ROČNÍK 4 9 Kč (PŘEDPLATNÉ 8 Kč) ČÍSLO 13 Autoškola PEML VÍTEZOVÉ SOUT ŽE O POUKÁZKY DO PIVOVAREK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROČNÍK 4 9 Kč (PŘEDPLATNÉ 8 Kč) 6. 4. 2010-11. 4. 2010 ČÍSLO 13 Autoškola PEML VÍTEZOVÉ SOUT ŽE O POUKÁZKY DO PIVOVAREK"

Transkript

1 ROČNÍK 4 9 Kč (PŘEDPLATNÉ 8 Kč) ČÍSLO 13 Autoškola PEML Autoškola, která u í! Pražská 12, P elou, Tel.: SANACE SKLÁDKY V LUKAVICI JE UŽ VE DRUHÉ POLOVIN VÍTEZOVÉ SOUT ŽE O POUKÁZKY DO PIVOVAREK str. 2 str. 4 str. 8 TORF DOMA PODLEHL CHRUDIMI 1 : 17 INZERCE PARDUBICE - Rada m sta odvolala na svém úterním zasedání Hanu Vi íkovou z funkce editelky p ísp vkové organizace Sociální služby m sta Pardubic. Zárove vyhlásila výb rové ízení na nového editele. Vi íková ve funkci kon í k 30. dubnu, do jmenování nového editele bude organizaci ídit dosavadní vedoucí Domova pro seniory U Kostelí ka Petr Krej í. Rada se rozhodla odvolat dosavadní editelku SSmP kv li n kolika pochybením. Prvním byla nesrovnalost v údajích o vyplacených odm nách za rok P i studiu protokolu o kontrole provád né krajským ú adem a m stem jsme zjistili, že doklady o mzdách, p edložené kontrolní komisi nesouhlasí s mzdovou inventurou, kterou si m sto jako z izovatel vyžádalo už v roce 2009, ekla nám stkyn primátora Št pánka Fra ková. U ekonoma organizace byla v inventu e uvedena ástka o korun nižší, než mu byla v roce 2008 skute n vyplacena. Dalším pochybením editelky KORUPCI. Rada m sta odvolala editelku sociálních služeb Vi íkové bylo podle nám stkyn nesprávné vykazování kapacity sociálních služeb p i žádosti o dotace z ministerstva práce a sociálních v cí. Nevím, zda to bude mít pro organizaci n jaký d sledek, nicmén já jsem k paní editelce po zjišt ní t chto pochybení ztratila d v ru a navrhla její odvolání, dodala nám stkyn s tím, že podle jejích informací ekonomický nám stek v SSmP kon í sv j pracovní pom r ke 30. dubnu. Zm nám v SSmP p edcházela spole ná kontrola krajského ú adu a m sta, která m la za cíl prov it, zda byl dosažený hospodá ský výsledek SSmP v roce 2008 v souladu s hospodá ským výsledkem vykázaným. Z kontroly vznikl pouze protokol, který nebyl projednán s kontrolovanou organizací, ani z n j nevzešly žádné záv ry i opat ení. M sto si proto najalo externí rmu a požádalo ji o zhodnocení protokolu. Chceme v d t, jak závažná jsou zjišt ní kontrolní komise uvedená v protokolu i to, jaká opat ení je t eba v organizaci provést, vysv tlila nám stkyn. Se záv rem auditora, který na základ protokolu z kontroly v SSmP nezjistil závažná, ale spíše formální pochybení, se dnes seznámila rada i zastupitelstvo m sta. Projednáním v rad a zastupitelstvu kauzu nepovažuji za uzav enou. Dle doporu ení auditora by m lo dojít k jednání kontrolní komise za ú asti zodpov dných osob bývalého a sou asného z izovatele (Pardubický kraj a m sto Pardubice). Na n m by m la být objektivn a za všestranné sou innosti posouzena v protokole sepsaná zjišt ní a celý protokol dle zákona o státní kontrole uzav en, zd raznila nám stkyn Fra ková. Vzhledem k tomu, že protokol z kontroly, obsahující i citlivé osobní údaje, byl vyv šen v interním informa ním systému krajského ú adu, kde k n mu m lo p ístup kolem 400 pracovník, pov ila rada m sta vedoucí odboru komunitních služeb k podání podn tu editeli krajského ú adu prov it, zda vyv šením na intranetu nedošlo k neoprávn nému nakládání s osobními údaji. NATAŠA HRADNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY JAKO V PARDUBICKÉM KRAJI. Velikono ní zvyky se dnes udržují p evážn na venkov, ve m stech dnes již koledníky tém nepotkáme. V malebné vesni ce Týniš sko, které leží na b ehu Lou né, nedaleko Zámrsku trvá oslava Velikonoc n kolik dní. Nejprve chodí vesnicí Jidáš a v pond lí pak všichni chlapi koledují. Foto: SVATOPLUK KODET Filmový úterek z íše div HOLICE - V úterý 6. dubna v 17 hodin se v kinosále KD patrn budou odehrávat divy. Možná, že si vzpomenete na knihu Carrolla Lewise Alenka v íši div s bílým králíkem, bláznivým Klobou níkem, s gurkami Tydlidým a Tydlidum... Recense íkají, že by se autor divil, co s jeho dílem ve lmu téhož názvu ud lal režisér Tim Bustar a hlavní p edstavitelé - Mia Wasilovska a Johny Deep. Avšak k návšt v kina v ele zvou. (mkm) Holické jevišt HOLICE - Divadelního soubor KD Holice p ipravuje na sobotu 10. dubna v hodin premiéru hry Kráska z Leenane v režii Jitky Jura kové. P edstavení je v cyklu ABO, zbylé vstupenky jsou v p edprodeji. (mkm) Lídr kandidátky Strany práv ob an Zemanovci v Pardubickém kraji je známý komunální politik a dlouholetý starosta Chrasti Tomáš Vagenknecht. Prezident eské stomatologické komory Pavel Chrs (na snímku vpravo) navštívil v t chto dnech Pardubice, aby zde jednal s místními zuba i o plánovaných zm nách v úhradové politice. Na snímku Svatopluka Kodeta Pavel Chrst se známým pardubickým zuba em Tomášem Rejdou. Rozhovor p ineseme v n kterém z p íštích ísel. Podpora za ínajícím v ela m Zleva hejtman Radko Martínek, tisková mluv í Magalena Navrátilová a radní Václav Kroutil. Foto: SVATOPLUK KODET PARDUBICE - Op t podpo íme za ínající v ela e. Poskytneme jim neinvesti ní dotaci na to, aby rozší ili v ela skou základnu, zvýšili po et v elstev na území našeho regionu a tím i zlepšili opylení kulturních i plan rostoucích rostlin, uvedl radní Václav Kroutil. Z celkového po tu 59 žádostí doporu ila výb rová komise ke schválení dotaci ty iceti za ínajícím v ela m. Ti obdrží maximáln 12 tisíc korun. Celkem rozd líme 480 tisíc korun, dodal radní Kroutil. Nejmladší v ela ce je 19 let a nejstaršímu za ínajícímu v ela i je 64 let. (zr) Turisté si váží podpory Pardubického kraje PARDUBICE - Celostátní konference Klubu eských turist (K T) volila o víkendu nové vedení. V ele z stává i nadále Jan Stráský. Delegáti se v aule univerzity v novali p íprav sv tového srazu turist Eurorando 2011 ve špan lské Andalusii, kam povezou vzorek vody z eky Moravy, která pramení na Králickém Sn žníku. P íští rok je totiž vyhlášen jako mezinárodní rok vody. Turisté také vyzdvihli podporu Pardubického kraje. Letos obdrží na obnovu a kontrolu zna ení turistických tras 480 tisíc korun. P íští rok byl vyhlášen rokem vody. Její istota a také nedostatek pitné vody si zaslouží pozornost každého z nás, zd raznil radní Pardubického kraje zodpov dný za cestovní ruch Miroslav Stejskal. Kvalitní pitná voda schází nejen v n kterých rozvojových zemích, ale stále více se dotýká ady obcí v naší republice. Je ur it dobré, že práv turisté na uvedený problém upozor ují, dodal radní Stejskal. Uvedl, že široká základna turistiky umož uje ší ení této myšlenky mezi lidmi nejen zde, ale i jinde ve sv t, proto Pardubický kraj podpo í mezinárodní akci Eurorando 2011, jejímž tématem je práv voda. T ší m, že vzorek vody z eky Moravy p isp je k dalšímu ší ení osv ty o našem kraji v zahrani- í a p isp je k v tšímu pov domí o regionu pod Králickým Sn žníkem. Práv z této oblasti p ed lety odvezli turisté žulový kámen do Štrasburku, kde p ipomíná náš vstup do Evropské unie. V Pardubickém kraji pracuje 30 odbor Klubu eských turist. Letošní nejv tší akcí je 12. letní turistický sraz v Poli ce, který se koná v termínu od do (mag)

2 STRANA 2 ÚTERÝ 6. DUBNA 2010 K v ci U milión se korunová d slednost vytrácí Miroslav Vá a, poslanec Parlamentu R za SSD Pardubice - Pardubický kraj proplatil vloni takzvané regula ní poplatky ve zdravotnictví ve výši 34 milión korun. Pravicoví politici to íslo opakují, zd raz ují a erven podtrhávají. Tvá í se, jako by sociální demokracie tyto peníze ukradla, zpronev ila a prošustrovala. Souhlasím s tím, že to nejsou malé peníze a daly by se využít lépe. Sta ilo by, kdyby poslanci ODS nezablokovali zrušení t chto nesmyslných a nespravedlivých poplatk. Trvají na nich jako berani, p estože se opakovan prokázala jejich nesmyslnost a asociálnost. Zdánlivý efekt m ly jen n kolik týdn. Do d sledku vzato jsou protiústavní, protože všichni máme právo na bezplatnou léka skou pé i. Mimochodem, sou- asné vedení kraje zárove ušet ilo trnáctinásobek vy ítané ástky, když nechalo p ekontrolovat n která výb rová ízení na velké investice kraje a s dodavateli pak podepsalo nové smlouvy. Podobné peníze by se jist našly i v zakázkách m sta Pardubic a dalších m st. V politice ob as projdou neuv iteln drzé teze. Je t eba od lidí d sledn vyžadovat t icet korun za to, že si dovolí vzít za kliku ordinace. V p ípadech sporn proinvestovaných milión z kapes da ových poplatník, p i prodeji lukrativních m stských pozemk v centru Pardubic na Masarykov nám stí za sm šné t i stovky za metr, se d slednost vytrácí. Vra me Velký pátek mezi svátky Roman Línek, nám stek hejtmana pov ený jeho zastupováním Pardubice - Velký pátek jako státní svátek. Toto téma tém každoro n otevírají okolo nejkrásn jších dn v roce politici, rodiny, pracující, zam stnavatelé, noviná i, ale i pr zkumy. Podle nich by den volna na Velký pátek p ivítalo více jak šedesát procent dotázaných. Ne každý si však dokáže Velikonoce spojit s k es anskou tradicí, která pat í k základ m evropské civilizace. Ale a už lidé slaví Velikonoce jako vítání jara nebo v n m vidí duchovní p esah, pat í myšlenky o Velkém pátku jako státním svátku mezi oprávn né. V minulosti totiž tento den mezi ty významné pat il, nicmén komunistická diktatura ho za adila na ernou listinu. Po revoluci už se mezi ostatní dny volna nevrátil. P itom podle tradice bylo na Velký pátek zakázáno pracovat na poli a nesm lo se hýbat se zemí, aby se nerušil klidný odpo inek Ježíše. V ad evropských zemí proto Velký pátek mezi státem uznávané svátky pat í. U soused ho slaví nap íklad v Bavorsku, Sasku nebo na Slovensku. U nás ho stále prožíváme jako jiné pracovní dny, ale v ím, že t eba v p íštím roce se eským zákonodárc m už v novém složení poda í p idat Velký pátek na seznam mezi dosavadních dvanáct významných svátk. Bezesporu si to zaslouží. Roman-linek.cz, Rada schválila erpání p j ky z Evropské investi ní banky PARDUBICE - Rada kraje projednala koncem týdne druhou alokaci úv ru, kterou Pardubickému kraji poskytne Evropská investi ní banka (EIB). P j ka, která se tak do erpává na plnou výši, umožní realizaci investi ních projekt v celkové výši 4 miliard korun, bude p edevším využita na modernizaci silni ní sít, ekl p edkladatel návrhu nám stek hejtmana Roman Línek. Na projekty ko nancované z evropských fond bude celkem vynaloženo 2,405 miliardy korun a na investice ur- INZERCE ené Pk 1,665 miliard korun. Finan ní krytí je zajišt no jednak úv rem poskytnutým EIB ve výši 1,2 mld. K, dále dotacemi z fond EU, které iní na jednotlivé projekty zpravidla 85 procent celkových uznatelných náklad a zbývající ást tvo í povinná nan ní spoluú- ast státního rozpo tu a Pardubického kraje. Úv rový projekt je ur en p edevším na modernizaci silni ní sít, na úspory v oblasti energetiky, dále do školství, zdravotnictví a sociálních služeb apod. uvedl nám stek hejtmana Roman Línek. (mag) Sanace skládky v Lukavici vstoupila do druhé poloviny Velikono ního jarmarku ve Svin anech na P elou sku se zú- astnil i krajský radní pro zem d lství a venkov Václav Kroutil. M stský ú ad získal ocen ní MORAVSKÁ T EBOVÁ - Ve t etím ro níku celorepublikového srovnávacího výzkumu M sto pro byznys byli zam stnanci ú adu ocen ni st íbrným umíst ním, ímž získali nejlepší umíst ní z celého Pardubického kraje. Pracovníci ú adu využívají moderní informa ní a komunika ní technologie, dosahují vysoké úrovn kvality poskytovaných služeb klient m a tím napomáhají snižování jejich zatížení. Výzkum probíhal formou simulovaného mailového dotazu ktivního ob ana dle standardu metodiky Mystery mailing. Fiktivní podnikatel zaslal dotaz na danou místní samosprávu. Na základ získaných odpov dí byla vyhodnocována jejich úplnost na všechny položené otázky a následn rychlost odpov di. (VeP) Oprava mostu s úplnou uzavírkou LÁNY Až do 31. kv tna si vyžádá oprava mostu p es potok Bylanku na silnici III/340 úplnou jeho uzavírku. Holická stavební rma PVJ consult a.s. zde totiž zahájila stavební práce. Dle projektu budou odstran ny živi né povrchy a vyztuženy základy mostní konstrukce. Projet rovn ž po ítá s hydroizolací, novým povrchem komunikace, novým zábradlím a rozší ením nájezd na most. (pav) Veletrh pro seniory a handicapované CHRUDIM/LYSÁ NAD LABEM - Turistická oblast Chrudimsko Hlinecko se ve dnech dubna bude prezentovat na výstav Senior Handicap v Lysé nad Labem. Výstava je o síle odhodlání p ekonávat p ekážky, žít plnohodnotný život navzdory postižení i vyššímu v ku, ímž se již stala vyhledávanou akcí u všech v kových kategoriích. Základ odborné ásti výstavy budou tvo it prezentace pom cek a služeb pro r zné handicapy, odborné seminá e, zdravotní poradny a prezentace za ízení sociální pé e. Nedílnou sou ástí výstavy Senior - Handicap: aktivní život se stala samostatná a unikátní výstava ze sout že Šikovné ruce našich senior. (VeP) K v ci Fischerova nebo Paroubkova vláda? Ladislav Libý, poslanec P R za ODS a Pardubický kraj Chrudim - Kabinet Jana Fischera není bezesporu vládou špatnou, ale rozhodn ne úpln apolitickou vládou odborník a dokonalých ú edník. Vládu, jak je ve ejn známo, podpo ily t i strany (ODS, Zelení a SSD) a rovnom rn tam jmenovaly své ministry a celkem logicky p es své zástupce prosazovaly i své zájmy. Jan Fischer se postupn rozkoukal a p estával být loutkou uvedených stran a musím íct, že mi to bylo v n kterých sm rech i sympatické. Bohužel, v posledních m sících ukázal, že ím dál tím více podléhá nejsiln jší opozi ní stran SSD. Nejd íve tím, že umožnil kandidaturu ministrovi vnitra Martinovi Pecinovi za sociální demokracii v Praze a stejnou nabídku dal i Janu Kohoutovi v Plzni (tam ho však místní politici SSD odmítli). Je to nepochybn porušení všech dohod, které byly u in ny a využívání populárních ministr v kampani. ODS takovou v c neud lala a jsem p esv d en, že by ji n která jména typu paní ministryn Juráskové i pana ministra Janoty ve volbách mohla výrazn pomoci. Op t se potvrdilo, že Paroubek a spol. ud lají pro vít zství vše a vidina k esel ve vlád je pro n vším, dohoda nedohoda. Poslední kapkou pak bylo, když za ministra Dusíka (jmenován Zelenými) pan premiér Fischer navrhl a do ú adu dovedl sociální demokracií nominovaného ministra zem d lství Šebestu, který nejenom, že nemá o životním prost edí ani pon tí, ale zárove tak posiluje roli Paroubka a SSD v této nezávislé vlád. Pan Paroubek nám tak díky panu premiérovi, který balancuje na hran mezi ob ma velkými politickými stranami (a není mu co závid t), už tém skryt vládne a ile se p ipravuje na p evzetí moci spole n s komunisty. Tam však už o žádný balanc nep jde, pokud se tedy všichni nepokusíme této variant, která velmi reáln hrozí, zabránit. INZERCE LUKAVICE - Mezi nejv tší ekologické zát že v Pardubickém kraji pat í bývalá skládka pr myslového odpadu v Lukavici. Ze skládky u obce na Chrudimsku odvezly do dnešního dne nákladní vozy více než 24 tisíc tun kontaminované zeminy. Za likvidaci nebezpe ného odpadu zaplatí Pardubický kraj 80 milion korun. Na tuto akci vydalo kladné rozhodnutí Ministerstvo životního prost edí. Celkem 85 procent náklad poskytne kraji po podpisu smlouvy Státní fond životního prost edí. Dodavatelské rm, kterou je Sdružení Baueko Lukavice, zbývá p t m síc na to, aby odt žila starou ekologickou zát ž a lokalitu op tovn zrekultivovala. Stará ekologická zát ž pochází z p elomu padesátých a šedesátých let 20. století, kdy byl vyt žený písník zavezen tzv. kyselými asfaltovými gudrony, což byl v té dob odpad ze zpracování ropy v nedalekých Pardubicích, uvedl radní Václav Kroutil zodpov dný za zem d lství, životní prost edí a venkov. Dalším ne ízeným skládkováním popílk a nepromyšlenou rekultivací skládky byly sice kyselé asfaltové gudrony skryty lidským zrak m, avšak tlak nadložní ty metrové rekultiva ní vrstvy na plastické podloží zp soboval permanentní únik nebezpe ných jed do okolí. Zne išt no bylo široké okolí skládky. Jedy prosakovaly do Lukavického potoka, odkud se dostávaly do eky Chrudimky. Tisíce tun ropných odpad skon ily na ízené skládce nebezpe ných odpad. Jak uvedl Jan Kašpar ze Sdružení Baueko, t žbu ukon ili díky mimo ádnému nasazení techniky a p íznivému po así již v polovin února letošního roku. V sou asnosti se pracovníci rmy zam ili na rekultivaci skládky. Pardubickému kraji se poda ilo zlikvidovat skládku pr myslových odmaš ovadel v Boru u Skut e na Chrudimsku a v Hodonín zase úložišt agrochemikálií (nap íklad pesticidy). Už d íve kraj vy istil zamo ený areál bývalé Tesly v Pardubicích, také zneškodnil nelegální sklad nebezpe ných chemikálií ve Chvaleticích. (mag) Tak jako každý rok i letos p ipravil klub skalni ká n kolik prodejních výstav pro širokou ve ejnost. Jako první se chystá Malá jarní výstava, kde p stitelé klubu vystaví asn kvetoucí hajní rostliny, skalni ky a cibuloviny. Výstava se koná 8. a 9. dubna ( tvrtek a pátek) od 8 do 17 hodin v zahrad Národního institutu pro další vzd lávání v centru Pardubic, Za pasáží. (VeP) PARDUBICKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD oznamuje en ro o zen na obsazení funkce: e oucí o boru soc níc cí Bližší podmínky naleznete na úřední desce v Jiráskově ulici č. 20 v Pardubicích a na internetové adrese

3 ÚTERÝ 6. DUBNA 2010 STRANA 3 Zemanovci t sn pod deseti procenty Volební pr zkumy p isuzují v posledních dnech Stran Práv Ob an Zemanovci (SPOZ) necelá ty i procenta volebních preferencí. Spekuluje se, že ím v tší sousto je z volebního kolá e ukousnuto, tím více milion musela doty ná strana do pr zkumu nasypat. SPOZ se od takových praktik distancuje a miliony k ohlupování ob an nepoužívá. V Pardubickém kraji si však nechala v rámci svých možností zpracovat na pom rn velkém množství respondent vlastní pr zkum, který p ed il všechna o ekávání. Preference SPOZ se tu pohybují t sn pod deseti procenty. Není se emu divit. Ve velice krátké dob vzniklo v Pardubickém kraji 15 místních organizací SPOZ, které ítají dohromady 145 len. Tím se m že v kraji pochlubit málokterá strana. Nám však nejde o chlubení, nýbrž o zm nu dlouhodob neuspokojivé politické situace v zemi a návrat k odkazu sametové revoluce. Chceme ob an m umožnit p ímou volbu starost, primátor, hejtman i prezidenta a více je zapojit do rozhodování o svých záležitostech. Jsme proti snižování daní, ale i proti zvyšování sociálních dávek, odmítáme v dob ekonomické krize sociální úplatky voli m. Chystáme se proto v Pardubickém kraji na slušnou kontaktní kampa plnou pádných argument, kterou odstartujeme ve dnech 16. až 19. dubna p íjezdem p edsedy strany Miloše Zemana v jeho dnes již kultovním autobusu Zemák. Na jeho palub nebude chyb t ani krajský lídr Zemanovc Tomáš Vagenknecht. Není naším cílem plýtvat energií p i napadání politických soupe, ale vyslat jasný signál ke zm n p i pohledu na pr zkumy, které neodpovídají realit. Mgr. Zden k Štengl, p edseda SPOZ Pardubického kraje PRAHA - Pardubický kraj se stal pilotním regionem, ve kterém se uskute nila studie proveditelnosti zavedení mýtného na silnicích II. a III. t ídy, o jejíž záv rech v sídle kraje v polovin února jednali odborníci z oblasti silni ního hospodá ství. Výnosy ze zavedení mýtného budou sloužit výlu n k odstra ování poškození zp sobeného nadm rnou zát ží z kamionové dopravy. Nejedná se o ekonomický pro t, je to spíš regula ní prvek sloužící k tomu, aby v krátké dob nebyly silnice zdevastovány. Diskuze o možnosti zpoplatn ní krajských silnic pro dopravu nad 3,5 tuny se nyní posunula o kr ek dál, když se na ministerstvu dopravy uskute nilo jednání ministra Gustáva Slame ky s p edsedou Asocicace kraj R a hejtmanem Jihomoravského kraje Michalem Haškem. Sou ástí jednání byla prezentace záv r zmín né studie, se kterou do Prahy p ijel editel Správy a údržby silnic Pardubického kraje Miroslav N mec a zástupci spole nosti, která se spolupodílela na vypracování studie. P edseda Asociace kraj R Michal Hašek, který zárove ídí i její komisi pro dopravu, se seznámil se záv ry studie a s ministrem Gustávem Slame kou se dohodli na vzniku spole né pracovní skupiny, která bude shromaž- R žovka v novém kabát CHRUDIM Rada m sta schválila výsledky výb rového ízení na akci Oprava fasády a klempí ských prvk na budov Základní školy. p. 6 R žovka. Do výb rového ízení se p ihlásilo celkem 6 zájemc. Pro m sto nejvýhodn jší cenovou nabídku ve výši tém tisíc korun v etn DPH p edložila pražská spole nost s ru ením omezeným DDF EUROSTAV. M sto na tuto investi ní akci zažádalo o dotaci z Programu regenerace m stských památkových rezervací a m stských památkových zón na rok 2010 ve výši tisíc korun. (pav) P EDPLA TE SI TÝDENÍK za 416 K na rok tel O mýtném na krajských silnicích se jednalo na ministerstvu ovat podklady k budoucímu rozhodnutí vlády a kraj v této otázce. Prezentace by se podle hejtmana Haška m la uskute nit také na n kterém z dalších zasedání Rady Asociace kraj R, tedy p ed všemi hejtmany. Jsem rád, že studie byla nyní prezentována, bude prezentována p ed dopravní komisí Asociace kraj, uvidí ji také všichni hejtmané a v ím, že vznikne pracovní skupina, která p ipraví do budoucna konsenzuální model fungování mýtného na krajské silni ní síti, ekl po skon ení jednání na ministerstvu Michal Hašek. Podle jeho názoru je p íprava zavedení mýtného na krajských silnicích pro dopravu nad 3,5 tuny p ibližn v polovin. S výsledkem jednání na ministerstvu dopravy je spokojen i Jan Tichý, nám stek hejtmana Pardubického kraje zodpov dný za dopravu, dopravní obslužnost a investice a zárove místop edseda Komise pro dopravu Asociace kraj R. Jsem rád, že myšlenku zavedení mýtného na silnicích II. a III. t ídy pro dopravu nad 3,5 tuny si za ínají osvojovat i další kraje, že pro tuto myšlenku byl získán i p edseda Asociace kraj a že se zdá, že by se mohl nastartovat pot ebný legislativní proces, konstatoval Tichý. Podle názoru obou politik, jak jihomoravského hejtmana Michala Haška, tak nám stka hejtmana Pardubického kraje Jana Tichého, by na proces p ípravy zavedení mýtného na krajských komunikacích nem ly mít vliv nadcházející volby a p ípadné zm ny v politických reprezentacích. Jsem p esv d en, že na to, o em jsme jednali s panem ministrem, volby mít vliv nebudou. To, že chceme získat maximum podklad p ed rozhodnutím, zda se zavede mýto na krajské silnice, s tím po ítáme, a tady bude jakákoliv vláda. Koneckonc, ty debaty za- aly ješt v dob, kdy tady byla pravicová Topolánkova vláda a jako hejtmani jsme je bez problém vedli, uvedl Michal Hašek. S jeho názorem se ztotož- uje i Jan Tichý: Vid l bych to stejn jako v p ípad do nancování železni ní dopravy, kdy se celá v c naprosto odpolitizovala. Spíš bych vid l problém s n kterými dopravci, kte í po nezpoplatn ných komunikacích objížd jí ty úseky, na kterých se platí. Ti se budou zavedení mýta bránit. Doufám, že a budou na rozhodujících místech lidé z jakékoliv strany, že to budou lidé odvážní, kte í pochopí, že pokud tento krok neud lají, budeme mít v blízké budoucnosti silnice v takovém stavu, že je za naše prost edky nebudeme schopni opravit. (mag) Žáky i pedagogy motivují úsp chy absolvent Dotace do prodejen PARDUBICE - Z Programu obnovy venkova bude rozd leno 47 milion korun na 9 dota ních titul. Na venkovské prodejny jsme vy lenili 828 tisíc korun, což je dva krát více pen z než v minulém roce. Vyšší ástka v krajském rozpo tu vypovídá o tom, že roste zájem o tento dota ní titul, ekl radní zodpov dný za zem d lství, životní prost edí a venkov Václav Kroutil. P ísp vek na hospoda ení v lesích, ástku 2,795 tisíc korun, rozd lí Pardubický kraj mezi 135 žadatel. V tomto období pokládám obnovu les za d ležitou. V zimním období utrp ly nejvíce škod zejména borové porosty. O nan ní prost edky na protipovod ová opat ení požádalo 65 subjekt, mezi žadatele komise rozd lila 51 milion korun. (red) PARDUBICE - Talent, zdravá ctižádost i nezm rná v le p ivedly Janu Springerovou z Pardubic, absolventku St ední školy služeb, obchodu a gastronomie Hradec Králové, k úsp šné soukromé praxi i skv lým úsp ch m v mezinárodních sout žích. O uplynulém víkendu tato sympatická dívka obsadila výborné šesté místo na Mezinárodním mistrovství v make-upu v n meckém Düsseldorfu, kam postoupila z b eznové sout že vizážist s názvem Olympia Czech Make Up Master Vlase v Brn. Také o své zkušenosti ze školních let, i o propojení teorie s praxí, hovo ila nedávno s lenkou Rady Pardubického kraje zodpov dnou za školství, kulturu a památkovou pé i Janou Pernicovou. Jana Springerová se po ukon ení studia za- ala pln v novat profesionální práci kosmeti ky a vizážistky. Provozuje vlastní salon a krom ú asti v sout žích spolupracuje se svými bývalými u iteli p i výchov budoucích kosmeti ek. Sleduji moderní trendy v oboru a dále se vzd lávám, prozrazuje Jana recept na úsp ch. P istupují-li stejn ke své práci i u itelé a mistrové ve st ediscích praktické výuky, jsou i jejich žáci lépe p ipraveni pro budoucí povolání. Myslím, že by od t etího ro níku m la v u ebních osnovách p evažovat praktická innost, uvítala bych také více odborných p ednášek vedených zkušenými dermatology, vidí nutné zm ny v systému odborné p ípravy budoucích kosmeti ek Jana Springerová. Podobná setkání jsou pro radní Janu Pernicovou velice cennou zkušeností. Dozvídám se, jak se absolventi st edních odborných škol a u iliš uplat ují na trhu práce a jak s odstupem asu hodnotí úrove výuky ve školách, které je mají p ipravovat pro praktický život, íká radní Jana Pernicová. Dosáhne-li absolventka takových úsp ch, jako nap íklad Jana Springerová, pak je to bezesporu úžasná motivace pro žáky i jejich pedagogy, dodává. Profesionální úsp chy Jany Springerové: Dvojnásobná vít zka Kalibr cupu, juniorská mistryn R, juniorská vicemistryn R, dvojnásobná vicemistryn R, v roce 2006 reprezentovala eskou republiku na mistrovství v Turecku, kde zvít zila a získala zvláštní cenu poroty, v roce 2010 obsadila 6. místo na mezinárodní sout ži v make-upu v Düsseldorfu. IVAN HUDE EK Nejde jen o volební program, ale o jeho reálnost PARDUBICE - O sou asné politické scén, blížících se volbách a svých senátorských šancích jsme hovo ili se senátorem za ODS Ji ím St íteským. Co íkáte sou asnému politickému d ní v ODS? Sou asné d ní je poznamenáno zm nou na funkci lídra. Jsem p esv d en, že je to dobrý krok. Mirek Topolánek nezvládl funkci politické špi ky. Po ítám s tím, že toto nám pom že a jak znám Petra Ne ase, tak si s danou funkcí poradí a pokusí se zachránit pošramocenou pozici politické strany. Jsem p esv d en, že strana má dobrý politický program a chceme zastavit rozdáva ný systém, který p edstavuje konkuren ní strana SSD. Jak byste zhodnotil své šestileté p sobení v senátu? Myslím si, že nejsem ten, který by m l hodnotit sám sebe. Z mého pohledu šlo o velmi zajímavé a náro né období. První Poslanecký den Miroslava Váni VRANOVÁ LHOTA - Ve tvrtek navštívil poslanec Miroslav Vá a Armaturku ve Vranové Lhot. Závod postavený v šedesátých letech zam stnává 160 lidí a od letošního roku má novou výrobní halu. Poslanec s doprovodem si prohlédl provoz, zajímal se o uplatn ní výrobk na trhu a výchovu nových technických kádr. Podle vyjád ení editele závodu Josefa Friedla je práv výchova kvalitních pracovník nejv tším problémem a je t eba co nejrychleji ešit stav u ovského školství. V záv ru návšt vy se setkal se zdejší starostkou Marií Vychodilovou, se kterou jednal o nan ních problémech malých obcí. (JaMa) Mezinárodní lmový festival Febiofest PARDUBICE - Prestižní lmová slavnost ur ená široké ve ejnosti, se bude v Pardubicích konat od 7. do 11. dubna v CineStar Pardubice. Letošní pardubická ást p ináší celkem dvacet snímk v pr b hu p ti dní. Ke slavnostnímu zahájení 11. dubna od 20 hodin byl vybrán snímek Alice Nellis s názvem Mamas & Papas pojednávající o dvojicích, které eší otázky cht ného i necht ného rodi ovství. Na návšt vníky pardubického Febiofestu ekají divácký hit Sundance a jeden z nejvíce oce ovaných amerických nezávislých lm lo ského roku 500 dní se Summer, který ve form komedie vypovídá o prom nlivých náladách vztahu a jeho projekce je plánovaná 8. dubna od 20 hodin. Pardubický Febiofest bude mít svoji premiéru díky alternativní scén v komorních prostorách Divadla 29. Alternativní program otev e ve tvrtek 8. dubna drama lásky, žárlivosti a smrti špan lské cikánky s názvem Carmen. Na záv r regionálního febiofestu byla vybrána mimo ádná projekce lmu Jana a Adama Novákových Ob an Havel p ikuluje, který bude promítán 11. dubna ve sladovn pardubického pivovaru za p ítomnosti Pavla Landovského. (VeP) dva roky jsem byl zárove primátorem, kde jsem mohl být m stu velmi nápomocen, a pro Pardubice toto skloubení pozic m lo p ínos. Druhé dva roky byly ješt zajímav jší. Dostal jsem se do prestižního výboru senátu, do výboru pro hospodá ství, zem d lství a dopravu. Byla zde možnost mluvit do hospodá ského vývoje i do ur itých zákon. Poslední rok jsem p edsedou komise pro práci v senátu, která eší vnit ní chod senátu jeho vnit ní organizaci. P i této p íležitosti mám více asu v novat se Pardubicím, které jsou pro m na prvním míst. Snažil jsem se do ady v cí zasáhnout, a už šlo o zdejší ODS nebo radnici. P iznám se, že v t ch nejd ležit jších v cech naprosto neúsp šn. Co považujete za svoji nejv tší prohru? Nejv tší prohrou pro m je, že se mi nepoda ilo ovlivnit výši dan z nemovitosti pro pardubické ob- any. Ta je nyní ty násobná. Kolegy jsem prosil, abychom vrátili da na p vodní výši, le neúsp šn. Jde o krok proti ob an m i podnikatel m, kte í vlastní nemovitosti. Odporuje to i mému p esv d ení, protože nechci, aby ob- ané byli trestáni za úsp ch. Co íkáte Vaší nominaci do Senátu, p ijmete ji? Ano, tato nominace m velmi pot šila a rád ji p ijmu. Pot šilo m i to, že moje nominace byla podpo- ena 92 procenty hlas. M l bych být spokojený, ale p esto by m profesn zajímalo, co mohu zlepšit, aby moje nominace byla stoprocentní. Rád p ijmu oprávn nou kritiku a jsem naklon n diskuzi. Jak se chystáte na volby? Chystáme volební štáb. Letošní volby budou velmi náro né. Chci vsadit na to, co umím, co znám. Na to, co jsem schopen zorganizovat a chci zúro it dlouhodobé zkušenosti, které jsem na erpal ve vrcholné politice. Nemám žádné velké ambice, chci se pln v novat tomuto regionu. V Pardubicích jsem se narodil a jsou pro m vším. Co byste rád vzkázal voli m? Apeloval bych na rozum voli. Nejde sázet na líbivou politiku. Jde o program a jeho reálnost. Aby m li na pam ti, že se musí pracovat stále a strana, která jim zaru í nejlepší podmínky pro práci, je ta nejlepší. Pak už vše záleží na snaze a pracovitosti každého. (jit)

ROČNÍK 4 9 Kč (PŘEDPLATNÉ 8 Kč) 26. 4. 2010-2. 5. 2010 ČÍSLO 16 Autoškola PEML POZVÁNKA NA OTEV ENÍ 113. LÁZE SKÉ SEZÓNY V BOHDAN I

ROČNÍK 4 9 Kč (PŘEDPLATNÉ 8 Kč) 26. 4. 2010-2. 5. 2010 ČÍSLO 16 Autoškola PEML POZVÁNKA NA OTEV ENÍ 113. LÁZE SKÉ SEZÓNY V BOHDAN I ROČNÍK 4 9 Kč (PŘEDPLATNÉ 8 Kč) 26. 4. 2010-2. 5. 2010 ČÍSLO 16 Autoškola PEML Autoškola, která u í! Pražská 12, 535 01 P elou, Tel.: 466 953 333 www.peml.cz e-mail: info@peml.cz KRAJ FINAN N PODPO Í OBNOVU

Více

www.tydenikpernstejn.cz Autoškola PEML SENÁTO I PODPO ILI PETICI PROTI SPALOVN V RYBITVÍ Niš ák Personální

www.tydenikpernstejn.cz Autoškola PEML SENÁTO I PODPO ILI PETICI PROTI SPALOVN V RYBITVÍ Niš ák Personální www.tydenikpernstejn.cz Autoškola PEML PERNŠTEJNpro PARDUBICKO A CHRUDIMSKO... Autoškola, která u í! Pražská 12, 535 01 P elou, Tel.: 466 953 333 www.peml.cz e-mail: info@peml.cz PARDUBICKÝ KRAJ A KRAJSKÁ

Více

K ava p ed úterní sch zí onemocn l

K ava p ed úterní sch zí onemocn l www.tydenikpernstejn.cz PERNŠTEJNpro PARDUBICKO A CHRUDIMSKO....... LETIŠT OSTROUHALO, KRAJ CHCE JEHO STO MILION CELKEM DEVATENÁCT LET PRO BRUTÁLNÍ LUPI E Z PARDUBIC str. 2 str. 4 str. 8 POKRA OVALA HALOVÁ

Více

Studie rodinných domků str. 5

Studie rodinných domků str. 5 číslo 8 ročník XIX. Vychází 7. května 2008 5 Kč www.mubruntal.cz Zastupitel Jiří Patík str. 4 Bruntálští radní na své sch zi v úterý 29. dubna schválili plán oprav místních komunikací na rok 2008. Týká

Více

Nový most u Št ovic Od pátku 15. srpna je idi m na Plzni-jihu k dispozici nov zrekonstruovaný

Nový most u Št ovic Od pátku 15. srpna je idi m na Plzni-jihu k dispozici nov zrekonstruovaný Olympiáda Rozhovor s Barborou Horá kovou, o které málokdo z Plze an ví, že byla jednou z našich zástupky na OH v Pekingu 2008 v lukost elecké sout ži jednotlivky. strana 6 Nový most u Št ovic Od pátku

Více

Kulturní události m síce íjna

Kulturní události m síce íjna KRONIKA M STA DV R KRÁLOVÉ NAD LABEM 2006 ÍJEN Kulturní události m síce íjna Hank v d m - Sugar Blue George Kayband - harmonikový mág. - Hv zdný prach hitparád - hudební skupina Travellers výchovný koncert.

Více

Slaný představí Tibet

Slaný představí Tibet informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaný Slánská radnice zdarma číslo 3 ročník XII březen 2009 Slovo starosty Vážení spoluob ané, milí Sla áci, v souvislosti s p ípadem, který v sou

Více

Kulturní programy. M stské muzeum - Váno ní ozdoby výstava.

Kulturní programy. M stské muzeum - Váno ní ozdoby výstava. KRONIKA M STA DV R KRÁLOVÉ NAD LABEM 2006 LEDEN Kulturní programy Hank v d m - Ples absolvent tane ních. - Když ty, tak já taky, milá ku - divadelní spole nost Háta. - XVI. Reprezenta ní ples Hankova domu.

Více

eské republiky vyhrálo sout ž v p tiboji junior i juniorek a získalo i zlaté medaile za sout ž družstev.

eské republiky vyhrálo sout ž v p tiboji junior i juniorek a získalo i zlaté medaile za sout ž družstev. Ro ník XXXVI / 2008 ERVENEC - SRPEN - 2008 www.mestovolary.cz e-mail: zpravodaj.volary@seznam.cz Sobota 23.8.2008 9,00 Slavnostní zahájení 15. ro níku Volarských slavností d eva 9,00 18,00 P edvád ní starých

Více

Dvouměsíčník o životě v mikroregionu Střední Polabí

Dvouměsíčník o životě v mikroregionu Střední Polabí Ročník 6 leden/únor 2014 ZDARMA, vydává Prostor Media s.r.o. Dvouměsíčník o životě v mikroregionu Střední Polabí P ehlídka masek pat í k masopustu již od nepam ti MASOPUST ANEB NÁVRAT K TRADICI Blíží se

Více

Obsluhoval tajnou zbra a hrál na ukulele v Rytmusu

Obsluhoval tajnou zbra a hrál na ukulele v Rytmusu 10/2015 22. května 2015 26. ročník Cena 7,00 Kč Aktuálně z radnice Starosta Sušice Petr Mottl p ivítal v pond lí 11. kv tna na sušické radnici starostu Bavorské Rudy Charly Bauera. Na programu bylo jednání

Více

Hejtman ud lil ceny za ob anskou state nost

Hejtman ud lil ceny za ob anskou state nost Milí spoluobčané, čas neúprosně běží a zdá se nám, že to bylo nedávno, co jsme oslavili začátek roku 2007. Ale za několik dní budeme oslavovat a vítat rok nový a mladý, plni očekávání, co nám nachystá.

Více

MOHELNICKÝ KAPELNÍK JOSEF ODSTR IL

MOHELNICKÝ KAPELNÍK JOSEF ODSTR IL MOHELNICKÝ KAPELNÍK JOSEF ODSTR IL Narodil se v ervnu roku 1923 v malé malebné vesni ce Svébohov kousek za Záb ehem. Pocházel z p ti d tí, a když mu v jeho 9 letech tragicky zem el tatínek, musel velmi

Více

čtěte uvnitř ROČNÍK 22 ČÍSLO 3 BŘEZEN 2012 CENA 10,- Kč ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

čtěte uvnitř ROČNÍK 22 ČÍSLO 3 BŘEZEN 2012 CENA 10,- Kč ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY ROČNÍK 22 ČÍSLO 3 BŘEZEN 2012 CENA 10,- Kč Masopust v Rokytnici - potřetí! čtěte uvnitř Zprávy z M stského ú adu Rokytnice v O. h.......str. 2-3 Reprezenta ní ples M sta Rokytnice...str. 5 Náš rozhovor

Více

Obecní ú ad Struha ov * Mnichovická 179 * www.stuharov.cz

Obecní ú ad Struha ov * Mnichovická 179 * www.stuharov.cz 1/11 Obecní ú ad Struha ov * Mnichovická 179 * www.stuharov.cz Toto íslo vyšlo 8. dubna Chodíme s d tmi hodn do p írody, koneckonc i proto jsme si vybrali Struha ov k žití. Kocháme se p írodou a tak se

Více

E-mail: zpravodaj@rychnov-city.cz/www.kulturark.cz/zpravodaj

E-mail: zpravodaj@rychnov-city.cz/www.kulturark.cz/zpravodaj E-mail: zpravodaj@rychnov-city.cz/www.kulturark.cz/zpravodaj 3 2011 8 Foto: Ludvík Uhlí DÉ KO PRO NAŠE M STO V ROCE 2010 V roce 2010 uspo ádalo Dé ko pro širokou ve ejnost našeho m sta a okolí adu víkendových

Více

KRONIKA M STSKÉ ÁSTI BRNO E KOVICE A MOKRÁ HORA ZA ROK 2004

KRONIKA M STSKÉ ÁSTI BRNO E KOVICE A MOKRÁ HORA ZA ROK 2004 KRONIKA M STSKÉ ÁSTI BRNO E KOVICE A MOKRÁ HORA ZA ROK 2004 Rok 2004 z hlediska místního klimatu dosud nejlépe odpovídal dlouhodobému pr m ru za posledních 15 let. Pr m rná m sí ní teplota se po celý rok

Více

DVOUM SÍ NÍK. Pokra ování na str. 2

DVOUM SÍ NÍK. Pokra ování na str. 2 DVOUM SÍ NÍK 39 íslo Slovo na úvod VIII. ro ník ervenec 2014 www.blatensko.cz www.blatensko.cz/mas Žijí s námi aneb lidé na Blatensku Jelena Laitová Školní besídka 1929, Cirkus, Jelena Laitová jako šašek

Více

zpravodaj KUNRATICKÝ 5/2009 Školství Kulturní a společenské akce strany 6 11 Slovo starostky Zastupitelstvo Úřad MČ Zajímavosti

zpravodaj KUNRATICKÝ 5/2009 Školství Kulturní a společenské akce strany 6 11 Slovo starostky Zastupitelstvo Úřad MČ Zajímavosti KUNRATICKÝ zpravodaj 5/2009 Otázky na ředitele pražské ZOO Petra Fejka jen pršely (foto ing. Jaroslav Vrba). Slovo starostky strana 2 Zastupitelstvo Úřad MČ strany 2 4 Školství strany 5 6 Kulturní a společenské

Více

Základní škola Nové M sto na Morav Leandra echa 860 ALMANACH KE 40. VÝRO Í OTEV ENÍ ŠKOLY 1969 2009. sport daltonská výuka ekologie jazyky

Základní škola Nové M sto na Morav Leandra echa 860 ALMANACH KE 40. VÝRO Í OTEV ENÍ ŠKOLY 1969 2009. sport daltonská výuka ekologie jazyky Základní škola Nové M sto na Morav Leandra echa 860 ALMANACH KE 40. VÝRO Í OTEV ENÍ ŠKOLY 1969 2009 sport daltonská výuka ekologie jazyky ALMANACH KE 40. VÝROČÍ OTEVŘENÍ ŠKOLY 1969 2009 Základní škola

Více

KVĚTEN 2015 ČÍSLO 2 SLOVO STAROSTKY Z RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA

KVĚTEN 2015 ČÍSLO 2 SLOVO STAROSTKY Z RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA DOLNOKOUNICKÝ ZPRAVODAJ KVĚTEN 2015 ČÍSLO 2 SLOVO STAROSTKY Vážení spoluob ané, sotva jsme zahájili vydávání nového m stského zpravodaje, tak se naplno rozjely práce na nových webových stránkách m sta.

Více

V POZDNÍM PODZIMNÍM ODPOLEDNI

V POZDNÍM PODZIMNÍM ODPOLEDNI LIST OB AN VÝPRACHTIC, KOBURKU A VALTE IC listopad 2005 RO NÍK 9 ÍSLO 11 Vstupuješ-li do d jin, zajisti si, kde je nouzový východ. ŽÁ EK Ji í, eský básník /1945- Zprávy z radnice Vážení p átelé, dovolte

Více

Rozvoj a koordinace dobrovolnictví v eské republice

Rozvoj a koordinace dobrovolnictví v eské republice Vyšší odborná škola pedagogická a sociální v Krom íži obor: sociální pedagogika Absolventská práce Rozvoj a koordinace dobrovolnictví v eské republice Zpracovala: Anna Kola íková Vedoucí absolventské práce:

Více

KUNRATICKÝ. zpravodaj. Pohled z letadla na část Kunratic od křižovatky ulic K Zeleným domkům a Vídeňské v květnu 2009 (foto archiv MČ).

KUNRATICKÝ. zpravodaj. Pohled z letadla na část Kunratic od křižovatky ulic K Zeleným domkům a Vídeňské v květnu 2009 (foto archiv MČ). KUNRATICKÝ zpravodaj 4/2009 Pohled z letadla na část Kunratic od křižovatky ulic K Zeleným domkům a Vídeňské v květnu 2009 (foto archiv MČ). Slovo starostky strana 2 Zastupitelstvo Úřad MČ strany 2 4 Školství

Více

ESKÉHO POHOSTINSTVÍ. Oficiální klasifikace ubytovacích zařízení ČR v kategorii hotel, hotel garni, motel, botel a penzion. Více na straně 13.

ESKÉHO POHOSTINSTVÍ. Oficiální klasifikace ubytovacích zařízení ČR v kategorii hotel, hotel garni, motel, botel a penzion. Více na straně 13. RO NÍK 4 ZÁ Í 2010 Generální partner AHR R ESKÉHO POHOSTINSTVÍ Exkluzivní partner AHR R Foto: Gregor909/sxc.hu Chceme bydlet také u vás! Vaše hotelové hvězdičky Oficiální klasifikace ubytovacích zařízení

Více

Strategie změny image regionu Sokolovska vč. návrhu marketingových aktivit

Strategie změny image regionu Sokolovska vč. návrhu marketingových aktivit CENTRAL EUROPE Project 1CE084P4 ReSOURCE www.resource-ce.eu Název: Strategie využití dědictví hornictví v regionu Strategie změny image regionu Sokolovska vč. návrhu marketingových aktivit Číslo: 4.3.2

Více

RO NÍK 9 ÍSLO 6. erven 2005 LIST OB AN VÝPRACHTIC, KOBURKU A VALTE IC. Zprávy z radnice

RO NÍK 9 ÍSLO 6. erven 2005 LIST OB AN VÝPRACHTIC, KOBURKU A VALTE IC. Zprávy z radnice LIST OB AN VÝPRACHTIC, KOBURKU A VALTE IC erven 2005 RO NÍK 9 ÍSLO 6 Mla blbce do hlavy baterkou, stejn se mu nerozsvítí. ŽÁ EK Ji í, eský básník /1945- Zprávy z radnice Vážení p átelé, dovolte nám, abychom

Více

PRO SENIORY DOBROVOLNICKÝ PROGRAM V ÚSTÍ NAD LABEM

PRO SENIORY DOBROVOLNICKÝ PROGRAM V ÚSTÍ NAD LABEM Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Ústav sociálních studií PRO SENIORY DOBROVOLNICKÝ PROGRAM V ÚSTÍ NAD LABEM DIPLOMOVÁ PRÁCE AUTOR: DANA URBANOVÁ Studijní obor: sociální práce Konzultant práce:

Více

SOUT Ž O VLASTIV DNÝ SBORNÍK BOLESLAVICA A O KNIHU O SPOKOJENÉM DOMOV STR. 9 1/2015 leden únor

SOUT Ž O VLASTIV DNÝ SBORNÍK BOLESLAVICA A O KNIHU O SPOKOJENÉM DOMOV STR. 9 1/2015 leden únor snadn jší život nejen ve stá í a nemoci SOUT Ž O VLASTIV DNÝ SBORNÍK BOLESLAVICA A O KNIHU O SPOKOJENÉM DOMOV STR. 9 1/2015 leden únor vydává Spokojený domov, o. p. s. ZDARMA Náklady na jeden výtisk asopisu

Více

Zpravodaj sboru Církve bratrské v Ostrav

Zpravodaj sboru Církve bratrské v Ostrav Zpravodaj sboru Církve bratrské v Ostrav stránka 1 Pravidelná shromážd ní: Ostrava každá ned le každá st eda Frenštát pod Radhošt m v 9,30 hodin v 18,30 hodin Orlovna každá 2. a 4. ned le v 15,00 hodin

Více