U S N E S E N Í z 19. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "U S N E S E N Í z 19. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 15. 1. 2008 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ"

Transkript

1 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 19. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ 2434/19/2008 Zpráva o bezpečnostní situaci na území města za rok bere na vědomí a. zprávu o bezpečnostní situaci ve služebním obvodě Obvodního oddělení Policie ČR Nový Jičín, b. zprávu o činnosti Městské policie Nový Jičín za rok /19/2008 Finanční problematika: 1) RO č. 115/2007, č. 1-2/2008, 2) účelové krytí nákladů příspěvkem na provoz od zřizovatele u Technických služeb města, 3) odpisové plány, usměrňování výše prostředků na platy a přepočtený stav pracovníků v r u příspěvkových organizací města, 4) harmonogram rozborů hospodaření za rok 2007 u příspěvkových organizací města a městského úřadu a. úpravu rozpočtu města Nový Jičín na rok 2007: a. úprava výše neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na konečnou částku 48, ,00 Kč účelově určené na výplatu dávek sociální péče pro těžce zdravotně postižené a dávek pomoci v hmotné nouzi na rok 2007 a zároveň s tím související úprava rozpočtovaných výdajů na kap. 28 na daný účel = rozpočtové opatření č. 115/2007, b. úpravu rozpočtu města Nový Jičín na rok 2008: a. přijetí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ve výši ,00 Kč účelově určené na výplatu dávek sociální péče pro těžce zdravotně postižené a dávek pomoci v hmotné nouzi na rok 2008 a zároveň s tím související zvýšení rozpočtovaných výdajů ve stejné výši na kap. 28 na daný účel = rozpočtové opatření č. 1/2008, b. přijetí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ve výši ,00 Kč účelově určené na výplatu příspěvku na péči na rok 2008 a zároveň s tím související zvýšení rozpočtovaných výdajů ve stejné výši na kap. 28 na daný účel = rozpočtové opatření č. 2/2008, 2. potvrzuje svůj souhlas s každoročním (od r včetně) použitím provozního příspěvku od zřizovatele Technickým službám města Nového Jičína na krytí nákladů v následujícím pořadí: 1. na odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku (účet 551), 2. mzdové náklady - do výše schváleného limitu (účet 521), 3. zákonné sociální pojištění (účet 524), 4. zákonné sociální náklady (účet 527), 5. opravy a udržování (účet 511), 6. spotřeba materiálu (účet 501), 7. ostatní náklady (výše neuvedené), 3. schvaluje 1

2 a. odpisové plány příspěvkových organizací města na rok 2008 včetně využití prostředků investičních fondů dle předloženého návrhu č. 1, b. navrhovaný způsob usměrňování výše prostředků na platy v Beskydském divadle, v Městském kulturním středisku, v Kině Květen, v Technických službách města a Bytovém podniku města podle 4, odst. 1, písm. a) nařízení vlády č. 447/2000 Sb., tj. zřizovatelem stanoveným objemem prostředků na platy v absolutní výši, c. přepočtené stavy zaměstnanců a objemy prostředků na platy v absolutní výši pro rok 2008 pro jmenované příspěvkové organizace města v bodě b) dle předloženého návrhu č. 2, 4. bere na vědomí termíny konání rozborů hospodaření příspěvkových organizací města a městského úřadu za rok 2007 a deleguje členy k projednávání rozborů dle rozpisu. 2436/19/2008 Rozpis schváleného rozpočtu města Nový Jičín na rok 2008 a závazné ukazatele příspěvkovým organizacím města na rok 2008 v souladu se zněním 102, odst. 2, písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a v souladu se zněním 14, odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, rozpis schváleného rozpočtu města Nový Jičín na rok 2008 dle předloženého návrhu, 2. stanovuje v souladu se zněním 102, odst. 2, písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a v souladu se zněním 14, odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, závazné ukazatele příspěvkovým organizacím města na rok 2008 dle předloženého návrhu. 2437/19/2008 Jmenování nové komise pro likvidaci majetku města 1. odvolává současnou komisi pro likvidaci majetku města ve složení: Vahalíková M. (předseda) - finanční odbor, Horáková M. - organizační odbor, Dreslerová J. - odbor sociálních věcí, Burdová J. - kontrolní odbor, Hrůzková I. - odbor obecního podnikání, Holáňová D. - odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy, Bc. Dorazil V. - finanční výbor Zastupitelstva města, 2. jmenuje novou komisi pro likvidaci majetku města ve složení: Vahalíková M. (předseda) - finanční odbor, Horáková M. - organizační odbor, Dreslerová J. - odbor sociálních věcí, Burdová Jaroslava - kontrolní odbor, Hrůzková I. - odbor obecního podnikání, Vágnerová V. - odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy, Bc. Dorazil V. - finanční výbor Zastupitelstva města. 2

3 2438/19/2008 Úprava Zásad grantového řízení města Nový Jičín Zastupitelstvu města Nový Jičín schválit upravené Zásady grantového řízení města Nový Jičín dle předloženého návrhu. 2439/19/2008 Žádost MŠ Máj Nový Jičín, K. Čapka 6 o souhlas se zřízením logopedické třídy 1. bere na vědomí žádost ředitelky Mateřské školy Máj Nový Jičín, K. Čapka 6 paní J. Šimurdové o souhlas se zřízením logopedické třídy na odloučeném pracovišti MŠ Máj Nový Jičín, K. Čapka 6 - ul. Vančurova 36 a organizační řád logopedické třídy dle předloženého návrhu, 2. schvaluje zřízení logopedické třídy (s upraveným vzdělávacím programem) na odloučeném pracovišti Mateřské školy Máj Nový Jičín, K. Čapka 6 - ul. Vančurova 36 od /19/2008 Přehled o platech ředitelů příspěvkových organizací: 1) školských 2) kulturních, TSM a BPM ve smyslu 102 odst. 2 písmene b. zákona č. 128/200 Sb. o obcích (obecní zřízení), zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, a v souladu se Zásadami pro stanovení tarifního platu, výše příplatku za vedení, pro poskytování osobního příplatku, zvláštního příplatku a odměn ředitelům příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných Městem Nový Jičín, s platností od úpravu platových výměrů Mgr. E. Řehákové, ředitelky Základní školy Nový Jičín, Komenského 66 a Mgr. L. Pospěcha, ředitele Základní školy Nový Jičín, Jubilejní 3 dle předloženého návrhu, 2. bere na vědomí výši platů ředitelů níže uvedených příspěvkových organizací Města Nový Jičín dle předloženého návrhu: a. Beskydské divadlo, b. Kino Květen, c. Městské kulturní středisko, d. Bytový podnik města, e. Technické služby města. f. Základní a mateřské školy a SVČ Fokus 2441/19/2008 Nominace na vyhodnocení nejlepších sportovců a sportovních kolektivů za město Nový Jičín za rok bere na vědomí návrh Sportovní komise při Radě města Nový Jičín na ocenění nejlepších sportovců, kolektivů, trenérů a rytíře sportu za rok 2007, 2. schvaluje nominace na ocenění nejlepších sportovců, kolektivů, trenérů a rytíře sportu za rok 2007 dle předloženého návrhu. 3

4 2442/19/2008 Projednání odpuštění části smluvní pokuty - Urbanistické středisko Ostrava Zastupitelstvu města odložit projednání žádosti Urbanistického střediska Ostrava o prominutí části smluvní pokuty za opožděné dodání první etapy díla - Nový územní plán města Nového Jičína až po dokončení celého díla. 2443/19/2008 Doporučení pro určení zastupitelé pro oblast územního plánování dle zákona 183/2006 Sb. Zastupitelstvu města určit zastupitelem pro oblast územního plánování ve smyslu zákona 183/2007 Sb. (Stavební zákon) pana místostarostu Ing. V. Bártu. 2444/19/2008 Plán práce a ZM plán práce na rok 2008, 2. doporučuje Zastupitelstvu města schválit plán práce ZM na rok /19/2008 Schválení finančního limitu na občerstvení finanční limit na pohoštění na rok 2008 ve výši Kč. 2446/19/2008 Žádost o vyjádření k záležitostem domu Sokolovská 9 1. bere na vědomí informaci místostarosty MVDr. M. Šturma o dopisu nájemníků nebytových prostor domu Sokolovská 9, Nový Jičín a o způsobu řešení. 2447/19/2008 Úprava ceny vodného pro rok 2008 provozovatelem vodovodu Hodslavice - Straník úpravu ceny vodného pro rok 2008 provozovatelem vodovodu "Hodslavice - Straník" s platností od dle předloženého návrhu. 2448/19/2008 Doplnění Zásad pro zřizování vyhrazených parkovacích míst na území města Nového Jičína nové znění Zásad pro zřizování vyhrazených parkovacích míst na území města Nového Jičína dle předloženého návrhu, 2. svěřuje v souladu s ust. 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, odboru obecního podnikání Městského úřadu Nový Jičín rozhodování o uzavírání nájemních smluv o nájmu částí stavby místních komunikací jako 4

5 vyhrazených parkovacích míst, a to za podmínek uvedených v Zásadách pro zřizování vyhrazených parkovacích míst na území města Nového Jičína, 3. schvaluje výši nájemného za nájem částí stavby místních komunikací jako vyhrazených parkovacích míst ve výši: a. 1,- Kč za jedno vyhrazené parkovací místo ročně v případech uvedených v článku III. odst. 3, 5 a 6 Zásad pro zřizování vyhrazených parkovacích míst na území města Nového Jičína, b ,- Kč za jedno vyhrazené parkovací místo ročně v prostoru Městské památkové rezervace ohraničeném vnější stranou ulic Gen. Hlaďo, Tyršova, Štefánikova a Sokolovská, s výjimkou prvního roku trvání nájmu, kdy je roční výše nájemného za první rok trvání nájmu navýšeno o skutečné náklady na zřízení dopravního značení, přesahující 300,- Kč, c ,- Kč za jedno vyhrazené parkovací místo ročně ve všech ostatních částech města s výjimkou prvního roku trvání nájmu, kdy je roční výše nájemného za první rok trvání nájmu navýšeno o skutečné náklady na zřízení dopravního značení, přesahující 300,- Kč, 4. schvaluje znění vzoru nájemní smlouvy o nájmu části stavby místní komunikace jako vyhrazeného parkovacího místa dle předloženého návrhu. 2449/19/2008 Schválení úpravy ceny tepla pro rok rozhodla o neuplatnění práva pronajímatele na zvýšení nájemného za pronájem tepelného hospodářství v majetku města pro rok 2008 o obecnou míru inflace za podmínky, že provozovatel tepelného hospodářství společnost Dalkia Česká republika, a. s. rovněž nenavýší v roce 2008 fixní část ceny tepla o obecnou inflaci, 2. schvaluje s účinností od cenu tepelné energie vytvořenou v souladu s cenovým rozhodnutím ERÚ č. 5/2007 a Smlouvou o spolupráci při provozování pronajímaného zařízení ve vlastnictví Města Nový Jičín ze dne takto: - ve složené sazbě je nová průměrná cena tepla ve výši 472,60 Kč/GJ bez DPH (var. 308,10 Kč/GJ + fix ,80 Kč/MW/měs.), tj. 515,10 Kč/GJ včetně DPH a je vztažena na referenční množství GJ, - v jednoduché sazbě je nová cena tepla ve výši 472,60 Kč/GJ bez DPH, tj. 515,10 Kč včetně DPH. 2450/19/2008 Prevence kriminality Zastupitelstvu města Nový Jičín schválit: a. zapojení Města Nový Jičín do Programu prevence kriminality na období , b. Program prevence kriminality Města Nový Jičín na rok 2008, 2. schvaluje a. statut Komise prevence kriminality Města Nový Jičín, b. jednací řád Komise prevence kriminality Města Nový Jičín, c. manažera Komise prevence kriminality Města Nový Jičín paní L. Galiovou, d. složení Komise prevence kriminality Města Nový Jičín. 2451/19/2008 Bytové záležitosti (dle materiálu OSV) 5

6 podnájem v bytu č. 18 na ulici Trlicova 10 paní M. Hodurové na dobu určitou 1 roku, podnájemník: Ch. Toth, 2. neschvaluje a. přidělení bytu nízkého standardu panu L. Kačovi, b. přidělení bytu nízkého standardu paní E. Samkové, c. přidělení bytu nízkého standardu paní R. Medňanské, d. přidělení dvou bytů nízkého standardu paní B. Pechové a otci M. Pechovi, 3. neschvaluje a. mimořádné přidělení bytu paní T. Girgové a panu R. Kačovi s dětmi, b. mimořádné přidělení bytu paní M. Girgové s rodinou, c. mimořádné přidělení bytu paní A. Girgové a V. Girgovi, d. mimořádné přidělení bytu panu J. Winklerovi, 4. a. neschvaluje přednostní přidělení bytu paní D. Pohořelské, b. schvaluje přednostní přidělení bytu o velikosti 1+1 v domech s pečovatelskou službou manželům Pohořelským, s následným přenecháním stávajícího bytu dceři D. Pohořelské, 5. schvaluje přidělení bytu paní L. Paszekové a zařazuje její žádost do bytového pořadníku ve velikostní skupině na pořadí č /19/2008 Bytové záležitosti (dle materiálu BPM) a. ZM schválit prodej b.j. č. 1095/1, o velikosti 1 + 1, v domě Komenského 71, Nový Jičín panu P. Lacinovi, za cenu ,- Kč a náhradníky v pořadí a za ceny uvedené v "Zápise ze zasedání komise pro otevírání obálek s nabídkami a vyhodnocení nabídek ve věci nabídkového řízení na prodej bytové jednotky ze dne ", b. ZM schválit změnu kupujícího b.j. č. 1862/11 v domě Dlouhá 50, Nový Jičín z pana J. Musiala na paní K. Besedovou, za cenu ,- Kč z důvodu úmrtí původního kupujícího před podáním návrhu na vklad vlastnického práva k předmětu převodu. 2453/19/2008 Majetkoprávní problematika 1. odkládá rozhodnutí ve věci zveřejnění záměru prodeje pozemku parcela č. 594/20 (ostatní plocha, neplodná půda o výměře 4132 m2) v k.ú. Nový Jičín Horní Předměstí, majetkoprávní záměr č. 2107, 2. souhlasí se zveřejněním těchto majetkoprávních záměrů č.: a Prodej části pozemku parcela č. 195/2 (zahrada), části pozemku parcela č. 540/2 (trvalý travní porost) a části pozemku parcela č. 195/1 (trvalý travní porost) v k.ú. Nový Jičín - Dolní Předměstí; b Nájem nebytových prostor v domě Karla Čapka 15, Nový Jičín (přízemí - občerstvení, bistro o celkové výměře 38,62 m2) a části pozemku parcela č. 345/2 v k.ú. Nový Jičín Dolní předměstí (výměra 126,4 m2); c Prodej části pozemku parcela č. 1513/1 (ostatní plocha, silnice - dle GP nově vzniklé pozemky parcela č.1513/17 o výměře 142 m2, parcela č. 1513/18 o výměře 32 m2 a díl označený písmenem c o výměře 18 m2) vše v k.ú. Libhošť; d Prodej části pozemku parcela č. 129 (ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 54 m2) a části pozemku parcela č. 137/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 15 m2) v k.ú. Žilina u Nového Jičína, 6

7 3. schvaluje konkretizaci těchto majetkoprávních záměrů č.: a Výpůjčka nebytových prostor v domě Sokolovská 9, Nový Jičín (přízemí o celkové výměře 41,17 m2) pro Technické služby města Nový Jičín, jako dispečink MHD, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců; b Nájem části nebytových prostor ve vestibulu objektu krytého bazénu na ul. Novosady 914/10 v Novém Jičíně (prostory dřívější sázkové kanceláře a šatny o výměře cca 85 m2) pro společnost VYNAB cz s.r.o., se sídlem Nový Jičín Beskydská 135, za účelem vybudování vzorkové prodejny nábytku, na dobu určitou do , nájemné Kč 700,00/m2/rok a s podmínkou, že úpravy předmětu nájmu provede nájemce svým jménem a na svůj náklad; c Nájem nebytových prostor v domě Masarykovo nám. 2/3 Nový Jičín (přízemí o celkové výměře 117,17 m2) pro společnost ZUZY CZ s.r.o., se sídlem Nový Jičín Masarykovo nám. 2/3, účel: prodejna stříbra, bílého zlata a bižuterie, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců, nájemné: dle stávající nájemní smlouvy; d Nájem pozemku parcela č. st (zastavěná plocha a nádvoří o výměře 49 m2) a části pozemku parcela č. 246/1 (ostatní plocha, jiná plocha o výměře 55 m2), vše v k.ú. Nový Jičín - Dolní Předměstí pro M. Štěpánka, za účelem umístění mobilního prodejního stánku, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, nájemné: Kč ,00/předmět nájmu/rok; e Nájem nebytových prostor v domě Gen. Hlaďo 20, Nový Jičín (přízemí o celkové výměře 11,50 m2 přístupné pouze přes nemovitost ve vlastnictví žadatele) pro společnost Dytron s.r.o., se sídlem Nový Jičín Na Valech 411/1, jako sklady a prodejnu, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců, nájemné Kč 300,00/m2/rok. současně souhlasí s přenecháním shora uvedeného předmětu nájmu do podnájmu třetím osobám za podmínek dle Zásad, 4. schvaluje rozšíření stávající smlouvy o nájmu uzavřené dne s ZO Pod Svincem, základní organizace ČSZ v Novém Jičíně, jako nájemcem, o pozemek parcela č. 481/2 (ostatní plocha, jiná plocha o výměře 1202 m2) v k.ú. Nový Jičín - Horní Předměstí, nové nájemné činí celkem Kč 626,00/předmět nájmu/rok, doba nájmu do , majetkoprávní záměr č. 1177, 5. schvaluje prodloužení stávajících nájmů nebytových prostor v domech ve vlastnictví města Nový Jičín, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců a nájemným dle Zásad (platné nájemní smlouvy) u těchto nebytových prostor: a (1333) Nájem nebytových prostor v domě Divadelní 8, Nový Jičín (II. patro kanceláře a příslušenství o celkové výměře 361,9 m2) pro Pozemkový fond ČR, se sídlem Praha 3 Husinecká 1024/11a; b (1333) Nájem nebytových prostor v domě Divadelní 8, Nový Jičín (II. patro kanceláře a příslušenství o celkové výměře 41,7 m2) pro Českomoravskou mysliveckou jednotu Okresní myslivecký spolek Nový Jičín, 6. schvaluje ukončení nájmů a podnájmů nemovitého majetku města u těchto majetkoprávních záměrů č.: a Ukončení podnájmu nebytových prostor v administrativní budově č.p. 834 na ul. Přemyslovců 4 v Novém Jičíně na pozemku parcela č. 271/1 v k.ú. Nový Jičín - Dolní Předměstí (místnost č. 63 o výměře 31,44 m2 ve II. patře budovy) dohodou k s podnájemcem Vysokou školou podnikání, a.s., se sídlem Ostrava - Slezská Ostrava Michálkovická 1810/181; b Ukončení nájmu nebytových prostor v domě Karla Čapka 15, Nový Jičín (přízemí - občerstvení, bistro o celkové výměře 38,62 m2) a části pozemku parcela č. 345/2 v k.ú. Nový Jičín Dolní předměstí (výměra 126,4 m2) dohodou k s nájemcem J. Honců, 7. bere na vědomí odvolání společnosti CLEUS NOVA, s.r.o., se sídlem Šenov u Nového Jičína Dukelská 215 7

8 k rozhodnutí ze dne ve věci stanovení nájemného za nájem částí pozemků parcela č.478/2 (ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha), parcela č. 478/3 (ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha) v k.ú. Nový Jičín - Dolní Předměstí a dále pozemků parcela č. 646/35 (ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha) a parcela č.641/55 (ostatní plocha, ostatní komunikace) v k.ú. Nový Jičín - Horní Předměstí o celkové výměře 2779 m2 a je připravena v této věci dále jednat za podmínky, že žadatel předloží návrhy svých podnikatelských aktivit na území města Nový Jičín, majetkoprávní záměr č. 1676, 8. vyslovuje předběžný souhlas s úhradou technického zhodnocení nebytových prostor v domě Masarykovo nám. 8, Nový Jičín (cukrárna SAURO), v předpokládané výši do Kč ,00, spočívajícího zejména v rekonstrukci elektroinstalace a rozšíření počtu míst k sezení za podmínky, že po realizaci stavebních úprav bude upravena výše nájemného na Kč 1.600,00/m2/rok. Při splnění těchto podmínek souhlasí se změnou doby nájmu na dobu určitou 5-ti let, majetkoprávní záměr č. 357, 9. doporučuje ZM schválit prodej části pozemku parcela č. 901/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace) v k.ú. Žilina u Nového Jičína (dle GP nově vzniklý pozemek parcela č. 901/5 o výměře 62 m2) pro M. Březovského, za kupní cenu dle ZP, majetkoprávní záměr č. 1589, 10. doporučuje ZM schválit prodej části pozemku parcela č. 195/1 (trvalý travní porost o výměře 12 m2) a části pozemku parcela č. 221/3 (ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 1 m2), vše v k.ú. Nový Jičín - Dolní Předměstí pro T. Doležela, za kupní cenu dle ZP tj. Kč 2.850,00/předmět prodeje, majetkoprávní záměr č. 2058, 1 ZM schválit prodej části pozemku parcela č. 142/1 (ostatní plocha, jiná plocha o výměře 1 m2) v k.ú. Žilina u Nového Jičína pro J. a J. Paukovy, za dohodnutou kupní cenu Kč 500,00/m2, majetkoprávní záměr č. 2070, 12. doporučuje ZM schválit prodej části pozemku parcela č. 637/13 (ostatní plocha,ostatní komunikace - dle GP nově vzniklý pozemek parcela č. 637/14 o výměře 22 m2) a prodej pozemku parcela č. 637/12 (zahrada o výměře 290 m2), vše v k.ú. Nový Jičín - Horní Předměstí do podílového vlastnictví (dle podílu na domě) pro V. a M. Willertovy, T. Willerta, M. a J. Horníkovy, A. Gomolovou, J. a J. Reichovy, JUDr. A. a J. Hendrychovy, a dále M. Zengolovou, za kupní cenu dle Zásad tj. Kč 100,--/m2, majetkoprávní záměr č B, 13. doporučuje ZM schválit realizaci směny pozemků parcela č. 1606/34 (ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 696 m2), parcela č. 1606/16 (ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 111 m2), parcela č. 1606/57 (ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 5 m2), parcela č. 1606/5 (ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 67 m2), parcela č. 1599/8 (ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 768 m2), parcela č. 1599/10 (ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 359 m2), parcela č. 1599/2 (ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 1436 m2), parcela č. 1600/1 (trvalý travní porost o výměře 6381 m2), parcela č. 1600/2 (trvalý travní porost o výměře 5288 m2), parcela č. 1593/1 (orná půda o výměře 3101 m2), parcela č. 1593/2 (ostatní plocha, jiná plocha o výměře 1009 m2), parcela č. 1593/3 (ostatní plocha, jiná plocha o výměře 1046 m2), parcela č. 1467/15 (zastavěná plocha a nádvoří o výměře 145 m2), vše v k.ú. Žilina u Nového Jičína, které jsou ve vlastnictví města za nově vzniklý pozemek parcela č. 1493/104 (orná půda o výměře 6986 m2) v k.ú. Žilina u Nového Jičína, který je ve vlastnictví VFU Brno, se sídlem Brno Královo Pole Palackého třída 1946/1, a to bez doplatku rozdílů cen, majetkoprávní záměry č a V 332, 14. doporučuje ZM schválit bezúplatné převody (darování) nemovitého majetku města do vlastnictví třetích osob u těchto majetkoprávních záměrů č.: a A Převod pozemku parcela č. 637/13 (ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 157 m2) v k.ú. Nový Jičín - Horní Předměstí pro Tělovýchovnou jednotu Nový Jičín, o.s., se sídlem Nový Jičín Msgr. Šrámka 19; 8

9 b Převod části pozemku parcela č. 672/7 (ostatní plocha, ostatní komunikace) a pozemku parcela č. st.110/5 (zastavěná plocha a nádvoří) dle GP nově vzniklý pozemek parcela č. st.110/5 o nové výměře 21 m2 v k.ú. Nový Jičín Horní Předměstí pro Moravskoslezský kraj, se sídlem Ostrava 28.října 2771/117, 15. doporučuje ZM schválit bezúplatné převody (darování) nemovitého majetku třetích osob do vlastnictví města u těchto majetkoprávních záměrů č.: a. V 376 Převod pozemku parcela č. 616/2 (ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 281 m2) v k.ú. Žilina u Nového Jičína od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Praha 2Rašínovo nábřeží 390/42; b. V 378 Převod pozemku parcela č (ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 413 m2) v k.ú. Žilina u Nového Jičína od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Praha 2Rašínovo nábřeží 390/42; c. V 380 Převod pozemku parcela č. 431/24 (orná půda o výměře 1078 m2) v k.ú. Nový Jičín Dolní Předměstí od Pozemkového fondu ČR, se sídlem Praha 3 Husinecká 11a, 16. doporučuje ZM schválit výkup části pozemku parcela č. 649/3 (zahrada o výměře 149 m2) v k.ú. Nový Jičín Horní Předměstí od MUDr. K. Hrňové, a to pouze v rozsahu záboru pozemku pod komunikacemi a chodníky, majetkoprávní záměr č. V 375, 17. doporučuje ZM schválit výkup části pozemku parcela č. 387/1 (orná půda o výměře cca 30 m2) v k.ú. Libhošť (pozemek pod komunikací) od M. a M. Tihelkových, majetkoprávní záměr č. V /19/2008 Různé 1. odvolává v souladu s 102 odst. 2 písm. h) zákona 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na vlastní žádost z komise pro výchovu, vzdělávání a volný čas paní Mgr. H. Juchelkovou, 2. odvolává v souladu s 102 odst. 2 písm. h) zákona 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na návrh ČSSD ze sportovní komise a grantového výboru pro okruh 3. Sportovní činnost v Novém Jičíně pana J. Udvarose, 3. jmenuje v souladu s 102 odst. 2 písm. h) zákona 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, členem sportovní komise a grantového výboru pro okruh 3. Sportovní činnost v Novém Jičíně pana Ing. M. Janigu. (0)/19/2008 Představení ředitele územního pracoviště HZS se představil ředitel územního pracoviště Hasičského záchranného sboru plk. Ing. Tomáš Klos. Ing. Vladimír Bárta místostarosta města Mgr. Ivan Týle starosta města Za správnost: Mgr. Tomáš Vindiš tajemník MěÚ 9

U S N E S E N Í z 1. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 25.11.2010

U S N E S E N Í z 1. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 25.11.2010 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N Příloha č. 1 zápisu z jednání 1. schůze U S N E S E N Í z 1. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 25.11.2010 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl

Více

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N. U S N E S E N Í z 61. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 04.05.2010

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N. U S N E S E N Í z 61. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 04.05.2010 Příloha č. 1 zápisu z jednání 61. schůze M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 61. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 04.05.2010 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl

Více

U S N E S E N Í z 4. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 16. 1. 2007

U S N E S E N Í z 4. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 16. 1. 2007 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 4. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 16. 1. 2007 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ 2061/4/2007 Zpráva o bezpečnostní situaci na území města

Více

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 15/16/Ko

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 15/16/Ko ZM města KRNOVA SS 15/16/Ko 15. zasedání ZM U S N E S E N Í z 15. zasedání Zastupitelstva města Krnova, konaného ve středu dne 7. září 2016 v 16:30 hod. v Hasičské zbrojnici, ul. Partyzánů v Krnově č.

Více

Příloha č. 3 zápisu z jednání 56. schůze RM

Příloha č. 3 zápisu z jednání 56. schůze RM M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N Příloha č. 3 zápisu z jednání 56. schůze U S N E S E N Í z 56. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 19.01.2010 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ 3162/56/2010 Přijetí

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 09.11.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289)

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289) U S N E S E N Í z 26. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 15. ledna 2008 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení RM (tisk R/272)

Více

42. U S N E S E N Í ze dne 19. prosince 2011

42. U S N E S E N Í ze dne 19. prosince 2011 R A D A M Ě S T A Ú S T Í N A D O R L I C Í 42. U S N E S E N Í ze dne 19. prosince 2011 987/2011 RM s c h v a l u j e upravené závazné ukazatele na rok 2011 a příslušnou rozpočtovou změnu pro příspěvkovou

Více

U S N E S E N Í. 5. Informace o provedení posledního rozpočtového opatření v roce 2014 (tisk Z/33)

U S N E S E N Í. 5. Informace o provedení posledního rozpočtového opatření v roce 2014 (tisk Z/33) 1 U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 31. března 2015 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o činnosti

Více

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015. U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. června 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

USNESENÍ z 35. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 5. dubna 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 35. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 5. dubna 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 35. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 5. dubna 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. v Uničově UR01/35/2016 Schválení programu 35. schůze Rady města Uničova

Více

( NÁVRH) Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 17. června 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17

( NÁVRH) Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 17. června 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 ( NÁVRH) Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 17. června 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Jednání řídí : Zapisovatel/ka :.. Členů ZO..

Více

UR02/40/2016 Kontrola zápisu z 39. schůze Rady města Uničova Rada města Uničova bere na vědomí zápis z 39. schůze Rady města Uničova bez připomínek.

UR02/40/2016 Kontrola zápisu z 39. schůze Rady města Uničova Rada města Uničova bere na vědomí zápis z 39. schůze Rady města Uničova bez připomínek. USNESENÍ ze 40. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 31. května 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. 1 v Uničově UR01/40/2016 Schválení programu 40. schůze Rady města

Více

U S N E S E N Í z 68. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 09.11.2010

U S N E S E N Í z 68. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 09.11.2010 Příloha č. 1 zápisu z jednání 68. schůze M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 68. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 09.11.2010 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

U s n e s e n í ze schůze Rady města Beroun konané dne

U s n e s e n í ze schůze Rady města Beroun konané dne Poznámka: Zveřejněna je upravená verze usnesení rady a zastupitelstva města z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 17. června 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17

Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 17. června 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 17. června 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 Přítomni: 9 Členů ZO Omluveni: 2 Neomluveni: - Jednání řídí : Zapisovatel/ka : Martin

Více

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 14/12/Za

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 14/12/Za ZM města KRNOVA SS 14/12/Za U S N E S E N Í ze 14. zasedání Zastupitelstva města Krnova, konaného ve středu dne 12. září 2012 v 16.30 h v Hasičské zbrojnici, ul. Partyzánů v Krnově č. usn. 419/14-452/14

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení z 11. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskutečnilo v pondělí 13.4.2015 v 15:30 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

U S N E S E N Í. 3. Návrh na poskytnutí peněžitých dotací na rok 2016 (tisk R/312)

U S N E S E N Í. 3. Návrh na poskytnutí peněžitých dotací na rok 2016 (tisk R/312) U S N E S E N Í z 35. schůze Rady města Kojetína, konané dne 29. března 2016, v 15:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Zpráva o hospodaření Města

Více

U s n e s e n í z 28. jednání rady města Velká Bystřice dne v 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu ve Velké Bystřici.

U s n e s e n í z 28. jednání rady města Velká Bystřice dne v 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu ve Velké Bystřici. U s n e s e n í z 28. jednání rady města Velká Bystřice dne 12.4.2012 v 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu ve Velké Bystřici. UR/28/1/2012 program jednání Rada města Velká Bystřice po projednání

Více

U S N E S E N Í R 1031/01-09

U S N E S E N Í R 1031/01-09 U S N E S E N Í z 50. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 13. ledna 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Č. j.: MUCH 76336/2015

Č. j.: MUCH 76336/2015 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH Č. j.: MUCH 76336/2015 ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení z 13. schůze Rady města Chebu

Více

Usnesení z 11. zasedání ZM konaného dne Program. Kontrola plnění usnesení ZM. Společnosti s majetkovou účastí města

Usnesení z 11. zasedání ZM konaného dne Program. Kontrola plnění usnesení ZM. Společnosti s majetkovou účastí města Usnesení z 11. zasedání ZM konaného dne 27. 4. 2016 Program 16/011/002/00/00 - Program 11. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh ZM schvaluje program 11. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh. Kontrola plnění

Více

Usnesení. přísp. 2007

Usnesení. přísp. 2007 Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 29.10.2007 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 21 členů

Více

P ř e h l e d u s n e s e n í. z 1. zasedání Zastupitelstva města Nymburk, které se konalo dne 10. 3. 2014 v Malém sále Obecního domu v Nymburce

P ř e h l e d u s n e s e n í. z 1. zasedání Zastupitelstva města Nymburk, které se konalo dne 10. 3. 2014 v Malém sále Obecního domu v Nymburce P ř e h l e d u s n e s e n í z 1. zasedání Zastupitelstva města Nymburk, které se konalo dne 10. 3. 2014 v Malém sále Obecního domu v Nymburce v z a l o n a v ě d o m í v souladu s ustanovením 84 odst.

Více

Příloha č. 1 zápisu z jednání 58. schůze RM

Příloha č. 1 zápisu z jednání 58. schůze RM M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N Příloha č. 1 zápisu z jednání 58. schůze U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 23.02.2010 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ 3189/58/2010 Vyhodnocení

Více

Město Kravaře. Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře

Město Kravaře. Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře Město Kravaře Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 20. 4. 2016 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře usn. čís. 11.92/2016-11. 99/2016 Mgr. Monika Brzesková

Více

PŘEHLED USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STUDÉNKY Z

PŘEHLED USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STUDÉNKY Z PŘEHLED USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STUDÉNKY Z 18.06.2015 Číslo usn. Číslo mat. 70 1 71 2 72 3 73 př. 1 Problematika Vnitroorganizační směrnice č. SM/ /2015/VV Jednací řád Zastupitelstva

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení z 52. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 26.09.2016 v kanceláři tajemníka v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec Usnesení č. 1/52R/2016

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a U S N E S E N Í z 38. schůze Rady města Kojetína, konané dne 8. června 2016, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

U S N E S E N Í. 7. Nakládání s majetkem města prodej bytu 3+1 na ul. Sv. Čecha 1205/3 (tisk Z/172)

U S N E S E N Í. 7. Nakládání s majetkem města prodej bytu 3+1 na ul. Sv. Čecha 1205/3 (tisk Z/172) 1 U S N E S E N Í z 21. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 18. června 2013 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o činnosti

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení z 33. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskuteční v pondělí 7.12.2015 ve 14:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

Město Horní Benešov USNESENÍ. ze 48 schůze Rady města v Horním Benešově, která se konala dne v 6 00 hod. v kanceláři starosty.

Město Horní Benešov USNESENÍ. ze 48 schůze Rady města v Horním Benešově, která se konala dne v 6 00 hod. v kanceláři starosty. Město Horní Benešov USNESENÍ ze 48 schůze Rady města v Horním Benešově, která se konala dne 27.8.2008 v 6 00 hod. v kanceláři starosty. S R P E N 2008 Po projednání přednesených zpráv a rozpravy byla přijata

Více

PŘEHLED USNESENÍ Z 22. SCHŮZE RADY MĚSTA STUDÉNKY Z Číslo Číslo

PŘEHLED USNESENÍ Z 22. SCHŮZE RADY MĚSTA STUDÉNKY Z Číslo Číslo PŘEHLED USNESENÍ Z 22. SCHŮZE RADY MĚSTA STUDÉNKY Z 12.11.2015 Číslo Číslo usn. mat. Problematika 457 1 Kontrola plnění usnesení 458 2 Návrh rozpočtu města Studénky pro rok 2016 459 3 Informace o plnění

Více

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015 Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015 41/3/15. ZMě bere na vědomí znění zápisu z 2. zasedání ZMě. 42/3/15. ZMě schvaluje program 3. zasedání ZMě takto: Program:

Více

U S N E S E N Í z 27. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 8. 7. 2008 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ

U S N E S E N Í z 27. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 8. 7. 2008 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 27. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 8. 7. 2008 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ 2614/27/2008 Finanční problematika: 1) změna závazných ukazatelů

Více

Zápis z jednání č. 47 rady města konané Ing. Martin Košťál

Zápis z jednání č. 47 rady města konané Ing. Martin Košťál Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluven: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 47 rady města konané 14.11.2016 Jana Ponocná, Mgr. Martin Hejkrlík, Ing. Ladislav Tóth, Ing. Pavel Strnad Mgr. Miroslav

Více

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N. U S N E S E N Í z 32. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 25.4.2012

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N. U S N E S E N Í z 32. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 25.4.2012 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N Příloha č. 1 zápisu z jednání 32. schůze U S N E S E N Í z 32. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 25.4.2012 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl

Více

Usnesení z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 26. 6. 2008

Usnesení z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 26. 6. 2008 M ě s t o Š e n o v okres Ostrava - město ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Usnesení č. 12/11Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje Změnu zřizovací listiny

Usnesení č. 12/11Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje Změnu zřizovací listiny Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014 číslo 1/001/14 k návrhu na schválení programu 1. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 1. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu jednání číslo 2/001/14 k návrhu na schválení

Více

z 4.řádného jednání rady města konaného dne od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech

z 4.řádného jednání rady města konaného dne od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech V ý p i s u s n e s n í z 4.řádného jednání rady města konaného dne 2.4.2013 od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech Usnesení č. 101/2013 Rada města schvaluje program řádného jednání rady města. Usnesení

Více

Informace ze 18. schůze Rady města Milevska

Informace ze 18. schůze Rady města Milevska Informace ze 18. schůze Rady města Milevska Místo a čas konání: 13.10.2014 v 16:00 hodin v kanceláři starosty města Účast: Bc. Zdeněk Herout starosta města, Mgr. Martin Třeštík místostarosta, MUDr. Zdeněk

Více

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N. U S N E S E N Í z 14. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 20.11.2008

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N. U S N E S E N Í z 14. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 20.11.2008 Příloha č. 4 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 14. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 20.11.2008 VARIANTA URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1218/01-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1218/01-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne U S N E S E N Í z 54. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 16. ledna 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Delegování člena RM R 1215/01-13

Více

USNESENÍ. z 31. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne

USNESENÍ. z 31. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 31. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 22. 5. 2014 Usnesení 752/2014 - ZM 31 ze dne 22. 5. 2014 Kontrola plnění usnesení 1. nepřijalo ke kontrole plnění usnesení k 22.5.2014

Více

Usnesení. přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli

Usnesení. přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli 1097. Zastupitelstvo města schvaluje další postup ve věci investičního

Více

z 31. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 30. září 2014

z 31. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 30. září 2014 z 31. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 30. září 2014 1) Volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise Zastupitelstvo města Rumburka projednalo a zvolilo: a) zvolit ověřovatele zápisu ve

Více

Město Kravaře. usn. čís / /2013. Ing. Andreas Hahn starosta

Město Kravaře. usn. čís / /2013. Ing. Andreas Hahn starosta Město Kravaře U s n e s e n í z 20. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 17. 4. 2013 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře. usn. čís. 20. 143/2013 20. 149/2013 Ing. Andreas

Více

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 16/16/Ko

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 16/16/Ko ZM města KRNOVA SS 16/16/Ko 16. zasedání ZM U S N E S E N Í z 16. zasedání Zastupitelstva města Krnova, konaného ve středu dne 2. listopadu 2016 v 16:30 hod. v Hasičské zbrojnici, ul. Partyzánů v Krnově

Více

Výpis usnesení z 15. zasedání Zastupitelstva Města Štětí konaného dne anonymizovaný

Výpis usnesení z 15. zasedání Zastupitelstva Města Štětí konaného dne anonymizovaný 2017/15/366 ZM schvaluje vyjmout z programu jednání bod 19 Plán odpadového hospodářství obce Štětí. 2017/15/367 ZM schvaluje vyjmout z programu jednání bod 21 - Prezentace nové tělocvičny. 2017/15/368

Více

U s n e s e n í z 36. jednání rady města, konaného dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice

U s n e s e n í z 36. jednání rady města, konaného dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice U s n e s e n í z 36. jednání rady města, konaného dne 30.08.2012 ve 14:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice UR/36/1/2012 program jednání 1. s c h v a l u j e program 36. jednání

Více

U s n e s e n í z 15. schůze Rady města Chebu konané dne Usnesení RM č. 374/15/2016 mat. č. 394/2016 Schválení programu Rada města Chebu

U s n e s e n í z 15. schůze Rady města Chebu konané dne Usnesení RM č. 374/15/2016 mat. č. 394/2016 Schválení programu Rada města Chebu Č. j.: MUCH 65381/2016 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) U s n e s e n í z 15. schůze Rady města

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 56. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. ledna 2002 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty na MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20. 3. Kontrola

Více

USNESENÍ z 5. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. ledna 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice na Masarykově náměstí

USNESENÍ z 5. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. ledna 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice na Masarykově náměstí USNESENÍ z 5. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. ledna 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice na Masarykově náměstí UR01/5/2015 Schválení programu 5. schůze Rady města Uničova

Více

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 27/14/Ko

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 27/14/Ko ZM města KRNOVA SS 27/14/Ko U S N E S E N Í z 27. zasedání Zastupitelstva města Krnova, konaného ve středu dne 25. června 2014 v 16:30 hod. v Hasičské zbrojnici, ul. Partyzánů v Krnově č. usn. 820/27 845/27

Více

USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 UR01/24/2015 Schválení programu 24. schůze Rady města Uničova

Více

MĚSTO FULNEK. Usnesení. z 64. schůze Rady města Fulnek konané dne čís. 1219/64/ /64/17

MĚSTO FULNEK. Usnesení. z 64. schůze Rady města Fulnek konané dne čís. 1219/64/ /64/17 MĚSTO FULNEK Usnesení z 64. schůze Rady města Fulnek konané dne 23.01.2017 čís. 1219/64/17-1248/64/17 Upravená verze pro zveřejnění z důvodů dodržení přiměřenosti zveřejňování osobních údajů podle zákona

Více

Obec Osek nad Bečvou. Usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva obce Osek nad Bečvou, konaného dne v obřadní síni OÚ.

Obec Osek nad Bečvou. Usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva obce Osek nad Bečvou, konaného dne v obřadní síni OÚ. Obec Osek nad Bečvou Usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva obce Osek nad Bečvou, konaného dne 13. 10. 2016 v obřadní síni OÚ. Usnesení zastupitelstva obce je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně

Více

U S N E S E N Í z 10. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 2.5.2011

U S N E S E N Í z 10. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 2.5.2011 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N Příloha č. 1 zápisu z jednání 10. schůze U S N E S E N Í z 10. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 2.5.2011 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl

Více

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení č. 370/2011 - Určení ověřovatelů zápisu schvaluje ověřovatelem

Více

Město Kravaře. Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře

Město Kravaře. Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře Město Kravaře Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 22. 6. 2016 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře usn. čís. 12.100/2016-12.107 /2016 Mgr. Monika Brzesková

Více

Usnesení z 9. jednání Zastupitelstva města Dubí, které se konalo dne od 16:30 hodin v obřadní síni Městského úřadu v Dubí

Usnesení z 9. jednání Zastupitelstva města Dubí, které se konalo dne od 16:30 hodin v obřadní síni Městského úřadu v Dubí Usnesení z 9. jednání Zastupitelstva města Dubí, které se konalo dne 10. 2. 2016 od 16:30 hodin v obřadní síni Městského úřadu v Dubí Složení komise 222/9/2016 1. zvolilo: tuto pracovní komisi: Volební

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 32 ze dne od 14:30 v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 32 ze dne od 14:30 v kanceláři tajemnice MěÚ 1 Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 32 ze dne 13. 1. 2016 od 14:30 v kanceláři tajemnice MěÚ Usnesení RM č. 636/2016 Rada města Jablonné v Podještědí po projednání schvaluje program

Více

Obec Osek nad Bečvou. Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce, konaného dne v obřadní síni OÚ.

Obec Osek nad Bečvou. Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce, konaného dne v obřadní síni OÚ. r. starosta obce Obec Osek nad Bečvou Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce, konaného dne 18.8.2011 v obřadní síni OÚ. Usnesení zastupitelstva obce je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb.,o ochraně

Více

Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy

Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 30. září 2009 ve školní jídelně ZŠ a MŠ Zákupy (č. usnesení 167/09 180/09) [hr]

Více

U S N E S E N Í z 48. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 29.09.2009 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ

U S N E S E N Í z 48. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 29.09.2009 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 48. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 29.09.2009 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ 3022/48/2009 Finanční problematika: 1) změna závazných ukazatelů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi 06.01.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

UZ06/3/2015 Přehled rozpočtových opatření a změny závazných ukazatelů rozpočtu od do bere na vědomí

UZ06/3/2015 Přehled rozpočtových opatření a změny závazných ukazatelů rozpočtu od do bere na vědomí USNESENÍ z 3. řádného jednání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 17. března 2015 v 16 hodin v budově Městského kulturního zařízení Uničov na Moravském náměstí UZ01/3/2015 Schválení programu

Více

ZM bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení 6. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín ze dne 19.9.2011.

ZM bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení 6. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín ze dne 19.9.2011. Příloha č. 3 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 7. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 20.10.2011 VARIANTA URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem

Více

U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 10. 7. 2007 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ

U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 10. 7. 2007 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 10. 7. 2007 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ 2261/12/2007 Finanční problematika: 1) změna závazných ukazatelů

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne č /2014/ZM až /2014/ZM

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne č /2014/ZM až /2014/ZM Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne 10.02.2014 č. 612-26/2014/ZM až 636-26/2014/ZM USNESENÍ č. 612-26/2014/ZM ze dne 10.02.2014 schvaluje MUDr. K. Navrátila, Ing. P. Kheka a p. V. Semeráda

Více

ze 74. schůze Rady města Rumburk, konané dne 18. července 2012

ze 74. schůze Rady města Rumburk, konané dne 18. července 2012 ze 74. schůze Rady města Rumburk, konané dne 18. července 2012 1. Schválení programu Usnesení č. 1200/2012 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 74. schůze rady města. 2. Kontrola

Více

USNESENÍ. z 64. schůze Rady města Hranic, dne 14. 1. 2014

USNESENÍ. z 64. schůze Rady města Hranic, dne 14. 1. 2014 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 64. schůze Rady města Hranic, dne 14. 1. 2014 Usnesení 2081/2014 - RM 64 ze dne 14. 1. 2014 Kontrola plnění usnesení 1. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 14.1. 2014 bez

Více

20. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

20. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení z 20. zasedání Rady města Rychvald, dne 22. 06. 2015 Kontrola usnesení 20/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Služební cesty na měsíc červenec 2015 20/2. Rada

Více

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města č. 7/2016

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města č. 7/2016 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘEMOŠNÁ USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města č. 7/2016 1. Zahájení 2. Ověření zápisu z minulého zasedání 3. Kontrola usnesení Projednání návrhu na bezúplatný převod

Více

USNESENÍ z 28. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 8. prosince 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 28. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 8. prosince 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 28. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 8. prosince 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 UR01/28/2015 Schválení programu 28. schůze Rady města Uničova schvaluje

Více

Usnesení č. 3/05/15 Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce ze zasedání 9 12. Hlasování o usnesení: PRO 14 PROTI 0 ZDRŽEL 0

Usnesení č. 3/05/15 Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce ze zasedání 9 12. Hlasování o usnesení: PRO 14 PROTI 0 ZDRŽEL 0 Výpis usnesení - ZÁPIS č. 05 o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Hrušky konaného dne 2. 6. 2015 v 17.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Hrušky Starostka obce, Bc. Jana Filipovičová (dále jen

Více

USNESENÍ. z 1. schůze rady města, která se konala dne 8. ledna 2013 od 09:00 hodin do 10:20 hodin v zasedací místnosti budovy radnice

USNESENÍ. z 1. schůze rady města, která se konala dne 8. ledna 2013 od 09:00 hodin do 10:20 hodin v zasedací místnosti budovy radnice USNESENÍ z 1. schůze rady města, která se konala dne 8. ledna 2013 od 09:00 hodin do 10:20 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Přítomni: Zapisovatel: Ing. Zdeněk Bednář starosta města Mgr. Rudolf

Více

Rada města Kraslic. Soupis usnesení

Rada města Kraslic. Soupis usnesení Město Kraslice Náměstí 28. října 1438, 358 20 Kraslice Soupis usnesení z 83. schůze Rady města Kraslic, která se uskutečnila mimo řádný termín dne 25.06.2014 v 14:00 hodin v malé zasedací síni Městského

Více

USNESENÍ z 25. zasedání Zastupitelstva MČ Praha Dolní Měcholupy konaného dne 9. 2. 2009

USNESENÍ z 25. zasedání Zastupitelstva MČ Praha Dolní Měcholupy konaného dne 9. 2. 2009 1) Bezpečnostní situace Zastupitelstvo MČ Praha Dolní Měcholupy - informaci strážníka městské policie o bezpečnostní situaci v městské části Praha - Dolní Měcholupy za měsíc leden 2009 2) Prodej pozemků

Více

USNESENÍ 19. schůze Rady města Humpolec konané dne v kanceláři starosty města

USNESENÍ 19. schůze Rady města Humpolec konané dne v kanceláři starosty města USNESENÍ 19. schůze Rady města Humpolec konané dne 2. 11. 2011 v kanceláři starosty města 289/19/RM/2011 Kontrola plnění usnesení z 18. RM I. Rada města-bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z 18. schůze

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení z 54. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 26.10.2016 v kanceláři tajemníka v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec Usnesení č. 1/54R/2016

Více

U S N E S E N Í R 1742/04-10

U S N E S E N Í R 1742/04-10 U S N E S E N Í ze 77. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 21. dubna 2010 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011

Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011 Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011 Program: 1. Zahájení, schválení programu 2. Kontrola usnesení, úkolů 3. RM/8/01/11 - Zápis z jednání komise prevence kriminality

Více

U S N E S E N Í z 13. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 28. 8. 2007

U S N E S E N Í z 13. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 28. 8. 2007 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 13. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 28. 8. 2007 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ 2279/13/2007 Zpráva o činnosti MP Nový Jičín za II. čtvrtletí

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 20.10.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 03.11.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří

Více

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 136/11/15 Rada obce Doubrava program 11. schůze Rady obce Doubrava konané dne 10. 06. 2015 1. Zahájení a procesní záležitosti 2. Představení

Více

U S N E S E N Í. 28. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 7. února 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově

U S N E S E N Í. 28. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 7. února 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově Rada města KRNOVA SM 028/12/Pa U S N E S E N Í 28. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 7. února 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově čís. usn. 1010/28-1035/28 Rozdělovník - členové

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA. Usnesení č. 17/2014 ze schůze Rady města Čelákovic dne 23. června 2014

USNESENÍ RADY MĚSTA. Usnesení č. 17/2014 ze schůze Rady města Čelákovic dne 23. června 2014 USNESENÍ RADY MĚSTA Usnesení č. 17/2014 ze schůze Rady města Čelákovic dne 23. června 2014 Rada města Čelákovic: 692. Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body 2.12, 4.5, 4.6, 4.7, 6.8 a 11.1.

Více

USNESENÍ z 23. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 30. září 2015 v 10 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 23. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 30. září 2015 v 10 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 23. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 30. září 2015 v 10 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. 1 UR01/23/2015 Schválení programu 23. schůze Rady města Uničova program

Více

Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ U S N E S E N Í ze schůze Rady města Vizovice konané dne

Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ U S N E S E N Í ze schůze Rady města Vizovice konané dne Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Vizovice konané dne 14. 12. 2016 Rada města Vizovice přijala na své schůzi konané dne 14. 12. 2016 následující usnesení:

Více

U S N E S E N Í. 2. Zápis ze zasedání Rady města Němčice nad Hanou č. 53/2010-2014 a č. 54/2010-2014 Tisk 1041/2010-2014/RM

U S N E S E N Í. 2. Zápis ze zasedání Rady města Němčice nad Hanou č. 53/2010-2014 a č. 54/2010-2014 Tisk 1041/2010-2014/RM U S N E S E N Í z 55. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se uskutečnilo v pondělí 11. 8. 2014 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení,

Více

Informace o přijatých usneseních. ze 17. schůze Rady města Rumburk, konané dne 30. dubna 2015

Informace o přijatých usneseních. ze 17. schůze Rady města Rumburk, konané dne 30. dubna 2015 ze 17. schůze Rady města Rumburk, konané dne 30. dubna 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 245/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 17. schůze rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N. U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 18.9.2008

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N. U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 18.9.2008 Příloha č. 4 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 18.9.2008 VARIANTA URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem

Více

Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Rokytnice v Orlických horách ze dne

Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Rokytnice v Orlických horách ze dne Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Rokytnice v Orlických horách ze dne 24.11.2014 Přítomno: 15 členů zastupitelstva města + tajemník MěÚ Jednání zahájeno: v 18,00 hodin. Usnesení č. ZM/2/14/2014/XI

Více

ZÁPIS č. 22/2008 z jednání Rady města Hostivice konaného dne (od 17,00 hod. do 20,30 hod.)

ZÁPIS č. 22/2008 z jednání Rady města Hostivice konaného dne (od 17,00 hod. do 20,30 hod.) * Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění usnesení Rady města Hostivice s omezeným

Více