U S N E S E N Í z 19. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "U S N E S E N Í z 19. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 15. 1. 2008 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ"

Transkript

1 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 19. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ 2434/19/2008 Zpráva o bezpečnostní situaci na území města za rok bere na vědomí a. zprávu o bezpečnostní situaci ve služebním obvodě Obvodního oddělení Policie ČR Nový Jičín, b. zprávu o činnosti Městské policie Nový Jičín za rok /19/2008 Finanční problematika: 1) RO č. 115/2007, č. 1-2/2008, 2) účelové krytí nákladů příspěvkem na provoz od zřizovatele u Technických služeb města, 3) odpisové plány, usměrňování výše prostředků na platy a přepočtený stav pracovníků v r u příspěvkových organizací města, 4) harmonogram rozborů hospodaření za rok 2007 u příspěvkových organizací města a městského úřadu a. úpravu rozpočtu města Nový Jičín na rok 2007: a. úprava výše neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na konečnou částku 48, ,00 Kč účelově určené na výplatu dávek sociální péče pro těžce zdravotně postižené a dávek pomoci v hmotné nouzi na rok 2007 a zároveň s tím související úprava rozpočtovaných výdajů na kap. 28 na daný účel = rozpočtové opatření č. 115/2007, b. úpravu rozpočtu města Nový Jičín na rok 2008: a. přijetí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ve výši ,00 Kč účelově určené na výplatu dávek sociální péče pro těžce zdravotně postižené a dávek pomoci v hmotné nouzi na rok 2008 a zároveň s tím související zvýšení rozpočtovaných výdajů ve stejné výši na kap. 28 na daný účel = rozpočtové opatření č. 1/2008, b. přijetí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ve výši ,00 Kč účelově určené na výplatu příspěvku na péči na rok 2008 a zároveň s tím související zvýšení rozpočtovaných výdajů ve stejné výši na kap. 28 na daný účel = rozpočtové opatření č. 2/2008, 2. potvrzuje svůj souhlas s každoročním (od r včetně) použitím provozního příspěvku od zřizovatele Technickým službám města Nového Jičína na krytí nákladů v následujícím pořadí: 1. na odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku (účet 551), 2. mzdové náklady - do výše schváleného limitu (účet 521), 3. zákonné sociální pojištění (účet 524), 4. zákonné sociální náklady (účet 527), 5. opravy a udržování (účet 511), 6. spotřeba materiálu (účet 501), 7. ostatní náklady (výše neuvedené), 3. schvaluje 1

2 a. odpisové plány příspěvkových organizací města na rok 2008 včetně využití prostředků investičních fondů dle předloženého návrhu č. 1, b. navrhovaný způsob usměrňování výše prostředků na platy v Beskydském divadle, v Městském kulturním středisku, v Kině Květen, v Technických službách města a Bytovém podniku města podle 4, odst. 1, písm. a) nařízení vlády č. 447/2000 Sb., tj. zřizovatelem stanoveným objemem prostředků na platy v absolutní výši, c. přepočtené stavy zaměstnanců a objemy prostředků na platy v absolutní výši pro rok 2008 pro jmenované příspěvkové organizace města v bodě b) dle předloženého návrhu č. 2, 4. bere na vědomí termíny konání rozborů hospodaření příspěvkových organizací města a městského úřadu za rok 2007 a deleguje členy k projednávání rozborů dle rozpisu. 2436/19/2008 Rozpis schváleného rozpočtu města Nový Jičín na rok 2008 a závazné ukazatele příspěvkovým organizacím města na rok 2008 v souladu se zněním 102, odst. 2, písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a v souladu se zněním 14, odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, rozpis schváleného rozpočtu města Nový Jičín na rok 2008 dle předloženého návrhu, 2. stanovuje v souladu se zněním 102, odst. 2, písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a v souladu se zněním 14, odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, závazné ukazatele příspěvkovým organizacím města na rok 2008 dle předloženého návrhu. 2437/19/2008 Jmenování nové komise pro likvidaci majetku města 1. odvolává současnou komisi pro likvidaci majetku města ve složení: Vahalíková M. (předseda) - finanční odbor, Horáková M. - organizační odbor, Dreslerová J. - odbor sociálních věcí, Burdová J. - kontrolní odbor, Hrůzková I. - odbor obecního podnikání, Holáňová D. - odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy, Bc. Dorazil V. - finanční výbor Zastupitelstva města, 2. jmenuje novou komisi pro likvidaci majetku města ve složení: Vahalíková M. (předseda) - finanční odbor, Horáková M. - organizační odbor, Dreslerová J. - odbor sociálních věcí, Burdová Jaroslava - kontrolní odbor, Hrůzková I. - odbor obecního podnikání, Vágnerová V. - odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy, Bc. Dorazil V. - finanční výbor Zastupitelstva města. 2

3 2438/19/2008 Úprava Zásad grantového řízení města Nový Jičín Zastupitelstvu města Nový Jičín schválit upravené Zásady grantového řízení města Nový Jičín dle předloženého návrhu. 2439/19/2008 Žádost MŠ Máj Nový Jičín, K. Čapka 6 o souhlas se zřízením logopedické třídy 1. bere na vědomí žádost ředitelky Mateřské školy Máj Nový Jičín, K. Čapka 6 paní J. Šimurdové o souhlas se zřízením logopedické třídy na odloučeném pracovišti MŠ Máj Nový Jičín, K. Čapka 6 - ul. Vančurova 36 a organizační řád logopedické třídy dle předloženého návrhu, 2. schvaluje zřízení logopedické třídy (s upraveným vzdělávacím programem) na odloučeném pracovišti Mateřské školy Máj Nový Jičín, K. Čapka 6 - ul. Vančurova 36 od /19/2008 Přehled o platech ředitelů příspěvkových organizací: 1) školských 2) kulturních, TSM a BPM ve smyslu 102 odst. 2 písmene b. zákona č. 128/200 Sb. o obcích (obecní zřízení), zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, a v souladu se Zásadami pro stanovení tarifního platu, výše příplatku za vedení, pro poskytování osobního příplatku, zvláštního příplatku a odměn ředitelům příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných Městem Nový Jičín, s platností od úpravu platových výměrů Mgr. E. Řehákové, ředitelky Základní školy Nový Jičín, Komenského 66 a Mgr. L. Pospěcha, ředitele Základní školy Nový Jičín, Jubilejní 3 dle předloženého návrhu, 2. bere na vědomí výši platů ředitelů níže uvedených příspěvkových organizací Města Nový Jičín dle předloženého návrhu: a. Beskydské divadlo, b. Kino Květen, c. Městské kulturní středisko, d. Bytový podnik města, e. Technické služby města. f. Základní a mateřské školy a SVČ Fokus 2441/19/2008 Nominace na vyhodnocení nejlepších sportovců a sportovních kolektivů za město Nový Jičín za rok bere na vědomí návrh Sportovní komise při Radě města Nový Jičín na ocenění nejlepších sportovců, kolektivů, trenérů a rytíře sportu za rok 2007, 2. schvaluje nominace na ocenění nejlepších sportovců, kolektivů, trenérů a rytíře sportu za rok 2007 dle předloženého návrhu. 3

4 2442/19/2008 Projednání odpuštění části smluvní pokuty - Urbanistické středisko Ostrava Zastupitelstvu města odložit projednání žádosti Urbanistického střediska Ostrava o prominutí části smluvní pokuty za opožděné dodání první etapy díla - Nový územní plán města Nového Jičína až po dokončení celého díla. 2443/19/2008 Doporučení pro určení zastupitelé pro oblast územního plánování dle zákona 183/2006 Sb. Zastupitelstvu města určit zastupitelem pro oblast územního plánování ve smyslu zákona 183/2007 Sb. (Stavební zákon) pana místostarostu Ing. V. Bártu. 2444/19/2008 Plán práce a ZM plán práce na rok 2008, 2. doporučuje Zastupitelstvu města schválit plán práce ZM na rok /19/2008 Schválení finančního limitu na občerstvení finanční limit na pohoštění na rok 2008 ve výši Kč. 2446/19/2008 Žádost o vyjádření k záležitostem domu Sokolovská 9 1. bere na vědomí informaci místostarosty MVDr. M. Šturma o dopisu nájemníků nebytových prostor domu Sokolovská 9, Nový Jičín a o způsobu řešení. 2447/19/2008 Úprava ceny vodného pro rok 2008 provozovatelem vodovodu Hodslavice - Straník úpravu ceny vodného pro rok 2008 provozovatelem vodovodu "Hodslavice - Straník" s platností od dle předloženého návrhu. 2448/19/2008 Doplnění Zásad pro zřizování vyhrazených parkovacích míst na území města Nového Jičína nové znění Zásad pro zřizování vyhrazených parkovacích míst na území města Nového Jičína dle předloženého návrhu, 2. svěřuje v souladu s ust. 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, odboru obecního podnikání Městského úřadu Nový Jičín rozhodování o uzavírání nájemních smluv o nájmu částí stavby místních komunikací jako 4

5 vyhrazených parkovacích míst, a to za podmínek uvedených v Zásadách pro zřizování vyhrazených parkovacích míst na území města Nového Jičína, 3. schvaluje výši nájemného za nájem částí stavby místních komunikací jako vyhrazených parkovacích míst ve výši: a. 1,- Kč za jedno vyhrazené parkovací místo ročně v případech uvedených v článku III. odst. 3, 5 a 6 Zásad pro zřizování vyhrazených parkovacích míst na území města Nového Jičína, b ,- Kč za jedno vyhrazené parkovací místo ročně v prostoru Městské památkové rezervace ohraničeném vnější stranou ulic Gen. Hlaďo, Tyršova, Štefánikova a Sokolovská, s výjimkou prvního roku trvání nájmu, kdy je roční výše nájemného za první rok trvání nájmu navýšeno o skutečné náklady na zřízení dopravního značení, přesahující 300,- Kč, c ,- Kč za jedno vyhrazené parkovací místo ročně ve všech ostatních částech města s výjimkou prvního roku trvání nájmu, kdy je roční výše nájemného za první rok trvání nájmu navýšeno o skutečné náklady na zřízení dopravního značení, přesahující 300,- Kč, 4. schvaluje znění vzoru nájemní smlouvy o nájmu části stavby místní komunikace jako vyhrazeného parkovacího místa dle předloženého návrhu. 2449/19/2008 Schválení úpravy ceny tepla pro rok rozhodla o neuplatnění práva pronajímatele na zvýšení nájemného za pronájem tepelného hospodářství v majetku města pro rok 2008 o obecnou míru inflace za podmínky, že provozovatel tepelného hospodářství společnost Dalkia Česká republika, a. s. rovněž nenavýší v roce 2008 fixní část ceny tepla o obecnou inflaci, 2. schvaluje s účinností od cenu tepelné energie vytvořenou v souladu s cenovým rozhodnutím ERÚ č. 5/2007 a Smlouvou o spolupráci při provozování pronajímaného zařízení ve vlastnictví Města Nový Jičín ze dne takto: - ve složené sazbě je nová průměrná cena tepla ve výši 472,60 Kč/GJ bez DPH (var. 308,10 Kč/GJ + fix ,80 Kč/MW/měs.), tj. 515,10 Kč/GJ včetně DPH a je vztažena na referenční množství GJ, - v jednoduché sazbě je nová cena tepla ve výši 472,60 Kč/GJ bez DPH, tj. 515,10 Kč včetně DPH. 2450/19/2008 Prevence kriminality Zastupitelstvu města Nový Jičín schválit: a. zapojení Města Nový Jičín do Programu prevence kriminality na období , b. Program prevence kriminality Města Nový Jičín na rok 2008, 2. schvaluje a. statut Komise prevence kriminality Města Nový Jičín, b. jednací řád Komise prevence kriminality Města Nový Jičín, c. manažera Komise prevence kriminality Města Nový Jičín paní L. Galiovou, d. složení Komise prevence kriminality Města Nový Jičín. 2451/19/2008 Bytové záležitosti (dle materiálu OSV) 5

6 podnájem v bytu č. 18 na ulici Trlicova 10 paní M. Hodurové na dobu určitou 1 roku, podnájemník: Ch. Toth, 2. neschvaluje a. přidělení bytu nízkého standardu panu L. Kačovi, b. přidělení bytu nízkého standardu paní E. Samkové, c. přidělení bytu nízkého standardu paní R. Medňanské, d. přidělení dvou bytů nízkého standardu paní B. Pechové a otci M. Pechovi, 3. neschvaluje a. mimořádné přidělení bytu paní T. Girgové a panu R. Kačovi s dětmi, b. mimořádné přidělení bytu paní M. Girgové s rodinou, c. mimořádné přidělení bytu paní A. Girgové a V. Girgovi, d. mimořádné přidělení bytu panu J. Winklerovi, 4. a. neschvaluje přednostní přidělení bytu paní D. Pohořelské, b. schvaluje přednostní přidělení bytu o velikosti 1+1 v domech s pečovatelskou službou manželům Pohořelským, s následným přenecháním stávajícího bytu dceři D. Pohořelské, 5. schvaluje přidělení bytu paní L. Paszekové a zařazuje její žádost do bytového pořadníku ve velikostní skupině na pořadí č /19/2008 Bytové záležitosti (dle materiálu BPM) a. ZM schválit prodej b.j. č. 1095/1, o velikosti 1 + 1, v domě Komenského 71, Nový Jičín panu P. Lacinovi, za cenu ,- Kč a náhradníky v pořadí a za ceny uvedené v "Zápise ze zasedání komise pro otevírání obálek s nabídkami a vyhodnocení nabídek ve věci nabídkového řízení na prodej bytové jednotky ze dne ", b. ZM schválit změnu kupujícího b.j. č. 1862/11 v domě Dlouhá 50, Nový Jičín z pana J. Musiala na paní K. Besedovou, za cenu ,- Kč z důvodu úmrtí původního kupujícího před podáním návrhu na vklad vlastnického práva k předmětu převodu. 2453/19/2008 Majetkoprávní problematika 1. odkládá rozhodnutí ve věci zveřejnění záměru prodeje pozemku parcela č. 594/20 (ostatní plocha, neplodná půda o výměře 4132 m2) v k.ú. Nový Jičín Horní Předměstí, majetkoprávní záměr č. 2107, 2. souhlasí se zveřejněním těchto majetkoprávních záměrů č.: a Prodej části pozemku parcela č. 195/2 (zahrada), části pozemku parcela č. 540/2 (trvalý travní porost) a části pozemku parcela č. 195/1 (trvalý travní porost) v k.ú. Nový Jičín - Dolní Předměstí; b Nájem nebytových prostor v domě Karla Čapka 15, Nový Jičín (přízemí - občerstvení, bistro o celkové výměře 38,62 m2) a části pozemku parcela č. 345/2 v k.ú. Nový Jičín Dolní předměstí (výměra 126,4 m2); c Prodej části pozemku parcela č. 1513/1 (ostatní plocha, silnice - dle GP nově vzniklé pozemky parcela č.1513/17 o výměře 142 m2, parcela č. 1513/18 o výměře 32 m2 a díl označený písmenem c o výměře 18 m2) vše v k.ú. Libhošť; d Prodej části pozemku parcela č. 129 (ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 54 m2) a části pozemku parcela č. 137/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 15 m2) v k.ú. Žilina u Nového Jičína, 6

7 3. schvaluje konkretizaci těchto majetkoprávních záměrů č.: a Výpůjčka nebytových prostor v domě Sokolovská 9, Nový Jičín (přízemí o celkové výměře 41,17 m2) pro Technické služby města Nový Jičín, jako dispečink MHD, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců; b Nájem části nebytových prostor ve vestibulu objektu krytého bazénu na ul. Novosady 914/10 v Novém Jičíně (prostory dřívější sázkové kanceláře a šatny o výměře cca 85 m2) pro společnost VYNAB cz s.r.o., se sídlem Nový Jičín Beskydská 135, za účelem vybudování vzorkové prodejny nábytku, na dobu určitou do , nájemné Kč 700,00/m2/rok a s podmínkou, že úpravy předmětu nájmu provede nájemce svým jménem a na svůj náklad; c Nájem nebytových prostor v domě Masarykovo nám. 2/3 Nový Jičín (přízemí o celkové výměře 117,17 m2) pro společnost ZUZY CZ s.r.o., se sídlem Nový Jičín Masarykovo nám. 2/3, účel: prodejna stříbra, bílého zlata a bižuterie, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců, nájemné: dle stávající nájemní smlouvy; d Nájem pozemku parcela č. st (zastavěná plocha a nádvoří o výměře 49 m2) a části pozemku parcela č. 246/1 (ostatní plocha, jiná plocha o výměře 55 m2), vše v k.ú. Nový Jičín - Dolní Předměstí pro M. Štěpánka, za účelem umístění mobilního prodejního stánku, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, nájemné: Kč ,00/předmět nájmu/rok; e Nájem nebytových prostor v domě Gen. Hlaďo 20, Nový Jičín (přízemí o celkové výměře 11,50 m2 přístupné pouze přes nemovitost ve vlastnictví žadatele) pro společnost Dytron s.r.o., se sídlem Nový Jičín Na Valech 411/1, jako sklady a prodejnu, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců, nájemné Kč 300,00/m2/rok. současně souhlasí s přenecháním shora uvedeného předmětu nájmu do podnájmu třetím osobám za podmínek dle Zásad, 4. schvaluje rozšíření stávající smlouvy o nájmu uzavřené dne s ZO Pod Svincem, základní organizace ČSZ v Novém Jičíně, jako nájemcem, o pozemek parcela č. 481/2 (ostatní plocha, jiná plocha o výměře 1202 m2) v k.ú. Nový Jičín - Horní Předměstí, nové nájemné činí celkem Kč 626,00/předmět nájmu/rok, doba nájmu do , majetkoprávní záměr č. 1177, 5. schvaluje prodloužení stávajících nájmů nebytových prostor v domech ve vlastnictví města Nový Jičín, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců a nájemným dle Zásad (platné nájemní smlouvy) u těchto nebytových prostor: a (1333) Nájem nebytových prostor v domě Divadelní 8, Nový Jičín (II. patro kanceláře a příslušenství o celkové výměře 361,9 m2) pro Pozemkový fond ČR, se sídlem Praha 3 Husinecká 1024/11a; b (1333) Nájem nebytových prostor v domě Divadelní 8, Nový Jičín (II. patro kanceláře a příslušenství o celkové výměře 41,7 m2) pro Českomoravskou mysliveckou jednotu Okresní myslivecký spolek Nový Jičín, 6. schvaluje ukončení nájmů a podnájmů nemovitého majetku města u těchto majetkoprávních záměrů č.: a Ukončení podnájmu nebytových prostor v administrativní budově č.p. 834 na ul. Přemyslovců 4 v Novém Jičíně na pozemku parcela č. 271/1 v k.ú. Nový Jičín - Dolní Předměstí (místnost č. 63 o výměře 31,44 m2 ve II. patře budovy) dohodou k s podnájemcem Vysokou školou podnikání, a.s., se sídlem Ostrava - Slezská Ostrava Michálkovická 1810/181; b Ukončení nájmu nebytových prostor v domě Karla Čapka 15, Nový Jičín (přízemí - občerstvení, bistro o celkové výměře 38,62 m2) a části pozemku parcela č. 345/2 v k.ú. Nový Jičín Dolní předměstí (výměra 126,4 m2) dohodou k s nájemcem J. Honců, 7. bere na vědomí odvolání společnosti CLEUS NOVA, s.r.o., se sídlem Šenov u Nového Jičína Dukelská 215 7

8 k rozhodnutí ze dne ve věci stanovení nájemného za nájem částí pozemků parcela č.478/2 (ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha), parcela č. 478/3 (ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha) v k.ú. Nový Jičín - Dolní Předměstí a dále pozemků parcela č. 646/35 (ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha) a parcela č.641/55 (ostatní plocha, ostatní komunikace) v k.ú. Nový Jičín - Horní Předměstí o celkové výměře 2779 m2 a je připravena v této věci dále jednat za podmínky, že žadatel předloží návrhy svých podnikatelských aktivit na území města Nový Jičín, majetkoprávní záměr č. 1676, 8. vyslovuje předběžný souhlas s úhradou technického zhodnocení nebytových prostor v domě Masarykovo nám. 8, Nový Jičín (cukrárna SAURO), v předpokládané výši do Kč ,00, spočívajícího zejména v rekonstrukci elektroinstalace a rozšíření počtu míst k sezení za podmínky, že po realizaci stavebních úprav bude upravena výše nájemného na Kč 1.600,00/m2/rok. Při splnění těchto podmínek souhlasí se změnou doby nájmu na dobu určitou 5-ti let, majetkoprávní záměr č. 357, 9. doporučuje ZM schválit prodej části pozemku parcela č. 901/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace) v k.ú. Žilina u Nového Jičína (dle GP nově vzniklý pozemek parcela č. 901/5 o výměře 62 m2) pro M. Březovského, za kupní cenu dle ZP, majetkoprávní záměr č. 1589, 10. doporučuje ZM schválit prodej části pozemku parcela č. 195/1 (trvalý travní porost o výměře 12 m2) a části pozemku parcela č. 221/3 (ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 1 m2), vše v k.ú. Nový Jičín - Dolní Předměstí pro T. Doležela, za kupní cenu dle ZP tj. Kč 2.850,00/předmět prodeje, majetkoprávní záměr č. 2058, 1 ZM schválit prodej části pozemku parcela č. 142/1 (ostatní plocha, jiná plocha o výměře 1 m2) v k.ú. Žilina u Nového Jičína pro J. a J. Paukovy, za dohodnutou kupní cenu Kč 500,00/m2, majetkoprávní záměr č. 2070, 12. doporučuje ZM schválit prodej části pozemku parcela č. 637/13 (ostatní plocha,ostatní komunikace - dle GP nově vzniklý pozemek parcela č. 637/14 o výměře 22 m2) a prodej pozemku parcela č. 637/12 (zahrada o výměře 290 m2), vše v k.ú. Nový Jičín - Horní Předměstí do podílového vlastnictví (dle podílu na domě) pro V. a M. Willertovy, T. Willerta, M. a J. Horníkovy, A. Gomolovou, J. a J. Reichovy, JUDr. A. a J. Hendrychovy, a dále M. Zengolovou, za kupní cenu dle Zásad tj. Kč 100,--/m2, majetkoprávní záměr č B, 13. doporučuje ZM schválit realizaci směny pozemků parcela č. 1606/34 (ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 696 m2), parcela č. 1606/16 (ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 111 m2), parcela č. 1606/57 (ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 5 m2), parcela č. 1606/5 (ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 67 m2), parcela č. 1599/8 (ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 768 m2), parcela č. 1599/10 (ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 359 m2), parcela č. 1599/2 (ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 1436 m2), parcela č. 1600/1 (trvalý travní porost o výměře 6381 m2), parcela č. 1600/2 (trvalý travní porost o výměře 5288 m2), parcela č. 1593/1 (orná půda o výměře 3101 m2), parcela č. 1593/2 (ostatní plocha, jiná plocha o výměře 1009 m2), parcela č. 1593/3 (ostatní plocha, jiná plocha o výměře 1046 m2), parcela č. 1467/15 (zastavěná plocha a nádvoří o výměře 145 m2), vše v k.ú. Žilina u Nového Jičína, které jsou ve vlastnictví města za nově vzniklý pozemek parcela č. 1493/104 (orná půda o výměře 6986 m2) v k.ú. Žilina u Nového Jičína, který je ve vlastnictví VFU Brno, se sídlem Brno Královo Pole Palackého třída 1946/1, a to bez doplatku rozdílů cen, majetkoprávní záměry č a V 332, 14. doporučuje ZM schválit bezúplatné převody (darování) nemovitého majetku města do vlastnictví třetích osob u těchto majetkoprávních záměrů č.: a A Převod pozemku parcela č. 637/13 (ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 157 m2) v k.ú. Nový Jičín - Horní Předměstí pro Tělovýchovnou jednotu Nový Jičín, o.s., se sídlem Nový Jičín Msgr. Šrámka 19; 8

9 b Převod části pozemku parcela č. 672/7 (ostatní plocha, ostatní komunikace) a pozemku parcela č. st.110/5 (zastavěná plocha a nádvoří) dle GP nově vzniklý pozemek parcela č. st.110/5 o nové výměře 21 m2 v k.ú. Nový Jičín Horní Předměstí pro Moravskoslezský kraj, se sídlem Ostrava 28.října 2771/117, 15. doporučuje ZM schválit bezúplatné převody (darování) nemovitého majetku třetích osob do vlastnictví města u těchto majetkoprávních záměrů č.: a. V 376 Převod pozemku parcela č. 616/2 (ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 281 m2) v k.ú. Žilina u Nového Jičína od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Praha 2Rašínovo nábřeží 390/42; b. V 378 Převod pozemku parcela č (ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 413 m2) v k.ú. Žilina u Nového Jičína od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Praha 2Rašínovo nábřeží 390/42; c. V 380 Převod pozemku parcela č. 431/24 (orná půda o výměře 1078 m2) v k.ú. Nový Jičín Dolní Předměstí od Pozemkového fondu ČR, se sídlem Praha 3 Husinecká 11a, 16. doporučuje ZM schválit výkup části pozemku parcela č. 649/3 (zahrada o výměře 149 m2) v k.ú. Nový Jičín Horní Předměstí od MUDr. K. Hrňové, a to pouze v rozsahu záboru pozemku pod komunikacemi a chodníky, majetkoprávní záměr č. V 375, 17. doporučuje ZM schválit výkup části pozemku parcela č. 387/1 (orná půda o výměře cca 30 m2) v k.ú. Libhošť (pozemek pod komunikací) od M. a M. Tihelkových, majetkoprávní záměr č. V /19/2008 Různé 1. odvolává v souladu s 102 odst. 2 písm. h) zákona 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na vlastní žádost z komise pro výchovu, vzdělávání a volný čas paní Mgr. H. Juchelkovou, 2. odvolává v souladu s 102 odst. 2 písm. h) zákona 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na návrh ČSSD ze sportovní komise a grantového výboru pro okruh 3. Sportovní činnost v Novém Jičíně pana J. Udvarose, 3. jmenuje v souladu s 102 odst. 2 písm. h) zákona 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, členem sportovní komise a grantového výboru pro okruh 3. Sportovní činnost v Novém Jičíně pana Ing. M. Janigu. (0)/19/2008 Představení ředitele územního pracoviště HZS se představil ředitel územního pracoviště Hasičského záchranného sboru plk. Ing. Tomáš Klos. Ing. Vladimír Bárta místostarosta města Mgr. Ivan Týle starosta města Za správnost: Mgr. Tomáš Vindiš tajemník MěÚ 9

U S N E S E N Í z 1. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 25.11.2010

U S N E S E N Í z 1. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 25.11.2010 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N Příloha č. 1 zápisu z jednání 1. schůze U S N E S E N Í z 1. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 25.11.2010 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl

Více

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N. U S N E S E N Í z 61. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 04.05.2010

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N. U S N E S E N Í z 61. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 04.05.2010 Příloha č. 1 zápisu z jednání 61. schůze M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 61. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 04.05.2010 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl

Více

U S N E S E N Í z 4. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 16. 1. 2007

U S N E S E N Í z 4. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 16. 1. 2007 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 4. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 16. 1. 2007 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ 2061/4/2007 Zpráva o bezpečnostní situaci na území města

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 09.11.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Příloha č. 3 zápisu z jednání 56. schůze RM

Příloha č. 3 zápisu z jednání 56. schůze RM M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N Příloha č. 3 zápisu z jednání 56. schůze U S N E S E N Í z 56. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 19.01.2010 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ 3162/56/2010 Přijetí

Více

U S N E S E N Í. 5. Informace o provedení posledního rozpočtového opatření v roce 2014 (tisk Z/33)

U S N E S E N Í. 5. Informace o provedení posledního rozpočtového opatření v roce 2014 (tisk Z/33) 1 U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 31. března 2015 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o činnosti

Více

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í R 1031/01-09

U S N E S E N Í R 1031/01-09 U S N E S E N Í z 50. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 13. ledna 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015. U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. června 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

P ř e h l e d u s n e s e n í. z 1. zasedání Zastupitelstva města Nymburk, které se konalo dne 10. 3. 2014 v Malém sále Obecního domu v Nymburce

P ř e h l e d u s n e s e n í. z 1. zasedání Zastupitelstva města Nymburk, které se konalo dne 10. 3. 2014 v Malém sále Obecního domu v Nymburce P ř e h l e d u s n e s e n í z 1. zasedání Zastupitelstva města Nymburk, které se konalo dne 10. 3. 2014 v Malém sále Obecního domu v Nymburce v z a l o n a v ě d o m í v souladu s ustanovením 84 odst.

Více

U S N E S E N Í. 7. Nakládání s majetkem města prodej bytu 3+1 na ul. Sv. Čecha 1205/3 (tisk Z/172)

U S N E S E N Í. 7. Nakládání s majetkem města prodej bytu 3+1 na ul. Sv. Čecha 1205/3 (tisk Z/172) 1 U S N E S E N Í z 21. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 18. června 2013 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o činnosti

Více

Usnesení. přísp. 2007

Usnesení. přísp. 2007 Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 29.10.2007 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 21 členů

Více

U S N E S E N Í z 68. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 09.11.2010

U S N E S E N Í z 68. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 09.11.2010 Příloha č. 1 zápisu z jednání 68. schůze M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 68. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 09.11.2010 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl

Více

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení č. 370/2011 - Určení ověřovatelů zápisu schvaluje ověřovatelem

Více

Příloha č. 1 zápisu z jednání 58. schůze RM

Příloha č. 1 zápisu z jednání 58. schůze RM M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N Příloha č. 1 zápisu z jednání 58. schůze U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 23.02.2010 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ 3189/58/2010 Vyhodnocení

Více

Usnesení. přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli

Usnesení. přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli 1097. Zastupitelstvo města schvaluje další postup ve věci investičního

Více

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 136/11/15 Rada obce Doubrava program 11. schůze Rady obce Doubrava konané dne 10. 06. 2015 1. Zahájení a procesní záležitosti 2. Představení

Více

z 31. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 30. září 2014

z 31. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 30. září 2014 z 31. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 30. září 2014 1) Volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise Zastupitelstvo města Rumburka projednalo a zvolilo: a) zvolit ověřovatele zápisu ve

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec. Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí

MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec. Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 10/2010 Část I. Obecná ustanovení 1) Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014 číslo 1/001/14 k návrhu na schválení programu 1. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 1. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu jednání číslo 2/001/14 k návrhu na schválení

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 56. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. ledna 2002 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty na MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20. 3. Kontrola

Více

U S N E S E N Í. 70. schůze Rady města Stříbra konané dne 8. září 2010 od 14.07 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 70. schůze Rady města Stříbra konané dne 8. září 2010 od 14.07 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 70. schůze Rady města Stříbra konané dne 8. září 2010 od 14.07 hodin I. BERE NA VĚDOMÍ: Rada města Stříbra: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním: Splněno:

Více

Usnesení z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 26. 6. 2008

Usnesení z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 26. 6. 2008 M ě s t o Š e n o v okres Ostrava - město ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N. U S N E S E N Í z 14. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 20.11.2008

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N. U S N E S E N Í z 14. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 20.11.2008 Příloha č. 4 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 14. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 20.11.2008 VARIANTA URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem

Více

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N. U S N E S E N Í z 32. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 25.4.2012

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N. U S N E S E N Í z 32. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 25.4.2012 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N Příloha č. 1 zápisu z jednání 32. schůze U S N E S E N Í z 32. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 25.4.2012 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl

Více

Usnesení č. 3/05/15 Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce ze zasedání 9 12. Hlasování o usnesení: PRO 14 PROTI 0 ZDRŽEL 0

Usnesení č. 3/05/15 Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce ze zasedání 9 12. Hlasování o usnesení: PRO 14 PROTI 0 ZDRŽEL 0 Výpis usnesení - ZÁPIS č. 05 o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Hrušky konaného dne 2. 6. 2015 v 17.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Hrušky Starostka obce, Bc. Jana Filipovičová (dále jen

Více

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015 Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015 41/3/15. ZMě bere na vědomí znění zápisu z 2. zasedání ZMě. 42/3/15. ZMě schvaluje program 3. zasedání ZMě takto: Program:

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013. U S N E S E N Í ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané dne 27. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení zastupitelstva

Více

Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015

Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015 Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015 223/19/15 Rada obce Doubrava program 19. schůze Rady obce Doubrava konané dne 12. 10. 2015 1. Zahájení a procení záležitosti 2.

Více

U S N E S E N Í z 27. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 8. 7. 2008 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ

U S N E S E N Í z 27. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 8. 7. 2008 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 27. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 8. 7. 2008 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ 2614/27/2008 Finanční problematika: 1) změna závazných ukazatelů

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

U S N E S E N Í z 10. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 2.5.2011

U S N E S E N Í z 10. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 2.5.2011 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N Příloha č. 1 zápisu z jednání 10. schůze U S N E S E N Í z 10. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 2.5.2011 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl

Více

U S N E S E N Í z 13. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 28. 8. 2007

U S N E S E N Í z 13. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 28. 8. 2007 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 13. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 28. 8. 2007 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ 2279/13/2007 Zpráva o činnosti MP Nový Jičín za II. čtvrtletí

Více

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 I. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. program dnešního jednání v upraveném znění 2. aby rozprava probíhala ke každému bodu

Více

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N. U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 18.9.2008

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N. U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 18.9.2008 Příloha č. 4 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 18.9.2008 VARIANTA URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem

Více

U S N E S E N Í z 48. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 29.09.2009 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ

U S N E S E N Í z 48. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 29.09.2009 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 48. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 29.09.2009 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ 3022/48/2009 Finanční problematika: 1) změna závazných ukazatelů

Více

ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010

ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010 ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010 1. Schválení programu Usnesení č. 78/2010 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 7. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

USNESENÍ. z 64. schůze Rady města Hranic, dne 14. 1. 2014

USNESENÍ. z 64. schůze Rady města Hranic, dne 14. 1. 2014 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 64. schůze Rady města Hranic, dne 14. 1. 2014 Usnesení 2081/2014 - RM 64 ze dne 14. 1. 2014 Kontrola plnění usnesení 1. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 14.1. 2014 bez

Více

Usnesení. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ

Usnesení. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 22. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 20.07.2015 od 15:30 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 7 členů rady

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 20. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. prosince 2003 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty města, Městský úřad Kojetín, Masarykovo

Více

Usnesení z 6. jednání Zastupitelstva města Dubí, které se konalo dne 16. 9. 2015 od 16:30 hodin v obřadní síni Městského úřadu v Dubí

Usnesení z 6. jednání Zastupitelstva města Dubí, které se konalo dne 16. 9. 2015 od 16:30 hodin v obřadní síni Městského úřadu v Dubí Usnesení z 6. jednání Zastupitelstva města Dubí, které se konalo dne 16. 9. 2015 od 16:30 hodin v obřadní síni Městského úřadu v Dubí Složení komise 143/6/2015 1. zvolilo: tuto pracovní komisi: Volební

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 1015 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemků stpč. 3368 o výměře 6m 2 a ppč. 219/3 o výměře 369 m 2 v katastrálním území a obci Česká Třebová, v textu dle návrhu. Náklady

Více

Usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 18.12.2014

Usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 18.12.2014 Usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 18.12.2014 176/6/14. ZMě bere na vědomí znění zápisu z 1. ustavujícího zasedání ZMě konaného dne 6.11.2014. 177/6/14. ZMě schvaluje

Více

U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 10. 7. 2007 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ

U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 10. 7. 2007 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 10. 7. 2007 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ 2261/12/2007 Finanční problematika: 1) změna závazných ukazatelů

Více

USNESENÍ z 25. zasedání Zastupitelstva MČ Praha Dolní Měcholupy konaného dne 9. 2. 2009

USNESENÍ z 25. zasedání Zastupitelstva MČ Praha Dolní Měcholupy konaného dne 9. 2. 2009 1) Bezpečnostní situace Zastupitelstvo MČ Praha Dolní Měcholupy - informaci strážníka městské policie o bezpečnostní situaci v městské části Praha - Dolní Měcholupy za měsíc leden 2009 2) Prodej pozemků

Více

uzavírán dodatek k NS vždy na 1 rok, III. Usnesení č. 1373/2012

uzavírán dodatek k NS vždy na 1 rok, III. Usnesení č. 1373/2012 z 85. schůze Rady města Rumburk, konané dne 18. října 2012 1. Schválení programu Usnesení č. 1368/2012 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 85. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

b) postoupení pohledávky váznoucí na bytu č. 16, Na Valech 200, Rumburk 1, ve výši 1.411,- Kč za cenu min. 1.411,-Kč,

b) postoupení pohledávky váznoucí na bytu č. 16, Na Valech 200, Rumburk 1, ve výši 1.411,- Kč za cenu min. 1.411,-Kč, z 15. schůze Rady města Rumburk, konané dne 9. dubna 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 215/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 15. schůze rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

U S N E S E N Í. 6. Provedení posledního rozpočtového opatření roku 2013 č. 21/2013 (tisk Z/207)

U S N E S E N Í. 6. Provedení posledního rozpočtového opatření roku 2013 č. 21/2013 (tisk Z/207) 1 U S N E S E N Í z 24. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 28. ledna 2014 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 4. Zpráva o činnosti

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 16.09.2015.

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 16.09.2015. U S N E S E N Í z 23. schůze Rady města Kojetína, konané dne 14. října 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Informace o přijatých usneseních. ze 17. schůze Rady města Rumburk, konané dne 30. dubna 2015

Informace o přijatých usneseních. ze 17. schůze Rady města Rumburk, konané dne 30. dubna 2015 ze 17. schůze Rady města Rumburk, konané dne 30. dubna 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 245/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 17. schůze rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o uzavření kupní smlouvy na základě smlouvy o uzavření budoucí smlouvy

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

USNESENÍ z 23. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 19. 12. 2012 (č. usnesení 630/2012-651/2012)

USNESENÍ z 23. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 19. 12. 2012 (č. usnesení 630/2012-651/2012) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 23. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 19. 12. 2012 (č. usnesení 630/2012-651/2012) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 Zastupitelstvo města Slatiňany Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 45/4/2015/ZMS schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

U S N E S E N Í. 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 25.1.2010 U S N E S E N Í 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 76/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12. 2007 240/2007 9. ZM V bere na vě d o m í zápis a usnesení z jednání Finančního

Více

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014)

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města.

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města. USNESENÍ 30. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 7. září 2010 usnesením č. 30/804/2010 program 30. zasedání zastupitelstva města včetně doplnění programu o body Rozdělení objektu čp. 48 v

Více

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N. U S N E S E N Í z 38. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 27.6.2012

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N. U S N E S E N Í z 38. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 27.6.2012 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N Příloha č. 1 zápisu z jednání 38. schůze U S N E S E N Í z 38. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 27.6.2012 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl

Více

Město Králíky Zápis z jednání č. 15 rady města konané 17.04.2013

Město Králíky Zápis z jednání č. 15 rady města konané 17.04.2013 Město Králíky Zápis z jednání č. 15 rady města konané 17.04.2013 Přítomni členové rady města: Omluven: Za městský úřad: Jana Ponocná, Mgr. Vlastimil Kubíček, Ing. Ladislav Tóth, Bc. Jan Mlynář Antonín

Více

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy.

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy. Město Jeseník Usnesení přijatá na 15. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 21.6.2012 v 15:00 hodin ve velkém sále budovy IPOS, na ul. K. Čapka 1147 v Jeseníku 614. Zastupitelstvo města bere

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09 U S N E S E N Í z 64. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 21. října 2009 ve 14:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

U S N E S E N Í. 2. Zápis ze zasedání Rady města Němčice nad Hanou č. 53/2010-2014 a č. 54/2010-2014 Tisk 1041/2010-2014/RM

U S N E S E N Í. 2. Zápis ze zasedání Rady města Němčice nad Hanou č. 53/2010-2014 a č. 54/2010-2014 Tisk 1041/2010-2014/RM U S N E S E N Í z 55. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se uskutečnilo v pondělí 11. 8. 2014 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení,

Více

U snesení z 24. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 09. 2014 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ čp.

U snesení z 24. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 09. 2014 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ čp. U snesení z 24. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 09. 2014 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ čp. 139 1. Organizační záležitosti 24/1.1 Program 24. zasedání

Více

Zastupitelstvo města Chropyně s c h v a l u j e program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 12.

Zastupitelstvo města Chropyně s c h v a l u j e program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 12. Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 12. zasedání dne 17. prosince 2008 Z M 1 / 1 2 / 2 0 0 8 u r č u j e hlasováním jako zapisovatele 12. zasedání paní Janu Bajgarovou

Více

ZM bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení 6. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín ze dne 19.9.2011.

ZM bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení 6. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín ze dne 19.9.2011. Příloha č. 3 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 7. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 20.10.2011 VARIANTA URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem

Více

USNESENÍ z 21. jednání rady města, konaného dne 10. 12. 2014

USNESENÍ z 21. jednání rady města, konaného dne 10. 12. 2014 USNESENÍ z 21. jednání rady města, konaného dne 10. 12. 2014 Usnesení č. 269/14/21 RM schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy se stávající nájemnicí bytu č. 6, ul. Moskevská 115, na dobu určitou do 31.

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007

USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007 USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007 RM schvaluje: 1. Předložený Závěrečný účet Města Tišnova za rok 2006 a doporučuje ZM ke schválení. 2. Předložený výkaz hospodaření ZŠ nám. 28.

Více

U S N E S E N Í. 3. Zpráva o činnosti Rady města Kojetína (ústně)

U S N E S E N Í. 3. Zpráva o činnosti Rady města Kojetína (ústně) 1 U S N E S E N Í z 22. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 17. září 2013 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o činnosti

Více

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N. U S N E S E N Í z 59. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 30.03.2010

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N. U S N E S E N Í z 59. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 30.03.2010 Příloha č. 1 zápisu z jednání 59. schůze M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 59. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 30.03.2010 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl

Více

29. VÝPIS Z USNESENÍ

29. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 29. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.10.2007 876/2007 29. RM V ruší Vnitřní předpis MěÚ č. 20/2004 Směrnice pro čerpání finančních prostředků

Více

148. VÝPIS Z USNESENÍ

148. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 148. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané 23.09.2014 R/635/2014-148. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1. uk ončuje 1.1. platnost usnesení č.

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 24. července 2007 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 35. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 14. září 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín USNESENÍ z 16. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 14. prosince 2004 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín,

Více

Usnesení č. 8/2011 z 8. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 14. prosince 2011

Usnesení č. 8/2011 z 8. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 14. prosince 2011 Zastupitelstvo města Slatiňany Usnesení č. 8/2011 z 8. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 14. prosince 2011 106/8/2011/ZMS schválilo program 8. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění

Více

Město Kravaře. usn. čís. 28. 204/2014 28.212/2014. Ing. Andreas Hahn starosta

Město Kravaře. usn. čís. 28. 204/2014 28.212/2014. Ing. Andreas Hahn starosta Město Kravaře U s n e s e n í z 28. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 6.8.2014 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře. usn. čís. 28. 204/2014 28.212/2014 Ing. Andreas

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

U S N E S E N Í. z 11. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 25. 3. 2008 405/11/08 442/11/08

U S N E S E N Í. z 11. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 25. 3. 2008 405/11/08 442/11/08 Statutární město Ostrava Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz U S N E S E N Í z 11. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 25. 3. 2008 405/11/08 442/11/08 Ing.

Více

ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA.

ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA. Město Nový Jičín SMĚRNICE č. 2/2004 ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA. Hospodaření s majetkem města spadá do samostatné působnosti města a je upraveno zejména v 38

Více

2.1 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci Zateplení tělocvičny ZŠ J. Vohradského

2.1 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci Zateplení tělocvičny ZŠ J. Vohradského Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 03.11.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 03.11.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 03.11.2014 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Mgr. Karel Střeleček Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 79. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 14.11.2005 U S N E S E N Í 79. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 79/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

Usnesení z 15. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 22. 9. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení z 15. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 22. 9. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení z 15. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 22. 9. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 399/15/2015 schvaluje program schůze takto: 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti

Více

U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice

U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice Usnesení č. 136 165 Usnesení č. 136/07 Zastupitelstvo města Hranice schvaluje

Více

Usnesení č. 25/2014 z jednání Zastupitelstva města Opočna konaného dne 17.2.2014 v 19,00 hodin v Kodymově národním domě v Opočně

Usnesení č. 25/2014 z jednání Zastupitelstva města Opočna konaného dne 17.2.2014 v 19,00 hodin v Kodymově národním domě v Opočně Usnesení č. 25/2014 z jednání Zastupitelstva města Opočna konaného dne 17.2.2014 v 19,00 hodin v Kodymově národním domě v Opočně Zastupitelstvo města Opočna na svém jednání č. 25/2014: 1. Jmenuje zapisovatelkou

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/29/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N. U S N E S E N Í z 19. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 9.7.2009

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N. U S N E S E N Í z 19. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 9.7.2009 Příloha č. 4 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 19. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 9.7.2009 VARIANTA URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N. U S N E S E N Í z 66. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 31.08.2010

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N. U S N E S E N Í z 66. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 31.08.2010 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N Příloha č. 1 zápisu z jednání 66. schůze U S N E S E N Í z 66. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 31.08.2010 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl

Více

21. VÝPIS Z USNESENÍ

21. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 21. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 21.01.2010 664/2010 21. ZM V vydává v souladu s ustanovením 96 zákona č. 128/2000

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

U S N E S E N Í. 53. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 53. zasedání Rady MČ Brno Židenice - 1 - Příloha k zápisu 53. zasedání Rady MČ Brno Židenice konaného dne 2.3.2009 U S N E S E N Í 53. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 53/2009 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

Usnesení 27. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 29. 9. 2010

Usnesení 27. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 29. 9. 2010 Strana 1 z 5 Usnesení 27. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 29. 9. 2010 Přítomni: dle presenční listiny Omluveni: MUDr. Alice Dudová Návrhová komise: Ing. Alois Zajíček PRO: 12 Mandátová komise:

Více