Zpráva o činnosti příspěvkové organizace. Jesle Frýdek - Místek za rok 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o činnosti příspěvkové organizace. Jesle Frýdek - Místek za rok 2012"

Transkript

1 Zpráva o činnosti příspěvkové organizace Jesle Frýdek - Místek za rok 2012 Příspěvková organizace zřízená od Městem Frýdek-Místek na základě rozhodnutí městského zastupitelstva. Jesle Frýdek-Místek příspěvková organizace ul. Brožíkova 40, Frýdek-Místek, IČ: Bankovní spojení: GE Money Bank Frýdek-Místek, č.ú.: /0600 Nejsme plátci DPH.Tel.: , mobil: ,

2 OBSAH Úvod 1. Vyhodnocení plnění úkolů organizace 1.1. Předmět činnosti 1.2. Zdravotní,výchovná a sociální činnost 1.3. Provozní úsek, prádelna, stravovací provoz 1.4. Vzdělávání zaměstnanců 2. Vyhodnocení ukazatelů stanovených příspěvkové organizaci 2.1. Neinvestiční příspěvek na rok Průměrný přepočet zaměstnanců 2.3.Přehled majetku 2.4. Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku 3. Vyhodnocení hospodaření organizace 3.1. Čerpání účelových dotací 3.2. Rozbor mzdových prostředků 3.3. Peněžní fondy a jejich krytí 3.4. Péče o spravovaný majetek 3.5. Návrh ke zkvalitnění činnosti organizace

3 Úvod Důležitým předpokladem úspěšné výchovy každého dítěte je láskyplné prostředí. Úspěch budou mít jen ti, kteří dovedou svěřené děti milovat, mít z jejich úspěchů stejnou radost, jako by to byly děti vlastní. Každá zdravotní sestra, pedagog, vychovatel, pracovník v sociálních službách musí mít potřebné osobní vlastnosti, musí se umět ovládat, odprostit se od vlastních starostí, musí být duševně vyrovnaný, rozvážný, klidný, nikdy nesmí činit rozdíly mezi dětmi... Musí být schopen svěřeným dětem dát to co jim patří a činit to rád. Sotva existuje větší hřích, než ublížit malému dítěti a jeho nevinné duši. Vládní programové prohlášení označuje rodinnou politiku za jednu z priorit. Následující prorodinné kroky, které jsou v rámci této politiky prováděny, směřují k podpoře vytváření socioekonomických podmínek příznivých rodině a zaměřují se na oblast finančního zajištění rodiny, slučitelnost práce a rodiny, služby péče o děti, podporu zkvalitňování rodinných vztahů, posilování rodičovských kompetencí a v neposlední řadě i na podporu a zapojení obcí do realizace rodinné politiky. Vládě byl předložen návrh věcného záměru zákona o službách péče o děti, který byl zpracován a schválen, tzv Soubor prorodinných opatření-prorodinný balíček. Účelem opatření je podpora sladění pracovního a rodinného života rodičů s malými dětmi za účelem možnosti participace na trhu práce.návrh věcného záměru zákona obsahuje opatření k zavedení nových a rozvoji stávajících služeb péče o děti a rozšíření spektra poskytovatelů těchto služeb. Čeští respondenti v nejnovějším průzkumu, kterého se zúčastnilo celkem přes odborných pracovníků z více než 90 zemí tvrdí, že pro zapojení ženy vracející se po mateřské dovolené do pracovního procesu stačí zavést větší flexibilitu práce, zajistit jesle či jiná zařízení péče o děti blízko pracoviště a vytvořit možnost sdílení pracovního místa.návrat matek do zaměstnání je důležitý nejen pro ekonomický rozvoj státu, ale podle názoru respondentů pomáhá přijímání žen po mateřské dovolené zvyšovat produktivitu a snižuje náklady na nábor a školení. Lednový výzkum 2013 potvrzuje zjištění z předchozích průzkumů, z něhož vyplynulo, že 56% společností po celém světě si cení matek vracejících se po mateřské dovolené, protože nabízejí dovednosti a zkušenosti, které hledají jen těžko. Odborní pracovníci pro střední a východní Evropu, k výsledkům průzkumu uvádí : Neustále přicházíme o schopné pracovnice s klíčovou kvalifikací, protože ženy zjišťují, že není možné skloubit péči o dítě se zaměstnáním. Pracovní zvyklosti se globálně mění směrem k vyšší flexibilitě práce. Tento průzkum ukazuje, že změna pracovních zvyklostí je velmi důležitá právě u žen vracejících se do zaměstnání, protože jinak bude jejich přínos pro firmy i ekonomiku velmi omezen.

4 Nabídku dostupných služeb péče o děti do tří let věku v ČR zajišťovala převážně zdravotnická zařízení typu jesle. Ministerstvo zdravotnictví již nepovažuje za nezbytné, aby péče o všestranný rozvoj zdravých dětí do tří let věku byla dále poskytována v režimu zdravotnického zařízení, neboť není důvod, aby zdravé děti, které nepotřebují zdravotní péči pobývaly ve zdravotnickém zařízení.v novém zákoně o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování proto není s jeslemi jako se zdravotnickým zařízením počítáno. Účinnost zdravotnického zákona č. 372/2011, par. 124 nabyl dne Za účelem rozšíření nabídky služeb péče o děti poskytovaných na individuálním základě, které jsou nezbytným předpokladem ke sladění pracovního a rodinného života je navržena úprava minimálního právního rámce pro poskytování péče o děti zaměstnaných rodičů na nekomerčním základě.návrh služby v zásadě koresponduje s návrhem v oblasti živnostenského podnikání s tím, že v tomto případě se nejedná o službu poskytovanou na komerční bázi provozovanou za účelem dosažení zisku, ale poskytovanou neziskovými subjekty, příspěvkovými organizacemi, obcemi nekomerčně. Výzkumy argumentují jako přínos kolektivních zařízení typu jesle např. to, že velmi dobře umožňují dítěti zažít interakci ve větší skupině dětí, v rámci svých aktivit senzoricky, motoricky a psychicky dítě lépe stimulovat, než by bylo samo doma. Mohou korigovat případné nevhodné praktiky rodičů, styl hry, komunikaci apod. Velmi silným argumentem pro jesle je přizpůsobování výchovných praktik personálu podle vývoje vědeckých poznatků. V dnešní společnosti jesle sehrávají významnou roli tím, že stoupá pracovní vytížení žen-matek a výrazně stoupá profesní realizace žen. Nesmíme opomenout fakt, že se neustále zvyšuje úroveň a kvalita dětských jeslí včetně materiálního vybavení poskytující dětem pestřejší podněty a stimulace, než v domácím prostředí Soubor prorodinných opatření- Prorodinný balíček obsahuje opatření k zavedení nových a k rozvoji stávajících služeb péče o děti a rozšíření spektra poskytovatelů služeb péče o děti. Cílem není pasivní podpora rodiny, ale vytváření podmínek a odstraňování překážek ztěžující rodičům snadnější skloubení pracovního a rodinného života. Kdo chce dát dítě do jeslí, měl by k tomu mít možnost. Kdo nechce, nechť je s dítětem doma, dokud nevyroste v předškoláka a nenastoupí do mateřské školy nebo ať hledá jiné cesty, jak péči o svého potomka zaopatřit. Pojďte se podívat k nám, jaké možnosti vám nabízí Jesle Frýdek-Místek, příspěvková organizace Frýdek-Místek. Výroční zpráva, kterou předkládáme je rekapitulací činnosti příspěvkové organizace Jesle Frýdek- Místek, jejichž zřizovatelem je Statutární město Frýdek-Místek.

5 1. Vyhodnocení plnění úkolů organizace 1.1 Předmět činnosti Organizace je zařízením statutárního města Frýdku-Místku, jejímž posláním do bylo poskytování výchovy a zdravotní péče do čtyř let věku dítěte. Organizace byla registrovaným nestátním zdravotnickým zařízením a její účel vyplýval ze zákona č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů. Předmětem činnosti organizace bylo poskytování výchovy a zdravotní péče dětem od 1 roku do 4 let věku a provozování jídelny k zajišťování společného stravování dětí a zaměstnanců organizace. Od dochází ke změně Zřizovací listiny příspěvkové organizace Jesle Frýdek-Místek. Organizace je nadále zařízením statutárního města Frýdku-Místku, jejím posláním je poskytování výchovné péče dítěti zaměřené na rozvoj schopností dítěte a jeho kulturních a hygienických návyků, přiměřených věku dítěte. Organizace poskytuje službu hlídání a péče o dítě v dětské skupině, spočívající v pravidelné péči o dítě od 1 do 3 let věku, za účelem zapojení rodičů do pracovního procesu. Služba hlídání a péče o dítě v dětské skupině nezajišťuje vzdělávání dítěte, ale dítěti se poskytuje výchovná péče zaměřená na rozvoj schopností dítěte a jeho kulturních a hygienických návyků přiměřených věku, v souladu s konceptem výchovy a péče o dítě. Hlavním předmětem činnosti organizace od je : hlídání a péče o dítě v dětské skupině, spočívající v pravidelné péči o dítě od 1 do 3 let věku a provozování jídelny k zajištění společného stravování dětí a zaměstnanců organizace. Využili jsme možnost, kterou nabízí MPSV, převést naše zařízení po změně zdravotnického zákona mezi nekomerčně poskytované služby na podporu fungující rodiny. Cílem je umožnit rodičům lepší slučitelnost jejich rodičovství a profesní role v případě, že nechtějí rezignovat ani na své rodičovství, ani na svou profesi do režimu tzv.dětské skupiny. Kapacita zařízení je 54 míst k pravidelné denní docházce dětí od 1-3 let věku. Tato kapacita je rovnoměrně rozdělena na tři oddělení s počtem 18 dětí. Splňujeme podmínky pro velkou dětskou skupinu. Počet 6 dětí na jednu pracovnici je dodržen, povinnost 3 pracovníků na jednom oddělení zajišťuje systém péče i odborná způsobilost osob pečující o děti v rámci dětské skupiny. Odborná způsobilost je vymezena z následujících kvalifikací: Zdravotnická,sociální a pedagogická vzdělání. Provoz zařízení je od 6.30hod-17.00hod. Pobyt dítěte v zařízení dle provozního řádu a hyg. předpisů nesmí přesáhnout 9 hod. denně. Definovaný nový institut dětské skupiny není dosud legislativně zakotven v právní úpravě a popisovaná podoba se může ještě v některých částech změnit. Dětské skupiny se mohou otevírat již dnes a fungují dle pravidel upravených v podobě tzv. Návrhu Věcného záměru zákona o dětské skupině a o změně souvisejících zákonů. Předložený materiál MPSV podporující rozvoj alternativ rodinné péče a návrh zákona v službách péče o dítě je navržena novelizace zákona o státní soc. podpoře a nároku na rodičovský příspěvek. Změna časového konta z 5 dnů v měsíci na 46 hodin měsíčně, je přínosem jak pro rodiče při slaďování pracovního a rodinného života, tak i konkrétně v našem zařízení umožní lépe a hlavně pravidelně využívat kapacitu zařízení, zejména proto, že postupná modernizace celého objektu přinesla nejen navýšení z původní kapacity 30 míst na 54 míst, ale vzniklo i kvalitně vybavené příjemné prostředí pro děti a možnost rozšiřování nabídky námi poskytovaných služeb.

6 1.2 Zdravotní a výchovná činnost S ohledem na zajištění kvality péče, rozvoje schopnosti dítěte a jeho kulturních a hygienických návyků přiměřených věku je vypracován koncept výchovy a péče, který upravuje základní obsah aktivit v dětské skupině. Tyto aktivity mají za cíl formovat osobnost dítěte a zajistit základní podmínky péče o dítě, zabezpečit fyzickou i psychickou stránku osobnosti, psychickou i fyzickou pohodu. Hlavní filosofií programu je individuální a nedirektivní přístup k dětem. Každému dítěti je poskytován potřebný prostor pro rozvoj jeho osobnosti. Program je uspořádán do bloků podle zaměření: výtvarná výchova, hudební výchova, tělesná výchova, rozumová výchova, pracovní výchova, mravní a estetická výchova. Nedílnou součásti tohoto programu je i péče o zdraví dětí a posilování imunitního systému formou různých ozdravných opatření, prvky bazální stimulace, kterou využíváme v každodenní péči o naše děti, cvičení s balančními míči, rozvoj pohybových dovedností. Herny a ložnice dětí na všech odděleních jsou vybaveny kvalitními čističkami vzduchu a přístroji na měření vlhkosti vzduchu a teploty v místnostech. Jednotlivé metodické pokyny jsou písemně zpracovány do měsíčních plánů, které jsou podkladem pro výchovné působení na děti při jejich celodenních hrách a činnostech. Péče o děti je cílevědomá a odpovídá jejím věkovým zvláštnostem. Známé i nové tituly z naší nabídky mohou rodiče sledovat na kde jsou rovněž aktuálně zveřejňovány ukázky činnosti naších dětí, informace týkající se jednotlivých oddělení, novinky ve stravování dětí apod. V oblasti kulturní pravidelně pořádáme představení pro děti přímo v zařízení, jednotlivé celoroční akce pro děti a jejich rodiče či prarodiče jsou zdokumentovány na CD, které si děti odnášejí jako vzpomínku na jesličky po ukončení docházky a rovněž ve fotogalerii našich internetových stránek, které aktuálně zobrazují celoroční průřez života a činnosti v našem zařízení. Péče, služby dle přání rodičů a individuálních potřeb dětí se uskutečňují po vzájemné dohodě s rodiči, případně dle doporučení jednotlivých pediatrů. Nabízíme dětem zkušenosti, aby se mohly stát samostatnou bytostí a zároveň se mohly dobře začlenit do skupiny vrstevníků, dokázaly respektovat dospělé, kteří ho obklopují a mohly uplatnit svou zvědavost a tvořivost. Dítě by se mělo naučit realizovat se jako osobnost v rámci kolektivu. Za účelem rozvoje prorodinně orientované kultury a auditovaných zaměstnavatelů se chceme ucházet o získání tzv. Audit rodina & zaměstnání, kdy cílem auditu je podpora zájmů společnosti. Certifikátem je ověřena skutečnost, že společnost je schopna rozvoje prorodinně orientovaného klimatu a zaměstnancům poskytne dobré pracovní podmínky. Závěrečné hodnocení zpracovávají hodnotitelé, nezávislí odborníci ve svých posudcích. Propůjčovatel certifikátu je MPSV, odborným garantem projektu je Národní centrum pro rodinu.

7 1.3 Provozní úsek, prádelna, stravovací provoz... Celé zařízení je uzpůsobeno tak, aby odpovídalo věkovým potřebám dětí. Je zde prádelna se sušárnou, kde se pere jeslové prádlo a pleny. Při příchodu se děti převlékají do ústavního prádla, včetně sezónního celoročního oblečení, které slouží k pobytu venku. Taktéž se několikrát denně dle potřeby převlékají a přebalují. V prádelně se pere pracovní oděv všech zaměstnanců, textilní potřeby a pomůcky stravovacího provozu a lůžkoviny z dětských postýlek. Provoz prádelny splňuje všechny požadavky vyplývající z dodržování hygienických norem. Stravovací provoz součástí hospodářské budovy je i kuchyň, která slouží k zajišťování společného stravování dětí a zaměstnanců organizace. Modernizace a celková rekonstrukce kuchyně jeslí splňuje všechny požadavky a předpisy pro zajišťování stravování v dětských zařízeních. Celková kapacita kuchyně je určena pro přípravu stravy pro 54 dětí a 20 zaměstnanců. Výživa je významným faktorem, který ovlivňuje růst a vývoj dítěte od narození až do dospělosti. Potřeby energie, jednotlivých živin a dalších látek jsou dobře známé a definované pro rozdílná období života, včetně batolecího věku. Denní jídelníček batolat tvoří čtyři až pět porcí. Potraviny tvoří největší položku ve spotřebě materiálu. Děti v jeslích snídají, svačí, obědvají, po celý den je zajišťován pitný režim. Spotřebované potraviny rodiče hradí v plné výši. Cena stravovací jednotky na dítě a den v roce 2012 činí 30 Kč. Pro přípravu stravy je zaveden systém sledování kritických bodů HACCP a s ním související postupy, které se pravidelně aktualizují. (www.jesle-fm.cz)výše, podmínky a způsob úhrady nákladů za pobyt dítě v jeslích jsou stanoveny Rozhodnutím ředitelky o cenách a způsobu jejích úhrady za služby poskytované Jeslemi FM. Platby probíhají bezhotovostním, inkasním způsobem. Pracovníci jeslí se stravují v jídelně pro zaměstnance. Součástí areálu jeslí je i místnost pro pohybové aktivity nejmenších tzv. tělocvična.vznikla rekonstrukcí bývalé kočárkárny a je velmi pěkně vybavena prvky pro rozvoj pohybových dovedností dětí od 1 do 3 let věku. V odpoledních hodinách tělocvičnu nezávazně využívají děti spolu se svými rodiči k pohybovým hrám při odchodu domů. Zakoupili jsme i nové prvky na zahradu jeslí, kterou využíváme po celý rok. Nejoblíbenější jsou zahradní dětské domečky, které poskytují zázemí a soukromí holčičkám pro hry s panenkami, ale i chlapcům k jejich hrám na schovávanou, skrýším apod. O údržbu zahrady a čistotu veřejného prostranství se stará údržbář, péči o zeleň a údržbu travnatých ploch zajišťuje firma.

8 1.4 Vzdělávání zaměstnanců Všichni zaměstnanci se účastní akreditovaných kurzů, přednášek, seminářů vztahujících se k jejich práci a potřebám zařízení. Doklady o vzdělávání jsou uloženy v osobních spisech zaměstnanců. Všichni zaměstnanci splňují požadované vzdělání. Vzdělávání zdravotnických pracovníků se řídí zákonem č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povoláních. Vzdělávání pracovníků v sociálních službách je do budoucna zajištěno ve spolupráci se Střední zdravotnickou školou ve Frýdku-Místku, která získala akreditaci MPSV a opravňuje tuto školu k zajišťování dalšího vzdělávání pracovníků v sociálních službách. Vzdělávání pracovníků stravovacího provozu zajišťujeme ve spolupráci s Krajskou hygienickou stanici Moravskoslezského kraje v souladu ze zákonem č.258/200sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů. Tak jako v minulosti i nyní ve školním roce 2011 a 2012 naše zařízení zajišťuje souvislé i průběžné praxe studentů středních škol v oboru humanitární činnost- sociálně výchovná činnost, sociální péčepečovatelská činnost o děti ve věku od 1 do 3 let věku.

9 2. Vyhodnocení ukazatelů stanovených příspěvkovou organizací. (přílohy) 2.1. Neinvestiční příspěvek na rok Rozpis dotací 2.2. Průměrný přepočtený počet pracovníků v roce Přehled o majetku 2.4 Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku

10 Neinvestiční příspěvek na rok 2012 V roce 2012 jsme z rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek obdrželi neinvestiční příspěvek na provoz jeslí ve výši ,- Kč Ve Frýdku-Místku dne Podpis ředitele:

11 Majetek statutárního města Frýdek-Místek Název organizace: Jesle Frýdek-Místek, příspěvková organizace INVENTARIZACE MAJETKU K Počáteční stav Přírůstek Úbytek Konečný stav Dlouhodobý hmotný majetek nad ,- Kč , ,- účet 022 DHM Drobný dlouhodobý hmotný majetek od Kč , , , ,- účet 028 DDHM Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek Kč , , , ,13 účet DrHM Učební pomůcky od Kč , , ,- účet UP Dlouhodobý nehmotný majetek účet DNM Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek Kč , ,- účet DrNM Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Kč účet 018 DDNM , ,- Dlouhodobý hmotný majetek účet 021 Budovy , ,- Členové inventarizační komise: Datum a podpis: Odpovědný pracovník za majetek: Datum a podpis:

12 3. Vyhodnocení hospodaření organizace 3.1. Čerpání účelových dotací 3.2. Rozbor mzdových prostředků 3.3. Peněžní fondy jejich krytí 3.4. Péče o spravovaný majetek 3.5. Návrh na zkvalitnění činnosti organizace

13 Název organizace: Jesle Frýdek-Místek Výsledky hospodaření za rok 2012 (v tis. Kč) Skutečnost Rozpočet Skutečnost Plnění Ukazatel: r r r v % Celkem Celkem Celkem sl. 3 : sl. 2 x Spotřeba materiálu celkem (účet 501) ,72 z toho: spotřeba potravin ,19 spotřeba materiálu ,00 Spotřeba energie celkem (účet 502) ,44 z toho: teplo ,46 elektřina ,30 plyn ,00 vodné ,00 Prodané zboží (účet 504) Opravy a udržování (účet 511) ,04 Cestovné (účet 512) ,00 Náklady na reprezentaci (účet 513) ,00 Ostatní služby celkem (účet 518) ,49 z toho: výkony spojů (tel. a internet) ,77 ostatní ,33 Mzdové náklady celkem (účet 521) ,50 z toho: mzdy zaměstnanců ,30 OPPP ,74 Zákonné pojištění celkem (účet 524) ,06 z toho: sociální pojištění ,02 zdravotní pojištění ,18 Jiné sociální pojištění (účet 525) ,00 Zákonné sociální náklady (účet 527) ,00 Jiné daně a poplatky (účet 538) Úroky z prodlení, pokuty a penále účet (541,542) Manka a škody (účet 547) Odpisy celkem (účet 551) ,00 z toho: odpisy budov ,00 odpisy DHM a DNM ,00 Prodaný DNM, DHM (účet 552,553) Tvorba a zúčtování opravných položek (účet 556) Náklady z vyřazených pohledávek (účet 557) Náklady z DDHM (účet 558) ,00 Ostatní náklady z činnosti (účet 549) ,00 Finanční náklady (účty ) Daň z příjmu (účet 591) Náklady celkem ,33 Výnosy z prodeje vlastních výrobků (účet 601) Výnosy z prodeje služeb (účet 602) ,00 z toho: stravné ,19 úhrada neienvestičních nákladů ,71 ostatní Výnosy z pronájmu (účet 603) Výnosy z prodaného zboží (účet 604) Úroky z prodlení, pokuty a penále (účet 641,642) Výnosy z prodeje mat., DNM, DHM (účty ) Čerpání fondů (účet 648) ,00 Ostatní finanční výnosy (účet 649) ,00 Úroky (účet 662) ,00 Výnosy vyb. míst.vlád.institucí celkem (účet 672) ,00 z toho: příspěvek SMFM ,00 příspěvek z fondů SMFM dotace MPSV ostatní dotace Výnosy celkem ,00 Výsledek hospodaření Dotace na investice Zpracoval(a): Hubová Alice Jméno a podpis statutárního zástupce:

14 TVORBA A POUŽITÍ FONDŮ K Tabulka č. 3 v tis. Kč Počáteční stav Příjmy k Výdaje k Konečný stav k Fond kulturních a sociálních potřeb (648) Fond odměn (648) Rezervní fond vytvořený ze zlepšeného VH (648) Rezervní fond z ostatních titulů (648) Fond reprodukce majetku (investiční fond) (648) Celkem Čerpání jednotlivých fondů: Fond kulturních a sociálních potřeb Příjmy: ,84 příděl z mezd Výdaje: ,00 přísp. na obědy zaměstnanců, jubilejní odměna Fond odměn Příjmy: ,00 příděl z HV 2011 Výdaje: ,00 přeúčtováno na mzdy Rezervní fond vytvořený ze zlepšeného VH Příjmy: ,00 příděl z HV 2011 Výdaje: Rezervní fond z ostatních titulů Příjmy: Výdaje: Fond reprodukce majetku Příjmy: ,00 odpisy budov Výdaje: ,00 odvod odpisů

15 3.4 Péče o spravovaný majetek Jelikož rozsáhlé celkové rekonstrukce jednotlivých budov probíhají v rámci investičních akcí, zaměřujeme se zejména na postupné vybavování jednotlivých pavilonů vnitřním vybavením a z vlastních prostředků zajišťujeme opravy střech, výmalbu pavilonů, opravy chodníků, provozní opravy praček, sušiček, vysavačů, zářivek, textilní opravy potahů dětského sedacího nábytku a další. V roce 2012 to bylo ve výši Kč. Ostatní služby např. roční údržba mzdových, stravovacích a jiných programů, aktualizace webových stránek, revize, deratizace, zahradnické práce a další vše ve výši Kč. V souladu s Komunitním plánem pro rok 2012 jsme měli tyto úkoly: Podpora služeb pro rodiče dětí předškolního věku a rozšíření nabídky poskytovaných služeb, pokračovat v rekonstrukci zahrady jeslí. Úkoly byly splněny částečně, pokračovat budeme po dokončení celkových plánovaných investičních akcích, kdy se bude jednat o terénní úpravy, vybudování přístupových chodníků k jednotlivým herním zónám na zahradě jeslí a hlavního vstupu do areálu zařízení. Kontrolní činnost : veřejnosprávní kontrola ve smyslu zákona č.320/2001sb.o finanční kontrole ve veřejné správě a ve znění pozdějších předpisů, s odkazem na ustanovení 9 zákona č.552/1991sb.,o státní kontrole, která proběhla ve dnech zde jsme přijali nápravné opatření, které se týkalo nesprávně vyhodnoceného limitovaného příslibu. Kontrola plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti se uskutečnila dne Nebyla uložena žádná opatření k nápravě nebyly shledány nedostatky. Dodržování požadavků dle zákona 258/2000Sb. o ochraně veřejného zdraví nebylo zjištěno státním zdravotním dozorem žádných závad a nedostatků, naopak písemné vyjádření uvádí provozní hygienu na vysoké úrovni, stravovací provoz v příkladné čistotě a pořádku, rovněž osobní hygiena personálu v kuchyni je hodnocena kladně - na velmi dobré úrovni. Kontrolní šetření provedeno dne

16 3.5 Návrh ke zkvalitnění činnosti organizace za účelem zkvalitňování poskytovaných služeb nadále vytvářet podmínky vycházející především z potřeb rodiny z velmi malými dětmi, rozvíjet systém péče z hlediska možností profesního uplatnění žen a slaďování pracovních a domácích povinností pokračovat v rekonstrukcích zařízení v souladu s plánem investičních akcí a KP statutárního města Frýdku-Místku Výroční zprávu zpracovala: Dagmar Zemanová ředitelka Jeslí FM Ve Frýdku-Místku

Zpráva o činnosti příspěvkové organizace. Jesle Frýdek - Místek za rok 2010

Zpráva o činnosti příspěvkové organizace. Jesle Frýdek - Místek za rok 2010 Zpráva o činnosti příspěvkové organizace Jesle Frýdek - Místek za rok 2010 Příspěvková organizace zřízená od 1.7.1993 Městem Frýdek-Místek na základě rozhodnutí městského zastupitelstva. Jesle Frýdek-Místek

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů

Zpráva o činnosti a plnění úkolů Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 28. října 1598, 738 02, Frýdek-Místek tel.: 558 406 111, web: www.spsfm.cz, email: spsfm@spsfm.cz Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové

Více

Výroční zpráva za rok 2012 1

Výroční zpráva za rok 2012 1 Výroční zpráva za rok 2012 1 OBSAH OBSAH... 2 1. ÚVOD... 3 2. KONTAKTNÍ ÚDAJE... 4 3. ORGANIZACE ŘÍZENÍ... 6 4. VEŘEJNÝ ZÁVAZEK DOMOVA NA ZÁMKU... 11 4.1. POSLÁNÍ... 11 4.2. CÍLOVÁ SKUPINA... 11 4.3. CÍLE

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014. Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014. Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 V Melči dne 26.02.2015 Mgr. Jiřina Bejdáková ředitelka Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok

Více

Rozbor hospodaření za rok 2013

Rozbor hospodaření za rok 2013 Z P R Á V A O Č I N N O S T I A P L N Ě N Í Ú K O L Ů P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E Zpracovala: Ing. Alice Plachá, ekonom Schválil: Mgr. et Mgr. Břetislav Váca, ředitel Dne: 22. února 2014

Více

Zpráva o činnosti školy za rok 2014

Zpráva o činnosti školy za rok 2014 Zpráva o činnosti školy za rok 2014 Frýdecká 689/30, 737 01 Český Těšín Obsah A) Základní údaje o škole... 4 1. Charakteristika školy... 5 2. Studijní obory... 5 3. Učebny... 7 4. Přehled oborů vzdělání,

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení plnění úkolů 4. C) Rozbor hospodaření 4

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení plnění úkolů 4. C) Rozbor hospodaření 4 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 214 3 B) Vyhodnocení plnění úkolů 4 C) Rozbor hospodaření 4 1. Náklady, výnosy a výsledek hospodaření 4 2. Čerpání účelových dotací 5 2.1 Výnosy v hlavní

Více

fl& 'trs Zpritva o dinnosti SZZfi Brno, p ifsp 6vko v 6 org a nizace za rok 2014

fl& 'trs Zpritva o dinnosti SZZfi Brno, p ifsp 6vko v 6 org a nizace za rok 2014 SDRUZENi zuru,vo rni cryc n z ltfrizmqi rr grno o p iis p 6vkov6 o rganizace zapsand v obchodnfm rejsti{ku veden,lm Krajslcym soudem v Brnd, odd{l Pr. vloika 8. Zahradnikova 21 8, 6I 4l Brno, Ie 003 44648,

Více

Analýza podmínek a možností zařazení dětí od dvou let věku do mateřských škol a vyhodnocení dalšího řešení rozšíření péče o děti do tří let

Analýza podmínek a možností zařazení dětí od dvou let věku do mateřských škol a vyhodnocení dalšího řešení rozšíření péče o děti do tří let Analýza podmínek a možností zařazení dětí od dvou let věku do mateřských škol a vyhodnocení dalšího řešení rozšíření péče o děti do tří let I. Současný stav s vymezením problémů institucionální péče a

Více

Výroční zpráva. o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok

Výroční zpráva. o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Bruntál, příspěvková organizace, nám. J. Žižky 10 Výroční zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2009 zpracovali: Ing. Ladislav Konopka,

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Název školy: Sídlo: Základní škola a Mateřská škola Motýlek Kopřivnice, Smetanova 1122, příspěvková organizace Smetanova 1122, příspěvková organizace Adresa pro dálkový

Více

Klíčové kompetence vedoucího pracovníka v procesu řízení školy Efektivní metody v řízení vzdělávacího procesu při uplatňování BOZP Zástupce ředitele

Klíčové kompetence vedoucího pracovníka v procesu řízení školy Efektivní metody v řízení vzdělávacího procesu při uplatňování BOZP Zástupce ředitele Klíčové kompetence vedoucího pracovníka v procesu řízení školy Efektivní metody v řízení vzdělávacího procesu při uplatňování BOZP Zástupce ředitele a personální práce Základní kompetence v hospodaření

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2014

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2014 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2014 Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace Zpracovala: Weinertová Šárka hlavní účetní školy 1 Osnova: a) základní údaje o organizaci

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Denní a pobytové sociální služby, p. o., Hradecká 2905, 470 06 Česká Lípa IČ: 482 82 961 ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Denní a pobytové sociální služby (DPSS), příspěvková

Více

Výroční zpráva o činnosti a plnění úkolů Dětského domova Opava v roce 2012 dle 165 zákona č. 561/2004 Sb.

Výroční zpráva o činnosti a plnění úkolů Dětského domova Opava v roce 2012 dle 165 zákona č. 561/2004 Sb. Výroční zpráva o činnosti a plnění úkolů Dětského domova Opava v roce 2012 dle 165 zákona č. 561/2004 Sb. - 1 - Rozbor hospodaření Dětského domova a Školní jídelny, Opava, Rybí trh 14, příspěvkové organizace

Více

Obsah. Mozaika 2013. Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem

Obsah. Mozaika 2013. Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2 Obsah str. 7 Úvodní slovo str. 8 1 Základní údaje str. 8 1.1 Charakteristika organizace str. 9 1.2 Údaje o vedení organizace str. 10 1.3 Systém managementu v DS str. 11 1.4 Globální

Více

Výroční zpráva. Domova seniorů Břeclav. Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav

Výroční zpráva. Domova seniorů Břeclav. Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav Výroční zpráva Domova seniorů Břeclav 2011 Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav Obsah Obsah zprávy o činnosti l. Úvod... 2 II. Základní údaje... 3 III. Poslání, cíle a principy naší

Více

Studijní materiál - Manažer či pedagog?

Studijní materiál - Manažer či pedagog? Studijní materiál - Manažer či pedagog? Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.05/04.0008 MODUL III Financování školy PaedDr. Zdeněk Souček, 2012, 40 stran Materiál je publikován pod licencí Creative

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ. příspěvkové organizace k 31. 12. 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ. příspěvkové organizace k 31. 12. 2014 ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ příspěvkové organizace k 31. 12. 2014 Frýdek-Místek 24. 2. 2015 OBSAH: a) základní údaje o organizaci b) vyhodnocení plnění úkolů, pro které byla příspěvková organizace

Více

NIKDO NEMILUJE ŽIVOT TAK JAKO STARÝ ČLOVĚK. VÝROČNÍ ZPRÁVA

NIKDO NEMILUJE ŽIVOT TAK JAKO STARÝ ČLOVĚK. VÝROČNÍ ZPRÁVA NIKDO NEMILUJE ŽIVOT TAK JAKO STARÝ ČLOVĚK. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 O B S A H 1 Základní údaje organizace 2 Vznik a postavení organizace 3 Zaměření a činnost organizace 4 Poskytované sociální služby, jejich

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 Dětské centrum Ostrůvek, U Dětského domova 269, 779 00 Obsah 1 Úvodní slovo ředitelky... 3 2 Základní údaje o organizaci... 4 3 Zdravotní péče... 7 4 Sociální činnost... 10 5

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů, rozbor hospodaření 2010

Zpráva o činnosti a plnění úkolů, rozbor hospodaření 2010 Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Hrabová, Reymontova 2a, příspěvková organizace 720 00 Ostrava-Hrabová, Reymontova 584/2a Telefon: 596 734 528, 596 734 202 e-mail: dd@ddhrabova.cz www.ddhrabova.logout.cz

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů, rozbor hospodaření 2012

Zpráva o činnosti a plnění úkolů, rozbor hospodaření 2012 Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Hrabová, Reymontova 2a, příspěvková organizace 720 00 Ostrava-Hrabová, Reymontova 584/2a Telefon: 596 734 528, 596 734 202 e-mail: dd@ddhrabova.cz www.ddhrabova.cz

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Z P R Á V A O Č I N N O S T I A P L N Ě N Í Ú K O L Ů P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E Zpracovala: Ing. Iveta Juroková, ekonom

Více

Výroční zpráva. Domov Příbor, příspěvková organizace. za rok 2013

Výroční zpráva. Domov Příbor, příspěvková organizace. za rok 2013 Výroční zpráva Domov Příbor, příspěvková organizace za rok 2013 Název zařízení: Domov Příbor, příspěvková organizace Adresa: Masarykova 542, Příbor 742 58. IČ: 488 04 878 Ředitel: Josef Škrobánek Telefon:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU OSTRAVA - ZÁBŘEH, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU OSTRAVA - ZÁBŘEH, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU OSTRAVA - ZÁBŘEH, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE SVČ Ostrava Zábřeh 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE STŘEDISKU VOLNÉHO

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů, rozbor hospodaření 2013

Zpráva o činnosti a plnění úkolů, rozbor hospodaření 2013 Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Hrabová, Reymontova 2a, příspěvková organizace 720 00 Ostrava-Hrabová, Reymontova 584/2a Telefon: 596 734 528, 596 734 202 e-mail: dd@ddhrabova.cz www.ddhrabova.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2008

Výroční zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2008 Výroční zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2008 únor 2009 zpracoval: Ing.Ivo Kubín Název organizace: Centrum sociálních služeb města Letovice, příspěvková organizace Sídlo organizace: Letovice,

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Dětský domov a Speciální školy, Nymburk, Palackého třída 515 Adresa: Palackého třída 515, 288 01 Nymburk

Více

Domov Sněženka Jeseník, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2013

Domov Sněženka Jeseník, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2013 Domov Sněženka Jeseník, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2013 1 Název organizace : Domov Sněženka Jeseník, příspěvková organizace (Do 30.6.2011 Ústav sociální péče pro mládež Jeseník, příspěvková

Více