Zpráva o činnosti příspěvkové organizace. Jesle Frýdek - Místek za rok 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o činnosti příspěvkové organizace. Jesle Frýdek - Místek za rok 2012"

Transkript

1 Zpráva o činnosti příspěvkové organizace Jesle Frýdek - Místek za rok 2012 Příspěvková organizace zřízená od Městem Frýdek-Místek na základě rozhodnutí městského zastupitelstva. Jesle Frýdek-Místek příspěvková organizace ul. Brožíkova 40, Frýdek-Místek, IČ: Bankovní spojení: GE Money Bank Frýdek-Místek, č.ú.: /0600 Nejsme plátci DPH.Tel.: , mobil: ,

2 OBSAH Úvod 1. Vyhodnocení plnění úkolů organizace 1.1. Předmět činnosti 1.2. Zdravotní,výchovná a sociální činnost 1.3. Provozní úsek, prádelna, stravovací provoz 1.4. Vzdělávání zaměstnanců 2. Vyhodnocení ukazatelů stanovených příspěvkové organizaci 2.1. Neinvestiční příspěvek na rok Průměrný přepočet zaměstnanců 2.3.Přehled majetku 2.4. Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku 3. Vyhodnocení hospodaření organizace 3.1. Čerpání účelových dotací 3.2. Rozbor mzdových prostředků 3.3. Peněžní fondy a jejich krytí 3.4. Péče o spravovaný majetek 3.5. Návrh ke zkvalitnění činnosti organizace

3 Úvod Důležitým předpokladem úspěšné výchovy každého dítěte je láskyplné prostředí. Úspěch budou mít jen ti, kteří dovedou svěřené děti milovat, mít z jejich úspěchů stejnou radost, jako by to byly děti vlastní. Každá zdravotní sestra, pedagog, vychovatel, pracovník v sociálních službách musí mít potřebné osobní vlastnosti, musí se umět ovládat, odprostit se od vlastních starostí, musí být duševně vyrovnaný, rozvážný, klidný, nikdy nesmí činit rozdíly mezi dětmi... Musí být schopen svěřeným dětem dát to co jim patří a činit to rád. Sotva existuje větší hřích, než ublížit malému dítěti a jeho nevinné duši. Vládní programové prohlášení označuje rodinnou politiku za jednu z priorit. Následující prorodinné kroky, které jsou v rámci této politiky prováděny, směřují k podpoře vytváření socioekonomických podmínek příznivých rodině a zaměřují se na oblast finančního zajištění rodiny, slučitelnost práce a rodiny, služby péče o děti, podporu zkvalitňování rodinných vztahů, posilování rodičovských kompetencí a v neposlední řadě i na podporu a zapojení obcí do realizace rodinné politiky. Vládě byl předložen návrh věcného záměru zákona o službách péče o děti, který byl zpracován a schválen, tzv Soubor prorodinných opatření-prorodinný balíček. Účelem opatření je podpora sladění pracovního a rodinného života rodičů s malými dětmi za účelem možnosti participace na trhu práce.návrh věcného záměru zákona obsahuje opatření k zavedení nových a rozvoji stávajících služeb péče o děti a rozšíření spektra poskytovatelů těchto služeb. Čeští respondenti v nejnovějším průzkumu, kterého se zúčastnilo celkem přes odborných pracovníků z více než 90 zemí tvrdí, že pro zapojení ženy vracející se po mateřské dovolené do pracovního procesu stačí zavést větší flexibilitu práce, zajistit jesle či jiná zařízení péče o děti blízko pracoviště a vytvořit možnost sdílení pracovního místa.návrat matek do zaměstnání je důležitý nejen pro ekonomický rozvoj státu, ale podle názoru respondentů pomáhá přijímání žen po mateřské dovolené zvyšovat produktivitu a snižuje náklady na nábor a školení. Lednový výzkum 2013 potvrzuje zjištění z předchozích průzkumů, z něhož vyplynulo, že 56% společností po celém světě si cení matek vracejících se po mateřské dovolené, protože nabízejí dovednosti a zkušenosti, které hledají jen těžko. Odborní pracovníci pro střední a východní Evropu, k výsledkům průzkumu uvádí : Neustále přicházíme o schopné pracovnice s klíčovou kvalifikací, protože ženy zjišťují, že není možné skloubit péči o dítě se zaměstnáním. Pracovní zvyklosti se globálně mění směrem k vyšší flexibilitě práce. Tento průzkum ukazuje, že změna pracovních zvyklostí je velmi důležitá právě u žen vracejících se do zaměstnání, protože jinak bude jejich přínos pro firmy i ekonomiku velmi omezen.

4 Nabídku dostupných služeb péče o děti do tří let věku v ČR zajišťovala převážně zdravotnická zařízení typu jesle. Ministerstvo zdravotnictví již nepovažuje za nezbytné, aby péče o všestranný rozvoj zdravých dětí do tří let věku byla dále poskytována v režimu zdravotnického zařízení, neboť není důvod, aby zdravé děti, které nepotřebují zdravotní péči pobývaly ve zdravotnickém zařízení.v novém zákoně o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování proto není s jeslemi jako se zdravotnickým zařízením počítáno. Účinnost zdravotnického zákona č. 372/2011, par. 124 nabyl dne Za účelem rozšíření nabídky služeb péče o děti poskytovaných na individuálním základě, které jsou nezbytným předpokladem ke sladění pracovního a rodinného života je navržena úprava minimálního právního rámce pro poskytování péče o děti zaměstnaných rodičů na nekomerčním základě.návrh služby v zásadě koresponduje s návrhem v oblasti živnostenského podnikání s tím, že v tomto případě se nejedná o službu poskytovanou na komerční bázi provozovanou za účelem dosažení zisku, ale poskytovanou neziskovými subjekty, příspěvkovými organizacemi, obcemi nekomerčně. Výzkumy argumentují jako přínos kolektivních zařízení typu jesle např. to, že velmi dobře umožňují dítěti zažít interakci ve větší skupině dětí, v rámci svých aktivit senzoricky, motoricky a psychicky dítě lépe stimulovat, než by bylo samo doma. Mohou korigovat případné nevhodné praktiky rodičů, styl hry, komunikaci apod. Velmi silným argumentem pro jesle je přizpůsobování výchovných praktik personálu podle vývoje vědeckých poznatků. V dnešní společnosti jesle sehrávají významnou roli tím, že stoupá pracovní vytížení žen-matek a výrazně stoupá profesní realizace žen. Nesmíme opomenout fakt, že se neustále zvyšuje úroveň a kvalita dětských jeslí včetně materiálního vybavení poskytující dětem pestřejší podněty a stimulace, než v domácím prostředí Soubor prorodinných opatření- Prorodinný balíček obsahuje opatření k zavedení nových a k rozvoji stávajících služeb péče o děti a rozšíření spektra poskytovatelů služeb péče o děti. Cílem není pasivní podpora rodiny, ale vytváření podmínek a odstraňování překážek ztěžující rodičům snadnější skloubení pracovního a rodinného života. Kdo chce dát dítě do jeslí, měl by k tomu mít možnost. Kdo nechce, nechť je s dítětem doma, dokud nevyroste v předškoláka a nenastoupí do mateřské školy nebo ať hledá jiné cesty, jak péči o svého potomka zaopatřit. Pojďte se podívat k nám, jaké možnosti vám nabízí Jesle Frýdek-Místek, příspěvková organizace Frýdek-Místek. Výroční zpráva, kterou předkládáme je rekapitulací činnosti příspěvkové organizace Jesle Frýdek- Místek, jejichž zřizovatelem je Statutární město Frýdek-Místek.

5 1. Vyhodnocení plnění úkolů organizace 1.1 Předmět činnosti Organizace je zařízením statutárního města Frýdku-Místku, jejímž posláním do bylo poskytování výchovy a zdravotní péče do čtyř let věku dítěte. Organizace byla registrovaným nestátním zdravotnickým zařízením a její účel vyplýval ze zákona č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů. Předmětem činnosti organizace bylo poskytování výchovy a zdravotní péče dětem od 1 roku do 4 let věku a provozování jídelny k zajišťování společného stravování dětí a zaměstnanců organizace. Od dochází ke změně Zřizovací listiny příspěvkové organizace Jesle Frýdek-Místek. Organizace je nadále zařízením statutárního města Frýdku-Místku, jejím posláním je poskytování výchovné péče dítěti zaměřené na rozvoj schopností dítěte a jeho kulturních a hygienických návyků, přiměřených věku dítěte. Organizace poskytuje službu hlídání a péče o dítě v dětské skupině, spočívající v pravidelné péči o dítě od 1 do 3 let věku, za účelem zapojení rodičů do pracovního procesu. Služba hlídání a péče o dítě v dětské skupině nezajišťuje vzdělávání dítěte, ale dítěti se poskytuje výchovná péče zaměřená na rozvoj schopností dítěte a jeho kulturních a hygienických návyků přiměřených věku, v souladu s konceptem výchovy a péče o dítě. Hlavním předmětem činnosti organizace od je : hlídání a péče o dítě v dětské skupině, spočívající v pravidelné péči o dítě od 1 do 3 let věku a provozování jídelny k zajištění společného stravování dětí a zaměstnanců organizace. Využili jsme možnost, kterou nabízí MPSV, převést naše zařízení po změně zdravotnického zákona mezi nekomerčně poskytované služby na podporu fungující rodiny. Cílem je umožnit rodičům lepší slučitelnost jejich rodičovství a profesní role v případě, že nechtějí rezignovat ani na své rodičovství, ani na svou profesi do režimu tzv.dětské skupiny. Kapacita zařízení je 54 míst k pravidelné denní docházce dětí od 1-3 let věku. Tato kapacita je rovnoměrně rozdělena na tři oddělení s počtem 18 dětí. Splňujeme podmínky pro velkou dětskou skupinu. Počet 6 dětí na jednu pracovnici je dodržen, povinnost 3 pracovníků na jednom oddělení zajišťuje systém péče i odborná způsobilost osob pečující o děti v rámci dětské skupiny. Odborná způsobilost je vymezena z následujících kvalifikací: Zdravotnická,sociální a pedagogická vzdělání. Provoz zařízení je od 6.30hod-17.00hod. Pobyt dítěte v zařízení dle provozního řádu a hyg. předpisů nesmí přesáhnout 9 hod. denně. Definovaný nový institut dětské skupiny není dosud legislativně zakotven v právní úpravě a popisovaná podoba se může ještě v některých částech změnit. Dětské skupiny se mohou otevírat již dnes a fungují dle pravidel upravených v podobě tzv. Návrhu Věcného záměru zákona o dětské skupině a o změně souvisejících zákonů. Předložený materiál MPSV podporující rozvoj alternativ rodinné péče a návrh zákona v službách péče o dítě je navržena novelizace zákona o státní soc. podpoře a nároku na rodičovský příspěvek. Změna časového konta z 5 dnů v měsíci na 46 hodin měsíčně, je přínosem jak pro rodiče při slaďování pracovního a rodinného života, tak i konkrétně v našem zařízení umožní lépe a hlavně pravidelně využívat kapacitu zařízení, zejména proto, že postupná modernizace celého objektu přinesla nejen navýšení z původní kapacity 30 míst na 54 míst, ale vzniklo i kvalitně vybavené příjemné prostředí pro děti a možnost rozšiřování nabídky námi poskytovaných služeb.

6 1.2 Zdravotní a výchovná činnost S ohledem na zajištění kvality péče, rozvoje schopnosti dítěte a jeho kulturních a hygienických návyků přiměřených věku je vypracován koncept výchovy a péče, který upravuje základní obsah aktivit v dětské skupině. Tyto aktivity mají za cíl formovat osobnost dítěte a zajistit základní podmínky péče o dítě, zabezpečit fyzickou i psychickou stránku osobnosti, psychickou i fyzickou pohodu. Hlavní filosofií programu je individuální a nedirektivní přístup k dětem. Každému dítěti je poskytován potřebný prostor pro rozvoj jeho osobnosti. Program je uspořádán do bloků podle zaměření: výtvarná výchova, hudební výchova, tělesná výchova, rozumová výchova, pracovní výchova, mravní a estetická výchova. Nedílnou součásti tohoto programu je i péče o zdraví dětí a posilování imunitního systému formou různých ozdravných opatření, prvky bazální stimulace, kterou využíváme v každodenní péči o naše děti, cvičení s balančními míči, rozvoj pohybových dovedností. Herny a ložnice dětí na všech odděleních jsou vybaveny kvalitními čističkami vzduchu a přístroji na měření vlhkosti vzduchu a teploty v místnostech. Jednotlivé metodické pokyny jsou písemně zpracovány do měsíčních plánů, které jsou podkladem pro výchovné působení na děti při jejich celodenních hrách a činnostech. Péče o děti je cílevědomá a odpovídá jejím věkovým zvláštnostem. Známé i nové tituly z naší nabídky mohou rodiče sledovat na kde jsou rovněž aktuálně zveřejňovány ukázky činnosti naších dětí, informace týkající se jednotlivých oddělení, novinky ve stravování dětí apod. V oblasti kulturní pravidelně pořádáme představení pro děti přímo v zařízení, jednotlivé celoroční akce pro děti a jejich rodiče či prarodiče jsou zdokumentovány na CD, které si děti odnášejí jako vzpomínku na jesličky po ukončení docházky a rovněž ve fotogalerii našich internetových stránek, které aktuálně zobrazují celoroční průřez života a činnosti v našem zařízení. Péče, služby dle přání rodičů a individuálních potřeb dětí se uskutečňují po vzájemné dohodě s rodiči, případně dle doporučení jednotlivých pediatrů. Nabízíme dětem zkušenosti, aby se mohly stát samostatnou bytostí a zároveň se mohly dobře začlenit do skupiny vrstevníků, dokázaly respektovat dospělé, kteří ho obklopují a mohly uplatnit svou zvědavost a tvořivost. Dítě by se mělo naučit realizovat se jako osobnost v rámci kolektivu. Za účelem rozvoje prorodinně orientované kultury a auditovaných zaměstnavatelů se chceme ucházet o získání tzv. Audit rodina & zaměstnání, kdy cílem auditu je podpora zájmů společnosti. Certifikátem je ověřena skutečnost, že společnost je schopna rozvoje prorodinně orientovaného klimatu a zaměstnancům poskytne dobré pracovní podmínky. Závěrečné hodnocení zpracovávají hodnotitelé, nezávislí odborníci ve svých posudcích. Propůjčovatel certifikátu je MPSV, odborným garantem projektu je Národní centrum pro rodinu.

7 1.3 Provozní úsek, prádelna, stravovací provoz... Celé zařízení je uzpůsobeno tak, aby odpovídalo věkovým potřebám dětí. Je zde prádelna se sušárnou, kde se pere jeslové prádlo a pleny. Při příchodu se děti převlékají do ústavního prádla, včetně sezónního celoročního oblečení, které slouží k pobytu venku. Taktéž se několikrát denně dle potřeby převlékají a přebalují. V prádelně se pere pracovní oděv všech zaměstnanců, textilní potřeby a pomůcky stravovacího provozu a lůžkoviny z dětských postýlek. Provoz prádelny splňuje všechny požadavky vyplývající z dodržování hygienických norem. Stravovací provoz součástí hospodářské budovy je i kuchyň, která slouží k zajišťování společného stravování dětí a zaměstnanců organizace. Modernizace a celková rekonstrukce kuchyně jeslí splňuje všechny požadavky a předpisy pro zajišťování stravování v dětských zařízeních. Celková kapacita kuchyně je určena pro přípravu stravy pro 54 dětí a 20 zaměstnanců. Výživa je významným faktorem, který ovlivňuje růst a vývoj dítěte od narození až do dospělosti. Potřeby energie, jednotlivých živin a dalších látek jsou dobře známé a definované pro rozdílná období života, včetně batolecího věku. Denní jídelníček batolat tvoří čtyři až pět porcí. Potraviny tvoří největší položku ve spotřebě materiálu. Děti v jeslích snídají, svačí, obědvají, po celý den je zajišťován pitný režim. Spotřebované potraviny rodiče hradí v plné výši. Cena stravovací jednotky na dítě a den v roce 2012 činí 30 Kč. Pro přípravu stravy je zaveden systém sledování kritických bodů HACCP a s ním související postupy, které se pravidelně aktualizují. (www.jesle-fm.cz)výše, podmínky a způsob úhrady nákladů za pobyt dítě v jeslích jsou stanoveny Rozhodnutím ředitelky o cenách a způsobu jejích úhrady za služby poskytované Jeslemi FM. Platby probíhají bezhotovostním, inkasním způsobem. Pracovníci jeslí se stravují v jídelně pro zaměstnance. Součástí areálu jeslí je i místnost pro pohybové aktivity nejmenších tzv. tělocvična.vznikla rekonstrukcí bývalé kočárkárny a je velmi pěkně vybavena prvky pro rozvoj pohybových dovedností dětí od 1 do 3 let věku. V odpoledních hodinách tělocvičnu nezávazně využívají děti spolu se svými rodiči k pohybovým hrám při odchodu domů. Zakoupili jsme i nové prvky na zahradu jeslí, kterou využíváme po celý rok. Nejoblíbenější jsou zahradní dětské domečky, které poskytují zázemí a soukromí holčičkám pro hry s panenkami, ale i chlapcům k jejich hrám na schovávanou, skrýším apod. O údržbu zahrady a čistotu veřejného prostranství se stará údržbář, péči o zeleň a údržbu travnatých ploch zajišťuje firma.

8 1.4 Vzdělávání zaměstnanců Všichni zaměstnanci se účastní akreditovaných kurzů, přednášek, seminářů vztahujících se k jejich práci a potřebám zařízení. Doklady o vzdělávání jsou uloženy v osobních spisech zaměstnanců. Všichni zaměstnanci splňují požadované vzdělání. Vzdělávání zdravotnických pracovníků se řídí zákonem č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povoláních. Vzdělávání pracovníků v sociálních službách je do budoucna zajištěno ve spolupráci se Střední zdravotnickou školou ve Frýdku-Místku, která získala akreditaci MPSV a opravňuje tuto školu k zajišťování dalšího vzdělávání pracovníků v sociálních službách. Vzdělávání pracovníků stravovacího provozu zajišťujeme ve spolupráci s Krajskou hygienickou stanici Moravskoslezského kraje v souladu ze zákonem č.258/200sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů. Tak jako v minulosti i nyní ve školním roce 2011 a 2012 naše zařízení zajišťuje souvislé i průběžné praxe studentů středních škol v oboru humanitární činnost- sociálně výchovná činnost, sociální péčepečovatelská činnost o děti ve věku od 1 do 3 let věku.

9 2. Vyhodnocení ukazatelů stanovených příspěvkovou organizací. (přílohy) 2.1. Neinvestiční příspěvek na rok Rozpis dotací 2.2. Průměrný přepočtený počet pracovníků v roce Přehled o majetku 2.4 Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku

10 Neinvestiční příspěvek na rok 2012 V roce 2012 jsme z rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek obdrželi neinvestiční příspěvek na provoz jeslí ve výši ,- Kč Ve Frýdku-Místku dne Podpis ředitele:

11 Majetek statutárního města Frýdek-Místek Název organizace: Jesle Frýdek-Místek, příspěvková organizace INVENTARIZACE MAJETKU K Počáteční stav Přírůstek Úbytek Konečný stav Dlouhodobý hmotný majetek nad ,- Kč , ,- účet 022 DHM Drobný dlouhodobý hmotný majetek od Kč , , , ,- účet 028 DDHM Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek Kč , , , ,13 účet DrHM Učební pomůcky od Kč , , ,- účet UP Dlouhodobý nehmotný majetek účet DNM Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek Kč , ,- účet DrNM Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Kč účet 018 DDNM , ,- Dlouhodobý hmotný majetek účet 021 Budovy , ,- Členové inventarizační komise: Datum a podpis: Odpovědný pracovník za majetek: Datum a podpis:

12 3. Vyhodnocení hospodaření organizace 3.1. Čerpání účelových dotací 3.2. Rozbor mzdových prostředků 3.3. Peněžní fondy jejich krytí 3.4. Péče o spravovaný majetek 3.5. Návrh na zkvalitnění činnosti organizace

13 Název organizace: Jesle Frýdek-Místek Výsledky hospodaření za rok 2012 (v tis. Kč) Skutečnost Rozpočet Skutečnost Plnění Ukazatel: r r r v % Celkem Celkem Celkem sl. 3 : sl. 2 x Spotřeba materiálu celkem (účet 501) ,72 z toho: spotřeba potravin ,19 spotřeba materiálu ,00 Spotřeba energie celkem (účet 502) ,44 z toho: teplo ,46 elektřina ,30 plyn ,00 vodné ,00 Prodané zboží (účet 504) Opravy a udržování (účet 511) ,04 Cestovné (účet 512) ,00 Náklady na reprezentaci (účet 513) ,00 Ostatní služby celkem (účet 518) ,49 z toho: výkony spojů (tel. a internet) ,77 ostatní ,33 Mzdové náklady celkem (účet 521) ,50 z toho: mzdy zaměstnanců ,30 OPPP ,74 Zákonné pojištění celkem (účet 524) ,06 z toho: sociální pojištění ,02 zdravotní pojištění ,18 Jiné sociální pojištění (účet 525) ,00 Zákonné sociální náklady (účet 527) ,00 Jiné daně a poplatky (účet 538) Úroky z prodlení, pokuty a penále účet (541,542) Manka a škody (účet 547) Odpisy celkem (účet 551) ,00 z toho: odpisy budov ,00 odpisy DHM a DNM ,00 Prodaný DNM, DHM (účet 552,553) Tvorba a zúčtování opravných položek (účet 556) Náklady z vyřazených pohledávek (účet 557) Náklady z DDHM (účet 558) ,00 Ostatní náklady z činnosti (účet 549) ,00 Finanční náklady (účty ) Daň z příjmu (účet 591) Náklady celkem ,33 Výnosy z prodeje vlastních výrobků (účet 601) Výnosy z prodeje služeb (účet 602) ,00 z toho: stravné ,19 úhrada neienvestičních nákladů ,71 ostatní Výnosy z pronájmu (účet 603) Výnosy z prodaného zboží (účet 604) Úroky z prodlení, pokuty a penále (účet 641,642) Výnosy z prodeje mat., DNM, DHM (účty ) Čerpání fondů (účet 648) ,00 Ostatní finanční výnosy (účet 649) ,00 Úroky (účet 662) ,00 Výnosy vyb. míst.vlád.institucí celkem (účet 672) ,00 z toho: příspěvek SMFM ,00 příspěvek z fondů SMFM dotace MPSV ostatní dotace Výnosy celkem ,00 Výsledek hospodaření Dotace na investice Zpracoval(a): Hubová Alice Jméno a podpis statutárního zástupce:

14 TVORBA A POUŽITÍ FONDŮ K Tabulka č. 3 v tis. Kč Počáteční stav Příjmy k Výdaje k Konečný stav k Fond kulturních a sociálních potřeb (648) Fond odměn (648) Rezervní fond vytvořený ze zlepšeného VH (648) Rezervní fond z ostatních titulů (648) Fond reprodukce majetku (investiční fond) (648) Celkem Čerpání jednotlivých fondů: Fond kulturních a sociálních potřeb Příjmy: ,84 příděl z mezd Výdaje: ,00 přísp. na obědy zaměstnanců, jubilejní odměna Fond odměn Příjmy: ,00 příděl z HV 2011 Výdaje: ,00 přeúčtováno na mzdy Rezervní fond vytvořený ze zlepšeného VH Příjmy: ,00 příděl z HV 2011 Výdaje: Rezervní fond z ostatních titulů Příjmy: Výdaje: Fond reprodukce majetku Příjmy: ,00 odpisy budov Výdaje: ,00 odvod odpisů

15 3.4 Péče o spravovaný majetek Jelikož rozsáhlé celkové rekonstrukce jednotlivých budov probíhají v rámci investičních akcí, zaměřujeme se zejména na postupné vybavování jednotlivých pavilonů vnitřním vybavením a z vlastních prostředků zajišťujeme opravy střech, výmalbu pavilonů, opravy chodníků, provozní opravy praček, sušiček, vysavačů, zářivek, textilní opravy potahů dětského sedacího nábytku a další. V roce 2012 to bylo ve výši Kč. Ostatní služby např. roční údržba mzdových, stravovacích a jiných programů, aktualizace webových stránek, revize, deratizace, zahradnické práce a další vše ve výši Kč. V souladu s Komunitním plánem pro rok 2012 jsme měli tyto úkoly: Podpora služeb pro rodiče dětí předškolního věku a rozšíření nabídky poskytovaných služeb, pokračovat v rekonstrukci zahrady jeslí. Úkoly byly splněny částečně, pokračovat budeme po dokončení celkových plánovaných investičních akcích, kdy se bude jednat o terénní úpravy, vybudování přístupových chodníků k jednotlivým herním zónám na zahradě jeslí a hlavního vstupu do areálu zařízení. Kontrolní činnost : veřejnosprávní kontrola ve smyslu zákona č.320/2001sb.o finanční kontrole ve veřejné správě a ve znění pozdějších předpisů, s odkazem na ustanovení 9 zákona č.552/1991sb.,o státní kontrole, která proběhla ve dnech zde jsme přijali nápravné opatření, které se týkalo nesprávně vyhodnoceného limitovaného příslibu. Kontrola plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti se uskutečnila dne Nebyla uložena žádná opatření k nápravě nebyly shledány nedostatky. Dodržování požadavků dle zákona 258/2000Sb. o ochraně veřejného zdraví nebylo zjištěno státním zdravotním dozorem žádných závad a nedostatků, naopak písemné vyjádření uvádí provozní hygienu na vysoké úrovni, stravovací provoz v příkladné čistotě a pořádku, rovněž osobní hygiena personálu v kuchyni je hodnocena kladně - na velmi dobré úrovni. Kontrolní šetření provedeno dne

16 3.5 Návrh ke zkvalitnění činnosti organizace za účelem zkvalitňování poskytovaných služeb nadále vytvářet podmínky vycházející především z potřeb rodiny z velmi malými dětmi, rozvíjet systém péče z hlediska možností profesního uplatnění žen a slaďování pracovních a domácích povinností pokračovat v rekonstrukcích zařízení v souladu s plánem investičních akcí a KP statutárního města Frýdku-Místku Výroční zprávu zpracovala: Dagmar Zemanová ředitelka Jeslí FM Ve Frýdku-Místku

Zpráva o činnosti a plnění úkolů. příspěvkové organizace. Jesle Frýdek-Místek za rok 2013

Zpráva o činnosti a plnění úkolů. příspěvkové organizace. Jesle Frýdek-Místek za rok 2013 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace Jesle Frýdek-Místek za rok 2013 Jesle Frýdek-Místek příspěvková organizace ul. Brožíkova 40, 738 01 Frýdek-Místek Bankovní spojení: GE Money Bank

Více

Zpráva o činnosti příspěvkové organizace. Jesle Frýdek - Místek za rok 2010

Zpráva o činnosti příspěvkové organizace. Jesle Frýdek - Místek za rok 2010 Zpráva o činnosti příspěvkové organizace Jesle Frýdek - Místek za rok 2010 Příspěvková organizace zřízená od 1.7.1993 Městem Frýdek-Místek na základě rozhodnutí městského zastupitelstva. Jesle Frýdek-Místek

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů. příspěvkové organizace. Jesle Frýdek-Místek za rok 2015

Zpráva o činnosti a plnění úkolů. příspěvkové organizace. Jesle Frýdek-Místek za rok 2015 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace Jesle FrýdekMístek za rok 2015 Jesle FrýdekMístek příspěvková organizace ul. Brožíkova 40, 738 01 FrýdekMístek Bankovní spojení: GE Money Bank FrýdekMístek,

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů. příspěvkové organizace. Jesle Frýdek-Místek za rok 2014

Zpráva o činnosti a plnění úkolů. příspěvkové organizace. Jesle Frýdek-Místek za rok 2014 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace Jesle FrýdekMístek za rok 2014 Jesle FrýdekMístek příspěvková organizace ul. Brožíkova 40, 738 01 FrýdekMístek Bankovní spojení: GE Money Bank FrýdekMístek,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009 DOMOV SLUNEČNÍ DVUR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 47161 JESTŘEBÍ, IČ: 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE B/ VYHODNOCENÍ

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

Výroční zpráva o hospodaření

Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Ostrava - Dubina, Františka Formana 45, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření 2015 Zpracovala: Šárka Arlethová PaedDr. Ivona Klímová ekonomka školy ředitelka školy V Ostravě,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

Výroční zpráva o hospodaření v roce 2015

Výroční zpráva o hospodaření v roce 2015 ZŠ a MŠ Jiřice, okres Pelhřimov, Jiřice 44, 396 01 Humpolec IČO: 70659044 Výroční zpráva o hospodaření v roce 2015 Stav finančních prostředků na bankovních účtech stav k 1.1.2015 stav k 31.12.2015 241

Více

Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz. Zpráva o činnosti organizace za rok 2010

Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz. Zpráva o činnosti organizace za rok 2010 Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz Zpráva o činnosti organizace za rok 2010 Stará kuchyň Domek Vila 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Datum a podpis: Datum a podpis: --------------------------------------------------------------------------------------------------

Datum a podpis: Datum a podpis: -------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 NÁKLADY CELKEM 8 980 000,00 10 785 309,18 (účtová třída 5 celkem -součet položek 2,38,44 a 47) 2 Náklady z činnosti (součet položek 3 až 37) 8 980 000,00 10 785 309,18 3 Spotřeba materiálu 501 1 500

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zpracovala: sumárně Mgr. Jelínková Jiřina ředitelka školy podklady Štěpánková

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2012 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace

Více

Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory

Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory OBDOBÍ: 1.1.2012 31.12.2012 Název a sídlo účetní jednotky: Seniorcentrum OASA s.r.o. Sídlo: Petřvaldík 68, 742 60 Petřvald 2 IČ: 27857018 Datum

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů) Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace, Tanvaldská 269, 463 11 Liberec 30, IČ 70868476 Statutární zástupce: Mgr. Ivo Brát VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah:

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah: ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU ZA ROK 2008 Zákon č.250/2000 Sb. 17 Obsah: 1. Rozpočtová opatření a výsledek finančního hospodaření města 2. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů 3. Přehled o poskytnutých

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013 Základní údaje se uvádějí za kalendářní rok, ve kterém byl zahájen školní rok, za který je zpracována výroční zpráva školy. Tyto údaje jsou členěny do následujících

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2015

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2015 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Mgr. HELENA HOUSOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010 Návrh rozpočtu na rok 2011 V souladu se zákonem ČNR č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále Z), ve znění pozdějších

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace

Výroční zpráva o hospodaření za rok Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2015 Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Obsah: 1. Přehled příjmů za r. 2015 str. 3 2. Výdaje od KÚ Moravskoslezského

Více

ROZVAHA. v plném rozsahu ke dni (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ Netto b

ROZVAHA. v plném rozsahu ke dni (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ Netto b Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 312.2014 (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ 00380504 Název, sídlo,

Více

Mateřská škola a Základní škola, Želešice. Sadová 530, 664 43 Želešice. tel./fax : 547 225 129. mobil : 731 109 181

Mateřská škola a Základní škola, Želešice. Sadová 530, 664 43 Želešice. tel./fax : 547 225 129. mobil : 731 109 181 Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice tel./fax : 547 225 129 mobil : 731 109 181 e-mail adresa: skolahrou.zelesice@volny.cz http://skolahrou.atlasweb.cz Z p r á v a o č

Více

Komentář k rozboru hospodaření ZŠ Klatovy, Plánická ul. 194

Komentář k rozboru hospodaření ZŠ Klatovy, Plánická ul. 194 Komentář k rozboru hospodaření ZŠ Klatovy, Plánická ul. 194 Škola spravuje majetek města v hodnotě 96 985 674 Kč. Jedná se o budovy Plánická 194/I, Komenského 134/IV, tělocvična a sportovní areál Na Vodojemu

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

Výroční zpráva. o hospodaření za rok a) Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem

Výroční zpráva. o hospodaření za rok a) Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Charakteristika příspěvkové organizace a) Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem Sídlo: Adolfovice 170, 790 01 Jeseník Právní forma:

Více

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00 Městská knihovna Klatovy Balbínova 59, 339 01 Klatovy 376 347 461, ekonom@knih-kt.cz KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 V roce 2013 knihovna hospodařila s těmito prostředky: 1/ Příspěvek na činnost

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU Č. /2012

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU Č. /2012 Příloha č. 1 návrhu usnesení SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU Č. /2012 Statutární město Pardubice se sídlem: Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice identifik.

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy

Výroční zpráva o hospodaření školy Základní škola, Most, Vítězslava Nezvala 2614, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2012 V Mostě dne: 22.2.2013 Mgr. Roman Ziegler ředitel školy Zpracovala: Kasperová Drahoslava,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV DŮCHODCŮ ČESKÝ DUB, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZÁMECKÁ 39/IV, 463 43 ČESKÝ DUB, IČ: 71220020 ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Uživatelé služeb Domov důchodců Český

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010. Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice.

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010. Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010 Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice Obsah: 1) Hospodaření jednotlivých zařízení PO 2) Čerpání prostředků státního

Více

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 rok 2012 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření ZŠ v roce 2012 1.Příjmy provozní

Více

Roční výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb lůžkové zařízení

Roční výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb lůžkové zařízení Ministerstvo zdravotnictví Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo zdravotnictví. ČV 175/15 ze dne 17.9.2015 v rámci Programu statistických zjišťování na rok 2015. Vyplněný výkaz laskavě předložte pracovišti státní

Více

Rozbor hospodaření za rok 2015

Rozbor hospodaření za rok 2015 Město Hrádek Náměstí 8. Května 338 42 Hrádek Hrádek 09.02.2016 Rozbor hospodaření za rok 2015 Výsledek hospodaření PO k 31.12.2015 činí 341 692,59 Kč, z toho z hlavní činnosti zisk 297 991,40 Kč a zisk

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 5. D) Výsledky kontrol 11

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 5. D) Výsledky kontrol 11 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 4 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

za rok 2013 zstolsteho@klatovynet.cz (u ZŠ a MŠ dle rozhodnutí o zařazení do škol. Rejstříku) Základní škola 502 21 Školní družina 120 4

za rok 2013 zstolsteho@klatovynet.cz (u ZŠ a MŠ dle rozhodnutí o zařazení do škol. Rejstříku) Základní škola 502 21 Školní družina 120 4 ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE za rok Adresa organizace: Tolstého 765, 339 01 Klatovy IČ: 49207440 Tel. a fax. spojení 376312352 Mail. spojení zstolsteho@klatovynet.cz Ředitel /ka rganizace:

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 Zařízení školního stravování Opava, příspěvková organizace Otická 2678/ 23 746 01 Opava IČO: 70999627 DIČ: CZ 70999627 Tel. 555557076 ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 O B S A H 1. Úvod.... 3 2.

Více

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 rok 2014 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření ZŠ v roce 2014 1.Příjmy provozní

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2006 V roce 2006 jsme provedli 1 rozpočtovou změnu: viz. přiložený dokument Rozpočtová změna č. 1 v roce

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno Č. org.: 2852 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2012 Únor 2013 Úvod Název školy: Střední zdravotnická škola

Více

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008 Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice - příspěvková organizace, Dolní Tošanovice č.22, 739 53 Hnojník Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice

Více

Komentář k hospodaření organizace za rok 2014

Komentář k hospodaření organizace za rok 2014 Komentář k hospodaření organizace za rok Příspěvková organizace ul. 126 byla zřízena 1.7.2000. Postupně se rozšířila o školní sportovní halu (11/2003), školní jídelnu v Hálkově ul. (1/2005) a školní sportovní

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 Dětský domov, Semily, Nad Školami 480, příspěvková organizace, 513 01 Semily Tel.:481 622 514, fax:481 621 029, e-mail: ddsemily@quick.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 Vypracoval: Zdena Valentová

Více

KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace. Masarykova 1094/4, 40746 Krásná Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA. Rok 2010

KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace. Masarykova 1094/4, 40746 Krásná Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA. Rok 2010 KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Masarykova 1094/4, 40746 Krásná VÝROČNÍ ZPRÁVA Rok 2010 Zpracovala Volfová Hana Kostka Krásná, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Kostka Krásná,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zahrada DS Jenštejn 10.12.2012 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 5 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2008

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2008 Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace Výroční zpráva o i a hospodaření za rok 2008 1 Obsah I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení organizace III. Zaměření

Více

, Spotřeba energií , X , Spotřeba energie ,55

, Spotřeba energií , X , Spotřeba energie ,55 Lic: MBMD * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 1 IČO: 44992785 Statutární město Brno Čas : 08:05:30 501 0300 000000000 568 929,14 501 0300 568 929,14 501 030X 568 929,14 501 0310 000000000

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV DŮCHODCŮ JINDŘICHOVICE POD SMRKEM PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 463 66 JINDŘICHOVICE POD SMRKEM 238, IČ 71220046 BC. ALAN MARIA UHURA, R.N., STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

Základní škola Klatovy, Tolstého 765. za rok 2014

Základní škola Klatovy, Tolstého 765. za rok 2014 ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 765 za Adresa organizace: Tolstého 765, 339 01 Klatovy IČ: 49207440 Tel. a fax. spojení 376312352 Mail. spojení zstolsteho@klatovynet.cz Ředitel /ka rganizace:

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace.

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace Majetek školy Škola se 1.1.2001 stala příspěvkovou organizací zřízenou

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Základní a Mateřská škola Děčín VIII p. o., 72743972 Vojanova 178/12, Děčín 12 ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Ředitel : Mgr. Karel Rajchl Datum: 3. 2. 2014 Děčín

Více

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 rok 2015 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření ZŠ v roce 2015 1.Příjmy provozní

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011. Počet uživatelů (kontaktů)

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011. Počet uživatelů (kontaktů) Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace, Tanvaldská 269, 463 11 Liberec 30, IČ 70868476 Statutární zástupce: Mgr. Ivo Brát ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO KULTURNÍ OBLAST A OSTATNÍ

TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO KULTURNÍ OBLAST A OSTATNÍ TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO KULTURNÍ OBLAST A OSTATNÍ konané dne 27.11.2013 na Krajském úřadu Jihomoravského kraje v Brně v rámci projektu Slaďování pracovního a rodinného života zaměstnanců JMK a jeho PO Přítomni:

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov důchodců Velké

Více

FINANČNÍ ZABEZPEČENÍ VEŘEJNÝCH SLUŽEB PETRONILA GLEICHOVÁ, ÚMČ PRAHA 6

FINANČNÍ ZABEZPEČENÍ VEŘEJNÝCH SLUŽEB PETRONILA GLEICHOVÁ, ÚMČ PRAHA 6 FINANČNÍ ZABEZPEČENÍ VEŘEJNÝCH SLUŽEB PETRONILA GLEICHOVÁ, ÚMČ PRAHA 6 VEŘEJNÝ SEKTOR Veřejný sektor je specifickou součástí ekonomiky, jeho smyslem je poskytování veřejných služeb, ve veřejném zájmu.

Více

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691. Kalendářní rok 2014. Mgr. Jitka Macháčková Bc.

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691. Kalendářní rok 2014. Mgr. Jitka Macháčková Bc. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691 Projednáno na pracovní poradě dne: 25.2.2015 Projednáno školskou radou dne: 27.2.2015 Zpráva o hospodaření Základní škola Nerudova, Říčany,

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření PO Pk za rok 2012

Zpráva o činnosti a hospodaření PO Pk za rok 2012 Domov na hradě Rychmburk domov se zvláštním režimem 539 74 Předhradí 17 Zpráva o činnosti a hospodaření PO Pk za rok 2012 IDENTIFIKACE ORGANIZACE: Název: Právní forma: Sídlo: Domov na hradě Rychmburk příspěvková

Více

Sociální služby města Žďár nad Sázavou, p.o.

Sociální služby města Žďár nad Sázavou, p.o. MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDA J Ů Sociální služby města Žďár nad Sázavou, p.o. MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 49 DNE: 19.9.216 JEDNACÍ ČÍSLO: 777/216/POSSM NÁZEV: Materiál dle pravidel ANOTACE: Materiál v souladu

Více

Položka rozpočtové skladby

Položka rozpočtové skladby Výnosové a nákladové účty s návazností na rozpočtovou skladbu pro ÚSC a svazky obcí v roce 2012. SÚ - NÁKLADY Položka rozpočtové skladby 501 Spotřeba materiálu 5131 Potraviny 5132 Ochranné pomůcky 5133

Více

Priloha_2005_vysledovka_rozvaha_zu.xls. Přehled zisku a ztráty příspěvkové organizace

Priloha_2005_vysledovka_rozvaha_zu.xls. Přehled zisku a ztráty příspěvkové organizace Priloha_25_vysledovka_rozvaha_zu.xls Přehled zisku a ztráty příspěvkové organizace Skutečnost za rok 23 Skutečnost za rok 24 Skutečnost za rok 25 Název položky hlavní hospodářská hlavní hospodářská hlavní

Více

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 Výroční zpráva za rok 2012 I. Kontaktní a identifikační data Domov Na Zátiší Rakovník, poskytovatel sociálních služeb S. K. Neumanna 251, 269 01 Rakovník statutární zástupce: JUDr. Pavel Jenšovský tel.:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2015

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2015 ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2015 O B S A H 1. Úvod.... 3 2. Vzdělávání pracovníků....6 3. Čerpání mzdových prostředků v HČ a VHČ.. 7 4. Čerpání prostředků na provoz.. 8 5. Provedené opravy a rekonstrukce

Více

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Školní 10, 407 46 Krásná Lípa, tel.: 412 383 315, 412 383 297, e-mail: zsklipa@interdata.cz ZŠ MŠ PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ rok

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV SLUNEČNÍ DVUR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 47161 JESTŘEBÍ, IČ: 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Název organizace : Základní škola Šumperk. Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287

Název organizace : Základní škola Šumperk. Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287 Název organizace : Základní škola Šumperk Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287 Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2009 Zpracoval : Růžena Svobodová Schválil : Mgr.

Více

ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Denní a pobytové sociální služby, příspěvková organizace, Hradecká 2905, Česká Lípa 470 06 ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK Denní a pobytové sociální služby (DPSS) poskytují péči dospělým osobám,

Více

Název materiálu: rozpočet organizace na rok 2015

Název materiálu: rozpočet organizace na rok 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Praha 10 Hostivař, Hornoměcholupská 873 s bezbariérovým přístupem zaměřená na výuku cizích jazyků, využití digitálních technologií a zdravý životní styl Název materiálu: rozpočet organizace

Více

Finanční plán příspěvkové organizace Karlovarského kraje na rok 2015

Finanční plán příspěvkové organizace Karlovarského kraje na rok 2015 2010 1 2010 Finanční plán příspěvkové organizace Karlovarského kraje na rok 2015 Obsah formuláře: 1. Identifikační údaje o organizaci 2. Finanční plán 3. Mzdový plán 4. Odpisový plán 5. Rozpis provozních

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Základní škola a mateřská škola, Citonice, okres Znojmo, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 ředitel organizace - 2 - I. Charakteristika školy Zřizovatelem Základní školy a

Více

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Školní 10, 407 46 Krásná Lípa, tel.: 412 383 315, 412 383 297, e-mail: zsklipa@interdata.cz ZŠ MŠ PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ rok

Více

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 0

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 0 Sdružení AMICITIA VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 3 1.2. Vzdělávací činnost 4 1.3. Podíl financování a kapacita 5 1.4. Prezentace

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2008

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2008 Název organizace : Základní škola Šumperk Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287 Výroční zpráva o hospodaření za rok 2008 Zpracoval : Růžena Svobodová Schválil : Mgr. Lubomír

Více

Položka rozpočtové skladby

Položka rozpočtové skladby Výnosové a nákladové účty s návazností na rozpočtovou skladbu pro ÚSC a svazky obcí. SÚ - NÁKLADY Položka rozpočtové skladby 501 Spotřeba materiálu 5131 Potraviny 5132 Ochranné pomůcky 5133 Léky a zdravotnický

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

Zpráva o hospodaření za rok 2014

Zpráva o hospodaření za rok 2014 Zpráva o hospodaření za rok 2014 Název školy: Základní škola a Mateřská škola Karlovice Sídlo: Karlovice 143, 793 23 Karlovice Právní forma: Příspěvková organizace Zřizovatel školy Obec Karlovice Ředitel

Více

Roční zpráva. Zpracovala: Mgr. Miloslava Vystavělová, ředitelka školy

Roční zpráva. Zpracovala: Mgr. Miloslava Vystavělová, ředitelka školy Roční zpráva 3 Zpracovala: Mgr. Miloslava Vystavělová, ředitelka školy Údaje o zpracovateli Zpracovatel: Základní škola a mateřská škola Rozstání, okres Prostějov, příspěvková organizace Adresa sídla zpracovatele:

Více

Dětský diagnostický ústav, základní škola a školní jídelna, Praha 4,U Michelského lesa 222

Dětský diagnostický ústav, základní škola a školní jídelna, Praha 4,U Michelského lesa 222 Dětský diagnostický ústav, základní škola a školní jídelna, Praha 4,U Michelského lesa 222 IČO: 48134333 ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 2005 Vypracovala: Švabenická V Praze dne: 01.03.2006 Schválil:

Více

Podmínky pro poskytování grantu I. Obecná část

Podmínky pro poskytování grantu I. Obecná část Podmínky pro poskytování grantu I. Obecná část - O grant se mohou ucházet všechny subjekty, které jsou poskytovateli sociálních služeb, mají oprávnění k poskytování sociálních služeb (registraci) a/nebo

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2005 V roce 2005 jsme provedli 3 rozpočtové změny: viz. přiložené dokumenty 1) Rozpočtová změna č. 1

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov.cz Diagnostický ústav sociální

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015 Vydaná dne 27. března 2016 Schválená školskou radou

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ DOMOV U ANEŽKY poskytovatel sociálních služeb Nová 303, 294 42 Luštěnice za rok 2014 Předkládá: Ing. Ludmila Bulířová, ředitelka Domova U Anežky V Luštěnicích, 13. 2. 2015 0/8 Obsah

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov.cz Diagnostický ústav sociální

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2015

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2015 Dětský domov, Česká Lípa, Mariánská 570, příspěvková organizace tel. 487 825 109, e-mail: dd.ceskalipa@gmail.com ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2015 Vypracoval: Pavla Stránská.. Schválil: Mgr. Ilona

Více

Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity,okr. Příbram

Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity,okr. Příbram ZŠ a MŠ Dolní Hbity,okres Příbram je od 1.1. 2003 je příspěvkovou organizací. Zřizovatel školy: Obec Dolní Hbity Organizace je vedena u Českého statistického úřadu Praha pod identifikačním číslem: 71 00

Více

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691. Kalendářní rok 2013

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691. Kalendářní rok 2013 Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691 Projednáno na pracovní poradě dne: Projednáno školskou radou dne: Zpráva o hospodaření Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ,

Více

Komentář k výsledkům hospodaření MČ Brno Jundrov za rok 2014

Komentář k výsledkům hospodaření MČ Brno Jundrov za rok 2014 Komentář k výsledkům hospodaření MČ Brno Jundrov za rok 2014 červen 2015 Zpracovala: Bc. Jana Zelinková, vedoucí Odboru finančního a majetkového, ÚMČ Brno Jundrov Hospodaření městské části Brno Jundrov

Více

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná Obec Ostružná Ostružná 135, 788 25 Branná Směrnice č. 3/2017 Účtový rozvrh, účetní knihy a náležitosti účetních dokladů IČ: 00636096 Schváleno Zastupitelstvem obce Ostružná dne 18. 1. 2017 usnesením č.

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb.

ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov.cz Diagnostický ústav sociální

Více