Výroční zpráva o činnosti školy (školní rok )

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy (školní rok 2012 2013)"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 10, KUTNOHORSKÁ 36 Vroční zpráva o činnosti šoly (šolní ro ) podle 10, odstavce 3) Záona č. 561/2004 Sb. o předšolním, záladním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a podle 7 Vyhlášy MŠMT č. 15/2005 Sb., ve znění pozdějších novel, terou se stanoví obsah vroční zprávy a náležitosti dlouhodobch záměrů, vročních zpráv a vlastního hodnocení šoly, vydává tuto vroční zprávu Mgr. Jana Hindlsová, ředitela šoly.

2 OBSAH 1.Záladní údaje o šole 3 2.Zhodnocení šolních vzdělávacích programů pro záladní vzdělávání 4 3.Jazyové vzdělávání a jeho podpora 4 4.Pedagogičtí pracovníci - odborná valifiace podle záona 5 č. 563/2004 Sb., o pedagogicch pracovnících 5 5.Věová strutura pedagogicch pracovníů 5 6.Další vzdělávání pedagogicch pracovníů 5 7.Počet zapsanch dětí pro šolní ro 2010/2011 a odladů šolní docházy 5 8.Hodnocení činnosti šolních družin a lubů 5 9.Poradensé služby šoly 7 10.Spolupráce s rodiči a ostatními partnery, včetně mezinárodní spolupráce, 8 mimošolní ativity 11.Účast šol v rozvojovch a mezinárodních programech Zušenosti s péčí o nadané žáy Polytechnicá vchova Přípravné třídy, zušenosti s integrací a dalším začleňováním dětí ze 13 sociálně znevhodněného prostředí do ZŠ 15.Vzdělávání cizinců a příslušníů národnostních menšin, počet dětí 13 cizinců ze států EU a ostatních států, zušenosti s integrací a dalším začleňováním dětí cizinců do prostředí ZŠ 16.Environmentální vchova Multiulturní vchova Prevence riziového chování Žáci s trvalm pobytem v jiném raji Další údaje o ZŠ podle Vyhlášy č.15/2005 ve znění pozd.předpisů Údaje o vsledcích vzdělávání žáů Údaje o vsledcích inspeční činnosti provedené ČŠI Záladní údaje o hospodaření šoly Údaje o zapojení šoly do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Údaje o předložench a šolou realizovanch projetech 19 financovanch z cizích zdrojů 20.6Údaje o spolupráci s odborovmi organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úolů ve vzdělávání Přílohy 20 2

3 1.Záladní údaje o šole Název: Záladní šola Praha 10, Kutnohorsá 36 Sídlo: Kutnohorsá 36/58, Praha 10 Dolní Měcholupy Charateristia šoly: Naše šola je neúplnou záladní šolou s 1.stupněm ZŠ na oraji Prahy 10, její součástí je šolní družina. Je jedinou šolou, terou zřizuje Městsá část Praha Dolní Měcholupy. V současné době máme 102 žáů v pěti třídách v pěti postupnch ročnících. Šola nabízí široé spetrum zájmové činnosti primárně pro žáy šoly. Vua v zájmovch roužcích probíhá ve spolupráci s agenturou Kroužy, něteré roužy zřizuje sama šola. V naší nabídce máme rouže florbalu, eramiy, vtvarnch techni, počítačů, lub desovch her, roužy míčovch her. Vuu angličtiny obohacuje anglic šolní lub. Vize a poslání naší šoly Chceme bt šolou, terá bude posytovat tvůrčí, tvořivé a podnětné prostředí všem našim žáům, chceme bt přátelsou a vstřícnou šolou pro všechny. Znalost angličtiny považujeme za zálad vzdělání a chceme našim žáům posytnout co nejširší možnosti, ja ho zísat. Uplatněním činnostního učení ve vuce vedeme žáy samostatnosti v uvažování i jednání. Ve šole systematicy budujeme přátelsé a bezpečné prostředí, ve terém se aždé dítě může projevit. Máme propracovan systém péče o děti se specificmi poruchami učení, velice úzce přitom spolupracujeme s pedagogico psychologicou poradnou a se speciálním pedagogem. Doážeme ale motivovat i děti nadané, důazem jsou pravidelné účasti našich žáů v obvodních, pražsch, ale i celorepubliovch olech vědomostních i dovednostních soutěží. Náš systém volnočasovch ativit a zájmovch roužů doáže posytnout dětem dostatečně široé spetrum zájmové činnosti. Priority: Při stanovení priorit respetujeme profilaci šoly, její tradice a dlouhodobé zušenosti pedagogicého sboru s inovativním přístupem vyučovacímu procesu. Naše priority jsme shrnuli do něolia bodů. Přátelsé, tvůrčí a podnětné prostředí pro všechny Naučit se učit se Znalost anglicého jazya - nedílná součást záladního vzdělání Každ člově je jedinečn a v něčem vyniá Zřizovatel: Městsá část Praha - Dolní Měcholupy, Dolnoměcholupsá 37/168, Praha 10 Údaje o vedení šoly: Útvary šoly a funční místa V čele šoly jao právního subjetu stojí statutární zástupce šoly - ředitela šoly. Šola se člení na první stupeň, šolní družinu, úse provozní. Řízení šoly ompetence: Statutárním orgánem šoly je ředitela. Ostatní vedoucí pracovníci šoly - ve šole nejsou jmenováni další vedoucí zaměstnanci, pouze dva zaměstnanci pověření vedením, a to úseu šolní družiny a úseu 3

4 nepedagogicch pracovníů. Kontaty: tel.: , , fax: , Šolsá rada: Má šest členů dva zástupce zřizovatele, dva zástupce z řad pedagogicch pracovníů šoly a dva zástupce z řad záonnch zástupců nezletilch žáů. Poslední volby proběhly v říjnu Členové šolsé rady se pravidelně scházejí na řádnch schůzách, spolupracují s vedením šoly. 2. Zhodnocení šolních vzdělávacích programů pro záladní vzdělávání Ve šole probíhá vyučování podle Šolního vzdělávacího programu pro záladní vzdělávání Tvořivá šola. Šolní vzdělávací program Tvořivá šola vychází z programu Tvořivch šol, ale je obohacen o vuu anglicého jazya od 1. ročníu. Vychází z principů činnostního učení, a ta tempo vuy se přizpůsobuje schopnostem žáů ve třídě, činnostní charater vuy podporuje soustředění žáů na vuu, podněcuje zájem žáů o učení. V letošním šolním roce jsme provedli revizi šolního vzdělávacího programu v návaznosti na úpravu Rámcového vzdělávacího programu. Většinu upravovanch oblastí již náš šolní vzdělávací program naplňoval, přesto jsme se rozhodli dílčí úpravy zapracovat přímo do šolního vzdělávacího programu, neřešit tuto sutečnost formou dodatu pro lepší přehlednost celého programu. Proto od vstoupí v platnost nov šolní vzdělávací program. 3. Jazyové vzdělávání a jeho podpora počet učitelů cizích jazyů v členění na učitele s odbornou valifiací a bez odborné valifiace: 100 % s odbornou valifiací počet rodilch mluvčích 0 Žáci učící se cizí jazy jao povinn předmět Žáci učící se cizí jazy jao nepovinn předmět I. stupeň I. stupeň AJ Ativity pořádané v rámci jazyového vzdělávání v angličtině: Projet Halloween vystoupení žáů v rámci Dne otevřench dveří a doprovodn program pro děti místní mateřsé šoly Pravidelné tematicé projetové úoly na shrnutí gramatiy a slovní zásoby Seznamování s různmi druhy slovníů a způsoby obohacování slovní zásoby elearningov urz etwinning Ativity pořádané v rámci jazyového vzdělávání v češtině: Celá šola čte dětem celoroční projet Čtení pomáhá - charitativní interativní portál na podporu čtenářsé gramotnosti pro děti pravidelné čtenářsé dílny zaměřené na práci s textem a souvislou mimočítanovou četbu, vedení čtenářsého deníu niha měsíce pravidelné referáty o nize v rámci hodiny čtení 4

5 divadelní představení žáovs divadelní festival ve Strašnicém divadle pravidelné návštěvy Bibliobusu a jarní čtení v paru pořádané nihovnicí pro 1. třídu i šolní družinu Pasování prvňáů na čtenáře práce s odbornmi texty, vyhledávání informací (encylopedie, internet) příprava referátů, jejich prezentace projet třídy Uaž a vyprávěj prezentace oblíbené věci, domácího mazlíča účast na mezinárodní onferenci Dětsá resba, začáty psaní materiály zísané na semináři spolu s prezentací předány všem vyučujícím onference Fraus pro učitele 1. stupně ZŠ 4. Pedagogičtí pracovníci (odborná valifiace podle záona č. 563/2004 Sb., o pedagogicch pracovnících, ve znění pozdějších předpisů nioli aprobovanost) počet (fyz. osoby) Věová strutura pedagogicch pracovníů ped. prac. celem S odbornou valif Bez odborné valif. Vě 30 a méně a více počet (fyz.osoby) DVPP počet pedagogicch pracovníů, teří si doplňují odbornou valifiaci 0 počet účastníů průběžného vzdělávání 5 průměrná déla vzdělávání na 1 účastnía 20 hodin zaměření vzdělávání uvést nejčetněji zastoupené - etwinning, metodicé semináře, semináře pro oordinátora ŠVP 7.Počet zapsanch dětí pro šolní ro 2013/2014 a odladů šolní docházy Počet zapsanch dětí pro šolní ro 2013/ Počet odladů šolní docházy 3 8. Hodnocení činnosti šolní družiny Ve šolním roce pracovala šolní družina ve čtyřech odděleních, do terch bylo celem zapsáno 83 dětí z 1. až 5. ročníu. Do oddělení ranní družiny v době od 7,00 do 7,40 docházelo průměrně 9 dětí, tři odpolední oddělení byla obsazena tato: 1. oddělení 28 dětí, 2. oddělení 27 dětí, 3. oddělení 29 dětí. V průběhu celého šolního rou plnily děti navštěvující šolní družinu úoly celoroční hry s názvem Putování s veselm vláčem. Úoly byly zaměřené především na rozvoj tmové práce a ooperativních dovedností a dotly se všech oruhů znalostí a dovedností, teré děti ve šole zísávají. Náročnost jednotlivch zadání byla přizpůsobena věu soutěžících a složení jednotlivch supin. 5

6 Vedle tematicy zaměřené celoroční hry se děti pod vedením vychovatele věnovaly odpočinovm činnostem (stolní hry dle vběru žáů, četba, individuální hry, práce se stavebnicí), rereačním činnostem (pohybové ativity na dětsém a sportovním hřišti, pohybové soutěže sáání v pytli, Hoď a vyhraj - soutěž mezi 1. a 2. oddělením v hodu na oš, vycházy do oolí, pobyt v blízém lesoparu) a přípravě na vyučování. Většina dětí ze šolní družiny navštěvovala taé něter ze zájmovch roužů, teré probíhaly v odpoledních hodinách. Činnost šolní družiny byla dále obohacena o ace, teré v souladu s cíli šolního vzdělávacího programu pro šolní družinu i šolního vzdělávacího programu pro záladní vzdělávání vhodně rozvíjely zájmy, znalosti i ompetence žáů. (viz závěrečn seznam). Po celou dobu pobytu dětí ve šolní družině dbaly vychovately na vytváření dobrch vztahů v dětsém oletivu, na spolupráci starších a mladších žáů při společnch acích všech oddělení. Vychovately šolní družiny dohlížely taé na dodržování pitného režimu, stravovacích návyů a upevňovaly u žáů záladní hygienicé návyy. Šolní družina během celého rou velmi úzce spolupracovala s různmi partnery. Všechny vychovately pravidelně omuniovaly s rodiči žáů, onzultovaly s nimi vchovné otázy i individuální potřeby dětí. Rodiče byli pravidelně informováni o všech acích, teré šolní družina pořádala, na webovch stránách šoly mohli sledovat taé průběh většiny z nich. V rámci podpory čtenářsé gramotnosti zvaly vychovately šolní družiny opět hosty z řad rodičů a prarodičů, aby dětem předčítali ze své oblíbené dětsé nížy. Děti ze všech oddělení navštěvovaly šolní nihovnu a děti 2. oddělení v rámci odpoledního programu pravidelně docházely do Bibliobusu Městsé nihovny. Důležitm partnerem byla opět agentura Kroužy, terá pro šolní děti pořádala odpolední zájmové ativity. I ve šolním roce probíhala vborně spolupráce s MP. Městs strážní, pan Zumr, hned na začátu šolního rou připomněl dětem během besedy zásady bezpečného chování, v rámci služby dbali příslušníci MP o bezpečnost dětí na přechodu před šolou. Šolní družina spolupracovala taé s místním SDH exurze do hasičsé zbrojnice a prohlída hasičsé techniy byla spojena s vyhlášením vsledů vtvarné soutěže Požární ochrana očima dětí. Ve šolní družině při všech činnostech respetovaly vychovately individuální potřeby dětí - děti s vyhraněnmi zájmy navštěvovaly pravidelně šolní nihovnu a internetovou avárnu, taé dětem ze sociálně znevhodněného prostředí a cizincům byla ve šolní družině věnována individuální péče. Vychovately pomáhaly těmto žáům s přípravou na vyučování, s rozvojem slovní zásoby, systematicy opravovaly u cizinců vslovnost. V rámci svch činností se šolní družina věnovala i environmentální vchově. Děti byly vedeny hospodárnému zacházení s papírovm materiálem, šetření vodou i energiemi. Samozřejmostí bylo opět třídění odpadu, boxy na plasty a papír jsou umístěny přímo ve šolní družině. Správné chování oolí a volné přírodě si děti upevňovaly během vycháze do paru v oolí šoly a během pobytu v blízém lesoparu. Na téma Co do přírody nepatří vytvořily děti plaát, e terému nasbíraly předměty během tematicé vycházy. Taé polytechnicá vchova se uplatňuje v činnostech šolní družiny. Žáci pravidelně pracují s různmi druhy stavebnic, navštěvují roužy vtvarnch techni a eramiy. Multiulturní vchova se pravidelně promítá do činnosti šolní družiny při péči o žáy cizince. Vychovately nejen pomáhají těmto žáům začlenit se do většinového oletivu, ale vedou jejich spolužáy zájmu o cizí zvylosti, sváty, upevňují s nimi záladní slovní zásobu, správnou vslovnost cizích jmen apod. 6

7 K prevenci riziového chování vede soustavná práce s dětsmi oletivy ve všech odděleních šolní družiny, budování dobrch sociálních vztahů i naplňování minimálního preventivního programu šoly. Žáci jsou taé podporováni ve svch zájmech, mohou volit z široé nabídy volnočasovch ativit, činnost šolní družiny nabízí i pravidelnou možnost sportovního vyžití. Ace šolní družiny: Beseda se strážníem MP Sportujeme pro zdraví sportovní odpoledne Čtení s rodiči (pí.bartošová) Čtení s rodiči (pí.sobová) Draiáda vtvarná soutěž Návštěva Bibliobusu MK Vánoční posezení spojené se čtením rodičů 9.1. Kouzelníci ouzelnicé interativní představení Superfarmář - šolní olo stolní hry Masopustní arneval 8.3. Požární ochrana očima dětí vtvarná soutěž Nejrásnější raslice vtvarná soutěž 3.4. Čtení s rodiči (pí.vančurová) Morče přednáša o chovu morčat Exurze do hasičsé zbrojnice, vyhlášení vsledů vtvarné soutěže Co do přírody nepatří tematicá vycháza do oolí šoly Beseda s nihovníy MK, rozvoj čtenářsé gramotnosti Vlet do svíčárny Šestajovice Kuličov turnaj Závěrečná disotéa, vyhlášení vsledů celoroční hry 9. Poradensé služby šol (vchovné poradenství, poradenství volbě povolání, činnost speciálních pedagogů a šolních psychologů - jejich počet, spolupráce s PPP, SPC, policií ČR, psychology, sociálními odbory, rodiči, případně dalšími subjety) Počet speciálních pedagogů a psychologů 0 Vchovné poradenství Ve šolním roce 2012/2013 probíhaly na půdě šoly pravidelně v intervalu cca dvou měsíců schůzy vyučujících s psycholožou a speciální pedagožou, během terch se řešily onrétní vuové, popř. vchovné problémy dětí v péči spádové pedagogicopsychologicé poradny. Služeb spádové PPP využívalo v tomto šolním roce 11 žáů šoly. Část těchto žáů vytipovaly speciální pedagoža a psycholoža ze spádové PPP během depistáže, terou provedly na onci prvního čtvrtletí ve druhém ročníu. Všem dětem, teré byly v péči poradny, byla ze strany vyučujících věnována individuální péče a taé onzultace s rodiči těchto žáů probíhaly atuálně podle potřeby. Žádn z žáů nepracoval podle individuálního vzdělávacího plánu, byly ale dodržovány poyny spádové PPP, ja s těmito žáy pracovat, aby mohli v rámci danch podmíne dosahovat co nejlepších vsledů. Žáci pátého ročníu měli jao ažd ro možnost absolvovat testy studijních předpoladů, teré jim mohly pomoci při vběru další šoly. Žáem šoly byl jeden chlapec z DD Radost, třídní učitela spolupracovala s jeho líčovou vychovatelou ta, aby se minimalizovaly vuové i vchovné problémy tohoto žáa. Pro šolní ro 2013/2014 byla nově navázána spolupráce s SPC Starostrašnicá, teré má v péči 7

8 žáyni budoucí první třídy. Díva bude integrována na žádost maty a doporučení SPC a se šolní docházou jí bude pomáhat asistent pedagoga 10. Spolupráce s rodiči a ostatními partnery, včetně mezinárodní spolupráce, mimošolní ativity Šola navazuje spolupráci s organizacemi, jejichž činnost pomáhá rozvíjet občansé povědomí žáů v různch oblastech života. Spolupracujeme se/s: zřizovatelem a šolsou radou rodiči žáů Policií ČR a Městsou policií (preventivní programy v rámci MPP Mlad cylista, Bezpečně na silnici, mobilní dopravní hřiště); spádovou PPP ( diagnostia, pravidelné onzultace), místní mateřsou šolou(společné ace, návštěvy), místním sborem dobrovolnch hasičů(vtvarná soutěž PO očima dětí, návštěva ŠD), spádovou šolou Kvalitní vchovně vzdělávací proces spočívá v úzé spolupráci se zřizovatelem, šolsou radou a s rodiči, proto je jednou z našich priorit úzá spolupráce a otevřená omuniace s těmito subjety. S rodiči probíhají informativní schůzy během celého rou. Pravidelné informace průběžně po cel ro jsou předávány prostřednictvím žáovsch níže a na třídních schůzách, respetive onzultačních hodinách ve složení žá rodič učitel.. O dění ve šole jsou záonní zástupci žáů informováni taé prostřednictvím webovch stráne šoly případně něterch tříd. Kromě vše uvedench partnerů jsme spolupracovali např.: FK Dolní Měcholupy, pan Kožíše a pan Bartončí doprovod na obvodní olo Mc Donald s Cup Česá oalice proti tabáu preventivní program Neuřáta Toulcův dvůr eologicé programy Divadelní představení NKP Vyšehrad Mise Vyšehrad interativní divadlo a program PedF UK Praha Matematicé putování soutěž pro žáy 5. st. ZŠ ZŠ Jeseniova sportovní soutěže Kinderiáda a Aprílov běh Dům UM sportovní soutěže McDonald s Cup a Preventan Cup, Atletic trojboj ZŠ Křimicá a ZŠ gen. Janouša florbalov turnaj ZŠ Petrovice návštěva pro žáy 5. ročníu, přátels zápas Židovsé muzeum - interativní multiulturní program Chanua Mensa Logicá olympiáda Městsá nihovna pravidelné vpůjčy v bibliobusu Rescue Servis instrutáž první pomoci COFET, a.s. soutěž SAPERE vědět, ja žít, zdrav životní styl ZŠ Veronsé náměstí Matematicá soutěž Zdatn matemati ZŠ Uheln trh matematicá soutěž Uaž co umíš ZŠ Kodaňsá Pythagoriáda, Matematicá olympiáda Planetárium Praha Pozorujeme oblohu, Pohyby Země Divadlo B. Polívy Uhříněves Štědrej večer nastal Pražs hrad - Hra na hrad Svaz bojovníů za svobodu beseda o Pražsém povstání, pietní at u pomníu Další subjety jsou uvedeny v následujícím přehledu a v části Hodnocení činnosti šolní družiny. 8

9 Mimošolní ativity: V tomto šolním roce šola pořádala nebo zprostředovala pořádání následujících volnočasovch ativit: Kroužy: rouže Počet dětí Florbal 20 Keramia 17 PC 10 Vtvarné techniy 26 Desové hry 8 Míčové hry 15 Anglic šolní lub 8 Věda nás baví 11 Celem 109 Z uvedené tabuly je zřejmé ( 109 přihlášench žáů ze 102 žáů šoly), že většina žáů šoly se zapojila do ativit pořádanch šolou, něteří navštěvovali i více nabízench roužů. Nabída volnočasovch ativit byla rozmanitá a byla vhodnou alternativou pro žáy, ja ativně trávit voln čas. Další šolní a mimošolní ativity shrnuje následující tabula: Září Měsíc Den Popis ace Říjen Listopad Prosinec 13. Návštěva planetária - Pozorujeme oblohu 5. roční 17. Beseda s městsm strážníem ve šolní družině 26. Kinderiáda sportovní dopoledne pro žáy ročníu 27. Mise Vyšehrad návštěva Vyšehradu 4.,5. roční 10. Neuřáta - preventivní program, 4. a 5. roční 16. Eologicé sdružení Konilec - Tajemství lesa, 2. roční 12. Preventivní program Vítej na palubě! - 1., 3. a 4. roční 18. Návštěva planetária - Pohyby Země, 5. roční 31. Halloween vystoupení žáů ročníu, představení pro děti MTŠ 2. Městsá nijhovna Divadlo poháde - Kocoure Modroočo, 2. roční 7. Eologicé sdružení Podhoubí - Vliv dopravy na ovzduší, 3. roční 9. Eologicé centrum Toulcův dvůr - Mléčná dráha, 5. roční 14. Návštěva žáů 1. třídy v MTŠ 22. Strašnicé divadlo - Královsá moudrost, 3. roční 28. Projet Uaž a vyprávěj, 3. roční 1. Sobotní Vánoční dílna 5. Miulášsá pro spolužáy 5. roční 7. Městsá policie - Dopravní vchova, roční 11. Židovsé muzeum - Chanua, 5. roční 9

10 Leden Únor Březen Duben Květen 12. Vánoční posezení ve šolní družině 14. Tis odznáčů, 1., 3. a 4. roční 18. Strašnicé divadlo - Vánoční sříte, 2. roční 19. Divadlo B. Polívy -Štědrej večer nastal, 1., 3., 4. a 5. roční 21. Vánoční zpívání, turnaj v dámě - Den otevřench dveří 9. Kouzelníci, představení pro šolní družinu 23. Návštěva dětí z MTŠ v 1. třídě 23. Matematicá olympiáda, ZŠ Kodaňsá, 5. roční 25. Neuřáta - preventivní program, 4. a 5. roční 7. Zahájení plavecého vcviu, 3. a 4. roční 11. Vlastnosti vzduchu, pousy, 3. roční 13. O pyšné čarodějnici, loutové divadlo, roční 15. Začarovan ruh chudoby, 4. roční 27 Karneval ve šolní družině 28. Turnaj ve vybíjené - finále, 4. a 5. roční 6. Projet Uaž a vyprávěj, 2. roční 8. Návštěva v ZŠ Petrovice, 5. roční 8. Eologicé centrum Toulcův dvůr - Velionoce, 4. roční 22. Hra na Hrad, 5. roční 3. Projet pro předšoláy Těšíme se do šoly 10. Projet pro předšoláy Těšíme se do šoly 10. Morče, náš amarád - přednáša ve šolní družině 15. Eologicé centrum Konilec, Proč je pro nás vzduch důležit, 1. roční 16. Eologicé centrum Konilec, Proč je pro nás vzduch důležit, 2. roční 17. Projet pro předšoláy Těšíme se do šoly 17. EC Konilec, Vliv dopravy na ovzduší, 4. roční 17. Toulcův dvůr, Kro za roem vodním toem, 5. roční 17. Exurze šolní družiny do místní hasičsé zbrojnice 19. Den Země celošolní projet 24. Projet pro předšoláy Těšíme se do šoly 24. Městsá policie - Mlad cylista, dopravní hřiště, 4. a 5. roční 26. Čes odboj, setání s pamětníem, 4. a 5. roční 7. McDonald s Cup, turnaj ve fotbale, 5. roční 10. Kurz první pomoci, 5. roční 14. Pythagoriáda, matematicá soutěž, 5. roční 15. Projet Uaž a vyprávěj, 1. roční 15. Uaž, co umíš, matematicá soutěž, 5. roční 10

11 Červen 16. Matematicé putování, matematicá soutěž, 5. roční 21. Slavia, atletic trojboj 22. Strašnicé divadlo, Žáovs festival, roční 23. Dopravní soutěž Mladch cylistů, 5. roční 24. Kurz první pomoci, 3. a 4. roční 31. Kurz první pomoci, 1. a 2. roční, Florbalov turnaj - šolní olo 5. Dopravní soutěž Mladch cylistů - rajsé olo, 5. roční 10. Schůza rodičů budoucích prvňáů, 17, Šolní vlet - záme Sychrov, 1. a 2. roční 12. Přednáša Městsé policie, 4. a 5. roční 12. Vlet šolní družiny - svíčárna Šestajovice 14. Čtení v paru, Městsá nihovna - bibliobus, 1. roční 14. Rozloučení s 3. třídou, 3. roční 14. Kuličov turnaj dvojic 19. Závěrečná disotéa ve šolní družině 21. Šolní vlet, 5. roční, záme Konopiště 21. Šolní vlet, 4. roční, IQ Par Liberec 26. Pasování prvňáů na čtenáře, rozloučení s 5. třídou Mezinárodní spolupráce Logicá olympiáda pořádaná Mensou ČR Matematic loan Tati mezinárodní matematicá soutěž Genius Logicus mezinárodní matematicá soutěž Čtení pomáhá - charitativní interativní portál na podporu čtenářsé gramotnosti pro děti SAPERE- vědět, ja žít mezinárodní soutěž pod záštitou MŠMT o zdravém životním stylu 1. místo v rajsém ole zísali žáci 5. třídy 11. Účast šol v rozvojovch a mezinárodních programech Účast v mezinárodních soutěžích Matematic loan, Tati, Genius logicus 12,Zušenosti s péčí o nadané žáy Nadanm žáům je věnována individuální péče v hodinách ve stejném rozsahu, ja je tomu u žáů se specificmi poruchami učení. V hodinách je využívána forma vnitřní diferenciace zařazováním problémovch úloh, teré přeračují rozsah záladního učiva. Učitelé respetují osobnostní zvláštnosti těchto žáů. Těmito způsoby a formou prodlouženého vladu jsou připravováni i zájemci o studium na víceletch gymnáziích nebo žáům umožňujeme změřit si své síly v různch soutěžích, ať již sportovních, vtvarnch, matematicch. Jednou tdně mají žáci možnost navštěvovat informační centrum šoly, de jsou jim pod pedagogicm vedením doporučovány rozšiřující programy. Nedílnou součástí celého procesu s nadanmi žáy je jejich vchova toleranci a ochotě pomáhat slabším, snažíme se tedy je vychovávat rovnému přístupu e všem spolužáům. Konrétní projety uplatňované v jednotlivch třídách: 11

12 Třídní soutěže v rámci projetu Rozhodni se sám Matematicá miniolympiáda, Počítám s chutí, sudou Diferenciace a rozšiřující úoly v hodinách česého a anglicého jazya (Rozhodni se sám) Matematicé soutěže Genius Logicus, Matematic loan, Tati, Matematicé putování, Logicá olympiáda, Zdatn matemati, Uaž co umíš, MO, Pythagoriáda, Chrudima Soutěž Hravě žij zdravě (1. místo v rajsém ole), SAPERE (1. místo v oresním ole) Sportovní soutěže PreventanCup, McDonald s Cup, Kinderiáda, Aprílov běh, Atletic trojboj Vtvarné soutěže: Požární ochrana očima dětí, Strašidla ze mlejna a oolí, Svět očima dětí. Žáům vyšších ročníů nabízíme v rámci sebevzdělávání i možnost e-learningové vuy, příladem je např. urz zdravé vživy Hravě žij zdravě, jehož se zúčastnili žáci 5. třídy. Běžnou metodu využívanou ve třídě je vyhledávání informací na internetu v rámci hodin přírodovědy, vlastivědy a informatiy, práce na rozšiřujících projetech v rámci přírodovědy a vlastivědy a zapojení do projetu Čtení pomáhá na podporu a rozvoj čtenářsé gramotnosti u dětí. Účast v soutěžích: soutěž pořadatel/působnost účastníci Nejlepší umístění vtvarná Požární očima dětí ochrana Strašidla ze mlejna a oolí Hasičs sbor hl.m. Prahy/pražsá Nadační fond Jičín + časopisy Sluníčo a Mateřídouša Svět očima dětí Ministerstvo vnitra + Ministerstvo obrany matematicé Žáci 1. třídy a děti ŠD Žáci třídy Žáci třídy Logicá olympiáda Mensa ČR/celostátní třída Genius Logicus Mezinárodní soutěž třída 1 žá 100% úspěšnost Tati Mezinárodní soutěž třída 10 zúčastněnch tmů Matematic loan Mezinárodní soutěž třída Matematicé putování Pedagogicá UK/celostátní faulta 5.třída 4. místo Zdatn matemati ZŠ Veronsé náměstí 5.třída dvě 1.místa, 2.místo Matematicá olympiáda Jednota česch 5.třída matematiů a fyziů Uaž, co umíš ZŠ Uheln trh 5.třída 1. místo Pythagoriáda Jednota česch matematiů a fyziů 5.třída 1.místo v obvodním ole 3.místo Chrudima ZŠ Luavice 5.třída 1.,2.,3. místo 12

13 sportovní Kinderiáda Obvodní olo třída 5. místo v běhu na 60m Aprílov běh ZŠ Jeseniova, P třída 2. místo v ategorii Preventan Cup Mc Donald s Cup Dům Um - obvodní soutěže pro P10 a 15 Dům Um - obvodní soutěže pro P10 a třída 4. místo v OK 4. a 5.. třída 5. místo Florbalov turnaj o MČ Praha Dolní třída 1. místo pohár starosty Měcholupy ve Dolních Měcholup spolupráci se ZŠ Atletic trojboj soutěž družstev ostatní Dům Um - obvodní soutěže pro P10 a roční 6. místo Sapere vědět, ja žít MŠMT 5. třída 1. místo v rajsém ole Dopravní soutěž Policie ČR/obvodní mladch cylistů olo, rajsé olo Hravě žij zdravě STOB (společnost stop obezitě) třída 1. místo v OK 4. místo v rajsém ole 5. třída 1. místo v rajsém ole 13. Polytechnicá vchova (volitelné předměty, roužy, ) Krouže vtvarné techniy mimo jiné rozvíjí i polytechnicou vchovu. 14. Přípravné třídy, zušenosti s integrací a dalším začleňováním dětí ze sociálně znevhodněného prostředí do ZŠ Šola nezřizuje přípravné třídy vzhledem tomu, že v obci není omunita sociálně slabch občanů, pro jejichž děti se přípravné třídy zřizují. Děti sociálně nezralé, term je doporučeno docházet do přípravnch tříd, mohou rodiče dovážet do sousední Dubče či Uhříněvsi. Žáům ze sociálně znevhodněného prostředí je věnována individuální péče nejen v hodinách, ale i po vyučování, a to ve spolupráci s vychovatelami šolní družiny, teré se jim při přípravě na vyučování individuálně věnují, nebo s nimi po vyučování pracují třídní učitely. Ve spolupráci s DD Radost bylo tato individuálně pečováno o jednoho žáa. Rovněž pro tyto žáy platí možnost navštěvovat jednou tdně informační centrum šoly, ve terém jsou jim pod vedením učitelů doporučovány programy s cílem posílit jejich vědomosti a pracovní návyy, ale mají možnost i individuálního doučování v rámci IVP. Spolupráce s DD Radost - pravidelné onzultace s líčovm vychovatelem v rámci třídních schůze a onzultací, případné telefonicé intervence s vychovatelem, návštěva DD Radost v rámci jejich Dne otevřench dveří Spolupráce s rodiči ve spolupráci s PPP s PhDr. B. Kulovou a Mgr. Zindrovou byli žáci potřebující speciální péči soustavně sledováni a jejich speciální potřeby jednou 13

14 měsíčně onzultovány s vyučujícími, případně s rodiči. Postupně byly děti vedeny ativnímu zapojení do šolní práce a samostatnosti při plnění úolů a zodpovědnosti za vlastní práci. 15. Vzdělávání cizinců a příslušníů národnostních menšin, počet dětí cizinců ze států EU a ostatních států (podle jednotlivch zemí), zušenosti s integrací a dalším začleňováním dětí cizinců do prostředí ZŠ Ve šolním roce 2012/13 navštěvovali naši záladní šolu 4 žáci ze států mimo Evropsou unii. Žáům byla věnována individuální péče přímo v jednotlivch hodinách, dle potřeb jim byly zadávány individuální úoly s cílem prohloubit jejich vyjadřovací schopnosti a obohatit jejich slovní zásobu. Taé vychovately šolní družiny věnovaly těmto žáům zvšenou péči, ať už při vypracovávání domácích úolů nebo při běžné onverzaci ( správné tvary slov, vslovnost ). Vyučující i vychovately ŠD dbaly taé na bezproblémové začleňování žáů cizinců do dětsého oletivu, na spolupráci těchto dětí s ostatními spolužáy a vytvářely příležitosti, aby žáci cizinci mohli své spolužáy seznámit s ulturou a zvyy svch zemí. Ve šolním roce 2012/2013 byla taé navázána užší spolupráce s organizací META, terá zprostředovala šole ontat na tlumočnici do vietnamštiny. Tlumočnice byla přítomna u něolia schůze, během terch se projednávaly vzdělávací potřeby dítěte, jehož záonn zástupce nehovořil česy. Opět byly rodičům dětí ze států mimo EU nabídnuty letní urzy česého jazya, teré META pravidelně pořádá. Státy mimo EU - počty žáů: Mongolso 1, Vietnamsá socialisticá republia 3 Státy mimo EU Počet žáů (2011/2012) Vietnamsá socialisticá republia 3 - Čínsá lidová republia 2 - Mongolso 2-14 Státy EU 16. Environmentální vchova Environmentální vchova je pravidelně v průběhu celého šolního rou součástí vuy předmětů prvoua, přírodověda a vlastivěda. Ve jmenovanch předmětech se objevují témata dotající se ochrany přírody, zdrojů energií, chráněnch území a chráněnch druhů rostlin a živočichů, třídění odpadů apod. Vedle toho je vchova ochraně životního prostředí aždodenní součástí života šoly žáci jsou vedeni šetření vodou i energiemi, v aždé třídě jsou boxy na třídění odpadu (plasty a papír). Naše šola je taé už něoli let zapojena do eologicého projetu Recylohraní. Taé ve šolním roce 2012/2013 proběhl u příležitosti Dne Země celošolní projet, ter byl ve všech ročnících doplněn o vuové programy, teré proběhly během dubna. Vuové programy 1. až 4. ročníu byly zaměřené na vzduch, jeho ochranu a na souvislost vality ovzduší a dopravy. Žáci 5. ročníu se vydali do Toulcova dvora na program o vodě. Mluvili o tom, ja voda utváří rajinu a ja fungují vodní biotopy. Jeden onrétní - místní poto - taé důladně prozoumali. Šolní projet byl věnován ochraně ovzduší, vzduchu jao taovému, zdravému dchání... Za dopoledne všichni žáci prošli čtyřmi dílnami, ve terch se tomuto tématu věnovali v různch souvislostech.

Výroční zpráva o činnosti školy (školní rok 2013 2014)

Výroční zpráva o činnosti školy (školní rok 2013 2014) ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 10, KUTNOHORSKÁ 36 Výroční zpráva o činnosti šoly (šolní ro 2013 2014) podle 10, odstavce 3) Záona č. 561/2004 Sb. o předšolním, záladním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk

a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 [v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle 7 vyhlášky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Praha 10, Křimická 314, 109 00 Praha 10 fakultní škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy zaměřená na výuku cizích jazyků VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Projednáno

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Praha 4, Táborská 45 FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE ŠKOLA JE ZAŘAZENA DO SÍTĚ ŠKOL PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ Zřizovatel školy

Více

Základní škola Praha 5 - Smíchov, Podbělohorská 26/720

Základní škola Praha 5 - Smíchov, Podbělohorská 26/720 Základní škola Praha 5 - Smíchov, Podbělohorská 26/720 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Mgr. Jitka Vlčková ředitelka školy Tel./fax: 257 211 633 e-mail: zs.podbelohorska@educ.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 Vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 Základní škola, Praha 10, Veronské náměstí Veronské náměstí 20/391, 109 00 Praha 10 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 podle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. Tato zpráva obsahuje celkem

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 [v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle 7 vyhlášky

Více

Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121

Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 Fakultní škola Pedagogické fakulty University Karlovy telefon : 267 310 706, e-mail: skola@lobkovicovo.cz, www.lobkovicovo.cz IČ:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola T. G. Masaryka Praha 7 Ortenovo náměstí 34 zpracovala: Ing. Monika Hodaňová zástupkyně ředitele školy Školská rada schválila dne:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy Ing. Sylva Taufmannová Základní škola, Praha 10, Jakutská 2/1210 Obsah 1 Základní údaje o škole... 5 1.1 Charakteristika školy... 6 2 Přehled oborů vzdělání...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola T. G. Masaryka Praha 7 Ortenovo nám. 34

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola T. G. Masaryka Praha 7 Ortenovo nám. 34 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola T. G. Masaryka Praha 7 Ortenovo nám. 34 zpracovala: Ing. Monika Hodaňová zástupkyně ředitele školy Školská rada schválila dne: 9.10.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2008/2009 Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2008/2009 Zpráva obsahuje část: Základní škola V Praze dne 30. 9. 2009

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 Vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném

Více

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 Základní škola Židlochovice, Tyršova 611 okres Brno-venkov, příspěvková organizace Ing. Jana Králová říjen 2010 Vlastní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014. Základní škola a mateřská škola Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014. Základní škola a mateřská škola Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA - úvodní část 1. správní obvod: Praha 5 2. zřizovatel:

Více

1. Základní údaje. e-mail: skola@zszizkov.cz www.zszizkov.cz. Zřizovatel školy: Město Kutná Hora Adresa: Kutná Hora, Havlíčkovo nám.

1. Základní údaje. e-mail: skola@zszizkov.cz www.zszizkov.cz. Zřizovatel školy: Město Kutná Hora Adresa: Kutná Hora, Havlíčkovo nám. ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽIŽKOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Obsah str. 1. Základní údaje 3 1.2. Charakteristika školy 3 1.2.1. Úplnost a velikost školy 3 1.3. Priority výchovy a vzdělávání

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Praha 4, Táborská 45 FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE ŠKOLA JE ZAŘAZENA DO SÍTĚ ŠKOL PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ Zřizovatel školy

Více

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o hospodaření školy

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o hospodaření školy Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o hospodaření školy Základní škola Emy Destinnové náměstí Svobody 3/930, Praha 6 školní rok 2010/2011 tel./fax: 224 311 370, 233 342 075 e-mail: Info@zsemydestinnove.cz

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 2, LONDÝNSKÁ 34 IZO 047609737. Výroční zpráva

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 2, LONDÝNSKÁ 34 IZO 047609737. Výroční zpráva ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 2, LONDÝNSKÁ 34 IZO 047609737 Výroční zpráva 2011-2012 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 a o hospodaření školy za rok 2011 Strana 2 Výroční zprávu schválil dne 25.

Více

Základní škola, Praha 4, Křesomyslova 2. telefon: 261 215 728-29 fax: 261 215 730 e-mail: zs.kresomysl@volny.cz www.zskresomyslova.

Základní škola, Praha 4, Křesomyslova 2. telefon: 261 215 728-29 fax: 261 215 730 e-mail: zs.kresomysl@volny.cz www.zskresomyslova. Základní škola, Praha 4, Křesomyslova 2 telefon: 261 215 728-29 fax: 261 215 730 e-mail: zs.kresomysl@volny.cz www.zskresomyslova.cz Zřizovatel: Městská část Praha 4 Škola sdružuje - základní školu - školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA Praha 4, Květnového vítězství 1554, 149 00 tel./fax: 267227511, info@kvetnak.cz, www.kvetnak.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2010/2011 Zpracoval Mgr. Pavel Kopečný Schváleno

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 1 Obsah: AB ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA - úvodní část AB 1. Přesný název školy,

Více

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů O B S A H I. Základní charakteristika školy II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2014 Základní škola, Praha 9 - Černý Most, Gen. Janouška 1006 Generála Janouška 1006 Praha 9 - Černý Most II 198 00 IČO: 613 86 898 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2014 2013-2014 V Praze dne 30.8.2014 Mgr. Ilona Šťastná

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Veselí nad Lužnicí, Blatské sídliště 23, okres Tábor

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Veselí nad Lužnicí, Blatské sídliště 23, okres Tábor ZÁKLADNÍ ŠKOLA Veselí nad Lužnicí, Blatské sídliště 23, okres Tábor OSNOVA: 1.... Základní údaje o škole 2.... Učební plány 3....Rámcový popis personálního zabezpečení 4.... Údaje o přijímacím řízení a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.) Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Arbesova 30, příspěvková organizace 466 04 JABLONEC NAD NISOU Tel.: 483 737 111 e-mail: info@arbesovka.cz http://www.arbesovka.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-33/14-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola, Hradec

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA 2009-2010 V Praze dne 19.9.2010 Zpracoval: Mgr. Radek Pulkert ředitel školy Projednáno a schváleno školskou radou dne 20.9.

Více