Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013"

Transkript

1 Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Horymírova 100, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 V Ostravě Mgr. Marie Lukovská ředitelka školy 1

2 Obsah 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY PŘEHLED VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ PLNĚNÍ ÚKOLŮ Koncepční záměry rozvoje školy Analýza stavu z hlediska plnění hlavních úkolů ročního plánu práce Materiálně technické podmínky výuky Správa školy Vlastní hodnocení školy Práce školního poradenského pracoviště Minimální preventivní program Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (EVVO) Poradenská činnost pro další studium a volbu povolání Ukončení docházky na ZŠ: za školní rok 2012/ ROZBOR HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK Příspěvek zřizovatele na provoz příspěvkové organizace: Náklady organizace kryté příspěvkem zřizovatele Výnosy příspěvkové organizace od zřizovatele Fondy a jejich čerpání Doplňková činnost organizace Přehled čerpání z projektů ESF Podrobný přehled čerpání finančních prostředků v rámci projektu EU do škol v roce 2012 v Kč Granty poskytnuté Magistrátem města Ostravy v roce 2012: Závěrečné shrnutí hospodaření Uskutečněné kontroly u organizace Vzdělávání zaměstnanců Školní jídelna PŘEHLED PRACOVNÍKŮ ŠKOLY Pedagogičtí pracovníc Pracovníci celkově PŘEHLEDNÉ ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Prospěch žáků: Průměrný prospěch: Průměrný prospěch ve vybraných předmětech: Hodnocení chování žáků Absence Absence omluvená: Absence neomluvená: PŘIJETÍ ŽÁKŮ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY Účast v projektech Projekt EU na ZŠ Horymírova Projekt Věda a technika Klíč k budoucnosti Akce školy Práce školního klubu Šemík Práce mateřské školy Spolupráce školy s dalšími subjekty SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ

3 9. KONTROLY SCHVÁLENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY PŘÍLOHY Zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací (rok 2012)

4 1 Charakteristika školy a) Základní škola Ostrava Zábřeh, Horymírova 100 Sídlo: Horymírova 2978/ Ostrava Zábřeh Právní forma: příspěvková organizace IČ DIČ CZ b) Zřizovatel: Statutární město Ostrava Městský obvod Ostrava Jih Právní forma: obec, IČ Horní Ostrava Hrabůvka c) Ředitelka školy: Mgr. Marie Lukovská ( od ) d) IZO zařízení Součásti: Základní škola IZO: Kapacita: 670 žáků Školní družina IZO: Kapacita: 240 žáků Školní klub IZO: Kapacita: neuvádí se Mateřská škola IZO: Kapacita: 140 dětí Školní jídelna základní školy Školní jídelna mateřské školy Odloučená pracoviště školy: Horymírova 98, Ostrava Zábřeh Rezkova 14, Ostrava - Zábřeh Internetové stránky a elektronická adresa: Školská rada: byla zřízena Městským obvodem Ostrava - Jih, Radou městského obvodu ke dni Školská rada má 3 členy a ve své činnosti se řídí ustanovením 168 odst. 1 zákona čís. 561/2004 Sb. a jednacím řádem. Stávající Školská rada zahájila svou činnost dne

5 Přehled počtu dětí a žáků školy ve školním roce 2012/2013 (k ) Mateřská škola: počet tříd: 5 počet dětí: 140 (k ) Základní škola: počet tříd: 22 počet žáků: 586 (k ) z toho: 1. stupeň tříd žáků 2. stupeň tříd žáků 1. ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník 3 74 Celkem Školní družina: počet oddělení: 8 počet žáků: 213 Školní klub: počet žáků: 59 2 Přehled vzdělávacích programů Základní škola: Školní vzdělávací program Společně na Horymírce Učební plány 1. až 5. ročník Školní vzdělávací program "Společně na Horymírce" Předmět Český jazyk Anglický jazyk Matematika Práce s počítači 1 Vědy Přírodověda 1 1 Vlastivěda 2 2 Hudební výchova Výtvarná výchova Pracovní činnosti Tělesná výchova Celkem

6 6. až 9. ročník Předmět RV RV IVT Bez IVT bez RV IVT bez RV IVT bez Český jazyk a literatura Anglický jazyk Německý jazyk Matematika Informatika a výpočetní technika Chemie Fyzika Přírodopis Zeměpis Dějepis Zdravý občan Hudební výchova Výtvarná výchova Pracovní činnosti Tělesná výchova Volba povolání vol. 1 1 Volitelné předměty Celkem Povinně volitelné předměty: Povinně volitelný předmět Ročník Biologická praktika Chemická praktika 9. Konverzace v AJ Konverzace v NJ Pohybové hry Technické činnosti Výtvarné činnosti Zeměpisný seminář Domácnost Fyzikální praktika Komunikace a média 9. Technické kresleni 9. Zeměpisný seminář 9. 6

7 3 Plnění úkolů 3.1 Koncepční záměry rozvoje školy Koncepce školy je zpracována na období do roku základní prostředek k dosažení cílů je plnění školního vzdělávacího programu při plnění vzdělávacího programu je důležité, aby vedle cílů poznávacích byly plněny i cíle hodnotové, orientované k formování osobnostních rysů a mravních vlastností žáků cílem je také dosahování uvědomělé kázně u žáků Hlavním úkolem do příštího období bude: průběžné využívání školního vzdělávacího programu uplatňování poznatků, dovedností a prostředků v rámci realizovaných projektů ESF využití všech možností vyplývajících s realizace projektů (finančně podporovaných EU, MSK, MŠMT) realizovat úspěšně projekt Věda a technika Klíč k budoucnosti financovaný z ESF a státního rozpočtu ČR Koncepce je v obecné rovině zaměřena na: vytváření podmínek pro realizaci změn, které vedou k učící se organizaci, využívání sebeevaluace, spolupráci všech zúčastněných zaměření na klíčové kompetence žáků zaměření na klíčové kompetence učitelů na vytváření vnějšího obrazu života školy (zaměření školy, prezentace práce školy, vztahy k veřejnosti) žádoucí klima školy (spolupracující učící se organizace, objektivní a spravedlivé hodnocení, příznivé vztahy mezi zaměstnanci) 3.2 Analýza stavu z hlediska plnění hlavních úkolů ročního plánu práce - ve všech ročnících byly splněny úkoly a cíle vyplývající ze ŠVP - byly splněny cíle vyplývající z celoročního plánu práce školy - průběžně se uskutečňuje spolupráce s mateřskou školou - pracovní atmosféra ve třídách je příznivá, zejména na 1.stupni se velmi daří spolupráce s rodiči - zlepšuje se propojení činností mezi oběma stupni a realizace společných aktivit - významná je činnost školního klubu Šemík žáci školy pravidelně navštěvují zájmové kroužky a smysluplně pokrývají volný čas - stále se zlepšuje vybavení školy - byly vybudovány další odborné učebny - učebny jsou vybaveny dataprojektory - vhodně jsou využívány příležitosti k podání grantů a projektů - v oblasti prevence sociálně patologických jevů nebyly řešeny žádné závažné problémy se žáky - je zřejmé, že problematika prevence sociálně patologických jevů bude vyžadovat stále více pozornosti, protože se zvyšuje vliv negativních jevů na žáky - pokračuje další rozvoj školy na úrovni, která odpovídá objemu použitelných prostředků 3.3 Materiálně technické podmínky výuky Ke své činnosti využívá škola čtyři pavilony hlavní budovy a budovu vedlejší, kde se uskutečňuje činnost školní družiny a školního klubu. V dalším pavilonu propojeném s hlavní budovou je školní jídelna základní školy. Ve školním roce 2012/2013 bylo využíváno 22 učeben jako kmenových a 11 učeben odborných. V odborných učebnách probíhá výuka informatiky a práce s počítači, zeměpisu, hudební výchovy, společenskovědních předmětů, jazyků, chemie, fyziky. Využívána je žákovská kuchyňka a školní dílny. V provozu je žákovská knihovna. Dále pokračovalo dovybavení běžných kmenových učeben diaprojektory a novými tabulemi. V rámci projektu byla vybudována a vybavena dřevodílna. Sportovní zázemí školy tvoří tělovýchovný pavilon se dvěma tělocvičnami a rozsáhlé školní hřiště. Sportovní zařízení školy je v odpoledních a večerních hodinách zřizovatelem pronajímáno sportovním jednotám. Školní hřiště však nevyhovuje podmínkám výuky a je nutná jeho rekonstrukce. Byla provedena výměna oken ve spojovacím pavilonu a částečně v pavilonu 1. stupně. Odborné učebny a sbírky učebních pomůcek jsou stále doplňovány nově pořízenými pomůckami, stále se zlepšuje vybavení školy počítači. Ve dvou počítačových učebnách je umístěno 41 počítačů. Všechny PC jsou propojeny sítí a mají přístup na Internet. Počítačová síť je propojena i do kabinetů učitelů a provozních prostor školy. Materiálně technické podmínky pro činnost školy jsou vyhovující. Vybavování školy se stále zlepšuje a modernizuje. Škola získává prostředky i z mimorozpočtových zdrojů formou grantů, účelových dotací a v rámci realizace projektu financovaného z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu. Jsou zpracovány plány na další vybavování školy. 7

8 Provoz mateřské školy je v objektu Rezkova 14. Zde jsou umístěny všechny třídy mateřské školy a školní jídelna mateřské školy. Objekt mateřské školy plně vyhovuje jejímu provozu. Byly vytvořeny technické podmínky pro navýšení kapacity školy na 140 dětí. Mateřská škola disponuje saunou a solnou jeskyní. Školní družina a školní klub využívají samostatné prostory, kde jsou vytvořeny herny pro činnost školního klubu, klubovna a je zde provozována keramická dílna vybavená pecí a hrnčířským kruhem. Prostory jsou postupně vybavovány novým nábytkem a zařízením. V budově školní družiny byla provedena částrčná výměna oken a byly opraveny stříšky nad vstupními dveřmi. Vybavování školy a školky je ovlivněno finančními možnostmi. Prostředků není nadbytek. Přesto se daří postupně vytvářet dobré zázemí pro výuku a vybavovaní školy moderní technikou a učebními pomůckami. Problémem i nadále zůstává zabezpečení průběžné údržby sportovního areálu, na kterou neposkytuje zřizovatel dostatek prostředků. Uskutečnění plánovaných záměrů závisí na dostatku finančních prostředků poskytovaných na provoz školy a prostředků z přímých dotací na pořízení učebních pomůcek. Realizace projektů ESF je dobrým předpokladem do dalšího období. 3.4 Správa školy Počet nepedagogických zaměstnanců a jejich limit je vzhledem ke všem činnostem, které zabezpečují (správní řízení, projekty, doplňková činnost, údržba, příprava výuky), na spodní hranici potřeby. Nároky na administrativní činnosti rostou. Vzniká rozpor mezi rostoucími požadavky kladenými na školu a personálním zabezpečením. Stav může vyvolat nežádoucí rizika. Je zřejmé, že limit pracovníků správy není vhodné svazovat s počtem žáků. 3.5 Vlastní hodnocení školy Vlastní hodnocení školy vychází z ustanovení 12 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona a 8 prováděcí vyhlášky č. 15/2004 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy. Vlastní hodnocení školy bylo zpracováno za období školních roků 2008/2009, 2009/2010 a 2010/2011. Další vlastní hodnocení bude uskutečněno za období dvou školních roků a bude zahrnuto do výroční zprávy za školní rok 2013/ Práce školního poradenského pracoviště Odbornou pomoc v oblasti rizikového chování a sociálně patologických jevů a výchovného poradenství poskytují výchovná poradkyně: Mgr. Naděžda Durčáková a metodik prevence patologických jevů: Mgr. Halka Geislerová. Tato spolupráce je velmi intenzivní a přináší zlepšení práce ve výchovné oblasti na škole. Výchovná poradkyně měla určeny některé konzultační hodiny pro rodiče i žáky společně s metodikem prevence patologických jevů, což se opětovně osvědčilo při řešení problémů. Mimo určené hodiny je možná individuální domluva. Individuální konzultace byly využívány především z řad žáků a rodičů devátých ročníků. Výchovná poradkyně po celý školní rok spolupracuje se všemi pedagogy, koordinuje s nimi postupy ohledně žáků, vede evidenci integrovaných žáků, spolupracuje s rodiči žáků. Seznam integrovaných žáků je v průběhu roku aktualizován. Třídní učitelé ve spolupráci s vyučujícími vybraných předmětů vytvořili individuální vzdělávací plány, se kterými byli rodiče seznámeni. Individuální vzdělávací plány jsou konzultovány s pracovnicemi PPP v Ostravě Zábřehu a SPC. Integrovaným žákům bylo zajištěno zakoupení pomůcek a poskytována reedukační péče. Při skončení platnosti odborného posudku bylo zajištěno odeslání žáka na kontrolní vyšetření. Škola spolupracovala již tradičně s Policií ČR, Městskou policií, sociálními pracovnicemi a kurátory z odboru péče o dítě při Městském úřadu obvodu Ostrava Jih, pracovnicí Magistrátu, s okresním metodikem prevence. V tomto školním roce úspěšně pokračovala spolupráce výchovné poradkyně a metodika prevence se školním parlamentem. Školní parlament pomáhá při organizaci společných akcí a schůzek. 3.7 Minimální preventivní program Činnosti a aktivity v oblasti prevence sociálně patologických jevů vycházely ze zpracované Školní preventivní strategie školy, jejíž součástí je Minimální preventivní program pro školní rok 2012/2013, a Programu proti šikanování. Primární prevenci na škole realizujeme prostřednictvím organizace RENARKON prožitkovými aktivitami, Městské Policie formou besed a Policie ČR, Centra pro rodinu a sociální péči, třídními učiteli a učiteli, kteří vyučují Zdravého občana. Každoročně pokračuje činnost žákovského parlamentu, který zastupují žáci od ročníku. Ve školním roce 2012/2013 se jeho činnost soustředila na zapojení kolektivů jednotlivých tříd do akcí organizovaných školou. V průběhu celého roku byla věnována pozornost v rámci celého výchovně vzdělávacího procesu problematice rizikového chování - sociálně patologickým jevům. Metody působení na žáky zohledňovaly věk žáků a schopnost orientovat se v této problematice. Výskyt rizikového chování u žáků ve školním roce 2012/2013 nepřevyšoval běžné množství a závažnost. Problémy byly řešeny ihned a byla hledána náprava a řešení. 8

9 Preventivní aktivity: spolupráce s Renarkonem výchovné komise spolupráce s žákovským parlamentem spolupráce s městskou policií a policií ČR Centrum pro rodinu a sociální péči Pavučina 3.8 Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (EVVO) Hodnocení práce: Cílem environmentální výchovy je povzbudit v dětech zájem o přírodu, ekologii a vybudovat u žáků pozitivní vztah k životnímu prostředí. Na počátku školního roku je vypracován ekologický plán, který je naplňován průběžně na obou stupních naší školy. Na prvním stupni environmentální výchova probíhá v rámci výuky přírodovědy a prvouky, mnohdy je zařazena v centrech věd a v ranních kruzích. V rámci udržitelnosti projektu Gramotnost proběhly dva zážitkové semináře se zaměřením na EVVO. Také se uskutečnily projekty Ostrava poznej své město a Hledej pramen vody, dále proběhly drobné třídní projekty v rámci udržitelnosti projektu Kostka. Na druhém stupni se tato výchova realizuje hlavně v rámci učiva přírodopisu, částečně v zeměpisu a chemii. Teoretické vědomosti si žáci upevňují v rámci volitelných předmětů Biologická praktika, Chemická praktika a Zeměpisný seminář. Přírodovědné předměty jsou vyučovány v odborných učebnách, které jsou kvalitně vybaveny. Mnohdy je využívána také učebna s interaktivní tabulí. V rámci projektu Gramotnost proběhl projektový den Krajina kolem nás, v rámci projektu Kostka pak projektové dny Šance pro život a Pomáhej a ochraňuj. V rámci projektu Klíč proběhla dvoudenní přírodovědná expedice. Třídy druhého stupně se zúčastnily akce Společně za bezpečnější Ostravu na náměstí SNP. Celoroční aktivity: sběr starého papíru podzimní sběr kaštanů a žaludů sběr vršků z PET láhví využívání školního pozemku exkurze (např. OZO) soutěže s ekologickou tématikou ekologické vycházky projektové dny zaměřené na EVVO (např. Den Zvířat, Zdravé zuby.) vánoční, velikonoční a podzimní dílny zelený den vynášení zimy výukový program v ZOO výukový program Tonda obal na cestách společně pro bezpečnější Ostravu 3.9 Poradenská činnost pro další studium a volbu povolání Výchova k volbě povolání je uskutečňována v rámci výuky Zdravého občana, pracovních činností a v 9. ročníku formou samostatného předmětu Volba povolání, který vyučuje vyučující s kvalifikací pro tuto výuku. Žáci jsou vedeni k odpovědné volbě budoucí profese a k odpovědné přípravě na přijímací zkoušky. Počet žáků přijatých na školy v prvním kole přijímacího řízení je příznivý, většina žáků školy byla přijata na školy v rámci svých voleb. Žáci navštívili Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání při Úřadu práce v Ostravě. V průběhu tohoto pracovního dopoledne mají možnost vyzkoušet si test profesní informace, najít všechny podrobné informace, konzultovat s odbornými pracovníky případné nejasnosti, shlédnout krátké videozáznamy z příslušných středních škol, případně si domluvit individuální konzultaci s rodiči. Na třídních schůzkách proběhla informační schůzka rodičů žáků 9. ročníků a výchovné poradkyně, kde rodiče dostali informace ohledně průběhu přijímacího řízení přihlášky, termíny, aj. Rovněž byli rodiče seznámeni s právními předpisy, které se vztahují k přijímacímu řízení na středních školách. Informační schůzky s rodiči se rovněž zúčastnili zástupci některých středních škol, kde rodičům předali potřebné informace. 9

10 Rodičům i žákům byla nabídnuta individuální konzultace v rámci konzultačních hodin i mimo ně. Někteří žáci využili poradenských služeb na Pedagogicko psychologické poradně v Ostravě Zábřehu, rovněž využívali v hojné míře Dnů otevřených dveří, kde mají možnost se seznámit s jednotlivými školami. Někteří žáci využili tzv. přípravných kurzů na jednotlivých školách, kde pod odborným dohledem měli možnost si vyzkoušet testy Scio a zkoušky nanečisto. I v tomto školním roce mohli žáci odevzdat dvě přihlášky na SŠ. Bez problémů proběhlo také odevzdávání Zápisových lístků na SŠ Ukončení docházky na ZŠ: za školní rok 2012/2013 Žáci končící povinnou docházku v 9. Ročníku 50 Žáci přijati na čtyřleté studijní obory SŠ státní školy 32 soukromé školy a církevní 16 Žáci přijati na tříleté obory 12 Žáci přijati na školy mimo Ostravu 5 Žáci přijati na víceletá gymnázia (po 5. ročníku) 10 Žáci přijati na uměleckou školu Janáčkova konzervatoř (po 5. ročníku) 1 Žáci přijati na víceletá gymnázia (po 6. a 7. ročníku) 1 4. Rozbor hospodaření školy za rok 2012 Organizace hospodaří s finančními prostředky přidělenými ze státního rozpočtu krajem a zřizovatelem. Tyto prostředky představují největší podíl na celkovém objemu rozpočtu organizace. Dalšími finančními prostředky jsou prostředky z doplňkové činnosti Příspěvek zřizovatele na provoz příspěvkové organizace: Příspěvkové organizaci byl schválen neinvestiční příspěvek od zřizovatele na provoz na rok 2012 v celkové výši ,--Kč. Příspěvek byl v průběhu roku upravován ze strany zřizovatele následovně: ,- Kč náhrady pojistných událostí, ,20 Kč navýšení příspěvku v důsledku přechodu žáků ze ZŠ Zálom. Zřizovatel organizaci v rámci celoročního rozpočtu poskytl naší organizaci částku ,- Kč na zajištění mzdových prostředků projektu Hřiště pro všechny. V průběhu roku 2012 jsme přijali od zřizovatele příspěvek na plavání žáků v celkové částce Kč ,50 Kč. Souhrnem jsme od zřizovatele v roce 2012 obdrželi finanční prostředky ve výši ,70 Kč. Podrobněji jsou provozní příjmy a výdaje organizace rozvedeny v následující tabulce. Tabulka Hospodaření p.o. včetně rozklíčení příspěvku od zřizovatele a vlastních zdrojů za r (údaje v tis. Kč) Příspěvek zřizovatele r MŠ ZŠ ŠJ Celkem PO schválený příspěvek *(bez plavání,bazénu) 1 018, ,00 800, ,00 pojistné události 31,00 31,00 plavání - skutečné čerpání 91,00 91,00 finanční vypořádání r ,00 účelové dotace zřizovatele 40,00 40,00 ost. Navýšení 358,00 358,00 Celkem upravený příspěvek zřizovatele 1 018, ,00 800, ,00 Náklady z upr. příspěvku v doplňkové Náklady celkem zřizovatele (ř. 11) činnosti Náklady z ost. zdrojů rok Spotřeba materiálu 2 547,00 169,00 203, ,00 z toho: potraviny 2 314,00 168, , Spotřeba energie 2 305,00 48,00 0, ,00 z toho: el. energie 507,00 8,00 515,00 Plyn 7,00 5,00 12,00 vodné,stočné 182,00 7,00 189,00 10

11 ÚT + TUV 1 609,00 28, , Prodané zboží 21,00 21, Opravy a udržování 927,00 14,00 39,00 980, Cestovné 19,00 25,00 44, Náklady na reprezentaci 0, Ostatní služby 791,00 307, , Mzdové náklady 76,00 92, , , ost. sociální náklady 29,00 32, , , ost. přímé daně a poplatky 0,00 0, ostatní náklady 65,00 326,00 391, Odpisy dlouhodobého majetku 770,00 9,00 779, Náklady z dlouh. hmot. maj. 605,00 541, , pohledávky školné 1,00 1,00 Celkem 8 135,00 364, , ,00 Výnosy Výnosy Výnosy z Výnosy z Výnosy celkem z hl. činnosti doplň. činnosti ost. zdrojů rok Výnosy z prodeje služeb 3 007,00 282, ,00 z toho: stravné 2 314,00 282, , Výnosy z pronájmu 171,00 171, Tržby z prodaného zboží 21,00 21, Jiné výnosy z vl. výkonů 0, Smluvní pokuty a úroky 0, Čerpání fondů 71,00 7,00 78, Ostatní výnosy z činnosti 49,00 345,00 394, Úroky 13,00 0,00 13, Výnosy územních rozpočtů 4 999, , ,00 Celkem 8 139,00 453, , , Náklady organizace kryté příspěvkem zřizovatele Spotřeba materiálu (bez potravin): ,61 Kč - kancelářské potřeby ve výši ,-- Kč - tonery a cartridge ve výši ,-- Kč - drobný materiál na opravy ve výši ,22 Kč - materiál do tříd ve výši ,-- Kč - ostatní materiál ve výši ,78 Kč - vybavení lékárniček ve výši 6.298,-- Kč - čisticí prostředky ve výši ,96 Kč - odborná literatura a časopisy ve výši ,65 Kč Materiál do tříd je položkou, která obsahuje především sešity, papíry, obaly, fólie, barvy, tužky apod. tj. materiál sloužící pro přímou spotřebu při práci se žáky. Největší část této položky, a to ve výši ,- Kč byla spotřebována školní družinou. Základní škola čerpala tuto položku ve výši ,-- Kč a mateřská škola ve výši ,- Kč. Drobný materiál na opravy je průběžně pořizován během roku v případech, kdy organizace zvládá některé opravy a údržbu řešit vlastními pracovními silami. Jedná se především o malování menších prostor, opravy sociálních zařízení a některé opravy výpočetní techniky. V položce ostatní materiál je zastoupeno především vybavení středisek základními potřebami, které jsou spotřebního charakteru a nepodléhají majetkové evidenci. Jedná se o vybavení jídelen drobným nádobím, dále je zde materiál, který slouží k estetizaci prostředí a materiál, který je potřebný pro přípravu prostor před a po významnějších opravách externími firmami. Čisticí prostředky jsou z větší části čerpány jídelnami organizace, a to ve výši ,38 Kč. Vzhledem k přísným hygienickým normám lze konstatovat, že tento náklad jídelen je přiměřený. 11

12 502 Spotřeba energií: ,40 Kč - spotřeba elektřiny ,23 Kč - spotřeba vody ,91 Kč - spotřeba plynu 7.399,95 Kč - spotřeba TUV ,31 Kč Spotřeba veškerých energií je oproti roku 2011 vyšší, což je zčásti způsobeno růstem cen těchto komodit. Dále se ve spotřebě projevil přestup žáků ze ZŠ Zálom. Spotřeba TUV je vždy závislá na průběhu počasí v zimních měsících, částečně je nárůst spotřeby také ovlivněn špatným stavem oken. 504 Prodané zboží: ,-- Kč - karty, čipy ,-- Kč Na tomto účtu jsou účtovány pouze tržby za karty a čipy prodávané školní jídelnou základní školy. Dvojnásobná výše oproti roku 2011 je způsobena přechodem žáků ze ZŠ Zálom, ale i zvýšeným zájmem o školní stravování. 511 Opravy a udržování: ,18 Kč - opravy a údržba ,18 Kč - drobné opravy a údržba ,50 Kč - porevizní opravy 26808,50 Kč - havarijní opravy ,-- Kč Nejvýznamnější položky účtu 511 jsou oprava rozvodů vody v mateřské škole ve výši ,-- Kč, výměna dřevěných oken za plastová v objektu základní školy ve výši ,-- Kč a výměna PVC v objektu základní školy ve výši ,-- Kč. Porevizní opravy v oblasti elektro byly provedeny na jídelně základní školy a v mateřské škole v celkové výši 9876,-- Kč, porevizní opravy TV nářadí na základní škole činily 6300,50 Kč a opravy hydrantů na základní a mateřské škole činily celkem ,-- Kč. Havarijní opravy se týkaly především úniků vody z ústředního topení základní školy (32.470,38 Kč). Z menší části se opravy týkaly elektroinstalace (16.455,- Kč). Největší položkou bylo 17ks ulámaných odvětracích komínků na budově základní školy, což bylo řešeno jako pojistná událost, která však nebyla pojišťovnou zcela proplacena. Celkový náklad na opravu komínků činil ,-- Kč, zřizovatel přeposlal na účet školy náhradu pojišťovny ve výši ,-- Kč, rozdíl nákladů na opravy komínků ve výši ,- Kč byl pokryt fondem reprodukce majetku. 512 Cestovné: ,-- Kč Většinu nákladů na cestovné tvoří doprovod žáků na plavecký výcvik na ZŠ Alberta Kučery a cestovné spojené s účastí zaměstnanců na školeních a zajišťování provozních nákupů a pochůzek. 518 Ostatní služby: ,52 Kč - výkony spojů ,- Kč (doporučená pošta, pošt. známky, internet) - služby bezpečnostního systému ,- Kč (EBS elektronické zabezpečení objektu čidly fy Vlček) - pevné linky, mobily (paušály), kupóny (dobíjení mobilů) ,75 Kč - softwarové služby ,45 Kč (prodloužení licencí a upgrady stávajícího programového vybavení) - ICT-správa a podpora ,- Kč (zajištění údržby centrálního serweru a technická podpora ICT) - odvoz odpadu ,- Kč (zajišťován firmou OZO Ostrava, a.s.) - deratizační služby 5.640,- Kč (kladení nástrah proti hlodavcům a jejich kontrola) - elektrorevize ,-- Kč - ostatní revize ,- Kč (revize plyn. zařízení, výtahů, vzduchotechniky, hasicích přístrojů, OTK TV nářadí) - bankovní poplatky ,50 Kč - zpracování mezd ,- Kč - služby PO, BOZP ,- Kč - ostatní služby ,32 Kč - plavecký výcvik ,50 Kč Položka výkony spojů je tvořena především náklady na připojení k internetu v celkové výši ,--Kč, doporučenou poštu a spotřebu poštovních známek. Položka softwarové služby obsahuje prodloužení licencí programů používaných ve školním stravování, prodloužení licencí programů používaných pro účetnictví, evidenci pošty a evidenci majetku, upgrade Windows a Office. Správa a podpora ICT je placena paušálně ,- Kč ročně. Z ostatních služeb je to především rozbor vod a praní prádla školních jídelen. 12

13 521 Mzdové náklady z provozních prostředků: ,-- Kč a grantových prostředků ve výši ,-- Kč - čerpání fondu odměn ve 12/2012 v celkové výši ,- Kč na dokrytí odměn pedagogických pracovníků ve výši ,-- Kč a nepedagogických pracovníků ve výši ,-- Kč. - dohody o provedení práce v celk. výši ,- Kč v rámci grantu z prostř. ÚMOb O.-Jih Hřiště pro všechny Sociální náklady: ,63 Kč - odvod zdravotního a sociálního pojištění a tvorba FKSP v souvislosti s čerpáním fondu odměn ve výši ,-- Kč - částečná úhrada OOPP ve výši 4119,60 Kč - částečná úhrada preventivních prohlídek ve výši 2056,03 Kč - školení provozních zaměstnanců ve výši 9.830,-- Kč Ostatní sociální náklady jsou kryty prostředky poskytnutými ze státního rozpočtu prostřednictvím krajského úřadu. 538 Ostatní přímé daně a poplatky: 240,-- Kč - správní poplatek za ověřování podpisů 549 Ostatní náklady: ,35 Kč - pojištění majetku ,35 Kč (majetek pojištěn u Kooperativy a.s.) - pojištění žáků MŠ 9.100,- Kč - spoluúčast na pojistných událostech 1.500,- Kč - zůstatková část nákladů na zakoupení kladek 158,-- Kč (kladky hrazeny žáky, 2 ks kladek využity na provoze ZŠ) 551 Odpisy: ,65 Kč Celkové náklady na odpisy činily ,-- Kč a korespondují s odpisy schválenými zřizovatelem pro rok Část nákladů na odpisy byla promítnuta do doplňkové činnosti, a to ve výši 9.127,35 Kč. Z provozních prostředků bylo proto na odpisy čerpáno ,65 Kč. 556 Opravná položka k pohledávkám: školné MŠ - 640,- Kč Opravná položka je tvořena výpočtem, a to ve výši 10% z dlužné částky co 90 dní. Jedná se tedy o vytvoření opravné položky k dlužnému školnému v Mateřské škole Rekova 14 za rok 2012 v celkové výši 640,- Kč. 558 Majetek organizace: ,62 Kč Zásadní nákladové položky v roce 2012 byly tyto: - pořízení 56 ks postýlek pro děti do mateřské školy (69.763,12 Kč) - pořízení šatních skříněk a laviček do vstupního prostoru ZŠ v souvislosti s přechodem žáků ze ZŠ Zálom ( ,-- Kč) - nákup 3ks notebooků v celkové výši ,-- Kč - vybavení dvou výdejen školní jídelny mateřské školy kuchyňskými linkami v celkové výši ,-- Kč - vodní lázeň včetně gastronádob pro školní jídelnu základní školy ve výši ,-- Kč - šatní boxy pro školní družinu ve výši ,-- Kč - keramická tabule pro základní školu ve výši ,-- Kč. Ostatní položky jsou tvořeny drobnějším nábytkem policemi, židlemi a věšáky, koberci. V mateřské škole část nákladů tvoří také zakoupení hraček Výnosy příspěvkové organizace od zřizovatele 602 Výnosy z prodeje služeb ,72 Kč - tržby za stravné obou jídelen ,- Kč - za školné MŠ ,- Kč - za školné ŠD ,- Kč - za školné ŠK ,- Kč - vystavení kopií dokumentů 260,- Kč 13

14 Tabulka č. 2 Bilance mezi příjmy a výdaji školních jídelen (tzv. provařenost ) v Kč náklady ŠJZŠ výnosy ŠJZŠ provařeno (-) ušetřeno (+) spotřeba potravin žáci , stravné žáci ,00 6, náklady v doplňkové činnosti ŠJZŠ , 009 náklady ŠJMŠ spotřeba potravin zaměstnanci , nákup karty, stravné dospělí ,00 0,01 čipy , karty, čipy ,00 0,00 výnosy v doplňkové činnosti ŠJZŠ spotřeba svačinky spotřeba obědy cizí , ,00 potraviny ,46 0,00 6,65 rozdíl výnosy provařeno (-) ŠJMŠ ušetřeno (+) spotřeba potravin žáci , stravné žáci ,00 5,64 spotřeba potravin stravné zaměstnanci , dospělí ,00 0, Tržby za prodané zboží: ,-- Kč - prodej stravovacích karet a čipů ve výši ,-- Kč 5,64 rozdíl 648 Čerpání fondů: ,-- Kč - čerpání finančních darů účelově určených: 4.300,-- Kč (stůl WORKER do školní družiny) - čerpání fondu odměn: ,- Kč (25.500,-- Kč na platy pedagogů, ,- Kč na platy nepedagogů) - čerpání investičního fondu: ,- Kč (částečná úhrada opravy odvětracích komínků na budově ZŠ) - čerpání FKSP: 2234,-- Kč majetek FKSP (6x rychlovarná konvice) Podrobný přehled čerpání rezervního fondu v Kč rok 2012 počáteční stav RF z VH ,00 poč. stav RF z ost. zdrojů ,26 rozdělení VH za ,97 převod ESF-Gram. na účet ,90 převod EU do škol na účet ,06 čerpání finanč. darů ,00 finanční dary ,00 převod ESF-Klíč do r ,41 převod EU do škol do r ,60 stav k ,28 Stav rezervního fondu k , z toho: RF z VH ,97 účet 413.xxx celkem ,97 ESF - Klíč ,41 EU do škol ,90 účet 414.xxx celkem ,31 RF - fin.dary ,00 14

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

Školní rok 2006/2007

Školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2006/2007 Základní škola,opava, Havlíčkova 1, příspěvková organizace Havlíčkova 1, 746 01 Opava www.zshavlickova.opava.cz OBSAH 1. Charakteristika školy... 3

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení plnění úkolů 4. C) Rozbor hospodaření 4

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení plnění úkolů 4. C) Rozbor hospodaření 4 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 214 3 B) Vyhodnocení plnění úkolů 4 C) Rozbor hospodaření 4 1. Náklady, výnosy a výsledek hospodaření 4 2. Čerpání účelových dotací 5 2.1 Výnosy v hlavní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA Školní PÁTOVA rok 2013 406 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČES

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA Školní PÁTOVA rok 2013 406 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČES ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Ostrava - Krásné Pole Zpracovala a předkládá: 16. září 2014 RNDr. Věra Havelková Osnova výroční zprávy a) Základní údaje o škole b) Přehled oboru

Více

Základní škola, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti Základní školy, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvkové

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 příspěvková organizace

Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 příspěvková organizace Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 V Opavě dne 1. 9. 2012 Zpracovala: Mgr. Ivana Lexová, ředitelka školy 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Základní škola Vojtěcha Martínka Brušperk, okres Frýdek-Místek VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Mgr. Aleš Vyvial ŘEDITEL ŠKOLY

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014

Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Krnov, 22. září 2014 Zpracoval: RNDr. Milan Osladil Školská rada schválila dne: 16. října 2014 S výroční zprávou byli seznámeni zaměstnanci školy

Více

Výroční zpráva. o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok

Výroční zpráva. o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Bruntál, příspěvková organizace, nám. J. Žižky 10 Výroční zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2009 zpracovali: Ing. Ladislav Konopka,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Kontešinec VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 1 Obsah 1. Identifikační údaje školy 4 2. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje 5 3.

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

700 30 Ostrava-Zábřeh

700 30 Ostrava-Zábřeh Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace 700 30 Ostrava-Zábřeh http://www.gvoz.cz Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 Vypracovala: Ing. Anna Mičková

Více

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva ZŠ Sušice, Lerchova ul. - 1 - VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Čestmír Kříž, ředitel

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011-2012 Projednáno na pedagogické radě dne 31. 8. 2012 Schváleno školskou radou dne 31. 8. 2012 Zpracoval: Mgr. Libor Mandovec ředitel ZŠ Kovářov Výroční zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola Ostrava-Michálkovice, U Kříže 28, příspěvková organizace Sídlo školy U Kříže 28, Ostrava-Michálkovice,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace 17. listopadu 526, 743 01 Bílovec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 V Bílovci 8. října 2014 Mgr. Pavel Mrva ředitel školy

Více

Zpráva o činnosti školy za rok 2014

Zpráva o činnosti školy za rok 2014 Zpráva o činnosti školy za rok 2014 Frýdecká 689/30, 737 01 Český Těšín Obsah A) Základní údaje o škole... 4 1. Charakteristika školy... 5 2. Studijní obory... 5 3. Učebny... 7 4. Přehled oborů vzdělání,

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-511/13-Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-511/13-Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIZ-511/13-Z Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Vlčnov, příspěvková organizace Sídlo: 687

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-1440/14-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-1440/14-T INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-1440/14-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo 739 14 Ostravice 300 E-mail právnické osoby IČ 75 029 715 Identifikátor 600 134 458 Právní

Více

Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace. hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc

Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace. hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg

Více

Základní škola a mateřská škola, Praha - Nebušice

Základní škola a mateřská škola, Praha - Nebušice Základní škola a mateřská škola, Praha - Nebušice Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 1 Osnova pro výroční zprávu základní školy za školní rok 2010/2011 Slouží jako podklad k výroční zprávě o stavu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 56, příspěvková organizace tel./ fax : 487 89, e-mail : zastupci@iol.cz www.zstyrsceskalipa.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 3 V

Více

Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, příspěvková organizace 2011/2012 OBSAH Chyba! Záložka není definována. Chyba! Záložka není definována.

Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, příspěvková organizace 2011/2012 OBSAH Chyba! Záložka není definována. Chyba! Záložka není definována. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2011/2012 OBSAH A. Základní údaje o škole... 2 B. Přehled oborů vzdělání... 6 C. Personální zabezpečení činnosti školy... 8 D. Údaje o zápisu k povinné školní

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Zpracoval: Mgr. Pavel Hartman, zástupce

Více

Základní škola praktická a základní škola speciální Králíky,

Základní škola praktická a základní škola speciální Králíky, Základní škola praktická a základní škola speciální Králíky, Nábřežní 130, Králíky 561 69 Zdravá škola, Ekoškola www.zspkraliky.cz zspkraliky@zspkraliky.cz IČO 61235105, tel.fax.: 465631186 Zpracoval:

Více