U S N E S E N Í z 19. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "U S N E S E N Í z 19. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 15. 1. 2008 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ"

Transkript

1 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 19. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ 2434/19/2008 Zpráva o bezpečnostní situaci na území města za rok bere na vědomí a. zprávu o bezpečnostní situaci ve služebním obvodě Obvodního oddělení Policie ČR Nový Jičín, b. zprávu o činnosti Městské policie Nový Jičín za rok /19/2008 Finanční problematika: 1) RO č. 115/2007, č. 1-2/2008, 2) účelové krytí nákladů příspěvkem na provoz od zřizovatele u Technických služeb města, 3) odpisové plány, usměrňování výše prostředků na platy a přepočtený stav pracovníků v r u příspěvkových organizací města, 4) harmonogram rozborů hospodaření za rok 2007 u příspěvkových organizací města a městského úřadu a. úpravu rozpočtu města Nový Jičín na rok 2007: a. úprava výše neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na konečnou částku 48, ,00 Kč účelově určené na výplatu dávek sociální péče pro těžce zdravotně postižené a dávek pomoci v hmotné nouzi na rok 2007 a zároveň s tím související úprava rozpočtovaných výdajů na kap. 28 na daný účel = rozpočtové opatření č. 115/2007, b. úpravu rozpočtu města Nový Jičín na rok 2008: a. přijetí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ve výši ,00 Kč účelově určené na výplatu dávek sociální péče pro těžce zdravotně postižené a dávek pomoci v hmotné nouzi na rok 2008 a zároveň s tím související zvýšení rozpočtovaných výdajů ve stejné výši na kap. 28 na daný účel = rozpočtové opatření č. 1/2008, b. přijetí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ve výši ,00 Kč účelově určené na výplatu příspěvku na péči na rok 2008 a zároveň s tím související zvýšení rozpočtovaných výdajů ve stejné výši na kap. 28 na daný účel = rozpočtové opatření č. 2/2008, 2. potvrzuje svůj souhlas s každoročním (od r včetně) použitím provozního příspěvku od zřizovatele Technickým službám města Nového Jičína na krytí nákladů v následujícím pořadí: 1. na odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku (účet 551), 2. mzdové náklady - do výše schváleného limitu (účet 521), 3. zákonné sociální pojištění (účet 524), 4. zákonné sociální náklady (účet 527), 5. opravy a udržování (účet 511), 6. spotřeba materiálu (účet 501), 7. ostatní náklady (výše neuvedené), 3. schvaluje 1

2 a. odpisové plány příspěvkových organizací města na rok 2008 včetně využití prostředků investičních fondů dle předloženého návrhu č. 1, b. navrhovaný způsob usměrňování výše prostředků na platy v Beskydském divadle, v Městském kulturním středisku, v Kině Květen, v Technických službách města a Bytovém podniku města podle 4, odst. 1, písm. a) nařízení vlády č. 447/2000 Sb., tj. zřizovatelem stanoveným objemem prostředků na platy v absolutní výši, c. přepočtené stavy zaměstnanců a objemy prostředků na platy v absolutní výši pro rok 2008 pro jmenované příspěvkové organizace města v bodě b) dle předloženého návrhu č. 2, 4. bere na vědomí termíny konání rozborů hospodaření příspěvkových organizací města a městského úřadu za rok 2007 a deleguje členy k projednávání rozborů dle rozpisu. 2436/19/2008 Rozpis schváleného rozpočtu města Nový Jičín na rok 2008 a závazné ukazatele příspěvkovým organizacím města na rok 2008 v souladu se zněním 102, odst. 2, písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a v souladu se zněním 14, odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, rozpis schváleného rozpočtu města Nový Jičín na rok 2008 dle předloženého návrhu, 2. stanovuje v souladu se zněním 102, odst. 2, písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a v souladu se zněním 14, odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, závazné ukazatele příspěvkovým organizacím města na rok 2008 dle předloženého návrhu. 2437/19/2008 Jmenování nové komise pro likvidaci majetku města 1. odvolává současnou komisi pro likvidaci majetku města ve složení: Vahalíková M. (předseda) - finanční odbor, Horáková M. - organizační odbor, Dreslerová J. - odbor sociálních věcí, Burdová J. - kontrolní odbor, Hrůzková I. - odbor obecního podnikání, Holáňová D. - odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy, Bc. Dorazil V. - finanční výbor Zastupitelstva města, 2. jmenuje novou komisi pro likvidaci majetku města ve složení: Vahalíková M. (předseda) - finanční odbor, Horáková M. - organizační odbor, Dreslerová J. - odbor sociálních věcí, Burdová Jaroslava - kontrolní odbor, Hrůzková I. - odbor obecního podnikání, Vágnerová V. - odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy, Bc. Dorazil V. - finanční výbor Zastupitelstva města. 2

3 2438/19/2008 Úprava Zásad grantového řízení města Nový Jičín Zastupitelstvu města Nový Jičín schválit upravené Zásady grantového řízení města Nový Jičín dle předloženého návrhu. 2439/19/2008 Žádost MŠ Máj Nový Jičín, K. Čapka 6 o souhlas se zřízením logopedické třídy 1. bere na vědomí žádost ředitelky Mateřské školy Máj Nový Jičín, K. Čapka 6 paní J. Šimurdové o souhlas se zřízením logopedické třídy na odloučeném pracovišti MŠ Máj Nový Jičín, K. Čapka 6 - ul. Vančurova 36 a organizační řád logopedické třídy dle předloženého návrhu, 2. schvaluje zřízení logopedické třídy (s upraveným vzdělávacím programem) na odloučeném pracovišti Mateřské školy Máj Nový Jičín, K. Čapka 6 - ul. Vančurova 36 od /19/2008 Přehled o platech ředitelů příspěvkových organizací: 1) školských 2) kulturních, TSM a BPM ve smyslu 102 odst. 2 písmene b. zákona č. 128/200 Sb. o obcích (obecní zřízení), zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, a v souladu se Zásadami pro stanovení tarifního platu, výše příplatku za vedení, pro poskytování osobního příplatku, zvláštního příplatku a odměn ředitelům příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných Městem Nový Jičín, s platností od úpravu platových výměrů Mgr. E. Řehákové, ředitelky Základní školy Nový Jičín, Komenského 66 a Mgr. L. Pospěcha, ředitele Základní školy Nový Jičín, Jubilejní 3 dle předloženého návrhu, 2. bere na vědomí výši platů ředitelů níže uvedených příspěvkových organizací Města Nový Jičín dle předloženého návrhu: a. Beskydské divadlo, b. Kino Květen, c. Městské kulturní středisko, d. Bytový podnik města, e. Technické služby města. f. Základní a mateřské školy a SVČ Fokus 2441/19/2008 Nominace na vyhodnocení nejlepších sportovců a sportovních kolektivů za město Nový Jičín za rok bere na vědomí návrh Sportovní komise při Radě města Nový Jičín na ocenění nejlepších sportovců, kolektivů, trenérů a rytíře sportu za rok 2007, 2. schvaluje nominace na ocenění nejlepších sportovců, kolektivů, trenérů a rytíře sportu za rok 2007 dle předloženého návrhu. 3

4 2442/19/2008 Projednání odpuštění části smluvní pokuty - Urbanistické středisko Ostrava Zastupitelstvu města odložit projednání žádosti Urbanistického střediska Ostrava o prominutí části smluvní pokuty za opožděné dodání první etapy díla - Nový územní plán města Nového Jičína až po dokončení celého díla. 2443/19/2008 Doporučení pro určení zastupitelé pro oblast územního plánování dle zákona 183/2006 Sb. Zastupitelstvu města určit zastupitelem pro oblast územního plánování ve smyslu zákona 183/2007 Sb. (Stavební zákon) pana místostarostu Ing. V. Bártu. 2444/19/2008 Plán práce a ZM plán práce na rok 2008, 2. doporučuje Zastupitelstvu města schválit plán práce ZM na rok /19/2008 Schválení finančního limitu na občerstvení finanční limit na pohoštění na rok 2008 ve výši Kč. 2446/19/2008 Žádost o vyjádření k záležitostem domu Sokolovská 9 1. bere na vědomí informaci místostarosty MVDr. M. Šturma o dopisu nájemníků nebytových prostor domu Sokolovská 9, Nový Jičín a o způsobu řešení. 2447/19/2008 Úprava ceny vodného pro rok 2008 provozovatelem vodovodu Hodslavice - Straník úpravu ceny vodného pro rok 2008 provozovatelem vodovodu "Hodslavice - Straník" s platností od dle předloženého návrhu. 2448/19/2008 Doplnění Zásad pro zřizování vyhrazených parkovacích míst na území města Nového Jičína nové znění Zásad pro zřizování vyhrazených parkovacích míst na území města Nového Jičína dle předloženého návrhu, 2. svěřuje v souladu s ust. 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, odboru obecního podnikání Městského úřadu Nový Jičín rozhodování o uzavírání nájemních smluv o nájmu částí stavby místních komunikací jako 4

5 vyhrazených parkovacích míst, a to za podmínek uvedených v Zásadách pro zřizování vyhrazených parkovacích míst na území města Nového Jičína, 3. schvaluje výši nájemného za nájem částí stavby místních komunikací jako vyhrazených parkovacích míst ve výši: a. 1,- Kč za jedno vyhrazené parkovací místo ročně v případech uvedených v článku III. odst. 3, 5 a 6 Zásad pro zřizování vyhrazených parkovacích míst na území města Nového Jičína, b ,- Kč za jedno vyhrazené parkovací místo ročně v prostoru Městské památkové rezervace ohraničeném vnější stranou ulic Gen. Hlaďo, Tyršova, Štefánikova a Sokolovská, s výjimkou prvního roku trvání nájmu, kdy je roční výše nájemného za první rok trvání nájmu navýšeno o skutečné náklady na zřízení dopravního značení, přesahující 300,- Kč, c ,- Kč za jedno vyhrazené parkovací místo ročně ve všech ostatních částech města s výjimkou prvního roku trvání nájmu, kdy je roční výše nájemného za první rok trvání nájmu navýšeno o skutečné náklady na zřízení dopravního značení, přesahující 300,- Kč, 4. schvaluje znění vzoru nájemní smlouvy o nájmu části stavby místní komunikace jako vyhrazeného parkovacího místa dle předloženého návrhu. 2449/19/2008 Schválení úpravy ceny tepla pro rok rozhodla o neuplatnění práva pronajímatele na zvýšení nájemného za pronájem tepelného hospodářství v majetku města pro rok 2008 o obecnou míru inflace za podmínky, že provozovatel tepelného hospodářství společnost Dalkia Česká republika, a. s. rovněž nenavýší v roce 2008 fixní část ceny tepla o obecnou inflaci, 2. schvaluje s účinností od cenu tepelné energie vytvořenou v souladu s cenovým rozhodnutím ERÚ č. 5/2007 a Smlouvou o spolupráci při provozování pronajímaného zařízení ve vlastnictví Města Nový Jičín ze dne takto: - ve složené sazbě je nová průměrná cena tepla ve výši 472,60 Kč/GJ bez DPH (var. 308,10 Kč/GJ + fix ,80 Kč/MW/měs.), tj. 515,10 Kč/GJ včetně DPH a je vztažena na referenční množství GJ, - v jednoduché sazbě je nová cena tepla ve výši 472,60 Kč/GJ bez DPH, tj. 515,10 Kč včetně DPH. 2450/19/2008 Prevence kriminality Zastupitelstvu města Nový Jičín schválit: a. zapojení Města Nový Jičín do Programu prevence kriminality na období , b. Program prevence kriminality Města Nový Jičín na rok 2008, 2. schvaluje a. statut Komise prevence kriminality Města Nový Jičín, b. jednací řád Komise prevence kriminality Města Nový Jičín, c. manažera Komise prevence kriminality Města Nový Jičín paní L. Galiovou, d. složení Komise prevence kriminality Města Nový Jičín. 2451/19/2008 Bytové záležitosti (dle materiálu OSV) 5

6 podnájem v bytu č. 18 na ulici Trlicova 10 paní M. Hodurové na dobu určitou 1 roku, podnájemník: Ch. Toth, 2. neschvaluje a. přidělení bytu nízkého standardu panu L. Kačovi, b. přidělení bytu nízkého standardu paní E. Samkové, c. přidělení bytu nízkého standardu paní R. Medňanské, d. přidělení dvou bytů nízkého standardu paní B. Pechové a otci M. Pechovi, 3. neschvaluje a. mimořádné přidělení bytu paní T. Girgové a panu R. Kačovi s dětmi, b. mimořádné přidělení bytu paní M. Girgové s rodinou, c. mimořádné přidělení bytu paní A. Girgové a V. Girgovi, d. mimořádné přidělení bytu panu J. Winklerovi, 4. a. neschvaluje přednostní přidělení bytu paní D. Pohořelské, b. schvaluje přednostní přidělení bytu o velikosti 1+1 v domech s pečovatelskou službou manželům Pohořelským, s následným přenecháním stávajícího bytu dceři D. Pohořelské, 5. schvaluje přidělení bytu paní L. Paszekové a zařazuje její žádost do bytového pořadníku ve velikostní skupině na pořadí č /19/2008 Bytové záležitosti (dle materiálu BPM) a. ZM schválit prodej b.j. č. 1095/1, o velikosti 1 + 1, v domě Komenského 71, Nový Jičín panu P. Lacinovi, za cenu ,- Kč a náhradníky v pořadí a za ceny uvedené v "Zápise ze zasedání komise pro otevírání obálek s nabídkami a vyhodnocení nabídek ve věci nabídkového řízení na prodej bytové jednotky ze dne ", b. ZM schválit změnu kupujícího b.j. č. 1862/11 v domě Dlouhá 50, Nový Jičín z pana J. Musiala na paní K. Besedovou, za cenu ,- Kč z důvodu úmrtí původního kupujícího před podáním návrhu na vklad vlastnického práva k předmětu převodu. 2453/19/2008 Majetkoprávní problematika 1. odkládá rozhodnutí ve věci zveřejnění záměru prodeje pozemku parcela č. 594/20 (ostatní plocha, neplodná půda o výměře 4132 m2) v k.ú. Nový Jičín Horní Předměstí, majetkoprávní záměr č. 2107, 2. souhlasí se zveřejněním těchto majetkoprávních záměrů č.: a Prodej části pozemku parcela č. 195/2 (zahrada), části pozemku parcela č. 540/2 (trvalý travní porost) a části pozemku parcela č. 195/1 (trvalý travní porost) v k.ú. Nový Jičín - Dolní Předměstí; b Nájem nebytových prostor v domě Karla Čapka 15, Nový Jičín (přízemí - občerstvení, bistro o celkové výměře 38,62 m2) a části pozemku parcela č. 345/2 v k.ú. Nový Jičín Dolní předměstí (výměra 126,4 m2); c Prodej části pozemku parcela č. 1513/1 (ostatní plocha, silnice - dle GP nově vzniklé pozemky parcela č.1513/17 o výměře 142 m2, parcela č. 1513/18 o výměře 32 m2 a díl označený písmenem c o výměře 18 m2) vše v k.ú. Libhošť; d Prodej části pozemku parcela č. 129 (ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 54 m2) a části pozemku parcela č. 137/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 15 m2) v k.ú. Žilina u Nového Jičína, 6

7 3. schvaluje konkretizaci těchto majetkoprávních záměrů č.: a Výpůjčka nebytových prostor v domě Sokolovská 9, Nový Jičín (přízemí o celkové výměře 41,17 m2) pro Technické služby města Nový Jičín, jako dispečink MHD, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců; b Nájem části nebytových prostor ve vestibulu objektu krytého bazénu na ul. Novosady 914/10 v Novém Jičíně (prostory dřívější sázkové kanceláře a šatny o výměře cca 85 m2) pro společnost VYNAB cz s.r.o., se sídlem Nový Jičín Beskydská 135, za účelem vybudování vzorkové prodejny nábytku, na dobu určitou do , nájemné Kč 700,00/m2/rok a s podmínkou, že úpravy předmětu nájmu provede nájemce svým jménem a na svůj náklad; c Nájem nebytových prostor v domě Masarykovo nám. 2/3 Nový Jičín (přízemí o celkové výměře 117,17 m2) pro společnost ZUZY CZ s.r.o., se sídlem Nový Jičín Masarykovo nám. 2/3, účel: prodejna stříbra, bílého zlata a bižuterie, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců, nájemné: dle stávající nájemní smlouvy; d Nájem pozemku parcela č. st (zastavěná plocha a nádvoří o výměře 49 m2) a části pozemku parcela č. 246/1 (ostatní plocha, jiná plocha o výměře 55 m2), vše v k.ú. Nový Jičín - Dolní Předměstí pro M. Štěpánka, za účelem umístění mobilního prodejního stánku, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, nájemné: Kč ,00/předmět nájmu/rok; e Nájem nebytových prostor v domě Gen. Hlaďo 20, Nový Jičín (přízemí o celkové výměře 11,50 m2 přístupné pouze přes nemovitost ve vlastnictví žadatele) pro společnost Dytron s.r.o., se sídlem Nový Jičín Na Valech 411/1, jako sklady a prodejnu, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců, nájemné Kč 300,00/m2/rok. současně souhlasí s přenecháním shora uvedeného předmětu nájmu do podnájmu třetím osobám za podmínek dle Zásad, 4. schvaluje rozšíření stávající smlouvy o nájmu uzavřené dne s ZO Pod Svincem, základní organizace ČSZ v Novém Jičíně, jako nájemcem, o pozemek parcela č. 481/2 (ostatní plocha, jiná plocha o výměře 1202 m2) v k.ú. Nový Jičín - Horní Předměstí, nové nájemné činí celkem Kč 626,00/předmět nájmu/rok, doba nájmu do , majetkoprávní záměr č. 1177, 5. schvaluje prodloužení stávajících nájmů nebytových prostor v domech ve vlastnictví města Nový Jičín, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců a nájemným dle Zásad (platné nájemní smlouvy) u těchto nebytových prostor: a (1333) Nájem nebytových prostor v domě Divadelní 8, Nový Jičín (II. patro kanceláře a příslušenství o celkové výměře 361,9 m2) pro Pozemkový fond ČR, se sídlem Praha 3 Husinecká 1024/11a; b (1333) Nájem nebytových prostor v domě Divadelní 8, Nový Jičín (II. patro kanceláře a příslušenství o celkové výměře 41,7 m2) pro Českomoravskou mysliveckou jednotu Okresní myslivecký spolek Nový Jičín, 6. schvaluje ukončení nájmů a podnájmů nemovitého majetku města u těchto majetkoprávních záměrů č.: a Ukončení podnájmu nebytových prostor v administrativní budově č.p. 834 na ul. Přemyslovců 4 v Novém Jičíně na pozemku parcela č. 271/1 v k.ú. Nový Jičín - Dolní Předměstí (místnost č. 63 o výměře 31,44 m2 ve II. patře budovy) dohodou k s podnájemcem Vysokou školou podnikání, a.s., se sídlem Ostrava - Slezská Ostrava Michálkovická 1810/181; b Ukončení nájmu nebytových prostor v domě Karla Čapka 15, Nový Jičín (přízemí - občerstvení, bistro o celkové výměře 38,62 m2) a části pozemku parcela č. 345/2 v k.ú. Nový Jičín Dolní předměstí (výměra 126,4 m2) dohodou k s nájemcem J. Honců, 7. bere na vědomí odvolání společnosti CLEUS NOVA, s.r.o., se sídlem Šenov u Nového Jičína Dukelská 215 7

8 k rozhodnutí ze dne ve věci stanovení nájemného za nájem částí pozemků parcela č.478/2 (ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha), parcela č. 478/3 (ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha) v k.ú. Nový Jičín - Dolní Předměstí a dále pozemků parcela č. 646/35 (ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha) a parcela č.641/55 (ostatní plocha, ostatní komunikace) v k.ú. Nový Jičín - Horní Předměstí o celkové výměře 2779 m2 a je připravena v této věci dále jednat za podmínky, že žadatel předloží návrhy svých podnikatelských aktivit na území města Nový Jičín, majetkoprávní záměr č. 1676, 8. vyslovuje předběžný souhlas s úhradou technického zhodnocení nebytových prostor v domě Masarykovo nám. 8, Nový Jičín (cukrárna SAURO), v předpokládané výši do Kč ,00, spočívajícího zejména v rekonstrukci elektroinstalace a rozšíření počtu míst k sezení za podmínky, že po realizaci stavebních úprav bude upravena výše nájemného na Kč 1.600,00/m2/rok. Při splnění těchto podmínek souhlasí se změnou doby nájmu na dobu určitou 5-ti let, majetkoprávní záměr č. 357, 9. doporučuje ZM schválit prodej části pozemku parcela č. 901/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace) v k.ú. Žilina u Nového Jičína (dle GP nově vzniklý pozemek parcela č. 901/5 o výměře 62 m2) pro M. Březovského, za kupní cenu dle ZP, majetkoprávní záměr č. 1589, 10. doporučuje ZM schválit prodej části pozemku parcela č. 195/1 (trvalý travní porost o výměře 12 m2) a části pozemku parcela č. 221/3 (ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 1 m2), vše v k.ú. Nový Jičín - Dolní Předměstí pro T. Doležela, za kupní cenu dle ZP tj. Kč 2.850,00/předmět prodeje, majetkoprávní záměr č. 2058, 1 ZM schválit prodej části pozemku parcela č. 142/1 (ostatní plocha, jiná plocha o výměře 1 m2) v k.ú. Žilina u Nového Jičína pro J. a J. Paukovy, za dohodnutou kupní cenu Kč 500,00/m2, majetkoprávní záměr č. 2070, 12. doporučuje ZM schválit prodej části pozemku parcela č. 637/13 (ostatní plocha,ostatní komunikace - dle GP nově vzniklý pozemek parcela č. 637/14 o výměře 22 m2) a prodej pozemku parcela č. 637/12 (zahrada o výměře 290 m2), vše v k.ú. Nový Jičín - Horní Předměstí do podílového vlastnictví (dle podílu na domě) pro V. a M. Willertovy, T. Willerta, M. a J. Horníkovy, A. Gomolovou, J. a J. Reichovy, JUDr. A. a J. Hendrychovy, a dále M. Zengolovou, za kupní cenu dle Zásad tj. Kč 100,--/m2, majetkoprávní záměr č B, 13. doporučuje ZM schválit realizaci směny pozemků parcela č. 1606/34 (ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 696 m2), parcela č. 1606/16 (ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 111 m2), parcela č. 1606/57 (ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 5 m2), parcela č. 1606/5 (ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 67 m2), parcela č. 1599/8 (ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 768 m2), parcela č. 1599/10 (ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 359 m2), parcela č. 1599/2 (ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 1436 m2), parcela č. 1600/1 (trvalý travní porost o výměře 6381 m2), parcela č. 1600/2 (trvalý travní porost o výměře 5288 m2), parcela č. 1593/1 (orná půda o výměře 3101 m2), parcela č. 1593/2 (ostatní plocha, jiná plocha o výměře 1009 m2), parcela č. 1593/3 (ostatní plocha, jiná plocha o výměře 1046 m2), parcela č. 1467/15 (zastavěná plocha a nádvoří o výměře 145 m2), vše v k.ú. Žilina u Nového Jičína, které jsou ve vlastnictví města za nově vzniklý pozemek parcela č. 1493/104 (orná půda o výměře 6986 m2) v k.ú. Žilina u Nového Jičína, který je ve vlastnictví VFU Brno, se sídlem Brno Královo Pole Palackého třída 1946/1, a to bez doplatku rozdílů cen, majetkoprávní záměry č a V 332, 14. doporučuje ZM schválit bezúplatné převody (darování) nemovitého majetku města do vlastnictví třetích osob u těchto majetkoprávních záměrů č.: a A Převod pozemku parcela č. 637/13 (ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 157 m2) v k.ú. Nový Jičín - Horní Předměstí pro Tělovýchovnou jednotu Nový Jičín, o.s., se sídlem Nový Jičín Msgr. Šrámka 19; 8

9 b Převod části pozemku parcela č. 672/7 (ostatní plocha, ostatní komunikace) a pozemku parcela č. st.110/5 (zastavěná plocha a nádvoří) dle GP nově vzniklý pozemek parcela č. st.110/5 o nové výměře 21 m2 v k.ú. Nový Jičín Horní Předměstí pro Moravskoslezský kraj, se sídlem Ostrava 28.října 2771/117, 15. doporučuje ZM schválit bezúplatné převody (darování) nemovitého majetku třetích osob do vlastnictví města u těchto majetkoprávních záměrů č.: a. V 376 Převod pozemku parcela č. 616/2 (ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 281 m2) v k.ú. Žilina u Nového Jičína od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Praha 2Rašínovo nábřeží 390/42; b. V 378 Převod pozemku parcela č (ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 413 m2) v k.ú. Žilina u Nového Jičína od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Praha 2Rašínovo nábřeží 390/42; c. V 380 Převod pozemku parcela č. 431/24 (orná půda o výměře 1078 m2) v k.ú. Nový Jičín Dolní Předměstí od Pozemkového fondu ČR, se sídlem Praha 3 Husinecká 11a, 16. doporučuje ZM schválit výkup části pozemku parcela č. 649/3 (zahrada o výměře 149 m2) v k.ú. Nový Jičín Horní Předměstí od MUDr. K. Hrňové, a to pouze v rozsahu záboru pozemku pod komunikacemi a chodníky, majetkoprávní záměr č. V 375, 17. doporučuje ZM schválit výkup části pozemku parcela č. 387/1 (orná půda o výměře cca 30 m2) v k.ú. Libhošť (pozemek pod komunikací) od M. a M. Tihelkových, majetkoprávní záměr č. V /19/2008 Různé 1. odvolává v souladu s 102 odst. 2 písm. h) zákona 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na vlastní žádost z komise pro výchovu, vzdělávání a volný čas paní Mgr. H. Juchelkovou, 2. odvolává v souladu s 102 odst. 2 písm. h) zákona 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na návrh ČSSD ze sportovní komise a grantového výboru pro okruh 3. Sportovní činnost v Novém Jičíně pana J. Udvarose, 3. jmenuje v souladu s 102 odst. 2 písm. h) zákona 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, členem sportovní komise a grantového výboru pro okruh 3. Sportovní činnost v Novém Jičíně pana Ing. M. Janigu. (0)/19/2008 Představení ředitele územního pracoviště HZS se představil ředitel územního pracoviště Hasičského záchranného sboru plk. Ing. Tomáš Klos. Ing. Vladimír Bárta místostarosta města Mgr. Ivan Týle starosta města Za správnost: Mgr. Tomáš Vindiš tajemník MěÚ 9

U S N E S E N Í z 13. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 28. 8. 2007

U S N E S E N Í z 13. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 28. 8. 2007 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 13. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 28. 8. 2007 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ 2279/13/2007 Zpráva o činnosti MP Nový Jičín za II. čtvrtletí

Více

111. VÝPIS Z USNESENÍ

111. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 111. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 08.03.2010 212/2010 111. RM V s c h v a l u j e nový termín pro zaplacení poloviny dluhu ve výši 4.236,30

Více

U S N E S E N Í R 1269/05-09

U S N E S E N Í R 1269/05-09 U S N E S E N Í z 57. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 27. května 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 2, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

IV. RIaSM (realizace investic) č.usnesení:09/06/4/01 - Výzva k podání nabídky Realizace nového chodníku z ulice Bořivojova

IV. RIaSM (realizace investic) č.usnesení:09/06/4/01 - Výzva k podání nabídky Realizace nového chodníku z ulice Bořivojova Výpis usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 24. února 2009 (RM č. 6) I. Organizační záležitosti - schválení programu, kontrola zápisu č.usnesení:09/06/1/01 - Schválení programu RM č. 6 RM

Více

Program: B/ Nihošovice Usnesení č. 2854/2009

Program: B/ Nihošovice Usnesení č. 2854/2009 - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 94. jednání Rady města

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 14. schůze 14. 7. 2014

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 14. schůze 14. 7. 2014 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

Rada města Příbora. 100/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy.

Rada města Příbora. 100/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 100. schůze Rady města Příbora konané dne 22. července 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

U S N E S E N Í. č. 124-164

U S N E S E N Í. č. 124-164 U S N E S E N Í z 22. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 19.12. 2013 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 17.00 hod. ukončení : 20.40 hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl (příchod 17.30),

Více

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2010

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2010 Roč ník 2010 SBÍRKA USNESENÍ města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 4 Vydána dne 26.11.2010 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 92. Zpráva o činnosti finančního výboru Zastupitelstva

Více

Usnesení. 359/R/300315 Změnu termínu plnění usnesení č. 4346/R/210714 z původního termínu 13.04.2015 na nový termín 30.06.2015.

Usnesení. 359/R/300315 Změnu termínu plnění usnesení č. 4346/R/210714 z původního termínu 13.04.2015 na nový termín 30.06.2015. Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 12. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 30.03.2015 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 6 členů

Více

14. 6024000000 750 3745 6121 180 180-180 0 9750000000 750 3745 5169 150 150 +180 330 II. ukládá odboru rozvoje a investic plnění tohoto usnesení.

14. 6024000000 750 3745 6121 180 180-180 0 9750000000 750 3745 5169 150 150 +180 330 II. ukládá odboru rozvoje a investic plnění tohoto usnesení. 0 MĚSTO TŘEBOŇ USNESENÍ Z 101. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 14.04.2010 Usnesení RM č. 240/2010 rozpočtové opatření č. 14 spočívající v převedení částky 180 000,- Kč z položky Sadové úpravy a ozelenění

Více

MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE. USNESENÍ z jednání 22. schůze zastupitelstva města konaného dne 27.1.2005 v klubovně tělocvičny v Městě Albrechticích

MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE. USNESENÍ z jednání 22. schůze zastupitelstva města konaného dne 27.1.2005 v klubovně tělocvičny v Městě Albrechticích MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE USNESENÍ z jednání 22. schůze zastupitelstva města konaného dne 27.1.2005 v klubovně tělocvičny v Městě Albrechticích Termín zodpovídá 22/96 Zastupitelstvo volí a) návrhovou komisi

Více

Rada města usnesením č. 2013/2595 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 71. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2013/2595 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 71. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 71. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 28. ledna 2013 usnesením č. 2013/2594 program 71. schůze rady města, konané dne 28.01.2013. usnesením č. 2013/2595 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 13. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 9. 4.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 13. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 9. 4. 1 z 24 15.4.2015 15:32 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 13. schůze Rady městského obvodu Ostrava-Jih která se konala 9. 4. 201510:00 (usn. č. 0547/13 - usn. č. 0612/13) Bc.

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006 Usnesení č. 691 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 10. 7. 2006. Usnesení č. 692 Rada města souhlasí se zněním Dohody o provedení vynucené

Více

USNESENÍ z 23. zasedání: Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 13.09.2007

USNESENÍ z 23. zasedání: Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 13.09.2007 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 23.

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 08.09.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Město Horažďovice Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Město Vrchlabí Rada města

Město Vrchlabí Rada města Město Vrchlabí Rada města Zápis a usnesení ze 40. schůze dne 29.01.2014 od 13 hodin konané v malé zasedací síni městského úřadu UPRAVENÁ VERZE ZÁPISU S ANONYMIZOVANÝMI OSOBNÍMI ÚDAJI. ORIGINÁL ZÁPISU K

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 12/2011 konané dne 18. května 2011

USNESENÍ ze schůze RM č. 12/2011 konané dne 18. května 2011 USNESENÍ ze schůze RM č. 12/2011 konané dne 18. května 2011 01/12/2011 RM bere na vědomí Zprávu o hospodaření Městského kulturního střediska Tišnov k 30.04.2011. 02/12/2011 RM konstatuje nespokojenost

Více

Usnesení. 20 Schválení ověřovatelů zápisu 2. schůze RM Karviné konané dne 19.11.2014

Usnesení. 20 Schválení ověřovatelů zápisu 2. schůze RM Karviné konané dne 19.11.2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 2. schůze Rady města Karviné konané dne 19.11.2014 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 20 Schválení

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 19. schůzi 24.10.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

I.část. z 16. zasedání Zastupitelstva města Havířova. konaného dne 17.12.2012 v Kulturním domě RADOST v Havířově.

I.část. z 16. zasedání Zastupitelstva města Havířova. konaného dne 17.12.2012 v Kulturním domě RADOST v Havířově. U S N E S E N Í z 16. zasedání Zastupitelstva města Havířova v Kulturním domě RADOST v Havířově I.část Č.jed. KP/95 267/Vl/2012 V Havířově dne 17.12.2012 Zapsala: Monika Krpelíková, odd. kancelář primátora

Více

Město Vrchlabí Rada města

Město Vrchlabí Rada města Město Vrchlabí Rada města Zápis a usnesení z 16. schůze dne 13.12.2011 od 15 hodin konaného v malé zasedací síni městského úřadu UPRAVENÁ VERZE ZÁPISU S ANONYMIZOVANÝMI OSOBNÍMI ÚDAJI. ORIGINÁL ZÁPISU

Více

U S N E S E N Í. 2. Změna schváleného rozpočtu rozpočtové opatření č. 11/2013 (tisk R/739)

U S N E S E N Í. 2. Změna schváleného rozpočtu rozpočtové opatření č. 11/2013 (tisk R/739) U S N E S E N Í ze 70. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. července 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Změna schváleného rozpočtu

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 12. schůzi dne 9. 6. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zápis. 16. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 28.8.2007

Zápis. 16. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 28.8.2007 Zápis 16. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 28.8.2007 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Jana Babická, členka RMČ, Jana Černochová, starostka, Ing. Karel Chramosil, člen

Více

U S N E S E N Í z 12. schůze rady města konané dne 19. června 2007

U S N E S E N Í z 12. schůze rady města konané dne 19. června 2007 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 12. schůze rady města konané dne 19.

Více

USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012

USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012 USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z III. zasedání konaného dne 30.03.2015.

MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z III. zasedání konaného dne 30.03.2015. MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z III. zasedání konaného dne 30.03.2015. Usnesení č. 67/2015 90/2015 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodů dodržení

Více