afi,~~!.$...:q.?' J r.~.~:. ('1...v. poe.tll't~ :, ~... Ceska skolni inspekce poe.tpmol'l:...,..,...::... Jihocesky inspektorat

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "afi,~~!.$...:q.?' J r.~.~:. ('1...v. poe.tll't~ :,...1...~... Ceska skolni inspekce poe.tpmol'l:...,..,...::... Jihocesky inspektorat"

Transkript

1 Ceska skoloi iospekce. 'JA GVMNA%IUM, Trhove SVlny, Skolnf995 dolla dna:.."r.<r.:..~... /. '?. ~'t.''' ' ''!11 '''' afi,~~!.$ :q.?' J r.~.~:. ('1.....v. poe.tll't~ :, ~... Ceska skolni inspekce poe.tpmol'l:...,..,...::.... Jihocesky inspektorat A 10 PROTOKOL 0 KONTROLE Cj. CSIC-33/14-C Kontrola dodrzovani pravnich predpisu a verejnospravni kontrola podle 174 odst. 2 pismo d) a e) zakona C. 561 /2004 Sb., 0 pfedskolnfm, zakladnim, stfednfm, vyssim odbornem ajinem vzdelavani (skolsky zakon), ve znenf pozdejsich pfedpisu, a zakona C. 255/2012 Sb., 0 kontrole (kontrolni fad), zakona C. 320/2001 Sb., 0 financnf kontrole ve vefejne sprave a 0 zmene nekterych z<ikonu (zakon 0 financni kontrole), ve zneni pozdejsich pfedpisu. I N azev pravnicke osoby Gymnazium, Trhove Sviny, Skolni 995 vykonavajici cinnost skoly/skoiskeho zarizeni Sidlo I Skolni 995, Trhove Sviny pravnicke osoby IICO Identiftkator I Pravni forma, Zastoupena I, I pfispevkova organizace Mgr. Frantiskem Slipkou Zrizovatel Jibocesky kraj, U Zimnibo stadionu 1952/2, Ceske Bude.iovice Misto kontroly Skolni 995, Trbove Sviny Termin kontroly na miste leden 2014 Kontrolovane obdobi 2011,2012 Inspekcni cinnost byla zahajena pfedlozenim povereni k inspekcni cinnosti.

2 Ceska skolni inspekce Jihoeesky inspektorat Protokol 0 kontrole Cj.: (~SIC-33/14-C Predmet kontroly Statni kontrola byla zamerena na dodriovani vybranych ustanoveni skolskt~ho zakona vykonavana podle ustanoveni 174 odst. 2 pismo d) zakona e Sb., o predskolnim, zakladnim, strednim, vyssim odbomem a jinem vzdelavani (skolsky zakon), ve zneni platnem v kontrolovanem obdobi. Verejnospravni kontrola byla zamerena na vyuzivani finanenich prostredku statniho rozpoetu poskytnutych skolam a skolskym zafizenim zrizovanych obcemi nebo svazky obci podle ustanoveni 160 odst. 1 pismo d) a podle ustanoveni 163 zakona e Sb., 0 predskolnim, zakladnim, strednim, vyssim odbomem a jinem vzdelavani (skolsky zakon), ve zneni platnem v kontrolovanem obdobi, vykonavami podle 174 odst. 2 pismo e) skolskeho zakona. Kontrolni zjisteni Kontrola byla vykonana ve stfedni skole Gymnazium, Trhove Sviny, Skolni 995 (dale jen skola). 1. Kontrola vydani, obsabu a zverejneni skolniho tadu podle 30 odst. 1 az 3 s:kolskeho zakona Vydani, obsah a zverejneni skolniho fadu jsou v souladu s ustanovenim 30 odst. 1 az 3 skolskeho zakona. V kontrolovane oblasti nebylo zjisteno porllseni pravnich pfedpisu. 2. Kontrola vydani skolniho vzdeiavaciho programu a jebo zverejneni na pfistupnem miste ve skole podle ustanoveni 5 skolskeho zakona Skolni vzdelavaci program (dale SVP) je vydan a zvefejnen podle ustanoveni 5 skolskeho zakona. V kontrolovane oblasti nebylo zjisteno poruseni pravnic/i pfedpisu. 3. Provereni, zda financni prostredky ze statniho rozpoctu poskytnute podle ryse citovanych ustanoveni skols'keho zakona byly pfijaty a pouzity opravnene, tedy ve spravne rysi, v danem rozpoctovem roce, k urcenym ucelum a v souladu s pravnimi predpisy V roce 2012 pfijala skola pouze finaneni prostfedky podle 160 odst. 1 pismo d) skolskeho zeikona. Kontrolou byla zjistena opravnenost pfijeti finanenich prostfedku ze statniho rozpoetu a opravnenost jejich pouziti na platy, odmeny za pnici vykonavanou na zaklade dohod 0 pracich konanych mimo pracovni pomer, zakonne odvody, ostatni socialni naklady, ostatni neinvestieni vydaje pn soueasnem dodrieni vsech stanovenych zavaznych ukazatelu rozpoetu. Finaneni prostfedky byly pfijaty a pouzity opravnene, v souladu s pravnimi pfedpisy a schvalen.vm rozpoetem. 4. Provereni, zda udaje 0 hospodareni s financnimi prostred1ky ze statnibo rozpoctu poskytnute v roce 2012 podle 160 odst. 1 pismo d) skolskeho zakona verne zobrazuji zdroje, stay a pohyb techto prostredku, zda predavane udaje jsou v souladu s pfislusnymi dokumenty, resp. se skutecnosti 2

3 Ceska skolni inspekce JillOceskj impektorat Protokolo kontrole C'j..' C,-~IC-33/14-C Skola sledovala financni prosti'edky poskytnute ze statniho rozpoctu v ucetnictvi spnlvne a oddelene na vsech uctech, kterymi prochazely. Vybrane udaje o vyplacenych mzdovych prostfedcich vykazane ve Ctvrtletnim vykazu o zamestnancich a mzdovych prosti'eddch v regionalnim skolstvi Skol (MSMT) P 1-04 za ctvrtleti 2012 odpovidaly skutecnosti. Zuctovani se statnim rozpoctem bylo provedeno prostfednictvim poskytovatele v danem terminu. V kontrolovanych oblastech Ilebylo ljiste,1o poruseni pravnich pfedpisu. 5. Prover-eni, zda skola na zaklade zaveru z kontrol provedenych CSI a dalsimi kontrolnim.i organy v uplynulem obdobi ve sledovanych oblastech dostatecne ucinne realizuje pi'ijata opatreni, zda zjistene zavady a nedostatky byly odstraneny Posledni kontrola Ceske skolni inspekce zameremi na vyuzivani financnich prostfedku poskytnutych ze statniho rozpoctu byla provedena v roce 2006 a nebyly touto kontrolou zjisteny zadne nedostatky. V oblastech proverovanych touto kontrolou byl rok 2012 take castecne kontrolovanym obdobim verejnospravni kontroly provedene zrizovatelem. Z provedene kontroly vyplynula skole povinnost pnjmout opatfeni k odstraneni nedostatku, kterou skola splnila. Dale byly prove deny kontroly Vseobecnou zdravotni pojist'ovnou Ceske Budejovice a Okresni spravou socialniho zabezpeceni Ceske Budejovice. Kontrolou nebyly zjisteny zadne zavady. Skola postupovala podle ustanoveni 19 odst. 2 zakona c Sb. 6. Vnitfni kontrolni system Zavedeny vnitmi kontrolni system byl funkcni, 0 vsech operacich a kontrolach byly provadeny zaznamy a vedena pnslusna dokumentace. Kontrolovana osoba postupovala podle 25 ai 27 zakona c Sb. Oduvodneni Ad 1. Bylo zjisteno, ze skolni rad je vydan, zvefejnen a jeho obsah Je v souladu s vybranymi ustanovenimi 30 skolskeho zakona. Ad 2. Bylo zjisteno, ze Skolni vzdelavaci program Gymnazia, Trhove Sviny, Skolni 995, je vydan, zverejnen a jeho obsah je v souladu s ramcovym vzdelavacim programem pro zakladni vzdelavani (nizsi gymnazium) a pro gymnazia (vyssi gymnazium). Ad 3. Opravnenost prijeti a pouziti f1nancnich IProstredku statniho rozpoctu 3.1. Porovnanim poctu zaku uvedenych podle stavu k roku 2011, 2012 a 2013 ve Vykazech 0 stfedni skole M 8 (oddil VII., radek 16, sloupec 18) s udaji v tndnich vykazech bylo zjisteno, ze vykazane agregovane udaje byly spravne. Tim byla prokazana opravnenost pnjeti financnich prostredku. Skola splnila povinnost pn predavani agregovanych udaju podle ustanoveni 3 odst. 2 vyhlasky c. 364/2005 Sb., 0 vedeni dokumentace skol a skolskych zanzeni a skolni matriky a 0 predavani udaju z dokumentace skol a skolskych zarizeni a ze skolni matriky (vyhlaska 0 dokumentaci skol a skolskych zanzeni), ve zneni ucinnem v kontrolovanem obdobi Platy 3

4 Ceska Skolni inspekce Jihoceskj i/,spektorat Protokolo kontrole Cj.: CSIC-33/14-C Soulad rozsahu pnme pedagogicke cinnosti s VYSI pracovniho uvazku byl kontrolovan u pedagogickych pracovniku s osobnimi cisly 009, 012, 013, 015, 022, 023, 024, 026, 029, 035, 063. Bylo zjisteno, ze vyse pracovniho uvazku jim byla stanovena spravne ve smyslu ustanoveni 23 odst. 2 zakona c. 563/2004 Sb., o pedagogickych pracovnicich a 0 zmene nekterych zakonu, ve zneni ucinnem v kontrolovanem obdobi Spravnost zafazeni zamestnancu do platovych tnd byla kontrolovana u zamestnancu s osobnimi cisly 006,007,008, 009, 012, 013, 018, 022, 023, 024, 026, 029, 035, 038, 063. Zamestnavatel zafadil tyto zamestnance do platovych tfid spravne, v souladu s ustanovenim 3 nanzeni vlady c. 564/2006 Sb., 0 platovych pomerech zamestnancu ve vefejnych sluzbach a sprave, ve zneni ucinnem v kontrolovanem obdobi, a to podle nejnarocnejsich praci, jejichi vykon na zamestnanci pozadovala Spnlvnost stanoveni platoveho tarifu zamestnancum byla kontrolovana u zamestnancu s osobnimi cisly 006, 007, 008, 009, 012, 013, 018, 022, 023, 024, 026, 029, 035, 038, 063. Bylo zjisteno, ze skola pfi pfiznavani platoveho tarifu postupovala spravne, a to jednak podle ustanoveni 123 odst. 1 zakoniku prace, ve zneni ucinnem v kontrolovanem obdobi, jednak podle ustanoveni 5 odst. 1 a 5 nanzeni vlady c. 564/2006 Sb Spravnost pfiznani a vyplaceni pfiplatku za vedeni byla kontrolovana u zamestnance s osobnim Cislem 063. Bylo zjisteno, ze tento pnplatek byl pfiznan a vyplacen opravnene, ve financnim rozpeti stanovenem v 124 odst. 3 zakoniku prace. Dale pnplatek za vedeni pobiral jii pouze feditel gymnazia. Vysi priplatku mu stanovuje zfizovatel Spravnost pfiznani a vyplaceni zvlastniho priplatku zamestnancum, kten vykonavali prace tridniho ucitele, byla kontrolovana u zamestnancu s osobnimi cisly 006, 007, 009, 012, 023, 024 (od ledna do kvetna 2012), 026 (od zan do prosince 2012), 029, 035. Pnplatky byly pfiznany v souladu s ustanovenim 129 zakoniku prace a s ustanovenim 8 narizeni vlady c. 564/2006 Sb. Vsechny priznane zvlastni pnplatky byly poskytovany opravnene a jejich vyse odpovidala rozpeti stanovenemu pro danou skupinu praci Prip'iatek za pnmou pedagogickou cinnost nad stanoveny rozsah byl kontrolovan za obdobi 1-6/2012 u zamestnancu s osobnimi cisly 018 a 063. Pnplatek jim byl v souladu s 132 zakoniku prace opravnene vyplacen za pnmou vyucovaci cinnost vykonavanou nad stanoveny rozsah hodin ve vysi dvojnasobku prumemeho hodinoveho vydelku Spravnost priznani a vyplaceni osobniho pfiplatku byla kontrolovana u vybranych zamestnancu s osobnimi cisly 063 a 015 (temto by~ vyplacen po cely kontrolovany rok 2012),006,007,009,012,013,024,026,035 (osobni pnplatek byi vyplacen pouze v lednu a unom 2012). Bylo zjisteno, ze osobni pnplatky byly reditelem skoly pfiznany a vyplaceny opravnene, podle ustanoveni 131 zakoniku prace Spravnost vyplaceni pfiznanych odmen byla kontrolovana u zamestnancu s osobnimi cisly 006, 007, 008, 009,012, 013, 018, 022, 023, 024, 026, 029, 035, 038, 063 (vcetne reditele, kteremu odmeny pfiznava zrizovatel). Odmeny byly zamestnancum priznany a vyplaceny za splneni mimoradneho pracovniho ukolu. Odmeny byly poskytovany opravnene v souladu s 122 odst. 3, 134 zakoniku prace, vyplaceny byly v pfiznane vysi. 4

5 Ceska skolni illspekce Jihoceskj inspektorat Protokol 0 kontrole Cj.: CL~IC-33/14-C Cerpani volna na samostudium pedagog a ve skolnfch roeich 20 II12012 a 2012/2013 bylo kontrolovano u zarnestnancu s osobnimi cisly 006, 009, 012, 013, 063. U zadneho z techto zamestnancu nebylo ve skolnich roeich a 2012/2013 zjisteno prekroceni stanovenych nejvyse 12 dnu samostudia. Financni prostfedky na samostudium byly pouzity opravnene. Bylo vsak zjisteno, ze zamestnancum za poskytnute dny samostudia nebyla vylplacena podle ustanoveni 24 odst. 7 zakona C. 563/2004 Sb. nahrada platu ve rysi usleho platu, ale byl vyplacen plat Spravnost vyphlceni pnplatku za rozdelenou smenu byla kontrolovana u zamestnancu s osobnimi cisly 003 a 038 za obdobi 1-6/2012. Jednalo se o zamestnance, kten pracovali ve smenach rozdelenych na dye casti, pncemz souvisle preruseni pnice cinilo alespoii 2 hodiny. Pfiplatek jim byl vyphlcen opravnene podle ustanoveni 130 zakoniku prace ve vysi 30 % prumemeho hodinoveho vydelku za kazdou takto rozdelenou smenu Byly kontrolovany dohody 0 provedeni prace uzavrene se zamestnanci s osobnimi cisly 003, 010, 014, 030, 032. Tyto dohody byly v souladu s 74 zakoniku prace, dale s 160 odst. 1 pismo d) skolskeho zakona uzavirany napr. na prace spojene se mzdovou a personalni agendou, na prace spojene se stavebnimi upravami varealu gymnazia, na sportovni a turisticke kurzy zaku apod. souvisejiei s poskytovanym vzdelavanim a sko}skymi sluzbami v ramci hlavni cinnosti organizace, jejichz vykon v pracovnim pomeru by by1 neucelny a nehospodamy. Odmeny z techto dohod ve smyslu 138 zakoniku prace byly vyplaceny opravnene Kontrolou udaju v hlavni knize, ucetnich dokladu a uhrad v bankovnich vypisech bylo zjisteno, ze vydaje na zakonne odvody souvisely s poskytovanym vzdelavanim a skolskymi sluzbami v ramci hlavni cinnosti organizace a byly opravnene pouzity v souladu s ustanovenim 160 odst. 1 pismo d) skolskeho zakona Kontrolou udaju v hlavni knize, ucetnich dokladu a uhrad v bankovnich vypisech bylo zjisteno, ze vydaje na ostatni socialni naklady (zakonne pojisteni odpovednosti zamestnavatele za skodu pn pracovnim urazu nebo nemoci z povolani; mihrady platu v prvnim obdobi docasne pracovni neschopnosti - kontrolovano u zamestnancu s osobnimi cisly 024, 026, 029,035,052,012, 022,018; dale pndei do fondu kultumich a socialnich potreb) souvisely s poskytovanym vzdelavanim a skolskymi sluzbami v ramci hlavni cinnosti organizace a byly opravnene pouzity v souladu s ustanovenim 160 odst. I pismo d) skolskeho zakona Kontrolou udaju v hlavni knize, ucetnich dokladu a uhrad v bankovnich vypisech bylo zjisteno, ze ostatni neinvesticni vydaje (ucebnice, ucebni pomucky, dalsi naklady vyply-vajiei z pracovnepravnich vztahu) souvisely s poskytovanym vzdelavanim a skolskymi sluibami v ramci hlavni cinnosti organizace a byly opravnene pouzity v souladu s ustanovenim 160 odst. 1 pismo d) skolskeho zakona. Ad 4. Udaje 0 hospodareni 4.1. V ucetnich knihach vedla skola financni prostredky poskytnute ze statniho rozpoctu a jejich cerpani oddelene a spravne na vsech uctech, kterymi prochazely, v souladu s ustanovenim 8 zakona c. 563/1991 Sb., 0 ucetnictvi, ve zneni ucinnem v kontrolovanem obdobi, a to s ucelovym znakem U vsech operaci bylo 5

6 Ceska skolni inspekce Jihocesky inspektorat Protokolo kontrole C'j.: CS/C-33//4-C overeno, ze ucetni zaznamy souhlasily s ucetnimi doklady a obsahem ucetnich operaci, odpovidaly skutecnosti a ucetni doklady obsahovaly predepsane nalditosti Porovnanim udaju 0 vyplacenych mzdovych prostfedcich uvedenych ve statistickem vykazu Skol (MSMT) P 1-04 za ctvrtleti 2012 (r. 108 a 122) s rekapitulaci mzdovych nakladu za obdobf a s uctem 521 bylo zjisteno, ze vykazane udaje byly uplne a spravne Kontrolou bylo zjisteno, ze vyuctovani dotace odpovida udajum v hlavni knize, a tyto podklady pro vyporadani vztahu se statnim rozpoctem byly ve smyslu ustanoveni 8 odst. 1 pismo a) vyhlasky C. 52/2008 Sb., kterou se stanovi zasady a terminy financniho vyporadani vztahu se statnim rozpoctem, statnimi financnimi aktivy nebo Narodnim fondem, predany poskytovateh dotace spravne, uplne ave stanovenem terminu. Ad 5. Ceska skolni inspekce kontrolovala rok 2005, kde nebyly zjisteny zadne zavady. Zfizovatel provedl ve skole kontrolu se zamerenim na mzdovou oblast, kde byly zjisteny nedostatky ve stanoveni platoveho postupu a nedostatky ve vnitfnim platovem predpisu. K temto nedostatkum prijala skola pfislusna mipravna opatfeni a zaslala zrizovateli zpravu 0 odstraneni techto zavad. V dalsich kontrolach nedostatky nebyly zjisteny. Ad 6. Skola zpracovala smemici k vnitfnimu kontrolnimu systemu, kde funkci pfikazce operace byl poveren reditel skoly a sloucenou funkci spravce rozpoctu a hlavni ucetni byla poverena ucetnf. Funkcnost vnitfniho kontrolniho systemu je dolozena i vysledkem teto vefejnospravni kontroly, pri ktere nebyly zjisteny zadne nedostatky. Zavery Ceska skolni inspekce neljistila pri statni kontrole a verejnospravni kontrole porllseni dodrzovani vybranych listanoveni skolskeho uikona. Seznam dokladu a ostatnich materialu, 0 ktere se kontrolni zjisteni opira 1. Uplne zneni zfizovaci listiny ve zneni ke dni 1. ledna 2013 vydane Jihoceskym krajem, U Zimniho stadionu 1952/2, Ceske Budejovice vcetne dodatku 2. VyPis z rejstiiku skol a skolskych zanzeni k terminu kontroly 3. Jmenovani na pracovni misto reditele Gymnazia, Trhove Sviny, vystavene Radou Jihoceskeho kraje ze dne , s ucinnosti od Skolni rad Gymnazia, Trhove Sviny, Skolni Skolni vzdelavaci program Gymnazia, Trhove Sviny, Skolni 995, posledni uprava platna od Tndni vykazy pro vicelete gymnazium za skolni roky , 2012/2013, 2013/ Vnitfni platovy predpis gymnazia platny pro rok Mzdova inventura k obdobi a Organizacni schema - Organizacni cleneni 6

7 Ceska skolni inspekce Jihoceskj inspektorat Protokol 0 kontrole C'j.: CSIC-33/14-C 10. Rozvrh hodin podle trid a ucitelu ve skolnim roce , 2012/ Evidence pracovni doby spnivnich zamestnancu 12. Cerpani volna na samostudium pedagoga za obdobi a Mzdove listy zamestnancu s osobnimi cisly 006, 007,008,009, OIl, 012, 013, 018, 022,023,024,026,029,035,063 za rok Pracovni smlouvy uzavrene se zamestnanci s osobnimi cisly 006, 007, 008, 009, 012, 013,018,022,023,024,026,029,035,038, Pracovni naplne zamestnancu s osobnimi cisly 006,007,008,009,012,013,018,022, 023,024,026, 029,035,038, Doklady 0 dosazenem vzdelani zamestnancu s osobnimi cisly 006,007,008,009,012, 013,018,022,023,024,026,029,035, Platove vymery platne v roce 2012 zamestnancu s osobnimi cisly 006, 007, 008, 009, 012,013,018,022,023,024,026,029,035,038, pf"iznani odmen rediteli gymnazia od znzovatele ze dnu a Priznani odmen zamestnancum s osobnimi cisly 006, 007, 008, 009, 012, 013, 018, 022,023,024,026, 029,035,038,063 z prosince Dohody 0 provedeni pnice uzavrene pro rok 2012 se zamestnanci s osobnimi cis!y 003,010,014,030, U prava rozpoctu pnm)lch vydaju na rok Ciselnik syntetick)lch uctu a zavazneho analytickeho cleneni Smernice pro poskytov{mi a uctovani cestovnich nahrad 24. Smernice k vnitmimu kontrolnimu systemu 25. Ucetni doklady prokazujici cerpani financnich prostredku ze statniho rozpoctu, UZ Hlavni kniha 12/ Ctvrtletni vykaz 0 zamestnancich a mzdovych prostredcich v regionalnim skolstvf Skol (MSMT) P 1-04 za ctvrtleti Rozuctovani mezd za Cast A. Financni vypor<idani dotaci poskytnutych ze statniho rozpoctu s vyjimkou dotaci na projekty spolufinancovane z rozpoctu Evropske unie a z prostredku financnich mechanismu za rok Protokol CSI c. j. CSI 255/06-07 ze dne z verejnospravni kontroly vyuzivani financnich prostredku statniho rozpoctu provadene podle ustanoveni 160 odst. 1 pismo d) a podle ustanoveni 163 zakona c Sb., 0 predskolnfm, zakladnim, strednim, vyssim odbornem a jinem vzdelani, ve zneni pozdejsich predpisu 31. Protokol Jihoceskeho kraje, odboru skolstvi, mladeze a telovychovy Ceske Budejovice C. j. KUJCK OSMT/3 ze dne vysledku 7

8 6a 7...,... Ceska skolni inspekce Jihoceskj inspektorat Protokol 0 kolltrole C)".: CSIC-33/14-C provedene kontroly z hospodareni s verejnymi prostredky za rok 2011 a leden az fijen Zpniva 0 odstraneni zavad na zaklade protokolu z kontroly hospodareni s verejnymi prostredky za rok 2011 a leden az rijen 2012 provedene ve dneeh Zprava VZP CR, uzemni praeoviste Ceske Budejoviee c. j. OK ze dne vysledku kontroly plateb pojistneho na vseobecne zdravotnf pojisteni, dodrzovani ostatnich povinnostf plmee pojistneho za obdobi 5/ Protokol Okresni spravy soeialniho zabezpeceni Ceske Budejoviee c /332 ze dne kontrole plneni povinnostf v nemoeenskem pojisteni, v duehodovem pojisteni a pn odvodu pojistneho na soeialni zabezpeceni a prispevku na statni politiku zamestnanosti provedene dne Vypisy bankovniho uctu rok 2012 POlleeni Podle 13 kontrolniho radu muze skola proti protokolu 0 kontrole podat pisemne zdu"odnene namitky, z nichz je zrejme proti jakemu zjisteni smeruji, a to do 15 dnu ode dne doruceni protokolu 0 kontro'le. Pfipadne namitky zaslete na adresu Ceska skolni inspekce, Jihocesky inspektorat, Dukelska 23, Ceske Budejo"ice, pfipadne prostfednicnrim dato"e schranky (g7zais9) nebo na e-podatelnu s pfipojenim elektronickeho podpisu, a to k rukam reditelky inspektoratu PhDr. Jany Bartoso"e. Siozeni inspekcniho t)rmu a datum "yhotonni protokolu 0 k~.mtrol~." C~SKA SKOLNI INSP'c " L, ~ ~...,. JIHOC S YINS. EKTORAT PRACOV 51 EDUKELSKA CESKE BU OVlCE Mgr. Be. lana Cipinova, skolni inspektorka Pavel Kaba, skolni inspektor. ct u- tf;/- ~(. 1/~ I I; ) (( Ll 'fit l ~ Be. Milena Dolezalova, kontrolni praeovniee /1(/ Be. Libuse Komarovova, kontrolni praeovniee : ~h~ ::: ~::;A ::: V Ceskyeh Budejovicieh 17. leden Ur r d; t- L {k.. 1y O~ Itt!- h y... F. r L- /, k. A- GYMNAzIUM f3kolnf TAHOVE SVINY

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIL-234/12-L

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIL-234/12-L Česká školní inspekce Liberecký inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIL-234/12-L o státní a veřejnosprávní kontrole podle 174 odst. 2 písm. d) a e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIT-478/13-T o státní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-241/12-C

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-241/12-C Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIC-241/12-C Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola T. G. Masaryka, Vimperk, 1. máje 268, okres Prachatice Sídlo:

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1147/09-12

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1147/09-12 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1147/09-12 Gymnázium a Základní umělecká škola, Šlapanice, Riegrova 17 Adresa: Riegrova 17, 664 51

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2298/13-S. Nový Jáchymov 157, 267 03 Hudlice zsnjachymov@seznam.

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2298/13-S. Nový Jáchymov 157, 267 03 Hudlice zsnjachymov@seznam. + Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-2298/13-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby IČO 75 033 887 Identifikátor 600 042 901

Více

Organizační řád Domu dětí a mládeže Český Krumlov

Organizační řád Domu dětí a mládeže Český Krumlov Organizační řád Domu dětí a mládeže Český Krumlov Závěrečná práce Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení období od 3. ledna do 8. listopadu 2013 Zpracoval/a: Mgr. Jakub Pich, ředitel

Více

Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 2. Rozvojový program MŠMT Podpora environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty (EVVO) ve školách v roce 2007 Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 20. června

Více

Městys Nové Veselí Na Městečku 114 592 14 Nové Veselí. Výtisk č.

Městys Nové Veselí Na Městečku 114 592 14 Nové Veselí. Výtisk č. Městys Nové Veselí Na Městečku 114 592 14 Nové Veselí Výtisk č. Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, zákona č. 255/2012 Sb., zákon

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kořenov, IČ00262421, za rok 2014.

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kořenov, IČ00262421, za rok 2014. Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kořenov, IČ00262421, za rok 2014. Č. j.: LK-0083/14/Vrb Přezkoumání hospodaření obce Kořenov za rok 2014

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-103/09-11. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-103/09-11. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-103/09-11 Základní škola a Mateřská škola Bohdalec, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace Adresa: Bohdalec

Více

Vyhhiseni a podminky pro poskytnuti dotace mestskou casti Praha 12 v socialni oblasti pro rok 2013

Vyhhiseni a podminky pro poskytnuti dotace mestskou casti Praha 12 v socialni oblasti pro rok 2013 Vyhhiseni a podminky pro poskytnuti dotace mestskou casti Praha 12 v socialni oblasti pro rok 2013 v nimci programu J 5 - Podpora mestskych cash v social". oblasti Mestska cast Praha 12 vyhlasuje vyberove

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIJ-124/10-J. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIJ-124/10-J. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIJ-124/10-J Základní škola a Mateřská škola Prosetín, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace Adresa: 592 64

Více

Pracovně právní vztahy

Pracovně právní vztahy Pracovně právní vztahy - vznik a skončení pracovního poměru č. 08/2014 Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice IČ 48161071 Č. j. DM-020/745/2014 Originál: Sekretariát Elektronická

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Zahrádky, IČ 00261092 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Zahrádky, IČ 00261092 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0232/13/Gro Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Zahrádky, IČ 00261092 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 7. 11. 2013, 17.

Více

5. VNITŘNÍ PLATOVÝ PŘEDPIS

5. VNITŘNÍ PLATOVÝ PŘEDPIS Základní škola Sv. Čecha, Choceň příspěvková organizace se sídlem ul. Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 5. VNITŘNÍ PLATOVÝ PŘEDPIS Č.j.: 119 /2007 Vypracovala: Schválil: Pedagogická rada

Více

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE MĚSTO KROMĚŘÍŽ SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE Zpracoval: JUDr. František Dočekal, Ph.D., tajemník Městského úřadu Kroměříž Miroslav Marinčák vedoucí oddělení

Více

1 z 28. Dodatek č.3 ZÁSADY VZTAHŮ ZŘIZOVATELE A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ POJMY A USTANOVENÍ

1 z 28. Dodatek č.3 ZÁSADY VZTAHŮ ZŘIZOVATELE A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ POJMY A USTANOVENÍ Dodatek č.3 ZÁSADY VZTAHŮ ZŘIZOVATELE A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ POJMY A USTANOVENÍ Čl. 1 Působnost a vymezení pojmů (1) Tyto zásady upravují vztahy k příspěvkovým organizacím, které

Více

Základní škola v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Základní školy v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy

Základní škola v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Základní školy v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy Č.j. : 1-2012/2013 Účinnost : 3.9.2012 V návaznosti na ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a na základě ustanovení

Více

Zveřejnění vzorů rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu České republiky v oblasti sportu pro rok 2007

Zveřejnění vzorů rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu České republiky v oblasti sportu pro rok 2007 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Č. j.: 26 667/2006-50 V Praze dne 12. prosince 2006 Zveřejnění vzorů rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu České republiky v oblasti

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 4. VNITŘNÍ PLATOVÝ PŘEDPIS Vypracoval: Schválil: ZSJN/88/2008 Pedagogická rada projednala

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Chotyně, IČ 00672033 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Chotyně, IČ 00672033 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0057/13/Gro Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Chotyně, IČ 00672033 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 17. 9. 2013, 1. 4.

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-193/09-13. Církevní dětský domov Emanuel, Stará Ves. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-193/09-13. Církevní dětský domov Emanuel, Stará Ves. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-193/09-13 Církevní dětský domov Emanuel, Stará Ves Adresa: Stará Ves 204, 750 02 Přerov Identifikátor: 650 007 786 IČ:

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Zlatá Olešnice, IČ 00262625 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Zlatá Olešnice, IČ 00262625 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0236/13/Her Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Zlatá Olešnice, IČ 00262625 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 18.9.2013 a

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2124/10-T. příspěvková organizace

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2124/10-T. příspěvková organizace Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2124/10-T Název kontrolované osoby: Základní škola Orlová-Lutyně K. Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace Sídlo:

Více

ZÁSADY vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem

ZÁSADY vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem 10 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE ZÁSADY vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem Úplné znění k 1. 1. 2014 Schváleno radou

Více

Zpráva č. 169/2014/IAK. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hvozdná, IČ: 00283991 za rok 2014

Zpráva č. 169/2014/IAK. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hvozdná, IČ: 00283991 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní Obec Hvozdná Hlavní 210 763 10 Hvozdná datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 6. března 2015 Ing. Jaroslav Císař KUZL 37954/2014 IAK

Více

Základní škola Český Brod, Tyršova 68. Tel./fax 321622496 PSČ 282 01 www.2zscbrod.cz Tel. 602373396 e-mail: 2zscbrod@iol.

Základní škola Český Brod, Tyršova 68. Tel./fax 321622496 PSČ 282 01 www.2zscbrod.cz Tel. 602373396 e-mail: 2zscbrod@iol. Základní škola Český Brod, Tyršova 68 Tel./fax 321622496 PSČ 282 01 www.2zscbrod.cz Tel. 602373396 e-mail: 2zscbrod@iol.cz IČO: 046383514 ORGANIZAČNÍ ŘÁD platný od 1.5.2011 V souladu s dikcí vyhlášky MŠMT

Více

Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541

Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541 Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541 Tel. +420 554 611 030, e-mail: info@zuskrnov.cz, www.zuskrnov.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2014

Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2014 Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2014 ze dne 1. 10. 2013, č. j.: MSMT- 22886/2013 Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená potřebám žáků cizinců z třetích

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-149/13-C

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-149/13-C Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIC-149/13-C Název právnické osoby Základní škola a Mateřská škola Frymburk vykonávající činnost školy: Sídlo: 382 79 Frymburk 112 IČO:

Více