V A L N Á H R O M A D A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V A L N Á H R O M A D A"

Transkript

1 Moravskoslezská krajská organizace České unie sportu V A L N Á H R O M A D A středa 28. května 2014 v hodin Moravskoslezská krajská organizace ČUS, ulice Vítkovická 3083/1, Ostrava sál v přízemí budovy ČSAD Ostrava

2 1. Úvodní slovo Vážená paní, Vážený pane, byl Vám udělen mandát s důvěrou zastupovat Vaši členskou základnu na Valné hromadě MS KO ČUS. Pro přehlednou orientaci v jednání jsme Vám připravili tyto materiály. Krajská rada MS KO ČUS 2. Obsah strana 1. Úvodní slovo 2 2. Obsah 2 3. Program jednání 3 4. Jednací řád 13. Valné hromady 4 5. Zpráva o celkové činnosti MS KO ČUS 7 od 12. VH MS KO ČUS vč. plnění usnesení 6. Zpráva o hospodaření MS KO ČUS, 12 čerpání rozpočtu za rok 2013 a návrh rozpočtu na rok Statistika členské základny MS KO ČUS za r

3 3. Program jednání 1. Zahájení 2. Schválení jednacího řádu 13. VH MS KO ČUS 3. Schválení programu 4. Volba pracovního předsednictva, volba mandátové komise 5. Zpráva o jednání krajské rady MS KO ČUS od 12. VH vč. celkové činnosti MS KO ČUS 6. Zpráva mandátové komise 7. Zpráva o hospodaření MS KO ČUS čerpání rozpočtu za rok 2013 a návrh rozpočtu MS KO ČUS na rok Zpráva Revizní komise MS KO ČUS 9. Rozprava 10. Usnesení 11. Závěr 3

4 4. Jednací řád Valné hromady MS KO ČUS J E D N A C Í Ř Á D valné hromady Moravskoslezské krajské organizace České unie sportu ===================================================== Tento jednací řád upravuje průběh jednání 13. valné hromady Moravskoslezské krajské organizace ČUS. Jednání valné hromady se řídí programem schváleným nadpoloviční většinou hlasů přítomných delegátů. Návrh programu jednání předkládá valné hromadě krajská rada. článek 1 Delegáti valné hromady 1. O záležitostech valné hromady jednají a o jejich závěrech rozhodují delegáti valné hromady vyslaní na valnou hromadu v souladu s čl. III odst. 2 Předpisu ČUS upravující pobočné spolky - Krajské organizace ČUS (schváleného VH ČSTV dne ). Delegáti krajských sportovních svazů s členskou licencí (dále jen krajské svazy) musí být pověřeni mandátem svého krajského svazu a delegáti okresních sdružení ČUS s licencí ČUS (dále jen okresní sdružení) mandátem svého okresního sdružení. Náležitosti mandátního lístku, kterým se prokazuje mandát, jsou stanoveny v pozvánce na valnou hromadu. V případě pochybností o platnosti mandátu rozhoduje o jeho platnosti hlasováním valná hromada, a to na základě zprávy předkládané mandátovou komisí. Rozhodnutí je přijato nadpoloviční většinou přítomných delegátů. 2. Každý delegát má právo vystoupit v diskusi, navrhovat členy pracovního předsednictva a jednotlivých komisí a předkládat pracovnímu předsednictvu a komisím písemné podněty či připomínky. Diskusní příspěvek nemůže být delší než 3 minuty. Diskutujícímu může předsedající odebrat slovo pouze po předchozím upozornění, a to v případech, kdy se diskutující zcela odchyluje od tématu či hrubým způsobem uráží přítomné. 3. Každý delegát je oprávněn předložit návrh na ukončení diskuse. K přijetí je potřeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných delegátů. 4. K jednání valné hromady mohou být přizváni hosté, kteří mohou se souhlasem pracovního předsednictva vystoupit v diskusi. 4

5 článek 2 Způsob hlasování valné hromady 1. Valná hromada je oprávněna jednat a usnášet se, je-li přítomna alespoň nadpoloviční většina pozvaných delegátů s hlasem rozhodujícím. 2. O předložených návrzích rozhodují delegáti veřejným hlasováním, a to v pořadí, v jakém byly předloženy. O protinávrzích se hlasuje napřed, v pořadí, v jakém byly předloženy. 3. Delegáti valné hromady s hlasem rozhodujícím hlasují společně. 4. Valná hromada projednává, schvaluje a přijímá rozhodnutí vždy alespoň 3/5 většinou přítomných delegátů v následujících záležitostech : a) zcizení nemovitého majetku a jiných práv ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví MS KO ČUS b) statut Revizní komise, jeho úpravy, změny a doplňky, c) rozhodnutí o způsobu vypořádání majetku a práv MS KO ČUS při zániku MS KO ČUS. 5. V ostatních případech postačí k přijetí usnesení valné hromady nadpoloviční většina přítomných delegátů. článek 3 Pracovní předsednictvo 1. Jednání valné hromady řídí její pracovní předsednictvo tvořené ze 2 zástupců krajských svazů a ze 2 zástupců okresních sdružení ČUS. 2. Zástupci krajských svazů do pracovního předsednictva jsou navrženi delegáty krajských svazů a zástupci okresních sdružení do pracovního předsednictva jsou navrženi delegáty okresních sdružení. Ke zvolení pracovního předsednictva je třeba nadpoloviční většiny přítomných delegátů. 3. Pracovní předsednictvo zvolí ze svých členů předsedajícího valné hromady veřejným hlasováním. Předsedajícím je zvolen ten, kdo získá nejvíce hlasů členů pracovního předsednictva. 4. Předsedající uděluje a odnímá slovo jednotlivým delegátům a činí podle rozhodnutí pracovního předsednictva další úkony potřebné k zajištění průběhu jednání. 5

6 článek 4 Mandátová komise 1. Valná hromada volí mandátovou komisi, která má 4 členy; přičemž 2 členové jsou delegáti krajských svazů a 2 členové jsou delegáti okresních sdružení. Ke zvolení mandátové komise je potřebná nadpoloviční většina přítomných delegátů. 2. Mandátová komise ověřuje platnost mandátů, podává zprávu o počtu a složení přítomných delegátů a zjišťuje, zda je ustavující valná hromada způsobilá se usnášet. Mandátová komise seznamuje valnou hromadu s nedostatky zjištěnými při kontrole mandátních lístků a navrhuje valné hromadě řešení v případě pochybností o platnosti mandátu. 3. Komise se může usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů; usnášejí se nadpoloviční většinou hlasů. Komise zvolí ze svého středu člena, který zprávu a návrhy komise přednese valné hromadě. článek 5 Návrhová komise Funkci návrhové komise plní v průběhu jednání valné hromady pracovní předsednictvo. 6

7 5. Zpráva o činnosti MS KO ČUS od 12. VH MS KO ČUS vč. plnění usnesení. Moravskoslezská krajská organizace ČUS (dále jen MS KO ČUS) je pobočný spolek České unie sportu s působností v Moravskoslezském kraji. V současné době MS KO ČUS sdružuje téměř sportovců, což je 10 % všeho obyvatelstva Moravskoslezského kraje. Je rozhodujícím partnerem pro jednání s krajskou samosprávou a současně je vnímána jako největší a nejvýznamnější subjekt v celém sportovním prostředí zejména po stránce velikosti členské základny, pozitivně ovlivňuje sport v Moravskoslezském kraji, krajské sportovní svazy naší organizace zabezpečují různé sportovní akce vč. akcí pořádaných Moravskoslezským krajem. V programové oblasti: V hodnoceném období a zejména v reakci na rozhodnutí minulé Valné hromady České unie sportu o změně názvu organizace, která byla provedena na 28. VH ČUS v Nymburce v roce 2013, byla provedena řada kroků spojených s přejmenováním. Vedle povinných úkonů vyplývajících z legislativních předpisů byla transformace organizace a její jméno Česká unie sportu aktivně prezentováno v mediích. V průběhu roku 2013 byly vytvořeny nové internetové stránky MS KO ČUS a všechny okresní sdružení v našem kraji již reagovaly přejmenováním organizace a vytvořením vlastních nových internetových stránek. Ukázalo se, že změna názvu, jako dílčí krok transformace organizace, bylo správné rozhodnutí. Česká unie sportu prosazuje a bude prosazovat vícezdrojové, stabilní a transparentní financování sportu (stát, kraje, obce, vlastní). Za největší úspěch pokládáme zajištění základu financování projektu Servisních center sportu (SCS) v jednotlivých krajích a regionech. Z poslání, které má ČUS v nové struktuře sportu v ČR, vyplývá nutnost zajištění všestranné podpory činnosti sportovních klubů a tělovýchovných jednot. V silách mnohých vedoucích SK a TJ, většinou dobrovolných funkcionářů, již není možnost zajišťovat vedle sportovní činnosti i administrativu a ekonomiku. Mnohé kluby proto nedosáhnou na dostupnou grantovou podporu, chátrá jejich majetek nebo neplní povinnosti vyplývající z metodiky užití veřejných prostředků na jejich činnost a hrozí jim likvidační sankce. Proto cílem ČUS je zajistit podmínky pro poskytování servisních služeb členským subjektům z úrovně kraje i okresu a současně mají možnost kvalitu a rozsah služeb ovlivňovat. Krajská centra musí být především partnerem krajů a koordinátorem servisu v okresech a servisní centra při okresních sdruženích jsou servisními místy pro SK/TJ a sportovní svazy i organizátory sportovního života a realizátory sportovních projektů ČUS v regionu. Provoz servisních center sportu v okresech probíhá na základě udělené dotace z České unie sportu, kdy ČUS je schopna za současných podmínek a legislativy pokrýt pouze část potřebných prostředků na činnost SCS. 7

8 Tyto jsou potom rozdělovány na základě návrhu krajského manažera Servisního centra sportu, který navrhne jak finanční prostředky využít a to na základě výsledků práce v jednotlivých SCS OS ČUS. Tento princip platí nejen pro okresy, ale obdobně i pro krajská SCS. Význam SCS posiluje v současnosti s platností nového občanského zákoníku a dalšími doprovodnými zákony. V rámci legislativní a právní pomoci ČUS iniciovala a podílela se na rozpracování metodiky postupu sportovních organizací v rámci nových povinnosti. Byly zpracovány vzorové dokumenty a postupy pro SK/TJ a svazy. Naši pracovníci SCS se zúčastnili dvou seminářů v gesci ČOV a ČUS, aby mohli poskytovat poradenství v nové oblasti, po které je již značná poptávka. Výše uvedený stav v naší organizaci se samozřejmě promítl i do postavení krajské organizace, její činnost se v uplynulém období zaměřila jednak na servisní činnost pro krajské svazy, ale aktivita krajské organizace v našem kraji je dále upřena na spolupráci s krajskou samosprávou zejména při zajišťování finančních prostředků pro sportovní prostředí v kraji a zajišťování sportovních aktivit, které organizuje Moravskoslezský kraj. Přestože finanční situace byla vážná, podařilo se nám v uplynulém období nadále zabezpečovat standartní služby a servis pro naše krajské svazy. V našich podmínkách lze uvést, že byly na rok 2013 aktualizovány smlouvy s republikovými svazy (jejichž krajské svazy využívají služeb naší krajské organizace celkem 29 svazů) a krajskými svazy, které mají samostatnou právní subjektivitu a využívají služeb naší krajské organizace (cyklistika, fotbal, florbal, jachting, sportovní gymnastika, šachy, tenis), návrh cenového ujednání za poskytované služby a můžeme konstatovat, že jsme byli schopni na základě výše uvedených skutečností zabezpečit provoz SCS. V kontextu s tímto stavem a změnou financování sdružených subjektů, kdy činnost Servisních center sportu byla představena hejtmanům krajů a členům Komise Rady Asociace krajů ČR, byl projekt servisních center sportu v našem kraji představen rovněž i na jednání Výboru pro tělovýchovu a sport při Zastupitelstvu MSK a na základě dalších jednání schválilo Zastupitelstvo MSK pro rok 2013 finanční částku ve výši 1.0 mil Kč a pro rok 2014 částku ve výši tis. Kč a dotace byly využity na provoz KO a OS ČUS. Obě uvedené částky rozdělila na jednotlivá OS ČUS a KO krajská rada MS KO ČUS ve které jsou zástupci regionů a sportovních svazů. Další oblast, která by měla přinést více finančních prostředků do sportovních aktivit v našem kraji je Program (koncepce) rozvoje podpory sportu a pohybových aktivit občanů Moravskoslezského kraje, který schválilo Zastupitelstvo MSK na svém zasedání v červnu Tento program je zaměřen především na větší podíl financování sportu krajskou samosprávou a to s uvedením konkrétního 2% podílu finančních prostředků z rozpočtu Moravskoslezského kraje vč. postupného navyšování těchto financí až do roku 2018, v konečném objemu 90 mil. Kč. V loňském roce schválilo Zastupitelstvo MSK do oblasti sportu z rozpočtu MSK finanční částku ve výši 39,0 mil. Kč. Jsou v tom zahrnuty grantové projekty v celkové výši 10 mil. Kč, které byly určeny především na projekty mládeže. Pro r je plánovaná stejná částka. 8

9 Oblastí, do kterých každoročně získáváme nejvíce finančních prostředků z rozpočtu MSK jsou dotace (granty), podpora sportovních talentů a reprezentační akce v oblasti sportu ( v roce 2013 to bylo celkem 22,5 mil. Kč, a stejná částka je plánovaná i v roce 2014.) Na přípravu talentované mládeže získalo Všesportovní kolegium MSK, potažmo krajská organizace ČUS z rozpočtu MSK v roce 2013 příspěvek - dotaci ve výši 1,0 mil. Kč. Krajské sportovní svazy finanční prostředky použily na mládežnické akce v rámci svého sportovního odvětví, přípravu na Hry ODM a tyto subjekty samy rozhodovaly na jaké akce finanční prostředky použijí v rámci své činnosti. Stejnou částku se podařilo zabezpečit na přípravu talentované mládeže i v letošním roce V oblasti grantů se v letošním roce podařilo získat z celkové dotace 10,0 mil. Kč finanční prostředky na 6 projektů pro sportovní svazy MS KO ČUS. Byly to finanční prostředky v hodnotě 1,1 mil. Kč zejména pro sportovní svazy basketbal, jachting, triatlon, volejbal, dále byly poskytnuty finanční prostředky pro jednotlivé TJ/SK na zbývající část celkové výše dotace v rámci jejich žádostí. I v rámci Všesportovního kolegia získaly finanční prostředky další subjekty např. MS krajský střelecký svaz 50,0 tis. Kč atd. V organizační oblasti: Při hodnocení dalších aktivit naší krajské organizace ČUS uvádíme, že v loňském roce proběhly volby do nových orgánů MS KO ČUS a to do krajské rady a revizní komise na volební období V novém orgánu nedošlo k podstatným změnám a složení nového orgánu zůstalo v podstatě stejné až na 3 členy krajské rady ( Olbricht, Roček a Vlček), kteří byli nově zvoleni. Krajská rada začala ihned plnit svoje poslání s tím, že např. rozhodla mj. neustavit žádnou komisi při KR a v případě potřeby bude ustavena pracovní skupina pro přípravu materiálů k projednání. Více činnost krajské rady za uplynulé období hodnotí ústní zpráva předsedy. V dalším období, které hodnotí krajská organizace, bylo již tradiční vyhlášení ankety o nejúspěšnějšího sportovce, kolektivů ve spolupráci s Moravskoslezským krajem. Naše organizace se podílí na slavnostním uspořádání této akce jako jeden z partnerů a to zejména ve sportovní části vyhodnocuje návrhy, které zasílají sportovním kluby a tělovýchovné jednoty. Akce proběhla také v letošním roce v Nové aule Vysoké školy báňské v Ostravě - Porubě. Od roku 2012 probíhá tato akce již v novém způsobu uspořádání a byla maximální spokojenost všech účastníků. Moravskoslezský kraj se zúčastnil dalšího již VI. ročníku Her LODM, které na konci měsíce června 2013 proběhly ve Zlínském kraji. Zabezpečením sportovní části Her vč. doprovodných disciplín byla pověřena MS KO ČUS. Při hodnocení této akce můžeme konstatovat, že naše krajská organizace ve spolupráci s organizátory jednotlivých sportovních a doprovodných soutěží a s oddělením mládeže a sportu MSK se velmi dobře zhostila úkolu v zabezpečení sportovní části 9

10 Her VI. LODM. Výsledek našeho kraje v celkovém hodnocení krajů v rámci ČR byl ovlivněn neobsazením některých disciplín (kanoistika, veslování). Další činností naší organizace v počátku roku 2014 bylo zabezpečení sportovní časti našeho kraje na Hrách VI. ZODM, které se konaly v měsíci lednu 2014 v kraji Vysočina. Účast sportovců našeho kraje na Hrách zabezpečovaly krajské sportovní svazy v součinnosti s některými sportovními odvětvími, kde nejsou ustaveny krajské svazy (biatlon, snowboarding). Celkové výsledky jsou uvedeny v níže uvedené tabulce. Poř. číslo Přehled olympiád dětí a mládeže: termín kraj místo Celkový počet účastníků/sportovců 1. letní Pardubický Litomyšl, Svitavy, Ústí n.o. 261/ zimní Středočeský Mladá Boleslav, Krkonoše jen sáně neoficiálně 2. letní Jihomoravský Brno 384/ zimní Královéhradecký Krkonoše neúčast 3. letní Ústecký Ústí n.l. 332/ zimní Zlínský Zlín, Rožnov, Beskydy 98/ letní Jihočeský Tábor 178/ zimní Liberecký Liberec, Harachov, Č. Lípa 80/ letní Olomoucký Olomouc, Prostějov 309/ zimní Moravskoslezský Bílá, Pustevny, Frenštát p.r., Ostrava 106/ letní Zlínský U. Hradiště, Zlín, Otrokovice, Luhač. 202/ Umístění 6. zimní Vysočina Jihlava, Žďár. S.,H.Brod, Nové M.n.M 95/74 5. MS KO ČUS velmi úzce spolupracuje s oddělením mládeže a sportu MSK, kromě pořádání a vyhodnocení nejlepších sportovců MSK, spolupráce při organizování Her olympiád dětí a mládeže v rámci celé ČR tak i každodenní řešení sportovních aktivit v rámci našeho kraje. V servisní oblasti: V průběhu hodnoceného období využívalo servisních služeb 29 svazů komisí a jsou to tyto svazy (komise): atletika, badminton, basketbal, box, cyklistika, fotbal, florbal, házená, hokejbal, jachting, jezdectví, judo, krasobruslení, kuželky, lední hokej, lyžování, národní házená, nohejbal, moderní gymnastika, orientační běh, plavání, saně, sportovní gymnastika, stolní tenis, šachy, tenis, triatlon, volejbal, zápas 10

11 svazům byly a jsou poskytovány především kompletní ekonomické služby, a to: vedení účetní agendy v rámci středisek, oddělené účetnictví právních subjektů atletika, jachting. svazy mají pro svoji činnost zajištěny zasedací místnosti podle konkrétních potřeb, včetně úklidu, nájmu poskytujeme servis ve formě donášky a odnášky svazové korespondence, její evidenci včetně evidence doporučených zásilek. zajišťujeme nákup a tisk obálek, složenek, nákup papíru do kopírovacích strojů pro všechny svazy (komise) zajišťujeme kopírování svazových materiálů doručujeme ovou poštu určenou krajským svazům (komisím) MS KO ČUS zajišťuje telefonní linky v budově pro potřebu krajských svazů poskytujeme metodickou pomoc nejen svazovým funkcionářům, ale i dalším funkcionářům z TJ/SK Krajské servisní centrum sportu, které zabezpečuje služby pro sportovní subjekty v rámci naší organizace rovněž provádí metodickou a kontrolní činnost SCS OS ČUS. V loňském roce, kdy byl projekt SCS spuštěn, se projekt rovněž realizoval v rámci všech okresních sdružení. Tyto servisní centra jsou metodicky řízená krajským manažerem a ten podává návrh na rozdělení finančních prostředků na jejich činnost poskytnutá z České unie sportu. Celkem byla v roce 2013 rozdělena finanční částka tis. Kč. Můžeme konstatovat, že úkoly, které jsou v rámci SCS plněny ze strany OS ČUS jsou zejména v oblasti administrace Programu IV údržba sportovních zařízení a je to především o komunikaci v rámci spolupráce s SK/TJ. Servisní centra sportu v naší organizaci jsou hodnocena dobře. Dále jsou pořádány krajským manažerem pravidelné semináře s manažery SCS OS ČUS a v hodnoceném období se uskutečnily 3 semináře, jejichž program se skládal zejména z metodické, kontrolní činnosti a zdokonalování práce manažerů SCS OS ČUS. Je potřeba uvést, že přístup manažerů je vstřícný a přispívá k dobré spolupráci. Do budoucnosti jsou rovněž plánovány semináře, kde v rámci jejich programu půjde především o zdokonalení v IT technologii. Při kontrole usnesení 12. VH MS KO ČUS konané dne vystoupili v rozpravě 3 delegáti, kteří diskutovali především k čerpání rozpočtu za rok 2013 v jednotlivých položkách, tyto připomínky a náměty byly zohledněny v usnesení, které schválili v konečném hlasování delegáti VH a dále nevyplynuly z rozpravy žádné připomínky či náměty pro další činnost MS KO ČUS a diskuzní vystoupení byly spíše informativního charakteru. Návrh na usnesení: Valná hromada MS KO ČUS s c h v a l u j e zprávu o celkové činnosti MS KO ČUS od 12. VH MS KO ČUS vč. kontroly plnění usnesení 11

12 6. Zpráva o hospodaření MS KO ČUS Čerpání rozpočtu MS KO ČUS k provoz Příjmy (výnosy) účet popis Plán Skutečnost poznámka 602 Reklama , ,00 ČS Spořitelna - Sportovec roku Reklama , ,00 ha-vel internet s.r.o. 644 Úroky z běžného účtu 9 000, ,09 Úrok ČSOB 649 Jiné ostatní výnosy , ,68 Servis svazům - fakturace 681 Přijaté příspěvky , ,00 Servis svazům - dotace 681 Účelová dotace ČUS - Program V , ,00 Účel. dotace ČUS - na projekt SCS KO ČUS 681 Státní dotace MF ,00 Podpora organizace sportu SCS KO ČUS 691 Účel.dotace MSK - Podpoř.činnost , ,00 Účel.dotace MSK na projekt SCS MS KO ČUS Příjmy (výnosy) celkem , ,77 Výdaje (náklady) účet popis Plán Skutečnost poznámka 501 Spotřeba materiálu , ,80 Spotřební materiál, Kancelářské potřeby, Noviny, časopisy, odb.literatura, Hygienický materiál, drobný spotř. materiál 502 Spotřeba energie , ,00 Spotřeba energie a páry 511 Opravy a udržování 7 000, ,50 Kancel. Techniky 512 Cestovné , ,00 Cestovné zam. a členů orgánu 513 Náklady na reprezentaci , ,00 Pohoštění - VH a KR KO ČSTV ; dárky 518 Ostatní služby , ,62 Nájemné, Poštovné, Tel. poplatky + internet, Školení pracovníků, Pořízení dnm - účetní program, Poplatky za stravenky, Ostatní nepojmenované služby 521 Mzdy , ,00 Mzdy, DPP 524 Zákonné pojištění , ,00 Zdravotní pojištění, Sociální pojištění, Zákonné úrazové pojištění 527 Zákonné sociální náklady , ,00 Příspěvek na stravování 549 Jiné ostatní náklady , ,00 Poj majetku, popl. banka, Sportovec MSK 591 Daň z příjmů 8 170,00 Daň z příjmů práv. osob (reklama) Výdaje (náklady) celkem , ,92 Výnosy celkem , ,77 Náklady celkem , ,92 Hospodářský výsledek , ,15 Fond jmění finančních prostředků MS KO ČUS ,61 12

13 Čerpání rozpočtu MS KO ČUS k celkem Příjmy (výnosy) účet popis Plán Skutečnost poznámka 602 Reklama , ,00 ČS Spořitelna -Sportovec roku Reklama , ,00 ha-vel internet s.r.o. 644 Úroky z běžného účtu 9 000, ,09 Úroky ČSOB 649 Jiné ostatní výnosy , ,68 Servis svazům - fakturace 681 Přijaté příspěvky , ,00 Servis svazům - dotace 681 Účelová dotace ČUS - Program V , ,00 Účel.dotace ČUS - na projekt SCS KO ČUS Účel.dotace ČUS - SCS OS ČSTV (ČUS) Program V ,00 Účel.dotace ČUS - na projekt SCS OS ČSTV (ČUS), celková výše dotace bude upřesněna po schválení VV ČUS - odhad 1,5 až 2 mil. Kč 681 Státní dotace MF ,00 Podpora organizace sportu Státní dotace MF - OS ČUS ,00 Podpora organizace sportu OS ČUS 691 Účel.dotace MSK-Podpoř.činnost , ,00 Účel.dotace MSK na projekt SCS - KO 691 Účel.dotace MSK - Podpoř.činnost - OS , ,00 Účel.dotace MSK na projekt SCS - BR , ,00 Účel.dotace MSK na projekt SCS - FM , ,00 Účel.dotace MSK na projekt SCS - KA , ,00 Účel.dotace MSK na projekt SCS - NJ , ,00 Účel.dotace MSK na projekt SCS - OP , ,00 Účel.dotace MSK na projekt SCS - OTU 691 Účel.dotace MSK na sport. přípravu TM , ,00 Talentovaná mládež pro krajské svazy 691 Účel.dotace MSK na Hry VI. LODM , ,00 DPP-trenéři, cestovné, aj. Příjmy (výnosy) celkem , ,77 Výdaje (náklady) účet popis Plán Skutečnost Poznámka 501 Spotřeba materiálu , ,80 Spotřební materiál , ,00 Nákup PC, notebook, mobil, aj. materiál Kancelářské potřeby , ,80 Obálky, papír, toner, aj. Noviny, časopisy, odb.literatura 500,00 - Hygienický materiál 1 500,00 786,00 Drobný technický materiál 1 000,00 647, Spotřeba energie , ,00 Spotřeba el. energie , ,00 Spotřeba el. energie - KO ČUS Spotřeba páry , ,00 Spotřeba páry - KO ČUS 511 Opravy a udržování 7 000, ,50 Kancel. přístrojů (PC, tiskárna, kopírka) 512 Cestovné , ,00 Cestovné zaměstnanců , ,00 Cestovné na SCS Cestovné členů orgánu , ,00 Cestovné na jednánív rámci MS KO ČUS 513 Náklady na reprezentaci , ,00 Pohoštění , ,00 Pohoštění - VH a KR MS KO ČUS Drobné dárky, reprezentace 2 000, ,00 Dárky a reprezentace - KO ČUS 518 Ostatní služby , ,62 Nájemné , ,00 Poštovné , ,00 Telefonní poplatky , ,52 Internet , ,00 Kryto reklamou ha-vel internet viz výnosy Školení pracovníků 4 000, ,00 Pořízení dnm do 4 000, , ,50 Office 2010, Pohoda profi NET3 Poplatky za stravenky 936,00 628,00 Ostatní nepojmenované služby , ,60 Ostraha,úklid, web.stránky, Antivirus aj. 521 Mzdy , ,00 Mzdy pracovníků , ,00 DPP ,00 13

14 524 Zákonné pojištění , ,00 Zdravotní pojištění , ,00 Sociální pojištění , ,00 Zákonné úrazové pojištění 3 085, , Zákonné sociální náklady , ,00 Příspěvek na stravování , , Jiné ostatní náklady , ,00 Pojištění majetku 1 200, ,00 Provozní náklady - poplatky banka 8 000, ,00 Sportovec MSK , ,00 Kryto reklamou Čs.Spořitelny - viz výnosy Účel.dotace MSK - talen.mládež , ,00 Sport.příprava TM - pro krajské svazy Účel. dotace MSK - Hry VI. LODM , ,00 DPP-trenéři, cestovné, aj. 581 Poskytnuté přísp.mezi org.slož , ,00 Účel.dotace ČUS- Program V ,00 Dotace ČUS na projekt pro SCS OS, RS ČUS Státní dotace dotace MF ,00 Dotace MF - Organizace sportu OS,RS ČUS Účel.dotace MSK -Podpoř.činnost -OS , ,00 Účel.dotace MSK na projekt SCS OS ČUS 591 Daň z příjmů 8 170,00 Daň z příjmů práv.osob (reklama) Výdaje (Náklady) celkem , ,92 Výnosy celkem , ,77 Náklady celkem , ,92 Hospodářský výsledek , ,15 Vlastní jmění MS KO ČUS ,61 Komentář K překročení nákladů proti plánovanému rozpočtu dochází u účtů: Spotřební materiál (účet - 501) - překročení ve výši ,-Kč - nákup výpočetní techniky pro potřebu SCS. Opravy a udržování (účet - 511) - překročení ve výši 5 403,50 Kč vzniklo v rámci provedení instalace softwerových programů. Cestovné (účet - 512) překročení ve výši 9 725,-Kč - v rámci činnosti SCS Mzdy (účet - 521) překročení ve výši ,-Kč tvoří: - odměny zaměstnancům SCS ve výši ,-Kč za plnění mimořádných úkolů - DPP - odměny dobrovolným činovníkům ve výši ,- Kč za práci v rámci sportovní činnosti MS KO ČUS Zákonné pojištění (účet - 524) - překročení ve výši ,-Kč se váže k mzdovým nákladům. 14

15 Rozpočet MS KO ČUS r celkem Příjmy (výnosy) účet popis Plán poznámka 602 Reklama ,00 ČS Spořitelna - sportovec roku Reklama ,00 ha-vel internet s.r.o. 644 Úroky z běžného účtu 8 916,00 úrok ČSOB 649 Jiné ostatní výnosy ,00 servis svazům - fakturace 681 Přijaté příspěvky ,00 servis svazům - dotace 681 Účelová dotace ČUS - Program V ,00 Účel.dotace ČUS - na projekt SCS KO ČUS 681 Účel.dotace ČUS - SCS OS ČUS Program V Účel.dotace ČUS - na projekt SCS OS ČUS - plán 2,5 mil. Kč 691 Účel.dotace MSK - Podpoř.činnost - KO ,00 Účel.dotace MSK na projekt SCS - KO 691 Účel.dotace MSK - Podpoř.činnost - OS ,00 Účel.dotace MSK na projekt SCS - BR ,00 Účel.dotace MSK na projekt SCS - FM ,00 Účel.dotace MSK na projekt SCS - KA ,00 Účel.dotace MSK na projekt SCS - NJ ,00 Účel.dotace MSK na projekt SCS - OP ,00 Účel.dotace MSK na projekt SCS - OTU 691 Účel.dotace MSK na sport. přípravu TM ,00 Talentovaná mládež pro krajské svazy 691 Účel.dotace MSK na Hry VI. ZODM ,00 DPP-trenéři, cestovné, sport. materiál Příjmy (výnosy) celkem ,00 Výdaje (náklady) účet popis Plán poznámka 501 Spotřeba materiálu ,00 Spotřební materiál ,00 nákup tiskárna, notebook, drobný spotř. mat. Kancelářské potřeby ,00 obálky, papír, toner, aj. Noviny, časopisy, odb.literatura 500,00 Hygienický materiál 1 500,00 Drobný technický materiál 1 000, Spotřeba energie ,00 Spotřeba el. energie ,00 spotřeba el. energie - KO ČUS Spotřeba páry ,00 potřeba páry - KO ČUS 511 Opravy a udržování ,00 kancel. přístrojů (PS, tiskárna, kopírka) 512 Cestovné , Náklady na reprezentaci ,00 Pohoštění ,00 pohoštění - VH a KR MS KO ČUS Drobné dárky, reprezentace 2 000,00 dárky a reprezentace - KO ČUS 518 Ostatní služby ,00 Nájemné ,00 Poštovné ,00 Telefonní poplatky ,00 Internet ,00 kryto reklamou ha-vel internet viz výnosy Školení pracovníků 4 000,00 Pořízení dnm do 4 000, ,00 Pohoda Profi, Win 7 profesionál Poplatky za stravenky 636,00 Ostatní nepojmenované služby ,00 ostraha,úklid, web.stránky, Antivirus aj. 521 Mzdy ,00 Mzdy pracovníků SCS , Zákonné pojištění ,00 Zdravotní pojištění ,00 Sociální pojištění ,00 Zákonné úrazové pojištění 3 562, Zákonné sociální náklady ,00 Příspěvek na stravování ,00 15

16 549 Jiné ostatní náklady ,00 Pojištění majetku 1 200,00 Provozní náklady - poplatky banka 8 000,00 Sportovec MSK ,00 kryto reklamou Čs.Spořitelny - viz výnosy Účel.dotace MSK - talen.mládež ,00 sport.příprava TM - pro krajské svazy Účel. dotace MSK - Hry VI. ZODM ,00 DPP-trenéři, cestovné, sport. materiál 581 Poskytnuté přísp.mezi org.slož ,00 Účel.dotace ČUS- Program V Účel. dotace ČUS na projekt pro SCS OS ČUS - plán 2,5 mil. Kč Účel.dotace MSK -Podpoř.činnost -OS ,00 Účel.dotace MSK na projekt SCS OS ČUS Výdaj (náklady) celkem ,00 Výnosy celkem ,00 Náklady celkem ,00 Hospodářský výsledek Vlastní jmění MS KO ČUS ,46 16

17 7. Statistika členské základny za rok 2013 Celkem Muži Ženy Dospělí Dorostenci Dorostenky Žáci Žačky Mládež Počet TJ/SK CZ0801 Bruntál CZ0802 Frýdek-Místek CZ0803 Karviná CZ0804 Nový Jičín CZ0805 Opava CZ0806 Ostrava-město Celkem Celkem Muži Ženy Dospělí Dorostenci Dorostenky Žáci Žačky Mládež Počet TJ/SK CZ010 Pražská tělovýchovná unie CZ020 Středočeský kraj CZ031 Jihočeský kraj CZ032 Plzeňský kraj CZ041 Karlovarský kraj CZ042 Ústecký kraj CZ051 Liberecký kraj CZ052 Královéhradecký kraj CZ053 Pardubický kraj CZ063 Vysočina CZ064 Jihomoravský kraj CZ071 Olomoucký kraj CZ072 Zlínský kraj CZ080 Moravskoslezský kraj Celkem

18 SVAZY Celkem Muži Ženy Dospělí Dorostenci Dorostenky Žáci Žačky Mládež Celk.Odd. 1 atletika badminton basketbal box cyklistika fotbal minigolf házená horolezectví jachting jezdectví judo kanoistika krasobruslení extrémní sporty kulturistika kuželky a bowling lední hokej lukostřelba lyžování moderní gymnastika národní házená nohejbal orientační běh plavecké sporty rugby saně gymnastika stolní tenis šachy

19 36 šerm tenis turistika veslování volejbal vodní lyžování americký fotbal vzpírání zápas sport pro všechny odbor ČASPV softbal kolečkové brusle triatlon Akademický svaz hokejbal rekreační sport vodní motorismus psí spřežení squash curling taekwon-do ITF billiard golf jóga vodní pólo baseball florbal silový trojboj UZPS - mentálně postižení UZPS - neslyšící neobsazeno UZPS - vnitřně postižení UZPS - zrakově postižení

20 76 ČUBU - Tradiční karate ČUBU - český svaz karate ČUBU - full contakt ČUBU - Goru Ryu ČUBU shi kon ČUBU - JKA ČUBU - ostatní formy boj.umění stolní hokej radiový orientační běh skiboby polní kuše Muay-Thai šipky - unie aerobic člen TJ/SK nezařazený v oddíle střelectví foosball jiné sportovní odvětví UZPS - těl. postižení - ČATHS šipky Celkem bez svazu Návrh na usnesení: Valná hromada MS KO ČUS b e r e n a v ě d o m í statistiku členské základny za rok

Materiál pro jednání 15. Valné hromady. Krajské organizace ČUS Kraje Vysočina. 27. května 2015

Materiál pro jednání 15. Valné hromady. Krajské organizace ČUS Kraje Vysočina. 27. května 2015 Materiál pro jednání 15. Valné hromady Krajské organizace ČUS Kraje Vysočina 27. května 2015 Krajskou organizaci České unie sportu podporuje: Mediální partneři KO ČUS Kraje Vysočina: 1 Vážená paní, vážený

Více

číslo TJ/SK Datum př. TJ/SK Příspěvek TJ/SK charakte Datum př. oddílu Příspěvek oddílu oddíl rodné číslo příjmení jméno

číslo TJ/SK Datum př. TJ/SK Příspěvek TJ/SK charakte Datum př. oddílu Příspěvek oddílu oddíl rodné číslo příjmení jméno číslo oddíl rodné číslo příjmení jméno charakte ristika číslo oddíl rodné číslo příjmení jméno charakte ristika pokyny: List1 - seznam členů vždy na 1. Listě 1. Řádek, sloupec C číslo - povinné číslo se

Více

Kritéria vyhlašování nejlepších sportovců města Hranic

Kritéria vyhlašování nejlepších sportovců města Hranic Kritéria vyhlašování nejlepších sportovců města Hranic 1. Úvod Kritéria vyhlašování nejlepších sportovců města byla schválena Radou města Hranic č.../2015 RM.. ze dne 9. 2. 2015, a zároveň ruší kritéria

Více

Heinrichova 24, Brno, 602 00

Heinrichova 24, Brno, 602 00 Heinrichova 24, Brno, 602 00 Vysokoškolský sportovní klub Univerzita Brno IČO:41 60 56 08 Bankovní spojení:13 41 89 03 09/0800 DIČ: CZ41605608 www.vskuniverzitabrno.cz Zápis konference dne 24.5.2012 Řádná

Více

STANOVY. Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců. Článek I. Základní ustanovení. Článek II. Hlavní úkoly a poslání asociace

STANOVY. Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců. Článek I. Základní ustanovení. Článek II. Hlavní úkoly a poslání asociace Úplné znění stanov, schválené Valnou hromadou dne 6.6.2006. 1/5 STANOVY Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců Článek I. Základní ustanovení 1. Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců

Více

příloha k R-344 Dotační programy v oblasti podpory sportovních aktivit spolků Městské části Praha 15

příloha k R-344 Dotační programy v oblasti podpory sportovních aktivit spolků Městské části Praha 15 příloha k R-344 Dotační programy v oblasti podpory sportovních aktivit spolků Městské části Praha 15 červen 2015 I. Program podpora sportu dětí a mládeže Program je zaměřen na podporu sportu obyvatel Městské

Více

Návrh stanov spolku Spolek Poznání při GOH

Návrh stanov spolku Spolek Poznání při GOH Návrh stanov spolku Spolek Poznání při GOH ČÁST I. Úvodní ustanovení a základní pojmy 1. Spolek Poznání GOH je nezávislým spolkem fyzických osob - rodičů a jiných zákonných zástupců žáků Gymnázia Olgy

Více

S T A N O V Y. Tělovýchovná jednota Slezan Jindřichov, z.s. Základní ustanovení II. Poslání a cíle

S T A N O V Y. Tělovýchovná jednota Slezan Jindřichov, z.s. Základní ustanovení II. Poslání a cíle S T A N O V Y Tělovýchovná jednota Slezan Jindřichov, z.s. I. Základní ustanovení 1. TJ Slezan Jindřichov, z.s. (dále jen TJ) je dobrovolným sdružením fyzických osob provozující tělovýchovu, sport a osvětovou

Více

Projekt Servisních center sportu

Projekt Servisních center sportu Projekt Servisních center sportu Materiál pro interní potřebu ČUS Tento materiál byl vypracován ČUS k seznámení se se záměry transformačního procesu, na jehož konci by měla být silná servisní organizace

Více

Z á s a d y PROGRAMU II. Sportovní centra mládeže

Z á s a d y PROGRAMU II. Sportovní centra mládeže Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy čj. 20 578/2007-501 Z á s a d y PROGRAMU II. Sportovní centra mládeže Sportovní centra mládeže byly projednány poradou vedení MŠMT dne 11. září 2007 v rámci

Více

Stanovy. LT U SMRKU o.s.

Stanovy. LT U SMRKU o.s. Stanovy LT U SMRKU o.s. Článek 1 Název, sídlo, symboly 1) LT U SMRKU o.s. je suverénním a dobrovolným občanským sdružením (o.s.) na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších

Více

Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy. I. Název, sídlo a účel spolku

Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy. I. Název, sídlo a účel spolku Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy I. Název, sídlo a účel spolku Spolek s názvem Spolek přátel Obchodní akademie v Plzni, z. s. (dále jen Spolek ) se sídlem v Plzni, je samosprávnou

Více

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení Statut Okresní hospodářské komory Olomouc Část první Základní ustanovení čl. 1 1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské

Více

Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s.

Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s. Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s. Čl. I Základní ustanovení 1. HOROLEZCI Jeseník, z. s. (dále jen spolek ) je dobrovolné sdružení fyzických osob, které je založeno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona

Více

Stanovy Veslařského klubu Vajgar

Stanovy Veslařského klubu Vajgar Stanovy Veslařského klubu Vajgar Čl. 1 Název a sídlo Název: Veslařský klub Vajgar, z.s. (dále též klub ) Sídlo: Nábřeží Ladislava Stehny 847/II, 377 01 Jindřichův Hradec Čl. 2 Statut klubu 1. Veslařský

Více

Usnesení. ze zasedání Republikového výboru SNN v ČR které se konalo ve dnech 14. 15. dubna 2012 v Hotelu Grand v Řevnicích u Prahy.

Usnesení. ze zasedání Republikového výboru SNN v ČR které se konalo ve dnech 14. 15. dubna 2012 v Hotelu Grand v Řevnicích u Prahy. Usnesení ze zasedání Republikového výboru SNN v ČR které se konalo ve dnech 14. 15. dubna 2012 v Hotelu Grand v Řevnicích u Prahy. Přítomni : viz prezenční listina, která je přiložena k originálu této

Více

Stanovy zapsaného spolku HC Lední medvědi Pelhřimov. Článek I. Základní ustanovení

Stanovy zapsaného spolku HC Lední medvědi Pelhřimov. Článek I. Základní ustanovení Stanovy zapsaného spolku HC Lední medvědi Pelhřimov Článek I. Základní ustanovení 1. HC Lední medvědi, zapsaný spolek je dobrovolným nezávislým zájmovým sdružením fyzických a právnických osob, provozujících

Více

ROZPOČET ČMSHb na rok 2012 Základní principy - systém tvorby rozpočtu

ROZPOČET ČMSHb na rok 2012 Základní principy - systém tvorby rozpočtu ČESKOMORAVSKÝ SVAZ HOKEJBALU ROZPOČET ČMSHb na rok 2012 Základní principy - systém tvorby rozpočtu a) ZDROJE FINANCOVÁNÍ b) ČINNOSTI ČMSHb (střediska) ZDROJE PŘÍJMY VÝDAJE BILANCE 1 ČMSHb - vlastní zdroje

Více

Pokyn předsedy ČUS ze dne 8.10. 2013

Pokyn předsedy ČUS ze dne 8.10. 2013 Předáno dle rozdělovníku Pokyn předsedy ČUS č. 2/2013 8.10.2013 2. Pokyn předsedy ČUS ze dne 8.10. 2013 ke statistickému šetření stavu členské základny v ČUS k 31.12.2013 Čl. I. Tento pokyn předsedy ČUS

Více

Pracovní jednání předsedů (trenérů) krajských sportovních svazů Pardubického kraje - Informace k organizaci Her

Pracovní jednání předsedů (trenérů) krajských sportovních svazů Pardubického kraje - Informace k organizaci Her HRY VI. LETNÍ OLYMPIÁDY DĚTÍ A MLÁDEŽE ČR 2013 ZLÍNSKÝ KRAJ 23. 28. 6. 2013 Pracovní jednání předsedů (trenérů) krajských sportovních svazů Pardubického kraje - Informace k organizaci Her OBSAH PREZENTACE

Více

STANOVY TJ Sokol Dobříkov

STANOVY TJ Sokol Dobříkov STANOVY TJ Sokol Dobříkov Název a sídlo : TJ SOKOL Dobříkov Dobříkov 174 566 01 Vysoké Mýto Čl. I. Základní ustanovení 1. Tělovýchovná jednota Sokol Dobříkov (dále jen TJ SOKOL) je dobrovolným sdružením

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015 STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015 I. Základní ustanovení 1) Název spolku: Spolek rodičů a přátel MŠ Na Dlouhém lánu, Praha 6 Identifikační číslo

Více

KRAJSKÁ RADA PKO ČUS Zápis č. 6/2014

KRAJSKÁ RADA PKO ČUS Zápis č. 6/2014 PARDUBICKÁ KRAJSKÁ ORGANIZACE K VINICI 1901, 530 02 PARDUBICE e-mail: pko.cus@seznam.cz IČO 70926344 Bankovní spojení: Č.S. A.S. Č.Ú. 1206352399/0800 KRAJSKÁ RADA PKO ČUS Zápis č. 6/2014 z 6. zasedání

Více

Olomoucké krajské sdružení ČSTV. ZÁPIS Č. 26 ze schůze krajské rady OLKS ČSTV, konané dne 31.1.2005 v Olomouci.

Olomoucké krajské sdružení ČSTV. ZÁPIS Č. 26 ze schůze krajské rady OLKS ČSTV, konané dne 31.1.2005 v Olomouci. 1 Olomoucké krajské sdružení ČSTV ZÁPIS Č. 26 ze schůze krajské rady OLKS ČSTV, konané dne 31.1.2005 v Olomouci. Přítomni: Vl.ŠIMÍČEK,Mgr.FRYČÁK,L.POSPÍŠIL,Ing.M.INDERKA,I.KUBA,J.NOVÁK, F.ŠEJBA,C.RYCHLÝ,Ing.VYPLELÍK

Více

Stanovy spolku. Čl. I. Název a sídlo. Čl. II. Účel spolku. Čl. III. Hlavní činnost spolku

Stanovy spolku. Čl. I. Název a sídlo. Čl. II. Účel spolku. Čl. III. Hlavní činnost spolku Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Sportovní klub Nýrov, z.s. (dále jen SK Nýrov ) se sídlem Nýrov 56, 679 72 Kunštát. Čl. II Účel spolku Účelem spolku je pořádání a organizace sportovních, tělovýchovných

Více

Článek I Úvodní ustanovení

Článek I Úvodní ustanovení Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I Úvodní ustanovení 1. V případě schválených projektů v rámci sportovní reprezentace

Více

Pravidla Rady Kraje Vysočina pro přidělení statutu Krajských center talentované mládeže a jejich podporu. ze dne 17. 12. 2014. č.

Pravidla Rady Kraje Vysočina pro přidělení statutu Krajských center talentované mládeže a jejich podporu. ze dne 17. 12. 2014. č. Rada Kraje Vysočina Pravidla Rady Kraje Vysočina pro přidělení statutu Krajských center talentované mládeže a jejich podporu ze dne 17. 12. 2014 č. 16/14 Čl. 1 Úvodní ustanovení (1) Pravidla Rady Kraje

Více

STANOVY Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku

STANOVY Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku STANOVY Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku Úplné znění Název spolku: Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku, z. s. Užívané zkratky: SF DHR, z. s. Sídlo: Brno, Zubatého 1, 614 00 Obsah stanov: I. Základní

Více

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti Stanovy Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. Adresa: Česká 11, Brno 602 00 Registrováno u: Ministerstva vnitra České republiky Číslo a datum registrace: VSP/1-34/90-R ze dne 3. 5. 1990

Více

V01 Výnosy za poslanecký mandát 0 V02 Výnosy za senátorský mandát V03 Výnosy za krajské mandáty V04 Hlavní město Praha (1/3 z 8 zast.

V01 Výnosy za poslanecký mandát 0 V02 Výnosy za senátorský mandát V03 Výnosy za krajské mandáty V04 Hlavní město Praha (1/3 z 8 zast. V1 Výnosy za poslanecký mandát V2 Výnosy za senátorský mandát V3 Výnosy za krajské mandáty V4 Hlavní město Praha (1/3 z 8 zast.) 4 129 65 2 764 5 627 V5 Jihočeský V6 Jihomoravský V7 Karlovarský V8 Královéhradecký

Více

Článek I Úvodní ustanovení

Článek I Úvodní ustanovení Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I Úvodní ustanovení 1. V případě schválených projektů v rámci sportovní reprezentace

Více

S T A N O V Y. sportovního klubu SK SALH. I. Základní ustanovení

S T A N O V Y. sportovního klubu SK SALH. I. Základní ustanovení S T A N O V Y sportovního klubu SK SALH I. Základní ustanovení 1. Sportovní klub SK SALH je dobrovolným sdružením občanů provozující tělovýchovu, sport, turistiku, osvětovou a hospodářskou činnost. V SK

Více

Dne 3.12.1991 vzniklo Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ U Školské zahrady, založené dle tehdy platného zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů,

Dne 3.12.1991 vzniklo Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ U Školské zahrady, založené dle tehdy platného zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů, NÁVRH STANOV I. Úvodní ustanovení Dne 3.12.1991 vzniklo Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ U Školské zahrady, se sídlem U Školské zahrady 4, 182 00 Praha 8, IČ 457 73 530, založené dle tehdy platného

Více

sportu krajem Vysočina

sportu krajem Vysočina podpora sportu krajem Vysočina Úvod, vymezení pojmů, cíl Vývoj financování sportu ze strany kraje Vysočina Pozitiva, negativa, co chybí a návrhy řešení Diskusní příspěvek pro VH KS ČSTV Vysočina dne 8.

Více

Předáno dle rozdělovníku Pokyn předsedy ČUS č. 4/2014 14.10. 2014. Pokyn předsedy ČUS ze dne 14.10. 2014

Předáno dle rozdělovníku Pokyn předsedy ČUS č. 4/2014 14.10. 2014. Pokyn předsedy ČUS ze dne 14.10. 2014 Předáno dle rozdělovníku Pokyn předsedy ČUS č. 4/2014 14.10. 2014 4. Pokyn předsedy ČUS ze dne 14.10. 2014 ke statistickému šetření stavu členské základny v ČUS k 31. 12. 2014 Čl. I. Tento pokyn předsedy

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV. Spolku rodičů žáků Gymnázia Boskovice a absolventů gymnázia. I. Základní ustanovení

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV. Spolku rodičů žáků Gymnázia Boskovice a absolventů gymnázia. I. Základní ustanovení ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV Spolku rodičů žáků Gymnázia Boskovice a absolventů gymnázia I. Základní ustanovení 1. Spolek rodičů žáků Gymnázia Boskovice a absolventů gymnázia je spolek ve smyslu ustanovení 214 a

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel školy při ZUŠ F. Pišingera, Trhové Sviny

Stanovy Spolku rodičů a přátel školy při ZUŠ F. Pišingera, Trhové Sviny Stanovy Spolku rodičů a přátel školy při ZUŠ F. Pišingera, Trhové Sviny Sokolská 1052, 374 01 Spolek podporující činnost žáků ZUŠ F. Pišingera, Trhové Sviny. Rodiče, zákonní zástupci a přítomní přátelé

Více

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 STANOVY DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 1 Stanovy Děti Křivoklátska, z.s. zapsaného spolku Článek I. Základní ustanovení 1. Děti Křivoklátska, z. s. (dále jen zapsaný spolek )

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2007

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2007 ČESKÁ RUGBYOVÁ UNIE ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2007 Zpracováno dne: 19.2.2008 Účetní závěrka: 28.1.2008 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK ZA ROK 2007 Celkové výnosy ČSRU dosáhly v roce 2007 částky 11 169 536 Kč a

Více

sportovní oddíl kód počet členů oddílu počet delegátů VH součty 627

sportovní oddíl kód počet členů oddílu počet delegátů VH součty 627 delegační klíč k účasti na mimořádné valné hromadě jednoty počet členů oddílu je stanoven na základě zaplacených členských příspěvků za rok 200 postup výpočtu: počet delegátů za jednotlivé oddíly je určen

Více

Zpráva o hospodaření Strany zelených za období 2012/2013 vč. výhledu na rok 2014 pro účely Sjezdu SZ v Praze ve dnech 25. - 26. 1.

Zpráva o hospodaření Strany zelených za období 2012/2013 vč. výhledu na rok 2014 pro účely Sjezdu SZ v Praze ve dnech 25. - 26. 1. Zpráva o hospodaření Strany zelených za období 2012/2013 vč. výhledu na rok 2014 pro účely Sjezdu SZ v Praze ve dnech 25. - 26. 1. 2014 Abychom širokou stranickou veřejnost, delegátky a delegáty lépe seznámili

Více

Stanovy. Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s., klub Klokánek

Stanovy. Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s., klub Klokánek Stanovy Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s., klub Klokánek I. Název a sídlo 1) Název sdružení: Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s., klub Klokánek (

Více

STANOVY. I. Úvodní ustanovení

STANOVY. I. Úvodní ustanovení STANOVY I. Úvodní ustanovení Sdružení rodičů a příznivců Gymnázia v Hořovicích, IČ: 616 86 123, bylo založeno v roce 1995 dle tehdy platného zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů, za účelem koordinace

Více

Z Á P I S č. 2. ze schůze výkonného výboru Okresního sdružení ČUS Vsetín, konané dne 20. srpna 2013

Z Á P I S č. 2. ze schůze výkonného výboru Okresního sdružení ČUS Vsetín, konané dne 20. srpna 2013 Výkonný výbor okresního sdružení ČUS Vsetín Z Á P I S č. 2 ze schůze výkonného výboru Okresního sdružení ČUS Vsetín, konané dne 20. srpna 2013 Schůze byla zahájena v 16.00 hodin. Schůzi zahájil a řídil

Více

KPDM ZK JEDNACÍ ŘÁD 01

KPDM ZK JEDNACÍ ŘÁD 01 KPDM ZK JEDNACÍ ŘÁD 01 JEDNACÍ ŘÁD REVIDOVANÉ ZNĚNÍ ÚČINNÉ K 9. 12. 2011 Krajský parlament dětí a mládeže Zlínského kraje (dále jen KPDM) se dne 29. září 2005 usnesl na tomto jednacím řádu: Článek 1. Úvodní

Více

STANOVY KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ TÁBOR

STANOVY KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ TÁBOR STANOVY KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ TÁBOR se sídlem v Táboře, Fügnerova 822 Obsah: I. STATUT A POSLÁNÍ KLUBU A. Název a sídlo B. Statut klubu C. Poslání klubu II. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA III. ČLENSTVÍ V KLUBU

Více

Jak intenzivně v televizi sledujete sportovní pořady (přímé přenosy, záznamy, magazíny)?

Jak intenzivně v televizi sledujete sportovní pořady (přímé přenosy, záznamy, magazíny)? VPA - oddělení sociologického výzkumu 140 70 Praha 4 Kavčí hory tel: 261 137 197 fax: 261 215 069 email: marek.prorok@czech-tv.cz Použité otázky 1. Jak intenzivně v televizi sledujete sportovní pořady

Více

ZÁKLADNÍ ODBOROVÉ ORGANIZACE FN 2. Richard ZACH Ing. Marie VOŽECHOVÁ

ZÁKLADNÍ ODBOROVÉ ORGANIZACE FN 2. Richard ZACH Ing. Marie VOŽECHOVÁ FINANČNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ODBOROVÉ ORGANIZACE FN 2 Richard ZACH Ing. Marie VOŽECHOVÁ razítko odborové organizace, podpis předsedy výboru a dozorčí rady odborové organizace Finanční řád ZO FN2 OS ZSP ČR schváleno

Více

STANOVY. nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy. při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří,

STANOVY. nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy. při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří, STANOVY nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří, J. Á. Komenského 677, 431 51, Klášterec nad Ohří Čl. I Název a sídlo Článek 1 Nezávislý spolek

Více

Pokyn předsedy ČSTV ze dne 9.10.2012

Pokyn předsedy ČSTV ze dne 9.10.2012 Předáno dle rozdělovníku Pokyn předsedy ČSTV č. 6/2012 9.10.2012 6. Pokyn předsedy ČSTV ze dne 9.10.2012 ke statistickému šetření stavu členské základny v ČSTV za rok 2012 Čl. I. Tento pokyn předsedy ČSTV

Více

S T A N O V Y Ústeckého sportovního klubu USK PROVOD, z.s.

S T A N O V Y Ústeckého sportovního klubu USK PROVOD, z.s. S T A N O V Y Ústeckého sportovního klubu USK PROVOD, z.s. I. Základní ustanovení Spolek s názvem USK PROVOD, z.s. (dále jen SK) je samosprávný a dobrovolný svazek členů, kteří provozují sport, turistiku,

Více

STANOVY ČÁST 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Název a sídlo. Čl. 2 Statut spolku. Čl. 3 Cíl činnosti spolku

STANOVY ČÁST 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Název a sídlo. Čl. 2 Statut spolku. Čl. 3 Cíl činnosti spolku 1 HARANT - Hry a rozmanité aktivity nadšených táborníků, z. s., stanovy STANOVY ČÁST 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Název a sídlo Název: HARANT - Hry a rozmanité aktivity nadšených táborníků, z. s. Sídlo: U

Více

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská (dále jen spolek ) je

Více

Návrh VOLEBNÍ ŘÁD. Část I. Volby představenstva a kontrolní komise. Čl. 1 Základní ustanovení

Návrh VOLEBNÍ ŘÁD. Část I. Volby představenstva a kontrolní komise. Čl. 1 Základní ustanovení Návrh VOLEBNÍ ŘÁD Shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Třinec (dále jen družstvo ) na svém jednání konaném dne 24.06.2015 ve smyslu čl. 66 odst. 2) písm. b) stanov družstva schválilo tento

Více

Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I

Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I Úvodní ustanovení 1. V případě schválených projektů v rámci sportovní reprezentace

Více

Zpráva o hospodaření a návrh rozpočtu na rok 2013

Zpráva o hospodaření a návrh rozpočtu na rok 2013 Pro jednání Výroční konference VOS 2013 Dne: 30. 1. 2013 K bodu programu č.: Název: Zpráva o hospodaření a návrh rozpočtu na rok 2013 Obsah: Hospodaření v roce 2012 Komentář k hospodaření za rok 2012 Návrh

Více

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Schváleno usnesením vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332. Statut Rady vlády pro nestátní

Více

Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Klatovy JEDNACÍ ŘÁD BEZPEČNOSTNÍ RADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ KLATOVY

Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Klatovy JEDNACÍ ŘÁD BEZPEČNOSTNÍ RADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ KLATOVY Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Klatovy JEDNACÍ ŘÁD BEZPEČNOSTNÍ RADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ KLATOVY Klatovy 2011 1 Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Bezpečnostní rada obce s rozšířenou

Více

Unie soudních znalců, o. s.

Unie soudních znalců, o. s. OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Unie soudních znalců, o. s. Čl. 1 Název a sídlo Název: Unie soudních znalců, o. s. (dále jen Unie ) Sídlo: Šumenská 7 143 00 Praha 4 Čl. 2 Statut UNIE 1. Unie je dobrovolná a nezávislá,

Více

Zásady programů Státní podpory sportu pro období 2011 až 2014 (schváleno pod č.j. 24 116/2010-50)

Zásady programů Státní podpory sportu pro období 2011 až 2014 (schváleno pod č.j. 24 116/2010-50) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy č.j.: MŠMT-23407/2012-50 aktualizace pro 2013 až 2014 Zásady programů Státní podpory sportu pro období 2011 až 2014 (schváleno pod č.j. 24 116/2010-50) ÚVOD

Více

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava Čl. I Základní ustanovení Svaz obcí Národního parku Šumava je zájmovým sdružením právnických osob, založeným podle 20 f j zákona č. 40/1964 Sb., občanský

Více

Stanovy sdružení. Úvodní část. Článek I. Charakter sdružení

Stanovy sdružení. Úvodní část. Článek I. Charakter sdružení Stanovy sdružení Úvodní část Název sdružení: Občanské sdružení přátel České Břízy Sídlo: Česká Bříza 115 330 11 pošta Třemošná Článek I. Charakter sdružení 1. Občanské sdružení přátel České Břízy (dále

Více

Stanovy občanského sdružení Komunitní škola Kasejovice, o.s.

Stanovy občanského sdružení Komunitní škola Kasejovice, o.s. Stanovy občanského sdružení Komunitní škola Kasejovice, o.s. Článek I. Název a sídlo sdružení 1. Název sdružení: Komunitní škola Kasejovice, o.s. (zkráceně KŠ Kasejovice, o.s.) Názvu sdružení v mezinárodním

Více

I. Základní ustanovení. II. Poslání a cíle

I. Základní ustanovení. II. Poslání a cíle S T A N O V Y Sportovního klubu Černošice (schválené usnesením valné hromady ze dne 20. listopadu 2013 s účinností dle článku VII. bod 2.) I. Základní ustanovení 1. Sportovní klub Černošice (dále jen SK)

Více

Stanovy spolku. Náš Kopec, z.s.

Stanovy spolku. Náš Kopec, z.s. Stanovy spolku Náš Kopec, z.s. Čl. 1. Název, sídlo a působnost Náš Kopec o.s., ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen

Více

TOP Sport Events 2016 1. verze TOP akcí doporučených ČOV na rok 2016, Verze pro VV ČOV dne 9. 9. 2015

TOP Sport Events 2016 1. verze TOP akcí doporučených ČOV na rok 2016, Verze pro VV ČOV dne 9. 9. 2015 TOP Sport Events 2016 1. verze TOP akcí doporučených ČOV na rok 2016, Verze pro VV ČOV dne 9. 9. 2015 HME v poz. hokeji divize A (M) Praha leden 2016 FIS SP v běhu na lyžích Nové Město leden 2016 FIS SP

Více

STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole Velký Beranov

STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole Velký Beranov STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole Velký Beranov I. Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1) Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole

Více

BUDULÍNEK STANOVY. 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružuje členy na základě společného zájmu

BUDULÍNEK STANOVY. 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružuje členy na základě společného zájmu BUDULÍNEK STANOVY Čl. I. Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: BUDULÍNEK Sídlo sdružení: ul. U Trati 1014, 334 41 Dobřany Čl. II. Právní postavení sdružení 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé,

Více

Stanovy. Čl. I. Název a sídlo

Stanovy. Čl. I. Název a sídlo Stanovy Čl. I. Název a sídlo 1. Tyto stanovy jsou základním vnitřním předpisem dobrovolného seskupení občanů dle nového občanského zákoníku (zákona 89/2012 Sb. dále NOZ ) s názvem Občanská vzdělávací jednota

Více

STANOVY GKL. I. všeobecná ustanovení

STANOVY GKL. I. všeobecná ustanovení STANOVY GKL I. všeobecná ustanovení čl. 1. Název, sídlo, trvání sdružení, klubové barvy 1.1. Na základě oboustranné dohody tělovýchovné jednoty Slavoj Praha a Golfového klubu Líšnice, Golfový klub Líšnice

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Kruh přátel Severáčku

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Kruh přátel Severáčku STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ 1. Název : Kruh přátel Severáčku Kruh přátel Severáčku Článek 1 Název a sídlo 2. Sídlo : Frýdlantská 1359/19, 460 01 Liberec Článek 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolnou,

Více

STANOVY. HORSKÉ SLUŽBY ČESKÉ REPUBLIKY,o.s. Horská služba ČR 01 - STAN. Rozdělovník:

STANOVY. HORSKÉ SLUŽBY ČESKÉ REPUBLIKY,o.s. Horská služba ČR 01 - STAN. Rozdělovník: Schválil: Strana 1/6 STANOVY HORSKÉ SLUŽBY ČESKÉ REPUBLIKY,o.s. Rozdělovník: Výtisk č. 1 PROŠ - Předseda Rady oblasti Šumava č. 2 PROKH - Předseda Rady oblasti Krušné hory č. 3 PROJH - Předseda Rady oblasti

Více

Orel župa vydává Rozhodnutí č. o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2010 (dále jen Rozhodnutí)

Orel župa vydává Rozhodnutí č. o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2010 (dále jen Rozhodnutí) Orel župa vydává Rozhodnutí č. o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2010 (dále jen Rozhodnutí) Příjemce dotace Statutární zástupce ICO Článek 1 Orel jednota

Více

S T A N O V Y. Čl. 1 Chomutovská ostrostřelecká společnost, C. k. privilegovaný střelecký sbor

S T A N O V Y. Čl. 1 Chomutovská ostrostřelecká společnost, C. k. privilegovaný střelecký sbor Chomutovská ostrostřelecká společnost o. s. C. k. privilegovaný sbor S T A N O V Y IČ: 27049515 Chomutovská ostrostřelecká společnost o. s. S T A N O V Y Čl. 1 Chomutovská ostrostřelecká společnost, C.

Více

Sídlo : MŠ Havířov Podlesí Čelakovského 1240/47

Sídlo : MŠ Havířov Podlesí Čelakovského 1240/47 Stanovy Název : Klub přátel školy při mateřské škole Havířov Sídlo : MŠ Havířov Podlesí Čelakovského 1240/47 1.Cíl činnosti : Klub přátel školy (dále jen KPŠ) prosazuje oprávněné zájmy dětí as jejich zákonných

Více

Zastupitelstva města Stříbra

Zastupitelstva města Stříbra J e d n a c í ř á d Zastupitelstva města Stříbra Zastupitelstvo města Stříbra vydává v souladu s ustanovením 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších právních úprav, tento jednací řád.

Více

STANOVY. Egonov o.s. Hlava první Základní ustanovení. I. Název, působnost a sídlo

STANOVY. Egonov o.s. Hlava první Základní ustanovení. I. Název, působnost a sídlo STANOVY Egonov o.s. Hlava první Základní ustanovení I. Název, působnost a sídlo 1. Egonov o.s. je dobrovolné, nezávislé, nepolitické sdružení občanů ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů,

Více

Stanovy občanského sdružení VIA TEMPORA NOVA. Článek 1. Název a sídlo organizace

Stanovy občanského sdružení VIA TEMPORA NOVA. Článek 1. Název a sídlo organizace Stanovy občanského sdružení VIA TEMPORA NOVA Článek 1 Název a sídlo organizace 1. Název organizace: VIA TEMPORA NOVA, o.s. 2. VIA TEMPORA NOVA má sídlo ve Václavské ulici 1526, Roztoky u Prahy Článek 2

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Českého svazu aerobiku a fitness FISAF.cz

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Českého svazu aerobiku a fitness FISAF.cz O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Českého svazu aerobiku a fitness Článek 1. Základní stanovení 1. Organizační řád Českého svazu aerobiku, fitness a tance (dále jen ), určuje zásady činnosti a způsoby řízení,

Více

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví nepřijal k předloženému vládního návrhu ústavního zákona usnesení.

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví nepřijal k předloženému vládního návrhu ústavního zákona usnesení. Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 1 9 9 5 I. volební období 1809 Společná zpráva výborů Poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu ústavního zákona o vytvoření vyšších územních samosprávných celků

Více

KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s.

KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s. Čl. 1. Název a sídlo Název: Křesťanské vzdělávací centrum Ostrava, o.s. (dále jen sdružení ) Sídlo: Kostelní náměstí 1, 728 02 Ostrava

Více

STANOVY. Stránka 1 z 6. Nezávislého spolku. Přátelé Základní umělecké školy v Pardubicích-Polabinách. Lonkova 510, Pardubice 530 09

STANOVY. Stránka 1 z 6. Nezávislého spolku. Přátelé Základní umělecké školy v Pardubicích-Polabinách. Lonkova 510, Pardubice 530 09 STANOVY Nezávislého spolku Přátelé Základní umělecké školy v Pardubicích-Polabinách Lonkova 510, Pardubice 530 09 Stránka 1 z 6 Část I. Název a sídlo spolku Článek 1 Název spolku zní: Nezávislý spolek

Více

Klub Domino, Dětská tisková agentura, z. s. Stanovy spolku

Klub Domino, Dětská tisková agentura, z. s. Stanovy spolku 1 Klub Domino, Dětská tisková agentura, z. s. Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Klub Domino, Dětská tisková agentura, z. s. (dále jen spolek ) má sídlo na adrese Jašíkova 1536, 149 00 Praha 11. Anglický

Více

STANOVY sestaveny v souladu s ustanovením 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

STANOVY sestaveny v souladu s ustanovením 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ČL. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ, NÁZEV A SÍDLO SPOLKU 1.1 Sdružení rodičů a přátel Základní umělecké školy Karla Malicha v Holicích (dále jen SRP ZUŠ Karla Malicha ) se jako občanské sdružení vzniklé dne 14.5.1992

Více

KRAJSKÁ RADA PKO ČUS Zápis č. 2/2013

KRAJSKÁ RADA PKO ČUS Zápis č. 2/2013 PARDUBICKÁ KRAJSKÁ ORGANIZACE K VINICI 1901, 530 02 PARDUBICE Telefon/fax : 466 300 964 e-mail: kspce.cstv@quick.cz IČO 70926344 Bankovní spojení: Č.S. A.S. Č.Ú. 1206352399/0800 KRAJSKÁ RADA PKO ČUS Zápis

Více

Stanovy spolku Mushing team Ostrava, z.s.

Stanovy spolku Mushing team Ostrava, z.s. Stanovy spolku Mushing team Ostrava, z.s. Čl. 1 Název a sídlo Spolek Mushing team Ostrava, z.s. (dále jen spolek MTO ) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

Více

Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Dolany, z.s. dle ust. 214 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Dolany, z.s. dle ust. 214 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Stanovy Spolku rodičů a přátel školy při ZŠ Dolany, z.s. dle ust. 214 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Stanovy ) Článek I. Název a sídlo Názvem spolku:

Více

Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje Stanovy Asociace NNO JČK, z.s.

Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje Stanovy Asociace NNO JČK, z.s. Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje Stanovy spolku Preambule Nestátní neziskové organizace významnou měrou přispívají k řešení mnoha problémů v oblastech sociální problematiky,

Více

Finanční řád OSPEA Preambule Zdrojová základna Hospodaření OSPEA

Finanční řád OSPEA Preambule Zdrojová základna Hospodaření OSPEA Finanční řád OSPEA 1. Preambule 1.1. Finanční řád OSPEA: 1.1.1. určuje zásady hospodaření odborové organizace jako celku a zásady hospodaření jednotlivých provozoven; 1.1.2. je vytvořen ve smyslu ustanovení

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ FOTOKLUB TŘINÁCTÁ KOMORA

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ FOTOKLUB TŘINÁCTÁ KOMORA STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ FOTOKLUB TŘINÁCTÁ KOMORA Článek I. Základní ustanovení 1.1 Občanské sdružení se plným názvem jmenuje Fotoklub Třináctá komora (dále jen Fotoklub). Pod tímto názvem budou členové

Více

S T A T U T. Okresní hospodářské komory Karviná

S T A T U T. Okresní hospodářské komory Karviná S T A T U T Okresní hospodářské komory Karviná Část první Čl. 1 Základní ustanovení (1) Okresní komora (dále jen komora ) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. o Hospodářské komoře ČR a Agrární

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA K NÁVRHU ROZPOČTU STRANY ZELENÝCH 2014 Předsednictvo Strany zelených předkládá Republikové radě SZ Návrh rozpočtu Strany zelených na

DŮVODOVÁ ZPRÁVA K NÁVRHU ROZPOČTU STRANY ZELENÝCH 2014 Předsednictvo Strany zelených předkládá Republikové radě SZ Návrh rozpočtu Strany zelených na Návrh rozpočtu Strany zelených na rok 2014 Obsah: 1.) Důvodová zpráva k Návrhu rozpočtu Strany zelených na rok 2014 2.) Návrh rozpočtu Strany zelených na rok 2014 ve struktuře (měsíční přehled) - výnosů

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ II.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ II. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ČESKÉ BOXERSKÉ ASOCIACE I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Výkonný výbor České boxerské asociace (dále jen ČBA) vydává tento Organizační řád, který upravuje: a) působnost, hlavní úkoly, organizační

Více

Koncepce zabezpečení přípravy sportovně talentované. mládeže v moderním pětiboji pro období 2015 2018

Koncepce zabezpečení přípravy sportovně talentované. mládeže v moderním pětiboji pro období 2015 2018 Koncepce zabezpečení přípravy sportovně talentované mládeže v moderním pětiboji pro období 2015 2018 (zásady a prováděcí pokyny) Schválil výkonný výbor ČSMP dne 20. 11. 2014. OBSAH: 1. VÝCHODISKA, POSLÁNÍ

Více

Stanovy MY 50+ Čl. 1 Název a sídlo. My 50 plus, zapsaný spolek. Sídlo: Ostrava, Bohumínská 447/64, 710 00 Ostrava Slezská Ostrava.

Stanovy MY 50+ Čl. 1 Název a sídlo. My 50 plus, zapsaný spolek. Sídlo: Ostrava, Bohumínská 447/64, 710 00 Ostrava Slezská Ostrava. 1 Stanovy MY 50+ Čl. 1 Název a sídlo My 50 plus, zapsaný spolek. Sídlo: Ostrava, Bohumínská 447/64, 710 00 Ostrava Slezská Ostrava. Čl. 2 Statut Spolku 1. My 50 plus, zapsaný spolek (dále jen spolek ),

Více

NÁVRH ZMĚN JEDNACÍHO A VOLEBNÍHO. ŘÁDU VALNÉ HROMADY pro valnou hromadu svolanou na 27. května 2015

NÁVRH ZMĚN JEDNACÍHO A VOLEBNÍHO. ŘÁDU VALNÉ HROMADY pro valnou hromadu svolanou na 27. května 2015 NÁVRH ZMĚN JEDNACÍHO A VOLEBNÍHO ŘÁDU VALNÉ HROMADY pro valnou hromadu svolanou na 27. května 2015 Ondřej Surga, předseda legislativní komise 2. května 2015 1. Svolání valné hromady Valnou hromadu ČSRU

Více

Stanovy. Modrá hvězda života záchranná vodní stanice potápěčů Karlovy Vary, z.s. I. Úvodní ustanovení

Stanovy. Modrá hvězda života záchranná vodní stanice potápěčů Karlovy Vary, z.s. I. Úvodní ustanovení Stanovy Modrá hvězda života záchranná vodní stanice potápěčů Karlovy Vary, z.s. I. Úvodní ustanovení 1. Název spolku: Modrá hvězda života záchranná vodní stanice potápěčů Karlovy Vary, z.s. (dále jen MHŽ

Více

Jednací řád Stavebního bytového družstva Ústí nad Orlicí

Jednací řád Stavebního bytového družstva Ústí nad Orlicí Jednací řád Stavebního bytového družstva Ústí nad Orlicí Část první Ustanovení o orgánech družstva Čl. l (1) Základní ustanovení o orgánech družstva, zejména jejich složení, úkoly a pravomoci upravují

Více

Emblémy kovové 50 mm

Emblémy kovové 50 mm Emblémy kovové 50 Emblém fotbalista zlato 50 Emblém fotbalista stříbro 50 Emblém fotbalista bronz 50 Kovový emblém fotbal, průměr 50 ; Kovový emblém fotbal, průměr 50 ; Kovový emblém fotbal, průměr 50

Více

FINANČNÍ ŘÁD VYSOKOŠKOLSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU

FINANČNÍ ŘÁD VYSOKOŠKOLSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU FINANČNÍ ŘÁD VYSOKOŠKOLSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU 1. Systém hospodaření VOS Základní ustanovení 1.1 Systém hospodaření s majetkem včetně peněžních prostředků VOS se řídí: Obecně závaznými právními předpisy,

Více