Zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012"

Transkript

1 Zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012 Domov pro seniory Iris, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace IČ:

2 I. ÚVOD Domov pro seniory Iris (dále jen Domov) poskytuje klientům nepřetržitou pobytovou službu, zahrnující především ubytování, stravování, pomoc při zvládání běžných činností a zdravotní péči. Služba je určena dvěma skupinám osob: Osobám se sníženou soběstačností zejména z důvodu věku, které jsou v nepříznivé sociální situaci a potřebují péči a podporu jiné osoby. Druhou skupinou jsou osoby v nepříznivé sociální situaci starší 40 let, které jsou z důvodu zdravotního stavu těžce či úplně závislé na pravidelné pomoci druhé osoby a tato pomoc jim nemůže být z jakéhokoliv důvodu zajištěna jinak. Sociální služba je poskytována na smluvním základě a je individuálně plánována. Na čtyřech odděleních je ubytováno 108 klientů, z toho 29 mužů. Počet žadatelů o službu několikanásobně převyšuje možnosti okamžitého přijetí, proto je vytvářen rejstřík žadatelů. Žádosti jsou na základě provedeného sociálního šetření hodnoceny komisí, která sestavuje aktuální seznam žadatelů. Domov intenzivně spolupracuje s dobrovolníky, převážně organizovanými v Adře. Předmětu činnosti je věnována třetí část zprávy. II. VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Ve druhé části jsou uvedeny přehledy o hospodářských ukazatelích roku 2012, včetně porovnání s předešlým obdobím. Část je členěna na deset kapitol: Základní ukazatelé, Náklady, Výnosy, Srovnání nákladů a výnosů , Neinvestiční příspěvky na provoz, Srovnání neinvestičních příspěvků na provoz , Investice, Zkrácená rozvaha, Hospodaření s fondy a Rozbor mezd. Komentáře ke konkrétním ekonomickým ukazatelům jsou pro přehlednost uvedeny hned za tabulkovou částí v jednotlivých kapitolách. V tabulkách kapitoly jsou údaje hlavní činnost, hospodářská činnost a celkem sjednoceny, protože Domov provádí pouze hlavní činnost. Ekonomická část zprávy je doplněna čtyřmi přílohami: č. 1 - Rozvaha, č. 2 - Výkaz zisku a ztráty, č. 3 - Příloha a č. 4 - Inventarizační zápis. 1. Základní ukazatelé (v tis. Kč) Ukazatel Plán 2012 k % hlavní činnost plnění 2 Porovnání skutečnost k index 2012/2011 Náklady celkem ,40 101, ,49 1,04 Výnosy celkem bez příspěvku ,64 103, ,31 1,06 Ztráta ,76 98, ,18 1,01 Příspěvek na provoz ,64 100, ,09 0,96 Zlepšený (zhoršený) HV x 259,88 x 947,91 0,27 % soběstačnosti 60% 61% x 60% x

3 Zlepšeného hospodářského výsledku dosáhl Domov především zvýšením výnosů z úhrad od klientů proti plánu. Zastupitelstvo města zvýšilo organizaci neinvestiční příspěvek o 836 tis. Kč, z toho 756 tis. Kč bylo určeno na dokrytí výpadku státní dotace MPSV a 80 tis. Kč činil účelový příspěvek na neodkladné stavební opravy. 2. Náklady (v Kč) Řádek výkazu zisku a ztráty, název položky, č. účtu Plán 2012 k % hlavní činnost plnění k hlavní činnost 1 Náklady celkem, z toho: , ,66 101, , 30 2 Spotřeba materiálu (ú 501) , ,27 99, ,05 z toho: knižní fond 0,00 0,00 0,00 x 3 Spotřeba energie (ú 502) , ,96 100, ,27 4 Opravy a udržování (ú 511) , ,60 100, ,80 5 Ostatní služby (ú 518) , ,09 95, ,67 z toho: honoráře 0,00 0,00 0,00 x 6 Mzdové náklady včetně odvodů (účty ) , ,17 102, ,00 7 Pokuty, penále, manka a škody (ú 541, 542, 547) 0,00 0,00 0,00 0,00 8 Odpisy dlouhodobého majetku (ú 551) , ,00 102, ,00 9 Náklady z DDM (ú 558) , ,88 89,76 0,00 10 Daň z příjmů a dodatečné odvody daně (ú 591, 595) 0,00 0,00 0, ,00 11 Ostatní náklady (5xx) , ,69 371, ,51 V roce 2012 byly celkové náklady přibližně o 1,4 mil. Kč vyšší než v roce 2011, růst byl patrný ve většině položek (např. energie, opravy, mzdy). Ve spotřebě materiálu jsou účtovány např. potraviny (2 977 tis. Kč), všeobecný materiál (1 274 tis. Kč), OOPP (60 tis. Kč), prádlo (440 tis. Kč obnova prostěradel, povlečení, přikrývek, polštářů), Položka Opravy a udržování byla čerpána malováním křídla B a krčku C (105 tis. Kč), opravami omítek, elektrické instalace a úpravami při změnách dispozičního řešení spojovacího krčku (84 tis. Kč). Dále byla položka čerpána opravami technologií, např. opravy výtahu si vyžádaly 33 tis. Kč, kuchyňské stroje 36 tis. Kč a opravy praček 56 tis. Kč, kdy největším nákladem byla výměna motoru pračky F 22. Spotřeba vody mírně poklesla, spotřeby plynu a elektrické energie zůstaly v podstatě na úrovni předchozího roku. Ceny za tyto energie vzrostly. V ostatních službách jsou účtovány např. veškeré revize (asi 71 tis. Kč), odvozy odpadů (83 tis. Kč), náklady na vzdělávání (154 tis. Kč), poplatky za telefony (49 tis. Kč) a dále softwarové služby (120 tis. Kč) či audit hospodaření (23 tis. Kč). Růst mzdových nákladů je způsoben především přijetím jedné sociální pracovnice v polovině roku, zvýšením platů pracovníků v sociálních službách (zvýšení odbornosti postup do vyšší platové třídy) apod. Číslo účtu 5xx zahrnuje např. cestovné (21 tis. Kč), odškodnění úrazu (5,5 tis Kč), akce klientů (17 tis. Kč) a povinný odvod do SR za nesplnění povinného podílu osob se zdravotním postižením (59 tis. Kč). Organizace nelikvidovala žádný dlouhodobý majetek, který nebyl plně odepsán. 3

4 3. Výnosy (v Kč) Řádek výkazu zisku a ztráty, název položky, č. účtu Plán 2012 k % hlavní činnost plnění k hlavní činnost 11 Výnosy celkem, z toho: , ,50 102, ,21 12 Výnosy z prodeje služeb (ú 602) , ,80 102, ,83 z toho: strava a pobyt klientů , ,00 102, ,00 příjmy za péči (PnP) , ,00 100, ,00 příjmy od zdrav. poj , ,80 105, ,83 ostatní , ,00 104, ,00 13 Výnosy z nároků na prostředky st. rozpočtu (ú 672) , ,00 100, ,00 14 Výnosy z nároků na prostředky ÚSC ,00 (ú 672) ,40 100, ,04 15 Výnosy z nároků na prostředky st. fondů (ú 673) 0,00 0,00 0,00 0,00 16 Výnosy z ostatních nároků (ú 674) 0,00 0,00 0,00 0,00 17 Ostatní výnosy (6XX) , ,30 140, ,34 18 Výsledek hospodaření po zdanění x ,84 x ,91 Rozhodujícím vlastním výnosem organizace jsou výnosy z prodeje služeb. Zásadní význam mají smluvní platby klientů za stravu, pobyt a poskytování péče (PnP), dalším výnosem jsou platby zdravotních pojišťoven. Účet 602 je naplňován také stravným zaměstnanců (242 tis. Kč) a příjmy za poskytování fakultativních služeb klientům (7 tis. Kč). 4. Srovnání nákladů a výnosů v letech Srovnání nákladů (v tis. Kč) Řádek výkazu zisku a ztráty, název položky, č. účtu k hlavní činnost k hlavní činnost 1 Náklady celkem, z toho: , , ,33 2 Spotřeba materiálu 5 306, , ,08 z toho: knižní fond 0,00 0,00 0,00 3 Spotřeba energie 2 078, , ,61 4 Opravy a udržování 2 020,65 463,40 301,02 5 Ostatní služby 574,45 570,59 506,25 z toho: honoráře 0,00 0,00 0,00 6 Mzdové náklady vč. odvodů , , ,98 7 Pokuty, penále, manka a škody 1,58 0,21 0,90 8 Odpisy dlouhodobého majetku 871,67 837,97 840,13 9 Náklady z DDM 0,00 0,00 0,00 10 Daň z příjmů a dodatečné odvody daně 0,00 0,00 0,00 11 Ostatní náklady 86,53 72,39 67,36 k hlavní činnost 4

5 4.2 Srovnání výnosů (v tis. Kč) Řádek výkazu zisku a ztráty, název položky, č. účtu k hlavní činnost k hlavní činnost 12 Výnosy celkem, z toho: , , ,55 13 Výnosy z prodeje služeb , , ,69 14 Výnosy z nároků na prostředky st. rozpočtu 5 721, , ,00 15 Výnosy z nároků na prostředky ÚSC 9 773, , ,22 16 Výnosy z nároků na prostředky st. fondů 0,00 0,00 0,00 17 Výnosy z ostatních nároků 0,00 0,00 0,00 18 Ostatní výnosy 1 463, , ,64 19 Výsledek hospodaření po zdanění 448,64 391,91 242,22 k hlavní činnost 5. Neinvestiční příspěvky na provoz (v Kč) Druh příspěvku Plán 2012 k přijato čerpáno rozdíl Porovnání skutečnost k index 2012/2011 Příspěvek zřizovatele na provoz , ,00 0, ,00 1,11 Příspěvek zřizovatele na odpisy , , , ,00 1,18 Účelový příspěvek zřizovatele , ,40 0, ,04 0,13 Granty SMO 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Příspěvek ze SR , ,00 0, ,00 0,85 Příspěvek z KÚ MSK 0 0,00 0,00 0, ,00 0,00 Upravený závazný ukazatel , , , ,04 0,96 Příspěvek od jiných subjektů 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Příspěvek z Úřadu práce 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Příspěvek celkem , , , ,04 0,96 6. Srovnání neinvestičních příspěvků na provoz v letech (v Kč) Druh příspěvku k k k Příspěvek zřizovatele na provoz , , ,00 Příspěvek zřizovatele na odpisy , , ,00 Účelový příspěvek zřizovatele ,00 0,00 0,00 Granty SMO 0,00 0,00 0,00 Příspěvek ze SR , , ,00 Příspěvek z KÚ MSK 0,00 0,00 0,00 Příspěvek od jiných subjektů 0,00 0,00 0,00 Příspěvek z Úřadu práce 0,00 0,00 0,00 Příspěvek celkem , , ,00 5

6 7. Investice 7.1 Investiční dotace (v Kč) Druh dotace Plán 2012 k přijato čerpáno rozdíl skutečnost k Porovnání index 2012/2011 Dotace od zřizovatele Dotace ze státního rozpočtu Dotace z KÚ MSK Upravený závazný ukazatel Dotace celkem Pořízené investice z investičního fondu (v tis. Kč) Pořízené investice z investičního fondu Plán 2012 k k index 2012/2011 Ekofinišer 47 47,27 x x Telefonní ústředna 49 48,88 x x Konvektomat ,48 x x Úprava terasy 60 60,00 x x Sprchová křesla Carendo x x 210,80 x Pořízené investice celkem ,63 210,80 1,8 Zdrojem investiční fondu organizace jsou odpisy majetku a převod daru z RF. V roce 2012 byl z fondu zakoupen především konvektomat do kuchyně a tím neprodleně vyřešena jeho havárie. Dále byl fond použit na zakoupení telefonní ústředny, ekofinišeru (drtiče použitých papírových mís do toaletních křesel) a na úpravu terasy. Pro přehled je uvedena také investice z předchozího roku (doplatek na zakoupení dvou sprchových křesel Carendo, kdy organizace získala dotaci KÚ MSK ve výši 200 tis. Kč). 7.3 Pořízené investice z dotací a z investičního fondu v letech (v tis. Kč) Zdroj financování investice k k k Z dotací od zřizovatele 0,00 0,00 0,00 Z dotací ze SR 0,00 0,00 0,00 Z dotací z KÚ MSK 0,00 0,00 0,00 Z vlastních zdrojů (investiční fond) 126,55 175,40 70,95 Pořízené investice celkem 126,55 175,40 70,95 V roce 2008 byla z investičního fondu zaplacena digitální společná TV anténa (105 tis. Kč) a studie na přístavbu Domova. V roce 2009 byla z fondu hrazena myčka nádobí (163,5 tis. Kč) a přepracování studie na přístavbu zpracování investičního záměru. V roce 2010 byla z fondu zaplacena sluneční markýza na terasu (61 tis. Kč) a opětovné přepracování investičního záměru na přístavbu dle požadavků dotačního řízení MPSV (10 tis. Kč). 6

7 8. Zkrácená rozvaha 8.1 Aktiva a pasiva (v tis. Kč) Aktiva Běžné období Pasiva Běžné období Dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 Majetkové fondy celkem ,31 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku 0,00 Finanční a peněžní fondy 3 012,16 Dlouhodobý hmotný majetek ,68 Výsledek hospodaření 259,88 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku ,91 Rezervy, dlouhodobé závazky 0,00 Zásoby celkem 286,29 Krátkodobé závazky celkem 3 248,98 Pohledávky celkem 1 102,36 v tom: účet 347 0,00 v tom: účet 346 0,00 účet 349 0,00 účet ,80 Bankovní výpomoci a půjčky 0,00 Finanční majetek celkem 5 271,91 Ostatní 0,00 Ostatní 0,00 Pasiva celkem ,33 Aktiva celkem , Pohledávky Většina pohledávek Domova k tvoří jen pohledávky do lhůty splatnosti - např. u zdravotních pojišťoven se jedná o 145 tis. Kč, provozní zálohy činí asi 296 tis. Kč a půjčky FKSP přibližně 210 tis. Kč. Výjimkou je pohledávka za VZP ve výši Kč. Jedná se o nedoplatek za únor až prosinec, kdy pojišťovna hradila jen zálohy, ale ne vykázanou péči. Nedoplatek za leden byl soudně vymožen. Další postup, dohoda s VZP o doplacení či žaloba, bude upřesněn do Závazky Závazky Domova k v celkové výši 3 248,98 tis. Kč tvoří pouze krátkodobé závazky do lhůty splatnosti. Většina těchto závazků souvisí s platy zaměstnanců a zákonným pojištěním, výjimkou je jen závazek organizace vůči dodavatelům (503 tis. Kč) a vůči klientům - vrátky za pobyt mimo ústav za prosinec a deponované prostředky z nevyřízených pozůstalostí (přibližně 57 tis. Kč). Od roku 2011 jsou v krátkodobých závazcích uváděny rovněž deponované hotovosti klientů (přibližně 238 tis. Kč). 8.4 Srovnání aktiv a pasiv v letech (v tis. Kč) Aktiva a pasiva k k k k Aktiva celkem , , , ,33 z toho: pohledávky 711,63 584,08 784,42 835,56 Pasiva celkem , , , ,33 Výsledek hospodaření 448,64 391,91 242,23 947,91 Všechny pohledávky Domova v přehledu byly vždy jen pohledávky do lhůty splatnosti. 7

8 9. Hospodaření s fondy 9.1 Hospodaření s fondy v roce 2012 (v tis. Kč) Fond odměn FKSP Rezervní fond účet 413 Rezervní fond účet 414 Zůstatek k ,38 828,77 554,39 118,81 556,76 Zdroje celkem: 250,00 185,82 697,91 16,00 916,31 ze zlepšeného VH 250,00 0,00 697,91 0,00 0,00 z darů 0,00 0,00 0,00 16,00 0,00 z dotací 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 základní příděl 0,00 185,82 0,00 0,00 0,00 ostatní 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 z odpisů 0,00 0,00 0,00 0,00 869,04 z jiných fondů 0,00 0,00 0,00 0,00 47,27 Použití celkem: 0,00 245,05 262,76 70, ,87 k provozním účelům 0,00 0,00 262,76 0,00 0,00 na účely FKSP 0,00 245,05 0,00 0,00 0,00 do jiných fondů 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 na investice 0,00 0,00 0,00 47,27 378,63 odvod zřizovateli 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 proúčtování odpisů 0,00 0,00 0,00 0,00 676,24 ostatní 0,00 0,00 0,00 23,04 0,00 Zůstatek k ,38 769,54 989,54 64,50 418,20 Investiční fond Fond odměn byl posílen ze zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2011, jehož rozdělení do fondů bylo schváleno usnesením Zastupitelstva města č. 1155/17 ze dne FKSP byl využíván v souladu s uzavřenou KS k příspěvkům na stravování, k poskytování darů k výročím, půjčkám a k poskytování příspěvku na penzijní připojištění zaměstnanců. Rezervní fond účet 413 byl posílen ze zlepšeného hospodářského výsledku. V souladu s Plánem činnosti na rok 2012 byla z této části fondu zakoupena polohovací křesla (50 tis. Kč), polohovací postele (49 tis Kč), nábytek (60 tis. Kč), dataprojektor (28 tis. Kč) a počítač (20 tis. Kč). Z fondu bylo rovněž zaplaceno rozšíření nabídky TV programů (37 tis. Kč) a podlahová krytina (12 tis. Kč). Rezervní fond účet 414 byl tvořen účelově určenými finančními dary. Z této části bylo převedeno do IF 47 tis. Kč na nákup ekofinišeru a zaplaceny pořádané kulturní akce pro klienty (17 tis. Kč) a zdravotnický materiál (6 tis. Kč). Použití Investičního fondu bylo popsáno v kapitole

9 9.2 Srovnání jednotlivých fondů v letech (v tis. Kč) Stav v jednotlivých letech Fond odměn FKSP Rezervní fond Investiční fond zdroje celkem 0,00 339,79 748,65 302,73 použití celkem 33,86 304,50 569,35 126, ,67 869,22 485,45 521,90 zdroje celkem 150,00 362,76 318,13 163,86 použití celkem 64,15 384,33 131,25 175, ,52 847,65 672,33 510,36 zdroje celkem 313,00 364,78 146,91 840,14 použití celkem 135,14 335,73 275,59 745, ,38 876,70 543,65 604,63 zdroje celkem 100,00 180,86 255, ,26 použití celkem 0,00 228,79 126, , ,38 828,77 673,20 556, Rozbor mezd 10.1 Ukazatel počtu zaměstnanců v letech Datum plánovaný Počet zaměstnanců skutečný evidenční skutečný průměrný evidenční přepočtený , , , , ,4 V roce 2012 nedošlo v počtu zaměstnanců k žádným podstatným změnám, jen v polovině roku byla přijata sociální pracovnice pro jednání se zájemci o sociální službu. Snížení počtu zaměstnanců bylo provedeno v roce 2010, kdy bylo zrušeno nepotřebné místo zdravotní sestry, byly sníženy některé částečné úvazky a byla pozastavena činnost nestátní psychiatrické ambulance. Průměrné procento pracovní neschopnosti v roce 2012 činilo 3,31, což představuje dnů nemocenské Členění mezd v roce 2012 (v tis. Kč) Mzda Plán 2012 k % plnění Skutečně vyplacené mzdy , ,70 102,19 v tom: mzdy z Úřadu práce 0,00 0,00 0,00 mzdy z fondu odměn 0,00 0,00 0,00 Mzdy zaměstnanců celkem , ,70 102,19 OON 120,00 114,00 94,97 9

10 OON byly čerpány uzavřením dohod o činnosti (vrátnice) Ukazatel průměrné mzdy v letech Kategorie zaměstnanců Prům. evid. přep. počet zaměstnanců Celkové mzdy v tis. Kč Průměrná mzda v Kč rok 2008 rok 2009 rok 2010 rok 2011 rok 2012 Prac. v soc. službách 39, , Sociální pracovníci 5, , Zdravotníci 13, , Zaměstnanci správy 2, , Dělníci 23, , Celkem 84, , Fluktuace zaměstnanců Kategorie zaměstnanců Průměrný evidenční počet zaměstnanců Celkový počet rozvázaných pracovních poměrů Důvody rozvázání pracovního poměru odchod do důchodu odchod ve zkušební době Pracovníci v soc. službách 39, Sociální pracovníci 5, Zdravotníci 13, Zaměstnanci správy 2, Dělníci 23, Celkem 84, ostatní Míra fluktuace dosáhla 4,74 % (rok 2011: 5,95%), což je druhá nejnižší v posledních patnácti letech (1997-2,97%). III. PŘEHLED ČINNOSTI Třetí část zprávy obsahuje především informace o činnosti Domova a je členěna na tři kapitoly: Vybrané sociální údaje, Uložené úkoly a Kontrolní činnost. Doplňují ji dvě přílohy: č. 5 Zhodnocení plánu činnosti za rok 2012, vč. vyjádření odvětvového odboru a č. 6 Zápisy z hodnocení hospodaření a činnosti za rok 2011 a I. pololetí Vybrané sociální údaje Domov má zaregistrovánu pouze službu dle 49 zákona č. 108/2006 Sb., tj. domov pro seniory. Jak již bylo uvedeno, služba je určena dvěma skupinám: Osobám se sníženou soběstačností zejména z důvodu věku, v nepříznivé sociální situaci a potřebující péči a podporu jiné osoby. Druhou skupinou jsou osoby v nepříznivé sociální situaci starší 40 let, které jsou z důvodu zdravotního stavu těžce či úplně závislé na pravidelné pomoci druhé osoby a tato pomoc jim nemůže být z jakéhokoliv důvodu zajištěna jinak. Zájemci o službu jsou informováni prostřednictvím informačních letáčků a průběžně aktualizovaných webových stránek a informace jsou rovněž uvedeny v informačním průvodci Statutárního města Ostravy (Komunitní plánování sociálních služeb Ostrava). 10

11 Každou první středu v měsíci jsou dny otevřených dveří od 9.00 do hodin a poté od do hodin. V této době poskytují sociální pracovníci zájemcům potřebné informace a v případě zájmu je provedou domovem. Následující tabulka je mírně upravena a slouží pro srovnání s předchozími roky, protože Domov má stále zaregistrovánu jen službu podle 49 (domov pro seniory). Kromě požadovaných údajů je také uveden počet klientů, kteří jsou omezení či zbavení způsobilosti k právním úkonům. Ukazatel Stav k kalendářního roku Kapacita zařízení Počet uživatelů celkem z toho: muži ženy s trvalým bydlištěm v Ostravě Průměrný věk uživatelů 75,4 74,2 75,1 74,8 75,6 Počet lůžkodnů Počet přijatých uživatelů ve sl. období Počet žádostí k přijetí z toho: počet nově přijatých žádostí od sledovaného roku Uživatelé podle stupně PNP: st. I st. II st. III st. IV Uživatelé bez PNP Uživatelé s psychiatrickou diagnózou Uživatelé se zdr. postižením a psych. dg. nesledováno 34 Uživatelé s komb. postižením bez psych. dg. nesledováno 33 Uživatelé s mentálním postižením (dříve s poruchou intelektu) Uživatelé se závislostí na alkoholu, kteří neodpovídají cílové skupině nesledováno 1 Uživatelé bez omezení pohybu Uživatelé částečně omezení v pohybu (dříve 29 mobilní s pomocí, případně pomůcky) Uživatelé úplně omezení v pohybu (dříve imobilní) Uživatelé, omezení či zbavení způsobilosti k právním úkonům Průměrný měsíční výdaj na lůžko % soběstačnosti organizace Uložené úkoly Při projednávání výsledků hospodaření za předešlá období neuložila rozborová komise organizaci žádné úkoly. Přístavba objektu nebyla zahrnuta do priorit na rok 2011, objem tis. Kč není uváděn ve 3. balíčku investičních akcí, financovaných EÚIB. Doporučení komise samosprávným orgánům města se týkalo převedení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2011 do fondů. Rozhodnutím Zastupitelstva města č. 1155/17 ze dne bylo do FO převedeno 250 tis. Kč a do RF 698 tis.kč. 11

12 3. Kontrolní činnost Pravidelnou kontrolní činnost vykonávají vedoucí zaměstnanci Domova. Jejich kompetence, četnost kontrol a způsob provádění je uveden v interní směrnici č. 2/09 o kontrolní činnosti, v předpisu č. 8/11 o účetnictví a interní směrnici č. 10/11 o účtování majetku klientů. V roce 2012 nezjistili vedoucí zaměstnanci žádné závažné nedostatky. Kromě každodenních neevidovaných kontrol bylo provedeno 169 kontrol s písemným záznamem: ředitel provedl 40 kontrol, vedoucí sociálního úseku šest, zástupce ředitele 10, vedoucí stravovacího úseku 85 kontrol a vedoucí sociálně - zdravotního úseku 28. VZP Ostrava zkontrolovala dne platby pojistného a dodržování ostatních povinností a neshledala žádné závady. KHS MSK provedla dne kontrolu stravovacího úseku a kromě odloupnuté malby v kuchyni nezjistila žádné nedostatky. OSSZ provedla dne kontrolu plnění povinností zaměstnavatele v oblastech nemocenského a důchodového pojištění. Nedostatky nebyly zjištěny. Odvětvový odbor provedl veřejnosprávní kontrolu vnitřního kontrolního systému. Byly zjištěny jen drobné nepřesnosti v záznamech o předběžné řídící kontrole. Zpracovali: Hana Demlová, Ivona Školová, Bc. Svatava Kolářová, DiS., RNDr. Oldřich Šeremek Ostrava, březen

13 příloha č. 6 ZÁPISY Z HODNOCENÍ HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI 13

14 příloha č. 5 ZHODNOCENÍ PLÁNU ČINNOSTI A VYJÁDŘENÍ ODVĚTVOVÉHO ODBORU 14

15 příloha č. 4 INVENTARIZAČNÍ ZÁPIS 15

16 příloha č. 1 ROZVAHA 16

17 příloha č. 2 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 17

18 příloha č. 3 PŘÍLOHA 18

Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek. za rok 2014

Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek. za rok 2014 Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek Roční zpráva o činnosti organizace za rok 2014 Zpracoval : Mgr.Vašíček Jindřich, statutární zástupce, ředitel DD Borohrádek e mail : vasicek@ddborohradek.cz

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331 STANOVISKO OŠMS ZK PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM ZA ROK 2012 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331 ÚVOD Základní umělecká škola Bojkovice je

Více

Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek

Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek Roční zpráva o činnosti organizace za rok 2010 Zpracoval : Mgr.Vašíček Jindřich, ředitel DD Borohrádek Podpis : e mail : vasicek@ddborohradek.cz

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů, rozbor hospodaření 2012

Zpráva o činnosti a plnění úkolů, rozbor hospodaření 2012 Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Hrabová, Reymontova 2a, příspěvková organizace 720 00 Ostrava-Hrabová, Reymontova 584/2a Telefon: 596 734 528, 596 734 202 e-mail: dd@ddhrabova.cz www.ddhrabova.cz

Více

Rozbor hospodaření za rok 2013

Rozbor hospodaření za rok 2013 Z P R Á V A O Č I N N O S T I A P L N Ě N Í Ú K O L Ů P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E Zpracovala: Ing. Alice Plachá, ekonom Schválil: Mgr. et Mgr. Břetislav Váca, ředitel Dne: 22. února 2014

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů, rozbor hospodaření 2010

Zpráva o činnosti a plnění úkolů, rozbor hospodaření 2010 Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Hrabová, Reymontova 2a, příspěvková organizace 720 00 Ostrava-Hrabová, Reymontova 584/2a Telefon: 596 734 528, 596 734 202 e-mail: dd@ddhrabova.cz www.ddhrabova.logout.cz

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů

Zpráva o činnosti a plnění úkolů Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 28. října 1598, 738 02, Frýdek-Místek tel.: 558 406 111, web: www.spsfm.cz, email: spsfm@spsfm.cz Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové

Více

V Ostravě dne 14.3.2012. PhDr. Svatopluk Aniol ředitel organizace

V Ostravě dne 14.3.2012. PhDr. Svatopluk Aniol ředitel organizace V Ostravě dne 14.3.2012 PhDr. Svatopluk Aniol ředitel organizace ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI Název organizace: Čtyřlístek centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace Sídlo

Více

15 let (1996-2011) Zpráva o činnosti příspěvkové organizace. za rok 2011

15 let (1996-2011) Zpráva o činnosti příspěvkové organizace. za rok 2011 15 let Provoz (1996-2011) Domova pro seniory Věstonická dotuje statutární město Brno ě Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2011 Domov pro seniory Věstonická, příspěvková organizace Věstonická

Více

Výroční zpráva. o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok

Výroční zpráva. o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Bruntál, příspěvková organizace, nám. J. Žižky 10 Výroční zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2009 zpracovali: Ing. Ladislav Konopka,

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014 Č. j.: ZUSBC/13/2015 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014 Zpracovala: Alena Kuchařová Předkládá: Mgr. Ondřej Langr ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zahrada DS Jenštejn 10.12.2012 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Část II: Hospodaření organizace za rok 2014 V souladu s 165 odst. 1 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Výroční zpráva. o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok. Ing. Ladislav Konopka ředitel školy. únor 2008

Výroční zpráva. o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok. Ing. Ladislav Konopka ředitel školy. únor 2008 Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Bruntál, příspěvková organizace, nám. J. Žižky 10 Výroční zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2007 zpracovali: Ing. Ladislav Konopka,

Více

Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Výškovická 2631, 700 30 Ostrava - Zábřeh

Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Výškovická 2631, 700 30 Ostrava - Zábřeh Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Výškovická 2631, 700 30 Ostrava - Zábřeh ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2005 Zpracovala: Ing. Radana Lančová Předkládá: Mgr.

Více

Domov důchodců Šumperk, příspěvková organizace U sanatoria 2631/25, 787 01 Šumperk, IČ 75004011. Výroční zpráva. o činnosti organizace za rok 2011

Domov důchodců Šumperk, příspěvková organizace U sanatoria 2631/25, 787 01 Šumperk, IČ 75004011. Výroční zpráva. o činnosti organizace za rok 2011 Domov důchodců Šumperk, příspěvková organizace U sanatoria 2631/25, 787 01 Šumperk, IČ 75004011 Výroční zpráva o činnosti organizace za rok 2011 V Šumperku dne 1. 3. 2012 Vypracoval: Kolektiv pracovníků

Více

Rozbor hospodaření za rok 2014

Rozbor hospodaření za rok 2014 Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Z P R Á V A O Č I N N O S T I A P L N Ě N Í Ú K O L Ů P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E Zpracovala: Ing. Alice Plachá, ekonom

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů, rozbor hospodaření 2013

Zpráva o činnosti a plnění úkolů, rozbor hospodaření 2013 Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Hrabová, Reymontova 2a, příspěvková organizace 720 00 Ostrava-Hrabová, Reymontova 584/2a Telefon: 596 734 528, 596 734 202 e-mail: dd@ddhrabova.cz www.ddhrabova.cz

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014. Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014. Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 V Melči dne 26.02.2015 Mgr. Jiřina Bejdáková ředitelka Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2014

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2014 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2014 1 1. Základní údaje organizace Název organizace : Nemocnice následná péče Ryjice Sídlo : Ryjice čp. 1, 403 31 Ústí nad Labem, Neštěmice IČO : 72753536,

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem. za rok 2010

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem. za rok 2010 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem (zpracovaná v souladu s článkem 18 Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly

Více

ZPRÁVA O HODNOCENÍ ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O HODNOCENÍ ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE ZA ROK 2014 ZPRÁVA O HODNOCENÍ ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE ZA ROK 2014 V Ostravě dne 16. 3. 2015 PhDr. Svatopluk Aniol ředitel organizace Obsah: I. Základní údaje II. Komentář 1. Plnění úkolů z hodnocení činnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Domova pro seniory Javorník, p. o za rok 2009. Domov pro seniory Javorník, p. o., Školní 104, 790 70 J a v o r n í k

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Domova pro seniory Javorník, p. o za rok 2009. Domov pro seniory Javorník, p. o., Školní 104, 790 70 J a v o r n í k Domov pro seniory Javorník, p. o., Školní 104, 790 70 J a v o r n í k VÝROČNÍ ZPRÁVA Domova pro seniory Javorník, p. o za rok 2009 Bc. Ludmila Robotková ředitelka Domova pro seniory Javorník V Javorníku

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Denní a pobytové sociální služby, p. o., Hradecká 2905, 470 06 Česká Lípa IČ: 482 82 961 ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Denní a pobytové sociální služby (DPSS), příspěvková

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 Praskova 399/8, 746 01 Opava, tel.: 553 621 580 ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Název: Sídlo organizace: Identifikační číslo: 47813121 ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 Střední škola

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů za rok 2007

Zpráva o činnosti a plnění úkolů za rok 2007 Zpráva o činnosti a plnění úkolů za rok 2007 Střední průmyslová škola, Karviná, příspěvková organizace Žižkova 1818, Karviná - Hranice SPŠ KARVINÁ A) Základní údaje o organizaci název školy: Střední průmyslová

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ. příspěvkové organizace k 31. 12. 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ. příspěvkové organizace k 31. 12. 2014 ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ příspěvkové organizace k 31. 12. 2014 Frýdek-Místek 24. 2. 2015 OBSAH: a) základní údaje o organizaci b) vyhodnocení plnění úkolů, pro které byla příspěvková organizace

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA PŘÍRODOVĚDNÁ A ZEMĚDĚLSKÁ NOVÝ JIČÍN

STŘEDNÍ ŠKOLA PŘÍRODOVĚDNÁ A ZEMĚDĚLSKÁ NOVÝ JIČÍN STŘEDNÍ ŠKOLA PŘÍRODOVĚDNÁ A ZEMĚDĚLSKÁ NOVÝ JIČÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2009 A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI ZÁKLADNÍ INFORMACE Název Střední škola přírodovědná a zemědělská,

Více

Zpráva o činnosti školy za rok 2014

Zpráva o činnosti školy za rok 2014 Zpráva o činnosti školy za rok 2014 Frýdecká 689/30, 737 01 Český Těšín Obsah A) Základní údaje o škole... 4 1. Charakteristika školy... 5 2. Studijní obory... 5 3. Učebny... 7 4. Přehled oborů vzdělání,

Více

Příloha č.1 k Výroční zprávě Domova Březiny, p.o., za rok 2012. Poskytovaná služba domov se zvláštním režimem. 1. Popis zařízení

Příloha č.1 k Výroční zprávě Domova Březiny, p.o., za rok 2012. Poskytovaná služba domov se zvláštním režimem. 1. Popis zařízení Příloha č.1 k Výroční zprávě Domova Březiny, p.o., za rok 2012 Poskytovaná služba domov se zvláštním režimem 1. Popis zařízení Domov Březiny v Petřvaldě je tvořen komplexem čtyř ubytovacích pavilonů a

Více