afi,~~!.$...:q.?' J r.~.~:. ('1...v. poe.tll't~ :, ~... Ceska skolni inspekce poe.tpmol'l:...,..,...::... Jihocesky inspektorat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "afi,~~!.$...:q.?' J r.~.~:. ('1...v. poe.tll't~ :,...1...~... Ceska skolni inspekce poe.tpmol'l:...,..,...::... Jihocesky inspektorat"

Transkript

1 Ceska skoloi iospekce. 'JA GVMNA%IUM, Trhove SVlny, Skolnf995 dolla dna:.."r.<r.:..~... /. '?. ~'t.''' ' ''!11 '''' afi,~~!.$ :q.?' J r.~.~:. ('1.....v. poe.tll't~ :, ~... Ceska skolni inspekce poe.tpmol'l:...,..,...::.... Jihocesky inspektorat A 10 PROTOKOL 0 KONTROLE Cj. CSIC-33/14-C Kontrola dodrzovani pravnich predpisu a verejnospravni kontrola podle 174 odst. 2 pismo d) a e) zakona C. 561 /2004 Sb., 0 pfedskolnfm, zakladnim, stfednfm, vyssim odbornem ajinem vzdelavani (skolsky zakon), ve znenf pozdejsich pfedpisu, a zakona C. 255/2012 Sb., 0 kontrole (kontrolni fad), zakona C. 320/2001 Sb., 0 financnf kontrole ve vefejne sprave a 0 zmene nekterych z<ikonu (zakon 0 financni kontrole), ve zneni pozdejsich pfedpisu. I N azev pravnicke osoby Gymnazium, Trhove Sviny, Skolni 995 vykonavajici cinnost skoly/skoiskeho zarizeni Sidlo I Skolni 995, Trhove Sviny pravnicke osoby IICO Identiftkator I Pravni forma, Zastoupena I, I pfispevkova organizace Mgr. Frantiskem Slipkou Zrizovatel Jibocesky kraj, U Zimnibo stadionu 1952/2, Ceske Bude.iovice Misto kontroly Skolni 995, Trbove Sviny Termin kontroly na miste leden 2014 Kontrolovane obdobi 2011,2012 Inspekcni cinnost byla zahajena pfedlozenim povereni k inspekcni cinnosti.

2 Ceska skolni inspekce Jihoeesky inspektorat Protokol 0 kontrole Cj.: (~SIC-33/14-C Predmet kontroly Statni kontrola byla zamerena na dodriovani vybranych ustanoveni skolskt~ho zakona vykonavana podle ustanoveni 174 odst. 2 pismo d) zakona e Sb., o predskolnim, zakladnim, strednim, vyssim odbomem a jinem vzdelavani (skolsky zakon), ve zneni platnem v kontrolovanem obdobi. Verejnospravni kontrola byla zamerena na vyuzivani finanenich prostredku statniho rozpoetu poskytnutych skolam a skolskym zafizenim zrizovanych obcemi nebo svazky obci podle ustanoveni 160 odst. 1 pismo d) a podle ustanoveni 163 zakona e Sb., 0 predskolnim, zakladnim, strednim, vyssim odbomem a jinem vzdelavani (skolsky zakon), ve zneni platnem v kontrolovanem obdobi, vykonavami podle 174 odst. 2 pismo e) skolskeho zakona. Kontrolni zjisteni Kontrola byla vykonana ve stfedni skole Gymnazium, Trhove Sviny, Skolni 995 (dale jen skola). 1. Kontrola vydani, obsabu a zverejneni skolniho tadu podle 30 odst. 1 az 3 s:kolskeho zakona Vydani, obsah a zverejneni skolniho fadu jsou v souladu s ustanovenim 30 odst. 1 az 3 skolskeho zakona. V kontrolovane oblasti nebylo zjisteno porllseni pravnich pfedpisu. 2. Kontrola vydani skolniho vzdeiavaciho programu a jebo zverejneni na pfistupnem miste ve skole podle ustanoveni 5 skolskeho zakona Skolni vzdelavaci program (dale SVP) je vydan a zvefejnen podle ustanoveni 5 skolskeho zakona. V kontrolovane oblasti nebylo zjisteno poruseni pravnic/i pfedpisu. 3. Provereni, zda financni prostredky ze statniho rozpoctu poskytnute podle ryse citovanych ustanoveni skols'keho zakona byly pfijaty a pouzity opravnene, tedy ve spravne rysi, v danem rozpoctovem roce, k urcenym ucelum a v souladu s pravnimi predpisy V roce 2012 pfijala skola pouze finaneni prostfedky podle 160 odst. 1 pismo d) skolskeho zeikona. Kontrolou byla zjistena opravnenost pfijeti finanenich prostfedku ze statniho rozpoetu a opravnenost jejich pouziti na platy, odmeny za pnici vykonavanou na zaklade dohod 0 pracich konanych mimo pracovni pomer, zakonne odvody, ostatni socialni naklady, ostatni neinvestieni vydaje pn soueasnem dodrieni vsech stanovenych zavaznych ukazatelu rozpoetu. Finaneni prostfedky byly pfijaty a pouzity opravnene, v souladu s pravnimi pfedpisy a schvalen.vm rozpoetem. 4. Provereni, zda udaje 0 hospodareni s financnimi prostred1ky ze statnibo rozpoctu poskytnute v roce 2012 podle 160 odst. 1 pismo d) skolskeho zakona verne zobrazuji zdroje, stay a pohyb techto prostredku, zda predavane udaje jsou v souladu s pfislusnymi dokumenty, resp. se skutecnosti 2

3 Ceska skolni inspekce JillOceskj impektorat Protokolo kontrole C'j..' C,-~IC-33/14-C Skola sledovala financni prosti'edky poskytnute ze statniho rozpoctu v ucetnictvi spnlvne a oddelene na vsech uctech, kterymi prochazely. Vybrane udaje o vyplacenych mzdovych prostfedcich vykazane ve Ctvrtletnim vykazu o zamestnancich a mzdovych prosti'eddch v regionalnim skolstvi Skol (MSMT) P 1-04 za ctvrtleti 2012 odpovidaly skutecnosti. Zuctovani se statnim rozpoctem bylo provedeno prostfednictvim poskytovatele v danem terminu. V kontrolovanych oblastech Ilebylo ljiste,1o poruseni pravnich pfedpisu. 5. Prover-eni, zda skola na zaklade zaveru z kontrol provedenych CSI a dalsimi kontrolnim.i organy v uplynulem obdobi ve sledovanych oblastech dostatecne ucinne realizuje pi'ijata opatreni, zda zjistene zavady a nedostatky byly odstraneny Posledni kontrola Ceske skolni inspekce zameremi na vyuzivani financnich prostfedku poskytnutych ze statniho rozpoctu byla provedena v roce 2006 a nebyly touto kontrolou zjisteny zadne nedostatky. V oblastech proverovanych touto kontrolou byl rok 2012 take castecne kontrolovanym obdobim verejnospravni kontroly provedene zrizovatelem. Z provedene kontroly vyplynula skole povinnost pnjmout opatfeni k odstraneni nedostatku, kterou skola splnila. Dale byly prove deny kontroly Vseobecnou zdravotni pojist'ovnou Ceske Budejovice a Okresni spravou socialniho zabezpeceni Ceske Budejovice. Kontrolou nebyly zjisteny zadne zavady. Skola postupovala podle ustanoveni 19 odst. 2 zakona c Sb. 6. Vnitfni kontrolni system Zavedeny vnitmi kontrolni system byl funkcni, 0 vsech operacich a kontrolach byly provadeny zaznamy a vedena pnslusna dokumentace. Kontrolovana osoba postupovala podle 25 ai 27 zakona c Sb. Oduvodneni Ad 1. Bylo zjisteno, ze skolni rad je vydan, zvefejnen a jeho obsah Je v souladu s vybranymi ustanovenimi 30 skolskeho zakona. Ad 2. Bylo zjisteno, ze Skolni vzdelavaci program Gymnazia, Trhove Sviny, Skolni 995, je vydan, zverejnen a jeho obsah je v souladu s ramcovym vzdelavacim programem pro zakladni vzdelavani (nizsi gymnazium) a pro gymnazia (vyssi gymnazium). Ad 3. Opravnenost prijeti a pouziti f1nancnich IProstredku statniho rozpoctu 3.1. Porovnanim poctu zaku uvedenych podle stavu k roku 2011, 2012 a 2013 ve Vykazech 0 stfedni skole M 8 (oddil VII., radek 16, sloupec 18) s udaji v tndnich vykazech bylo zjisteno, ze vykazane agregovane udaje byly spravne. Tim byla prokazana opravnenost pnjeti financnich prostredku. Skola splnila povinnost pn predavani agregovanych udaju podle ustanoveni 3 odst. 2 vyhlasky c. 364/2005 Sb., 0 vedeni dokumentace skol a skolskych zanzeni a skolni matriky a 0 predavani udaju z dokumentace skol a skolskych zarizeni a ze skolni matriky (vyhlaska 0 dokumentaci skol a skolskych zanzeni), ve zneni ucinnem v kontrolovanem obdobi Platy 3

4 Ceska Skolni inspekce Jihoceskj i/,spektorat Protokolo kontrole Cj.: CSIC-33/14-C Soulad rozsahu pnme pedagogicke cinnosti s VYSI pracovniho uvazku byl kontrolovan u pedagogickych pracovniku s osobnimi cisly 009, 012, 013, 015, 022, 023, 024, 026, 029, 035, 063. Bylo zjisteno, ze vyse pracovniho uvazku jim byla stanovena spravne ve smyslu ustanoveni 23 odst. 2 zakona c. 563/2004 Sb., o pedagogickych pracovnicich a 0 zmene nekterych zakonu, ve zneni ucinnem v kontrolovanem obdobi Spravnost zafazeni zamestnancu do platovych tnd byla kontrolovana u zamestnancu s osobnimi cisly 006,007,008, 009, 012, 013, 018, 022, 023, 024, 026, 029, 035, 038, 063. Zamestnavatel zafadil tyto zamestnance do platovych tfid spravne, v souladu s ustanovenim 3 nanzeni vlady c. 564/2006 Sb., 0 platovych pomerech zamestnancu ve vefejnych sluzbach a sprave, ve zneni ucinnem v kontrolovanem obdobi, a to podle nejnarocnejsich praci, jejichi vykon na zamestnanci pozadovala Spnlvnost stanoveni platoveho tarifu zamestnancum byla kontrolovana u zamestnancu s osobnimi cisly 006, 007, 008, 009, 012, 013, 018, 022, 023, 024, 026, 029, 035, 038, 063. Bylo zjisteno, ze skola pfi pfiznavani platoveho tarifu postupovala spravne, a to jednak podle ustanoveni 123 odst. 1 zakoniku prace, ve zneni ucinnem v kontrolovanem obdobi, jednak podle ustanoveni 5 odst. 1 a 5 nanzeni vlady c. 564/2006 Sb Spravnost pfiznani a vyplaceni pfiplatku za vedeni byla kontrolovana u zamestnance s osobnim Cislem 063. Bylo zjisteno, ze tento pnplatek byl pfiznan a vyplacen opravnene, ve financnim rozpeti stanovenem v 124 odst. 3 zakoniku prace. Dale pnplatek za vedeni pobiral jii pouze feditel gymnazia. Vysi priplatku mu stanovuje zfizovatel Spravnost pfiznani a vyplaceni zvlastniho priplatku zamestnancum, kten vykonavali prace tridniho ucitele, byla kontrolovana u zamestnancu s osobnimi cisly 006, 007, 009, 012, 023, 024 (od ledna do kvetna 2012), 026 (od zan do prosince 2012), 029, 035. Pnplatky byly pfiznany v souladu s ustanovenim 129 zakoniku prace a s ustanovenim 8 narizeni vlady c. 564/2006 Sb. Vsechny priznane zvlastni pnplatky byly poskytovany opravnene a jejich vyse odpovidala rozpeti stanovenemu pro danou skupinu praci Prip'iatek za pnmou pedagogickou cinnost nad stanoveny rozsah byl kontrolovan za obdobi 1-6/2012 u zamestnancu s osobnimi cisly 018 a 063. Pnplatek jim byl v souladu s 132 zakoniku prace opravnene vyplacen za pnmou vyucovaci cinnost vykonavanou nad stanoveny rozsah hodin ve vysi dvojnasobku prumemeho hodinoveho vydelku Spravnost priznani a vyplaceni osobniho pfiplatku byla kontrolovana u vybranych zamestnancu s osobnimi cisly 063 a 015 (temto by~ vyplacen po cely kontrolovany rok 2012),006,007,009,012,013,024,026,035 (osobni pnplatek byi vyplacen pouze v lednu a unom 2012). Bylo zjisteno, ze osobni pnplatky byly reditelem skoly pfiznany a vyplaceny opravnene, podle ustanoveni 131 zakoniku prace Spravnost vyplaceni pfiznanych odmen byla kontrolovana u zamestnancu s osobnimi cisly 006, 007, 008, 009,012, 013, 018, 022, 023, 024, 026, 029, 035, 038, 063 (vcetne reditele, kteremu odmeny pfiznava zrizovatel). Odmeny byly zamestnancum priznany a vyplaceny za splneni mimoradneho pracovniho ukolu. Odmeny byly poskytovany opravnene v souladu s 122 odst. 3, 134 zakoniku prace, vyplaceny byly v pfiznane vysi. 4

5 Ceska skolni illspekce Jihoceskj inspektorat Protokol 0 kontrole Cj.: CL~IC-33/14-C Cerpani volna na samostudium pedagog a ve skolnfch roeich 20 II12012 a 2012/2013 bylo kontrolovano u zarnestnancu s osobnimi cisly 006, 009, 012, 013, 063. U zadneho z techto zamestnancu nebylo ve skolnich roeich a 2012/2013 zjisteno prekroceni stanovenych nejvyse 12 dnu samostudia. Financni prostfedky na samostudium byly pouzity opravnene. Bylo vsak zjisteno, ze zamestnancum za poskytnute dny samostudia nebyla vylplacena podle ustanoveni 24 odst. 7 zakona C. 563/2004 Sb. nahrada platu ve rysi usleho platu, ale byl vyplacen plat Spravnost vyphlceni pnplatku za rozdelenou smenu byla kontrolovana u zamestnancu s osobnimi cisly 003 a 038 za obdobi 1-6/2012. Jednalo se o zamestnance, kten pracovali ve smenach rozdelenych na dye casti, pncemz souvisle preruseni pnice cinilo alespoii 2 hodiny. Pfiplatek jim byl vyphlcen opravnene podle ustanoveni 130 zakoniku prace ve vysi 30 % prumemeho hodinoveho vydelku za kazdou takto rozdelenou smenu Byly kontrolovany dohody 0 provedeni prace uzavrene se zamestnanci s osobnimi cisly 003, 010, 014, 030, 032. Tyto dohody byly v souladu s 74 zakoniku prace, dale s 160 odst. 1 pismo d) skolskeho zakona uzavirany napr. na prace spojene se mzdovou a personalni agendou, na prace spojene se stavebnimi upravami varealu gymnazia, na sportovni a turisticke kurzy zaku apod. souvisejiei s poskytovanym vzdelavanim a sko}skymi sluzbami v ramci hlavni cinnosti organizace, jejichz vykon v pracovnim pomeru by by1 neucelny a nehospodamy. Odmeny z techto dohod ve smyslu 138 zakoniku prace byly vyplaceny opravnene Kontrolou udaju v hlavni knize, ucetnich dokladu a uhrad v bankovnich vypisech bylo zjisteno, ze vydaje na zakonne odvody souvisely s poskytovanym vzdelavanim a skolskymi sluzbami v ramci hlavni cinnosti organizace a byly opravnene pouzity v souladu s ustanovenim 160 odst. 1 pismo d) skolskeho zakona Kontrolou udaju v hlavni knize, ucetnich dokladu a uhrad v bankovnich vypisech bylo zjisteno, ze vydaje na ostatni socialni naklady (zakonne pojisteni odpovednosti zamestnavatele za skodu pn pracovnim urazu nebo nemoci z povolani; mihrady platu v prvnim obdobi docasne pracovni neschopnosti - kontrolovano u zamestnancu s osobnimi cisly 024, 026, 029,035,052,012, 022,018; dale pndei do fondu kultumich a socialnich potreb) souvisely s poskytovanym vzdelavanim a skolskymi sluzbami v ramci hlavni cinnosti organizace a byly opravnene pouzity v souladu s ustanovenim 160 odst. I pismo d) skolskeho zakona Kontrolou udaju v hlavni knize, ucetnich dokladu a uhrad v bankovnich vypisech bylo zjisteno, ze ostatni neinvesticni vydaje (ucebnice, ucebni pomucky, dalsi naklady vyply-vajiei z pracovnepravnich vztahu) souvisely s poskytovanym vzdelavanim a skolskymi sluibami v ramci hlavni cinnosti organizace a byly opravnene pouzity v souladu s ustanovenim 160 odst. 1 pismo d) skolskeho zakona. Ad 4. Udaje 0 hospodareni 4.1. V ucetnich knihach vedla skola financni prostredky poskytnute ze statniho rozpoctu a jejich cerpani oddelene a spravne na vsech uctech, kterymi prochazely, v souladu s ustanovenim 8 zakona c. 563/1991 Sb., 0 ucetnictvi, ve zneni ucinnem v kontrolovanem obdobi, a to s ucelovym znakem U vsech operaci bylo 5

6 Ceska skolni inspekce Jihocesky inspektorat Protokolo kontrole C'j.: CS/C-33//4-C overeno, ze ucetni zaznamy souhlasily s ucetnimi doklady a obsahem ucetnich operaci, odpovidaly skutecnosti a ucetni doklady obsahovaly predepsane nalditosti Porovnanim udaju 0 vyplacenych mzdovych prostfedcich uvedenych ve statistickem vykazu Skol (MSMT) P 1-04 za ctvrtleti 2012 (r. 108 a 122) s rekapitulaci mzdovych nakladu za obdobf a s uctem 521 bylo zjisteno, ze vykazane udaje byly uplne a spravne Kontrolou bylo zjisteno, ze vyuctovani dotace odpovida udajum v hlavni knize, a tyto podklady pro vyporadani vztahu se statnim rozpoctem byly ve smyslu ustanoveni 8 odst. 1 pismo a) vyhlasky C. 52/2008 Sb., kterou se stanovi zasady a terminy financniho vyporadani vztahu se statnim rozpoctem, statnimi financnimi aktivy nebo Narodnim fondem, predany poskytovateh dotace spravne, uplne ave stanovenem terminu. Ad 5. Ceska skolni inspekce kontrolovala rok 2005, kde nebyly zjisteny zadne zavady. Zfizovatel provedl ve skole kontrolu se zamerenim na mzdovou oblast, kde byly zjisteny nedostatky ve stanoveni platoveho postupu a nedostatky ve vnitfnim platovem predpisu. K temto nedostatkum prijala skola pfislusna mipravna opatfeni a zaslala zrizovateli zpravu 0 odstraneni techto zavad. V dalsich kontrolach nedostatky nebyly zjisteny. Ad 6. Skola zpracovala smemici k vnitfnimu kontrolnimu systemu, kde funkci pfikazce operace byl poveren reditel skoly a sloucenou funkci spravce rozpoctu a hlavni ucetni byla poverena ucetnf. Funkcnost vnitfniho kontrolniho systemu je dolozena i vysledkem teto vefejnospravni kontroly, pri ktere nebyly zjisteny zadne nedostatky. Zavery Ceska skolni inspekce neljistila pri statni kontrole a verejnospravni kontrole porllseni dodrzovani vybranych listanoveni skolskeho uikona. Seznam dokladu a ostatnich materialu, 0 ktere se kontrolni zjisteni opira 1. Uplne zneni zfizovaci listiny ve zneni ke dni 1. ledna 2013 vydane Jihoceskym krajem, U Zimniho stadionu 1952/2, Ceske Budejovice vcetne dodatku 2. VyPis z rejstiiku skol a skolskych zanzeni k terminu kontroly 3. Jmenovani na pracovni misto reditele Gymnazia, Trhove Sviny, vystavene Radou Jihoceskeho kraje ze dne , s ucinnosti od Skolni rad Gymnazia, Trhove Sviny, Skolni Skolni vzdelavaci program Gymnazia, Trhove Sviny, Skolni 995, posledni uprava platna od Tndni vykazy pro vicelete gymnazium za skolni roky , 2012/2013, 2013/ Vnitfni platovy predpis gymnazia platny pro rok Mzdova inventura k obdobi a Organizacni schema - Organizacni cleneni 6

7 Ceska skolni inspekce Jihoceskj inspektorat Protokol 0 kontrole C'j.: CSIC-33/14-C 10. Rozvrh hodin podle trid a ucitelu ve skolnim roce , 2012/ Evidence pracovni doby spnivnich zamestnancu 12. Cerpani volna na samostudium pedagoga za obdobi a Mzdove listy zamestnancu s osobnimi cisly 006, 007,008,009, OIl, 012, 013, 018, 022,023,024,026,029,035,063 za rok Pracovni smlouvy uzavrene se zamestnanci s osobnimi cisly 006, 007, 008, 009, 012, 013,018,022,023,024,026,029,035,038, Pracovni naplne zamestnancu s osobnimi cisly 006,007,008,009,012,013,018,022, 023,024,026, 029,035,038, Doklady 0 dosazenem vzdelani zamestnancu s osobnimi cisly 006,007,008,009,012, 013,018,022,023,024,026,029,035, Platove vymery platne v roce 2012 zamestnancu s osobnimi cisly 006, 007, 008, 009, 012,013,018,022,023,024,026,029,035,038, pf"iznani odmen rediteli gymnazia od znzovatele ze dnu a Priznani odmen zamestnancum s osobnimi cisly 006, 007, 008, 009, 012, 013, 018, 022,023,024,026, 029,035,038,063 z prosince Dohody 0 provedeni pnice uzavrene pro rok 2012 se zamestnanci s osobnimi cis!y 003,010,014,030, U prava rozpoctu pnm)lch vydaju na rok Ciselnik syntetick)lch uctu a zavazneho analytickeho cleneni Smernice pro poskytov{mi a uctovani cestovnich nahrad 24. Smernice k vnitmimu kontrolnimu systemu 25. Ucetni doklady prokazujici cerpani financnich prostredku ze statniho rozpoctu, UZ Hlavni kniha 12/ Ctvrtletni vykaz 0 zamestnancich a mzdovych prostredcich v regionalnim skolstvf Skol (MSMT) P 1-04 za ctvrtleti Rozuctovani mezd za Cast A. Financni vypor<idani dotaci poskytnutych ze statniho rozpoctu s vyjimkou dotaci na projekty spolufinancovane z rozpoctu Evropske unie a z prostredku financnich mechanismu za rok Protokol CSI c. j. CSI 255/06-07 ze dne z verejnospravni kontroly vyuzivani financnich prostredku statniho rozpoctu provadene podle ustanoveni 160 odst. 1 pismo d) a podle ustanoveni 163 zakona c Sb., 0 predskolnfm, zakladnim, strednim, vyssim odbornem a jinem vzdelani, ve zneni pozdejsich predpisu 31. Protokol Jihoceskeho kraje, odboru skolstvi, mladeze a telovychovy Ceske Budejovice C. j. KUJCK OSMT/3 ze dne vysledku 7

8 6a 7...,... Ceska skolni inspekce Jihoceskj inspektorat Protokol 0 kolltrole C)".: CSIC-33/14-C provedene kontroly z hospodareni s verejnymi prostredky za rok 2011 a leden az fijen Zpniva 0 odstraneni zavad na zaklade protokolu z kontroly hospodareni s verejnymi prostredky za rok 2011 a leden az rijen 2012 provedene ve dneeh Zprava VZP CR, uzemni praeoviste Ceske Budejoviee c. j. OK ze dne vysledku kontroly plateb pojistneho na vseobecne zdravotnf pojisteni, dodrzovani ostatnich povinnostf plmee pojistneho za obdobi 5/ Protokol Okresni spravy soeialniho zabezpeceni Ceske Budejoviee c /332 ze dne kontrole plneni povinnostf v nemoeenskem pojisteni, v duehodovem pojisteni a pn odvodu pojistneho na soeialni zabezpeceni a prispevku na statni politiku zamestnanosti provedene dne Vypisy bankovniho uctu rok 2012 POlleeni Podle 13 kontrolniho radu muze skola proti protokolu 0 kontrole podat pisemne zdu"odnene namitky, z nichz je zrejme proti jakemu zjisteni smeruji, a to do 15 dnu ode dne doruceni protokolu 0 kontro'le. Pfipadne namitky zaslete na adresu Ceska skolni inspekce, Jihocesky inspektorat, Dukelska 23, Ceske Budejo"ice, pfipadne prostfednicnrim dato"e schranky (g7zais9) nebo na e-podatelnu s pfipojenim elektronickeho podpisu, a to k rukam reditelky inspektoratu PhDr. Jany Bartoso"e. Siozeni inspekcniho t)rmu a datum "yhotonni protokolu 0 k~.mtrol~." C~SKA SKOLNI INSP'c " L, ~ ~...,. JIHOC S YINS. EKTORAT PRACOV 51 EDUKELSKA CESKE BU OVlCE Mgr. Be. lana Cipinova, skolni inspektorka Pavel Kaba, skolni inspektor. ct u- tf;/- ~(. 1/~ I I; ) (( Ll 'fit l ~ Be. Milena Dolezalova, kontrolni praeovniee /1(/ Be. Libuse Komarovova, kontrolni praeovniee : ~h~ ::: ~::;A ::: V Ceskyeh Budejovicieh 17. leden Ur r d; t- L {k.. 1y O~ Itt!- h y... F. r L- /, k. A- GYMNAzIUM f3kolnf TAHOVE SVINY

Česká školní inspekce PROTOKOL

Česká školní inspekce PROTOKOL Česká školní inspekce PROTOKOL Kontrolovaná osoba: Gymnázium, Trhové Sviny, Školní 995 Adresa: Školní 995, 374 01 Trhové Sviny Jihočeský inspektorát Identifikátor školy: 600 008 037 Vedoucí týmu: Ing.

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát PROTOKOL O KONTROLE Čj. ČŠIH-106/14-H Kontrola dodržování právních předpisů a veřejnosprávní kontrola podle 174 odst. 2 písm. d) a e) zákona č. 561/2004

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Č. j. ČŠIZ-486/12 Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Č. j. ČŠIZ-486/12 Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL Č. j. ČŠIZ-486/12 Z o veřejnosprávní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát PROTOKOL O KONTROLE. Čj. ČŠIS-37/15-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát PROTOKOL O KONTROLE. Čj. ČŠIS-37/15-S PROTOKOL O KONTROLE Čj. ČŠIS-37/15-S Kontrola dodržování právních předpisů a veřejnosprávní kontrola podle 174 odst. 2 písm. d) a e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát PROTOKOL O KONTROLE Čj. ČŠIS-2381/13-S Státní a veřejnosprávní kontrola podle 174 odst. 2 písm. d) a c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Královéhradecký inspektorát PROTOKOL. Základní škola Kostelec nad Orlicí

Královéhradecký inspektorát PROTOKOL. Základní škola Kostelec nad Orlicí Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát PROTOKOL čj. ČŠI-967/07-09 o veřejnosprávní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát PROTOKOL O KONTROLE Čj. ČŠIB-1180/13-B Veřejnosprávní kontrola podle 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIM-800/12-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIM-800/12-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIM-800/12-M o státní kontrole podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIS-1580/12-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIS-1580/12-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIS-1580/12-S o státní kontrole podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát PROTOKOL O KONTROLE. Čj. ČŠIL-373/15-L

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát PROTOKOL O KONTROLE. Čj. ČŠIL-373/15-L PROTOKOL O KONTROLE Čj. ČŠIL-373/15-L Kontrola dodržování právních předpisů podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Česká školní inspekce Středočeský inspektorát PROTOKOL o státní kontrole podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIT-478/13-T o státní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIB-501/11-B o veřejnosprávní kontrole podle 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIH-131/11-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIH-131/11-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIH-131/11-H o státní kontrole podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát P R O T O K O L

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát P R O T O K O L Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát P R O T O K O L č. j. ČŠIH-1068/10-H o státní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát P R O T O K O L

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát P R O T O K O L P R O T O K O L Čj. ČŠIP-911/11-P o státní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

Ceska skolni inspekce Jihoceskyinspektorat. cj. CSIC-20311 0 C. Predmet inspekcni cinnosti

Ceska skolni inspekce Jihoceskyinspektorat. cj. CSIC-20311 0 C. Predmet inspekcni cinnosti Ceska skolni inspekce Jihoceskyinspektorat GYMNAlIUM Trh ove Svl ny, ~ko!nr 995 doslo dne:... f.)f,.lk?lq.... cis. err.$....1~hl.!o vyf... '.~.9.r;ti;.9!..... p~} c e t!islu:...!....... pg';e pn':o:l:...~.....,......

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIB-555/13-B o státní a veřejnosprávní kontrole podle 174 odst. 2 písm. d) a e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIH-1028/11-H o státní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

PROTOKOL. Základní škola, Praha 10, Jakutská 2/1210. Jakutská 2/1210, 100 00 Praha 10 - Vršovice. Identifikátor školy: 600 041 140

PROTOKOL. Základní škola, Praha 10, Jakutská 2/1210. Jakutská 2/1210, 100 00 Praha 10 - Vršovice. Identifikátor školy: 600 041 140 Česká školní inspekce Pražský inspektorát PROTOKOL Základní škola, Praha 10, Jakutská 2/1210 Jakutská 2/1210, 100 00 Praha 10 - Vršovice Identifikátor školy: 600 041 140 Termín kontroly na místě: 10. a

Více

Liberecký inspektorát PROTOKOL

Liberecký inspektorát PROTOKOL Česká školní inspekce Liberecký inspektorát PROTOKOL čj. ČŠI-58/09-08 o státní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

Ceska skolni inspekce Jihocesky- inspektorat. v,, INSPEKCNI ZPRAVA. Cj. CSIC-580/11-C. Sti'edni skola obchodu, sluzeb a i'emesel a Jazykova

Ceska skolni inspekce Jihocesky- inspektorat. v,, INSPEKCNI ZPRAVA. Cj. CSIC-580/11-C. Sti'edni skola obchodu, sluzeb a i'emesel a Jazykova I. Ceska skolni inspekce Jihocesky- inspektorat v,, INSPEKCNI ZPRAVA Nbev kontrolovane osoby: Sidlo: Sti'edni skola obchodu, sluzeb a i'emesel a Jazykova skola s pcivem statni jazykove zkousky, Tabor,

Více

Inspektorát v Kraji Vysočina

Inspektorát v Kraji Vysočina Česká školní inspekce Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina PROTOKOL O KONTROLE č. j. ČŠIJ-624/14-J Kontrola dodržování právních předpisů podle 174 odst. 2 písmo d) zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina PROTOKOL. Čj. ČŠIJ - 404/13-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina PROTOKOL. Čj. ČŠIJ - 404/13-J Sp. zn.: ČŠIJ-S-110/13 J Česká školní inspekce PROTOKOL Čj. ČŠIJ - 404/13-J o státní kontrole podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIP-965/12-P

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIP-965/12-P Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIP-965/12-P o státní kontrole podle 174 odst. 2 písmo d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Krajsky urad Usteckeho kraje

Krajsky urad Usteckeho kraje Krajsky urad Usteckeho kraje Velka Hradebni 3118/48, 400 02 Usti nad Labem odbor kontroly JID: Jednaci Cislo.: 2006/2014/KUUK 471/KON/2013 Stejnopis c. 1 ZPRAVA o vysledku prezkoumani hospodafeni obec

Více

DSO MIKROREGION KUTNOHORSKO

DSO MIKROREGION KUTNOHORSKO Zborovska 11 15021 Praha 5 urad Stredoceskeho kra e SpZn: SZ_042541120101KUSK Stejnopis C. 2 Cj.: 013442/20111KUSK Zpniva 0 vysledku prezkoumani hospodareni DSO MIKROREGION KUTNOHORSKO Ie: 75030764 za

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát PROTOKOL Č. j. ČŠIB-598/11-B o státní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát P R O T O K O L

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát P R O T O K O L Česká školní inspekce Pardubický inspektorát P R O T O K O L Č. j. ČŠIE-823/10 E o státní a kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) a e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Zvyšov ování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných dných předmp edmětů Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Modul 3 Školská legislativa RNDr.

Více

2005/74 Sb. Vyhláška o zájmovém vzdělávání. Vyhláška o zájmovém vzdělávání

2005/74 Sb. Vyhláška o zájmovém vzdělávání. Vyhláška o zájmovém vzdělávání 2005/74 Sb. Vyhláška o zájmovém vzdělávání 74/2005 Vyhláška o zájmovém vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112, 121 odst. 1 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Inspekční zpráva

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Inspekční zpráva ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Inspekční zpráva Odborné učiliště, Učiliště a Praktická škola, Hradec Králové, 17. listopadu 1212 PSČ 500 02 Identifikátor školy: 600 024

Více

Zpráva o výsledku prezkoumání hospodarení obce PODVEKY. IC: 00498572 za rok 2013. Podveky 54 285 06 Sázava

Zpráva o výsledku prezkoumání hospodarení obce PODVEKY. IC: 00498572 za rok 2013. Podveky 54 285 06 Sázava Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: Cj.: SZ_062285/20 13/KUSK 103225/20 13/KUSK Stejnopis c. 2 Zpráva o výsledku prezkoumání hospodarení obce PODVEKY IC: 00498572 za rok 2013 Prezkoumání se uskutecnilo ve

Více

74/2005 Sb. VYHLÁŠKA

74/2005 Sb. VYHLÁŠKA 74/2005 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 9. února 2005 o zájmovém vzdělávání ve znění vyhlášky č. 109/2011 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Inspekční zpráva. Střední zdravotnická a Vyšší zdravotnická škola, Kladno, Havířská 1141

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Inspekční zpráva. Střední zdravotnická a Vyšší zdravotnická škola, Kladno, Havířská 1141 ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště Inspekční zpráva Střední zdravotnická a Vyšší zdravotnická škola, Kladno, Havířská 1141 Havířská 1141, 272 00 Kladno

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIT-429/12-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIT-429/12-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIT-429/12-T o státní kontrole podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Čl. 1 Základní vymezení, cíle a podmínky programu

Čl. 1 Základní vymezení, cíle a podmínky programu Vyhlášení rozvojového programu ve vzdělávání Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 1. kolo rozvojového programu na podporu odborného vzdělávání v roce 2015 č. j.: MSMT-40617/2014-1 ze dne 3. března

Více

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Zdroj: www.drmacek.cz Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Uvedené právní předpisy ani zdaleka nepředstavují úplný výčet všech, jejichž znalost je nutná, nejsou ani úplným

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-582/11-C

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-582/11-C Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIC-582/11-C Název kontrolované osoby: Sídlo: Obchodní akademie a Jazyková školy s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111 Karlova

Více

Zajmove sdruzeni Frydlantsko-Beskydy

Zajmove sdruzeni Frydlantsko-Beskydy Zajmove sdruzeni Frydlantsko-Beskydy Zaverecnv ucet roku 2010 upravenv rozpocet rozpocet skutecnost % pineni Pimy rok2010 rok2010 I.-12.2010 Prim z clensk"ch prispevku 538,8 538,8 538,8 100,0 Uroky 0,2

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

74 VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 o zájmovém vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112, 121 odst. 1 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Ústí nad Labem Inspekční zpráva Základní škola Žatec Komenského alej 749, okres Louny, 438 01 Žatec Identifikátor školy: 600 083 012 Zřizovatel: Město Žatec, náměstí

Více

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz Organizační řád Organizační

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35. Palachova 2189/35, 591 01 Žďár nad Sázavou. Identifikátor školy: 650 069 722

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35. Palachova 2189/35, 591 01 Žďár nad Sázavou. Identifikátor školy: 650 069 722 Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35 Palachova 2189/35, 591 01 Žďár nad Sázavou Identifikátor školy: 650 069 722 Termín

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Oldříš, IČ: 00277070 za rok 2010

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Oldříš, IČ: 00277070 za rok 2010 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Finanční odbor Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Oldříš, IČ: 00277070 za rok 2010 Přezkoumání se uskutečnilo dne: 17.5.2011 na základě zákona č. 420/2004 Sb.,

Více

Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Informace ve smyslu pokynu MŠMT čj. 31 479 / 99-14 vyplývající ze zákona č. 106 / 1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Gymnázium, Česká Třebová,

Více

Úplata za předškolní vzdělávání v mateřské škole

Úplata za předškolní vzdělávání v mateřské škole Základní škola a Mateřská škola Vysoké Pole, okres Zlín, příspěvková organizace Vnitřní směrnice školy Úplata za předškolní vzdělávání v mateřské škole Vydal: ředitel Základní školy a Mateřská školy Vysoké

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát Česká školní inspekce Liberecký inspektorát PROTOKOL čj. ČŠIL-671/12-L o státní kontrole podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

2005/14 SB. VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ 14/2005 VE ZNĚNÍ 43/2006 VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

2005/14 SB. VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ 14/2005 VE ZNĚNÍ 43/2006 VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ 2005/14 SB. VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ 14/2005 VE ZNĚNÍ 43/2006 VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 23 odst. 3, 35 odst. 2 a 123 odst. 5

Více

IDošlo: JI /61/ IEvid.č. h

IDošlo: JI /61/ IEvid.č. h KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ EKONOMICKÝ ODBOR ODD~LENí PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENi OBcí č.j.: KUJCK 18646/2010 OEKO-PŘ j 0)6b~ec~D5oOiuKdffile~b;Vy----S:m]1'1~~.2 IObecní úřad Doudleby IDošlo: JI /61/

Více

Zprava o vysledku pfezkoumani hospodafeni obce TOUSICE

Zprava o vysledku pfezkoumani hospodafeni obce TOUSICE Krajsky ufad Stredoceskeho kraje ~Z Zborovska 11 15021 Praha5 SpZn: SZ_087517/2012/KUSK Cj.: 006064/2013/KUSK Stejnopis c. J/ Zprava o vysledku pfezkoumani hospodafeni obce TOUSICE IC: 00235784 za rok

Více

Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 32. ÚPLATA VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 32. ÚPLATA VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 32. ÚPLATA VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ Č.j.: 65 /2015 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 25.

Více

Vyhlášení. Rozvojového programu pro rok 2013. "Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělání gymnázium. sportovní přípravou"

Vyhlášení. Rozvojového programu pro rok 2013. Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělání gymnázium. sportovní přípravou Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy čj. MSMT-45133/2012-501_SG Vyhlášení Rozvojového programu pro rok 2013 "Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělání gymnázium se sportovní

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIL-234/12-L

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIL-234/12-L Česká školní inspekce Liberecký inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIL-234/12-L o státní a veřejnosprávní kontrole podle 174 odst. 2 písm. d) a e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Slušovice, okres Zlín. Školní 222, 763 15 Slušovice. Identifikátor školy: 600 114 252

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Slušovice, okres Zlín. Školní 222, 763 15 Slušovice. Identifikátor školy: 600 114 252 Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Slušovice, okres Zlín Školní 222, 763 15 Slušovice Identifikátor školy: 600 114 252 Termín konání inspekce: 16. listopad 2006 a

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1081/12-B

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1081/12-B Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-1081/12-B Název právnické osoby Střední škola strojírenská a elektrotechnická vykonávající činnost školy: Sídlo: Trnkova 113, 628

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Česká školní inspekce P R O T O K O L

Česká školní inspekce P R O T O K O L Česká školní inspekce P R O T O K O L Č. j. ČŠIJ-34/11-J o státní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Zprava o vysledku pfezkoumani hospodafeni obce TOUSICE. IC: 00235784 za rok 2013

Zprava o vysledku pfezkoumani hospodafeni obce TOUSICE. IC: 00235784 za rok 2013 1 Krajsky ufad Stfedoceskeho kraje / Zborovska 11 15021 Praha5 SpZn: SZ_089564/2013/KUSK Stejnopis c. Cj.: 121588/2013/KUSK Zprava o vysledku pfezkoumani hospodafeni obce TOUSICE IC: 00235784 za rok 2013

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 90575/2014/KUUK 217/KON/2014 Stejnopis č. 1 Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obec Kostomlaty

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Varnsdorf 5, Mariánská 1100, příspěvková organizace

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Varnsdorf 5, Mariánská 1100, příspěvková organizace Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Varnsdorf 5, Mariánská 1100, příspěvková organizace Adresa: Mariánská 1100, 407 47 Varnsdorf 5

Více

Základní umělecká škola Morava, spol. s r.o. Kotěrova 4395, 760 01 Zlín, e-mail:info@zusmoravazlin.cz IČO: 60 724 889, tel.

Základní umělecká škola Morava, spol. s r.o. Kotěrova 4395, 760 01 Zlín, e-mail:info@zusmoravazlin.cz IČO: 60 724 889, tel. Základní umělecká škola Morava, spol. s r.o. Kotěrova 4395, 760 01 Zlín, e-mail:info@zusmoravazlin.cz IČO: 60 724 889, tel.: 577 018 897 Organizační řád Účinnost od: 1. 9. 2006 Organizační řád je zpracován

Více

Čl.1 Základní vymezení a cíle programu

Čl.1 Základní vymezení a cíle programu Vyhlášení rozvojového programu ve vzdělávání Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Program na podporu pokrytí konektivity škol v rámci Státní informační politiky ve vzdělávání v roce 2007 Č.j.:

Více

Základní škola a mateřská škola Skalsko, okres Mladá Boleslav Skalsko 23, PSČ 294 26 ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Základní škola a mateřská škola Skalsko, okres Mladá Boleslav Skalsko 23, PSČ 294 26 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Základní škola a mateřská škola Skalsko, okres Mladá Boleslav Skalsko 23, PSČ 294 26 tel. 326 394 031, 702 123 515 e-mail: zsskalsko@centrum.cz WWW: zs-msskalsko.cz IČO 710 02 693 1. Úvodní ustanovení

Více

Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. v platném znění

Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. v platném znění Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. v platném znění 1. Pravomoci a působnost ředitele školy Ředitel školy: Ing. Jiří Zajíček, jmenován dne 25.7.2000 dekretem Ministerstva školství, mládeže

Více

ODD~LENí PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENI OBci. Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření za rok 2012. Obec Bezdědovice, IČ 00476838. f.j.

ODD~LENí PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENI OBci. Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření za rok 2012. Obec Bezdědovice, IČ 00476838. f.j. \ KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ EKONOMICKÝ ODBOR ODD~LENí PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENI OBci č.j.: KUJCK 12406/2012 OEKO-PŘ stejnopis č. 2 Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření za rok 2012 Obec Bezdědovice,

Více

Čl. 1 Základní vymezení a cíle

Čl. 1 Základní vymezení a cíle III. Vyhlášení Rozvojového programu MŠMT Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na rok 2015 Ministerstvo

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát Česká školní inspekce Liberecký inspektorát PROTOKOL O KONTROLE čj. ČŠIL-718/13-L o státní kontrole a veřejnosprávní kontrole podle 174 odst. 2 písm. d) a e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

Čl. 1. Čl. 2. Příplatek za vedení

Čl. 1. Čl. 2. Příplatek za vedení Postup při odměňování ředitelů škol a školských zařízení (dále jen ředitelů škol), které jsou zřizovány Středočeským krajem jako příspěvkové organizace Č.j.: 074637/2009/KUSK K plnění úkolů souvisejících

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA z tematické inspekce Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 681/19 Truhlářská 681/19, 360 17 Karlovy

Více

Základní škola Slavkov u Brna, Komenského nám. 495, okr. Vyškov ŘÁDY ŠKOLY

Základní škola Slavkov u Brna, Komenského nám. 495, okr. Vyškov ŘÁDY ŠKOLY Základní škola Slavkov u Brna, Komenského nám. 495, okr. Vyškov ŘÁDY ŠKOLY část: 5. VNITŘNÍ PLATOVÝ PŘEDPIS Č.j.: Vypracoval: Mgr. Vladimír Soukop, ředitel školy Schválil: Mgr. Vladimír Soukop, ředitel

Více

Vyhlášení rozvojového programu MŠMT Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na rok 2013

Vyhlášení rozvojového programu MŠMT Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na rok 2013 Vyhlášení rozvojového programu MŠMT Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na rok 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT ) vyhlašuje

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01GC0IQ Čj.: MSK 11677/2015 Sp. zn.: KON/3390/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Miroslava Šlégrová

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-304/09-J Název školy: Mateřská škola Markvartice Adresa: Markvartice 42, 675 22 Stařeč Identifikátor: 600 121 208 IČ: 70995184

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2012 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Středočeský Inspektorát. Inspekční zpráva. Základní škola Psáry, okres Praha - západ

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Středočeský Inspektorát. Inspekční zpráva. Základní škola Psáry, okres Praha - západ ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Středočeský Inspektorát Inspekční zpráva Základní škola Psáry, okres Praha - západ Dolní Jirčany 12, 252 44 Psáry Identifikátor školy: 600 053 423 Termín konání tematické

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Jizerské hory, IČ: 70693544 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Jizerské hory, IČ: 70693544 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0116/13/Gro Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Jizerské hory, IČ: 70693544 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 14/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o předškolním vzdělávání Změna: 43/2006 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 23 odst. 3, 35 odst. 2 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Zlín Inspekční zpráva Střední odborná škola, Střední odborné učiliště a Učiliště, Otrokovice, tř. T. Bati 1266 tř. T. Bati 1266, 765 02 Otrokovice Identifikátor

Více

KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava

KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava , v KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 " ", o o o I c Čj.: Sp. zn.:

Více

K R A J S K Y U R A D J I H O C E S K Y K R A J

K R A J S K Y U R A D J I H O C E S K Y K R A J K R A J S K Y U R A D J I H O C E S K Y K R A J EKONOMICKY ODBOR ODDELENI PREZKUMU A METODIKY HOSPODARENf OBCi c.j.: KUJCK 15721/2012 OEKO-PR stejnopis c. 2 Zprava o vysledku pfezkoumani hospodafeni za

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Smilovice, IČ 00576905 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Smilovice, IČ 00576905 za rok 2014 Elektronický podpis - 24.4.2015 KUMSX01HJO7L Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Anna Dardová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihomoravský inspektorát. Základní škola Brno, Blažkova 9. Blažkova 9, 638 00 Brno

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihomoravský inspektorát. Základní škola Brno, Blažkova 9. Blažkova 9, 638 00 Brno Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Brno, Blažkova 9 Blažkova 9, 638 00 Brno Identifikátor školy: 600 108 121 Termín konání inspekce: 20. říjen 2006 Čj.: ČŠI

Více

OBSAH V 74/2005 v.z. 109/2011 31. 8.2011 -v platnosti

OBSAH V 74/2005 v.z. 109/2011 31. 8.2011 -v platnosti 1 21.9.2011 74 VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 o zájmovém vzdělávání ve znění vyhlášky č. 109/2011 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112, 121 odst. 1 a 123 odst. 5 zákona č.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové náměstí 1466. Písek, Mírové náměstí 1466

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové náměstí 1466. Písek, Mírové náměstí 1466 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové náměstí 1466 Písek, Mírové náměstí 1466 Identifikátor školy: 600 062 121 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Studénka, Butovická 346, okres Nový Jičín. Butovická 346, 742 13 Studénka. Identifikátor školy: 600 138 275

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Studénka, Butovická 346, okres Nový Jičín. Butovická 346, 742 13 Studénka. Identifikátor školy: 600 138 275 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Studénka, Butovická 346, okres Nový Jičín Butovická 346, 742 13 Studénka Identifikátor školy: 600 138 275 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola Libochovice, nám. 5. května 10. nám. 5. května 10, 411 17 Libochovice. Identifikátor: 600 010 741

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola Libochovice, nám. 5. května 10. nám. 5. května 10, 411 17 Libochovice. Identifikátor: 600 010 741 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola Libochovice, nám. 5. května 10 nám. 5. května 10, 411 17 Libochovice Identifikátor: 600 010 741 Termín konání inspekce:

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Základní škola a mateřská škola, Citonice, okres Znojmo, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 ředitel organizace - 2 - I. Charakteristika školy Zřizovatelem Základní školy a

Více

Úřad vlády České republiky Odbor interního auditu a kontroly. Nejčastější nedostatky při čerpání dotací a změny ve směrnici na rok 2015

Úřad vlády České republiky Odbor interního auditu a kontroly. Nejčastější nedostatky při čerpání dotací a změny ve směrnici na rok 2015 Úřad vlády České republiky Odbor interního auditu a kontroly Nejčastější nedostatky při čerpání dotací a změny ve směrnici na rok 2015 20. října 2014 Výkon veřejnosprávních kontrol výkon průběžných a následných

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ÚPLATA VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ÚPLATA VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Tyršova 446 - příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ÚPLATA VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ Č.j.: 517/2013 Směrnice č.: 02/2013 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada

Více

Některé právní předpisy pro střední školy

Některé právní předpisy pro střední školy Zdroj: www.drmacek.cz Některé právní předpisy pro střední školy Uvedené právní předpisy ani zdaleka nepředstavují úplný výčet všech, jejichž znalost je nutná, nejsou ani úplným výčtem všech k uvedeným

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace Organizační řád školy Tento organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Trhová Kamenice, okres Chrudim. Raisovo náměstí 2, 539 52 Trhová Kamenice. Identifikátor školy: 650 053 109

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Trhová Kamenice, okres Chrudim. Raisovo náměstí 2, 539 52 Trhová Kamenice. Identifikátor školy: 650 053 109 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Trhová Kamenice, okres Chrudim Raisovo náměstí 2, 539 52 Trhová Kamenice Identifikátor školy: 650 053 109 Termín konání inspekce:

Více

uzavřená podie zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů

uzavřená podie zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD KUMSP88QK6SN ČÍSI/) SMLOUVY (DODATKU) -2- i 0039/ j *ío#~ poř. čísio ] rok JA-ií?kt. odh. uzavřená podie zákona č. 6/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám,

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště České Budějovice Inspekční zpráva Základní škola Veselí nad Lužnicí, Čs. armády 210, okres Tábor Čs. armády 210, 391 81 Veselí nad Lužnicí Identifikátor školy:

Více