Výroční zpráva o činnosti školy (školní rok )

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy (školní rok 2012 2013)"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 10, KUTNOHORSKÁ 36 Vroční zpráva o činnosti šoly (šolní ro ) podle 10, odstavce 3) Záona č. 561/2004 Sb. o předšolním, záladním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a podle 7 Vyhlášy MŠMT č. 15/2005 Sb., ve znění pozdějších novel, terou se stanoví obsah vroční zprávy a náležitosti dlouhodobch záměrů, vročních zpráv a vlastního hodnocení šoly, vydává tuto vroční zprávu Mgr. Jana Hindlsová, ředitela šoly.

2 OBSAH 1.Záladní údaje o šole 3 2.Zhodnocení šolních vzdělávacích programů pro záladní vzdělávání 4 3.Jazyové vzdělávání a jeho podpora 4 4.Pedagogičtí pracovníci - odborná valifiace podle záona 5 č. 563/2004 Sb., o pedagogicch pracovnících 5 5.Věová strutura pedagogicch pracovníů 5 6.Další vzdělávání pedagogicch pracovníů 5 7.Počet zapsanch dětí pro šolní ro 2010/2011 a odladů šolní docházy 5 8.Hodnocení činnosti šolních družin a lubů 5 9.Poradensé služby šoly 7 10.Spolupráce s rodiči a ostatními partnery, včetně mezinárodní spolupráce, 8 mimošolní ativity 11.Účast šol v rozvojovch a mezinárodních programech Zušenosti s péčí o nadané žáy Polytechnicá vchova Přípravné třídy, zušenosti s integrací a dalším začleňováním dětí ze 13 sociálně znevhodněného prostředí do ZŠ 15.Vzdělávání cizinců a příslušníů národnostních menšin, počet dětí 13 cizinců ze států EU a ostatních států, zušenosti s integrací a dalším začleňováním dětí cizinců do prostředí ZŠ 16.Environmentální vchova Multiulturní vchova Prevence riziového chování Žáci s trvalm pobytem v jiném raji Další údaje o ZŠ podle Vyhlášy č.15/2005 ve znění pozd.předpisů Údaje o vsledcích vzdělávání žáů Údaje o vsledcích inspeční činnosti provedené ČŠI Záladní údaje o hospodaření šoly Údaje o zapojení šoly do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Údaje o předložench a šolou realizovanch projetech 19 financovanch z cizích zdrojů 20.6Údaje o spolupráci s odborovmi organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úolů ve vzdělávání Přílohy 20 2

3 1.Záladní údaje o šole Název: Záladní šola Praha 10, Kutnohorsá 36 Sídlo: Kutnohorsá 36/58, Praha 10 Dolní Měcholupy Charateristia šoly: Naše šola je neúplnou záladní šolou s 1.stupněm ZŠ na oraji Prahy 10, její součástí je šolní družina. Je jedinou šolou, terou zřizuje Městsá část Praha Dolní Měcholupy. V současné době máme 102 žáů v pěti třídách v pěti postupnch ročnících. Šola nabízí široé spetrum zájmové činnosti primárně pro žáy šoly. Vua v zájmovch roužcích probíhá ve spolupráci s agenturou Kroužy, něteré roužy zřizuje sama šola. V naší nabídce máme rouže florbalu, eramiy, vtvarnch techni, počítačů, lub desovch her, roužy míčovch her. Vuu angličtiny obohacuje anglic šolní lub. Vize a poslání naší šoly Chceme bt šolou, terá bude posytovat tvůrčí, tvořivé a podnětné prostředí všem našim žáům, chceme bt přátelsou a vstřícnou šolou pro všechny. Znalost angličtiny považujeme za zálad vzdělání a chceme našim žáům posytnout co nejširší možnosti, ja ho zísat. Uplatněním činnostního učení ve vuce vedeme žáy samostatnosti v uvažování i jednání. Ve šole systematicy budujeme přátelsé a bezpečné prostředí, ve terém se aždé dítě může projevit. Máme propracovan systém péče o děti se specificmi poruchami učení, velice úzce přitom spolupracujeme s pedagogico psychologicou poradnou a se speciálním pedagogem. Doážeme ale motivovat i děti nadané, důazem jsou pravidelné účasti našich žáů v obvodních, pražsch, ale i celorepubliovch olech vědomostních i dovednostních soutěží. Náš systém volnočasovch ativit a zájmovch roužů doáže posytnout dětem dostatečně široé spetrum zájmové činnosti. Priority: Při stanovení priorit respetujeme profilaci šoly, její tradice a dlouhodobé zušenosti pedagogicého sboru s inovativním přístupem vyučovacímu procesu. Naše priority jsme shrnuli do něolia bodů. Přátelsé, tvůrčí a podnětné prostředí pro všechny Naučit se učit se Znalost anglicého jazya - nedílná součást záladního vzdělání Každ člově je jedinečn a v něčem vyniá Zřizovatel: Městsá část Praha - Dolní Měcholupy, Dolnoměcholupsá 37/168, Praha 10 Údaje o vedení šoly: Útvary šoly a funční místa V čele šoly jao právního subjetu stojí statutární zástupce šoly - ředitela šoly. Šola se člení na první stupeň, šolní družinu, úse provozní. Řízení šoly ompetence: Statutárním orgánem šoly je ředitela. Ostatní vedoucí pracovníci šoly - ve šole nejsou jmenováni další vedoucí zaměstnanci, pouze dva zaměstnanci pověření vedením, a to úseu šolní družiny a úseu 3

4 nepedagogicch pracovníů. Kontaty: tel.: , , fax: , Šolsá rada: Má šest členů dva zástupce zřizovatele, dva zástupce z řad pedagogicch pracovníů šoly a dva zástupce z řad záonnch zástupců nezletilch žáů. Poslední volby proběhly v říjnu Členové šolsé rady se pravidelně scházejí na řádnch schůzách, spolupracují s vedením šoly. 2. Zhodnocení šolních vzdělávacích programů pro záladní vzdělávání Ve šole probíhá vyučování podle Šolního vzdělávacího programu pro záladní vzdělávání Tvořivá šola. Šolní vzdělávací program Tvořivá šola vychází z programu Tvořivch šol, ale je obohacen o vuu anglicého jazya od 1. ročníu. Vychází z principů činnostního učení, a ta tempo vuy se přizpůsobuje schopnostem žáů ve třídě, činnostní charater vuy podporuje soustředění žáů na vuu, podněcuje zájem žáů o učení. V letošním šolním roce jsme provedli revizi šolního vzdělávacího programu v návaznosti na úpravu Rámcového vzdělávacího programu. Většinu upravovanch oblastí již náš šolní vzdělávací program naplňoval, přesto jsme se rozhodli dílčí úpravy zapracovat přímo do šolního vzdělávacího programu, neřešit tuto sutečnost formou dodatu pro lepší přehlednost celého programu. Proto od vstoupí v platnost nov šolní vzdělávací program. 3. Jazyové vzdělávání a jeho podpora počet učitelů cizích jazyů v členění na učitele s odbornou valifiací a bez odborné valifiace: 100 % s odbornou valifiací počet rodilch mluvčích 0 Žáci učící se cizí jazy jao povinn předmět Žáci učící se cizí jazy jao nepovinn předmět I. stupeň I. stupeň AJ Ativity pořádané v rámci jazyového vzdělávání v angličtině: Projet Halloween vystoupení žáů v rámci Dne otevřench dveří a doprovodn program pro děti místní mateřsé šoly Pravidelné tematicé projetové úoly na shrnutí gramatiy a slovní zásoby Seznamování s různmi druhy slovníů a způsoby obohacování slovní zásoby elearningov urz etwinning Ativity pořádané v rámci jazyového vzdělávání v češtině: Celá šola čte dětem celoroční projet Čtení pomáhá - charitativní interativní portál na podporu čtenářsé gramotnosti pro děti pravidelné čtenářsé dílny zaměřené na práci s textem a souvislou mimočítanovou četbu, vedení čtenářsého deníu niha měsíce pravidelné referáty o nize v rámci hodiny čtení 4

5 divadelní představení žáovs divadelní festival ve Strašnicém divadle pravidelné návštěvy Bibliobusu a jarní čtení v paru pořádané nihovnicí pro 1. třídu i šolní družinu Pasování prvňáů na čtenáře práce s odbornmi texty, vyhledávání informací (encylopedie, internet) příprava referátů, jejich prezentace projet třídy Uaž a vyprávěj prezentace oblíbené věci, domácího mazlíča účast na mezinárodní onferenci Dětsá resba, začáty psaní materiály zísané na semináři spolu s prezentací předány všem vyučujícím onference Fraus pro učitele 1. stupně ZŠ 4. Pedagogičtí pracovníci (odborná valifiace podle záona č. 563/2004 Sb., o pedagogicch pracovnících, ve znění pozdějších předpisů nioli aprobovanost) počet (fyz. osoby) Věová strutura pedagogicch pracovníů ped. prac. celem S odbornou valif Bez odborné valif. Vě 30 a méně a více počet (fyz.osoby) DVPP počet pedagogicch pracovníů, teří si doplňují odbornou valifiaci 0 počet účastníů průběžného vzdělávání 5 průměrná déla vzdělávání na 1 účastnía 20 hodin zaměření vzdělávání uvést nejčetněji zastoupené - etwinning, metodicé semináře, semináře pro oordinátora ŠVP 7.Počet zapsanch dětí pro šolní ro 2013/2014 a odladů šolní docházy Počet zapsanch dětí pro šolní ro 2013/ Počet odladů šolní docházy 3 8. Hodnocení činnosti šolní družiny Ve šolním roce pracovala šolní družina ve čtyřech odděleních, do terch bylo celem zapsáno 83 dětí z 1. až 5. ročníu. Do oddělení ranní družiny v době od 7,00 do 7,40 docházelo průměrně 9 dětí, tři odpolední oddělení byla obsazena tato: 1. oddělení 28 dětí, 2. oddělení 27 dětí, 3. oddělení 29 dětí. V průběhu celého šolního rou plnily děti navštěvující šolní družinu úoly celoroční hry s názvem Putování s veselm vláčem. Úoly byly zaměřené především na rozvoj tmové práce a ooperativních dovedností a dotly se všech oruhů znalostí a dovedností, teré děti ve šole zísávají. Náročnost jednotlivch zadání byla přizpůsobena věu soutěžících a složení jednotlivch supin. 5

6 Vedle tematicy zaměřené celoroční hry se děti pod vedením vychovatele věnovaly odpočinovm činnostem (stolní hry dle vběru žáů, četba, individuální hry, práce se stavebnicí), rereačním činnostem (pohybové ativity na dětsém a sportovním hřišti, pohybové soutěže sáání v pytli, Hoď a vyhraj - soutěž mezi 1. a 2. oddělením v hodu na oš, vycházy do oolí, pobyt v blízém lesoparu) a přípravě na vyučování. Většina dětí ze šolní družiny navštěvovala taé něter ze zájmovch roužů, teré probíhaly v odpoledních hodinách. Činnost šolní družiny byla dále obohacena o ace, teré v souladu s cíli šolního vzdělávacího programu pro šolní družinu i šolního vzdělávacího programu pro záladní vzdělávání vhodně rozvíjely zájmy, znalosti i ompetence žáů. (viz závěrečn seznam). Po celou dobu pobytu dětí ve šolní družině dbaly vychovately na vytváření dobrch vztahů v dětsém oletivu, na spolupráci starších a mladších žáů při společnch acích všech oddělení. Vychovately šolní družiny dohlížely taé na dodržování pitného režimu, stravovacích návyů a upevňovaly u žáů záladní hygienicé návyy. Šolní družina během celého rou velmi úzce spolupracovala s různmi partnery. Všechny vychovately pravidelně omuniovaly s rodiči žáů, onzultovaly s nimi vchovné otázy i individuální potřeby dětí. Rodiče byli pravidelně informováni o všech acích, teré šolní družina pořádala, na webovch stránách šoly mohli sledovat taé průběh většiny z nich. V rámci podpory čtenářsé gramotnosti zvaly vychovately šolní družiny opět hosty z řad rodičů a prarodičů, aby dětem předčítali ze své oblíbené dětsé nížy. Děti ze všech oddělení navštěvovaly šolní nihovnu a děti 2. oddělení v rámci odpoledního programu pravidelně docházely do Bibliobusu Městsé nihovny. Důležitm partnerem byla opět agentura Kroužy, terá pro šolní děti pořádala odpolední zájmové ativity. I ve šolním roce probíhala vborně spolupráce s MP. Městs strážní, pan Zumr, hned na začátu šolního rou připomněl dětem během besedy zásady bezpečného chování, v rámci služby dbali příslušníci MP o bezpečnost dětí na přechodu před šolou. Šolní družina spolupracovala taé s místním SDH exurze do hasičsé zbrojnice a prohlída hasičsé techniy byla spojena s vyhlášením vsledů vtvarné soutěže Požární ochrana očima dětí. Ve šolní družině při všech činnostech respetovaly vychovately individuální potřeby dětí - děti s vyhraněnmi zájmy navštěvovaly pravidelně šolní nihovnu a internetovou avárnu, taé dětem ze sociálně znevhodněného prostředí a cizincům byla ve šolní družině věnována individuální péče. Vychovately pomáhaly těmto žáům s přípravou na vyučování, s rozvojem slovní zásoby, systematicy opravovaly u cizinců vslovnost. V rámci svch činností se šolní družina věnovala i environmentální vchově. Děti byly vedeny hospodárnému zacházení s papírovm materiálem, šetření vodou i energiemi. Samozřejmostí bylo opět třídění odpadu, boxy na plasty a papír jsou umístěny přímo ve šolní družině. Správné chování oolí a volné přírodě si děti upevňovaly během vycháze do paru v oolí šoly a během pobytu v blízém lesoparu. Na téma Co do přírody nepatří vytvořily děti plaát, e terému nasbíraly předměty během tematicé vycházy. Taé polytechnicá vchova se uplatňuje v činnostech šolní družiny. Žáci pravidelně pracují s různmi druhy stavebnic, navštěvují roužy vtvarnch techni a eramiy. Multiulturní vchova se pravidelně promítá do činnosti šolní družiny při péči o žáy cizince. Vychovately nejen pomáhají těmto žáům začlenit se do většinového oletivu, ale vedou jejich spolužáy zájmu o cizí zvylosti, sváty, upevňují s nimi záladní slovní zásobu, správnou vslovnost cizích jmen apod. 6

7 K prevenci riziového chování vede soustavná práce s dětsmi oletivy ve všech odděleních šolní družiny, budování dobrch sociálních vztahů i naplňování minimálního preventivního programu šoly. Žáci jsou taé podporováni ve svch zájmech, mohou volit z široé nabídy volnočasovch ativit, činnost šolní družiny nabízí i pravidelnou možnost sportovního vyžití. Ace šolní družiny: Beseda se strážníem MP Sportujeme pro zdraví sportovní odpoledne Čtení s rodiči (pí.bartošová) Čtení s rodiči (pí.sobová) Draiáda vtvarná soutěž Návštěva Bibliobusu MK Vánoční posezení spojené se čtením rodičů 9.1. Kouzelníci ouzelnicé interativní představení Superfarmář - šolní olo stolní hry Masopustní arneval 8.3. Požární ochrana očima dětí vtvarná soutěž Nejrásnější raslice vtvarná soutěž 3.4. Čtení s rodiči (pí.vančurová) Morče přednáša o chovu morčat Exurze do hasičsé zbrojnice, vyhlášení vsledů vtvarné soutěže Co do přírody nepatří tematicá vycháza do oolí šoly Beseda s nihovníy MK, rozvoj čtenářsé gramotnosti Vlet do svíčárny Šestajovice Kuličov turnaj Závěrečná disotéa, vyhlášení vsledů celoroční hry 9. Poradensé služby šol (vchovné poradenství, poradenství volbě povolání, činnost speciálních pedagogů a šolních psychologů - jejich počet, spolupráce s PPP, SPC, policií ČR, psychology, sociálními odbory, rodiči, případně dalšími subjety) Počet speciálních pedagogů a psychologů 0 Vchovné poradenství Ve šolním roce 2012/2013 probíhaly na půdě šoly pravidelně v intervalu cca dvou měsíců schůzy vyučujících s psycholožou a speciální pedagožou, během terch se řešily onrétní vuové, popř. vchovné problémy dětí v péči spádové pedagogicopsychologicé poradny. Služeb spádové PPP využívalo v tomto šolním roce 11 žáů šoly. Část těchto žáů vytipovaly speciální pedagoža a psycholoža ze spádové PPP během depistáže, terou provedly na onci prvního čtvrtletí ve druhém ročníu. Všem dětem, teré byly v péči poradny, byla ze strany vyučujících věnována individuální péče a taé onzultace s rodiči těchto žáů probíhaly atuálně podle potřeby. Žádn z žáů nepracoval podle individuálního vzdělávacího plánu, byly ale dodržovány poyny spádové PPP, ja s těmito žáy pracovat, aby mohli v rámci danch podmíne dosahovat co nejlepších vsledů. Žáci pátého ročníu měli jao ažd ro možnost absolvovat testy studijních předpoladů, teré jim mohly pomoci při vběru další šoly. Žáem šoly byl jeden chlapec z DD Radost, třídní učitela spolupracovala s jeho líčovou vychovatelou ta, aby se minimalizovaly vuové i vchovné problémy tohoto žáa. Pro šolní ro 2013/2014 byla nově navázána spolupráce s SPC Starostrašnicá, teré má v péči 7

8 žáyni budoucí první třídy. Díva bude integrována na žádost maty a doporučení SPC a se šolní docházou jí bude pomáhat asistent pedagoga 10. Spolupráce s rodiči a ostatními partnery, včetně mezinárodní spolupráce, mimošolní ativity Šola navazuje spolupráci s organizacemi, jejichž činnost pomáhá rozvíjet občansé povědomí žáů v různch oblastech života. Spolupracujeme se/s: zřizovatelem a šolsou radou rodiči žáů Policií ČR a Městsou policií (preventivní programy v rámci MPP Mlad cylista, Bezpečně na silnici, mobilní dopravní hřiště); spádovou PPP ( diagnostia, pravidelné onzultace), místní mateřsou šolou(společné ace, návštěvy), místním sborem dobrovolnch hasičů(vtvarná soutěž PO očima dětí, návštěva ŠD), spádovou šolou Kvalitní vchovně vzdělávací proces spočívá v úzé spolupráci se zřizovatelem, šolsou radou a s rodiči, proto je jednou z našich priorit úzá spolupráce a otevřená omuniace s těmito subjety. S rodiči probíhají informativní schůzy během celého rou. Pravidelné informace průběžně po cel ro jsou předávány prostřednictvím žáovsch níže a na třídních schůzách, respetive onzultačních hodinách ve složení žá rodič učitel.. O dění ve šole jsou záonní zástupci žáů informováni taé prostřednictvím webovch stráne šoly případně něterch tříd. Kromě vše uvedench partnerů jsme spolupracovali např.: FK Dolní Měcholupy, pan Kožíše a pan Bartončí doprovod na obvodní olo Mc Donald s Cup Česá oalice proti tabáu preventivní program Neuřáta Toulcův dvůr eologicé programy Divadelní představení NKP Vyšehrad Mise Vyšehrad interativní divadlo a program PedF UK Praha Matematicé putování soutěž pro žáy 5. st. ZŠ ZŠ Jeseniova sportovní soutěže Kinderiáda a Aprílov běh Dům UM sportovní soutěže McDonald s Cup a Preventan Cup, Atletic trojboj ZŠ Křimicá a ZŠ gen. Janouša florbalov turnaj ZŠ Petrovice návštěva pro žáy 5. ročníu, přátels zápas Židovsé muzeum - interativní multiulturní program Chanua Mensa Logicá olympiáda Městsá nihovna pravidelné vpůjčy v bibliobusu Rescue Servis instrutáž první pomoci COFET, a.s. soutěž SAPERE vědět, ja žít, zdrav životní styl ZŠ Veronsé náměstí Matematicá soutěž Zdatn matemati ZŠ Uheln trh matematicá soutěž Uaž co umíš ZŠ Kodaňsá Pythagoriáda, Matematicá olympiáda Planetárium Praha Pozorujeme oblohu, Pohyby Země Divadlo B. Polívy Uhříněves Štědrej večer nastal Pražs hrad - Hra na hrad Svaz bojovníů za svobodu beseda o Pražsém povstání, pietní at u pomníu Další subjety jsou uvedeny v následujícím přehledu a v části Hodnocení činnosti šolní družiny. 8

9 Mimošolní ativity: V tomto šolním roce šola pořádala nebo zprostředovala pořádání následujících volnočasovch ativit: Kroužy: rouže Počet dětí Florbal 20 Keramia 17 PC 10 Vtvarné techniy 26 Desové hry 8 Míčové hry 15 Anglic šolní lub 8 Věda nás baví 11 Celem 109 Z uvedené tabuly je zřejmé ( 109 přihlášench žáů ze 102 žáů šoly), že většina žáů šoly se zapojila do ativit pořádanch šolou, něteří navštěvovali i více nabízench roužů. Nabída volnočasovch ativit byla rozmanitá a byla vhodnou alternativou pro žáy, ja ativně trávit voln čas. Další šolní a mimošolní ativity shrnuje následující tabula: Září Měsíc Den Popis ace Říjen Listopad Prosinec 13. Návštěva planetária - Pozorujeme oblohu 5. roční 17. Beseda s městsm strážníem ve šolní družině 26. Kinderiáda sportovní dopoledne pro žáy ročníu 27. Mise Vyšehrad návštěva Vyšehradu 4.,5. roční 10. Neuřáta - preventivní program, 4. a 5. roční 16. Eologicé sdružení Konilec - Tajemství lesa, 2. roční 12. Preventivní program Vítej na palubě! - 1., 3. a 4. roční 18. Návštěva planetária - Pohyby Země, 5. roční 31. Halloween vystoupení žáů ročníu, představení pro děti MTŠ 2. Městsá nijhovna Divadlo poháde - Kocoure Modroočo, 2. roční 7. Eologicé sdružení Podhoubí - Vliv dopravy na ovzduší, 3. roční 9. Eologicé centrum Toulcův dvůr - Mléčná dráha, 5. roční 14. Návštěva žáů 1. třídy v MTŠ 22. Strašnicé divadlo - Královsá moudrost, 3. roční 28. Projet Uaž a vyprávěj, 3. roční 1. Sobotní Vánoční dílna 5. Miulášsá pro spolužáy 5. roční 7. Městsá policie - Dopravní vchova, roční 11. Židovsé muzeum - Chanua, 5. roční 9

10 Leden Únor Březen Duben Květen 12. Vánoční posezení ve šolní družině 14. Tis odznáčů, 1., 3. a 4. roční 18. Strašnicé divadlo - Vánoční sříte, 2. roční 19. Divadlo B. Polívy -Štědrej večer nastal, 1., 3., 4. a 5. roční 21. Vánoční zpívání, turnaj v dámě - Den otevřench dveří 9. Kouzelníci, představení pro šolní družinu 23. Návštěva dětí z MTŠ v 1. třídě 23. Matematicá olympiáda, ZŠ Kodaňsá, 5. roční 25. Neuřáta - preventivní program, 4. a 5. roční 7. Zahájení plavecého vcviu, 3. a 4. roční 11. Vlastnosti vzduchu, pousy, 3. roční 13. O pyšné čarodějnici, loutové divadlo, roční 15. Začarovan ruh chudoby, 4. roční 27 Karneval ve šolní družině 28. Turnaj ve vybíjené - finále, 4. a 5. roční 6. Projet Uaž a vyprávěj, 2. roční 8. Návštěva v ZŠ Petrovice, 5. roční 8. Eologicé centrum Toulcův dvůr - Velionoce, 4. roční 22. Hra na Hrad, 5. roční 3. Projet pro předšoláy Těšíme se do šoly 10. Projet pro předšoláy Těšíme se do šoly 10. Morče, náš amarád - přednáša ve šolní družině 15. Eologicé centrum Konilec, Proč je pro nás vzduch důležit, 1. roční 16. Eologicé centrum Konilec, Proč je pro nás vzduch důležit, 2. roční 17. Projet pro předšoláy Těšíme se do šoly 17. EC Konilec, Vliv dopravy na ovzduší, 4. roční 17. Toulcův dvůr, Kro za roem vodním toem, 5. roční 17. Exurze šolní družiny do místní hasičsé zbrojnice 19. Den Země celošolní projet 24. Projet pro předšoláy Těšíme se do šoly 24. Městsá policie - Mlad cylista, dopravní hřiště, 4. a 5. roční 26. Čes odboj, setání s pamětníem, 4. a 5. roční 7. McDonald s Cup, turnaj ve fotbale, 5. roční 10. Kurz první pomoci, 5. roční 14. Pythagoriáda, matematicá soutěž, 5. roční 15. Projet Uaž a vyprávěj, 1. roční 15. Uaž, co umíš, matematicá soutěž, 5. roční 10

11 Červen 16. Matematicé putování, matematicá soutěž, 5. roční 21. Slavia, atletic trojboj 22. Strašnicé divadlo, Žáovs festival, roční 23. Dopravní soutěž Mladch cylistů, 5. roční 24. Kurz první pomoci, 3. a 4. roční 31. Kurz první pomoci, 1. a 2. roční, Florbalov turnaj - šolní olo 5. Dopravní soutěž Mladch cylistů - rajsé olo, 5. roční 10. Schůza rodičů budoucích prvňáů, 17, Šolní vlet - záme Sychrov, 1. a 2. roční 12. Přednáša Městsé policie, 4. a 5. roční 12. Vlet šolní družiny - svíčárna Šestajovice 14. Čtení v paru, Městsá nihovna - bibliobus, 1. roční 14. Rozloučení s 3. třídou, 3. roční 14. Kuličov turnaj dvojic 19. Závěrečná disotéa ve šolní družině 21. Šolní vlet, 5. roční, záme Konopiště 21. Šolní vlet, 4. roční, IQ Par Liberec 26. Pasování prvňáů na čtenáře, rozloučení s 5. třídou Mezinárodní spolupráce Logicá olympiáda pořádaná Mensou ČR Matematic loan Tati mezinárodní matematicá soutěž Genius Logicus mezinárodní matematicá soutěž Čtení pomáhá - charitativní interativní portál na podporu čtenářsé gramotnosti pro děti SAPERE- vědět, ja žít mezinárodní soutěž pod záštitou MŠMT o zdravém životním stylu 1. místo v rajsém ole zísali žáci 5. třídy 11. Účast šol v rozvojovch a mezinárodních programech Účast v mezinárodních soutěžích Matematic loan, Tati, Genius logicus 12,Zušenosti s péčí o nadané žáy Nadanm žáům je věnována individuální péče v hodinách ve stejném rozsahu, ja je tomu u žáů se specificmi poruchami učení. V hodinách je využívána forma vnitřní diferenciace zařazováním problémovch úloh, teré přeračují rozsah záladního učiva. Učitelé respetují osobnostní zvláštnosti těchto žáů. Těmito způsoby a formou prodlouženého vladu jsou připravováni i zájemci o studium na víceletch gymnáziích nebo žáům umožňujeme změřit si své síly v různch soutěžích, ať již sportovních, vtvarnch, matematicch. Jednou tdně mají žáci možnost navštěvovat informační centrum šoly, de jsou jim pod pedagogicm vedením doporučovány rozšiřující programy. Nedílnou součástí celého procesu s nadanmi žáy je jejich vchova toleranci a ochotě pomáhat slabším, snažíme se tedy je vychovávat rovnému přístupu e všem spolužáům. Konrétní projety uplatňované v jednotlivch třídách: 11

12 Třídní soutěže v rámci projetu Rozhodni se sám Matematicá miniolympiáda, Počítám s chutí, sudou Diferenciace a rozšiřující úoly v hodinách česého a anglicého jazya (Rozhodni se sám) Matematicé soutěže Genius Logicus, Matematic loan, Tati, Matematicé putování, Logicá olympiáda, Zdatn matemati, Uaž co umíš, MO, Pythagoriáda, Chrudima Soutěž Hravě žij zdravě (1. místo v rajsém ole), SAPERE (1. místo v oresním ole) Sportovní soutěže PreventanCup, McDonald s Cup, Kinderiáda, Aprílov běh, Atletic trojboj Vtvarné soutěže: Požární ochrana očima dětí, Strašidla ze mlejna a oolí, Svět očima dětí. Žáům vyšších ročníů nabízíme v rámci sebevzdělávání i možnost e-learningové vuy, příladem je např. urz zdravé vživy Hravě žij zdravě, jehož se zúčastnili žáci 5. třídy. Běžnou metodu využívanou ve třídě je vyhledávání informací na internetu v rámci hodin přírodovědy, vlastivědy a informatiy, práce na rozšiřujících projetech v rámci přírodovědy a vlastivědy a zapojení do projetu Čtení pomáhá na podporu a rozvoj čtenářsé gramotnosti u dětí. Účast v soutěžích: soutěž pořadatel/působnost účastníci Nejlepší umístění vtvarná Požární očima dětí ochrana Strašidla ze mlejna a oolí Hasičs sbor hl.m. Prahy/pražsá Nadační fond Jičín + časopisy Sluníčo a Mateřídouša Svět očima dětí Ministerstvo vnitra + Ministerstvo obrany matematicé Žáci 1. třídy a děti ŠD Žáci třídy Žáci třídy Logicá olympiáda Mensa ČR/celostátní třída Genius Logicus Mezinárodní soutěž třída 1 žá 100% úspěšnost Tati Mezinárodní soutěž třída 10 zúčastněnch tmů Matematic loan Mezinárodní soutěž třída Matematicé putování Pedagogicá UK/celostátní faulta 5.třída 4. místo Zdatn matemati ZŠ Veronsé náměstí 5.třída dvě 1.místa, 2.místo Matematicá olympiáda Jednota česch 5.třída matematiů a fyziů Uaž, co umíš ZŠ Uheln trh 5.třída 1. místo Pythagoriáda Jednota česch matematiů a fyziů 5.třída 1.místo v obvodním ole 3.místo Chrudima ZŠ Luavice 5.třída 1.,2.,3. místo 12

13 sportovní Kinderiáda Obvodní olo třída 5. místo v běhu na 60m Aprílov běh ZŠ Jeseniova, P třída 2. místo v ategorii Preventan Cup Mc Donald s Cup Dům Um - obvodní soutěže pro P10 a 15 Dům Um - obvodní soutěže pro P10 a třída 4. místo v OK 4. a 5.. třída 5. místo Florbalov turnaj o MČ Praha Dolní třída 1. místo pohár starosty Měcholupy ve Dolních Měcholup spolupráci se ZŠ Atletic trojboj soutěž družstev ostatní Dům Um - obvodní soutěže pro P10 a roční 6. místo Sapere vědět, ja žít MŠMT 5. třída 1. místo v rajsém ole Dopravní soutěž Policie ČR/obvodní mladch cylistů olo, rajsé olo Hravě žij zdravě STOB (společnost stop obezitě) třída 1. místo v OK 4. místo v rajsém ole 5. třída 1. místo v rajsém ole 13. Polytechnicá vchova (volitelné předměty, roužy, ) Krouže vtvarné techniy mimo jiné rozvíjí i polytechnicou vchovu. 14. Přípravné třídy, zušenosti s integrací a dalším začleňováním dětí ze sociálně znevhodněného prostředí do ZŠ Šola nezřizuje přípravné třídy vzhledem tomu, že v obci není omunita sociálně slabch občanů, pro jejichž děti se přípravné třídy zřizují. Děti sociálně nezralé, term je doporučeno docházet do přípravnch tříd, mohou rodiče dovážet do sousední Dubče či Uhříněvsi. Žáům ze sociálně znevhodněného prostředí je věnována individuální péče nejen v hodinách, ale i po vyučování, a to ve spolupráci s vychovatelami šolní družiny, teré se jim při přípravě na vyučování individuálně věnují, nebo s nimi po vyučování pracují třídní učitely. Ve spolupráci s DD Radost bylo tato individuálně pečováno o jednoho žáa. Rovněž pro tyto žáy platí možnost navštěvovat jednou tdně informační centrum šoly, ve terém jsou jim pod vedením učitelů doporučovány programy s cílem posílit jejich vědomosti a pracovní návyy, ale mají možnost i individuálního doučování v rámci IVP. Spolupráce s DD Radost - pravidelné onzultace s líčovm vychovatelem v rámci třídních schůze a onzultací, případné telefonicé intervence s vychovatelem, návštěva DD Radost v rámci jejich Dne otevřench dveří Spolupráce s rodiči ve spolupráci s PPP s PhDr. B. Kulovou a Mgr. Zindrovou byli žáci potřebující speciální péči soustavně sledováni a jejich speciální potřeby jednou 13

14 měsíčně onzultovány s vyučujícími, případně s rodiči. Postupně byly děti vedeny ativnímu zapojení do šolní práce a samostatnosti při plnění úolů a zodpovědnosti za vlastní práci. 15. Vzdělávání cizinců a příslušníů národnostních menšin, počet dětí cizinců ze států EU a ostatních států (podle jednotlivch zemí), zušenosti s integrací a dalším začleňováním dětí cizinců do prostředí ZŠ Ve šolním roce 2012/13 navštěvovali naši záladní šolu 4 žáci ze států mimo Evropsou unii. Žáům byla věnována individuální péče přímo v jednotlivch hodinách, dle potřeb jim byly zadávány individuální úoly s cílem prohloubit jejich vyjadřovací schopnosti a obohatit jejich slovní zásobu. Taé vychovately šolní družiny věnovaly těmto žáům zvšenou péči, ať už při vypracovávání domácích úolů nebo při běžné onverzaci ( správné tvary slov, vslovnost ). Vyučující i vychovately ŠD dbaly taé na bezproblémové začleňování žáů cizinců do dětsého oletivu, na spolupráci těchto dětí s ostatními spolužáy a vytvářely příležitosti, aby žáci cizinci mohli své spolužáy seznámit s ulturou a zvyy svch zemí. Ve šolním roce 2012/2013 byla taé navázána užší spolupráce s organizací META, terá zprostředovala šole ontat na tlumočnici do vietnamštiny. Tlumočnice byla přítomna u něolia schůze, během terch se projednávaly vzdělávací potřeby dítěte, jehož záonn zástupce nehovořil česy. Opět byly rodičům dětí ze států mimo EU nabídnuty letní urzy česého jazya, teré META pravidelně pořádá. Státy mimo EU - počty žáů: Mongolso 1, Vietnamsá socialisticá republia 3 Státy mimo EU Počet žáů (2011/2012) Vietnamsá socialisticá republia 3 - Čínsá lidová republia 2 - Mongolso 2-14 Státy EU 16. Environmentální vchova Environmentální vchova je pravidelně v průběhu celého šolního rou součástí vuy předmětů prvoua, přírodověda a vlastivěda. Ve jmenovanch předmětech se objevují témata dotající se ochrany přírody, zdrojů energií, chráněnch území a chráněnch druhů rostlin a živočichů, třídění odpadů apod. Vedle toho je vchova ochraně životního prostředí aždodenní součástí života šoly žáci jsou vedeni šetření vodou i energiemi, v aždé třídě jsou boxy na třídění odpadu (plasty a papír). Naše šola je taé už něoli let zapojena do eologicého projetu Recylohraní. Taé ve šolním roce 2012/2013 proběhl u příležitosti Dne Země celošolní projet, ter byl ve všech ročnících doplněn o vuové programy, teré proběhly během dubna. Vuové programy 1. až 4. ročníu byly zaměřené na vzduch, jeho ochranu a na souvislost vality ovzduší a dopravy. Žáci 5. ročníu se vydali do Toulcova dvora na program o vodě. Mluvili o tom, ja voda utváří rajinu a ja fungují vodní biotopy. Jeden onrétní - místní poto - taé důladně prozoumali. Šolní projet byl věnován ochraně ovzduší, vzduchu jao taovému, zdravému dchání... Za dopoledne všichni žáci prošli čtyřmi dílnami, ve terch se tomuto tématu věnovali v různch souvislostech.

15 V jedné z dílen zoumaly děti vzduch jao látu. Doázaly si, že vzduch olem nás opravdu je, že zabírá prostor, že udrží i těžé předměty, že se jím šíří vůně a zvu. Ve druhé dílně si ti starší připomněli, ja funguje dchací soustava, a ti mladší se s ní podrobně seznámili.třetí dílna byla vtvarná a žáci vytvářeli velé supinové práce na téma ochrany vzduchu. V poslední dílně si děti uvědomovaly souvislost mezi valitou vzduchu olem nás a dopravou - zjišťovaly, oli aut projede za onrétní časov úse po Kutnohorsé ulici. Vsledy byly pro mnohé velmi převapivé. Opět jsme taé spolupracovali s něolia eologicmi centry. Již tradičně navštívili naši žáci vybrané programy v Toulcově dvoře, poračovali jsme ve spolupráci s eocentrem Podhoubí a využili jsme i nabídu pracovních materiálů sdružení Tereza. 17.Multiulturní vchova V tomto šolním roce navštěvovali naši šolu čtyři žáci ze států mimo Evropsou unii. Žáům je věnována individuální péče, viz bod 15. Žáci jsou i pravidelnmi návštěvníy šolní nihovny, nihy jim pomáhají vybírat v souladu s individuální jazyovou propedeutiou třídní učitely. Jazyové ompetence těchto žáů jsou v souladu se šolními požadavy rozvíjeny i ve šolní družině. Třídní učitely spolupracují s rodiči s cílem zajistit jednotn postup zejména při zvládání učiva. V oblasti tlumočení spolupracujeme s občansm sdružením META. Celoročním celošolním projetem je projet Celá šola čte dětem, při níž žáci vyšších ročníů předčítají žáům z první třídy na poračování vždy jednu nihu. Žáci první třídy si postupně vytvářejí obrázovou podobu nihy. Na onci šolního rou naopa přečtou žáci prvního ročníu ostatním spolužáům pohádu a jsou jimi pasování na čtenáře. Tento projet rozvíjí ooperaci mezi všemi žáy šoly, navzájem je sbližuje. Zároveň rozvíjí čtenářsé dovednosti a i žáci cizinci si upevňují své sebevědomí pocitem sounáležitosti a utvrzením se v tom, že učivo zvládají jao ostatní. V rámci MKV v období česch svátů se čeští žáci pravidelně v jednotlivch třídách seznamují s paralelou oslav v jinch zemích. Vedle tradiční česé lidové písně a hudby poznávají lidovou i současnou cizí hudbu, tradiční pormy a zvyy. Pedagogové rozvíjejí smysl pro respet a solidaritu mezi žáy navzájem, upevňují sociálně zdravé vztahy, pouazují na způsob spolupráce mezi odlišnmi ulturami. Prostřednictvím MKV se prohlubují i mezilidsé vztahy ve šole, vztahy mezi šolou a rodinou. Projet Uaž a vyprávěj rovněž posiluje MKV. Žáci představí ostatním žáům šoly i rodičům svůj oblíben předmět, zvíře, osobu, apod. a vyprávějí o něm. Následně odpovídají na otázy publia. V neposlední řadě je MKV využívána v hodinách anglicého jazya, ve terch se žáci seznamují i s cizími reáliemi, tradicemi, zvyy. Jao přílad celošolního projetu je aždoroční Halloween party nejen pro žáy šoly, ale i pro veřejnost a děti mateřsé šoly. Žáci 5. třídy navštívili v Židovsém muzeu interativní pořad Chanua. 18.Prevence riziového chování V naší práci jsme vycházeli z plánu minimální prevence pro šolní ro 2012/13. Stanovené cíle jsme se snažili naplnit v průběhu celého rou. V oblasti vzdělávání pedagogicch pracovníů v oblasti prevence riziového chování šolní metodiča prevence doončila specializačním studiu pro šolní metodiy prevence při PPP pro Prahu 1,2 a 4. Pravidelně se taé zúčastňovala schůze ŠMP v PPP Praha 10. Spolu s vchovnou poradyní absolvovala seminář pořádan PPP Jabloňová ve spolupráci se společností META zaměřen na integraci žáů vietnamsé národnosti ze sociálně znevhodněného prostředí. Další seminář, terého se metodiča prevence zúčastnila, byl 15

16 seminář zaměřen na otázy právní odpovědnosti učitelů při vuce ve šole i mimošolních acích. V oblasti spolupráce s rodiči romě pravidelnch třídních schůze a onzultačních hodin, při terch jsme opět nabídli i účast dítěte, proběhly všechny plánované Dny otevřench dveří, během terch se rodiče zapojili společně se svmi dětmi do ací šoly. Případné ázeňsé přestupy jsme řešili bezprostředně za účasti rodičů nebo záonnch zástupců dítěte Všichni pedagogové pravidelně spolupracují s naší šolní psycholožou PhDr. Kulovou ze spádového specializovaného poradensého pracoviště PPP pro Prahu 10 a na pravidelnch onzultacích probírají atuální vchovné a vuové problémy onrétních žáů, případně domlouvají další roy ve spolupráci s rodiči a speciálním pedagogem. Při integraci žáyně druhé třídy vietnamsé národnosti jsme systematicy spolupracovali se společností META a jejich tlumočnicí. Těžištěm naší práce v oblasti nespecificé prevence riziového chování je vchova dětí e zdravému sebevědomí a e zdravm vztahům s vrstevníy. Pravidelná a systematicá je práce třídních učitelů s třídními oletivy, ve teré se zaměřují na vytváření pozitivních vztahů mezi žáy a zapojovaní všech dětí do projetů, v terch se rozvíjejí jejich sociální ompetence ( projety Uaž a vyprávěj, Den Země, Celá šola čte dětem, Sříte Měcholupáče a jiné). Na začátu šolního rou si děti pod vedením třídní paní učitely stanovují pravidla svého vlastního eticého odexu a ta se pa i snaží dodržovat cel ro. Žáci 1., 3. a 4. třídy zhlédli motivační interativní divadelní představení Vítej na palubě zaměřené na vztahy mezi dětmi a pravidla společensého chování. V rámci vchovy dobrovolnictví se žáci šoly opět zapojili do charitativního projetu Čtení pomáhá. Bezproblémov přechod žáů 5. třídy na druh stupeň šolní docházy usnadnila i návštěva celé třídy na ZŠ Petrovice, am se něteří žáci chystají, a přátels zápas v přehazované a florbalu, ter jsme tam sehráli. Šolní družina a strutura volnočasovch ativit při naší šole velmi intenzivně pomáhá dětem smysluplně využívat svůj voln čas. Zapojení dětí do odpoledních roužů pořádanch šolou nebo agenturou Kroužy je stále vysoá. Další důležitou stránou naší práce je vchova bezpečnému chování v oolním světě a prevence riziového chování v dopravě. Všechny třídy prošly přednášou MP Praha na toto téma (bezpečnost při cestě do šoly, bezpečnost v dopravě). Městs strážní navštívil tradičně i šolní družinu se svou besedou o zásadách bezpečnosti doma i venu. Všichni žáci šoly absolvovali instrutáž První pomoci (společnost Rescue Servis). Od třetí třídy se děti zapojily taé do programu Mlad cylista a absolvovaly přednášu o pravidlech bezpečnosti v silničním provozu (MP Praha) a praticou vuu na mobilním dopravním hřišti a test z dopravních předpisů (taé MP Praha). Na závěr celoročního urzu DV obdrželi žáci 4. a 5. ročníu Cylistic průaz. Celou vuu završila účast družstva 5. třídy na Obvodním ole DSMC pro Prahu 10 a 15 a postup do rajsého ola, de družstvo obsadilo čtvrté místo. Vznamnou součástí naší preventivní strategie je taé vchova e zdraví a zdravému životnímu stylu, terá je zapracována v učivu prvouy a přírodovědy. Všechny děti absolvovaly už tradičně urz Zdravé zuby. Dále žáci 5. třídy absolvovali interativní internetov urz Hravě žij zdravě, zaměřen na zdravou vživu a prevenci poruch příjmu potravy, a obsadili 1. místo v rajsém ole. Taé se zapojili do soutěže SAPERE vědět ja žít o zdravé stravě a zdravém životním stylu, terou pořádá Cofet. a.s. pod záštitou MŠMT, a postoupili až do rajsého ola. V oblasti specificé prevence žáci 4. a 5. ročníu prošli programem Česé oalice proti tabáu zaměřen prevenci ouření Neuřáta. V interativním programu, ter měl dvě části a byl hrazen z dotace MČ Praha 15, se žáci seznámili s negativními důsledy ouření a naučili se záladní techniy, ja se vyhnout ouření a ja odolat naléhání vrstevníů. Otázce 16

17 bezpečného využívání internetu, sociálních sítí a mobilního telefonu a prevenci yberšiany se věnovali hlavně učitelé informatiy v hodinách. V průběhu rou pedagogové hodnotili dopad jednotlivch ací a programů minimální prevence na žáy a jejich případné zařazení do dalších let. Taé jsme už pravidelně v červnu provedli stručné dotazníové šetření mezi dětmi ročníu. Z omentářů vyplvá, že obecně děti oceňují ladně jednotlivé programy. Nejlépe hodnoceny byly tradičně sportovní ace, terch jsme se zúčastnili nebo teré jsme pořádali, děti uváděly, že je velmi baví hry, netradiční pohybové ativity a ace vuy mimo šolu. Velmi ladn ohlas měl i projet Den Země a vua na mobilním dopravním hřišti zaončená předáním Cylisticého průazu. Taé žáy velmi potěšily úspěchy v soutěžích (Dopravní soutěž mladch cylistů a Hravě žij zdravě). Obecně lze říci, že se děti do všech programů ativně zapojovaly a spolupracovaly. 19. Žáci s trvalm pobytem v jiném raji raj počet žáů celem z toho nově přijatí K r a j J i h o č e s J i h o m o r a v s K a r l o v a r s V y s o č i n a K r ál o v é h r a d e c L i b e r e c M o r a v s o sl e z s Další údaje o ZŠ, teré považujete za důležité (naplňování cílů a priorit apod.) Údaje o vsledcích vzdělávání Učivo ve všech ročnících bylo probráno, osvojené poznaty byly v průběhu rou pravidelně procvičovány, upevňovány, znalosti žáů byly pravidelně prověřovány formami odpovídajícími věovm zvláštnostem a speciálním schopnostem jednotlivch žáů podle Klasifiačního řádu šoly. Rodiče byli pravidelně seznamováni s vsledy práce svch dětí prostřednictvím onzultací a žáovsch níže. O l o m o u c P a r d u b i c P l z e ň s S t ř e d o č e s Ú s t e c Z lí n s VÝSLEDKY KALIBRO Testování ve srovnávacích testech Kalibro pro žáy 3. ročníu se zúčastnili žáci ve všech testovanch oblastech, tj. v česém jazyce, v matematice, v anglicém jazyce a v prvouce. Vsledy za třídu a jejich srovnání s ostatními žáy 3. třídy v ČR i v regionu Praha v jednotlivch oblastech vyplvají z tabuly: Tabula srovnání průměrné úspěšnosti žáů 3. ročníu Prům. úspěšnost za třídu Prům. úspěšnost ČR 17 Prům. úspěšnost Praha Nejlepší vslede

18 Čes jazy a čtení za třídu 79,9% 71,1 76,3 93,20% Matematia 69,9% 60,2 66,1 100% Prvoua 73,0% 69,3 74,0 89,80% Přírodovědn zálad 64,7 60,5 66,1 82,6 % Anglic jazy 74,5% 66,6 72,4 90,30% Z tabuly vyplvá, že vsledy našich žáů 3. ročníu se pohybují romě prvoučného učiva nad průměrem v ČR i Prahy. Vsledy v prvoučném učivu jsou vša letos už lepší, a proto je třeba hned od prvního ročníu tomuto učivu věnovat pozornost ta, aby toto učivo prolínalo a bylo upevňováno i v ostatních předmětech dle jeho charateru. Kalibro 5. třída VÝSLEDKY KALIBRO Testování ve srovnávacích testech Kalibro pro žáy 5. ročníu se zúčastnili všichni žáci ve všech testovanch oblastech, tj. v česém jazyu, v matematice, v anglicém jazyu, humanitním záladu i v přírodovědném záladu. Vsledy za třídu a jejich srovnání s ostatními žáy 5. třídy v ČR i v regionu Praha v jednotlivch oblastech vyplvají z tabuly: Tabula srovnání průměrné úspěšnosti žáů 5. ročníu Prům. úspěšnost Prům. úspěšnost za třídu ČR Čes jazy a čtení Prům. úspěšnost Praha 71,2% 67,3% 70,1% 94,9% Matematia 58,8% 49,2% 54,7% 94,2% Humanitní zálad 72,2% 68,2% 72,1% 88,2% Přírodovědn zálad 66,4% 63,1% 65,0% 90,7% Anglic jazy 75,6% 65,9% 70,9% 90,7% Nejlepší vslede za třídu Z další tabuly vyplvá, oli žáů třídy z celového počtu testovanch dosáhlo nadprůměrnch vsledů v jednotlivch oblastech: Tabula počtu žáů s nadprůměrnmi vsledy v jednotlivch oblastech Čes jazy a čtení Matematia Humanitní zálad Přírodovědn zálad Anglic jazy

19 Z tabule jednoznačně vyplvá, že vsledy našich žáů 5. ročníu se pohybují nad průměrem v ČR. Za zvlášť vyniající považujeme vsledy testů v matematice, což svědčí o valitě vuy matematiy a matematicé gramotnosti na naší šole. Dále jsou vyniající i vsledy v anglicém jazyce Údaje o vsledcích inspeční činnosti provedené Česou šolní inspecí V tomto šolním roce nebyla provedena inspeční činnost ČŠI Záladní údaje o hospodaření šoly Záladní údaje o hospodaření šoly za alendářní ro 2012 jsou obsaženy v Příloze č. 1. Záladní údaje o hospodaření za alendářní ro 2013 jeho 1. pololetí, jsou obsaženy v Příloze č. 2. Obě tabuly uvádějí hospodaření naší příspěvové organizace s prostředy ze všech zdrojů, a to MHMP, Městsé části Praha Dolní Měcholupy, z doplňové činnosti, příspěvů na provoz šolní družiny vybranch od rodičů žáů, jinch zdrojů. Zpráva o hospodaření za ro 2012 byla schválena na zasedání Zastupitelstva MČ Praha Dolní Měcholupy dne a MHMP ji přijal bez připomíne, zpráva o hospodaření za 1. pololetí 2012 byla odevzdána ÚMČ dne a MHMP ji přijal bez připomíne Údaje o zapojení šoly do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního vzdělávání Šola nepořádá žádné vzdělávací urzy Údaje o předložench a šolou realizovanch projetech financovanch z cizích zdrojů V tomto období nebyly realizovány žádné projety Údaje o spolupráci s odborovmi organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úolů ve vzdělávání Šola nespolupracuje s těmito organizacemi. Spolupráce s ostatními partnery viz bod Přílohy 1. Příloha č. 1 Tabula hospodaření s finančními prostředy za ro 2012 Příloha č.2 - Tabula hospodaření s finančními prostředy za 1.pololetí rou 2013 Příloha č.3 Vroční zpráva O posytování informací podle záona č. 106/1999Sb. o svobodném přístupu informacím za období Vroční zpráva byla projednána pedagogicou radou šoly dne Vroční zpráva byla předána e schválení šolsé radě dne Šolsá rada schválila vroční zprávu dne

20 Příloha č.1 Vyúčtování hospodaření pro ÚMČ Praha 10 Dolní Měcholupy Záladní šola Kutnohorsá Praha 10-Dolní Měcholupy Ro: 2012 období: 1-12 ř. Rozpis vnosů (v tis. Kč) stát. dotace ÚMČ P10 MRZ celem HČ DČ 1 Přijaté dotace celem z toho: investiční dotace 3 - neinvestiční granty 4 MRZ (=tžby, potrav., ostatní) Čerpání FO, RF Pronájmy (=vnosy VHČ celem) 7 Vnosy celem ř. Rozpis náladů (v tis. Kč) stát. dotace ÚMČ P10 MRZ celem HČ DČ 8 Materiál (účet 501) z toho: učebnice učební pomůcy potraviny 12 Energie (účet 502) z toho: eletřina plyn vodné teplo 17 Materiál a energie celem (ř.8 + ř.12) Opravy a údržba (účet 511) z toho: obecní majete (z invest. dotace) 20 Služby (účet 518) Oprava a služby celem (ř.18 + ř.20) Mzdové nálady (účet 521) Sociální pojištění (účet ) Sociální nálady (účet ) Odpisy DNM a DHM (účet 551) 26 Daň z příjmu (účet ) 27 Ostatní nálady z toho: ostatní nálady /investice/ 29 Nálady celem (ř.17 + ř.21 až 27) Hospodářs vslede (ř.7 - ř.29) V Praze dne Vypracoval: Marcela Motyčová tel.:

Výroční zpráva o činnosti školy (školní rok 2013 2014)

Výroční zpráva o činnosti školy (školní rok 2013 2014) ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 10, KUTNOHORSKÁ 36 Výroční zpráva o činnosti šoly (šolní ro 2013 2014) podle 10, odstavce 3) Záona č. 561/2004 Sb. o předšolním, záladním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 10, KUTNOHORSKÁ 36/58 VÝROČNÍ ZPRÁVA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 10, KUTNOHORSKÁ 36/58 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 10, KUTNOHORSKÁ 36/58 VÝROČNÍ ZPRÁVA (školní rok 2004-2005) Zpracovala: Mgr. Jana Hindlsová, ředitelka školy Praha 2005 OBSAH 1. Název školy 2. Zřizovatel 3. Charakteristika školy

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Vyhodnocení programu

Vyhodnocení programu Příloha č. 4 Vyhodnocení programu. Číslo rozhodnutí Poskytovatel dotace Program Název organizace Adresa organizace, email, web Statutární orgán Poskytnutá dotace 9/579 Česká republika Ministerstvo školství,

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad

Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad Čj.: 56/2015 Spisový znak: ŘŠ 2/4 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014-2015 Část I. Základní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy 384 73 Stachy 253 Identifikátor školy: 600 063 046 Termín konání inspekce: 11.

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace Hlavní 25 742 83 Olbramice

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška Identifikace Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Adresa školy: Kpt. Jaroše 612, 432 01 Kadaň Ředitelka školy: Bc. Diana Roubová

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace Hlavní 25 742 83 Olbramice

Více

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU Základní škola, Znojmo, náměstí Republiky 9 KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU Školní rok 2015/2016 Vypracovala: Mgr. Kamila Sobotková MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) Školní rok: 2015/2016

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

OBSAH. Úvodní slovo. Lidé v Jahodě. Rodinné centrum Jahůdka. NZDM Jahoda. NZDM Džagoda. Terénní program. Dobrovolníci. Soukromá mateřská škola Jahoda

OBSAH. Úvodní slovo. Lidé v Jahodě. Rodinné centrum Jahůdka. NZDM Jahoda. NZDM Džagoda. Terénní program. Dobrovolníci. Soukromá mateřská škola Jahoda OBSAH 2 3 4 6 8 10 12 14 16 18 22 23 24 25 Úvodní slovo Lidé v Jahodě Rodinné centrum Jahůda NZDM Jahoda NZDM Džagoda Terénní program Dobrovolníci Souromá mateřsá šola Jahoda Ace pro všechny Účetní zpráva

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola, Chrast, U pošty 5, 538 51 Chrast Plán práce výchovného poradce Škola pracuje podle školního vzdělávacího programu Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí Školní rok 2013/2014

Více

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY vydaný na období 2013-2015 Ředitelka školy vydává v souladu s 24 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů a

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy

Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Částka: 4/2005 Sb. Datum účinnosti: 11. ledna 2005 Včetně novely č. 225/2009 Sb. s

Více

Plán školy školní rok 2010/2011

Plán školy školní rok 2010/2011 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace. Plán školy školní rok 2010/2011 Organizace práce školy vychází z těchto bodů: I. Zvyšovat

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-884/09-A. Na Balabence 800. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-884/09-A. Na Balabence 800. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-884/09-A Název školy: Základní škola, Praha 9 Libeň, Na Balabence 800 Adresa: Na Balabence 800, 190 00 Praha - Libeň Identifikátor: 600

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Modelový systém podpory integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v běžných ZŠ

Modelový systém podpory integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v běžných ZŠ Modelový systém podpory integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v běžných ZŠ Projekt realizovaný v rámci JPD 3, spolufinancovaný ESF, státním rozpočtem ČR a rozpočtem HMP Cílem je vytvořit

Více

OBSAH. Slovo ředitelky 1. Klub pro rodinu Jahůdka 2. NZDM Jahoda 4. NZDM Džagoda 6. Terénní program 8. Soukromá mateřská škola 10.

OBSAH. Slovo ředitelky 1. Klub pro rodinu Jahůdka 2. NZDM Jahoda 4. NZDM Džagoda 6. Terénní program 8. Soukromá mateřská škola 10. VZ 12 O OBSAH Slovo ředitely 1 Klub pro rodinu Jahůda 2 NZDM Jahoda 4 NZDM Džagoda 6 Terénní program 8 Souromá mateřsá šola 10 Dobrovolníci 12 Lidé v Jahodě 13 Ace pro všechny 14 Účetní zpráva 16 Kontaty

Více

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog 1 STŘE DNÍ Š KO LA PRO F. ZDEŇKA MATĚ J ČKA O STRAVA - PO RUBA, 17. LISTO PADU 1123, PŘÍS PĚVKO VÁ O RG ANIZACE Škola je komplexem plně bezbariérových objektů

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH Škola vyhledává a rozvíjí talent a mimořádné nadání žáků. Při zjištění mimořádného nadání žáků spolupracuje s poradenským pracovištěm a na základě závěrů odborného

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, p.o. Anežky České 702/17, 400 07 Ústí nad Labem Ústecký kraj IČ 44 55 54 74

Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, p.o. Anežky České 702/17, 400 07 Ústí nad Labem Ústecký kraj IČ 44 55 54 74 Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, p.o. Anežky České 702/17, 400 07 Ústí nad Labem Ústecký kraj IČ 44 55 54 74 Závěrečné hodnocení Rozvojového programu MŠMT Zajištění podmínek základního

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 EVROPSKÁ UNIE I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Naše škola je zapojena do systémového projektu ministerstva

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TUPOLEVOVA Dobratická 525, 199 00 Praha Letňany, odloučené pracoviště MŠ Havířovská 476, Praha 9 tel.: 286 920 533, e-mail: reditel@tupolevka.cz, http:// www.tupolevka.cz

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 6. Hodnocení žáků 6.1 Zásady klasifikace a hodnocení hodnocení žáka je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu a je komplexním posouzením prospěchu a chování žáka klasifikace je jednou z forem

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

Vý roč ní zprá vá o č innosti s kolý

Vý roč ní zprá vá o č innosti s kolý Vý roč ní zprá vá o č innosti s kolý VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015 (č.j. 107/2015) Základní škola a mateřská škola Skalsko, okres Mladá Boleslav Vážení přátelé, dostává se Vám do rukou výroční zpráva o činnosti

Více

IV. Školní učební plán

IV. Školní učební plán IV. Školní učební plán a) Východiska: Rámcový učební plán, který stanoví vzdělávací oblasti, vzdělávací obory a jejich minimální časové dotace a zároveň stanoví povinnou časovou dotaci pro jednotlivé stupně

Více

Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011

Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Číslo rozhodnutí 5515 066 11 Poskytovatel dotace Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ochrana a tvorba životního prostředí Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2013/2014

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2013/2014 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Základní škola a Mateřská škola Neznašov Neznašov 29, 373 02 Neznašov. Výroční zpráva za školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Neznašov Neznašov 29, 373 02 Neznašov. Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Neznašov Neznašov 29, 373 02 Neznašov Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Charakteristika školy Naše škola se nachází v centru obce Neznašov, 3 km od Týna nad Vltavou.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Dražice, okr. Tábor, 391 31 Dražice Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Škola:

Více

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rumburk, Vojtěcha Kováře 85/31, okres Děčín. Adresa: Vojtěcha Kováře 85/31, 408 01 Rumburk

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rumburk, Vojtěcha Kováře 85/31, okres Děčín. Adresa: Vojtěcha Kováře 85/31, 408 01 Rumburk Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Rumburk, Vojtěcha Kováře 85/31, okres Děčín Adresa: Vojtěcha Kováře 85/31, 408 01 Rumburk Identifikátor školy: 600 076 156 Termín

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

Výsledky dětí v testech, zkouškách a přijímacím řízení na vyšší stupeň

Výsledky dětí v testech, zkouškách a přijímacím řízení na vyšší stupeň Výsledky dětí v testech, zkouškách a přijímacím řízení na vyšší stupeň V rámci celé školy je zaveden systém sledování, jak žáci dosahují očekávaných výstupů. Na konci každého pololetí jsou v každé třídě

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Identifikátor: 600 017

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Vypracovala: PaedDr.

Více

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Oblasti hodnocení podmínky vzdělávání, průběh vzdělávání, podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob

Více

Plán práce. Výchovné poradenství 2012/2013

Plán práce. Výchovné poradenství 2012/2013 Plán práce Výchovné poradenství 2012/2013 1 I. Oblast volby povolání termín II. Metodická a informační činnost v devátých třídách určit žáka odpovědného za převzetí, předání a prezentaci materiálů k volbě

Více

Agropodnikání Přírodovědné lyceum Veřejnosprávní činnost. Směrnice k udělování individuálního vzdělávacího plánu Individuální vzdělávací plán

Agropodnikání Přírodovědné lyceum Veřejnosprávní činnost. Směrnice k udělování individuálního vzdělávacího plánu Individuální vzdělávací plán Střední odborná škola, Stříbro, Benešova 508 Benešova 508, 349 01 Stříbro IČO: 68783728, DIČ: CZ68783728, REDIZO: 600 009 980 tel: +420 374 630 210, email: skola@sosstribro.cz, www.sosstribro.cz Agropodnikání

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-421/09-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-421/09-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-421/09-T Název školy: Základní škola a Mateřská škola Andělská Hora, okres Bruntál Adresa: Andělská Hora 215, 793 32 Andělská

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-403/13-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-403/13-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIM-403/13-M Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Dolní Újezd, okres Přerov, příspěvková organizace Sídlo:

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA z tematické inspekce Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 681/19 Truhlářská 681/19, 360 17 Karlovy

Více

3. Učební plán 3.1. Rámcový učební plán ZŠ ŠVP Berlička

3. Učební plán 3.1. Rámcový učební plán ZŠ ŠVP Berlička 3. Učební plán 3.1. Rámcový učební plán ZŠ ŠVP Berlička Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. stupeň 2. stupeň 1. - 5. ročník 6. - 9. ročník Časová dotace Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura

Více

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice 1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice Základní škola Votice, tel 317813322, e-mail: zsvotice@centrum.cz Vedoucí programu: Mgr.Simona Korešová Datum vzniku

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2 664 91 Ivančice, Lány 2 Identifikátor: 600 014 053 Termín konání inspekce: od 15.1.2007 do 16.1.2007

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, HOLZOVA 1, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní rok 2014/ 2015 1. Úvod Výchovnou poradkyní pro II. stupeň je na ZŠ Brno, Holzova 1, příspěvková organizace Mgr.

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-337/10-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-337/10-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIM-337/10-M Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín, Adresa: Identifikátor: 600 017 192 IČ: 66 935 733 Místo inspekce:

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva ZŠ BUKOVINA školní rok 2009 / 2010 A/ Zpráva o školním roku 2009 / 2010 Část I. Základní charakteristika školy Část II. Výsledky výchovy a vzdělávání Část III. Údaje o výsledcích ČŠI Část

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více