ROČNÍK 4 9 Kč (PŘEDPLATNÉ 8 Kč) ČÍSLO 13 Autoškola PEML VÍTEZOVÉ SOUT ŽE O POUKÁZKY DO PIVOVAREK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROČNÍK 4 9 Kč (PŘEDPLATNÉ 8 Kč) 6. 4. 2010-11. 4. 2010 ČÍSLO 13 Autoškola PEML VÍTEZOVÉ SOUT ŽE O POUKÁZKY DO PIVOVAREK"

Transkript

1 ROČNÍK 4 9 Kč (PŘEDPLATNÉ 8 Kč) ČÍSLO 13 Autoškola PEML Autoškola, která u í! Pražská 12, P elou, Tel.: SANACE SKLÁDKY V LUKAVICI JE UŽ VE DRUHÉ POLOVIN VÍTEZOVÉ SOUT ŽE O POUKÁZKY DO PIVOVAREK str. 2 str. 4 str. 8 TORF DOMA PODLEHL CHRUDIMI 1 : 17 INZERCE PARDUBICE - Rada m sta odvolala na svém úterním zasedání Hanu Vi íkovou z funkce editelky p ísp vkové organizace Sociální služby m sta Pardubic. Zárove vyhlásila výb rové ízení na nového editele. Vi íková ve funkci kon í k 30. dubnu, do jmenování nového editele bude organizaci ídit dosavadní vedoucí Domova pro seniory U Kostelí ka Petr Krej í. Rada se rozhodla odvolat dosavadní editelku SSmP kv li n kolika pochybením. Prvním byla nesrovnalost v údajích o vyplacených odm nách za rok P i studiu protokolu o kontrole provád né krajským ú adem a m stem jsme zjistili, že doklady o mzdách, p edložené kontrolní komisi nesouhlasí s mzdovou inventurou, kterou si m sto jako z izovatel vyžádalo už v roce 2009, ekla nám stkyn primátora Št pánka Fra ková. U ekonoma organizace byla v inventu e uvedena ástka o korun nižší, než mu byla v roce 2008 skute n vyplacena. Dalším pochybením editelky KORUPCI. Rada m sta odvolala editelku sociálních služeb Vi íkové bylo podle nám stkyn nesprávné vykazování kapacity sociálních služeb p i žádosti o dotace z ministerstva práce a sociálních v cí. Nevím, zda to bude mít pro organizaci n jaký d sledek, nicmén já jsem k paní editelce po zjišt ní t chto pochybení ztratila d v ru a navrhla její odvolání, dodala nám stkyn s tím, že podle jejích informací ekonomický nám stek v SSmP kon í sv j pracovní pom r ke 30. dubnu. Zm nám v SSmP p edcházela spole ná kontrola krajského ú adu a m sta, která m la za cíl prov it, zda byl dosažený hospodá ský výsledek SSmP v roce 2008 v souladu s hospodá ským výsledkem vykázaným. Z kontroly vznikl pouze protokol, který nebyl projednán s kontrolovanou organizací, ani z n j nevzešly žádné záv ry i opat ení. M sto si proto najalo externí rmu a požádalo ji o zhodnocení protokolu. Chceme v d t, jak závažná jsou zjišt ní kontrolní komise uvedená v protokolu i to, jaká opat ení je t eba v organizaci provést, vysv tlila nám stkyn. Se záv rem auditora, který na základ protokolu z kontroly v SSmP nezjistil závažná, ale spíše formální pochybení, se dnes seznámila rada i zastupitelstvo m sta. Projednáním v rad a zastupitelstvu kauzu nepovažuji za uzav enou. Dle doporu ení auditora by m lo dojít k jednání kontrolní komise za ú asti zodpov dných osob bývalého a sou asného z izovatele (Pardubický kraj a m sto Pardubice). Na n m by m la být objektivn a za všestranné sou innosti posouzena v protokole sepsaná zjišt ní a celý protokol dle zákona o státní kontrole uzav en, zd raznila nám stkyn Fra ková. Vzhledem k tomu, že protokol z kontroly, obsahující i citlivé osobní údaje, byl vyv šen v interním informa ním systému krajského ú adu, kde k n mu m lo p ístup kolem 400 pracovník, pov ila rada m sta vedoucí odboru komunitních služeb k podání podn tu editeli krajského ú adu prov it, zda vyv šením na intranetu nedošlo k neoprávn nému nakládání s osobními údaji. NATAŠA HRADNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY JAKO V PARDUBICKÉM KRAJI. Velikono ní zvyky se dnes udržují p evážn na venkov, ve m stech dnes již koledníky tém nepotkáme. V malebné vesni ce Týniš sko, které leží na b ehu Lou né, nedaleko Zámrsku trvá oslava Velikonoc n kolik dní. Nejprve chodí vesnicí Jidáš a v pond lí pak všichni chlapi koledují. Foto: SVATOPLUK KODET Filmový úterek z íše div HOLICE - V úterý 6. dubna v 17 hodin se v kinosále KD patrn budou odehrávat divy. Možná, že si vzpomenete na knihu Carrolla Lewise Alenka v íši div s bílým králíkem, bláznivým Klobou níkem, s gurkami Tydlidým a Tydlidum... Recense íkají, že by se autor divil, co s jeho dílem ve lmu téhož názvu ud lal režisér Tim Bustar a hlavní p edstavitelé - Mia Wasilovska a Johny Deep. Avšak k návšt v kina v ele zvou. (mkm) Holické jevišt HOLICE - Divadelního soubor KD Holice p ipravuje na sobotu 10. dubna v hodin premiéru hry Kráska z Leenane v režii Jitky Jura kové. P edstavení je v cyklu ABO, zbylé vstupenky jsou v p edprodeji. (mkm) Lídr kandidátky Strany práv ob an Zemanovci v Pardubickém kraji je známý komunální politik a dlouholetý starosta Chrasti Tomáš Vagenknecht. Prezident eské stomatologické komory Pavel Chrs (na snímku vpravo) navštívil v t chto dnech Pardubice, aby zde jednal s místními zuba i o plánovaných zm nách v úhradové politice. Na snímku Svatopluka Kodeta Pavel Chrst se známým pardubickým zuba em Tomášem Rejdou. Rozhovor p ineseme v n kterém z p íštích ísel. Podpora za ínajícím v ela m Zleva hejtman Radko Martínek, tisková mluv í Magalena Navrátilová a radní Václav Kroutil. Foto: SVATOPLUK KODET PARDUBICE - Op t podpo íme za ínající v ela e. Poskytneme jim neinvesti ní dotaci na to, aby rozší ili v ela skou základnu, zvýšili po et v elstev na území našeho regionu a tím i zlepšili opylení kulturních i plan rostoucích rostlin, uvedl radní Václav Kroutil. Z celkového po tu 59 žádostí doporu ila výb rová komise ke schválení dotaci ty iceti za ínajícím v ela m. Ti obdrží maximáln 12 tisíc korun. Celkem rozd líme 480 tisíc korun, dodal radní Kroutil. Nejmladší v ela ce je 19 let a nejstaršímu za ínajícímu v ela i je 64 let. (zr) Turisté si váží podpory Pardubického kraje PARDUBICE - Celostátní konference Klubu eských turist (K T) volila o víkendu nové vedení. V ele z stává i nadále Jan Stráský. Delegáti se v aule univerzity v novali p íprav sv tového srazu turist Eurorando 2011 ve špan lské Andalusii, kam povezou vzorek vody z eky Moravy, která pramení na Králickém Sn žníku. P íští rok je totiž vyhlášen jako mezinárodní rok vody. Turisté také vyzdvihli podporu Pardubického kraje. Letos obdrží na obnovu a kontrolu zna ení turistických tras 480 tisíc korun. P íští rok byl vyhlášen rokem vody. Její istota a také nedostatek pitné vody si zaslouží pozornost každého z nás, zd raznil radní Pardubického kraje zodpov dný za cestovní ruch Miroslav Stejskal. Kvalitní pitná voda schází nejen v n kterých rozvojových zemích, ale stále více se dotýká ady obcí v naší republice. Je ur it dobré, že práv turisté na uvedený problém upozor ují, dodal radní Stejskal. Uvedl, že široká základna turistiky umož uje ší ení této myšlenky mezi lidmi nejen zde, ale i jinde ve sv t, proto Pardubický kraj podpo í mezinárodní akci Eurorando 2011, jejímž tématem je práv voda. T ší m, že vzorek vody z eky Moravy p isp je k dalšímu ší ení osv ty o našem kraji v zahrani- í a p isp je k v tšímu pov domí o regionu pod Králickým Sn žníkem. Práv z této oblasti p ed lety odvezli turisté žulový kámen do Štrasburku, kde p ipomíná náš vstup do Evropské unie. V Pardubickém kraji pracuje 30 odbor Klubu eských turist. Letošní nejv tší akcí je 12. letní turistický sraz v Poli ce, který se koná v termínu od do (mag)

2 STRANA 2 ÚTERÝ 6. DUBNA 2010 K v ci U milión se korunová d slednost vytrácí Miroslav Vá a, poslanec Parlamentu R za SSD Pardubice - Pardubický kraj proplatil vloni takzvané regula ní poplatky ve zdravotnictví ve výši 34 milión korun. Pravicoví politici to íslo opakují, zd raz ují a erven podtrhávají. Tvá í se, jako by sociální demokracie tyto peníze ukradla, zpronev ila a prošustrovala. Souhlasím s tím, že to nejsou malé peníze a daly by se využít lépe. Sta ilo by, kdyby poslanci ODS nezablokovali zrušení t chto nesmyslných a nespravedlivých poplatk. Trvají na nich jako berani, p estože se opakovan prokázala jejich nesmyslnost a asociálnost. Zdánlivý efekt m ly jen n kolik týdn. Do d sledku vzato jsou protiústavní, protože všichni máme právo na bezplatnou léka skou pé i. Mimochodem, sou- asné vedení kraje zárove ušet ilo trnáctinásobek vy ítané ástky, když nechalo p ekontrolovat n která výb rová ízení na velké investice kraje a s dodavateli pak podepsalo nové smlouvy. Podobné peníze by se jist našly i v zakázkách m sta Pardubic a dalších m st. V politice ob as projdou neuv iteln drzé teze. Je t eba od lidí d sledn vyžadovat t icet korun za to, že si dovolí vzít za kliku ordinace. V p ípadech sporn proinvestovaných milión z kapes da ových poplatník, p i prodeji lukrativních m stských pozemk v centru Pardubic na Masarykov nám stí za sm šné t i stovky za metr, se d slednost vytrácí. Vra me Velký pátek mezi svátky Roman Línek, nám stek hejtmana pov ený jeho zastupováním Pardubice - Velký pátek jako státní svátek. Toto téma tém každoro n otevírají okolo nejkrásn jších dn v roce politici, rodiny, pracující, zam stnavatelé, noviná i, ale i pr zkumy. Podle nich by den volna na Velký pátek p ivítalo více jak šedesát procent dotázaných. Ne každý si však dokáže Velikonoce spojit s k es anskou tradicí, která pat í k základ m evropské civilizace. Ale a už lidé slaví Velikonoce jako vítání jara nebo v n m vidí duchovní p esah, pat í myšlenky o Velkém pátku jako státním svátku mezi oprávn né. V minulosti totiž tento den mezi ty významné pat il, nicmén komunistická diktatura ho za adila na ernou listinu. Po revoluci už se mezi ostatní dny volna nevrátil. P itom podle tradice bylo na Velký pátek zakázáno pracovat na poli a nesm lo se hýbat se zemí, aby se nerušil klidný odpo inek Ježíše. V ad evropských zemí proto Velký pátek mezi státem uznávané svátky pat í. U soused ho slaví nap íklad v Bavorsku, Sasku nebo na Slovensku. U nás ho stále prožíváme jako jiné pracovní dny, ale v ím, že t eba v p íštím roce se eským zákonodárc m už v novém složení poda í p idat Velký pátek na seznam mezi dosavadních dvanáct významných svátk. Bezesporu si to zaslouží. Roman-linek.cz, Rada schválila erpání p j ky z Evropské investi ní banky PARDUBICE - Rada kraje projednala koncem týdne druhou alokaci úv ru, kterou Pardubickému kraji poskytne Evropská investi ní banka (EIB). P j ka, která se tak do erpává na plnou výši, umožní realizaci investi ních projekt v celkové výši 4 miliard korun, bude p edevším využita na modernizaci silni ní sít, ekl p edkladatel návrhu nám stek hejtmana Roman Línek. Na projekty ko nancované z evropských fond bude celkem vynaloženo 2,405 miliardy korun a na investice ur- INZERCE ené Pk 1,665 miliard korun. Finan ní krytí je zajišt no jednak úv rem poskytnutým EIB ve výši 1,2 mld. K, dále dotacemi z fond EU, které iní na jednotlivé projekty zpravidla 85 procent celkových uznatelných náklad a zbývající ást tvo í povinná nan ní spoluú- ast státního rozpo tu a Pardubického kraje. Úv rový projekt je ur en p edevším na modernizaci silni ní sít, na úspory v oblasti energetiky, dále do školství, zdravotnictví a sociálních služeb apod. uvedl nám stek hejtmana Roman Línek. (mag) Sanace skládky v Lukavici vstoupila do druhé poloviny Velikono ního jarmarku ve Svin anech na P elou sku se zú- astnil i krajský radní pro zem d lství a venkov Václav Kroutil. M stský ú ad získal ocen ní MORAVSKÁ T EBOVÁ - Ve t etím ro níku celorepublikového srovnávacího výzkumu M sto pro byznys byli zam stnanci ú adu ocen ni st íbrným umíst ním, ímž získali nejlepší umíst ní z celého Pardubického kraje. Pracovníci ú adu využívají moderní informa ní a komunika ní technologie, dosahují vysoké úrovn kvality poskytovaných služeb klient m a tím napomáhají snižování jejich zatížení. Výzkum probíhal formou simulovaného mailového dotazu ktivního ob ana dle standardu metodiky Mystery mailing. Fiktivní podnikatel zaslal dotaz na danou místní samosprávu. Na základ získaných odpov dí byla vyhodnocována jejich úplnost na všechny položené otázky a následn rychlost odpov di. (VeP) Oprava mostu s úplnou uzavírkou LÁNY Až do 31. kv tna si vyžádá oprava mostu p es potok Bylanku na silnici III/340 úplnou jeho uzavírku. Holická stavební rma PVJ consult a.s. zde totiž zahájila stavební práce. Dle projektu budou odstran ny živi né povrchy a vyztuženy základy mostní konstrukce. Projet rovn ž po ítá s hydroizolací, novým povrchem komunikace, novým zábradlím a rozší ením nájezd na most. (pav) Veletrh pro seniory a handicapované CHRUDIM/LYSÁ NAD LABEM - Turistická oblast Chrudimsko Hlinecko se ve dnech dubna bude prezentovat na výstav Senior Handicap v Lysé nad Labem. Výstava je o síle odhodlání p ekonávat p ekážky, žít plnohodnotný život navzdory postižení i vyššímu v ku, ímž se již stala vyhledávanou akcí u všech v kových kategoriích. Základ odborné ásti výstavy budou tvo it prezentace pom cek a služeb pro r zné handicapy, odborné seminá e, zdravotní poradny a prezentace za ízení sociální pé e. Nedílnou sou ástí výstavy Senior - Handicap: aktivní život se stala samostatná a unikátní výstava ze sout že Šikovné ruce našich senior. (VeP) K v ci Fischerova nebo Paroubkova vláda? Ladislav Libý, poslanec P R za ODS a Pardubický kraj Chrudim - Kabinet Jana Fischera není bezesporu vládou špatnou, ale rozhodn ne úpln apolitickou vládou odborník a dokonalých ú edník. Vládu, jak je ve ejn známo, podpo ily t i strany (ODS, Zelení a SSD) a rovnom rn tam jmenovaly své ministry a celkem logicky p es své zástupce prosazovaly i své zájmy. Jan Fischer se postupn rozkoukal a p estával být loutkou uvedených stran a musím íct, že mi to bylo v n kterých sm rech i sympatické. Bohužel, v posledních m sících ukázal, že ím dál tím více podléhá nejsiln jší opozi ní stran SSD. Nejd íve tím, že umožnil kandidaturu ministrovi vnitra Martinovi Pecinovi za sociální demokracii v Praze a stejnou nabídku dal i Janu Kohoutovi v Plzni (tam ho však místní politici SSD odmítli). Je to nepochybn porušení všech dohod, které byly u in ny a využívání populárních ministr v kampani. ODS takovou v c neud lala a jsem p esv d en, že by ji n která jména typu paní ministryn Juráskové i pana ministra Janoty ve volbách mohla výrazn pomoci. Op t se potvrdilo, že Paroubek a spol. ud lají pro vít zství vše a vidina k esel ve vlád je pro n vším, dohoda nedohoda. Poslední kapkou pak bylo, když za ministra Dusíka (jmenován Zelenými) pan premiér Fischer navrhl a do ú adu dovedl sociální demokracií nominovaného ministra zem d lství Šebestu, který nejenom, že nemá o životním prost edí ani pon tí, ale zárove tak posiluje roli Paroubka a SSD v této nezávislé vlád. Pan Paroubek nám tak díky panu premiérovi, který balancuje na hran mezi ob ma velkými politickými stranami (a není mu co závid t), už tém skryt vládne a ile se p ipravuje na p evzetí moci spole n s komunisty. Tam však už o žádný balanc nep jde, pokud se tedy všichni nepokusíme této variant, která velmi reáln hrozí, zabránit. INZERCE LUKAVICE - Mezi nejv tší ekologické zát že v Pardubickém kraji pat í bývalá skládka pr myslového odpadu v Lukavici. Ze skládky u obce na Chrudimsku odvezly do dnešního dne nákladní vozy více než 24 tisíc tun kontaminované zeminy. Za likvidaci nebezpe ného odpadu zaplatí Pardubický kraj 80 milion korun. Na tuto akci vydalo kladné rozhodnutí Ministerstvo životního prost edí. Celkem 85 procent náklad poskytne kraji po podpisu smlouvy Státní fond životního prost edí. Dodavatelské rm, kterou je Sdružení Baueko Lukavice, zbývá p t m síc na to, aby odt žila starou ekologickou zát ž a lokalitu op tovn zrekultivovala. Stará ekologická zát ž pochází z p elomu padesátých a šedesátých let 20. století, kdy byl vyt žený písník zavezen tzv. kyselými asfaltovými gudrony, což byl v té dob odpad ze zpracování ropy v nedalekých Pardubicích, uvedl radní Václav Kroutil zodpov dný za zem d lství, životní prost edí a venkov. Dalším ne ízeným skládkováním popílk a nepromyšlenou rekultivací skládky byly sice kyselé asfaltové gudrony skryty lidským zrak m, avšak tlak nadložní ty metrové rekultiva ní vrstvy na plastické podloží zp soboval permanentní únik nebezpe ných jed do okolí. Zne išt no bylo široké okolí skládky. Jedy prosakovaly do Lukavického potoka, odkud se dostávaly do eky Chrudimky. Tisíce tun ropných odpad skon ily na ízené skládce nebezpe ných odpad. Jak uvedl Jan Kašpar ze Sdružení Baueko, t žbu ukon ili díky mimo ádnému nasazení techniky a p íznivému po así již v polovin února letošního roku. V sou asnosti se pracovníci rmy zam ili na rekultivaci skládky. Pardubickému kraji se poda ilo zlikvidovat skládku pr myslových odmaš ovadel v Boru u Skut e na Chrudimsku a v Hodonín zase úložišt agrochemikálií (nap íklad pesticidy). Už d íve kraj vy istil zamo ený areál bývalé Tesly v Pardubicích, také zneškodnil nelegální sklad nebezpe ných chemikálií ve Chvaleticích. (mag) Tak jako každý rok i letos p ipravil klub skalni ká n kolik prodejních výstav pro širokou ve ejnost. Jako první se chystá Malá jarní výstava, kde p stitelé klubu vystaví asn kvetoucí hajní rostliny, skalni ky a cibuloviny. Výstava se koná 8. a 9. dubna ( tvrtek a pátek) od 8 do 17 hodin v zahrad Národního institutu pro další vzd lávání v centru Pardubic, Za pasáží. (VeP) PARDUBICKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD oznamuje en ro o zen na obsazení funkce: e oucí o boru soc níc cí Bližší podmínky naleznete na úřední desce v Jiráskově ulici č. 20 v Pardubicích a na internetové adrese

3 ÚTERÝ 6. DUBNA 2010 STRANA 3 Zemanovci t sn pod deseti procenty Volební pr zkumy p isuzují v posledních dnech Stran Práv Ob an Zemanovci (SPOZ) necelá ty i procenta volebních preferencí. Spekuluje se, že ím v tší sousto je z volebního kolá e ukousnuto, tím více milion musela doty ná strana do pr zkumu nasypat. SPOZ se od takových praktik distancuje a miliony k ohlupování ob an nepoužívá. V Pardubickém kraji si však nechala v rámci svých možností zpracovat na pom rn velkém množství respondent vlastní pr zkum, který p ed il všechna o ekávání. Preference SPOZ se tu pohybují t sn pod deseti procenty. Není se emu divit. Ve velice krátké dob vzniklo v Pardubickém kraji 15 místních organizací SPOZ, které ítají dohromady 145 len. Tím se m že v kraji pochlubit málokterá strana. Nám však nejde o chlubení, nýbrž o zm nu dlouhodob neuspokojivé politické situace v zemi a návrat k odkazu sametové revoluce. Chceme ob an m umožnit p ímou volbu starost, primátor, hejtman i prezidenta a více je zapojit do rozhodování o svých záležitostech. Jsme proti snižování daní, ale i proti zvyšování sociálních dávek, odmítáme v dob ekonomické krize sociální úplatky voli m. Chystáme se proto v Pardubickém kraji na slušnou kontaktní kampa plnou pádných argument, kterou odstartujeme ve dnech 16. až 19. dubna p íjezdem p edsedy strany Miloše Zemana v jeho dnes již kultovním autobusu Zemák. Na jeho palub nebude chyb t ani krajský lídr Zemanovc Tomáš Vagenknecht. Není naším cílem plýtvat energií p i napadání politických soupe, ale vyslat jasný signál ke zm n p i pohledu na pr zkumy, které neodpovídají realit. Mgr. Zden k Štengl, p edseda SPOZ Pardubického kraje PRAHA - Pardubický kraj se stal pilotním regionem, ve kterém se uskute nila studie proveditelnosti zavedení mýtného na silnicích II. a III. t ídy, o jejíž záv rech v sídle kraje v polovin února jednali odborníci z oblasti silni ního hospodá ství. Výnosy ze zavedení mýtného budou sloužit výlu n k odstra ování poškození zp sobeného nadm rnou zát ží z kamionové dopravy. Nejedná se o ekonomický pro t, je to spíš regula ní prvek sloužící k tomu, aby v krátké dob nebyly silnice zdevastovány. Diskuze o možnosti zpoplatn ní krajských silnic pro dopravu nad 3,5 tuny se nyní posunula o kr ek dál, když se na ministerstvu dopravy uskute nilo jednání ministra Gustáva Slame ky s p edsedou Asocicace kraj R a hejtmanem Jihomoravského kraje Michalem Haškem. Sou ástí jednání byla prezentace záv r zmín né studie, se kterou do Prahy p ijel editel Správy a údržby silnic Pardubického kraje Miroslav N mec a zástupci spole nosti, která se spolupodílela na vypracování studie. P edseda Asociace kraj R Michal Hašek, který zárove ídí i její komisi pro dopravu, se seznámil se záv ry studie a s ministrem Gustávem Slame kou se dohodli na vzniku spole né pracovní skupiny, která bude shromaž- R žovka v novém kabát CHRUDIM Rada m sta schválila výsledky výb rového ízení na akci Oprava fasády a klempí ských prvk na budov Základní školy. p. 6 R žovka. Do výb rového ízení se p ihlásilo celkem 6 zájemc. Pro m sto nejvýhodn jší cenovou nabídku ve výši tém tisíc korun v etn DPH p edložila pražská spole nost s ru ením omezeným DDF EUROSTAV. M sto na tuto investi ní akci zažádalo o dotaci z Programu regenerace m stských památkových rezervací a m stských památkových zón na rok 2010 ve výši tisíc korun. (pav) P EDPLA TE SI TÝDENÍK za 416 K na rok tel O mýtném na krajských silnicích se jednalo na ministerstvu ovat podklady k budoucímu rozhodnutí vlády a kraj v této otázce. Prezentace by se podle hejtmana Haška m la uskute nit také na n kterém z dalších zasedání Rady Asociace kraj R, tedy p ed všemi hejtmany. Jsem rád, že studie byla nyní prezentována, bude prezentována p ed dopravní komisí Asociace kraj, uvidí ji také všichni hejtmané a v ím, že vznikne pracovní skupina, která p ipraví do budoucna konsenzuální model fungování mýtného na krajské silni ní síti, ekl po skon ení jednání na ministerstvu Michal Hašek. Podle jeho názoru je p íprava zavedení mýtného na krajských silnicích pro dopravu nad 3,5 tuny p ibližn v polovin. S výsledkem jednání na ministerstvu dopravy je spokojen i Jan Tichý, nám stek hejtmana Pardubického kraje zodpov dný za dopravu, dopravní obslužnost a investice a zárove místop edseda Komise pro dopravu Asociace kraj R. Jsem rád, že myšlenku zavedení mýtného na silnicích II. a III. t ídy pro dopravu nad 3,5 tuny si za ínají osvojovat i další kraje, že pro tuto myšlenku byl získán i p edseda Asociace kraj a že se zdá, že by se mohl nastartovat pot ebný legislativní proces, konstatoval Tichý. Podle názoru obou politik, jak jihomoravského hejtmana Michala Haška, tak nám stka hejtmana Pardubického kraje Jana Tichého, by na proces p ípravy zavedení mýtného na krajských komunikacích nem ly mít vliv nadcházející volby a p ípadné zm ny v politických reprezentacích. Jsem p esv d en, že na to, o em jsme jednali s panem ministrem, volby mít vliv nebudou. To, že chceme získat maximum podklad p ed rozhodnutím, zda se zavede mýto na krajské silnice, s tím po ítáme, a tady bude jakákoliv vláda. Koneckonc, ty debaty za- aly ješt v dob, kdy tady byla pravicová Topolánkova vláda a jako hejtmani jsme je bez problém vedli, uvedl Michal Hašek. S jeho názorem se ztotož- uje i Jan Tichý: Vid l bych to stejn jako v p ípad do nancování železni ní dopravy, kdy se celá v c naprosto odpolitizovala. Spíš bych vid l problém s n kterými dopravci, kte í po nezpoplatn ných komunikacích objížd jí ty úseky, na kterých se platí. Ti se budou zavedení mýta bránit. Doufám, že a budou na rozhodujících místech lidé z jakékoliv strany, že to budou lidé odvážní, kte í pochopí, že pokud tento krok neud lají, budeme mít v blízké budoucnosti silnice v takovém stavu, že je za naše prost edky nebudeme schopni opravit. (mag) Žáky i pedagogy motivují úsp chy absolvent Dotace do prodejen PARDUBICE - Z Programu obnovy venkova bude rozd leno 47 milion korun na 9 dota ních titul. Na venkovské prodejny jsme vy lenili 828 tisíc korun, což je dva krát více pen z než v minulém roce. Vyšší ástka v krajském rozpo tu vypovídá o tom, že roste zájem o tento dota ní titul, ekl radní zodpov dný za zem d lství, životní prost edí a venkov Václav Kroutil. P ísp vek na hospoda ení v lesích, ástku 2,795 tisíc korun, rozd lí Pardubický kraj mezi 135 žadatel. V tomto období pokládám obnovu les za d ležitou. V zimním období utrp ly nejvíce škod zejména borové porosty. O nan ní prost edky na protipovod ová opat ení požádalo 65 subjekt, mezi žadatele komise rozd lila 51 milion korun. (red) PARDUBICE - Talent, zdravá ctižádost i nezm rná v le p ivedly Janu Springerovou z Pardubic, absolventku St ední školy služeb, obchodu a gastronomie Hradec Králové, k úsp šné soukromé praxi i skv lým úsp ch m v mezinárodních sout žích. O uplynulém víkendu tato sympatická dívka obsadila výborné šesté místo na Mezinárodním mistrovství v make-upu v n meckém Düsseldorfu, kam postoupila z b eznové sout že vizážist s názvem Olympia Czech Make Up Master Vlase v Brn. Také o své zkušenosti ze školních let, i o propojení teorie s praxí, hovo ila nedávno s lenkou Rady Pardubického kraje zodpov dnou za školství, kulturu a památkovou pé i Janou Pernicovou. Jana Springerová se po ukon ení studia za- ala pln v novat profesionální práci kosmeti ky a vizážistky. Provozuje vlastní salon a krom ú asti v sout žích spolupracuje se svými bývalými u iteli p i výchov budoucích kosmeti ek. Sleduji moderní trendy v oboru a dále se vzd lávám, prozrazuje Jana recept na úsp ch. P istupují-li stejn ke své práci i u itelé a mistrové ve st ediscích praktické výuky, jsou i jejich žáci lépe p ipraveni pro budoucí povolání. Myslím, že by od t etího ro níku m la v u ebních osnovách p evažovat praktická innost, uvítala bych také více odborných p ednášek vedených zkušenými dermatology, vidí nutné zm ny v systému odborné p ípravy budoucích kosmeti ek Jana Springerová. Podobná setkání jsou pro radní Janu Pernicovou velice cennou zkušeností. Dozvídám se, jak se absolventi st edních odborných škol a u iliš uplat ují na trhu práce a jak s odstupem asu hodnotí úrove výuky ve školách, které je mají p ipravovat pro praktický život, íká radní Jana Pernicová. Dosáhne-li absolventka takových úsp ch, jako nap íklad Jana Springerová, pak je to bezesporu úžasná motivace pro žáky i jejich pedagogy, dodává. Profesionální úsp chy Jany Springerové: Dvojnásobná vít zka Kalibr cupu, juniorská mistryn R, juniorská vicemistryn R, dvojnásobná vicemistryn R, v roce 2006 reprezentovala eskou republiku na mistrovství v Turecku, kde zvít zila a získala zvláštní cenu poroty, v roce 2010 obsadila 6. místo na mezinárodní sout ži v make-upu v Düsseldorfu. IVAN HUDE EK Nejde jen o volební program, ale o jeho reálnost PARDUBICE - O sou asné politické scén, blížících se volbách a svých senátorských šancích jsme hovo ili se senátorem za ODS Ji ím St íteským. Co íkáte sou asnému politickému d ní v ODS? Sou asné d ní je poznamenáno zm nou na funkci lídra. Jsem p esv d en, že je to dobrý krok. Mirek Topolánek nezvládl funkci politické špi ky. Po ítám s tím, že toto nám pom že a jak znám Petra Ne ase, tak si s danou funkcí poradí a pokusí se zachránit pošramocenou pozici politické strany. Jsem p esv d en, že strana má dobrý politický program a chceme zastavit rozdáva ný systém, který p edstavuje konkuren ní strana SSD. Jak byste zhodnotil své šestileté p sobení v senátu? Myslím si, že nejsem ten, který by m l hodnotit sám sebe. Z mého pohledu šlo o velmi zajímavé a náro né období. První Poslanecký den Miroslava Váni VRANOVÁ LHOTA - Ve tvrtek navštívil poslanec Miroslav Vá a Armaturku ve Vranové Lhot. Závod postavený v šedesátých letech zam stnává 160 lidí a od letošního roku má novou výrobní halu. Poslanec s doprovodem si prohlédl provoz, zajímal se o uplatn ní výrobk na trhu a výchovu nových technických kádr. Podle vyjád ení editele závodu Josefa Friedla je práv výchova kvalitních pracovník nejv tším problémem a je t eba co nejrychleji ešit stav u ovského školství. V záv ru návšt vy se setkal se zdejší starostkou Marií Vychodilovou, se kterou jednal o nan ních problémech malých obcí. (JaMa) Mezinárodní lmový festival Febiofest PARDUBICE - Prestižní lmová slavnost ur ená široké ve ejnosti, se bude v Pardubicích konat od 7. do 11. dubna v CineStar Pardubice. Letošní pardubická ást p ináší celkem dvacet snímk v pr b hu p ti dní. Ke slavnostnímu zahájení 11. dubna od 20 hodin byl vybrán snímek Alice Nellis s názvem Mamas & Papas pojednávající o dvojicích, které eší otázky cht ného i necht ného rodi ovství. Na návšt vníky pardubického Febiofestu ekají divácký hit Sundance a jeden z nejvíce oce ovaných amerických nezávislých lm lo ského roku 500 dní se Summer, který ve form komedie vypovídá o prom nlivých náladách vztahu a jeho projekce je plánovaná 8. dubna od 20 hodin. Pardubický Febiofest bude mít svoji premiéru díky alternativní scén v komorních prostorách Divadla 29. Alternativní program otev e ve tvrtek 8. dubna drama lásky, žárlivosti a smrti špan lské cikánky s názvem Carmen. Na záv r regionálního febiofestu byla vybrána mimo ádná projekce lmu Jana a Adama Novákových Ob an Havel p ikuluje, který bude promítán 11. dubna ve sladovn pardubického pivovaru za p ítomnosti Pavla Landovského. (VeP) dva roky jsem byl zárove primátorem, kde jsem mohl být m stu velmi nápomocen, a pro Pardubice toto skloubení pozic m lo p ínos. Druhé dva roky byly ješt zajímav jší. Dostal jsem se do prestižního výboru senátu, do výboru pro hospodá ství, zem d lství a dopravu. Byla zde možnost mluvit do hospodá ského vývoje i do ur itých zákon. Poslední rok jsem p edsedou komise pro práci v senátu, která eší vnit ní chod senátu jeho vnit ní organizaci. P i této p íležitosti mám více asu v novat se Pardubicím, které jsou pro m na prvním míst. Snažil jsem se do ady v cí zasáhnout, a už šlo o zdejší ODS nebo radnici. P iznám se, že v t ch nejd ležit jších v cech naprosto neúsp šn. Co považujete za svoji nejv tší prohru? Nejv tší prohrou pro m je, že se mi nepoda ilo ovlivnit výši dan z nemovitosti pro pardubické ob- any. Ta je nyní ty násobná. Kolegy jsem prosil, abychom vrátili da na p vodní výši, le neúsp šn. Jde o krok proti ob an m i podnikatel m, kte í vlastní nemovitosti. Odporuje to i mému p esv d ení, protože nechci, aby ob- ané byli trestáni za úsp ch. Co íkáte Vaší nominaci do Senátu, p ijmete ji? Ano, tato nominace m velmi pot šila a rád ji p ijmu. Pot šilo m i to, že moje nominace byla podpo- ena 92 procenty hlas. M l bych být spokojený, ale p esto by m profesn zajímalo, co mohu zlepšit, aby moje nominace byla stoprocentní. Rád p ijmu oprávn nou kritiku a jsem naklon n diskuzi. Jak se chystáte na volby? Chystáme volební štáb. Letošní volby budou velmi náro né. Chci vsadit na to, co umím, co znám. Na to, co jsem schopen zorganizovat a chci zúro it dlouhodobé zkušenosti, které jsem na erpal ve vrcholné politice. Nemám žádné velké ambice, chci se pln v novat tomuto regionu. V Pardubicích jsem se narodil a jsou pro m vším. Co byste rád vzkázal voli m? Apeloval bych na rozum voli. Nejde sázet na líbivou politiku. Jde o program a jeho reálnost. Aby m li na pam ti, že se musí pracovat stále a strana, která jim zaru í nejlepší podmínky pro práci, je ta nejlepší. Pak už vše záleží na snaze a pracovitosti každého. (jit)

4 STRANA 4 ÚTERÝ 6. DUBNA Kulturní servis M stské divadlo 6. a h. W. Spier P. Fischer: istírna. Sou asná n mecká groteska h. G.Feydeau: Brouk v hlav. Nejlepší komedie neklepšího fracoouzského komediografa h. P. Shaffer: Amadeus h. P. Shaffer: erná komedie. Situa ní komedie na druhou. 10. a h. P. Shaffer: Amadeus. Proslulá hra, strhující téma, silné emoce, zápas o nesmrtelnost. Jevištní zkušebna h. P. Vogel: Nejstarší emeslo. Groteskní komedie o sexu v každém v ku. Divadlo Exil h. Dámská šatna ( inohra) h. Noci letné lásky ( inohra) DK Dukla h. Perníková chaloupka (loutkové divadlo Radost) h. Ferda Mravenec (hostuje Hálkovo divadlo) Kulturní centrum Pce h. Tane ní show C.U.L.8er (balet/tanec) h.Ve ersdechovkou (koncert). Východo eské muzeum VÝSTAVY: Do MUSICA ETNICA hudba jako zrcadlo kultur. Do VÁŽKY ESKÉ RE- PUBLIKY VE FOTOGRAFII vážky jsou od nepam ti symbolem jemné elegance a nep ekonatelného leteckého um ní. EXPOZICE: rytí ské sály pardubického zámku; eské sklá ské tvorby; pohlednic Orbis pictus; zbraní; numismatická expozice Peníze v echách ; p íroda východního Polabí; expozice hra ek Bylo, nebylo. P EDNÁŠKY: cyklus p írodov dných a cestopisných p ednášek h. J. Ohryzek: Putování za kv tenou TUREC- KA. P ednáškový cyklus o historii létání nejen v Pardubicích: Petr Bo ek a Jan Bedná : Pardubické letání mezi sv tovými válkami. Klub p átel Pardubicka Hezky esky PARDUBICE - Nella Mlsová z hradecké univerzity bude hostem programového cyklu Hezky esky. V podání Mlsové si p íznivci literatury a výtvarného um ní vyslechnou p ednášku v novanou výro í úmrtí významného eského um lce. Název p ednášky zní: Josef apek - starší bratr, vybrané fragmenty ze života a díla Josefa apka. Za átek p ednášky, která se koná 6. dubna v Dom hudby je od 17 hodin. (red) Hovory o Pardubicku: Beseda o po átcích Pardubic aneb za ínají Pardubice v Pardubi kách? Hostem bude archeolog Tomáš urda z Národního památkového ústavu. Vždy od 17 hod. v p ednáškovém dále Pardubického kraje v informa ním centru vedle Zelené brány. Lázn Bohdane Kulturní program: h. Výtvarná dílna kuku i né šustí h. Jakub Pustina Italské a špan lské písn h. Zdraví ukryté v káv h. Tane ní ve er s kapelou UNI STAR h. Tane ní ve er DUO SKARABEUS h. Výlet Kladruby. D m kultury Holice KINO: h. Alenka v íši div. Divadlo: h. Kráska z Leenane ( inohra) h. Františkovo arování s Majdou (d tské divadlo). P elou KINO: h. Kniha p ežití (ak ní) h. Pouta (drma/thriller) h. Scooby Doo: Zimní superpes (anim.) D m kultury Chvaletice KINO: h. ALvin a Chipmunkové 2 (komed.) Chrudim A už tu zase máme Velikonoce. Pro n koho svátek jara, pro n koho nejvýznamn jší k es anské svátky, pro n koho období gruntování i prací na zahrádkách a pro n koho dny oddychu. Pro mne osobn jsou to nejvýznamn jší k es anské svátky umu ení a z mrtvých vstání Krista, které je aktuální i v roce 2010, s jasným poselstvím pro celé lidstvo. Nemám právo být mravokárcem a ani nikomu nechci vnucovat moje p esv d ení, protože respektuji a ctím svobodnou volbu lov ka na jeho vyznání nejen víry, i právo na ateistické vid ní sv ta a taktéž respektuji právo každého na jeho politický názor. P esto si velice vážím toho, že po roce 1989 se už nemusíme bát svobodn prezentovat sv j politický názor i své náboženské p esv d ení. Od Škaredé st edy, p es Zelený tvrtek, Velký pátek, Bílou sobotu Vzk íšení a Boží hod velikono ní jsou všechny tyto dny symbolem odpušt ní a plného ob tování sebe sama pro druhé. Dalo by se íct, že práv tyto dny jsou výzvou pro mocné a vlivné, pro ty, kte í mají vládní odpov dnost, aby nemysleli jen a jen na sebe, ale aby mysleli i na ty druhé. Možná M stské kino: h. Kniha p ežití (ak ní) h. Smrt eká všude ( ak ní) h. Smrt eká všude h. Kniha p ežití (ak ní/dobrodružný) h. Deš ová víla (pohádka) h. Doktor od jezera hroch (komed.) h. Jen po kej Zajíci II. Divadlo Karla PIPPICHA: h. Aby bylo jasno ( inohra) h. O sn hurce (Malé divadélko Praha). He man v M stec KINO MÍR: h. Na hran temnoty (drama) h. Cestovatelské promítání P írodní krásy Karpat h. Deš ová víla (pohádka) Vlkodlak (horor) h. R zné p ehlídky jednorázové projekce Dracula. Sv tová inscena ní novinka se odehrála ve st edu 31. b ezna v hotelu Bujnoch v P elou i. P edstavení Vysoká hra, v podání pražského divadelního souboru Pavla Trávní ka, zde bylo uvedeno jako vina ské divadlo, tedy sep tí um ní, vína a dobrého pokrmu. Foto: SVATOPLUK KODET Výherci sout že o poukázky do Pivovarek Velikono ní zamyšlení Sb ratelské burzy PARDUBICE - Pardubi tí sb ratelé kuriozit vás zvou na své jarní burzy, které po ádají 11. dubna a 16. kv tna od 8 do 11 hodin v restauraci U Taxisu ve Štefánikov ulici. Máte možnost nákupu i prodeje všech sb ratelských materiál. P ípadné dotazy a objednávky stol na tel.: (red) Vylosováni byli: Jaroslav Polák, Pardubice, Tomáš Schejbal, Pardubice, Vladimír Dalecký, Horní Dobrou, La ka Chmelenská, Pardubice, Milan Jaroš, Pardubice a Ji í Belej ml., Srch. Výherc m gratulujeme. Poukázky si m žete vyzvednout v redakci Týdeníku Pernštejn od 14. dubna je to o tom, že každý lov k má právo na d stojný život, že pojem solidarita má ur itou hodnotu a že cílem nás všech by m la být cesta, která povede ke spole nosti stejných p íležitostí a rovných šancí pro každého z nás. Nejen p ed Bohem, ale i p ed zákonem jsou si všichni rovni, takže by nem lo platit, že n kdo si m že dovolit studovat, protože je bohatý, že n kdo se nemusí bát o své zdraví, protože si zaplatí tu nejlepší a nejdražší pé i a že slušné stá- í je výsadou jenom t ch nejbohatších. To není volání po socialistickém rovnostá ství. V každé spole nosti jsou a budou mladí a sta í, zdraví a nemocní, bohatí a chudí, úsp šní a neúsp šní, což je zcela p irozený vývoj. Rovn ž je zcela p irozené, že pro každého se vždy musí vyplatit pracovat a ne žít z dávek. Z druhé strany systém dávek musí být postaven tak, aby jejich p íjemci byli opravdu ti pot ební. Nechci dál využívat velikono ního zamyšlení, ale jsem p esv d en, že zdravá rozumná míra sociálního cít ní, solidarity a ob tování se pro druhého nejsou prvky záke né ani škodlivé. MIROSLAV VÁ A Zveme vás na premiéru do V D - Amadeus PARDUBICE a 11. dubna uvede M stské divadlo premiéru Amadeus, strhující drama o velikánech lidstva i o nás samých, které krom hereckých výkon nabízí i setkání s Mozartovou hudbou a operními áriemi. Tém každý ví, že Shaffer v Amadeus má k historické pravd o Mozartovi a Salierim pom rn daleko. Neexistuje žádný d kaz o tom, že by Salieri svého geniálního soka na hudebním poli skute n zavraždil. Ale pravda básník je jiná než pravda životopisc, mnohdy je to pravda hlubší. Shaffer v Amadeus totiž není jen p íb hem dvou skladatel konce 18. století. Zachycuje v n se opakující st et talentovaných a jedine ných osobností s malostí okolí, ale snad ješt víc zajímá autora hry úd l lidské pr m rnosti. Salieri je jedním z nás, jedním z v tšiny, která na hv zdný vrchol božského nadání a slávy nikdy nedosáhne. A protože je Shaffer vynikající dramatik, dokázal svou hru vybi ovat až k existenciáln vyhrocené situaci: Salieri je sice pr m rný skladatel, ale je obda en mimo ádným nadáním vnímat hudbu, poznat její kvality d íve než jeho sou asníci. On první si uv domuje Mozartovu velikost a umí rozpoznat, jak vysoce mladší konkurent p evyšuje jeho samotného. Pro mi dal B h schopnost slyšet absolutní hudbu, když mi nedovolil ji alespo jednou stvo- it? m že se ptát Salieri. Antonio Salieri tak v Shafferových o ích nevede jen válku s Mozartem, ale ve jménu pr m rných se vzbou- í proti nespravedlivému Bohu. Režie Michael Tarant j.h., v hlavních rolích Josef Vrána, Ladislav Špiner a Petra Tenorová j. h. Na vzniku inscenace spolupracuje Komorní lharmonie Pardubice pod vedením dirigenta Marka Ivanovi e. (RaS) Foto: MICHAL KLÍMA ÁDKOVÁ INZERCE PRODÁM RD 3+1 Radhoš. Krb, zahrada. Finan ní tíse. Tel: PRODÁM RD 3+1 Lozice, zahrada. Finan ní tíse. Tel: PRODÁM registra ní pokladu v. zásuvky a te ky kódu. Levn. Tel.: PRODÁM zahradu v jižní ásti Pardubic, 680 m2. Cena dohodou. Tel.: PRÁCI NABÍZÍ Cestovatelský ve er HE MAN V M STEC Ve tvrtek 8. dubna od 18 hodin pokra uje v M stském kin další cestovatelský ve er. Tentokráte cestovatel a publicista Martin Mykiska p edstaví prost ednictvím fotogra í, video ukázek a komentá em ta nejkrásn jší místa Karpat. Návšt vníci uvidí mimo jiné v ný rampouch, nikdy nehasnoucí ohe, bahenní sopky, údolí pokryte solnými krystaly, jeskyn nebo romantickou sout sku. Do programu bude za azeno i video z výpravy celé rodiny Rumunskem na koních. Jednotné vstupné iní 40 korun. (pav) Sloužíme zdraví lidu, aneb jaká byla realita let sedmdesátých LITOMYŠL Sy árna, ho ká komedie pražského výtvarníka Karla Halouna z prost edí dermatologicko venerologického odd lení jedné pražské nemocnice je nejnov jším p ír stkem do repertoáru Zámeckého divadla Milislav z Litomyšle. Autor, který vycházel ze své vlastní pracovní zkušenosti pomocného uklíze e v nemocnici velmi dokonale vykreslil atmosféru po ínající normalizace. Hra je prošpikována ost ejšími výrazy, ale nep sobí nikterak vulgárn. Zajímavá je i celková koncepce p edstavení, režírovaného Simonou Chalupovou, výprava a hlavn nasazení jednotlivých herc souboru Milislav. Ti berou svoje poslání nositel kultury evidentn vážn a bylo by asi nespravedlivé vyzdvihnout n který z výkon, ale jestli n kdo vy níval tak p edevším Martina Lušková v roli sestry Jany a samolibý primá v podání jinak prý docela milého Ivana Hude ka. Text a foto: SVATOPLUK KODET

5 ÚTERÝ 6. DUBNA 2010 SPORT STRANA 5 DIVIZE C DIVIZE C DIVIZE C Obrana Velimi na výte nou AFK Chrudim - FC Velim 0:2 (0:2) CHRUDIM: Vostradovský - Klíma (82 Kroutil), Linhart (46. Luptovský), Radouš, Adámek - Kopecký, Vácha, Vodrážka, Vágner - Holub, Vladyka. Trenér: Jirousek. VE- LIM: Svoboda - Kohoutek, Marek, Antoš, Bilý - Urban, Vajgl, Hruška (75. Bart n k), Snop - Vácha (84. Mikluš ák), Kacafírek. Trenér: Stach. Branky: 31. a 37. Kacafírek. Rozhod í: Vrzal. ŽK: Klíma Vácha. Divák : 200. Po páte ní sn hové nadílce, po así v sobotu dopoledne super. Žádné p ekládání na um lku se nekonalo. Sníh odtál a travnaté h išt bylo výborn p ipraveno na duel celk pohybujících se v první polovin tabulky divize C. V úvodu m li výhodu dvou rohových kop domácí, ale nic z tohoto nebylo. Ve tvrté minut se po chybném rozehrání domácích na vlastní polovin dostal do šance hostující Snop, ale branku p est elil. V sedmé minut vyslal domácí Holub dlouhý pas na Kopeckého, ale ten st ílel vedle. V záp tí na druhé stran st ílel z hranice velkého vápna hostující Vácha, gólman Vostradovský byl na míst. Ve 23. minut prošel zleva domácí Vágner, jeho p ihrávka prolet la malým pokutovým územím nikdo nedorážel. Následn pálil Vladyka, jeho st elu zblokovali hostující obránci na rohový kop. Ve 31. minut po centru z levé strany vysoký hro ák Kacafírek 0:1. Ve 37. minut se opakovalo totéž jako p es kopírák. Centroval zleva Hruška a Kacafírek znovu hlavou 0:2. Do druhého polo asu došlo u domácího týmu k p eskupení v rozestav ní. Vladyka šel hrát posledního a do útoku p išel Luptovský. Hosté se p i vedení 2:0 stáhli do defenzivy a vyráželi do rychlých protiútok. Ve 49. minut hlavi ka domácího Vodrážky šla p es branku Svobody. V 62. minut Adámkovu st elu te ovali hostující obránci na rohový kop. V 67. minut Klímovu st elu z 25 metr k ty i vyrážel gólman host op t na rohový kop. V 73. minut st ela Kopeckého se ot ela o b evno. Domácí bušili do obrany Velimi, ale ta hrála výborn, chyby se nedopustila a do vyložených šancí Chrudim nepustila. Trenér domácích Jirousek z domácích hrá nikoho nepochválil. Jeho tým by gól do sít Velimi asi nedostal, i kdyby se hrálo do ve era. Na druhé stran trenér Velimi byl spokojený s p edvedenou hrou svých sv enc a hlavn s bezchybnou hrou v obranné fázi. Dále pochválil žolíka v sestav, st elce obou gól Kacafírka. Ten byl p ipraven p ed zápasem na lavi ku, ale v rozcvi ce p ed utkáním se zranil Volf, a tak musel jít na h išt. Dále chválil stopera Marka a Váchu. Hosté si tak odvezli 3 body, protože dali góly. Rozhod í nem l s utkáním problémy. eský Dub - FK Pardubice 1:5 (1:3). PARDUBICE: Shejbal - Hudec, Prorok, Tischler, Voženílek - Fidra (80. Škvr ák), Kudrna (85. Chvála), Je ábek, Rešetár - Petrus, Brychta. Branky: 43. Benek - 17., 74. a 79. Brychta, 31. Petrus, 45. Kudrna. Rozhod í: Hajšman - Paták, Hude ek. ŽK: 1:0. Divák : 90. Rozjeté Pardubice nastoupili do utkání s eským Dubem aktivn a díky prvnímu polo asu p ejeli eský Dub 5:1. P i zarn ní Fikejze postavil hostující trenér do útoku Brychtu a tento tah mu vyšel znamenit. Nejen že Brychta skóroval poprvé v divizi, ale hned si p ipsal i hattrik. Po prvním gólu Brychty se prosadil Petrus. V první polo asu dokázal ješt korigovat stav na 1:2 domácí Benek, ale brankou do šatny zlomil odpor domácích Kudrna. Dílo zkázy pro podješt dský tým dokonal v druhé p li Brychta. Náchod-Deštné - Živanice 1:1 (1:0). ŽIVANICE: Mare ek - Mocanu, Vrážel, Hrmo, Kaciá - Balog, Melechovský, Gorol, Podlipný - Jedli ka, Maerganc. Branky: 5. Jandík Gorol. Rozhod- í: Mareš - Garaja, Svoboda. ŽK: 2:1. K: 90. Jandík. Divák : 400. Živani tí za ali utkání velkou šancí hned ve druhé minut, když se po faulu na Mergance postavil k trestnému kopu Gorol. S jeho d lovkou si ale domácí gólman Kobos poradil. Na druhé stran se po chyb Melechovského ve st edu h išt dostal mí k Jandíkovi a ten otev el skóre. Živanice p idali, ale v tší šance si nevypracovali, domácí naopak hrozili z rychlých protiútok. Druhá p le se nesla ve stejném duchu jako první. V 80. minut ale aktivní Gorol z 25 metr vyslal nechytatelnou st elu a srovnal. Hosté si mohli dokonce odvézt i t i body, ale Balogova st ela olízla ty ku. Obdobn skon ila i šance domácích, a tak si oba týmy p ipsali bod. Ostatní výsledky: Hr.Králové B - D.Králové 4:0, Letohrad - Nový Bydžov 2:1, Dobrovice - P evýšov 1:3, N.Paka - H.M cholupy 2:2, Turnov - Ústí n/o 1:0. P íští kolo: so FK Pce - Turnov, so Živanice - eský dub, Ústí - AFK Chrudim. JI Í VALENTA 1. FK Pardubice : H.M cholupy : Letohrad : Nový Bydžov : Nová Paka : AFK Chrudim : P n ín-turnov : Velim : Hr.Králové B : Dv r Králové : Náchod-Deštné : Ústí n/o : Živanice : eský Dub : P evýšov : Dobrovice : A T ÍDA 1.A T ÍDA 1.A T ÍDA V Hradišti hattrik st ídajícího Götze Staré Hradišt - TJ Valy 5:2 (2:1). ST. HRADIŠT : Habivský - Hudec, Deutsch, Smutný Tesner, Urbanec, Kostka, Hýsek, Tamchyna, Tomi, Kouba, st : Vykoukal, Götz, Hejhal. VALY: Mádr - Zelinka, Hajn, P lpán, Ka írek, Perlík, Budínský, Veselý Pavel, Rousek, Kolman, Ha ko, st : Šrámek, Veselý. Zetek. Branky: 48., 53. a 85. Götz, 26. Tamchyna, 38. Tomi - 9. Budínský, 49. Hajn. ŽK: 2:2. Utkání za alo otev en a diváci se nakonec do kali sedmi gól. V deváté minut otev el skóre utkání hostující Budinský. Vyrovnání se domácí do kali ve 26. minut, kdy se Tamchyna prosadil st elou z trestného kopu do pravého horního rohu branky. Ve 32. minut se op t postavil k trestnému kopu domácí Tamchyna, ale zamí- il nad branku. Vedení se domácí do kali až ve 38. minut, kdy se po rohovém kopu prosadil dorážkou Hýskovy hlavi ky Tomi. Tak skon il i první polo as. Do druhého polo- asu nastoupil místo Tomi e David Götz a hned ve 48. minut zvyšoval na 3:1. O chvilku pozd ji korigoval hostující Hajn. Dvoubrankové vedení vrátil Hradišti o ty i minuty pozd ji op t David Götz, který dorazil trestný kop Petra Tamchyny. V 73. minut se po nevybíravém zákroku hostujícího hrá e zranil domácí Kouba, který odstoupil s poran ním vaz. V 85. minut dovršil sv j brankový ú et Götz, jenž využil rychlý protiútok domácích. Utkání se hrálo nahoru dolu a útoky p evyšovaly obrany. Vít zství si v p est elce p ipsali domácí, když branká Habivský dokázal vychytat neuv itelné šance valských. Hattrickem se o vít zství zasloužil úto ník David Götz. SK Chrudim - H.M stec 3:2 (2:1). Branky: Moty ka 2, Tesa - Hlavá, Volejník M. CHRUDIM: Vrbka Pudil Michal, Moty ka, Lankaš, Pudil Martin Hýsek, Tesa, Lištván, Fantl Veverka, Svoboda, st : Hude ek, Kore ek, Wenzl, Zjevík H.M STEC: Pošík Diesel, Bareš, Uttendorfský, Vojt ch Šafránek, Volejník Jan, Hamsa, Volejník Martin Sal cký, Hlavá, st : Štefan a, Mach, ihák. Domácí za ali mírným náporem a v 10. minut se krásn z trest- áku tre l Tesa 1:0. Ve 20. minut hostující branká Pošík re- exivn zlikvidoval hlavi ku Tesa e. Ve 27 minut Moty ka hlavou po rohovém kopu zvýšil na 2:0. Domácí m li utkání pod kontrolou a vypracovali si další šance. Hosté ude ili ve 45. minut, když se jim poda ilo vst elit gól do šatny 2:1. Hosty gól povzbudil a ve druhé p li byli více jak vyrovnaným soupe em. V 52. minut se op t k hlavi ce dostal domácí Tesa, ale ani tentokrát na hostujícího branká- e nevyzrál. V 75. minut po rohovém kopu domácí Moty ka zvýšil hlavou na 3:1. V 80. minut hosté ješt utkání dokázali zdramatizovat, když po chyb dokázali hosté vst elit kontaktní gól. Domácí však konec utkání zvládli a dokrá eli si pro t i body. Ostatní výsledky: Slati any - Morašice 3:0, Litomyšl - Choce B 6:2, Semanín - T emošnice, Prachovice - Moravany a Na ešice - D.Újezd odloženo. P íští kolo: so Valy - Prachovice, ne Moravany - Litomyšl, H.M stec - St.Hradišt, Morašice - SK Chrudim. LUDVÍK BARACZ 1. SK Chrudim : T emošnice : Moravany : Na ešice : Dolní Újezd : He m. Mestec : Slati any : St. Hradišt : Litomyšl : Morašice : Semanín : Valy : Choce B : Prachovice :51 4 KRAJSKÝ P EBOR KRAJSKÝ P EBOR Holice - Srch 6:0 (4:0) HOLICE: Svoboda - Strnad, Pištora, Velinský J., Skalický - Röhrich (80. Valenta), Machatý, Ru ka, Havelka (55. Krpata) - Englich, Velinský D. (75. Hrubý). Trenér: Pila. SRCH: K emenák Tryner Biško (46. Münzberger), Hausner Sivák Trupl, Levinský (55. Špry ar), Žurek, Dušek Dolejský (46. Horyna), Víšek. Trenér: Šmíd. Branky: 13., 25. a 37. Ru ka 11. a 55. Englich, 58. Rohrich. Rozhod í: Ho ínek - Lukes, Chládek. ŽK: Englich Víšek, Horyna, Münzberger. K: 59. Englich. Divák : 100. V týdnu p išel Srch o jeden bod, když jeho remízu v utkání s Hlinskem STK kontumovala na 3:0 pro Hlinsko. Bylo to za neoprávn ný start Daga Haná ka, který m l ješt jeden zápas stát za podzimní vylou ení v dresu D ít e. Sobotní p ltucet tak p išel v nevhodnou dobu. Už rozestav ní hrá Srchu na škvárovém h išti v Holicích nev štilo nic dobrého. Na lavi ku usedli ty i hrá i základní sestavy. Nabuzení hrá i Holic vlétli na hosty s nebývalou chutí. Už v 8. minut nevyužil Ru ka chyby v obran host. V šanci si p ipravoval mí tak dlouho, až mu ho Sršáni vzali. Skóre se pohnulo v 11. minut. Po p ihrávce Velinského D. Englich 1:0. V téže minut byl op t Englich ve vyložené šanci, avšak vyst elil vedle K eme ákovy branky. V t chto okamžicích nev d li hosté kam d ív sko it domácí je p ehrávali pohyblivostí, rychlostí i technicky. Kapitán host stoper Tryner nesta il napravovat chyby a ned slednost hrá v poli. Ve 13. minut ve spolupráci Strnad - Ru ka tre l na 2:0 druhý jmenovaný. Po 20ti minutách se hra v poli pomalu za- Srch si zahrává s ohn m ala vyrovnávat, ale hned z protiakce ve 25. minut se Ru ka uvolnil v pokutovém území a st elou k druhé ty i zvýšil na 3:0. Srch poprvé vyst elil na Svobodu ve 27. minut. Se st elou Žurka nem l gólman Holic problémy. V dalších šancích byli domácí Englich i Havelka nem li ke zvýšení náskoku daleko. Ve 37. minut po centrovaném mí i zleva dovršil Ru ka istý hatrik 4:0. Závar p ed brankou Holic ve 42. minut, který zaván l penaltou, však zavinil hlavní rozhod í, který nevid l již p edtím zvednutý praporek pomezního. Do druhého polo asu již nastoupili z lavi ky st ídající hostující hrá i Münzberger a Horyna a hra se vyrovnala. Hned v úvodu ve 47. minut tre l Sivák po centru hlavou b evno. V 51. minut st elu Siváka z p ímého kopu zastavila ze. Když se da í, tak se da í v 55. minut Englich p ehodil špatn postaveného K emenáka a st elou pod b evno zvýšil na 5:0. Na 6:0 pro v euforii hrající domácí dal Röhrich po samostatné akci st elou podél branká e. V 59. minut byl po druhé žluté kart vylou en domácí Englich a utkání už se jen dohrávalo. V nervózn hraném derby vyhrály Holice naprosto zasloužen. Ve všech herních innostech p ed ili hostující hrá e. Zahráli jim autor istého hatriku Ru ka, který ho stihl v jednom polo ase, Velinský D. a Röhrich. Hostující tým p sobil nesourodým týmem, z kterého nelze nikoho vyzvednout. Rozhod í rozdával chyby na ob strany. AS Pardubice - Stolany 5:0 (2:0). AS PCE: Hrdina - Šmeral, Felcman (Hála), Kova ík Jan, Moravec - Ujec, Kop iva, Sadílek, Adam - Kova ík Jak. (46. Kone ný), Ko í. Branky: Ko í 2, vl., Szanisló, Kova ík Jan. ŽK: 1:2, Divák : 220. Zápas se odehrál zcela v režii domácího Slovanu. Hosté se ješt relativn drželi v první p li. Slovanu vst elil vedení Ko í. De nitivn zlomila odpor Stolan situace z konce polo asu, kdy hostující gólman vyrazil st elu p esn na svého spoluhrá e a od n j se mí odrazil od sít. V druhém polo asu p idal Slovan t i góly a p ed 220 diváky si p ipsal vít zství. Poli ka - FK Pardubice B 1:3. FK PARDUBICE B: Jahelka - Cincibuch, Hlavá ek, Baldrych, Vanžura - Beran (46. Kavka), F. Uhlí (82. Tm j), Buriánek, Braun - Je ábek II, Veverka (89. Dvo ák). Branky: 35. Petr J a 58. Je ábek II, 63. Veverka. Rozhod í: Polá ek - Je- ábek, Kolbaba. ŽK: 2:0. Divák : 20. Na um lé tráv v Ústí nad Orlicí se Pardubice prezentovali kolektivním výkonem, který byl podpo en dv ma góly Je abka II, a odvezli si t i d ležité body. Ostatní výsledky:. V.Mýto - Lanškroun 2:2, Choce - M.T ebová 2:1, Hlinsko -.T ebová 1:1, Žamberk - Svitavy a Dob íkov - Letohrad odloženo na P íští kolo: so Srch - AS Pce, ne FK Pce B - Hlinsko, Lanškroun - Holice. JI Í VALENTA 1. AS Pardubice 2. Svitavy 3. Hlinsko 4. FK Pardubice B 5. Choce 6. Dob íkov 7. M. T ebová 8. Lanškroun 9. Poli ka 10. Vysoké Mýto 11. Holice 12. Žamberk 13. Srch 14. Stolany 15.. T ebová 16. Letohrad B : : : : : : : : : : : : : : : : B T ÍDA 1.B T ÍDA 1.B T ÍDA P elou zaváhala v Zámrsku, Prosetín doma Zámrsk - P elou 1:1 (1:0). Branky: Šeda - Ro ín. ZÁ- MRSK: Jadrný - Lorenc, Jiráski, Mudrych, Šeda - Novotný, áslavka, Matoušek, Fikejs - Peterka, ernanský, st : Vodi ka. P ELOU : Po íz - He mánek, Dušek, Hladík, Ulrych, Pištora, Jezdinský, Novotný, Ro ín, Koch, Janecký. Za silného dešt nebyl p ímo ideální terén. V prvních 15. minutách p evaha P elou e. Na každé stran padla jedna branka a body se d lily. SK Chrudim B - Rosice n/l. 2:1 (1:0). Branky: Tejnecký, Mrkva - Skokan. CHRUDIM: Vrbka - Pudil Michal, Kore ek, Wenzl, Kusý - Tejnecký, Pudil Martin, Mrkva, Stejskal - Sm lý, Filipi, st : Fabián, Bartušek. ROSICE: Frinta Pavel, Pozdník, Urbánek, Ujec Skokan, Malý, Záveský, Koukal Wohlhöfner, Pokorný, st : Stehno, Polaneký, Zelinka, Rossle. Hrálo se kvalitní utkání. Domácí rezerva m la mírnou p evahu a v úvodu utkání šla do vedení gólem Tejneckého 1:0. Domácí soupe e z Rosic p ehrávali, ale vypracované šance se jim neda ilo prom ovat. Po prvním polo ase tak odcházela rezerva SK s nejt sn jším vedením. V druhé p li mohli hrá i eská ka p idat n kolik gól, ale šance trestuhodn zahazovali. Hosté se osm lili, a dokonce mohli vyrovnat z na ízeného pokutového kopu. V brance domácích však stál branká Vrbka, který penaltu vyrazil a dalšími skv lými zákroky držel rezervu nad vodou. Pojistku p idal p ed koncem utkání Mrkva, když nadvakrát p ekonal hostujícího branká e 2:0. Host m se p t minut p ed koncem poda ilo vst elit kontaktní gól, ale na víc jim již nezbyl as. Rezerva tak doma od inila porážku z minulého kola a zasloužen zvít zila. AFK Chrudim B - Hlinsko B 2:0 (1:0). Branky: Kroutil (pen.), echlovský O. CHRU- DIM: Ž ánský - Dvo á ek, Rahimi, Michalec, Klíma - Luptovský, Jirousek, Holub, echlovský O. - Kroutil, echlovský M., st : Merkl, Kopecký, Malinský. Bítovany - Mikulovice 3:2 (1:2). Branky: Kudrnka, Koráb, Tichý - Vencl J., Vencl P. BÍTOVANY: Augustin - Jení- ek, Chalopka, Tichý, Kudrnka, echlovský, Kopecký, Mihulka, Koráb, Novohrk, Hromádko, Nem c. MIKULOVI- OKRESNÍ P EBOR OKRESNÍ P EBOR OKRESNÍ P EBOR Boj o elo pokra uje - e any i FK Pardubice C dokázali zvít zit D íte - Lipoltice 4:0 (1:0). Branky: 37. Bedná, 68. Benák, 83. ástek, 87. Drahokoupil. D Í- TE : Vávra, Kroupa, Drahokoupil, Bedná, Mužík, Vo íšek, Tesa, Nývlt, Pe inka, Benák, Pluha, st : Kopták, ástek. LIPOLTICE: Macha - Kotraš P., Rokyta, Forman, Hladík, Vlasák, Balán, Nedv d, Švejda, Kotraš J., Kasal, st : Flégr, Hrdý, R žek. ŽK: 1:0. Divák : 60. Vít zství domácích se rodilo t žce a jen díky výbornému Vávrovi hosté neskórovali jako první. Po polo asové domluv, až na jednu výjimku, ovládlo zápas domácí mužstvo. Hosté postupn odpadávali a konec utkání se zm nil v exhibici D í e završenou hezkými góly a potleskem divák na otev ené scén. Chvojenec - FK Pce C 0:2 (0:0). Branky: 75. Pospíšil, 83. Sv dík. CHVOJENEC: Pavlí ek M. - Mare ek, Silbernágl, Zajíc, Kirchner - Pavlí ek J., Izák, Jedli ka M., Cach - Nechvíle, Ryšavý, st ídali: Št pánek, Slezák. FK PCE: Branda - Habiger, Chvála, Pospíšil, Putnar (87. Táborský) - Lejsek, V. Zav el, Ryba, Komárek (80. Hofman) - J. Uhlí, Meru ka (46. Sv dík). Utkání za alo svižn. Hned v první minut neprom nil šanci domácí Jedli ka. Postupen asu se za ali prosazovat hosté. Druhý polo as už m li pod taktovkou hrá i FK, kte í spalovali jednu šanci za druhou (62. Sv dík, 70. Pospíšil a 71. Uhlí te- oval Sv dík v trestný kop). Nakonec se ale st elecky prosadili díky Pospíšilovi a Sv díkovi. e any - Sezemice 2:1 (1:0). Branky: 14. a 55. Novotný - Kašpar. Rozhod í: Ziegler, ŽK: 4:2. E ANY: Ka uka - Št pánek, Linhart, K ivka - Kobera, Moravec M., Bahník, Stoklasa, Chára, Novotný, N mec, st : Hostinský, Tichý. Zbyte n tvrdé utkání. Více ze hry m li domácí, který dob e zharál Novotný. Za stävu 2:1 mohl pojistit vedení po sólu N mec, ale p est elil. Na konci zápasu tlak host, ale bez gólového efektu. Paramo - Choltice 3:0 (0:0). Branky: 61. Topi R., 87. Pla ek, 90. Kunart. PARAMO: Novotný, Bramb rek, Veselý, Topi R., áp, Cink, Hamerský, Pla ek, Ilovský, Kunart, Marek, st : Mergl, erný. CHOLTICE: Zá ecký, Sal cký, Šmerda, Ráliš, Bravenec, Horák T., Ve erník, Kohoutek, Horák J. - Augustin, Svoboda, st : Peml, Cvejn. V prvním polo asu pom rn dost vyložených šancí na obou stranách, ale branky padaly až po zm n stran. K radosti domácích do branky Choltic. V 61. minut se po spolupráci s Kunartem prosadil st elou Topi. V 87. minut dlouhý mí k rohovému praporku, kde se Kunart zbavil obránce a p ihrál p es celé vápno Pla kovi a ten k ty i p idává pojistku. V 90. minut ostrý zákrok hostí na hranici vápna a následný trestný kop poslal Kunart p es obránce pod b evno. Pardubi ky - Opatovice 4:1 (1:0). Branky: 6., 61. (pen.) a 81. Polá- ek, 88. Froš Kuchta. Rozhod í: Hamrník. ŽK: 2:4. K: 89. Kopp. Divák : 80. PARDUBI - KY: Vohradník - Tilgner, Knotek, Bažant, Kopp - Froš, Zemek, Krej í F., Zelenda - Mrázek, Polá ek, str: Navrátil, Hanzlík. OPATOVICE: Dufek - Valenta, Dujsík, Vo íšek, Ji ínský - Smítka, Nosek, Práchenský, Filipek - Bartoní ek, Kuchta, st : Hladík. Již v šestí minut ot el Polá ek svou st elu z hranice vápna o ty, našt stí pro domácí o správnou stranu ty e 1-0. Po obdržené brance hosté za- ali hrát aktivn ji a domácí gólman Vohradník chytil t i tutovky. Zaslouženého vyrovnání se hosté do- CE: Tomáš - Vondor, Hanzl, Hanzli, Šmejda, Vencl P., Carda, Valský, Vencl J., Štefanov, st : Pr ša. ŽK: 1:1. K: Bodl. Horní Jelení - Kameni ky 0:0. JELENÍ: Jozl - Raich, Rejnuš, ermák, Zeman, Pauker, Michálek, Šrajer M. - Pinkas, Šmidberský, st : D di, Ka kovský. Bez branek se nevyhrává, což poznalo jak Jelení, tak Kameni ky. Rozhovice - Holice B 3:3. Prosetín - Prose 2:2. P íští kolo: so Holice B - Bítovany, Mikulovice - AFK Chrudim B, Rosice n/l. - Zámrsk, P elou - Prosetín, ne Hlinsko B - SK Chrudim B, ne Prose - Horní Jelení, Kameni ky - Rozhovice. JI Í VALENTA 1. P elou 2. Prosetín 3. Rozhovice 4. Horní Jelení : : : : AFK Chrudim B : SK Chrudim B : Rosice : Holice B : Kameni ky : Bítovany : Mikulovice : Zámrsk : Hlinsko B : Prose :38 11 kali v 48. minut, když se prosadil dorážkou Kuchta. Rozhodující gól padl v 61. minut, kdy po faulu na Mrázka neodmítl z penalty skórovat Polá ek. V 81. minut pak hattrik završil hlavi kou. V 88. pe etil na kone ných 4:1 Froš, když jeho nepovedený centr zapadl š astnou náhodou pod b evno. Rove - Libišany 1:0. LIBIŠA- NY: Vida - Bidman L., Ringel, Voltr, Jozíf - Pithart L., Bidman J. Rychtera, Hlub ek - Kuric, Klou- ek, st : Neruda, Zadrobílek. Rove vyhrála doma 1:0, i p es velký záv re ný tlak host. Zdechovice - Újezd 1:2 (1:1). Branky: Svoboda (vl.) - Svato, Pet í ek. ZDECHOVICE: Cincibus - Bureš, Novák, Linhart, Tavacko - Franc, Kolín, Smolík, Fencl - Volný, Henc, st : Rambousek. ÚJEZD: Hývl - Zima, Svoboda, erný, Bendžik O., Hladík, Bendžik T., Pet í ek, Doležal, Strnad, Svato, st : Rozséva J., Tirbas. K: 10. Fencl. Zdechovice celý zápas pod tlakem, nebo již od 10. minuty hrály o deseti. P evaha v po tu hrá se ve skóre projevila až v druhé p li. P íští kolo: so FK Pce C - D íte, so Opatovice - Paramo, ne Lipoltice - zdechovice, Újezd - Rove, Libišany - Pardubi ky, Choltice - e any, Sezemice - Chvojenec. LIBOR IHÁK 1. e any : FK Pardubice C : Chvojenec : Rove : Pardubi ky : Choltice : Zdechovice : Sezemice : Újezd : Opatovice : D íte : Paramo Pce : Lipoltice : Libišany :47 8

6 STRANA 6 SPORT ÚTERÝ 6. DUBNA 2010 ESKÁ LIGA STARŠÍ DOROST FK Pardubice - Dukla Praha 3:1 (1:1). Branky Pardubice: 15. Jarosz, 62. Bartoš, 64. Sklená. PAR- DUBICE: Žák - Konvalina, Šejvl, K ivka, Táborský - R ži ka, Mastík (85. Baudyš), Jarosz, Sklená - Kakrda, Bartoš (66. Molek). Vít zství se rodilo velmi t žce. Hosté dokonce od 12. minuty vedli, ale Janosz o t i minuty z trestného kopu srovnal skóre. V druhé p li již domácí hosty p ehrávali a slepenými góly z 62. a 64. minuty rozhodli o vít zství. MLADŠÍ DOROST Pardubice - Dukla Praha 0:4 (0:2). PARDUBICE: Seifert - Benda, Pešek, Knotek, Eisner - Van ura (41. Strachota), Svoboda, Fousek (60. Fusek), Hron, Kubík (50. Lánský), - Klouda (60. Jiráský). Na lépe fyzicky i takticky p ipraného soupe e mladší dorostenci nesta ily a zápas prohráli o ty i branky. Ve druhé p li soupe jasn dominoval. Moravany B - Dašice 1:2 (0:0). Branky: 62. (pen.) K enek (pen.) Vajer, 82. Buchtele. ŽK: 3:2. MORA- VANY: Záleský V. - Horák, Kulhánek, Záleský A., Dub - K enek, Klos, Mazánek, Madák - Louženský, Fišer. Hradišt B - Nemošice 2:1 (0:0). Branky: Lexman, Tomi A. - Vítek R. HRADIŠT : Brožek - ernohubý, Ji ínský, J va, N mec - Mára, Podroužek, Hejhal, Sku ek - Teplý, Lexman, st : Dvo ák, Tomi A. NE- MOŠICE: Gruber - P íhoda, Dvo- ák, Týnek A., Vítek R. - Týnek T., Ve e a Marek, Rydval, Kreml - Vítek Matrin, Pavlí ek, st : Ve era Michal, Semonský, Fic. Domácí již vedli 2:0, hosté snižovali v 86. minut. Na vyrovnání však již nem li as, nebo rozhod í nic nenastavil. H. edice - Mn tice 4:5 (2:4). Branky: Chejnovský 2, Shejbal, Moravec ml. EDICE: Smítal - Mokrý, Mládek, Koval ík, Pet ina - Tesa, Kysela, Chejnovský, Jirout - Shejbal, Moravec, st : Klepišta. V zápasu bohatém na branky, což se rozhodn muselo líbit divák m, p est ílely Mn tice Hroní edice 5:4. P íští kolo: so Sez. Ústí - Pardubice. STARŠÍ ŽÁCI Jablonec - AFK Chrudim 5:1, Pardubice -.Bud jovice 1:0 P íští kolo: so Slavia - Pardubice, ne AFK Chrudim - Teplice. MLADŠÍ ŽÁCI Jablonec - AFK Chrudim 1:5 (1:4). Formá ek 2, Uhlí, Hole ek, Stránský (pen.), CHRUDIM: Žwak - Karal, Srše, Hole ek, Lustyk - Kopecký, Kozák, Tlapák, Stránský, Formá- ek, Uhlí, st ídali: Šprongl, Dušek, Zav el, Zr st, Secký. Hosté otev eli skóre v první minut, když se prosadil Uhlí. Jablonec vzáp tí vyrovnal, ale AFK p evzala ot že zápasu a vyúst ním tlaku byli dva góly Formá ka a Hole ka. Ve druhé p li už Chrudim kontrolovala hru a vytvá ela si šance, z nichž dokázala vyt žit ješt jeden gól po penalt Stránského. Skóre mohlo být i výši, kdyby AFK nenast elila dv ty e. Pardubice -.Bud jovice 4:2. 3. T ÍDA HOLICKO Vedoucí týmy bez ztráty Opatovice B - Jaroslav 2:1 (1:1). Branky: Bíro, Adamuška - Šebetka. OPATOVICE: Koval ík - Svoboda, ezá, Bíro, Špalek - Vosáhlo, Adamuška, Maruš ák, Kudlá ek - Tešla, K ovák, st : Mejtský, Vašata. JAROSLAV: Šimberský - Trunec S., Šretr, Buriánek - Friml, Vojtíšek, Procházka, Šebetka - Pištora, Bartaloš I, Bartaloš II, st : Hájek, Trunec J. Hosté se ve 20. minut dostali do vedení brankou Šebetky. Domácí ale dokázali do polo asu vyrovnat a vít znou branku vst elit v 60. minut. Pardubi ky B - Lit tiny 2:0 (0:0). Branky: 60. K ížek, 72. M. Svoboda. Rozhod í: Jakoubek. Bez karet. Divák : 40. PARDUBI KY: Marší ek - Jonáš D., ezní ek, Záleský, Jonáš T. - Kruliš, Pithart, Sokol, Svoboda M. - Navrátil, Jelínek, st ídali: K ížek, Bedná, Tu álek. Pardubi ky p ivítali souseda z tabulky, který na n ztrácet 6 bod. První p le p inesla opatrný fotbal bez kýžených branek. Domácí se prosadili až po hodin hry, kdy strhli vedení na stranu Pardubi ek st ídající K ížek a Svoboda. Hosté se na odpov 4. T ÍDA HOLICKO Dražkovice - V.Chvojno 1:1 (0:0). Branka Chvojno: Müller. CHVOJ- NO: Michalec - Flégl, Horák L., Jirák, Müller, Komárek M., Horák P., Trnka, Komárek P., Kvapil, Kalavský, Kropá ek, Brou ek. Rozhod í: Kváša. ŽK: 2:0. Divák : 50. V první p li lepší Chvojno, které zahodilo p t gólových šancí oproti dv ma šancím domácích. V druhé p li se pak prosadil chvojenský Müller. Z vedení se však Chvojno neradovalo dlouho, a tak se body zasloužen d lily. Utkání pískal nep íliš zdatn mladý rozhod í Kváša. Sezemice B - Veliny 7:3 (4:0). Branky: 5., 41. a 77. Zbudil, 18. Brychta, 22. Knížek, 54. N mec, 88. Andr Stárek, 65. Molnár, 76. Železný. SEZEMICE: Hole ek M. - Skutil, erný, Jindra, Plechá ek K. - Zbudil, Hole ek T., Plechá ek R., Ko iš - Brychta, Knížek, st : Ba a, N mec, Andr. VELINY: Šafránek - Novák, Konárek, Ka kovský, Jelínek - Šejnoha, N mec, Andrýs - Stárek, Molnár, Železný, st : Faltys. ŽK: 2:1. Aktivním domácím se utkání poda- ilo rozhodnout již v první p li, když do 27. minuty vst elili t i branky. Na konci polo asu pak p idali ješt tvrtý gól a bylo po zápasu. Hosté se hern zvedli až v druhé p li, ale p i chuti hrající domácí již zápas nepustili. D íte B - Býš 5:0. BÝŠ : Pospíšil - esalín, Rychter, Blažek, Kolín - Dostál, Brandejs, Štross, Vilím - Tomášek, Je ábek, st : Kaplan, Švácha. Domácí byli po celý zápas aktivn jší a Býš k ni emu nepustili. Skóre 5:0 hovo í za své. Paramo B - AFK Pce 1:1 (0:0). PARAMO: Mergl - Záleský, Topi R., Kunart, Záme ník, áp, Beran, Ruprecht, Velinský, Novotný R., Pla- ek, st : Smolný, He manský, Pa ízek B., Rozhod í: Preclík. Divák : 20. Vyrovnané utkání, v n mž byli šance na obou stranách, remíza je rozhodn zasloužená. Mikulovice B - FK 1899 Pce 5:2 (2:0). Branky: Krej í 3, Vysko il, Papoušek - Ro in, Luká. MIKU- LOVICE: Dufek - Rychta ík, Antoš, Vondor, Loukota, Vysko il, Hromek, Krej í, Chmera, Hájek, Hromádka, st : Papoušek. FK PCE 1899: Vybíral - Vala, Ro in, ernohous, Závodník, Klimá ek, Pochobradský, Vavruška, Svoboda, Sizek, st : Luká. Rozhod í: P ibil. Souboj o elo tabulky vyšel lépe domácím. Domácí vít zství bylo zasloužené, i podle soudu hostujícího trenéra. Popkovice - St.Mate ov B 6:0 (0:0). Popkovice nad lily Mate ovu po ádný velikono ní výprask až v druhé p li. Rove B - St. ívice B 1:0 (1:0). ÍVICE: ihák - Kope ný, K ivka L., Suchý Jan, K ivka M., Suchý Jakub, Kvapil st., Kvapil ml., Ptá ek, Jirásek, Vrtá ek L., st : Vrtá ek D. P íští kolo: so ívice B - Sezemice B, Veliny - Popkovice, St. 1. LIGA FK Skipy Team - FC Aegon Laguna 2:2. Dostál L., Mihulka - Han, Mi jan. Dr. Mobil Antimuf - Trha i epy 2:3. Šmeral, Ko í - Fedák 3. FK Skipy Team - Kubišta Team 5:1. Ka kovský 2, Dostál L., Dostál M., Ger ák - Budinský. Pod Košem - AK Polabiny 1:2. Fól - Ardelt, Klinecký. Dr. Mobil Antimuf - DIKO emus Rokytno 5:0. Pod Košem- FC Akonta 3:5. Ruml 2, Horák - Pechá ek 3, Rychtera 2. PP Legion i - Kubišta Team 0:5. Xawax P.A. - DIKO emus Rokytno 2:3. Balint, Potomka - Kunart 2, Izák Roman ml. PP Legioná i - FC Aegon Laguna 0:5. OK Interiér - FC Akonta 4:6. Morávek 2, Vykoukal, Tesa - Hoffman a Pechá ek po 2, Rychtera, Rousek. Xawax P.A. - Trha i epy 3:4. Kovalík, Malý, Potoma - Semerád, Stejskal Ota st., Hrubeš, Stejskal Ota ml. OK Interiér - AK Polabiny 1:6. Tesa - Peterka 2, Ardelt, Šimonek, Klinecký, Preclík. 1. FK Skipy Team : FC Aegon Laguna : Trha i epy : PP Legioná i : Dr. Mobil Antimuf : FC Akonta : Kubišta Team : AK Polabiny : DIKO Rokytno : OK Interiér : Pod Košem : Xawax P.A :64 5 MLÁDEŽ MLÁDEŽ MLÁDEŽ Branky Pardubice: 29. a 50. Nešický, 47. ehák, Šlégr. PARDUBI- CE: Stejskal, Svato, Stan k, Kaštánek, Doležal (17. Šlégr), Rezek (25. Gašpar), Zelenka (50. Šindelá ), Nešický, ehák, Bydžovský (45. Buš), Šimek (31. Ludví ek) Zápas, který se pro domácí nevívijel dob e, dokázali domácí hrá i zvládnout a po zásluze jej vyhráli. P íští kolo: so 12 Slavia - Pardubice, ne AFK Chrudim - Teplice. DIVIZE C STARŠÍ DOROST áslav - AFK Chrudim 1:0. Kosmonosy - Pardubice B 0:4 P íští kolo: so 10 AFK Chrudim - nezmohli, a tak si Pardubi ky do tabulky p ipsali t i body. Torpedo - Srch B 4:3 (2:1). Branky Srch: Jahl, Dušek, Levinský. SRCH: K emenák - Bárta, Urbanec, Levinský, Nikl - Hlavá, Novotný L., Jahl, Vy ítal - Dušek, Doležal, st : Mužík, Chvojka, Slabý. K: 1:1 Ost etín - Ost ešany 1:3. P íští kolo: so Dašice - Ost ešany, Nemošice - Moravany B, ne Ost ešany - Torpedo, Srch B - Pardubi ky B, Lit tiny - Opatovice B, Jaroslav - H. edice, Mn tice - Hradišt B. 1. Dašice : Ost ešany : Pardubi ky B : Staré Hradišt B : Mn tice : Torpedo Pce : Opatovice B : Lit tiny : Moravany B : Jaroslav : Srch B : Horní edice 13. Nemošice 14. Ost etín : : :37 13 Mikulovice se dostaly na první místo Mate ov - Mikulovice B, V.Chvojno - D íte B, ne Býš - Rove B, FK 1899 Pce - Paramo B, AFK Pce - Dražkovice. 1. Mikulovice B : Sezemice B : Rove B : Paramo Pce B : Pardubice : SKP Pardubice : V.Chvojno : Popkovice : D íte B : Dražkovice : Býš : St. ívice B : St.Mate ov B 14. Veliny : :60 0 PAMAKO PAMAKO PAMAKO 2. LIGA 3. LIGA FC Newton - SK Roma 9:1. Vach 4, FC Kelt - T-String Rebel 1:1. Kussman Krpata J. a Krpat T. po 2, Moravec - Levai. - Hofman. FC Kelt - FC Login FC Bonte - AC Hekto i 2:5. K íž, CZ 2:1. Klou ek 2 - Stefan a. Ideál Pochobradský - Marek 2, Mazura, Moravec, Holidays - FC Login CZ 3:3. An- Chvojka. FC Newton - SK derle, Zeman, Veselý - Exner, Habeš, Systems 5:0. PFC Siófok - AF Qualitest Rejda. Ideál Holidays - T-String Re- 1:3. Ulrich - Šimek 2, Beneš. FC bel 3:1. Borovi ka 2, Zeman - Fuk- Bonte - Ave Green 2:2. Oulický, Polák sa. FC Kindr Špíl - Kap íci 3:2. Barštejn - Smutný. PFC Siófok - PK Perntoš, Ždárský, Sretr - Kubík. FC Kindr 4:5. Chmela 3, ervenka - Sláma Špíl - Blue Storm 4:3. Velinský 2, Petrá, 2, Outrata, Ž árský, Sku ek. Raš Reality Ždárský - Spálený 2, Kysilko. Al- - SK Systems 6:4. Tuma 4, Hlavá, batros - Blue Storm 2:5. Václavek 2 Veleba - Fidra 2, Halbich, Pulpán. FC - Kysilko 3, Jílek, Uncajtík. Albatros - Spalova i - Ave Green 4:8. umpl, Kap íci 3:0. Václavek 2, Tóth Vojt ch Hendrych, Kalný, Manych - Smutný 4, st. Vichr z hor - THC Terorasta 4:3. Linha 2, Cinkán, Vaní ek. Raš Reality Málek, Malý, Maštalí, Zderadi ka - - SK Roma 5:5. Tuma 3, Hlavá, Kohút Kroutil 2, Jožák. Vichr z hor - Bleri- - Levai 3, Daniel, Gašpar. Sparta ot 1:11. Zderadi ka - Ledvinka, Dolej- Dašice - PK Pernštejn 3:7. Plechá ek ský R. a Urbanec po 3, Ciha 2. Chemostav 2, Morávek - Sku ek 2, apek, Outrata, Vatikán - Bleriot 1:5. Bursa Ž árský, Sláma, N mec. FC Spalova- - Dolejský P. a Urbanec po 2, Dolejský i - AC Hekto i 5:4. Kalný 3, umpl, R. Chemostav Vatikán - THC Terorasta Hendrych - Mazura 2, Malát, Moravec. 3:8. Hloupý, Bursa, Svátek - Bu- Sparta Dašice - AF Qualitest 1:4. Plechá ek reš a Kroutil po 2, Beran, Novotný, Jo- - Šimek, Beneš, Šedivý. žák, Kratochvíle. 1. FC Newton : Raš Reality : Ave Green : SK Systems : PFC Siófok : PK Pernštejn : FC Bonte : FC Spalova i : AF Qualitest : Sparta Dašice : SK Roma : AC Hekto i :62 6 N.Bydžov, ne Pardubice B - Liberec B MLADŠÍ DOROST áslav - AFK Chrudim 0:1. Kosmonosy - Pardubice B 2:2 P íští kolo: so AFK Chrudim - N.Bydžov, ne Pardubice B - Liberec B STARŠÍ ŽÁCI Slavia Praha B - Pardubice B 2:0. P íští kolo: so 10 Pardubice B - Letohrad MLADŠÍ ŽÁCI Slavia Praha B - Pardubice B 12:0. P íští kolo: so Pardubice B - Letohrad KRAJSKÝ P EBOR Služba v redakci Ned le sobotní výsledky Ned le ned lní výsledky mobil , telefon Za sd lené výsledky p edem d kujeme K i e - P elou B 2:3 (0:1). Branky: Nosek, Karela - Kalinin 2, Strnad. K I E : Št pánek - Karela, Nosek, Pohanka, Kopá - Kolín, Hladík, Hanzl - Pilc, Blažek, Biath, st : Kloza, Tichý, Hackenberg. Aktivn jší hosté vyhráli první p li, když se prosadil Kalinin. V 16. minut neprom nili domácí pokutový kop. V druhé p li Kalinin zvýšil na 2:0. Domácí poté vyrovnali brankami Noska a Karely. Utkání rozhodnul svým gólem Strnad. Mate ov - R. B lá 1:0 (1:0). Branka: Fenyk T. MATE OV: Zach V. - Mzyk, Zach T., Holek, Horák - Škrha, Meduna, K ížek, Jane ek - Fenyk T., Kleiner. Utkání se hrálo na h išti B lé. Mate ov ve slepované sestav dokázal na h išti B lé získat 3 body, kdy se po krásné kombina ní akci nemohl z malého vápna Fenyk netre t. Zejména v záv ru utkání tým podržel gólman Zach, který se v poledne rozchytal proti Dukle Skotska. ívice - Rybitví 0:2 (0:1). Branky: Levai, Šáravec. ÍVICE: Málek - Ptá ek Martin, Klišek, Ptá ek Martin II, Kulhánek - Vojtíšek, Suchánek, Zeman, Moravec - Rohlík, 1. Kelt : Bleriot : Albatros : FC Kindr Špíl : Ideál Holidays : Blue Storm : T-String Rebel : Kap ící : THC Terorasta : Vichr z hor : FC Login CZ : Chemostav Vatikán : T ÍDA P ELOU SKO P elovice zvýšili náskok Vasilev, st : Mzyk, Št pánek, K ivka. Rozhod í: Strnad D., bez karet. Divák : 60. Semín - Ždánice 0:0. SEMÍN: Gabriel - Vencl, Žá ek, Vokál T., Vosáhlo M. - Vokál O., Vosáhlo D., Tichý Š. - Tichý M., Panchártek, Vosáhlo Š., st : Kosina. Rozhod í: Rokyta V. ŽK: 4:4. K: 85. Tichý T. Divák : 60. V první p li m li domácí více ze hry, le neprom ovali šance. V druhé p li se hra vyrovnala, ale branka nepadla ani na jedné stran. Dolany - Lány 0:4 (0:1). Branky: Beneš 3, Lintner. DOLANY: Nesva- il, P lpán, Flégr, Exner, Vodvárka M., Schejbal, Dimov, Vodvárka L., Sporiš - Hlavá ek, Kn žour, st. Linhart, Svoboda, Musil. ŽK: 1:1. Rozhod í: Trianda lu. První polo as ješt vyrovnaný, v druhé p li po hrubých chybách domácích Lány rozhodly utkání. Hattrikem se zaskv l hostující Beneš. P elovice - Kolesa 2:0 (0:0). Branky: 82. a 86. Kaderka. P ELOVI- CE: Rejduga - erník, Mádr, apek, Šimák O. - Šimák R., Vohralík, Šprinc, ehák - Trojá ek, Bartoš, st : Hladík M., Balada, Kaderka. 4. T ÍDA P ELOU SKO 4. LIGA Jets From Slovan - FC Kovomont 8:1. Málek J. 4, Mzyk 2, Kaltoun, Suchánek - Merta. Jets From Slovan - Zelené Žába 3:5. Málek J., Málek L., Mareš - Jošt 2, Oberreiter, Sp vák, Mareš. Macak s Gym - Zelená Žába 2:9. Práchenský 2 - Haná ek, Školník a Mareš po 2, Kalhous, pechá ek, Vo íšek. Macak s Gym - FC Kovomont 3:3. Vaculík 2, Rázek - Kubík 2, Zollmann. FC Kosmosmus - Primaklima FS 0:4. Kumstát, Ji ínský, Talacko, Záruba. Aigos Antimuf - Riva Autodíly 5:3. Bakeš 3, Kruliš, Rosenberger - Kolenovi, Tláskal, Jan ourek. AFC Benits - DPMP 2:3. Malenovský 2 - Kánský, Zvolenský, Zich. Radost z pohybu - FC Realma 6:3. Racek 2, Ková, Kacián, Fic, Sláde ek - Šprojcar 3. FC Kosmosmus - Riva Autodíly 1:2. Sp vák - Kolenovi, Jandourek. Aigos Antimuf - Primaklima FC 2:6. Tichý, Kruliš - Petružálek a Záruba po 2, Ji ínský, Perný. AFC Benits - FC Realma 6:9. Jirák 3, Hrubý 2, Kodera - Šprojcar 3, Jir ík a Eliáš po 2, Veselík, Faltus. Radost z pohybu - DPMP 3:1. Kacián, Fic, Sláde ek - Kánský. (l ) Radost z pohybu :30 34 Aigos Antimuf :45 28 Primaklima FS :26 27 Jets from Slovan :47 26 FC Realma :40 22 DPMP :30 22 Zelení Žába :69 18 Riva Autodíly :36 16 Macak s Gym :55 16 FC Kovomont :41 13 AFC Benits :79 10 FC Kosmosmus :69 9 Rozhod í: Buchta. ŽK: 3:2. K: 82. Šamši ák. Divák : 80. Celý zápas m ly P elovice pod kontrolou, ale jen díky špatné koncovce a vynikajícím zákrok m hostující gólmana Strnada. Nakonec však p eci kapituloval a P elovice díky dv ma gól m st ídajícího Kaderky zvít zily. Valy B - Chvaletice 2:3 (1:1). Branky: Kolman, Kutílek - Haško, Šourek, Hrdel. ŽK: 1:3. Domácí mají problémy s branká em. Zápas dopadl, jak dopadl. P íští kolo: so Rybitví - Valy B, Chvaletice - P elovice, Kolesa - Dolany, B lá - Semín, ne Lány - Mate ov, Ždánice - K i e, P elou B - ívice. 1. P elovice 2. Valy B 3. Rybitví 4. Kolesa 5. Chvaletice 6. P elou B 7. St. Mate ov 8. B lá 9. St. ívice 10. Lány 11. Dolany 12. K i e 13. St. Ždánice 14. Semín : : : : : : : : : : : : : :20 12 IV. t ída P elou sko bez p ekvapení STARŠÍ DOROST FK Pce C - P elou 4:0. Svitavy - AFK Chrudim B 3:0. H.Jelení - Letohrad, odloženo. P íští kolo: so SK Chrudim - Svitavy, so 12 Poli ka - FK Pce C, ne AFK Chrudim B - V.Mýto MLADŠÍ DOROST Svitavy - AFK Chrudim B 0:0. FK Pce C - P elou 0:1. H.Jelení - Letohrad, odloženo P íští kolo: so Poli ka - FK Pce C, so SK Chrudim - Svitavy, ne AFK Chrudim B - V.Mýto, ne P elou - H.Jelení. STARŠÍ ŽÁCI AFK Chrudim B - FC Junior 2:0. Hlinsko - FK Pardubice C, H.Újezd - Rosice a Lanškroun - P elou, odloženo P íští kolo: so 9.30 Junior - H.Újezd, P elou - Choce, ne 9.30 Rosice n/l. - Lanškroun, ne 10 FK Pce C - AFK Chrudim B. MLADŠÍ ŽÁCI AFK Chrudim B - FC Junior 1:0. Hlinsko - FK Pardubice C, H.Újezd Chvaletice B - Bukovka 1:1 (0:0). Branky: 53. Vaní ek (pen.) - vlastní. CHVALETICE: Meško - Kaši ka ml, Vaní ek, erný, Kis - Král, Kaši ka st., Svoboda, Sk ivánek - Koukal, Zajíc, st : Kuch, Hrbek, Doležal. BU- KOVKA: Pil á ek - Urbiš, Branský, Štrobich, Balšay, ada, Kvapil, Fosman, Pešta, Ryška, Kazitovský, st : Branský, Dobrovolný. Rozhod í: Budinský. ŽK: 1:1. P evahu v první p li nedokázala Bukovka gólov zužitkovat. Druhá p le byla vyrovnaná, jak hern, tak gólov. Do vedení šli domácí díky penalt. Vedení ale neudrželi, když si domácí stoper te oval trestný kop do brány. Semín B - P elovice B 1:3 (1:2). Branky P elovice: Vrba, Nikodým, Trojá ek (pen.). P ELOVI- CE: Kotval - Šimák R., Uhlí, Pracz, Dlask - Mrštík, Vrba, Hrab, Šprojcar - Nikodým, Trojá ek, st : Balada, Hladík, N mý. P elovice m ly po celý zápas herní p evahu a zasloužen si odvezli ze Semína t i body za výhru 3:1. Újezd B - Kojice 4:1 (3:0). Branky: Strnad, Rozséva M., Rusín, - Rosice a Lanškroun - P elou, odloženo. P íští kolo: so Junior - H.Újezd, P elou - Choce, ne Rosice n/l. - Lanškroun ne FK Pce C - AFK Chrudim B. 1.A T ÍDA, sk. A STARŠÍ DOROST Živanice - Sezemice 2:1 (1:1). Branky: Hudec M. 2. ŽIVANICE: Malý - Klazar, Hudec J., Jelínek R., ermák - Douda, Jelínek M., Hanko - Hudec M., Chládek, st : Ku era, Bureš. Vyrovnaný zápas, který dorostenci Živanic vyhráli bojovností a v tší chutí po vít zství. Již ve 3. minut se prosadili hosté a poté m li herní p evahu. Živanice vyrovnali hru a v 38. minut po centru M. Jelínka a nádherné st ele z voleje Hudce i skóre. V druhém polo asu byla hra op t vyrovnaná. Po samostatné akci se 55. minut prosadil op t Hudec. P íští kolo: so K i e - Mi etice, Holice - Pardubi ky, so 16 AFK Pce - Živanice, ne Sezemice - Moravany, ne Mikulovice - e- any n/l. Hu á ek - Provazník. ÚJEZD: Jandák - Vaní ek, Tirbas, Rusín, Hu á- ek, Havlí ek, Rozséva M., Strnad, Rozséva O., Rambousek, Rozséva J., st : Syr ek, Moravec. KOJICE: Jeník - Novotný, Žampach, Hloušek, Steklý - Provazník, Sláma, Svoboda, Vican - Franta, Janák, st : Škrha, Záleský. Na starém h išti a bohužel i na špatném terénu dokázal Újezd do 26. minuty vst elit t i branky. Na obrat se Kojice již nezmohli. Perli kou utkání je první polo as, který odpískal laický rozhod í, profesionální rozhod í íha nastoupil až na druhou p li. Selmice - B lá B 3:0 (2:0). Branky: Forman 3. Zápas rozhodnul ve prosp ch domácích agilní Forman. Choltice B - Jankovice 2:0 (1:0). Branky: Stárek 2. CHOLTICE: Zá ecký - Šturma, Horyna, Šmerda, Korbel - Indra, Kožený, Kadlec, Kohoutek - Stárek, Cvejn, st : Ferjen- ík, Kubelka, Licek. Rozhod í: ížek. ŽK: 2:1. Zápas se odehrál v poklidu za stálé p evahy domácích, kte í ji vyjád ili gólem v každém polo asu. Sop e - Rohoznice 2:5 (1:3). Branky: Malinský, Ham il - Št pánek J. 2, Kašpar, Hlavá ek, Zeibich. Domácí drželi na svých kopa kách mí ast ji, ale hosté se d razn ji prosazovali ve vápn a p tkrát skórovali. P íští kolo: so Bukovka - Sopre, Kojice - Choltice B, Tetov - Chvaletice B, ne Rohoznice - Újezd B, Jankovice - Selmice, B lá B - Semín B. 1. Choltice B : Rohoznice : Selmice : Újezd B : P elovice B : Kojice : Chvaletice B : Tetov : Bukovka : B lá B : Jankovice : Sopre : Semín B :41 8 Stránku p ipravili: Libor ihák, Ludvík Baracz a Ji í Valenta

7 ÚTERÝ 6. DUBNA 2010 DOROSTENCI V EXTRALIZE U16 ÚTO Í NA PRVENSTVÍ V ZÁKLADNÍ ÁSTI EXTRALIGA U18 BCM Moravská Ostrava BK Synthesia Pardubice 74:90 (22:26, 39:49, 52:71) Nevýrazný výkon tým host. Jediným hrá- em, který snesl p ísn jší m - ítko byl nejmladší len týmu Martin Peterka, který zaznamenal 21 bod, 11 doskok a 4 získané mí e. Body Pardubice: Peterka 21, Kmošek 14, K íž 10, Lachman 9, Zikuda a Tondr 8, Andres a Bahník 7, He man 4 a Dvo ák 2. BCM Slezská Ostrava BK Synthesia Pardubice 81:63 (22:10, 38:31, 60:47) Body Pardubice: Andres 16, K íž 11, He man 9, Peterka 8, Zikuda 5, Kmošek 4, Lachman 3, Bahník, Tondr a Dvo ák po 2. EXTRALIGA U16: BK Pardubice JBC Brno (24 11, 38 25, 63 40) Trio tradi ních opor He man, Peterka a Šoula nedalo host m šanci na vít zství. Velmi solidní výkon podala i dvojce Vl- ek s Vávrou. Pokud pardubi tí hrá i dokáží zvít zit v posledních dvou kolech základní ásti, nem lo by jim prvenství v tabulce uniknout. Body Pardubice: He man 26, M. Peterka 25, Šoula 16, Chrudimský 5, Bekr 4, Vl ek 3, Vávra 3, Blažek 2, Šindelá 1. U12 První nálový turnaj: BVK Holice vs. BK Synthesia Pardubice 32:105 (9:27, 13:51, 22:80) Body Pardubice: Kant rek 20, Brožek 17, Langšádl 14, Charbuský 12, Skalický M. 12, Lah ký 8, Mare ek 4, Hofman 4, Zeithammer 4, Skalický O. 3, Petric 2, Šindelá 2, Dlouhý 2. Sokol Hradec Králové PP2 vs. BK Synthesia Pardubice 39:120 (5:31, 15:69, 27:97) Brožek 19, Kant rek 18, Langšádl 17, Petric 15, Skalický M. 10, Mare- ek 9, Lah ký 6, Charbuský 4, Verner 4, Dlouhý 4, Šindelá 4, Hofman 4, Zetihammer 4, Skalický O.2. BK Synthesia Pardubice vs. Sokol Josefov 109:42 (32:7, 56:22, 84:28) Langšádl 24, Kant rek 13, Brožek 10, Lah ký 10, Skalický O. 10, Charbuský 8, Petric 8, Zeithammer 7, Mare ek 6, Šindelá 6, Verner 4, Hofman 2, Kratochvíl 1. Po adí po prvním turnaji: 1.BK Synthesia Pardubice 6 bod 2.BVK Holice 5 bod 3.Sokol Josefov 4 body 4.Sokol Hradec Králové PP2 3 body. MOP: Sezemice : BK Pohoda 80 : 63 (49 : 35) Sezemice : Horák 28, T ma 16, Janda 12, Kasal 10. Pohoda : Knol 28, Sikora 12, M.Panuška 10. Sokol Pce : USK B 78 : 91 (36 : 50) Sokol Pce : Bureš 36, Št pánek 18, Kuth 10. USK B : Bohá ek 19, Tomáš 18, Hejný 13, Nerad 10. Basket Moravany : BK Studánka 74 : 71 (52 : 48) Moravany : Petružálek 14, Balek 12,Koblížek, Srkal a Tušl po 10. Studánka : Trojan 23, Diepold 16, Ko- ínek 10.(jr) HOKEJ MLÁDEŽ Na neoficiální M R 5. t ída na 1. míst V eských Bud jovicích sehráli žáci 5. t íd turnaj o neo ciálního mistra. Ve dnech dubna odehráli p t t žkých zápas, v nichž nenašli rovnocenného protivníka a všechna utkání vyhráli. Zasloužen si z jihu ech odvezli vít zství. Pardubice - Litvínov 5:3 (1:0, 4:1, 0:2). Macha (Petrus), Bor (Budík), Zadina (Bo ek), Zadina (Budík), Petrus (Macha ). Pardubice - Slavia Praha 10:0 (2:0, 3:0, 5:0). Rázek (Matýs), Bo ek (Macha ), Leder, Macha (Bor), Bor (Macha ), Bo ek, Macha (Bor), Zadina, Bor (Mert), Macha (Budík). Pardubice - Plze 6:1 (2:1, 0:0, 4:0). Zadina 2, Frydrych 2, Matýs, Bo ek (Hlavá ek)..bud jovice - Pardubice 0:7 (0:2, 0:2, 0:3). Bo ek (Zadina), Petrus (Macha ), Bo ek (Žouželka), Macha, Hudec (Matýs), Frydrych (Matýs), Macha. Pardubice - Let any 2:0 (1:0, 0:0, 1:0). Bor, Macha (Bor). Vít zná sestava Pardubic: Škoda, Vlk Budík, Mert, Jan a ík, Žouželka, Leder, Mikula Bor, Macha, Petrus Bo ek, Zadina, Hlavá ek Frydrych, Matýs, Rázek Hudec(zr) SPORT UTRÁPENÉ VÍT ZSTVÍ BEKSY NAD KOLÍNEM BK Synthesia Pardubice BC Kolín 72:65 (20:15, 43:30, 52:49) V netradi ním páte ním ase pardubi tí basketbalisté zm ili své síly s aktuáln šestým týmem tabulky z Kolína. Kdo o ekával snadné vít zství domácího celku, byl z ejm zklamán. Kolín pat í letos k nejv tším p ekvapením sout že a svou k ži nedává lacino. O tom se p esv d il i tým trenéra Slowiaka. Po solidní první tvrtin a t íbodové akci talentovaného Peterky v druhé tvrtin se náskok domácích vyšplhal již na osmnáct bod (37:19). Host m se však poda ilo náskok ješt do polo asu snížit na 43:30. Do druhého polo asu jako by nastoupili dva úpln jiné týmy. Kolín prost ednictvím zónové obrany za al zna n znep íjem ovat zakon ení pardubickým basketbalist m. Asistent trenéra domácích Old ich Zdobinský si všiml, že proti: zón jsme hráli v n kterých chvílích trošku individualisticky a staticky, Kolín se tím dostal zpátky do zápasu, ale pro nás je dobré, že jsme to nevzdali a BASKETBALISTÉ NYMBURKA SI V LETOŠNÍ SEZÓN EUROCAP V EZ ARÉN JIŽ NEZAHRAJÍ Bilbao Basket - EZ Nymburk 46:52 (13:12, 18:26, 35:36) Nymburský tým cestoval na odvetný tvrt nálový zápas do baskického Bilbaa s cílem pokusit se o zázrak a smazat dvanáctibodové manko s prvního vzájemného zápasu odehraného v Pardubicích. Šestinásobný mistr po výborném výkonu dokázal zvít zit na horké p d špan lského favorita v pom ru 52:46, postup do Final Four Eurocapu však díky lepšímu skóre slavil soupe. Podle trenéra Muliho Katzurina o postupujícím: rozhodla poslední tvrtina v Pardubicích. Projevilo se na Eaton doma stoprocentní, v sérii vede 2:0 nás, že jsme m li velmi náro ný program, což nás stálo postup. Pocity hrá velmi dob e pro eskou televizi vyjád il reprezenta ní pivot Petr Benda, který v utkání zaznamenal 10 bod : Jsme takoví rozpolcení. Výhra v Bilbau nás t ší, ale nakonec jsme nebyli daleko od toho, abychom tu dvanáctibodovou ztrátu smazali. Vysoká výhra v Pardubicích nás m že hodn mrzet. Basketbalisté Nymburka sice v Eurocapu pro letošek kon í, ale rozhodn se neztratili. Vždy klepali na dve e Final Four druhého nejprestižn jšího evropského basketbalového Po sobotní utkání, v n mž zdolal pardubický Eaton Liberec 2:1, nastupovala ob mužstva k druhému zápasu. Oproti sobot, kdy na Pardubice Liberec od první minuty vlétl, to byli tentokráte domácí, kte í se tla ili aktivn ji do zakon- ení. Tyg i byli tém bezzubí a Hašek vychytal již své druhé isté konto v play-off. Za domácí se postupn prosadili Rákos, Starý, Sýkora a Cetkovský a Pardubice tak v druhém utkání zvít zili 4:0. Do libereckého bílého pekla odjížd jí s náskokem 2:0 na zápasy a uvidíme, zda-li dokáže Liberec, jako tomu bylo v sérii s Plzní, doma zabrat a semi- nálovou sérii ješt zdramatizovat. P íští dv utkání sehraje Eaton ve st edu, respektive ve tvrtek 7. a 8. dubna. PARDUBICE: Hašek Nakládal, Haví, MacKenzie, Kolá II, Píša, Ko í, Jillson Kolá I, Koukal, Starý Špirko, Pineault, Somík P. Sýkora, Zohorna, Pivko Kousal, Cetkovský, Rákos. LIBEREC: psychicky jsme toto utkání zvládli. Z vybudovaného náskoku Beksy v první polovin utkání Kolín minutu po minut ukrajoval bodové manko. P edevším zásluhou rozehráva- e Jana Pavlíka s reprezenta ními zkušenostmi. Když tre l dv rychlé trojky za sebou a p idal dva trestné hody, Kolín se p l minuty p ed koncem t etí tvrtiny dotáhl na rozdíl jediného bodu (stav 48:47). Nejt sn jší rozdíl ve skóre trval ješt 7 minut p ed koncem utkání (59:58), když na sebe zodpov dnost vzali Sýkora s Milošem a postarali se o rozhodující trhák vedoucí k vít zství utkání (69:60). Hrá em utkání byl zcela po právu vyhlášen pardubický pivotman Zbyn k Pospíšil, který za 25 odehraných minut nast ádal 18 bod a 11 dosko- ených mí, p idal i 3 bloky a 2 asistence. Zápas zakon il s koe cientem užite nosti 32! Pavel Miloš p isp l k výh e 11 body, Maurice Hampton 10. V Kolínském dresu podal vynikající výkon Pavlík s 19 body a 6 doskoky. Svou atletickou hrou zaujal i Brad Jones, který si k 16 bod m p ipsal do statistik 6 doskok. Pardubi tí basketbalisté si výhrou s Kolínem tém pojistili ty i kola p ed koncem tvrtou p í ku v tabulce zaru ující v play-off výhodu domácího prost edí. Nejvíce bod : Pospíšil 18, Miloš 11, Hampton 10, Hampton 10, Boha ík 9, Sýkora 9, Peterka 8, Marek 5, Arnold 2 - Pavlík 19, Jones 16, Zuzák 12. Rozhod í: Lukeš, Kurz, Karásek. Trestné hody: 13/8-24/17. Fauly: 20:18. 5 chyb: 39. Jelínek (Kolín). Trojky: 12:4. Diváci: 810. Nejlepší hrá : Pospíšil (Pardubice). (jr) 1. Nový Ji ín 2. Nymburk 3. Prost jov 4. Pardubice 5. D ín 6. Kolín 7. USK Praha 8. Opava 9.Brno 10. Pod brady 11. Ostrava 12. Vyšehrad : : : : : : : : : : : : poháru a p isp li tak ke zvýšení pov domí o eském klubovém basketbalu. V p íští sezón se mohou velmi pravd podobn pardubi tí basketbaloví fanoušci t šit na ú ast Nymburka ve velmi kvalitní sout ži - Jadranské lize, kde nap íklad p sobí erstvý nalista Euroligy Partizan B lehrad s Janem Veselým. Nejvíce bod : Bani 12, Mumbru 10 - Lee 12, Benda 10, Lenzly 8, Ricci a Pumprla 6. Rozhod í: Pukl a Javor (oba Slovin.), Mari i (Srb.). Trestné hody: 9/6-8/6. Fauly: 16:19. Trojky: 2:4. Diváci: První zápas: 59:47. (jr) Pinc Hunkes, Výtisk, Moravec, akajík, Jareš, Rýgl, Holub Klimenta, Nedv d, Nedorost Bartovi, Podkonický, Mat jovský Ond ej, Blatný, Plodek Špa ek, Dušek, Víšek Vantuch. Branky: 36. Rákos (Cetkovský), 40. Starý, 46. Sýkora (Zohorna, Pivko), 57. Cetkovský (kousal, Pivko). Rozhod í: Hradil, Husi ka Charvát, Kalivoda. Vylou ení: 7:4. Bez využití. Diváci: Nejlepší hrá i: Dominik Hašek Lukáš Derner. Stav série: 2:0. (l ) INZERCE STRANA 7 Petr Boha ík letí pro další dva body do kolínského koše. FOTO: Milan K i ek ŠACHY Extraliga ŠK Polabiny - ŠK Zikuda Turnov 2½-5½. Pert M. 1, Konopka M., Roško L., Jedli ka A. po ½. SAGI- NA Pardubice - 1. Novoborský ŠK 3½-4½. Movsesian S., Votava J. po 1, Kempinski R., Heberla B., Mirumian V. po ½. II.liga, sk.d. ŠK Caissa CO- LAIR T ebí B - AKIS Pardubice 4-4. Smutný J, Kraus O. po 1, Kochetková J., Sýkora J., Veselý T., Tuvšinbajar D. po ½ ŠK Polabiny B - ŠK Bohemia Pardubice 6½- 1½. Hošek M., Mojžíš J., E er L., Kourek J., ižinský P. po 1, Navrátil F., Komárek D., Trojan L. po ½. (zr) PRODEJ - CHRUDIM - Dvougenera ní secesní vila v centru 6+2, garáž, zahrada. CENA: ,-K tel.: PRODEJ - OPATOVICE NAD LABEM Komer ní areál, výrobní haly, kancelá e, sklady, pozemky 5232 m2, CENA: ,-K tel.: PRODEJ PARDUBICE POLABINY Byt 1+kk OV, o vým e 35 m2, velká lodžie. CENA: ,-K tel.: T ÍDA Tabulka po 1. ásti Let any : Pardubice : Benátky n/j : Kolín : Hr.Králové : Dv r Král : Ml.Boleslav : Liberec : Krkonoše : Jablonec :208 9 Kobra Pr :188 7 V.Popovice :260 2 Po 2. ásti, sk. A Let any Pardubice Kolín Ml.Boleslav Hr.Králové Liberec : : : : : :166 2 Kone ná tabulka 1.HC Letci Let any 2.HC Eaton Pardubice 3.SC Kolín 4.BK Mladá Boleslav 5.HC VCES Hradec Králové 6.Bílí Tyg i Liberec 7.HC Benátky n/j. 8.HC Dv r K.-Náchod 9.HC Jablonec n/n. 10.HC Krkonoše 11.HC Kobra Praha 12.HC Sl. Velké Popovice 6. T ÍDA Tabulka po 1. ásti Let any Hr. Králové Krkonoše Kolín Pardubice Ml.Boleslav Libebec V.Popovice Jablonec Kobra Pr. Benátky n/j. Dv r Král. Po 2. ásti, sk. A Let any Hr. Králové Pardubice Kolín Ml.Boleslav Liberec : : : : : : : : : : : : : : : : : :143 3 Kone ná tabulka 1.HC Letci Let any 2.HC VCES Hradec Králové 3.HC Eaton Pardubice 4.SC Kolín 5.BK Mladá Boleslav 6.Bílí Tyg i Liberec 7.HC Krkonoše 8.HC Sl. Velké Popovice 9.HC Benátky n/j. 10.HC Jablonec n/n. 11.HC Dv r K.-Náchod 12.HC Kobra Praha Dominik Hašek na asoval svoji formu perfektn. V play-off vychytal již druhý shutout. FOTO: Milan K i ek Mistrovství R: 7. t ída vít zn Ve dnech b ezna se žáci 7. t íd zú astnili mistrovství republiky. Pardubi tí mladíci se prokousali základní skupinou, zvládli semi nále a ve nále s p ehledem porazili Hodonín a p ipsali si prvenství. Z : Hodonín - Pardubice 5:4 (1:2, 3:0, 1:2). Branky: Vysko il (Dušek), Kusý (Martinec), Kusý (Špa ek), Klinecký (Franc). Karlovy Vary 1:2 (0:0, 0:0, 1:2). Branky: Špa ek (Procházka), Kusý (Špa ek). SF: Olomouc - Pardubice 3:5 (2:0, 1:1, 0:4). Branky: Špa ek (Kusý), Martinec (Kusý), Kusý (Špa ek), Špa ek (Martinec), Vysko il. F: Pardubice - Hodonín 7:1 (1:1, 5:0, 1:0). Branky: Martinec (Klinecký), Špa ek (Kusý), Voženílek (Rohlík), Špa ek (Kusý), Martinec (Špa ek, Kusý), Vysko il (Kmošek), Kusý (Špa ek). Sestava vít zného týmu: Petric F. - Klinecký, Franc, Procházka, Petric O., Truchlá, Horyna, Ku era, Voltner - Martinec, Špa ek, Kusý, Rohlík, Voženílek, Solni ka, Kmošek, Vysko il, Dušek, Augsten, Šklíba, Faltys.(zr) sport: PRODEJ - LUŽE - P kný RD nebo chalupa po rekonstrukci, zahrada. CENA ,-K tel.: PRODEJ - E ANY NAD LABEM Dvou-genera ní RD 5+2, s dílnou, garáží a zahradou. CENA ,-K tel.: PRODEJ - HROCH V TÝNEC - RD 6+1, celé podsklepeno, garáž, zahr. domek, pozemek 644 m2 CENA: ,-K tel.: ALL CREDIT REALITY Masarykovo nám. 900, Chrudim tel.: ,

8 STRANA 8 ATLETIKA Jakub Zajíc p ivezl zlato z Mistrovství republiky! Ve slovenských Dudincích v rámci velkých mezinárodních závod prob hlo i Mistrovství eské republiky v ch zi na 50 km. Neuv itelným zlepšením svého nejlepšího výkonu zvít zil chodec Hv zdy SKP Pardubice Jakub Zajíc (na fotce), když 50 km ušel za 4:31:28 h. Je to historický úsp ch v ch zi v rámci celé východo eské oblasti. (ewi) Pardubi tí b žci ve Vodrantech na výbornou! Skv lým zp sobem se prosadili v po etné a kvalitní konkurenci b žci Hv zdy SKP Pardubice p i p espolním b hu Sady Vodranty. áslavský závod míla na 4000 m vyhrál Martin Hrstka asem 12:41 min a 4. skon il Pavel Rybišár v ase 13:08 min. Desetikilometrový závod vytrvalc pat il jednozna n Pavlu Dymákovi (všichni Hv zda) v ase 33:15 min. (ewi) Nejmladší atleti se lou ili s b žeckým tunelem Ukon ení halové sezóny pat ilo nejmladším adept m královny sportu atletiky. Tém ty icítka d tí ve v ku od 6 let si v b žeckém tunelu Sokola Pardubice I vyzkoušela, jak vypadá závodní atmosféra. Nejúsp šn jší byli v b hu na 60 m d v at Eliška Soukupová (9,4 s) a Kate ina Nádvorníková (9,5 s), mezi chlapci Michal Jurák (8,1 s) a Ond ej Kollárik (8,4 s). Ve skoku dalekém chlapc zvít zil op t Jurák výkonem 436 cm, druhý byl Pavel Hor i ka výkonem 421 cm. Mezi d v aty vynikly Eliška Soukupová a Kate ina Nádvorníková stejným výkonem 360 cm. (ewi) Hr zný první polo as, Torf v play-off kon í! Torf Pardubice - ERA-PACK Chrudim 1:17 (0:8) K t etímu zápasu tvrt nálové série nastoupili hrá i Torfu Pardubice v hale v He manov M stci. Za stavu 0:2 na zápasy odvraceli hrozbu vy azení. K rozhodujícímu zápasu chyb lo domácímu trenérovi trio Je ábek, Fidra, Beran, kte í nebyli na utkání uvoln ni ze svých klub. Rozpad sestavy se velmi výrazn projevil na h e a hlavn na skóre. Po osmi minutách svítil na tabuli stav 4:0. Chrudim kontrolovala hru a do polo- asu stihla ješt ty mi góly zvýšit na 8:0. Šance, které si Torf vytvo il, bohužel nedokázali jeho hrá i prom ovat, nejaktivn jší byl v tomto sm ru Melechovský. V druhé p li Pardubice zastabilizovali obranu a poda ilo se jim skórovat. V 25. minut se krásnou st elou do r žku prezentoval Vratišovský. Vzáp tí ale M. Mareš zvýšil op t na osmibrankový rozdíl. Chrudim si pak zápas užívala a navyšovala skóre. Nakonec se zastavilo na 17:1, když poslední branku vsítili chrudimští t i sekundy p ed koncem. To je p kný výprask, takový výsledek jsem ne ekal, konstatoval lakonicky domácí kou R ži ka pro eskou televizi. Branka Torfu: Vratišovský. TORF: Kašpar - Nachtigall, Melechovský, Malý, Urbanec, Sklená, Vratišovský, Kostka, Netolický, Slová ek. Trenér: Miroslav R ži ka. CHRUDIM: Meller - Kroulík, Mareš R., Max, Kopecký, Vladyka, Mikan, Cacau, Pica Pau, Rešetár, Mareš M. Rozhod í: Kresta - Lasch, Hanzlík. St ely: 15:50. Držení mí e: 28%:72%. Rohové kopy: 11:11. ŽK: 2:1. Stav série: 0:3. (l ) Atleti Hv zdy rokovali za zav enými dve mi! Poprvé v historii atletického oddílu i Sportovního klubu Hv zda SKP Pardubice rokovali atleti za zav enými dve mi. Výro ní lenská sch ze, která se konala n kolik m síc po oslavách 50ti let založení, m la jediné nosné téma. Jak pokra ovat v sou asné ekonomické situaci v tak rozsáhlé innosti, kterou v této dob Hv zda SKP Pardubice uskute - uje. Po ukon ení jednání jsme položili n kolik otázek nov zvolenému p edsedovi atletického oddílu Pavlu Studni kovi. Pro prob hlo celé jednání za zav enými dve mi? Zám rn jsme nezvali ani hosty ani zástupce masmédií, protože jsme považovali za nutné projednat záležitosti interního charakteru. P edevším nás pálí sou asný stav sportoviš (zázemí M stského atletického stadiónu), dále pak podpora od st ešních orgán (a také m sta a kraje), a potom zda jsme schopni dostate n hlasit prezentovat skv lé výsledky našich družstev i jednotlivc. Pracovní jednání posoudilo sou asný stav v ci a delegáti uznali, že je neúnosný. Jaké návrhy prošly výro ní sch zí? Nám t bylo n kolik. Ten zásadní byl, aby lenská základna, která v tuto chvíli ítá okolo 550 len, oslovila p átele, známé, rodinné p íslušníky a hledala možnosti, jak zlepšit náhled na atletické d ní ve Hv zd SKP Pardubice. Další názor (výrazn radikáln jší) navrhoval, abychom oslovili komunální politiky i politiky z Pardubického kraje a požádali je o pomoc. Tím nejradikáln jším názorem pak bylo, abychom ud lali vše pro to, aby politici, kte í nepodporují naši innost, nebyli lenskou základnou atletického oddílu a možná i Sportovního klubu Hv zda SKP Pardubice v bec voleni. Z diskuse bylo citeln znát, že míra trp livosti p etekla. Jaké jsou tedy následné kroky len Hv zdy? Prvním z nich byla volba estného p edsedy atletického oddílu. Stal se jím jednohlasn sou asný senátor, d íve primátor m sta Pardubic, sportovní a atletický p íznivec Ing. Ji í St íteský. Jeho nestranný postoj ve všech záležitostech by m l pomoci zm nit názor v cílen negativní kampani naší práce pro pardubickou t lovýchovu. Další kroky vyplývají z usnesení výro ní lenské sch ze. Znamená to oslovit politiky i inovníky v STV a dalších organizací a p edložit dostatek informací o tom, jakou innost, v jakém rozsahu a s jakými výsledky sou asná Hv zda SKP Pardubice vykonává. Zásadní pot ebou je, aby se o budoucnosti sportovního areálu M stského Tuto sobotu a ned li se rozjede vrchol hokejbalové ligy - play off. Do záver ných boj prosko ily 4 týmy polabinské Alfy a 2 týmy p elou ských jest áb. Do play off 1. NHbl (tedy druhé nejvyšší sout že u nás) postoupili z 6. místa hrá i HBC Alfa Pardubice (soupe em jim bude Olymp Jind ich v Hradec). O místo níže skon ila P elou, která vyzve ježky z He manova M stce. V 2. NHbL narazí Alfa B na esko T ebovou a P elou B na královehradecké bé ko. V OHbL se p edstaví cé ko Alfy v souboji se Splašenými holemi. Mládežnické play-off nabídne jedno tvrt nále, a to konkrétn bitvu mladších dorostenc Alfy a HÁZENÁ Finále Zimního halového poháru pro opatovické dorostence Rozhovor s novým p edsedou atletického oddílu Pavlem Studni kou Zleva Pavel Studni ka, Ji í St íteský a Jana Kárníková SPORT HOKEJBAL Vrchol hokejbalové sezóny za íná Skv lého úsp chu dosáhli dorostenci TJ Opatovice n/l., když nálovým turnajem v Most prošli bez zaváhaní. Porazili všech p t soupe a po zásluze se mohou honosit neo ciálním titulem Halového mistra R ve své kategorii. Výsledky Opatovic: TJ Sokol Opatovice - TJ Sokol Rokytnice 15:14 (7:7), Baník Most NH - Opatovice 12:17 (5:9). TJ Sokol Ejpovice - Opatovice 15:18 (7:8). TJ Autonot Jihlava - Opatovice 14:22 (9:12). Opatovice - TJ Šroubárna Žatec 17:16 (5:8). Sestava Opatovic: Ji í Hrubý, Martin Bauer - Ví a Hájek, Jakub Hruška, Martin Stráník, Standa Jelínek, Mirek Poledno, Vašek Kmoní ek a Tomáš Fiala, Vašek Bittner, Roman Stan k, Petr Štefka, Patrik Ku era, Michal Poledno. Trené i: Libor Bittner a Jindra Hruška. (zr) 1. Opatovice n/l : Rokytnice : Žatec : Ejpovice : Most : Jihlava :81 1 atletického stadiónu za alo znovu jednat. Aby se dokon ila rozpracovaná projektová dokumentace tribuny a plánovaného zázemí, aby se p ipravilo stavební a územní ízení a také žádost o dotaci od STV, pop. i z evropských fond. Jedná se p edevším o malou t locvi nu pro zimní p ípravu a p ípravu za nep íznivého po así pro zdravé i t lesn postižené atlety. Letos by se ješt stihlo vše p ipravit a v roce 2011 realizovat. Je letošní rok tedy n jakým zp sobem sportovn ohrožen? To spíše naopak, v podzimních m sících p išlo nov do našeho atletického oddílu p es 60 len, takže máme 208 d tí do 15 let, do sout ží dosp lých stavíme 6 kolektiv (muži A, ženy A extraliga, muži B, ženy B I. liga, ženy C II. liga, muži C Krajský p ebor) a 14 družstev mládeže. Rekordní po et medailí máme z halové sezóny i z chodeckých závod te na ja e. Jediná obava je, zda celý rok v sou- asné ekonomické recesi nan n utáhneme. (ewi) Kladna. První dvojzápasy odehrají všechna mužstva na h ištích soupe e v sobotu, respektive v ned li 10. a 11. dubna. ESKÝ POHÁR, 6. kolo HC Jest ábi P elou - HBC Autosklo H.A.K. H.Králové 0:7 (0:2, 0:2, 0:3). P ELOU : Brykner (Veselý Michal) - apek, Štajner, Bažant, Veselý Martin, Kazimír M. - P íhoda, Šmíd, Raška - Štefanský, Svoboda, Kazimír D - Vorba, Mucha, Kopecký. Trenér: Štefanský. Vylou ení: 9:6. Využítí: 0:3. V oslabení: 0:1. Divák : 150. P ed vypuknutím prvoligové play-off bylo na programu 6. RS M 1: OS Sokol P elou B v. P elou A 9:9, O. Kasal a Bezd kovský po 3,5, Bukovský 2 Pet ík 4, Kepl 2,5, Dlask a Havrda po 1, Brunclík 0,5. TJ Sokol edice B TJ Spartak Sezemice A 7:11, Maroši 3,5, Kurka 2, Kubín 1, Kosina 0,5 Pitaš ml. 3,5, Levai a Kouba po 3, Kadrmas 1,5. TTC Slovan Pce A TJ Tesla Pce D 5:13, Karabec 3, Krej í 2 Lukeš 2,5, Bubeník 1, Kolísek 0,5. Tesla Pce E Slovan Pce B 10:8, Mi- ejovský a Makalouš po 3, Kalhous 2,5, Novák 1, Veselý 0,5 Frydrych 4, Dostál 2,5, Dubišar 1, Mikláš 0,5. TJ Sokol Rosice A SK Starý Mate ov A 10:8, Adamec 3,5, Záme ník a Kadlec po 2,5, Chmelík 1,5 Budera 4, Šnajberk 2, Vodehnal a Dusbaba po 1. USK Pce A TJ Lokomotiva Pce D 5:13, Dan k 3, Sedlá ek 2 Vondrák, Hemerka a Špa úr po 3,5, Horáková 2,5. Loko Pce C TJ Jiskra Holice D 10:8, Houdek, Václavek a Nová po 3, Suchánek 1 J. Theodor 3,5, Andrlík 2,5, Frolík 1,5, Theodor 0,5. RS M 2: SK Sparta Dašice A Rosice B 4:14, V. Ho e ovský 1,5, Toušek a R. Ho e ovský po 1, Foldyna 0,5 Kára 4,5, Pleskot 4, Mrštík 3,5, Vojtíšek 2. edice D Tesla Pce F 3:15, Rákosník 2, S ra 1 Weber 4,5, Vojt ch, Pot ková a Velínský po 3,5. Tesla Pce G Slovan Pce C 11:7, Tvrdík 4,5, Karcol 3,5, Pojman 2,5, Hakl 0,5 Maštalí 3, ervený 2, Stodola a Ros lek po 1. Sezemice B edice C 7:11, Trávní ek 4, Ku era 2, Pitaš st. 1 Nešet il a Pardubice Herming IK 27:0 (8:0, 9:0, 10:0). Branky: Malínská 7, Padev tová 6, Vosyková 4, Jirsová a Pejzlová po 3, epková2, ulíková a Cílová po 1. Prvoligové hrá ky domácí Tesly zakon ily sezónu p átelským utkáním s klubovým celkem z Dánska. Trené i vít ze dali p íležitost celé hrá ské lavici. Na ú el zápasu jsme STOLNÍ TENIS kolo eského poháru. P elou ským jest áb m p id lilo soupe e p et žkého. Do P elou- e totiž zavítali hrá i prvoligového Hradce Králové. Obhájce prvenství v poháru p ed il P elou nasazením a velkým pohybem. U Hradce tak nedošlo k možnému podcen ní soupe- e a hned v první t etin zasypal domácího Bryknera 20 st elami, z nichž dv skon ili v síti. V druhé p li pokra oval koncert Hradce. Ani zm na na postu branká e nepomohla p elou ským zastavit hradecký brankostroj a zápas nakonec skon- il 7:0. Hradec Králové v zápasu potvrdil svoji prvoligovou p íslušnost a pro P elou letošní pohárová cesta skon ila. (l ) Havelka po 3,5, apek 2,5, Jedli ka 1,5. Holice E Loko Pce E 3:15, Pe inka 1,5, Fousek 1, Krej ík 0,5 Škroup a Mandys po 4,5, Hošek a Valenta po 3. H. Jelení USK Pce B odloženo. Regionální sout ž M 1 vyvrcholila 26. kolem, hotovo hlásí i v RS M 2. Jak vše dopadlo ukazují tabulky, k nimž p idáváme i kone né po adí divize žen. Zde reprezentovalo Pardubice bé ko Lokomotivy. SLÁVEK TROJAN REG. SOUT Ž M 1 1. Tesla Pce G : Loko Pce E : So. P elou C : H. Jelení A : So. Rosice B : Slovan Pce C : So. edice D : USK Pce B : Tesla Pce F : Sp. Dašice A : Holice E : So. edice C : Sp. Sezemice B : REG. SOUT Ž M 2 1. Loko Pce C : Tesla Pce D : Slovan Pce B : So. P elou A : Tesla Pce E : Loko Pce D : USK Pce A : So. P elou B : Holice D : So. Rosice A : Sp. Sezemice A : Slovan Pce A : So. edice B : St. Mate ov A : DIVIZE ŽENY 1. Dobré C : Skalice A : Litomyšl A : Loko Pce B : Montas H.Král. A : Vod rady B : L. Chrudim A :76 10 Hokejistky vyu ovaly se zeptali pardubického kormidelníka Miroslava Klusn : Dánky p ijely do eska na zkušenou. Po p edchozí proh e s Plzní 0:13 usoudily, že se mají ješt co u it. Požádaly nás o p átelský ma, který oboustrann splnil ú el. Naše sv enkyn si s chutí zahrály a zast ílely a soupe si jist odvezl nové poznatky.. (trs) ÚTERÝ 6. DUBNA 2010 KUŽELKY V. DIVIZE: TJ Tesla Pardubice A. Mezi í í A 10:6, za domácí Van k ml. 466, Talacko 439, Šic 425, Veselý 424, Kova ík 411, Kubík 411 nejvíce za hosty J. Brou ek 440. V. P EBOR B: Smi ice B Tesla Pce B 8:8 (2375:2411), Pardubský 426, - Holý 426, Syrovátka 415, Richter 408, Rubišarová 403, Novák 384, Synek 375. V. SOUT Ž B: Tesla Pce C V. Mýto C 4:6 (1617:1635), Bulisová 440, Donátová 423, Bláha 401, Crlík 353, - Ledajaks 434, Rybník C Tesla Pce D 10:0 (1521:1435), Suchý 402, Brabec 386, Brabcová 370, Drábek 355, Drábková 324. II. LIGA DOROST (v. oblast, nálová sk.): Tesla Pce Ji- ín 2:6 (1154:1229), M. Hubá- ek 420, Drábek 385, Brabec 349 Pristandová 414, (trs) Velikonoce s pálkou Holice Agilní po adatelé z oddílu stolního tenisu TJ Jiskra uspo ádali XXXVII. ro ník velikono ních turnaj Holice Pro ú astníky regionálních i celostátních mistrovských sout ží p ipravili sedm turnaj ve h e jednotlivc a dvou lenných družstev. V hlavních sout žích R bez omezení zabodovala domácí dvojice Zají ek Mádlo, skon ivší mezi týmy na míst. Výsledky sout ž 1: 1. Sitak (S. Hradec Král.), 2. Rakov (start. v SRN), Vávra (SRN), Zat epálek (Praha). Sout ž 2: Sitak, Rakov, 2. Stibor, Vávra (oba SRN), Zají ek, Mádlo (Holice), Obešlo, Seidl (Praha, Brandýs n/l.). S 3 (Pardubický a Hradecký kraj): 1. Novotný (S. Hradec Král.), 2. Lu an (DTJ HK), Jelínek (Holice), J. Merta (Ústí n/o.). S 4 (divize a nižší v R): 1. Zají ek (Holice), 2. Dunovský (Vod any), Dalecký (Hlinsko), Šumpík (HK). S 5 (krajské a nižší v. neregistrovaných HK, Pce): 1. Drvota (Loko Pce), 2. Pleska (So. HK), Hýbl (. T ebová), Malínský (Trojovice). S 6 (totéž družstva): 1. Wávra, Steinmetz, 2. Hýbl, Doubrava (všichni. T ebová), Drvota, Špa úr (Loko Pce), Tesner, Malínský (Trojovice). S 7 (okr. Sout že): 1. Obrdlík (Sl. HK), 2. Plíva (. T ebová), (Šilar (Zám l), Michek (L. Chrudim). V obou dnech startovalo celkem 277 hrá! (trs) MOTOKROS Odložená premiéra PARDUBICE Seriál východo eského p eboru v motokrosu m l odstartovat v sobotu v Opatov u Svitav. Náhla sn hová nadílka však vystavila závodník m Stop. Letošní premiéra se tak uskute ní 11. dubna v Nové Pace. V mistrovských kategoriích jsou ú adujícími p eborníky: Marek (Cermen raciong team T ída Open), Votroubek (M uk motokros team V. Mýto 125 ccm), Procházka (SMS motokrosu Pardubice 80 ccm), Maliha (AMK Zejax motoklub Chrudim 65 ccm), Špa ek (UFO racing team VET I), R ži ka (Remate racing team Pce VET II), Šimon (SMS Pce - VET III). Kalendá závod : N. Paka, T emošnice, 9.5. Lede n / S Trutnov, Žamberk, Klášterec n / O., Horní Újezd, Litomyšl, Opatov, Žamberk, Horní Újezd, Holice, Rosice n / L., B ezová n / S., N. Paka (družstva 3hod.), Trutnov (družstva ). SLÁVEK TROJAN TÝDENÍK PERNŠTEJN - regionální noviny Pardubicka a Chrudimska vychází 1x týdn v pond lí vydává Pardubický Porter, s.r.o., sídlo redakce: Štefánikova 704, Pardubice výkonný editel spole nosti Svatopluk Kodet, tel.: inzerce: tel.: sport: Libor ihák, tel.: , web: rozši uje PNS a.s., p edplatné - objednávky p ijímá písemn, telefonicky nebo faxem Mediaservis s.r.o., zákaznické centrum, Kounicova 2b, Brno, reklamace: , tisk: VLP a.s., P átelství 986, Praha MK R E ISSN

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Pr zkumy a ankety provedené v posledních letech jak mezi zam stnavateli, tak mezi absolventy vysokých škol shodn ukazují,

Více

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Údaje o obci : Adresa

Více

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva Omluven 14.12.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Vladislav

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis. 05/2008 ze sch ze obecního zastupitelstva ze dne 24.04.2008 ítomni: izváni: Ur ení ov ovatelé zápisu : p.paták, p.fousek, ing. Kopá ek, pí,podhrádská, p.peroutka, p.kolá, p.ivanšík

Více

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Sch zky se zú astnilo 7 zástupc rodi, len KRPŠ, paní editelka, celý pedagogický sbor mimo jedné u itelky a paní vychovatelka družiny. P vodní plán byl, aby

Více

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14 Smluvní strany: Smlouva o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta 29/23/4405/14 1. Poskytovatel m sto Uherský Brod Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, zastoupeno: Patrikem Kun arem,

Více

OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P DU 8

OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P DU 8 VÝRO NÍ ZPRÁVA OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX PRO ROK 2007 OBSAH OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P

Více

Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva 25.02.2015 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Petr Beneš, Libor Jaeger, Vladislav

Více

1) CHCEME, ABY RADNICE - M

1) CHCEME, ABY RADNICE - M petice-za-zmenu-pravidel_050509.doc PETICE A POŽADAVKY ob an M stské ásti Praha 3 za zm nu pravidel prodeje byt ve IV. etap privatizace byt a na podporu prohlášení Ob anského sdružení ŽIŽKOV (NEJEN) SOB

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny.

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O Allianz Protect Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O poskytuje pojistnou ochranu p ipravenou na míru len m výkonného vedení spole nosti. Kdekoliv na sv t. Allianz - stojíme

Více

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy ke standardu ISA 720 ODPOV DNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU Ú ETNÍ ZÁV RKU Aplika ní doložku mezinárodního

Více

edm t a p sobnost vyhlášky

edm t a p sobnost vyhlášky O b e c S v i t á v k a Obecn závazná vyhláška. 2/2004 kterou se stanoví provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad a místní poplatek za provoz tohoto

Více

Státní statek Bystré, národní podnik

Státní statek Bystré, národní podnik STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU. ev. listu NAD: 445. archivní pom cky: 894 Státní statek Bystré, národní podnik 949-952 inventá Mgr. Helena Pochobradská, Ph.D. Zámrsk 204 O b s a h Úvod 3 I. Vývoj p vodce

Více

Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos. Studie ob anského sdružení Než zazvoní

Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos. Studie ob anského sdružení Než zazvoní Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos Studie ob anského sdružení Než zazvoní 30. b ezna 2015 Pr zkum st edních škol Tento dokument shrnuje, jak probíhal nábor student na st ední školy

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Vyso ina Tourism, ísp vková organizace Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Tomáš ihák, Vyso ina Tourism Konference Budování cyklotras v NSK Nitra, 22. 8. 2012 6.9.2012

Více

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích Zápis z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích I. Firma a sídlo spole nosti P-D Refractories CZ a. s. (d íve Moravské šamotové a lupkové závody a. s.) 679 63 Velké Opatovice,

Více

Zpráva o činnosti ídícího výboru akciové společnosti České dráhy za IV. čtvrtletí 2014

Zpráva o činnosti ídícího výboru akciové společnosti České dráhy za IV. čtvrtletí 2014 II. Zpráva o činnosti ídícího výboru akciové společnosti České dráhy za IV. čtvrtletí 2014 ídící výbor akciové společnosti České dráhy (dále jen ídící výbor ) je ustanoven podle 12 zákona č. 77/2002 Sb.,

Více

PROV ENÍ PRODEJE SPOLE NOSTI I&C ENERGO

PROV ENÍ PRODEJE SPOLE NOSTI I&C ENERGO MANA ERSKÉ SHRNUTÍ ZÁV EXTERNÍHO PROV ENÍ 14.10.2013 Michaela Chaloupková Externí prov ení divestice spole nosti I&C Energo, a.s. (dále jen ICE ) uskute nila spole nost KPMG eská republika, s.r.o. (dále

Více

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna):

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice je léka ské za ízení, které se zam uje p evážn na lé bu závažných duševních onemocn ní. Psychiatrické nemocnice se mohou lišit v metodice a postupu

Více

Zápis.07/2011 Ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.07/2011 Ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.07/2011 Ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva 01.06.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Petr Beneš, Vladislav

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program PROJEKT 1.

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program PROJEKT 1. Formulář žádosti o poskytnutí dotace (Příspěvek na projekt 2011) Číslo žádosti: Datum přijetí: ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program

Více

ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO

ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO (Ing. Milan Míka, Vodárenská spole nost Táborsko s.r.o.) Úvod Vodárenská spole nost Táborsko s.r.o. (dále VST) za ala projekt Náprava stavu kanaliza ní soustavy

Více

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ Sociální pojišt ní migrujících ob an EU Milan Novotný metodik SSZ HK Hradec Králové, 28.2.2012 Lidé na prvním míst ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ

Více

Stroj na peníze. Námitky. I. díl. a jak na n IVO TOMAN. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Stroj na peníze. Námitky. I. díl. a jak na n IVO TOMAN. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Stroj na peníze I. díl Námitky a jak na n IVO TOMAN Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s.

Více

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Poslání: Podpora pe ující rodiny tak, aby dít nebo osoba s postižením i nadále žila v rodin a zárove byl umožn n d stojný život pe ující osob i celé rodin. Obsahem innosti

Více

SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM. Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie

SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM. Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie P edkladatel projektu: Integrovaná st ední škola technická Centrum odborné p ípravy, Most Velebudice,

Více

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV Zadání pro programátory ehled o p íjmech a výdajích OSV za rok 2013, i nasazení verze zpracující p ehled o p íjmech a výdajích za rok 2013 upozornit na projetí dávkového programu v N_UDRZBA pro vy len

Více

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012 Odbor výstavby stavební ú ad Karlovo nám stí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru: Zámecká 160,

Více

Výro ní zpráva o innosti školy. Školní rok 2008/2009

Výro ní zpráva o innosti školy. Školní rok 2008/2009 Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výro ní zpráva o innosti školy Školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 2. P ehled obor vzd lávání 3. P ehled pracovník školy 4. Údaje o p ijímacím

Více

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy.

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy. OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi

Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi Otavský Plamínek - tak se nazývá projekt, který v roce 2008 zahájil Hasi ský záchranný sbor Jiho eského kraje, územní odbor Strakonice (dále jen HZS Strakonice).

Více

Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008

Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008 Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008 1) Základní údaje Rozpo et obce Ústí na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce 13.2.2008. Do té doby bylo hospoda ení obce ur ováno rozpo tovým provizoriem. Rozpo

Více

prakticky ešit firemní situace a využít t chto poznatk pro svoje profesionální zam ení.

prakticky ešit firemní situace a využít t chto poznatk pro svoje profesionální zam ení. 7.25 Pojetí vyu ovacího p edm tu Aplikovaná ekonomie Obecné cíle výuky Aplikovaná ekonomie Cílem p edm tu je prohloubení základních ekonomických dovedností propojením znalostí a dovedností získaných studiem

Více

Analýza aktivit student v e-learningových kurzech

Analýza aktivit student v e-learningových kurzech Ingrid NAGYOVÁ Ostravska Univerzita v Ostrave, eská Republika Analýza aktivit student v e-learningových kurzech Úvod Informa ní výchova je proces p ípravy a vzd lání lov ka v oblasti informa ní a po íta

Více

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky RADKA BENEŠOVÁ III. roč ník prezenč ní studium obor: speciální pedagogika př edškolního vě ku MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM

Více

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad OBEC ÚSTÍ Obecn závazná vyhláška. 1/ 2012 o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad Zastupitelstvo obce Ústí se na svém zasedání

Více

OBEC TEPLICE NAD BE VOU

OBEC TEPLICE NAD BE VOU OBEC TEPLICE NAD BE VOU ZÁPIS. 5/2007 ze zasedání zastupitelstva Obce Teplice nad Be vou, které se konalo dne 12. zá í 2007 v sále Hasi ské zbrojnice v Teplicích nad Be vou P ítomni: Ladislav Táborský

Více

PRACOVNÍ INSPEKCE. Organizace, práva a povinnosti. www.arbeitsinspektion.gv.at

PRACOVNÍ INSPEKCE. Organizace, práva a povinnosti. www.arbeitsinspektion.gv.at P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O

Více

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu Výtvarná tvorba je vzd lávací

Více

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti odbor výstavby Nové nám stí 1250, 104 00 Praha 114.j.: P22 8123/2015 OV 10 V Uh ín vsi dne: 3.9.2015 Sp.zn.: MC22 1090/2014 OV 10 Vy izuje: Ing. František Roder Telefon:

Více

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC TY KOLY ÁST I Úvodní ustanovení LÁNEK 1 edm t úpravy Tato sm rnice upravuje zp sob a postup

Více

Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah.

Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah. Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah. Skládka Prakšice vznikla v 80-tých letech na severním okraji m sta Uherský

Více

ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009

ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009 ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009 Obor vodních toků legislativa, financování, plánování Technická opatření na vodních tocích zkušenosti

Více

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH P EVODU ZEM D LSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZN NÍ POZD JŠÍCH P EDPIS (DÁLE JEN ZÁKON

Více

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby,

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby, 164 Pr b h a a ízení investi ního procesu v eské rafinérské, a.s. a.s. Ing. Ing. Josef Josef Sváta, eská rafinérská a.s., O. Wichterleho 809, 278 52 52 Kralupy nad nad Vltavou, tel.:+420 315 718 605, e-mail:

Více

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu 7.18 Pojetí vyu ovacího p edm tu Ekonomika Obecný cíl vyu ovacího p edm tu Cílem p edm tu ekonomika je umožnit žák m osvojit si základy ekonomického myšlení a obchodn -podnikatelských aktivit, orientovat

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 11. 4. 2013.j.: 25008/ENV/13 ZÁV R ZJIŠ OVACÍHO ÍZENÍ podle 10d zákona. 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní

Více

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu lov k a sv t práce je

Více

www.krpspysely.cz ZM NY VYHRAZENY! srpen 2011 AKTIVITY PRO D TI

www.krpspysely.cz ZM NY VYHRAZENY! srpen 2011 AKTIVITY PRO D TI AKTIVITY PRO D TI Estetické vecký kroužek Hra na zobcovou flétnu Tane ní kroužek pana Maršálka Jazykové Angli tina Francouzština Výtvarné Výtvarná dílna u Marie Keramika Pohybové Florbal Fotbal Stolní

Více

Kvalitní povrchová úprava a údržba zateplení

Kvalitní povrchová úprava a údržba zateplení BASF Stavební hmoty eská republika s.r.o. Kvalitní povrchová úprava a údržba zateplení ednášející: Mgr. Ji í P lpytel Tel.: 724 521 171 Email: jiri.pulpytel@basf.com 23.9.2013 1 BASF SE BASF je celosv

Více

Sm rnice o pracovní dob

Sm rnice o pracovní dob Sm rnice o pracovní dob Pracovní doba je op t na po adu jednání a Evropská komise pravd podobn zve ejní nové návrhy na související sm rnici za átkem roku 2015. Dopady na EPSU a její lenské organizace budou

Více

Zápis.13/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.13/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.13/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva 30.10.2013 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Petr Beneš, Libor Jaeger, Martina

Více

Ve sledovaném období naše spole nost dosáhla zisku po zdan ní podle IAS/IFRS 122,61 mil. K.

Ve sledovaném období naše spole nost dosáhla zisku po zdan ní podle IAS/IFRS 122,61 mil. K. MERO R, a.s. Kralupy nad Vltavou I : 60193468 Pololetní zpráva emitenta kótovaného cenného papíru za prvních 6 m síc roku 2009 podle 119 zákona. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu a podle vyhlášky

Více

Finan ní ízení projekt

Finan ní ízení projekt Finan ní ízení projekt Jaká témata budou probrána v rámci prezentace: Jak pracovat s rozpo tem projektu Jak sledovat harmonogram projektu Jak na finan ní plán projektu Zdroje informací P íru ka pro adatele

Více

EQUICom. Prezentace agentury a p ipravovaných aktivit pro TOP STUDENT. Praha, 15.2. 2012 INVESTICE PRO ROZVOJE VZD LÁVÁNÍ

EQUICom. Prezentace agentury a p ipravovaných aktivit pro TOP STUDENT. Praha, 15.2. 2012 INVESTICE PRO ROZVOJE VZD LÁVÁNÍ EQUICom Prezentace agentury a p ipravovaných aktivit pro TOP STUDENT Praha, 15.2. 2012 1 Prezentace agentury Kdo a co je EQUICom? 2 EQUICom je hrá na komunika ním h išti eského trhu Lidé, kte í stáli u

Více

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p stitelské práce a chovatelství

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p stitelské práce a chovatelství Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p stitelské práce a chovatelství Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu lov

Více

Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram. Seminá PAAK ízení projekt

Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram. Seminá PAAK ízení projekt Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram Seminá PAAK ízení projekt Projektový tým Kvalitní projektový tým - základem pro úsp ch ka dého projektu Návrh týmu v p ípravné fázi s ohledem

Více

a) Je p ípustné požadovat jako podmínku prvního erpání úv ru p edložení smlouvy o dílo na daný projekt?

a) Je p ípustné požadovat jako podmínku prvního erpání úv ru p edložení smlouvy o dílo na daný projekt? STATUTÁRNÍ M STO OPAVA Horní nám. 69, 746 26 Opava Odd lení ve ejných zakázek Magistrátu m sta Opavy Odd lení ve ejných zakázek MMOPX014Q2QX Váš dopis zn: Ze dne: Naše zna ka: MMOP 38094/2015 / 9420/2015/VERZ

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Ministerstvo pro místní rozvoj odbor hospodá ských služeb VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE ve zjednodušeném podlimitním ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách (dále jen

Více

Ref R or ef my pr my o lidi NE proti lidem oti Otev Ote ř v ete oč o i č Kampaň ČMKOS

Ref R or ef my pr my o lidi NE proti lidem oti Otev Ote ř v ete oč o i č Kampaň ČMKOS Reformy pro lidi NE proti lidem Otevřete oči Kampa MKOS 6 l í Jaromíra DRÁBKA První le Teorii, e privatizace povede ke zvý ení d chod, prosazovala v polovin 90. let také Sv tová banka. Teorie se v praxi

Více

ve školním roce 2013-2014

ve školním roce 2013-2014 Základní škola, Kostelec nad Orlicí, Komenského 515 VÝRO NÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013-2014 V Kostelci nad Orlicí 23. 9. 2014 Strana 1 (celkem 8) ást I. Základní charakteristika školy

Více

K VÍZOVÉ OTÁZKY: MAKROEKONOMIE I. Vždy platí pouze jedna správná odpov.

K VÍZOVÉ OTÁZKY: MAKROEKONOMIE I. Vždy platí pouze jedna správná odpov. K VÍZOVÉ OTÁZKY: MAKROEKONOMIE I. Vždy platí pouze jedna správná odpov. 1) Inflace mimo jiné vyjad uje: a) snižování všeobecné cenové hladiny b) že dochází k deflaci c) že roste kupní síla pen z d) i tu

Více

Archivní fond eského horolezeckého svazu

Archivní fond eského horolezeckého svazu Archivní fond eského horolezeckého svazu I. ízení fondu, správa a umíst ní Archivní fond HS je založen rozhodnutím Výkonného výboru eského horolezeckého svazu, o.s., v souladu s ustanovením 3 odst. 2 písmeno

Více

1. Identifika ní údaje Název ŠVP: Školní vzd lávací program ZŠ speciální - U íme se pro život, j.: ZŠ/130/2010 (ze dne 16. 7.

1. Identifika ní údaje Název ŠVP: Školní vzd lávací program ZŠ speciální - U íme se pro život, j.: ZŠ/130/2010 (ze dne 16. 7. 1. Identifika ní údaje Název ŠVP: Školní vzd lávací program ZŠ speciální - U íme se pro život, j.: ZŠ/130/2010 (ze dne 16. 7. 2010) edkladatel: Základní škola a Mate ská škola, Tachov, Petra Jilemnického

Více

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky lánek 1 Úvod (1) Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky (dále jen Pravidla ) se vztahují na horolezeckou innost provozovanou na lezeckých

Více

Aby áci mohli své role dob e plnit, musí se to nau it. musí k tomu dostat prostor, ale také

Aby áci mohli své role dob e plnit, musí se to nau it. musí k tomu dostat prostor, ale také Aby áci mohli své role dob e plnit, musí se to nau it. A aby se to mohli nau it, it musí k tomu dostat prostor, ale také vzor, trp t livost li t a ochotu h t u itel it l a vedení d í koly. Pokud je ve

Více

Projek ní kancelá ŠENKY ÍK PROJEK NÍ - INŽENÝRSKÁ - PORADENSKÁ INNOST

Projek ní kancelá ŠENKY ÍK PROJEK NÍ - INŽENÝRSKÁ - PORADENSKÁ INNOST Projek ní kancelá ŠENKY ÍK PROJEK NÍ - INŽENÝRSKÁ - PORADENSKÁ INNOST Krajské kulturní a vzd lávací centrum Zlín Studie obnovy a dostavby budov. 14 a 15 bývalé továrny firmy Ba a ve Zlín. Investi ní náklad:

Více

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346 GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346 Dolní B ežany email: geopraha@geopraha.cz, web: www.geopraha.cz Projekt m ení posun

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob dz_dppo0_.pdf Než za te vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu v, ve, pro 0 Da ové identi ka ní íslo 0 Identi ka ní íslo 0 Da ové p iznání ádné dodate né D vody pro podání dodate

Více

Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko 1

Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko 1 Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko Úrovn partnerství ABBYY je partnersky orientovanou spole ností a používá dvoustup ový model partnerství. Partner m že být bu prodejcem,

Více

Koncepce HS. Obsah. Koncepce byla vypracována na základ usnesení valné hromady HS konané dne 21.3. 2009 a schválena valnou hromadou HS dne 27.3.

Koncepce HS. Obsah. Koncepce byla vypracována na základ usnesení valné hromady HS konané dne 21.3. 2009 a schválena valnou hromadou HS dne 27.3. Koncepce HS Koncepce byla vypracována na základ usnesení valné hromady HS konané dne 21.3. 2009 a schválena valnou hromadou HS dne 27.3. 2010 Obsah KONCEPCE HS... 1 OBSAH... 1 1. ÚVOD... 2 1.1. Informace

Více

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 2 celkem 40 zákon. 83/1990 Sb. o sdružování ob an ve zn ní pozd jších p edpis - zvláštní zákon (má p ednost p ed OZ) zákon. 40/1964 Sb. ob

Více

Jak se devá áci rozhodují. Studie Než zazvoní

Jak se devá áci rozhodují. Studie Než zazvoní Jak se devá áci rozhodují Studie Než zazvoní 16. zá í 2015 Studie o výb ru st ední školy Tento dokument je ve ejnou sou ástí širší dlouhodobé studie Než zazvoní, která mapuje proces rozhodování o výb ru

Více

METODICKÁ POM CKA PRO VYPL OVÁNÍ ELDP (PLATNÉHO OD 1. 1. 2009) PRO OBDOBÍ OD 1. 1. 2014

METODICKÁ POM CKA PRO VYPL OVÁNÍ ELDP (PLATNÉHO OD 1. 1. 2009) PRO OBDOBÍ OD 1. 1. 2014 METODICKÁ POM CKA PRO VYPL OVÁNÍ ELDP (PLATNÉHO OD 1. 1. 2009) PRO OBDOBÍ OD 1. 1. Tiskopis SSZ. 89 383 8 I/2015 Úvod Metodická pom cka je sou ástí Všeobecných zásad pro vypl ování ELDP (platného od 1.

Více

Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 59/2012-17-27. Digitalizace dokumentace Léka ské posudkové služby SSZ, vyt žování a konsolidace dat

Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 59/2012-17-27. Digitalizace dokumentace Léka ské posudkové služby SSZ, vyt žování a konsolidace dat Kde nalezneme barevn rozlišené druhy dokument ke zpracování, ovšem k dispozici máme pouze b dokumenty p ílohy.1. Myslíte si, že bych Vás mohl poprosit o barevnou p ílohu.1.? edm tem pln ní je pouze ernobílé

Více

Finan ní mechanismy EHP/Norska

Finan ní mechanismy EHP/Norska Finan ní mechanismy EHP/Norska Podpora zemí EHP a Norska je ur ena na projekty rozvoje a spolupráce neziskových organizací, výzkumných institucí a subjekt ve ejného i soukromého sektoru. Mezi prioritní

Více

www.tydenikpernstejn.cz Nové prodejní místo Týdeníku Pernštejn v Autoškole PEML PARDUBICKO A CHRUDIMSKO PERNŠTEJNpro str. 3 str. 4 str.

www.tydenikpernstejn.cz Nové prodejní místo Týdeníku Pernštejn v Autoškole PEML PARDUBICKO A CHRUDIMSKO PERNŠTEJNpro str. 3 str. 4 str. www.tydenikpernstejn.cz Nové prodejní místo Týdeníku Pernštejn v Autoškole PEML PERNŠTEJNpro PARDUBICKO A CHRUDIMSKO. str. 3 str. 4 str. 8 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Více

BESEDA S JANEM OPAT ILEM

BESEDA S JANEM OPAT ILEM Záv r projektu ŠKOLA NANE ISTO Pasování na žáky ZŠ TGM Ve tvrtek 26. kv tna se uskute nilo v rámci projektu Škola nane isto záv re né setkání p edškolák, pedagog a rodi. Po úvodním p ivítání vystoupily

Více

5. Ned le postní, tematická homilie

5. Ned le postní, tematická homilie 5. Ned le postní, tematická homilie P t hlavních ástí eucharistické modlitby: 1. Preface - úvod 2. Epikleze vzývání Ducha svatého nad p inesenými dary 3. Slova ustanovení Toto je moje t lo, toto je má

Více

EPC energetické služby se zaru eným výsledkem

EPC energetické služby se zaru eným výsledkem EPC energetické služby se zaru eným výsledkem Postup využití energetických služeb se zaru eným výsledkem (se zaru enou úsporou) v Pardubické krajské nemocnici, a.s. Ing. Vladimíra Henelová, Ing. Helena

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Dnešního dne, m síce a roku tyto smluvní strany, tj.: zájmové sdružení právnických osob Technologické inova ní centrum KD Praha se sídlem Praha 9, Kle ákova 5/347, PS : 190

Více

sto Desná Rozpo et na rok 2008 Výdaje

sto Desná Rozpo et na rok 2008 Výdaje sto Desná na rok Výdaje poznámka 2212 5139 Nákup materiálu 200 000 200 000 2212 5169 Nákup ostatních služeb 350 000 350 000 2212 5171 Opravy a udržování 100 000 100 000 2212 Silnice 650 000 650 000 2219

Více

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA"

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní TOP VÍNO SLOVÁCKA - 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA" VIII. ro ník 2015 - Slovácko, Zlínský kraj Ocen ní výrobku z odv tví zem d lství a potraviná ství Okresní agrární komora pro okres Uh. Hradi t a Zem

Více

Vojenský referát Úst edního národního výboru hlavního m sta Prahy

Vojenský referát Úst edního národního výboru hlavního m sta Prahy INVENTÁ E A KATALOGY ARCHIVU HLAVNÍHO M STA PRAHY 050200/03 Vojenský referát Úst edního národního výboru hlavního m sta Prahy (1940) 1945 1948 (1953) p ír stkové íslo AMP: sign. AMP: POM 153 Tomáš Rataj

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. 1. Obecná ujednání 1.1. Tyto V eobecné obchodní podmínky pro dodávku ti t ných periodik formou p edplatného upravují

Více

VIZE 2020 DLOUHOV KOST

VIZE 2020 DLOUHOV KOST Tento programový dokument vzniká v otev ené diskusi odborník a politik jako podklad pro práci Ob anské demokratické strany. Zabývá se celým komplexem spole enských zm n spojených s prodlužováním života,

Více

AGERIS s.r.o. Výzva k podání nabídky

AGERIS s.r.o. Výzva k podání nabídky AGERIS s.r.o. Je ábkova 5 602 00 BRNO Výzva k podání nabídky do výb rového ízení na dodavatele interních kurz ve firm AGERIS s.r.o. Registra ní íslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.01529-1 - 1.0 Název zakázky

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva )

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva ) Ní e uvedeného dne, m síce a roku uzav ely svazek obcí Povodí Berounky se sídlem Nám. Republiky 1, Plze, 306 32 I : 75042860 zaps. v registru svazku obcí vedeném Krajským ú adem Plze ského kraje zast.

Více

Prodej skla a materiálu ve Skalici

Prodej skla a materiálu ve Skalici XII. Domácí veletrh TGK ve Skalici Vá ení p íznivci a p átelé barevného a jiného skla, TGK-technika,sklo a um ní s.r.o. Skalice 230 CZ 471 17 Skalice u.lípy dovolujeme si Vás pozvat na ji XII. Domácí veletrh

Více

CHYTRÉ M STO? Kvalita Informace Doprava - Finance. První ve ejná nabíjecí stanice pro elektromobily a elektrické invalidní vozíky v R.

CHYTRÉ M STO? Kvalita Informace Doprava - Finance. První ve ejná nabíjecí stanice pro elektromobily a elektrické invalidní vozíky v R. CHYTRÉ M STO? Kvalita Informace Doprava - Finance VYUŽÍVÁNÍ ALTERNATIVNÍCH ZDROJ ENERGIE V DOPRAV První ve ejná nabíjecí stanice pro elektromobily a elektrické invalidní vozíky v R Desná Nabíjecí stanice:

Více

S T A T U T. Nadace Kardiocentrum eské Bud jovice. se sídlem. 370 04 eské Bud jovice, Klaricova 22

S T A T U T. Nadace Kardiocentrum eské Bud jovice. se sídlem. 370 04 eské Bud jovice, Klaricova 22 S T A T U T Nadace Kardiocentrum eské Bud jovice se sídlem 370 04 eské Bud jovice, Klaricova 22 I. Úvodní ustanovení 1. Nadace Kardiocentrum eské Bud jovice (dále jen nadace) byla založena na ustavující

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu pro / Specializovanému nan nímu ú adu Hlavní mesto ˇ Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu Da ové identi ka ní íslo C

Více

ÍKAZ EDITELE ŠKOLY. 1/2013

ÍKAZ EDITELE ŠKOLY. 1/2013 ÍKAZ EDITELE ŠKOLY. 1/2013 k provedení ádné inventarizace majetku a závazk ke dni 31. 12. 2013 Na základ ustanovení 29 a 30 zákona. 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní pozd jších p edpis, a v souladu

Více

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti 10ZadPrispSUPM_SVC2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM SV Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né

Více

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha je zpracována v souladu s vyhlá kou. 500/2002 Sb., kterou se provád jí n která ustanovení zákona. 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní pozd j ích p edpis,

Více

PRO PLNÝ ŽIVOT 2008 FOR THE FULL LIFE 2008

PRO PLNÝ ŽIVOT 2008 FOR THE FULL LIFE 2008 PRO PLNÝ ŽIVOT 2008 Sborník referát mezinárodní konference v nované problematice pomoci sluchov postiženým student m v p íprav a vlastním studiu na vysoké škole FOR THE FULL LIFE 2008 Proceedings of international

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ Finan nímu ú adu v, ve, pro Sumperku ˇ Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Da ové identi ka ní íslo C Z 7 3 Rodné íslo 7 3 / 3 DAP ) ádné opravné 4 Kód rozlišení typu DAP ) dodate

Více