LEGISLATIVNÍ PROCES, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. LEGISLATIVNÍ PROCES, pracovní list 1. Doplňte text na základě

Více

Vít Hloušek, Lubomír Kopeček. Záchrana státu? Úřednické a polopolitické vlády v České republice a Československu. Barrister & Principal

Vít Hloušek, Lubomír Kopeček. Záchrana státu? Úřednické a polopolitické vlády v České republice a Československu. Barrister & Principal Vít Hloušek, Lubomír Kopeček Záchrana státu? Úřednické a polopolitické vlády v České republice a Československu Barrister & Principal Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Lektorovali:

Více

Institut politologických studií den otevřených dveří 15. 1. 2013

Institut politologických studií den otevřených dveří 15. 1. 2013 Institut politologických studií den otevřených dveří 15. 1. 2013 Institut politologických studií Institut jeden z pěti institutů FSV UK katedra politologie a katedra mezinárodních vztahů učebny, kanceláře,

Více