PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ PAMÁTKU PAHOREK v k.ú. Vážany u Vyškova NA OBDOBÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ PAMÁTKU PAHOREK v k.ú. Vážany u Vyškova NA OBDOBÍ 2011-2020"

Transkript

1 PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ PAMÁTKU PAHOREK v k.ú. Vážany u Vyškova NA OBDOBÍ

2 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÉM ÚZEMÍ 1.1. Základní identifikační údaje evidenční kód území: 1480 kategorie ochrany: název území: druh právního předpisu, kterým bylo území vyhlášeno: orgán, který předpis vydal: přírodní památka Pahorek číslo předpisu: XIX-107/13 datum platnosti předpisu: datum účinnosti předpisu: vyhláška Okresní národní výbor Vyškov 1.2. Údaje o lokalizaci území kraj: Jihomoravský okres: Vyškov obec s rozšířenou působností: Vyškov obec s pověřeným obecním úřadem: Vyškov obec: Vážany katastrální území: Vážany u Vyškova (777307) Orientační mapa s vyznačením území je v příloze M Vymezení území podle současného stavu katastru nemovitostí Zvláště chráněná území Katastrální území: Vážany u Vyškova (777307) Číslo parcely podle KN Číslo parcely podle PK nebo jiných evidencí 1 Druh pozemku podle KN Způsob využití pozemku podle KN Číslo listu vlastnictví Výměra parcely celková podle KN (m 2 ) Výměra parcely v ZCHÚ (m 2 ) 1409/2 - trvalý travní porost / / Čísla PK parcel byly získány z KÚ ve Vyškově, jedná se o části těchto parcel (dle zjednodušené evidence).

3 Číslo parcely podle KN Číslo parcely podle PK nebo jiných evidencí 1 Druh pozemku podle KN Způsob využití pozemku podle KN Číslo listu vlastnictví Výměra parcely celková podle KN (m 2 ) Výměra parcely v ZCHÚ (m 2 ) 1409/3 1327/ / / / / / / / / / / / / / / / / / ostatní plocha jiná plocha / / / / / /

4 Číslo parcely podle KN Číslo parcely podle PK nebo jiných evidencí 1 Druh pozemku podle KN Způsob využití pozemku podle KN Číslo listu vlastnictví Výměra parcely celková podle KN (m 2 ) Výměra parcely v ZCHÚ (m 2 ) 1409/ ostatní plocha ostatní komunikace / /5 - ostatní plocha ostatní komunikace / / /8 - ostatní plocha jiná plocha / / st zastavěná plocha a - 18 nádvoří /2 265 Celkem Ochranné pásmo Ochranné pásmo není vyhlášené, je jím tedy dle 37 zákona č. 114/1992 Sb. pás do vzdálenosti 50 m od hranice ZCHÚ. Katastrální mapa se zákresem ZCHÚ a jeho ochranného pásma je v příloze M2. 3

5 1.4. Výměra území a jeho ochranného pásma Druh pozemku ZCHÚ plocha v ha OP plocha v ha Způsob využití pozemku ZCHÚ plocha v ha lesní pozemky zamokřená plocha vodní plochy rybník nebo nádrž vodní tok trvalé travní porosty 5,6017 orná půda ostatní zemědělské pozemky ostatní plochy 2,2399 zastavěné plochy a nádvoří 0,0337 plocha celkem 7,8753 neplodná půda ostatní způsoby využití 2, Překryv území s jinými chráněnými územími národní park: není chráněná krajinná oblast: není jiný typ chráněného území: není Natura 2000 ptačí oblast: není evropsky významná lokalita: není 1.6. Kategorie IUCN IV. - řízená rezervace 1.7. Předmět ochrany ZCHÚ Předmět ochrany ZCHÚ podle zřizovacího předpisu Vyskytují se zde chráněné a ohrožené druhy rostlin, např. modřenec chocholatý a další. Významný je rovněž výskyt rosničky zelené. 4

6 1.7.2 Hlavní předmět ochrany ZCHÚ - současný stav A. Ekosystémy název ekosystému Širokolisté suché trávníky bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce podíl plochy v ZCHÚ (%) 63 popis ekosystému Mírnější slunné svahy, které jsou v zájmovém území orientované na severozápad, nachází se hlavně na dílčích plochách 2 a 3. Půdy jsou zde středně hluboké až hluboké, nejčastěji na měkčích sedimentárních horninách křídy (tzv. bílé stráně), starších i mladších třetihor, na spraších a podsvahových diluviích. Jsou druhově bohaté, s větším množstvím širokolistých vytrvalých bylin. B. Druhy název druhu starček roketolistý (Senecio erucifolius) hořec brvitý (Gentianopsis ciliata) třešeň křovitá (Cerasus fruticosa) aktuální početnost nebo vitalita populace v ZCHÚ vzácný roztroušený ojediněle stupeň ohrožení SO C1 2 C3 C2 popis biotopu druhu Biotop se nachází v zájmovém území hlavně na ploše č.3. v západní části. Roste na suchých i mírně vlhkých trávnících, v lemech křovin a ve světlých lesích, většinou na vápník bohatých půdách, obvykle ve stupni pahorkatin, v horách jen zřídka. V zájmovém území se vyskytuje hlavně v jižní části plochy č.3. Roste na slunných kamenitých stráních, skalách, lesních lemech a kolem polních cest. V zájmovém území se nachází v křovitém lemu. Stupeň ohrožení: C1,C2,C3,C4 druhy kriticky ohrožené, silně ohrožené, ohrožené a druhy vyžadující pozornost dle červeného seznamu cévnatých rostlin, údaj o stupni ohrožení cévnatých rostlin převzat z publikace Červený a černý seznam cévnatých rostlin České republiky (stavv roce 2000) (Procházka, F., 2001) 1, 2, 3 druhy zvláště chráněné v kategoriích kriticky ohrožené, silně ohrožené a ohrožené dle přílohy č.ii. prováděcí vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny KO - kriticky ohrožený, SO - silně ohrožený, O - ohrožený, NT - téměř ohrožený, LC- málo dotčený: podle vyhl.č. 395/1992 Sb. (Plesník et al., 2003) Předmět ochrany EVL nebo PO, s kterými je ZCHÚ v překryvu Není překryv s žádnou EVL, PO nebo jiným ZCHÚ Cíl ochrany Udržení případně zlepšení současného stavu společenstev a na ně vázaných druhů. Minimalizovat negativní vlivy. 5

7 2. ROZBOR STAVU ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÉHO ÚZEMÍ S OHLEDEM NA PŘEDMĚT OCHRANY 2.1 Stručný popis území a charakteristika jeho přírodních poměrů Lokalizace Přírodní památka Pahorek leží v zemědělské krajině na jihozápadním okraji katastrálního území Vážany u Vyškova, cca 1 km jihozápadně od obce. Památka leží v nadmořské výšce 290 až 3100 m n.m. (49 14 S, V). Popis území Jedná se o komplex polokulturních luk, keřových liniových společenstev a druhově bohatých bylinných lad. Je zde značná druhová diverzita rostlin, z nichž některé se v okolní krajině nevyskytují nebo jsou na ústupu. Na jihu lokalita navazuje na kulturní les (doubrava s příměsí borovice, javoru a jasanu). Mimo stepní rostlinné druhy (starček rokytolistý, modřenec hlavatý, hořeček brvitý) zde byl zaznamenán výskyt rosničky zelené, čmeláka zemního a čmeláka lesního, dále ještěrky obecné a užovky hladké. Liniová keřová společenstva jsou hnízdištěm drobného zpěvného ptactva. Péče o území je zaměřena na redukci náletových dřevin z přilehlého lesa, udržování liniových křovin v současném plošném rozsahu a odstraňování stařiny z travnatých ploch. Pro zabezpečení území proti splachům živin z okolních polí se počítá s vytvořením lemu z křovin na JV okraji území. Část plochy je pravidelně kosena a sklizená hmota je využívána myslivci pro zimní přikrmování zvěře v přilehlém lese. Biogeografické členění Lokalita je zařazena do Ždánicko-Litenčického bioregionu 3.1 (Culek, M. a kol.,1996). Bioregion leží ve středu jižní Moravy, je tvořen nízkou teplou pahorkatinou na měkkých vápnitých sedimentech, tvoří přechod mezi typickými částmi západokarpatské a severopanonské podprovincie. Dominuje zde 3. dubovo-bukový vegetační stupeň, reprezentovaný v nejvyšších částech bohatými západokarpatskými bučinami nižších poloh. Na jižních svazích a v nižších polohách se vyskytuje 2. bukovo-dubový stupeň, který odpovídá dubohabřinám. Nereprezentativní je severní část, která je tvořena jednotvárnějším územím bez větší účasti teplomilné bioty. Dle Quitta leží nižší území přírodní památky v mírně teplé oblasti MT 11. Podnebí je teplé a mírně suché až mírně vlhké. Území přírodní památky zahrnuje zčásti termofytikum a leží ve fytogeografickém podokrese 21a Hanácká pahoraktina (jižní okraj Ždánicko-Litenčického bioregionu 3.1). Geomorfologie Lokalita je zařazena do geomorfologického celku Litenčické pahorkatiny, která se nachází na Moravě a ve Středomoravských Karpatech. Členitá pahorkatina je z paleogenních flyšových souvrství, zčásti překrytá spraší. Geologicky se jedná o vápnité jílovce a slínovce karpatského flyše překryté spraší, půda typu těžší hnědozemě. Pedologické poměry Hlavní substrátovou půdní složku tvoří kambisoly. Kambisoly jsou půdy komplikovanějšího reliéfu ležící na zalesněných stráních pohoří či v nížinách a horských kotlinách. Kambizem je vázána na silně členité reliéfy, nachází se ve svažitých podmínkách. Vyskytují se v mírném humidním klimatickém pásmu, a to především pod listnatými lesy. Vyznačují se kambickým hnědým metamorfovaným horizontem bez jílových povlaků. Co se týče zrnitosti jsou kambizemě nejčastěji hlinité. Kambizemě jsou velice rozmanité z hlediska trofismu (minerálního bohatství půdy, jež podmiňuje nasycenost či nenasycenost půd a tím i jejich odolnost vůči okyselení a podzolizaci), zrnitosti, chemických i fyzikálních vlastností a forem nadložního humusu. Kambizemě jsou převážně hluboké až velmi hluboké půdy a v jejich vlastnostech se odráží vliv půdotvorného substrátu a nadmořské výšky. S nadmořskou výškou stoupá hloubka půdy, zvyšuje se její kyprost, roste obsah humusu a hloubka prohumóznění. 6

8 Přehled zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů název druhu starček roketolistý (Senecio erucifolius) modřenec chocholatý (Muscari comosum) hořec brvitý (Gentianopsis ciliata) kudlanka nábožná (Mantis religiosa) ještěrka obecná (Lacerta agilis) čmelák zemní (Bombus terrestris) čmelák lesní (Bombus sylvarum) rosnička zelená (Hyla arborea) užovka hladká (Coronella austriaca) aktuální početnost nebo vitalita populace v ZCHÚ vzácný stupeň ohrožení SO C1 2 popis biotopu druhu Vzácně roste na vlhčích loukách. Vzájmovém území se nachází hlavně na ploše č.3 v západní části území. roztroušený C3 Roste na výslunných stráních, na sušších lukách, v lesostepích a vzácně i jako plevel vpolích. V zájmovém území ho najdeme převážně na celé ploše č.3. roztroušený C3 Roste na suchých i mírně vlhkých trávnících, v lemech křovin a ve světlých lesích, většinou na vápníkem bohatých půdách, obvykle ve stupni pahorkatin, v horách jen zřídka. Vzájmovém území se vyskytuje hlavně v jižní části plochy č.3. vzácná KO Xerofilní a termofilní druh, obývající travnaté VU stepní a lesostepní lokality, proto žije hlavně v jižní části plochy č.3. hojná SO Obývá sušší a teplejší lokality, setkáme se s ní NT na celém území PP kromě stromových porostů, protože preferují výslunné stráně a pastviny. hojný O Lze ho potkat na celém zájmovém území, protože jeho oblíbeným místem jsou rozkvetlé louky, pole a lesy, kde sbírá sladký nektar. hojný O Na zájmové lokalitě se nachází na většině území. Preferuje hlavně lesní světliny, ale také louky. vzácná SO Rosnička zelená je typickou šplhavou žábou, která se vyskytuje hlavně na ploše č.4, ve vlhčí části, ale může se vyskytovat na celém zájmovém území, protože tráví většinu života nízko nebo vysoko ve slunných křovinatých a stromovitých porostech, v listnatých hájích a močálech. hojná SO Žije na teplých stráních hlavně na území plochy č.3. Preferuje výslunné stráně porostlé keři, sutě a paseky i na krajích lesů, hlavně na exponovaných místech k jihu, výjimečně na vlhčích biotopech. Stupeň ohrožení: C1,C2,C3 druhy kriticky ohrožené, silně ohrožené a ohrožené dle červeného seznamu cévnatých rostlin, údaj o stupni ohrožení cévnatých rostlin převzat z publikace Červený a černý seznam cévnatých rostlin České republiky (stavy v roce 2000) (Procházka, F., 2001) 1, 2, 3 druhy zvláště chráněné v kategoriích kriticky ohrožené, silně ohrožené a ohrožené dle přílohy č.ii. prováděcí vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny KO - kriticky ohrožený, SO - silně ohrožený, O - ohrožený, NT - téměř ohrožený, LC- málo dotčený: podle vyhl.č. 395/1992 Sb. (Plesník et al., 2003). 7

9 2.2 Historie využívání území a zásadní pozitivní i negativní vlivy lidské činnosti v minulosti, současnosti a blízké budoucnosti a) ochrana přírody Lokalita byla vyhlášena v roce 1990 zřizovací vyhláškou č. XIX-107/13. V roce 2000 byl vypracován plán péče pro toto území na období , který určoval ochranu ZCHÚ. b) zemědělství Vzhledem k charakteru plochy lze předpokládat využití lokality jako louky a pastviny. Jako negativní lze hodnotit výstavbu myslivecké chaty a seníku ZD, kontaminaci biocidy při jejich aplikaci na okolní pole. Pozitivním vlivem bylo nepochybně pravidelné sklízení sena z ploch a pastva. c) myslivost Součástí území je myslivecké zařízení - bývalý ovčín, dnes myslivecká chata se seníkem. d) rekreace a sport Lokalita nemá rekreační ani sportovní využití. 2.3 Související plánovací dokumenty, správní rozhodnutí a právní předpisy Obec Vážany má schválený územní plán obce s účinností od Současný stav zvláště chráněného území a přehled dílčích ploch Základní údaje o lesích Lesní pozemky nejsou součástí přírodní památky Základní údaje o rybnících, vodních nádržích a tocích Nejsou součástí PP Základní údaje o útvarech neživé přírody Nejsou součástí PP Základní údaje o nelesních pozemcích MZCHÚ Pahorek je rozsáhlé území, proto bylo nutné jej rozdělit na 6 dílčích ploch, na které se bude vztahovat konkrétní péče. Každá dílčí plocha je stručně charakterizována a v dalších kapitolách jsou uvedena navrhovaná opatření. Členění bylo vzhledem k přehlednosti převzato z plánu péče na období Katastrální mapa se zákresem ZCHÚ a jeho ochranného pásma a s vyznačenými dílčími plochami se nachází v příloze M2. Plocha 1: Remízek obklopený z větší části zemědělskou půdou tvořený zejména břízou a jasanem, méně bukem, smrkem, a ve větší části olší a jívou. V centrální části remízku se nachází plocha s monokulturou trnovníku akátu s podrostem bezu černého. Plocha 2: Travnatá plocha pravidelně kosená vlastníkem či nájemcem. Není vyloučeno příliš intenzivní využívání vzhledem ke značně nižší druhové diverzitě rostlin. 8

10 Plocha 3: Nejcennější partie PP s teplomilným trávníkem, keřovými liniovými společenstvy a jednotlivými ovocnými dřevinami a duby. Ohrožena je sukcesí dřevin - zejména jasanu a svídy krvavé, méně osiky, dále nedostatečnou frekvencí kosení a místní mírnou degradací porostů třtinou křovištní, na kontaktu horní hrany s polem i splachem biocidů. Plocha 4: Velmi problematická část PP. Jde o plochy kolem myslivecké chaty a seníku tvořené z větší části ruderální vegetací, z menší části trávníkem poznamenaným častým přejížděním vozidly a výsadbou nepůvodních druhů rostlin, zejména šeříku a okrasných bylin. Plocha 5: Plocha tvořená porostem dřevin druhově blízkým okolnímu lesu, je tvořená jasanem, osikou, javorem, dubem, s malou příměsí borovice a akátu. Plocha 6: V současné době je plocha intenzivně zemědělsky využívána. 2.5 Zhodnocení výsledků předchozí péče a dosavadních ochranářských zásahů do území a závěry pro další postup V současné době je stav většiny částí lokality uspokojivý. Problémy jsou pouze u těchto dílčích ploch: 2. - dochází zde k intenzivnímu zemědělskému využívání 3. - výskyt třtiny křovištní 4. - nachází se zde myslivecká chata. Cílem péče je zlepšení, případně udržení stávajících cenných ploch v současném stavu, odstranění náletů a třtiny křovištní z trávníků. Nadále plochu pravidelně ošetřovat kosením. Ponechat bez zásahu pásy dřevin na okraji teras, které jsou hnízdištěm mnoha pěvců, a solitérní ovocné stromy a duby. Návrh postupného převedení dílčí plochy 6 na travinobylinné společenstvo. 2.6 Stanovení prioritních zájmů ochrany území v případě jejich možné kolize Režim managementu lokality lze vést dostatečně citlivě tak, aby k zásadním kolizím ochranářských zájmů nedocházelo. Pokud by však taková situace v budoucnu nastala, je třeba chápat jako prioritu společenstva a druhy, které jsou hlavním předmětem ochrany. 9

11 3. PLÁN ZÁSAHŮ A OPATŘENÍ 3.1 Výčet, popis a lokalizace navrhovaných zásahů a opatření v ZCHÚ Rámcové zásady péče o území nebo zásady jeho jiného využívání a) péče o lesy Nejsou součástí PP. b) péče o rybníky (nádrže) a vodní toky Nejsou součástí PP. c) péče o nelesní pozemky Typ managementu Vhodný interval Minimální interval Prac. nástroj / hosp. zvíře Kalendář pro management Upřesňující podmínky sečení travinno-bylinných společenstev 1x ročně 1/3 plochy 1x ročně 1/2 plochy, třetí rok klid křovinořez, příp. lehká mechanizace VIII -IX pokosenou rostlinnou hmotu odstranit z území PP, je možný i kombinovaný management spojený se spásáním Typ managementu Vhodný interval Minimální interval Prac. nástroj / hosp. zvíře Kalendář pro management Upřesňující podmínky likvidace výmladků svídy, jasanu, osik, akátů, bezů. 1x za rok 1x za 2 roky křovinořez VII -IX Vyřezání vzrostlejších dřevin provádět mimo vegetační období a dřevní hmotu odstranit z plochy PP. Při všech pracích s motorovými nástroji zabránit úniku paliva a maziv. Zamezit rozšiřování dřevin do trávníků. Typ managementu Vhodný interval Minimální interval likvidace vzrostlých akátů 1x během období 1x během období Prac. nástroj / hosp. zvíře motorová pila Kalendář pro management Upřesňující podmínky VII -IX Odstranění vzrostlých dřevin provádět mimo vegetační období a dřevní hmotu odstranit z plochy PP. Při všech pracích s motorovými nástroji zabránit úniku paliva a maziv. Zamezit rozšiřování dřevin do trávníků. 10

12 Typ managementu likvidace třtiny křovištní Vhodný interval 3x ročně Minimální interval 2x ročně Prac. nástroj / hosp. zvíře křovinořez Kalendář pro management V.- IX. Upřesňující podmínky rostlinou hmotu odstranit z území PP Typ managementu Vhodný interval Minimální interval Prac. nástroj / hosp. zvíře pastva 1x za 3 roky 1x za 4 roky ovce Kalendář pro management IV.- X. Upřesňující podmínky Pást v ohradníku, je možné spásat lokalitu postupně, po částech s tím, že každá část bude spásána minimálně 1x za 3 roky. Prostřídávat se sečí. d) péče o rostliny Je nezbytné provádět dva typy zásahů: redukci dřevin a péči o travní porosty. Při redukci dřevin je třeba věnovat přednostní pozornost expanzivnímu jasanu ztepilému (Fraxinus excelsior) a také invaznímu trnovníku akátu (Robiniapseudacacia), který se sice na lokalitě v malém množství vyskytuje, ale představuje potenciální riziko do budoucna. Dalšími dřevinami, které je nutné odstraňovat jsou především babyka (Acer campestre), borovice lesní (Pinus sylvestris), růže šípková (Rosa canina), hlohy (Crataegus spp.), slivoň trnka (Prunus spinosa) a svída krvavá (Cornus sanguinea). Optimální péčí o trávníky je pastva. Při sečení se z porostu jednorázově odstraní většina biomasy, což podporuje růst konkurenčně slabších druhů a ve většině případů tak zajišťuje zachování druhové bohatosti společenstva. Na rozdíl od pastvy však nedochází ke zpětnému návratu živin. Z dlouhodobého hlediska tak dochází k ochuzování půdy a tím převládnutí na živiny nenáročných druhů. Pastvu je zde možné provádět několikerým způsobem a to na volno za dozoru pastevce, v oplůtcích, nebo v dlouhodobějším oplocení. Podpora populací rostlin, které jsou předmětem ochrany v území, se provádí také formou pravidelné seče a odstraňováním pokosené hmoty mimo území, s ohledem na období rozmnožování těchto rostlin (zralost semen), ale i s ohledem na populace ostatních rostlin a živočichů, zejména bezobratlých. Rostliny a dřeviny, jejichž přílišné šíření je na lokalitě nežádoucí (třtina, akát, svída, jasan, osika, kopřiva dvoudomá) je nutné redukovat intenzivní sečí, resp. vyřezáváním až do doby jejich zřetelného ústupu. V případě náhlého výskytu nepůvodních nebo expanzivních rostlin, především nepůvodních, je nutná jejich včasná likvidace vhodnými prostředky. e) péče o živočichy V případě vhodné péče o společenstva a o rostliny dojde k udržení, případně zlepšení stávajícího prostředí i pro živočichy. f) Péče o útvary neživé přírody Nejsou součástí PP. g) Zásady jiných způsobů využívání území Není jiný způsob využití území PP. 11

13 3.1.2 Podrobný výčet navrhovaných zásahů a činností v území Cílem plánovaných zásahů je zejména stabilizovat travino-bylinná společenstva potlačením třtiny křovištní, narušování drnu a pravidelným kosením či pastvou umožnit existenci a rozvoj populací chráněných a ohrožených druhů. Plocha 1: Rozloha je přibližně 0,75 ha. Je potřeba odstranit vzrostlé akáty, aby se do budoucna omezilo jejich stálému šíření do zbývající plochy, jako vhodný nástroj je možné použít motorovou pilu. Odstranění vzrostlých dřevin provádět mimo vegetační období a dřevní hmotu odstranit z plochy PP. Při všech pracích s motorovými nástroji zabránit úniku paliva a maziv. Dále je potřeba likvidovat výmladnost akátů a bezu černého přímo na místě plochy 1, kde je jejich výskyt, aby se v ní dále nerozšiřoval, a zabránit tak i jejich dalšímu šířeni do zbývajících dílčích ploch. Na odstranění je vhodné použít křovinořez, případě pokud jsou nálety většího průměru použít pilu. Větší řezy je vhodné ošetřit nátěrem Roundupu v koncentraci 15%. Ošetření je nutno provést do 8-9 hodin po prořezání kmínků. Plocha 2: Rozloha je cca 1,5 ha. Je nezbytné dohodnout s majitelem, který plochu využívá, limity pro její využívání kosení nebo spásání 1/3 plochy ročně (od července), každý rok jinou část území s vyloučením chemického ošetření a hnojení. Plocha 3: Rozloha je cca 4,0 ha. Hlavní druhem managementu je zde kosení nebo pastva. Lokalitu je nadále třeba udržovat a pravidelně kosit 1/3 území ročně, každý rok jinou část území. V případě kosení je třeba s ohledem na entomofaunu kosit území po částech, a to v termínu od poloviny srpna do konce vegetační doby. Kosení je třeba zajistit jednou ročně na 1/3 plochy pomocí běžné techniky. Pokosenou biomasu je nezbytné odklidit. Až 2/3 plochy přitom může zůstávat nepokosena, je však třeba dbát na to, aby další rok zůstala nepokosena zase jiná část porostu, aby došlo k postupnému pokosení celé plochy. Je možné kosit i každý rok polovinu plochy s tím, že třetí rok bude kosení vynecháno. V případě využití pastvy je vhodné prostřídat pastvu se sečením. Vždy musí zůstat část plochy nespasená. Vhodné je aplikovat ohradníkovou pastvu, kterou je možné prostorově regulovat, a tím pádem spásat jen část lokality. Za ideální situace (srážkově průměrná sezóna) by měla být pastva využívána mezi druhou polovinou dubna a koncem června, počet zvířat by se měl pohybovat v rozmezí 5-10 ovcí (orientační údaj) na hektar pasené plochy. Ročně by měla být spasena 1/3 plochy, nebo 1/2 plochy s tím, že třetí rok by byla pastva vynechána. V případě, že nebude možno zajistit pastvu, lze jako náhradní management volit pouze sečení. Pastvu je však třeba jednoznačně preferovat. Také lze oba způsoby managementu pastvy a sečení střídat. Dále by bylo vhodné 3x ročně pokosit plochy s výskytem třtiny křovištní do jejího ústupu či proředění. Potom lze četnost seče na místech svýskytem třtiny snížit. Odstranit výmladky svídy, jasanu a dalších náletů z plochy a následně zabránit novému výskytu pravidelným sečením. Plocha č.4: Rozloha je cca 0,8 ha. Kosit celou plochu minimálně 1x za dva roky lehkou mechanizací, aby došlo k postupné obnově travinno-bylinného společenstva s tím, že každý rok bude posekaná polovina plochy. V místech s výskytem třtiny kosit minimálně 2 x do roka, nejlépe 3 x do roka. Dále provést odstranění náletů křovinořezem, případně pilou a následně zabránit novému výskytu náletů pravidelným sečením. Mělo by se zabránit dalším novým zásahům do této plochy, ve které se nachází myslivecká chata. Nevysazovat nové nepůvodní rostliny a zamezit šíření ruderálních rostlin v méně udržovaných částech této plochy, jako je těsné okolí chaty a posezení. Plocha č.5: Tato plocha je tvořená souvislým porostem dřevin druhově blízkým okolnímu lesu, je tvořená hlavně jasanem, osikou, javorem, dubem, s malou příměsí borovice a akátu. Tato plocha by měla být nadále ponechána bez většího zásahu. Porost by se měl udržovat v současném rozsahu a mělo by se zamezit jeho rozšiřování do okolních trávníků. Z porostu by se měly odstranit pouze borovice a akáty, a to podle možnosti buď pilou, nebo křovinořezem a dále udržovat tento porost nadále bez jejich příměsi. 12

14 Plocha č.6: V současné době je plocha intenzivně zemědělsky využívána. Plocha by se měla v budoucnu přestat nadále zemědělsky využívat a postupně by se měla převést na travino-bylinné společenstvo a to buďto postupnou přirozenou sukcesí, která bude pravidelně kosena, aby se zabránilo rozšíření ruderálních druhů, nebo přímé využití semen se sousedních dílčích ploch, plochy 2 a 3. Nelesní pozemky Jednorázové zásahy Ve všech travino-bylinných společenstev musí být zlikvidovány výmladky svídy, jasanu, osik, akátů a bezů. Výmladky budou likvidovány vyřezáváním. K tomu bude použit křovinořez. Likvidace vzrostlých akátů na ploše 1. Likvidace akátů a borovic na ploše 5. Vzrostlé akáty a borovice budou odstraněny motorovou pilou. Vyřezání vzrostlejších dřevin bude provedeno mimo vegetační období a vyřezaná dřevní hmota bude odstraněna z plochy PP. Pravidelné zásahy Kosení travino-bylinných společenstev, spásání. Lokalitu je třeba udržovat pravidelně kosením, nebo spásáním 1/3 území ročně, každý rok jinou část území s tím, že 2/3 plochy přitom může zůstávat nepokosena, ale během 3 let musí dojít k postupnému pokosení či spasení celé plochy. Na ploše 4 musí být kosená každý rok polovina území. Likvidace třtiny křovištní, výmladků svídy, jasanu, osik, akátů a bezů křovinořezem, nebo lehkou mechanizací a pravidelným sečením. 3.2 Zásady hospodářského nebo jiného využívání ochranného pásma včetně návrhu zásahů a přehledu činností Omezit možnosti kontaminace z okolních zemědělsky využívaných ploch, pokud možno vyloučením chemického ošetření a hnojení. 3.3 Zaměření a vyznačení území v terénu Území je v terénu označeno dle příslušné vyhlášky. Území je označeno šesti tabulemi se státním znakem. Vhodné by bylo doplnit informační tabule o předmětu ochrany u vstupu do území. 3.4 Návrhy potřebných administrativně-správních opatření v území Nejsou potřeba. 3.5 Návrhy na regulaci rekreačního a sportovního využívání území veřejností Nejsou potřeba. 3.6 Návrhy na vzdělávací využití území Umístit informační tabuli s popisem předmětu ochrany. 3.7 Návrhy na průzkum či výzkum a monitoring předmětu ochrany území Provést botanický a zoologický průzkum ZCHÚ. 13

15 4. ZÁVĚREČNÉ ÚDAJE 4.1 Předpokládané orientační náklady hrazené orgánem ochrany přírody podle jednotlivých zásahů (druhů prací) Druh zásahu (práce) a odhad množství (např. plochy) Orientační náklady za rok (Kč) Orientační náklady za období platnosti plánu péče (Kč) Jednorázové a časově omezené zásahy Likvidace vzrostlých akátů a borovic ,- Likvidace výmladků svídy, jasanu, osik, akátů, bezů ,- Informační tabule o předmětu ochrany ZCHÚ ,- Botanický a zoologický průzkum ,- Jednorázové a časově omezené zásahy celkem (Kč) ,- Opakované zásahy Likvidace třtiny křovištní (20x během daného období) 3.000, ,- Likvidace výmladků svídy, jasanu, osik, akátů, bezů (min.4x během daného období v místech, kde 2.000, ,- neprobíhá sečení) Kosení travinno-bylinných společenstev cca 4 ha (4x během období 1/3 plochy) - při střídavém , ,- managementu s pasením Spásání cca 4 ha (23.000,- Kč/ha) *), (6x během období 1/3 plochy) - při střídavém managementu , ,- se sečením Častější kosení omezených ploch cca 0,8 ha (10x polovina plochy ročně) , ,- Opakované zásahy celkem (Kč) , ,- N á k l a d y c e l k e m (Kč) ,- *) Odhad nákladů vychází z cen ve směrnici MŽP č. 3/2009 poskytování finančních prostředků v rámci Programu péče o krajinu v letech Použité podklady a zdroje informací BALATKA, J. a kol.(1971): Regionální členění reliéfu ČSSR. 1: , Brno, GGÚ ČSAV BUDAY. T. (1996): Geologická Mapa ČR. Mapa předčtvrtohorních útvarů 1: , list Polná. ČGU Brno. CULEK, M. a kol. (1996): Biogeografické členění České republiky, Enigma, Praha. DEMEK, J. a kol. (1987): Zeměpisný lexikon ČSR Hory a nížiny, Academia Praha. CHLUPÁČ, I. a kol. (2002): Geologická minulost České republiky, Academia Praha. KOPŘIVA, J. (2000): Plán péče PP Pahorek na období MICHLÍČEK, E. a kol. (1986): Hydrogeologické rajóny ČSR, sv. 2, Povodí Moravy a Odry, Geotest, Brno. MORAVEC, J. (1994): Fytocenologie, Academia, Praha. NEUHÄUSLOVÁ, Z. (1998): Mapa potenciální přirozené vegetace České republiky, Academia, Praha. Olmer M. a kol. (2005): Hydrogeologická rajonizace 2005 v České republice, VUV TGM Praha. QUITT,E. (1979): Mezoklimatické regiony ČSR. 1: , Brno, GGÚ ČSAV. Skalický V. (1988): Regionálně fytogeografické členění. In: Hejný S. & Slavík B. [eds.], Květena České socialistické republiky 1: , Academia, Praha. VLČEK a kol. (1984): Zeměpisný lexikon ČSR Vodní toky a nádrže, Academia Praha. webové stránky ČÚZK (český úřad zeměměřičský a katastrální): webové stránky Portálu veřejné správy České republiky: webové stránky obce Vážany u Vyškova 14

16 4.3 Seznam používaných zkratek AOPK Agentura ochrany přírody a krajiny EVL evropsky významná lokalita IUNC Světový svaz ochrany přírody PP přírodní památka PO ptačí oblast ZCHÚ zvláště chráněné území 4.4 Plán péče zpracoval(a): Mgr. Markéta Klusková Křenová Brno V Brně dne: Podpis razítko Vyjádření Agentury ochrany přírody a krajiny ČR Potvrzení o provedení odborné oponentury zpracovaného návrhu péče o přírodní památku Pahorek na období V Brně dne Podpis razítko Schválení orgánem ochrany přírody Potvrzení o schválení plánu péče o přírodní památku Pahorek na období V Brně dne Podpis razítko

17 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÉM ÚZEMÍ Základní identifikační údaje Údaje o lokalizaci území Vymezení území podle současného stavu katastru nemovitostí Výměra území a jeho ochranného pásma Překryv území s jinými chráněnými územími Kategorie IUCN Předmět ochrany ZCHÚ Předmět ochrany ZCHÚ podle zřizovacího předpisu Hlavní předmět ochrany ZCHÚ - současný stav Předmět ochrany EVL nebo PO, s kterými je ZCHÚ v překryvu Cíl ochrany ROZBOR STAVU ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÉHO ÚZEMÍ S OHLEDEM NA PŘEDMĚT OCHRANY Stručný popis území a charakteristika jeho přírodních poměrů Historie využívání území a zásadní pozitivní i negativní vlivy lidské činnosti v minulosti, současnosti a blízké budoucnosti Související plánovací dokumenty, správní rozhodnutí a právní předpisy Současný stav zvláště chráněného území a přehled dílčích ploch Základní údaje o lesích Základní údaje o rybnících, vodních nádržích a tocích Základní údaje o útvarech neživé přírody Základní údaje o nelesních pozemcích Zhodnocení výsledků předchozí péče a dosavadních ochranářských zásahů do území a závěry pro další postup Stanovení prioritních zájmů ochrany území v případě jejich možné kolize PLÁN ZÁSAHŮ A OPATŘENÍ Výčet, popis a lokalizace navrhovaných zásahů a opatření v ZCHÚ Zásady hospodářského nebo jiného využívání ochranného pásma včetně návrhu zásahů a přehledu činností Zaměření a vyznačení území v terénu Návrhy potřebných administrativně-správních opatření v území Návrhy na regulaci rekreačního a sportovního využívání území veřejností Návrhy na vzdělávací využití území Návrhy na průzkum či výzkum a monitoring předmětu ochrany území ZÁVĚREČNÉ ÚDAJE Předpokládané orientační náklady hrazené orgánem ochrany přírody podle jednotlivých zásahů (druhů prací) Použité podklady a zdroje informací Seznam používaných zkratek Plán péče zpracoval(a): Mgr. Markéta Klusková Vyjádření Agentury ochrany přírody a krajiny ČR Schválení orgánem ochrany přírody...15 OBSAH...16 PŘÍLOHY...16 PŘÍLOHY Příloha T2: Tabulka k bodům 2.4.2, a a k bodu Mapy: Příloha M1 Orientační mapa s vyznačením území Příloha M2 Ortofoto mapa se zákresem ZCHÚ a jeho ochranného pásma Příloha M3 Katastrální mapa se zakreslenou hranicí ZCHÚ a s vyznačenými dílčími plochami 16

18 Příloha T2 Tabulka k bodům 2.4.2, a a k bodu Popis dílčích ploch a objektů na nelesních pozemcích a výčet plánovaných zásahů v nich označení plochy nebo objektu název výměra (ha) stručný popis charakteru plochy nebo objektu a dlouhodobý cíl péče doporučený zásah naléhavost termín provedení č.1 Plocha č.1 0,78 Remízek je obklopený z větší části zemědělskou půdou, je tvořený zejména břízou a jasanem, méně bukem, smrkem a ve větší části olší a jívou. V centrální části remízku se nachází plocha s monokulturou trnovníku akátu s podrostem bezu černého. č.2 Plocha č.2 0,70 Travnatá plocha je pravidelně kosená vlastníkem či nájemcem. Není vyloučeno příliš intenzivní využívání vzhledem ke značně nižší druhové diverzitě rostlin. Likvidace vzrostlých akátů - jako vhodný nástroj je možné použít motorovou pilu. Likvidace výmladků akátů a bezů - na odstranění je vhodné použít křovinořez, případě pokud jsou nálety většího průměru použít pilu. Větší řezy je vhodné ošetřit nátěrem Roundupu v koncentraci 15%. Sečení travino-bylinných společenstev - je nezbytné dohodnout s majitelem, který plochu využívá, limity pro její využívání kosení 1/3 jednou ročně (od července) s vyloučením chemického ošetření a hnojení. Pastva - ročně by měla být spasena 1/3 plochy. Za ideální situace (srážkově průměrná sezóna) by měla být pastva využívána mezi druhou polovinou dubna a koncem června, počet zvířat by se měl pohybovat v rozmezí 5-10 ovcí (orientační údaj) na hektar pasené plochy. interval provádění 1 VII. IX. 1 x během období 1 VII. IX. 1 x za rok 1 VIII. IX. 1 x ročně 1/3 plochy 1 IV. - X. 1 x ročně 1/3 plochy

19 označení plochy nebo objektu název výměra (ha) stručný popis charakteru plochy nebo objektu a dlouhodobý cíl péče č.3 Plocha č.3 4,37 Hlavním druhem managementu je zde kosení nebo pastva. Lokalitu je třeba nadále udržovat a pravidelně kosit nebo spásat 1/3 území ročně, každý rok jinou část území s ohledem na entomofaunu, a to v termínu od poloviny srpna do konce vegetační doby. č.4 Plocha č.4 0,78 Jde o plochy kolem myslivecké chaty a seníku tvořené z větší části ruderální vegetací, z menší části trávníkem poznamenaným častým přejížděním vozidly a výsadbou nepůvodních druhů rostlin, zejména šeříku a okrasných bylin. doporučený zásah naléhavost termín provedení Sečení travino-bylinných společenstev - je nezbytné dohodnout s majitelem, který plochu využívá, limity pro její využívání kosení 1/3 jednou ročně (od července) s vyloučením chemického ošetření a hnojení. Pastva - ročně by měla být spasena 1/3 plochy. Za ideální situace (srážkově průměrná sezóna) by měla být pastva využívána mezi druhou polovinou dubna a koncem června, počet zvířat by se měl pohybovat v rozmezí 5-10 ovcí (orientační údaj) na hektar pasené plochy. Likvidace třtiny křovištní - bylo vhodné 3x ročně pokosit plochy s výskytem třtiny křovištní do jejího ústupu či proředění. Potom lze četnost seče na místech s výskytem třtiny snížit. Sečení travino-bylinných společenstev - celou plochu minimálně 1x za dva roky posekat lehkou mechanizací, aby došlo k postupné obnově travino-bylinného společenstva stím, že každý rok bude posekána polovina plochy. interval provádění 1 VIII. IX. 1 x ročně 1/3 plochy 1 IV.- X. 1 x ročně 1/3 plochy 1 V. - IX. 3 x ročně 1 VIII. IX. 1 x za 2 roky 2

20 označení plochy nebo objektu název výměra (ha) stručný popis charakteru plochy nebo objektu a dlouhodobý cíl péče č.5 Plocha č.5 0,70 Tato plocha je tvořená souvislým porostem dřevin druhově blízkým okolnímu lesu, je tvořená hlavně jasanem, osikou, javorem a dubem, s malou příměsí borovice a akátu. Tato plocha by měla být nadále ponechána bez většího zásahu. Porost by se měl udržovat v současném rozsahu a mělo by se zamezit jeho rozšiřování do okolních trávníků. č.6 Plocha č.6 0,47 V současné době je plocha intenzivně zemědělsky využívána. doporučený zásah naléhavost termín provedení Likvidace vzrostlých borovic a akátů - z porostu by se měly odstranit pouze borovice a akáty, a to podle možnosti buď pilou, nebo křovinořezem a dále udržovat tento porost nadále bez jejich příměsi. Převést na travino-bylinné společenstvo - plocha by se měla v budoucnu přestat nadále zemědělsky využívat a postupně by se měla převést na travino-bylinné společenstvo, a to buď postupnou přirozenou sukcesí, která bude pravidelně kosena, aby se zabránilo rozšíření ruderálních druhů, nebo přímým využitím semen ze sousedních dílčích ploch, tj. plochy 2 a 3. Celou plochu sekat lehkou mechanizací, aby došlo k postupné obnově travino-bylinného společenstva s tím, že každý rok bude posekána polovina plochy. interval provádění 1 VII. IX. 1 x během období 1 VIII. IX. 1 x za 2 roky naléhavost - stupně naléhavosti jednotlivých zásahů se uvádí podle následujícího členění: 1. stupeň - zásah naléhavý (nelze odložit, je nutný pro zachování předmětu ochrany), 2. stupeň - zásah vhodný, 3. stupeň - zásah odložitelný. Je-li v tabulce naléhavost uvedena jen číselně, uvede se vysvětlení významu stupňů pod tabulku. 3

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky Správa CHKO Broumovsko. Plán péče. o přírodní památku Šafránová stráň. na období 2009 2018

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky Správa CHKO Broumovsko. Plán péče. o přírodní památku Šafránová stráň. na období 2009 2018 Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky Správa CHKO Broumovsko Plán péče o přírodní památku Šafránová stráň na období 2009 2018 Obsah: 1. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ A POPISNÉ ÚDAJE O ZCHÚ - PŘÍRODNÍ

Více

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Trhovky CZ0213078

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Trhovky CZ0213078 Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Trhovky CZ0213078 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Základní údaje Název: Trhovky Kód lokality: CZ0213078 Kód lokality v ÚSOP: 2606

Více

1. Základní identifikační a popisné údaje

1. Základní identifikační a popisné údaje 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Evidenční kód ZCHÚ, kategorie, název a kategorie IUCN Evidenční kód ZCHÚ: 397 Kategorie: PP Název: Slavkovský chlumek Kategorie IUCN: IV. 1.2 Platný právní

Více

Plán péče o přírodní památku. Zadní Hutisko. (návrh na vyhlášení) na období 2015-2024

Plán péče o přírodní památku. Zadní Hutisko. (návrh na vyhlášení) na období 2015-2024 Plán péče o přírodní památku Zadní Hutisko (návrh na vyhlášení) na období 2015-2024 1. Základní údaje o zvláště chráněném území 1.1 Základní identifikační údaje evidenční číslo: 947 kategorie ochrany:

Více

Plán péče o přírodní památku Kynžvartský kámen. na období 1. 1. 2014 31. 12. 2024

Plán péče o přírodní památku Kynžvartský kámen. na období 1. 1. 2014 31. 12. 2024 Plán péče o přírodní památku Kynžvartský kámen na období 1. 1. 2014 31. 12. 2024 1. Základní údaje o zvláště chráněném území 1.1 Základní identifikační údaje evidenční číslo: 1258 kategorie ochrany: přírodní

Více

Plán péče o přírodní památku Smrčina

Plán péče o přírodní památku Smrčina Plán péče o přírodní památku Smrčina (návrh na vyhlášení) na období 2015-2024 1. Základní údaje o zvláště chráněném území 1.1 Základní identifikační údaje evidenční číslo: 946 kategorie ochrany: přírodní

Více

Plán péče o Evropsky významnou lokalitu CZ0813463 Paskov na období 2012 2021

Plán péče o Evropsky významnou lokalitu CZ0813463 Paskov na období 2012 2021 Implementace soustavy Natura 2000, I. Etapa Zpracování inventarizačních průzkumů a plánů péče Plán péče o Evropsky významnou lokalitu CZ0813463 Paskov na období 2012 2021 Zhotovitel zakázky: Mgr. RADIM

Více

Plán péče o Přírodní památku. Polichno. na období 2012 2022

Plán péče o Přírodní památku. Polichno. na období 2012 2022 Plán péče o Přírodní památku Polichno na období 2012 2022 Obsah 1. Základní údaje o EVL přírodní památce... 1 1.1 Základní identifikační údaje... 1 1.2 Údaje o lokalizaci území... 1 1.3 Stručný popis území...

Více

Příloha I. Název zvláště chráněného území: U Hamrů

Příloha I. Název zvláště chráněného území: U Hamrů Příloha I. A. Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území PŘÍRODNÍ PAMÁTKA U HAMRŮ (dle 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, dále též jen zákon ) Název zvláště chráněného území:

Více

S - atelier, Poděbradova 111, Brno 612 00 Ing. Jiří Schneider, Ing. Jitka Schneiderová. Plán péče pro přírodní památku KOZEL

S - atelier, Poděbradova 111, Brno 612 00 Ing. Jiří Schneider, Ing. Jitka Schneiderová. Plán péče pro přírodní památku KOZEL S - atelier, Poděbradova 111, Brno 612 00 Ing. Jiří Schneider, Ing. Jitka Schneiderová Plán péče pro přírodní památku KOZEL na období 2005-2014 Ing. Jiří Schneider Obsah 1. Základní identifikační a popisné

Více

PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ REZERVACI TRUPELNÍK. na období 2013-2022

PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ REZERVACI TRUPELNÍK. na období 2013-2022 PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ REZERVACI TRUPELNÍK na období 2013-2022 1. Základní údaje o zvláště chráněném území 1.1 Základní identifikační údaje evidenční číslo: 2137 kategorie ochrany: přírodní rezervace název

Více

Cholupická bažantnice

Cholupická bažantnice Plán péče o přírodní památku PP Cholupická bažantnice 2010 2019 1/19 Cholupická bažantnice na období 2010 2019 20 09-1/19 - PP Cholupická bažantnice 2010 2019 2/19 1. Základní údaje o zvláště chráněném

Více

Plán péče o Evropsky významnou lokalitu CZ0813449 Jilešovice - Děhylov na období 2012 2021

Plán péče o Evropsky významnou lokalitu CZ0813449 Jilešovice - Děhylov na období 2012 2021 Implementace soustavy Natura 2000, I. Etapa Zpracování inventarizačních průzkumů a plánů péče Plán péče o Evropsky významnou lokalitu CZ0813449 Jilešovice - Děhylov na období Zhotovitel zakázky: Mgr. RADIM

Více

Stráně u Popovic (návrh na vyhlášení)

Stráně u Popovic (návrh na vyhlášení) Plán péče o přírodní památku Stráně u Popovic (návrh na vyhlášení) na období 2013 2023 Obsah 1. Základní údaje o ZCHÚ... 1 1.1 Základní identifikační údaje... 1 1.2 Údaje o lokalizaci území... 1 1.3 Stručný

Více

Pístovské mokřady 2009

Pístovské mokřady 2009 Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině 5. května 15, 586 01 Jihlava, IČO 75107988 www.cso.cz/vysocina.html Pístovské mokřady 2009 Zpráva o činnosti na pronajatých pozemcích p.č. 485/1 a 485/3

Více

Plán péče o Přírodní památku Hrubá louka

Plán péče o Přírodní památku Hrubá louka Plán péče o Přírodní památku Hrubá louka na období 2011 2025-1 - 1. Základní údaje o zvláště chráněném území 1.1 Základní identifikační údaje evidenční číslo: 1472 kategorie ochrany: přírodní památka název

Více

stupeň ohrožení Silně ohrožený

stupeň ohrožení Silně ohrožený Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a 4 vyhlášky č. 64/2011 Sb. Přírodní památka Blatná Datum

Více

Plán péče o přírodní rezervaci Žabakor na období 2008-2017

Plán péče o přírodní rezervaci Žabakor na období 2008-2017 Plán péče o přírodní rezervaci Žabakor na období 2008- 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Evidenční kód ZCHÚ, kategorie, název a kategorie IUCN evidenční kód území : 1937 kategorie : přírodní

Více

Změna č. 6 ÚP obce Dolní Morava

Změna č. 6 ÚP obce Dolní Morava VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ část B Hodnocení vlivů na lokality soustavy Natura 2000 dle 45i zákona č. 114/1992 Sb. Změna č. 6 ÚP obce Dolní Morava Jan Losík, Alice Háková říjen 2013 2

Více

Obnova biotopů na Pístovských mokřadech

Obnova biotopů na Pístovských mokřadech Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Úvoz 23, 586 01 Jihlava, IČO 75107988 www.cso.cz/vysocina.html Obnova biotopů na Pístovských mokřadech Závěrečná zpráva projektu Foto: A. Mašterová Jan

Více

Louka v Jinošovském údolí

Louka v Jinošovském údolí Ochranářský plán Louka v Jinošovském údolí 2015-2024 Pozemkový spolek pro přírodu a památky Podblanicka 1. Základní údaje 1.1. Název lokality Jinošovské údolí 1.2. Lokalizace Kraj: Středočeský Okres: Benešov

Více

Plán péče o přírodní památku Razovské tufity. na období 2016-2025

Plán péče o přírodní památku Razovské tufity. na období 2016-2025 Plán péče o přírodní památku Razovské tufity na období 2016-2025 J. Losík a A. Háková 2015 2 1. Základní údaje o zvláště chráněném území 1.1 Základní identifikační údaje evidenční číslo: 1916 kategorie

Více

Plán péče o Národní přírodní památku Kalendář věků na období 2015 2024

Plán péče o Národní přírodní památku Kalendář věků na období 2015 2024 Plán péče o Národní přírodní památku Kalendář věků na období 2015 2024 1. Základní údaje o zvláště chráněném území 1.1 Základní identifikační údaje Evidenční číslo: 2318 Kategorie ochrany: Národní přírodní

Více

Plány péče o území ve správě pozemkových spolků. Na pramenech

Plány péče o území ve správě pozemkových spolků. Na pramenech Plány péče o území ve správě pozemkových spolků Pozemkový spolek pro přírodu a památky Podblanicka Na pramenech 1. Základní údaje 1.1. Název území Na pramenech je převzatý pomístní název. 1.2. Lokalizace

Více

Rámcová směrnice hospodaření pro lesní stanoviště

Rámcová směrnice hospodaření pro lesní stanoviště Rámcová směrnice hospodaření pro lesní stanoviště Kód lokality Název EVL Kategorie ochrany: CZ0614134 Údolí Jihlavy NPR, PR, PP Kód typu přírodního stanoviště/kód Název stanoviště/název Kód a název biotopu

Více

Hospodářský způsob. porosty BO, SM, AK a stanovištně nevhodné dřeviny. porosty listnáčů DB, HB a přimíšených

Hospodářský způsob. porosty BO, SM, AK a stanovištně nevhodné dřeviny. porosty listnáčů DB, HB a přimíšených PR Slavičí údolí 00 09 /8 Rámcová směrnice péče o les podle souborů lesních typů PR Slavičí údolí 00 09 LHC Dobřichovice LHP.. 009 3.. 008 Číslo směrnice Kategorie lesa Soubory lesních typů Les zvláštního

Více

Obsah: Technická zpráva. 1.1 Identifikační údaje 1.2 Základní údaje o objektu 2.1 Technické řešení 2.2 Závěr

Obsah: Technická zpráva. 1.1 Identifikační údaje 1.2 Základní údaje o objektu 2.1 Technické řešení 2.2 Závěr Obsah: Technická zpráva 1.1 Identifikační údaje 1.2 Základní údaje o objektu 2.1 Technické řešení 2.2 Závěr 2 1.1. Identifikační údaje Název stavby: Název objektu: Místo stavby, k.ú.: Okres: Kraj: Obsah

Více

Písečný přesyp u Píst

Písečný přesyp u Píst Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Písečný přesyp u Píst CZ0210064 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Základní údaje Název: Písečný přesyp u Píst Kód lokality: CZ0210064

Více

MODULARIZACE VÝUKY EVOLUČNÍ A EKOLOGICKÉ BIOLOGIE CZ.1.07/2.2.00/15.0204. Ekologie lesa. Lesní půdy

MODULARIZACE VÝUKY EVOLUČNÍ A EKOLOGICKÉ BIOLOGIE CZ.1.07/2.2.00/15.0204. Ekologie lesa. Lesní půdy MODULARIZACE VÝUKY EVOLUČNÍ A EKOLOGICKÉ BIOLOGIE CZ.1.07/2.2.00/15.0204 Ekologie lesa Lesní půdy Vztah lesní vegetace a lesních půd Vztah vegetace a půd je výrazně obousměrný, s řadou zpětných vazeb.

Více

Plán péče o přírodní památku Rybník Neratov

Plán péče o přírodní památku Rybník Neratov Ing. Darek Lacina Ondráčkova 556/199 628 00 Brno Plán péče o přírodní památku Rybník Neratov na období 2014-2023 Zpracoval v listopadu 2013 ing. Darek Lacina Obsah Obsah... 2 1. Základní údaje o zvláště

Více

Vegetační úpravy. Technická a zpráva Fotodokumentace Výkaz výměr, Rozpočet. Situace celková 1:500 Situace Detaily a řezy

Vegetační úpravy. Technická a zpráva Fotodokumentace Výkaz výměr, Rozpočet. Situace celková 1:500 Situace Detaily a řezy IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název akce: Remízek Na Vrábí Vegetační úpravy Investor: Město Brandýs nad Labem / Stará Boleslav Projektant : Zahradní architektura Ing. Ivan Marek Martinov 279 Kostelec nad Labem 277

Více

Plán péče o Přírodní památku Niva Olše Věřňovice v rámci Evropsky významné lokality CZ0813457 Niva Olše Věřňovice na období 2012 2021

Plán péče o Přírodní památku Niva Olše Věřňovice v rámci Evropsky významné lokality CZ0813457 Niva Olše Věřňovice na období 2012 2021 Implementace soustavy Natura 2000, I. Etapa Zpracování inventarizačních průzkumů a plánů péče Plán péče o Přírodní památku Niva Olše Věřňovice v rámci Evropsky významné lokality CZ0813457 Niva Olše Věřňovice

Více

REVITALIZACE ZÁMECKÉHO AREÁLU V OBCI STRÁNECKÁ ZHOŘ Sadové úpravy

REVITALIZACE ZÁMECKÉHO AREÁLU V OBCI STRÁNECKÁ ZHOŘ Sadové úpravy Vídeň 127 594 01 Velké Meziříčí Tel.: +420 733 721 817 E-mail: info@greenberg.cz Web: www.greenberg.cz REVITALIZACE ZÁMECKÉHO AREÁLU V OBCI STRÁNECKÁ ZHOŘ Objednatel: Obec Stránecká Zhoř, Stránecká Zhoř

Více

D.3 Dendrologický průzkum

D.3 Dendrologický průzkum ČESKÁ LÍPA OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA ROHÁČE Z DUBÉ - ČESKOKAMENICKÁ D. Dendrologický průzkum OBSAH:. Průvodní zpráva. Situace : 500 Vypracoval: Hl. inž. projektu: Ing. Szénási Ing. Čamrová Průvodní zpráva AKCE:

Více

Hořec hořepník (Gentiana pneumonanthe)

Hořec hořepník (Gentiana pneumonanthe) Hořec hořepník (Gentiana pneumonanthe) rozšíření a management v Bílých Karpatech Zpracovali Eva Hettenbergerová & Karel Fajmon 2014 Obsah Úvod... 3 Metodika průzkumu... 3 Výsledky... 5 Závěr a poznámky

Více

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a 4 vyhlášky č. 64/2011 Sb. Přírodní památka Trotina 1. Název

Více

Ohrožené druhy bylin v lesích

Ohrožené druhy bylin v lesích Ohrožené druhy bylin v lesích Metodika společného programu LČR a ČSOP I. Úvod Metodika je určená na ochranu ohrožených bylin v lesích, na lesních okrajích, světlinách, podmáčených místech a dalších lokalitách

Více

Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky TÝNIŠTĚ

Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky TÝNIŠTĚ Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky TÝNIŠTĚ Název zvláště chráněného území Přírodní památka Týniště Předmět ochrany a jeho popis Hlavním předmětem ochrany je populace kuňky

Více

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Lounín CZ0210011

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Lounín CZ0210011 Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Lounín CZ0210011 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Základní údaje Název: Lounín Kód lokality: CZ0210011 Kód lokality v ÚSOP: 2564

Více

H O L Á S E C K Á J E Z E R A

H O L Á S E C K Á J E Z E R A Přírodní památka H O L Á S E C K Á J E Z E R A Botanický průzkum Autor: Ing. Jindřich Šmiták Česká 32 602 00 Brno Datum zpracování: duben-červenec 2012 1. Stručná charakteristika Přírodní památka Holásecká

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA - B. HG partner s.r.o. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Část: Park Úvaly - Vinice DUR. Paré č.:

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA - B. HG partner s.r.o. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Část: Park Úvaly - Vinice DUR. Paré č.: HG partner s.r.o. Smetanova 200, 250 82 Úvaly w ww.hgpartner.cz Investor: Město Úvaly, Pražská 276, 280 82 Úvaly Tel/fax: 246 082 015 777/161 198 email: vrzak@hgpartner.cz Paré č.: Odpovědný projektant:

Více

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území a jeho ochranného pásma

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území a jeho ochranného pásma Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území a jeho ochranného pásma ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a 4 vyhlášky č. 64/2011 Sb. Přírodní

Více

Terestrické biotopy obojživelníků

Terestrické biotopy obojživelníků Terestrické biotopy obojživelníků - ochrana a péče Jaromír Maštera Havlíčkův Brod, leden 2012 Ochrana obojživelníků = Ochrana a péče o biotopy rozmnožování = vodní biotopy + Ochrana a péče o biotopy mimo

Více

PLÁN PÉČE O EVL/ZCHÚ BEDŘICHOVSKÝ POTOK

PLÁN PÉČE O EVL/ZCHÚ BEDŘICHOVSKÝ POTOK O EVL 1.1 PLÁN PÉČE O EVL/ZCHÚ BEDŘICHOVSKÝ POTOK Dílčí plnění, část 1.1 zpracování plánu péče o navrženou EVL/ZCHÚ na základě zpracovaných podkladů, dle smlouvy o dílo uzavřené mezi Sdružením Jižní Čechy

Více

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny Dle rozdělovníku Datum Oprávněná úřední osoba Číslo jednací Spisová značka 16. ledna 2013 Ing. Kateřina Novotná KUZL 3512/2013

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Váš dopis zn.: Ze dne: Č. j.: JMK 81974/2013 Sp. zn.: S JMK 81974/2013 OŽP/Krch Vyřizuje: Ing. Marek Krchňavý

Více

1. Základní identifikační a popisné údaje

1. Základní identifikační a popisné údaje 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Evidenční kód ZCHÚ, kategorie, název a kategorie IUCN Evidenční kód: 1095 Kategorie: přírodní rezervace Název: Mýto Kategorie IUCN: IV. - řízená rezervace

Více

b) vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem

b) vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem B. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚP BOHÁŇKA Č.1 I. Textová část a) postup při pořízení změny územního plánu Návrh zadání Změny č. 1 ÚPO Boháňka byl zpracován na základě rozhodnutí zastupitelstva Obce Boháňka ze dne

Více

Inventarizační průzkum lokality Vranovice z oboru ornitologie (ptáci)

Inventarizační průzkum lokality Vranovice z oboru ornitologie (ptáci) Inventarizační průzkum lokality Vranovice z oboru ornitologie (ptáci) Kód ZCHÚ: - Řešitel: SAGITTARIA - sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, občanské sdružení registrované MV ČR pod č.j. VSP/1-4865/91-R

Více

ZHODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU A PÉČE O LESNÍ REZERVACE UHERSKOHRADIŠŤSKA

ZHODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU A PÉČE O LESNÍ REZERVACE UHERSKOHRADIŠŤSKA ZHODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU A PÉČE O LESNÍ REZERVACE UHERSKOHRADIŠŤSKA EVALUATION OF PRESENT STATE AND MANEGEMENT OF FOREST PROTECTED AREAS OF UHERSKOHRADIŠŤSKO Kateřina Rebrošová, Jiří Schneider ABSTRAKT

Více

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. www.mzp.cz OBSAH

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. www.mzp.cz OBSAH VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ www.mzp.cz OBSAH METODICKÉ POKYNY A DOKUMENTY Metodika managementu tlejícího dříví v lesích zvláště chráněných územ 1 Aktualizace metodického dokumentu k problematice

Více

Cílem je realizace inventarizačních průzkumů vybraných skupin organismů na níže uvedených lokalitách.

Cílem je realizace inventarizačních průzkumů vybraných skupin organismů na níže uvedených lokalitách. Cílem je realizace inventarizačních průzkumů vybraných skupin organismů na níže uvedených lokalitách. motýli Průzkum bude zaměřen na denní i noční motýly. Výstupem bude zpráva se seznamem nalezených druhů

Více

Číslo: 112 Popis: Znalecký posudek

Číslo: 112 Popis: Znalecký posudek Číslo: 112 Popis: Znalecký posudek Zadavatel: Znalec: Asistent: Datum zadání: MČ Praha 18 Petr Kubal Olga Kubalová, DiS 11/07/2012 Přílohy: 1 CD Počet stran: 18 Počet výtisků: 2 Datum zpracování: 26/07/2012

Více

Plán péče o přírodní památku Kačenčina zahrádka. na období 2016-2025

Plán péče o přírodní památku Kačenčina zahrádka. na období 2016-2025 Plán péče o přírodní památku Kačenčina zahrádka na období 2016-2025 listopad 2015 1. Základní údaje o zvláště chráněném území 1.1 Základní identifikační údaje evidenční číslo: 2501 kategorie ochrany: přírodní

Více

Návrh vegetačních úprav lokálního biocentra ÚSES C3 Vedrovický rybníkk.ú. Vedrovice

Návrh vegetačních úprav lokálního biocentra ÚSES C3 Vedrovický rybníkk.ú. Vedrovice Obsah Obsah... 1 Průvodní zpráva... 2 Technická zpráva... 4 Přírodní podmínky... 4 Geomorfologické a geologické poměry... 4 Půdní poměry... 4 Klimatické poměry... 4 Hydrologické poměry... 4 Biogeografické

Více

1. TEXTOVÁ ČÁST. 1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Revitalizace zeleně Příroda za humny, I.etapa Místo:

1. TEXTOVÁ ČÁST. 1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Revitalizace zeleně Příroda za humny, I.etapa Místo: REVITALIZACE ZELENĚ PŘÍRODA ZA HUMNY, 1.ETAPA A1 SOUHRNNÁ ZPRÁVA investor: Park Rochus, o.p.s., Studentské nám. 1531, Uherské Hradiště zhotovitel: Ing. Alena Vránová, Zástřizly 41, 768 05 Koryčany tel.:

Více

Šíření autochtonních dřevin na neobhospodařovaných pozemcích v jz. části Českého středohoří

Šíření autochtonních dřevin na neobhospodařovaných pozemcích v jz. části Českého středohoří Šíření autochtonních dřevin na neobhospodařovaných pozemcích v jz. části Českého středohoří Zarůstání pozemků, které přestaly být zemědělsky obhospodařované (orba, kosení, pastva) křovinami a posléze stromy

Více

Doplnění zeleně podél komunikace jižně od obce Hartmanice

Doplnění zeleně podél komunikace jižně od obce Hartmanice Obnova krajinných struktur Doplnění zeleně podél komunikace jižně od obce Hartmanice Objednatel: Obec Hartmanice, Hartmanice 22, 373 65 Dolní Bukovsko Zhotovitel: Spolek pro rozvoj regionu, Jiráskova 84,

Více

ÚPRAVY POLNÍCH BIOTOPŮ

ÚPRAVY POLNÍCH BIOTOPŮ ÚPRAVY POLNÍCH BIOTOPŮ Ivo MÜHLHANSL (MS Borovina, Vidonín, tel: 605 223 601), Ing. Václav HLAVÁČ (AOPK ČR, středisko Havlíčkův Brod), František HAVLÁT (MS Vlkov u Velké Bíteše, tel: 603 982 931, tel.fax:

Více

Plán péče o přírodní památku Na víně na období 2014-2023

Plán péče o přírodní památku Na víně na období 2014-2023 plán péče o přírodní památku Na víně na období 2014-2023 Plán péče o přírodní památku Na víně na období 2014-2023 1 1. Základní údaje o zvláště chráněném území 1.1 Základní identifikační údaje plán péče

Více

NÁVRH ZADÁNÍ 4. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU

NÁVRH ZADÁNÍ 4. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU ČESKÁ REPUBLIKA STŘEDOČESKÝ KRAJ OKRES MLADÁ BOLESLAV OBEC KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU NÁVRH ZADÁNÍ 4. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU zpracovaný dle 47 zákona č. 183/2006 Sb.,

Více

Projekt na zdravotní ošetření stromů a výsadbu stromové aleje v lukách v obci Žerotín

Projekt na zdravotní ošetření stromů a výsadbu stromové aleje v lukách v obci Žerotín Projekt na zdravotní ošetření stromů a výsadbu stromové aleje v lukách v obci Žerotín Investor Zadavatel Obec Žerotín Obec Žerotín Projekt a technická průvodní zpráva na zdravotní ošetření stromů a obnovení

Více

1. Palkovické hůrky se zvedají z údolí Ostravice hned za městem.

1. Palkovické hůrky se zvedají z údolí Ostravice hned za městem. 17. Krajinou Palkovických hůrek Palkovické hůrky jsou při pohledu z Ostravské pánve směrem k jihu k Moravskoslezským Beskydám prvním vyšším horským pásmem prudce se zvedajícím nad mírně zvlněnou plošinou.

Více

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Dobříšský zámek CZ0213602

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Dobříšský zámek CZ0213602 Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Dobříšský zámek CZ0213602 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Základní údaje Název: Dobříšský zámek Kód lokality: CZ0213602 Kód lokality

Více

Projektová dokumentace IP 8, k. ú.hrabůvka u Hranic

Projektová dokumentace IP 8, k. ú.hrabůvka u Hranic Projektová dokumentace IP 8, k. ú.hrabůvka u Hranic (pozemky parc. č. 828, 834) NEVYČÍSLENÝ ROZPOČET Objednatel: Vypracoval: Zak. číslo: 29-2012 Datum: říjen 2012 Česká republika Ministerstvo zemědělství,

Více

SYSTÉMY LESNÍHO OBHOSPODAŘOVÁNÍ LUŽNÍHO LESA V CHKO LITOVELSKÉ POMORAVÍ NA PŘÍKLADU LESA V MAJETKU STÁTU

SYSTÉMY LESNÍHO OBHOSPODAŘOVÁNÍ LUŽNÍHO LESA V CHKO LITOVELSKÉ POMORAVÍ NA PŘÍKLADU LESA V MAJETKU STÁTU SYSTÉMY LESNÍHO OBHOSPODAŘOVÁNÍ LUŽNÍHO LESA V CHKO LITOVELSKÉ POMORAVÍ NA PŘÍKLADU LESA V MAJETKU STÁTU Jiří Eichler Abstrakt Příspěvek popisuje systémy lesnického hospodaření a obnovu lesa v lužních

Více

SPOLEČNOST PRO OCHRANU MOTÝLŮ

SPOLEČNOST PRO OCHRANU MOTÝLŮ SPOLEČNOST PRO OCHRANU MOTÝLŮ Aktuality 2011 Vážení přátelé motýlů a přírody, dovolte nám při této příležitosti stručně představit Společnost pro ochranu motýlů České republiky (SOM). Tato organizace je

Více

Je-li rostlinné společenstvo tvořeno pouze jedinci jedné populace, mluvíme o monocenóze nebo také o čistém prostoru.

Je-li rostlinné společenstvo tvořeno pouze jedinci jedné populace, mluvíme o monocenóze nebo také o čistém prostoru. EKOLOGIE SPOLEČENSTVA (SYNEKOLOGIE) Rostlinné společenstvo (fytocenózu) můžeme definovat jako soubor jedinců a populací rostlin rostoucích společně na určitém stanovišti, které jsou ovlivňovány svým prostředím,

Více

Návrh plánu péče. Plán péče o přírodní památku Pod Rýzmburkem. na období (2013 2028) na 15 let od schválení platnosti zřizovacího předpisu

Návrh plánu péče. Plán péče o přírodní památku Pod Rýzmburkem. na období (2013 2028) na 15 let od schválení platnosti zřizovacího předpisu Návrh plánu péče Plán péče o přírodní památku Pod Rýzmburkem na období (2013 2028) na 15 let od schválení platnosti zřizovacího předpisu 1 1. Základní údaje o zvláště chráněném území 1.1 Základní identifikační

Více

8. Za památnými stromy Újezdu nad Lesy a Klánovic

8. Za památnými stromy Újezdu nad Lesy a Klánovic VLASTIVÌDNÉ VYCHÁZKY PRAHOU 8. Za památnými stromy Újezdu nad Lesy a Klánovic Celková délka trasy: 5,5 km Poèet stromù: 4 Trasa vycházky Hranice chránìného území Památný strom Významný nepamátný strom

Více

Obsah plánů péče o jednotlivé kategorie zvláště chráněných území a postup jejich zpracování (K 38 odst. 7 zákona)

Obsah plánů péče o jednotlivé kategorie zvláště chráněných území a postup jejich zpracování (K 38 odst. 7 zákona) 64/2011 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostředí ze dne 28. února 2011 o plánech péče, podkladech k vyhlašování, evidenci a označování chráněných území Ministerstvo životního prostředí stanoví podle

Více

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny Dle rozdělovníku Datum Oprávněná úřední osoba Číslo jednací Spisová značka 11. září 2013 Petr Pavelčík KUZL 55971/2013 KUSP 55970/2013

Více

radní pro regeneraci sídliště a životní prostředí

radní pro regeneraci sídliště a životní prostředí DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM návrhy zeleně ke kácení při revitalizaci Letňanské lentilky Lokalita: ulice Jančova, Místecká, Krausova, Malkovského, Kuželova Praha 18 Letňany Objednatel: Úřad městské části Praha

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA - D.1. HG partner s.r.o. DOKUMENATCE OBJEKTŮ Část: Park Úvaly - Vinice DUR. Paré č.:

TECHNICKÁ ZPRÁVA - D.1. HG partner s.r.o. DOKUMENATCE OBJEKTŮ Část: Park Úvaly - Vinice DUR. Paré č.: Investor: Město Úvaly, Pražská 276, 280 82 Úvaly Odpovědný projektant: Ing. Jaroslav Vrzák Datum: 04/2015 Vypracoval: Ing. Kamil Borecký Změna: - Akce: Název části: HG partner s.r.o. Smetanova 200, 250

Více

Praktické zkušenosti z kontrol

Praktické zkušenosti z kontrol Praktické zkušenosti z kontrol podmíněnosti nosti v roce 2009 (SMR 1, SMR 5) 5 Mgr. Zdeněk k Papoušek Česká inspekce životního prostřed edí Odbor ochrany přírodyp Legislativní podklady SMR 1, SMR 5 Směrnice

Více

OBNOVA KRAJINNÉ ZELENĚ V K.Ú. KOSTELEC U HOLEŠOVA 9/2015 FLORSTYL S.R.O.

OBNOVA KRAJINNÉ ZELENĚ V K.Ú. KOSTELEC U HOLEŠOVA 9/2015 FLORSTYL S.R.O. OBNOVA KRAJINNÉ ZELENĚ V K.Ú. KOSTELEC U HOLEŠOVA 9/2015 FLORSTYL S.R.O. OBSAH: Florstyl s.r.o.: Obnova krajinné zeleně v k.ú. Kostelec u Holešova, září 2015 A. IDENTIFIKAČNÍ ČÁST...4 A.1 IDENTIFIKAČNÍ

Více

PŘECHOD K NEPASEČNÉMU HOSPODAŘENÍ V MALOLESÍCH NA SVITAVSKU

PŘECHOD K NEPASEČNÉMU HOSPODAŘENÍ V MALOLESÍCH NA SVITAVSKU Česká lesnická společnost, pobočka Pro Silva Bohemica & obecní lesy Svitavska Průvodce exkurzí na téma PŘECHOD K NEPASEČNÉMU HOSPODAŘENÍ V MALOLESÍCH NA SVITAVSKU Lesy Města Březová nad Svitavou, lesy

Více

Popovické rybníky (návrh na vyhlášení)

Popovické rybníky (návrh na vyhlášení) Plán péče o přírodní památku Popovické rybníky (návrh na vyhlášení) na období 2013 2023 Projekt NATURA 2000 ve Zlínském kraji, 09028956 Projekt je spolufinancován Evropskou unií Evropským fondem pro regionální

Více

VÝSADBY DŘEVIN V MIKROREGIONU STRAŽIŠTĚ

VÝSADBY DŘEVIN V MIKROREGIONU STRAŽIŠTĚ VÝSADBY DŘEVIN V MIKROREGIONU STRAŽIŠTĚ textová zpráva technická zpráva k projektové dokumentaci Zpracovala: Mgr. Lucie Brázdová / květen 2011 Změny zpracovala: Ing. Daniela Vítovská / únor 2013 Výsadby

Více

Operační program. Životní prostředí

Operační program. Životní prostředí Operační program Životní prostředí (avíza, květen 2015) Přehled prvních výzev OP ŽP plánovaných k zahájení příjmu žádostí v srpnu 2015 Prioritní osa 1: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní...

Více

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny Dle rozdělovníku Datum Oprávněná úřední osoba Číslo jednací Spisová značka 16.1. 2013 Petr Pavelčík KUZL 3408/2013 KUSP 3408/2013

Více

horizont celého mladšího holocénního období kolonizace pralesů na Českomoravské vysočině

horizont celého mladšího holocénního období kolonizace pralesů na Českomoravské vysočině Obnovená pastva ovcí v NPR Mhl Mohelenská káhd hadcová step Doc. Ing. Pavel Veselý, CSc. Mendelova univerzita v Brně Ústav výživy zvířat a pícninářství Spolehlivé literární prameny k dispozici z 18. století

Více

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Újezdecký les CZ0724087

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Újezdecký les CZ0724087 Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Újezdecký les CZ0724087 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Základní údaje Název: Újezdecký les Kód lokality: CZ0724087 Kód lokality

Více

79 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 11. dubna 2007 o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření

79 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 11. dubna 2007 o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření Upozornění: Tento text vytvořený Ministerstvem zemědělství je neoficiálním zněním nařízení vlády. Jedná se pouze o dokument informativního a pracovního charakteru a Ministerstvo zemědělství nepřebírá odpovědnost

Více

Návrh. na vyhlášení zvláště chráněného území

Návrh. na vyhlášení zvláště chráněného území Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a 4 vyhlášky č. 64/2011 Sb. Přírodní rezervace Libochovka

Více

Plán péče o PP Syslí louky u Loděnic. na období

Plán péče o PP Syslí louky u Loděnic. na období Plán péče o PP Syslí louky u Loděnic na období 2010-2020 1 1. Základní údaje o zvláště chráněném území 1.1 Základní identifikační údaje evidenční číslo : kategorie ochrany : název území : druh právního

Více

KRATONOHY II.A. Atelier "AURUM" s.r.o., Pardubice ETAPA

KRATONOHY II.A. Atelier AURUM s.r.o., Pardubice ETAPA ÚZEMNÍ PLÁN PŘÍLOHA ÚZEMNÍ PLÁN OBCE KRATONOHY ZMĚNA č.1 ÚPO KRATOHONY II.A TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU ETAPA UPRAVENÝ NÁVRH ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU PO VEŘEJNÉM PROJEDNÁNÍ Atelier "AURUM"

Více

Písky PŘÍRODNÍ PAMÁTKA PÍSKY. Kraj JIHOMORAVSKÝ Okres BRNO-VENKOV Katastrální území ŽATČANY PLÁN PÉČE

Písky PŘÍRODNÍ PAMÁTKA PÍSKY. Kraj JIHOMORAVSKÝ Okres BRNO-VENKOV Katastrální území ŽATČANY PLÁN PÉČE PŘÍRODNÍ PAMÁTKA PÍSKY Kraj JIHOMORAVSKÝ Okres BRNO-VENKOV Katastrální území ŽATČANY PLÁN PÉČE řízení stavu a vývoje ekosystému v chráněném území zvláštního vědeckého, kulturního a výchovného významu podle

Více

č. 79/2007 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 11. dubna 2007 o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření

č. 79/2007 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 11. dubna 2007 o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření Ve znění: č. 79/2007 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 11. dubna 2007 o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření Předpis č. K datu Poznámka 114/2008 Sb. (k 15.4.2008) mění celkem 49 novelizačních bodů;

Více

Plán péče o přírodní rezervaci Křížový vrch

Plán péče o přírodní rezervaci Křížový vrch Plán péče o přírodní rezervaci Křížový vrch na období 2012-2022 ZPRACOVATEL Suchopýr o.p.s., Oldichov v Hájích 5, PS 463 31, I 25419358, info@suchopyr.cz VYPRACOVALI: Martin Kresá, Alena Hlídková PO IZOVATEL:

Více

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1991 Vyhlásené: 15.01.1991 Časová verzia predpisu účinná od: 15.01.1991 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 6 V Y H L Á Š K A ministerstva životního

Více

Zabezpečení požární ochrany v Národním parku Šumava

Zabezpečení požární ochrany v Národním parku Šumava Zabezpečení požární ochrany v Národním parku Šumava 1. Národní park Šumava Posláním národního parku je uchování a zlepšení jeho přírodního prostředí, zejména ochrana či obnova samořídících funkcí přírodních

Více

PLÁN PÉČE PRO PŘÍRODNÍ PAMÁTKU POZDĚCHOV - KOSTEL. na období 2011-2020. květen 2011

PLÁN PÉČE PRO PŘÍRODNÍ PAMÁTKU POZDĚCHOV - KOSTEL. na období 2011-2020. květen 2011 PLÁN PÉČE PRO PŘÍRODNÍ PAMÁTKU POZDĚCHOV - KOSTEL na období -2020 květen Objednatel: Zlínský kraj, 761 90 Zlín E-mail: miluse.polakova@kr-zlinsky.cz magdalena.snajdarova@kr-zlinsky.cz http://www.kr-zlinsky.cz

Více

č. 79/2007 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 11. dubna 2007 o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření

č. 79/2007 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 11. dubna 2007 o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření Ve znění: č. 79/2007 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 11. dubna 2007 o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření Předpis č. K datu Poznámka 114/2008 Sb. (k 15.4.2008) mění celkem 49 novelizačních bodů;

Více

Odhad tržní hodnoty č. 2309

Odhad tržní hodnoty č. 2309 1 Odhad tržní hodnoty č. 2309 Objednatel posudku: Exekutorský úřad Šumperk soudní exekutor JUDr. Jiří Petruň K. H. Máchy 647/2 787 01 Šumperk IČ: 47844582 DIČ: CZ460603459 č. obj.: USN 065 Ex 01590/11-034

Více

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Kalspot CZ0213029

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Kalspot CZ0213029 Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Kalspot CZ0213029 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Základní údaje Název: Kalspot Kód lokality: CZ0213029 Kód lokality v ÚSOP: 2543

Více

Jílové u Děčína - škola

Jílové u Děčína - škola Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Jílové u Děčína - škola CZ0423653 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Základní údaje Název: Jílové u Děčína - škola Kód lokality:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1001/180/2015

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1001/180/2015 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1001/180/2015 NEMOVITÁ VĚC: Pozemky, spoluvl. podíl id. 1/2 na pozemcích st.p.č. 118, p.č. 805/3, 833/2, 864/2, 867/1, 867/5, 868, 869/1, 869/3, 874/1, 874/2, 875,

Více

NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ: 1369/BL/16 VYŘIZUJE: PETR LEPŠÍ DATUM: 1. 6. 2016

NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ: 1369/BL/16 VYŘIZUJE: PETR LEPŠÍ DATUM: 1. 6. 2016 ODDĚLENÍ SPRÁVA CHKO BLANSKÝ LES Vyšný 59 381 01 Český Krumlov tel.: +420 380 301 031 fax: +420 380 301 049 e-mail: blanles@nature.cz www.nature.cz viz rozdělovník NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ: 1369/BL/16 VYŘIZUJE:

Více

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Octárna CZ0213818

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Octárna CZ0213818 Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Octárna CZ0213818 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Základní údaje Název: Octárna Kód lokality: CZ0213818 Kód lokality v ÚSOP: 2572

Více