V A L N Á H R O M A D A

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V A L N Á H R O M A D A"

Transkript

1 Moravskoslezská krajská organizace České unie sportu V A L N Á H R O M A D A středa 28. května 2014 v hodin Moravskoslezská krajská organizace ČUS, ulice Vítkovická 3083/1, Ostrava sál v přízemí budovy ČSAD Ostrava

2 1. Úvodní slovo Vážená paní, Vážený pane, byl Vám udělen mandát s důvěrou zastupovat Vaši členskou základnu na Valné hromadě MS KO ČUS. Pro přehlednou orientaci v jednání jsme Vám připravili tyto materiály. Krajská rada MS KO ČUS 2. Obsah strana 1. Úvodní slovo 2 2. Obsah 2 3. Program jednání 3 4. Jednací řád 13. Valné hromady 4 5. Zpráva o celkové činnosti MS KO ČUS 7 od 12. VH MS KO ČUS vč. plnění usnesení 6. Zpráva o hospodaření MS KO ČUS, 12 čerpání rozpočtu za rok 2013 a návrh rozpočtu na rok Statistika členské základny MS KO ČUS za r

3 3. Program jednání 1. Zahájení 2. Schválení jednacího řádu 13. VH MS KO ČUS 3. Schválení programu 4. Volba pracovního předsednictva, volba mandátové komise 5. Zpráva o jednání krajské rady MS KO ČUS od 12. VH vč. celkové činnosti MS KO ČUS 6. Zpráva mandátové komise 7. Zpráva o hospodaření MS KO ČUS čerpání rozpočtu za rok 2013 a návrh rozpočtu MS KO ČUS na rok Zpráva Revizní komise MS KO ČUS 9. Rozprava 10. Usnesení 11. Závěr 3

4 4. Jednací řád Valné hromady MS KO ČUS J E D N A C Í Ř Á D valné hromady Moravskoslezské krajské organizace České unie sportu ===================================================== Tento jednací řád upravuje průběh jednání 13. valné hromady Moravskoslezské krajské organizace ČUS. Jednání valné hromady se řídí programem schváleným nadpoloviční většinou hlasů přítomných delegátů. Návrh programu jednání předkládá valné hromadě krajská rada. článek 1 Delegáti valné hromady 1. O záležitostech valné hromady jednají a o jejich závěrech rozhodují delegáti valné hromady vyslaní na valnou hromadu v souladu s čl. III odst. 2 Předpisu ČUS upravující pobočné spolky - Krajské organizace ČUS (schváleného VH ČSTV dne ). Delegáti krajských sportovních svazů s členskou licencí (dále jen krajské svazy) musí být pověřeni mandátem svého krajského svazu a delegáti okresních sdružení ČUS s licencí ČUS (dále jen okresní sdružení) mandátem svého okresního sdružení. Náležitosti mandátního lístku, kterým se prokazuje mandát, jsou stanoveny v pozvánce na valnou hromadu. V případě pochybností o platnosti mandátu rozhoduje o jeho platnosti hlasováním valná hromada, a to na základě zprávy předkládané mandátovou komisí. Rozhodnutí je přijato nadpoloviční většinou přítomných delegátů. 2. Každý delegát má právo vystoupit v diskusi, navrhovat členy pracovního předsednictva a jednotlivých komisí a předkládat pracovnímu předsednictvu a komisím písemné podněty či připomínky. Diskusní příspěvek nemůže být delší než 3 minuty. Diskutujícímu může předsedající odebrat slovo pouze po předchozím upozornění, a to v případech, kdy se diskutující zcela odchyluje od tématu či hrubým způsobem uráží přítomné. 3. Každý delegát je oprávněn předložit návrh na ukončení diskuse. K přijetí je potřeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných delegátů. 4. K jednání valné hromady mohou být přizváni hosté, kteří mohou se souhlasem pracovního předsednictva vystoupit v diskusi. 4

5 článek 2 Způsob hlasování valné hromady 1. Valná hromada je oprávněna jednat a usnášet se, je-li přítomna alespoň nadpoloviční většina pozvaných delegátů s hlasem rozhodujícím. 2. O předložených návrzích rozhodují delegáti veřejným hlasováním, a to v pořadí, v jakém byly předloženy. O protinávrzích se hlasuje napřed, v pořadí, v jakém byly předloženy. 3. Delegáti valné hromady s hlasem rozhodujícím hlasují společně. 4. Valná hromada projednává, schvaluje a přijímá rozhodnutí vždy alespoň 3/5 většinou přítomných delegátů v následujících záležitostech : a) zcizení nemovitého majetku a jiných práv ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví MS KO ČUS b) statut Revizní komise, jeho úpravy, změny a doplňky, c) rozhodnutí o způsobu vypořádání majetku a práv MS KO ČUS při zániku MS KO ČUS. 5. V ostatních případech postačí k přijetí usnesení valné hromady nadpoloviční většina přítomných delegátů. článek 3 Pracovní předsednictvo 1. Jednání valné hromady řídí její pracovní předsednictvo tvořené ze 2 zástupců krajských svazů a ze 2 zástupců okresních sdružení ČUS. 2. Zástupci krajských svazů do pracovního předsednictva jsou navrženi delegáty krajských svazů a zástupci okresních sdružení do pracovního předsednictva jsou navrženi delegáty okresních sdružení. Ke zvolení pracovního předsednictva je třeba nadpoloviční většiny přítomných delegátů. 3. Pracovní předsednictvo zvolí ze svých členů předsedajícího valné hromady veřejným hlasováním. Předsedajícím je zvolen ten, kdo získá nejvíce hlasů členů pracovního předsednictva. 4. Předsedající uděluje a odnímá slovo jednotlivým delegátům a činí podle rozhodnutí pracovního předsednictva další úkony potřebné k zajištění průběhu jednání. 5

6 článek 4 Mandátová komise 1. Valná hromada volí mandátovou komisi, která má 4 členy; přičemž 2 členové jsou delegáti krajských svazů a 2 členové jsou delegáti okresních sdružení. Ke zvolení mandátové komise je potřebná nadpoloviční většina přítomných delegátů. 2. Mandátová komise ověřuje platnost mandátů, podává zprávu o počtu a složení přítomných delegátů a zjišťuje, zda je ustavující valná hromada způsobilá se usnášet. Mandátová komise seznamuje valnou hromadu s nedostatky zjištěnými při kontrole mandátních lístků a navrhuje valné hromadě řešení v případě pochybností o platnosti mandátu. 3. Komise se může usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů; usnášejí se nadpoloviční většinou hlasů. Komise zvolí ze svého středu člena, který zprávu a návrhy komise přednese valné hromadě. článek 5 Návrhová komise Funkci návrhové komise plní v průběhu jednání valné hromady pracovní předsednictvo. 6

7 5. Zpráva o činnosti MS KO ČUS od 12. VH MS KO ČUS vč. plnění usnesení. Moravskoslezská krajská organizace ČUS (dále jen MS KO ČUS) je pobočný spolek České unie sportu s působností v Moravskoslezském kraji. V současné době MS KO ČUS sdružuje téměř sportovců, což je 10 % všeho obyvatelstva Moravskoslezského kraje. Je rozhodujícím partnerem pro jednání s krajskou samosprávou a současně je vnímána jako největší a nejvýznamnější subjekt v celém sportovním prostředí zejména po stránce velikosti členské základny, pozitivně ovlivňuje sport v Moravskoslezském kraji, krajské sportovní svazy naší organizace zabezpečují různé sportovní akce vč. akcí pořádaných Moravskoslezským krajem. V programové oblasti: V hodnoceném období a zejména v reakci na rozhodnutí minulé Valné hromady České unie sportu o změně názvu organizace, která byla provedena na 28. VH ČUS v Nymburce v roce 2013, byla provedena řada kroků spojených s přejmenováním. Vedle povinných úkonů vyplývajících z legislativních předpisů byla transformace organizace a její jméno Česká unie sportu aktivně prezentováno v mediích. V průběhu roku 2013 byly vytvořeny nové internetové stránky MS KO ČUS a všechny okresní sdružení v našem kraji již reagovaly přejmenováním organizace a vytvořením vlastních nových internetových stránek. Ukázalo se, že změna názvu, jako dílčí krok transformace organizace, bylo správné rozhodnutí. Česká unie sportu prosazuje a bude prosazovat vícezdrojové, stabilní a transparentní financování sportu (stát, kraje, obce, vlastní). Za největší úspěch pokládáme zajištění základu financování projektu Servisních center sportu (SCS) v jednotlivých krajích a regionech. Z poslání, které má ČUS v nové struktuře sportu v ČR, vyplývá nutnost zajištění všestranné podpory činnosti sportovních klubů a tělovýchovných jednot. V silách mnohých vedoucích SK a TJ, většinou dobrovolných funkcionářů, již není možnost zajišťovat vedle sportovní činnosti i administrativu a ekonomiku. Mnohé kluby proto nedosáhnou na dostupnou grantovou podporu, chátrá jejich majetek nebo neplní povinnosti vyplývající z metodiky užití veřejných prostředků na jejich činnost a hrozí jim likvidační sankce. Proto cílem ČUS je zajistit podmínky pro poskytování servisních služeb členským subjektům z úrovně kraje i okresu a současně mají možnost kvalitu a rozsah služeb ovlivňovat. Krajská centra musí být především partnerem krajů a koordinátorem servisu v okresech a servisní centra při okresních sdruženích jsou servisními místy pro SK/TJ a sportovní svazy i organizátory sportovního života a realizátory sportovních projektů ČUS v regionu. Provoz servisních center sportu v okresech probíhá na základě udělené dotace z České unie sportu, kdy ČUS je schopna za současných podmínek a legislativy pokrýt pouze část potřebných prostředků na činnost SCS. 7

8 Tyto jsou potom rozdělovány na základě návrhu krajského manažera Servisního centra sportu, který navrhne jak finanční prostředky využít a to na základě výsledků práce v jednotlivých SCS OS ČUS. Tento princip platí nejen pro okresy, ale obdobně i pro krajská SCS. Význam SCS posiluje v současnosti s platností nového občanského zákoníku a dalšími doprovodnými zákony. V rámci legislativní a právní pomoci ČUS iniciovala a podílela se na rozpracování metodiky postupu sportovních organizací v rámci nových povinnosti. Byly zpracovány vzorové dokumenty a postupy pro SK/TJ a svazy. Naši pracovníci SCS se zúčastnili dvou seminářů v gesci ČOV a ČUS, aby mohli poskytovat poradenství v nové oblasti, po které je již značná poptávka. Výše uvedený stav v naší organizaci se samozřejmě promítl i do postavení krajské organizace, její činnost se v uplynulém období zaměřila jednak na servisní činnost pro krajské svazy, ale aktivita krajské organizace v našem kraji je dále upřena na spolupráci s krajskou samosprávou zejména při zajišťování finančních prostředků pro sportovní prostředí v kraji a zajišťování sportovních aktivit, které organizuje Moravskoslezský kraj. Přestože finanční situace byla vážná, podařilo se nám v uplynulém období nadále zabezpečovat standartní služby a servis pro naše krajské svazy. V našich podmínkách lze uvést, že byly na rok 2013 aktualizovány smlouvy s republikovými svazy (jejichž krajské svazy využívají služeb naší krajské organizace celkem 29 svazů) a krajskými svazy, které mají samostatnou právní subjektivitu a využívají služeb naší krajské organizace (cyklistika, fotbal, florbal, jachting, sportovní gymnastika, šachy, tenis), návrh cenového ujednání za poskytované služby a můžeme konstatovat, že jsme byli schopni na základě výše uvedených skutečností zabezpečit provoz SCS. V kontextu s tímto stavem a změnou financování sdružených subjektů, kdy činnost Servisních center sportu byla představena hejtmanům krajů a členům Komise Rady Asociace krajů ČR, byl projekt servisních center sportu v našem kraji představen rovněž i na jednání Výboru pro tělovýchovu a sport při Zastupitelstvu MSK a na základě dalších jednání schválilo Zastupitelstvo MSK pro rok 2013 finanční částku ve výši 1.0 mil Kč a pro rok 2014 částku ve výši tis. Kč a dotace byly využity na provoz KO a OS ČUS. Obě uvedené částky rozdělila na jednotlivá OS ČUS a KO krajská rada MS KO ČUS ve které jsou zástupci regionů a sportovních svazů. Další oblast, která by měla přinést více finančních prostředků do sportovních aktivit v našem kraji je Program (koncepce) rozvoje podpory sportu a pohybových aktivit občanů Moravskoslezského kraje, který schválilo Zastupitelstvo MSK na svém zasedání v červnu Tento program je zaměřen především na větší podíl financování sportu krajskou samosprávou a to s uvedením konkrétního 2% podílu finančních prostředků z rozpočtu Moravskoslezského kraje vč. postupného navyšování těchto financí až do roku 2018, v konečném objemu 90 mil. Kč. V loňském roce schválilo Zastupitelstvo MSK do oblasti sportu z rozpočtu MSK finanční částku ve výši 39,0 mil. Kč. Jsou v tom zahrnuty grantové projekty v celkové výši 10 mil. Kč, které byly určeny především na projekty mládeže. Pro r je plánovaná stejná částka. 8

9 Oblastí, do kterých každoročně získáváme nejvíce finančních prostředků z rozpočtu MSK jsou dotace (granty), podpora sportovních talentů a reprezentační akce v oblasti sportu ( v roce 2013 to bylo celkem 22,5 mil. Kč, a stejná částka je plánovaná i v roce 2014.) Na přípravu talentované mládeže získalo Všesportovní kolegium MSK, potažmo krajská organizace ČUS z rozpočtu MSK v roce 2013 příspěvek - dotaci ve výši 1,0 mil. Kč. Krajské sportovní svazy finanční prostředky použily na mládežnické akce v rámci svého sportovního odvětví, přípravu na Hry ODM a tyto subjekty samy rozhodovaly na jaké akce finanční prostředky použijí v rámci své činnosti. Stejnou částku se podařilo zabezpečit na přípravu talentované mládeže i v letošním roce V oblasti grantů se v letošním roce podařilo získat z celkové dotace 10,0 mil. Kč finanční prostředky na 6 projektů pro sportovní svazy MS KO ČUS. Byly to finanční prostředky v hodnotě 1,1 mil. Kč zejména pro sportovní svazy basketbal, jachting, triatlon, volejbal, dále byly poskytnuty finanční prostředky pro jednotlivé TJ/SK na zbývající část celkové výše dotace v rámci jejich žádostí. I v rámci Všesportovního kolegia získaly finanční prostředky další subjekty např. MS krajský střelecký svaz 50,0 tis. Kč atd. V organizační oblasti: Při hodnocení dalších aktivit naší krajské organizace ČUS uvádíme, že v loňském roce proběhly volby do nových orgánů MS KO ČUS a to do krajské rady a revizní komise na volební období V novém orgánu nedošlo k podstatným změnám a složení nového orgánu zůstalo v podstatě stejné až na 3 členy krajské rady ( Olbricht, Roček a Vlček), kteří byli nově zvoleni. Krajská rada začala ihned plnit svoje poslání s tím, že např. rozhodla mj. neustavit žádnou komisi při KR a v případě potřeby bude ustavena pracovní skupina pro přípravu materiálů k projednání. Více činnost krajské rady za uplynulé období hodnotí ústní zpráva předsedy. V dalším období, které hodnotí krajská organizace, bylo již tradiční vyhlášení ankety o nejúspěšnějšího sportovce, kolektivů ve spolupráci s Moravskoslezským krajem. Naše organizace se podílí na slavnostním uspořádání této akce jako jeden z partnerů a to zejména ve sportovní části vyhodnocuje návrhy, které zasílají sportovním kluby a tělovýchovné jednoty. Akce proběhla také v letošním roce v Nové aule Vysoké školy báňské v Ostravě - Porubě. Od roku 2012 probíhá tato akce již v novém způsobu uspořádání a byla maximální spokojenost všech účastníků. Moravskoslezský kraj se zúčastnil dalšího již VI. ročníku Her LODM, které na konci měsíce června 2013 proběhly ve Zlínském kraji. Zabezpečením sportovní části Her vč. doprovodných disciplín byla pověřena MS KO ČUS. Při hodnocení této akce můžeme konstatovat, že naše krajská organizace ve spolupráci s organizátory jednotlivých sportovních a doprovodných soutěží a s oddělením mládeže a sportu MSK se velmi dobře zhostila úkolu v zabezpečení sportovní části 9

10 Her VI. LODM. Výsledek našeho kraje v celkovém hodnocení krajů v rámci ČR byl ovlivněn neobsazením některých disciplín (kanoistika, veslování). Další činností naší organizace v počátku roku 2014 bylo zabezpečení sportovní časti našeho kraje na Hrách VI. ZODM, které se konaly v měsíci lednu 2014 v kraji Vysočina. Účast sportovců našeho kraje na Hrách zabezpečovaly krajské sportovní svazy v součinnosti s některými sportovními odvětvími, kde nejsou ustaveny krajské svazy (biatlon, snowboarding). Celkové výsledky jsou uvedeny v níže uvedené tabulce. Poř. číslo Přehled olympiád dětí a mládeže: termín kraj místo Celkový počet účastníků/sportovců 1. letní Pardubický Litomyšl, Svitavy, Ústí n.o. 261/ zimní Středočeský Mladá Boleslav, Krkonoše jen sáně neoficiálně 2. letní Jihomoravský Brno 384/ zimní Královéhradecký Krkonoše neúčast 3. letní Ústecký Ústí n.l. 332/ zimní Zlínský Zlín, Rožnov, Beskydy 98/ letní Jihočeský Tábor 178/ zimní Liberecký Liberec, Harachov, Č. Lípa 80/ letní Olomoucký Olomouc, Prostějov 309/ zimní Moravskoslezský Bílá, Pustevny, Frenštát p.r., Ostrava 106/ letní Zlínský U. Hradiště, Zlín, Otrokovice, Luhač. 202/ Umístění 6. zimní Vysočina Jihlava, Žďár. S.,H.Brod, Nové M.n.M 95/74 5. MS KO ČUS velmi úzce spolupracuje s oddělením mládeže a sportu MSK, kromě pořádání a vyhodnocení nejlepších sportovců MSK, spolupráce při organizování Her olympiád dětí a mládeže v rámci celé ČR tak i každodenní řešení sportovních aktivit v rámci našeho kraje. V servisní oblasti: V průběhu hodnoceného období využívalo servisních služeb 29 svazů komisí a jsou to tyto svazy (komise): atletika, badminton, basketbal, box, cyklistika, fotbal, florbal, házená, hokejbal, jachting, jezdectví, judo, krasobruslení, kuželky, lední hokej, lyžování, národní házená, nohejbal, moderní gymnastika, orientační běh, plavání, saně, sportovní gymnastika, stolní tenis, šachy, tenis, triatlon, volejbal, zápas 10

11 svazům byly a jsou poskytovány především kompletní ekonomické služby, a to: vedení účetní agendy v rámci středisek, oddělené účetnictví právních subjektů atletika, jachting. svazy mají pro svoji činnost zajištěny zasedací místnosti podle konkrétních potřeb, včetně úklidu, nájmu poskytujeme servis ve formě donášky a odnášky svazové korespondence, její evidenci včetně evidence doporučených zásilek. zajišťujeme nákup a tisk obálek, složenek, nákup papíru do kopírovacích strojů pro všechny svazy (komise) zajišťujeme kopírování svazových materiálů doručujeme ovou poštu určenou krajským svazům (komisím) MS KO ČUS zajišťuje telefonní linky v budově pro potřebu krajských svazů poskytujeme metodickou pomoc nejen svazovým funkcionářům, ale i dalším funkcionářům z TJ/SK Krajské servisní centrum sportu, které zabezpečuje služby pro sportovní subjekty v rámci naší organizace rovněž provádí metodickou a kontrolní činnost SCS OS ČUS. V loňském roce, kdy byl projekt SCS spuštěn, se projekt rovněž realizoval v rámci všech okresních sdružení. Tyto servisní centra jsou metodicky řízená krajským manažerem a ten podává návrh na rozdělení finančních prostředků na jejich činnost poskytnutá z České unie sportu. Celkem byla v roce 2013 rozdělena finanční částka tis. Kč. Můžeme konstatovat, že úkoly, které jsou v rámci SCS plněny ze strany OS ČUS jsou zejména v oblasti administrace Programu IV údržba sportovních zařízení a je to především o komunikaci v rámci spolupráce s SK/TJ. Servisní centra sportu v naší organizaci jsou hodnocena dobře. Dále jsou pořádány krajským manažerem pravidelné semináře s manažery SCS OS ČUS a v hodnoceném období se uskutečnily 3 semináře, jejichž program se skládal zejména z metodické, kontrolní činnosti a zdokonalování práce manažerů SCS OS ČUS. Je potřeba uvést, že přístup manažerů je vstřícný a přispívá k dobré spolupráci. Do budoucnosti jsou rovněž plánovány semináře, kde v rámci jejich programu půjde především o zdokonalení v IT technologii. Při kontrole usnesení 12. VH MS KO ČUS konané dne vystoupili v rozpravě 3 delegáti, kteří diskutovali především k čerpání rozpočtu za rok 2013 v jednotlivých položkách, tyto připomínky a náměty byly zohledněny v usnesení, které schválili v konečném hlasování delegáti VH a dále nevyplynuly z rozpravy žádné připomínky či náměty pro další činnost MS KO ČUS a diskuzní vystoupení byly spíše informativního charakteru. Návrh na usnesení: Valná hromada MS KO ČUS s c h v a l u j e zprávu o celkové činnosti MS KO ČUS od 12. VH MS KO ČUS vč. kontroly plnění usnesení 11

12 6. Zpráva o hospodaření MS KO ČUS Čerpání rozpočtu MS KO ČUS k provoz Příjmy (výnosy) účet popis Plán Skutečnost poznámka 602 Reklama , ,00 ČS Spořitelna - Sportovec roku Reklama , ,00 ha-vel internet s.r.o. 644 Úroky z běžného účtu 9 000, ,09 Úrok ČSOB 649 Jiné ostatní výnosy , ,68 Servis svazům - fakturace 681 Přijaté příspěvky , ,00 Servis svazům - dotace 681 Účelová dotace ČUS - Program V , ,00 Účel. dotace ČUS - na projekt SCS KO ČUS 681 Státní dotace MF ,00 Podpora organizace sportu SCS KO ČUS 691 Účel.dotace MSK - Podpoř.činnost , ,00 Účel.dotace MSK na projekt SCS MS KO ČUS Příjmy (výnosy) celkem , ,77 Výdaje (náklady) účet popis Plán Skutečnost poznámka 501 Spotřeba materiálu , ,80 Spotřební materiál, Kancelářské potřeby, Noviny, časopisy, odb.literatura, Hygienický materiál, drobný spotř. materiál 502 Spotřeba energie , ,00 Spotřeba energie a páry 511 Opravy a udržování 7 000, ,50 Kancel. Techniky 512 Cestovné , ,00 Cestovné zam. a členů orgánu 513 Náklady na reprezentaci , ,00 Pohoštění - VH a KR KO ČSTV ; dárky 518 Ostatní služby , ,62 Nájemné, Poštovné, Tel. poplatky + internet, Školení pracovníků, Pořízení dnm - účetní program, Poplatky za stravenky, Ostatní nepojmenované služby 521 Mzdy , ,00 Mzdy, DPP 524 Zákonné pojištění , ,00 Zdravotní pojištění, Sociální pojištění, Zákonné úrazové pojištění 527 Zákonné sociální náklady , ,00 Příspěvek na stravování 549 Jiné ostatní náklady , ,00 Poj majetku, popl. banka, Sportovec MSK 591 Daň z příjmů 8 170,00 Daň z příjmů práv. osob (reklama) Výdaje (náklady) celkem , ,92 Výnosy celkem , ,77 Náklady celkem , ,92 Hospodářský výsledek , ,15 Fond jmění finančních prostředků MS KO ČUS ,61 12

13 Čerpání rozpočtu MS KO ČUS k celkem Příjmy (výnosy) účet popis Plán Skutečnost poznámka 602 Reklama , ,00 ČS Spořitelna -Sportovec roku Reklama , ,00 ha-vel internet s.r.o. 644 Úroky z běžného účtu 9 000, ,09 Úroky ČSOB 649 Jiné ostatní výnosy , ,68 Servis svazům - fakturace 681 Přijaté příspěvky , ,00 Servis svazům - dotace 681 Účelová dotace ČUS - Program V , ,00 Účel.dotace ČUS - na projekt SCS KO ČUS Účel.dotace ČUS - SCS OS ČSTV (ČUS) Program V ,00 Účel.dotace ČUS - na projekt SCS OS ČSTV (ČUS), celková výše dotace bude upřesněna po schválení VV ČUS - odhad 1,5 až 2 mil. Kč 681 Státní dotace MF ,00 Podpora organizace sportu Státní dotace MF - OS ČUS ,00 Podpora organizace sportu OS ČUS 691 Účel.dotace MSK-Podpoř.činnost , ,00 Účel.dotace MSK na projekt SCS - KO 691 Účel.dotace MSK - Podpoř.činnost - OS , ,00 Účel.dotace MSK na projekt SCS - BR , ,00 Účel.dotace MSK na projekt SCS - FM , ,00 Účel.dotace MSK na projekt SCS - KA , ,00 Účel.dotace MSK na projekt SCS - NJ , ,00 Účel.dotace MSK na projekt SCS - OP , ,00 Účel.dotace MSK na projekt SCS - OTU 691 Účel.dotace MSK na sport. přípravu TM , ,00 Talentovaná mládež pro krajské svazy 691 Účel.dotace MSK na Hry VI. LODM , ,00 DPP-trenéři, cestovné, aj. Příjmy (výnosy) celkem , ,77 Výdaje (náklady) účet popis Plán Skutečnost Poznámka 501 Spotřeba materiálu , ,80 Spotřební materiál , ,00 Nákup PC, notebook, mobil, aj. materiál Kancelářské potřeby , ,80 Obálky, papír, toner, aj. Noviny, časopisy, odb.literatura 500,00 - Hygienický materiál 1 500,00 786,00 Drobný technický materiál 1 000,00 647, Spotřeba energie , ,00 Spotřeba el. energie , ,00 Spotřeba el. energie - KO ČUS Spotřeba páry , ,00 Spotřeba páry - KO ČUS 511 Opravy a udržování 7 000, ,50 Kancel. přístrojů (PC, tiskárna, kopírka) 512 Cestovné , ,00 Cestovné zaměstnanců , ,00 Cestovné na SCS Cestovné členů orgánu , ,00 Cestovné na jednánív rámci MS KO ČUS 513 Náklady na reprezentaci , ,00 Pohoštění , ,00 Pohoštění - VH a KR MS KO ČUS Drobné dárky, reprezentace 2 000, ,00 Dárky a reprezentace - KO ČUS 518 Ostatní služby , ,62 Nájemné , ,00 Poštovné , ,00 Telefonní poplatky , ,52 Internet , ,00 Kryto reklamou ha-vel internet viz výnosy Školení pracovníků 4 000, ,00 Pořízení dnm do 4 000, , ,50 Office 2010, Pohoda profi NET3 Poplatky za stravenky 936,00 628,00 Ostatní nepojmenované služby , ,60 Ostraha,úklid, web.stránky, Antivirus aj. 521 Mzdy , ,00 Mzdy pracovníků , ,00 DPP ,00 13

14 524 Zákonné pojištění , ,00 Zdravotní pojištění , ,00 Sociální pojištění , ,00 Zákonné úrazové pojištění 3 085, , Zákonné sociální náklady , ,00 Příspěvek na stravování , , Jiné ostatní náklady , ,00 Pojištění majetku 1 200, ,00 Provozní náklady - poplatky banka 8 000, ,00 Sportovec MSK , ,00 Kryto reklamou Čs.Spořitelny - viz výnosy Účel.dotace MSK - talen.mládež , ,00 Sport.příprava TM - pro krajské svazy Účel. dotace MSK - Hry VI. LODM , ,00 DPP-trenéři, cestovné, aj. 581 Poskytnuté přísp.mezi org.slož , ,00 Účel.dotace ČUS- Program V ,00 Dotace ČUS na projekt pro SCS OS, RS ČUS Státní dotace dotace MF ,00 Dotace MF - Organizace sportu OS,RS ČUS Účel.dotace MSK -Podpoř.činnost -OS , ,00 Účel.dotace MSK na projekt SCS OS ČUS 591 Daň z příjmů 8 170,00 Daň z příjmů práv.osob (reklama) Výdaje (Náklady) celkem , ,92 Výnosy celkem , ,77 Náklady celkem , ,92 Hospodářský výsledek , ,15 Vlastní jmění MS KO ČUS ,61 Komentář K překročení nákladů proti plánovanému rozpočtu dochází u účtů: Spotřební materiál (účet - 501) - překročení ve výši ,-Kč - nákup výpočetní techniky pro potřebu SCS. Opravy a udržování (účet - 511) - překročení ve výši 5 403,50 Kč vzniklo v rámci provedení instalace softwerových programů. Cestovné (účet - 512) překročení ve výši 9 725,-Kč - v rámci činnosti SCS Mzdy (účet - 521) překročení ve výši ,-Kč tvoří: - odměny zaměstnancům SCS ve výši ,-Kč za plnění mimořádných úkolů - DPP - odměny dobrovolným činovníkům ve výši ,- Kč za práci v rámci sportovní činnosti MS KO ČUS Zákonné pojištění (účet - 524) - překročení ve výši ,-Kč se váže k mzdovým nákladům. 14

15 Rozpočet MS KO ČUS r celkem Příjmy (výnosy) účet popis Plán poznámka 602 Reklama ,00 ČS Spořitelna - sportovec roku Reklama ,00 ha-vel internet s.r.o. 644 Úroky z běžného účtu 8 916,00 úrok ČSOB 649 Jiné ostatní výnosy ,00 servis svazům - fakturace 681 Přijaté příspěvky ,00 servis svazům - dotace 681 Účelová dotace ČUS - Program V ,00 Účel.dotace ČUS - na projekt SCS KO ČUS 681 Účel.dotace ČUS - SCS OS ČUS Program V Účel.dotace ČUS - na projekt SCS OS ČUS - plán 2,5 mil. Kč 691 Účel.dotace MSK - Podpoř.činnost - KO ,00 Účel.dotace MSK na projekt SCS - KO 691 Účel.dotace MSK - Podpoř.činnost - OS ,00 Účel.dotace MSK na projekt SCS - BR ,00 Účel.dotace MSK na projekt SCS - FM ,00 Účel.dotace MSK na projekt SCS - KA ,00 Účel.dotace MSK na projekt SCS - NJ ,00 Účel.dotace MSK na projekt SCS - OP ,00 Účel.dotace MSK na projekt SCS - OTU 691 Účel.dotace MSK na sport. přípravu TM ,00 Talentovaná mládež pro krajské svazy 691 Účel.dotace MSK na Hry VI. ZODM ,00 DPP-trenéři, cestovné, sport. materiál Příjmy (výnosy) celkem ,00 Výdaje (náklady) účet popis Plán poznámka 501 Spotřeba materiálu ,00 Spotřební materiál ,00 nákup tiskárna, notebook, drobný spotř. mat. Kancelářské potřeby ,00 obálky, papír, toner, aj. Noviny, časopisy, odb.literatura 500,00 Hygienický materiál 1 500,00 Drobný technický materiál 1 000, Spotřeba energie ,00 Spotřeba el. energie ,00 spotřeba el. energie - KO ČUS Spotřeba páry ,00 potřeba páry - KO ČUS 511 Opravy a udržování ,00 kancel. přístrojů (PS, tiskárna, kopírka) 512 Cestovné , Náklady na reprezentaci ,00 Pohoštění ,00 pohoštění - VH a KR MS KO ČUS Drobné dárky, reprezentace 2 000,00 dárky a reprezentace - KO ČUS 518 Ostatní služby ,00 Nájemné ,00 Poštovné ,00 Telefonní poplatky ,00 Internet ,00 kryto reklamou ha-vel internet viz výnosy Školení pracovníků 4 000,00 Pořízení dnm do 4 000, ,00 Pohoda Profi, Win 7 profesionál Poplatky za stravenky 636,00 Ostatní nepojmenované služby ,00 ostraha,úklid, web.stránky, Antivirus aj. 521 Mzdy ,00 Mzdy pracovníků SCS , Zákonné pojištění ,00 Zdravotní pojištění ,00 Sociální pojištění ,00 Zákonné úrazové pojištění 3 562, Zákonné sociální náklady ,00 Příspěvek na stravování ,00 15

16 549 Jiné ostatní náklady ,00 Pojištění majetku 1 200,00 Provozní náklady - poplatky banka 8 000,00 Sportovec MSK ,00 kryto reklamou Čs.Spořitelny - viz výnosy Účel.dotace MSK - talen.mládež ,00 sport.příprava TM - pro krajské svazy Účel. dotace MSK - Hry VI. ZODM ,00 DPP-trenéři, cestovné, sport. materiál 581 Poskytnuté přísp.mezi org.slož ,00 Účel.dotace ČUS- Program V Účel. dotace ČUS na projekt pro SCS OS ČUS - plán 2,5 mil. Kč Účel.dotace MSK -Podpoř.činnost -OS ,00 Účel.dotace MSK na projekt SCS OS ČUS Výdaj (náklady) celkem ,00 Výnosy celkem ,00 Náklady celkem ,00 Hospodářský výsledek Vlastní jmění MS KO ČUS ,46 16

17 7. Statistika členské základny za rok 2013 Celkem Muži Ženy Dospělí Dorostenci Dorostenky Žáci Žačky Mládež Počet TJ/SK CZ0801 Bruntál CZ0802 Frýdek-Místek CZ0803 Karviná CZ0804 Nový Jičín CZ0805 Opava CZ0806 Ostrava-město Celkem Celkem Muži Ženy Dospělí Dorostenci Dorostenky Žáci Žačky Mládež Počet TJ/SK CZ010 Pražská tělovýchovná unie CZ020 Středočeský kraj CZ031 Jihočeský kraj CZ032 Plzeňský kraj CZ041 Karlovarský kraj CZ042 Ústecký kraj CZ051 Liberecký kraj CZ052 Královéhradecký kraj CZ053 Pardubický kraj CZ063 Vysočina CZ064 Jihomoravský kraj CZ071 Olomoucký kraj CZ072 Zlínský kraj CZ080 Moravskoslezský kraj Celkem

18 SVAZY Celkem Muži Ženy Dospělí Dorostenci Dorostenky Žáci Žačky Mládež Celk.Odd. 1 atletika badminton basketbal box cyklistika fotbal minigolf házená horolezectví jachting jezdectví judo kanoistika krasobruslení extrémní sporty kulturistika kuželky a bowling lední hokej lukostřelba lyžování moderní gymnastika národní házená nohejbal orientační běh plavecké sporty rugby saně gymnastika stolní tenis šachy

19 36 šerm tenis turistika veslování volejbal vodní lyžování americký fotbal vzpírání zápas sport pro všechny odbor ČASPV softbal kolečkové brusle triatlon Akademický svaz hokejbal rekreační sport vodní motorismus psí spřežení squash curling taekwon-do ITF billiard golf jóga vodní pólo baseball florbal silový trojboj UZPS - mentálně postižení UZPS - neslyšící neobsazeno UZPS - vnitřně postižení UZPS - zrakově postižení

20 76 ČUBU - Tradiční karate ČUBU - český svaz karate ČUBU - full contakt ČUBU - Goru Ryu ČUBU shi kon ČUBU - JKA ČUBU - ostatní formy boj.umění stolní hokej radiový orientační běh skiboby polní kuše Muay-Thai šipky - unie aerobic člen TJ/SK nezařazený v oddíle střelectví foosball jiné sportovní odvětví UZPS - těl. postižení - ČATHS šipky Celkem bez svazu Návrh na usnesení: Valná hromada MS KO ČUS b e r e n a v ě d o m í statistiku členské základny za rok

Stanovy České basketbalové federace z. s. Návrh revize pro VH ČBF 2014

Stanovy České basketbalové federace z. s. Návrh revize pro VH ČBF 2014 Stanovy České basketbalové federace z. s. Návrh revize pro VH ČBF 2014 Stanovy České basketbalové federace z.s. A. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek I. Název a postavení, sídlo, členové, dokumenty. 1.1 Česká

Více

Materiál pro jednání 23. Valné hromady RS ČSTV Jihlava 27. května 2011

Materiál pro jednání 23. Valné hromady RS ČSTV Jihlava 27. května 2011 Materiál pro jednání 23. Valné hromady RS ČSTV Jihlava 27. května 2011 ČÁST II. Schvalovací část Jednání 23. Valné hromady RS ČSTV Jihlava se koná pod záštitou radní kraje Vysočina RNDr. Marie Kružíkové.

Více

č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění

č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění Příloha č.11 ZMČ 6/31 Pravidla pro poskytování transferů z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brna Nový Lískovec (dále jen MČ Nový Lískovec) v oblasti tělovýchovy a sportu I. Úvod Poskytnutí

Více

pro poskytování dotací z Programu podpory sportu města Pardubic v roce 2012 I. Úvodní ustanovení

pro poskytování dotací z Programu podpory sportu města Pardubic v roce 2012 I. Úvodní ustanovení Příloha č. 1 návrhu usnesení č. 1 Z Á S A D Y pro poskytování dotací z Programu podpory sportu města Pardubic v roce 2012 I. Úvodní ustanovení 1. Poskytování dotací z Programu podpory sportu se realizuje

Více

Předáno dle rozdělovníku Pokyn předsedy ČUS č. 4/2014 14.10. 2014. Pokyn předsedy ČUS ze dne 14.10. 2014

Předáno dle rozdělovníku Pokyn předsedy ČUS č. 4/2014 14.10. 2014. Pokyn předsedy ČUS ze dne 14.10. 2014 Předáno dle rozdělovníku Pokyn předsedy ČUS č. 4/2014 14.10. 2014 4. Pokyn předsedy ČUS ze dne 14.10. 2014 ke statistickému šetření stavu členské základny v ČUS k 31. 12. 2014 Čl. I. Tento pokyn předsedy

Více

P O Z V Á N K A na konferenci České golfové federace

P O Z V Á N K A na konferenci České golfové federace VŠEM ČLENŮM ČGF P O Z V Á N K A na konferenci České golfové federace Výbor České golfové federace svolává na sobotu 10. března 2012 do Prahy konferenci ČGF. Konference se bude konat v konferenčním sále

Více

Svaz tělesně postižených v České republice, o. s. Krajská organizace Moravskoslezského kraje

Svaz tělesně postižených v České republice, o. s. Krajská organizace Moravskoslezského kraje Svaz tělesně postižených v České republice, o. s. Krajská organizace Moravskoslezského kraje VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Obsah výroční zprávy 1. Úvodní slovo předsedy 1 2. Základní informace 1 3. Složení

Více

Státní podpora sportu pro rok 2014 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 2. července 2013 pod č.j. MŠMT-21943/2013

Státní podpora sportu pro rok 2014 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 2. července 2013 pod č.j. MŠMT-21943/2013 ÚVOD Státní podpora sportu pro rok 2014 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 2. července 2013 pod č.j. MŠMT-21943/2013 Odbor sportu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT ) předložil

Více

Informace o působení organizačních jednotek v rámci občanského sdružení

Informace o působení organizačních jednotek v rámci občanského sdružení 3 2010 ZPRAVODAJ ČSTV A NAKLADATELSTVÍ OLYMPIA Vancouver 2010 Informace o působení organizačních jednotek v rámci občanského sdružení Veřejně prospěšné práce v TJ/SK s finančním příspěvkem úřadu práce

Více

ZPRAVODAJ ČSTV. Hry IV. zimní Olympiády dětí a mládeže v Liberci. Nejlepší sportovci regionu. Úspěchy našich sportovců. www.cstv.

ZPRAVODAJ ČSTV. Hry IV. zimní Olympiády dětí a mládeže v Liberci. Nejlepší sportovci regionu. Úspěchy našich sportovců. www.cstv. 2 2010 ZPRAVODAJ ČSTV A NAKLADATELSTVÍ OLYMPIA Hry IV. zimní Olympiády dětí a mládeže v Liberci Nejlepší sportovci regionu Úspěchy našich sportovců www.cstv.cz Příprava 22. valné hromady ČSTV Výkonný výbor

Více

VZOR STANOV SPOLKU. dle právní úpravy nového občanského zákoníku

VZOR STANOV SPOLKU. dle právní úpravy nového občanského zákoníku VZOR STANOV SPOLKU dle právní úpravy nového občanského zákoníku Obecně k nové úpravě: Nová právní úprava vychází i nadále z principu, že spolky si mají své fungování upravit ve stanovách především podle

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

Státní podpora sportu pro rok 2015 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 10. července 2014 pod č.j. MŠMT-18969/2014

Státní podpora sportu pro rok 2015 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 10. července 2014 pod č.j. MŠMT-18969/2014 Státní podpora sportu pro rok 2015 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 10. července 2014 pod č.j. MŠMT-18969/2014 ÚVOD Odbor sportu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT ) předložil

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016 Návrh pro PV MSMT-22479/2015-2 III. Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016 NEINVESTIČNÍ PROGRAMY Obsah I. Základní poslání Programů...3 1. Cíle Programů...3

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 822 ze dne 21.5.2013 k návrhu na vstup hl.m. Prahy do zájmového sdružení právnických osob Národní síť Zdravých měst

Více

NÁVRH ZMĚN STANOV pro valnou hromadu svolanou na 27. května 2015. Obsah: (A) Odůvodnění změn (B) Návrh změn stanov (C) Přechodná ustanovení

NÁVRH ZMĚN STANOV pro valnou hromadu svolanou na 27. května 2015. Obsah: (A) Odůvodnění změn (B) Návrh změn stanov (C) Přechodná ustanovení NÁVRH ZMĚN STANOV pro valnou hromadu svolanou na 27. května 2015 Obsah: (A) Odůvodnění změn (B) Návrh změn stanov (C) Přechodná ustanovení Ondřej Surga, předseda legislativní komise 10. května 2015 (A)

Více

VĚSTNÍK NEJVYŠŠÍHO KONTROLNÍHO ÚŘADU 2015

VĚSTNÍK NEJVYŠŠÍHO KONTROLNÍHO ÚŘADU 2015 VĚSTNÍK NEJVYŠŠÍHO KONTROLNÍHO ÚŘADU 2015 ČÁSTKA 1/2015 Věstník NKÚ 1/2015 1 OBSAH Část A: PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI 1. Změny plánu kontrolní činnosti NKÚ na rok 2014 (V) 3 (14/15, 14/19, 14/29, 14/41)

Více

Vnitřní směrnice TJ Sokol Palkovice č.1/2010. Vnitřní směrnice. Interní předpis upravující postup činnosti TJ Sokol Palkovice

Vnitřní směrnice TJ Sokol Palkovice č.1/2010. Vnitřní směrnice. Interní předpis upravující postup činnosti TJ Sokol Palkovice Vnitřní směrnice Interní předpis upravující postup činnosti TJ Sokol Palkovice Čl. 1 Obecně Směrnice slouží k vnitřní potřebě činnosti výboru 1 TJ Sokol Palkovice, jeho jednotlivých oddílů a odborů. Jednací

Více

Zpráva výboru Folklorního sdružení ČR o činnosti

Zpráva výboru Folklorního sdružení ČR o činnosti Richarda Klaudy Ač jsem spatřil světlo světa v moravské metropoli v městě Brně, sahají rodinné kořeny na Vysočinu, kde jsem prožil část svého mládí. Tam se mi dostal pod kůži život venkovského lidu se

Více

Zveřejnění vzorů rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu České republiky v oblasti sportu pro rok 2007

Zveřejnění vzorů rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu České republiky v oblasti sportu pro rok 2007 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Č. j.: 26 667/2006-50 V Praze dne 12. prosince 2006 Zveřejnění vzorů rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu České republiky v oblasti

Více

ČESKÝ HOROLEZECKÝ SVAZ BULLETIN č. 66/2014 VALNÁ HROMADA ČHS 22. 3. 2014

ČESKÝ HOROLEZECKÝ SVAZ BULLETIN č. 66/2014 VALNÁ HROMADA ČHS 22. 3. 2014 ČESKÝ HOROLEZECKÝ SVAZ BULLETIN č. 66/2014 VALNÁ HROMADA ČHS 22. 3. 2014 Podklady pro jednání Obsah bulletinu Základní informace k VH Návrh programu VH Základní informace k volbám Návrh jednacího a volebního

Více

R O Č N Í Z P R Á V A

R O Č N Í Z P R Á V A Státní energetická inspekce ústřední inspektorát Gorazdova 24 120 00 Praha 2 R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE za rok 2006 Praha, únor 2006 Ing. František Plecháč ústřední ředitel

Více

Stanovy Českého svazu včelařů, o.s.

Stanovy Českého svazu včelařů, o.s. Stanovy Českého svazu včelařů, o.s. Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Název a charakteristika Českého svazu včelařů 1. Název sdružení je Český svaz včelařů, o.s., (dále rovněž Český svaz včelařů, ČSV, svaz).

Více

Koncepce podpory sportu města Kopřivnice. do roku 2022

Koncepce podpory sportu města Kopřivnice. do roku 2022 Koncepce podpory sportu města Kopřivnice do roku 2022 Zpracovali: Členové komise sportovní Oddělení školství, kultury a cestovního ruchu Správa sportovišť Kopřivnice Místostarosta města Ing. Miroslav Kopečný

Více

ČESKÁ ASOCIACE SPORT PRO VŠECHNY VÝROČNÍ ZPRÁVA / 2013

ČESKÁ ASOCIACE SPORT PRO VŠECHNY VÝROČNÍ ZPRÁVA / 2013 0 ČESKÁ ASOCIACE SPORT PRO VŠECHNY VÝROČNÍ ZPRÁVA / 2013 1 OBSAH 1. Úvodní slovo předsedy 2 2. Základní údaje..... 4 3. Profil.... 5 4. Sekretariát 6 5. Organizační struktura... 7 6. Schéma řízení... 8

Více

ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Tělovýchovná jednota Turnov, o.s. (dále jen TJ ) je sdružením fyzických a právnických osob založeným podle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů. 2. Sídlem TJ je Skálova

Více

Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce

Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce Státní úřad inspekce práce Kolářská 451/13, 746 01 Opava telefon: 950 179 101, fax: 553 626 672 IČ 750 46 962 opava@suip.cz, www.suip.cz Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce za rok 2013

Více

Výroční zpráva 2014 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa

Výroční zpráva 2014 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa Výroční zpráva 2014 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa Obsah: Úvodní slovo předsedy představenstva Profil OSBD Česká Lípa a předmět činnosti Základní informace rozmístění

Více

S T A N O V Y. zapsaného spolku Černí koně, z.s.

S T A N O V Y. zapsaného spolku Černí koně, z.s. S T A N O V Y zapsaného spolku Černí koně, z.s. Preambule V souladu s ust. 3045 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen o.z. ), se občanské sdružení ČERNÍ KONĚ, o.s., založené dle zákona

Více

Sedlčansko - pohoda v srdci Čech

Sedlčansko - pohoda v srdci Čech Výroční zpráva MAS Sedlčansko, o.p.s. za rok 2009 Sedlčansko - pohoda v srdci Čech Zprávu předkládá: Jiří KUŽEL ředitel společnosti V Krásné Hoře nad Vltavou dne 2010 Razítko a podpis:.. 1 Obsah: 1. Úvod.

Více