Město Brno VYHLÁŠKA č.2/1991. o místních poplatcích ČLÁNEK I 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Brno ------------------- VYHLÁŠKA č.2/1991. o místních poplatcích ČLÁNEK I 1"

Transkript

1 Město Brno VYHLÁŠKA č.2/1991 o místních poplatcích Zastupitelstvo města Brna schválilo na svém zasedání konaném dne podle zákona č. 367/1990 Sb. o obcích a v souladu s ustanovením 15 zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích vydání této OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH ČLÁNEK I 1 1. Na území města Brna se stanovují tyto druhy místních poplatků: a) poplatek ze psů, b) poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt, c) poplatek za užívání veřejného prostranství, d) poplatek z reklamních zařízení, e) poplatek ze vstupného, f) poplatek z ubytovací kapacity v rekreačních a vzdělávacích zařízení, g) poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí města. 2. Zastupitelstvo města Brna zmocňuje Zastupitelstva a Rady městských částí ke stanovení vlastních sazeb místních poplatků. ČLÁNEK II POPLATEK ZE PSŮ 1. Poplatek ze psů platí fyzická nebo právnická osoba, která je vlastníkem psa, městské části příslušné podle místa svého trvalého bydliště Poplatek se platí ze psů starších 6 měsíců. 3

2 1. Od poplatků jsou osvobozeni vlastníci psů užívaných k doprovázení nebo ochraně osob nevidomých, bezmocných a držitelů průkazek ZTP-P (zvlášť tělesně postižení s průvodcem). 2. Od poplatků jsou osvobozeni psi, které vlastní rozpočtové a příspěvkové organizace, Český červený kříž a nadace. 1. Poplatek vybírá úřad městské části. Poplatník je povinen podat hlášení k poplatku do 15 dnů ode dne vzniku poplatkové povinnosti. 2. Poplatník je povinen zaplatit poplatek na účet úřadu městské části bez vyměření předem a to: a) nečiní-li více jak 400,-- Kčs ročně, nejpozději do 31. března každého roku, b) činí-li více jak 400,-- Kčs ročně, ve čtyřech stejných splátkách, vždy nejpozději do 31. března, 31. května, 31. srpna a 30. listopadu každého roku, c) vznikne-li poplatková povinnost během roku je poplatek splatný do 31. prosince běžného roku Vznikne-li poplatková povinnost během roku, platí se poplatek počínaje prvním měsícem následujícím po dni, kdy poplatková povinnost vznikla, a to ve výši 1/12 roční sazby za každý měsíc do konce roku. 2. Zanikne-li poplatková povinnost během roku, zaniká povinnost placení poplatku uplynutím měsíce, ve kterém byl důvod zániku povinností úřadu městské části oznámen. 1. Úřad městské části vydá za náhradu vlastníkům psů známky pro psa s vyznačením názvu městské části a evidenčního čísla psa, a to i pro psy, kteří byli od poplatku osvobozeni. 2. Vlastníci psů jsou zodpovědni za to, že pes bude vydanou známku nosit. Známka je nepřenosná na jiného psa. 6 7 Vlastníci psů, jejichž psi byli v evidenci bývalých ObNV Brno I-V, ke dni účinnosti vyhlášky podají nové hlášení k poplatku pouze na výzvu úřadu městské části.

3 ČLÁNEK III Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 8 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt platí fyzická osoba, která přechodně a za úplatu pobývá na území města Brna za účelem rekreace. Od poplatku jsou osvobozeny: a) osoby nevidomé, bezmocné a držitelé průkazek ZTP-P ( zvlášť těžce postižený s průvodcem) a jejich průvodci, b) osoby, kterým byl poskytnut rekondiční pobyt podle zvláštních předpisů 1 ), c) osoby mladší 18 let a starší 70 let nebo osoby, na které náleží přídavky na děti (výchovné) a nebo vojáci v základní službě a osoby, které vykonávají civilní službu Poplatek vybírá pro Úřad města Brna fyzická nebo právnická osoba, která přechodně poskytuje ubytování a jejíž rekreační zařízení je na území města Brna. Tato osoba za poplatek ručí. 2. Fyzická nebo právnická osoba, která ubytování poskytuje, je povinna: a) vybrat včas od ubytované osoby poplatek ve správné výši, b) vést řádně knihu ubytovaných, která bude obsahovat základní údaje o ubytovaných, a to jméno, úplnou adresu, datum narození a číslo občanského průkazu každé ubytované osoby, den příchodu a odchodu a počet dnů rozhodných pro vybírání poplatků, stránky knihy musí být očíslovány a musí být uváděna pořadová čísla ubytovaných od začátku do konce roku, c) odvést úřadu města Brna vybrané poplatky vždy do 10 dnů po uplynutí každého čtvrtletí. Fyzická nebo právnická osoba podá zároveň Úřadu města Brna hlášení, ve kterém bude uvedena výše vybraných poplatků. 3. Sazba poplatku činí 15 Kčs za osobu, lůžko a každý i započatý den pobytu, není-li tento dnem příchodu. 1 ) 135 odst. 4 zákoníku práce

4 Článek IV POPLATEK ZA UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ 11 Předmětem poplatku je zvláštní užívání veřejného prostranství, a to k umístění zařízení sloužících k poskytování služeb, stavebních, prodejních nebo reklamních zařízení, postavení zařízení cirkusů, lunaparků a jiných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní a sportovní akce a potřeby tvorby filmových a televizních děl. Podmínky stánkového prodeje upravuje na území města Brna zvláštní vyhláška. 12 Veřejným prostranstvím se podle této vyhlášky rozumí zejména náměstí, tržiště, silnice, místní komunikace 2 ), parky a ostatní plochy veřejné zeleně. V případě pochybností, zda se jedná ve sporném případě o veřejné prostranství, je toto oprávněn rozhodnout úřad městské části Poplatek platí fyzické a právnické osoby, které užívají veřejné prostranství způsobem stanoveným v 11 vyhlášky. 2. Užívá-li tutéž část veřejného prostranství několik uživatelů společně, je každý z nich poplatníkem. Všichni odpovídají společně a nerozdílně za zaplacení celého poplatku a úřad městské části může uložit zaplacení poplatku kterémukoliv z nich. 3. Užívá-li veřejné prostranství organizace k umístění stavebních zařízení při stavbě a rekonstrukcích inženýrských sítí, vybírá poplatek jen z plochy převyšující dohodnutý rozsah veřejného prostranství a z celé plochy při překročení dohodnuté doby užívání Osvobozené od poplatku jsou akce pořádané na veřejném prostranství bez vstupného nebo pokud je jejich výtěžek určen na charitativní či veřejně prospěšné účely. 2. Poplatek za užívání veřejného prostranství, které spočívá ve vyhrazení trvalého parkovacího místa, je upraven zvláštní vyhláškou o stání vozidel na pozemních komunikacích na území města Brna3) Před započetím užívání veřejného prostranství je poplatník povinnen učinit u úřadu městské části, v jehož území se veřejné prostranství nachází, ústní nebo písemnou přihláškou s udáním doby, rozsahu, způsobu užívání a označení zabraného místa, popřípadě složí úřadem

5 městské části požadovanou zálohu za užívání veřejného prostranství. 2. Poplatek se vybírá počínaje dnem, kdy začalo užívání veřejného prostranství až do dne, kdy poplatník oznámil úřadu městské části, že zvláštní užívání veřejného prostranství skončil, umístěné zařízení odstranil a prostranství uvedl do původního stavu. 3. Jestliže poplatník nepodá přihlášku včas, vybere se poplatek na základě poplatků, které má úřad městské části k dispozici nebo si jej opatří. Poplatek se v tomto případě vyměří v maximální zákonem stanovené sazbě Při placení v hotovosti je polatek splatný ihned. 2. V ostatních případech je splatný do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí o vyměření poplatku (platebního výměru) na účet úřadu městské části. 17 Úřady městských částí jsou povinny odvést 25 % z výnosu poplatku Úřadu města Brna a to do a následujícího roku. - 2 ) 5 zákona č. 55/1984 Sb., o pozemních komunikacích (silniční zákon) 8 vyhl. č. 35/1984 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích (silniční zákon) 3) Vyhl. NVmB ze dne o stání vozidel na pozemních komunikacích na území města Brna Článek V POPLATEK Z REKLAMNÍCH ZAŘÍZENÍ 18 Pro účely poplatku z reklamních zařízení se rozumí reklamním zařízením písemná, obrazová, světelná a zvuková oznámení, umístěná nebo provozovaná na veřejných prostranstvích,4) ve veřejně přístupných místnostech jako jsou zejména nádražní prostory, kina, divadla, muzea, restaurace, obchody, sportovní stadiony a ve veřejných dopravních prostředcích. 19 Poplatek z reklamních zařízení platí fyzická nebo právnická osoba, která oznámení umístila nebo provozuje. Povolení provozu a umístění reklamního zařízení upravuje vyhláška města Brna. 20 Poplatek z reklamních zařízení lze vybrat i vedle poplatku za užívání

6 veřejného prostranství (Čl. IV vyhl.) Poplatku nepodléhají: a) písemná a obrazová označení vlastního podniku či provozovny umístěná na objektech, ve kterých fyzická nebo právnická osoba provozuje svoji označovanou činnost, b) umístění a provozování vlastních reklamních zařízení uvnitř těchto objektů, c) umístění a provozování reklamních zařízení politických a volebních stran 5 ) po dobu volební kampaně. 2. Poplatek se nevybírá z reklamních zařízení sledujících charitativní a jiné humanitární cíle. 3. Od poplatku jsou osvobozeny plakátovací plochy, přístřešky MHD, reklamy umístěné na veřejných hromadných prostředcích a městský mobiliář, jejíž umístění je povoleno zvláštní vyhláškou města Brna. 22 Sazba poplatku z reklamních zařízení umístěných ve veřejných hromadných dopravních prostředcích činí 5 % ceny za provádění reklamy. Jestliže je reklama prováděna bez úplaty, nebo nelze-li prokázat její cenu, je základem pro stanovení poplatku cena v městě Brně obvyklá Poplatek z reklamních zařízení vybírá úřad městské části způsobem obdobným jako u poplatku za užívání veřejného prostranství (ustanovení 15 této vyhlášky). 2. Poplatek z reklamy umístěné ve veřejných hromadných prostředcích vybírá Úřad města Brna, a to způsobem obdobným jako u poplatku za užívání veřejného prostranství (ustanovení 15 této vyhlášky) V případě, že se jedná o krátkodobé umístění reklamních zařízení, je poplatek splatný bez vyměření, nejpozději do 15 dnů ode dne umístění reklamy. 2. V ostatních případech je poplatek splatný bez vyměření ve dvou stejných splátkách vždy do a kalendářního roku. 4 ) 12 vyhlášky 5 ) Zákon č. 15/1990 Sb., o politických stranách; 18 zákona č. 368/1990 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích

7 Článek VI POPLATEK ZE VSTUPNÉHO Poplatek ze vstupného se vybírá za kulturní, sportovní a prodejní akce obdobného komerčního charakteru Poplatku nepodléhají akce, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely. 2. Od poplatku jsou dále osvobozeny filmová a divadelní představení, konaná v kinech a divadlech na území města Brna a akce, které mají vzdělávací, kulturní nebo tělovýchovný charakter, jako přednášky, recitace, výstavy, koncerty, balety, pantomimy a nemají komerční účel. Od poplatku ze vstupného jsou osvobozeny také akce pořádané školami, dětskými a mládežnickými organizacemi. 27 Poplatku podléhají fyzické a právnické osoby, které akce pořádají tj. hradí náklady spojené s pořádáním akce Poplatek vybírá úřad městské části. 2. Základ poplatku se stanoví z úhrnné částky vybraného vstupného. 3. Z poplatků vybraných ze vstupného na akce celostátního a mezinárodního významu odvede městská část 50 % Úřadu města Brna. 29 Poplatkové hlášení podává poplatník písemně do 15 dnů po skončení akce, popřípadě nejedná-li se o jednorázovou akci do 15 dnů po skončení měsíce, v němž akce probíhala. Hlášení musí obsahovat všechny údaje potřebné k přezkoušení správnosti výpočtu poplatku, zejména pak místo, dobu a druh akce, počet prodaných vstupenek podle jejich druhů a výši vybraného vstupného a výši poplatku, který má být zaplacen. Vypočtený poplatek je splatný do 5 dnů ode dne podání hlášení. Článek VII KAPACITY V REKREAČNÍCH A VZDĚLÁVACÍCH ZAŘÍZENÍCH

8 Poplatek z ubytovací kapacity v rekreačních a vzdělávacích zařízeních platí právnické osoby, které zařízení vlastní nebo k nim mají právo hospodaření a fyzické osoby, které podnikají podle zvláštních předpisů 6 ) a pokud neplatí dislokační poplatek. 31 Poplatku nepodléhají taková zařízení jako jsou hotely, internáty, ubytovny, školy v přírodě apod. Dále jsou od poplatku osvobozena zařízení, ke kterým má právo hospodaření Úřad města Brna a úřady městských částí Poplatek vybírá úřad městské části, v jehož území se rekreační a vzdělávací zařízení nachází. Poplatek se platí za každé lůžko a den bez ohledu na jeho využití. 2. Poplatek se stanoví vynásobením počtu lůžek v objektu podle stavu k 1. lednu každého roku sazbou poplatku a počtem dnů v roce. Do celkového počtu lůžek se nezahrnují lůžka určená k ubytování pracovníků zabezpečující provoz objektu. Do celkového počtu lůžek se rovněž nezahrnují lůžka, která není možno v důsledku provádění oprav nebo rekonstrukce zařízení užívat. 33 Poplatník je povinnen odvést poplatek jednorázově bez vzměření vždy do 31. března kalendářního roku na účet úřadu městské části a zároveň podat úřadu městské části poplatkové hlášení s výpočtem poplatku. 6 ) Zákon č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů Článek VIII VOLENÍ K VJEZDU S MOTOROVÝM VOZIDLEM DO VYBRANÝCH MÍST A ČÁSTÍ MĚSTA BRNA 34 Poplatek se vybírá za vydání povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí města (dále jen vybraných míst), do kterých je jinak vjezd zakázán příslušnou dopravní značkou. 35 Poplatku podléhají fyzické a právnické osoby, jimž bylo vydáno povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst.

9 36 Od poplatku jsou osvobozeny osoby: a) které mají trvalý pobyt nebo jsou vlastníky nemovitostí ve vybraném místě. Osvobození se vztahuje i na osoby jim blízké, jejich manžele a jejich děti, b) které ve vybraném místě užívají nemovitosti ke své hospodářské činnosti, c) které jsou držiteli průkazu ZTP-P a jejich průvodci. Od poplatků jsou osvobozena vozidla, ke kterým má právo hospodaření Úřad města Brna a úřady městských částí Poplatek vybírá Úřad města Brna. 2. Poplatek za jednorázové povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst je splatný ihned. 3. Poplatek je splatný vždy do 10 dnů od doručení výzvy k převzetí rozhodnutí o udělení povolení k vjezdu do vybraných míst. Článek IX SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Správu poplatků vykonávají úřady městských částí s výjimkou poplatků, kde vykonává správu Úřad města Brna. 2. Poplatky jsou nerozpočtovaným příjmem městských částí, jejichž úřady tyto poplatky vybírají, pokud není ve vyhlášce stanoveno jinak. 40 Nebudou-li poplatky zaplaceny včas nebo ve správné výši, vyměří příslušný úřad, který poplatek podle této vyhlášky spravuje, poplatek platebním výměrem a může zvýšit včas nezaplacené poplatky až o 50 %. Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru Poplatky nelze vyměřit ani vymáhat po uplynutí tří let od konce kalendářního roku, ve kterém se správce poplatku dozvěděl o

10 skutečnosti, která je předmětem poplatku. 2. Od konce kalendářního roku, ve kterém se poplatník od správce poplatku dozvěděl o úkonu provedeném k vyměření nebo vymáhání poplatků, běží nová tříletá lhůta7). 3. Poplatky nelze vyměřit ani vymáhat uplynulo-li od konce roku, v němž nastala skutečnost, která je předmětem poplatku, 10 let. 42 O řízení ve věcech místních poplatků, pokud tato vyhláška nestanoví jinak, platí zvláštní předpisy8). 43 Porušení povinností, stanovených touto vyhláškou lze postihnout jako přestupek podle zákona č. 200/90 Sb., o přestupcích, popřípadě podle trestního zákona č. 465/90 Sb Správce poplatků může v jednotlivých případech ke zmírnění nebo odstranění tvrdosti či nesrovnalosti, poplatky snížit nebo prominout. 2. Pokud zákon 9 ) nestanoví jinak, může správce poplatku určit po dohodě s poplatníkem výši poplatku týdenní, měsíční nebo roční paušální částku a stanovit zároveň jeho splatnosti. 45 Zrušují se: 1. Vyhláška o místních poplatcích v městě Brně ze dne Vyhlášky jednotlivých ObNV Brno I - V o místním poplatku ze psů. 46 Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem ) Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích 8) Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení Zákon č. 16/1962 Sb., o řízení ve věcech daní a poplatků 9) Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích

11 Ing. arch. Václav Mencl, v.r. primátor města Brna Ing. Jiří Horák, v.r. 1. náměstek primátora města Brna k vyhlášce o místních poplatcích za užívání veřejného prostranství Stanovené sazby Městská část Brno - BOHUNICE 5,- Kčs za m 2 /den BOSONOHY /den - umístění reklamních zařízení, zařízení prodejních a k poskytování služeb /den - za skládky materiálu a využití veř.prostr. pro účely staveb. /den - pro zařízení cirkusů, lunaparků aj. atrakcí, rekl.zař., sport.a kultur. akcí. BYSTRC /den - zařízení hracích automatů, videohry apod. televizní a filmová tvorba 2,- Kčs za m2/den - zař.cirkusů, lunaparků apod. 5,- Kčs za m 2 /den - střelnice, reklamní zařízení 10,- Kčs za m 2 /den - prodejní stánky 0,50 Kčs za m 2 /den - skládky, prostory pro stavební činnost ap. 1,- Kčs za m 2 /den - skládky, prostory pro stavební činnost ap. Při překročení sjednané lhůty užívání se stanoví dvojnásobná sazba: 2,- Kčs za m2/den. 2 /den - kulturní a sportovní akce, sazba nestanoví za užívání pro kulturní a sportovní akce pro děti a mládež do 18 let.

12 ČERNOVICE 10,- Kčs za m 2 /den - základní sazba 50,- Kčs za m2/den - prodejní a reklamní zařízení 100,- Kčs za m2/den - lunaparky, paušální částky 100,- Kčs za měsíc: do 5 m 2 200,- Kčs za měsíc do 15 m 2 300,- Kčs za měsíc do 25 m2 CHRLICE 5,- Kčs za m2/den 50,- Kčs za m 2 /den - prodejní a reklamní zařízení, cirkusy, lunaparky IVANOVICE 5,- Kčs za m 2 /den - základní sazba 50,- Kčs za m 2 /den - prodejní a reklamní zařízení, cirkusy JEHNICE 10,- Kčs za m 2 /den - základní sazba azba - použití veřejného prostranství občany, kteří staví JIH 7,- Kčs za m 2 /den - základní sazba /den - umístění prodejních a reklamních zařízení cirkusů, lunaparků aj. atrakcí JUNDROV 10,- Kčs za m 2 /den - základní sazba měsíc - paušální částka - platí pro stavebníka s platným staveb. povolením, pokud prokazatelně nemá jinou možnost uskladnění. KNÍNIČKY 10,- Kčs za m 2 /den - základní sazba 50,- Kčs za m 2 /den - video, jiné hrací automaty apod. 5,- Kčs za m 2 /den - lunaparky apod.

13 KOHOUTOVICE /den - zařízení hracích automatů, videohry apod. televizní a filmová tvorba 2,- Kčs za m2/den - zařízení cirkusů, lunaparků apod. 5,- Kčs za m2/den - střelnice, reklamní zařízení 10,- Kčs za m 2 /den - prodejní stánky /den - skládky, prostory pro stavební činnost apod. 1,- Kčs - skládky, prostory pro stavební činnost apod. Při překročení sjednané lhůty užívání veřejného prostranství se poslední dvě uvedené sazby zdvojnásobují 1,- Kčs za m 2 /den - kulturní a sportovní akce Nestanoví poplatek pro kulturní a sportovní akce pro děti a mládež do 18 let. 5,- Kčs - stánky pro účely služeb a výroby KOMÍN 5,- Kčs za m 2 /den KRÁLOVO POLE základní sazba: ita I. (Štefánikova, Palackého, Mercova, Malátova, Husitská, Slovanské nám., Skácelova, Rosenbergových, Pionýrská, Rostislavovo nám., MOjmírovo nám., Tábor, Kounicova, Purkyňova v úseku Dobrovského - Střelnice, Herčíkova, Srbská, Bulharská, v úseku Riegrova - Mánesova, Mánesova, Staňkova, Poděbradova, Botanická, Charvátská 8,- Kčs za m 2 /den lokalita II. ostatní území 3,- Kčs za m 2 /den zvýšené sazby a paušály: 10-ti násobek základní sazby v lokalitě - organizace a občané poskytující služby, provádějící prodejní činnost (mimo prodej zemědělských produktů a potravinářských produktů) 800,- Kčs - denní paušální sazba - cirkusy a lunaparky u stadionu FC Zbrojovka azba - cirkusy a lunaparky na parkovišti Vodova u TJ KSB stavební činnost: skládka 8,- Kčs za m 2 /den - I. lokalita - pokud překročí 48 hod. 3,- Kčs za m 2 /den - II. lokalita - pokud překročí 48 hod. (poplatek za skládku do 48 hod. se nestanoví) drobné opravy a fasády

14 5,- Kčs za m2 - paušální částka za první měsíc 8,- Kčs za m 2 - paušální částka za druhý měsíc 15,- Kčs za m2 - za každý další měsíc stavební činnost většího rozsahu se stavebním povolením: 5,- Kčs za m2 - měsíčně po dobu prvních 4 měsíců 8,- Kčs za m 2 - měsíčně za každý další měsíc LÍŠEŇ 7,- Kčs za m2/den - k umístění prodejních zařízení 1,- Kčs za m2/den - k umístění cirkusů, lunaparků aj. atrakcí ěsíc - skládka po dobu platnosti stavebního povolení /den - nevlastní-li stavební povolení a je-li doba skladování delší než 3 pracovní dny MALOMĚŘICE - OBŘANY 10,- Kčs za m 2 /den - základní sazba /den - za umístění prodejních, reklamních zařízení, cirkusů, lunaparků aj. atrakcí /den - pro osoby a organizace užívající veř. prostranství za účelem skládek, lešení, při opravách objektů, bytů, rekonstrukcí atd. 2 /den - umístění zařízení k poskytování služeb, provádění obchodní činnosti (mimo prodej zeměděl. produktů), zařízení lidové technické zábavy a cirkusů /den - zařízení k prodeji zemědělských produktů (občané i organizace) NOVÝ LÍSKOVEC 5,- Kčs za m 2 /den - základní sazba /den - k umístění prodejních a reklamních zařízení, cirkusů a lunaparků OŘEŠÍN 5,- Kčs za m2/den - základní sazba paušální částky: 20,- Kčs za týden 60,- Kčs za měsíc 100,- Kčs za rok

15 ŘEČKOVICE /den - užívání za účelem skládek, lešení, při opravách a úpravách objektů, bytů, rekonstrukcí atd. 10,- Kčs za m 2 /den - při prodeji zeměděl. produktů sazby při umístění zařízení k poskytování služeb, provádění obchodní činnosti: /den - v areálu obchodního centra, ohraničeného ul. Měřičkova, Vážného, Kolaříkova /den - při ulici Banskobystrická, Vážného, Palackého nám., Hapalova, Měřičkova, Žitná /den - při ostatních ulicích v Řečkovicích a v Mokré Hoře / - zařízení lidové technické zábavy, cirkusů a jiných atrakcí SEVER 10,- Kčs za m 2 /den - základní sazba /den - umístění prodejních a reklamních zařízení, cirkusů, lunaparků aj. atrakcí SLATINA 5,- Kčs za m2/den - základní sazba /den - umístění prodejních a reklamních zařízení, cirkusů, lunaparků apod. paušální částka 100,- Kčs za m 2 /rok - stavebník užívající prostranství do 50 m 2 STARÝ LÍSKOVEC 5,- Kčs za m 2 /den - základní sazba 10,- Kčs za m2/den - stánkový prodej, video, hrací automaty 1,- Kčs za m2/den - lunaparky a ostatní atrakce paušální částky atek - za skládku do výměry 30 m 2 po dobu platnosti staveb. povolení. Za každý m 2 přesahující 30 m 2 5,- Kčs za den. latek - za skládku stavebního materiálu do výměry 20 m 2 bez stavebního povolení. Za každý m 2 přesahující 20 m 2 5,- Kčs za den.

16 STŘED /den - sazba na vnitřním území městské části Brnostřed, jehož hranice tvoří : ulice Hybešova od křižovatky s ulicí Nové sady, helná od křižovatky s ulicí Hybešovou ke křižovatce s ulicí Trnitou, Trnitá, Zvonařka od křižovatky s ulicí Trnitou po křižovatku s ulicí Polní včetně ÚAN, pěší komunikace mezi ÚAN a nám. Rovnosti, Dornych od nám. Rovnosti, Koliště, Moravské nám. Žerotinovo nám. Komenského nám. Husova tř. Nové sady po křižovatku s ul. Hybešovou včetně těchto hraničních ulic, křižovatek a náměstí, ul. Pekařské a Mendlova nám. /den - na ostatním území městské části Brno-střed ( mimo dále uvedené případy) m2/den - v období konání prodejních a výstavních akcí, určených zastuputelstvem městské části Brno-střed nejméně 30 dnů před zahájením akce, na území městské části Brno-střed, jehož hranice tvoří : ulice Rybářská, Křižkovského, Hlinky, Mendlovo nám. /den - sazba za umístění prodejních, reklamních zařízení,cirkusů, lunaparků aj. atrakcí. TUŘANY /den - skládka materiálu a umístění zařízení bez stavebního povolení (pro stavební účely), za první 3 dny nevybírá poplatek. 10,- Kčs za m 2 /den - stánkový prodej m 2 /den - prodejní nebo reklamní zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků aj. atrakcí, umístění skládek aj. druhy využití veřejného prostranství paušální částky za skládku materiálu a umístění stavebního zařízení se stavebním povolením : 200,- Kčs - roční poplatek do výměry 10 m2 400,- Kčs - roční poplatek do výměry 20 m2 Kčs - roční poplatek za výměru od 20 m2 do 50 m2 a za každý m2, přesahující 50 m2 5,- Kčs za den 120,- Kčs - 6 měsíční poplatek do výměry 10 m2 240,- Kčs - 6 měsíční poplatek do výměry 20 m 2 Kčs - 6 měsíční poplatek za výměru od 20 m 2 do 50 m 2 a za každý m 2

17 přesahující 50 m2 5,- Kčs za den 90,- Kčs - 3 měsíční poplatek do výměry 10 m2 180,- Kčs - 3 měsíční poplatek do výměry 20 m 2 Kčs - 3 měsíční poplatek do výměry od 20 m2 do 50 m2 a za každý m2 přesahující 50 m2 5,- Kčs za den ÚTĚCHOV 7,- Kčs za m2/den - základní sazba 70,- Kčs za m2/den - prodejní a reklamní zařízení a atrakce VINOHRADY 10,- Kčs za m 2 /den /den - za užívání veřejného prostranství k umístění prodejních a reklamních zařízení, cirkusů, lunaparků, aj. atrakcí ŽABOVŘESKY 10,- Kčs za m2/den /den - za umístění prodejních a reklamních zařízení, cirkusů a lunaparků ŽEBĚTÍN 2,- Kčs za m 2 /den - základní sazba ŽIDENICE /den - zařízení k výdělečné činnosti, včetně prodejní 5,- Kčs za m2/den - zařízení sloužící k nevýdělečné činnosti 50,- Kčs za m 2 /den - reklamní zařízení 100,- Kčs za m 2 /den - cirkusy, lunaparky, atrakce

18 Poplatek z reklamních zařízení Základní sazba poplatku z ceny za provádění reklamy (pokud je reklama prováděna bez úplaty, nebo nelze prokázat její cenu, je základem poplatku cena v místě obvyklá). Městská část B r n o - Bohunice 5 % Bosonohy 5 % Bystrc 4 % Černovice 5 % Chrlice 3 % Ivanovice 5 % Jehnice - jih 5 % Jundrov 5 % Kníničky 5 % Kohoutovice 4 % Komín 5 % Královo Pole 5 % Líšeň 5 % Maloměřice, Obřany 5 % Medlánky 2 % Nový Lískovec 5 % Ořešín 3 % Řečkovice 5 % - areál obch. centra ohraničeného ulicemi Měřičkova, Vážného, Kolaříkova 3,5 %

19 - při ul. Banskobystrická, Vážného, Palackého n., Hapalova, Měřičkova, Žitná 2 % - ostatní ulice sever 5 % Slatina - Starý Lískovec 5 % střed 5 % Tuřany 5 % Útěchov 4 % Vinohrady 5 % Žabovřesky 5 % Žebětín - Židenice 3 % Poplatek z ubytovací kapacity v rekreačních a vzdělávacích zařízeních Základní sazbu poplatku za lůžko a den bez ohledu na jeho využití Městská část B r n o - Kčs Bohunice 2,- Maloměřice Bosonohy 2,- Obřany 2,- Bystrc 2,- Medlánky 2,- Černovice - Nový Lískovec 2,- Chrlice 1,- Ořešín - Ivanovice 1,- Řečkovice 2,- Jehnice - sever 2,- jih 2,- Slatina 1,- Jundrov 1,- Starý Lískovec 2,-

20 Kníničky 2,- střed 2,- Kohoutovice 2,- Útěchov 2,- Komín 2,- Vinohrady 2,- Královo Pole 2,- Žabovřesky 2,- Líšeň 1,- Žebětín - Židenice - Poplatek ze psů Městská část pobírajících Brno poplatku ze psů okud je jediným byt.dům rod. dům příjmů Základní sazba starobní,vdovský nebo Sazba u osob Sazba za druhého inv.důchod,p a každého zdrojem dalšího psa Bohunice 1000,- 200,- 200,- vlastní výběh 1000,- ostatní Bosonohy 120,- 120,- 60,- Bystrc 1000,- 1000,- 150,- Černovice 1000,- 400,- do 2 b.j. 200,- CHrlice 500,- 120,- do 2 b.j. 100,- nad 2 b.j. 60,- do 2 b.j. Ivanovice 300,- 100,- 30,- hlídaci pes Jehnice _ 100,- 100,- jih: Komárov 1000,- 400,- do 3 b.j. 200,-

21 Přízřenice,Heršpice 1000,- 150,- do 3 b.j. 100,- Jundrov 1000,- 120,- 120,- Kníničky 500,- 500,- 200,- Kohoutovice 800,- 800,- Komín 1000,- 120,- 200,- vlastní výběh 400,- ostatní Královo pole 1000,- 400,- 200,- Líšeň 1000,- 100,- 100,- Maloměřice, Obřany 400,- 200,- 100,- Medlánky 1000,- 250,- do 2 b.j. 200,- Nový Lískovec 1000,- 200,- do 2 b.j. 100,- do 2 b.j. s vl. výběhem + 50 % s vl. výběhem 200,- ostatní + 50 % Ořešín 100,- 100,- 60,- Řečkovice 1000,- 300,- 200,- sever: měst. oblast 1000,- 400,- do 2 b.j. 200,- Písečník,div.čtvrť 400,- 120,- do 2 b.j. 60,- do 2 b.j % Soběšice 400,- 120,- do 2 b.j. 60,- do 2 b.j % 200,- nad 2 b.j. lovecký pes 400,- 120,- _ 400, do 2 b.j. _ 600, Slatina 1000,- 120,- do 2 b.j. 200,- nad 2 b.j % 60,- do 2 b.j. Malá Slatinka 60,- 60,- 30,- lovecký pes 400,- 120,- do 2 b.j. 200,- nad 2 b.j % 60,- do 2 b.j. Starý Lískovec 1000,- 200,- 200,- střed: 1000,- 400,- 200,- právnické osoby - za každého používaného psa ke střežení objektu

22 jednotná sazba 400,- Kčs Tuřany 120,- 120,- 60,- Útěchov 50,- 50,- 30,- Vinohrady 1000,- 500,- 200,- u psů se základnim výcvikem sleva 50 % Žabovřesky 1000,- 400,- 200,- Žebětín 120,- 120,- 100,- Židenice 1000,- 500,- do 2 b.j. 200 Poplatek ze vstupného Městská část Brno - Bohunice 15 % Bosonohy 15 % ostatní akce 10 % sportovní akce Bystrc 5 % akce pro děti, důchodce. inv. občany, sportovní akce 30 % diskotéky, motorist. a prodejní akce 20 % ostatní akce

23 Černovice 20 % prodejní akce Chrlice 10 % Ivanovice 10 % Jehnice 20 % jih: 15 % Jundrov 10 % Kníničky 5 % akce pro děti, důchodce, sport. akce 30 % diskotéky, prodejni akce apod. 20 % ostatní Kohoutovice 5 % akce pro děti, důchodce a inv. občany, sportovní akce 30 % diskotéky, motorist. a prodejní akce 20 % ostatní Komín 10 % Královo pole 10 % pokud nedosáhne 200 Kčs nebude vyměřen 10 % sportovní akce, kromě akcí pořádaných míst. tělových. a jinými spol. organizacemi 10 % kulturní akce 30 % kult. akce přesahující místní význam Maloměřice-Obřany 15 % ov. RaJ, Jednoty, zemědělská družstva a ostatní družst. organizace, akciové společnosti a soukromníky, provozující noční podniky 10 % umělecké agentury, zájmové organizace, tělovýchovné organizace, politické strany a hnutí, závodní kluby státních podniků, voj. organizací a útvarů, družstevních org., akciové spol. a soukromníci pořádající plesy, společ. zábavy, koncerty aj. divadelní a hudební produkce 5 % vysokoškolské kluby,srpš 30 % prodejní burzy 15 % výměnné burzy 10 % prodejní a výstavní akce chovatelů zvířat 10 % aukce Základní sazba poplatku z úhrnné ceny vstupného: Nový Lískovec 30 %

24 Ořešín 10 % Řečkovice 20 % provozovny RaJ, Jednoty, JZD a další družstva, akciové spol. a soukromníci, provozující vinárny, kavárny a noční podniky 10 % uměl. agentury, zájmové org., tělov. org., politické strany a hnutí, ZK stát. podniků, voj. organizací a útvarů, družstva a další družstevní organizace, akciové spol. a soukromníci pořádající plesy, spol. zábavy, koncerty, diskotéky, aj., hudební a divadelní programy 5 % vysokoškolské kluby, SRPŠ 30 % prod. akce, burzy uměleckých předmětů 15 % výměnné burzy 10 % prodejní a výstavní akce, chovatelé hosp. a drob. zvířectva apod. 10 % aukce sever: 30 % taneční a diskotékové pořady 10 % ostatní akce ( taneční zábavy, plesy, koncerty, estrády) Slatina 10 % Starý Lískovec 10 % základní sazba pro všechny akce kromě akcí pořádaných SRPŠ, pro které se poplatek nestanovuje ní a zábavní podniky, striptýzová vystoupení a pořady s erotickými prvky bez ohledu na druh pořádané akce (např. plesy), prodejní a výměnné akce, burzy aj. akce komerčního charakteru 15 % politické strany, sdružení a hnutí, zájmové a spol. organizace, odborové svazy při jednorázových akcích (např. plesy, lidové veselice) Tuřany 20 % Poplatek se nestanovuje pro akce místních spolků a dobrovolných sdružení. Útěchov 10 % Vinohrady 30 % Žabovřesky 30 % Žebětín 20 % komerčního charakteru, nestanovuje se poplatek pro akce místních spolků a dobrovolných sdružení

25 Tyto sazby platí kromě případů osvobozených 26 vyhl. o místních poplatcích

26 VYHLÁŠKA č. 2/1991 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH Zastupitelstvo města Brna schválilo na svém zasedání konaném dne a ve dnech (změny a doplňky) podle zákona č.367/90 Sb., o obcích a v souladu s ustanovením 15 zákona č. 565/90 Sb., o místních poplatcích vydání této OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH ČLÁNEK I 1 (1) Na území města Brna se stanovují tyto druhy místních poplatků: a) poplatek ze psů b) poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt c) poplatek za užívání veřejného prostranství d) poplatek z reklamních zařízení e) poplatek ze vstupného f) poplatek z ubytovací kapacity v rekreačních a vzděláva- cích zařízení g) poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí města.

27 (2) Zastupitelstvo města Brna zmocňuje Zastupitelstva a Rady městských částí ke stanovení vlastních sazeb místních poplatků. ČLÁNEK II POPLATEK ZE PSŮ 2 (1) Poplatek ze psů platí fyzická nebo právnická osoba, která je vlastníkem psa, městské části příslušné podle místa svého trvalého bydliště. (2) Poplatek se platí ze psů starších 6 měsíců. 3 (1) Od poplatků jsou osvobozeni vlastníci psů užívaných k doprovázení nebo ochraně osob nevidomých, bezmoných a držitelů průkazek ZTP-P ( zvlášť tělěsně postižení s průvodcem). (2) Od poplatků jsou osvobozeni psi, které vlastní rozpočtové a příspěvkové organizace, Český červený kříž a nadace. 4 (1) Poplatek vybírá úřad městské části.poplatník je povinen podat hlášení k poplatku do 15 dnů ode dne vzniku poplatkové povinnosti. (2) Poplatník je povinen zaplatit poplatek na účet úřadu městské části bez vyměření předem a to: a) nečiní-li více jak 400 Kčs ročně, nejpozději do 31.března každého roku b) činí-li více jak 400 Kčs ročně, ve čtyřech stejných splátkách, vždy nejpozději do 31.března, 31.května, 31.srpna a 30.listopadu každého roku c) vznikne-li poplatková povinnost běhěm roku je poplatek splatný do 31.prosince běžného roku. (3) Úřady městských částí odvedou 30% výnosu poplatku Úřadu města Brna, kde tyto prostředky budou využity pro zabezpečování celoměstských služeb,souvisejících s chovem společenských zvířat v Brně a budou deponovány na samostatném účtu. 5 (1) Vznikne-li poplatková povinnost během roku, platí se poplatek počínaje prvním měsícem následujícím po dni, kdy poplatková povinnost vznikla, a to ve výši 1/12 roční sazby za každý měsíc do konce roku. (2) Zanikne-li poplatková povinnost během roku, zaniká povinnost placení poplatku uplynutím měsíce, ve kterém byl důvod zániku povinností úřadu městské části oznámen. 6 (1) Úřad městské části vydá za náhradu vlastníkům psů známky pro psa s vyznačením názvu městské části a evidenčního čísla psa, a to i pro psy, kteří byli od poplatku osvobozeni.

28 (2) Vlastníci psů jsou zodpovědni za to, že pes bude vydanou známku nosit. Známka je nepřenosná na jiného psa. (3) Při odhlášení psa je majitel povinnen vrátit známku úřadu městské části. 7 Vlastníci psů, jejichž psi byli v evidenci bývalých ObNV Brno I-V, ke dni účinnosti vyhlášky podají nové hlášení k poplatku pouze na výzvu úřadu městské části. ČLÁNEK III Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 8 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt platí fyzická osoba, která přechodně a za úplatu pobývá na území města Brna za účelem rekreace.pod pojmem rekreace se zde rozumí pobyt jiný než pracovní. 9 Od poplatku jsou osvobozeny: a) osoby nevidomé, bezmocné a držitelé průkazek ZTP-P ( zvlášť těžce postižený s průvodcem) a jejich průvodci b) osoby, kterým byl poskytnut rekondiční pobyt podle zvláštních předpisů1) c) osoby mladší 18 let a starší 70 let nebo osoby, na které náleží přídavky na děti ( výchovné) a nebo vojáci v základní službě a osoby, které vykonávají civilní službu. 10 (1) Poplatek vybírá pro Úřad města Brna fyzická nebo právnická osoba, která přechodně poskytuje ubytování a jejíž rekreační zařízení je na území města Brna. Tato osoba za poplatek ručí. (2) Fyzická nebo právnická osoba, která ubytování poskytuje, je povinna: a) vybrat včas od ubytované osoby poplatek ve správné výši b) vést řádně knihu ubytovaných, která bude obsahovat základní údaje o ubytovaných, a to jméno, úplnou adresu, datum narození a číslo občanského průkazu každé ubytované osoby, den příchodu a odchodu a počet dnů rozhodných pro vybírání poplatků, stránky knihy musí být očíslovány a musí být uváděna pořadová čísla ubytovaných od začátku do konce roku c) odvést úřadu města Brna vybrané poplatky vždy do 10 dnů po uplynutí každého čtvrtletí.fyzická nebo právnická osoba podá zároveň Úřadu města Brna hlášení, ve kterém bude uvedena výše vybraných poplatků ) 135 odst. 4 zákoníku práce (3) Sazba poplatku činí 15 Kčs za osobu, lůžko a každý i započatý den pobytu, není-li tento dnem příchodu.

29 Článek IV POPLATEK ZA UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ 11 Předmětem poplatku je zvláštní užívání veřejného prostranství a to k umístění zařízení sloužících k poskytování služeb, stavebních, prodejních nebo reklamních zařízení, postavení zařízení cirkusů, lunaparků a jiných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní a sportovní akce a potřeby tvorby filmových a televizních děl. Podmínky stánkového prodeje upravuje na území města Brna zvláštní vyhláška. 12 Veřejným prostranstvím se podle této vyhlášky rozumí zejména náměstí, tržiště, silnice, místní komunikace2), parky a ostatní plochy veřejné zeleně. V případě pochybností, zda se jedná ve sporném případě o veřejné prostranství, je toto oprávněn rozhodnout úřad městské části. 13 (1) Poplatek platí fyzické a právnické osoby, které užívají veřejné prostranství způsobem stanoveným v 11 vyhlášky. (2) Užívá-li tutéž část veřejného prostranství několik uživatelů společně, je každý z nich poplatníkem. Všichni odpovídají společně a nerozdílně za zaplacení celého poplatku a úřad městské části může uložit zaplacení poplatku kterémukoliv z nich. (3) Užívá-li veřejné prostranství organizace k umístění stavebních zařízení při stavbě a rekonstrukcích inženýrských sítí, vybírá poplatek jen z plochy převyšující dohodnutý rozsah veřejného prostranství a z celé plochy při překročení dohodnuté doby užívání. 14 (1) Osvobozené od poplatku jsou akce pořádané na veřejném prostranství bez vstupného nebo pokud je jejich výtěžek určen na charitativní či veřejně prospěšné účely ) 5 zákona č. 55/84Sb.,o pozemních komunikacích(silniční zákon) 8 vyhl. č. 35/84Sb.,kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích(silniční zákon) (2) Poplatek za užívání veřejného prostranství, které spočívá ve vyhrazení trvalého parkovacího místa, je upraven zvláštní vyhláškou o stání vozidel na pozemních komunikacích na území města Brna3). 15 (1) Před započetím užívání veřejného prostranství je poplatník povinnen učinit u úřadu městské části, v jehož území se veřejné prostranství nachází, ústní nebo písemnou přihláškou s udáním doby, rozsahu, způsobu užívání a označení zabraného místa, popřípadě složí úřadem

30 městské části požadovanou zálohu za užívání veřejného prostranství. (2) Poplatek se vybírá počínaje dnem, kdy začalo užívání veřejného prostranství až do dne, kdy poplatník oznámil úřadu městské části, že zvláštní užívání veřejného prostranství skončil, umístěné zařízení odstranil a prostranství uvedl do původního stavu. (3) Jestliže poplatník nepodá přihlášku včas, vybere se poplatek na základě poplatků, které má úřad městské části k dispozici nebo si jej opatří. Poplatek se v tomto případě vyměří zákonem stanovené sazbě. 16 (1) Při placení v hotovosti je polatek splatný ihned. (2) V ostatních případech je splatný do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí o vyměření poplatku (platebního výměru) na účet úřadu městské části. 17 Úřady městských částí jsou povinny odvést 25 % z výnosu poplatku Úřadu města Brna měsíčně. Článek V POPLATEK Z REKLAMNÍCH ZAŘÍZENÍ 18 Pro účely poplatku z reklamních zařízení se rozumí reklamním zařízením písemná, obrazová, světelná a zvuková oznámení, umístěná nebo provozovaná na veřejných prostranstvích, 4 ) ve veřejně přístupných místnostech jako jsou zejména nádražní prostory, kina, divadla, muzea, restaurace, obchody, sportovní stadiony a ve veřejných dopravních prostředcích )Vyhl. NVmB ze dne o stání vozidel na pozemních komunikacích na území města Brna 4 ) 12 vyhlášky 19 Poplatek z reklamních zařízení platí fyzická nebo právnická osoba, která oznámení umístila nebo provozuje. Povolení provozu a umístění reklamního zařízení upravuje vyhláška města Brna. 20 Poplatek z reklamních zařízení lze vybrat i vedle poplatku za užívání veřejného prostranství (Čl. IV vyhl.). 21 (1) Poplatku nepodléhají: a) písemná a obrazová označení vlastního podniku či provozovny umístěná na objektech, ve kterých fyzická nebo právnická osoba provozuje svoji označovanou činnost

31 b) umístění a provozování vlastních reklamních zařízení uvnitř těchto objektů c) umístění a provozování reklamních zařízení politických a volebních stran 5 ) po dobu volební kampaně (2) Poplatek se nevybírá z reklamních zařízení sledujících charitativní a jiné humanitární cíle. (3) Od poplatku jsou osvobozeny plakátovací plochy, přístřešky MHD, reklamy umístěné na veřejných hromadných prostředcích a městských mobiliář, jejíž, umístění je povoleno zvláštní vyhláškou města Brna. 22 Sazba poplatku z reklamních zařízení umístěných ve veřejných hromadných dopravních prostředcích činí 5 % ceny za provádění reklamy. Jestliže je reklama prováděna bez úplaty, nebo nelze-li prokázat její cenu, je základem pro stanovení poplatku cena v městě Brně obvyklá. 23 (1) Poplatek z reklamních zařízení vybírá úřad městské části způsobem obdobným jako u poplatku za užívání veřejného prostranství (ustanovení 15 této vyhlášky). (2) Poplatek z reklamy umístěné ve veřejných hromadných prostředcích vybírá vybírá Úřad města Brna a to způsobem obdobným jako u poplatku za užívání veřejného prostranství (ustanovení 15 této vyhlášky) ) Zákon č. 15/90 Sb.,o politických stranách; 18 zákona č. 368/90 Sb.,o volbách do zastupitelstev v obcích 24 (1) V případě, že se jedná o krátkodobé umístění reklamních zařízení, je poplatek splatný bez vyměření, nejpozději do 15 dnů ode dne umístění reklamy. (2) V ostatních případech je poplatek splatný bez vyměření ve dvou stejných splátkách vždy do a kalendářního roku. Článek VI POPLATEK ZE VSTUPNÉHO Poplatek ze vstupného se vybírá za kulturní, sportovní a prodejní akce obdobného komerčního charakteru. 26 (1) Poplatku nepodléhají akce, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely. (2) Od poplatku jsou dále osvobozeny filmová a divadelní představení, konaná v kinech a divadlech na území města Brna a akce, které mají vzdělávací, kulturní nebo tělovýchovný charakter, jako přednášky, recitace, výstavy, koncerty, balety, pantomimy a nemají komerční účel. Od poplatku ze vstupného jsou osvobozeny také akce pořádané školami, dětskými a mládežnickými organizacemi.

32 27 Poplatku podléhají fyzické a právnické osoby, které akce pořádají tj.hradí náklady spojené s pořádáním akce. 28 (1) Poplatek vybírá úřad městské části. (2) Základ poplatku se stanoví z úhrnné částky vybraného vstupného. (3) Z poplatků vybraných ze vstupného na akce s mezinárodní účastí a sportovní a jiné soutěže organizované v rámci celé ČSFR odvede městská část měsíčně 50 % Úřadu města Brna. 29 Poplatkové hlášení podává poplatník písemně do 15 dnů po skončeníé akce, popřípadě nejedná-li se o jednorázovou akci do 15 dnů po skončení měsíce, v němž akce probíhala. Hlášení musí obsahovat všechny údaje potřebné k přezkoušení správnosti výpočtu poplatku, zejména pak místo, dobu a druh akce, počet prodaných vstupenek podle jejich druhů a výši vybraného vstupného a výši poplatku, který má být zaplacen. Vypočtený poplatek je splatný do 5 dnů ode dne podání hlášení. Článek VII KAPACITY V REKREAČNÍCH A VZDĚLÁVACÍCH ZAŘÍZENÍCH Poplatek z ubytovací kapacity v rekreačních a vzdělávacích zařízeních platí právnické osoby, které zařízení vlastní nebo k nim mají právo hospodaření a fyzické osoby, které podnikají podle zvláštních předpisů6) a pokud neplatí dislokační poplatek. 31 Poplatku nepodléhají taková zařízení jako jsou hotely, internáty, ubytovny, školy v přírodě apod. Dále jsou od poplatku osvobozena zařízení, ke kterým má právo hospodaření Úřad města Brna a úřady městských částí. 32 (1) Poplatek vybírá úřad městské části, v jehož území se rekreační a vzdělávací zařízení nachází. Poplatek se platí za každé lůžko a den bez ohledu na jeho využití. (2) Poplatek se stanoví vynásobením počtu lůžek v objektu podle stavu k 1. lednu každého roku sazbou poplatku a počtem dnů v roce. Do celkového počtu lůžek se nezahrnují lůžka určená k ubytování pracovníků zabezpečující provoz objektu. Do celkového počtu lůžek se rovněž nezahrnují lůžka, která není možno v důsledku provádění oprav nebo rekonstrukce zařízení užívat. 33 Poplatník je povinnen odvést

33 poplatek jednorázově bez vzměření vždy do 31. března kalendářního roku na účet úřadu městské části a zároveň podat úřadu městské části poplatkové hlášení s výpočtem poplatku ) Zákon č. 105/90 Sb., o soukromém podnikání občanů Článek VIII VOLENÍ K VJEZDU S MOTOROVÝM VOZIDLEM DO VYBRANÝCH MÍST A ČÁSTÍ MĚSTA BRNA 34 Poplatek se vybírá za vydání povoleník vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí města (dále jen vybraných míst), do kterých je jinak vjezd zakázán příslušnou dopravní značkou. 35 Poplatku podléhají fyzické a právnické osoby, jimž bylo vydáno povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst. 36 Od poplatku jsou osvobozeny osoby: a) které mají trvalý pobyt nebo jsou vlastníky nemovitostí ve vybraném místě. Osvobození se vztahuje i na osoby jim blízké, jejich manžele a jejich děti b) které ve vybraném místě užívají nemovitosti ke své hospodářské činnosti c) které jsou držiteli průkazu ZTP-P a jejich průvodci. Od poplatků jsou osvobozena vozidla, ke kterým má právo hospodaření Úřad města Brna a úřady městských částí (1) Poplatek vybírá Úřad města Brna. (2) Poplatek za jednorázové povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst je splatný ihned. (3) Poplatek je splatný vždy do 10 dnů od doručení výzvy k převzetí rozhodnutí o udělení povolení k vjezdu do vybraných míst. Článek IX

34 SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 39 (1) Správu poplatků vykonávají úřady městských částí s vyjímkou poplatků, kde vykonává správu Úřad města Brna. (2) Poplatky jsou nerozpočtovaným příjmem městských částí, jejichž úřady tyto poplatky vybírají, pokud není ve vyhlášce stanoveno jinak. 40 Nebudou-li poplatky zaplaceny včas nebo ve správné výši, vyměří příslušný úřad, který poplatek podle této vyhlášky spravuje, poplatek platebním výměrem a může zvýšit včas nezaplacené poplatky až o 50 %. Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru. 41 (1) Poplatky nelze vyměřit ani vymáhat po uplynutí tří let od konce kalendářního roku, ve kterém se správce poplatku dozvěděl o skutečnosti, která je předmětem poplatku. (2) Od konce kalendářního roku, ve kterém se poplatník od správce poplatku dozvěděl o úkonu provedeném k vyměření nebo vymáhání poplatků, běží nová tříletá lhůta7). (3) Poplatky nelze vyměřit ani vymáhat uplynulo-li od konce roku, v němž nastala skutečnost, která je předmětem poplatku, 10 let. 42 O řízení ve věcech místních poplatků, pokud tato vyhláška nestanoví jinak, platí zvláštní předpisy 8 ). 43 (1) Porušení povinností, stanovených touto vyhláškou lze postihnout jako přestupek podle zákona č. 200/90 Sb., o přestupcích,popřípadě podle trestního zákona č. 140/61 Sb.,ve znění pozdějších změn a doplňků ) Zákon č. 565/90 Sb., o místních poplatcích 8) Zákon č. 71/67 Sb., o správním řízení Zákon č. 16/62 Sb., o řízení ve věcech daní a poplatků (2) V případě nedodržení výše odvodu nebo termínu splatnosti podílu výnosu poplatku připadajícího Úřadu města Brna ze strany úřadu městské části,bude postupováno ve smyslu zákona ČNR č.576/90 Sb.,o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky v ČR a obcí v ČR,par.23 - příjmy rozpočtu obce a par.30 - důsledky porušení rozpočtové kázně. (3) Kontrolu fyzických a právnických osob podléhajících poplatkové povinnosti vykonávají úřady městských částí. (4) Odbor rozpočtu a financování Úřadu města Brna provádí kontrolu

35 příslušných odborů úřadu městských částí,fyzických a právnických osob u poplatků spravovaných Úřadem města Brna. 44 (1) Správce poplatků může v jednotlivých případech ke zmírnění nebo odstranění tvrdosti či nesrovnalosti, poplatky snížit nebo prominout, (2) Pokud zákon 9 ) nestanoví jinak, může správce poplatku určit po dohodě s poplatníkem výši poplatku týdenní,měsíční nebo roční paušální částku a stanovit zároveň jeho splatnosti. 45 Zrušují se: (1) Vyhláška o místních poplatcích v městě Brně ze dne (2) Vyhlášky jednotlivých ObNV Brno I - V o místním poplatku ze psů. 46 Účinnost novelizovaného znění od ) Ing. arch. Václav Mencl, v.r. Ing. Jiří Horák, v.r. primátor města Brna 1. náměstek primátora města Brna ) Zákon č. 565/90 Sb. o místních poplatcích 10) Změny a doplňky této vyhlášky jsou zvýrazněny k vyhlášce o místních poplatcích za užívání veřejného prostranství Stanovené sazby Městská část Brno - BOHUNICE 10,- Kčs za m 2 /den BOSONOHY

36 3,- Kčs za m2/den - umístění reklamních zařízení, zařízení prodejních a k poskytování služeb 2,- Kčs za m 2 /den - za skládky materiálu a využití veř.prostr. pro účely staveb. 10,-Kčs za m2/den - pro zařízení cirkusů, lunaparků aj. atrakcí, rekl.zař., sport.a kultur. akcí. BYSTRC 50,- Kčs za m 2 /den - zařízení hracích automatů, videohry apod. televizní a filmová tvorba 2,- Kčs za m2/den - zař.cirkusů, lunaparků apod. 5,- Kčs za m 2 /den - střelnice, reklamní zařízení 10,- Kčs za m2/den - prodejní stánky 0,50 Kčs za m2/den - skládky, prostory pro stavební činnost ap. 1,- Kčs za m 2 /den - skládky, prostory pro stavební činnost ap. Při překročení sjednané lhůty užívání se stanoví dvojnásobná sazba : 2,- Kčs za m2/den 1,- Kčs za m2/den - kulturní a sportovní akce, sazba nestanoví za užívání pro kulturní a sportovní akce pro děti a mládež do 10,- Kčs za m2/den - základní sazba 50,- Kčs za m2/den - prodejní a reklamní zařízení 100,- Kčs za m2/den - lunaparky, paušální částky 100,- Kčs za měsíc:do 5 m 2 200,- Kčs za měsíc do 15 m 2 300,- Kčs za měsíc do 25 m 2 CHRLICE 5,- Kčs za m 2 /den 50,- Kčs za m 2 /den - prodejní a reklamní zařízení cirkusy,lunaparky IVANOVICE 5,- Kčs za m 2 /den - základní sazba 50,- Kčs za m 2 /den - prodejní a reklamní zařízení, cirkusy JEHNICE 10,- Kčs za m 2 /den - základní sazba 300,- Kčs roční sazba- použití veřejného prostranství občany, kteří staví

37 JIH 7,- Kčs za m 2 /den - základní sazba 70,- Kčs za m2/den - umístění prodejních a reklamních zařízení cirkusů, lunaparků aj. atrakcí JUNDROV 10,- Kčs za m2/den - základní sazba 100,- Kčs za měsíc - paušální částka - platí pro stavebníka s platným stav. povolením, pokud prokazatelně nemá jinou možnost uskladnění. KNÍNIČKY 10,- Kčs za m2/den - základní sazba 50,- Kčs za m 2 /den - video, jiné hrací automaty apod. 5,- Kčs za m 2 /den - lunaparky apod. KOHOUTOVICE 50,- Kčs za m 2 /den - zařízení hracích automatů, videohry apod. televizní a filmová tvorba 2,- Kčs za m 2 /den - zařízení cirkusů, lunaparků apod. 5,- Kčs za m 2 /den - střelnice, reklamní zařízení 10,- Kčs za m 2 /den - prodejní stánky 0,50 Kčs za m 2 /den - skládky, prostory pro stavební činnost apod. 1,- Kčs - skládky, prostory pro stavební činnost apod. Při překročení sjednané lhůty užívání veřejného prostranství se poslední dvě uvedené sazby zdvojnásobují 1,- Kčs za m 2 /den - kulturní a sportovní akce Nestanoví poplatek pro kulturní a sportovní akce pro děti a mládež do 18 let. 5,- Kčs - stánky pro účely služeb a výroby KOMÍN 5,- Kčs za m2/den KRÁLOVO POLE základní sazba: lokalita I. (Štefánikova, Palackého, Mercova, Malátova, Husitská, Slovanské nám., Skácelova, Rosenbergových, Pionýrská,

Obecně závazná vyhláška Obce Sněžné č. 1/2003 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška Obce Sněžné č. 1/2003 o místních poplatcích Obecně závazná vyhláška Obce Sněžné č. 1/2003 o místních poplatcích Zastupitelstvo Obce Sněžné se ve svém zasedání dne 7.7.2003 usneslo vydat na základě ustanovení 14 odst. 2. zákona č. 565/1990 Sb., o

Více

Obecně závazná vyhláška obce Bratkovice č. 1/1996

Obecně závazná vyhláška obce Bratkovice č. 1/1996 Obecně závazná vyhláška obce Bratkovice č. 1/1996 o místních poplatcích Obecní zastupitelstvo obce Bratkovice schválilo dne 11.12.1996 v souladu s ustanoveními 14, 16 a 36 zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o

Více

Obecně závazná vyhláška města Kamenice nad Lipou č. 3/2003 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška města Kamenice nad Lipou č. 3/2003 o místních poplatcích Zastupitelstvo města Kamenice nad Lipou Obecně závazná vyhláška města Kamenice nad Lipou č. 3/2003 o místních poplatcích Zastupitelstvo města Kamenice nad Lipou se na svém zasedání dne 11.12. 2003 usneslo

Více

OBECNE ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PAVLOV

OBECNE ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PAVLOV OBECNE ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PAVLOV o místních poplatcích Obecní zastupitelstvo obce Pavlov, schválilo dne 20.11.1998 podle ustanovení 15 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších

Více

M a g i s t r á t m ě s t a B r n a. V Y H L Á Š K A č. 2/1996,

M a g i s t r á t m ě s t a B r n a. V Y H L Á Š K A č. 2/1996, M a g i s t r á t m ě s t a B r n a V Y H L Á Š K A č. 2/1996, o místních poplatcích -------------------------------------------------------------- ----- Zastupitelstvo města Brna schválilo na svém zasedání

Více

Obec Sousedovice. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE SOUSEDOVICE č. 02/04 O místních poplatcích

Obec Sousedovice. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE SOUSEDOVICE č. 02/04 O místních poplatcích OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE SOUSEDOVICE č. 02/04 O místních poplatcích Zastupitelstvo Obce Sousedovice se na svém zasedání dne 8.4.2004 usneslo vydat dle ustanovení 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb.,

Více

Oddíl I Základní ustanovení. Článek 1

Oddíl I Základní ustanovení. Článek 1 Město Pec pod Sněžkou Obecně závazná vyhláška města Pece pod Sněžkou č. 2/2004 ve znění Obecně závazné vyhlášky města Pece pod Sněžkou č. 5/2006 o místních poplatcích Zastupitelstvo města Pec pod Sněžkou

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1/97 o místních poplatcích. Článek 1 Základní ustanovení. Článek 2 Správa poplatků

Obecně závazná vyhláška č. 1/97 o místních poplatcích. Článek 1 Základní ustanovení. Článek 2 Správa poplatků Obec Dobrá Obecně závazná vyhláška č. 1/97 o místních poplatcích Obecní zastupitelstvo obce Dobrá schválilo dne 24. 3. 1997 v souladu s ustanoveními 14, 16 a 36 zákona č, 367 / 1990 Sb., o obcích, ve zněná

Více

V y h l á š k a č. l/94 obce Lhotka o místních poplatcích

V y h l á š k a č. l/94 obce Lhotka o místních poplatcích V y h l á š k a č. l/94 obce Lhotka o místních poplatcích Obecní zastupitelstvo obce Lhotka schválilo dne 15. 6. 1994 v souladu s ustanoveními 14, 16 a 36 zák. ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích, ve znění pozd.

Více

OBEC Čenkovice Obecně závazná vyhláška č. 03/2011 o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC Čenkovice Obecně závazná vyhláška č. 03/2011 o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC Čenkovice Obecně závazná vyhláška č. 03/2011 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Čenkovice se na svém zasedání dne 26.10.2011 usnesením č. 80/11 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č.

Více

Obecně závazná vyhláška č. 62. o místních poplatcích ve městě Břeclavi

Obecně závazná vyhláška č. 62. o místních poplatcích ve městě Břeclavi Obecně závazná vyhláška č. 62 o místních poplatcích ve městě Břeclavi Zastupitelstvo města Břeclavi schválilo na svém zasedání dne 15.12.2003 podle 10 písm. d) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích v platném

Více

OBEC DUBLOVICE Obecně závazná vyhláška č. 2 / 2011 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH

OBEC DUBLOVICE Obecně závazná vyhláška č. 2 / 2011 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH OBEC DUBLOVICE Obecně závazná vyhláška č. 2 / 2011 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH Zastupitelstvo obce Dublovice se na svém zasedání dne 22.12.2010 usnesením č.iii/2 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č.

Více

Obec Soběšovice Zastupitelstvo obce Soběšovice Obecně závazná vyhláška obce Soběšovice č. 2 / 2015 o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Obec Soběšovice Zastupitelstvo obce Soběšovice Obecně závazná vyhláška obce Soběšovice č. 2 / 2015 o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Obec Soběšovice Zastupitelstvo obce Soběšovice Obecně závazná vyhláška obce Soběšovice č. 2 / 2015 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Soběšovice se na svém zasedání dne 9. prosince 2015 usnesením

Více

Obec LIBŇATOV Zastupitelstvo obce

Obec LIBŇATOV Zastupitelstvo obce Obec LIBŇATOV Zastupitelstvo obce Obecně závazná vyhláška obce o místních poplatcích č. 22/2003 Zastupitelstvo obce Libňatov vydalo dne 2.12.2003 na základě ustanovení 10, odst. 3, písm.a, a 84 odst.2

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 3/03 Obce Rudná pod Pradědem o místních poplatcích

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 3/03 Obce Rudná pod Pradědem o místních poplatcích OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 3/03 Obce Rudná pod Pradědem o místních poplatcích Obecní zastupitelstvo Obce Rudná pod Pradědem schválilo dne 30.10.2003 podle ustanovení 15 zákona ČNR č. 565/1990 Sb., o místních

Více

OBEC KLOKOČNÁ. Obecně závazná vyhláška obce Klokočná

OBEC KLOKOČNÁ. Obecně závazná vyhláška obce Klokočná OBEC KLOKOČNÁ Obecně závazná vyhláška obce Klokočná č.4/2009, O místních poplatcích Zastupitelstvo obce Klokočná schválilo na svém zasedání dne 22. 6. 2009, na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb.,

Více

OBEC MYŠTICE. Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích

OBEC MYŠTICE. Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích OBEC MYŠTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Myštice se na svém zasedání dne 12.11. 2010 Usnesením č. 3 usneslo na vydání na základě ust. 14, odst. 2 zákona

Více

OBEC RAJNOCHOVICE Zastupitelstvo Obce Rajnochovice

OBEC RAJNOCHOVICE Zastupitelstvo Obce Rajnochovice Obecně závazná vyhláška obce Rajnochovice o místních poplatcích ze psů, za lázeňský nebo rekreační pobyt, z ubytovací kapacity a za užívání veřejného prostranství OBEC RAJNOCHOVICE Zastupitelstvo Obce

Více

MĚSTO TŘEBOŇ. Obecně závazná vyhláška č. 4/2012, o místních poplatcích

MĚSTO TŘEBOŇ. Obecně závazná vyhláška č. 4/2012, o místních poplatcích MĚSTO TŘEBOŇ Obecně závazná vyhláška č. 4/2012, o místních poplatcích Zastupitelstvo města Třeboně se na svém zasedání dne 25.06.2012 usnesením č. 109/2012-17 usneslo vydat podle ust. 14 odst. 2 zákona

Více

Obecně závazná vyhláška městyse Nehvizdy č. 3/2012 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška městyse Nehvizdy č. 3/2012 o místních poplatcích Obecně závazná vyhláška městyse Nehvizdy č. 3/2012 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Nehvizdy se na svém zasedání dne 29.3.2012 usneslo na základě ust. 84 odst. 2, písm. h) a ust. 10 písm. d) zákona

Více

MĚSTO TŘEBOŇ. Obecně závazná vyhláška č. 7/2012, o místních poplatcích

MĚSTO TŘEBOŇ. Obecně závazná vyhláška č. 7/2012, o místních poplatcích MĚSTO TŘEBOŇ Obecně závazná vyhláška č. 7/2012, o místních poplatcích Zastupitelstvo města Třeboně se na svém zasedání dne 29.10.2012 usnesením č 161/2012-20 usneslo vydat podle ust. 14 odst. 2 zákona

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 3/2010 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 3/2010 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 3/2010 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH Zastupitelstvo města Čáslav se na svém zasedání dne 13.prosince 2010 usnesením č. 78/2010 usneslo vydat podle ustanovení 14 zákona č. 565/1990 Sb.,

Více

Obec Tvarožná, Tvarožná 40, 664 05. Obecně závazná vyhláška Obce Tvarožná č. 4/2010 o místních poplatcích v obci Tvarožná

Obec Tvarožná, Tvarožná 40, 664 05. Obecně závazná vyhláška Obce Tvarožná č. 4/2010 o místních poplatcích v obci Tvarožná Obec Tvarožná, Tvarožná 40, 664 05 Obecně závazná vyhláška Obce Tvarožná č. 4/2010 o místních poplatcích v obci Tvarožná Zastupitelstvo obce Tvarožná vydalo dne 21.12.2010 podle ustanovení 10 písm. d)

Více

Obecně závazná vyhláška Obce Polní Voděrady č. 1/2007 O místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška Obce Polní Voděrady č. 1/2007 O místních poplatcích Obecně závazná vyhláška Obce Polní Voděrady č. 1/2007 O místních poplatcích Zastupitelstvo obce Polní Voděrady se usneslo dne 21.5.2007 dle ustanovení 14 odst. 2 zákona č. 565'1990 Sb o místních poplatcích,

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE SLUP č.1 / 2003 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE SLUP č.1 / 2003 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE SLUP č.1 / 2003 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH Zastupitelstvo obce Slup se na svém zasedání dne 17.12.2003 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

Obecně závazná vyhláška Obce Písečná č. 1/2004 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška Obce Písečná č. 1/2004 o místních poplatcích Obecně závazná vyhláška Obce Písečná č. 1/2004 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Písečná se dne 29. ledna. 2004 usneslo vydat na základě ustanovení 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2004 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2004 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2004 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH Obecní zastupitelstvo obce Sudějov schválilo dne 11.12.2004 dle ustanovení 15 zákona ČNR č.565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších

Více

OBEC Dolní Moravice Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC Dolní Moravice Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC Dolní Moravice Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Dolní Moravice se na svém zasedání dne 15.12.2010 usnesením č. 2.3.26 usneslo vydat na základě 14 odst. 2

Více

O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH.

O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH. Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH. Zastupitelstvo Obce Choryně schválilo dne 30.12.2010 podle 15 zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů, v souladu

Více

Obec Vranov Obecně závazná vyhláška č. 3/2011 o místních poplatcích

Obec Vranov Obecně závazná vyhláška č. 3/2011 o místních poplatcích Obec Vranov Obecně závazná vyhláška č. 3/2011 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Vranov se na svém zasedání dne 1. 9. 2011 usnesením č. 11 usneslo vydat na základě 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních

Více

Obecně závazná vyhláška č. 03/2012, o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška č. 03/2012, o místních poplatcích Obecně závazná vyhláška č. 03/2012, o místních poplatcích ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Zastupitelstvo obce Nýdek na

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA obce Hovorčovice č.2/2006

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA obce Hovorčovice č.2/2006 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA obce Hovorčovice č.2/2006 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Hovorčovice se na svém zasedání dne 14.12.2006 usneslo vydat na základě ustanovení 14 odst.2 zákona č. 565/1990

Více

Obec Rudná pod Pradědem Stará Rudná 89, 793 35 Rudná pod Pradědem

Obec Rudná pod Pradědem Stará Rudná 89, 793 35 Rudná pod Pradědem Obec Rudná pod Pradědem Stará Rudná 89, 793 35 Rudná pod Pradědem OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2009 Obce Rudná pod Pradědem o místních poplatcích Zastupitelstvo Obce Rudná pod Pradědem schválilo dne 2.12.2009

Více

M Ě S T O R O T A V A Obecně závazná vyhláška města Rotavy č. 2 / 2011

M Ě S T O R O T A V A Obecně závazná vyhláška města Rotavy č. 2 / 2011 M Ě S T O R O T A V A Obecně závazná vyhláška města Rotavy č. 2 / 2011 O místních poplatcích Zastupitelstvo města Rotavy se na svém zasedání dne 18. 4. 2011, usnesením č. 71/11 se usneslo vydat na základě

Více

o místních poplatcích

o místních poplatcích Obecně závazná vyhláška obce Střítež č. 3/2015 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Střítež se na svém zasedání dne 16.12.2015 usnesením 12/184 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

OBEC ŽĎÁR Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC ŽĎÁR Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC ŽĎÁR Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Žďár se na svém zasedání dne 25.11.2013 usnesením č.3 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb.,

Více

o místních poplatcích

o místních poplatcích Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 Zastupitelstvo města Nové Město nad Metují se na svém zasedání č. 111 dne 3. prosince 2015 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2012

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2012 Obec Bolehošť OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2012 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Bolehošť se na svém zasedání dne 20. 12. 2012 rozhodlo usnesením č. 3/11/2012 vydat na základě 14 odst. 2 zákona

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO KLADNO. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA KLADNA č. 02/12 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH

STATUTÁRNÍ MĚSTO KLADNO. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA KLADNA č. 02/12 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH STATUTÁRNÍ MĚSTO KLADNO OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA KLADNA č. 02/12 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH Zastupitelstvo města Kladna vydává dne 31.1.2012 podle ustanovení 14, odstavce 2, zákona č. 565/1990

Více

Obecně závazná vyhláška Městyse Knínice u Boskovic č. 2/2012

Obecně závazná vyhláška Městyse Knínice u Boskovic č. 2/2012 Obecně závazná vyhláška Městyse Knínice u Boskovic č. 2/2012 o místních poplatcích Zastupitelstvo městyse Knínice u Boskovic vydává dne 17.12.2012, usnesením č. 4.3. podle ustanovení 14 odst.2 zákona č.565/1990

Více

ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Město Dobříš Obecně závazná vyhláška města Dobříše č. 3/2012, o místních poplatcích, kterou se ruší obecně závazné vyhlášky města Dobříše č. 4/2010 a č. 4/2011, o místních poplatcích Zastupitelstvo města

Více

MĚSTO NOVÉ SEDLO Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, o místních poplatcích

MĚSTO NOVÉ SEDLO Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, o místních poplatcích MĚSTO NOVÉ SEDLO Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, o místních poplatcích 1 Zastupitelstvo města Nové Sedlo se na svém zasedání dne 14.9.2011 usnesením č. 126/2011 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona

Více

OBEC ČÁSTKOV. Obecně závazná vyhláška obce Částkov Č. 3/2016 o místních poplatcích

OBEC ČÁSTKOV. Obecně závazná vyhláška obce Částkov Č. 3/2016 o místních poplatcích OBEC ČÁSTKOV Zastupitelstvo obce Částkov Obecně závazná vyhláška obce Částkov Č. 3/2016 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Částkov se na svém zasedání dne 10. 3. 2016 usnesením Č. 08 usneslo vydat

Více

Platné znění části zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění části zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, s vyznačením navrhovaných změn Platné znění části zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, s vyznačením navrhovaných změn 2 (1) Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt

Více

MĚSTO SEZIMOVO ÚSTÍ. Obecně závazná vyhláška č. 2/2010 o místních poplatcích ČÁST I. Čl. 1 Základní ustanovení

MĚSTO SEZIMOVO ÚSTÍ. Obecně závazná vyhláška č. 2/2010 o místních poplatcích ČÁST I. Čl. 1 Základní ustanovení MĚSTO SEZIMOVO ÚSTÍ Obecně závazná vyhláška č. 2/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo města Sezimovo Ústí vydává podle ust. 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších

Více

OBEC VČELNÁ Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC VČELNÁ Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC VČELNÁ Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Včelná se na svém zasedání dne 7.12.2015 usnesením č. 7/19/2015 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

Obec Mukařov okres Mladá Boleslav. Obecně závazná vyhláška obce Mukařov č. 3/2015

Obec Mukařov okres Mladá Boleslav. Obecně závazná vyhláška obce Mukařov č. 3/2015 Obec Mukařov okres Mladá Boleslav Obecně závazná vyhláška obce Mukařov č. 3/2015 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Mukařov schválilo a vydává dne 30. 12. 2015 v souladu s ust. 10 písm. d), 35 a

Více

OBEC Kamenný Újezd Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC Kamenný Újezd Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC Kamenný Újezd Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Kamenný Újezd se na svém zasedání dne 15.12.2010 usnesením č.j. ZO-10/II/2010 usneslo vydat na základě 14

Více

OBEC NIVNICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ČÁST II. POPLATEK ZE PSŮ

OBEC NIVNICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ČÁST II. POPLATEK ZE PSŮ OBEC NIVNICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Nivnice se na svém zasedání X/2012 dne 21. 6. 2012 usnesením č. 8/X-Z/2012 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona

Více

OBEC ZDIBY. Obecně závazná vyhláška č. 2/2011, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Úvodní ustanovení

OBEC ZDIBY. Obecně závazná vyhláška č. 2/2011, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC ZDIBY Obecně závazná vyhláška č. 2/2011, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Zdiby se na svém zasedání dne 21.12.2011 usnesením č. 10/12/11 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

Obec Záhoří Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Úvodní ustanovení ČÁST II.

Obec Záhoří Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Úvodní ustanovení ČÁST II. Obec Záhoří Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Záhoří se na svém zasedání dne 14.12.2010, usnesením č. 29/2010 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 4 / 2 0 12

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 4 / 2 0 12 M ě s t y s L u k a n a d J i h l a v o u O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 4 / 2 0 12 o m í s t n í c h p o p l a t c í c h Zastupitelstvo Městyse Luka nad Jihlavou se usneslo dne 06.03.2012

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 6/2010 O MÍSTNÍM POPLATKU ZE PSŮ

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 6/2010 O MÍSTNÍM POPLATKU ZE PSŮ STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 6/2010 O MÍSTNÍM POPLATKU ZE PSŮ Účinnost od: 01.01.2011 Účinnost do: Určeno: Území Statutárního města Opavy Nahrazuje dokument: Zpracoval: Obecně závaznou

Více

Obecně závazná vyhláška 17/2015. Obecně závazná vyhláška č. 17/2015 o místním poplatku ze psů

Obecně závazná vyhláška 17/2015. Obecně závazná vyhláška č. 17/2015 o místním poplatku ze psů Obecně závazná vyhláška 17/2015 Obecně závazná vyhláška č. 17/2015 o místním poplatku ze psů Zastupitelstvo města se usneslo dne 16.12.2015 vydat v souladu s ustanoveními 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm.

Více

OBEC STARÁ ČERVENÁ VODA

OBEC STARÁ ČERVENÁ VODA I OBEC STARÁ ČERVENÁ VODA Obecně závazná vyhláška č. 02/2011, O místních poplatcích Zastupitelstvo obce Stará Červená Voda se na svém zasedání dne 17. 03. 2011 usnesením Č. 04.12011-1./14. usneslo vydat

Více

OBEC Přerov nad Labem Obecně závazná vyhláška č. 2/2013, o místních poplatcích ČÁST I - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ČÁST II - POPLATEK ZE PSŮ

OBEC Přerov nad Labem Obecně závazná vyhláška č. 2/2013, o místních poplatcích ČÁST I - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ČÁST II - POPLATEK ZE PSŮ OBEC Přerov nad Labem Obecně závazná vyhláška č. 2/2013, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem se na svém zasedání dne 4. 12. 2013 usnesením č. 1xx usneslo vydat na základě 14 odst.

Více

ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Úvodní ustanovení ČÁST II. POPLATEK ZE PSŮ. Čl. 2 Poplatník a předmět poplatku

ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Úvodní ustanovení ČÁST II. POPLATEK ZE PSŮ. Čl. 2 Poplatník a předmět poplatku OBEC Libice nad Cidlinou Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Libice nad Cidlinou se na svém zasedání dne 2.1.2012 usnesením č. 1 usneslo vydat na základě 14 odst.

Více

OBEC ŠINDELOVÁ. Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, o místních poplatcích

OBEC ŠINDELOVÁ. Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, o místních poplatcích OBEC ŠINDELOVÁ Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Šindelová se na svém zasedání dne 31. 5. 2011 usnesením č. 5 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

Obecně závazná vyhláška č. 3/2012

Obecně závazná vyhláška č. 3/2012 Město Chotěboř Obecně závazná vyhláška č. 3/2012 o místním poplatku ze psů Zastupitelstvo města Chotěboř se na svém zasedání dne 13. června 2012 usnesením č. 288 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona

Více

M ě s t o R o k y c a n y

M ě s t o R o k y c a n y M ě s t o R o k y c a n y Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místním poplatku ze psů Zastupitelstvo města Rokycany vydává na základě ustanovení 14 odst. 2 zákona České národní rady č. 565/1990 Sb., o

Více

Obecně závazná vyhláška Obce Kyselka o místních poplatcích č. 1/2011

Obecně závazná vyhláška Obce Kyselka o místních poplatcích č. 1/2011 Obecně závazná vyhláška Obce Kyselka o místních poplatcích č. 1/2011 Zastupitelstvo obce Kyselka se na svém zasedání dne 3.10.2011 usnesením č.9/10/2011 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

Obecn závazná vyhláška. 2 / 2004

Obecn závazná vyhláška. 2 / 2004 Obec Chlístov Obecn závazná vyhláška. 2 / 2004 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH Zastupitelstvo obce Chlístov se na svém zasedání dne 13.5.2004 usneslo vydat na základ 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

Vyhláška obce Pamětnice

Vyhláška obce Pamětnice Vyhláška obce Pamětnice o místních poplatcích Obecní zastupitelstvo v Pamětnicích se podle 36 odst.-1 písm. f ) zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, usneslo vydat podle 15

Více

O B E C Č U Č I C E. okres Brno - venkov. OBECNĚ ZÁVAZNÁ V Y H L Á Š K A OBCE ČUČICE č. 3 / 2003 o místních poplatcích

O B E C Č U Č I C E. okres Brno - venkov. OBECNĚ ZÁVAZNÁ V Y H L Á Š K A OBCE ČUČICE č. 3 / 2003 o místních poplatcích O B E C Č U Č I C E okres Brno - venkov OBECNĚ ZÁVAZNÁ V Y H L Á Š K A OBCE ČUČICE č. 3 / 2003 o místních poplatcích OBEC ČUČICE okres Brno venkov OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ČUČICE č. 3 / 2003 o místních

Více

Obec Kvasice ZASTUPITELSTVO OBCE KVASICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE KVASICE č. 3/2015 o místních poplatcích

Obec Kvasice ZASTUPITELSTVO OBCE KVASICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE KVASICE č. 3/2015 o místních poplatcích - 1 - Obec Kvasice ZASTUPITELSTVO OBCE KVASICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE KVASICE č. 3/2015 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Kvasice se na svém zasedání dne 10.12.2015 usnesením č. 74 usneslo

Více

Vyhláška č. 2/2003 Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích

Vyhláška č. 2/2003 Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích Vyhláška č. 2/2003 Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích Obecní zastupitelstvo Mirošovice se usneslo dne 18. 6. 2003 vydat podle ust. 14 odst. 1 zák. ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

Obec Roseč. Obecně závazná vyhláška č. 2/2009 o místních poplatcích. Část I. Článek 1 Základní ustanovení. Část II.

Obec Roseč. Obecně závazná vyhláška č. 2/2009 o místních poplatcích. Část I. Článek 1 Základní ustanovení. Část II. Vyvěšeno: 19.11. 2009 Sejmuto: 6. 12. 2009-1- Obec Roseč Obecně závazná vyhláška č. 2/2009 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Roseč vydává dne 18.11.2009 podle ust. 14, odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích O b e c Nová Ves u Nového Města na Moravě Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích Obecní zastupitelstvo obce Nová Ves u Nového Města na Moravě schválilo

Více

Obecně závazná vyhláška Obce Příšovice č. 3/2010

Obecně závazná vyhláška Obce Příšovice č. 3/2010 Obec Příšovice Obecně závazná vyhláška Obce Příšovice č. 3/2010 o místním poplatku ze psů Strana č. 1 z 5 Vyhláška č. 3/2010 Obec : Příšovice Adresa : Příšovice 60, 463 46 IČ : 263125 Katastrální území

Více

Obecně závazná vyhláška města Hustopeče č. 5/2009, o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška města Hustopeče č. 5/2009, o místních poplatcích Obecně závazná vyhláška města Hustopeče č. 5/2009, o místních poplatcích Zastupitelstvo města Hustopeče se na svém zasedání dne 25.06.2009 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o

Více

Plískov Obecně závazná vyhláška č. 2/2007 o místních poplatcích

Plískov Obecně závazná vyhláška č. 2/2007 o místních poplatcích Plískov Obecně závazná vyhláška č. 2/2007 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Plískov schválilo dne 4.1.2007 v souladu s ustanovením 10 písmene d) a 84 odstavce 2, písmene h) zákona č. 128/2000 Sb.,

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO Majetkový odbor MMB

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO Majetkový odbor MMB STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO Majetkový odbor MMB Záměr obce prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek, pronajmout nebo jej poskytnout jako výpůjčku V souladu s ustanovením 39, odstavec 1, z.č. 128/2000 Sb.,

Více

Město Hlinsko. Zastupitelstvo města. Obecně závazná vyhláška 3/2010. o místním poplatku ze psů

Město Hlinsko. Zastupitelstvo města. Obecně závazná vyhláška 3/2010. o místním poplatku ze psů Město Hlinsko Zastupitelstvo města Obecně závazná vyhláška 3/2010 o místním poplatku ze psů Zastupitelstvo města Hlinska se na svém zasedání dne 8. prosince 2010 usneslo vydat na základě ust. 14 odst.

Více

Obecně závazná vyhláška obce Pěnčín č. 1/2003 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška obce Pěnčín č. 1/2003 o místních poplatcích Obecně závazná vyhláška obce Pěnčín č. 1/2003 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Pěnčín vydalo dne 16.12.2003 podle ustanovení 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění

Více

Obecně závazná vyhláška obce Boleradice č. 4/2005, o místních poplatcích na území obce Boleradice

Obecně závazná vyhláška obce Boleradice č. 4/2005, o místních poplatcích na území obce Boleradice Obecně závazná vyhláška obce Boleradice č. 4/2005, o místních poplatcích na území obce Boleradice Zastupitelstvo obce Boleradice se na svém zasedání dne 19. května 2005 usneslo vydat na základě 14 odst.

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1/1991 Městského úřadu v Uherském Brodě o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška č. 1/1991 Městského úřadu v Uherském Brodě o místních poplatcích MĚSTO UHERSKÝ BROD Masarykovo náměstí 100 PSČ 688 17 P. O. BOX 33 Zastupitelstvo města Obecně závazná vyhláška č. 1/1991 Městského úřadu v Uherském Brodě o místních poplatcích 1 Městské zastupitelstvo

Více

Vyhláška č. 2/94 Obce Slapy n./vltavou

Vyhláška č. 2/94 Obce Slapy n./vltavou Vyhláška č. 2/94 Obce Slapy n./vltavou Starosta obce Slapy nad Vltavou vydává na základě 44 odst. 2 písm. d) a 45 písm. l) zákona o obcích č.410/1992 Sb. a v souladu s ustanovením 15 zákona č.565/1990

Více

MĚSTO ZLIV OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.1/2003

MĚSTO ZLIV OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.1/2003 MĚSTO ZLIV OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.1/2003 o místních poplatcích Zastupitelstvo města Zliv vydává dne 10.12.2003 podle ustanovení 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších

Více

OBEC KREJNICE. Obecně závazná vyhláška obce Krejnice č. 4/2015, o místních poplatcích

OBEC KREJNICE. Obecně závazná vyhláška obce Krejnice č. 4/2015, o místních poplatcích OBEC KREJNICE Obecně závazná vyhláška obce Krejnice č. 4/2015, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Krejnice vydalo dne 4.4.2015 podle ustanovení 14 zákona č.565/1990 Sb.o místních poplatcích, ve

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Města Kuřimi č. 3/2007 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH Zastupitelstvo města Kuřimi se na svém zasedání dne 29.5.2007 usnesením č. 1127/2007 usneslo vydat podle ustanovení 14 zákona č.565/1990

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE BYZHRADEC ČÍSLO 12

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE BYZHRADEC ČÍSLO 12 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE BYZHRADEC ČÍSLO 12 o místních poplatcích Obecního zastupitelstvo obce Byzhradec se usneslo dne 19.11.2003 vydat podle 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění

Více

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á OBEC NASAVRKY O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A č. 2/2005 o místních poplatcích Zastupitelstvo Obce Nasavrky schválilo dne 30.11. 2005 podle ustanovení 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. i) zákona

Více

Město Stochov Obecně závazná vyhláška č. 2/2010, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Město Stochov Obecně závazná vyhláška č. 2/2010, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Město Stochov Obecně závazná vyhláška č. 2/2010, o místních poplatcích Zastupitelstvo města Stochov se na svém zasedání dne 20.12.2010 usnesením č. 2 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

Obec Vidochov. Obecně závazná vyhláška č. 1/2007 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH

Obec Vidochov. Obecně závazná vyhláška č. 1/2007 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH Obec Vidochov Obecně závazná vyhláška č. 1/2007 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH Zastupitelstvo obce Vidochov vydalo dne 24. 9. 2007 v souladu s ustanovením ust. 10 písm.d) a ust. 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000

Více

M a g i s t r á t m ě s t a B r n a. V Y H L Á Š K A č. 17/2000,

M a g i s t r á t m ě s t a B r n a. V Y H L Á Š K A č. 17/2000, 2 M a g i s t r á t m ě s t a B r n a V Y H L Á Š K A č 17/2000, kterou se mění a doplňuje vyhláška č 16/1994 o závazných částech Územního plánu města Brna, ve znění pozdějších vyhlášek Rada města Brna

Více

2. Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která je vlastníkem psa a která má na území města trvalý pobyt nebo sídlo.

2. Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která je vlastníkem psa a která má na území města trvalý pobyt nebo sídlo. 1998 - č. 5 o místních poplatcích - zrušena Vyhláška č. 5 o místních poplatcích MĚSTO RUMBURK VYHLÁŠKA č. 5/1998 Město Rumburk na základě ustanovení 14 odst. 1 písm. i), 16 a na základě usnesení Městského

Více

O b e c T v r z i c e. Obecně závazná vyhláška. Číslo: 1/2010. o místních poplatcích

O b e c T v r z i c e. Obecně závazná vyhláška. Číslo: 1/2010. o místních poplatcích O b e c T v r z i c e Obecně závazná vyhláška Číslo: 1/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Tvrzice se na svém zasedání dne 28. 12. 2010 usneslo vydat na základě 14 ods. 2 zákona č. 565/1990

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBEC ÚJEZDEC Č. 2/2004 o místních poplatcích

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBEC ÚJEZDEC Č. 2/2004 o místních poplatcích OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBEC ÚJEZDEC Č. 2/2004 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Újezdec se na svém zasedání dne 30.ledna 2004 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb. o místních

Více

1) Obec Příbram na Moravě vybírá tyto místní poplatky (dále jen poplatky ):

1) Obec Příbram na Moravě vybírá tyto místní poplatky (dále jen poplatky ): Obec Příbram na Moravě Obecně závazná vyhláška obce Příbram na Moravě č. 2/2009, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, poplatku ze psů a poplatku ze vstupného Zastupitelstvo obce Příbram

Více

V Y H L Á Š K A č. 2/2007 o místních poplatcích

V Y H L Á Š K A č. 2/2007 o místních poplatcích V Y H L Á Š K A č. 2/2007 o místních poplatcích obce Ratenice Zastupitelstvo obce Ratenice se usneslo na svém zasedání dne 7.11.2007 Usnesením č.13 dle ustanovení 14 odst.2 zák.č. 565/1990 Sb., o místních

Více

Poplatek ze psů. Obec Slatiny Obecně závazná vyhláška č. 1/2008 o místních poplatcích

Poplatek ze psů. Obec Slatiny Obecně závazná vyhláška č. 1/2008 o místních poplatcích Obec Slatiny Obecně závazná vyhláška č. 1/2008 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Slatiny se na svém zasedání dne 14. 8. 2008 usnesením č. 23 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

Čl. 3 Ohlašovací povinnost

Čl. 3 Ohlašovací povinnost OBEC HORNÍ KRUPÁ Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Horní Krupá

Více

Obecně závazná vyhláška Obce Jíkev č. 1/2010 ze dne 15. ledna 2010 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška Obce Jíkev č. 1/2010 ze dne 15. ledna 2010 o místních poplatcích Obecně závazná vyhláška Obce Jíkev č. 1/2010 ze dne 15. ledna 2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo Obce Jíkev vydalo dne 15. ledna 2010 podle ustanovení 14 zákona č.565/1990 Sb. o místních poplatcích,

Více

Obecně závazná vyhláška obce Rejštejn č. 3/2003 ze dne 12.11.2003 o místních poplatcích. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení

Obecně závazná vyhláška obce Rejštejn č. 3/2003 ze dne 12.11.2003 o místních poplatcích. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení Obecně závazná vyhláška obce Rejštejn č. 3/2003 ze dne 12.11.2003 o místních poplatcích Obecní zastupitelstvo obce Rejštejn vydalo dne 12.11.2003 podle ustanovení 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních

Více

VYHLÁŠKA č.1. Obce Dobročkovice o místních poplatcích

VYHLÁŠKA č.1. Obce Dobročkovice o místních poplatcích VYHLÁŠKA č.1 Obce Dobročkovice o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Dobročkovice vydává dne 1.3.2002 podle ustanovení 15 zákona ČNR č.565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Více

OBEC CHOCNĚJOVICE. Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 Obce Chocnějovice

OBEC CHOCNĚJOVICE. Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 Obce Chocnějovice OBEC CHOCNĚJOVICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 Obce Chocnějovice o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Více

Obecn závazná vyhláška obce Vrané nad Vltavou. 1/2011 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška obce Vrané nad Vltavou. 1/2011 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška obce Vrané nad Vltavou. 1/2011 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Vrané nad Vltavou schválilo dne 16.2.2011 podle ustanovení 14 zákona NR. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

VYHLÁŠKA č. 4/1999. O místních poplatcích

VYHLÁŠKA č. 4/1999. O místních poplatcích VYHLÁŠKA č. 4/1999 O místních poplatcích Městské zastupitelstvo v Litovli schválilo dne 23. 9. 1999 v souladu s ustanoveními 14, 16 a 36 zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Více

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A O B C E D O L A N Y č. 5/2004 o místních poplatcích

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A O B C E D O L A N Y č. 5/2004 o místních poplatcích Vyhláška č. 5/2004 o místních poplatcích Dokumenty > Obecně závazné vyhlášky vytvořeno: 13.5.2004 změněno: 13.5.2004 O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A O B C E D O L A N Y č. 5/2004 o místních poplatcích

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2003 OBCE METYLOVICE O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2003 OBCE METYLOVICE O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2003 OBCE METYLOVICE O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH Zastupitelstvo Obce Metylovice schválilo dne 21. 10. 2003 v souladu s ustanovením 10, 12, 84 odst. 2 písm. i) zák. č. 128/2000 Sb.,

Více