Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát"

Transkript

1 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIB-501/11-B o veřejnosprávní kontrole podle 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. I. Kontrolovaná osoba Název kontrolované osoby: Základní škola a Mateřská škola Brno, Merhautova 37 Sídlo: Merhautova 37/932, Brno IČ: Identifikátor: Právní forma: příspěvková organizace Zastoupená: PaedDr. Janou Foltýnovou, Ph.D. Zřizovatel: Statutární město Brno, Městská část Brno-sever Místo kontroly: Merhautova 37, Brno Termín kontroly: květen 2011 Kontrolované období: kalendářní rok 2010, aktuální stav II. Předmět kontrolní činnosti Veřejnosprávní kontrola využívání finančních prostředků státního rozpočtu (dále SR ) poskytnutých školám a školským zařízením zřizovaným obcemi nebo svazky obcí podle ustanovení 160 odst. 1 písm. c) a podle ustanovení 163 školského zákona.

2 III. Kontrolní zjištění 1. Využívání finančních prostředků SR poskytnutých v roce 2010 kontrolované právnické osobě vykonávající činnost školy - Základní škola a Mateřská škola Brno, Merhautova 37, příspěvková organizace (dále škola ), podle ustanovení 160 odst. 1 písm. c) a podle ustanovení 163 školského zákona. 1.1 Oprávněnost využívání finančních prostředků SR poskytnutých škole na přímé výdaje na vzdělávání (dále PVnV ). Oprávněnost přijetí prostředků na PVnV. Kontrolované finanční prostředky byly přijaty oprávněně. Oprávněnost použití prostředků na PVnV. Kontrolované finanční prostředky byly ve sledovaných oblastech použity oprávněně, tj. v povolené výši, v příslušném období sledovaného rozpočtového roku na výdaje uvedené ve výše citovaném ustanovení školského zákona. 1.2 Oprávněnost využívání prostředků SR poskytnutých škole na Rozvojové programy ve vzdělávání Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále RP ). Finanční prostředky SR, poskytnuté v roce 2010 na kontrolovaný rozvojový program ve vzdělávání vyhlášený Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (dále MŠMT ), byly použity v souladu se stanovenými podmínkami. 2. Prověřit, zda přezkoumávané operace jsou v souladu se stanovenými úkoly a cíli, se schválenými rozpočty, programy, projekty, uzavřenými smlouvami nebo jinými rozhodnutími. 2.1 Kontrola plnění závazných ukazatelů stanovených pro rok Závazné ukazatele stanovené pro rok 2010 byly dodrženy. 2.2 Kontrola vybraných údajů zapsaných v rejstříku škol a školských zařízení (dále rejstřík ), uvedených v ustanovení 144 odst. 1 školského zákona aktuální stav. Kontrolované údaje zapsané v rejstříku byly v souladu s aktuálním stavem. 2.3 Kontrola dodržení nejvyššího povoleného počtu (dále kapacita ) dětí v mateřské škole a žáků v základní škole k 30. září 2010, kapacita školní družiny, školní jídelny a školní jídelny-výdejny k 31. říjnu 2010, ve smyslu ustanovení 142 odst. 1 školského zákona. Kapacity škol a kapacity školských zařízení, zapsané v rejstříku, byly dodrženy. 2/16

3 3. Prověřit, zda údaje o hospodaření s finančními prostředky SR poskytnutými podle ustanovení 160 odst. 1 písm. c) a 163 školského zákona věrně zobrazují zdroje, stav a pohyb těchto prostředků. Prověřit, zda kontrolovaná osoba ve svém účetnictví sleduje finanční prostředky poskytnuté ze SR a jejich čerpání odděleně a správně na všech účtech, kterými prochází (podle příslušných ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění účinném v kontrolovaném období a prováděcích právních předpisů). U vybraných operací dále zkontrolovat, zda účetní záznamy souhlasí s účetními doklady a obsahem účetních operací. V účetnictví kontrolované údaje o hospodaření s finančními prostředky SR, poskytnutými škole v roce 2010 věrně zobrazovaly zdroje a stav těchto prostředků ve smyslu příslušných ustanovení zákona o účetnictví. Škola sledovala poskytnuté prostředky SR a jejich čerpání odděleně. 4. Prověřit, zda jsou dodržovány právní předpisy související s čerpáním finančních prostředků SR, a to zejména v těchto oblastech: 4.1 Ověření počtu žáků v běžných třídách základní školy, mateřské školy a odděleních školní družiny podle ustanovení 23 odst. 3, 4 a 5 školského zákona a příslušných prováděcích právních předpisů (ustanovení 2 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění účinném v kontrolovaném období; ustanovení 4 odst. 1 a 7 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění účinném v kontrolovaném období (dále,,vyhláška o základním vzdělávání ); ustanovení 10 odst. 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění účinném v kontrolovaném období). Kontrolou bylo zjištěno, že v běžných třídách základní školy byl k rozhodnému datu dodržen nejnižší počet žáků v průměru na 1 třídu a nejvyšší povolený počet žáků. Naplněnost oddělení školní družiny byla dodržena. Nejvyšší stanovený počet dětí ve 3 třídách mateřské školy nebyl dodržen, škola předložila výjimku udělenou zřizovatelem. 4.2 Ověření oprávněnosti výdajů SR podle příslušných ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění účinném v kontrolovaném období a nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění účinném v kontrolovaném období (dále nařízení vlády o platových poměrech ) Zařazení zaměstnanců do platových tříd ( 123 zákoníku práce, 3 nařízení vlády o platových poměrech). Zařazení pedagogických pracovníků do platových tříd (zejména zařazení do vyšších platových tříd). Kontrolovaní pedagogičtí pracovníci byli do platové třídy zařazeni správně. Zařazení nepedagogických pracovníků do platových tříd. Kontrolovaní nepedagogičtí pracovníci byli do platových tříd zařazeni správně. 3/16

4 4.2.2 Poskytování příplatků za vedení ( 124 zákoníku práce). Příplatek za vedení byl v kontrolovaném období vyplácen osmi vedoucím zaměstnancům v souladu s citovaným ustanovením zákoníku práce Poskytování zvláštních příplatků ( 129 zákoníku práce, 8 nařízení vlády o platových poměrech). Zvláštní příplatky byly kontrolovaným pedagogickým pracovnicím stanoveny a vypláceny za třídnictví v rámci stanoveného rozpětí Poskytování příplatků za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah ( 132 zákoníku práce). Příplatky za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah byly kontrolované pedagogické pracovnici vypláceny oprávněně Stanovení a vyplácení nenárokových složek platu, výše osobních příplatků a odměn ( 131 a 134 zákoníku práce). Odměny byly zaměstnancům školy vyplaceny v souladu se zásadami stanovenými citovaným právním předpisem. Osobní příplatky byly v roce 2010 vypláceny v povolené výši. 4.3 Posouzení relevantnosti a efektivnosti výdajů státního rozpočtu na další vzdělávání pedagogických pracovníků (dále DVPP ) ve smyslu ustanovení 24 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění účinném v kontrolovaném období (dále zákon o pedagogických pracovnících ). Škola má zpracovaný plán DVPP, které se uskutečňovalo formou účasti na akreditovaných seminářích a formou samostudia. 4.4 Kontrola vybraných ustanovení právních předpisů, jejichž dodržování má přímý vliv na výši dotace a její čerpání: Posouzení ukazatelů rozhodných pro stanovení úrovně financování, tj. vedení dokumentace školy a správnosti předávání údajů z dokumentace školy v souladu s příslušnými ustanoveními vyhlášky č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky, ve znění účinném v kontrolovaném období (dále vyhláška o dokumentaci škol ). Škola vede školní matriku a předávané údaje byly v souladu s údaji uvedenými v této matrice a v dokumentaci školy. Kontrolované výkazy byly předány ve stanovených termínech. 4/16

5 4.4.2 Posouzení správnosti vykazovaných údajů ve statistickém formuláři škol (MŠMT) P 1-04 Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství za čtvrtletí 2010 ve smyslu ustanovení 10 odst. 3 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění účinném v kontrolovaném období (vybraných údajů o vyplacených mzdových prostředcích a vybraných údajů o počtech zaměstnanců). Kontrolované údaje o vyplacených mzdových prostředcích byly vykázány správně, kontrolovaný údaj o počtu zaměstnanců byl vykázán vyšší o 1 zaměstnance, čímž škola porušila ustanovení 10 odst. 3 zákona č. 89/1995 Sb., ve znění účinném v kontrolovaném období, podle nějž: (3) U statistických zjišťování uvedených v programu statistických zjišťování mají zpravodajské jednotky zpravodajskou povinnost. Přičemž podle ustanovení 2 písm. j) se pro účely tohoto zákona rozumí: j) zpravodajskou povinností povinnost zpravodajských jednotek poskytnout požadované individuální statistické údaje včas, úplně, správně a pravdivě pro statistická zjišťování, uvedená v programu statistických zjišťování, Výše základního přídělu, kterým je tvořen fond kulturních a sociálních potřeb (dále FKSP ) - podle ustanovení 2 odst. 1 vyhlášky č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění účinném v kontrolovaném období. Škola vytvořila základní příděl do FKSP v odpovídající výši Poskytování cestovních náhrad z prostředků SR (ve smyslu ustanovení 173 až 189 zákoníku práce). Kontrolou cestovních náhrad z prostředků SR v roce 2010 nebyly zjištěny nedostatky Vypořádání vztahů se SR (prostřednictvím poskytovatele ve smyslu ustanovení 8 vyhlášky č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem). Škola ve stanoveném termínu předala řádné podklady pro vypořádání vztahů se SR. 5. Prověřit, zda na základě nedostatků zjištěných provedenými kontrolami ve sledovaných oblastech byla přijata opatření k odstranění zjištěných nedostatků, včetně opatření k odstranění, zmírnění nebo předcházení rizik, zda jsou přijatá opatření kontrolovanou osobou plněna, a zda kontrolovaná osoba v uvedených oblastech postupuje v souladu s právními předpisy (podle příslušných ustanovení zákona o finanční kontrole). 1. Provedenými kontrolami nebyly zjištěny nedostatky, škole nebyla stanovena žádná opatření k nápravě. 6. Prověřit, zda kontrolovaná osoba zavedla a udržuje vnitřní kontrolní systém, a zda je zajištěno jeho fungování (podle příslušných ustanovení zákona o finanční kontrole). 5/16

6 V kontrolovaném období byl ve škole zaveden vnitřní kontrolní systém a při hospodaření s prostředky SR byla prováděna řídící kontrola uskutečňovaných operací. V tomto bodě nebylo zjištěno porušení uvedeného právního předpisu. IV. Odůvodnění Ad 1. V tomto bodě bylo kontrolováno využívání finančních prostředků SR poskytnutých v kontrolovaném období podle výše uvedených ustanovení školského zákona. Ad 1.1 Provedenou kontrolou výše finančních prostředků poskytnutých ze SR na PVnV a oprávněnosti jejich čerpání bylo zjištěno: Kontrola celkové výše finančních prostředků poskytnutých škole v roce 2010 ze SR na PVnV účelový znak (dále UZ ) byla provedena porovnáním údajů uvedených v kontrolovaných výkazech o základní škole, školní družině a školní jídelně, ve školní matrice, v dokumentaci školy, v příslušných rozpočtových změnách vydaných Krajským úřadem Jihomoravského kraje v roce 2010 s účetní evidencí. Podle údajů v uvedených dokladech škola v roce 2010 obdržela na PVnV Kč. Kontrola vykázaného použití finančních prostředků SR poskytnutých v roce 2010 dotací na PVnV byla provedena porovnáním údajů uvedených v tabulce finanční vypořádání dotací, s údaji uvedenými ve výkazu zisku a ztráty a v účetní evidenci. Kontrola byla provedena ověřením údajů uvedených na příslušných účtech v hlavní účetní knize, v přehledech pohybů a stavů na účtech (podle UZ 33353) s jednotlivými účetními doklady (mzdové listy, měsíční mzdové rekapitulace, přehledy o platbách pojistného na sociální a zdravotní pojištění, fakturách, paragonech, cestovních příkazech), návrhy odměn a s příslušnými platovými výměry. Výdaje ze SR byly ověřeny v bankovních výpisech z běžného účtu školy a výdajových pokladních dokladech. Přehled vykazovaného čerpání finančních prostředků SR je uveden v následující tabulce: Tabulka č. 1 Účel Kč Účel Kč Prostředky na platy Učebnice,uč.pom Prostředky na OPPP Prac. oděvy Zdrav. a soc. pojištění Cestovné Zákonné poj. Kooperativa Vzdělávání FKSP Plavání Náhrady za PN PVnV celkem Provedenou kontrolou bylo zjištěno, že prověřované finanční prostředky byly přijaty a použity oprávněně. 6/16

7 Ad 1.2 V roce 2010 škola obdržela dotace na následující RP: UZ Zkrácený název RP Podpora řešení specifických problémů RgŠ v jednotlivých krajích s přihlédnutím k rozdílné hustotě osídlení a s tím spojené rozdílné hustoty sítě škol a školských zařízení na území jednotlivých krajů na rok 2010 Tabulka č. 2 Výše dotace v Kč Školní vybavení pro žáky 1. ročníku základního vzdělávání Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok Vybavení škol pomůckami kompenzačního a rehabilitačního charakteru v r Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním pro rok *** Celkem RP Kontrola přijetí celkové výše účelových dotací na RP byla provedena porovnáním údajů uvedených v dokumentaci školy a v příslušných rozpočtových změnách vydaných Krajským úřadem Jihomoravského kraje v roce 2010 s účetní evidencí a s údaji vykázanými ve finančním vypořádání se SR za rok Ověření správnosti čerpání účelových finančních prostředků SR poskytnutých škole v roce 2010 bylo provedeno u RP Školní vybavení pro žáky 1. ročníku základního vzdělávání přiděleného pod UZ Provedenou kontrolou bylo zjištěno, že škola obdržela Kč. Kontrola čerpání této účelové dotace byla provedena v účetní evidenci školy, v prvotních dokladech dodavatelských fakturách a příslušném bankovním výpisu. Dotace byla v plné výši vyčerpána na nákup školních potřeb pro žáky 1. třídy, v souladu se stanovenými podmínkami RP. Kontrolované finanční prostředky a jejich čerpání škola sledovala v účetní evidenci odděleně na samostatných analytických účtech. Vypořádání přidělených prostředků na RP bylo provedeno současně s vypořádáním veškerých prostředků SR poskytnutých kontrolovanému subjektu v roce Ad 2. V tomto bodě bylo kontrolováno, zda přezkoumávané operace jsou v souladu se stanovenými úkoly a cíli, se schválenými rozpočty, programy, projekty, uzavřenými smlouvami nebo jinými rozhodnutími. Ad 2.1 Kontrola plnění stanovených závazných ukazatelů v roce 2010 byla provedena porovnáním údajů uvedených v rozpisu rozpočtu na rok 2010, rozpočtu upraveném k , tabulce limit zaměstnanců, tabulce údajů o finančním vypořádání dotací poskytnutých ze SR s údaji uvedenými v účetní závěrce, hlavní knize a ve výkazu P Škole byly stanoveny následující závazné ukazatele: limit počtu zaměstnanců, limit prostředků na platy, limit na ostatní platby za provedenou práci a na neinvestiční výdaje celkem. Plnění uvedených limitů je uvedeno v následující tabulce: 7/16

8 Tabulka č. 3: UZ Limit Upravený (v Kč) Plnění k (v Kč) Prostředky na platy Prostředky na OPPP Neinvestiční výdaje celkem Celkový limit zaměstnanců včetně povoleného překročení (za UZ 33353, a 33457) byl stanoven 77,96 přepočteného počtu zaměstnanců, přičemž ve výkazu P1-04 bylo vykázáno k 31. prosinci kontrolovaného roku ze SR 77,953 přepočteného počtu zaměstnanců. Z uvedených údajů vyplývá, že škola stanovené závazné ukazatele dodržela. Ad 2.2 Kontrolovány byly údaje zapsané v rejstříku, které jsou uvedeny v ustanovení 144 odst. 1 písm. b), c), d), g), i) a j) školského zákona: název, sídlo, identifikační číslo, právní forma a resortní identifikátor právnické osoby, která vykonává činnost škol a školských zařízení; název, sídlo, identifikační číslo a právní forma zřizovatele příspěvkové organizace; seznam oborů vzdělání, včetně forem vzdělávání; označení míst, kde se uskutečňuje vzdělávání; jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu ředitele školy, který je současně statutárním orgánem právnické osoby, která vykonává činnost školského zařízení. Všechny výše uvedené údaje odpovídaly v době kontroly aktuálnímu stavu. Ad 2.3 Kontrolou dodržení kapacity základní a mateřské školy a školských zařízení bylo zjištěno: Škola/Obor Kapacita Tabulka č. 4 Vykázaný počet k rozhodnému datu roku 2010 A00 Mateřská škola B00 Základní škola G21 Školní družina L11 Školní jídelna L13 Školní jídelna-výdejna Z uvedeného vyplývá, že škola nepřekročila nejvyšší povolený počet dětí a žáků ve škole ani ve školských zařízeních. Ad 3. V tomto bodě bylo kontrolováno, zda údaje o hospodaření s finančními prostředky SR v účetnictví věrně zobrazují zdroje, stav a pohyb těchto prostředků. Kontrola byla provedena porovnáním údajů uvedených v prvotních dokladech, rozpočtových opatřeních, výpisech z běžného účtu, mzdových rekapitulacích a mzdových listech s údaji uvedenými v účetních dokladech a účetních knihách. Kontrolou bylo zjištěno, že škola ve svém účetnictví sledovala příjem a čerpání 8/16

9 finančních prostředků poskytnutých ze SR v roce 2010 podle jednotlivých zdrojů financování a účelu použití na samostatných analytických účtech. Ad 4. V tomto bodě bylo kontrolováno, zda jsou dodržovány právní předpisy související s čerpáním finančních prostředků SR. Ad 4.1 Kontrola naplněnosti tříd základní školy byla provedena v běžných třídách. Podle výkazu o základní škole k 30. září 2010 a třídních výkazů běžných tříd bylo zjištěno, že škola k rozhodnému datu vzdělávala v 21 třídách celkem 368 žáků, tj. v průměru 17,5 žáků na jednu třídu, což odpovídalo vyhlášce o základním vzdělávání. Podle výkazu o školní družině k 31. říjnu 2010 a přehledů výchovně vzdělávací práce bylo zjištěno, že ve 4 odděleních bylo k rozhodnému datu zapsáno po 30 účastnících, což odpovídalo vyhlášce o zájmovém vzdělávání. Ve výkazu o mateřské škole k 30. září 2010 bylo zjištěno, že škola k rozhodnému datu vzdělávala ve 2 třídách na pracovišti Sýpka 48 dětí, tj. 24 dětí na třídu. Ve 3 třídách na pracovištích Merhautova a Vranovská bylo celkem 75 dětí, tj. 25 dětí na jednu třídu, což neodpovídalo vyhlášce o předškolním vzdělávání. Škola předložila výjimku udělenou zřizovatelem. Ad 4.2 Ověření oprávněnosti výdajů SR podle příslušných ustanovení zákoníku práce a nařízení vlády o platových poměrech: Ad Kontrolou zařazení zaměstnanců školy do platových tříd provedenou podle předložených pracovních smluv, pracovních náplní, platových výměrů a mzdových listů bylo zjištěno: Kontrolovaní pedagogičtí pracovníci s osobními čísly 16, 30, 509, 1501, 1610 a 2102 byli zařazeni jako učitelé do 12. platové třídy, vychovatelky s osobními čísly 23 a 2201 do 10. a 9. platové třídy a asistentka pedagoga s osobním číslem 29 do 4. platové třídy. Kontrolovaní nepedagogičtí pracovnici s osobními čísly 22 a 1601 vykonávající ve škole funkce školníků byli zařazeni do 5. a 6. platové třídy, pracovnice školní jídelny s osobními čísly 100 a 1315 byly zařazeny do 7. a 8. platové třídy, pracovnice ekonomického oddělení s osobními čísly 41 a 64 do 10. a 11. platové třídy. Všichni kontrolovaní pracovníci byli zařazeni správně do platových tříd podle nejnáročnějších prací, které byly uvedeny v pracovních náplních. Ad Kontrola poskytování příplatků za vedení u osmi zaměstnanců s osobními čísly 8, 1501, 30, 23, 1601, 22, 100 a 1315 byla provedena podle příslušného platového výměru, mzdového listu, organizačního schématu a pracovní náplně. Bylo zjištěno, že ředitelka školy jako statutární orgán byla zařazena do 4. stupně řízení, dvě zástupkyně ředitelky školy do 2. stupně řízení, vedoucí vychovatelka školní družiny, dva školníci, vedoucí školní kuchyně do 1. stupně řízení. Dále tento příplatek byl vyplácen vedoucí kuchařce, která nebyla vedoucím zaměstnancem, avšak podle organizačního předpisu a náplně práce řídila a kontrolovala práci kuchařek. Příplatky za vedení byly vypláceny v souladu s citovaným ustanovením zákoníku práce a dosahovaly u ředitelky školy 39 %, u vedoucích pracovníků na 2. stupni řízení od 16,6 do 20,7 % a na prvním stupni řízení od 5 do 14,4 % a u vedoucí kuchařky 5 % z platového tarifu nejvyššího platového stupně 9/16

10 v platové třídě, do které byli zaměstnanci zařazeni. Ad Kontrolou vyplácení zvláštního příplatku za přímou pedagogickou činnost spojenou s výkonem práce se zvýšenou mírou neuropsychické zátěže bylo zjištěno, že kontrolovaným pedagogickým pracovníkům s osobními čísly 2102 a 1610 byl přiznán a vyplácen tento příplatek za třídnictví ve třídách se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, a to ve výši stanovené rozpětím pro II. skupinu prací a kontrolované pedagogické pracovnici s osobním číslem 509 za výkon práce třídního učitele ve výši stanovené rozpětím pro I. skupinu prací. Ad Příplatky za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah byly v roce 2010 vyplaceny ve výši Kč. Kontrolou provedenou podle dokladů o stanovení přímé pedagogické činnosti, rozvrhu hodin ve školním roce 2010/2011, mzdového listu a evidence pracovní doby za období leden až červen roku 2010 pedagogické pracovnice s osobním číslem 509 bylo zjištěno, že týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti jí byl stanoven v souladu s příslušným ustanovením nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění účinném v kontrolovaném období. Příplatky za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah jí byly vyplaceny oprávněně. Ad Kontrolou stanovení a vyplácení osobních příplatků a odměn provedenou podle platových výměrů, mzdových listů a související interní dokumentace k vyplaceným odměnám bylo zjištěno, že u žádného z kontrolovaných zaměstnanců s osobními čísly 8, 16, 22, 23, 29, 30, 41, 64, 100, 509, 1315, 1501, 1601, 1610, 2102 a 2201 nedosáhla v roce 2010 výše osobního příplatku 50 % platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do které byli zaměstnanci zařazeni. Výše jednotlivých příplatků byla u kontrolovaných pracovníků stanovena v rozmezí od 500 Kč do Kč. Odměny byly vyplaceny v souladu se zásadami stanovenými výše citovaným právním předpisem. Ad 4.3 Kontrolou plnění povinnosti dalšího vzdělávání u pedagogických pracovníků bylo zjištěno, že ředitelka školy zpracovala plán DVPP pro školní rok 2010/2011. V průběhu kalendářního roku 2010 byly prostředky SR čerpány na vzdělávací akce ve výši Kč, jednalo se zejména o akreditované semináře. Čerpání volna na samostudium pedagogických pracovníků bylo v školním roce 2010/2011 stanoveno v době vedlejších prázdnin a ve dnech ředitelského volna. Namátková kontrola byla provedena u pracovnice s osobním číslem 57. Podle předložené evidence pracovní doby za měsíce září 2010 až duben 2011 bylo zjištěno, že toto volno v rozsahu 12 dní bylo již plně vyčerpáno. Ad 4.4 Kontrola vybraných ustanovení právních předpisů, jejichž dodržování má přímý vliv na výši dotace a její čerpání: Ad Kontrola předávání údajů ze školní matriky a z dokumentace školy byla provedena porovnáním vybraných údajů o celkových počtech žáků, zapsaných účastníků školní družiny a strávníků vykázaných ve výkazech: - S 3-01 Výkaz o základní škole podle stavu k 30. září 2010 s údaji uvedenými 10/16

11 v třídních výkazech všech běžných a speciálních tříd pro školní rok 2010/2011; - Z 2-01 Výkaz o školní družině - školním klubu podle stavu k 31. říjnu 2010 s údaji uvedenými v přehledech výchovně vzdělávací práce všech oddělení a zápisních lístcích pro školní rok 2010/2011; - Z Výkaz o činnosti zařízení školního stravování podle stavu k 31. říjnu 2010 za školní jídelnu Merhautova 37 - kontrolován byl uvedený počet zapsaných stravovaných (ř. 0101, sl. 2) s údaji uvedenými sestavě o počtu vařených ve školní jídelně jídel v měsíci říjnu 2010 a v přihláškách ke stravování za 1. stupeň základní školy. Škola k rozhodnému datu vykázala ve výše uvedených výkazech údaje, které odpovídaly údajům uvedeným v předložené dokumentaci. Ad Porovnáním vybraných údajů uvedených ve výkazu P 1-04 za čtvrtletí roku 2010 o celkových vyplacených mzdových prostředcích ( Kč), o platech ze SR ( Kč), o ostatních platbách za provedenou práci ze SR ( Kč) a o celkovém fyzickém počtu 87 zaměstnanců k 31. prosinci 2010, s účetní evidencí školy, se mzdovými listy a rekapitulacemi a se seznamem zaměstnanců bylo zjištěno, že kontrolované údaje o mzdových prostředcích byly vykázány správně. Údaj o počtu fyzických osob celkem (ř. 0201, sl. C) byl nesprávně vykázán o 1 zaměstnance vyšší. Zpracovaný výkaz odeslala škola v elektronické podobě správnímu úřadu dne 7. ledna 2011, tj. ve stanoveném termínu. Ad Kontrolou výše tvorby základního přídělu do FKSP a uskutečňování převodů peněžních prostředků na zálohy na základní příděl do fondu byla provedena porovnáním údajů uvedených v účetní evidenci školy s bankovními výpisy. Bylo zjištěno, že škola vytvořila celkový příděl do fondu za rok 2010 ve výši Kč, což odpovídalo 2 % z celkového ročního objemu nákladů zúčtovaných na účtu 521 na platy. Zálohy převedla včas na účet fondu. Ad Kontrolou cestovních příkazů a výdajových pokladních dokladů (viz výčet dokladů) hrazených z prostředků SR bylo zjištěno, že škola v prověřovaných případech čerpala prostředky na úhradu cestovních náhrad ve správné výši. Ad Kontrolou předávání podkladů pro finanční vypořádání vztahů se SR, provedenou porovnáním předložených dokladů o finančním vypořádání dotací s údaji uvedenými v účetnictví školy bylo zjištěno, že kontrolovaný subjekt předal zřizovateli včas podklady pro vypořádání vztahů se SR za rok Uvedené údaje odpovídaly údajům v účetnictví školy. Ad 5. V tomto bodě bylo kontrolováno, zda na základě nedostatků zjištěných provedenými kontrolami byla přijata opatření k jejich odstranění. 1. Ve sledovaných oblastech byly v kontrolovaném období orgány veřejné správy provedeny následující kontroly: - Krajský úřad Jihomoravského kraje (oddělení prevence a volnočasových aktivit OŠ) uskutečnil dne 27. dubna 2010 veřejnosprávní kontrolu, jejímž předmětem bylo prověření průběžného dodržování obecně závazných právních předpisů a stanovených podmínek dotačního programu Financování asistentů 11/16

12 pedagoga pro děti, žáky a studenky se sociálním znevýhodněním pro rok Touto kontrolou nebyly zjištěny nedostatky a opatření k nápravě nebylo stanoveno. - Statutární město Brno, Městská část Brno-sever provedla v době od 4. do 10. listopadu 2010 následnou veřejnoprávní kontrolu se zaměřením na zjištění skutečného stavu plnění opatření ke zjištění z předchozí kontroly a na prověření účinnosti vnitřního kontrolního systému. Kontrolováno bylo období od 1. července 2009 do 30. června 2010 a bylo konstatováno, že stanovená opatření byla splněna a zjištěné nedostatky byly odstraněny. - Městská správa sociálního zabezpečení Brno provedla kontrolu pojistného a plnění úkolů v nemocenském pojištění a důchodovém pojištění za období od 1. března 2008 do 30. dubna Opatření k nápravě nebylo vzhledem k výsledku kontroly uloženo. Ani předchozí kontrolou za období od 1. května 2006 do 29. února 2008 nebyly zjištěny nedostatky. - Finanční úřad Brno III provedl kontrolu daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti, daně vybírané srážkou dle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických osob za období let 2007 až Nedostatky nebyly zjištěny. Ad 6. V tomto bodě bylo kontrolováno, zda byl zaveden vnitřní kontrolní systém, a zda je zajištěno jeho fungování. Kontrolou bylo zjištěno, že ve škole byl zaveden vnitřní kontrolní systém, jehož zásady byly upraveny vnitřní směrnicí, ve které byly mimo jiného ustanoveny funkce příkazce operací ředitelka (v případě dlouhodobé nepřítomnosti statutární zástupkyně popř. zástupkyně), pro oblast nákupu potravin vedoucí ŠJ a sloučená funkce správce rozpočtu a hlavní účetní, kterou vykonávala účetní školy. U kontrolovaných finančních operací byly prováděny příslušnými osobami písemné záznamy o provedené řídící kontrole. V. Shrnutí výsledků kontroly V oblasti využívání finančních prostředků poskytnutých v kontrolovaném období ze SR podle 160 odst. 1 písm. c) a podle 163 školského zákona a oprávněnosti jejich použití nebyla touto kontrolou zjištěna porušení právních předpisů s výjimkou nesplnění zpravodajské povinnosti tím, že kontrolovaný údaj o počtu zaměstnanců nebyl vykázán ve statistickém výkaze P1-04 správně (bod 4.4.2). Česká školní inspekce v souladu s 19 odst. 2 zákona o finanční kontrole požaduje ve lhůtě do 14 dnů zaslání písemné zprávy o přijetí opatření k odstranění zjištěného nedostatku. Zprávu zašlete na adresu Česká školní inspekce, Křížová 22, Brno, případně prostřednictvím datové schránky (g7zais9) nebo na e-podatelnu s připojením elektronického podpisu. 12/16

13 VI. Doklady a materiály, o které se kontrolní zjištění opíralo 1. Zřizovací listina ze dne 29. června 2001 včetně dodatků č. 6, 10, Jmenování do funkce ředitelky Č.j.: KP/874 vydané dne 1. července 2004 s účinností od 1. července Právnická osoba vykonávající činnost škol a školských zařízení - RED-IZO: tisk ze dne 2. května Výpis z rejstříku škol a školských zařízení Mateřská škola IZO: tisk ze dne 4. května Výpis z rejstříku škol a školských zařízení Základní škola IZO: tisk ze dne 4. května Výpis z rejstříku škol a školských zařízení Školní družina IZO: tisk ze dne 2. května Výpis z rejstříku škol a školských zařízení Školní jídelna IZO: tisk ze dne 2. května Výpis z rejstříku škol a školských zařízení Školní jídelna - výdejna IZO: tisk ze dne 2. května S 1-01 Výkaz o mateřské škole podle stavu k Mateřská škola Brno, Merhautova 37 ze dne 13. října S 1-01 Výkaz o mateřské škole podle stavu k Mateřská škola Brno, Vranovská 17 ze dne 1. října S 1-01 Výkaz o mateřské škole podle stavu k Mateřská škola Brno, Sýpka 26a ze dne 1. října Usnesení Rady městské části Brno-sever: Zvýšení kapacity MŠ při Základní škole a Mateřské škole Brno, Merhautova 37 ze dne 27. listopadu 2008 s účinností od 1. ledna S 3-01 Výkaz o základní škole podle stavu k Základní škola Brno, Merhautova 37 ze dne 6. října S 3-01 Výkaz o základní škole podle stavu k Základní škola Brno, Vranovská 17 ze dne 6. října Třídní výkaz pro I. a II. stupeň ZŠ všech tříd školy v šk. roce 2010/ S 4c-01 Výkaz o přípravné třídě základní školy a o přípravném stupni základní školy speciální podle stavu k Základní škola Brno, Vranovská 17 ze dne 5. října S 4c-01 Výkaz o přípravné třídě základní školy a o přípravném stupni základní školy speciální podle stavu k Základní škola Brno, Merhautova 37 ze dne 1. října Výpis z usnesení rady městské části Brno-sever bod 2 Souhlas se zřízením 2 přípravných tříd ZŠ ZŠ a MŠ Brno, Merhautova 37 ze dne 12. srpna Souhlas Krajského úřadu Jihomoravského kraje Č.j. JMK119516/2010 se zřízením dvou přípravných tříd základní školy ze dne 26. srpna Z 2-01 Výkaz o školní družině - školním klubu podle stavu k ze dne 11. listopadu Přehled výchovně vzdělávací práce pro školní rok 2010/ pro 4 oddělení 22. Zápisní lístek do školní družiny (školního klubu) pro školní rok 2010/ Z Výkaz o činnosti zařízení školního stravování podle stavu k Školní jídelna Brno, Merhautova 37 ze dne 12. listopadu Přihláška ke stravování pro šk. rok 2010/2011 (za 1. stupeň základní školy) 13/16

14 25. Z Výkaz o činnosti zařízení školního stravování podle stavu k Školní jídelna - výdejna Brno, Vranovská 17 ze dne 8. listopadu Z Výkaz o činnosti zařízení školního stravování podle stavu k Školní jídelna - výdejna Brno, Sýpka 26a ze dne 8. listopadu Sestava o počtu vařených jídel v měsíci říjnu 2010 ve školní jídelně 28. Škol (MŠMT) P 1-04 Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství za čtvrtletí 2010 ze dne 7. ledna o výsledku dohodovacího řízení k rozpisu rozpočtu na rok 2010 ze dne 21. dubna Přehled limitů počtu zaměstnanců od 01/2010 do 12/2010 č.j. JMK 27169/2011 ze dne 25. února Rozpočtové změny za rok 2010 (UZ 33353) 32. Přehled neinvestičních ukazatelů: Rozpočet upravený k Č.j. JMK / Finanční vypořádání dotací poskytnutých krajům za rok 2010 ze dne 17. ledna Bankovní výpis denní vedený u Komerční banky a.s. (dále,,bv ) č. 12 ze dne 17. ledna 2011 (vratky účelových dotací UZ a 33457) 35. Příloha č. 2 Výkaz zisku a ztráty příspěvkové organizace sestavený k okamžik sestavení dne 25. ledna Rozpočtová změna číslo 98 č.j. JMK 68031/2010 ze dne 31. května 2010 včetně přílohy UZ Rozpočtová změna číslo 116 č.j. JMK 90181/2010 ze dne 22. června 2010 včetně přílohy UZ Účtový rozvrh roku 2010 ze dne 21. února Výpis zkrácené hlavní knihy za rok 2010 ze dne 14. února Účet SR - UP pro 1. třídy - UZ 33017, BV č. 106 denní příjem dotace 41. Účet SR - UP pro 1. třídy - UZ 33017, přijaté daňové doklady faktury č. FP 10/00204 a FP 10/00219, BV měsíční č. 6 z roku Účet SR Výn. z nár. na prostř. SR přímé nákl. spoj. se vzděláváním 43. Účet SR Učebnice, školní potřeby (za UZ 33353) přijaté daňové doklady čísla FP10/00489, FP10/00465, FP10/00391, FP10/00390, FP10/00356, FP10/00338, FP10/00204; bankovní výpisy č. 6, 9, 10 a 12, výdajové pokladní doklady (dále,,vpd ) č. PV/00240, PV/00275 a PV/00361 z roku Účet Knihy, učební pomůcky (za UZ 33353) přijaté daňové doklady FP10/00063, FP10/00177, FP10/00471, FP10/00490, FP10/00524, FP10/00529, FP10/00540 bankovní výpisy č. 3, 5, 12 z roku 2010 a č. 1 z roku 2011 (platby provedené v prosinci 2010), VPD č. PV/00055 a PV/00131 z roku Účet SR Pracovní oděvy (za UZ 33353) přijaté daňové doklady FP10/00443, FP10/00459; BV č. 12 z roku 2010; VPD č. PV/00055 a PV/00131 z roku Účet SR - Cestovné (za UZ 33353) VPD č. PV/00051, PV/00052, PV/00117, PV/00118, PV/00132, PV/00134, PV/00135 z roku Směrnice pro poskytování a účtování cestovních náhrad ze dne 2. ledna 2007 včetně Přehledu výše sazeb stravného pro rok Účet SR - Vzdělávání (za UZ 33353) přijatý daňový doklad FP10/00167; BV č. 5 z roku 2010; VPD č. PV/00107, PV/00301, PV/00334, PV/00349 z roku Účet SR - Ost. Služby plavání (za UZ 33353) 50. Účet SR - Hrubé mzdy zaměstnanců 14/16

15 51. Účet SR - Hrubé mzdy - dohody 52. Účet SR - odstupné 53. Účet SR - Zdravotní pojištění 54. Účet SR - Sociální pojištění 55. Účet SR - Zákonné pojištění prac. úrazů 125/ Účet SR - Příděl do FKSP 57. Účet 528 Jiné sociální náklady 58. Výpis periodický měsíční vedený u Komerční banky, a.s., poř. č.: 1 až 12 z roku 2010 a 1 z roku Přehled o platbě pojistného na zdravotní pojištění zaměstnavatele za jednotlivé zdravotní pojišťovny a měsíce roku Přehled o výši pojistného OSSZ za jednotlivé měsíce roku Mzdový list za rok 2010 zaměstnanců s osobními čísly 8, 16, 22, 23, 29, 30, 41, 64, 100, 509, 1315, 1501, 1601, 1610, 2102, Seznam zaměstnanců k 31. prosinci Rozúčtování mezd za jednotlivé měsíce a za (mzdové rekapitulace) 64. Mzdová tabulka ZŠ a MŠ Merhautova rok 2010 bez data 65. Vnitřní platový předpis ze dne 3. ledna 2007, včetně příloh a dodatků 66. Organizační řád ze dne 25. srpna 2010 včetně organizačního schematu 67. Personální dokumentace (pracovní smlouvy, platové výměry, náplně práce, návrhy odměn za prosinec) zaměstnanců s osobními čísly 8, 16, 22, 23, 29, 30, 41, 64, 100, 509, 1315, 1501, 1601, 1610, 2102, Stanovení odměn ředitelce školy za rok 2010 ze dne 9. března, 4. května, 4., 7. a 14. října Rozvrh hodin za školní rok 2009/2010 zaměstnance s os. č. 509 (stanovení nadúvazkových hodin) 70. Evidence pracovní doby za měsíce leden až červen 2010 zaměstnance s os. č. 509 (evidence nadúvazkových hodin) 71. Plán DVPP ZŠ a MŠ Brno pro školní rok 2010/2011 ze dne 30. srpna Realizace plánu DVPP pro školní rok 2010/ přehled uskutečněných seminářů 73. Evidence pracovní doby za měsíce září 2010 až duben 2011 pedagog.pracovnice s os. č. 57 (evidence dnů samostudia ve školním roce 2010/2011) 74. o výsledku veřejnoprávní kontroly na místě č.j.: JMK 55400/2010 ze dne 28. dubna o výsledku veřejnosprávní kontroly provedené u Základní školy a Mateřské školy Brno, Merhautova 37 ze dne 23. listopadu č. 2600/10 o kontrole pojistného a plnění úkolů v nemocenském pojištění a důchodovém pojištění provedené ve dnech ze dne 7. června Zpráva o výsledku daňové kontroly provedené u daňového subjektu v souladu s ustanovením 16 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků ve znění pozdějších předpisů ze dne 19. října 2010; o ústním jednání podle ustanovení 12 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů ze dne 11. října Směrnice k finanční kontrole ze dne 1. září 2005; Předběžná řídící kontrola ze dne 22. června 2009 včetně souvisejících příloh 79. Podpisové vzory a dispoziční oprávnění od pro předběžnou kontrolu ze dne 1. září /16

16 VII. Poučení Podle 17 zákona č. 552/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, může kontrolovaná osoba proti protokolu podat písemné a zdůvodněné námitky, a to do 5 dnů ode dne seznámení s protokolem. Případné námitky zašlete na výše uvedenou adresu. Složení inspekčního týmu a datum vyhotovení protokolu V Brně dne (razítko) Mgr. Jiří Brauner, školní inspektor Mgr. Marie Koutná, školní inspektorka Mgr. Andrea Musilová, školní inspektorka Mgr. Eva Šefránková, školní inspektorka Mgr. Zdeňka Vladíková, školní inspektorka Bc. Dana Haláková, kontrolní pracovnice Ing. Hana Šarounová, kontrolní pracovnice Ing. Renata Boková, kontrolní pracovnice Datum a podpis ředitelky školy potvrzující seznámení s protokolem a předání stejnopisu protokolu V Brně dne (razítko) PaedDr. Jana Foltýnová, Ph.D., ředitelka školy 16/16

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát PROTOKOL O KONTROLE Čj. ČŠIB-1180/13-B Veřejnosprávní kontrola podle 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Č. j. ČŠIZ-486/12 Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Č. j. ČŠIZ-486/12 Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL Č. j. ČŠIZ-486/12 Z o veřejnosprávní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát P R O T O K O L. Čj. ČŠIA-1367/11-A. Kontrolovaná osoba. Libčická 10/658, Praha 8 - Čimice

Česká školní inspekce Pražský inspektorát P R O T O K O L. Čj. ČŠIA-1367/11-A. Kontrolovaná osoba. Libčická 10/658, Praha 8 - Čimice Česká školní inspekce Pražský inspektorát P R O T O K O L Čj. ČŠIA-1367/11-A o veřejnosprávní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Královéhradecký inspektorát PROTOKOL. Základní škola Kostelec nad Orlicí

Královéhradecký inspektorát PROTOKOL. Základní škola Kostelec nad Orlicí Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát PROTOKOL čj. ČŠI-967/07-09 o veřejnosprávní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát PROTOKOL O KONTROLE Čj. ČŠIH-106/14-H Kontrola dodržování právních předpisů a veřejnosprávní kontrola podle 174 odst. 2 písm. d) a e) zákona č. 561/2004

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát PROTOKOL O KONTROLE Čj. ČŠIS-2381/13-S Státní a veřejnosprávní kontrola podle 174 odst. 2 písm. d) a c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát PROTOKOL O KONTROLE. Čj. ČŠIS-37/15-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát PROTOKOL O KONTROLE. Čj. ČŠIS-37/15-S PROTOKOL O KONTROLE Čj. ČŠIS-37/15-S Kontrola dodržování právních předpisů a veřejnosprávní kontrola podle 174 odst. 2 písm. d) a e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

P R OTOKOL O KON TR OLE

P R OTOKOL O KON TR OLE Česká školní inspekce Středočeský inspektorát P R OTOKOL O KON TR OLE Čj. ČŠIS-688/16-S Kontrola dodržování právních předpisů a veřejnosprávní kontrola podle 174 odst. 2 písm. d) a e) zákona č. 561/2004

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIZ-845/12-Z o veřejnosprávní kontrole podle 174 odst. 2 písm. d) a e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát PROTOKOL. Základní škola Loučovice, okres Český Krumlov Loučovice 231

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát PROTOKOL. Základní škola Loučovice, okres Český Krumlov Loučovice 231 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát PROTOKOL Základní škola Loučovice, okres Český Krumlov 382 76 Loučovice 231 Identifikátor školy: 600 059 138 Termín kontroly na místě: 18.-21. říjen 2004 Čj.:

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát PROTOKOL O KONTROLE. Čj. ČŠIM - 171/14-M. Dědina 36/10, Troubky

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát PROTOKOL O KONTROLE. Čj. ČŠIM - 171/14-M. Dědina 36/10, Troubky Olomoucký inspektorát PROTOKOL O KONTROLE Čj. ČŠIM - 171/14-M Kontrola dodržování právních předpisů a veřejnosprávní kontrola podle 174 odst. 2 písm. d) a e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIB-555/13-B o státní a veřejnosprávní kontrole podle 174 odst. 2 písm. d) a e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát P R O T O K O L

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát P R O T O K O L Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát P R O T O K O L č. j. ČŠIH-1068/10-H o státní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIH-131/11-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIH-131/11-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIH-131/11-H o státní kontrole podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát PROTOKOL O KONTROLE. Čj. ČŠIU-423/16-U

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát PROTOKOL O KONTROLE. Čj. ČŠIU-423/16-U Česká školní inspekce Ústecký inspektorát PROTOKOL O KONTROLE Čj. ČŠIU-423/16-U Kontrola dodržování právních předpisů a veřejnosprávní kontrola podle 174 odst. 2 písm. d) a e) zákona č. 561/2004 Sb., o

Více

Česká školní inspekce PROTOKOL

Česká školní inspekce PROTOKOL Česká školní inspekce PROTOKOL Kontrolovaná osoba: Gymnázium, Trhové Sviny, Školní 995 Adresa: Školní 995, 374 01 Trhové Sviny Jihočeský inspektorát Identifikátor školy: 600 008 037 Vedoucí týmu: Ing.

Více

P R OTOKOL O KON TR OLE

P R OTOKOL O KON TR OLE P R OTOKOL O KON TR OLE ČŠIZ-1273/15-Z Kontrola dodržování právních předpisů podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIS-1580/12-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIS-1580/12-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIS-1580/12-S o státní kontrole podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát PROTOKOL O KONTROLE Čj. ČŠIB-1212/15-B Kontrola dodržování právních předpisů podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Česká školní inspekce Středočeský inspektorát PROTOKOL o státní kontrole podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát PROTOKOL O KONTROLE. Čj. ČŠIL-373/15-L

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát PROTOKOL O KONTROLE. Čj. ČŠIL-373/15-L PROTOKOL O KONTROLE Čj. ČŠIL-373/15-L Kontrola dodržování právních předpisů podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát PROTOKOL O KONTROLE. Čj. ČŠI-2124/15-A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát PROTOKOL O KONTROLE. Čj. ČŠI-2124/15-A PROTOKOL O KONTROLE Čj. ČŠI-2124/15-A Kontrola dodržování právních předpisů podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIM-800/12-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIM-800/12-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIM-800/12-M o státní kontrole podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Česká školní inspekce PROTOKOL

Česká školní inspekce PROTOKOL Česká školní inspekce PROTOKOL Kontrolovaná osoba: Základní škola Prachatice, Vodňanská 287 Vodňanská 287, 383 01 Prachatice Jihočeský inspektorát Identifikátor školy: 600 062 961 Vedoucí týmu: Mgr. Jana

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát

Česká školní inspekce Pražský inspektorát Česká školní inspekce Pražský inspektorát PROTOKOL O KONTROLE Čj. ČŠIA-2794/16-A Kontrola dodržování právních předpisů podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 z 6 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy 2 z 6 Mateřská škola Těšetice

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát P R O T O K O L

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát P R O T O K O L P R O T O K O L Čj. ČŠIP-911/11-P o státní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina PROTOKOL. Čj. ČŠIJ - 404/13-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina PROTOKOL. Čj. ČŠIJ - 404/13-J Sp. zn.: ČŠIJ-S-110/13 J Česká školní inspekce PROTOKOL Čj. ČŠIJ - 404/13-J o státní kontrole podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIT-478/13-T o státní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

BIATEC, s.r.o., V Borku 2125, Roudnice nad Labem. Z p r á v a

BIATEC, s.r.o., V Borku 2125, Roudnice nad Labem. Z p r á v a BIATEC, s.r.o., V Borku 2125, 413 01 Roudnice nad Labem Z p r á v a o výsledku kontroly roční účetní závěrky za rok 2012 u příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Bechlín, 411 86 Bechlín

Více

Žádat mohou: Postup: Dotace je určena:

Žádat mohou: Postup: Dotace je určena: Vyhlášení rozvojového programu MŠMT Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením v soukromých a církevních školách na rok 2007 č.j. 249/2007-24 Ministerstvo školství,

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Ústí nad Labem Inspekční zpráva Základní škola Žatec Komenského alej 749, okres Louny, 438 01 Žatec Identifikátor školy: 600 083 012 Zřizovatel: Město Žatec, náměstí

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIL-842/12-L. I. Kontrolovaná osoba

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIL-842/12-L. I. Kontrolovaná osoba Česká školní inspekce Liberecký inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIL-842/12-L o státní a veřejnosprávní kontrole podle 174 odst. 2 písm. d) a e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát PROTOKOL Č. j. ČŠIB-598/11-B o státní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov Nádražní 7, 664 08 Blažovice Identifikátor: 600 110 567 Termín konání inspekce:

Více

Královéhradecký inspektorát PROTOKOL

Královéhradecký inspektorát PROTOKOL Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát PROTOKOL čj. ČŠI-72/08-09 o státní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Podpora výuky méně vyučovaných cizích jazyků v roce 2007

Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Podpora výuky méně vyučovaných cizích jazyků v roce 2007 Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 19.2.2007, čj. 27 287/2006-22 Podpora výuky méně vyučovaných cizích jazyků v roce 2007 Ministerstvo školství, mládeže

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Základní škola a mateřská škola, Citonice, okres Znojmo, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 ředitel organizace - 2 - I. Charakteristika školy Zřizovatelem Základní školy a

Více

DODATEK K PROTOKOLU O KONTROLE

DODATEK K PROTOKOLU O KONTROLE Česká školní inspekce Ústecký inspektorát DODATEK K PROTOKOLU O KONTROLE Čj. ČŠIU-918/16-U Protokol o kontrole ze dne 31. 3. 2016, čj. ČŠIU-423/16-U byl změněn vyřízením námitek ze dne 23. 5. 2016. Zároveň

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIT-429/12-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIT-429/12-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIT-429/12-T o státní kontrole podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace

Výroční zpráva o hospodaření za rok Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2015 Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Obsah: 1. Přehled příjmů za r. 2015 str. 3 2. Výdaje od KÚ Moravskoslezského

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Středočeský Inspektorát. Inspekční zpráva. Základní škola Psáry, okres Praha - západ

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Středočeský Inspektorát. Inspekční zpráva. Základní škola Psáry, okres Praha - západ ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Středočeský Inspektorát Inspekční zpráva Základní škola Psáry, okres Praha - západ Dolní Jirčany 12, 252 44 Psáry Identifikátor školy: 600 053 423 Termín konání tematické

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-220/13-U

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-220/13-U Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIU-220/13-U Název právnické osoby Základní škola a Mateřská škola Křešice, okres Litoměřice vykonávající činnost školy: Sídlo: Bezručova

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 1. Mateřská škola Karlovy Vary, Komenského 7, příspěvková organizace. Komenského 7, 360 07 Karlovy Vary

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 1. Mateřská škola Karlovy Vary, Komenského 7, příspěvková organizace. Komenského 7, 360 07 Karlovy Vary Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA 1. Mateřská škola Karlovy Vary, Komenského 7, příspěvková organizace Komenského 7, 360 07 Karlovy Vary Identifikátor školy: 665 000 332 Termín

Více

OBEC BLATNICE. Vnitřní směrnice č.2/2015. Směrnice k finanční kontrole. Obsah směrnice

OBEC BLATNICE. Vnitřní směrnice č.2/2015. Směrnice k finanční kontrole. Obsah směrnice OBEC BLATNICE Vnitřní směrnice č.2/2015 Směrnice k finanční kontrole Obec: Blatnice Adresa: Blatnice 132, 675 51 Jaroměřice n. Rok Směrnici zpracoval: Soňa Málová Datum zpracování: 24.4.2015 Směrnici schválil:

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce. Základní škola Arménská 21, Brno

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce. Základní škola Arménská 21, Brno ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát - oblastní pracoviště Brno INSPEKČNÍ ZPRÁVA z tematické inspekce Základní škola Arménská 21, 625 00 Brno Adresa: Arménská 21, 625 00 Brno

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Inspekční zpráva. Integrovaná střední škola, Kolín IV, Havlíčkova 42. Havlíčkova 42, Kolín IV

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Inspekční zpráva. Integrovaná střední škola, Kolín IV, Havlíčkova 42. Havlíčkova 42, Kolín IV ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště Inspekční zpráva Integrovaná střední škola, Kolín IV, Havlíčkova 42 Havlíčkova 42, 280 00 Kolín IV Identifikátor školy:

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIH-1028/11-H o státní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2015 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2015 Za organizaci : Marie Horáková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2012 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace

Více

Organizační řád. Základní škola, Brno, Kamínky 5. 1. Organizační řád je zpracován na základě platného zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním,

Organizační řád. Základní škola, Brno, Kamínky 5. 1. Organizační řád je zpracován na základě platného zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, Organizační řád Základní škola, Brno, Kamínky 5 I. Základní ustanovení 1. Organizační řád je zpracován na základě platného zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a dalším

Více

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008 Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice - příspěvková organizace, Dolní Tošanovice č.22, 739 53 Hnojník Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Inspekční zpráva. Střední zdravotnická a Vyšší zdravotnická škola, Kladno, Havířská 1141

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Inspekční zpráva. Střední zdravotnická a Vyšší zdravotnická škola, Kladno, Havířská 1141 ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště Inspekční zpráva Střední zdravotnická a Vyšší zdravotnická škola, Kladno, Havířská 1141 Havířská 1141, 272 00 Kladno

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Inspekční zpráva

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Inspekční zpráva ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Inspekční zpráva Odborné učiliště, Učiliště a Praktická škola, Hradec Králové, 17. listopadu 1212 PSČ 500 02 Identifikátor školy: 600 024

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Hradec Králové Inspekční zpráva Základní škola, Chlumec nad Cidlinou, okres Hradec Králové Kozelkova 123/IV, 503 51 Chlumec nad Cidlinou Identifikátor školy: 600

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Hradec Králové Inspekční zpráva Základní škola, Trutnov Komenského 399, 541 01 Trutnov Identifikátor školy: 600 101 916 Zřizovatel: Město Trutnov, Slovanské náměstí

Více

Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok ze dne 8. října 2013, č. j.

Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok ze dne 8. října 2013, č. j. Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2014 ze dne 8. října 2013, č. j.: MSMT-34618/2013 Zajištění podmínek základního vzdělávání nezletilých azylantů, osob

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ ŠKOLNÍHO ROKU

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ ŠKOLNÍHO ROKU Základní škola a Mateřská škola při nemocnici, Liberec, Husova 357/10, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ ŠKOLNÍHO ROKU Zpracovala: Mgr. Petra Ouředníková

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Razová, IČ za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Razová, IČ za rok 2014 Elektronický podpis - 7.4.2015 KUMSX01HD0JR Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Jiří Urbánek Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 15.8.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

MODUL A. v soukromých a církevních školách na období září - prosinec 2016 Účelový znak: Čl. 1 Základní vymezení a cíle

MODUL A. v soukromých a církevních školách na období září - prosinec 2016 Účelový znak: Čl. 1 Základní vymezení a cíle Vyhlášení rozvojového programu MŠMT Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na období září-prosinec 2016

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

Rozpočet přímých NIV na rok Porada pracovníků obcí s rozšířenou působností 28. srpna 2014 KÚ Liberec

Rozpočet přímých NIV na rok Porada pracovníků obcí s rozšířenou působností 28. srpna 2014 KÚ Liberec Rozpočet přímých NIV na rok 2014 Porada pracovníků obcí s rozšířenou působností 28. srpna 2014 KÚ Liberec Obsah Rozpočet 2014 Srovnání r. 2013-2014 Návrh normativního rozpisu rozpočtu na rok 2014 a jeho

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIU-551/13-U

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIU-551/13-U Česká školní inspekce Ústecký inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIU-551/13-U o státní kontrole podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk tel. : 325 588 345, e-mail : zshrjesenik@volny.cz

Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk tel. : 325 588 345, e-mail : zshrjesenik@volny.cz Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk tel. : 325 588 345, e-mail : zshrjesenik@volny.cz 1.1 Úvodní ustanovení 1. Organizační řád školy upravuje organizační strukturu a řízení, formy

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013 Základní údaje se uvádějí za kalendářní rok, ve kterém byl zahájen školní rok, za který je zpracována výroční zpráva školy. Tyto údaje jsou členěny do následujících

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát PROTOKOL O KONTROLE Čj. ČŠIS-699/14-S Kontrola dodržování právních předpisů podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-667/10-J. Rantířovská 4375/9, Jihlava. školská právnická osoba

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-667/10-J. Rantířovská 4375/9, Jihlava. školská právnická osoba Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-667/10-J Název kontrolované osoby: Sídlo: MATEŘSKÁ ŠKOLA KVÍTEK Rantířovská 4375/9, 586 05 Jihlava IČO: 71 341 196 Identifikátor:

Více

Obec Jezernice P R O T O K O L

Obec Jezernice P R O T O K O L Jezernice č.p. 206, http://www.jezernice.cz Obec Jezernice 751 31 Jezernice email: podatelna@jezernice.cz č.j. 9.5.2016 Jezernice P R O T O K O L o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ve smyslu 13

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Olomouc Inspekční zpráva Základní škola a mateřská škola Hranice - Drahotuše, Hranická 100, okres Přerov Hranická 100, 753 61 Hranice IV - Drahotuše Identifikátor

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát PROTOKOL O KONTROLE. Čj. ČŠIE-552/16-E

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát PROTOKOL O KONTROLE. Čj. ČŠIE-552/16-E Česká školní inspekce Pardubický inspektorát PROTOKOL O KONTROLE Čj. ČŠIE-552/16-E Kontrola dodržování právních předpisů a veřejnosprávní kontrola podle 174 odst. 2 písm. d) a e) zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Dalovice, okres Mladá Boleslav

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Dalovice, okres Mladá Boleslav ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Dalovice, okres Mladá Boleslav Dalovice 32, 293 01 Mladá Boleslav Identifikátor školy:

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1220/13-B

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1220/13-B Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-1220/13-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: E-mail právnické osoby: IČO: 70 990 239 Identifikátor: 600 105

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát P R O T O K O L

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát P R O T O K O L Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát P R O T O K O L Č. j. ČŠIB-1217/10-B o státní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát PROTOKOL O KONTROLE Čj. ČŠIP-331/15-P Kontrola dodržování právních předpisů podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 2. Mateřská škola Karlovy Vary, Krušnohorská 16, příspěvková organizace. Krušnohorská 16, 360 10 Karlovy Vary

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 2. Mateřská škola Karlovy Vary, Krušnohorská 16, příspěvková organizace. Krušnohorská 16, 360 10 Karlovy Vary Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA 2. Mateřská škola Karlovy Vary, Krušnohorská 16, příspěvková organizace Krušnohorská 16, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 665 000

Více

30. Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIK-435/11-K. Sídlo: Náměstí Karla IV. 423, Nejdek,

30. Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIK-435/11-K. Sídlo: Náměstí Karla IV. 423, Nejdek, 30. Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIK-435/11-K Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Nejdek, náměstí Karla IV., příspěvková organizace Sídlo:

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát PROTOKOL O KONTROLE. Čj. ČŠIS-244/16-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát PROTOKOL O KONTROLE. Čj. ČŠIS-244/16-S PROTOKOL O KONTROLE Čj. ČŠIS-244/16-S Kontrola dodržování právních předpisů podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Blansko, Nad Čertovkou 17 Adresa: Nad Čertovkou 17, 678 01 Blansko Identifikátor: 600 002 831 Vedoucí týmu: Mgr. Jan Dusík

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát P R O T O K O L

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát P R O T O K O L Česká školní inspekce Pardubický inspektorát P R O T O K O L Č. j. ČŠIE-823/10 E o státní a kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) a e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Zpráva o hospodaření za rok 2014

Zpráva o hospodaření za rok 2014 Zpráva o hospodaření za rok 2014 Název školy: Základní škola a Mateřská škola Karlovice Sídlo: Karlovice 143, 793 23 Karlovice Právní forma: Příspěvková organizace Zřizovatel školy Obec Karlovice Ředitel

Více

Dotační programy na zajištění náhradního školního stravování

Dotační programy na zajištění náhradního školního stravování Dotační programy na zajištění náhradního školního stravování podle 122 odst. 4 věta druhá zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok ze dne , č. j.: /

Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok ze dne , č. j.: / 1 Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2012 ze dne 10. 2. 2012, č. j.: 41 929/2011-20 Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená potřebám žáků cizinců z třetích

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIB-1360/10-B. organizace. Obec Práče, Práče 112, Prosiměřice

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIB-1360/10-B. organizace. Obec Práče, Práče 112, Prosiměřice Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIB-1360/10-B Název kontrolované osoby: Sídlo: Základní škola, Práče, okres Znojmo příspěvková organizace Práče 84, 671 61 Prosiměřice

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 5 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Žermanice, IC 00494259 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Žermanice, IC 00494259 za rok 2012 , v KRAJSKY URAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava k U M $ x II I fi' I Q V lt Čj.: MSK 18209/2013 Sp. zn.: Vyřl/uje: Teleron: Fax: E-mail: Datum: KON/12991/2012/Sam

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát

Česká školní inspekce Pražský inspektorát Česká školní inspekce Pražský inspektorát PROTOKOL O KONTROLE Čj. ČŠIA-1243/16-A Kontrola dodržování právních předpisů 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Česká školní inspekce P R O T O K O L

Česká školní inspekce P R O T O K O L Česká školní inspekce P R O T O K O L Č. j. ČŠIJ-34/11-J o státní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát PROTOKOL O KONTROLE Čj. ČŠIC-185/14-C o státní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Pedagogická dokumentace ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání (platné ke dni 15. 2. 2009)

Pedagogická dokumentace ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání (platné ke dni 15. 2. 2009) Pedagogická dokumentace ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání (platné ke dni 15. 2. 2009) Školskými zařízeními pro zájmové vzdělávání jsou střediska volného času, školní kluby a školní družiny.

Více

a) mimořádné kontroly:

a) mimořádné kontroly: Výpis důvodové zprávy k usnesení Rady Olomouckého kraje č. UR/98/60/2016 Vyhodnocení kontrol hospodaření příspěvkových organizací Olomouckého kraje z oblasti Důvodová zpráva: V souladu se schváleným Vnitřním

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0007/11/Hir Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 5.9.2011 a 25.1.2012

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Inspektorát v kraji Vysočina. Mateřská škola Uhřínov Uhřínov 25. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Inspektorát v kraji Vysočina. Mateřská škola Uhřínov Uhřínov 25. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Uhřínov 594 41 Uhřínov 25 Identifikátor školy: 600 129 306 Termín konání inspekce: 24. říjen 2006 Čj: ČŠI 285/06-11 Signatura

Více

Vyhlášení rozvojového programu MŠMT Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na rok 2013

Vyhlášení rozvojového programu MŠMT Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na rok 2013 Vyhlášení rozvojového programu MŠMT Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na rok 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT ) vyhlašuje

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-683/12-H. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-683/12-H. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-683/12-H Název právnické osoby Mateřská škola Šonov vykonávající činnost školy: Sídlo: 549 71 Šonov 318 IČ: 71 003 231 Identifikátor:

Více

P R O T O K O L. Blanka Štemberová, Bc. Hana Špidlenová.

P R O T O K O L. Blanka Štemberová, Bc. Hana Špidlenová. Krajský úřad Libereckého kraje Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu P R O T O K O L č. j.: OŠMTS/52/11 Výtisk č.: 1 o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb.,

Více

Mateřská škola Studénka. Se sídlem Studénka Komenského 700 742 13 IČO 00848671.

Mateřská škola Studénka. Se sídlem Studénka Komenského 700 742 13 IČO 00848671. Mateřská škola Studénka Se sídlem Studénka Komenského 700 742 13 IČO 00848671. Povinně zveřejňované informace podle 5, odst. 1 zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Obsah Povinně zveřejňované

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Bukovice, IČ: 00653675 za rok 2014 Přezkoumání se uskutečnilo

Více