Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013"

Transkript

1 Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Horymírova 100, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 V Ostravě Mgr. Marie Lukovská ředitelka školy 1

2 Obsah 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY PŘEHLED VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ PLNĚNÍ ÚKOLŮ Koncepční záměry rozvoje školy Analýza stavu z hlediska plnění hlavních úkolů ročního plánu práce Materiálně technické podmínky výuky Správa školy Vlastní hodnocení školy Práce školního poradenského pracoviště Minimální preventivní program Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (EVVO) Poradenská činnost pro další studium a volbu povolání Ukončení docházky na ZŠ: za školní rok 2012/ ROZBOR HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK Příspěvek zřizovatele na provoz příspěvkové organizace: Náklady organizace kryté příspěvkem zřizovatele Výnosy příspěvkové organizace od zřizovatele Fondy a jejich čerpání Doplňková činnost organizace Přehled čerpání z projektů ESF Podrobný přehled čerpání finančních prostředků v rámci projektu EU do škol v roce 2012 v Kč Granty poskytnuté Magistrátem města Ostravy v roce 2012: Závěrečné shrnutí hospodaření Uskutečněné kontroly u organizace Vzdělávání zaměstnanců Školní jídelna PŘEHLED PRACOVNÍKŮ ŠKOLY Pedagogičtí pracovníc Pracovníci celkově PŘEHLEDNÉ ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Prospěch žáků: Průměrný prospěch: Průměrný prospěch ve vybraných předmětech: Hodnocení chování žáků Absence Absence omluvená: Absence neomluvená: PŘIJETÍ ŽÁKŮ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY Účast v projektech Projekt EU na ZŠ Horymírova Projekt Věda a technika Klíč k budoucnosti Akce školy Práce školního klubu Šemík Práce mateřské školy Spolupráce školy s dalšími subjekty SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ

3 9. KONTROLY SCHVÁLENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY PŘÍLOHY Zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací (rok 2012)

4 1 Charakteristika školy a) Základní škola Ostrava Zábřeh, Horymírova 100 Sídlo: Horymírova 2978/ Ostrava Zábřeh Právní forma: příspěvková organizace IČ DIČ CZ b) Zřizovatel: Statutární město Ostrava Městský obvod Ostrava Jih Právní forma: obec, IČ Horní Ostrava Hrabůvka c) Ředitelka školy: Mgr. Marie Lukovská ( od ) d) IZO zařízení Součásti: Základní škola IZO: Kapacita: 670 žáků Školní družina IZO: Kapacita: 240 žáků Školní klub IZO: Kapacita: neuvádí se Mateřská škola IZO: Kapacita: 140 dětí Školní jídelna základní školy Školní jídelna mateřské školy Odloučená pracoviště školy: Horymírova 98, Ostrava Zábřeh Rezkova 14, Ostrava - Zábřeh Internetové stránky a elektronická adresa: Školská rada: byla zřízena Městským obvodem Ostrava - Jih, Radou městského obvodu ke dni Školská rada má 3 členy a ve své činnosti se řídí ustanovením 168 odst. 1 zákona čís. 561/2004 Sb. a jednacím řádem. Stávající Školská rada zahájila svou činnost dne

5 Přehled počtu dětí a žáků školy ve školním roce 2012/2013 (k ) Mateřská škola: počet tříd: 5 počet dětí: 140 (k ) Základní škola: počet tříd: 22 počet žáků: 586 (k ) z toho: 1. stupeň tříd žáků 2. stupeň tříd žáků 1. ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník 3 74 Celkem Školní družina: počet oddělení: 8 počet žáků: 213 Školní klub: počet žáků: 59 2 Přehled vzdělávacích programů Základní škola: Školní vzdělávací program Společně na Horymírce Učební plány 1. až 5. ročník Školní vzdělávací program "Společně na Horymírce" Předmět Český jazyk Anglický jazyk Matematika Práce s počítači 1 Vědy Přírodověda 1 1 Vlastivěda 2 2 Hudební výchova Výtvarná výchova Pracovní činnosti Tělesná výchova Celkem

6 6. až 9. ročník Předmět RV RV IVT Bez IVT bez RV IVT bez RV IVT bez Český jazyk a literatura Anglický jazyk Německý jazyk Matematika Informatika a výpočetní technika Chemie Fyzika Přírodopis Zeměpis Dějepis Zdravý občan Hudební výchova Výtvarná výchova Pracovní činnosti Tělesná výchova Volba povolání vol. 1 1 Volitelné předměty Celkem Povinně volitelné předměty: Povinně volitelný předmět Ročník Biologická praktika Chemická praktika 9. Konverzace v AJ Konverzace v NJ Pohybové hry Technické činnosti Výtvarné činnosti Zeměpisný seminář Domácnost Fyzikální praktika Komunikace a média 9. Technické kresleni 9. Zeměpisný seminář 9. 6

7 3 Plnění úkolů 3.1 Koncepční záměry rozvoje školy Koncepce školy je zpracována na období do roku základní prostředek k dosažení cílů je plnění školního vzdělávacího programu při plnění vzdělávacího programu je důležité, aby vedle cílů poznávacích byly plněny i cíle hodnotové, orientované k formování osobnostních rysů a mravních vlastností žáků cílem je také dosahování uvědomělé kázně u žáků Hlavním úkolem do příštího období bude: průběžné využívání školního vzdělávacího programu uplatňování poznatků, dovedností a prostředků v rámci realizovaných projektů ESF využití všech možností vyplývajících s realizace projektů (finančně podporovaných EU, MSK, MŠMT) realizovat úspěšně projekt Věda a technika Klíč k budoucnosti financovaný z ESF a státního rozpočtu ČR Koncepce je v obecné rovině zaměřena na: vytváření podmínek pro realizaci změn, které vedou k učící se organizaci, využívání sebeevaluace, spolupráci všech zúčastněných zaměření na klíčové kompetence žáků zaměření na klíčové kompetence učitelů na vytváření vnějšího obrazu života školy (zaměření školy, prezentace práce školy, vztahy k veřejnosti) žádoucí klima školy (spolupracující učící se organizace, objektivní a spravedlivé hodnocení, příznivé vztahy mezi zaměstnanci) 3.2 Analýza stavu z hlediska plnění hlavních úkolů ročního plánu práce - ve všech ročnících byly splněny úkoly a cíle vyplývající ze ŠVP - byly splněny cíle vyplývající z celoročního plánu práce školy - průběžně se uskutečňuje spolupráce s mateřskou školou - pracovní atmosféra ve třídách je příznivá, zejména na 1.stupni se velmi daří spolupráce s rodiči - zlepšuje se propojení činností mezi oběma stupni a realizace společných aktivit - významná je činnost školního klubu Šemík žáci školy pravidelně navštěvují zájmové kroužky a smysluplně pokrývají volný čas - stále se zlepšuje vybavení školy - byly vybudovány další odborné učebny - učebny jsou vybaveny dataprojektory - vhodně jsou využívány příležitosti k podání grantů a projektů - v oblasti prevence sociálně patologických jevů nebyly řešeny žádné závažné problémy se žáky - je zřejmé, že problematika prevence sociálně patologických jevů bude vyžadovat stále více pozornosti, protože se zvyšuje vliv negativních jevů na žáky - pokračuje další rozvoj školy na úrovni, která odpovídá objemu použitelných prostředků 3.3 Materiálně technické podmínky výuky Ke své činnosti využívá škola čtyři pavilony hlavní budovy a budovu vedlejší, kde se uskutečňuje činnost školní družiny a školního klubu. V dalším pavilonu propojeném s hlavní budovou je školní jídelna základní školy. Ve školním roce 2012/2013 bylo využíváno 22 učeben jako kmenových a 11 učeben odborných. V odborných učebnách probíhá výuka informatiky a práce s počítači, zeměpisu, hudební výchovy, společenskovědních předmětů, jazyků, chemie, fyziky. Využívána je žákovská kuchyňka a školní dílny. V provozu je žákovská knihovna. Dále pokračovalo dovybavení běžných kmenových učeben diaprojektory a novými tabulemi. V rámci projektu byla vybudována a vybavena dřevodílna. Sportovní zázemí školy tvoří tělovýchovný pavilon se dvěma tělocvičnami a rozsáhlé školní hřiště. Sportovní zařízení školy je v odpoledních a večerních hodinách zřizovatelem pronajímáno sportovním jednotám. Školní hřiště však nevyhovuje podmínkám výuky a je nutná jeho rekonstrukce. Byla provedena výměna oken ve spojovacím pavilonu a částečně v pavilonu 1. stupně. Odborné učebny a sbírky učebních pomůcek jsou stále doplňovány nově pořízenými pomůckami, stále se zlepšuje vybavení školy počítači. Ve dvou počítačových učebnách je umístěno 41 počítačů. Všechny PC jsou propojeny sítí a mají přístup na Internet. Počítačová síť je propojena i do kabinetů učitelů a provozních prostor školy. Materiálně technické podmínky pro činnost školy jsou vyhovující. Vybavování školy se stále zlepšuje a modernizuje. Škola získává prostředky i z mimorozpočtových zdrojů formou grantů, účelových dotací a v rámci realizace projektu financovaného z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu. Jsou zpracovány plány na další vybavování školy. 7

8 Provoz mateřské školy je v objektu Rezkova 14. Zde jsou umístěny všechny třídy mateřské školy a školní jídelna mateřské školy. Objekt mateřské školy plně vyhovuje jejímu provozu. Byly vytvořeny technické podmínky pro navýšení kapacity školy na 140 dětí. Mateřská škola disponuje saunou a solnou jeskyní. Školní družina a školní klub využívají samostatné prostory, kde jsou vytvořeny herny pro činnost školního klubu, klubovna a je zde provozována keramická dílna vybavená pecí a hrnčířským kruhem. Prostory jsou postupně vybavovány novým nábytkem a zařízením. V budově školní družiny byla provedena částrčná výměna oken a byly opraveny stříšky nad vstupními dveřmi. Vybavování školy a školky je ovlivněno finančními možnostmi. Prostředků není nadbytek. Přesto se daří postupně vytvářet dobré zázemí pro výuku a vybavovaní školy moderní technikou a učebními pomůckami. Problémem i nadále zůstává zabezpečení průběžné údržby sportovního areálu, na kterou neposkytuje zřizovatel dostatek prostředků. Uskutečnění plánovaných záměrů závisí na dostatku finančních prostředků poskytovaných na provoz školy a prostředků z přímých dotací na pořízení učebních pomůcek. Realizace projektů ESF je dobrým předpokladem do dalšího období. 3.4 Správa školy Počet nepedagogických zaměstnanců a jejich limit je vzhledem ke všem činnostem, které zabezpečují (správní řízení, projekty, doplňková činnost, údržba, příprava výuky), na spodní hranici potřeby. Nároky na administrativní činnosti rostou. Vzniká rozpor mezi rostoucími požadavky kladenými na školu a personálním zabezpečením. Stav může vyvolat nežádoucí rizika. Je zřejmé, že limit pracovníků správy není vhodné svazovat s počtem žáků. 3.5 Vlastní hodnocení školy Vlastní hodnocení školy vychází z ustanovení 12 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona a 8 prováděcí vyhlášky č. 15/2004 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy. Vlastní hodnocení školy bylo zpracováno za období školních roků 2008/2009, 2009/2010 a 2010/2011. Další vlastní hodnocení bude uskutečněno za období dvou školních roků a bude zahrnuto do výroční zprávy za školní rok 2013/ Práce školního poradenského pracoviště Odbornou pomoc v oblasti rizikového chování a sociálně patologických jevů a výchovného poradenství poskytují výchovná poradkyně: Mgr. Naděžda Durčáková a metodik prevence patologických jevů: Mgr. Halka Geislerová. Tato spolupráce je velmi intenzivní a přináší zlepšení práce ve výchovné oblasti na škole. Výchovná poradkyně měla určeny některé konzultační hodiny pro rodiče i žáky společně s metodikem prevence patologických jevů, což se opětovně osvědčilo při řešení problémů. Mimo určené hodiny je možná individuální domluva. Individuální konzultace byly využívány především z řad žáků a rodičů devátých ročníků. Výchovná poradkyně po celý školní rok spolupracuje se všemi pedagogy, koordinuje s nimi postupy ohledně žáků, vede evidenci integrovaných žáků, spolupracuje s rodiči žáků. Seznam integrovaných žáků je v průběhu roku aktualizován. Třídní učitelé ve spolupráci s vyučujícími vybraných předmětů vytvořili individuální vzdělávací plány, se kterými byli rodiče seznámeni. Individuální vzdělávací plány jsou konzultovány s pracovnicemi PPP v Ostravě Zábřehu a SPC. Integrovaným žákům bylo zajištěno zakoupení pomůcek a poskytována reedukační péče. Při skončení platnosti odborného posudku bylo zajištěno odeslání žáka na kontrolní vyšetření. Škola spolupracovala již tradičně s Policií ČR, Městskou policií, sociálními pracovnicemi a kurátory z odboru péče o dítě při Městském úřadu obvodu Ostrava Jih, pracovnicí Magistrátu, s okresním metodikem prevence. V tomto školním roce úspěšně pokračovala spolupráce výchovné poradkyně a metodika prevence se školním parlamentem. Školní parlament pomáhá při organizaci společných akcí a schůzek. 3.7 Minimální preventivní program Činnosti a aktivity v oblasti prevence sociálně patologických jevů vycházely ze zpracované Školní preventivní strategie školy, jejíž součástí je Minimální preventivní program pro školní rok 2012/2013, a Programu proti šikanování. Primární prevenci na škole realizujeme prostřednictvím organizace RENARKON prožitkovými aktivitami, Městské Policie formou besed a Policie ČR, Centra pro rodinu a sociální péči, třídními učiteli a učiteli, kteří vyučují Zdravého občana. Každoročně pokračuje činnost žákovského parlamentu, který zastupují žáci od ročníku. Ve školním roce 2012/2013 se jeho činnost soustředila na zapojení kolektivů jednotlivých tříd do akcí organizovaných školou. V průběhu celého roku byla věnována pozornost v rámci celého výchovně vzdělávacího procesu problematice rizikového chování - sociálně patologickým jevům. Metody působení na žáky zohledňovaly věk žáků a schopnost orientovat se v této problematice. Výskyt rizikového chování u žáků ve školním roce 2012/2013 nepřevyšoval běžné množství a závažnost. Problémy byly řešeny ihned a byla hledána náprava a řešení. 8

9 Preventivní aktivity: spolupráce s Renarkonem výchovné komise spolupráce s žákovským parlamentem spolupráce s městskou policií a policií ČR Centrum pro rodinu a sociální péči Pavučina 3.8 Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (EVVO) Hodnocení práce: Cílem environmentální výchovy je povzbudit v dětech zájem o přírodu, ekologii a vybudovat u žáků pozitivní vztah k životnímu prostředí. Na počátku školního roku je vypracován ekologický plán, který je naplňován průběžně na obou stupních naší školy. Na prvním stupni environmentální výchova probíhá v rámci výuky přírodovědy a prvouky, mnohdy je zařazena v centrech věd a v ranních kruzích. V rámci udržitelnosti projektu Gramotnost proběhly dva zážitkové semináře se zaměřením na EVVO. Také se uskutečnily projekty Ostrava poznej své město a Hledej pramen vody, dále proběhly drobné třídní projekty v rámci udržitelnosti projektu Kostka. Na druhém stupni se tato výchova realizuje hlavně v rámci učiva přírodopisu, částečně v zeměpisu a chemii. Teoretické vědomosti si žáci upevňují v rámci volitelných předmětů Biologická praktika, Chemická praktika a Zeměpisný seminář. Přírodovědné předměty jsou vyučovány v odborných učebnách, které jsou kvalitně vybaveny. Mnohdy je využívána také učebna s interaktivní tabulí. V rámci projektu Gramotnost proběhl projektový den Krajina kolem nás, v rámci projektu Kostka pak projektové dny Šance pro život a Pomáhej a ochraňuj. V rámci projektu Klíč proběhla dvoudenní přírodovědná expedice. Třídy druhého stupně se zúčastnily akce Společně za bezpečnější Ostravu na náměstí SNP. Celoroční aktivity: sběr starého papíru podzimní sběr kaštanů a žaludů sběr vršků z PET láhví využívání školního pozemku exkurze (např. OZO) soutěže s ekologickou tématikou ekologické vycházky projektové dny zaměřené na EVVO (např. Den Zvířat, Zdravé zuby.) vánoční, velikonoční a podzimní dílny zelený den vynášení zimy výukový program v ZOO výukový program Tonda obal na cestách společně pro bezpečnější Ostravu 3.9 Poradenská činnost pro další studium a volbu povolání Výchova k volbě povolání je uskutečňována v rámci výuky Zdravého občana, pracovních činností a v 9. ročníku formou samostatného předmětu Volba povolání, který vyučuje vyučující s kvalifikací pro tuto výuku. Žáci jsou vedeni k odpovědné volbě budoucí profese a k odpovědné přípravě na přijímací zkoušky. Počet žáků přijatých na školy v prvním kole přijímacího řízení je příznivý, většina žáků školy byla přijata na školy v rámci svých voleb. Žáci navštívili Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání při Úřadu práce v Ostravě. V průběhu tohoto pracovního dopoledne mají možnost vyzkoušet si test profesní informace, najít všechny podrobné informace, konzultovat s odbornými pracovníky případné nejasnosti, shlédnout krátké videozáznamy z příslušných středních škol, případně si domluvit individuální konzultaci s rodiči. Na třídních schůzkách proběhla informační schůzka rodičů žáků 9. ročníků a výchovné poradkyně, kde rodiče dostali informace ohledně průběhu přijímacího řízení přihlášky, termíny, aj. Rovněž byli rodiče seznámeni s právními předpisy, které se vztahují k přijímacímu řízení na středních školách. Informační schůzky s rodiči se rovněž zúčastnili zástupci některých středních škol, kde rodičům předali potřebné informace. 9

10 Rodičům i žákům byla nabídnuta individuální konzultace v rámci konzultačních hodin i mimo ně. Někteří žáci využili poradenských služeb na Pedagogicko psychologické poradně v Ostravě Zábřehu, rovněž využívali v hojné míře Dnů otevřených dveří, kde mají možnost se seznámit s jednotlivými školami. Někteří žáci využili tzv. přípravných kurzů na jednotlivých školách, kde pod odborným dohledem měli možnost si vyzkoušet testy Scio a zkoušky nanečisto. I v tomto školním roce mohli žáci odevzdat dvě přihlášky na SŠ. Bez problémů proběhlo také odevzdávání Zápisových lístků na SŠ Ukončení docházky na ZŠ: za školní rok 2012/2013 Žáci končící povinnou docházku v 9. Ročníku 50 Žáci přijati na čtyřleté studijní obory SŠ státní školy 32 soukromé školy a církevní 16 Žáci přijati na tříleté obory 12 Žáci přijati na školy mimo Ostravu 5 Žáci přijati na víceletá gymnázia (po 5. ročníku) 10 Žáci přijati na uměleckou školu Janáčkova konzervatoř (po 5. ročníku) 1 Žáci přijati na víceletá gymnázia (po 6. a 7. ročníku) 1 4. Rozbor hospodaření školy za rok 2012 Organizace hospodaří s finančními prostředky přidělenými ze státního rozpočtu krajem a zřizovatelem. Tyto prostředky představují největší podíl na celkovém objemu rozpočtu organizace. Dalšími finančními prostředky jsou prostředky z doplňkové činnosti Příspěvek zřizovatele na provoz příspěvkové organizace: Příspěvkové organizaci byl schválen neinvestiční příspěvek od zřizovatele na provoz na rok 2012 v celkové výši ,--Kč. Příspěvek byl v průběhu roku upravován ze strany zřizovatele následovně: ,- Kč náhrady pojistných událostí, ,20 Kč navýšení příspěvku v důsledku přechodu žáků ze ZŠ Zálom. Zřizovatel organizaci v rámci celoročního rozpočtu poskytl naší organizaci částku ,- Kč na zajištění mzdových prostředků projektu Hřiště pro všechny. V průběhu roku 2012 jsme přijali od zřizovatele příspěvek na plavání žáků v celkové částce Kč ,50 Kč. Souhrnem jsme od zřizovatele v roce 2012 obdrželi finanční prostředky ve výši ,70 Kč. Podrobněji jsou provozní příjmy a výdaje organizace rozvedeny v následující tabulce. Tabulka Hospodaření p.o. včetně rozklíčení příspěvku od zřizovatele a vlastních zdrojů za r (údaje v tis. Kč) Příspěvek zřizovatele r MŠ ZŠ ŠJ Celkem PO schválený příspěvek *(bez plavání,bazénu) 1 018, ,00 800, ,00 pojistné události 31,00 31,00 plavání - skutečné čerpání 91,00 91,00 finanční vypořádání r ,00 účelové dotace zřizovatele 40,00 40,00 ost. Navýšení 358,00 358,00 Celkem upravený příspěvek zřizovatele 1 018, ,00 800, ,00 Náklady z upr. příspěvku v doplňkové Náklady celkem zřizovatele (ř. 11) činnosti Náklady z ost. zdrojů rok Spotřeba materiálu 2 547,00 169,00 203, ,00 z toho: potraviny 2 314,00 168, , Spotřeba energie 2 305,00 48,00 0, ,00 z toho: el. energie 507,00 8,00 515,00 Plyn 7,00 5,00 12,00 vodné,stočné 182,00 7,00 189,00 10

11 ÚT + TUV 1 609,00 28, , Prodané zboží 21,00 21, Opravy a udržování 927,00 14,00 39,00 980, Cestovné 19,00 25,00 44, Náklady na reprezentaci 0, Ostatní služby 791,00 307, , Mzdové náklady 76,00 92, , , ost. sociální náklady 29,00 32, , , ost. přímé daně a poplatky 0,00 0, ostatní náklady 65,00 326,00 391, Odpisy dlouhodobého majetku 770,00 9,00 779, Náklady z dlouh. hmot. maj. 605,00 541, , pohledávky školné 1,00 1,00 Celkem 8 135,00 364, , ,00 Výnosy Výnosy Výnosy z Výnosy z Výnosy celkem z hl. činnosti doplň. činnosti ost. zdrojů rok Výnosy z prodeje služeb 3 007,00 282, ,00 z toho: stravné 2 314,00 282, , Výnosy z pronájmu 171,00 171, Tržby z prodaného zboží 21,00 21, Jiné výnosy z vl. výkonů 0, Smluvní pokuty a úroky 0, Čerpání fondů 71,00 7,00 78, Ostatní výnosy z činnosti 49,00 345,00 394, Úroky 13,00 0,00 13, Výnosy územních rozpočtů 4 999, , ,00 Celkem 8 139,00 453, , , Náklady organizace kryté příspěvkem zřizovatele Spotřeba materiálu (bez potravin): ,61 Kč - kancelářské potřeby ve výši ,-- Kč - tonery a cartridge ve výši ,-- Kč - drobný materiál na opravy ve výši ,22 Kč - materiál do tříd ve výši ,-- Kč - ostatní materiál ve výši ,78 Kč - vybavení lékárniček ve výši 6.298,-- Kč - čisticí prostředky ve výši ,96 Kč - odborná literatura a časopisy ve výši ,65 Kč Materiál do tříd je položkou, která obsahuje především sešity, papíry, obaly, fólie, barvy, tužky apod. tj. materiál sloužící pro přímou spotřebu při práci se žáky. Největší část této položky, a to ve výši ,- Kč byla spotřebována školní družinou. Základní škola čerpala tuto položku ve výši ,-- Kč a mateřská škola ve výši ,- Kč. Drobný materiál na opravy je průběžně pořizován během roku v případech, kdy organizace zvládá některé opravy a údržbu řešit vlastními pracovními silami. Jedná se především o malování menších prostor, opravy sociálních zařízení a některé opravy výpočetní techniky. V položce ostatní materiál je zastoupeno především vybavení středisek základními potřebami, které jsou spotřebního charakteru a nepodléhají majetkové evidenci. Jedná se o vybavení jídelen drobným nádobím, dále je zde materiál, který slouží k estetizaci prostředí a materiál, který je potřebný pro přípravu prostor před a po významnějších opravách externími firmami. Čisticí prostředky jsou z větší části čerpány jídelnami organizace, a to ve výši ,38 Kč. Vzhledem k přísným hygienickým normám lze konstatovat, že tento náklad jídelen je přiměřený. 11

12 502 Spotřeba energií: ,40 Kč - spotřeba elektřiny ,23 Kč - spotřeba vody ,91 Kč - spotřeba plynu 7.399,95 Kč - spotřeba TUV ,31 Kč Spotřeba veškerých energií je oproti roku 2011 vyšší, což je zčásti způsobeno růstem cen těchto komodit. Dále se ve spotřebě projevil přestup žáků ze ZŠ Zálom. Spotřeba TUV je vždy závislá na průběhu počasí v zimních měsících, částečně je nárůst spotřeby také ovlivněn špatným stavem oken. 504 Prodané zboží: ,-- Kč - karty, čipy ,-- Kč Na tomto účtu jsou účtovány pouze tržby za karty a čipy prodávané školní jídelnou základní školy. Dvojnásobná výše oproti roku 2011 je způsobena přechodem žáků ze ZŠ Zálom, ale i zvýšeným zájmem o školní stravování. 511 Opravy a udržování: ,18 Kč - opravy a údržba ,18 Kč - drobné opravy a údržba ,50 Kč - porevizní opravy 26808,50 Kč - havarijní opravy ,-- Kč Nejvýznamnější položky účtu 511 jsou oprava rozvodů vody v mateřské škole ve výši ,-- Kč, výměna dřevěných oken za plastová v objektu základní školy ve výši ,-- Kč a výměna PVC v objektu základní školy ve výši ,-- Kč. Porevizní opravy v oblasti elektro byly provedeny na jídelně základní školy a v mateřské škole v celkové výši 9876,-- Kč, porevizní opravy TV nářadí na základní škole činily 6300,50 Kč a opravy hydrantů na základní a mateřské škole činily celkem ,-- Kč. Havarijní opravy se týkaly především úniků vody z ústředního topení základní školy (32.470,38 Kč). Z menší části se opravy týkaly elektroinstalace (16.455,- Kč). Největší položkou bylo 17ks ulámaných odvětracích komínků na budově základní školy, což bylo řešeno jako pojistná událost, která však nebyla pojišťovnou zcela proplacena. Celkový náklad na opravu komínků činil ,-- Kč, zřizovatel přeposlal na účet školy náhradu pojišťovny ve výši ,-- Kč, rozdíl nákladů na opravy komínků ve výši ,- Kč byl pokryt fondem reprodukce majetku. 512 Cestovné: ,-- Kč Většinu nákladů na cestovné tvoří doprovod žáků na plavecký výcvik na ZŠ Alberta Kučery a cestovné spojené s účastí zaměstnanců na školeních a zajišťování provozních nákupů a pochůzek. 518 Ostatní služby: ,52 Kč - výkony spojů ,- Kč (doporučená pošta, pošt. známky, internet) - služby bezpečnostního systému ,- Kč (EBS elektronické zabezpečení objektu čidly fy Vlček) - pevné linky, mobily (paušály), kupóny (dobíjení mobilů) ,75 Kč - softwarové služby ,45 Kč (prodloužení licencí a upgrady stávajícího programového vybavení) - ICT-správa a podpora ,- Kč (zajištění údržby centrálního serweru a technická podpora ICT) - odvoz odpadu ,- Kč (zajišťován firmou OZO Ostrava, a.s.) - deratizační služby 5.640,- Kč (kladení nástrah proti hlodavcům a jejich kontrola) - elektrorevize ,-- Kč - ostatní revize ,- Kč (revize plyn. zařízení, výtahů, vzduchotechniky, hasicích přístrojů, OTK TV nářadí) - bankovní poplatky ,50 Kč - zpracování mezd ,- Kč - služby PO, BOZP ,- Kč - ostatní služby ,32 Kč - plavecký výcvik ,50 Kč Položka výkony spojů je tvořena především náklady na připojení k internetu v celkové výši ,--Kč, doporučenou poštu a spotřebu poštovních známek. Položka softwarové služby obsahuje prodloužení licencí programů používaných ve školním stravování, prodloužení licencí programů používaných pro účetnictví, evidenci pošty a evidenci majetku, upgrade Windows a Office. Správa a podpora ICT je placena paušálně ,- Kč ročně. Z ostatních služeb je to především rozbor vod a praní prádla školních jídelen. 12

13 521 Mzdové náklady z provozních prostředků: ,-- Kč a grantových prostředků ve výši ,-- Kč - čerpání fondu odměn ve 12/2012 v celkové výši ,- Kč na dokrytí odměn pedagogických pracovníků ve výši ,-- Kč a nepedagogických pracovníků ve výši ,-- Kč. - dohody o provedení práce v celk. výši ,- Kč v rámci grantu z prostř. ÚMOb O.-Jih Hřiště pro všechny Sociální náklady: ,63 Kč - odvod zdravotního a sociálního pojištění a tvorba FKSP v souvislosti s čerpáním fondu odměn ve výši ,-- Kč - částečná úhrada OOPP ve výši 4119,60 Kč - částečná úhrada preventivních prohlídek ve výši 2056,03 Kč - školení provozních zaměstnanců ve výši 9.830,-- Kč Ostatní sociální náklady jsou kryty prostředky poskytnutými ze státního rozpočtu prostřednictvím krajského úřadu. 538 Ostatní přímé daně a poplatky: 240,-- Kč - správní poplatek za ověřování podpisů 549 Ostatní náklady: ,35 Kč - pojištění majetku ,35 Kč (majetek pojištěn u Kooperativy a.s.) - pojištění žáků MŠ 9.100,- Kč - spoluúčast na pojistných událostech 1.500,- Kč - zůstatková část nákladů na zakoupení kladek 158,-- Kč (kladky hrazeny žáky, 2 ks kladek využity na provoze ZŠ) 551 Odpisy: ,65 Kč Celkové náklady na odpisy činily ,-- Kč a korespondují s odpisy schválenými zřizovatelem pro rok Část nákladů na odpisy byla promítnuta do doplňkové činnosti, a to ve výši 9.127,35 Kč. Z provozních prostředků bylo proto na odpisy čerpáno ,65 Kč. 556 Opravná položka k pohledávkám: školné MŠ - 640,- Kč Opravná položka je tvořena výpočtem, a to ve výši 10% z dlužné částky co 90 dní. Jedná se tedy o vytvoření opravné položky k dlužnému školnému v Mateřské škole Rekova 14 za rok 2012 v celkové výši 640,- Kč. 558 Majetek organizace: ,62 Kč Zásadní nákladové položky v roce 2012 byly tyto: - pořízení 56 ks postýlek pro děti do mateřské školy (69.763,12 Kč) - pořízení šatních skříněk a laviček do vstupního prostoru ZŠ v souvislosti s přechodem žáků ze ZŠ Zálom ( ,-- Kč) - nákup 3ks notebooků v celkové výši ,-- Kč - vybavení dvou výdejen školní jídelny mateřské školy kuchyňskými linkami v celkové výši ,-- Kč - vodní lázeň včetně gastronádob pro školní jídelnu základní školy ve výši ,-- Kč - šatní boxy pro školní družinu ve výši ,-- Kč - keramická tabule pro základní školu ve výši ,-- Kč. Ostatní položky jsou tvořeny drobnějším nábytkem policemi, židlemi a věšáky, koberci. V mateřské škole část nákladů tvoří také zakoupení hraček Výnosy příspěvkové organizace od zřizovatele 602 Výnosy z prodeje služeb ,72 Kč - tržby za stravné obou jídelen ,- Kč - za školné MŠ ,- Kč - za školné ŠD ,- Kč - za školné ŠK ,- Kč - vystavení kopií dokumentů 260,- Kč 13

14 Tabulka č. 2 Bilance mezi příjmy a výdaji školních jídelen (tzv. provařenost ) v Kč náklady ŠJZŠ výnosy ŠJZŠ provařeno (-) ušetřeno (+) spotřeba potravin žáci , stravné žáci ,00 6, náklady v doplňkové činnosti ŠJZŠ , 009 náklady ŠJMŠ spotřeba potravin zaměstnanci , nákup karty, stravné dospělí ,00 0,01 čipy , karty, čipy ,00 0,00 výnosy v doplňkové činnosti ŠJZŠ spotřeba svačinky spotřeba obědy cizí , ,00 potraviny ,46 0,00 6,65 rozdíl výnosy provařeno (-) ŠJMŠ ušetřeno (+) spotřeba potravin žáci , stravné žáci ,00 5,64 spotřeba potravin stravné zaměstnanci , dospělí ,00 0, Tržby za prodané zboží: ,-- Kč - prodej stravovacích karet a čipů ve výši ,-- Kč 5,64 rozdíl 648 Čerpání fondů: ,-- Kč - čerpání finančních darů účelově určených: 4.300,-- Kč (stůl WORKER do školní družiny) - čerpání fondu odměn: ,- Kč (25.500,-- Kč na platy pedagogů, ,- Kč na platy nepedagogů) - čerpání investičního fondu: ,- Kč (částečná úhrada opravy odvětracích komínků na budově ZŠ) - čerpání FKSP: 2234,-- Kč majetek FKSP (6x rychlovarná konvice) Podrobný přehled čerpání rezervního fondu v Kč rok 2012 počáteční stav RF z VH ,00 poč. stav RF z ost. zdrojů ,26 rozdělení VH za ,97 převod ESF-Gram. na účet ,90 převod EU do škol na účet ,06 čerpání finanč. darů ,00 finanční dary ,00 převod ESF-Klíč do r ,41 převod EU do škol do r ,60 stav k ,28 Stav rezervního fondu k , z toho: RF z VH ,97 účet 413.xxx celkem ,97 ESF - Klíč ,41 EU do škol ,90 účet 414.xxx celkem ,31 RF - fin.dary ,00 14

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Horymírova 100, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 V Ostravě 5.10.2010 Mgr. Marie Lukovská ředitelka školy 1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 Základní škola má právní subjektivitu od 1.1.1996, od 1.9.1996 je součástí právního subjektu mateřská škola (k 1.1.2014 bylo od právního subjektu odděleno detašované

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Základní škola má právní subjektivitu od 1. 1. 1996, od 1. 9. 1996 je součástí právního subjektu mateřská škola. Hospodaření jednotlivých součástí školy je sledováno

Více

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Školní 10, 407 46 Krásná Lípa, tel.: 412 383 315, 412 383 297, e-mail: zsklipa@interdata.cz ZŠ MŠ PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ rok

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO, JANA BROSKVY 3 Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity přidružená škola UNESCO PSČ: 643 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Základní škola

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2012 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Horymírova 100, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 V Ostravě 20.9.2015 Mgr. Marie Lukovská ředitelka školy 1

Více

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Školní 10, 407 46 Krásná Lípa, tel.: 412 383 315, 412 383 297, e-mail: zsklipa@interdata.cz ZŠ MŠ PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ rok

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010. Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice.

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010. Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010 Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice Obsah: 1) Hospodaření jednotlivých zařízení PO 2) Čerpání prostředků státního

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 5. D) Výsledky kontrol 11

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 5. D) Výsledky kontrol 11 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 4 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace 742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012. Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR

Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012. Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012 Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR 1 K o m e n t á ř : V roce 2011 činil hospodářský výsledek

Více

Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity,okr. Příbram

Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity,okr. Příbram ZŠ a MŠ Dolní Hbity,okres Příbram je od 1.1. 2003 je příspěvkovou organizací. Zřizovatel školy: Obec Dolní Hbity Organizace je vedena u Českého statistického úřadu Praha pod identifikačním číslem: 71 00

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010 Návrh rozpočtu na rok 2011 V souladu se zákonem ČNR č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále Z), ve znění pozdějších

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008 Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice - příspěvková organizace, Dolní Tošanovice č.22, 739 53 Hnojník Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice

Více

Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012

Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Výnosy za rok činily celkem: 14 139 263,26 Kč 1/ provozní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 2011 Příspěvková organizace rozpočtuje

Více

Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012. Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky:

Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012. Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky: Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012 Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky: 1) Příspěvek Krajského úřadu - odboru školství v Plzni na činnost školy účelový znak 33353

Více

Ekonomická část. 2/ transfery od MS kraje UZ 33047 cizí jazyk 3.600,- Kč. 6/ revolvingový fond MŽP 60.482,- Kč

Ekonomická část. 2/ transfery od MS kraje UZ 33047 cizí jazyk 3.600,- Kč. 6/ revolvingový fond MŽP 60.482,- Kč Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Ekonomická část Výnosy za rok činily celkem: 14,885.367,97 Kč 1/ transfery

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

Název organizace : Základní škola Šumperk. Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287

Název organizace : Základní škola Šumperk. Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287 Název organizace : Základní škola Šumperk Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287 Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2009 Zpracoval : Růžena Svobodová Schválil : Mgr.

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2008

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2008 Název organizace : Základní škola Šumperk Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287 Výroční zpráva o hospodaření za rok 2008 Zpracoval : Růžena Svobodová Schválil : Mgr. Lubomír

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013 Základní údaje se uvádějí za kalendářní rok, ve kterém byl zahájen školní rok, za který je zpracována výroční zpráva školy. Tyto údaje jsou členěny do následujících

Více

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 rok 2014 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření ZŠ v roce 2014 1.Příjmy provozní

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2006 V roce 2006 jsme provedli 1 rozpočtovou změnu: viz. přiložený dokument Rozpočtová změna č. 1 v roce

Více

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 rok 2012 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření ZŠ v roce 2012 1.Příjmy provozní

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 5 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

Rozbor hospodaření rok 2012

Rozbor hospodaření rok 2012 Obsahuje: 5 stran textu + přílohy Základní škola Nelahozeves, okres Mělník Rozbor hospodaření rok 2012 Projednáno pedagogickou radou, dne 5.3.2013 Schváleno Školskou radou při ZŠ v Nelahozevsi, dne 11.3.2013.

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Obsah: 1. Rozpočet poskytnutý KÚ ÚK 1.1. NIV státní rozpočet 1.2. Fond kulturních a sociálních věcí 2. Rozpočet poskytnutý zřizovatelem 2.1. Rozpočet na

Více

I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011

I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011 I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011 Příjmy celkem 16 823 845,45 od města Benátky n. J. a) z toho - příspěvek na provoz ZŠ 2 098 345,00 příspěvek na provoz ŠJ 486 408,00 příspěvek na investice

Více

Rozbor hospodaření rok 2013

Rozbor hospodaření rok 2013 Obsahuje: 5 stran textu + přílohy Základní škola Nelahozeves, okres Mělník Rozbor hospodaření rok 2013 Projednáno pedagogickou radou, dne 12.3. 2014 Schváleno Školskou radou při ZŠ v Nelahozevsi, dne 14.3.

Více

za rok 2013 zstolsteho@klatovynet.cz (u ZŠ a MŠ dle rozhodnutí o zařazení do škol. Rejstříku) Základní škola 502 21 Školní družina 120 4

za rok 2013 zstolsteho@klatovynet.cz (u ZŠ a MŠ dle rozhodnutí o zařazení do škol. Rejstříku) Základní škola 502 21 Školní družina 120 4 ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE za rok Adresa organizace: Tolstého 765, 339 01 Klatovy IČ: 49207440 Tel. a fax. spojení 376312352 Mail. spojení zstolsteho@klatovynet.cz Ředitel /ka rganizace:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Horymírova 100, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 V Ostravě 25.9.2014 Mgr. Marie Lukovská ředitelka školy 1

Více

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691. Kalendářní rok 2013

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691. Kalendářní rok 2013 Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691 Projednáno na pracovní poradě dne: Projednáno školskou radou dne: Zpráva o hospodaření Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ,

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zpracovala: sumárně Mgr. Jelínková Jiřina ředitelka školy podklady Štěpánková

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Horymírova 100, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 V Ostravě 27.9.2012 Mgr. Marie Lukovská ředitelka školy 1

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Základní škola a mateřská škola, Citonice, okres Znojmo, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 ředitel organizace - 2 - I. Charakteristika školy Zřizovatelem Základní školy a

Více

Komentář k hospodaření organizace za rok 2014

Komentář k hospodaření organizace za rok 2014 Komentář k hospodaření organizace za rok Příspěvková organizace ul. 126 byla zřízena 1.7.2000. Postupně se rozšířila o školní sportovní halu (11/2003), školní jídelnu v Hálkově ul. (1/2005) a školní sportovní

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Rozbor čerpání nákladových položek vzhledem k provoznímu rozpočtu na rok 2011

Rozbor čerpání nákladových položek vzhledem k provoznímu rozpočtu na rok 2011 Rozbor čerpání nákladových položek vzhledem k provoznímu rozpočtu na rok 2011 Základní škola Provozní dotace celkem 1 262 500 Kč 2011 0 plnění Knihy, učební pomůcky, tisk 20 000 8 372 41,86 Školství, Informatorium,

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

Výroční zpráva o hospodaření příspěvkové organizace. Základní škola a Mateřská škola Archlebov. za rok 2011

Výroční zpráva o hospodaření příspěvkové organizace. Základní škola a Mateřská škola Archlebov. za rok 2011 Základní škola a Mateřská škola Archlebov příspěvková organizace, 696 33 Archlebov 357 IČ : 70993297 Výroční zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Archlebov za rok

Více

Rozbor čerpání nákladových položek vzhledem k provoznímu rozpočtu na rok 2014

Rozbor čerpání nákladových položek vzhledem k provoznímu rozpočtu na rok 2014 Rozbor čerpání nákladových položek vzhledem k provoznímu rozpočtu na rok 2014 Základní škola Provozní dotace celkem 1 417 500 Kč 2014 0 plnění Knihy, učební pomůcky, tisk 30 000 24 817 82,72 nástěnné obrazy,

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 Na zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Kohoutovice dne 22.12.2010 byla na rok 2011 pro ZŠ Brno, Pavlovská

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Základní a Mateřská škola Děčín VIII p. o., 72743972 Vojanova 178/12, Děčín 12 ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Ředitel : Mgr. Karel Rajchl Datum: 3. 2. 2014 Děčín

Více

Komentář k rozboru hospodaření ZŠ Klatovy, Plánická ul. 194

Komentář k rozboru hospodaření ZŠ Klatovy, Plánická ul. 194 Komentář k rozboru hospodaření ZŠ Klatovy, Plánická ul. 194 Škola spravuje majetek města v hodnotě 96 985 674 Kč. Jedná se o budovy Plánická 194/I, Komenského 134/IV, tělocvična a sportovní areál Na Vodojemu

Více

Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací KOMENTÁŘ K ROZBORŮM HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací KOMENTÁŘ K ROZBORŮM HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-304/09-J Název školy: Mateřská škola Markvartice Adresa: Markvartice 42, 675 22 Stařeč Identifikátor: 600 121 208 IČ: 70995184

Více

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691. Kalendářní rok 2014. Mgr. Jitka Macháčková Bc.

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691. Kalendářní rok 2014. Mgr. Jitka Macháčková Bc. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691 Projednáno na pracovní poradě dne: 25.2.2015 Projednáno školskou radou dne: 27.2.2015 Zpráva o hospodaření Základní škola Nerudova, Říčany,

Více

1. ÚVOD. Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT a skládá se:

1. ÚVOD. Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT a skládá se: 1. ÚVOD Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT a skládá se: IZO: 060 075 961 Spec. MŠ pro sluchově postižené IZO: 107 530 961 Spec. ZŠ pro sluchově postižené IZO: 110 150

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, (IČ 47813229) Z P R Á V A. o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2007

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, (IČ 47813229) Z P R Á V A. o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2007 Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, (IČ 47813229) Z P R Á V A o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2007. Mgr. Gajdušek Zdeněk V Opavě dne 28.2.2008 Vypracoval : Bc. Renáta

Více

Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory

Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory OBDOBÍ: 1.1.2012 31.12.2012 Název a sídlo účetní jednotky: Seniorcentrum OASA s.r.o. Sídlo: Petřvaldík 68, 742 60 Petřvald 2 IČ: 27857018 Datum

Více

Název materiálu: rozpočet organizace na rok 2015

Název materiálu: rozpočet organizace na rok 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Praha 10 Hostivař, Hornoměcholupská 873 s bezbariérovým přístupem zaměřená na výuku cizích jazyků, využití digitálních technologií a zdravý životní styl Název materiálu: rozpočet organizace

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2007 Na rok 2007 byla pro ZŠ Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace schválena neinvestiční dotace v celkové

Více

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS. ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS. ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015 KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015 Program: 1. Prezence 2. Informace ze školy 3. Finanční situace 4. Pojištění Klubu 5. Účet Klubu

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00 Městská knihovna Klatovy Balbínova 59, 339 01 Klatovy 376 347 461, ekonom@knih-kt.cz KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 V roce 2013 knihovna hospodařila s těmito prostředky: 1/ Příspěvek na činnost

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Výroční zpráva o činnosti Školní jídelny Litovel, příspěvková organizace za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti Školní jídelny Litovel, příspěvková organizace za rok 2011 Školní jídelna Litovel, příspěvková organizace Studentů 91, 784 01 Litovel DIČ: CZ 75026333, IČO: 75026333 Tel. 585 342 182, 585 341 484 E-mail: studentu91@iol.cz Č. účtu: 179990971/0300 www.jidelnastudentu.cz

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HRADČOVlCE VÝROČNÍ zprá VA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HRADČOVlCE VÝROČNÍ zprá VA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HRADČOVlCE VÝROČNÍ zprá VA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 PŘÍJMY 1. Dotace od státu za rok 2012 EU-šablony pro ZŠ Příspěvek od zřizovatele za rok 2012 Celkem 2. Příjmy za ŠD-částeč.úhrada neinv.nákladů

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 Základní škola a Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace Kamenná 404/4, Jablonec nad Nisou 466 01 tel. 483 319 948, e-mail zskamennajbc@seznam.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 TEXT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

Mateřská škola a Základní škola, Želešice. Sadová 530, 664 43 Želešice. tel./fax : 547 225 129. mobil : 731 109 181

Mateřská škola a Základní škola, Želešice. Sadová 530, 664 43 Želešice. tel./fax : 547 225 129. mobil : 731 109 181 Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice tel./fax : 547 225 129 mobil : 731 109 181 e-mail adresa: skolahrou.zelesice@volny.cz http://skolahrou.atlasweb.cz Z p r á v a o č

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace.

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace Majetek školy Škola se 1.1.2001 stala příspěvkovou organizací zřízenou

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ochrana a tvorba životního prostředí Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19

Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 1. Textová část. Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 byl zřízen MŠMT zřizovací

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, přísp.org. Tkalcovská 460, 51401 Jilemnice telefon 481 549 259, email reditel@gymjil.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval: E.Jiroušová, J.Lipská..

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009 DOMOV SLUNEČNÍ DVUR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 47161 JESTŘEBÍ, IČ: 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

.po 6 VÝSLEDOVKA období 01.12.2010 až 31.12.2010 strana: 1 firma: Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník

.po 6 VÝSLEDOVKA období 01.12.2010 až 31.12.2010 strana: 1 firma: Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník .po 6 VÝSLEDOVKA období 01.12.2010 až 31.12.2010 strana: 1 firma: Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník dne: 27.01.2011 Účet Název V období Konečný stav NÁKLADY 501002 Čistící a úklidové prostředky

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE B/ VYHODNOCENÍ

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2009

Údaje o hospodaření školy v roce 2009 Údaje o hospodaření školy v roce 2009 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Výroční zpráva o hospodaření

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ Základní škola Náměšť na Hané VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ rok 2005 Základní škola Náměšť na Hané Komenského 283, 783 44 Náměšť na Hané Identifikátor zařízení : 600 140 261 Základní škola dotace od obcí

Více

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 1999 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě pokračoval v úspěšném hospodaření a za rok 1999 dosáhl zisku ve výši

Více

Školská rada 11.9.2013

Školská rada 11.9.2013 Základní škola a mateřská škola Chotíkov, příspěvková organizace Chotíkov 173, 330 17 tel.: +420 377 821 580 e-mail: skola@zs-chotikov.cz Školská rada 11.9.2013 Zuzana Houdková zuzana.houdkova@zs-chotikov.cz

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 Základní škola a Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace Kamenná 404/4, Jablonec nad Nisou 466 01 tel. 483 319 948, e-mail zskamennajbc@seznam.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více