Z 2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne v zasedací síni OÚ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z 2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací síni OÚ"

Transkript

1 Č. j. 2/12/ ZO - Z Zápis Z 2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne v zasedací síni OÚ Program: 1. Rozpočtové opatření č Rozpočet obce na rok Smlouvy - Smlouva č o poskytnutí podpory ze SFŽP - Směnná - Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 4. Územní plán 4.1. Žádosti o změnu územního plánu 4.2. Ustanovení určeného zastupitele pro územní plánování 5. Různé - Závěrečný účet za rok 2013 SMR, Zpráva o výsledku hospodaření SMR za rok Plán činnosti FV v roce 2015 Zasedání zastupitelstva obce bylo zahájeno v 16,07 hod. starostou Pavlem Manou, který konstatoval, že dle zákona o obcích bylo svoláno zasedání zastupitelstva obce, které bylo řádně ohlášeno. Konstatoval, že na jednání je přítomno 11 členů zastupitelstva obce, což je nadpoloviční většina, a tudíž ZO je usnášeníschopné dle zákona o obcích 87. V 16,09 přibyl Bc. Michal Krhůtek. Navržený program byl 12 hlasy schválen. Zapisovatelkou byla jmenována paní Jana Vavřínová, ověřovateli zápisu byli jmenováni pan Petr Špatný, Ing. Radek Divín Hlasování: Vypracování usnesení: Návrhová komise: Předseda JUDr. Milan Matula Člen Jiří Dědič Člen Ing. Miroslav Divín pro 12 Hlasování: pro 12 K bodu 1/ Rozpočtové opatření č. 7 16,16 hodin přibyl pan Jan Štůrala 13 členů Důvodová zpráva: Zvýšení rozpočtových příjmů celkem Kč ,- Třída 1 - daňové příjmy 734 tis. Kč viz. návrh rozpočtového opatření dle podrobné rozpočtové skladby Třída 2 - nedaňové příjmy zvýšení o ,-Kč Úprava na paragrafech : Par lesy - příjem z prodeje dřeva 38 tis. Kč Par komunikace - neinvestiční dar od pana Kubečky na opravu komunikací 10 tis. Kč Par Základní a mateřská škola Dolní Bečva - nařízený odvod zřizovatele z investičního fondu Základní a mateřské školy Dolní Bečva ve výši 103 tis. Kč 1

2 Par knihovna- příjmy z půjčovného 200 Kč a 1 tis. Kč příjem z prodeje kalendářů Par sportoviště - příjmy z pronájmu movitých věcí 2 tis. Kč ( zahradní nábytek) příjem z ubytování mínus 20 tis. Kč Par pohřebnictví příjmy z pronájmu hrobových míst 10 tis. Kč Par příjem z věcného břemene 1 tis. Kč Par veřejné WC poplatek Kč 100,- Par příjem za likvidaci komunálního odpadu od podnikajících osob, kteří jsou zařazeni na základě dohody do systému likvidace odpadu na území obce 5 tis. Kč Par příjem za služby zpoplatněná reklama v obecním zpravodaji 2 tis. Kč, příjem za obědy 3 tis. Kč Par příjem z finančního vypořádání se státem 800 Kč Třída 3 kapitálové příjmy 1200,- Kč Úprava na paragrafu Par silnice příjem z prodeje pozemků 1200,- Kč Třída 4 přijaté dotace mínus 1400,- Kč z toho jednotlivé dotační tituly dle názvu a účelového znaku Položka 4111 dotace ze státního rozpočtu na komunální volby Kč 24 tis. ÚZ Položka 4116 dotace na vyklizování nebo přibližování dříví koněm v lesním porostu Kč 3700,- ÚZ Položka 4116 dotace ze SR na výkon veřejně prospěšných pracovníků Kč -12 tis. Kč ÚZ nástroj 33 zdroj 5 Položka 4223 investiční dotace od Regionální rady soudržnosti Střední Morava ÚZ Kč 119 tis. dotace na výstavbu propojení cyklostezky. Celkem předpoklad investiční dotace v roce 2014 cca Kč 1861 tis. Kč. Položka 4123 neinvestiční dotace od Regionální rady soudržnosti Střední Morava ÚZ Kč 75 tis. dotace na výstavbu propojení cyklostezky. Celkem předpoklad neinvestiční dotace v roce 2014 cca Kč 75 tis. Kč Položka 4213 investiční přijatá dotace od Státního fondu životního prostředí na realizaci akce Sanace sesuvu Březinův dvůr ÚZ nástroj 53 zdroj 1 Kč 200,-. Celkem přiznaná dotace ,10 Kč. Tato dotace bude vypořádána závěrečným vyhodnocením akce do Položka 4216 investiční přijatá dotace od Státního fondu životního prostředí na realizaci akce Sanace sesuvu Březinův dvůr ÚZ nástroj 53 zdroj 5 Kč 300,-. Celkem přiznaná dotace ,02 Kč. Položka 4113 neinvestiční dotace přijatá od Státního fondu životního prostředí na akci energetické úspory základní škola ÚZ nástroj 54 zdroj 1 Kč 100,- Celkem přiznaná neinvestiční dotace Kč 3056,99 Položka 4213 investiční přijatá dotace ze Státního fondu životního prostředí na energetické úspory základní a mateřská škola a zdravotní středisko ÚZ nástroj 54 zdroj 1 mínus 5800,- Celkem přijatá dotace energetické úspory základní a mateřská škola ,41 Celkem přijatá dotace energetické úspory zdravotní středisko ,68 Položka 4216 investiční dotace energetické úspory zdravotní středisko a základní a mateřská škola snížení o 205 tis. Kč Celkem dotace energetické úspory zdravotní středisko Kč ,32 ÚZ nástroj 54 zdroj 5 Celkem dotace energetické úspory základní a mateřská škola Kč ,04 ÚZ nástroj 54 zdroj 5 Rozpočtové výdaje snížení o 1161 tis. Kč Třída 5 běžné výdaje snížení o 496 tis. Kč Úprava rozpočtu na paragrafu Par opravy a udržování zdravotní středisko 10 tis. Kč Par výjezdová jednotka hasičů 75 tis. Kč Par zastupitelstvo obce mínus 482 tis. Kč Par volby do zastupitelstva obce 24 tis. Kč ÚZ Par činnost místní správy mínus 52 tis. Kč provozní výdaje, neinvestiční dotace obcím 15 tis. Kč Par úroky z úvěrů mínus 41 tis. Kč 2

3 Třída 6 kapitálové výdaje snížení o 665 tis. Kč Par akce 392 energetické úspory zdravotní středisko mínus 125 tis. Kč Celková hodnota projektu energetické úspory zdravotní středisko 4432 tis. Kč Dotace ÚZ Kč ,32, dotace ÚZ Kč ,68, vlastní spoluúčast 1557 tis. Kč Par akce 1 bezbariérový vstup zdravotní středisko 26 tis. Kč Par org investiční dotace veřejným rozpočtům mínus 42 tis. Kč Par akce 1 energetické úspory obecní úřad mínus 589 tis. Kč Par bezbariérový vstup obecní úřad 48 tis. Kč, nákup výpočetní techniky 41 tis. Kč Par dopravní prostředek pro výjezdovou jednotku hasičů Ford Tranzit mínus 24 tis Kč Financování Položka mínus 3448 tis. Kč snížení přijatých úvěrů na financování projektu energetické úspory zdravotní středisko a sanace sesuvu Březinův dvůr (sanace sesuvu nebyla hrazena z úvěru a úvěrová smlouva nebyla realizována) Položka 8114 plus 3448 tis. Kč snížení úhrad nepřijatých úvěrů na financování projektu energetické úspory zdravotní středisko a sanace sesuvu Březinův dvůr Položka 8115 změna stavu finančních prostředků ,- Kč (přírůstek peněz na účtu) Rozprava: - JUDr. Milan Matula sdělil zastupitelstvu, že finanční výbor se na svém zasedání projednal rozpočtové opatřením č. 7 a doporučuje ho schválit. ZO schválilo rozpočtové opatření č. 7 v Kč Zvýšení příjmů o ,- Příjmy po úpravě Snížení výdajů o ,- Výdaje po úpravě ,- Rozdíl příjmů a výdajů po úpravě Financování po úpravě ,- Z toho: -408 tis. Kč splátka jistiny úvěru KB - komunikace -101 tis. Kč splátka jistin úvěru ze SFRB půjčky občanům na bydlení tis. Kč splátka úvěru KB multifunkční budova 1964 tis. Kč přijatý úvěr na financování projektu propojení cyklostezky 2909 tis. Kč přijatý úvěr na financování projektu energetické úspory základní škola 2728 tis. Kč přijatý úvěr na financování projektu energetické úspory zdravotní středisko tis. Kč splátka úvěru na financování projektu propojení cyklostezky tis. Kč splátka úvěru na financování projektu energetické úspory základní škola tis. Kč splátka úvěru na financování projektu energetické úspory zdravotní středisko Kč změna stavu na bankovních účtech (úbytek finančních prostředků) stav k činil ,91 Kč). Předpokládaný stav zůstatků k na běžných účtech a fondech obce Kč 2013 tis. Kč Hlasování: pro 13 K bodu 2/ 2.1. Rozpočet obce na rok 2015 Důvodová zpráva: Ing. Urbanovská, ekonomka obce konstatovala, že návrh rozpočtu obce byl zpracován dle zákona, zveřejněn ve stanovené lhůtě na úředních deskách, projednán ve finančním výboru a v radě obce. Návrh rozpočtu byl 3

4 sestaven tak, aby byl řádným způsobem zajištěn chod obce, obecních budov, příspěvkové organizace. Ostatní věci jsou orientační a nepodloženy žádnou smlouvou, jedná se o záměry. Rozprava: - Bc. Pavel Mana návrh rozpočtu byl projednáván v radě obce, která předložila protinávrh ze svého jednání na dnešní jednání Protinávrh RO: 1. Krácení položky 3113 základní škola a mateřská škola z ,- Kč na ,- Kč. Neinvestiční výdaje celkem ,- Kč 2. Zřízení položky u investičních výdajů Stavební úpravy v ZŠ na zkapacitnění ZŠ od související s potřebou učeben, sociálního zařízení, družiny v ZŠ v návaznosti na zvýšený počet dětí a žáků v částce ,- Kč. Investiční výdaje celkem ,- Kč. Rozpočtové výdaje celkem ,- Kč. Návrh na krácení příspěvku příspěvkové organizaci u položek (účtů) 521 Mzdové náklady ,- Kč a 527 Odvody ,- Kč + 527,549 Zák. soc. nákl. (poj. Zaměstnanců) ,- Kč, celkem ,- Kč souvisí s požadavkem rady na zapojení Fondu odměn školy, který aktuálně činí ,- Kč na úhradu platů jejich zaměstnanců v roce Předpokládané rozpočtové náklady investice do školy představují částku ,- Kč. Na posílení dokrytí investice nařídila rada obce příspěvkové organizaci odvod do rozpočtu obce z investičního fondu školy ve výši ,- Kč do Rada předpokládala podání žádosti obce o příspěvek na investice ve škole na Zlínský kraj v rámci Podprogramu obnovy venkova v roce Zlínský kraj však v roce 2015 podle posledních informací nebude vypisovat žádný dotační titul na školství, ale pouze na rekonstrukce komunikací a úpravy veřejných prostranství. Je nutné nalézt zdroj krytí investice ve výši ,- Kč. Bc. Pavel Mana dále konstatoval, že v návrhu rozpočtu obce nejsou ještě zahrnuty bezbariérové úpravy OÚ, které by měly být realizované při zateplení budovy, zkapacitnění základní školy, komunikace na Blinkově kopci (příprava akce, nejsou známy realizační ceny). - Ing. Divín Radek dotazoval se na krácení rozpočtu ZŠ, navrhoval do budoucna rozklíčování rozpočtu s komentářem, aby zastupitelé měli přehled. Dále se dotazoval v rámci navrhovaného rozpočtu na příspěvek na 3636 v částce 117 tis. Kč. Poukázal na ztrátu ve sportovním areálu cca 100 tis. Kč. - Ing. Urbanovská konstatovala, že tento 3636 zahrnuje příspěvky Mikroregionu Rožnovsko a Vsetínsko, kterých je obec členem ve výši podle počtu obyvatel, dále příspěvek krajskému úřadu na digitální technickou mapu smlouva byla dříve schválena, úhradu společných nákladů na multifunkční budovu, kde obec je ve společenství spoluvlastníků. Na druhé straně jsou také příjmy (nájemné movitostí a nemovitostí) z multifunkční budovy, a to z pronájmu Jednotě s. d. Vsetín a Cukrárně a kavárně na 3613 částka 660 tis. Kč. Ing. Urbanovská informovala zastupitelstvo, že v rámci sportovního areálu jsou i náklady spojené s FC Dolní Bečva občanské sdružení náklady na budovu, opravy a udržování. Pokud by někdo chtěl nahlédnout do financování sportoviště, je možné po domluvě u ekonomky obce, která má vše rozklíčované na jednotlivé položky. - Bc. Mana Pavel dále konstatoval, že příspěvková organizace ZŠ a MŠ má možnost zabezpečit některé práce např. údržbu veřejné zeleně zaměstnanci z úřadu práce (úspora vlastních mzdových nákladů) - JUDr. Matula upřesnil úpravu v návrhu rozpočtu týkající se JSDH na 5512 neinvestiční výdaje na částku 150 tis. Kč, investiční výdaje na 106 tis. Kč (plovoucí čerpadlo, elektrocentrála). - Ing. Urbanovský, ředitel příspěvkové organizace, informoval zastupitelstvo, že nebyl přizván k projednávání návrhu rozpočtu. O krácení rozpočtu byl informovan od ekonomky školy, která byla na jednání finančního výboru dne Konstatoval, že pokud má vyplácet plat, musí mít finanční 4

5 krytí na odvody, které nemohou být kryty z fondu odměn. Škola vždy hospodařila dle zákona, probíhají pravidelně v příspěvkové organizaci audity, které jsou součástí výroční zprávy o hospodaření školy předkládané radě obce. Dále informoval zastupitelé, že v příspěvkové organizaci jsou tvořeny 4 fondy (2 fondy jsou povinné ze zákona kulturní a sociálních potřeb a fond rezervní). Dále se tvoří fond odměn, který je tvořen z hospodářského výsledku příspěvkové organizace. Investiční fond se tvoří odpisy majetku (jsou to věci movité nad 40 tis. Kč), kde v současné době je cca 120 tis. Kč z tohoto fondu jsou pořizovaný nové movité věci. Na odpisy dostává příspěvková organizace v rámci rozpočtu od zřizovatele obce. Fond odměn je plněn z hospodářského výsledku příspěvkové organizace, částka, která je na tomto fondu je za několik let. Upozorňuje na to, že nejsou zvyšovány odměny zaměstnancům z tohoto fondu, příspěvková organizace fond šetří na horší časy, kdy by nebyl hospodářský výsledek. - Bc. Mana Pavel upozornil, že příspěvková organizace hospodaří především s příspěvkem zřizovatele. Rada obce bude do budoucna požadovat bližší informace týkající se hospodaření v příspěvkové organizaci a rozdělování z fondů. Bude požadovat komentář k rozpočtu a jeho plnění. - JUDr. Matula konstatoval, že hospodaření příspěvkové organizace je rovněž kontrolováno finančním výborem (členkami finančního výbor) a následně je podávána i zpráva radě obce a zastupitelstvu obce. - Bc. Mana Pavel pokud se zastupitelstvo obce nemůže dohodnout, navrhuje přerušit jednání na 20 minut. 17,42 hodin přerušeno jednání 18,00 hodin jednání znovu pokračovalo Návrhová komise předložila 4 návrhy na hlasování: 1. Schválení návrhu rozpočtu jak byl zpracován a vyvěšen na úřední desce 2. Protinávrh rady obce ze dne Úprava - třída tis. Kč, třída 6 vytvořit novou položku stavení úpravy 370 tis. Kč, požární ochrana 5512 přesun z neinvestičních výdajů 106 tis. Kč na investiční výdaje. 4. Návrh Bc. Pavla Many, zaplánovat změnu do rozpočtového opatření č. 7 - snížení příspěvků ZŠ v letošním roce o 165 tis. Kč Varianta 4 Hlasování: pro 7 proti 1 zdržel 5 Varianta 3 Hlasování: pro 3 proti 2 zdržel 8 Varianta 2 Hlasování: pro 0 proti 2 zdržel 11 Varianta 1 5

6 Hlasování: pro 0 proti 8 zdržel 5 18,40 hodin - Bc. Pavel Mana přerušil jednání dohadovací řízení Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce pro rok 2015 s celkovými příjmy tis. Kč a s celkovými výdaji ve výši tis. Kč v tomto pozměňovacím návrhu: Na pol protipožární ochrana, z původně navrhovaného výdaje ve výši 256 tis. po úpravě na 150 tis. Kč, a současně zřízení položky v třídě 6 investiční výdaje plovoucí čerpadlo, elektrocentrála ve výši 106 tis. Kč Třída 5 Pol základní a mateřská škola snížení z původně navrhovaného příspěvku ve výši 3039 tis. Kč na tis. Kč, současně zřízení položky v třídě 6 stavební úpravy v ZŠ, MŠ ve výši 370 tis. Kč. Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet fondu rozvoje bydlení na rok 2015 s příjmy ve výši 141 tis. Kč a výdajů ve výši 127 tis. Kč (rozdíl příjmů a výdajů 14 tis. Kč) a rozpočet sociálního fondu na rok 2015 s příjmy ve výši 113 tis. Kč a výdaji ve výši 113 tis. Kč. Hlasování: pro 13 proti 0 zdržel 0 - Anna Vachůnová překvapena průběhem dnešního jednání zastupitelstva obce. Poukázala na skutečnost, že obec vždy zatím hospodařila velmi dobře a odpovědně. V roce 2014 byly každou schůzi projednávány rozpočtová opatření zreálnění rozpočtu. Z dnešního jednání má pocit nedostatečné přípravy rozpočtu. Doporučuje zamyslet se nad příští přípravou rozpočtu. 2.2.Rozpočtové opatření Bc. Pavel Mana předložil návrh na změnu rozpočtového opatření č. 7 krácení výdajů na položce 3113 příspěvek ZŠ a MŠ o částku ,- Kč se současným zvýšením zůstatku na běžném účtu o částku ,- Kč. Zvýšení příjmů o ,- Kč, příjmy po úpravě ,- Kč, snížení výdajů o tis. Kč, výdaje po úpravě tis. Kč, rozdíl příjmů a výdajů po úpravě ,- Kč a financování po úpravě ,- Kč s tím, že se ruší průvodní RO č. 7 a schvaluje se RO č. 7 doplněné ve znění předloženého návrhu. Z toho: -408 tis. Kč splátka jistiny úvěru KB - komunikace -101 tis. Kč splátka jistin úvěru ze SFRB půjčky občanům na bydlení tis. Kč splátka úvěru KB multifunkční budova 1964 tis. Kč přijatý úvěr na financování projektu propojení cyklostezky 2909 tis. Kč přijatý úvěr na financování projektu energetické úspory základní škola 2728 tis. Kč přijatý úvěr na financování projektu energetické úspory zdravotní středisko tis. Kč splátka úvěru na financování projektu propojení cyklostezky tis. Kč splátka úvěru na financování projektu energetické úspory základní škola tis. Kč splátka úvěru na financování projektu energetické úspory zdravotní středisko Hlasování pro 13 K bodu 3/ Smlouvy 3.1. Smlouva č o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí Důvodová zpráva: 6

7 Smlouva č o poskytnutí podpory mezi SFŽP ČR a obcí Dolní Bečva je poskytována v rámci Operačního programu ŽP, Prioritní osa 3 Udržitelné využívání zdrojů energie, oblast podpory 3.2 Realizace úspor energie a využití odpadního tepla. Fond se zavazuje poskytnout příjemci podpory dotaci ve výši ,- Kč na akci Obecní úřad Dolní Bečva energetické úspory. Dotace je určena na spolufinancování akce a příjemci má být poskytnuta rovněž dotace ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z rozpočtu Evropské unie, a to prostředky Fondu soudržnosti. Dotace ze státního rozpočtu bude poskytnuta na základě Rozhodnutí MŽP o poskytnutí dotace ve. č. EDS/SMVS 115D a bude činit maximálně ,50 Kč. Dotace představuje 5% celkových způsobilých výdajů, které činí ,- Kč a 5% celkových způsobilých veřejných výdajů, které činí ,- Kč. Uvedené částky způsobilých výdajů vycházejí z předpokládaných nákladů akce. Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o poskytnutí podpory č mezi SFŽP ČR jako poskytovatelem dotace a obcí Dolní Bečva jako příjemcem dotace ve výši ,- Kč na akci Obecní úřad Dolní Bečva energetické úspory ve znění návrhu poskytovatele dotace ze dne při financování této akce z Fondu soudržnosti EU ve výši ,50 Kč a za použití vlastních zdrojů ve výši ,50 Kč (na způsobilé výdaje) a pověřuje starostu obce k jejímu podpisu v termínu do Hlasování: pro Směnná smlouva mezi obcí Dolní Bečva a panem Vladimírem Vojkůvkou, Dolní Bečva č. p. 37 Důvodová zpráva: Pan Vojtěch Vojkůvka, Dolní Bečva č. p. 37 zaslal na obec žádost o koupi pozemku p. č. 2716/21 o výměře 299 m 2. Po projednání v radě obce, byl zveřejněn záměr prodat pozemek p. č. 2716/21 na úřední desce po dobu 15 dnů. Zájem o prodej tohoto pozemku písemně projevil pan Vladimír Vojkůvka, Dolní Bečva č. p. 37, který navrhl směnu za pozemek p. č. PZE119 o výměře 302 m 2, jehož je vlastníkem. Tento pozemek je součástí asfaltové komunikace a není majetkově vypořádán. Opět byl zveřejněn záměr směnit pozemek p. č. 2716/21 po dobu 15 dní na úřední desce. Zájem o tento pozemek p. č. 2716/21 projevil pan Vladimír Vojkůvka, Dolní Bečva č. p. 37, který nabízí směnu za pozemek p. č. PZE 119 o výměře 302 m, v jeho vlastnictví. Byl to jediný zájemce a rada obce schválila jeho nabídku a rozhodla připravit smlouvu na směnu a doporučuje ZO ji schválit, s tím, že náklady spojené se směnou uhradí obec. (Náklady právní služby, poplatek za vklad katastrálnímu úřadu) 7

8 Zastupitelstvo obce schvaluje směnnou smlouvu mezi obcí Dolní Bečva a panem Vladimírem Vojkůvkou, Dolní Bečva čp. 37, na základě které se směňuje pozemek par. č. 2716/21 o výměře 299 m 2 za pozemek par. č. 119 (dle PK) o výměře 302 m 2 vše v obci a k. ú. Dolní Bečva bez nároku směňujících na finanční či naturální plnění s tím, že náklady směny právní služby, správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí hradí obec Dolní Bečva. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k podpisu směnné smlouvy v termínu do Hlasování: pro Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na p. č. 2751/7 a 2751/8 Důvodová zpráva: Společnost ARPEX Morava s.r.o., Teslova 873/2, Ostrava zaslala na obec žádost o projednání a schválení Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene v souvislosti se stavbou zařízení distribuční soustavy na p. č. 2751/7 a 2751/8 zemní kabelové vedení NN, pro pana Křenka, Manu v lokalitě pod firmou VaJa. Rada obce doporučuje ZO Smlouvu o bud. Smlouvě o zřízení věcného břemene schválit. Tato smlouva bude přílohou k vydání územního souhlasu na stavebním úřadě v Rožnově pod Radhoštěm. 8

9 Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu o provést stavbu čř. IV , Dolní Bečva mezi budoucím povinným obcí Dolní Bečva a budoucím oprávněným ČEZ Distribuce a.s., Děčín s tím, že věcné břemeno bude zřízeno za úplatu 1.000,- Kč a náklady spojené s uzavřením smlouvy a za správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí pro oprávněného hradí budoucí oprávněný z věcného břemene. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy v termínu do Hlasování: pro 13 K bodu 4/ 4.1.Žádosti o změny územního plánu Důvodová zpráva: Nový územní plán obce byl vydán zastupitelstvem obce Dolní Bečva Je dostupný na webových stránkách obce a v tištěné podobě na obecním úřadě Dolní Bečva, na Městském úřadě v Rožnově pod Radhoštěm a na Krajském úřadě ZK. Od té doby bylo na obec doručeno 11 žádostí o změnu využití plochy. Zpracování nového územního plánu hradila obec. Změny územního plánu si platil v předchozích letech každý žadatel sám. Tři žádosti o změny ÚP byly v loňském roce po schválení v ZO předány s žádostí o projednání na Městský úřad Rožnov p/r, odbor územní plán. K dnešnímu dni bylo dodáno dalších těchto devět žádostí: 9

10 Žádost Jana a Olgy Janigových, Volgogradská 2414/82, Ostrava Zábřeh Požádali o změnu využití parcely č. 606/3 v lokalitě Pod Černou horou - Konisko, z plochy orná půdy na plochu individuální rekreace. Na této parcele je ve skutečnosti postavena na původním kamenném sklepě rekreační chata, kterou vlastníci užívají a chtějí její existenci legalizovat. Stavební komise i rada obce doporučují zastupitelstvu obce tuto žádost schválit k projednání pořizovateli MěÚ Rožnov p/r, odbor územního plánu. Zastupitelstvo obce schvaluje žádost Jana Olgy Janigových, Volgogradská 2414/82, Ostrava- Zábřeh o změnu využití pozemku par. č. 606/3 v k.ú. Dolní Bečva v lokalitě pod Černou horou Konisko z plochy orná půda na plochu určenou pro individuální rekreaci a žádá pořizovatele MěÚ Rožnov pod Radhoštěm, odbor výstavby a územního plánování o jeho další projednání, s tím, že projednání změny ÚP si hradí žadatel. Hlasování: pro Žádost Ing. Radima Křenka, Dolní Bečva č. p. 255 Ing. Křenek požádal obec o schválení projednání změny využití plochy bydlení (schváleno novým územním plánem na žádost původního vlastníka) do ploch výroby a skladování. Důvodem je 10 m široké ochranné pásmo kabelů VN společnosti ČEZ Distribuce a.s. k vlastní stavbě domu zbývá pouze 7 m. Celkové snížení ochranného pásma na 1 m by musel vlastník provést na vlastní náklady. Dále v nynější ploše bydlení je možné využívat konstrukci přístřešku pro uskladnění řeziva pouze na 10 let., jako provozovnu u živnostenského podnikání. Komise výstavby i rada obce nedoporučuje tuto žádost o změnu schválit k dalšímu projednání pořizovateli, z důvodu možných negativních rušivých vlivů na okolní využití parcel k bydlení. 10

11 Rozprava: - Petr Špatný se dotazoval, zda sousedící pozemky jsou rovněž výrobního charakteru - Ing. Divín Radek konstatoval, že žádost byla projednána v komisi výstavby, která doporučuje zamítavé stanovisko převodu pozemků z plochy bydlení na výrobní. V této lokalitě jsou rodinné domy, má svou vlastní zápornou zkušenost s výrobním provozem v lokalitě, kde se nacházejí rodinné domy. - Ing. Novosadova informovala, že vlastníci sousedících pozemků se vyjadřovali pouze ke stávající dočasné stavbě přístřešku na dřevo, který se nachází v současné době na pozemku. K žádosti pana Křenka se nevyjadřovali. - JUDr. Matula navrhuje stáhnout tento bod z projednávání zastupitelstva a vyzvat vlastníky dotčených pozemků a přístupové komunikace ke stanovisku. Zastupitelstvo obce přesunulo žádost Ing. Radima Křenka, Dolní Bečva čp. 255 o změnu využití plochy pozemku par. č. 9/1 z plochy bydlení na plochu výroby v k.ú. a obci Dolní Bečva, na další jednání zastupitelstva obce s tím, že zastupitelstvo obce požaduje dodání stanovisko vlastníků okolních pozemků a vlastníků pozemků podél příjezdové komunikace Žádost firmy DIOFLEX s.r.o., Pletařská 2671, Rožnov pod Radhoštěm Vypracování zastavovací studie, ze které bude podrobně rozkresleno rozdělení pozemků Firma DIOFLEX s.r.o., zastoupena na základě plné moci Ing. Ivanem Jaroněm, požádala o změnu územního plánu na p. č. 478/6, 498/1, 500/1,2,3,4, 502/1, st. 840, st. 841, st. 842, st. 843, st. 844, st. 845 a st. 934 vše v katastrálním území Dolní Bečva. Současné využití území je 1/3 plochy bydlení hromadné a 2/3 plochy hromadné rekreace. Požadované funkční využití území jako plochy bydlení - bydlení individuální. Majitel pozemků má v úmyslu rozparcelovat pozemky na pozemky o velikosti m 2. Pro výstavbu asi 17 rodinných domů. Součástí 11

12 území bude zhotovení nové infrastruktury- kanalizace, voda, přípojky elektrické energie, napojení na stávající komunikaci. Žádost byla doplněna o informace, že vybudování nezbytných inženýrských sítí na předmětných pozemcích prodloužení vodovodního řádu, kanalizační stoky, přípojek elektrické energie a příjezdové komunikace k jednotlivým stavebním parcelám se předpokládá v režii majitele pozemků. Stavební komise souhlasí s dalším projednání žádosti. Obec může se schválením dalšího projednání požadovat a příjezdů k nim, souladu se příslušnými normami a požadavky Policie ČR a správců sítí. 19,30 hodin odešel Bc. Michal Krhůtek 12 členů Zastupitelstvo obce schvaluje žádost firmy Dioflex s.r.o., Pletařská 2671, Rožnov pod Radhoštěm o změnu územního plánu na par.č. 478/6, 498/1,500/1,2,3,4,, 502/1, st. 840, st. 841, st. 842, st. 843, st. 844, st.845 a st. 934 v k.ú. a obci Dolní Bečva z 1/3 plochy bydlení hromadné a 2/3 plochy hromadné rekreace a žádá pořizovatele MěÚ Rožnov pod Radhoštěm, odbor výstavby a územního plánování o jeho další projednání za podmínky vypracování zastavovací studie, s tím, že zpracování změny i studie si hradí žadatel. Hlasování: pro Žádost manželů Solanských, Chalupníkova 1033/36 Zábřeh, Ostrava 30 Manželé Solanští, bytem Chalupníkova 10300/36, Ostrava Zábřeh požádali obec o změnu územního plánu p. č. 1286/1 z orné půdy do plochy bydlení. Komise stavební a rada obce doporučují zastupitelstvu obce schválit tuto žádost k dalšímu projednání. 12

13 Zastupitelstvo obce schvaluje žádost manželů Solanských, bytem Chalupníkova 1033/36, Ostrava Zábřeh o změnu územního plánu u par.č. 1286/1 v obci a k.ú. Dolní Bečva z plochy orné půdy do plochy bydlení a žádá pořizovatele MěÚ Rožnov pod Radhoštěm, odbor výstavby a územního plánování o jeho další projednání s tím, že zpracování změny si hradí žadatel. Hlasování: pro 10 zdržel Žádost manželů Koryčanských, Sídlištní 734, Zubří o změnu územního plánu Manželé Koryčanští požádali obec o projednání změny územního plánu na p.č. 1167/12 z nynější plochy smíšené obytné a sportu na plochu bydlení. Komise stavební se změnou nesouhlasí z důvodu nevyřešeného příjezdu. Rada obce doporučuje zastupitelstvu žádost o změnu schválit k dalšímu projednání s tím, že se je možné využít povolený vybudovaný příjezd k nově budovanému domku manželů Koryčanských. 13

14 Rozprava: - Ing. Divín Radek žádost byla projednána v KV, přístupová cesta je úzká a v bezprostřední blízkosti cyklostezky, není zde možnost vyhnutí dvou aut. Komise výstavby tuto žádost nedoporučuje. - JUDr. Matula informoval zastupitele, že při stavbě cyklostezky jako původní majitel sousedících pozemků souhlasil se stavbou za podmínky, že v této lokalitě bude smíšený provoz. Po kolaudaci a zaměření stavby cyklostezky se zjistilo, že cyklostezka nezasahuje do soukromých pozemků a tímto pádem se zde nevyřídil smíšený provoz. Udržitelnost projektu cyklostezky je 5 let. V územním plánu tato lokalita je řešena jako občanská vybavenost, což je náročnější na provoz než objekt k bydlení. - Ing. Novosadová upozornila, že parcela 1167/12 je v záplavovém území. Při projednávání je možné zamítavé stanovisko od dotčených orgánů. Zastupitelstvo obce schvaluje žádost manželů Koryčanských, bytem Sídlištní 734, Zubří o změnu územního plánu u par. č. 1167/12 z plochy smíšené obytné a sportu na plochu bydlení a žádá pořizovatele MěÚ Rožnov pod Radhoštěm, odbor výstavby a územního plánování o jeho další projednání s tím, že zpracování změny si hradí žadatel. 14

15 Hlasování: pro 8 proti 1 zdržel Žádost Mgr. Václava Knápka a paní Andrey Opatovské, č. e. 54, Dolní Bečva Mgr. Václav Knápek a paní Opatovská požádali obec o změnu územního plánu pro parcelu 478/14 a st. 730, z plochy rekreace na plochu smíšenou obytnou. Stavební komise i rada obce doporučují zastupitelstvu obce tuto žádost schválit k dalšímu projednání. Zastupitelstvo obce schvaluje žádost Mgr. Václava Knápka a Andrey Opatovské, bytem Radhošťská č.e. 54, Dolní Bečva o změnu územního plánu pro parcela č. 478/14 a st. 730 z plochy určené pro individuální rekreaci na plochu smíšenou, obytnou a žádá pořizovatele MěÚ Rožnov pod Radhoštěm, odbor výstavby a územního plánování o jeho další projednání s tím, že zpracování změny si hradí žadatel. Hlasování: pro Žádost paní Vlasty Cábové, Svazarmovská 1577, Rožnov p/r a pana Zdeňka Capíka, Svazarmovská 1692, Rožnov p/r Paní Vlasta Cábová a pan Zdeněk Capík požádali obec o změnu územního plánu na p. č. 40/6 a st. 868 z plochy rekreace na plochu bydlení. Důvodem je budoucí využití objektu k bydlení. Rada obce doporučuje zastupitelstvu obce schválit žádost k dalšímu projednání. 15

16 Zastupitelstvo obce schvaluje žádost Vlasty Cábové, Svazarmovská 1577, Rožnov pod Radhoštěm a Zdeňka Capíka, Svazarmovská 1692, Rožnov pod Radhoštěm k par.č. 40/6 a st. 868 původně jako plocha rekreace na plochu bydlení a žádá pořizovatele MěÚ Rožnov pod Radhoštěm, odbor výstavby a územního plánování o jeho další projednání, s tím že zpracování změny si hradí žadatel. Hlasování: pro Žádost pana Jana Juříčka, Dolní Bečva č. p. 525 Pan Jan Juříček Dolní Bečva č. p. 525 požádal obec o změnu územního plánu na p. č. 2687/12, která je v ploše veřejného prostranství a chce ji změnit do plochy bydlení. Na této ploše chce postavit přístřešek pro auta. 19,55 hodin odešel pan Miroslav Martyčák 11 členů 16

17 Zastupitelstvo obce schvaluje žádost Jana Juříčka, Dolní Bečva čp. 525 o změnu územního plánu na par.č. 2687/12 z plochy veřejného prostranství na plochu bydlení a žádá pořizovatele MěÚ Rožnov pod Radhoštěm, odbor výstavby a územního plánování o jeho další projednání, s tím že zpracování změny si hradí žadatel. Hlasování: pro 10 zdržel Žádost pana Stanislava Kretka, Horní Bečva 603 o změnu využití pozemku p. č. 2367/1 na plochu bydlení Pan Stanislav Kretek a paní Radka Kretková dnes požádali obec o změnu užívání pozemku z plochy orná půda na plochu bydlení na p. č. 2367/1 v k. ú. Dolní Bečva podle přiložené situace. Jelikož byla žádost dodána dnes, nebyla projednána ani v stavební komisi ani v radě obce. Zastupitelstvo obce přesunulo žádost Stanislava Kretka, Horní Bečva ke změně využití pozemku par.č. 2367/1 na další jednání zastupitelstva obce a ukládá radě obce projednat v komisi výstavby a ÚP. 4.2.Ustanovení určeného zastupitele pro územní plánování Zastupitelstvo obce potvrzuje jako určeného zastupitele pro územní plánování podle ust. 6 odst. 5 písm. f) ve vazbě na 47 odst. 1,4, 51 odst. 1 a 3 a 53 odst. 1 stavebního zákona Ing. Pavlu Novosadovou místostarostu obce. Hlasování: pro 10 zdržel 1 17

18 K bodu 5/ Různé 5.1. Závěrečný účet za rok 2013 SMR, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření SMR za rok 2013 Zastupitelstvo obce Dolní Bečva schvaluje závěrečný účet Sdružení Mikroregion Rožnovsko za rok 2013 a zprávu č. 483/2013/KŘ o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Sdružení Mikroregion Rožnovsko, IČ za rok 2013 ze dne Hlasování: pro Plán činnosti finančního výboru v roce 2015 Plán činnosti finančního výboru přednesl předseda FV JUDr. Milan Matula, který je součástí zápisu ze dne Zastupitelstvo obce schválilo plán činnosti finančního výboru zastupitelstva pro rok 2015 podle důvodové zprávy předsedy finančního výboru. Hlasování: pro 11 K bodu 6/ Usnesení k jednotlivým bodům bylo hlasováno K bodu 7/ Závěr provedl starosta obce ve 20,20 hodin Vyhotovila: Jana Vavřínová V Dolní Bečvě: Ing. Pavla Novosadová místostarosta obce. Bc. Pavel Mana starosta obce pan Petr Špatný ověřovatel Ing. Radek Divín ověřovatel 18

Příloha k usnesení. z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15.12.2014 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

Příloha k usnesení. z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15.12.2014 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 2/12/2014- ZO- U Příloha k usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15.12.2014 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni : dle prezenční listiny Program : 1. Rozpočtové opatření

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

Č. j. 13/02/2012 - ZO - Z Zápis Z 13. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 8. 2. 2012 v zasedací síni OÚ

Č. j. 13/02/2012 - ZO - Z Zápis Z 13. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 8. 2. 2012 v zasedací síni OÚ Č. j. 13/02/2012 - ZO - Z Zápis Z 13. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 8. 2. 2012 v zasedací síni OÚ Program: 1. Program obnovy vesnice Dolní Bečva 2. Rozpočtové opatření č. 1 3. Různé

Více

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 1/11/2014- RO U Příloha k usnesení z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Usnesení ze 42. zasedání rady obce konané ve středu dne 7.8.2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce

Usnesení ze 42. zasedání rady obce konané ve středu dne 7.8.2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce 42/08/2013- RO - U Usnesení ze 42. zasedání rady obce konané ve středu dne 7.8.2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Příloha k usnesení. z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin

Příloha k usnesení. z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin 9/06/2015- RO-U Příloha k usnesení z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin Přítomni: Bc. Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka, Ing.

Více

Příloha k usnesení ze 40. zasedání rady obce konané dne 3. 6. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení ze 40. zasedání rady obce konané dne 3. 6. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 40/06/2013-RO- U Příloha k usnesení ze 40. zasedání rady obce konané dne 3. 6. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

5/06/2011- ZO -U Příloha k usnesení. úřadu

5/06/2011- ZO -U Příloha k usnesení. úřadu z 5.zasedání zastupitelstva úřadu 5/06/2011- ZO -U Příloha k usnesení obce konané dne 20.6.2011 v 16.hodin v zasedací síni obecního Přítomni: dle prezenční listiny Omluven: pan Miroslav Martyčák Ověřovatel:

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015. 1. Zahájení zasedání ZO Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015. Zasedání Zastupitelstva obce Trubín (dále jen ZO ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostkou obce paní Alenou

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Z Á P I S. z 41. jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 21.1.2014 ve Stožci

Z Á P I S. z 41. jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 21.1.2014 ve Stožci Z Á P I S z 41. jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 21.1.2014 ve Stožci Termín konání zasedání byl určen a zveřejněn dosavadním starostou obce na úřední desce OÚ Stožec dne 14.1.2014. Jednání

Více

Příloha k usnesení ze 45. zasedání rady obce konané dne 4. 11. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení ze 45. zasedání rady obce konané dne 4. 11. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 45/11/2013- RO U Příloha k usnesení ze 45. zasedání rady obce konané dne 4. 11. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka, Ing. Pavla

Více

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 OBEC STAROVIČKY Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 Účast dle prezenční listiny: Program: v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Starovičky 6 členů ZO 1.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích. OBEC VLASTIBOŘICE Vlastibořice 23, 463 44 Sychrov info@vlastiborice.cz www.vlastiborice.cz Tel.:485 146 025 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne 18.4.2012 v kulturním domě ve

Více

2. Majetkové záležitosti

2. Majetkové záležitosti - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Přítomni: Omluveni: Z á p i s z 75.

Více

Č.j. 22/05/2013 - ZO - Z Zápis Z 22. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 27. 5. 2013 v zasedací síni OÚ

Č.j. 22/05/2013 - ZO - Z Zápis Z 22. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 27. 5. 2013 v zasedací síni OÚ Program: Č.j. 22/05/2013 - ZO - Z Zápis Z 22. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 27. 5. 2013 v zasedací síni OÚ 1. Smlouva o poskytnutí podpory na Stavení úpravy MŠ Dolní Bečva čp. 580

Více

Č. j. 14/03/2012 - ZO - Z Zápis Z 14. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 7. 3. 2012 v zasedací síni OÚ

Č. j. 14/03/2012 - ZO - Z Zápis Z 14. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 7. 3. 2012 v zasedací síni OÚ Program: Č. j. 14/03/2012 - ZO - Z Zápis Z 14. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 7. 3. 2012 v zasedací síni OÚ 1. Kupní smlouvy 2. Usnesení 3. Závěr Zasedání zastupitelstva obce bylo

Více

Příloha k usnesení. z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 5/02/2015- RO U Příloha k usnesení z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Závěrečný účet obce Dolní Bečva IČO 00303747 za rok 2013 Výroční zpráva- textová část

Závěrečný účet obce Dolní Bečva IČO 00303747 za rok 2013 Výroční zpráva- textová část Závěrečný účet obce Dolní Bečva IČO 00303747 za rok 2013 Výroční zpráva- textová část Obsah 1 Výsledek rozpočtového hospodaření za rok 2013... 2 1.1 Plnění rozpočtu za rok 2013... 2 1.2 Příjmy... 2 1.2.1

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 20.7. 2015, zahájeno v 18,00 hod., ukončeno ve 20,15 hod Přítomni: 9 Hosté: Slavomíra Vacardová, Kateřina Šabatová, Mgr. Josef Kozlovský, Renata Skrbková, Lucia Franková,

Více

6/03/20105- RO U Příloha k usnesení z 6. zasedání rady obce konané dne 2.3.2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

6/03/20105- RO U Příloha k usnesení z 6. zasedání rady obce konané dne 2.3.2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 6/03/20105- RO U Příloha k usnesení z 6. zasedání rady obce konané dne 2.3.2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni : Bc. Pavel Mana, Ing. Petr Bohušík, Ing. Martin Solanský, pan Petr Vojkůvka,

Více

Příloha k usnesení z 34. zasedání rady obce konané dne 14. 1. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení z 34. zasedání rady obce konané dne 14. 1. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce 34/01/2013- RO U Příloha k usnesení z 34. zasedání rady obce konané dne 14. 1. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Petr Vojkůvka, Ing. Pavla Novosadová

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin.

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Přítomní členové zastupitelstva Bc. Zdeněk Černohorský DiS., Václav Petráň, Věra Schneiderová, Ing. Jakub

Více

ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni

ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni Přítomni: Ing. Miroslav Hrubý, Karel Jelínek, Vladimír Holovský, Hana Kailová, Libor

Více

32/11/2012- RO- U Příloha k usnesení z 32. zasedání rady obce konané dne 14. 11. 2012 v 17 hodin v kanceláři starosty obce

32/11/2012- RO- U Příloha k usnesení z 32. zasedání rady obce konané dne 14. 11. 2012 v 17 hodin v kanceláři starosty obce 32/11/2012- RO- U Příloha k usnesení z 32. zasedání rady obce konané dne 14. 11. 2012 v 17 hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, Petr Vojkůvka

Více

Zápis z 23. veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 16.10.2013

Zápis z 23. veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 16.10.2013 Zápis z 23. veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 16.10.2013 Program: 1. Volba předsedajícího 2. Schválení programu 3. Volba ověřovatelů zápisu 4. Kontrola úkolů z minulého zasedání 5. Prodej pozemku

Více

Zápis. z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse

Zápis. z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Zápis z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. M. Cetkovský, Mgr. M. Randula, J. Zoubek, Z. Zeman, Ing. J. Zapletal, Ing.

Více

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 27 z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

14. zasedání zastupitelstva obce Dubno ze dne 24. 6. 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Dubno

14. zasedání zastupitelstva obce Dubno ze dne 24. 6. 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Dubno 14. zasedání zastupitelstva obce Dubno ze dne 24. 6. 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Dubno Přítomni: Milan Pilous, Václav Chmelař, Bc. Jiří Špindler, Martin Roušal, Ing. Miroslav Horák, Jaroslav

Více

WWW.TECHOBUZ.CZ, Email: obec@techobuz.cz, 565 443 900, 724 192 514, IČO:00584061

WWW.TECHOBUZ.CZ, Email: obec@techobuz.cz, 565 443 900, 724 192 514, IČO:00584061 Třetí zasedání zastupitelstva obce se konalo 10.6.2010 a hlavním bodem jednání bylo projednání rozpočtu obce a schválení smluv o úvěrech na předfinancování investičních akcí. Obec Těchobuz Těchobuz 60,

Více

Zápis č. 5/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 4. listopadu 2015 od 17:30 hodin na Odboru finančním

Zápis č. 5/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 4. listopadu 2015 od 17:30 hodin na Odboru finančním Zápis č. 5/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 4. listopadu 2015 od 17:30 hodin na Odboru finančním Přítomni: Členové Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova

Více

Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA

Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA z jednání zastupitelstva Obce Kvilda konaného dne 15.11.2012 na Kvildě. Termín konání zasedání byl zveřejněn

Více

z 11. zasedání rady obce konané dne 13.7.2015 v kanceláři starosty obce v 17.hodin

z 11. zasedání rady obce konané dne 13.7.2015 v kanceláři starosty obce v 17.hodin 11/07/2015- RO U Příloha k usnesení z 11. zasedání rady obce konané dne 13.7.2015 v kanceláři starosty obce v 17.hodin Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Petr Bohušík, Ing. Martin Solanský, pan Petr Vojkůvka,

Více

Program: Návrh na usnesení: ZO schválilo rozpočtové opatření č. 3 ve znění

Program: Návrh na usnesení: ZO schválilo rozpočtové opatření č. 3 ve znění 1 Č.j. 6/07/2011 - ZO - Z Zápis Z 6. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 11. 7. 2011 v zasedací síni OÚ Program: 1. Rozpočtové opatření č. 3 2. Různé 2. 1. Ţádost SDH Dolní Bečva 2. 2.

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

41/07/2013- RO U Usnesení ze 41. zasedání rady obce konané dne 1. 7. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce

41/07/2013- RO U Usnesení ze 41. zasedání rady obce konané dne 1. 7. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce 41/07/2013- RO U Usnesení ze 41. zasedání rady obce konané dne 1. 7. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka, Ing. Pavla

Více

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015 Místo konání: Začátek: Zasedání řídil: Přítomni: Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015 Omluveni: Neomluveni: - Hosté: - Zapisovatel: Ověřovatelé zápisu: Obecní úřad

Více

Z Á P I S č. 33. z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 33. z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 33 z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 17.06.2014, od 19,00 hodin na obecním úřadu ve Slapech

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 17.06.2014, od 19,00 hodin na obecním úřadu ve Slapech Obec Slapy Zastupitelstvo obce Slapy Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 17.06.2014, od 19,00 hodin na obecním úřadu ve Slapech Zahájení v 19, 30 hod Přítomni: Ing. František Neužil,

Více

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 7. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 29.4.2015 v 19:00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 7. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 29.4.2015 v 19:00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu OBEC ROZDROJOVICE Zápis z 7. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 29.4.2015 v 19:00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Daniel Stráský, Stanislav Slouka, Martin Kružík, Jan

Více

za rok 2013 Závěrečný účet Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice

za rok 2013 Závěrečný účet Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice IČO: 00242331 Závěrečný účet za rok 2013 podle 17 zákona 250/2000 o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů Zpracovala: Baumruková

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 4 ze dne 04.03.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 4 ze dne 04.03.2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 4 ze dne 04.03.2015 Přítomní: viz prezenční listina přítomno 14 zastupitelů Návrhová komise Jiří Nevídal, Pavel Relich Ověřovatelé zápisu Pavel Viktorin, Ing. Robert

Více

ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA

ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA M ě s t o J i ř í k o v Zastupitelstvo města Jiříkova schvaluje ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA NA ROK 2012 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Financování 4. Výdaje rozpočtu

Více

Zápis č. 9/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Libkov, konaného dne 11. 9. 2015, od 19:30 hodin.

Zápis č. 9/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Libkov, konaného dne 11. 9. 2015, od 19:30 hodin. Obec Libkov Zastupitelstvo obce Libkov Zápis č. 9/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Libkov, konaného dne 11. 9. 2015, od 19:30 hodin. Bod č. 1) Zahájení zasedání zastupitelstva. Zasedání Zastupitelstva

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Návrh rozpočtu 2) Přílohy 1 až 8 k návrhu rozpočtu 3) Komentář k návrhu rozpočtu města Nejdek na rok 2009 4) Pracovní materiál k návrhu rozpočtu Projednáno a

Více

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 30. 12. 2010, od 17:00 hodin.

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 30. 12. 2010, od 17:00 hodin. Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 30. 12. 2010, od 17:00 hodin. Přítomni: Jiří Přecechtěl, Mgr. Josef Šťourač, ing. Zdeňka Daňková, Bedřich Zeman, Milan Mazel, ing. Radek Kašík

Více

22/03/2012- RO-U Příloha k usnesení z 22. zasedání rady obce konané dne 12. 3. 2012 v 16. hodin v kanceláři starosty obce

22/03/2012- RO-U Příloha k usnesení z 22. zasedání rady obce konané dne 12. 3. 2012 v 16. hodin v kanceláři starosty obce 22/03/2012- RO-U Příloha k usnesení z 22. zasedání rady obce konané dne 12. 3. 2012 v 16. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, pan Petr Vojkůvka, Ing. Pavla Novosadová,

Více

Obec Bantice. Závěrečný účet obce za rok 2009 IČ:00600113. Schváleno Zastupitelstvem obce dne : 24.6.2010. Vyvěšeno dne : 21.5.

Obec Bantice. Závěrečný účet obce za rok 2009 IČ:00600113. Schváleno Zastupitelstvem obce dne : 24.6.2010. Vyvěšeno dne : 21.5. Obec Bantice IČ:00600113 Závěrečný účet obce za rok 2009 Schváleno Zastupitelstvem obce dne : 24.6.2010 Vypracovala: Marie Františová Starosta obce : René Remeš Vyvěšeno dne : 21.5.2010 Zveřejněno elektronicky

Více

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis OBEC ROZDROJOVICE Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 27.9.2012 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Stráský Daniel, Slouka Stanislav, Machát Jan, Kružík

Více

Závěrečný účet obce Hladké Životice za rok 2010 (dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 17)

Závěrečný účet obce Hladké Životice za rok 2010 (dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 17) Závěrečný účet obce Hladké Životice za rok 2010 (dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 17) 1. Informace o účetní jednotce - Obec Hladké Životice - Hladké Životice, Hlavní

Více

Zpracoval: finanční odbor - Věra Vráblíková, Monika Maisová, Vlasta Chýlová Předkládá: ing. Miroslav Miloš

Zpracoval: finanční odbor - Věra Vráblíková, Monika Maisová, Vlasta Chýlová Předkládá: ing. Miroslav Miloš Zpracoval: finanční odbor - Věra Vráblíková, Monika Maisová, Vlasta Chýlová Předkládá: ing. Miroslav Miloš Závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou V souladu s ust. 84 odst. 2 písm. c) zák. č. 128/2

Více

ze Zastupitelstva obce Branice č. 15 konaného dne 6.4. 2012.

ze Zastupitelstva obce Branice č. 15 konaného dne 6.4. 2012. ZÁPIS ze Zastupitelstva obce Branice č. 15 konaného dne 6.4. 2012. Místo konání: Branice č.p. 77, zasedací místnost OÚ Branice Začátek: 18,00 hodin Zasedání řídil: starosta obce p. Stanislav Češka Přítomno:

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST 1. Základní identifikační údaje: Obec Dobřejovice, Na Návsi 26, Dobřejovice, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Obec je zřizovatelem příspěvkové organizace

Více

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar.

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar. Z á p i s č. 1 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 27.února 2012 od 19.00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda, p. Jeřábek,

Více

Z Á P I S Ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 6. 1. 2010

Z Á P I S Ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 6. 1. 2010 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17,00 hod. Zasedání řídil : Pavel Rataj starosta obce Přítomno : 7 členů zastupitelstva Omluveni : 0 Neomluveni : 0 Zapisovatel : Renata Hladíková

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14.11.2011.

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14.11.2011. Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14.11.2011. Ověřitelé: ing. Jaromír Palán, Radek Veverka Přítomni: dle prezenční listiny, od začátku přítomno 13 zastupitelů

Více

USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013

USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013 USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013 ZASTUPITELSTVO OBCE ZDÍKOV: A. Projednalo: 1. Zahájení, schválení programu, ověřovatelů zápisu

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o odkoupení pozemků v okolí domu č. p. 911 2. Žádost o odkoupení pozemků

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 28. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Obec Třanovice. Zápis. z X. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.11.2011 v 17 00 hod.

Obec Třanovice. Zápis. z X. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.11.2011 v 17 00 hod. Obec Třanovice Zápis z X. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE konaného dne 21.11.2011 v 17 00 hod. Přítomno dle presenční listiny 10 členů ZO Třanovice, 5 omluveno 5 občanů Zahájení Zasedání Zastupitelstva

Více

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 26.8.2011 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 26.8.2011 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 26.8.2011 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 6 zastupitelů (Roman Svoboda omluven), 6 občanů, 2 hosté.

Více

Zápis a usnesení 30. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 29.4. 2013 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 30. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 29.4. 2013 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 30. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 29.4. 2013 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI: Miroslav Nogol, Petra Szczuková, Roman Pientok, Jan Ondraczka, Petr Riedel, Jindřich Mackowski, Tomáš Kubala

Více

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. května 2015. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. května 2015. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. května 2015 Místo konání: Vráto, budova obecního úřadu Začátek: 17,15 hod. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Přítomno: 5 členů zastupitelstva

Více

Z Á P I S. ze zasedání Zastupitelstva konaného 5. června 2013

Z Á P I S. ze zasedání Zastupitelstva konaného 5. června 2013 Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 5. června 2013 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17,15 hod. Zasedání řídil : Bc. Martin Muchka starosta obce Přítomno : 5 členů zastupitelstva

Více

38/04/2013- RO U Příloha k usnesení z 38. zasedání rady obce konané dne 29. 4. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce

38/04/2013- RO U Příloha k usnesení z 38. zasedání rady obce konané dne 29. 4. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce 38/04/2013- RO U Příloha k usnesení z 38. zasedání rady obce konané dne 29. 4. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík pan Petr Vojkůvka,

Více

Závěrečný účet obce. Schválený rozpočet

Závěrečný účet obce. Schválený rozpočet Obec Josefov Na základě 17 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje Obec Josefov návrh na závěrečný účet obce za rok 2010: 1.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14. 5. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14. 5. 2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14. 5. 2015 Čas zahájení: 18:05 Ověřitelé: Oldřich Preisler, Hana Topinková Přítomni: dle prezenční listiny, od začátku jednání

Více

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE DNE 1. 4. 2009 OD 18:30 HODIN

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE DNE 1. 4. 2009 OD 18:30 HODIN Z Á P I S č. 4 / 2 0 0 9 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE DNE 1. 4. 2009 OD 18:30 HODIN Zasedání řídil: starosta obce František Ohrazda Přítomni: p. Ohrazda, Trapl,

Více

Zápis veřejného zasedání zastupitelstva obce Hroubovice

Zápis veřejného zasedání zastupitelstva obce Hroubovice Zápis veřejného zasedání zastupitelstva obce Hroubovice Místo konání: Obec Hroubovice místnost obecního úřadu, Hroubovice č.p. 51 Doba konání: Přítomní zastupitelé: 23.1.2015 od 18:00 hodin Miroslava Štveráková,

Více

Závěrečný účet obce za rok 2010. Schváleno Zastupitelstvem obce dne: 30.6.2011

Závěrečný účet obce za rok 2010. Schváleno Zastupitelstvem obce dne: 30.6.2011 Obec Bantice IČ:00600113 Závěrečný účet obce za rok 2010 Schváleno Zastupitelstvem obce dne: 30.6.2011 Vypracovala: Marie Františová Starosta obce: René Remeš Vyvěšeno: 14.6.2011 Zveřejněno na úřední desce

Více

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 20. KONANÉ DNE 26.11.2013 v 17.30 hod.

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 20. KONANÉ DNE 26.11.2013 v 17.30 hod. Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 20 KONANÉ DNE 26.11.2013 v 17.30 hod. POČET PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ RADY OBCE KRHOVÁ Sylva Kristková Ing. Alois Bayer František

Více

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka Obec Kyselka Zastupitelstvo obce Kyselka 362 72 Kyselka, IČ:00254762 Č. j. : Kyselka/66/15/KY Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v

Více

Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 22.6.2009 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 22.6.2009 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 22.6.2009 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 22.6.2009 se konalo 18. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Zápis č. 5-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 05. 06. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 5-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 05. 06. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 5-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 05. 06. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 6.2. 2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřmanicích

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 6.2. 2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřmanicích ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 6.2. 2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřmanicích Přítomni : JosefPrudík, Marie Procházková, Ivana Dočkalová,

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 4. června 2014

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 4. června 2014 Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 4. června 2014 Místo konání: Vráto, budova obecního úřadu Začátek: 17,15 hod. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Přítomno: 5 členů zastupitelstva

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.19 / 2014, které se konalo dne 7. 5. 2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.19 / 2014, které se konalo dne 7. 5. 2014 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.19 / 2014, které se konalo dne 7. 5. 2014 Přítomni : Leo Kordas, Zdeněk

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva 2/2010 ze dne 09.03.2010 konaného na obecním úřadu ve Slapech

Zápis ze zasedání zastupitelstva 2/2010 ze dne 09.03.2010 konaného na obecním úřadu ve Slapech Zápis ze zasedání zastupitelstva 2/2010 ze dne 09.03.2010 konaného na obecním úřadu ve Slapech Zahájení v 18,15 hod Přítomni: Ing. František Neužil, Michael Horáček, Jan Vebr, František Vosmik, František

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 14. 1. 2014 Sejmut: 4. 2. 2014 Projednáno v zastupitelstvu dne 7. 1. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 20. prosince 2011 v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 20. prosince 2011 v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 20. prosince 2011 v zasedací místnosti obecního úřadu Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Ivana Bechová Přítomni:

Více

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis OBEC ROZDROJOVICE Zápis z 13. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 28.6.2012 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Stráský Daniel, Slouka Stanislav, Machát Jan, Kružík

Více

OBEC TEPLICE NAD BEČVOU. ZÁPIS č. 6/2008

OBEC TEPLICE NAD BEČVOU. ZÁPIS č. 6/2008 OBEC TEPLICE NAD BEČVOU ZÁPIS č. 6/2008 ze zasedání zastupitelstva Obce Teplice nad Bečvou, které se konalo dne 18.12.2008 v sále Hasičské zbrojnici v Teplicích nad Bečvou Přítomni: Ladislav Táborský Zdeněk

Více

11I111I1111I11111 MMB2015000000246. Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 387/3 v k.ú. Kohoutovice v ul. Desátková. Návrh usnesení:

11I111I1111I11111 MMB2015000000246. Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 387/3 v k.ú. Kohoutovice v ul. Desátková. Návrh usnesení: Rada města Brna Z7/05. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 14. 4. 2015 11I111I1111I11111 MMB2015000000246 TMllOZSf j Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 387/3 v k.ú. Kohoutovice v ul. Desátková.

Více

Závěrečný účet Obce Milotice nad Opavou za rok 2014

Závěrečný účet Obce Milotice nad Opavou za rok 2014 Závěrečný účet Obce Milotice nad Opavou za rok 2014 Na základě 17 zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů, je povinnost obce zpracovat údaje o

Více

Zápis č. 2 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 13.11.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice

Zápis č. 2 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 13.11.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Zápis č. 2 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 13.11.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Přítomni: viz prezenční listina Omluveni: Guráň Roman, Viktorin Pavel. Volba ověřovatelů

Více

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zastupitelstvo obce Malešovice Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání

Více

1. Starosta přednesl zprávu o činnosti obecního úřadu od minulého zasedání obecního zastupitelstva

1. Starosta přednesl zprávu o činnosti obecního úřadu od minulého zasedání obecního zastupitelstva Z á p i s ze zasedání zastupitelstva Obce Tišnovská Nová Ves konaného dne : 7.2.2013 v 19,00 hod. v budově obecního úřadu č.p. 29 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu.

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zahájení zasedání dne 11. 11. 2011 v 19.00 hod. Počet přítomných členů dle

Více

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing.

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing. Z á p i s z 14. zasedání zastupitelstva Městyse Čestice konaného dne 27.09.2012 od 18.00 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomno: 7 zastupitelů 4 zastupitelé omluveni 4 občané ( viz přiložené

Více

Usnesení č. 17 ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 9.6.2014

Usnesení č. 17 ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 9.6.2014 Usnesení č. 17 ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 9.6.2014 1/17/2014 Zastupitelstvo obce schvaluje: Program jednání 17. zasedání zastupitelstva obce Doplnění programu:

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 1. prosince 2014

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 1. prosince 2014 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 1. prosince 2014 Přítomni: Ivana Vlková, Josef Lácha, Jana Marešová, Josef Novák, Vladimír Šíma Omluven: Kateřina Pudivítrová, Michaela

Více

Z Á P I S. z 7. jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 5.5.2015 ve Stožci

Z Á P I S. z 7. jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 5.5.2015 ve Stožci Z Á P I S z 7. jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 5.5.2015 ve Stožci Termín konání zasedání byl určen a zveřejněn dosavadním starostou obce na úřední desce OÚ Stožec dne 25.4.2015. Starostka

Více

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12 Z á p i s č. 2 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 22.dubna 2013 od 18.30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p.

Více

Ad1) Starosta přivítal přítomné členy zastupitelstva obce Nemojany (dále jen ZO) a přítomné občany.

Ad1) Starosta přivítal přítomné členy zastupitelstva obce Nemojany (dále jen ZO) a přítomné občany. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nemojany (dále jen ZO), které se konalo dne 17.06.2013 v 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Nemojany. Přítomni: Zdeněk Chromý, Karel Šmerda, Emil Pěček,

Více

Z Á P I S. Ze zasedání Zastupitelstva konaného 1. června 2011

Z Á P I S. Ze zasedání Zastupitelstva konaného 1. června 2011 Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 1. června 2011 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17,15 hod. Zasedání řídil : Martin Muchka starosta obce Přítomno : 7 členů zastupitelstva

Více

25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 48.980,62 45.943,56 41.845,62 4.327,79 35.015,91 18.281,32 46.

25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 48.980,62 45.943,56 41.845,62 4.327,79 35.015,91 18.281,32 46. Město Jevíčko dosáhlo: v tis. Kč Rok 2009 Rok 2010 daňové příjmy: nedaňové příjmy kapitálové příjmy: přijaté dotace: 25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 celkové

Více