Současná česká politika

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Současná česká politika"

Transkript

1

2 Michal Kubát Současná česká politika Co s neefektivním režimem? Barrister & Principal Ukázka knihy z internetového knihkupectví

3 Práce vznikla v rámci Programu rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově (PRVOUK), P17 Vědy o společnosti, politice a médiích ve výzvách doby, řešeném na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. Lektorovali: doc. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D. doc. PhDr. Lubomír Kopeček, Ph.D. doc. JUDr. Jan Kysela, Ph.D. Michal Kubát, 2013 Barrister & Principal, o. s., 2013 ISBN

4 Společnost by měla mít zájem oslabit kritická místa v institucionální struktuře a vytvářet vhodné podmínky pro realizaci politiky. K tomu je nejprve důležité poznání toho, proč výkon politiky není dostatečně kvalitní a jaké jsou systémové překážky omezující dobré fungování politického systému. Proto o tom píši, byť se stále menší nadějí, že to ti, kteří současný stav mohou změnit, čtou a snaží se tomu porozumět. Petr Fiala 1 Když politologové navrhují něco, co by mohlo zefektivnit fungování politického systému, politici je obvykle ignorují. Kolik divizí mají politologové?, mohli bychom transformovat známý Stalinův výrok. Miroslav Novák 2 1 Petr Fiala: Politika, jaká nemá být. Brno 2010, s Bez emocí k vlastnímu státu nemůžeme pociťovat žádný pozitivní vztah ani k EU. Rozhovor s Miroslavem Novákem, Revue Politika, , on-line (ověřeno k ). 4

5 Úvod V poslední době jsme u nás svědky mnoha debat o krizi české politiky. Obecně se dá říci, že se buď mluví o krizi politiky jako takové, nebo jsou zmiňovány různé konkrétní (neblahé) jevy, s nimiž se v České republice setkáváme. Rozličným fenoménům české politiky je přitom věnována rozmanitá pozornost. Některé aspekty jsou značně medializované, a tedy diskutované (například korupce v politice), jiným otázkám je věnována relativně menší pozornost. Podle mého názoru neoprávněně podceňovaným tématem české diskuse je podoba a fungování našeho parlamentarismu, a to především v politických a publicistických kruzích. Je to o to více zarážející, že problematické fungování českého parlamentního režimu není žádnou novinkou. O krizi českého vládnutí je známo již delší dobu, někteří politologové před ní varovali dokonce v dobách, kdy se Česká republika zdála být jakýmsi ostrovem politické stability v rozbouřeném (nejen) postkomunistickém moři. Připomeňme si slova předního českého politologa Miroslava Nováka, která prorocky napsal již v roce 1996 (!): Spíš než stavět na odiv naši vládní stabilitu, která je plodem celé řady činitelů, z nichž některé působí jen dočasně, je užitečnější přijmout taková opatření (zejména úpravu volebního systému), která zvýší pravděpodobnost, že si vládní stabilitu udržíme i za změněných podmínek. 1 1 Miroslav Novák: Malá politologická úvaha o vládní stabilitě. Parlamentní zpravodaj, 7, 2, 1996, s

6 Přesto zůstala diskuse o fungování českého parlamentního režimu omezena na univerzitní politologické (a právnické) prostředí a českými politiky byla až na výjimky ignorována, přinejmenším v rovině uskutečňování konkrétních kroků, které by mohly přinést nápravu. Pokud se politici k reformním zásahům přece jenom odhodlali, jejich snažení narazilo na různé překážky (mj. mám na mysli volební reformu zrušenou Ústavním soudem v roce 2001). Kromě toho se zdaleka ne všechny snahy ubíraly správným směrem (zde samozřejmě hovořím o absurdní přímé volbě prezidenta, o níž se ještě zmíním). Je zajisté třeba přivítat vládní návrh na zavedení konstruktivního vóta nedůvěry z roku 2012, který má zajistit větší vládní stabilitu, avšak jedná se o krok ojedinělý, nikoli bezchybný (viz níže) a navíc izolovaný, který nezahrnuje širší představu o komplexní systémové reformě českého parlamentarismu. V této útlé knížce bych rád nabídl systematický a komparativní pohled na český demokratický režim a jeho fungování. Především mi jde o vysvětlení teoretického i praktického kontextu fungování českého parlamentarismu, jež doplním o návrhy řešení problematické situace, v níž se náš parlamentarismus dlouhodobě nachází. Nejedná se samozřejmě o detailní rozpracování konkrétních změn, které je velmi složité a vyžaduje mnoho podrobných odborných a politických diskusí. Mým cílem je poskytnout návod, jakým směrem se ubírat a proč tak činit. 2 Nejde mi tedy o zapojení se do diskuse o krizi politiky jako takové, ať už skutečné či domnělé (či snad dokonce chtěné). To vynika- 2 Jakousi nepřímou inspirací mi byla jedna z posledních knih nejvýznamnějšího teoretika demokracie druhé poloviny dvacátého století Američana Roberta Alana Dahla, který v podobném duchu zapřemýšlel o možnostech reforem ústavy, respektive politického režimu USA. Srov. Robert A. Dahl: How Democratic Is the American Constitution? New Haven London

7 jícím způsobem udělali jiní autoři. 3 Rovněž nechci analyzovat nějaký konkrétní politický problém České republiky, byť by přesahoval do širších souvislostí českého parlamentarismu a vládnutí. 4 Ambicí tohoto textu je vymezení obrysů nápravy českého parlamentarismu. Tato knížka je odborná, ale mojí snahou bylo napsat ji tak, aby byla srozumitelná poučeným laickým čtenářům, jimž je hlavně určena. Mým největším přáním je, aby si ji přečetli čeští politici a začali o problematice alespoň vážně přemýšlet. Na závěr tohoto krátkého úvodu bych rád srdečně poděkoval lektorům práce, kterými byli Vít Hloušek a Lubomír Kopeček z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně a Jan Kysela z Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Jejich cenné připomínky podstatně přispěly ke zlepšení textu. Děkuji také šéfredaktorovi nakladatelství Barrister & Principal Františku Mikšovi za ochotu a profesionalitu, s jakou přistoupil k vydání práce. V neposlední řadě patří můj dík manželce Hance, a to nejen za překlad cizojazyčného shrnutí do angličtiny. 3 Na tomto místě bych vyzdvihl Petra Fialu a jeho nejnovější práci Politika, jaká nemá být (Brno 2010), s jehož obranou politiky se plně ztotožňuji. Pozornost zaslouží také známá Pithartova práce Obrana politiky (Praha 1990), byť psaná za zcela jiných okolností. Na okraj bych rád připomenul, že podobné diskuse nejsou českým specifikem, ale vyskytují se i v zahraničí. Z klasických prací tohoto typu srov. Bernard Crick: In Defence of Politics. London New York 2005 (jedná se o šesté vydání, první je z roku 1962). Z nejnovějších prací srov. Matthew Flinder: Defending Politics. Why Democracy Matters In the Twenty-First Century. New York Z nejnovějších prací tohoto typu srov. Vít Hloušek Lubomír Kopeček: Záchrana státu? Úřednické a polopolitické vlády v České republice a Československu. Brno Ukázka knihy z internetového knihkupectví

8 První část Demokratický režim v teorii 1. Co jsou politické režimy v demokracii a jak je máme chápat Problematika politických režimů v demokracii není v politické vědě ničím novým. Na toto téma existuje množství odborné literatury, 1 a není proto nutné dopodrobna opakovat již známé definice a teorie. Spíše nabízím několik krátkých úvah na téma, jak máme politické režimy v demokracii chápat a jak s nimi zacházet. Nejde přitom pouze o bezúčelné teoretizování. V pasážích o české politice vyjde jasně najevo, že pro pochopení problémů českého parlamentarismu a jejich případné odstranění je nutné znát politické režimy pokud možno komplexně. Měli bychom tedy nejen vědět, co jsou politické režimy v demokracii, ale také co všechno ovlivňuje jejich podobu, jak fungují, popřípadě nefungují a proč. 1.1 Jaký je rozdíl mezi politickým režimem a politickým systémem a proč je takové rozlišení důležité Politický režim je výraz, který může mít zvláštní, převážně negativní význam. Při vyslovení slova režim se lidem často vybaví 1 Z nejnovější české souhrnné odborné literatury srov. Vít Hloušek Lubomír Kopeček Jakub Šedo: Politické systémy. Brno 2011, s ; Karel Kouba: Prezidentské, poloprezidentské a parlamentní systémy demokracie. In: Pavla Dočekalová Kamil Švec a kol., Úvod do politologie. Praha 2010, s ; Michal Kubát: Demokratické politické režimy. In: Miroslav Novák a kol., Úvod do studia politiky. Praha 2011, s

9 nějaký nedemokratický způsob vládnutí, jako například vojenský režim, fašistický režim nebo komunistický režim. Sousloví demokratický režim se pak může jevit jako vyložený protimluv. 2 S ohledem na nedávné (nejen) české historické zkušenosti s nedemokratickým vládnutím je to do jisté míry pochopitelné. Přesto by však tento pojem měl být používán, ovšem ve správných souvislostech. Výraz politický režim je sám o sobě politicky či hodnotově neutrální a lze s klidným svědomím mluvit jak o demokratických, tak i nedemokratických režimech. Neutrální vnímání a užívání pojmu politický režim nepředstavuje v politologii nějaký problém, respektive nevzbuzuje v prostředí politologů kontroverze. Spíše je to otázka laického a do jisté míry emocionálního vnímání pojmu. Určité kontroverze však vzbuzuje rozlišování mezi politickým režimem na jedné straně a politickým systémem na straně druhé. V politologické literatuře jsou oba pojmy používány značně volně, dokonce sousloví politický systém je v souvislosti s demokracií užíváno častěji než politický režim. V odborné literatuře (nejen české, ale i zahraniční) se častěji setkáme kupříkladu s parlamentním systémem než parlamentním režimem. 3 2 Andrzej Antoszewski: Reżim polityczny. In: Andrzej W. Jabłoński Leszek Sobkowiak (eds.), Studia z teorii polityki. Wrocław 1996, s Asi je to důsledkem skutečnosti, že zatímco politický systém je od padesátých let dvacátého století, kdy byla tato teorie poprvé představena Davidem Eastonem (The Political System. An Inquiry Into the State. New York 1953), často a podrobně zkoumán, politický režim se takové pozornosti badatelů netěší. V západní politologii sousloví parliamentary/presidential/semipresidential system běžně používají známé autority v oboru (José Cheibub, Arend Lijphart, Juan Linz, Scott Mainwaring, Giovanni Sartori, Matthew Shugart a další). Stejné to je v případě české politologie (Vít Hloušek, Lubomír Kopeček, Josef Mlejnek, Blanka Říchová a další). Naopak Miroslav Novák se důsledně, a podle mě správně, drží pojmu režim. 9

10 Bez ohledu na oprávněnou různost názorů v této věci je podle mne přece jenom vhodné rozlišovat mezi pojmem režim a systém. Důvody jsou dvojího rázu. První důvod je teoretický, tj. oba pojmy znamenají dvě různé věci v oblasti teorie politiky. Druhý důvod je praktický a souvisí mj. s problematikou podoby a fungování českého demokratického politického režimu a jeho případných úprav, jak se jimi budu zabývat v dalších kapitolách. Oba důvody přitom spolu souvisí. Za prvé: Politický systém zjednodušeně řečeno představuje modelové vztahy mezi politickou mocí a společností v rámci ohraničeného celku. Je to zobecněná síť vztahů, jejichž prostřednictvím politická moc komunikuje formou vstupů (především požadavky) a výstupů (zejména rozhodnutí) s okolím, které ji obklopuje (hlavně společnost). Je to tedy pojem formalizovaný, veskrze teoretický a univerzální. Neomezuje se přitom pouze na politické faktory, ale zohledňuje také ekonomické a sociální struktury, kulturní kontext, biologické prvky apod., to vše jak na národní, tak i mezinárodní úrovni. 4 Naproti tomu politický režim je pojem mnohem užší a empiričtější, respektive nejedná se o univerzální modelovou teorii, ale o reálný způsob vykonávání politické moci v konkrétních podmínkách. K podrobnějšímu vymezení politického režimu se ještě vrátím. Za druhé: V souvislosti s českou politikou je rozdíl mezi politickým systémem a politickým režimem viditelný mj. na jednom fenoménu, o němž se u nás v poslední době hodně mluví, a tím je korupce. Korupce je patologickým jevem, který je třeba potlačovat. O tom není pochyb. Je však na jedné straně třeba rozlišovat mezi bojem s korupcí ve smyslu vypořádávání se společnosti s určitou patologií prostřednictvím osvědčených a k tomu určených nástrojů (výchova a osvěta, právní postih apod.) a nahra- 4 Podrobněji na toto téma v češtině viz Dirk Berg-Schlosser Theo Stammen: Úvod do politické vědy. Praha 2000, s ; Blanka Říchová: Přehled moderních politologických teorií. Praha 2000, s

11 zováním politiky bojem proti korupci na straně druhé. Někteří čeští politologové správně upozorňují na neblahou skutečnost, že politické problémy jsou u nás řešeny zintenzivněním boje s korupcí (ať už reálně či rétoricky). 5 Politici řeší politické potíže takovým způsobem, že namísto programu politických změn, které by politické problémy odstranily nebo aspoň zmírnily, nabízejí program boje proti korupci. Ovšem korupce jakožto sociál ní patologie a politické problémy, kterým Česká republika čelí (mj. slabé a nestabilní vlády), jsou dvě zcela odlišné věci, které mají být řešeny odlišnými postupy. Jak to souvisí s rozdílem mezi politickým systémem a politickým režimem? Boj společnosti s korupcí je součástí politického systému. Je to komplexní jev, který v sobě zahrnuje jak politické, tak i sociální, právní, kulturní či mezinárodní faktory. Naproti tomu problém slabých a nestabilních (nejen) českých vlád je problémem politického režimu, který má být řešen v jeho rámci (například ústavními změnami, reformou volebního systému apod.). Tato kniha nepojednává o politickém systému a jeho problémech (včetně korupce), ale o politickém režimu a jeho problémech (mj. ochromené vládnutí). Chtěl bych se v ní pokusit analyzovat politiku ve smyslu konkrétní formy vlády, která u nás existuje, nikoli v celé její šíři, včetně sociálních, kulturních, ekonomických, mezinárodních a jiných kontextů. 1.2 Co je politický režim v demokracii, co ovlivňuje jeho podobu a co znamená reformovat jej Protentokrát již tedy opustím šíři politického systému a začnu se zabývat konkrétními charakteristikami politického režimu. V předchozí kapitole jsem uvedl, že politický režim je reálný 5 Srov. Vít Hloušek Lubomír Kopeček: Záchrana státu?, cit. dílo, s. 12; Bez emocí k vlastnímu státu nemůžeme pociťovat žádný pozitivní vztah ani k EU, cit. článek. 11 Ukázka knihy z internetového knihkupectví

12 způsob vykonávání politické moci v konkrétních podmínkách. To je ovšem příliš strohé tvrzení, které je třeba rozvést. Politický režim představuje organizaci politické moci ve smyslu formálních i neformálních politických institucí a institutů. Nemusí jít však pouze o takto určená pravidla hry. V širším pojetí jsou součástí politického režimu rovněž normativní aspekty, a to v podobě hodnot, z nichž vychází, a také jeho legitimity. Politický režim se tedy skládá ze dvou vzájemně provázaných prvků, a to prvku institucionálního a prvku hodnotového. Institucionálním prvkem se rozumí způsob získávání a vykonávání politické moci. Jde tedy o to, jak jsou vybíráni vládnoucí představitelé, jak je mezi ně rozdělena politická moc, zda je jejich politická moc nějak ohraničena apod. Tyto skutečnosti jsou dány jednak formálními politickými normami, jako jsou ústavy, zákony a jiné normativní akty, velký význam však mají rovněž neformální politické normy v podobě politických zvyklostí. Naproti tomu hodnotovým prvkem politického režimu je jeho legitimita, která je zjednodušeně řečeno dvojí: ideologická a strukturální. Ideologická legitimita se týká základních hodnot, které jsou pojítkem režimu, jako například demokracie, svoboda, rovnost, vůdcovství, spravedlnost apod. Strukturální legitimita znamená přesvědčení o legálnosti či efektivnosti režimu. 6 Jestliže je politický režim reálným způsobem získávání a vykonávání politické moci, a ne univerzálním teoretickým modelem, potom existuje vícero jeho typů. V odborné literatuře lze nejčastěji narazit na následující dichotomie: demokratický versus nedemokratický režim, majoritní versus konsensuál- 6 Andrzej Antoszewski: Reżim polityczny, cit. dílo, s ; Raymond Aron: Demokracie a totalitarismus. Brno 1993, s. 28; David Easton: A System Analysis of Political Life. New York 1965, s. 287; David Easton: The Analysis of Political Structure. New York 1990, s. 12; Michal Kubát: Demokratické politické režimy, cit. dílo, s ; Miroslav Novák: Režim politický. In: Velký sociologický slovník II. Praha 1996, s

Poloprezidentské režimy

Poloprezidentské režimy Poloprezidentské režimy Obsah kapitoly 1. Vymezení pojmu 2. Znaky poloprezidentských režimů 3. Duvergerova teorie 4. Duvergerova kritika 5. Pojem kohabitace 6. Duvergerova transformační mřížka - úkol Studijní

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu Evropské politické systémy

Metodické listy pro kombinované studium předmětu Evropské politické systémy Metodické listy pro kombinované studium předmětu Evropské politické systémy Tématické bloky: 1. Politická komparace a její místo v politické vědě, cíle, metody 2. Politické systémy, druhy demokracie 3.

Více

METODICKÉ LISTY PRO KOMBINOVANÉ STUDIUM PŘEDMĚTU ZÁKLADNÍ OTÁZKY DEMOKRACIE

METODICKÉ LISTY PRO KOMBINOVANÉ STUDIUM PŘEDMĚTU ZÁKLADNÍ OTÁZKY DEMOKRACIE METODICKÉ LISTY PRO KOMBINOVANÉ STUDIUM PŘEDMĚTU ZÁKLADNÍ OTÁZKY DEMOKRACIE Cílem předmětu je seznámit studenty s pojmem demokracie. V průběhu kurzu bude sledován obsahový vývoj pojmu demokracie. Posluchačům

Více

Úřednické vlády a jejich ústavní zakotvení

Úřednické vlády a jejich ústavní zakotvení Úřednické vlády a jejich ústavní zakotvení Eva Burešová Jindřiška Syllová Parlament České republiky Kancelář Poslanecké sněmovny Parlamentní institut Studie č. 1.177 říjen 2006 PI 1.177 2 Obsah: I. POJEM

Více

Škola Integrovaná střední škola polygrafická, Brno, Šmahova 110 4. ročník (SOŠ, SOU)

Škola Integrovaná střední škola polygrafická, Brno, Šmahova 110 4. ročník (SOŠ, SOU) Škola Ročník 4. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující proces edukace na ISŠP Číslo projektu Číslo a název šablony III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Autor

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu Ústavní systémy evropských států

Metodické listy pro kombinované studium předmětu Ústavní systémy evropských států Metodické listy pro kombinované studium předmětu Ústavní systémy evropských států Metodický list č. 1 Název tématického celku: ÚSTAVNÍ SYSTÉMY OBECNĚ Předmětem prvního soustředění je vysvětlení základních

Více

Základy Politologie. Prerekvizity: žádné

Základy Politologie. Prerekvizity: žádné Základy Politologie Cílem je získat znalosti z oboru politologie, týkající se základních pojmů a klíčových oblastí veřejného a politického života. Charakteristika získaných vědomostí a dovedností: Kurz

Více

Důchodová reforma. doc. PhDr. Ing. Marek Loužek, Ph.D. Recenzovali: prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc. prof. Ing. Vojtěch Krebs, CSc.

Důchodová reforma. doc. PhDr. Ing. Marek Loužek, Ph.D. Recenzovali: prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc. prof. Ing. Vojtěch Krebs, CSc. Důchodová reforma doc. PhDr. Ing. Marek Loužek, Ph.D. Recenzovali: prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc. prof. Ing. Vojtěch Krebs, CSc. Vydala Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum Redakce

Více

Politologie. Politická kultura. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.

Politologie. Politická kultura. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14. Politologie. Politická kultura. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK Gymnázium J.A.Komenského, Dubí 1 Politologie Etymologicky

Více

Psychologické základy vzdělávání dospělých

Psychologické základy vzdělávání dospělých Psychologické základy vzdělávání dospělých PhDr. Antonín Indrák Mgr. Marta Kocvrlichová Úvod Tento studijní materiál vznikl jako stručný průvodce po některých základních tématech psychologie. Snažili jsme

Více

Jan Pecha Josef Dovalil Jiří Suchý

Jan Pecha Josef Dovalil Jiří Suchý Jan Pecha Josef Dovalil Jiří Suchý Význam soutěžní úspěšnosti ve výkonnostním vývoji tenistů KAROLINUM Obálka Význam soutěžní úspěšnosti ve výkonnostním vývoji tenistů Jan Pecha Josef Dovalil Jiří Suchý

Více

Základy politologie 2

Základy politologie 2 Základy politologie 2 1. Cílem předmětu je seznámit studenty s podstatou a fungováním jednotlivých prvků politického systému a politického procesu. Osvojení si pojmového aparátu a znalost zákonitostí politického

Více

Základy politologie; KSV/ZPOB; KSV/ PLTZ

Základy politologie; KSV/ZPOB; KSV/ PLTZ Základy politologie; KSV/ZPOB; KSV/ PLTZ Zimní semestr 2011/2012 Přednášející: PhDr. Salim Murad; Mgr. Petr Lazar Zimní semestr: (14 týdnů): 26. 9. 2011-21. 12. 2011; 3. 1. 2012-13. 1. 2012 Zapisují studenti

Více

POLITICKÝ PROCES NA LOKÁLNÍ A REGIONÁLNÍ ÚROVNI

POLITICKÝ PROCES NA LOKÁLNÍ A REGIONÁLNÍ ÚROVNI POLITICKÝ PROCES NA LOKÁLNÍ A REGIONÁLNÍ ÚROVNI Úskalí zkoumání lokálního a regionálního politického života mechanické přenášení poznatků z národní úrovně na úroveň regionální a lokální předčasné zobecňování

Více

TEORIE A ANALÝZA POLITIKY SYLABUS PRO ZIMNÍ SEMESTR 2016/2017 (KPE/TAP)

TEORIE A ANALÝZA POLITIKY SYLABUS PRO ZIMNÍ SEMESTR 2016/2017 (KPE/TAP) Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra politologie a evropských studií http://kpes.upol.cz TEORIE A ANALÝZA POLITIKY SYLABUS PRO ZIMNÍ SEMESTR 2016/2017 (KPE/TAP) Doc. PhDr. Tomáš

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Fakulta sociálních studií Katedra politologie Lukáš Visingr (UČO 60659) Bezpečnostní a strategická studia Politologie Bakalářské studium Imatrikulační ročník 2005 Weberův přístup

Více

Teoretické modely v politickém marketingu. Miloš Gregor

Teoretické modely v politickém marketingu. Miloš Gregor Teoretické modely v politickém marketingu Miloš Gregor POL505 6. října 2015 proč? zásadně ovlivňuje politiku není pouze teoretickým směrem - praktické/ kariérní uplatnění sami si během studia můžete osahat

Více

a) Veřejná politika jako komplexní děj b) Výběr strukturálních modelů veřejných politik c) Veřejná politika jako proces

a) Veřejná politika jako komplexní děj b) Výběr strukturálních modelů veřejných politik c) Veřejná politika jako proces 4. Veřejná politika jako proces Témata: a) Veřejná politika jako komplexní děj b) Výběr strukturálních modelů veřejných politik c) Veřejná politika jako proces Prameny: Fiala, P. - Schubert, K..: Moderní

Více

Politický systém Francie. Seminární práce

Politický systém Francie. Seminární práce Politický systém Francie Seminární práce Obsah: Úvod do problematiky... 2 Teoretické vymezení dané problematiky... 2 Závěr... 9 Seznam použitých zdrojů... 10 1 Úvod do problematiky Zvoleným tématem mé

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví

Ukázka knihy z internetového knihkupectví Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 4 6 3 7 Mgr. Pavla Dočekalová,

Více

Olomouc, Pedagogická fakulta UP, Žižkovo nám května 2010

Olomouc, Pedagogická fakulta UP, Žižkovo nám května 2010 Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra společenských věd pořádá ve spolupráci s Archivem UP v Olomouci mezinárodní vědeckou konferenci Dvacet let od prvních svobodných voleb po obnovení

Více

Lucia Pastirčíková 1

Lucia Pastirčíková 1 Kopeček, Lubomír: Politické strany na Slovensku 1989 až 2006. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2007, 628 stran, ISBN 978-80-7325-113-0. Lucia Pastirčíková 1 Docent Lubomír Kopeček, působící

Více

Michal Kubát: SOUČASNÁ ČESKÁ POLITIKA. CO S NEEFEKTIVNÍM REŽIMEM? Brno: Barrister & Principal, stran.

Michal Kubát: SOUČASNÁ ČESKÁ POLITIKA. CO S NEEFEKTIVNÍM REŽIMEM? Brno: Barrister & Principal, stran. 358 Michal Kubát: SOUČASNÁ ČESKÁ POLITIKA. CO S NEEFEKTIVNÍM REŽIMEM? Brno: Barrister & Principal, 2013. 119 stran. DOI: 10.5817/PC2013-3-358 V době, kdy se prohlubuje nedůvěra české veřejnosti vůči vrcholovým

Více

POLITICKÉ STRANY. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová.

POLITICKÉ STRANY. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. POLITICKÉ STRANY Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. POLITICKÝ PLURALISMUS = existence mnoha politických stran a zájmových skupin působí ve společnosti

Více

Povinné uveřejňování smluv, Registr smluv - týden před zahájením ostrého provozu

Povinné uveřejňování smluv, Registr smluv - týden před zahájením ostrého provozu si dovoluje Vás pozvat na speciální praktický konzultační seminář Povinné uveřejňování smluv, Registr smluv - týden před zahájením ostrého provozu (Prodloužený seminář lze vzít s sebou smlouvy a jiné podklady

Více

Jiří Šafr, Markéta Sedláčková

Jiří Šafr, Markéta Sedláčková Konference DEMOKRACIE JAKO HODNOTA A PROBLÉM Katedra filozofie Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Technická univerzita v Liberci, Liberec, 22. října 2010 Sociální kapitál a legitimita demokracie

Více

PhDr. Petr Sokol, Mgr. Michal Šabatka Metodický list číslo 1

PhDr. Petr Sokol, Mgr. Michal Šabatka  Metodický list číslo 1 Metodické listy pro kombinované studium předmětu BK_FP Fundraising v politice PhDr. Petr Sokol, Mgr. Michal Šabatka sokol@cevro.cz, michalsabatka@gmail.com Metodický list číslo 1 Název tématického bloku:

Více

Dělení států. Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: listopad 2013

Dělení států. Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: listopad 2013 Dělení států Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: listopad 2013 ANOTACE Kód DUMu: Číslo projektu: VY_6_INOVACE_2.ZSV.6 CZ.1.07/1.5.00/34.0851 Vytvořeno: listopad 2013 Ročník: 4. ročník střední zdravotnická

Více

TEORIE DEMOKRACIE SYLABUS PRO ZIMNÍ SEMESTR 2015/2016 (KPE/TD)

TEORIE DEMOKRACIE SYLABUS PRO ZIMNÍ SEMESTR 2015/2016 (KPE/TD) Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra politologie a evropských studií http://kpes.upol.cz TEORIE DEMOKRACIE SYLABUS PRO ZIMNÍ SEMESTR 2015/2016 (KPE/TD) Doc. Mgr. Pavel Šaradín, Ph.D.

Více

VÝVOJ DŮVĚRYHODNOSTI VÁCLAVA KLAUSE CELKOVÝ PŘEHLED

VÝVOJ DŮVĚRYHODNOSTI VÁCLAVA KLAUSE CELKOVÝ PŘEHLED Informace STEM ze dne 5. 3. 13 CESTA VÁCLAVA KLAUSE ČESKOU POLITIKOU I. VÝVOJ DŮVĚRYHODNOSTI VÁCLAVA KLAUSE CELKOVÝ PŘEHLED První část seriálu věnovaného osobnosti Václava Klause sleduje důvěru veřejnosti

Více

Prameny práva (přednáška k předmětu Základy práva) JUDr. Marek Starý, Ph.D.

Prameny práva (přednáška k předmětu Základy práva) JUDr. Marek Starý, Ph.D. Prameny práva (přednáška k předmětu Základy práva) JUDr. Marek Starý, Ph.D. 1. 1. Definice pramene práva Tři základní možná pojetí termínu prameny práva (vícevrstevnatý pojem) 1.Formální Státem uznaná

Více

Parlamentní republika

Parlamentní republika Parlamentní republika Parlament - z fr. parler = mluvit, hovořit -ústřední orgán s celostátní působností - zástupci voleni lidem - v USA kongres, v Německu Bundestag Republika - z lat. res publica = věc

Více

Obsah. Předmluva 5 Úvod 7 Jaký by měl být vůdce úvahy filozofů (Josef Smolík) 9

Obsah. Předmluva 5 Úvod 7 Jaký by měl být vůdce úvahy filozofů (Josef Smolík) 9 3 Obsah Předmluva 5 Úvod 7 Jaký by měl být vůdce úvahy filozofů (Josef Smolík) 9 2.1 Platón 10 2.2 Aristotelés 15 2.3 Machiavelli 18 2.4 Vůdce vnímaný prizmatem filozofického přístupu 23 Politická psychologie,

Více

Vládní návrh. ZÁKON ze dne o zásluhách Václava Havla. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Vládní návrh. ZÁKON ze dne o zásluhách Václava Havla. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Vládní návrh ZÁKON ze dne. 2012 o zásluhách Václava Havla Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Václav Havel se zasloužil o svobodu a demokracii. 2 Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho

Více

OBSAH. Část první POLITIKA POHLEDEM RŮZNÝCH DISCIPLíN 1 25. Politika a politologie: úvod do politické vědy 1 26

OBSAH. Část první POLITIKA POHLEDEM RŮZNÝCH DISCIPLíN 1 25. Politika a politologie: úvod do politické vědy 1 26 OBSAH Tři cesty české politické vědy 1 15 Editorův úvod 1 20 15 Část první POLITIKA POHLEDEM RŮZNÝCH DISCIPLíN 1 25 Politika a politologie: úvod do politické vědy 1 26 MIROSLAV NOVÁK 1. Politická věda,

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 1 2 1 U k á z k a k n i h

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 8 1 7 2 Ukázka knihy z internetového

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 9 2 6 Ukázka knihy z internetového

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 8 1 8 Ukázka knihy z internetového

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 8 1 0 U k á z k a k n i h y

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

Správní právo procesní

Správní právo procesní Správní právo procesní Postupy ve veřejné správě, správní právo procesní JUDr. Ing. Filip Dienstbier, Ph.D. Osnova: 1. Úvod 2. Postupy ve veřejné správě 3. Správní právo procesní 4. Nástin historického

Více

ÚSTAVNÍ PRÁVO. I.4. Státní formy, politické systémy a režimy. JUDr. Petr Čechák, Ph.D.

ÚSTAVNÍ PRÁVO. I.4. Státní formy, politické systémy a režimy. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. ÚSTAVNÍ PRÁVO I.4. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.Cechak@mail.vsfs.cz Aristoteles tři správné a tři zvrhlé základní formy státu Správné formy - království (monarchie) panství jednotlivce - aristokracie

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Veřejné politiky

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Veřejné politiky Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Veřejné politiky Název tématického celku: Trh, stát a neziskový sektor regulátory v životě společnosti Cíl: Seznámit studenty s problematikou

Více

Hodnocení projevu a zvládání emocí. Ukázka Nová TEIQue

Hodnocení projevu a zvládání emocí. Ukázka Nová TEIQue Hodnocení projevu a zvládání emocí Grafy a skóre 6.1.2015 Soukromé a důvěrné Normy: Czech Republic 2011 Tato zpráva obsahuje informace i návod k tomu, abyste si uvědomili a pochopili svou vlastní emoční

Více

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5.

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. 2012 APSYS Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání pracovníků ve vědě

Více

Politologie nejen pro právníky

Politologie nejen pro právníky Politologie nejen pro právníky JIÿÕ KROUPA Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Vzor citace: KROUPA, J. Politologie nejen pro právníky. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012. 180 s. Právní

Více

Veřejná správa a regionální rozvoj

Veřejná správa a regionální rozvoj Veřejná správa a regionální rozvoj Doc. Jaroslav Čmejrek KHV PEF ČZU Kontakt Katedra humanitních věd PEF ČZU budova PEF místnost č. 173 konzultace Po 15:30-17:00 Čt 16:30-18:00 e-mail cmejrek@pef.czu.cz

Více

KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR. Průcha, Jan Srovnávací pedagogika / Jan Průcha. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. 264 s. ISBN 80 7367 155 7

KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR. Průcha, Jan Srovnávací pedagogika / Jan Průcha. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. 264 s. ISBN 80 7367 155 7 KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Průcha, Jan Srovnávací pedagogika / Jan Průcha. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. 264 s. ISBN 80 7367 155 7 37.013.74 srovnávací pedagogika studie 37 Výchova a vzdělávání

Více

ZÁKLADNÍ METODOLOGICKÁ PRAVIDLA PŘI ZPRACOVÁNÍ ODBORNÉHO TEXTU. Martina Cirbusová (z prezentace doc. Škopa)

ZÁKLADNÍ METODOLOGICKÁ PRAVIDLA PŘI ZPRACOVÁNÍ ODBORNÉHO TEXTU. Martina Cirbusová (z prezentace doc. Škopa) ZÁKLADNÍ METODOLOGICKÁ PRAVIDLA PŘI ZPRACOVÁNÍ ODBORNÉHO TEXTU Martina Cirbusová (z prezentace doc. Škopa) OSNOVA Metodologie vs. Metoda vs. Metodika Základní postup práce Základní vědecké metody METODOLOGIE

Více

Sociální pedagogika. Úvod

Sociální pedagogika. Úvod Sociální pedagogika Úvod Mladý vědní obor, definice je stále nejednotná U nás je považován za zakladatele Gustav Adolf Lindner (1828 1987) Vyzvedal společenské poslání výchovy výchova pro život společenský,

Více

securitas imperii 23 (02/2013)

securitas imperii 23 (02/2013) securitas imperii 23 (02/2013) Miroslav Novák K aplikaci pojmu totalitarismus na komunistické systémy: obecné problémy a česká specifika Petr Placák Fašismus jako radikální lidová revoluce Poznámky k

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz 5 Obsah Úvod 9 Evropská Unie a právo v ČR 10 Listina základních práv a svobod (čl. 1, čl. 6, čl. 7, čl. 8, čl. 10, čl. 24, čl. 31) 11 Úmluva o

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Občanská nauka, 2. ročník, SŠ Přílohy. Bez příloh. Identifikační údaje školy

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Občanská nauka, 2. ročník, SŠ Přílohy. Bez příloh. Identifikační údaje školy VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Číslo a název materiálu Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková

Více

CO JE EVROPA 2011 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D.

CO JE EVROPA 2011 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. CO JE EVROPA 2011 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Co je Evropa V této kapitole se dozvíte: Jaká je kultura v Evropě. Má Evropa stejný význam jako Evropská unie. Zda je Evropa samostatným geografickým celkem.

Více

Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce

Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce Profesionální sociální pracovník PhDr. Melanie Zajacová Tábor, 23. září 2014 Obsah Úvodem Očekávání od sociálních pracovníků Akademická disciplína

Více

Vzor citace: ONDREJOVÁ, D. Právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži. Wolters Kluwer ČR, a. s., 2010, s. 328

Vzor citace: ONDREJOVÁ, D. Právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži. Wolters Kluwer ČR, a. s., 2010, s. 328 I Vzor citace: ONDREJOVÁ, D. Právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži. Wolters Kluwer ČR, a. s., 2010, s. 328 Kapitola 5, nazvaná Právní prostředky proti nekalé soutěži obsažené v obchodním zákoníku,

Více

Civipolis, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2013 Úvodní slovo

Civipolis, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2013 Úvodní slovo Civipolis, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2013 Úvodní slovo Obecně prospěšná společnost vznikla na konci roku 2011 s cílem oživovat a otevírat veřejný prostor. Odtud také náš slogan Otevíráme veřejný prostor,

Více

VEŘEJNÉ POLITIKY 2. Veřejná správa a veřejná politika

VEŘEJNÉ POLITIKY 2. Veřejná správa a veřejná politika 1 VEŘEJNÉ POLITIKY 2 Veřejná správa a veřejná politika STÁT, VEŘEJNÁ SPRÁVA Různé pohledy na stát, pojetí státu, VS Výklad a chápání se liší: právo, sociologie, historické vědy, teorie byrokracie, politické

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY ŘEŠENÍ BEZPEČNOSTNÍCH HROZEB S ÚČASTI OZBROJENÝCH SIL ČR

PRÁVNÍ ASPEKTY ŘEŠENÍ BEZPEČNOSTNÍCH HROZEB S ÚČASTI OZBROJENÝCH SIL ČR PRÁVNÍ ASPEKTY ŘEŠENÍ BEZPEČNOSTNÍCH HROZEB S ÚČASTI OZBROJENÝCH SIL ČR LEOPOLD SKORUŠA 1. Právní instituty ochrany společnosti a státu 1.1 Ústavní instituty Pro život jednotlivce má zásadní význam existence

Více

4) smluvní mezi lidmi vznikla smlouva o dohodnutí pravidel, původ moderních států

4) smluvní mezi lidmi vznikla smlouva o dohodnutí pravidel, původ moderních států Otázka: Stát Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Martas (vznik a podstata státu, funkce státu, typy státu; demokracie, typy demokracií, státní moc, politické strany, volební systémy) Stát = forma

Více

Copyright Jiří Janda ISBN 978-80-260-3716-3

Copyright Jiří Janda ISBN 978-80-260-3716-3 1 Copyright Jiří Janda ISBN 978-80-260-3716-3 2 Mojí nejskvělejší manželce Lucii a všem mým studentům 3 PŘEDMLUVA" 4 CO JE TO KONDICIONÁL A PROČ JE V ANGLIČTINĚ POTŘEBA" 6 PRVNÍ KONDICIONÁL" 9 DRUHÝ KONDICIONÁL"

Více

Stará a nová média, participace a česká společnost

Stará a nová média, participace a česká společnost MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta Fakulta sociálních studiísociálních studií Stará a nová média, participace a česká společnost Výzkumná zpráva, 2015 Alena Macková Jakub Macek Tato výzkumná

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Řízení, organizace a úkoly policie II. Označení materiálu: Datum vytvoření:

Více

Míra korupce v ČR vážně ohrožuje demokracii, míní většina Čechů

Míra korupce v ČR vážně ohrožuje demokracii, míní většina Čechů Míra korupce v ČR vážně ohrožuje demokracii, míní většina Čechů Češi za největší problém naší země jednoznačně považují korupci, a to zejména na úrovni ministerstev, policie a justice. Za druhý nepalčivější

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: tel CZ.1.07/1.5.00/ Pro vzdělanější Šluknovsko

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: tel CZ.1.07/1.5.00/ Pro vzdělanější Šluknovsko VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Právní úprava kontrolního postupu při výkonu správního dozoru a působnost připravovaného zákona o kontrole 1)

Právní úprava kontrolního postupu při výkonu správního dozoru a působnost připravovaného zákona o kontrole 1) Miloslava Hálová Právní úprava kontrolního postupu při výkonu správního dozoru a působnost připravovaného zákona o kontrole 1) I. Kontrola je nedílnou součástí jakékoli účelné a cílevědomé lidské činnosti.

Více

Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku

Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku 1. Psychologie jako věda: předmět, vývoj, směry Počátky psychologie, základní psychologické

Více

VINA. Marta Kocvrlichová

VINA. Marta Kocvrlichová TRITON VINA Marta Kocvrlichová VINA MARTA KOCVRLICHOVÁ TRITON Marta Kocvrlichová VINA Autorka: Mgr. Marta Kocvrlichová Psychiatrická klinika, FN OLOMOUC Tato kniha ani žádná její část nesmí být kopírována,

Více

DIPLOMOVÝ SEMINÁŘ. Vyhledávání zdrojů ZP

DIPLOMOVÝ SEMINÁŘ. Vyhledávání zdrojů ZP DIPLOMOVÝ SEMINÁŘ Vyhledávání zdrojů ZP PRÁCE S LITERATUROU - DP neprobíhá ve vakuu nutné zařadit znalosti, poznatky do širšího kontextu existujícího vědění - Literatura jako pomocník při hledání vhodných

Více

Systémy politických stran základní klasifikace a typologie

Systémy politických stran základní klasifikace a typologie Systémy politických stran základní klasifikace a typologie Obsah bloku Co to je systém politických stran vymezení a kritéria pro třídění Faktory ovlivňující podobu stranického systému Technické ústavní

Více

Postoje občanů k fungování demokracie v ČR únor 2014

Postoje občanů k fungování demokracie v ČR únor 2014 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Postoje občanů k fungování demokracie v ČR

Více