STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO MAGISTRÁT MĚSTA BRNA PROTOKOL

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO MAGISTRÁT MĚSTA BRNA PROTOKOL"

Transkript

1 STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO MAGISTRÁT MĚSTA BRNA Odbor interního auditu a kontroly Dominikánské nám. 3, Brno č. j. OKO/02-01/2011 včetně Dodatku č. 1, Dodatku č. 2 a Dodatku č. 3 PROTOKOL o výsledku následné veřejnosprávní kontroly na místě provedené u kontrolovaného subjektu Národní divadlo Brno, příspěvková organizace Dvořákova 11, Brno Pověření č.j. OKO/02-01/2011 vydal vedoucí Odboru interního auditu a kontroly MMB JUDr. Pavel Vavřík dne dle ustanovení 9 zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, v platném znění, v návaznosti na ustanovení 13 odst. 1 zákona č. 320/2001Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole). Dodatek č. 1 kpověření č.j. OKO/02-01/2011 vydal vedoucí Odboru interního auditu a kontroly MMB JUDr. Pavel Vavřík dne Dodatek č. 2 k Pověření č.j. OKO/02-01/2011 vydal vedoucí Odboru interního auditu a kontroly MMB JUDr. Pavel Vavřík dne Dodatek č. 3 k Pověření č.j. OKO/02-01/2011 vydal vedoucí Odboru interního auditu a kontroly MMB JUDr. Pavel Vavřík dne Předmět kontroly: Následná veřejnosprávní kontrola dodržování právních předpisů při hospodaření s veřejnými prostředky Kontrolované období:

2 Kontrolu provedly: Ing. Pavlína Ruttová vedoucí kontrolní skupiny Mgr. Eva Šubová členka kontrolní skupiny jmenována Dodatkem č. 1 k Pověření č.j. OKO/02-01/2011 dne Mgr. Michaela Vaňáčková členka kontrolní skupiny zástupce vedoucí kontrolní skupiny jmenována Dodatkem č. 2 k Pověření č.j. OKO/02-01/2011 dne Bc. Martina Nováková členka kontrolní skupiny zástupce vedoucí kontrolní skupiny jmenována Dodatkem č. 2 k Pověření č.j. OKO/02-01/2011 dne Ing. Lenka Forýtková členka kontrolní skupiny zástupce vedoucí kontrolní skupiny jmenována Dodatkem č. 1 k Pověření č.j. OKO/02-01/2011 dne , odvolána Dodatkem č. 3 k Pověření č.j. OKO/02-01/2011 dne Mgr. Iveta Pospíšilíková členka kontrolní skupiny zástupce vedoucí kontrolní skupiny jmenována Dodatkem č. 1 k Pověření č.j. OKO/02-01/2011 dne , odvolána Dodatkem č. 2 k Pověření č.j. OKO/02-01/2011 dne Martina Burkotová členka kontrolní skupiny odvolána Dodatkem č. 1 k Pověření č.j. OKO/02-01/2011 dne Ivana Urbančíková metodický dohled Kontrolovaný subjekt zastupoval: Akad. arch. Daniel Dvořák ředitel organizace Místo a čas provedení kontroly: Dvořákova 11, Brno v době od do Počet stran protokolu: 157 Seznam příloh: Příloha č. 1: Úplné znění Zřizovací listiny Národního divadla v Brně, schválené Zastupitelstvem města Brna ve dnech , včetně sedmi dodatků Příloha č. 2: Zřizovací listina organizace Národní divadlo Brno, příspěvková organizace, schválená Zastupitelstvem města Brna dne Příloha č. 3: Zásady vztahu orgánů statutárního města Brna k příspěvkovým organizacím, platné pro kontrolované období Příloha č. 4: Stanovisko Ministerstva financí Č.j.: 10/ / ze dne

3 Obsah: 1. Úvod Podklady k provedení veřejnosprávní kontroly hospodaření Popis zjištěných skutečností Zachování rozpočtové kázně, účelnost a hospodárnost vynakládaných finančních prostředků Finanční hospodaření Veřejné zakázky Dispozice se svěřeným majetkem zřizovatele Dlouhodobé dohody o nájmu (nájem uzavřený na dobu delší než 30 dnů) Krátkodobé dohody o nájmu (nájem uzavřený na dobu do 30 dnů) Náklady na pořízení dlouhodobého majetku Náklady (opravy a udržování) Stav správy a ochrany majetku Pokladní operace Evidence, zařazování a vyřazování majetku Inventarizace Správnost tvorby a hospodaření s fondy Vnitřní kontrolní systém Řídící kontrola Interní audit Prověření vybraných skutečností vyplývajících ze ZPRÁVY O HOSPODAŘENÍ NÁRODNÍHO DIVADLA BRNO, vyhotovené dne Ing. René Adámkem, bývalým ekonomickým náměstkem NDB Tržby z prodeje vstupného Prodej vstupného na představení NDB Vydávání čestných vstupenek na představení NDB Poskytování čestných vstupenek a vstupenek za úplatu v rámci uzavíraných smluv o spolupráci Pronájem a nákup osobních vozidel v kontrolovaném období Smlouva o hostování s MgA. Martinem Trnavským (Frída Production/Divadelní spolek Frída) Čerpání rezervního fondu NDB Plánování umělecké činnosti NDB Honoráře neveřejně vystupujících umělců Náklady vynaložené na inscenace Requiem, Don Giovanni, Zázrak Heliany Výkon kontrolní činnosti z úrovně zřizovatele, metodická a poradní činnost z úrovně zřizovatele. Vnitřní kontrolní systém NDB Výkon kontrolní činnosti z úrovně zřizovatele Metodická a poradní činnost z úrovně zřizovatele Vnitřní kontrolní systém NDB Věcné shrnutí výsledků provedené kontroly a shrnutí zjištěných nedostatků Shrnutí zjištěných nedostatků z provedené následné veřejnosprávní kontroly hospodaření s veřejnými prostředky Věcné shrnutí a shrnutí zjištěných nedostatků z prověřených vybraných skutečností vyplývajících ze ZPRÁVY O HOSPODAŘENÍ NÁRODNÍHO DIVADLA BRNO, vyhotovené dne Ing. René Adámkem, bývalým ekonomickým náměstkem NDB Závěr...Chyba! Záložka není definována. 3

4 1. Úvod Kontrolní skupina při následné veřejnosprávní kontrole na místě, provedené u příspěvkové organizace Národní divadlo Brno (dále jen NDB), prověřovala v souladu s ust. 11 odst. 4 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), v platném znění u vybraného vzorku operací, zda: a) údaje o hospodaření s veřejnými prostředky v kontrolovaném období věrně zobrazují zdroje, stav a pohyb veřejných prostředků a zda tyto údaje odpovídají skutečnostem rozhodným pro uskutečnění veřejných příjmů, výdajů a nakládání s veřejnými prostředky, b) přezkoumávané operace jsou v souladu s právními předpisy, schválenými rozpočty, uzavřenými smlouvami nebo jinými rozhodnutími přijatými v rámci řízení a splňují kritéria hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti, c) opatření přijatá ke zmírnění nebo předcházení rizik jsou kontrolovanými osobami plněna. Legislativní rámec - Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění (dále jen zákon č. 128/2000 Sb.) - Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), v platném znění (dále jen zákon č. 320/2001 Sb.) - Zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, s účinností do (dále jen zákon č. 40/2004 Sb.) - Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, s účinností od (dále jen zákon č. 137/2006 Sb.) - Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen zákon č. 40/1964 Sb.) - Zákon č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, v platném znění (dále jen zákon č. 116/1990 Sb.) - Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění (dále jen zákon č. 513/1991 Sb.) - Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění (dále jen zákon č. 563/1991 Sb.) - Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění (dále jen zákon č. 250/2000 Sb.) - Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, v platném znění - Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), v platném znění - Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění (dále jen zákon č. 586/1992 Sb.) - Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen zákon č. 235/2004 Sb.) - Vyhláška č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu, v platném znění zrušena (dále jen vyhláška č. 505/2002 Sb.) 4

5 - Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, v platném znění účinnost od (dále jen vyhláška č. 410/2009 Sb.) - Vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 123/2003 Sb., v platném znění (dále jen vyhláška č. 416/2004 Sb.) - Vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, v platném znění - České účetní standardy pro územní samosprávné celky, příspěvkové organizace, státní fondy a organizační složky státu, v platném znění účinnost do (dále jen České účetní standardy 1) - České účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., v platném znění účinnost od (dále jen České účetní standardy 2) - Zásady vztahu orgánů statutárního města Brna k příspěvkovým organizacím schválené RMB na schůzi R4/060 dne ve znění změn schválených na schůzích R4/103 dne , R5/050 dne , R5/114 dne a R5/161 dne (dále jen Zásady vztahu orgánů statutárního města Brna k příspěvkovým organizacím) Základní údaje Ke kontrolovanému období byla předložena Zřizovací listina Národního divadla v Brně ze dne včetně sedmi dodatků. Zastupitelstvo města Brna schválilo na svém zasedání dne Dodatek č. 1, dne Dodatek č. 2, dne Dodatek č. 3, dne Dodatek č. 4, dne Dodatek č. 5, dne Dodatek č. 6 a dne Dodatek č. 7. Dále byla předložena Zřizovací listina Národního divadla Brno, příspěvkové organizace schválená na Z6/006. zasedání ZMB dne , která nabyla účinnosti dne Zřizovatelem NDB je statutární město Brno, okres Brno - město; - Sídlem organizace je Dvořákova ul. č. 11, Brno; - NDB je zřizováno jako příspěvková organizace, je tedy právnickou osobou ve smyslu zákona č. 40/1964 Sb. a při své činnosti se řídí platnými právními předpisy; - Zápis NDB do Obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně byl proveden dne ; - Divadlo bylo zřízeno dnem na dobu neurčitou. Statutárním orgánem NDB je ředitel, kterého jmenuje a odvolává Rada města Brna. Ředitel je jmenován na základě výběrového řízení. Ředitel je odpovědný za činnost divadla, řídí činnost divadla, zastupuje ho navenek, jedná jeho jménem a odpovídá za celkovou personální politiku. Ředitel se při řízení organizace rovněž řídí úkoly vyplývajícími z usnesení Rady města Brna a Zastupitelstva města Brna a věcně příslušnými dokumenty schválenými těmito orgány. Ředitel je zastupován stálým zástupcem, kterého jmenuje a který ho zastupuje v souladu s pověřením a organizačním a pracovním řádem. V kontrolovaném období NDB zastupovali: Mgr. Zdeněk Prokeš ředitel NDB do Arnošt Janěk pověřen řízením NDB od do

6 Akad. arch. Daniel Dvořák ředitel NDB od dosud. Hlavní účel a předmět činnosti Hlavním účelem NDB je uchovávání a rozvíjení divadelní a hudební kultury ve všech formách odpovídajících obsahu jeho činnosti. V souladu s tradicemi Národního divadla v Brně věnovat soustavnou pozornost podporování nové divadelní a dramatické tvorby. Hlavním předmětem činnosti NDB (dle Zřizovací listiny ze dne ) je: - divadelní a koncertní činnost, tj. uměleckým způsobem vytvářet inscenace operních, baletních, zpěvoherních a činoherních divadelních her a koncertů a pořádat jejich veřejná představení v tuzemsku a v zahraničí, za úplatu i bezúplatně, - provozování baletní školy, - vydávání periodických tisků s divadelní tématikou (doplněno Dodatkem č. 6 ke Zřizovací listině NDB s účinností od ). Předmět činnosti (dle Zřizovací listiny ze dne ), divadlo: - provozuje divadelní a koncertní činnost, tj. uměleckým způsobem vytváří inscenace operních, baletních, zpěvoherních a činoherních divadelních her a koncertů a pořádá jejich veřejná představení vtuzemsku a v zahraničí, za úplatu i bezúplatně, a to i prostřednictvím jiných pořadatelů (hostování, účast na festivalech a přehlídkách), - organizuje rozvíjení a výuku uměleckých schopností a dovedností potřebných pro hlavní předmět činnosti, - vytváří scénické předměty (dekorace, kostýmy, rekvizity, vlásenky, atd.) pro vlastní potřebu, - prezentuje ve svých prostorách výstavy, - zabezpečuje vnitropodnikovou dopravu a přepravu osob i materiálu, - pořádá významné veřejné společenské akce propagující divadlo, - provozuje baletní školu, - vydává, rozšiřuje a prodává periodický tisk i neperiodické publikace a jiné tiskoviny, dále vydává, šíří, rozšiřuje a prodává zvukové a zvukově obrazové záznamy na všech druzích nosičů, vše sloužící k naplnění hlavního účelu a předmětu činnosti příspěvkové organizace, - zabezpečuje propagaci předmětu své činnosti, včetně výroby, vydávání, prodeje, pronájmu a půjčování propagačních materiálů a programů v tuzemsku i zahraničí, - provozuje prodej a předprodej vstupenek pro akce zajišťované nebo spolupořádané Divadlem, - organizuje a zprostředkovává prohlídky divadelních budov a zařízení Divadla pro veřejnost, - ubytovává externí spolupracovníky, se kterými spolupracuje v rámci hlavního účelu a předmětu své činnosti. Doplňková činnost NDB Příspěvková organizace je oprávněna rozvíjet podnikatelskou činnost v oblastech, které souvisejí s předmětem její hlavní činnosti. Okruhy doplňkové činnosti (dle Zřizovací listiny ze dne ): - uzavírání dohod o užívání svěřeného majetku statutárního města Brna za současného respektování omezení uvedených ve Zřizovací listině NDB, popř. pronájem jiného majetku, 6

7 - využití volné kapacity technických a jiných zařízení organizace k činnostem za úplatu, - výstavní činnost, - zhotovování a prodej upomínkových předmětů, prodej uměleckých předmětů, knih a časopisů, zvukových a obrazových nosičů a jiných nahrávek, půjčování výše uvedených předmětů za úplatu, pořádání jejich výstav, - zprostředkovatelská agentážní činnost, - hostinská činnost a jiné ubytovací služby, - propagačně reklamní služby jinému za úplatu, - zprostředkovatelské služby cestovní kanceláře, - kopírování jinému za úplatu, - přeprava osob a nákladů pro jiného za úplatu. Okruhy doplňkové činnosti (dle Zřizovací listiny ze dne ): Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Obory činnosti: - velkoobchod a maloobchod, - reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení, - provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu, - realitní činnost, správa a údržba nemovitostí, - pronájem a půjčování věcí movitých, - mimoškolní výchova, vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti, - provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí, - zprostředkování obchodu a služeb, - výroba a opravy obuvi, brašnářského a sedlářského zboží, - vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce, - umělecko-řemeslné zpracování kovů, - povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů, - výroba a opravy čalounických výrobků, - výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků, - zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, - výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie, kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů, - ubytovací služby, - výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů. Hostinská činnost Silniční motorová doprava: - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - vnitrostátní příležitostná osobní. Organizační uspořádání NDB: Umělecký soubor Janáčkovy opery, Umělecký soubor Mahenovy činohry, Umělecký soubor baletu, Umělecký úsek Divadla Reduta, 7

8 Úsek provozně-výrobní, Úsek ekonomicko-obchodní, Útvar ředitele. 2. Podklady k provedení veřejnosprávní kontroly hospodaření Kontrolní skupina vycházela z předložených výkazů a dalších podkladů nutných k provedení následné veřejnosprávní kontroly hospodaření s veřejnými prostředky: - Úplné znění Zřizovací listiny NDB ze dne , schválené ZMB na zasedání Z03/024 konaném ve dnech včetně dodatků č. 1 7, - Zřizovací listina, schválená ZMB na Z6/006. zasedání, konaném dne , účinnost od , - výkazy hospodaření NDB za kontrolované období (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha účetní závěrky), - odpisové plány za kontrolované období, - roční finanční plány nákladů a výnosů NDB za kontrolované období, - čtvrtletní plnění finančních plánů NDB za kontrolované období, - plány tvorby a čerpání peněžních fondů k , , a k jednotlivých let kontrolovaného období, - účtové rozvrhy, hlavní knihy, pokladní knihy, knihy došlých faktur a účetní doklady za kontrolované období, - veřejné zakázky realizované NDB v kontrolovaném období, - smlouvy na pronájmy nebytových prostor a seznam krátkodobých dohod o užívání nebytových prostor uzavřených v kontrolovaném období, - inventurní soupisy za kontrolované období, - inventarizační zápisy za kontrolované období, - zprávy z předchozích finančních kontrol, - roční plány a střednědobé plány interního auditu, provedené audity, auditorské spisy, roční zprávy o výsledcích interního auditu, - smlouvy (v Protokolu byla používána čísla smluv dle interní evidence) a další. Pro zabezpečení činnosti organizace byly vydány, mimo jiné, následující předpisy: - Směrnice ředitele č. 2/1993 o povinnostech a odpovědnosti pracovníků tvořících vedení ND v Brně, účinnost od , - Směrnice ředitele č. 2/1993 dodatek č. 1 O povinnostech a odpovědnosti pracovníků tvořících vedení ND v Brně, ze dne , - Směrnice ředitele č. 5/93 pro zajištění správného provádění inventarizací, účinnost od , - Směrnice ředitele č. 11/93 Ubytovna Brno, Klíny 37 provozní řád, ceník, ze dne , - Směrnice ředitele č. 5/1994 o cenách vstupenek a slevách platných od , ze dne , - Směrnice ředitele č. 7/94 Hospodaření s investičním majetkem a s majetkem neinvestičního charakteru, který je veden v operativní evidenci v NDB, účinnost od , - Dodatek č. 1 ke Směrnici ředitele č. 7/94 o Hospodaření s investičním majetkem ODPISOVÝ PLÁN ke hmotnému a nehmotnému inv. majetku, platný od , - Směrnice č. 10 Systém zpracování účetnictví, platnost od , - Směrnice ředitele č. 14/94 Odpisový plán hmotného a nehmotného investičního majetku, platnost od , 8

9 - Směrnice ředitele č. 2/99 o ostraze hlavní pokladny NDB, účinnost od , - Směrnice ředitele č. 3/2002 ke zřízení finanční kontroly v NDB, účinnost od , - Směrnice ředitele Národního divadla v Brně č. 4/2002 Opatření k zabezpečení výkonu interního auditu, účinnost od , - Dodatek č. 1 ke směrnici ředitele č. 4/2002 doplňující opatření k zabezpečení výkonu interního auditu, účinnost od , - Aktualizovaný dodatek č. 1 ke směrnici ředitele č. 4/2002 doplňující opatření k zabezpečení výkonu interního auditu, účinnost od , - Dodatek č. 2 k směrnici ředitele č. 4/2002 doplňující opatření k zabezpečení výkonu interního auditu, účinnost od , - Směrnice ředitele Národního divadla v Brně č. 6/2002 o realizaci vnitřního kontrolního systému (finanční kontrola), účinnost od , - Směrnice ředitele Národního divadla v Brně č. 7/2002 pro inventarizaci majetku a závazků, ze dne , - Příkaz ředitele č. 12/ inventarizace majetku, účinnost od , - Příkaz ředitele č. 12/2002 dodatek č. 1, ze dne , - Příkaz ředitele č. 12/2002 dodatek č. 2, platnost od , - Příkaz ředitele č. 14/2002 Vydávání čestných a služebních vstupenek na představení v Janáčkově a Mahenově divadle, platnost od , - Příkaz ředitele č.: 2/2003 o evidenci nájemních smluv a archivaci příkazů ředitele a směrnic, účinnost od , - PŘÍKAZ ŘEDITELE č. 3/2003 k provádění výplat odměn na základě smluv o vytvoření a užití uměleckého výkonu, uzavřených mezi Národním divadlem v Brně a zahraničními umělci, účinnost od , - Příkaz ředitele č. 2/2004 o stanovení postupu pro uzavírání vymezených smluv, které jménem Národního divadla v Brně podepisuje ředitel NDB, účinnost Příkaz ředitele č. 5/2004 k provedení směrnice ředitele č. 6/2002 ke zřízení finanční kontroly v Národním divadle v Brně, platnost od , - Doplnění příkazu ředitele č. 5/2004 Vnitřní kontrolní systém správa veřejných příjmů, ze dne , - Doplnění příkazu ředitele č. 5/2004 Vnitřní kontrolní systém, platnost od , - Doplnění příkazu ředitele č. 5/2004 Vnitřní kontrolní systém, platnost od , - Úprava příkazu ředitele 5/2004, platnost od , - Doplnění příkazu ředitele č. 5/2004 Vnitřní kontrolní systém, platnost od , - Příkaz ředitele č. 1/2005 Organizační řád NDB, účinnost od , - Příkaz ředitele č. 2/2005 o stanovení postupu pro uzavírání smluv v Národním divadle v Brně, účinnost od , - Dodatek č. 1 k příkazu ředitele č. 2/2005, účinnost od , - Příkaz ředitele č. 10/2005 Směrnice pro zadávání zakázek ze dne , - Příkaz ředitele č. 10/2005 dodatek č. 1 ze dne , - ZÁSADY PRO POUŽÍVÁNÍ PROSTŘEDKŮ FKSP DLE VYHLÁŠKY Č. 114/2002, účinnost od , - Příkaz ředitele č. 11/2005 k ročním limitům ze dne , - Dodatek č. 1 K Příkazu ředitele č. 11/2005 k ročním limitům ze dne , - Dodatek k Příkazu ředitele č. 11/2005 k ročním limitům ze dne , - Příkaz ředitele Národního divadla v Brně č. 13/2005 Jmenování pracovních komisí, jmenování odborníků pro posouzení návrhů na vyřazení majetku, účinnost od , - Příkaz ředitele č. 13/2005 dodatek č. 1, účinnost od , 9

10 - Směrnice ředitele č. 2/2006 o pokladní službě NDB, účinnost od , - Příkaz ředitele č. 2/2006 Spisový a skartační řád, platnost od , - Příkaz ředitele č. 5/2006 jmenování hlavní inventarizační komise a upravení postupu při provádění inventarizace majetku a závazků NDB pro rok 2006, účinnost od , - Příkaz ředitele č. 7/2006 Harmonogram předání účetních dokladů a jiných účetních dokladů je nahrazujících, k zajištění účetní závěrky roku 2006, ze dne , - Směrnice ředitele č. 2/2007 Ubytovna Brno, Klíny 37 provozní řád, ceník, platnost od , - Dodatek č. 1 ke směrnici ředitele č. 2/2007, platnost od , - ZÁSADY PRO POUŽÍVÁNÍ PROSTŘEDKŮ FKSP DLE VYHLÁŠKY Č. 114/2002, účinnost od , - Pokyn ředitele č. 1/2007 o nakládání s majetkem NDB, účinnost od , - Příkaz ředitele č. 4/2007 o stanovení postupu pro uzavírání smluv v Národním divadle v Brně, účinnost od , - Příkaz ředitele č. 9/2007 úsporná opatření za účelem dodržení stanoveného limitu mzdových prostředků na rok 2007, účinnost od , - Příkaz ředitele č. 10/2007 jmenování hlavní inventarizační komise a upravení postupu při provádění inventarizace majetku a závazků NDB pro rok 2007, účinnost od , - Příkaz ředitele č. 15/2007 Harmonogram předání účetních dokladů a jiných účetních dokladů je nahrazujících, k zajištění účetní závěrky roku 2007, ze dne , - Příkaz ředitele č. 17/2007 Postup při změnách a rušení představení, platnost od , - METODICKÝ POKYN ŘEDITELE k uzavírání smluv rámci doplňkové činnosti NDB ze dne , - Směrnice ředitele č. 2/2008 pro zadávání veřejných zakázek, ze dne , - Příkaz ředitele č. 2/2008 Postup procesu přípravy a realizace dramaturgického plánu NDB, platnost od , - Příkaz ředitele č. 3/2008 o stanovení postupu pro uzavírání smluv v Národním divadle Brno, příspěvková organizace, účinnost od , - ORGANIZAČNÍ ŘÁD NÁRODNÍHO DIVADLA BRNO, účinnost od Příkaz ředitele č. 7/2008 jmenování hlavní inventarizační komise a úprava postupu při provádění inventarizace majetku a závazků NDB pro rok 2008, účinnost od , - Příkaz ředitele č. 11/2008 Harmonogram předání účetních dokladů a jiných účetních dokladů je nahrazujících, k zajištění účetní závěrky roku 2008, ze dne , - Směrnice ředitele č. 3/2009 Byty NDB na ulici Kobližná ceník, platnost od , - Dodatek č. 1 ke směrnici ředitele č. 3/2009, platnost od , - Směrnice ředitele NDB č. 4/2009 o zadávání veřejných zakázek, účinnost od , - Směrnice ředitele č. 6/2009 o provádění finanční kontroly v podmínkách Národního divadla Brno, příspěvková organizace, účinnost od , - Směrnice ředitele č. 7/2009 O účetnictví, účinnost od , - Příloha ke směrnici ředitele č. 7/2009 o účetnictví Odpisový plán NDB, účinnost od , - Příkaz ředitele č. 4/2009 upravující náležitosti přijatých faktur v NDB, účinnost od , 10

11 - Příkaz ředitele č. 8/2009 o stanovení postupu pro uzavírání smluv v Národním divadle Brno, příspěvková organizace, účinnost od , - Příkaz ředitele č. 10/2009 Realizace vracení vstupného na jednotlivá představení, bez uvedení data, - Příkaz ředitele č. 11/2009 Ceník za užívání divadelních prostor NDB, platnost od , - Příkaz ředitele č. 12/2009 Směrnice pro inventarizaci majetku a závazků, ze dne , - Příkaz ředitele č. 13/2009 Inventarizace majetku a závazků, ze dne , - ORGANIZAČNÍ ŘÁD NÁRODNÍHO DIVADLA BRNO, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE, účinnost od , - Směrnice č. 5/2010 pro zajištění hospodárnosti v oblasti používání služebních mobilních telefonů v NDB, účinnost od , - Příloha ke Směrnici č. 5/2010 pro zajištění hospodárnosti v oblasti používání služebních mobilních telefonů v NDB, účinnost od , - Dodatek č. 10 ke Směrnici č. 5/2002 pro zajištění hospodárnosti v oblasti používání služebních mobilních telefonů v NDB, účinnost od , - Směrnice ředitele NDB č. 6/2010 o zadávání veřejných zakázek, účinnost , - Příkaz ředitele č. 1/2010 Rozhodnutí ředitele Národního divadla Brno o organizační změně, ze dne , - Příkaz ředitele číslo 2/2010 aktualizace příkazů a směrnic, účinnost od , - Příkaz ředitele č. 8/2010 Inventarizace majetku a závazků, účinnost od , - Příkaz ředitele č. 10/2010 Ceník za užívání divadelních prostor NDB, účinnost od , - Příkaz ředitele č. 15/2010 zrušení některých příkazů a směrnic, účinnost od , - Interní směrnice ředitele Národního divadla Brno č. 2/2010 Opatření k zabezpečení výkonu interního auditu (k zákonu č. 320/2001 Sb.), účinnost od , - Příkaz ředitele č. 2/2011 Vydávání čestných a služebních vstupenek na představení v Janáčkově, Mahenově divadle a v Divadle Reduta, účinnost od Popis zjištěných skutečností 3.1 Zachování rozpočtové kázně, účelnost a hospodárnost vynakládaných finančních prostředků Finanční hospodaření Usnesením RMB na R4/060. schůzi, konané dne , bylo uloženo ředitelům příspěvkových organizací řídit se Zásadami vztahu orgánů statutárního města Brna k příspěvkovým organizacím. Dle přílohy č. 1 Zásad vztahu orgánů statutárního města Brna k příspěvkovým organizacím se hospodaření příspěvkových organizací řídí ročním finančním plánem nákladů a výnosů, plánem tvorby a čerpání peněžních fondů, schváleným odpisovým plánem a stanoveným způsobem usměrňování prostředků na platy. 11

12 Finanční plán Rok 2006 V roce 2006 byly poskytnuty NDB příspěvek a dotace na provoz v celkové výši tis. Kč, z toho: - příspěvek a dotace na provoz od zřizovatele ve výši tis. Kč, - příspěvek a dotace na provoz ze státního rozpočtu ve výši tis. Kč, - příspěvek a dotace na provoz od Jihomoravského kraje ve výši tis. Kč. Dále NDB v roce 2006 obdrželo od zřizovatele dotaci na investice ve výši 566 tis. Kč na pořízení hudebních nástrojů. Tabulka č. 1: Příspěvek na provoz poskytnutý zřizovatelem v roce 2006 (v tis. Kč) Příspěvek na provoz od zřizovatele v roce 2006 Z4/030. zasedání ZMB konané Schválený finanční vztah k rozpočtu zřizovatele Z4/031. zasedání ZMB konané Zapojení rezervy na úpravu platů zaměstnanců příspěvkových organizací města v souvislosti s nařízením vlády č. 537/2005 Sb. Z4/033. zasedání ZMB konané Zohlednění skutečné výše příjmů z nájemného na základě smluv o nájmu nebytových prostor 107 Z4/033. zasedání ZMB konané Účelový příspěvek ZMB na obnovu kulturní památky Mahelova divadla-na repasi oken 680 Z4/036. zasedání ZMB konané Účelový příspěvek na obnovu kulturní památky- Mahenova divadla na repasi 1 ks okna 70 Z4/033. zasedání ZMB konané Účelová dotace na obnovu kulturní památky z programu regenerace MPR Brno-MD výmalba 786 foyer Z4/034. zasedání ZMB konané Navýšení příspěvku na provoz ZMB na konkrétní účel (příprava operních premiér, opravy a údržba Mahenova a Janáčkova divadla, na provoz divadla Reduta) Z5/002. zasedání ZMB konané Snížení příspěvku na provoz ZMB z důvodu změn ve výši příjmů z nájemních smluv -387 Z5/002. zasedání ZMB konané Snížení příspěvku na provoz ZMB vzhledem ke změně výše odpisů za rok Celkem Tabulka č. 2: Příspěvek a dotace na provoz poskytnuté ze státního rozpočtu v roce 2006 (v tis. Kč) Dotace ze státního rozpočtu v roce 2006 Účelová dotace na Program státní podpory R4/153. schůze RMB konaná profesionálních divadel a profesionálních R4/155. Schůze RMB konaná symfonických orchestrů a pěveckých sborů R4/153. schůze RMB konaná Dotace na projekt TRIALOG 70 R4/153. schůze RMB konaná Dotace na projekt Týden židovské kultury 50 R4/153. schůze RMB konaná Dotace na restaurování výzdoby stěn a stropu foyer MD 786 Celkem Tabulka č. 3: Příspěvek a dotace na provoz poskytnuté z rozpočtu Jihomoravského kraje v roce 2006 (v tis. Kč) Dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje v roce 2006 R4/151. schůze RMB konaná Účelová dotace na realizaci projektu Tanzbrucke R4/155. schůze RMB konaná Dotace na realizaci Festival činoherních divadel TRIALOG

13 R4/155. schůze RMB konaná Účelová dotace na realizaci projektu Opera IDOMENEO 400 R4/155. schůze RMB konaná Účelová dotace na akci Týden židovské kultury 200 Celkem Výsledek hospodaření NDB za rok 2006 je uveden v tabulce č. 4. Tabulka č. 4: Výkaz zisku a ztráty NDB za období 12/2006 (v tis. Kč) Název položky Hlavní činnost Doplňková činnost Náklady celkem , ,61 Výnosy celkem , ,22 Výsledek hospodaření po zdanění , ,61 ZMB na svém Z5/006. zasedání, konaném dne , schválilo vykrytí ztráty NDB ve výši tis. Kč z rozpočtu zřizovatele. Úpravy a změny v ročním finančním plánu Kontrolní skupina provedla v kontrolovaném období kontrolu úprav a změn v ročním finančním plánu NDB. Ke kontrole byly předloženy 3 výkazy Úpravy finančního plánu v roce 2006 (vzor č. 5 k Příloze č. 1 Zásad vztahu orgánů statutárního města Brna k příspěvkovým organizacím) včetně komentáře, schválené ředitelem NDB a zasílané na vědomí odvětvovému odboru. Pokud se jednalo o změny ročního finančního plánu, při kterých je organizace povinna respektovat závazné ukazatele stanovené zřizovatelem, byly tyto změny schváleny ZMB nebo RMB. Nebyly zjištěny nedostatky. Způsob usměrňování prostředků vynakládaných na platy RMB stanovila pro rok 2006 na své R4/140. schůzi, konané dne , způsob usměrňování prostředků vynakládaných na platy pro NDB ve výši tis. Kč. Kontrolní skupina zjistila dle stavů účtu 521 Mzdové náklady a výkazu Plnění finančního plánu příspěvkové organizace k následující údaje: Tabulka č. 5: Výpis z účtu Mzdové náklady k (v Kč) Účet číslo Název účtu Stav účtu k (v Kč) Mzdové náklady , Mzdové náklady zaměstnanců , OON DPP, DPČ , OON autorské honoráře , Mzdové náklady daňové , ,- Provedenou kontrolou bylo zjištěno, že limit přípustného objemu prostředků stanoveného na platy ( tis. Kč) byl dodržen. 13

14 Rok 2007 V roce 2007 byly poskytnuty NDB příspěvek a dotace na provoz vcelkové výši tis. Kč, z toho: - příspěvek a dotace na provoz od zřizovatele ve výši tis. Kč, - příspěvek a dotace na provoz ze státního rozpočtu ve výši tis. Kč, - příspěvek a dotace na provoz od Jihomoravského kraje ve výši tis. Kč. (jiné subjekty). Dále NDB v roce 2007 obdrželo od zřizovatele dotaci na investice ve výši tis. Kč, z toho: tis. Kč na výměnu elektroakustického řetězce, tis. Kč na podlahovou krytinu v baletním sále, tis. Kč na pořízení hudebních nástrojů, tis. Kč na odstranění havarijního stavu jevištních stolů v Janáčkově divadle. Tabulka č. 6: Příspěvek na provoz poskytnutý zřizovatelem v roce 2007 (v tis. Kč) Příspěvek na provoz od zřizovatele v roce 2007 Z5/002. zasedání dne Schválený finanční vztah k rozpočtu zřizovatele Z5/003. zasedání dne Zapojení rezervy rozpočtu ORF na úpravu platů Z5/004. zasedání dne Příspěvek na provoz 560 Z5/004. zasedání dne Příspěvek na provoz z toho úhrady ztráty roku Z5/005. zasedání dne Provedení oprav v objektu Mahenova divadla Z5/005. zasedání dne Repase 7 ks oken II. NP a 7 ks III. NP-pokračování 480 Z5/005. zasedání dne Neinvestiční dotace na obnovu kulturních památek 486 Z5/009. zasedání dne Neinvestiční transfer z důvodu přehodnocení plánovaného objemu majetku a změny výše odpisů majetku Z5/009. zasedání dne Příspěvek na provoz Z5/010. zasedání dne Snížení příspěvku na provoz z důvodu změn ve výši příjmů ze smluv o nájmu nebytových prostor Z5/011. zasedání dne Snížení příspěvku na provoz z důvodu přehodnocení plánovaného objemu majetku a změny výše odpisů majetku Vratka neplněných příjmů z nájmů -361 Celkem Tabulka č. 7: Příspěvek a dotace na provoz poskytnuté ze státního rozpočtu v roce 2007 (v tis. Kč) Dotace ze státního rozpočtu v roce 2007 R5/031. schůze konaná dne Neinvestiční dotace R5/035. schůze konaná dne Realizace projektu Mladé publikum 60 R5/035. schůze konaná dne Program státní podpory profesionálních divadel a stálých profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů R5/036. schůze konaná dne Obnova interiéru Mahenova divadla 486 Celkem

15 Tabulka č. 8: Příspěvek a dotace na provoz poskytnuté z rozpočtu Jihomoravského kraje v roce 2007 (v tis. Kč) Dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje v roce 2007 Mladé publikum-janáčkova opera dětem a mládeži 50 R5/036. schůze konaná dne Činoherní inscenace Tajemství pralesa aneb 800 mil po Amazonce 300 Realizace operního představení Boris Godunov 800 Festival činoherních divadel TRIALOG 200 Baletní představení Spartakus 700 Celkem Výsledek hospodaření NDB za rok 2007 je uveden v tabulce č. 9. Tabulka č. 9: Výkaz zisku a ztráty NDB za období 12/2007 (v tis. Kč) Název položky Hlavní činnost Doplňková činnost Náklady celkem , ,23 Výnosy celkem , ,23 Výsledek hospodaření po zdanění 981, ,00 Úpravy a změny v ročním finančním plánu Kontrolní skupina provedla v kontrolovaném období kontrolu úprav a změn v ročním finančním plánu NDB. Ke kontrole byly předloženy výkazy Úpravy finančního plánu v roce 2007 (vzor č. 5 k Příloze č. 1 Zásad vztahu orgánů statutárního města Brna k příspěvkovým organizacím) včetně komentáře, schválené ředitelem NDB a zasílané na vědomí odvětvovému odboru. Pokud se jednalo o změny ročního finančního plánu, při kterých je organizace povinna respektovat závazné ukazatele stanovené zřizovatelem, byly tyto změny schváleny ZMB nebo RMB. Nebyly zjištěny nedostatky. Způsob usměrňování prostředků vynakládaných na platy RMB stanovila pro rok 2007 na své R5/018. schůzi, konané dne , způsob usměrňování prostředků vynakládaných na platy pro NDB ve výši tis. Kč. Kontrolní skupina zjistila dle stavů účtu 521 Mzdové náklady a výkazu Plnění finančního plánu příspěvkové organizace k následující údaje: Tabulka č. 10: Výpis z účtu Mzdové náklady k (v Kč) Účet číslo Název účtu Stav účtu k (v Kč) Mzdové náklady , Mzdové náklady zaměstnanců , OON DPP, DPČ , OON autorské honoráře , Mzdové náklady daňové , ,- Provedenou kontrolou bylo zjištěno, že limit přípustného objemu prostředků stanoveného na platy ( tis. Kč) byl dodržen. 15

16 Rok 2008 V roce 2008 byly poskytnuty NDB příspěvek a dotace na provoz vcelkové výši tis. Kč, z toho - příspěvek a dotace na provoz od zřizovatele ve výši tis. Kč, - příspěvek a dotace na provoz ze státního rozpočtu ve výši tis. Kč, - příspěvek a dotace na provoz od Jihomoravského kraje ve výši tis. Kč (jiné subjekty). Dále byla zřizovatelem vroce 2008 schválena dotace na investice NDB ve výši tis. Kč, z toho tis. Kč na hudební nástroje, tis. Kč na obnovu jevištních stolů v Janáčkově divadle, tis. Kč na sadu profesionálních mikroportů do Mahenova divadla, tis. Kč na baletní podlahu do Mahenova divadla, tis. Kč na soupravu světel pro Mahenovo divadlo, tis. Kč na repasi čalouněných židlí Mahenova divadla. Tabulka č. 11: Příspěvek na provoz poskytnutý zřizovatelem v roce 2008 (v tis. Kč) Příspěvek na provoz od zřizovatele v roce 2008 Z5/011. zasedání ZMB konané Schválený finanční vztah k rozpočtu zřizovatele Z5/014. zasedání ZMB konané Snížení příspěvku na provoz přehodnocení plánovaného objemu majetku a změny výše odpisů Z5/014. zasedání ZMB konané Repase oken Mahenova divadla 900 Podíl ke státní dotaci na obnovu kulturní památky z Programu regenerace MPR Brno-Mahenovo divadlorestaurování vstupního foyeru Z5/021. zasedání ZMB konané Přehodnocení plánovaného objemu majetku a změny výše odpisů Změny ve výši příjmů ze smluv o nájmu nebytových prostor Z5/021. zasedání ZMB konané ve svěřených objektech v návaznosti na plnění plánovaných příjmů Celkem Tabulka č. 12: Příspěvek a dotace na provoz poskytnuté ze státního rozpočtu v roce 2008 (v tis. Kč) R5/073. schůze RMB konaná R5/076. schůze RMB konaná Dotace ze státního rozpočtu v roce 2008 Účelová dotace Program státní podpory profesionálních divadel a profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů R5/088. schůze RMB konaná Dotace na koncerty Janáček R5/073. schůze RMB konaná Účelově určená dotace z Programu regenerace MPR na obnovu kulturní památky Mahenova divadla na restaurování vstupního foyeru 452 R5/091. schůze RMB konaná Dotace na Činoherní festival REDFEST 150 R5/091. schůze RMB konaná Dotace na realizaci festivalu Janáček Celkem

17 Tabulka č. 13: Příspěvek a dotace na provoz poskytnuté z rozpočtu Jihomoravského kraje v roce 2008 (v tis. Kč) Dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje v roce 2008 R5/080. schůze RMB konaná Účelová dotace v rámci festivalu Janáček Brno R5/080. schůze RMB konaná Finanční podpora na realizaci operní premiéry Gianni Schicchi 100 R5/080. schůze RMB konaná Finanční podpora na činoherní festivaly Trialog a Redfest 100 R5/080. schůze RMB konaná Finanční podpora na NDB dětem a mládeži 100 R5/084. schůze RMB konaná Finanční podpora na publikaci Jubilanti činohry Národního divadla Brno R5/091. schůze RMB konaná Finanční podpora na hudební drama Tajemství Zlatého Draka 50 Celkem Výsledek hospodaření NDB za rok 2008 je uveden v tabulce č. 14. Tabulka č. 14: Výkaz zisku a ztráty NDB za období 12/2008 (v tis. Kč) Název položky Hlavní činnost Doplňková činnost Náklady celkem , ,06 Výnosy celkem , ,72 Výsledek hospodaření po zdanění , ,34 Úpravy a změny v ročním finančním plánu Kontrolní skupina provedla v kontrolovaném období kontrolu úprav a změn v ročním finančním plánu NDB. Ke kontrole bylo předloženo celkem 5 ks výkazů Úpravy finančního plánu v roce 2008 (vzor č. 5 k Příloze č. 1 Zásad vztahu orgánů statutárního města Brna k příspěvkovým organizacím) včetně komentáře, schválených ředitelem NDB a zasílaných na vědomí odvětvovému odboru. Pokud se jednalo o změny ročního finančního plánu, při kterých je organizace povinna respektovat závazné ukazatele stanovené zřizovatelem, byly tyto změny schváleny ZMB nebo RMB. Nebyly zjištěny nedostatky. Způsob usměrňování prostředků vynakládaných na platy RMB stanovila pro rok 2008 na své R5/063. schůzi, konané dne , způsob usměrňování prostředků vynakládaných na platy pro NDB ve výši tis. Kč. RMB na své R5/091. schůzi, konané dne , schválila změnu stanoveného objemu prostředků na platy pro rok 2008, mimo jiné, u NDB ve výši tis. Kč. Kontrolní skupina zjistila dle stavů účtu 521 Mzdové náklady a výkazu Plnění finančního plánu příspěvkové organizace k následující údaje: Tabulka č. 15: Výpis z účtu Mzdové náklady k (v Kč) Číslo účtu Název účtu Stav účtu k (v Kč) Mzdové náklady , Mzdové náklady zaměstnanců , OON DPP, DPČ , OON autorské honoráře , Mzdové náklady daňové , ,- 17

18 Provedenou kontrolou bylo zjištěno, že limit přípustného objemu prostředků stanoveného na platy ( tis. Kč) byl dodržen. Rok 2009 V roce 2009 byly poskytnuty NDB příspěvek a dotace na provoz vcelkové výši tis. Kč, z toho: - příspěvek a dotace na provoz od zřizovatele ve výši tis. Kč, - příspěvek a dotace na provoz ze státního rozpočtu ve výši tis. Kč, - příspěvek a dotace na provoz od Jihomoravského kraje ve výši 930 tis. Kč (jiné subjekty). Dále NDB v roce 2009 obdrželo od zřizovatele dotaci na investice ve výši 407 tis. Kč (resp. 406,6 tis. Kč), z toho: - 70,6 tis. Kč na mříže na okna v přízemí, objekt Dvořákova 11, tis. Kč na mříž na vstupní dveře do skladu hudebnin, mříže na okna z prostoru skladu hudebního archivu, vizuální zabezpečení dvorního traktu (osazení kamer monitorovacího systému), v prostoru dvorního traktu instalace čidel reagující na pohyb, mříže na okna v přízemí, objekt Rooseveltova 13, tis. Kč na meziokenní mříže technického zázemí v přízemí orientovaná do ulice Za divadlem, vizuální zabezpečení chodeb vpřízemí a prostoru ve foyer (osazení dalších kamer monitorovacího systému), objekt Mahenovo divadlo. Tabulka č. 16: Příspěvek na provoz poskytnutý zřizovatelem v roce 2009 (v tis. Kč) Příspěvek na provoz od zřizovatele v roce 2009 Z5/021. zasedání ZMB konané Schválený finanční vztah k rozpočtu zřizovatele Účelově určený finanční podíl ke státní dotaci na Z5/024. zasedání ZMB konané obnovu kulturní památky z Programu regenerace MPR Brno Mahelova divadla v Brně na restaurování vstupního foyeru Z5/024. zasedání ZMB konané Účelový příspěvek na obnovu kulturní památky Mahenova divadla v Brně na repasi dveří a svítidel 300 Z5/025. zasedání ZMB konané Navýšení příspěvku na provoz na platy zaměstnanců v pracovním poměru a povinné pojistné na sociální zabezpečení a veřejné zdravotní pojištění Z5/025. zasedání ZMB konané Navýšení příjmů z nájemného 8 Z5/027. zasedání ZMB konané Příspěvek na provoz z důvodu dopadu legislativních změn v odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě Z5/027. zasedání ZMB konané Neinvestiční příspěvek na mzdové náklady tajemníka a asistenta festivalu Janáček Brno 2010 a Z5/030. zasedání ZMB konané Snížení příspěvku zřizovatele na činnost z důvodu přehodnocení plánovaného objemu majetku a změny výše odpisů Z5/030. zasedání ZMB konané Snížení příspěvku zřizovatele na činnost z důvodu změn ve výši příjmů ze smluv o nájmu nebytových prostor Celkem Tabulka č. 17: Příspěvek a dotace na provoz poskytnuté ze státního rozpočtu v roce 2009 (v tis. Kč) Dotace ze státního rozpočtu v roce 2009 R5/114. schůze RMB konaná Účelová dotace na vlastní uměleckou činnost R5/117. schůze RMB konaná Účelová dotace na vlastní uměleckou činnost R5/118. schůze RMB konaná Dotace na restaurování vstupního foyeru Mahenova divadla Celkem

19 Tabulka č. 18: Příspěvek a dotace na provoz poskytnuté z rozpočtu Jihomoravského kraje v roce 2009 (v tis. Kč) Dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje v roce 2009 R5/117. schůze RMB konaná Neinvestiční dotace na Festival činoherních divadel Trialog R5/117. schůze RMB konaná Neinvestiční dotace na balet Coppélie z Montmartru 250 R5/117. schůze RMB konaná Neinvestiční dotace na operu Madam Butterfly 250 R5/124. schůze RMB konaná Neinvestiční dotace na publikaci Jubilanti Činohry NDB R5/126. schůze RMB konaná Neinvestiční dotace na projekt Okamžik pro jahodová ústa - balet 50 Celkem 930 Výsledek hospodaření NDB za rok 2009 je uveden v tabulce č. 19. Tabulka č. 19: Výkaz zisku a ztráty NDB sestavený k (v tis. Kč) Název položky Hlavní činnost Doplňková činnost Náklady celkem , ,09 Výnosy celkem , ,06 Výsledek hospodaření po zdanění , ,97 Úpravy a změny v ročním finančním plánu Kontrolní skupina provedla v kontrolovaném období kontrolu úprav a změn v ročním finančním plánu NDB. Ke kontrole bylo předloženo celkem 6 ks výkazů Úpravy finančního plánu v roce 2009 (vzor č. 5 k Příloze č. 1 Zásad vztahu orgánů statutárního města Brna k příspěvkovým organizacím) včetně komentáře, schválených ředitelem NDB azasílaných na vědomí odvětvovému odboru. Pokud se jednalo o změny ročního finančního plánu, při kterých je organizace povinna respektovat závazné ukazatele stanovené zřizovatelem, byly tyto změny schváleny ZMB nebo RMB. Nebyly zjištěny nedostatky. Způsob usměrňování prostředků vynakládaných na platy RMB stanovila pro rok 2009 na své R5/103. schůzi, konané dne , způsob usměrňování prostředků vynakládaných na platy pro NDB ve výši tis. Kč. ZMB na své Z5/027. zasedání, konaném , schválilo zvýšení stanoveného objemu prostředků na platy pro rok 2009 v souvislosti s legislativními změnami odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě, mimo jiné, u NDB o tis. Kč. RMB stanovila na své R5/120. schůzi, konané dne , změnu usměrňování prostředků na platy pro rok 2009, mimo jiné, u NDB na částku tis. Kč. Kontrolní skupina zjistila dle stavů účtu 521 Mzdové náklady a výkazu Plnění finančního plánu příspěvkové organizace k následující údaje: 19

20 Tabulka č. 20: Výpis z účtu Mzdové náklady k (v Kč) Číslo účtu Název účtu Stav účtu k (v Kč) Mzdové náklady , Mzdové náklady zaměstnanců , OON DPP, DPČ , OON autorské honoráře , Mzdové náklady daňové , OON autorské honoráře daňové , ,- Provedenou kontrolou bylo zjištěno, že limit přípustného objemu prostředků stanoveného na platy byl dodržen ( tis. Kč). Rok 2010 V roce 2010 byly poskytnuty NDB transfery na provoz v celkové výši tis. Kč, z toho: - příspěvek a dotace na provoz od zřizovatele ve výši tis. Kč, - příspěvek a dotace na provoz ze státního rozpočtu ve výši tis. Kč, - příspěvek a dotace na provoz od Jihomoravského kraje ve výši tis. Kč (jiné subjekty). V roce 2010 NDB neobdrželo od zřizovatele transfery na investice. Tabulka č. 21: Transfery na provoz poskytnuté zřizovatelem v roce 2010 (v tis. Kč) Z5/030. zasedání ZMB konané Z5/033. zasedání ZMB konané Z5/033. zasedání ZMB konané Z5/033. zasedání ZMB konané Z5/033. zasedání ZMB konané Z5/034. zasedání ZMB konané Z5/037. zasedání ZMB konané Z5/037. zasedání ZMB konané Z6/002. zasedání ZMB konané Z6/002. zasedání ZMB konané Transfery na provoz od zřizovatele v roce 2010 Schválený finanční vztah k rozpočtu zřizovatele Navýšení příspěvku na provoz ke krytí mzdových a sociálních nákladů Navýšení příspěvku na provoz za účelem finančního pokrytí nákladů spojených s pořádáním koncertu v rámci 150 španělského předsednictví EU Dotace na obnovu kulturních památek repase dveří do 95 lóží v II. NP Mahenova divadla Dotace na obnovu kulturních památek pokračování obnovy umělecké výzdoby interiérů reprezentačních 700 prostor Mahenova divadla Navýšení příspěvku na provoz spočívající v zapojení finančních prostředků z roku 2009 v rámci finančního 104 vypořádání účelových fondů a rozpočtu provozních výdajů města Brna Dotace na obnovu kulturních památek II. etapa repase 300 dveří do lóží v II. NP Mahenova divadla Dotace na obnovu kulturních památek II. etapa pokračování obnovy umělecké výzdoby interiérů 75 reprezentačních prostor Mahenova divadla Neinvestiční příspěvek z důvodu přehodnocení plánovaného objemu majetku a změny výše odpisů 207 majetku u příspěvkových organizací v oblasti kultury Neinvestiční příspěvek z důvodu změn ve výši příjmů ze smluv o nájmu nebytových prostor v objektech předaných příspěvkovým organizacím k hospodaření v návaznosti na plnění plánovaných příjmů na rok 2010 Celkem

KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava

KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava , v KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 " ", o o o I c Čj.: Sp. zn.:

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ. Název obce: Obec Dukovany IČ: Přezkoumání proběhlo: Přezkoumávané období: rok 2007

ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ. Název obce: Obec Dukovany IČ: Přezkoumání proběhlo: Přezkoumávané období: rok 2007 ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Název obce: Obec Dukovany IČ: 00289329 Sídlo: 675 56 Dukovany Přezkoumání provedl: Ing. Karel Cejpek, auditor Místo přezkoumání: Obecní úřad Dukovany Přezkoumání

Více

Město Česká Lípa nám. T. G. Masaryka Česká Lípa. Z m ě n a z ř i z o v a c í l i s t i n y

Město Česká Lípa nám. T. G. Masaryka Česká Lípa. Z m ě n a z ř i z o v a c í l i s t i n y Město Česká Lípa nám. T. G. Masaryka 1 470 36 Česká Lípa č.j.: MUCL/109279/2013 Z m ě n a z ř i z o v a c í l i s t i n y Zastupitelstvo města Česká Lípa dle 84 odst. 2 písm. d) zákona číslo 128/2000 Sb.,

Více

Informační bulletin o kontrolních zjištěních a doporučeních pro příspěvkové organizace Statutárního města Karlovy Vary

Informační bulletin o kontrolních zjištěních a doporučeních pro příspěvkové organizace Statutárního města Karlovy Vary Informační bulletin o kontrolních zjištěních a doporučeních pro příspěvkové organizace Statutárního města Karlovy Vary Vydáno: červenec 2016 Číslo: 2/2016 Vydává: odbor vnitřního auditu a kontroly Magistrátu

Více

Zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce Dolní Lomná, IČ v roce 2016

Zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce Dolní Lomná, IČ v roce 2016 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor podpory korporátního řízení a kontroly 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01ONYNO Čj.: MSK 113482/2016 Sp. zn.: KON/9553/2016/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Eliška

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0007/11/Hir Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 5.9.2011 a 25.1.2012

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Luboměř, IČ 00298158 za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Luboměř, IČ 00298158 za rok 2011 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava o: U M S ;ti. o I J, Y e Čj.: MSK 48862/2012 Sp. zn.: VyřizuJe: Telefon: Fax: E-mail: Datum: KON/26941/20

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Žermanice, IC 00494259 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Žermanice, IC 00494259 za rok 2012 , v KRAJSKY URAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava k U M $ x II I fi' I Q V lt Čj.: MSK 18209/2013 Sp. zn.: Vyřl/uje: Teleron: Fax: E-mail: Datum: KON/12991/2012/Sam

Více

BIATEC, s.r.o., V Borku 2125, Roudnice nad Labem. Z p r á v a

BIATEC, s.r.o., V Borku 2125, Roudnice nad Labem. Z p r á v a BIATEC, s.r.o., V Borku 2125, 413 01 Roudnice nad Labem Z p r á v a o výsledku kontroly roční účetní závěrky za rok 2012 u příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Bechlín, 411 86 Bechlín

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2012 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01 6E41B Čj.: MSK 36526/2013 Stejnopis č. 1 Sp. zn.: KON/4402/2012/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Eliška

Více

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava Čj.: MSK 55726/2012 Sp. zn.: Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: Datum: KON/27349/20 ll/smy 113.1 V10 Mojmír

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD M E T O D I C K Ý P O K Y N k provedení Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem Úplné

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ , KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ EKONOMICKÝ ODBOR ODD~LENi PŘEZKU MU A METODIKY HOSPODAŘENí OBcí č.j.: KUJCK 28284/2013 OEKO-PŘ stejnopis Č. 2 Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření za rok 2013 Obec Okrouhlá

Více

Zásady vztahu orgánů statutárního města Brna k příspěvkovým organizacím. Příloha č. 1. Hospodaření příspěvkových organizací

Zásady vztahu orgánů statutárního města Brna k příspěvkovým organizacím. Příloha č. 1. Hospodaření příspěvkových organizací Zásady vztahu orgánů statutárního města Brna k příspěvkovým organizacím Příloha č. 1 Hospodaření příspěvkových organizací Brno, srpen 2011 Článek 1. Obecná ustanovení 1.1 Organizace samostatně hospodaří

Více

Program přezkoumání hospodaření územních rozpočtů za rok 2016

Program přezkoumání hospodaření územních rozpočtů za rok 2016 Program přezkoumání hospodaření územních rozpočtů za rok 2016 1. Plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových prostředků A. Rozpočet obce zveřejnění návrhu rozpočtu

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí DSO Mikroregion Slezská Harta, IČ: za rok 2015

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí DSO Mikroregion Slezská Harta, IČ: za rok 2015 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor podpory korporátního řízení a kontroly 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01N0O8H Čj.: MSK 61624/2016 Sp. zn.: KON/16839/2015/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Blanka

Více

OBEC BLATNICE. Vnitřní směrnice č.2/2015. Směrnice k finanční kontrole. Obsah směrnice

OBEC BLATNICE. Vnitřní směrnice č.2/2015. Směrnice k finanční kontrole. Obsah směrnice OBEC BLATNICE Vnitřní směrnice č.2/2015 Směrnice k finanční kontrole Obec: Blatnice Adresa: Blatnice 132, 675 51 Jaroměřice n. Rok Směrnici zpracoval: Soňa Málová Datum zpracování: 24.4.2015 Směrnici schválil:

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01GC0IQ Čj.: MSK 11677/2015 Sp. zn.: KON/3390/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Miroslava Šlégrová

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dolní Tošanovice, IČ 00576875 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dolní Tošanovice, IČ 00576875 za rok 2014 Elektronický podpis - 16.3.2015 KUMSX01GYKXT Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Alexandra Klajmonová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, Ostrava

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX00JU Čj: MSK 77273/2009 Stejnopis č. 1 Sp. zn.: KON/28894/2008/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Mojmír Románek,

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 1304/2015/KUUK PH/Dobříň/2014 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015 obce Trstěnice IČ :

o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015 obce Trstěnice IČ : PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Finanční odbor Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 18. prosince 2015 jako dílčí přezkoumání 15. dubna 2016 jako

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Chodov IČ: 00872059 Přezkoumání

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Štítina, IČ 00300764 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Štítina, IČ 00300764 za rok 2014 Elektronický podpis - 9.3.2015 KUMSX01GXNF3 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Anna Dardová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Razová, IČ za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Razová, IČ za rok 2014 Elektronický podpis - 7.4.2015 KUMSX01HD0JR Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Jiří Urbánek Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 15.8.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Zpráva. Základní školy Plavy

Zpráva. Základní školy Plavy Zpráva o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ve smyslu 13 odst.1 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) s odkazem na

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Petrovice, IČ za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Petrovice, IČ za rok 2014 Elektronický podpis - 30.4.2015 KUMSX01HGAU7 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Alexandra Klajmonová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kaňovice, IČ 00494267 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kaňovice, IČ 00494267 za rok 2013 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava III,1M$XOICCI" ČJ.: MSK 52267/2014 Sp. zn.: Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: Datum: KON/19895/2013/Sam 113.1

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Žermanice, IČ za rok 2015

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Žermanice, IČ za rok 2015 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor podpory korporátního řízení a kontroly 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01MM5AF Čj.: MSK 48518/2016 Sp. zn.: KON/12367/2015/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Eliška

Více

PKM Audit & Tax s. r. o., U Tvrze 38, 108 00 Praha 10, č. oprávnění KA ČR 455, auditor ing. Václava Pekařová č. oprávnění KAČR 520

PKM Audit & Tax s. r. o., U Tvrze 38, 108 00 Praha 10, č. oprávnění KA ČR 455, auditor ing. Václava Pekařová č. oprávnění KAČR 520 Zpráva nezávislého auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření za rok 2014 pro Obec Tuřany se sídlem Tuřany čp. 10 273 79 Tuřany IČO: 00234222 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č.

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 189/2014/KUUK 201/KON/2013 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec Chotiněves,

Více

IDošlo: JI /61/ IEvid.č. h

IDošlo: JI /61/ IEvid.č. h KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ EKONOMICKÝ ODBOR ODD~LENí PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENi OBcí č.j.: KUJCK 18646/2010 OEKO-PŘ j 0)6b~ec~D5oOiuKdffile~b;Vy----S:m]1'1~~.2 IObecní úřad Doudleby IDošlo: JI /61/

Více

jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem

jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem dne: bod programu: 24. 6. 2015 věc: Zrušení Činoherního studia města Ústí nad Labem, p.o. důvod předložení: zákon č. 128/2000 Sb., o obcích - 84, odst. 2, písmeno

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 2267/2014/KUUK 274/KON/2013 Stejnopis č. 2 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Oborná, IČ za rok 2015

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Oborná, IČ za rok 2015 Elektronický podpis - 14.3.2016 KUMSX01M85SZ Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Jiří Urbánek Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 26.7.2016 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor podpory

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 2395/2013/KUUK 315/KON/2012 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Závada, IČ za rok 2015

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Závada, IČ za rok 2015 Elektronický podpis - 29.4.2016 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor podpory korporátního řízení a kontroly 28. října 117, 702 18 Ostrava Čj.: Sp. zn.: Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: KUMSX01MWBL4 Certifikát autora

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 2871/2012/KÚÚK 322/KON/2012 Stejnopis č. 2Na pozemku p.p. 594/5 v k.ú. Dušníky 1. ZPRÁVA o

Více

Krajský úřad Olomouckého

Krajský úřad Olomouckého Krajský úřad Olomouckého SpZn.: KÚOK/56033/2011/KŘ-K/7220 Č.j.: KUOK 30359/2012 Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc kraje Počet stejnopisů: 2 Počet stran: 7 Přílohy: O Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

Zpráva nezávislého auditora. o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva nezávislého auditora. o výsledku přezkoumání hospodaření Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za období od 1.1. do 31.12.2011 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ. Obec Kobylnice

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ. Obec Kobylnice Vídeňská 89, 639 00 Brno, Tel.: +420 543 243 108 ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského

Více

1. VŠEOBECNÉ INFORMACE

1. VŠEOBECNÉ INFORMACE Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce Chotusice za rok 2015 (podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí)

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, Olomouc

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, Olomouc SpZn.: KÚOKl55292/2011 Č.j.: KUOK 1482/2012 Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc /KŘ-Kl7326 Počet stejnopisů: 2 Počet stran: 6 Přílohy: O Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

Zpracovala: Ing. Eva Neužilová, auditorka, č. oprávnění 1338

Zpracovala: Ing. Eva Neužilová, auditorka, č. oprávnění 1338 Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Svatoňovice, IČ 00849979 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Svatoňovice, IČ 00849979 za rok 2014 Elektronický podpis - 30.3.2015 KUMSX01H9UZ5 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Blanka Gábová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 1.8.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 4154/2014/KUUK 502/KON/2013 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Písečná, IČ 70632430 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Písečná, IČ 70632430 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01HBL9S Čj.: MSK 42954/2015 Sp. zn.: KON/16907/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Jiří Urbánek Telefon:

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion P o d c h l u m í Předseda svazku: PhDr.

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí regionu Novojičínska, IČ: 71240357 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí regionu Novojičínska, IČ: 71240357 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01GPHU2 Čj.: MSK 23975/2015 Sp. zn.: KON/14448/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Martin Hajduk Telefon:

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2014 Elektronický podpis - 2.3.2015 KUMSX01GRZ2Q Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Bc. Jana Breuerová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. pro územní samosprávný celek. Obec Dolní Lánov. Dolní Lánov Dolní Lánov IČ

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. pro územní samosprávný celek. Obec Dolní Lánov. Dolní Lánov Dolní Lánov IČ Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních přepisů

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 odbor kontroly Ústí nad Labem JID: Jednací čislo.: 1552/2013/KUUK 504/KON/2012 Stejnopis Č. 1 ZPRÁVA O výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

ATLAS AUDIT s.r.o. K Bílému vrchu 1717, Čelákovice. Město Benešov

ATLAS AUDIT s.r.o. K Bílému vrchu 1717, Čelákovice. Město Benešov ATLAS AUDIT s.r.o. K Bílému vrchu 1717, 250 88 Čelákovice Město Benešov ATLAS AUDIT s.r.o. K Bílému vrchu 1717, 250 88 Čelákovice ZPRÁVA AUDITORA o přezkoumání hospodaření města Benešov za rok 2009 Přílohy:

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dobratice, IČ 00577057 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dobratice, IČ 00577057 za rok 2014 Elektronický podpis - 6.2.2015 KUMSX01GK04S Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Bc. Jana Breuerová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vřesina, IČ za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vřesina, IČ za rok 2014 Elektronický podpis - 27.1.2015 KUMSX01G95PV Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Anna Dardová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Oldříš, IČ: 00277070 za rok 2010

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Oldříš, IČ: 00277070 za rok 2010 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Finanční odbor Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Oldříš, IČ: 00277070 za rok 2010 Přezkoumání se uskutečnilo dne: 17.5.2011 na základě zákona č. 420/2004 Sb.,

Více

A. Přezkoumané písemnosti Při přezkoumání hospodaření - Obec Třebnouševes - byly přezkoumány následující písemnosti:

A. Přezkoumané písemnosti Při přezkoumání hospodaření - Obec Třebnouševes - byly přezkoumány následující písemnosti: A. Přezkoumané písemnosti Při přezkoumání hospodaření - Obec Třebnouševes - byly přezkoumány následující písemnosti: Druh písemnosti Popis písemnosti Rozpočtová opatření Rozpočtové změny byly prováděny

Více

jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem

jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem dne: bod programu: 23. 9. 2015 věc : Úprava zřizovací listiny Činoherního studia města Ústí nad Labem, příspěvkové organizace důvod předložení: Zákon č. 128/2000

Více

Zpracovala : Ing.Eva Neužilová, auditorka, č.osvědčení 1338

Zpracovala : Ing.Eva Neužilová, auditorka, č.osvědčení 1338 Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion

Více

Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha-západ. ČLI Označení zřizovatele.. ČL II Název organizace. Či. iii Sídlo organizace

Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha-západ. ČLI Označení zřizovatele.. ČL II Název organizace. Či. iii Sídlo organizace Zastupitelstvo Obce Psáry vydává na základě ustanovení *84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/200 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, podle ustanovení *8 odst. 1 zákona č. 561/2004

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 1064/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 989 ze dne 17.12.2014 Směrnice rady městské části k rozdělení kompetencí ve vztahu k příspěvkovým organizacím zřízeným městskou

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Střezetice 48. 503 12 Všestary

Střezetice 48. 503 12 Všestary KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Střezetice, IČ: 00269646 za rok 2012 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Liběchov, okres Mělník ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 01/ŠPE/2014 Spisový znak Skartační znak Počet příloh: Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: Směrnice

Více

Větrušice 14, 250 67 Klecany. zastupitelstvo obce Větrušice, zastoupené starostkou, paní Petrou Šefčíkovou

Větrušice 14, 250 67 Klecany. zastupitelstvo obce Větrušice, zastoupené starostkou, paní Petrou Šefčíkovou Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření C.J. AUDIT s.r.o. Auditorská společnost, číslo osvědčení Komory auditorů ČR - 442 Senovážná 86/1, 460 01 Liberec 12, IČ 25495542 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Města Hrádek nad Nisou za období

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Sendraž, IČ: 00654086 za rok 2015 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary - Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření rok 2008 Územní samosprávný

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Urbanice, IČ: 00580490 za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Urbanice, IČ: 00580490 za rok 2011 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Finanční odbor Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Urbanice, IČ: 00580490 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 8.9.2011 24.1.2012 na základě zákona č.

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malenovice, IČ 00576964 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malenovice, IČ 00576964 za rok 2014 Elektronický podpis - 14.5.2015 KUMSX01HTO64 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Eva Hubinková Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 32976/2015/KUUK 366/KON/2014 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 3284/2013/KUUK 436/KON/2012 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

Zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce Březová, IČ v roce 2015

Zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce Březová, IČ v roce 2015 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01KQBKD Čj.: MSK 147378/2015 Sp. zn.: KON/15508/2015/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Alexandra Klajmonová

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Štítina, IČ za rok 2015

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Štítina, IČ za rok 2015 Elektronický podpis - 2.5.2016 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor podpory korporátního řízení a kontroly 28. října 117, 702 18 Ostrava Čj.: Sp. zn.: Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: KUMSX01MTOUF Certifikát autora

Více

Dodatek č. 2 ke zřizovací listině ze dne 11.12.2000

Dodatek č. 2 ke zřizovací listině ze dne 11.12.2000 Dodatek č. 2 ke zřizovací listině ze dne 11.12.2000 Zastupitelstvo města Jičína schválilo na svém 21. zasedání dne 19.10.2009 s účinností od 1.11.2009 změnu čl. V-VII zřizovací listiny Základní umělecké

Více

Zpracovala: Ing. Eva Neužilová, auditorka, č. oprávnění 1338

Zpracovala: Ing. Eva Neužilová, auditorka, č. oprávnění 1338 Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vrbice za rok 2006 I. Údaje o obci: Starosta: Účetní: Zdeněk Karbulka

Více

PROTOKOL. u Mateřské školy Černošice, Karlická 1170, Černošice, IČO

PROTOKOL. u Mateřské školy Černošice, Karlická 1170, Černošice, IČO Město Černošice Městský úřad Černošice útvar interního auditu Podskalská 1290/19 120 00 Praha 2 Naše č.j./sp. zn.: MUCE 52365/2013, S-MUCE 48286/2013 UIA Výtisk č.: PROTOKOL o výsledku veřejnosprávní kontroly

Více

AZ CENTRUM Havlíčkův Brod středisko volného času Rubešovo náměstí 171

AZ CENTRUM Havlíčkův Brod středisko volného času Rubešovo náměstí 171 AZ CENTRUM Havlíčkův Brod středisko volného času Rubešovo náměstí 171 Č. j. 24/2013/AZC HB Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace AZ CENTRUM Havlíčkův Brod středisko volného času, Rubešovo náměstí

Více

Zpracovala : Ing.Eva Neužilová, auditorka, č.oprávnění 1338

Zpracovala : Ing.Eva Neužilová, auditorka, č.oprávnění 1338 Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO) Vodohospodářské sdružení Kolín

dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO) Vodohospodářské sdružení Kolín Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52,

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje

Krajský úřad Olomouckého kraje Krajský úřad Olomouckého kraje SpZn.: KUOK/52864/2015/0KŘ-K/7227 Č.j.: KUOK 1876/2016 Odbor kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Počet stejnopisů: 2 Počet stran: 7 Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hrušová, IČ: 00854034 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hrušová, IČ: 00854034 za rok 2012 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hrušová, IČ: 00854034 za rok 2012 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: - 2.10.2012 14.2.2013 na základě zákona č. 420/2004 Sb.,

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zřizovací listina příspěvkové organizace

Město Lipník nad Bečvou. Zřizovací listina příspěvkové organizace Město Lipník nad Bečvou Zřizovací listina příspěvkové organizace Město Lipník nad Bečvou, IČ 00301493, vydává na základě usnesení Zastupitelstva města Lipník nad Bečvou č. 551 / 2009 - ZM 19 ze dne 22.

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Karlova Studánka, IČ za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Karlova Studánka, IČ za rok 2014 Elektronický podpis - 2.4.2015 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Eliška Švaňová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 22.9.2015 KUMSX01HCQ0P MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Obce Hlavenec za rok 2013

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Obce Hlavenec za rok 2013 ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Obce Hlavenec za rok 2013 Účetní jednotka (ÚZC) : Obec Hlavenec 294 74 Hlavenec, IČ 00474177 Účetní období : rok 2013 Termín přezkoumání : 20.3.2014, dokončení

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele.

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele. Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele. Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/57992/2013/KŘ-K/7433 Č.j.: KUOK 1095/2014 Počet stejnopisů: 2 Počet stran:7 Přílohy: O Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

OBECNÍ ÚŘAD Bříza. I. Úvodní ustanovení Finanční kontrola je součástí finančního řízení zabezpečující hospodaření s veřejnými prostředky.

OBECNÍ ÚŘAD Bříza. I. Úvodní ustanovení Finanční kontrola je součástí finančního řízení zabezpečující hospodaření s veřejnými prostředky. OBECNÍ ÚŘAD Bříza SMĚRNICE Č 2/2015 O ZABEZPEČENÍ ZÁKONA PRO VÝKON KONTROLY č. 320/2001 Sb. O FINANČNÍ KONTROLE a Manuál provádění kontrol k programu průběžných a následných kontrol Obec: Bříza Adresa:

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hrčava, IČ za rok 2015

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hrčava, IČ za rok 2015 Elektronický podpis - 2.5.2016 KUMSX01MYLDK Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Eva Hubinková Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 26.7.2016 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor podpory

Více

Směrnice č. 2/2012 o oběhu účetních dokladů

Směrnice č. 2/2012 o oběhu účetních dokladů Obec : Dubenec IČ : 00277801 Směrnici zpracoval(a): Jana Baxová, účetní obce Směrnici schválil(a): Jaroslav Huňat, Starosta obce Datum zpracování : Směrnice nabývá platnosti: dnem podpisu Směrnice nabývá

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Turkovice, IČ: za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Turkovice, IČ: za rok 2011 / PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Finanční odbor Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Turkovice, IČ: 00274445 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo dne: 24.1.2012 na základě zákona Č. 420/2004

Více

Zpracovala : Ing. Eva Neužilová, auditorka, č.oprávnění 1338

Zpracovala : Ing. Eva Neužilová, auditorka, č.oprávnění 1338 Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel. 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Mankovice, IČ 00600776 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Mankovice, IČ 00600776 za rok 2013 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝKRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava ČJ.: Sp. zn.: Vyřizuje: Telefon: Fax: E mail: Datum: MSK 64501/2014 KON/19899/2013/Šva 113.1 V10 Ing. Martin

Více

PROTOKOL. u Mateřské školy Barevný ostrov, příspěvková organizace, Pod Ptáčnicí 2158, Černošice, IČO

PROTOKOL. u Mateřské školy Barevný ostrov, příspěvková organizace, Pod Ptáčnicí 2158, Černošice, IČO Město Černošice Městský úřad Černošice útvar interního auditu Podskalská 1290/19 120 00 Praha 2 Naše č.j./sp. zn.: MUCE 52355/2013 UIA, S-MUCE 48276/2013 UIA Výtisk č.:.. PROTOKOL o výsledku veřejnosprávní

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Smilovice, IČ 00576905 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Smilovice, IČ 00576905 za rok 2014 Elektronický podpis - 24.4.2015 KUMSX01HJO7L Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Anna Dardová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více