Výroční zpráva o činnosti školy (školní rok )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy (školní rok 2012 2013)"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 10, KUTNOHORSKÁ 36 Vroční zpráva o činnosti šoly (šolní ro ) podle 10, odstavce 3) Záona č. 561/2004 Sb. o předšolním, záladním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a podle 7 Vyhlášy MŠMT č. 15/2005 Sb., ve znění pozdějších novel, terou se stanoví obsah vroční zprávy a náležitosti dlouhodobch záměrů, vročních zpráv a vlastního hodnocení šoly, vydává tuto vroční zprávu Mgr. Jana Hindlsová, ředitela šoly.

2 OBSAH 1.Záladní údaje o šole 3 2.Zhodnocení šolních vzdělávacích programů pro záladní vzdělávání 4 3.Jazyové vzdělávání a jeho podpora 4 4.Pedagogičtí pracovníci - odborná valifiace podle záona 5 č. 563/2004 Sb., o pedagogicch pracovnících 5 5.Věová strutura pedagogicch pracovníů 5 6.Další vzdělávání pedagogicch pracovníů 5 7.Počet zapsanch dětí pro šolní ro 2010/2011 a odladů šolní docházy 5 8.Hodnocení činnosti šolních družin a lubů 5 9.Poradensé služby šoly 7 10.Spolupráce s rodiči a ostatními partnery, včetně mezinárodní spolupráce, 8 mimošolní ativity 11.Účast šol v rozvojovch a mezinárodních programech Zušenosti s péčí o nadané žáy Polytechnicá vchova Přípravné třídy, zušenosti s integrací a dalším začleňováním dětí ze 13 sociálně znevhodněného prostředí do ZŠ 15.Vzdělávání cizinců a příslušníů národnostních menšin, počet dětí 13 cizinců ze států EU a ostatních států, zušenosti s integrací a dalším začleňováním dětí cizinců do prostředí ZŠ 16.Environmentální vchova Multiulturní vchova Prevence riziového chování Žáci s trvalm pobytem v jiném raji Další údaje o ZŠ podle Vyhlášy č.15/2005 ve znění pozd.předpisů Údaje o vsledcích vzdělávání žáů Údaje o vsledcích inspeční činnosti provedené ČŠI Záladní údaje o hospodaření šoly Údaje o zapojení šoly do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Údaje o předložench a šolou realizovanch projetech 19 financovanch z cizích zdrojů 20.6Údaje o spolupráci s odborovmi organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úolů ve vzdělávání Přílohy 20 2

3 1.Záladní údaje o šole Název: Záladní šola Praha 10, Kutnohorsá 36 Sídlo: Kutnohorsá 36/58, Praha 10 Dolní Měcholupy Charateristia šoly: Naše šola je neúplnou záladní šolou s 1.stupněm ZŠ na oraji Prahy 10, její součástí je šolní družina. Je jedinou šolou, terou zřizuje Městsá část Praha Dolní Měcholupy. V současné době máme 102 žáů v pěti třídách v pěti postupnch ročnících. Šola nabízí široé spetrum zájmové činnosti primárně pro žáy šoly. Vua v zájmovch roužcích probíhá ve spolupráci s agenturou Kroužy, něteré roužy zřizuje sama šola. V naší nabídce máme rouže florbalu, eramiy, vtvarnch techni, počítačů, lub desovch her, roužy míčovch her. Vuu angličtiny obohacuje anglic šolní lub. Vize a poslání naší šoly Chceme bt šolou, terá bude posytovat tvůrčí, tvořivé a podnětné prostředí všem našim žáům, chceme bt přátelsou a vstřícnou šolou pro všechny. Znalost angličtiny považujeme za zálad vzdělání a chceme našim žáům posytnout co nejširší možnosti, ja ho zísat. Uplatněním činnostního učení ve vuce vedeme žáy samostatnosti v uvažování i jednání. Ve šole systematicy budujeme přátelsé a bezpečné prostředí, ve terém se aždé dítě může projevit. Máme propracovan systém péče o děti se specificmi poruchami učení, velice úzce přitom spolupracujeme s pedagogico psychologicou poradnou a se speciálním pedagogem. Doážeme ale motivovat i děti nadané, důazem jsou pravidelné účasti našich žáů v obvodních, pražsch, ale i celorepubliovch olech vědomostních i dovednostních soutěží. Náš systém volnočasovch ativit a zájmovch roužů doáže posytnout dětem dostatečně široé spetrum zájmové činnosti. Priority: Při stanovení priorit respetujeme profilaci šoly, její tradice a dlouhodobé zušenosti pedagogicého sboru s inovativním přístupem vyučovacímu procesu. Naše priority jsme shrnuli do něolia bodů. Přátelsé, tvůrčí a podnětné prostředí pro všechny Naučit se učit se Znalost anglicého jazya - nedílná součást záladního vzdělání Každ člově je jedinečn a v něčem vyniá Zřizovatel: Městsá část Praha - Dolní Měcholupy, Dolnoměcholupsá 37/168, Praha 10 Údaje o vedení šoly: Útvary šoly a funční místa V čele šoly jao právního subjetu stojí statutární zástupce šoly - ředitela šoly. Šola se člení na první stupeň, šolní družinu, úse provozní. Řízení šoly ompetence: Statutárním orgánem šoly je ředitela. Ostatní vedoucí pracovníci šoly - ve šole nejsou jmenováni další vedoucí zaměstnanci, pouze dva zaměstnanci pověření vedením, a to úseu šolní družiny a úseu 3

4 nepedagogicch pracovníů. Kontaty: tel.: , , fax: , Šolsá rada: Má šest členů dva zástupce zřizovatele, dva zástupce z řad pedagogicch pracovníů šoly a dva zástupce z řad záonnch zástupců nezletilch žáů. Poslední volby proběhly v říjnu Členové šolsé rady se pravidelně scházejí na řádnch schůzách, spolupracují s vedením šoly. 2. Zhodnocení šolních vzdělávacích programů pro záladní vzdělávání Ve šole probíhá vyučování podle Šolního vzdělávacího programu pro záladní vzdělávání Tvořivá šola. Šolní vzdělávací program Tvořivá šola vychází z programu Tvořivch šol, ale je obohacen o vuu anglicého jazya od 1. ročníu. Vychází z principů činnostního učení, a ta tempo vuy se přizpůsobuje schopnostem žáů ve třídě, činnostní charater vuy podporuje soustředění žáů na vuu, podněcuje zájem žáů o učení. V letošním šolním roce jsme provedli revizi šolního vzdělávacího programu v návaznosti na úpravu Rámcového vzdělávacího programu. Většinu upravovanch oblastí již náš šolní vzdělávací program naplňoval, přesto jsme se rozhodli dílčí úpravy zapracovat přímo do šolního vzdělávacího programu, neřešit tuto sutečnost formou dodatu pro lepší přehlednost celého programu. Proto od vstoupí v platnost nov šolní vzdělávací program. 3. Jazyové vzdělávání a jeho podpora počet učitelů cizích jazyů v členění na učitele s odbornou valifiací a bez odborné valifiace: 100 % s odbornou valifiací počet rodilch mluvčích 0 Žáci učící se cizí jazy jao povinn předmět Žáci učící se cizí jazy jao nepovinn předmět I. stupeň I. stupeň AJ Ativity pořádané v rámci jazyového vzdělávání v angličtině: Projet Halloween vystoupení žáů v rámci Dne otevřench dveří a doprovodn program pro děti místní mateřsé šoly Pravidelné tematicé projetové úoly na shrnutí gramatiy a slovní zásoby Seznamování s různmi druhy slovníů a způsoby obohacování slovní zásoby elearningov urz etwinning Ativity pořádané v rámci jazyového vzdělávání v češtině: Celá šola čte dětem celoroční projet Čtení pomáhá - charitativní interativní portál na podporu čtenářsé gramotnosti pro děti pravidelné čtenářsé dílny zaměřené na práci s textem a souvislou mimočítanovou četbu, vedení čtenářsého deníu niha měsíce pravidelné referáty o nize v rámci hodiny čtení 4

5 divadelní představení žáovs divadelní festival ve Strašnicém divadle pravidelné návštěvy Bibliobusu a jarní čtení v paru pořádané nihovnicí pro 1. třídu i šolní družinu Pasování prvňáů na čtenáře práce s odbornmi texty, vyhledávání informací (encylopedie, internet) příprava referátů, jejich prezentace projet třídy Uaž a vyprávěj prezentace oblíbené věci, domácího mazlíča účast na mezinárodní onferenci Dětsá resba, začáty psaní materiály zísané na semináři spolu s prezentací předány všem vyučujícím onference Fraus pro učitele 1. stupně ZŠ 4. Pedagogičtí pracovníci (odborná valifiace podle záona č. 563/2004 Sb., o pedagogicch pracovnících, ve znění pozdějších předpisů nioli aprobovanost) počet (fyz. osoby) Věová strutura pedagogicch pracovníů ped. prac. celem S odbornou valif Bez odborné valif. Vě 30 a méně a více počet (fyz.osoby) DVPP počet pedagogicch pracovníů, teří si doplňují odbornou valifiaci 0 počet účastníů průběžného vzdělávání 5 průměrná déla vzdělávání na 1 účastnía 20 hodin zaměření vzdělávání uvést nejčetněji zastoupené - etwinning, metodicé semináře, semináře pro oordinátora ŠVP 7.Počet zapsanch dětí pro šolní ro 2013/2014 a odladů šolní docházy Počet zapsanch dětí pro šolní ro 2013/ Počet odladů šolní docházy 3 8. Hodnocení činnosti šolní družiny Ve šolním roce pracovala šolní družina ve čtyřech odděleních, do terch bylo celem zapsáno 83 dětí z 1. až 5. ročníu. Do oddělení ranní družiny v době od 7,00 do 7,40 docházelo průměrně 9 dětí, tři odpolední oddělení byla obsazena tato: 1. oddělení 28 dětí, 2. oddělení 27 dětí, 3. oddělení 29 dětí. V průběhu celého šolního rou plnily děti navštěvující šolní družinu úoly celoroční hry s názvem Putování s veselm vláčem. Úoly byly zaměřené především na rozvoj tmové práce a ooperativních dovedností a dotly se všech oruhů znalostí a dovedností, teré děti ve šole zísávají. Náročnost jednotlivch zadání byla přizpůsobena věu soutěžících a složení jednotlivch supin. 5

6 Vedle tematicy zaměřené celoroční hry se děti pod vedením vychovatele věnovaly odpočinovm činnostem (stolní hry dle vběru žáů, četba, individuální hry, práce se stavebnicí), rereačním činnostem (pohybové ativity na dětsém a sportovním hřišti, pohybové soutěže sáání v pytli, Hoď a vyhraj - soutěž mezi 1. a 2. oddělením v hodu na oš, vycházy do oolí, pobyt v blízém lesoparu) a přípravě na vyučování. Většina dětí ze šolní družiny navštěvovala taé něter ze zájmovch roužů, teré probíhaly v odpoledních hodinách. Činnost šolní družiny byla dále obohacena o ace, teré v souladu s cíli šolního vzdělávacího programu pro šolní družinu i šolního vzdělávacího programu pro záladní vzdělávání vhodně rozvíjely zájmy, znalosti i ompetence žáů. (viz závěrečn seznam). Po celou dobu pobytu dětí ve šolní družině dbaly vychovately na vytváření dobrch vztahů v dětsém oletivu, na spolupráci starších a mladších žáů při společnch acích všech oddělení. Vychovately šolní družiny dohlížely taé na dodržování pitného režimu, stravovacích návyů a upevňovaly u žáů záladní hygienicé návyy. Šolní družina během celého rou velmi úzce spolupracovala s různmi partnery. Všechny vychovately pravidelně omuniovaly s rodiči žáů, onzultovaly s nimi vchovné otázy i individuální potřeby dětí. Rodiče byli pravidelně informováni o všech acích, teré šolní družina pořádala, na webovch stránách šoly mohli sledovat taé průběh většiny z nich. V rámci podpory čtenářsé gramotnosti zvaly vychovately šolní družiny opět hosty z řad rodičů a prarodičů, aby dětem předčítali ze své oblíbené dětsé nížy. Děti ze všech oddělení navštěvovaly šolní nihovnu a děti 2. oddělení v rámci odpoledního programu pravidelně docházely do Bibliobusu Městsé nihovny. Důležitm partnerem byla opět agentura Kroužy, terá pro šolní děti pořádala odpolední zájmové ativity. I ve šolním roce probíhala vborně spolupráce s MP. Městs strážní, pan Zumr, hned na začátu šolního rou připomněl dětem během besedy zásady bezpečného chování, v rámci služby dbali příslušníci MP o bezpečnost dětí na přechodu před šolou. Šolní družina spolupracovala taé s místním SDH exurze do hasičsé zbrojnice a prohlída hasičsé techniy byla spojena s vyhlášením vsledů vtvarné soutěže Požární ochrana očima dětí. Ve šolní družině při všech činnostech respetovaly vychovately individuální potřeby dětí - děti s vyhraněnmi zájmy navštěvovaly pravidelně šolní nihovnu a internetovou avárnu, taé dětem ze sociálně znevhodněného prostředí a cizincům byla ve šolní družině věnována individuální péče. Vychovately pomáhaly těmto žáům s přípravou na vyučování, s rozvojem slovní zásoby, systematicy opravovaly u cizinců vslovnost. V rámci svch činností se šolní družina věnovala i environmentální vchově. Děti byly vedeny hospodárnému zacházení s papírovm materiálem, šetření vodou i energiemi. Samozřejmostí bylo opět třídění odpadu, boxy na plasty a papír jsou umístěny přímo ve šolní družině. Správné chování oolí a volné přírodě si děti upevňovaly během vycháze do paru v oolí šoly a během pobytu v blízém lesoparu. Na téma Co do přírody nepatří vytvořily děti plaát, e terému nasbíraly předměty během tematicé vycházy. Taé polytechnicá vchova se uplatňuje v činnostech šolní družiny. Žáci pravidelně pracují s různmi druhy stavebnic, navštěvují roužy vtvarnch techni a eramiy. Multiulturní vchova se pravidelně promítá do činnosti šolní družiny při péči o žáy cizince. Vychovately nejen pomáhají těmto žáům začlenit se do většinového oletivu, ale vedou jejich spolužáy zájmu o cizí zvylosti, sváty, upevňují s nimi záladní slovní zásobu, správnou vslovnost cizích jmen apod. 6

7 K prevenci riziového chování vede soustavná práce s dětsmi oletivy ve všech odděleních šolní družiny, budování dobrch sociálních vztahů i naplňování minimálního preventivního programu šoly. Žáci jsou taé podporováni ve svch zájmech, mohou volit z široé nabídy volnočasovch ativit, činnost šolní družiny nabízí i pravidelnou možnost sportovního vyžití. Ace šolní družiny: Beseda se strážníem MP Sportujeme pro zdraví sportovní odpoledne Čtení s rodiči (pí.bartošová) Čtení s rodiči (pí.sobová) Draiáda vtvarná soutěž Návštěva Bibliobusu MK Vánoční posezení spojené se čtením rodičů 9.1. Kouzelníci ouzelnicé interativní představení Superfarmář - šolní olo stolní hry Masopustní arneval 8.3. Požární ochrana očima dětí vtvarná soutěž Nejrásnější raslice vtvarná soutěž 3.4. Čtení s rodiči (pí.vančurová) Morče přednáša o chovu morčat Exurze do hasičsé zbrojnice, vyhlášení vsledů vtvarné soutěže Co do přírody nepatří tematicá vycháza do oolí šoly Beseda s nihovníy MK, rozvoj čtenářsé gramotnosti Vlet do svíčárny Šestajovice Kuličov turnaj Závěrečná disotéa, vyhlášení vsledů celoroční hry 9. Poradensé služby šol (vchovné poradenství, poradenství volbě povolání, činnost speciálních pedagogů a šolních psychologů - jejich počet, spolupráce s PPP, SPC, policií ČR, psychology, sociálními odbory, rodiči, případně dalšími subjety) Počet speciálních pedagogů a psychologů 0 Vchovné poradenství Ve šolním roce 2012/2013 probíhaly na půdě šoly pravidelně v intervalu cca dvou měsíců schůzy vyučujících s psycholožou a speciální pedagožou, během terch se řešily onrétní vuové, popř. vchovné problémy dětí v péči spádové pedagogicopsychologicé poradny. Služeb spádové PPP využívalo v tomto šolním roce 11 žáů šoly. Část těchto žáů vytipovaly speciální pedagoža a psycholoža ze spádové PPP během depistáže, terou provedly na onci prvního čtvrtletí ve druhém ročníu. Všem dětem, teré byly v péči poradny, byla ze strany vyučujících věnována individuální péče a taé onzultace s rodiči těchto žáů probíhaly atuálně podle potřeby. Žádn z žáů nepracoval podle individuálního vzdělávacího plánu, byly ale dodržovány poyny spádové PPP, ja s těmito žáy pracovat, aby mohli v rámci danch podmíne dosahovat co nejlepších vsledů. Žáci pátého ročníu měli jao ažd ro možnost absolvovat testy studijních předpoladů, teré jim mohly pomoci při vběru další šoly. Žáem šoly byl jeden chlapec z DD Radost, třídní učitela spolupracovala s jeho líčovou vychovatelou ta, aby se minimalizovaly vuové i vchovné problémy tohoto žáa. Pro šolní ro 2013/2014 byla nově navázána spolupráce s SPC Starostrašnicá, teré má v péči 7

8 žáyni budoucí první třídy. Díva bude integrována na žádost maty a doporučení SPC a se šolní docházou jí bude pomáhat asistent pedagoga 10. Spolupráce s rodiči a ostatními partnery, včetně mezinárodní spolupráce, mimošolní ativity Šola navazuje spolupráci s organizacemi, jejichž činnost pomáhá rozvíjet občansé povědomí žáů v různch oblastech života. Spolupracujeme se/s: zřizovatelem a šolsou radou rodiči žáů Policií ČR a Městsou policií (preventivní programy v rámci MPP Mlad cylista, Bezpečně na silnici, mobilní dopravní hřiště); spádovou PPP ( diagnostia, pravidelné onzultace), místní mateřsou šolou(společné ace, návštěvy), místním sborem dobrovolnch hasičů(vtvarná soutěž PO očima dětí, návštěva ŠD), spádovou šolou Kvalitní vchovně vzdělávací proces spočívá v úzé spolupráci se zřizovatelem, šolsou radou a s rodiči, proto je jednou z našich priorit úzá spolupráce a otevřená omuniace s těmito subjety. S rodiči probíhají informativní schůzy během celého rou. Pravidelné informace průběžně po cel ro jsou předávány prostřednictvím žáovsch níže a na třídních schůzách, respetive onzultačních hodinách ve složení žá rodič učitel.. O dění ve šole jsou záonní zástupci žáů informováni taé prostřednictvím webovch stráne šoly případně něterch tříd. Kromě vše uvedench partnerů jsme spolupracovali např.: FK Dolní Měcholupy, pan Kožíše a pan Bartončí doprovod na obvodní olo Mc Donald s Cup Česá oalice proti tabáu preventivní program Neuřáta Toulcův dvůr eologicé programy Divadelní představení NKP Vyšehrad Mise Vyšehrad interativní divadlo a program PedF UK Praha Matematicé putování soutěž pro žáy 5. st. ZŠ ZŠ Jeseniova sportovní soutěže Kinderiáda a Aprílov běh Dům UM sportovní soutěže McDonald s Cup a Preventan Cup, Atletic trojboj ZŠ Křimicá a ZŠ gen. Janouša florbalov turnaj ZŠ Petrovice návštěva pro žáy 5. ročníu, přátels zápas Židovsé muzeum - interativní multiulturní program Chanua Mensa Logicá olympiáda Městsá nihovna pravidelné vpůjčy v bibliobusu Rescue Servis instrutáž první pomoci COFET, a.s. soutěž SAPERE vědět, ja žít, zdrav životní styl ZŠ Veronsé náměstí Matematicá soutěž Zdatn matemati ZŠ Uheln trh matematicá soutěž Uaž co umíš ZŠ Kodaňsá Pythagoriáda, Matematicá olympiáda Planetárium Praha Pozorujeme oblohu, Pohyby Země Divadlo B. Polívy Uhříněves Štědrej večer nastal Pražs hrad - Hra na hrad Svaz bojovníů za svobodu beseda o Pražsém povstání, pietní at u pomníu Další subjety jsou uvedeny v následujícím přehledu a v části Hodnocení činnosti šolní družiny. 8

9 Mimošolní ativity: V tomto šolním roce šola pořádala nebo zprostředovala pořádání následujících volnočasovch ativit: Kroužy: rouže Počet dětí Florbal 20 Keramia 17 PC 10 Vtvarné techniy 26 Desové hry 8 Míčové hry 15 Anglic šolní lub 8 Věda nás baví 11 Celem 109 Z uvedené tabuly je zřejmé ( 109 přihlášench žáů ze 102 žáů šoly), že většina žáů šoly se zapojila do ativit pořádanch šolou, něteří navštěvovali i více nabízench roužů. Nabída volnočasovch ativit byla rozmanitá a byla vhodnou alternativou pro žáy, ja ativně trávit voln čas. Další šolní a mimošolní ativity shrnuje následující tabula: Září Měsíc Den Popis ace Říjen Listopad Prosinec 13. Návštěva planetária - Pozorujeme oblohu 5. roční 17. Beseda s městsm strážníem ve šolní družině 26. Kinderiáda sportovní dopoledne pro žáy ročníu 27. Mise Vyšehrad návštěva Vyšehradu 4.,5. roční 10. Neuřáta - preventivní program, 4. a 5. roční 16. Eologicé sdružení Konilec - Tajemství lesa, 2. roční 12. Preventivní program Vítej na palubě! - 1., 3. a 4. roční 18. Návštěva planetária - Pohyby Země, 5. roční 31. Halloween vystoupení žáů ročníu, představení pro děti MTŠ 2. Městsá nijhovna Divadlo poháde - Kocoure Modroočo, 2. roční 7. Eologicé sdružení Podhoubí - Vliv dopravy na ovzduší, 3. roční 9. Eologicé centrum Toulcův dvůr - Mléčná dráha, 5. roční 14. Návštěva žáů 1. třídy v MTŠ 22. Strašnicé divadlo - Královsá moudrost, 3. roční 28. Projet Uaž a vyprávěj, 3. roční 1. Sobotní Vánoční dílna 5. Miulášsá pro spolužáy 5. roční 7. Městsá policie - Dopravní vchova, roční 11. Židovsé muzeum - Chanua, 5. roční 9

10 Leden Únor Březen Duben Květen 12. Vánoční posezení ve šolní družině 14. Tis odznáčů, 1., 3. a 4. roční 18. Strašnicé divadlo - Vánoční sříte, 2. roční 19. Divadlo B. Polívy -Štědrej večer nastal, 1., 3., 4. a 5. roční 21. Vánoční zpívání, turnaj v dámě - Den otevřench dveří 9. Kouzelníci, představení pro šolní družinu 23. Návštěva dětí z MTŠ v 1. třídě 23. Matematicá olympiáda, ZŠ Kodaňsá, 5. roční 25. Neuřáta - preventivní program, 4. a 5. roční 7. Zahájení plavecého vcviu, 3. a 4. roční 11. Vlastnosti vzduchu, pousy, 3. roční 13. O pyšné čarodějnici, loutové divadlo, roční 15. Začarovan ruh chudoby, 4. roční 27 Karneval ve šolní družině 28. Turnaj ve vybíjené - finále, 4. a 5. roční 6. Projet Uaž a vyprávěj, 2. roční 8. Návštěva v ZŠ Petrovice, 5. roční 8. Eologicé centrum Toulcův dvůr - Velionoce, 4. roční 22. Hra na Hrad, 5. roční 3. Projet pro předšoláy Těšíme se do šoly 10. Projet pro předšoláy Těšíme se do šoly 10. Morče, náš amarád - přednáša ve šolní družině 15. Eologicé centrum Konilec, Proč je pro nás vzduch důležit, 1. roční 16. Eologicé centrum Konilec, Proč je pro nás vzduch důležit, 2. roční 17. Projet pro předšoláy Těšíme se do šoly 17. EC Konilec, Vliv dopravy na ovzduší, 4. roční 17. Toulcův dvůr, Kro za roem vodním toem, 5. roční 17. Exurze šolní družiny do místní hasičsé zbrojnice 19. Den Země celošolní projet 24. Projet pro předšoláy Těšíme se do šoly 24. Městsá policie - Mlad cylista, dopravní hřiště, 4. a 5. roční 26. Čes odboj, setání s pamětníem, 4. a 5. roční 7. McDonald s Cup, turnaj ve fotbale, 5. roční 10. Kurz první pomoci, 5. roční 14. Pythagoriáda, matematicá soutěž, 5. roční 15. Projet Uaž a vyprávěj, 1. roční 15. Uaž, co umíš, matematicá soutěž, 5. roční 10

11 Červen 16. Matematicé putování, matematicá soutěž, 5. roční 21. Slavia, atletic trojboj 22. Strašnicé divadlo, Žáovs festival, roční 23. Dopravní soutěž Mladch cylistů, 5. roční 24. Kurz první pomoci, 3. a 4. roční 31. Kurz první pomoci, 1. a 2. roční, Florbalov turnaj - šolní olo 5. Dopravní soutěž Mladch cylistů - rajsé olo, 5. roční 10. Schůza rodičů budoucích prvňáů, 17, Šolní vlet - záme Sychrov, 1. a 2. roční 12. Přednáša Městsé policie, 4. a 5. roční 12. Vlet šolní družiny - svíčárna Šestajovice 14. Čtení v paru, Městsá nihovna - bibliobus, 1. roční 14. Rozloučení s 3. třídou, 3. roční 14. Kuličov turnaj dvojic 19. Závěrečná disotéa ve šolní družině 21. Šolní vlet, 5. roční, záme Konopiště 21. Šolní vlet, 4. roční, IQ Par Liberec 26. Pasování prvňáů na čtenáře, rozloučení s 5. třídou Mezinárodní spolupráce Logicá olympiáda pořádaná Mensou ČR Matematic loan Tati mezinárodní matematicá soutěž Genius Logicus mezinárodní matematicá soutěž Čtení pomáhá - charitativní interativní portál na podporu čtenářsé gramotnosti pro děti SAPERE- vědět, ja žít mezinárodní soutěž pod záštitou MŠMT o zdravém životním stylu 1. místo v rajsém ole zísali žáci 5. třídy 11. Účast šol v rozvojovch a mezinárodních programech Účast v mezinárodních soutěžích Matematic loan, Tati, Genius logicus 12,Zušenosti s péčí o nadané žáy Nadanm žáům je věnována individuální péče v hodinách ve stejném rozsahu, ja je tomu u žáů se specificmi poruchami učení. V hodinách je využívána forma vnitřní diferenciace zařazováním problémovch úloh, teré přeračují rozsah záladního učiva. Učitelé respetují osobnostní zvláštnosti těchto žáů. Těmito způsoby a formou prodlouženého vladu jsou připravováni i zájemci o studium na víceletch gymnáziích nebo žáům umožňujeme změřit si své síly v různch soutěžích, ať již sportovních, vtvarnch, matematicch. Jednou tdně mají žáci možnost navštěvovat informační centrum šoly, de jsou jim pod pedagogicm vedením doporučovány rozšiřující programy. Nedílnou součástí celého procesu s nadanmi žáy je jejich vchova toleranci a ochotě pomáhat slabším, snažíme se tedy je vychovávat rovnému přístupu e všem spolužáům. Konrétní projety uplatňované v jednotlivch třídách: 11

12 Třídní soutěže v rámci projetu Rozhodni se sám Matematicá miniolympiáda, Počítám s chutí, sudou Diferenciace a rozšiřující úoly v hodinách česého a anglicého jazya (Rozhodni se sám) Matematicé soutěže Genius Logicus, Matematic loan, Tati, Matematicé putování, Logicá olympiáda, Zdatn matemati, Uaž co umíš, MO, Pythagoriáda, Chrudima Soutěž Hravě žij zdravě (1. místo v rajsém ole), SAPERE (1. místo v oresním ole) Sportovní soutěže PreventanCup, McDonald s Cup, Kinderiáda, Aprílov běh, Atletic trojboj Vtvarné soutěže: Požární ochrana očima dětí, Strašidla ze mlejna a oolí, Svět očima dětí. Žáům vyšších ročníů nabízíme v rámci sebevzdělávání i možnost e-learningové vuy, příladem je např. urz zdravé vživy Hravě žij zdravě, jehož se zúčastnili žáci 5. třídy. Běžnou metodu využívanou ve třídě je vyhledávání informací na internetu v rámci hodin přírodovědy, vlastivědy a informatiy, práce na rozšiřujících projetech v rámci přírodovědy a vlastivědy a zapojení do projetu Čtení pomáhá na podporu a rozvoj čtenářsé gramotnosti u dětí. Účast v soutěžích: soutěž pořadatel/působnost účastníci Nejlepší umístění vtvarná Požární očima dětí ochrana Strašidla ze mlejna a oolí Hasičs sbor hl.m. Prahy/pražsá Nadační fond Jičín + časopisy Sluníčo a Mateřídouša Svět očima dětí Ministerstvo vnitra + Ministerstvo obrany matematicé Žáci 1. třídy a děti ŠD Žáci třídy Žáci třídy Logicá olympiáda Mensa ČR/celostátní třída Genius Logicus Mezinárodní soutěž třída 1 žá 100% úspěšnost Tati Mezinárodní soutěž třída 10 zúčastněnch tmů Matematic loan Mezinárodní soutěž třída Matematicé putování Pedagogicá UK/celostátní faulta 5.třída 4. místo Zdatn matemati ZŠ Veronsé náměstí 5.třída dvě 1.místa, 2.místo Matematicá olympiáda Jednota česch 5.třída matematiů a fyziů Uaž, co umíš ZŠ Uheln trh 5.třída 1. místo Pythagoriáda Jednota česch matematiů a fyziů 5.třída 1.místo v obvodním ole 3.místo Chrudima ZŠ Luavice 5.třída 1.,2.,3. místo 12

13 sportovní Kinderiáda Obvodní olo třída 5. místo v běhu na 60m Aprílov běh ZŠ Jeseniova, P třída 2. místo v ategorii Preventan Cup Mc Donald s Cup Dům Um - obvodní soutěže pro P10 a 15 Dům Um - obvodní soutěže pro P10 a třída 4. místo v OK 4. a 5.. třída 5. místo Florbalov turnaj o MČ Praha Dolní třída 1. místo pohár starosty Měcholupy ve Dolních Měcholup spolupráci se ZŠ Atletic trojboj soutěž družstev ostatní Dům Um - obvodní soutěže pro P10 a roční 6. místo Sapere vědět, ja žít MŠMT 5. třída 1. místo v rajsém ole Dopravní soutěž Policie ČR/obvodní mladch cylistů olo, rajsé olo Hravě žij zdravě STOB (společnost stop obezitě) třída 1. místo v OK 4. místo v rajsém ole 5. třída 1. místo v rajsém ole 13. Polytechnicá vchova (volitelné předměty, roužy, ) Krouže vtvarné techniy mimo jiné rozvíjí i polytechnicou vchovu. 14. Přípravné třídy, zušenosti s integrací a dalším začleňováním dětí ze sociálně znevhodněného prostředí do ZŠ Šola nezřizuje přípravné třídy vzhledem tomu, že v obci není omunita sociálně slabch občanů, pro jejichž děti se přípravné třídy zřizují. Děti sociálně nezralé, term je doporučeno docházet do přípravnch tříd, mohou rodiče dovážet do sousední Dubče či Uhříněvsi. Žáům ze sociálně znevhodněného prostředí je věnována individuální péče nejen v hodinách, ale i po vyučování, a to ve spolupráci s vychovatelami šolní družiny, teré se jim při přípravě na vyučování individuálně věnují, nebo s nimi po vyučování pracují třídní učitely. Ve spolupráci s DD Radost bylo tato individuálně pečováno o jednoho žáa. Rovněž pro tyto žáy platí možnost navštěvovat jednou tdně informační centrum šoly, ve terém jsou jim pod vedením učitelů doporučovány programy s cílem posílit jejich vědomosti a pracovní návyy, ale mají možnost i individuálního doučování v rámci IVP. Spolupráce s DD Radost - pravidelné onzultace s líčovm vychovatelem v rámci třídních schůze a onzultací, případné telefonicé intervence s vychovatelem, návštěva DD Radost v rámci jejich Dne otevřench dveří Spolupráce s rodiči ve spolupráci s PPP s PhDr. B. Kulovou a Mgr. Zindrovou byli žáci potřebující speciální péči soustavně sledováni a jejich speciální potřeby jednou 13

14 měsíčně onzultovány s vyučujícími, případně s rodiči. Postupně byly děti vedeny ativnímu zapojení do šolní práce a samostatnosti při plnění úolů a zodpovědnosti za vlastní práci. 15. Vzdělávání cizinců a příslušníů národnostních menšin, počet dětí cizinců ze států EU a ostatních států (podle jednotlivch zemí), zušenosti s integrací a dalším začleňováním dětí cizinců do prostředí ZŠ Ve šolním roce 2012/13 navštěvovali naši záladní šolu 4 žáci ze států mimo Evropsou unii. Žáům byla věnována individuální péče přímo v jednotlivch hodinách, dle potřeb jim byly zadávány individuální úoly s cílem prohloubit jejich vyjadřovací schopnosti a obohatit jejich slovní zásobu. Taé vychovately šolní družiny věnovaly těmto žáům zvšenou péči, ať už při vypracovávání domácích úolů nebo při běžné onverzaci ( správné tvary slov, vslovnost ). Vyučující i vychovately ŠD dbaly taé na bezproblémové začleňování žáů cizinců do dětsého oletivu, na spolupráci těchto dětí s ostatními spolužáy a vytvářely příležitosti, aby žáci cizinci mohli své spolužáy seznámit s ulturou a zvyy svch zemí. Ve šolním roce 2012/2013 byla taé navázána užší spolupráce s organizací META, terá zprostředovala šole ontat na tlumočnici do vietnamštiny. Tlumočnice byla přítomna u něolia schůze, během terch se projednávaly vzdělávací potřeby dítěte, jehož záonn zástupce nehovořil česy. Opět byly rodičům dětí ze států mimo EU nabídnuty letní urzy česého jazya, teré META pravidelně pořádá. Státy mimo EU - počty žáů: Mongolso 1, Vietnamsá socialisticá republia 3 Státy mimo EU Počet žáů (2011/2012) Vietnamsá socialisticá republia 3 - Čínsá lidová republia 2 - Mongolso 2-14 Státy EU 16. Environmentální vchova Environmentální vchova je pravidelně v průběhu celého šolního rou součástí vuy předmětů prvoua, přírodověda a vlastivěda. Ve jmenovanch předmětech se objevují témata dotající se ochrany přírody, zdrojů energií, chráněnch území a chráněnch druhů rostlin a živočichů, třídění odpadů apod. Vedle toho je vchova ochraně životního prostředí aždodenní součástí života šoly žáci jsou vedeni šetření vodou i energiemi, v aždé třídě jsou boxy na třídění odpadu (plasty a papír). Naše šola je taé už něoli let zapojena do eologicého projetu Recylohraní. Taé ve šolním roce 2012/2013 proběhl u příležitosti Dne Země celošolní projet, ter byl ve všech ročnících doplněn o vuové programy, teré proběhly během dubna. Vuové programy 1. až 4. ročníu byly zaměřené na vzduch, jeho ochranu a na souvislost vality ovzduší a dopravy. Žáci 5. ročníu se vydali do Toulcova dvora na program o vodě. Mluvili o tom, ja voda utváří rajinu a ja fungují vodní biotopy. Jeden onrétní - místní poto - taé důladně prozoumali. Šolní projet byl věnován ochraně ovzduší, vzduchu jao taovému, zdravému dchání... Za dopoledne všichni žáci prošli čtyřmi dílnami, ve terch se tomuto tématu věnovali v různch souvislostech.

15 V jedné z dílen zoumaly děti vzduch jao látu. Doázaly si, že vzduch olem nás opravdu je, že zabírá prostor, že udrží i těžé předměty, že se jím šíří vůně a zvu. Ve druhé dílně si ti starší připomněli, ja funguje dchací soustava, a ti mladší se s ní podrobně seznámili.třetí dílna byla vtvarná a žáci vytvářeli velé supinové práce na téma ochrany vzduchu. V poslední dílně si děti uvědomovaly souvislost mezi valitou vzduchu olem nás a dopravou - zjišťovaly, oli aut projede za onrétní časov úse po Kutnohorsé ulici. Vsledy byly pro mnohé velmi převapivé. Opět jsme taé spolupracovali s něolia eologicmi centry. Již tradičně navštívili naši žáci vybrané programy v Toulcově dvoře, poračovali jsme ve spolupráci s eocentrem Podhoubí a využili jsme i nabídu pracovních materiálů sdružení Tereza. 17.Multiulturní vchova V tomto šolním roce navštěvovali naši šolu čtyři žáci ze států mimo Evropsou unii. Žáům je věnována individuální péče, viz bod 15. Žáci jsou i pravidelnmi návštěvníy šolní nihovny, nihy jim pomáhají vybírat v souladu s individuální jazyovou propedeutiou třídní učitely. Jazyové ompetence těchto žáů jsou v souladu se šolními požadavy rozvíjeny i ve šolní družině. Třídní učitely spolupracují s rodiči s cílem zajistit jednotn postup zejména při zvládání učiva. V oblasti tlumočení spolupracujeme s občansm sdružením META. Celoročním celošolním projetem je projet Celá šola čte dětem, při níž žáci vyšších ročníů předčítají žáům z první třídy na poračování vždy jednu nihu. Žáci první třídy si postupně vytvářejí obrázovou podobu nihy. Na onci šolního rou naopa přečtou žáci prvního ročníu ostatním spolužáům pohádu a jsou jimi pasování na čtenáře. Tento projet rozvíjí ooperaci mezi všemi žáy šoly, navzájem je sbližuje. Zároveň rozvíjí čtenářsé dovednosti a i žáci cizinci si upevňují své sebevědomí pocitem sounáležitosti a utvrzením se v tom, že učivo zvládají jao ostatní. V rámci MKV v období česch svátů se čeští žáci pravidelně v jednotlivch třídách seznamují s paralelou oslav v jinch zemích. Vedle tradiční česé lidové písně a hudby poznávají lidovou i současnou cizí hudbu, tradiční pormy a zvyy. Pedagogové rozvíjejí smysl pro respet a solidaritu mezi žáy navzájem, upevňují sociálně zdravé vztahy, pouazují na způsob spolupráce mezi odlišnmi ulturami. Prostřednictvím MKV se prohlubují i mezilidsé vztahy ve šole, vztahy mezi šolou a rodinou. Projet Uaž a vyprávěj rovněž posiluje MKV. Žáci představí ostatním žáům šoly i rodičům svůj oblíben předmět, zvíře, osobu, apod. a vyprávějí o něm. Následně odpovídají na otázy publia. V neposlední řadě je MKV využívána v hodinách anglicého jazya, ve terch se žáci seznamují i s cizími reáliemi, tradicemi, zvyy. Jao přílad celošolního projetu je aždoroční Halloween party nejen pro žáy šoly, ale i pro veřejnost a děti mateřsé šoly. Žáci 5. třídy navštívili v Židovsém muzeu interativní pořad Chanua. 18.Prevence riziového chování V naší práci jsme vycházeli z plánu minimální prevence pro šolní ro 2012/13. Stanovené cíle jsme se snažili naplnit v průběhu celého rou. V oblasti vzdělávání pedagogicch pracovníů v oblasti prevence riziového chování šolní metodiča prevence doončila specializačním studiu pro šolní metodiy prevence při PPP pro Prahu 1,2 a 4. Pravidelně se taé zúčastňovala schůze ŠMP v PPP Praha 10. Spolu s vchovnou poradyní absolvovala seminář pořádan PPP Jabloňová ve spolupráci se společností META zaměřen na integraci žáů vietnamsé národnosti ze sociálně znevhodněného prostředí. Další seminář, terého se metodiča prevence zúčastnila, byl 15

16 seminář zaměřen na otázy právní odpovědnosti učitelů při vuce ve šole i mimošolních acích. V oblasti spolupráce s rodiči romě pravidelnch třídních schůze a onzultačních hodin, při terch jsme opět nabídli i účast dítěte, proběhly všechny plánované Dny otevřench dveří, během terch se rodiče zapojili společně se svmi dětmi do ací šoly. Případné ázeňsé přestupy jsme řešili bezprostředně za účasti rodičů nebo záonnch zástupců dítěte Všichni pedagogové pravidelně spolupracují s naší šolní psycholožou PhDr. Kulovou ze spádového specializovaného poradensého pracoviště PPP pro Prahu 10 a na pravidelnch onzultacích probírají atuální vchovné a vuové problémy onrétních žáů, případně domlouvají další roy ve spolupráci s rodiči a speciálním pedagogem. Při integraci žáyně druhé třídy vietnamsé národnosti jsme systematicy spolupracovali se společností META a jejich tlumočnicí. Těžištěm naší práce v oblasti nespecificé prevence riziového chování je vchova dětí e zdravému sebevědomí a e zdravm vztahům s vrstevníy. Pravidelná a systematicá je práce třídních učitelů s třídními oletivy, ve teré se zaměřují na vytváření pozitivních vztahů mezi žáy a zapojovaní všech dětí do projetů, v terch se rozvíjejí jejich sociální ompetence ( projety Uaž a vyprávěj, Den Země, Celá šola čte dětem, Sříte Měcholupáče a jiné). Na začátu šolního rou si děti pod vedením třídní paní učitely stanovují pravidla svého vlastního eticého odexu a ta se pa i snaží dodržovat cel ro. Žáci 1., 3. a 4. třídy zhlédli motivační interativní divadelní představení Vítej na palubě zaměřené na vztahy mezi dětmi a pravidla společensého chování. V rámci vchovy dobrovolnictví se žáci šoly opět zapojili do charitativního projetu Čtení pomáhá. Bezproblémov přechod žáů 5. třídy na druh stupeň šolní docházy usnadnila i návštěva celé třídy na ZŠ Petrovice, am se něteří žáci chystají, a přátels zápas v přehazované a florbalu, ter jsme tam sehráli. Šolní družina a strutura volnočasovch ativit při naší šole velmi intenzivně pomáhá dětem smysluplně využívat svůj voln čas. Zapojení dětí do odpoledních roužů pořádanch šolou nebo agenturou Kroužy je stále vysoá. Další důležitou stránou naší práce je vchova bezpečnému chování v oolním světě a prevence riziového chování v dopravě. Všechny třídy prošly přednášou MP Praha na toto téma (bezpečnost při cestě do šoly, bezpečnost v dopravě). Městs strážní navštívil tradičně i šolní družinu se svou besedou o zásadách bezpečnosti doma i venu. Všichni žáci šoly absolvovali instrutáž První pomoci (společnost Rescue Servis). Od třetí třídy se děti zapojily taé do programu Mlad cylista a absolvovaly přednášu o pravidlech bezpečnosti v silničním provozu (MP Praha) a praticou vuu na mobilním dopravním hřišti a test z dopravních předpisů (taé MP Praha). Na závěr celoročního urzu DV obdrželi žáci 4. a 5. ročníu Cylistic průaz. Celou vuu završila účast družstva 5. třídy na Obvodním ole DSMC pro Prahu 10 a 15 a postup do rajsého ola, de družstvo obsadilo čtvrté místo. Vznamnou součástí naší preventivní strategie je taé vchova e zdraví a zdravému životnímu stylu, terá je zapracována v učivu prvouy a přírodovědy. Všechny děti absolvovaly už tradičně urz Zdravé zuby. Dále žáci 5. třídy absolvovali interativní internetov urz Hravě žij zdravě, zaměřen na zdravou vživu a prevenci poruch příjmu potravy, a obsadili 1. místo v rajsém ole. Taé se zapojili do soutěže SAPERE vědět ja žít o zdravé stravě a zdravém životním stylu, terou pořádá Cofet. a.s. pod záštitou MŠMT, a postoupili až do rajsého ola. V oblasti specificé prevence žáci 4. a 5. ročníu prošli programem Česé oalice proti tabáu zaměřen prevenci ouření Neuřáta. V interativním programu, ter měl dvě části a byl hrazen z dotace MČ Praha 15, se žáci seznámili s negativními důsledy ouření a naučili se záladní techniy, ja se vyhnout ouření a ja odolat naléhání vrstevníů. Otázce 16

17 bezpečného využívání internetu, sociálních sítí a mobilního telefonu a prevenci yberšiany se věnovali hlavně učitelé informatiy v hodinách. V průběhu rou pedagogové hodnotili dopad jednotlivch ací a programů minimální prevence na žáy a jejich případné zařazení do dalších let. Taé jsme už pravidelně v červnu provedli stručné dotazníové šetření mezi dětmi ročníu. Z omentářů vyplvá, že obecně děti oceňují ladně jednotlivé programy. Nejlépe hodnoceny byly tradičně sportovní ace, terch jsme se zúčastnili nebo teré jsme pořádali, děti uváděly, že je velmi baví hry, netradiční pohybové ativity a ace vuy mimo šolu. Velmi ladn ohlas měl i projet Den Země a vua na mobilním dopravním hřišti zaončená předáním Cylisticého průazu. Taé žáy velmi potěšily úspěchy v soutěžích (Dopravní soutěž mladch cylistů a Hravě žij zdravě). Obecně lze říci, že se děti do všech programů ativně zapojovaly a spolupracovaly. 19. Žáci s trvalm pobytem v jiném raji raj počet žáů celem z toho nově přijatí K r a j J i h o č e s J i h o m o r a v s K a r l o v a r s V y s o č i n a K r ál o v é h r a d e c L i b e r e c M o r a v s o sl e z s Další údaje o ZŠ, teré považujete za důležité (naplňování cílů a priorit apod.) Údaje o vsledcích vzdělávání Učivo ve všech ročnících bylo probráno, osvojené poznaty byly v průběhu rou pravidelně procvičovány, upevňovány, znalosti žáů byly pravidelně prověřovány formami odpovídajícími věovm zvláštnostem a speciálním schopnostem jednotlivch žáů podle Klasifiačního řádu šoly. Rodiče byli pravidelně seznamováni s vsledy práce svch dětí prostřednictvím onzultací a žáovsch níže. O l o m o u c P a r d u b i c P l z e ň s S t ř e d o č e s Ú s t e c Z lí n s VÝSLEDKY KALIBRO Testování ve srovnávacích testech Kalibro pro žáy 3. ročníu se zúčastnili žáci ve všech testovanch oblastech, tj. v česém jazyce, v matematice, v anglicém jazyce a v prvouce. Vsledy za třídu a jejich srovnání s ostatními žáy 3. třídy v ČR i v regionu Praha v jednotlivch oblastech vyplvají z tabuly: Tabula srovnání průměrné úspěšnosti žáů 3. ročníu Prům. úspěšnost za třídu Prům. úspěšnost ČR 17 Prům. úspěšnost Praha Nejlepší vslede

18 Čes jazy a čtení za třídu 79,9% 71,1 76,3 93,20% Matematia 69,9% 60,2 66,1 100% Prvoua 73,0% 69,3 74,0 89,80% Přírodovědn zálad 64,7 60,5 66,1 82,6 % Anglic jazy 74,5% 66,6 72,4 90,30% Z tabuly vyplvá, že vsledy našich žáů 3. ročníu se pohybují romě prvoučného učiva nad průměrem v ČR i Prahy. Vsledy v prvoučném učivu jsou vša letos už lepší, a proto je třeba hned od prvního ročníu tomuto učivu věnovat pozornost ta, aby toto učivo prolínalo a bylo upevňováno i v ostatních předmětech dle jeho charateru. Kalibro 5. třída VÝSLEDKY KALIBRO Testování ve srovnávacích testech Kalibro pro žáy 5. ročníu se zúčastnili všichni žáci ve všech testovanch oblastech, tj. v česém jazyu, v matematice, v anglicém jazyu, humanitním záladu i v přírodovědném záladu. Vsledy za třídu a jejich srovnání s ostatními žáy 5. třídy v ČR i v regionu Praha v jednotlivch oblastech vyplvají z tabuly: Tabula srovnání průměrné úspěšnosti žáů 5. ročníu Prům. úspěšnost Prům. úspěšnost za třídu ČR Čes jazy a čtení Prům. úspěšnost Praha 71,2% 67,3% 70,1% 94,9% Matematia 58,8% 49,2% 54,7% 94,2% Humanitní zálad 72,2% 68,2% 72,1% 88,2% Přírodovědn zálad 66,4% 63,1% 65,0% 90,7% Anglic jazy 75,6% 65,9% 70,9% 90,7% Nejlepší vslede za třídu Z další tabuly vyplvá, oli žáů třídy z celového počtu testovanch dosáhlo nadprůměrnch vsledů v jednotlivch oblastech: Tabula počtu žáů s nadprůměrnmi vsledy v jednotlivch oblastech Čes jazy a čtení Matematia Humanitní zálad Přírodovědn zálad Anglic jazy

19 Z tabule jednoznačně vyplvá, že vsledy našich žáů 5. ročníu se pohybují nad průměrem v ČR. Za zvlášť vyniající považujeme vsledy testů v matematice, což svědčí o valitě vuy matematiy a matematicé gramotnosti na naší šole. Dále jsou vyniající i vsledy v anglicém jazyce Údaje o vsledcích inspeční činnosti provedené Česou šolní inspecí V tomto šolním roce nebyla provedena inspeční činnost ČŠI Záladní údaje o hospodaření šoly Záladní údaje o hospodaření šoly za alendářní ro 2012 jsou obsaženy v Příloze č. 1. Záladní údaje o hospodaření za alendářní ro 2013 jeho 1. pololetí, jsou obsaženy v Příloze č. 2. Obě tabuly uvádějí hospodaření naší příspěvové organizace s prostředy ze všech zdrojů, a to MHMP, Městsé části Praha Dolní Měcholupy, z doplňové činnosti, příspěvů na provoz šolní družiny vybranch od rodičů žáů, jinch zdrojů. Zpráva o hospodaření za ro 2012 byla schválena na zasedání Zastupitelstva MČ Praha Dolní Měcholupy dne a MHMP ji přijal bez připomíne, zpráva o hospodaření za 1. pololetí 2012 byla odevzdána ÚMČ dne a MHMP ji přijal bez připomíne Údaje o zapojení šoly do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního vzdělávání Šola nepořádá žádné vzdělávací urzy Údaje o předložench a šolou realizovanch projetech financovanch z cizích zdrojů V tomto období nebyly realizovány žádné projety Údaje o spolupráci s odborovmi organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úolů ve vzdělávání Šola nespolupracuje s těmito organizacemi. Spolupráce s ostatními partnery viz bod Přílohy 1. Příloha č. 1 Tabula hospodaření s finančními prostředy za ro 2012 Příloha č.2 - Tabula hospodaření s finančními prostředy za 1.pololetí rou 2013 Příloha č.3 Vroční zpráva O posytování informací podle záona č. 106/1999Sb. o svobodném přístupu informacím za období Vroční zpráva byla projednána pedagogicou radou šoly dne Vroční zpráva byla předána e schválení šolsé radě dne Šolsá rada schválila vroční zprávu dne

20 Příloha č.1 Vyúčtování hospodaření pro ÚMČ Praha 10 Dolní Měcholupy Záladní šola Kutnohorsá Praha 10-Dolní Měcholupy Ro: 2012 období: 1-12 ř. Rozpis vnosů (v tis. Kč) stát. dotace ÚMČ P10 MRZ celem HČ DČ 1 Přijaté dotace celem z toho: investiční dotace 3 - neinvestiční granty 4 MRZ (=tžby, potrav., ostatní) Čerpání FO, RF Pronájmy (=vnosy VHČ celem) 7 Vnosy celem ř. Rozpis náladů (v tis. Kč) stát. dotace ÚMČ P10 MRZ celem HČ DČ 8 Materiál (účet 501) z toho: učebnice učební pomůcy potraviny 12 Energie (účet 502) z toho: eletřina plyn vodné teplo 17 Materiál a energie celem (ř.8 + ř.12) Opravy a údržba (účet 511) z toho: obecní majete (z invest. dotace) 20 Služby (účet 518) Oprava a služby celem (ř.18 + ř.20) Mzdové nálady (účet 521) Sociální pojištění (účet ) Sociální nálady (účet ) Odpisy DNM a DHM (účet 551) 26 Daň z příjmu (účet ) 27 Ostatní nálady z toho: ostatní nálady /investice/ 29 Nálady celem (ř.17 + ř.21 až 27) Hospodářs vslede (ř.7 - ř.29) V Praze dne Vypracoval: Marcela Motyčová tel.:

Výroční zpráva o činnosti školy (školní rok 2013 2014)

Výroční zpráva o činnosti školy (školní rok 2013 2014) ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 10, KUTNOHORSKÁ 36 Výroční zpráva o činnosti šoly (šolní ro 2013 2014) podle 10, odstavce 3) Záona č. 561/2004 Sb. o předšolním, záladním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 10, KUTNOHORSKÁ 36/58 VÝROČNÍ ZPRÁVA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 10, KUTNOHORSKÁ 36/58 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 10, KUTNOHORSKÁ 36/58 VÝROČNÍ ZPRÁVA (školní rok 2004-2005) Zpracovala: Mgr. Jana Hindlsová, ředitelka školy Praha 2005 OBSAH 1. Název školy 2. Zřizovatel 3. Charakteristika školy

Více

OBSAH. Úvodní slovo. Lidé v Jahodě. Rodinné centrum Jahůdka. NZDM Jahoda. NZDM Džagoda. Terénní program. Dobrovolníci. Soukromá mateřská škola Jahoda

OBSAH. Úvodní slovo. Lidé v Jahodě. Rodinné centrum Jahůdka. NZDM Jahoda. NZDM Džagoda. Terénní program. Dobrovolníci. Soukromá mateřská škola Jahoda OBSAH 2 3 4 6 8 10 12 14 16 18 22 23 24 25 Úvodní slovo Lidé v Jahodě Rodinné centrum Jahůda NZDM Jahoda NZDM Džagoda Terénní program Dobrovolníci Souromá mateřsá šola Jahoda Ace pro všechny Účetní zpráva

Více

OBSAH. Slovo ředitelky 1. Klub pro rodinu Jahůdka 2. NZDM Jahoda 4. NZDM Džagoda 6. Terénní program 8. Soukromá mateřská škola 10.

OBSAH. Slovo ředitelky 1. Klub pro rodinu Jahůdka 2. NZDM Jahoda 4. NZDM Džagoda 6. Terénní program 8. Soukromá mateřská škola 10. VZ 12 O OBSAH Slovo ředitely 1 Klub pro rodinu Jahůda 2 NZDM Jahoda 4 NZDM Džagoda 6 Terénní program 8 Souromá mateřsá šola 10 Dobrovolníci 12 Lidé v Jahodě 13 Ace pro všechny 14 Účetní zpráva 16 Kontaty

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH Škola vyhledává a rozvíjí talent a mimořádné nadání žáků. Při zjištění mimořádného nadání žáků spolupracuje s poradenským pracovištěm a na základě závěrů odborného

Více

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Minimální preventivní program ZŠ a MŠ Křižanov pro školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence: Mgr. Dagmar Kolářová Základní údaje Adresa:

Více

Vyhodnocení programu

Vyhodnocení programu Příloha č. 4 Vyhodnocení programu. Číslo rozhodnutí Poskytovatel dotace Program Název organizace Adresa organizace, email, web Statutární orgán Poskytnutá dotace 9/579 Česká republika Ministerstvo školství,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Motivační název: Škola pro všechny č. j. 377/2013 Charakteristika ŠVP Zaměření školy ŠVP vychází z obecných vzdělávacích cílů a

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2009

Údaje o hospodaření školy v roce 2009 Údaje o hospodaření školy v roce 2009 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

Výroční zpráva Mateřské školy Janákova za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva Mateřské školy Janákova za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva Mateřské školy Janákova za školní rok 2009/2010 Slouží jako podklad k výroční zprávě o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy hl. m. Prahy (i pro MŠ z MČ spadajících pod správní obvod Prahy

Více

Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace. Projekty ŠVP 4. RVP ZV Základní vzdělávání

Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace. Projekty ŠVP 4. RVP ZV Základní vzdělávání Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace ŠVP 4 2. 9. 2013 Pedagogická rada projednala a schválila dne: 27.08.2013 Školská rada projednala a schválila

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace Hlavní 25 742 83 Olbramice

Více

Základní škola a Mateřská škola Nemojany, okres Vyškov www.zsms-nemojany.cz, e-mail.: zsms.nemojany@seznam.cz

Základní škola a Mateřská škola Nemojany, okres Vyškov www.zsms-nemojany.cz, e-mail.: zsms.nemojany@seznam.cz SYMPATICKÁ RODINNÁ ŠKOLA Rodinné, útulné, přátelské a vstřícné prostředí pro Vaše děti. Snažíme se vytvářet ve svých žácích pocit sounáležitosti, důležitosti, jedinečnosti a úspěšnosti. Jsme malá škola

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Zaměření školy Zaměření školy je všeobecné s důrazem na přírodovědné předměty a cizí jazyky. Zaměření školy naplňuje na nižším stupni cíle základního

Více

Informace o činnosti mateřské školy

Informace o činnosti mateřské školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Informace o činnosti mateřské školy 2013 2014 Č. j.: 930/2014 V Praze dne 12. října 2014 A) Informace o činnosti mateřské školy ve školním roce 2013/2014

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE. za školní rok 2013/2014. Vyhodnocení MPP

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE. za školní rok 2013/2014. Vyhodnocení MPP ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE za školní rok 2013/2014 Vyhodnocení MPP Cíle stanovené v Minimálním preventivním programu pro šk. r. 2013/14 byly splněny, v některých případech pozměněny, případně

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

Certifikace účetní profese v ČR

Certifikace účetní profese v ČR Certifiace účetní profese v ČR DVA STUPNĚ KVALIFIKACE V OBORU ÚČETNICTVÍ A FINANCE INS TITUT SVAZU ÚČETNÍCH, A.S. Obsah Co je Certifiace účetní profese v ČR... 1 Kdo může vstoupit do certifiace... 2 Kontaty,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka, Praha 6, náměstí Českého povstání 6

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka, Praha 6, náměstí Českého povstání 6 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka, Praha 6, náměstí Českého povstání 6 nám. Českého povstání 6/511, 161 00 Praha 6-Ruzyně Identifikátor

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace Hlavní 25 742 83 Olbramice

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Liberec, U Školy 222/6. U Školy 222/6, 460 07 Liberec 7. Identifikátor školy: 600080188

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Liberec, U Školy 222/6. U Školy 222/6, 460 07 Liberec 7. Identifikátor školy: 600080188 Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Liberec, U Školy 222/6 U Školy 222/6, 460 07 Liberec 7 Identifikátor školy: 600080188 Termín konání inspekce: 16., 17. a 20.

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY Základní škola Tvarožná Lhota, příspěvková organizace, Tvarožná Lhota 275, 696 62 Strážnice KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY Obsah: Úvod- poslání školy 1. Oblast výchovně-vzdělávací 2. Oblast materiálně-technická

Více

Koncepce dalšího rozvoje školy ZŠ Mělník - Pšovka

Koncepce dalšího rozvoje školy ZŠ Mělník - Pšovka Koncepce dalšího rozvoje školy ZŠ Mělník - Pšovka Jako stávající ředitel školy předkládám koncepci, která vychází ze současného stavu a měla by být jeho plánovaným pokračováním. Představuje možnosti rozvoje,

Více

Charakteristika školního vzdělávacího programu. 1 Zaměření školy

Charakteristika školního vzdělávacího programu. 1 Zaměření školy Charakteristika školního vzdělávacího programu 1 Zaměření školy Škola se zaměřuje především na využívání regionálních zvláštností. V prosinci 2006 jsme vstoupili do projektu Zdravá škola, kde škola realizuje

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005 Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí Základní škola, Praha 4, Předškolní 420/5

Více

Individuální vzdělávací plán

Individuální vzdělávací plán Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř.

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 1. 9. Slavnostní zahájení školního roku - 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 10. 9. divadelní představení na

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

IV. Školní učební plán

IV. Školní učební plán IV. Školní učební plán a) Východiska: Rámcový učební plán, který stanoví vzdělávací oblasti, vzdělávací obory a jejich minimální časové dotace a zároveň stanoví povinnou časovou dotaci pro jednotlivé stupně

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

Pro rozvoj zájmů, dovedností a využití volného času zajišťuje škola dlouhodobě pestrou nabídku zájmových činností v rámci nepovinných

Pro rozvoj zájmů, dovedností a využití volného času zajišťuje škola dlouhodobě pestrou nabídku zájmových činností v rámci nepovinných 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP ZV 3.1. Cíle a zaměření školy 3.1.1. Východiska ŠVP ZV Objektivní faktory, které mají pozitivní vliv na kvalitu školy: 1. poloha školy v parkové části města Liberce - Lidových sadech,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Praha 10, Gutova 1987/39. Gutova 1987/39, 100 00 Praha 10-Strašnice. Identifikátor školy: 600 041 212

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Praha 10, Gutova 1987/39. Gutova 1987/39, 100 00 Praha 10-Strašnice. Identifikátor školy: 600 041 212 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Praha 10, Gutova 1987/39 Gutova 1987/39, 100 00 Praha 10-Strašnice Identifikátor školy: 600 041 212 Termín konání inspekce: 22.

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

- 3. 9. 10:15 divadlo nádvoří. - 4. 9. fotografování 1. tříd MF Dnes - 7. 9. třídní schůzky 1. třídy - 8. 9. třídní schůzky 2. 9. tř.

- 3. 9. 10:15 divadlo nádvoří. - 4. 9. fotografování 1. tříd MF Dnes - 7. 9. třídní schůzky 1. třídy - 8. 9. třídní schůzky 2. 9. tř. - 1. 9. Slavnostní zahájení školního roku - 3. 9. 10:15 divadlo nádvoří - 4. 9. fotografování 1. tříd MF Dnes - 7. 9. třídní schůzky 1. třídy - 8. 9. třídní schůzky 2. 9. tř. - 9. 9. třídní schůzky 2.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola J. Vohradského Šluknov, okres Děčín. Adresa: T. G. Masaryka 678, 407 77 Šluknov. Identifikátor školy: 600 076 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola J. Vohradského Šluknov, okres Děčín. Adresa: T. G. Masaryka 678, 407 77 Šluknov. Identifikátor školy: 600 076 377 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola J. Vohradského Šluknov, okres Děčín Adresa: T. G. Masaryka 678, 407 77 Šluknov Identifikátor školy: 600 076 377 Termín konání inspekce:

Více

1. Projektové dny. Projektové dny na 1. stupni

1. Projektové dny. Projektové dny na 1. stupni 1. Projektové dny Projektové dny na 1. stupni Projektové dny- 1. stupeň Projekt Mezipředmětové vztahy Metody +formy práce, Seznamuje se s přírodou v okolí školy Vytváří si pozitivní vztah k přírodě Dokáže

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY vydaný na období 2013-2015 Ředitelka školy vydává v souladu s 24 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů a

Více

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Hlava je jako padák, funguje jen, když je otevřená.

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Hlava je jako padák, funguje jen, když je otevřená. 6. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 6.1. Hodnocení žáků 6.1.1. Obecné zásady hodnocení Hodnocení žáků se řídí legislativními normami (školský zákon 561/2004 Sb., vyhláška č. 48/2005 Sb., aj.) a na úrovni

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola a mateřská škola Řenče, příspěvková organizace Řenče 44, 334 45 Obsah: 1. Cíle vzdělávání 2. Délka a časový plán zájmového vzdělávání 3.

Více

Plán rozvoje školy na období 2012-2017

Plán rozvoje školy na období 2012-2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠUMPERK, SLUNEČ NÍ 38 Sluneční 38 E-mail: skola@iv-zs-sumperk.cz 787 01 Šumperk WWW: http://www.iv-zs-sumperk.cz tel. 583250402 fax : 583250401 IČ O: 00852864 DIČ :CZ00852864 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

KALENDÁŘ ŠKOLNÍCH AKCÍ 2015-2016

KALENDÁŘ ŠKOLNÍCH AKCÍ 2015-2016 ZÁKLADNÍ ŠA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE KALENDÁŘ ŠNÍCH AKCÍ 2015-2016 SRPEN Porada ředitelů ZŠ Organizační pedagogická rada, HRA, Porada třídních učitelů I. a II. stupně ŘŠ Zahajovací pedagogická

Více

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

KONCEPCE ZŠ A MŠ BRNO, KŘENOVÁ 21.

KONCEPCE ZŠ A MŠ BRNO, KŘENOVÁ 21. KONCEPCE ZŠ A MŠ BRNO, KŘENOVÁ 21. Poslání školy. ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 poskytuje základy vzdělání dané školským zákonem dětem ze spádové oblasti i širšího okolí, které pocházejí převážně ze sociálně

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 6. Hodnocení žáků 6.1 Zásady klasifikace a hodnocení hodnocení žáka je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu a je komplexním posouzením prospěchu a chování žáka klasifikace je jednou z forem

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 OBSAH: I. Analýza II. Strategické cíle a vize III. Povinné přílohy a) Rozpracování úkolů b) Plán pedagogických

Více

Projekty a granty 2014 2015

Projekty a granty 2014 2015 k 5.2.2015. Projekty a granty 2014 2015 Od září jsme partneři projektu Digitální věk ve školách. (CZ.1.07/1.3.00/51.0043) Díky projektu získá škola pro většinu pedagogů moderní techniku tablety. V průběhu

Více

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška Identifikace Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Adresa školy: Kpt. Jaroše 612, 432 01 Kadaň Ředitelka školy: Bc. Diana Roubová

Více

Základní škola, Praha 10, Náměstí Bří Jandusů 2. Plnění minimální preventivního programu ve školním roce 2012/2013

Základní škola, Praha 10, Náměstí Bří Jandusů 2. Plnění minimální preventivního programu ve školním roce 2012/2013 Základní škola, Praha 10, Náměstí Bří Jandusů 2 Plnění minimální preventivního programu ve školním roce 2012/2013 Zdravý způsob života nejvyšší hodnota 1) Charakteristika školy Naše škola se nachází poblíž

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

Agropodnikání Přírodovědné lyceum Veřejnosprávní činnost. Směrnice k udělování individuálního vzdělávacího plánu Individuální vzdělávací plán

Agropodnikání Přírodovědné lyceum Veřejnosprávní činnost. Směrnice k udělování individuálního vzdělávacího plánu Individuální vzdělávací plán Střední odborná škola, Stříbro, Benešova 508 Benešova 508, 349 01 Stříbro IČO: 68783728, DIČ: CZ68783728, REDIZO: 600 009 980 tel: +420 374 630 210, email: skola@sosstribro.cz, www.sosstribro.cz Agropodnikání

Více

Individuální vzdělávací plán

Individuální vzdělávací plán I. Vyplní škola: Škola Individuální vzdělávací plán Jméno a příjmení Datum narození Třída Bydliště Školní rok Rozhodnutí o povolení vzdělávání podle IVP ze dne Zdůvodnění (informace o schopnostech, důvody

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Krouna Krouna 303, 539 43 Krouna Identifikátor školy: 650 045 564 Termín konání inspekce: 10. 12. květen 2006

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ - 846/13-Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ - 846/13-Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIZ - 846/13-Z Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola Slavičín Malé

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Školní vzdělávací program obsahuje základní pravidla pro hodnocení žáků, podrobněji jsou rozpracovaná v klasifikačním řádu školy. Zde především vymezujeme způsoby

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014

Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014 Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Martina Křížová Schválila: Mgr. Marie Šnajdrová ředitelka školy Obsah

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Preventivní program 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE. Školní rok: 2015/2016

Preventivní program 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE. Školní rok: 2015/2016 Školní rok: 2015/2016 Preventivní program 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele 272738443 E-mail na ředitele Základní

Více

4. UČEBNÍ PLÁN ZŠ praktická

4. UČEBNÍ PLÁN ZŠ praktická 4. UČEBNÍ PLÁN ZŠ praktická 4.1 TABULACE UČEBNÍHO PLÁNU Vzdělávací oblast Předmět 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5.ročník Celkem hod. +DD Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2014

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2014 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2014 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., ve znění pozdějších novel, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy)

Více

Výroční zpráva 2011 / 2012 Základní škola a Mateřská škola Krakovany, okres Kolín 281 27 Krakovany 113

Výroční zpráva 2011 / 2012 Základní škola a Mateřská škola Krakovany, okres Kolín 281 27 Krakovany 113 Výroční zpráva 2011 / 2012 Základní škola a Mateřská škola Krakovany, okres Kolín 281 27 Krakovany 113 Identifikátor školy : 600 045 307 Zřizovatel : Obec Krakovany 281 27 Krakovany 15 Výroční zpráva o

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011

Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Číslo rozhodnutí 5515 066 11 Poskytovatel dotace Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy Identifikátor: 600 068 641 Termín konání

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více