SOCIÁLNÍ SLUŢBY ROSTĚJOV, příspěvková organizace. Pod Kosířem 27 Prostějov

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SOCIÁLNÍ SLUŢBY ROSTĚJOV, příspěvková organizace. Pod Kosířem 27 Prostějov"

Transkript

1 SOCIÁLNÍ SLUŢBY ROSTĚJOV, příspěvková organizace Pod Kosířem 27 Prostějov Výroční zpráva o činnosti za rok

2 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI Název: Sociální sluţby Prostějov, příspěvková organizace Sídlo: Prostějov. Pod Kosířem 27, psč Zřizovatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc, psč Předmět a účel činnosti: Základním předmětem činnosti organizace je poskytování sociálních sluţeb vymezených v 35,40 a 46 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách. Organizace zajišťuje provoz Pečovatelské sluţby a Denního stacionáře pro osoby s mentálním postiţením. Poskytované sociální sluţby jsou určeny starým a zdravotně postiţeným občanům a občanům s mentálním postiţením. Ředitelka: Mail: PhDr. Miluše Kmoščáková Zástupce ředitelky: Ivo Horák Mail: Webové stránky: 2

3 II. PEČOVATELSKÁ SLUŽBA 1) Podmínky, prostředí a vybavení pečovatelské služby Posláním pečovatelské sluţby je pomáhat seniorům i zdravotně postiţeným občanům, jejichţ stav vyţaduje pomoc jiné osoby, zabezpečit základní ţivotní potřeby, podporovat jejich samostatnost a vyuţívat zachované schopnosti a současně respektovat jejich přání co nejdéle setrvat v jejich domácím prostředí. Sídlo pečovatelské sluţby se nachází na Bezručovo nám. č. 9 v Prostějově, v objektu, který je majetkem Olomouckého kraje. Zde se nachází kanceláře vedoucí pečovatelské sluţby a sociální pracovnice, šatna pro personál, sociální zázemí pro personál, a zasedací místnost. Suterén budovy je vyuţíván jako technické zázemí ( mycí dílna, příruční sklad). V budově se rovněţ nachází středisko osobní hygieny pro výkon ambulantních sluţeb koupelna, místnost pro pedikúru, WC pro uţivatele sluţby. První parto objektu má v zápůjčce Středisko sociální prevence. Stav budovy je dobrý, na následující období je v plánu investiční akce výměny oken. Provozní doba pečovatelské sluţby: pondělí aţ pátek 6:00 14:30 hod v případě potřeby i odpolední směny a sluţby o víkendech a svátcích 3

4 Ambulantní sluţby zajišťujeme ve střediscích osobní hygieny, která se nachází na adrese: - Bezručovo náměstí 9, Prostějov - Brněnská 40, Prostějov ( objekt v majetku města Prostějov) - Příkopy 620, Němčice nad Hanou ( objekt v majetku města Němčice nad Hanou ) Region: Sluţbu jsme poskytujeme v regionu města Prostějova včetně přilehlých obcí Mostkovice a Ţešov a v regionu města Němčice nad Hanou. Sluţby nejsme schopni zajistit: osobám s diagnózou akutního infekčního onemocnění osobám s poruchou chování s agresivními projevy nebo projevy sexuální deviace, ohroţujícím zaměstnance poskytovatele osobám ţádajícím o sluţbu, která není součástí nabídky pečovatelské sluţby při plné kapacitě zařízení Nabídka sluţeb: pomoc při zvládání běţných úkonů péče o vlastní osobu pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu pomoc při zajištění stravy pomoc při zajištění chodu domácnosti zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Dále nabízíme fakultativní sluţby: pedikúru ve středisku osobní hygieny i v domácnosti přepravu uţivatelů jednoduché ošetřovatelské úkony, holení, úprava vlasů a dohled u uţivatelů v domácím prostředí rehabilitační program masáţ šíje, zad, rukou, nohou, hýţdí, celkovou masáţ, medovou masáţ, rašelinový zábal, nově našim uţivatelům nabízíme pomocí Dornovy metody srovnání jednotlivých obratlů, nohou, pánve, kostrče a celého těla telefonování sluţebním telefonem na pracovišti PS 4

5 Cílové skupiny uţivatelů: Pečovatelská sluţba je určena dospělým osobám, které mají sníţenou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postiţení, dosáhly důchodového věku nebo jsou plně invalidní a jejichţ situace vyţaduje pomoc jiné fyzické osoby za účelem zajištění potřebné pomoci, která jim umoţní setrvat v jejich přirozeném prostředí. Dále rodinám, ve kterých se narodily současně 3 nebo více dětí a jejichţ situace vyţaduje pomoc jiné osoby. Okruh osob, kterým jsou pečovatelské sluţby poskytovány: osobám s chronickým onemocněním osobám s kombinovaným postiţením osobám s mentálním postiţením osobám s tělesným postiţením osobám se sluchovým postiţením osobám se zdravotním postiţením osobám se zrakovým postiţením rodinám s dítětem/dětmi a seniorům. Věková struktura cílové skupiny: Mladí dospělí (19-26 let) Dospělí (27-64 let) Mladší senioři (65 80 let) Starší senioři (nad 80 let) Cíle poskytovaných sluţeb: Cílem poskytování pečovatelské sluţby je pomoc a podpora při udrţování kvality ţivota uţivatelů v jejich přirozeném prostředí, zajistit uspokojení psychických, sociálních a fyzických potřeb osobám závislým na pomoci druhé osoby Podporovat samostatnost a zachované schopnosti uţivatelů Podporovat zachování vztahové sítě uţivatele, zprostředkovávat kontakty se společenským prostředím Zvyšovat kvalitu a rozsah sluţeb u stávajících uţivatelů, doplňkové fakultativní sluţby poskytovat zejména klientům vyuţívajícím základní sluţby Sniţovat kapacitu zařízení (do roku 2013 sníţit kapacitu zařízení na 650 uţivatelů) Prohlubovat týmovou spolupráci všech pracovníků Podporovat zvyšování kvalifikace pracovníků Postupně prosazovat změny v myšlení a chování pracovníků Pečovatelská sluţba je poskytována vţdy na základě písemné smlouvy uzavřené mezi uţivatelem a naší organizací poskytovatelem. Při prvním kontaktu na pracovišti Pečovatelské sluţby (nebo po telefonu) obdrţí zájemce o sluţbu, případně jeho rodinný příslušník, informace o druhu a rozsahu poskytovaných sluţeb včetně platných cen, podmínky pro poskytnutí sociální péče, podmínky bezplatné péče. Jednání probíhá se zájemcem o sluţbu, zákonný zástupce je jen přítomen. Informace o sluţbě zájemcům poskytujeme s ohledem na jejich dorozumívací schopnosti. 5

6 Na poţádání navštíví sociální pracovnice ţadatele o sluţbu v jeho domácnosti. Zde v rozhovoru zjišťuje potřeby zájemce, jeho poţadavky a osobní cíle a současně poskytuje všechny informace potřebné pro jeho rozhodnutí. Konečný osobní cíl definuje dohodnuté sluţby, které jsou uvedeny v Individuálním plánu poskytování sluţeb. Následně je sepsána Smlouva o poskytování pečovatelské sluţby. Při poskytování pečovatelské sluţby usilujeme o vytváření podmínek, v nichţ uţivatelé sluţeb mohou naplňovat svá práva. Základem kvality prováděné sluţby je profesionalita a odbornost pracovníků, průběţné prohlubování znalostí při soustavném vzdělávání, jejich ohleduplný, laskavý a vstřícný postoj. Ke kaţdému uţivateli přistupujeme s ohledem na jeho osobnost a jeho individuální potřeby. Našim záměrem je podporovat samostatnost a zachované schopnosti uţivatelů. Dále podporovat zachování vztahové sítě uţivatele, zprostředkovávat kontakty se společenským prostředím. Zvyšovat kvalitu a rozsah sluţeb u stávajících uţivatelů, doplňkové fakultativní sluţby poskytovat zejména klientům vyuţívajícím základní sluţby. K zajištění terénních sluţeb organizace vyuţívá vozový park, který tvoří: Kategorie vozidla Značka vozidla SPZ Rok výroby Osobní combi SUZUKI WAGON PVI Skříňový ŠKODA FABIA 1M Uţitkový nákladní VW TRANSPORTÉR 2M Osobní ŠKODA FABIA 3M dodávkový VW CADDY 3M dodávkový VE CADDY 4M V současné době je stav vozového parku uspokojivý. Uţitkový nákladní vůz Renault express, který byl od listopadu 2009 nezpůsobilý k provozu, byl nahrazen novým vozidlem VW CADDY. V závěru roku 2010 se v souladu s Koncepcí rozvoje organizace do roku 2012, priority vytváření dobrých pracovních podmínek a vhodného prostředí pro zaměstnance, uskutečnila oprava sociálního zázemí pro zaměstnance ( oprava propadajících se podlah, oprava WC, obkladů, odpadů a vybudování kuchyňského koutku k ohřátí stravy a nápojů pro zaměstnance PS). Zapojením do procesu Komunitního plánování sociálních sluţeb v městě Prostějov v průběhu celého roku 2010 se organizace aktivně podílela na utváření funkční sítě poskytovatelů sociálních sluţeb v regionu města Prostějova, ředitelka organizace PhDr. Miluše Kmoščáková je členkou řídící skupiny KPSS a vedoucí pracovní skupiny seniorů. 6

7 2.) Počty uživatelů kapacita 695 stav k celkem uţivatelů 814 z toho muţi 247 ţeny 567 v průběhu roku přibylo 128 ubylo 134 Počet uživatelů, kterým byla v roce 2010 poskytnuta PS bezplatně účastníci odboje 15 péče o děti - trojčata 0 Rozdělení uživatelů podle výše příspěvku na péči celkem 140 I. stupeň 84 II. stupeň 33 III. stupeň 14 IV. stupeň 9 Rozdělení uživatelů podle místa bydliště Město Prostějov 574 Město Němčice nad Hanou 94 Mostkovice 15 Ţešov 5 7

8 Počet uživatelů v Domech s pečovatelskou službou DPS Brněnská 11 DPS Fanderlíkova 4 DPS Finská 9 DPS Hacarova 3 DPS Mostkovice 5 DPS Němčice nad Hanou 11 DPS Polišenského 18 DPS Polská 0 DPS Kostelecká 5 Počty uživatelů podle prováděných úkonů Základní činnosti: Pomoc a podpora při podávání jídla a pití 11 Pomoc při oblékání a svlékání 6 Pomoc při přesunu na lůţko nebo vozík 4 Pomoc při úkonech osobní hygieny 55 Pomoc při základní péči o vlasy a nehty 50 Pomoc při pouţití WC 3 Dovoz nebo donáška oběda 231 Příprava a podání jídla a pití 21 Běţný úklid a údrţba domácnosti 65 Pomoc při zajištění velkého úklidu 78 Běţný nákup a pochůzky 49 Velký nákup 5 Praní a ţehlení loţního prádla 4 8

9 Praní a ţehlení osobního prádla 4 Doprovázení dospělých 37 Fakultativní činnosti: Doprava vozidly poskytovatele 29 Pedikúra 504 Masáţ šíje a zad 40 Celková masáţ 5 Masáţ nohou 2 Masáţ rukou 3 Masáţ zad a hýţdí 3 Medová masáţ 3 Rašelinový zábal 7 Vodová 10 Holení 5 Dohled 28 Počty provedených úkonů Střediska osobní hygieny Bezručovo náměstí: koupání 54 pedikúra 702 Brněnská: koupání 119 pedikúra 783 masáţe 181 rašelinový zábal 3 9

10 Němčice nad Hanou: pedikúra 204 Počty provedených úkonů domácnost pedikúra 591 masáţe 14 Ostatní úkony rozvoz obědů sociální šetření

11 II. DENNÍ STACIONÁŘ 1) Podmínky, prostředí a vybavení denního stacionáře Posláním denního stacionáře je umoţnit lidem s mentálním postiţením začlenit se do běţného ţivota ve společnosti, udrţovat citové a sociální vazby k rodině, setrvat v původním domácím prostředí a prostřednictvím poskytovaných sluţeb v příjemných podmínkách a přátelské atmosféře podporovat jejich způsob ţivota tak, aby se co nejvíce přiblíţil ţivotu běţných občanů. Denní stacionář pro osoby s mentálním postiţením sídlí na ulici Pod Kosířem 27. Nachází se v přízemí a částečně v 1. patře objektu v klidné obytné části města. Budova byla postavena počátkem 20. století, stav budovy je dobrý. V roce 2010 byla v rámci realizované akce KÚ OK provedena výměna oken celé budovy Pod Kosířem 27, Prostějov. Na další období je plánovaná oprava fasády objektu a oprava oplocení předzahrádky objektu. Uţivatelé sluţeb denního stacionáře mají k dispozici několik místností. Při vstupu do stacionáře se nachází šatna, kde si uţivatelé ukládají své osobní věci a převlékají se. Kuchyňka s plným vybavením (elektrický sporák s troubou, kuchyňská linka a veškeré kuchyňské vybavení včetně elektrického šlehače) se kaţdý týden vyuţívá k rozvíjení a upevňování sebeobsluţných návyků (vaření a pečení jednoduchých jídel, sebeobsluha, mytí nádobí). K provádění pracovně-výchovné činnosti a k rozvoji motorických, psychických a sociálních dovedností uţivatelů slouţí prostorná učebna. Tato místnost je vybavena didaktickými pomůckami a společenskými hrami. Odpočinková místnost slouţí uţivatelům k relaxaci a zábavě. Součástí pokoje je sedací souprava, televize s DVD a videem, knihovna, CD přehrávač a klávesy.k zajištění osobní hygieny slouţí sprchový kout a WC.V 1. patře budovy se nachází kancelář vedoucí denního stacionáře a sociální pracovnice. K objektu náleţí okrasná zahrádka s lavičkami, která slouţí uţivatelům k pracovní terapii, pohybovým aktivitám a relaxaci. Cíle poskytovaných sluţeb: Zajistit ambulantní pobyt 16-ti uţivatelům v době pracovních dnů Udrţet a rozvíjet psychosociální schopnosti a dovednosti uţivatelů Podporovat dosaţení co nejvyšší míry soběstačnosti uţivatele při zachování jeho přirozených vztahových sítí Zprostředkovávat kontakty se společenským prostředím a umoţnit uţivatelům zůstat součástí původního společenství Prohlubovat týmovou spolupráci všech pracovníků Podporovat zvyšování kvalifikace pracovníků Postupně prosazovat změny v myšlení a chování pracovníků Nabídka sluţeb: V denním stacionáři poskytujeme našim uţivatelům tyto základní sluţby: pomoc při zvládání běţných úkonů péče o vlastní osobu pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy 11

12 výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti zprostředkování kontaktu se společenským prostředím sociálně terapeutické činnosti pomoc při uplatňování práv a zájmů Dále nabízíme fakultativní sluţby: dopravu vozidly poskytovatele poznávací výlety jednodenní pobytové zájezdy vícedenní Cílová skupina uţivatelů: Denní stacionář poskytuje ambulantní sluţby osobám starším 19 let, které mají sníţenou soběstačnost z důvodu mentálního postiţení, jejichţ situace vyţaduje pravidelnou pomoc jiné osoby, které jsou závislé na pomoci jiné fyzické osoby alespoň ve stupni I. Věková struktura cílové skupiny: Mladí dospělí (19-26 let) Dospělí (27-64 let) Kapacita: 16 klientů Sluţby nejsme schopni zajistit: osobám s diagnózou akutního infekčního onemocnění osobám s těţkým stupněm tělesného postiţení osobám s těţkými smyslovými vadami zraku a sluchu osobám s poruchou chování s agresivními projevy ohroţujícím sebe nebo okolí, jejichţ chování by narušovalo kolektivní souţití osobám ţádajícím o sluţbu, která není součástí nabídky sluţeb denního stacionáře Provozní doba: Pondělí aţ pátek: hod 12

13 2.) Počet uživatelů: Kapacita: 16 Stav k Z toho muţi 7 Z toho ţeny 9 Struktura uţivatelů podle stupně závislosti: Stupeň I. 2 Stupeň II. 7 Stupeň III. 7 Stupeň IV. 0 celkem 16 13

14 3.) Výčet základních činností (úkonů) poskytnutých v Denním stacionáři: Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek 291 Pomoc při přesunu na vozík 155 Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru 677 Pomoc a podpora při podávání jídla a pití 1951 Pomoc při úkonech osobní hygieny 65 Pomoc při pouţití WC 65 Pracovně výchovná činnost 1951 Nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností 1951 Vytvoření podmínek pro zajišťování přiměřeného vzdělávání 1951 Pomoc při aktivitách podporujících sociální začleňování osob 1951 Činnosti vedoucí k rozvoji nebo udrţení schopností podporujících sociální začleňování 1951 Pomoc při komunikaci vedoucí k uplatnění práv a zájmů ) Aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 14

15 LEDEN Návštěva bowlingového centra na Újezdě soutěţ druţstev Návštěva divadelního představení v Duze Čert a Káča Návštěva kina Metra shlédnutí fotosoutěţe dětí Historie Prostějova mladýma očima, Shlédnutí filmového představení Harry Potter a princ dvojí krve ÚNOR Návštěva solné jeskyně odpočinkový a ozdravný program Návštěva bowlingového centra na Újezdě soutěţ druţstev Návštěva divadelního představení v Duze Dlouhý, Široký a Bystrozraký Výroba obrázků: encaustica technika: voskové pastelky + ţehlička BŘEZEN Návštěva hvězdárny přednáška Hvězdy zimní oblohy Malování kraslic, účast na akci pořádané dětskou knihovnou: navlékání co nejdelšího ocasu z malovaných vajec Návštěva knihovny zapůjčení knih Příprava na natáčení filmu Dnes se vdávám na MENTAL POWER PRAGUE FILM FESTIVAL seznámení uţivatelů se scénářem, zajištění rekvizit DUBEN Nácvik pásma na festival Písničkou ke slunci tanec a zpěv Natáčení filmu na MPPFF Malování na sklo Malování na kameny Výlet do Prahy Účast na koncertu Chceme ţít s vámi Ukázka výcviku policejních psů na Hloučeli Ukázka práce integrovaného záchranného systému hasičský sbor KVĚTEN Návštěva bowlingového centra na Újezdě soutěţ druţstev Slavnostní promítání filmu Dnes se vdávám v prostorách stacionáře Ukázka pletení košíků z papíru, nácvik Návštěva divadelního představení v Duze: Ferda mravenec a brouk Pytlík Nácvik tanců a zpěvu na hudební festival v Plumlově Výlet do aquaparku v Olomouci koupání, plavání 15

16 ČERVEN Čtyřdenní výlet do Prahy za účelem prezentace filmu Dnes se vdávám na Mezinárodním filmovém festivalu: ocenění získala uţivatelka Michaela Fialová za nejlepší ţenský herecký výkon ve vedlejší roli Nácvik na Mezinárodní hudební festival zpěv a tance Výlet do Olomouce na výstaviště Flora: Dny zdravotně postiţených Den policie na náměstí T. G. Masaryka ukázky výcviku psů, sluţební hipologie, zákrok zásahové jednotky Účast a vystoupení uţivatelů na mezinárodním hudebním festivalu v Plumlově Návštěva letiště v Prostějově prohlídka vojenské techniky, ukázky výcviku ČERVENEC Návštěva aquaparku a minigolfu v Prostějově Týdenní ozdravný pobyt v Černovicích u Pelhřimova turistika, koupání, návštěva hradu Kámen, Chýnovských jeskyní, města Pelhřimova - muzeum kuriozit, muzeum strašidel, rozhledna, Kamenice nad Lipou zámek a zámecká zahrada, ústav sociální péče v Černovicích SRPEN Prázdninový provoz, bez aktivit mimo zařízení ZÁŘÍ Výroba prostírání, stříhání a nalepování čajových sáčků na výkres, zatavení Výlet do Olomouce, návštěva okrasné zahrady Horizont 16

17 Výroba motýlků z drátků a slupovacích barev Návštěva divadelního představení v Duze O krejčím Jírovi a kouzelné jehle Turistický výlet do Zdětína opékání špekáčků Návštěva areálu ve Vrahovicích ukázka výcviku policejních psů Výroba obrázků encaustica ŘÍJEN Den otevřených dveří ukázka výrobků uţivatelů DS, moţnost prohlídky prostor, odborné konzultace Výlet do Olomouce na výstavu květin podzimní Flora Účast na Ukončení léta v ZOO na Svatém kopečku u Olomouce vystoupení klientů: Alexandrovci Prezentace výrobků ve fakultní nemocnici Olomouc Výroba kalendářů na rok 2011, dolepování fotografií uţivatelů, lepení předtištěných dnů a měsíců, zdobení Nácvik písní a tanců na vánoční vystoupení v informačním centru v Prostějově Účast na Sportovních hrách v Němčicích nad Hanou Filmové představení v kině Metro Avatar Návštěva divadelního představení v Duze: Pohádky pod Řípem LISTOPAD Nácvik na vánoční vystoupení v Informačním centru zpěv a tance Návštěva divadelního představení v Duze Honza a čert Účast na Hanáckém plesu v Nezamyslicích PROSINEC _ Prezentace výrobků a veřejné vystoupení uţivatelů v Informačním centru Prostějov 17

18 _ Příprava na natáčení filmu Alenka v říši divů na MENTAL POWER PRAGUE FILM FESTIVAL seznámení uţivatelů se scénářem, zajištění rekvizit Uzavření stacionáře, výměna oken PRAVIDELNÉ TÝDENNÍ AKTIVITY Návštěvy rehabilitačního bazénu cvičení, plavání Návštěvy keramické dílny tvorba výrobků Tělesná a relaxační cvičení vizomotorická cvičení, cvičení na rehabilitačních míčích, zdravotní cviky, hudebně pohybové hry Výtvarné a pracovně výchovné činnosti tvorba výrobků z papíru, látek, vlny, přírodnin, stříhání, lepení, malování vodovými a temperovými barvami, křídami, tuší, práce s plastelínou Pracovní činnosti pravidelná údrţba zahrady, odklízení sněhu, běţné úklidy kuchyňky, údrţba pokojových květin Krouţek pečení a studené kuchyně Vzdělávací činnosti společné čtení z knih, poznávání dopravních symbolů a značek, vzdělávací hry, vědomostní kvízy, zpěv, psaní textů, rozpoznávání hodnoty peněz, nákupy dle poţadavků uţivatelů Vycházky s uţivateli V souladu s Koncepcí rozvoje organizace do roku 2012 navázali pracovníci organizace spolupráci s organizací SPOLU Olomouc za účelem integrace vybraných uţivatelů do běţné populace. Doposud se nepodařilo ţádného z uţivatelů sluţby začlenit do zaměstnání a to zejména z důvodu absence vhodných pracovních míst pro osoby se zdravotním postiţením v Prostějově. Organizace se zapojením do procesu Komunitního plánování sociálních sluţeb v městě Prostějov v průběhu celého roku 2010 aktivně podílela na utváření funkční sítě poskytovatelů sociálních sluţeb v regionu města Prostějova, ředitelka organizace PhDr. Miluše Kmoščáková je členkou řídící skupiny KPSS, sociální pracovnice Eva Hynštová, Dis. je členkou pracovní skupiny pro osoby se zdravotním postiţením. IV. EKONOMICKÉ UKAZATELE: 1.) Splnění závazných ukazatelů Pro rok 2010 byl pro naši organizaci schválen: Rozpočet v celkové výši s neinvestičním příspěvkem celkem v členění na: neinvestiční příspěvek na provoz neinvestiční příspěvek na odpisy ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 18

19 schválen investiční příspěvek Byly stanoveny tyto závazné ukazatele limit mzdových prostředků neinvestiční příspěvky zřízených PO(odpisy) odvody příspěvkové organizace ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč hospodářský výsledek - vyrovnaný nebo zlepšený Závazný ukazatel neinvestiční příspěvky zřízených PO(odpisy) byly upraveny na základě navýšení hodnoty majetku a to z částky na částku ,00 Kč ,00 Kč Závazný ukazatel odvody příspěvkové organizace byl navýšen na základě příspěvku na odpisy a to z částky na částku ,00 Kč ,00 Kč Závazný ukazatel hospodářský výsledek vyrovnaný rozpočet celkem skutečnost k , dle Výkazu zisku a ztrát je hospodářský výsledek zlepšený ve výši ,86 Kč 2.) Užití účelových prostředků ÚZ S tímto účelovým znakem byly naší organizaci poskytnuty finanční prostředky rozhodnutím Rady Olomouckého kraje prostředky na úhradu neinvestičních příspěvků ve výši: ,00 Kč UZ Příspěvek na odpisy - s tímto účelovým znakem byly naší organizaci poskytnuty finanční prostředky na úhradu odpisů ve výši: ,00 Kč UZ S tímto účelovým znakem byly naší organizaci poskytnuty finanční prostředky rozhodnutím MPSV na rok 2010 ve výši: ,00 Kč 19

20 3.) Významné investiční a údržbové akce hrazené z rozpočtu organizace, případně z jiného zdroje Investiční akce v roce 2010: V roce 2010 byl v naší organizaci uskutečněny tato investiční akce: nákup nového dodávkového vozidla VW CADDY pro potřeby Pečovatelské sluţby Údrţbové akce v roce 2010: V průběhu roku 2010 byly prováděny běţné opravy a udrţování na budovách a také na sluţebních vozidlech naší organizace. Z oprav na budovách stojí za zmínku: dokončení výměny oken na budově v ulici Pod Kosířem 27 prostory Denního stacionáře 4.) Rozpis nákladů a výnosů Celkové náklady za rok ,47 Kč Celkové výnosy za rok ,33 Kč Hospodářský výsledek ,86 Kč Rozpis nákladů Účet 501 Spotřeba materiálu ,79 Kč Účet 502 Spotřeba energie ,57 Kč Účet 511 Opravy a udrţování ,00 Kč Účet 512 Cestovné ,00 Kč Účet 513 Náklady na reprezentaci 3 508,00 Kč Účet 518 Ostatní sluţby ,07 Kč Účet 521 Mzdové prostředky ,00 Kč Účet 524 Zákonné sociální pojištění ,00 Kč 20

21 Účet 527 Zákonné sociální náklady ,60 Kč Účet 528 Ostatní sociální náklady ,00 Kč Účet 531 Daň silniční ,00 Kč Účet 538 Ostatní daně a poplatky 2 450,00 Kč Účet 549 Jiné ostatní náklady ,00 Kč Účet 551 Odpisy dlouhodobého majetku ,00 Kč Účet 569 Ostatní finanční náklady ,44 Kč Celkem náklady k ,47 Kč Rozpis výnosů Účet 602 Trţby z prodeje sluţeb ,00 Kč Účet 603 Výnosy z pronájmu ,00 Kč Účet 646 Výnosy z prodeje DHM kromě pozemků 5 000,00 Kč Účet 648 Zúčtování fondů ,00 Kč Účet 649 Jiné ostatní výnosy ,90 Kč Účet 662 Úroky 318,43 Kč Účet 671 Výnosy z nároků na prostředky státního rozpočtu (MPSV) ,00 Kč Účet 672 Výnosy z nároků na prostředky rozpočtu územních samosprávných celků - Krajský úřad OK ,00 Kč Účet 674 Výnosy z ostatních nároků (obce) ,00 Kč Celkem výnosy k ,33 Kč Finanční fondy Druh fondu Stav fondů k Stav fondů k Fond odměn ,00 Kč ,00 Kč Fond kulturních a sociálních potřeb ,30 Kč ,90 Kč Fond rezervní ,83 Kč ,64 Kč Fond reprodukce majetku 692,10 Kč ,30 Kč ,23 Kč ,84 Kč 21

22 V. PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ 1.) Organizační struktura organizace Ředitelka Ředitelství - Ekonom - Účetní - Uklizečka Pečovatelská sluţba Vedoucí PS Sociální pracovnice Denní stacionář Vedoucí DS Pracovnice přímé péče Pracovnice přímé péče Organizace Sociální sluţby Prostějov, p.o. měla k celkem 29 zaměstnanců: Pečovatelská služba: Pracovnice přímé péče pečovatelka 20 zaměstnanců pl.tř Denní stacionář: pedagogický pracovník 1 zaměstnanec pl.tř. 8. Pracovnice přímé péče 2 zaměstnanci pl. tř. 4. Ředitelství: Ředitelka 1 zaměstnanec pl. tř. 13. Ekonom 1 zaměstnanec pl. tř. 9. Účetní 1 zaměstnanec pl.tř. 9. Uklizečka 1 zaměstnanec pl.tř. 2 Sociální pracovnice 2 zaměstnanci pl. tř. 9, 10 22

23 Průměrný hrubý měsíční plat zaměstnanců organizace Sociální sluţby, p.o. činil v roce ,- Kč 2.) Vzdělávání zaměstnanců. Vzdělávání zaměstnanců Sociálních sluţeb proběhlo v souladu s plánem vzdělávání vypracovaným pro rok Školení v oblasti BOZP a PO Školení řidičů referentských vozidel Zákon o sociálních sluţbách Problematika aktivizace v sociálních sluţbách Pečovatelská sluţba v praxi Konflikty v pracovním týmu v prostředí soc. sluţeb Individuální plánování průběhu sociální sluţby Zvládání stresu a stresové zátěţe Prevence syndromu vyhoření Psychosociální dovednosti: Prevence ohroţení syndromem vyhoření Příprava na inspekci sociálních sluţeb Manipulace a konstruktivní sebeobrana Hodnotící a motivační pohovory s pracovníky Náročné situace v praxi vedoucího pracovníka Nastavení systému tvorby SQSS v organizaci Efektivní komunikace s klientem Ochrana práv uţivatelů sociálních sluţeb Úvod do problematiky restriktivních opatření všichni zaměstnanci, 1 den 17 zaměstnanců, 1 den 2 zaměstnanci, 1 den 1 zaměstnanec, 1 den 3 zaměstnanci, 1 den 2 zaměstnanci, 1 den 2 zaměstnanci, 1 den 4 zaměstnanci, 1 den 4 zaměstnanci, 1 den 4 zaměstnanci, 1 den 3 zaměstnanci, 1 den 4 zaměstnanci, 1 den 1 zaměstnanec, 1 den 2 zaměstnanci, 1 den 2 zaměstnanci, 1 den 6 zaměstnanců, 1 den 3 zaměstnanci, 1 den 1 zaměstnanec, 1 den 23

24 Specifika komunikace se seniory Úvod do problematiky prevence týrání a zneuţívání seniorů 3 zaměstnanci, 1 den 4 zaměstnanci, 1 den Prevence týrání a zneuţívání osob, kterým jsou poskytovány soc. sluţby 4 zaměstnanci, 1 den Veďte svůj tým efektivně Úvod do paliativní péče Uplatnění asertivity při jednání s klienty Specifika komunikace se seniory Jednání s problémovými klienty Etika v práci sociálního pracovníka Jak správně komunikovat v sociálních sluţbách Proutyho preterapie a její vyuţití při práci s klienty Obtíţná komunikace II. : Komunikace ve stresu a v krizových situacích Prevence syndromu vyhoření Alternativní a augmentativní komunikace Komunikace s nemocnými a osobami se zdravotním postiţením Zákon o sociálních sluţbách aktuality a praxe Jak zvládat stres při práci v soc. sluţbách Obtíţná komunikace IV.: specifickými uţivateli 1 zaměstnanec, 1 den 4 zaměstnanci, 1 den 4 zaměstnanci, 1 den 4 zaměstnanci, 1 den 4 zaměstnanci, 1 den 2 zaměstnanci, 1 den 4 zaměstnanci, 1 den 2 zaměstnanci, 1 den 3 zaměstnanci, 1 den 4 zaměstnanci, 1 den 2 zaměstnanci, 1 den 2 zaměstnanci, 1 den 2 zaměstnanci, 1 den 4 zaměstnanci, 1 den 2 zaměstnanci, 1 den Komunikace se Jak tvořivě řešit problém? Jak motivovat sebe i ostatní? Koučujte! 1 zaměstnanec, 1 den Syndrom vyhoření duševní hygiena 3 zaměstnanci, 1 den 24

25 V souladu s naplňováním priorit Koncepce rozvoje organizace do roku 2012 zvyšování kvality poskytované sluţby usiluje organizace o prohlubování odborné zdatnosti a profesionality všech pracovníků. Vytváří vhodné podmínky pro jejich průběţné a soustavné vzdělávání. Usiluje o prohloubení týmové spolupráce všech členů pracovního týmu a postupné prosazování změn v myšlení pracovníků. Při vzdělávání zaměstnanců se snaţíme vyuţívat vzdělávací aktivity realizovaných v rámci projektů financovaných Evropským sociálním fondem, v roce 2010 bylo touto formou realizováno 6 jednodenních školících aktivit. Rovněţ zajišťujeme podporu všech pracovníků v přímé péči formou týmové supervize, která probíhá v uzavřených skupinách v rozsahu 2 hodin za 6 týdnů. 3.) Hodnocení zaměstnanců. I v roce 2010 proběhlo pravidelné pracovní hodnocení všech zaměstnanců. Hodnocení zaměstnanců provádí vţdy nejbliţší nadřízený zaměstnance formou pohovoru a zápisu do formuláře. V tomto pohovoru se zaměstnanec vyjadřuje k činnosti organizace, navrhuje zlepšení, vznáší náměty na zlepšení, navrhuje svoje další vzdělávání, vyjadřuje se ke svojí perspektivě v organizaci. Výsledky hodnocení byly vyuţity zejména při stanovení osobního příplatku zaměstnancům, vytvoření plánu vzdělávání organizace, uskutečnění změn v organizaci práce, dovybavení pracoviště potřebnými pomůckami, zvýšení motivace a aktivity zaměstnanců. Všechny tyto aktivity slouţí k celkovému zvyšování kvality činnosti organizace. VI. ÚDAJE O KONTROLE 1.) Vnitřní kontrolní činnost V roce 2010 se v naší organizaci probíhala vnitřní kontrola dle Směrnice o finanční kontrole na všech jejich stupních. Příkazcem operace je ředitelka, správcem rozpočtu je ekonom organizace, dalším pracovníkem určeným k provádění kontroly je účetní organizace. V organizaci je oddělena funkce příkazce operace od pověření správce rozpočtu a hlavní účetní. Všem zaměstnancům byly vysvětleny principy a postupy při uskutečňování finanční kontroly. Domníváme se, ţe u naší organizace je vytvořeno příznivé prostředí k provádění finanční kontroly. Kontrola předběžná: Kontrolujeme Podklady Zkušenosti 25

26 Zda nejsou porušeny obecně závazné předpisy Zda plánovaná operace je v souladu s rozpočtem Kontrola průběžná: Kontrolujeme Následná kontrola: Kontrolujeme Zda byly dodrţeny podmínky při schválení Zda byla zachována rizika Zda jsou prováděny zápisy o prováděných operacích a jejich kontrolách Zda jsou operace správně promítnuty do výkazů Zda je dodrţen věrný obraz o stavu Zda je vše promítnuto do výkazů Zda byl dodrţen rozpočet a zda byly také dodrţeny záměry a cíle 2.) Audit dotace MPSV: Po ukončení hospodářského roku 2010 byl proveden audit hospodaření s dotací MPSV podpora soc. sluţeb s místní působností Olomoucký kraj. Audit provedla Auditorská společnost Finaudit s r.o. se sídlem v Olomouci, zapsaná v seznamu vedeném Komorou auditorů ČR s číslem osvědčení 154 a vedená u Rejstříkového soudu v Ostravě pod spis. značkou C Dle vyjádření nezávislého auditora údaje uvedené ve Vyúčtování dotace odpovídají údajům zachyceným v účetnictví a jsou v souladu se zákony i účetními předpisy platnými v České republice. V Prostějově dne PhDr. Miluše Kmoščáková, ředitelka 26

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba I. Základní informace Adresa: Středisko sociálních služeb Chlumec nad Cidlinou o.p.s. Palackého 310, 503 51, Chlumec nad Cidlinou Ředitel:Ing.Ladislav ŠIMEČEK Kontakty:

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře I. DENNÍ STACIONÁŘ 1. Vize Nebýt ve službě vidět Posláním denního stacionáře při Domově Dědina je formou celoročních ambulantních služeb poskytovat pomoc a podporu dospělým osobám s mentálním a kombinovaným

Více

Základní informace pro zájemce

Základní informace pro zájemce Základní informace pro zájemce Kontakt: Hejnická 538, Praha 9 - Střížkov Vedoucí koordinátor pečovatelské služby: Mgr. Vendula Starostová Tel: 286 019 667 starostova@ssspraha9.cz Koordinátorka pečovatelské

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb I. Základní informace Adresa: Středisko sociálních služeb Chlumec nad Cidlinou o.p.s. Palackého 310, 503 51, Chlumec nad Cidlinou Ředitel:Ing. Ladislav ŠIMEČEK Kontakty:

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 D u h a - centrum sociálních služeb Vikýřovice, příspěvková organizace IČ:75004089 zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddílu Pr vložce č.776. Výroční zpráva o činnosti

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

Veřejný závazek. Odlehčovací služba

Veřejný závazek. Odlehčovací služba Účinnost od: 23.7.2015 Strana / Počet stran: 1/5 Verze číslo: 4 Garant: Ryjáčková Romana Vedoucí služby Ověřovatel: Bc. Ludmila Lacinová Schvalovatel: Správce dokumentace Mgr. Eva Šulcová Představitel

Více

Dům s pečovatelskou službou

Dům s pečovatelskou službou Dům s pečovatelskou službou Zpráva o hospodaření za rok 2014 Základní údaje Dům s pečovatelskou službou Senior byl zřízen Městským zastupitelstvem Říčany k plnění svého sociálního programu jako samostatný

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Více

1. Poslání. 2. Cíle sociální služby

1. Poslání. 2. Cíle sociální služby 1. Poslání V denním stacionáři nabízíme lidem s mentálním, kombinovaným a jiným zdravotním postižením (lidé s psychickým onemocněním) ve věku od 16 do 64 let laskavé a klidné prostředí. Dále poskytujeme

Více

Příloha č. 1 Rozsah poskytování sociální služby. v Domově se zvláštním režimem Bílsko o. p. s.

Příloha č. 1 Rozsah poskytování sociální služby. v Domově se zvláštním režimem Bílsko o. p. s. Příloha č. 1 Rozsah poskytování sociální služby v Domově se zvláštním režimem Bílsko o. p. s. Rozsah poskytování sociální služby pro pana. Domov se zvláštním režimem Bílsko o. p. s. Poskytnutí ubytování

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákon... - znění dle 389/13 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2014

Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 D u h a - centrum sociálních služeb Vikýřovice, příspěvková organizace IČ:75004089 zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddílu Pr vložce č.776. Výroční zpráva o činnosti

Více

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory Určeno zájemcům o pobytovou sociální službu AMICA CENTRUM s.r.o, domov

Více

NABÍDKA ZÁKLADNÍCH A FAKULTATIVNÍCH ČINNOSTÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY GERIATRICKÉ CENTRUM TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ OD 1. 1. 2014

NABÍDKA ZÁKLADNÍCH A FAKULTATIVNÍCH ČINNOSTÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY GERIATRICKÉ CENTRUM TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ OD 1. 1. 2014 NABÍDKA ZÁKLADNÍCH A FAKULTATIVNÍCH ČINNOSTÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY GERIATRICKÉ CENTRUM TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ OD 1. 1. 2014 Základní činnosti pečovatelské služby POMOC PŘI ZVLÁDÁNÍ BĚŽNÝCH ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ

Více

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Nové Město nad Metují I.

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Nové Město nad Metují I. CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ Nové Město nad Metují I. KONTAKT Adresa: Domov Dědina Nádražní 709 517 73 Opočno Telefon: 493 814 563 Web: www.domov-dedina.cz Email: opocno@domov-dedina.cz VIZE Chci žít v místě, kde

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb.

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo INFORMACE PRO ZÁJEMCE Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB, Mikulášské náměstí 482/12, 669 02 Znojmo Centrum denních služeb je zařízení s denním

Více

Veřejný závazek Domova pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace

Veřejný závazek Domova pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace Veřejný závazek Domova pro seniory Kamenec, Domov pro seniory Kamenec, (dále jen Domov pro seniory Kamenec) je celodenní pobytové zařízení v blízkosti centra města Ostravy s dostupným dopravním spojením

Více

Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. Kochova 1185, Chomutov 430 12 IČO 27270955 tel. 474 332 816 mobil 606 156 714

Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. Kochova 1185, Chomutov 430 12 IČO 27270955 tel. 474 332 816 mobil 606 156 714 Směrnice č. 11 Název směrnice: Provozní řád Tento provozní řád je přílohou smlouvy o poskytování služby osobní asistence a je závazný jak pro klienty CP ZPS, tak pro zaměstnance Centra pomoci pro zdravotně

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011 Název organizace : Sociální služby městské části Praha 12, příspěvková organizace Sídlo organizace: Olbramovická 703/9, 142 00 Praha 4 IČ: 70882169 Statutární zástupce: PaedDr.

Více

Druhy sociálních služeb

Druhy sociálních služeb Druhy sociálních služeb V materiálu jsou souhrnně uvedeny jednotlivé druhy sociálních služeb podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách (tj. část třetí zákona 37 až 70). U každé sociální služby

Více

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 KONTAKT Nám. T. G. Masaryka 1, 261 01 Příbram 1 tel./fax: 318635 050,777 942 520 e-mail: info@charita-pribram.cz ŘEDITELKA

Více

Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace Sociální rehabilitace Koncept ucelené rehabilitace - součást konceptu ucelené rehabilitace - pojem ucelená rehabilitace - překlad anglického termínu comprehensive rehabilitation comprehensive - úplný,

Více

Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné. domova se zvláštním režimem

Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné. domova se zvláštním režimem Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné domova se zvláštním režimem Naše moderní zařízení je situováno vblízkosti centra Frýdku-Místku. Chůzí do deseti minut můžete dojít: k Basilice

Více

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská, Třebíč, 2. patro

Více

Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace

Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace Název organizace Sídlo organizace Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace Hrubá Voda 11, 783 61 Hlubočky Výroční zpráva za rok 2009 2 OBSAH strana I. Základní údaje o zpracovateli 3 II. Přehled

Více

Sociální služba denní stacionáře

Sociální služba denní stacionáře O nás Příspěvková organizace je zřízena obcí od 1. 1. 1993. Označení organizace Název: ŽIRAFA Integrované centrum Frýdek Místek, příspěvková organizace Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00847011

Více

1. Cíle sociální služby

1. Cíle sociální služby V denním stacionáři nabízíme lidem s mentálním a kombinovaným postižením ve věku od 16 do 64 let laskavé a klidné prostředí, podporu v seberealizaci a nezávislosti. Pomocí nácviku sociálních dovedností

Více

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44 ODLEHČOVACÍ SLUŽBY Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44 Údaje o poskytované sociální službě. 1. Název a místo zařízení nebo místo poskytování sociální služby. Název: Centrum sociálních služeb Tloskov Sídlo:

Více

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory 3.4.1 PRIORITA: Podpora seniorů - Prachatice 3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Prachaticích je zajištěna služba domovy pro seniory,

Více

Příloha ke Smlouvě o poskytování sociální sluţby. Vnitřní pravidla pro poskytování sociální sluţby - ODLEHČOVACÍCH SLUŢEB Aktualizace od 1. 5.

Příloha ke Smlouvě o poskytování sociální sluţby. Vnitřní pravidla pro poskytování sociální sluţby - ODLEHČOVACÍCH SLUŢEB Aktualizace od 1. 5. Příloha ke Smlouvě o poskytování sociální sluţby Vnitřní pravidla pro poskytování sociální sluţby - ODLEHČOVACÍCH SLUŢEB Aktualizace od 1. 5. 2015 Poslání odlehčovacích sluţeb Posláním odlehčovacích služeb

Více

Souhradní 1393, 751 31 Lipník nad Bečvou. Rozbory hospodaření. za rok 2013

Souhradní 1393, 751 31 Lipník nad Bečvou. Rozbory hospodaření. za rok 2013 Souhradní 1393, 751 31 Lipník nad Bečvou Rozbory hospodaření za rok 2013 V Lipníku nad Bečvou 11. února 2014 Hlavním účelem, k němuž je příspěvková organizace zřízena, jsou činnosti vykonávané ve prospěch

Více

Holení Stříhání nehtů Péče o dutinu nosní, ušní Polohování - vertikalizace - fyzioterapie Posazení na lůžku ( mimo podávání stravy ) 12,- 12,- Pomoc

Holení Stříhání nehtů Péče o dutinu nosní, ušní Polohování - vertikalizace - fyzioterapie Posazení na lůžku ( mimo podávání stravy ) 12,- 12,- Pomoc Centrum sociálních služeb města Letovice, příspěvková organizace J. Haška 1082/12, 679 61 Letovice, IČO 71 23 27 45, č.ú. 35 4327880247/0100 Sazebník fakultativních služeb pro uživatele sociální služby

Více

Výroční zpráva neziskové organizace za rok 2013

Výroční zpráva neziskové organizace za rok 2013 Název a sídlo účetní jednotky: Pečovatelská služba OASA Opava o.p.s. Sídlo Poštovní 239 IČ: 26839857 DIČ: CZ26839857 Datum vzniku: 1.1.2005 Registrace: v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného

Více

Výroční zpráva o činnosti Pečovatelské služby Dolní Rožínka za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti Pečovatelské služby Dolní Rožínka za rok 2012 1. Výroční zpráva o činnosti Pečovatelské služby Dolní Rožínka za rok 2012 1. Úvodní slovo V roce 2012 vláda pokračuje v úsporných opatřeních, která dopadají i na sociální služby. Díky členství v Asociaci

Více

Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče

Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Posláním sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče je poskytovat svým klientům

Více

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka O B Č A N S K É S D R U Ž E N Í Jasněnka, občanské sdružení IČO : 63729521 tel : 585 051 076 Jiráskova 772, Uničov 783 91 jasnenka-os@volny.cz www.jasnenka.cz Popis činností poskytované služby ve Stacionáři

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY MĚSTA PEČKY

VÝROČNÍ ZPRÁVA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY MĚSTA PEČKY VÝROČNÍ ZPRÁVA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY MĚSTA PEČKY ZA ROK 2008 Výroční zpráva za rok 2008 1. Kontakty: Název: Adresa: Pečovatelská služba města Pečky Chvalovická 1042, 289 11 Pečky IČ: 61883531 Právní forma:

Více

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zřizovatel: Právo na život IČ: 270 32 558 Zařízení: Domov Slunce, Francouzská 16, Brno, 602 00 Tel.: 545 213 641, 545 213 564 www.slunce.pravonazivot.cz CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB O NÁS

Více

I. Předmět smlouvy. II. Rozsah poskytování sociální služby. 1. Poskytovatel nabízí uživateli tyto základní činnosti při poskytování služby:

I. Předmět smlouvy. II. Rozsah poskytování sociální služby. 1. Poskytovatel nabízí uživateli tyto základní činnosti při poskytování služby: Smlouva o poskytování sociálních služeb (dále jen Smlouva ) dle ustanovení 44 a 91 zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění uzavřená níže uvedeného dne měsíce a roku mezi smluvními

Více

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory)

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Druh služby: domov pro seniory dle 49 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita: Místo: pobytová

Více

Plán činnosti 2015. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením

Plán činnosti 2015. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ, příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město Středisko denních služeb Závodní 1667, 735 06 Karviná-Nové Město, Denní centrum služeb pro osoby ve středním a

Více

Popis realizace sociální služby

Popis realizace sociální služby Popis realizace sociální služby Druh poskytované služby: Osobní asistence Název zařízení: Osobní asistence Novojičínsko Poslání osobní asistence Posláním Osobní asistence je individuálně pomáhat osobám

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zahrada DS Jenštejn 10.12.2012 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského

Více

PRŮVODCE SLUŽBOU. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením. www.socsluzbykarvina.cz

PRŮVODCE SLUŽBOU. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením. www.socsluzbykarvina.cz SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ, příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město Středisko denních služeb Závodní 1667, 735 06 Karviná-Nové Město, PRŮVODCE SLUŽBOU Denní centrum služeb pro osoby

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních

Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních č.

Více

VÝ R O Č N Í Z P R Á V A

VÝ R O Č N Í Z P R Á V A VÝ R O Č N Í Z P R Á V A 2009 Domov pro seniory Klimkovice, příspěvková organizace Jarmily Glazarové 245, 742 83 Klimkovece Tel: 556 420 741 Obsah: Historie 3 Poslání organizace 3 Cílová skupina 3 Cíle

Více

Výroční zpráva. Městské pečovatelské služby s denním stacionářem Louny. za rok 2009. Louny, únor 2010. Ing. Libuše Machillová.

Výroční zpráva. Městské pečovatelské služby s denním stacionářem Louny. za rok 2009. Louny, únor 2010. Ing. Libuše Machillová. Výroční zpráva Městské pečovatelské služby s denním stacionářem Louny za rok 9 Louny, únor 1 Ing. Libuše Machillová ředitelka 1 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název organizace: Sídlo organizace: zřizovatel: Městská

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PARDUBIC Denní stacionář Slunečnice. Provozní dispozice (řád)

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PARDUBIC Denní stacionář Slunečnice. Provozní dispozice (řád) SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PARDUBIC Denní stacionář Slunečnice A. Krause 1995, 530 02 Pardubice Provozní dispozice (řád) Denní stacionář Slunečnice Pardubice je od 1. 1. 2007 jednou z organizačních složek příspěvkové

Více

Telefon:... mobil. nepobírám

Telefon:... mobil. nepobírám ŽÁDOST O ZAVEDENÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Města Rokytnice v O.h. Horská 303,517 61 Rokytnice v O.h. Tel.: 491 616 996,491 616 997 IČ 00275301, DIČ: CZ 00275301 Žadatel: Jméno a příjmení:...titul:... Datum

Více

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce Seznamte se s výhodami státem registrované terénní sociální služby Společnosti Společně proti času o.p.s. Váš partner pro spokojené stáří ve Vašem domácím prostředí Společně s naší péči a pomocí při každodenních

Více

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A POMOCI CHRUDIM

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A POMOCI CHRUDIM CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A POMOCI CHRUDIM Adresa : Soukenická 158 537 01 Chrudim Telefon : 469 638 209 recepce (pondělí - pátek od 7,00 hodin do 15,30 hodin) Fax : 469 630 470 E-mail : centrum@socialni-sluzby.cz

Více

SAZEBNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 1. 3. 2012. Poskytnutí ubytování, které má znaky domácnosti, včetně praní a drobných oprav ložního prádla a ošacení, žehlení.

SAZEBNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 1. 3. 2012. Poskytnutí ubytování, které má znaky domácnosti, včetně praní a drobných oprav ložního prádla a ošacení, žehlení. SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ Chráněné bydlení V Aleji 434, 734 01 Karviná - Ráj ------------------------------------------------------------------------------------------------- SAZEBNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 1.

Více

I. Předmět smlouvy. II. Účel smlouvy

I. Předmět smlouvy. II. Účel smlouvy Smlouva o poskytování sociálních služeb (dále jen Smlouva ) dle ustanovení 48 a 91 zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění uzavřená níže uvedeného dne měsíce a roku mezi smluvními

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 Zařízení: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Registrovaná sociální sluţba: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, id.5509869

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 P E Č O V A T E L S K Á S L U Ž B A M Ě S TA JILEMNICE Jaroslava Havlíčka 328, 514 01 Jilemnice Telefon : 481 453 137 E- mail : pecovak@razdva.cz vedoucí : Danuše Šimková Výroční zpráva za rok 2014 Obsah

Více

službách ze dne 15. listopadu 2006,kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ČÁST PRVNÍ

službách ze dne 15. listopadu 2006,kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ČÁST PRVNÍ VYHLÁŠKA č 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ze dne 15. listopadu 2006,kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách DATUM AKTUALIZACE:

Více

Popis realizace poskytování pečovatelské služby účinný od 01.12.2013

Popis realizace poskytování pečovatelské služby účinný od 01.12.2013 DPS Žlutice, příspěvková organizace Pod Strání 467, 364 52 Žlutice Tel.: 353 393 269/725 958 988 e-mail: dpszlutice@seznam.cz IČ 70891079 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011 Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011 V průběhu roku 2011 došlo ke změnám v našem zařízení zejména ve druzích poskytovaných služeb. Z důvodu dlouhodobé

Více

Sazebník fakultativních služeb s platností od 1.1.2014

Sazebník fakultativních služeb s platností od 1.1.2014 Administrativa Centrin CZ s.r.o. Poskytovatel sociálních služeb Domov pro seniory Domov se zvláštním režimem IČ 27656535 č.ú. 434893379/0800 Sazebník fakultativních služeb s platností od 1.1.2014 Administrativní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY MĚSTA PEČKY ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY MĚSTA PEČKY ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY MĚSTA PEČKY ZA ROK 2013 Výroční zpráva za rok 2013 1. Základní informace Název: Adresa: Právní forma: Pečovatelská služba města Pečky Chvalovická 1042, 289 11 Pečky příspěvková

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče - asistenční služby

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče - asistenční služby Smlouva o poskytnutí služby sociální péče - asistenční služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan(paní)..., nar...., bydliště..., v textu této smlouvy dále jen "Klient" a 2) Charita

Více

Nabídka poskytovaných úkonů odlehčovací služby

Nabídka poskytovaných úkonů odlehčovací služby Nabídka poskytovaných úkonů odlehčovací služby Tato nabídka je pouze rámcová, s každým uživatelem bude jednáno dle jeho individuálních potřeb, kterým bude přizpůsoben druh a četnost poskytování jednotlivých

Více

Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516

Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516 Název organizace : Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516 Zpracoval Zpracovala: tým: Ing.

Více

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem)

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Druh služby: domov se zvláštním režimem dle 50 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita:

Více

Nabídka poskytovaných úkonů pečovatelské služby

Nabídka poskytovaných úkonů pečovatelské služby Nabídka poskytovaných úkonů pečovatelské služby Každý uživatel má přidělenou klíčovou pracovnici, která aktivně spolupracuje s uživatelem. Během poskytování pečovatelské služby vytváří tzv. individuální

Více

Rodinná pohoda, o. s. Vyškov

Rodinná pohoda, o. s. Vyškov Rodinná pohoda, o. s. Vyškov VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Datum vzniku: 19. 5. 2005 Sídlo: Morávkova 35, 68201 Vyškov Ředitelka: Mgr. Jana Kubaláková Kancelář: Havlíčkova 17/1, 68201 Vyškov Centrum denních služeb:

Více

Osobní asistence 17. listopadu 373/36, 743 01 Bílovec

Osobní asistence 17. listopadu 373/36, 743 01 Bílovec Smlouva o poskytnutí služeb osobní asistence Město Bílovec se sídlem: Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec IČ: 00297755 zastoupený: Bc. Vlastou Szotkowskou, vedoucí organizační složky (dále jen poskytovatel

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2013 Název organizace: Domov pro seniory

Více

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH OBSAH Úvod... 2 O sociálních službách... 3 Sociální poradenství ( 37)... 6 Osobní asistence ( 39)... 7 Pečovatelská služba ( 40)... 8 Tísňová péče ( 41)... 10 Průvodcovské a předčitatelské služby ( 42)...

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŢBY

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŢBY SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace Školní 1299, 765 02 Otrokovice PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŢBY Tento dokument je zpracován pro příspěvkovou organizaci SENIOR Otrokovice poskytované

Více

Popis realizace poskytované sociální služby Název poskytovatele POKOJ o.p.s. Název služby 51 Chráněné bydlení 1. Veřejný závazek

Popis realizace poskytované sociální služby Název poskytovatele POKOJ o.p.s. Název služby 51 Chráněné bydlení 1. Veřejný závazek Popis realizace poskytované sociální služby V souladu se zákonem 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Domov seniorů Benešov, poskytovatel sociálních služeb Villaniho 2130, 256 01 Benešov IČ: 712 29 116 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Organizace zřízená Středočeským krajem Výroční zpráva za rok 2011 Stránka

Více

Středisko pečovatelské služby Jeseník. příspěvková organizace

Středisko pečovatelské služby Jeseník. příspěvková organizace Středisko pečovatelské služby Jeseník příspěvková organizace Obsah: I. Úvodní slovo II. Představení organizace III. Poslání a cíle organizace IV. Zpráva o činnosti V. Zpráva o hospodaření VI. Organizační

Více

DOMOV LAGUNA PSÁRY poskytovatel sociálních služeb se sídlem Jílovská 138, 252 44 Psáry tel.: 241940607, 241940609, e-mail: lagunapsary@volny.

DOMOV LAGUNA PSÁRY poskytovatel sociálních služeb se sídlem Jílovská 138, 252 44 Psáry tel.: 241940607, 241940609, e-mail: lagunapsary@volny. Datum podání žádosti: Evidenční číslo žádosti: Datum zrušení žádosti: DOMOV LAGUNA PSÁRY poskytovatel sociálních služeb se sídlem Jílovská 138, 252 44 Psáry tel.: 241940607, 241940609, e-mail: lagunapsary@volny.cz

Více

Rozhodnutí správní rady Diakonie ČCE - střediska v Brně stanovující ceny v Chráněném bydlení Ovečka (dále jen CHBO) CENÍK CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ OVEČKA

Rozhodnutí správní rady Diakonie ČCE - střediska v Brně stanovující ceny v Chráněném bydlení Ovečka (dále jen CHBO) CENÍK CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ OVEČKA Správní rada Diakonie ČCE - střediska v Brně vydává toto rozhodnutí NÁZEV DOKUMENTU: Rozhodnutí správní rady Diakonie ČCE - střediska v Brně stanovující ceny v Chráněném bydlení Ovečka (dále jen CHBO)

Více

DOMÁCÍ ŘÁD Chráněného bydlení sv. Anežky

DOMÁCÍ ŘÁD Chráněného bydlení sv. Anežky CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ SV. ANEŽKY Žižkova 3, 602 00 Brno DOMÁCÍ ŘÁD Chráněného bydlení sv. Anežky Domácí řád je vnitřním předpisem, který podrobněji upravuje poskytování pobytové sociální služby chráněné bydlení

Více

Asistenční služba sv. Rafaela Diecézní charita Brno

Asistenční služba sv. Rafaela Diecézní charita Brno PŘÍRUČKA pro zájemce o službu osobní asistence Diecézní charita Brno OSOBNÍ ASISTENCE je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního

Více

pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru

pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory uzavřená v souladu s 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. 1. Domov pro seniory Soběsuky, příspěvková organizace IČ : 70939284 se sídlem

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Příloha č. 1 Poskytovatel: Domov seniorů Břeclav Druh poskytované služby: denní stacionář 46 Název a místo realizace poskytované sociální služby: Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace Na Pěšině

Více

Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516

Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516 Název organizace : Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516 Zpracovala: Ing. Alena Pokorná Zpracoval

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Denní stacionář Mikulov (reg. Krajský úřad JMK, č. 9926088)

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Denní stacionář Mikulov (reg. Krajský úřad JMK, č. 9926088) SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Denní stacionář Mikulov (reg. Krajský úřad JMK, č. 9926088) Číslo smlouvy.. Pan/paní (slečna): Datum narození: Trvale bytem: Adresa současného pobytu: Zastoupený/á:

Více

Informace o poskytovaných službách v Domově pro seniory Vrbno 793 26 Vrbno pod Pradědem, Mnichov 262 Základní činnosti našich služeb

Informace o poskytovaných službách v Domově pro seniory Vrbno 793 26 Vrbno pod Pradědem, Mnichov 262 Základní činnosti našich služeb Informace o poskytovaných službách v Domově pro seniory Vrbno 793 26 Vrbno pod Pradědem, Mnichov 262 Základní činnosti našich služeb 1. Poskytnutí ubytování, úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY MĚSTA PEČKY

VÝROČNÍ ZPRÁVA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY MĚSTA PEČKY VÝROČNÍ ZPRÁVA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY MĚSTA PEČKY ZA ROK 2010 Výroční zpráva za rok 2010 1. Kontakty: Název: Adresa: Právní forma: Pečovatelská služba města Pečky Chvalovická 1042, 289 11 Pečky příspěvková

Více

Denní a pobytové sociální služby, příspěvková organizace

Denní a pobytové sociální služby, příspěvková organizace Auditor: Ing. Soňa Báčová, č. oprávnění KAČR 2206 Adresa: U Lomu 35, 511 01 Turnov Telefon: 605 168329, e-mail: sona.bacova@centrum.cz IČ: 72686677, DIČ: CZ7554132597, neplátce DPH Zpráva nezávislého auditora

Více

Údaje zájemce o poskytnutí pobytové sociální služby

Údaje zájemce o poskytnutí pobytové sociální služby Údaje zájemce o poskytnutí pobytové sociální služby Datum doručení (vyplní domov): Evidenční číslo (vyplní domov):. Zájemce o poskytování sociální služby:. příjmení jméno rodné příjmení 2. Narození:. den,

Více

Nabídka bezplatného vzdělávání v projektu KROK na rok 2014

Nabídka bezplatného vzdělávání v projektu KROK na rok 2014 Nabídka bezplatného vzdělávání v projektu KROK na rok 2014 Průvodce nabídkou Komu je nabídka určena? CZ.1.04/3.1.03/A7.00040 Tato nabídka akreditovaného bezplatného vzdělávání v rámci projektu KROK je

Více

Domov pro seniory (Evangelický domov )

Domov pro seniory (Evangelický domov ) Domov pro seniory (Evangelický domov ) Motto služby: U nás je to jako doma Poslání střediska (totožné pro všechny poskytované služby): Posláním střediska je organizovat, zajišťovat a poskytovat ve svých

Více

Směrnice č. 23/2012. Standardy kvality sociální služby Domov se zvláštním režimem. Standard č. 1 Cíle a způsoby poskytování služeb

Směrnice č. 23/2012. Standardy kvality sociální služby Domov se zvláštním režimem. Standard č. 1 Cíle a způsoby poskytování služeb Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace Šrámkova 38/A ; Ústí nad Labem, PSČ 400 11 TELEFON: 472 772 902 BANKOVNÍ SPOJENÍ: 3783800277 / 0100 FAX: 472 778 878 IČO: 44555407 e-mail: info@dd-dobetice.cz

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Příloha č. 1 Poskytovatel : Městská část Praha 20 Úřad městské části Jívanská 647/10 193 21 Praha 9 Druh sociální služby (dle zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ) : 40 pečovatelská služba POPIS

Více

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Obsah 1. Smysl dokumentu... 2 2. Seznámení zaměstnanců a klientů se Základním prohlášením... 2 3. Základní prohlášení Domova pro seniory Krč... 3 3.1. Poslání...

Více

SAZEBNÍKY. Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK FAKULTATIVNÍCH SLUŽEB

SAZEBNÍKY. Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK FAKULTATIVNÍCH SLUŽEB Předmět: Zpracoval: Schválil: SAZEBNÍKY Fakultativní služby a úkony Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin Mgr. et Bc. Helena Franclová, DiS. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK

Více

Popis realizace poskytování sociální služby. Název poskytovatele Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace

Popis realizace poskytování sociální služby. Název poskytovatele Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace Popis realizace poskytování sociální služby Název poskytovatele Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace Druh služby Domovy pro seniory Forma služby pobytová Kapacita služby 115 lůžek Název

Více

Provozní řád Odlehčovací sluţba CSS Hvozdy, o.p.s.

Provozní řád Odlehčovací sluţba CSS Hvozdy, o.p.s. CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŢEB HVOZDY, o.p.s. Masečín 119, 252 07 Štěchovice Doručovací adresa: Masečín 119, 252 05 Hvozdnice IČ: 29128218, DIČ: CZ29128218 tel./fax: 257 770 258, tel. 257 771 420 e-mail : info@css-hvozdy.cz

Více

KONTAKT: Mgr. ČEJKOVÁ HANA, TELEFON: 317 740 135

KONTAKT: Mgr. ČEJKOVÁ HANA, TELEFON: 317 740 135 TLOSKOV KONTAKT: Mgr. ČEJKOVÁ HANA, TELEFON: 317 740 135 1. Kde je služba poskytována, vybavení místnosti, pomůcky Služba je poskytována v 1. patře hlavní budovy - Zámek (přístup výtahem). Učebna má 2

Více

Směrnice č. 3/2015. Veřejný závazek Luxor Poděbrady, poskytovatel sociálních služeb. Komunitní centrum SOCIÁLNÍ REHABILITACE

Směrnice č. 3/2015. Veřejný závazek Luxor Poděbrady, poskytovatel sociálních služeb. Komunitní centrum SOCIÁLNÍ REHABILITACE LUXOR Poděbrady poskytovatel sociálních služeb Směrnice č. 3/2015 Veřejný závazek Luxor Poděbrady, poskytovatel sociálních služeb Komunitní centrum SOCIÁLNÍ REHABILITACE Vydává: Mgr. Jaromír Novák, ředitel

Více

Výroční zpráva o činnosti Pečovatelské služby Dolní Rožínka za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti Pečovatelské služby Dolní Rožínka za rok 2011 1. Výroční zpráva o činnosti Pečovatelské služby Dolní Rožínka za rok 2011 1. Úvodní slovo V roce 2011se projevuje snaha státu ušetřit finanční prostředky. Toto opatření dopadá především na sociální služby.

Více