STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO MAGISTRÁT MĚSTA BRNA PROTOKOL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO MAGISTRÁT MĚSTA BRNA PROTOKOL"

Transkript

1 STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO MAGISTRÁT MĚSTA BRNA Odbor interního auditu a kontroly Dominikánské nám. 3, Brno č. j. OKO/02-01/2011 včetně Dodatku č. 1, Dodatku č. 2 a Dodatku č. 3 PROTOKOL o výsledku následné veřejnosprávní kontroly na místě provedené u kontrolovaného subjektu Národní divadlo Brno, příspěvková organizace Dvořákova 11, Brno Pověření č.j. OKO/02-01/2011 vydal vedoucí Odboru interního auditu a kontroly MMB JUDr. Pavel Vavřík dne dle ustanovení 9 zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, v platném znění, v návaznosti na ustanovení 13 odst. 1 zákona č. 320/2001Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole). Dodatek č. 1 kpověření č.j. OKO/02-01/2011 vydal vedoucí Odboru interního auditu a kontroly MMB JUDr. Pavel Vavřík dne Dodatek č. 2 k Pověření č.j. OKO/02-01/2011 vydal vedoucí Odboru interního auditu a kontroly MMB JUDr. Pavel Vavřík dne Dodatek č. 3 k Pověření č.j. OKO/02-01/2011 vydal vedoucí Odboru interního auditu a kontroly MMB JUDr. Pavel Vavřík dne Předmět kontroly: Následná veřejnosprávní kontrola dodržování právních předpisů při hospodaření s veřejnými prostředky Kontrolované období:

2 Kontrolu provedly: Ing. Pavlína Ruttová vedoucí kontrolní skupiny Mgr. Eva Šubová členka kontrolní skupiny jmenována Dodatkem č. 1 k Pověření č.j. OKO/02-01/2011 dne Mgr. Michaela Vaňáčková členka kontrolní skupiny zástupce vedoucí kontrolní skupiny jmenována Dodatkem č. 2 k Pověření č.j. OKO/02-01/2011 dne Bc. Martina Nováková členka kontrolní skupiny zástupce vedoucí kontrolní skupiny jmenována Dodatkem č. 2 k Pověření č.j. OKO/02-01/2011 dne Ing. Lenka Forýtková členka kontrolní skupiny zástupce vedoucí kontrolní skupiny jmenována Dodatkem č. 1 k Pověření č.j. OKO/02-01/2011 dne , odvolána Dodatkem č. 3 k Pověření č.j. OKO/02-01/2011 dne Mgr. Iveta Pospíšilíková členka kontrolní skupiny zástupce vedoucí kontrolní skupiny jmenována Dodatkem č. 1 k Pověření č.j. OKO/02-01/2011 dne , odvolána Dodatkem č. 2 k Pověření č.j. OKO/02-01/2011 dne Martina Burkotová členka kontrolní skupiny odvolána Dodatkem č. 1 k Pověření č.j. OKO/02-01/2011 dne Ivana Urbančíková metodický dohled Kontrolovaný subjekt zastupoval: Akad. arch. Daniel Dvořák ředitel organizace Místo a čas provedení kontroly: Dvořákova 11, Brno v době od do Počet stran protokolu: 157 Seznam příloh: Příloha č. 1: Úplné znění Zřizovací listiny Národního divadla v Brně, schválené Zastupitelstvem města Brna ve dnech , včetně sedmi dodatků Příloha č. 2: Zřizovací listina organizace Národní divadlo Brno, příspěvková organizace, schválená Zastupitelstvem města Brna dne Příloha č. 3: Zásady vztahu orgánů statutárního města Brna k příspěvkovým organizacím, platné pro kontrolované období Příloha č. 4: Stanovisko Ministerstva financí Č.j.: 10/ / ze dne

3 Obsah: 1. Úvod Podklady k provedení veřejnosprávní kontroly hospodaření Popis zjištěných skutečností Zachování rozpočtové kázně, účelnost a hospodárnost vynakládaných finančních prostředků Finanční hospodaření Veřejné zakázky Dispozice se svěřeným majetkem zřizovatele Dlouhodobé dohody o nájmu (nájem uzavřený na dobu delší než 30 dnů) Krátkodobé dohody o nájmu (nájem uzavřený na dobu do 30 dnů) Náklady na pořízení dlouhodobého majetku Náklady (opravy a udržování) Stav správy a ochrany majetku Pokladní operace Evidence, zařazování a vyřazování majetku Inventarizace Správnost tvorby a hospodaření s fondy Vnitřní kontrolní systém Řídící kontrola Interní audit Prověření vybraných skutečností vyplývajících ze ZPRÁVY O HOSPODAŘENÍ NÁRODNÍHO DIVADLA BRNO, vyhotovené dne Ing. René Adámkem, bývalým ekonomickým náměstkem NDB Tržby z prodeje vstupného Prodej vstupného na představení NDB Vydávání čestných vstupenek na představení NDB Poskytování čestných vstupenek a vstupenek za úplatu v rámci uzavíraných smluv o spolupráci Pronájem a nákup osobních vozidel v kontrolovaném období Smlouva o hostování s MgA. Martinem Trnavským (Frída Production/Divadelní spolek Frída) Čerpání rezervního fondu NDB Plánování umělecké činnosti NDB Honoráře neveřejně vystupujících umělců Náklady vynaložené na inscenace Requiem, Don Giovanni, Zázrak Heliany Výkon kontrolní činnosti z úrovně zřizovatele, metodická a poradní činnost z úrovně zřizovatele. Vnitřní kontrolní systém NDB Výkon kontrolní činnosti z úrovně zřizovatele Metodická a poradní činnost z úrovně zřizovatele Vnitřní kontrolní systém NDB Věcné shrnutí výsledků provedené kontroly a shrnutí zjištěných nedostatků Shrnutí zjištěných nedostatků z provedené následné veřejnosprávní kontroly hospodaření s veřejnými prostředky Věcné shrnutí a shrnutí zjištěných nedostatků z prověřených vybraných skutečností vyplývajících ze ZPRÁVY O HOSPODAŘENÍ NÁRODNÍHO DIVADLA BRNO, vyhotovené dne Ing. René Adámkem, bývalým ekonomickým náměstkem NDB Závěr...Chyba! Záložka není definována. 3

4 1. Úvod Kontrolní skupina při následné veřejnosprávní kontrole na místě, provedené u příspěvkové organizace Národní divadlo Brno (dále jen NDB), prověřovala v souladu s ust. 11 odst. 4 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), v platném znění u vybraného vzorku operací, zda: a) údaje o hospodaření s veřejnými prostředky v kontrolovaném období věrně zobrazují zdroje, stav a pohyb veřejných prostředků a zda tyto údaje odpovídají skutečnostem rozhodným pro uskutečnění veřejných příjmů, výdajů a nakládání s veřejnými prostředky, b) přezkoumávané operace jsou v souladu s právními předpisy, schválenými rozpočty, uzavřenými smlouvami nebo jinými rozhodnutími přijatými v rámci řízení a splňují kritéria hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti, c) opatření přijatá ke zmírnění nebo předcházení rizik jsou kontrolovanými osobami plněna. Legislativní rámec - Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění (dále jen zákon č. 128/2000 Sb.) - Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), v platném znění (dále jen zákon č. 320/2001 Sb.) - Zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, s účinností do (dále jen zákon č. 40/2004 Sb.) - Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, s účinností od (dále jen zákon č. 137/2006 Sb.) - Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen zákon č. 40/1964 Sb.) - Zákon č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, v platném znění (dále jen zákon č. 116/1990 Sb.) - Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění (dále jen zákon č. 513/1991 Sb.) - Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění (dále jen zákon č. 563/1991 Sb.) - Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění (dále jen zákon č. 250/2000 Sb.) - Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, v platném znění - Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), v platném znění - Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění (dále jen zákon č. 586/1992 Sb.) - Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen zákon č. 235/2004 Sb.) - Vyhláška č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu, v platném znění zrušena (dále jen vyhláška č. 505/2002 Sb.) 4

5 - Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, v platném znění účinnost od (dále jen vyhláška č. 410/2009 Sb.) - Vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 123/2003 Sb., v platném znění (dále jen vyhláška č. 416/2004 Sb.) - Vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, v platném znění - České účetní standardy pro územní samosprávné celky, příspěvkové organizace, státní fondy a organizační složky státu, v platném znění účinnost do (dále jen České účetní standardy 1) - České účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., v platném znění účinnost od (dále jen České účetní standardy 2) - Zásady vztahu orgánů statutárního města Brna k příspěvkovým organizacím schválené RMB na schůzi R4/060 dne ve znění změn schválených na schůzích R4/103 dne , R5/050 dne , R5/114 dne a R5/161 dne (dále jen Zásady vztahu orgánů statutárního města Brna k příspěvkovým organizacím) Základní údaje Ke kontrolovanému období byla předložena Zřizovací listina Národního divadla v Brně ze dne včetně sedmi dodatků. Zastupitelstvo města Brna schválilo na svém zasedání dne Dodatek č. 1, dne Dodatek č. 2, dne Dodatek č. 3, dne Dodatek č. 4, dne Dodatek č. 5, dne Dodatek č. 6 a dne Dodatek č. 7. Dále byla předložena Zřizovací listina Národního divadla Brno, příspěvkové organizace schválená na Z6/006. zasedání ZMB dne , která nabyla účinnosti dne Zřizovatelem NDB je statutární město Brno, okres Brno - město; - Sídlem organizace je Dvořákova ul. č. 11, Brno; - NDB je zřizováno jako příspěvková organizace, je tedy právnickou osobou ve smyslu zákona č. 40/1964 Sb. a při své činnosti se řídí platnými právními předpisy; - Zápis NDB do Obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně byl proveden dne ; - Divadlo bylo zřízeno dnem na dobu neurčitou. Statutárním orgánem NDB je ředitel, kterého jmenuje a odvolává Rada města Brna. Ředitel je jmenován na základě výběrového řízení. Ředitel je odpovědný za činnost divadla, řídí činnost divadla, zastupuje ho navenek, jedná jeho jménem a odpovídá za celkovou personální politiku. Ředitel se při řízení organizace rovněž řídí úkoly vyplývajícími z usnesení Rady města Brna a Zastupitelstva města Brna a věcně příslušnými dokumenty schválenými těmito orgány. Ředitel je zastupován stálým zástupcem, kterého jmenuje a který ho zastupuje v souladu s pověřením a organizačním a pracovním řádem. V kontrolovaném období NDB zastupovali: Mgr. Zdeněk Prokeš ředitel NDB do Arnošt Janěk pověřen řízením NDB od do

6 Akad. arch. Daniel Dvořák ředitel NDB od dosud. Hlavní účel a předmět činnosti Hlavním účelem NDB je uchovávání a rozvíjení divadelní a hudební kultury ve všech formách odpovídajících obsahu jeho činnosti. V souladu s tradicemi Národního divadla v Brně věnovat soustavnou pozornost podporování nové divadelní a dramatické tvorby. Hlavním předmětem činnosti NDB (dle Zřizovací listiny ze dne ) je: - divadelní a koncertní činnost, tj. uměleckým způsobem vytvářet inscenace operních, baletních, zpěvoherních a činoherních divadelních her a koncertů a pořádat jejich veřejná představení v tuzemsku a v zahraničí, za úplatu i bezúplatně, - provozování baletní školy, - vydávání periodických tisků s divadelní tématikou (doplněno Dodatkem č. 6 ke Zřizovací listině NDB s účinností od ). Předmět činnosti (dle Zřizovací listiny ze dne ), divadlo: - provozuje divadelní a koncertní činnost, tj. uměleckým způsobem vytváří inscenace operních, baletních, zpěvoherních a činoherních divadelních her a koncertů a pořádá jejich veřejná představení vtuzemsku a v zahraničí, za úplatu i bezúplatně, a to i prostřednictvím jiných pořadatelů (hostování, účast na festivalech a přehlídkách), - organizuje rozvíjení a výuku uměleckých schopností a dovedností potřebných pro hlavní předmět činnosti, - vytváří scénické předměty (dekorace, kostýmy, rekvizity, vlásenky, atd.) pro vlastní potřebu, - prezentuje ve svých prostorách výstavy, - zabezpečuje vnitropodnikovou dopravu a přepravu osob i materiálu, - pořádá významné veřejné společenské akce propagující divadlo, - provozuje baletní školu, - vydává, rozšiřuje a prodává periodický tisk i neperiodické publikace a jiné tiskoviny, dále vydává, šíří, rozšiřuje a prodává zvukové a zvukově obrazové záznamy na všech druzích nosičů, vše sloužící k naplnění hlavního účelu a předmětu činnosti příspěvkové organizace, - zabezpečuje propagaci předmětu své činnosti, včetně výroby, vydávání, prodeje, pronájmu a půjčování propagačních materiálů a programů v tuzemsku i zahraničí, - provozuje prodej a předprodej vstupenek pro akce zajišťované nebo spolupořádané Divadlem, - organizuje a zprostředkovává prohlídky divadelních budov a zařízení Divadla pro veřejnost, - ubytovává externí spolupracovníky, se kterými spolupracuje v rámci hlavního účelu a předmětu své činnosti. Doplňková činnost NDB Příspěvková organizace je oprávněna rozvíjet podnikatelskou činnost v oblastech, které souvisejí s předmětem její hlavní činnosti. Okruhy doplňkové činnosti (dle Zřizovací listiny ze dne ): - uzavírání dohod o užívání svěřeného majetku statutárního města Brna za současného respektování omezení uvedených ve Zřizovací listině NDB, popř. pronájem jiného majetku, 6

7 - využití volné kapacity technických a jiných zařízení organizace k činnostem za úplatu, - výstavní činnost, - zhotovování a prodej upomínkových předmětů, prodej uměleckých předmětů, knih a časopisů, zvukových a obrazových nosičů a jiných nahrávek, půjčování výše uvedených předmětů za úplatu, pořádání jejich výstav, - zprostředkovatelská agentážní činnost, - hostinská činnost a jiné ubytovací služby, - propagačně reklamní služby jinému za úplatu, - zprostředkovatelské služby cestovní kanceláře, - kopírování jinému za úplatu, - přeprava osob a nákladů pro jiného za úplatu. Okruhy doplňkové činnosti (dle Zřizovací listiny ze dne ): Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Obory činnosti: - velkoobchod a maloobchod, - reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení, - provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu, - realitní činnost, správa a údržba nemovitostí, - pronájem a půjčování věcí movitých, - mimoškolní výchova, vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti, - provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí, - zprostředkování obchodu a služeb, - výroba a opravy obuvi, brašnářského a sedlářského zboží, - vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce, - umělecko-řemeslné zpracování kovů, - povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů, - výroba a opravy čalounických výrobků, - výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků, - zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, - výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie, kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů, - ubytovací služby, - výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů. Hostinská činnost Silniční motorová doprava: - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - vnitrostátní příležitostná osobní. Organizační uspořádání NDB: Umělecký soubor Janáčkovy opery, Umělecký soubor Mahenovy činohry, Umělecký soubor baletu, Umělecký úsek Divadla Reduta, 7

8 Úsek provozně-výrobní, Úsek ekonomicko-obchodní, Útvar ředitele. 2. Podklady k provedení veřejnosprávní kontroly hospodaření Kontrolní skupina vycházela z předložených výkazů a dalších podkladů nutných k provedení následné veřejnosprávní kontroly hospodaření s veřejnými prostředky: - Úplné znění Zřizovací listiny NDB ze dne , schválené ZMB na zasedání Z03/024 konaném ve dnech včetně dodatků č. 1 7, - Zřizovací listina, schválená ZMB na Z6/006. zasedání, konaném dne , účinnost od , - výkazy hospodaření NDB za kontrolované období (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha účetní závěrky), - odpisové plány za kontrolované období, - roční finanční plány nákladů a výnosů NDB za kontrolované období, - čtvrtletní plnění finančních plánů NDB za kontrolované období, - plány tvorby a čerpání peněžních fondů k , , a k jednotlivých let kontrolovaného období, - účtové rozvrhy, hlavní knihy, pokladní knihy, knihy došlých faktur a účetní doklady za kontrolované období, - veřejné zakázky realizované NDB v kontrolovaném období, - smlouvy na pronájmy nebytových prostor a seznam krátkodobých dohod o užívání nebytových prostor uzavřených v kontrolovaném období, - inventurní soupisy za kontrolované období, - inventarizační zápisy za kontrolované období, - zprávy z předchozích finančních kontrol, - roční plány a střednědobé plány interního auditu, provedené audity, auditorské spisy, roční zprávy o výsledcích interního auditu, - smlouvy (v Protokolu byla používána čísla smluv dle interní evidence) a další. Pro zabezpečení činnosti organizace byly vydány, mimo jiné, následující předpisy: - Směrnice ředitele č. 2/1993 o povinnostech a odpovědnosti pracovníků tvořících vedení ND v Brně, účinnost od , - Směrnice ředitele č. 2/1993 dodatek č. 1 O povinnostech a odpovědnosti pracovníků tvořících vedení ND v Brně, ze dne , - Směrnice ředitele č. 5/93 pro zajištění správného provádění inventarizací, účinnost od , - Směrnice ředitele č. 11/93 Ubytovna Brno, Klíny 37 provozní řád, ceník, ze dne , - Směrnice ředitele č. 5/1994 o cenách vstupenek a slevách platných od , ze dne , - Směrnice ředitele č. 7/94 Hospodaření s investičním majetkem a s majetkem neinvestičního charakteru, který je veden v operativní evidenci v NDB, účinnost od , - Dodatek č. 1 ke Směrnici ředitele č. 7/94 o Hospodaření s investičním majetkem ODPISOVÝ PLÁN ke hmotnému a nehmotnému inv. majetku, platný od , - Směrnice č. 10 Systém zpracování účetnictví, platnost od , - Směrnice ředitele č. 14/94 Odpisový plán hmotného a nehmotného investičního majetku, platnost od , 8

9 - Směrnice ředitele č. 2/99 o ostraze hlavní pokladny NDB, účinnost od , - Směrnice ředitele č. 3/2002 ke zřízení finanční kontroly v NDB, účinnost od , - Směrnice ředitele Národního divadla v Brně č. 4/2002 Opatření k zabezpečení výkonu interního auditu, účinnost od , - Dodatek č. 1 ke směrnici ředitele č. 4/2002 doplňující opatření k zabezpečení výkonu interního auditu, účinnost od , - Aktualizovaný dodatek č. 1 ke směrnici ředitele č. 4/2002 doplňující opatření k zabezpečení výkonu interního auditu, účinnost od , - Dodatek č. 2 k směrnici ředitele č. 4/2002 doplňující opatření k zabezpečení výkonu interního auditu, účinnost od , - Směrnice ředitele Národního divadla v Brně č. 6/2002 o realizaci vnitřního kontrolního systému (finanční kontrola), účinnost od , - Směrnice ředitele Národního divadla v Brně č. 7/2002 pro inventarizaci majetku a závazků, ze dne , - Příkaz ředitele č. 12/ inventarizace majetku, účinnost od , - Příkaz ředitele č. 12/2002 dodatek č. 1, ze dne , - Příkaz ředitele č. 12/2002 dodatek č. 2, platnost od , - Příkaz ředitele č. 14/2002 Vydávání čestných a služebních vstupenek na představení v Janáčkově a Mahenově divadle, platnost od , - Příkaz ředitele č.: 2/2003 o evidenci nájemních smluv a archivaci příkazů ředitele a směrnic, účinnost od , - PŘÍKAZ ŘEDITELE č. 3/2003 k provádění výplat odměn na základě smluv o vytvoření a užití uměleckého výkonu, uzavřených mezi Národním divadlem v Brně a zahraničními umělci, účinnost od , - Příkaz ředitele č. 2/2004 o stanovení postupu pro uzavírání vymezených smluv, které jménem Národního divadla v Brně podepisuje ředitel NDB, účinnost Příkaz ředitele č. 5/2004 k provedení směrnice ředitele č. 6/2002 ke zřízení finanční kontroly v Národním divadle v Brně, platnost od , - Doplnění příkazu ředitele č. 5/2004 Vnitřní kontrolní systém správa veřejných příjmů, ze dne , - Doplnění příkazu ředitele č. 5/2004 Vnitřní kontrolní systém, platnost od , - Doplnění příkazu ředitele č. 5/2004 Vnitřní kontrolní systém, platnost od , - Úprava příkazu ředitele 5/2004, platnost od , - Doplnění příkazu ředitele č. 5/2004 Vnitřní kontrolní systém, platnost od , - Příkaz ředitele č. 1/2005 Organizační řád NDB, účinnost od , - Příkaz ředitele č. 2/2005 o stanovení postupu pro uzavírání smluv v Národním divadle v Brně, účinnost od , - Dodatek č. 1 k příkazu ředitele č. 2/2005, účinnost od , - Příkaz ředitele č. 10/2005 Směrnice pro zadávání zakázek ze dne , - Příkaz ředitele č. 10/2005 dodatek č. 1 ze dne , - ZÁSADY PRO POUŽÍVÁNÍ PROSTŘEDKŮ FKSP DLE VYHLÁŠKY Č. 114/2002, účinnost od , - Příkaz ředitele č. 11/2005 k ročním limitům ze dne , - Dodatek č. 1 K Příkazu ředitele č. 11/2005 k ročním limitům ze dne , - Dodatek k Příkazu ředitele č. 11/2005 k ročním limitům ze dne , - Příkaz ředitele Národního divadla v Brně č. 13/2005 Jmenování pracovních komisí, jmenování odborníků pro posouzení návrhů na vyřazení majetku, účinnost od , - Příkaz ředitele č. 13/2005 dodatek č. 1, účinnost od , 9

10 - Směrnice ředitele č. 2/2006 o pokladní službě NDB, účinnost od , - Příkaz ředitele č. 2/2006 Spisový a skartační řád, platnost od , - Příkaz ředitele č. 5/2006 jmenování hlavní inventarizační komise a upravení postupu při provádění inventarizace majetku a závazků NDB pro rok 2006, účinnost od , - Příkaz ředitele č. 7/2006 Harmonogram předání účetních dokladů a jiných účetních dokladů je nahrazujících, k zajištění účetní závěrky roku 2006, ze dne , - Směrnice ředitele č. 2/2007 Ubytovna Brno, Klíny 37 provozní řád, ceník, platnost od , - Dodatek č. 1 ke směrnici ředitele č. 2/2007, platnost od , - ZÁSADY PRO POUŽÍVÁNÍ PROSTŘEDKŮ FKSP DLE VYHLÁŠKY Č. 114/2002, účinnost od , - Pokyn ředitele č. 1/2007 o nakládání s majetkem NDB, účinnost od , - Příkaz ředitele č. 4/2007 o stanovení postupu pro uzavírání smluv v Národním divadle v Brně, účinnost od , - Příkaz ředitele č. 9/2007 úsporná opatření za účelem dodržení stanoveného limitu mzdových prostředků na rok 2007, účinnost od , - Příkaz ředitele č. 10/2007 jmenování hlavní inventarizační komise a upravení postupu při provádění inventarizace majetku a závazků NDB pro rok 2007, účinnost od , - Příkaz ředitele č. 15/2007 Harmonogram předání účetních dokladů a jiných účetních dokladů je nahrazujících, k zajištění účetní závěrky roku 2007, ze dne , - Příkaz ředitele č. 17/2007 Postup při změnách a rušení představení, platnost od , - METODICKÝ POKYN ŘEDITELE k uzavírání smluv rámci doplňkové činnosti NDB ze dne , - Směrnice ředitele č. 2/2008 pro zadávání veřejných zakázek, ze dne , - Příkaz ředitele č. 2/2008 Postup procesu přípravy a realizace dramaturgického plánu NDB, platnost od , - Příkaz ředitele č. 3/2008 o stanovení postupu pro uzavírání smluv v Národním divadle Brno, příspěvková organizace, účinnost od , - ORGANIZAČNÍ ŘÁD NÁRODNÍHO DIVADLA BRNO, účinnost od Příkaz ředitele č. 7/2008 jmenování hlavní inventarizační komise a úprava postupu při provádění inventarizace majetku a závazků NDB pro rok 2008, účinnost od , - Příkaz ředitele č. 11/2008 Harmonogram předání účetních dokladů a jiných účetních dokladů je nahrazujících, k zajištění účetní závěrky roku 2008, ze dne , - Směrnice ředitele č. 3/2009 Byty NDB na ulici Kobližná ceník, platnost od , - Dodatek č. 1 ke směrnici ředitele č. 3/2009, platnost od , - Směrnice ředitele NDB č. 4/2009 o zadávání veřejných zakázek, účinnost od , - Směrnice ředitele č. 6/2009 o provádění finanční kontroly v podmínkách Národního divadla Brno, příspěvková organizace, účinnost od , - Směrnice ředitele č. 7/2009 O účetnictví, účinnost od , - Příloha ke směrnici ředitele č. 7/2009 o účetnictví Odpisový plán NDB, účinnost od , - Příkaz ředitele č. 4/2009 upravující náležitosti přijatých faktur v NDB, účinnost od , 10

11 - Příkaz ředitele č. 8/2009 o stanovení postupu pro uzavírání smluv v Národním divadle Brno, příspěvková organizace, účinnost od , - Příkaz ředitele č. 10/2009 Realizace vracení vstupného na jednotlivá představení, bez uvedení data, - Příkaz ředitele č. 11/2009 Ceník za užívání divadelních prostor NDB, platnost od , - Příkaz ředitele č. 12/2009 Směrnice pro inventarizaci majetku a závazků, ze dne , - Příkaz ředitele č. 13/2009 Inventarizace majetku a závazků, ze dne , - ORGANIZAČNÍ ŘÁD NÁRODNÍHO DIVADLA BRNO, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE, účinnost od , - Směrnice č. 5/2010 pro zajištění hospodárnosti v oblasti používání služebních mobilních telefonů v NDB, účinnost od , - Příloha ke Směrnici č. 5/2010 pro zajištění hospodárnosti v oblasti používání služebních mobilních telefonů v NDB, účinnost od , - Dodatek č. 10 ke Směrnici č. 5/2002 pro zajištění hospodárnosti v oblasti používání služebních mobilních telefonů v NDB, účinnost od , - Směrnice ředitele NDB č. 6/2010 o zadávání veřejných zakázek, účinnost , - Příkaz ředitele č. 1/2010 Rozhodnutí ředitele Národního divadla Brno o organizační změně, ze dne , - Příkaz ředitele číslo 2/2010 aktualizace příkazů a směrnic, účinnost od , - Příkaz ředitele č. 8/2010 Inventarizace majetku a závazků, účinnost od , - Příkaz ředitele č. 10/2010 Ceník za užívání divadelních prostor NDB, účinnost od , - Příkaz ředitele č. 15/2010 zrušení některých příkazů a směrnic, účinnost od , - Interní směrnice ředitele Národního divadla Brno č. 2/2010 Opatření k zabezpečení výkonu interního auditu (k zákonu č. 320/2001 Sb.), účinnost od , - Příkaz ředitele č. 2/2011 Vydávání čestných a služebních vstupenek na představení v Janáčkově, Mahenově divadle a v Divadle Reduta, účinnost od Popis zjištěných skutečností 3.1 Zachování rozpočtové kázně, účelnost a hospodárnost vynakládaných finančních prostředků Finanční hospodaření Usnesením RMB na R4/060. schůzi, konané dne , bylo uloženo ředitelům příspěvkových organizací řídit se Zásadami vztahu orgánů statutárního města Brna k příspěvkovým organizacím. Dle přílohy č. 1 Zásad vztahu orgánů statutárního města Brna k příspěvkovým organizacím se hospodaření příspěvkových organizací řídí ročním finančním plánem nákladů a výnosů, plánem tvorby a čerpání peněžních fondů, schváleným odpisovým plánem a stanoveným způsobem usměrňování prostředků na platy. 11

12 Finanční plán Rok 2006 V roce 2006 byly poskytnuty NDB příspěvek a dotace na provoz v celkové výši tis. Kč, z toho: - příspěvek a dotace na provoz od zřizovatele ve výši tis. Kč, - příspěvek a dotace na provoz ze státního rozpočtu ve výši tis. Kč, - příspěvek a dotace na provoz od Jihomoravského kraje ve výši tis. Kč. Dále NDB v roce 2006 obdrželo od zřizovatele dotaci na investice ve výši 566 tis. Kč na pořízení hudebních nástrojů. Tabulka č. 1: Příspěvek na provoz poskytnutý zřizovatelem v roce 2006 (v tis. Kč) Příspěvek na provoz od zřizovatele v roce 2006 Z4/030. zasedání ZMB konané Schválený finanční vztah k rozpočtu zřizovatele Z4/031. zasedání ZMB konané Zapojení rezervy na úpravu platů zaměstnanců příspěvkových organizací města v souvislosti s nařízením vlády č. 537/2005 Sb. Z4/033. zasedání ZMB konané Zohlednění skutečné výše příjmů z nájemného na základě smluv o nájmu nebytových prostor 107 Z4/033. zasedání ZMB konané Účelový příspěvek ZMB na obnovu kulturní památky Mahelova divadla-na repasi oken 680 Z4/036. zasedání ZMB konané Účelový příspěvek na obnovu kulturní památky- Mahenova divadla na repasi 1 ks okna 70 Z4/033. zasedání ZMB konané Účelová dotace na obnovu kulturní památky z programu regenerace MPR Brno-MD výmalba 786 foyer Z4/034. zasedání ZMB konané Navýšení příspěvku na provoz ZMB na konkrétní účel (příprava operních premiér, opravy a údržba Mahenova a Janáčkova divadla, na provoz divadla Reduta) Z5/002. zasedání ZMB konané Snížení příspěvku na provoz ZMB z důvodu změn ve výši příjmů z nájemních smluv -387 Z5/002. zasedání ZMB konané Snížení příspěvku na provoz ZMB vzhledem ke změně výše odpisů za rok Celkem Tabulka č. 2: Příspěvek a dotace na provoz poskytnuté ze státního rozpočtu v roce 2006 (v tis. Kč) Dotace ze státního rozpočtu v roce 2006 Účelová dotace na Program státní podpory R4/153. schůze RMB konaná profesionálních divadel a profesionálních R4/155. Schůze RMB konaná symfonických orchestrů a pěveckých sborů R4/153. schůze RMB konaná Dotace na projekt TRIALOG 70 R4/153. schůze RMB konaná Dotace na projekt Týden židovské kultury 50 R4/153. schůze RMB konaná Dotace na restaurování výzdoby stěn a stropu foyer MD 786 Celkem Tabulka č. 3: Příspěvek a dotace na provoz poskytnuté z rozpočtu Jihomoravského kraje v roce 2006 (v tis. Kč) Dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje v roce 2006 R4/151. schůze RMB konaná Účelová dotace na realizaci projektu Tanzbrucke R4/155. schůze RMB konaná Dotace na realizaci Festival činoherních divadel TRIALOG

13 R4/155. schůze RMB konaná Účelová dotace na realizaci projektu Opera IDOMENEO 400 R4/155. schůze RMB konaná Účelová dotace na akci Týden židovské kultury 200 Celkem Výsledek hospodaření NDB za rok 2006 je uveden v tabulce č. 4. Tabulka č. 4: Výkaz zisku a ztráty NDB za období 12/2006 (v tis. Kč) Název položky Hlavní činnost Doplňková činnost Náklady celkem , ,61 Výnosy celkem , ,22 Výsledek hospodaření po zdanění , ,61 ZMB na svém Z5/006. zasedání, konaném dne , schválilo vykrytí ztráty NDB ve výši tis. Kč z rozpočtu zřizovatele. Úpravy a změny v ročním finančním plánu Kontrolní skupina provedla v kontrolovaném období kontrolu úprav a změn v ročním finančním plánu NDB. Ke kontrole byly předloženy 3 výkazy Úpravy finančního plánu v roce 2006 (vzor č. 5 k Příloze č. 1 Zásad vztahu orgánů statutárního města Brna k příspěvkovým organizacím) včetně komentáře, schválené ředitelem NDB a zasílané na vědomí odvětvovému odboru. Pokud se jednalo o změny ročního finančního plánu, při kterých je organizace povinna respektovat závazné ukazatele stanovené zřizovatelem, byly tyto změny schváleny ZMB nebo RMB. Nebyly zjištěny nedostatky. Způsob usměrňování prostředků vynakládaných na platy RMB stanovila pro rok 2006 na své R4/140. schůzi, konané dne , způsob usměrňování prostředků vynakládaných na platy pro NDB ve výši tis. Kč. Kontrolní skupina zjistila dle stavů účtu 521 Mzdové náklady a výkazu Plnění finančního plánu příspěvkové organizace k následující údaje: Tabulka č. 5: Výpis z účtu Mzdové náklady k (v Kč) Účet číslo Název účtu Stav účtu k (v Kč) Mzdové náklady , Mzdové náklady zaměstnanců , OON DPP, DPČ , OON autorské honoráře , Mzdové náklady daňové , ,- Provedenou kontrolou bylo zjištěno, že limit přípustného objemu prostředků stanoveného na platy ( tis. Kč) byl dodržen. 13

14 Rok 2007 V roce 2007 byly poskytnuty NDB příspěvek a dotace na provoz vcelkové výši tis. Kč, z toho: - příspěvek a dotace na provoz od zřizovatele ve výši tis. Kč, - příspěvek a dotace na provoz ze státního rozpočtu ve výši tis. Kč, - příspěvek a dotace na provoz od Jihomoravského kraje ve výši tis. Kč. (jiné subjekty). Dále NDB v roce 2007 obdrželo od zřizovatele dotaci na investice ve výši tis. Kč, z toho: tis. Kč na výměnu elektroakustického řetězce, tis. Kč na podlahovou krytinu v baletním sále, tis. Kč na pořízení hudebních nástrojů, tis. Kč na odstranění havarijního stavu jevištních stolů v Janáčkově divadle. Tabulka č. 6: Příspěvek na provoz poskytnutý zřizovatelem v roce 2007 (v tis. Kč) Příspěvek na provoz od zřizovatele v roce 2007 Z5/002. zasedání dne Schválený finanční vztah k rozpočtu zřizovatele Z5/003. zasedání dne Zapojení rezervy rozpočtu ORF na úpravu platů Z5/004. zasedání dne Příspěvek na provoz 560 Z5/004. zasedání dne Příspěvek na provoz z toho úhrady ztráty roku Z5/005. zasedání dne Provedení oprav v objektu Mahenova divadla Z5/005. zasedání dne Repase 7 ks oken II. NP a 7 ks III. NP-pokračování 480 Z5/005. zasedání dne Neinvestiční dotace na obnovu kulturních památek 486 Z5/009. zasedání dne Neinvestiční transfer z důvodu přehodnocení plánovaného objemu majetku a změny výše odpisů majetku Z5/009. zasedání dne Příspěvek na provoz Z5/010. zasedání dne Snížení příspěvku na provoz z důvodu změn ve výši příjmů ze smluv o nájmu nebytových prostor Z5/011. zasedání dne Snížení příspěvku na provoz z důvodu přehodnocení plánovaného objemu majetku a změny výše odpisů majetku Vratka neplněných příjmů z nájmů -361 Celkem Tabulka č. 7: Příspěvek a dotace na provoz poskytnuté ze státního rozpočtu v roce 2007 (v tis. Kč) Dotace ze státního rozpočtu v roce 2007 R5/031. schůze konaná dne Neinvestiční dotace R5/035. schůze konaná dne Realizace projektu Mladé publikum 60 R5/035. schůze konaná dne Program státní podpory profesionálních divadel a stálých profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů R5/036. schůze konaná dne Obnova interiéru Mahenova divadla 486 Celkem

15 Tabulka č. 8: Příspěvek a dotace na provoz poskytnuté z rozpočtu Jihomoravského kraje v roce 2007 (v tis. Kč) Dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje v roce 2007 Mladé publikum-janáčkova opera dětem a mládeži 50 R5/036. schůze konaná dne Činoherní inscenace Tajemství pralesa aneb 800 mil po Amazonce 300 Realizace operního představení Boris Godunov 800 Festival činoherních divadel TRIALOG 200 Baletní představení Spartakus 700 Celkem Výsledek hospodaření NDB za rok 2007 je uveden v tabulce č. 9. Tabulka č. 9: Výkaz zisku a ztráty NDB za období 12/2007 (v tis. Kč) Název položky Hlavní činnost Doplňková činnost Náklady celkem , ,23 Výnosy celkem , ,23 Výsledek hospodaření po zdanění 981, ,00 Úpravy a změny v ročním finančním plánu Kontrolní skupina provedla v kontrolovaném období kontrolu úprav a změn v ročním finančním plánu NDB. Ke kontrole byly předloženy výkazy Úpravy finančního plánu v roce 2007 (vzor č. 5 k Příloze č. 1 Zásad vztahu orgánů statutárního města Brna k příspěvkovým organizacím) včetně komentáře, schválené ředitelem NDB a zasílané na vědomí odvětvovému odboru. Pokud se jednalo o změny ročního finančního plánu, při kterých je organizace povinna respektovat závazné ukazatele stanovené zřizovatelem, byly tyto změny schváleny ZMB nebo RMB. Nebyly zjištěny nedostatky. Způsob usměrňování prostředků vynakládaných na platy RMB stanovila pro rok 2007 na své R5/018. schůzi, konané dne , způsob usměrňování prostředků vynakládaných na platy pro NDB ve výši tis. Kč. Kontrolní skupina zjistila dle stavů účtu 521 Mzdové náklady a výkazu Plnění finančního plánu příspěvkové organizace k následující údaje: Tabulka č. 10: Výpis z účtu Mzdové náklady k (v Kč) Účet číslo Název účtu Stav účtu k (v Kč) Mzdové náklady , Mzdové náklady zaměstnanců , OON DPP, DPČ , OON autorské honoráře , Mzdové náklady daňové , ,- Provedenou kontrolou bylo zjištěno, že limit přípustného objemu prostředků stanoveného na platy ( tis. Kč) byl dodržen. 15

16 Rok 2008 V roce 2008 byly poskytnuty NDB příspěvek a dotace na provoz vcelkové výši tis. Kč, z toho - příspěvek a dotace na provoz od zřizovatele ve výši tis. Kč, - příspěvek a dotace na provoz ze státního rozpočtu ve výši tis. Kč, - příspěvek a dotace na provoz od Jihomoravského kraje ve výši tis. Kč (jiné subjekty). Dále byla zřizovatelem vroce 2008 schválena dotace na investice NDB ve výši tis. Kč, z toho tis. Kč na hudební nástroje, tis. Kč na obnovu jevištních stolů v Janáčkově divadle, tis. Kč na sadu profesionálních mikroportů do Mahenova divadla, tis. Kč na baletní podlahu do Mahenova divadla, tis. Kč na soupravu světel pro Mahenovo divadlo, tis. Kč na repasi čalouněných židlí Mahenova divadla. Tabulka č. 11: Příspěvek na provoz poskytnutý zřizovatelem v roce 2008 (v tis. Kč) Příspěvek na provoz od zřizovatele v roce 2008 Z5/011. zasedání ZMB konané Schválený finanční vztah k rozpočtu zřizovatele Z5/014. zasedání ZMB konané Snížení příspěvku na provoz přehodnocení plánovaného objemu majetku a změny výše odpisů Z5/014. zasedání ZMB konané Repase oken Mahenova divadla 900 Podíl ke státní dotaci na obnovu kulturní památky z Programu regenerace MPR Brno-Mahenovo divadlorestaurování vstupního foyeru Z5/021. zasedání ZMB konané Přehodnocení plánovaného objemu majetku a změny výše odpisů Změny ve výši příjmů ze smluv o nájmu nebytových prostor Z5/021. zasedání ZMB konané ve svěřených objektech v návaznosti na plnění plánovaných příjmů Celkem Tabulka č. 12: Příspěvek a dotace na provoz poskytnuté ze státního rozpočtu v roce 2008 (v tis. Kč) R5/073. schůze RMB konaná R5/076. schůze RMB konaná Dotace ze státního rozpočtu v roce 2008 Účelová dotace Program státní podpory profesionálních divadel a profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů R5/088. schůze RMB konaná Dotace na koncerty Janáček R5/073. schůze RMB konaná Účelově určená dotace z Programu regenerace MPR na obnovu kulturní památky Mahenova divadla na restaurování vstupního foyeru 452 R5/091. schůze RMB konaná Dotace na Činoherní festival REDFEST 150 R5/091. schůze RMB konaná Dotace na realizaci festivalu Janáček Celkem

17 Tabulka č. 13: Příspěvek a dotace na provoz poskytnuté z rozpočtu Jihomoravského kraje v roce 2008 (v tis. Kč) Dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje v roce 2008 R5/080. schůze RMB konaná Účelová dotace v rámci festivalu Janáček Brno R5/080. schůze RMB konaná Finanční podpora na realizaci operní premiéry Gianni Schicchi 100 R5/080. schůze RMB konaná Finanční podpora na činoherní festivaly Trialog a Redfest 100 R5/080. schůze RMB konaná Finanční podpora na NDB dětem a mládeži 100 R5/084. schůze RMB konaná Finanční podpora na publikaci Jubilanti činohry Národního divadla Brno R5/091. schůze RMB konaná Finanční podpora na hudební drama Tajemství Zlatého Draka 50 Celkem Výsledek hospodaření NDB za rok 2008 je uveden v tabulce č. 14. Tabulka č. 14: Výkaz zisku a ztráty NDB za období 12/2008 (v tis. Kč) Název položky Hlavní činnost Doplňková činnost Náklady celkem , ,06 Výnosy celkem , ,72 Výsledek hospodaření po zdanění , ,34 Úpravy a změny v ročním finančním plánu Kontrolní skupina provedla v kontrolovaném období kontrolu úprav a změn v ročním finančním plánu NDB. Ke kontrole bylo předloženo celkem 5 ks výkazů Úpravy finančního plánu v roce 2008 (vzor č. 5 k Příloze č. 1 Zásad vztahu orgánů statutárního města Brna k příspěvkovým organizacím) včetně komentáře, schválených ředitelem NDB a zasílaných na vědomí odvětvovému odboru. Pokud se jednalo o změny ročního finančního plánu, při kterých je organizace povinna respektovat závazné ukazatele stanovené zřizovatelem, byly tyto změny schváleny ZMB nebo RMB. Nebyly zjištěny nedostatky. Způsob usměrňování prostředků vynakládaných na platy RMB stanovila pro rok 2008 na své R5/063. schůzi, konané dne , způsob usměrňování prostředků vynakládaných na platy pro NDB ve výši tis. Kč. RMB na své R5/091. schůzi, konané dne , schválila změnu stanoveného objemu prostředků na platy pro rok 2008, mimo jiné, u NDB ve výši tis. Kč. Kontrolní skupina zjistila dle stavů účtu 521 Mzdové náklady a výkazu Plnění finančního plánu příspěvkové organizace k následující údaje: Tabulka č. 15: Výpis z účtu Mzdové náklady k (v Kč) Číslo účtu Název účtu Stav účtu k (v Kč) Mzdové náklady , Mzdové náklady zaměstnanců , OON DPP, DPČ , OON autorské honoráře , Mzdové náklady daňové , ,- 17

18 Provedenou kontrolou bylo zjištěno, že limit přípustného objemu prostředků stanoveného na platy ( tis. Kč) byl dodržen. Rok 2009 V roce 2009 byly poskytnuty NDB příspěvek a dotace na provoz vcelkové výši tis. Kč, z toho: - příspěvek a dotace na provoz od zřizovatele ve výši tis. Kč, - příspěvek a dotace na provoz ze státního rozpočtu ve výši tis. Kč, - příspěvek a dotace na provoz od Jihomoravského kraje ve výši 930 tis. Kč (jiné subjekty). Dále NDB v roce 2009 obdrželo od zřizovatele dotaci na investice ve výši 407 tis. Kč (resp. 406,6 tis. Kč), z toho: - 70,6 tis. Kč na mříže na okna v přízemí, objekt Dvořákova 11, tis. Kč na mříž na vstupní dveře do skladu hudebnin, mříže na okna z prostoru skladu hudebního archivu, vizuální zabezpečení dvorního traktu (osazení kamer monitorovacího systému), v prostoru dvorního traktu instalace čidel reagující na pohyb, mříže na okna v přízemí, objekt Rooseveltova 13, tis. Kč na meziokenní mříže technického zázemí v přízemí orientovaná do ulice Za divadlem, vizuální zabezpečení chodeb vpřízemí a prostoru ve foyer (osazení dalších kamer monitorovacího systému), objekt Mahenovo divadlo. Tabulka č. 16: Příspěvek na provoz poskytnutý zřizovatelem v roce 2009 (v tis. Kč) Příspěvek na provoz od zřizovatele v roce 2009 Z5/021. zasedání ZMB konané Schválený finanční vztah k rozpočtu zřizovatele Účelově určený finanční podíl ke státní dotaci na Z5/024. zasedání ZMB konané obnovu kulturní památky z Programu regenerace MPR Brno Mahelova divadla v Brně na restaurování vstupního foyeru Z5/024. zasedání ZMB konané Účelový příspěvek na obnovu kulturní památky Mahenova divadla v Brně na repasi dveří a svítidel 300 Z5/025. zasedání ZMB konané Navýšení příspěvku na provoz na platy zaměstnanců v pracovním poměru a povinné pojistné na sociální zabezpečení a veřejné zdravotní pojištění Z5/025. zasedání ZMB konané Navýšení příjmů z nájemného 8 Z5/027. zasedání ZMB konané Příspěvek na provoz z důvodu dopadu legislativních změn v odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě Z5/027. zasedání ZMB konané Neinvestiční příspěvek na mzdové náklady tajemníka a asistenta festivalu Janáček Brno 2010 a Z5/030. zasedání ZMB konané Snížení příspěvku zřizovatele na činnost z důvodu přehodnocení plánovaného objemu majetku a změny výše odpisů Z5/030. zasedání ZMB konané Snížení příspěvku zřizovatele na činnost z důvodu změn ve výši příjmů ze smluv o nájmu nebytových prostor Celkem Tabulka č. 17: Příspěvek a dotace na provoz poskytnuté ze státního rozpočtu v roce 2009 (v tis. Kč) Dotace ze státního rozpočtu v roce 2009 R5/114. schůze RMB konaná Účelová dotace na vlastní uměleckou činnost R5/117. schůze RMB konaná Účelová dotace na vlastní uměleckou činnost R5/118. schůze RMB konaná Dotace na restaurování vstupního foyeru Mahenova divadla Celkem

19 Tabulka č. 18: Příspěvek a dotace na provoz poskytnuté z rozpočtu Jihomoravského kraje v roce 2009 (v tis. Kč) Dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje v roce 2009 R5/117. schůze RMB konaná Neinvestiční dotace na Festival činoherních divadel Trialog R5/117. schůze RMB konaná Neinvestiční dotace na balet Coppélie z Montmartru 250 R5/117. schůze RMB konaná Neinvestiční dotace na operu Madam Butterfly 250 R5/124. schůze RMB konaná Neinvestiční dotace na publikaci Jubilanti Činohry NDB R5/126. schůze RMB konaná Neinvestiční dotace na projekt Okamžik pro jahodová ústa - balet 50 Celkem 930 Výsledek hospodaření NDB za rok 2009 je uveden v tabulce č. 19. Tabulka č. 19: Výkaz zisku a ztráty NDB sestavený k (v tis. Kč) Název položky Hlavní činnost Doplňková činnost Náklady celkem , ,09 Výnosy celkem , ,06 Výsledek hospodaření po zdanění , ,97 Úpravy a změny v ročním finančním plánu Kontrolní skupina provedla v kontrolovaném období kontrolu úprav a změn v ročním finančním plánu NDB. Ke kontrole bylo předloženo celkem 6 ks výkazů Úpravy finančního plánu v roce 2009 (vzor č. 5 k Příloze č. 1 Zásad vztahu orgánů statutárního města Brna k příspěvkovým organizacím) včetně komentáře, schválených ředitelem NDB azasílaných na vědomí odvětvovému odboru. Pokud se jednalo o změny ročního finančního plánu, při kterých je organizace povinna respektovat závazné ukazatele stanovené zřizovatelem, byly tyto změny schváleny ZMB nebo RMB. Nebyly zjištěny nedostatky. Způsob usměrňování prostředků vynakládaných na platy RMB stanovila pro rok 2009 na své R5/103. schůzi, konané dne , způsob usměrňování prostředků vynakládaných na platy pro NDB ve výši tis. Kč. ZMB na své Z5/027. zasedání, konaném , schválilo zvýšení stanoveného objemu prostředků na platy pro rok 2009 v souvislosti s legislativními změnami odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě, mimo jiné, u NDB o tis. Kč. RMB stanovila na své R5/120. schůzi, konané dne , změnu usměrňování prostředků na platy pro rok 2009, mimo jiné, u NDB na částku tis. Kč. Kontrolní skupina zjistila dle stavů účtu 521 Mzdové náklady a výkazu Plnění finančního plánu příspěvkové organizace k následující údaje: 19

20 Tabulka č. 20: Výpis z účtu Mzdové náklady k (v Kč) Číslo účtu Název účtu Stav účtu k (v Kč) Mzdové náklady , Mzdové náklady zaměstnanců , OON DPP, DPČ , OON autorské honoráře , Mzdové náklady daňové , OON autorské honoráře daňové , ,- Provedenou kontrolou bylo zjištěno, že limit přípustného objemu prostředků stanoveného na platy byl dodržen ( tis. Kč). Rok 2010 V roce 2010 byly poskytnuty NDB transfery na provoz v celkové výši tis. Kč, z toho: - příspěvek a dotace na provoz od zřizovatele ve výši tis. Kč, - příspěvek a dotace na provoz ze státního rozpočtu ve výši tis. Kč, - příspěvek a dotace na provoz od Jihomoravského kraje ve výši tis. Kč (jiné subjekty). V roce 2010 NDB neobdrželo od zřizovatele transfery na investice. Tabulka č. 21: Transfery na provoz poskytnuté zřizovatelem v roce 2010 (v tis. Kč) Z5/030. zasedání ZMB konané Z5/033. zasedání ZMB konané Z5/033. zasedání ZMB konané Z5/033. zasedání ZMB konané Z5/033. zasedání ZMB konané Z5/034. zasedání ZMB konané Z5/037. zasedání ZMB konané Z5/037. zasedání ZMB konané Z6/002. zasedání ZMB konané Z6/002. zasedání ZMB konané Transfery na provoz od zřizovatele v roce 2010 Schválený finanční vztah k rozpočtu zřizovatele Navýšení příspěvku na provoz ke krytí mzdových a sociálních nákladů Navýšení příspěvku na provoz za účelem finančního pokrytí nákladů spojených s pořádáním koncertu v rámci 150 španělského předsednictví EU Dotace na obnovu kulturních památek repase dveří do 95 lóží v II. NP Mahenova divadla Dotace na obnovu kulturních památek pokračování obnovy umělecké výzdoby interiérů reprezentačních 700 prostor Mahenova divadla Navýšení příspěvku na provoz spočívající v zapojení finančních prostředků z roku 2009 v rámci finančního 104 vypořádání účelových fondů a rozpočtu provozních výdajů města Brna Dotace na obnovu kulturních památek II. etapa repase 300 dveří do lóží v II. NP Mahenova divadla Dotace na obnovu kulturních památek II. etapa pokračování obnovy umělecké výzdoby interiérů 75 reprezentačních prostor Mahenova divadla Neinvestiční příspěvek z důvodu přehodnocení plánovaného objemu majetku a změny výše odpisů 207 majetku u příspěvkových organizací v oblasti kultury Neinvestiční příspěvek z důvodu změn ve výši příjmů ze smluv o nájmu nebytových prostor v objektech předaných příspěvkovým organizacím k hospodaření v návaznosti na plnění plánovaných příjmů na rok 2010 Celkem

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0007/11/Hir Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 5.9.2011 a 25.1.2012

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malenovice, IČ 00576964 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malenovice, IČ 00576964 za rok 2014 Elektronický podpis - 14.5.2015 KUMSX01HTO64 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Eva Hubinková Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary - Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření rok 2008 Územní samosprávný

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Staré Město, IČ 00576948 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Staré Město, IČ 00576948 za rok 2014 Elektronický podpis - 3.4.2015 KUMSX01H9R1G Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Miroslava Šlégrová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 11.8.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ TEL: +420 602 157 517 E-MAIL: INFO@ADU.CZ WWW.ADU.CZ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Písečná, IČ 70632430 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Písečná, IČ 70632430 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01HBL9S Čj.: MSK 42954/2015 Sp. zn.: KON/16907/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Jiří Urbánek Telefon:

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Žermanice, IC 00494259 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Žermanice, IC 00494259 za rok 2012 , v KRAJSKY URAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava k U M $ x II I fi' I Q V lt Čj.: MSK 18209/2013 Sp. zn.: Vyřl/uje: Teleron: Fax: E-mail: Datum: KON/12991/2012/Sam

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hrádek, IČ 00535958 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hrádek, IČ 00535958 za rok 2014 Elektronický podpis - 23.3.2015 KUMSX01H6PT1 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Eliška Švaňová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 22.9.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Zpráva. Základní školy Plavy

Zpráva. Základní školy Plavy Zpráva o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ve smyslu 13 odst.1 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) s odkazem na

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

Vysoké Veselí, okres Jičín. Zřizovatel: Město Vysoké Veselí. tel.: (+420) 604 245 450 IČ: 25873440 DIČ: CZ25873440 Libina 190 PSČ 788 05

Vysoké Veselí, okres Jičín. Zřizovatel: Město Vysoké Veselí. tel.: (+420) 604 245 450 IČ: 25873440 DIČ: CZ25873440 Libina 190 PSČ 788 05 Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ve smyslu 13 odst. 1 zákona č. 320/ 2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) s odkazem

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Strahovice, IČ 00534668 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Strahovice, IČ 00534668 za rok 2014 Elektronický podpis - 6.2.2015 KUMSX01GCL76 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Mojmír Románek, DiS. Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Z p r á v a n e z á v i s l é h o a u d i t o r a

Z p r á v a n e z á v i s l é h o a u d i t o r a Ev. č. 585/06 Z p r á v a n e z á v i s l é h o a u d i t o r a o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2006 města Krnov Příjemce zprávy: Renata Ramazanová, starostka Název a sídlo územního samosprávného

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření OL AUDITING, s. r. o. tř. Svobody 956/31, 772 00 Olomouc oprávnění Komory auditorů č. 286 zápis do OR vedeném KS v Ostravě, tel., fax: 587420338 odd. C, vložka 17744 e-mail: ol_auditing@mybox.cz Zpráva

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Svatoňovice, IČ 00849979 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Svatoňovice, IČ 00849979 za rok 2014 Elektronický podpis - 30.3.2015 KUMSX01H9UZ5 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Blanka Gábová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 1.8.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Královéhradecký inspektorát PROTOKOL. Základní škola Kostelec nad Orlicí

Královéhradecký inspektorát PROTOKOL. Základní škola Kostelec nad Orlicí Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát PROTOKOL čj. ČŠI-967/07-09 o veřejnosprávní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Směrnice č. 2/2012 o oběhu účetních dokladů

Směrnice č. 2/2012 o oběhu účetních dokladů Obec : Dubenec IČ : 00277801 Směrnici zpracoval(a): Jana Baxová, účetní obce Směrnici schválil(a): Jaroslav Huňat, Starosta obce Datum zpracování : Směrnice nabývá platnosti: dnem podpisu Směrnice nabývá

Více

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku Platnost k 01.06.2015 09:19:23 Obchodní firma: HLZ a.s. Sídlo: Vysokovská 1280/37, 193 00, Praha - Horní Počernice Identifikační číslo osoby: 29256577 Datum

Více

Základní škola a Mateřská škola, Rychnov u Jablonce nad Nisou, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola, Rychnov u Jablonce nad Nisou, příspěvková organizace 4.09.a Město Rychnov u Jablonce nad Nisou, IČ 00262552, se sídlem Husova 490, Rychnov u Jablonce nad Nisou vydává na základě usnesení ZM č... konaného dne. podle 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000

Více

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava Čj.: MSK 55726/2012 Sp. zn.: Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: Datum: KON/27349/20 ll/smy 113.1 V10 Mojmír

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Slezské Pavlovice, IČ 00576093 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Slezské Pavlovice, IČ 00576093 za rok 2014 Elektronický podpis - 18.2.2015 KUMSX01GP2L8 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Eliška Švaňová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 22.9.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hladké Životice, IČ 00848468 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hladké Životice, IČ 00848468 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01HR6SA Čj.: MSK 57328/2015 Sp. zn.: KON/17701/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Bc. Jana Breuerová Telefon:

Více

Zpráva auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření a účetní závěrky. Městská část Praha - Zbraslav. za období od 1.1.2006 do 31.12.

Zpráva auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření a účetní závěrky. Městská část Praha - Zbraslav. za období od 1.1.2006 do 31.12. Zpráva auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření a účetní závěrky Městské části Praha - Zbraslav za období od 1.1.2006 do 31.12.2006 Zpráva byla vypracována v souladu se zákonem č. 254/2000 Sb., o

Více

Zpracovala: Ing. Eva Neužilová, auditorka, č. oprávnění 1338

Zpracovala: Ing. Eva Neužilová, auditorka, č. oprávnění 1338 Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 1304/2015/KUUK PH/Dobříň/2014 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Závada, IČ 00635553 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Závada, IČ 00635553 za rok 2014 Elektronický podpis - 12.3.2015 KUMSX01H1965 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Jiří Urbánek Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 15.8.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Příbora za rok 2013.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Příbora za rok 2013. Město Příbor Městský úřad Příbor, náměstí Sigmunda Freuda 19, 742 58 Příbor Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Příbora za rok 2013. Zastupitelstvo města projednalo na svém 31. zasedání dne

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Koclířov, IČ: 00276839 za rok 2010

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Koclířov, IČ: 00276839 za rok 2010 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Finanční odbor Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Koclířov, IČ: 00276839 za rok 2010 Přezkoumání se uskutečnilo 7.10.2010 10.2.2011 ve dnech: na základě zákona

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí regionu Novojičínska, IČ: 71240357 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí regionu Novojičínska, IČ: 71240357 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01GPHU2 Čj.: MSK 23975/2015 Sp. zn.: KON/14448/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Martin Hajduk Telefon:

Více

PKM Audit & Tax s. r. o., U Tvrze 38, 108 00 Praha 10, č. oprávnění KA ČR 455, auditor ing. Václava Pekařová č. oprávnění KAČR 520

PKM Audit & Tax s. r. o., U Tvrze 38, 108 00 Praha 10, č. oprávnění KA ČR 455, auditor ing. Václava Pekařová č. oprávnění KAČR 520 Zpráva nezávislého auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření za rok 2014 pro Obec Tuřany se sídlem Tuřany čp. 10 273 79 Tuřany IČO: 00234222 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č.

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01GC0IQ Čj.: MSK 11677/2015 Sp. zn.: KON/3390/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Miroslava Šlégrová

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Pazderna, IČ 00577073 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Pazderna, IČ 00577073 za rok 2014 Elektronický podpis - 24.4.2015 KUMSX01HJOGC Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Anna Dardová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ TEL: +420 602 157 517 E-MAIL: INFO@ADU.CZ WWW.ADU.CZ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského

Více

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Smilovice, IČ 00576905 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Smilovice, IČ 00576905 za rok 2014 Elektronický podpis - 24.4.2015 KUMSX01HJO7L Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Anna Dardová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Vysoká Srbská, IČ: 00273228 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Bystré, IČ: 00274763 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Řeka, IČ 00576891 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Řeka, IČ 00576891 za rok 2014 Elektronický podpis - 11.5.2015 KUMSX01HRR RC Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Mojmír Románek, DiS. Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/44630/2012/KŘ-K/7433 Č.j.

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/44630/2012/KŘ-K/7433 Č.j. . CI o~ ~o,::) ::x: '1.0.1..-.. >~-T ~ -"I -.J - :,:). O Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/44630/2012/KŘ-K/7433 Č.j.: KUOK 19125/2013 Počet stejnopisů:

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ. Sdružení obcí Sedlčanska

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ. Sdružení obcí Sedlčanska ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších

Více

Skutečné příjmy a výdaje v roce 2011

Skutečné příjmy a výdaje v roce 2011 Závěrečný účet obce Rakvice za rok 2011 Závěrečný účet obce Rakvice za rok 2010 byl zpracován dle 17 zákona č. 250/2000 Sb. ve znění zákona č. 477/2008 Sb. Zastupitelstvo obce Rakvice schválilo rozpočet

Více

IDošlo: JI /61/ IEvid.č. h

IDošlo: JI /61/ IEvid.č. h KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ EKONOMICKÝ ODBOR ODD~LENí PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENi OBcí č.j.: KUJCK 18646/2010 OEKO-PŘ j 0)6b~ec~D5oOiuKdffile~b;Vy----S:m]1'1~~.2 IObecní úřad Doudleby IDošlo: JI /61/

Více

Zpracovala : Ing.Eva Neužilová, auditorka, č.osvědčení 1338

Zpracovala : Ing.Eva Neužilová, auditorka, č.osvědčení 1338 Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Dodatek č. 2 ke zřizovací listině ze dne 11.12.2000

Dodatek č. 2 ke zřizovací listině ze dne 11.12.2000 Dodatek č. 2 ke zřizovací listině ze dne 11.12.2000 Zastupitelstvo města Jičína schválilo na svém 21. zasedání dne 19.10.2009 s účinností od 1.11.2009 změnu čl. V-VII zřizovací listiny Základní umělecké

Více

Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2007

Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2007 Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2007 Na jaře tohoto roku měla premiéru inscenace podle kultovního komiksu Františka Skály Velké putování Vlase a Brady, v režii Apoleny Vynohradnykové. Získání význačného

Více

Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace

Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje

Krajský úřad Olomouckého kraje Krajský úřad Olomouckého kraje SpZn.: KÚOK/54423/2013/KŘ-K/7152 Č.j.: KU OK 9128/2014 Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Počet stejnopisů: 2 Počet stran: 7 Přílohy: O Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

města Ostrov za období roku 2013

města Ostrov za období roku 2013 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52,

Více

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 odbor kontroly Ústí nad Labem JID: Jednací čislo.: 1552/2013/KUUK 504/KON/2012 Stejnopis Č. 1 ZPRÁVA O výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 2267/2014/KUUK 274/KON/2013 Stejnopis č. 2 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Urbanice, IČ: 00580490 za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Urbanice, IČ: 00580490 za rok 2011 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Finanční odbor Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Urbanice, IČ: 00580490 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 8.9.2011 24.1.2012 na základě zákona č.

Více

Zpráva č. 102/2014/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota, IČ: 75104181 za rok 2014

Zpráva č. 102/2014/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota, IČ: 75104181 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota Dolní Lhota 129 763 23 Dolní Lhota datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 13. března 2015 Ing.

Více

Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha-západ. ČLI Označení zřizovatele.. ČL II Název organizace. Či. iii Sídlo organizace

Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha-západ. ČLI Označení zřizovatele.. ČL II Název organizace. Či. iii Sídlo organizace Zastupitelstvo Obce Psáry vydává na základě ustanovení *84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/200 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, podle ustanovení *8 odst. 1 zákona č. 561/2004

Více

Zpráva č. 10/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dešná, IČ: 00568520 za rok 2011

Zpráva č. 10/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dešná, IČ: 00568520 za rok 2011 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Dešná Dešná 88 763 15 Slušovice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 20.4.2012 Ing. Vít Sušila KUZL 490/2012 KUSP 490/2012 KŘ Zpráva

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE B/ VYHODNOCENÍ

Více

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------- společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

V N I T ŘNÍ O R G A N I Z A Č N Í č.5 S M Ě R N I C E. Obecní úřad Stará Huť Karla Čapka 430, 262 02 Stará Huť. Směrnice pro vedení účetnictví

V N I T ŘNÍ O R G A N I Z A Č N Í č.5 S M Ě R N I C E. Obecní úřad Stará Huť Karla Čapka 430, 262 02 Stará Huť. Směrnice pro vedení účetnictví Obecní úřad Stará Huť Karla Čapka 430, 262 02 Stará Huť V N I T ŘNÍ O R G A N I Z A Č N Í č.5 S M Ě R N I C E Směrnice pro vedení účetnictví Touto organizační směrnicí se stanovují základní pravidla pro

Více

mění a vydává ji v úplném znění

mění a vydává ji v úplném znění Z Ř I Z O V A C Í L I S T I N A Zastupitelstvo obce Dolní Dobrouč usnesením č. 12 ze dne 27. 10. 2009, podle 178 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ TEL: +420 602 157 517 E-MAIL: INFO@ADU.CZ WWW.ADU.CZ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského

Více

Zpráva č. 68/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Petrůvka, IČ: 68731957 za rok 2011

Zpráva č. 68/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Petrůvka, IČ: 68731957 za rok 2011 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Petrůvka Petrůvka 90 763 21 Slavičín 1 datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 28.5.2012 Ing. Vít Sušila KUZL 879/2012 KUSP 879/2012 KŘ

Více

Auditor odpovědný za přezkoumání: Ing. Jan Svoboda (osvědčení KAČR č. 433).

Auditor odpovědný za přezkoumání: Ing. Jan Svoboda (osvědčení KAČR č. 433). Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce Močovice za rok 2014 (podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí)

Více

Zpráva č. 11/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dešná, IČ: 00568520 za rok 2012

Zpráva č. 11/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dešná, IČ: 00568520 za rok 2012 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Dešná Dešná 88 763 15 Slušovice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 25.4.2013 Ing. Vít Sušila KUZL 321/2012 KUSP 321/2013 KŘ Zpráva

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 189/2014/KUUK 201/KON/2013 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec Chotiněves,

Více

06/15 Hospodaření Kanceláře Veřejného ochránce práv s majetkem státu a prostředky státního rozpočtu

06/15 Hospodaření Kanceláře Veřejného ochránce práv s majetkem státu a prostředky státního rozpočtu Částka 4 Věstník Nejvyššího kontrolního úřadu 2006 Strana 509 06/15 Hospodaření Kanceláře Veřejného ochránce práv s majetkem státu a prostředky státního rozpočtu Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Miskovice za rok 2008

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Miskovice za rok 2008 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Miskovice za rok 2008 (podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí)

Více

Větrušice 14, 250 67 Klecany. zastupitelstvo obce Větrušice, zastoupené starostkou, paní Petrou Šefčíkovou

Větrušice 14, 250 67 Klecany. zastupitelstvo obce Větrušice, zastoupené starostkou, paní Petrou Šefčíkovou Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Město Česká Skalice S M Ě R N I C E RADY MĚSTA ČESKÁ SKALICE č.4/2004 ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - 1 - l. Úvod 1.1. Pro výkon vybraných činností, které jsou zpravidla neziskové a jejichž obsah, struktura

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hodslavice, IČ 00297917 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hodslavice, IČ 00297917 za rok 2014 Elektronický podpis - 13.2.2015 KUMSX01GJUD2 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Eva Hubinková Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 2871/2012/KÚÚK 322/KON/2012 Stejnopis č. 2Na pozemku p.p. 594/5 v k.ú. Dušníky 1. ZPRÁVA o

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát PROTOKOL O KONTROLE Čj. ČŠIH-106/14-H Kontrola dodržování právních předpisů a veřejnosprávní kontrola podle 174 odst. 2 písm. d) a e) zákona č. 561/2004

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Přepychy, IČ: 00274127 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Přepychy, IČ: 00274127 za rok 2012 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Přepychy, IČ: 00274127 za rok 2012 Přezkoumání 7.1.2013-22.5.2013 se uskutečnilo ve dnech: na základě zákona Č. 420/2004 Sb.,

Více

Z ř i z o v a c í l i s t i n a

Z ř i z o v a c í l i s t i n a V Hradci Králové dne Čj. K R Á L O V É H R A D E C K Ý K R A J Wonkova 1142, 500 02 Hradec Králové Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje Z ř i z o v a c í l i s t i n a Příspěvkové organizace Královéhradeckého

Více

Zpracovala : Ing. Eva Neužilová, auditorka, č.oprávnění 1338

Zpracovala : Ing. Eva Neužilová, auditorka, č.oprávnění 1338 Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel. 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO. ZŘIZOVACÍ LISTINA organizace HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO. ZŘIZOVACÍ LISTINA organizace HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO ZŘIZOVACÍ LISTINA organizace HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Zastupitelstvo města Brna na svém zasedání č Z6/035 konaném dne 17. 6. 2014 v souladu s ust. 84,

Více

Z P R Á V A. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Město Albrechtice za rok 2005

Z P R Á V A. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Město Albrechtice za rok 2005 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 28. října 117, 702 18 OSTRAVA ČJ: MSK 78687/2006 SP. ZN.: KON/14543/2006/Bre VYŘIZUJE: Jana Breuerová ODBOR: Kontroly TEL.: 595 622 622 FAX: 595 622 282 E-MAIL: jana.breuerova@kr-moravskoslezsky.cz

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hrušová, IČ: 00854034 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hrušová, IČ: 00854034 za rok 2012 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hrušová, IČ: 00854034 za rok 2012 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: - 2.10.2012 14.2.2013 na základě zákona č. 420/2004 Sb.,

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Močovice za období od 1.1.2010 do 31.12.2010

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Močovice za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 hospodaření obce Močovice za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 Zprávu vyhotovil a předkládá V Kutné Hoře 18.3.2011 Strana 2 (celkem 7) BD AUDIT, S.r.o. osvědčení č. 375 1. Úvod Přezkoumání hospodaření obce

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Velká Jesenice, IČ: 00273163 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ. Obec Vrchovany Vnitroorganizační Směrnice č. 1/2013 o oběhu účetních dokladů

OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ. Obec Vrchovany Vnitroorganizační Směrnice č. 1/2013 o oběhu účetních dokladů 1 OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Obec Vrchovany Vnitroorganizační Směrnice č. 1/2013 o oběhu účetních dokladů Obec : Vrchovany IČ : 00673081 Zpracoval: Jaroslav Křupala Směrnici schválil: Jaroslav Křupala starosta

Více

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření. Obec Myslív

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření. Obec Myslív Ing. Jan Nozar, auditor Na Výhledech 315, 334 52 Merklín číslo oprávnění 1424 o zápisu do seznamu auditorů IČ 497 37 601 Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného

Více

dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO) Vodohospodářské sdružení Kolín

dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO) Vodohospodářské sdružení Kolín Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52,

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ 00262668 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ 00262668 za rok 2012 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0007/12/Hir Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ 00262668 za rok 2012 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 10.9.2012 a 23.1.2013

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Dobrovolný svazek obcí Policka, IČ: 75017270 za rok 2011 Přezkoumání

Více

FSG 9 FINAUDIT. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Statutární město Brno, městskou část Brno - Žebětín DŮVĚRA ZAVAZUJE.

FSG 9 FINAUDIT. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Statutární město Brno, městskou část Brno - Žebětín DŮVĚRA ZAVAZUJE. FSG 9 FINAUDIT Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření určená pro Statutární město Brno, městskou část Brno - Žebětín za ověřované období od 1.1.2014 do 31.12.2014 FSG9 FIN AUDIT OBSAH ZP R Á V Y Zpráva

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Obce Hlavenec za rok 2013

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Obce Hlavenec za rok 2013 ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Obce Hlavenec za rok 2013 Účetní jednotka (ÚZC) : Obec Hlavenec 294 74 Hlavenec, IČ 00474177 Účetní období : rok 2013 Termín přezkoumání : 20.3.2014, dokončení

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 3284/2013/KUUK 436/KON/2012 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, okres Prostějov,příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: OBĚH PÍSEMNOSTÍ A ÚČETNÍCH DOKLADŮ Č.j.: S03/2010 Vypracoval: Mgr. Lenka Blahová, ředitelka školy Schválil: Mgr.

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1.1. 2013. v y d á v á

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1.1. 2013. v y d á v á ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1.1. 2013 Jihočeský kraj se sídlem v Českých Budějovicích U Zimního stadionu 1952/2 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více