SOCIÁLNÍ SLUŢBY ROSTĚJOV, příspěvková organizace. Pod Kosířem 27 Prostějov

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SOCIÁLNÍ SLUŢBY ROSTĚJOV, příspěvková organizace. Pod Kosířem 27 Prostějov"

Transkript

1 SOCIÁLNÍ SLUŢBY ROSTĚJOV, příspěvková organizace Pod Kosířem 27 Prostějov Výroční zpráva o činnosti za rok

2 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI Název: Sociální sluţby Prostějov, příspěvková organizace Sídlo: Prostějov. Pod Kosířem 27, psč Zřizovatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc, psč Předmět a účel činnosti: Základním předmětem činnosti organizace je poskytování sociálních sluţeb vymezených v 35,40 a 46 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách. Organizace zajišťuje provoz Pečovatelské sluţby a Denního stacionáře pro osoby s mentálním postiţením. Poskytované sociální sluţby jsou určeny starým a zdravotně postiţeným občanům a občanům s mentálním postiţením. Ředitelka: Mail: PhDr. Miluše Kmoščáková Zástupce ředitelky: Ivo Horák Mail: Webové stránky: 2

3 II. PEČOVATELSKÁ SLUŽBA 1) Podmínky, prostředí a vybavení pečovatelské služby Posláním pečovatelské sluţby je pomáhat seniorům i zdravotně postiţeným občanům, jejichţ stav vyţaduje pomoc jiné osoby, zabezpečit základní ţivotní potřeby, podporovat jejich samostatnost a vyuţívat zachované schopnosti a současně respektovat jejich přání co nejdéle setrvat v jejich domácím prostředí. Sídlo pečovatelské sluţby se nachází na Bezručovo nám. č. 9 v Prostějově, v objektu, který je majetkem Olomouckého kraje. Zde se nachází kanceláře vedoucí pečovatelské sluţby a sociální pracovnice, šatna pro personál, sociální zázemí pro personál, a zasedací místnost. Suterén budovy je vyuţíván jako technické zázemí ( mycí dílna, příruční sklad). V budově se rovněţ nachází středisko osobní hygieny pro výkon ambulantních sluţeb koupelna, místnost pro pedikúru, WC pro uţivatele sluţby. První parto objektu má v zápůjčce Středisko sociální prevence. Stav budovy je dobrý, na následující období je v plánu investiční akce výměny oken. Provozní doba pečovatelské sluţby: pondělí aţ pátek 6:00 14:30 hod v případě potřeby i odpolední směny a sluţby o víkendech a svátcích 3

4 Ambulantní sluţby zajišťujeme ve střediscích osobní hygieny, která se nachází na adrese: - Bezručovo náměstí 9, Prostějov - Brněnská 40, Prostějov ( objekt v majetku města Prostějov) - Příkopy 620, Němčice nad Hanou ( objekt v majetku města Němčice nad Hanou ) Region: Sluţbu jsme poskytujeme v regionu města Prostějova včetně přilehlých obcí Mostkovice a Ţešov a v regionu města Němčice nad Hanou. Sluţby nejsme schopni zajistit: osobám s diagnózou akutního infekčního onemocnění osobám s poruchou chování s agresivními projevy nebo projevy sexuální deviace, ohroţujícím zaměstnance poskytovatele osobám ţádajícím o sluţbu, která není součástí nabídky pečovatelské sluţby při plné kapacitě zařízení Nabídka sluţeb: pomoc při zvládání běţných úkonů péče o vlastní osobu pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu pomoc při zajištění stravy pomoc při zajištění chodu domácnosti zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Dále nabízíme fakultativní sluţby: pedikúru ve středisku osobní hygieny i v domácnosti přepravu uţivatelů jednoduché ošetřovatelské úkony, holení, úprava vlasů a dohled u uţivatelů v domácím prostředí rehabilitační program masáţ šíje, zad, rukou, nohou, hýţdí, celkovou masáţ, medovou masáţ, rašelinový zábal, nově našim uţivatelům nabízíme pomocí Dornovy metody srovnání jednotlivých obratlů, nohou, pánve, kostrče a celého těla telefonování sluţebním telefonem na pracovišti PS 4

5 Cílové skupiny uţivatelů: Pečovatelská sluţba je určena dospělým osobám, které mají sníţenou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postiţení, dosáhly důchodového věku nebo jsou plně invalidní a jejichţ situace vyţaduje pomoc jiné fyzické osoby za účelem zajištění potřebné pomoci, která jim umoţní setrvat v jejich přirozeném prostředí. Dále rodinám, ve kterých se narodily současně 3 nebo více dětí a jejichţ situace vyţaduje pomoc jiné osoby. Okruh osob, kterým jsou pečovatelské sluţby poskytovány: osobám s chronickým onemocněním osobám s kombinovaným postiţením osobám s mentálním postiţením osobám s tělesným postiţením osobám se sluchovým postiţením osobám se zdravotním postiţením osobám se zrakovým postiţením rodinám s dítětem/dětmi a seniorům. Věková struktura cílové skupiny: Mladí dospělí (19-26 let) Dospělí (27-64 let) Mladší senioři (65 80 let) Starší senioři (nad 80 let) Cíle poskytovaných sluţeb: Cílem poskytování pečovatelské sluţby je pomoc a podpora při udrţování kvality ţivota uţivatelů v jejich přirozeném prostředí, zajistit uspokojení psychických, sociálních a fyzických potřeb osobám závislým na pomoci druhé osoby Podporovat samostatnost a zachované schopnosti uţivatelů Podporovat zachování vztahové sítě uţivatele, zprostředkovávat kontakty se společenským prostředím Zvyšovat kvalitu a rozsah sluţeb u stávajících uţivatelů, doplňkové fakultativní sluţby poskytovat zejména klientům vyuţívajícím základní sluţby Sniţovat kapacitu zařízení (do roku 2013 sníţit kapacitu zařízení na 650 uţivatelů) Prohlubovat týmovou spolupráci všech pracovníků Podporovat zvyšování kvalifikace pracovníků Postupně prosazovat změny v myšlení a chování pracovníků Pečovatelská sluţba je poskytována vţdy na základě písemné smlouvy uzavřené mezi uţivatelem a naší organizací poskytovatelem. Při prvním kontaktu na pracovišti Pečovatelské sluţby (nebo po telefonu) obdrţí zájemce o sluţbu, případně jeho rodinný příslušník, informace o druhu a rozsahu poskytovaných sluţeb včetně platných cen, podmínky pro poskytnutí sociální péče, podmínky bezplatné péče. Jednání probíhá se zájemcem o sluţbu, zákonný zástupce je jen přítomen. Informace o sluţbě zájemcům poskytujeme s ohledem na jejich dorozumívací schopnosti. 5

6 Na poţádání navštíví sociální pracovnice ţadatele o sluţbu v jeho domácnosti. Zde v rozhovoru zjišťuje potřeby zájemce, jeho poţadavky a osobní cíle a současně poskytuje všechny informace potřebné pro jeho rozhodnutí. Konečný osobní cíl definuje dohodnuté sluţby, které jsou uvedeny v Individuálním plánu poskytování sluţeb. Následně je sepsána Smlouva o poskytování pečovatelské sluţby. Při poskytování pečovatelské sluţby usilujeme o vytváření podmínek, v nichţ uţivatelé sluţeb mohou naplňovat svá práva. Základem kvality prováděné sluţby je profesionalita a odbornost pracovníků, průběţné prohlubování znalostí při soustavném vzdělávání, jejich ohleduplný, laskavý a vstřícný postoj. Ke kaţdému uţivateli přistupujeme s ohledem na jeho osobnost a jeho individuální potřeby. Našim záměrem je podporovat samostatnost a zachované schopnosti uţivatelů. Dále podporovat zachování vztahové sítě uţivatele, zprostředkovávat kontakty se společenským prostředím. Zvyšovat kvalitu a rozsah sluţeb u stávajících uţivatelů, doplňkové fakultativní sluţby poskytovat zejména klientům vyuţívajícím základní sluţby. K zajištění terénních sluţeb organizace vyuţívá vozový park, který tvoří: Kategorie vozidla Značka vozidla SPZ Rok výroby Osobní combi SUZUKI WAGON PVI Skříňový ŠKODA FABIA 1M Uţitkový nákladní VW TRANSPORTÉR 2M Osobní ŠKODA FABIA 3M dodávkový VW CADDY 3M dodávkový VE CADDY 4M V současné době je stav vozového parku uspokojivý. Uţitkový nákladní vůz Renault express, který byl od listopadu 2009 nezpůsobilý k provozu, byl nahrazen novým vozidlem VW CADDY. V závěru roku 2010 se v souladu s Koncepcí rozvoje organizace do roku 2012, priority vytváření dobrých pracovních podmínek a vhodného prostředí pro zaměstnance, uskutečnila oprava sociálního zázemí pro zaměstnance ( oprava propadajících se podlah, oprava WC, obkladů, odpadů a vybudování kuchyňského koutku k ohřátí stravy a nápojů pro zaměstnance PS). Zapojením do procesu Komunitního plánování sociálních sluţeb v městě Prostějov v průběhu celého roku 2010 se organizace aktivně podílela na utváření funkční sítě poskytovatelů sociálních sluţeb v regionu města Prostějova, ředitelka organizace PhDr. Miluše Kmoščáková je členkou řídící skupiny KPSS a vedoucí pracovní skupiny seniorů. 6

7 2.) Počty uživatelů kapacita 695 stav k celkem uţivatelů 814 z toho muţi 247 ţeny 567 v průběhu roku přibylo 128 ubylo 134 Počet uživatelů, kterým byla v roce 2010 poskytnuta PS bezplatně účastníci odboje 15 péče o děti - trojčata 0 Rozdělení uživatelů podle výše příspěvku na péči celkem 140 I. stupeň 84 II. stupeň 33 III. stupeň 14 IV. stupeň 9 Rozdělení uživatelů podle místa bydliště Město Prostějov 574 Město Němčice nad Hanou 94 Mostkovice 15 Ţešov 5 7

8 Počet uživatelů v Domech s pečovatelskou službou DPS Brněnská 11 DPS Fanderlíkova 4 DPS Finská 9 DPS Hacarova 3 DPS Mostkovice 5 DPS Němčice nad Hanou 11 DPS Polišenského 18 DPS Polská 0 DPS Kostelecká 5 Počty uživatelů podle prováděných úkonů Základní činnosti: Pomoc a podpora při podávání jídla a pití 11 Pomoc při oblékání a svlékání 6 Pomoc při přesunu na lůţko nebo vozík 4 Pomoc při úkonech osobní hygieny 55 Pomoc při základní péči o vlasy a nehty 50 Pomoc při pouţití WC 3 Dovoz nebo donáška oběda 231 Příprava a podání jídla a pití 21 Běţný úklid a údrţba domácnosti 65 Pomoc při zajištění velkého úklidu 78 Běţný nákup a pochůzky 49 Velký nákup 5 Praní a ţehlení loţního prádla 4 8

9 Praní a ţehlení osobního prádla 4 Doprovázení dospělých 37 Fakultativní činnosti: Doprava vozidly poskytovatele 29 Pedikúra 504 Masáţ šíje a zad 40 Celková masáţ 5 Masáţ nohou 2 Masáţ rukou 3 Masáţ zad a hýţdí 3 Medová masáţ 3 Rašelinový zábal 7 Vodová 10 Holení 5 Dohled 28 Počty provedených úkonů Střediska osobní hygieny Bezručovo náměstí: koupání 54 pedikúra 702 Brněnská: koupání 119 pedikúra 783 masáţe 181 rašelinový zábal 3 9

10 Němčice nad Hanou: pedikúra 204 Počty provedených úkonů domácnost pedikúra 591 masáţe 14 Ostatní úkony rozvoz obědů sociální šetření

11 II. DENNÍ STACIONÁŘ 1) Podmínky, prostředí a vybavení denního stacionáře Posláním denního stacionáře je umoţnit lidem s mentálním postiţením začlenit se do běţného ţivota ve společnosti, udrţovat citové a sociální vazby k rodině, setrvat v původním domácím prostředí a prostřednictvím poskytovaných sluţeb v příjemných podmínkách a přátelské atmosféře podporovat jejich způsob ţivota tak, aby se co nejvíce přiblíţil ţivotu běţných občanů. Denní stacionář pro osoby s mentálním postiţením sídlí na ulici Pod Kosířem 27. Nachází se v přízemí a částečně v 1. patře objektu v klidné obytné části města. Budova byla postavena počátkem 20. století, stav budovy je dobrý. V roce 2010 byla v rámci realizované akce KÚ OK provedena výměna oken celé budovy Pod Kosířem 27, Prostějov. Na další období je plánovaná oprava fasády objektu a oprava oplocení předzahrádky objektu. Uţivatelé sluţeb denního stacionáře mají k dispozici několik místností. Při vstupu do stacionáře se nachází šatna, kde si uţivatelé ukládají své osobní věci a převlékají se. Kuchyňka s plným vybavením (elektrický sporák s troubou, kuchyňská linka a veškeré kuchyňské vybavení včetně elektrického šlehače) se kaţdý týden vyuţívá k rozvíjení a upevňování sebeobsluţných návyků (vaření a pečení jednoduchých jídel, sebeobsluha, mytí nádobí). K provádění pracovně-výchovné činnosti a k rozvoji motorických, psychických a sociálních dovedností uţivatelů slouţí prostorná učebna. Tato místnost je vybavena didaktickými pomůckami a společenskými hrami. Odpočinková místnost slouţí uţivatelům k relaxaci a zábavě. Součástí pokoje je sedací souprava, televize s DVD a videem, knihovna, CD přehrávač a klávesy.k zajištění osobní hygieny slouţí sprchový kout a WC.V 1. patře budovy se nachází kancelář vedoucí denního stacionáře a sociální pracovnice. K objektu náleţí okrasná zahrádka s lavičkami, která slouţí uţivatelům k pracovní terapii, pohybovým aktivitám a relaxaci. Cíle poskytovaných sluţeb: Zajistit ambulantní pobyt 16-ti uţivatelům v době pracovních dnů Udrţet a rozvíjet psychosociální schopnosti a dovednosti uţivatelů Podporovat dosaţení co nejvyšší míry soběstačnosti uţivatele při zachování jeho přirozených vztahových sítí Zprostředkovávat kontakty se společenským prostředím a umoţnit uţivatelům zůstat součástí původního společenství Prohlubovat týmovou spolupráci všech pracovníků Podporovat zvyšování kvalifikace pracovníků Postupně prosazovat změny v myšlení a chování pracovníků Nabídka sluţeb: V denním stacionáři poskytujeme našim uţivatelům tyto základní sluţby: pomoc při zvládání běţných úkonů péče o vlastní osobu pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy 11

12 výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti zprostředkování kontaktu se společenským prostředím sociálně terapeutické činnosti pomoc při uplatňování práv a zájmů Dále nabízíme fakultativní sluţby: dopravu vozidly poskytovatele poznávací výlety jednodenní pobytové zájezdy vícedenní Cílová skupina uţivatelů: Denní stacionář poskytuje ambulantní sluţby osobám starším 19 let, které mají sníţenou soběstačnost z důvodu mentálního postiţení, jejichţ situace vyţaduje pravidelnou pomoc jiné osoby, které jsou závislé na pomoci jiné fyzické osoby alespoň ve stupni I. Věková struktura cílové skupiny: Mladí dospělí (19-26 let) Dospělí (27-64 let) Kapacita: 16 klientů Sluţby nejsme schopni zajistit: osobám s diagnózou akutního infekčního onemocnění osobám s těţkým stupněm tělesného postiţení osobám s těţkými smyslovými vadami zraku a sluchu osobám s poruchou chování s agresivními projevy ohroţujícím sebe nebo okolí, jejichţ chování by narušovalo kolektivní souţití osobám ţádajícím o sluţbu, která není součástí nabídky sluţeb denního stacionáře Provozní doba: Pondělí aţ pátek: hod 12

13 2.) Počet uživatelů: Kapacita: 16 Stav k Z toho muţi 7 Z toho ţeny 9 Struktura uţivatelů podle stupně závislosti: Stupeň I. 2 Stupeň II. 7 Stupeň III. 7 Stupeň IV. 0 celkem 16 13

14 3.) Výčet základních činností (úkonů) poskytnutých v Denním stacionáři: Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek 291 Pomoc při přesunu na vozík 155 Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru 677 Pomoc a podpora při podávání jídla a pití 1951 Pomoc při úkonech osobní hygieny 65 Pomoc při pouţití WC 65 Pracovně výchovná činnost 1951 Nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností 1951 Vytvoření podmínek pro zajišťování přiměřeného vzdělávání 1951 Pomoc při aktivitách podporujících sociální začleňování osob 1951 Činnosti vedoucí k rozvoji nebo udrţení schopností podporujících sociální začleňování 1951 Pomoc při komunikaci vedoucí k uplatnění práv a zájmů ) Aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 14

15 LEDEN Návštěva bowlingového centra na Újezdě soutěţ druţstev Návštěva divadelního představení v Duze Čert a Káča Návštěva kina Metra shlédnutí fotosoutěţe dětí Historie Prostějova mladýma očima, Shlédnutí filmového představení Harry Potter a princ dvojí krve ÚNOR Návštěva solné jeskyně odpočinkový a ozdravný program Návštěva bowlingového centra na Újezdě soutěţ druţstev Návštěva divadelního představení v Duze Dlouhý, Široký a Bystrozraký Výroba obrázků: encaustica technika: voskové pastelky + ţehlička BŘEZEN Návštěva hvězdárny přednáška Hvězdy zimní oblohy Malování kraslic, účast na akci pořádané dětskou knihovnou: navlékání co nejdelšího ocasu z malovaných vajec Návštěva knihovny zapůjčení knih Příprava na natáčení filmu Dnes se vdávám na MENTAL POWER PRAGUE FILM FESTIVAL seznámení uţivatelů se scénářem, zajištění rekvizit DUBEN Nácvik pásma na festival Písničkou ke slunci tanec a zpěv Natáčení filmu na MPPFF Malování na sklo Malování na kameny Výlet do Prahy Účast na koncertu Chceme ţít s vámi Ukázka výcviku policejních psů na Hloučeli Ukázka práce integrovaného záchranného systému hasičský sbor KVĚTEN Návštěva bowlingového centra na Újezdě soutěţ druţstev Slavnostní promítání filmu Dnes se vdávám v prostorách stacionáře Ukázka pletení košíků z papíru, nácvik Návštěva divadelního představení v Duze: Ferda mravenec a brouk Pytlík Nácvik tanců a zpěvu na hudební festival v Plumlově Výlet do aquaparku v Olomouci koupání, plavání 15

16 ČERVEN Čtyřdenní výlet do Prahy za účelem prezentace filmu Dnes se vdávám na Mezinárodním filmovém festivalu: ocenění získala uţivatelka Michaela Fialová za nejlepší ţenský herecký výkon ve vedlejší roli Nácvik na Mezinárodní hudební festival zpěv a tance Výlet do Olomouce na výstaviště Flora: Dny zdravotně postiţených Den policie na náměstí T. G. Masaryka ukázky výcviku psů, sluţební hipologie, zákrok zásahové jednotky Účast a vystoupení uţivatelů na mezinárodním hudebním festivalu v Plumlově Návštěva letiště v Prostějově prohlídka vojenské techniky, ukázky výcviku ČERVENEC Návštěva aquaparku a minigolfu v Prostějově Týdenní ozdravný pobyt v Černovicích u Pelhřimova turistika, koupání, návštěva hradu Kámen, Chýnovských jeskyní, města Pelhřimova - muzeum kuriozit, muzeum strašidel, rozhledna, Kamenice nad Lipou zámek a zámecká zahrada, ústav sociální péče v Černovicích SRPEN Prázdninový provoz, bez aktivit mimo zařízení ZÁŘÍ Výroba prostírání, stříhání a nalepování čajových sáčků na výkres, zatavení Výlet do Olomouce, návštěva okrasné zahrady Horizont 16

17 Výroba motýlků z drátků a slupovacích barev Návštěva divadelního představení v Duze O krejčím Jírovi a kouzelné jehle Turistický výlet do Zdětína opékání špekáčků Návštěva areálu ve Vrahovicích ukázka výcviku policejních psů Výroba obrázků encaustica ŘÍJEN Den otevřených dveří ukázka výrobků uţivatelů DS, moţnost prohlídky prostor, odborné konzultace Výlet do Olomouce na výstavu květin podzimní Flora Účast na Ukončení léta v ZOO na Svatém kopečku u Olomouce vystoupení klientů: Alexandrovci Prezentace výrobků ve fakultní nemocnici Olomouc Výroba kalendářů na rok 2011, dolepování fotografií uţivatelů, lepení předtištěných dnů a měsíců, zdobení Nácvik písní a tanců na vánoční vystoupení v informačním centru v Prostějově Účast na Sportovních hrách v Němčicích nad Hanou Filmové představení v kině Metro Avatar Návštěva divadelního představení v Duze: Pohádky pod Řípem LISTOPAD Nácvik na vánoční vystoupení v Informačním centru zpěv a tance Návštěva divadelního představení v Duze Honza a čert Účast na Hanáckém plesu v Nezamyslicích PROSINEC _ Prezentace výrobků a veřejné vystoupení uţivatelů v Informačním centru Prostějov 17

18 _ Příprava na natáčení filmu Alenka v říši divů na MENTAL POWER PRAGUE FILM FESTIVAL seznámení uţivatelů se scénářem, zajištění rekvizit Uzavření stacionáře, výměna oken PRAVIDELNÉ TÝDENNÍ AKTIVITY Návštěvy rehabilitačního bazénu cvičení, plavání Návštěvy keramické dílny tvorba výrobků Tělesná a relaxační cvičení vizomotorická cvičení, cvičení na rehabilitačních míčích, zdravotní cviky, hudebně pohybové hry Výtvarné a pracovně výchovné činnosti tvorba výrobků z papíru, látek, vlny, přírodnin, stříhání, lepení, malování vodovými a temperovými barvami, křídami, tuší, práce s plastelínou Pracovní činnosti pravidelná údrţba zahrady, odklízení sněhu, běţné úklidy kuchyňky, údrţba pokojových květin Krouţek pečení a studené kuchyně Vzdělávací činnosti společné čtení z knih, poznávání dopravních symbolů a značek, vzdělávací hry, vědomostní kvízy, zpěv, psaní textů, rozpoznávání hodnoty peněz, nákupy dle poţadavků uţivatelů Vycházky s uţivateli V souladu s Koncepcí rozvoje organizace do roku 2012 navázali pracovníci organizace spolupráci s organizací SPOLU Olomouc za účelem integrace vybraných uţivatelů do běţné populace. Doposud se nepodařilo ţádného z uţivatelů sluţby začlenit do zaměstnání a to zejména z důvodu absence vhodných pracovních míst pro osoby se zdravotním postiţením v Prostějově. Organizace se zapojením do procesu Komunitního plánování sociálních sluţeb v městě Prostějov v průběhu celého roku 2010 aktivně podílela na utváření funkční sítě poskytovatelů sociálních sluţeb v regionu města Prostějova, ředitelka organizace PhDr. Miluše Kmoščáková je členkou řídící skupiny KPSS, sociální pracovnice Eva Hynštová, Dis. je členkou pracovní skupiny pro osoby se zdravotním postiţením. IV. EKONOMICKÉ UKAZATELE: 1.) Splnění závazných ukazatelů Pro rok 2010 byl pro naši organizaci schválen: Rozpočet v celkové výši s neinvestičním příspěvkem celkem v členění na: neinvestiční příspěvek na provoz neinvestiční příspěvek na odpisy ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 18

19 schválen investiční příspěvek Byly stanoveny tyto závazné ukazatele limit mzdových prostředků neinvestiční příspěvky zřízených PO(odpisy) odvody příspěvkové organizace ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč hospodářský výsledek - vyrovnaný nebo zlepšený Závazný ukazatel neinvestiční příspěvky zřízených PO(odpisy) byly upraveny na základě navýšení hodnoty majetku a to z částky na částku ,00 Kč ,00 Kč Závazný ukazatel odvody příspěvkové organizace byl navýšen na základě příspěvku na odpisy a to z částky na částku ,00 Kč ,00 Kč Závazný ukazatel hospodářský výsledek vyrovnaný rozpočet celkem skutečnost k , dle Výkazu zisku a ztrát je hospodářský výsledek zlepšený ve výši ,86 Kč 2.) Užití účelových prostředků ÚZ S tímto účelovým znakem byly naší organizaci poskytnuty finanční prostředky rozhodnutím Rady Olomouckého kraje prostředky na úhradu neinvestičních příspěvků ve výši: ,00 Kč UZ Příspěvek na odpisy - s tímto účelovým znakem byly naší organizaci poskytnuty finanční prostředky na úhradu odpisů ve výši: ,00 Kč UZ S tímto účelovým znakem byly naší organizaci poskytnuty finanční prostředky rozhodnutím MPSV na rok 2010 ve výši: ,00 Kč 19

20 3.) Významné investiční a údržbové akce hrazené z rozpočtu organizace, případně z jiného zdroje Investiční akce v roce 2010: V roce 2010 byl v naší organizaci uskutečněny tato investiční akce: nákup nového dodávkového vozidla VW CADDY pro potřeby Pečovatelské sluţby Údrţbové akce v roce 2010: V průběhu roku 2010 byly prováděny běţné opravy a udrţování na budovách a také na sluţebních vozidlech naší organizace. Z oprav na budovách stojí za zmínku: dokončení výměny oken na budově v ulici Pod Kosířem 27 prostory Denního stacionáře 4.) Rozpis nákladů a výnosů Celkové náklady za rok ,47 Kč Celkové výnosy za rok ,33 Kč Hospodářský výsledek ,86 Kč Rozpis nákladů Účet 501 Spotřeba materiálu ,79 Kč Účet 502 Spotřeba energie ,57 Kč Účet 511 Opravy a udrţování ,00 Kč Účet 512 Cestovné ,00 Kč Účet 513 Náklady na reprezentaci 3 508,00 Kč Účet 518 Ostatní sluţby ,07 Kč Účet 521 Mzdové prostředky ,00 Kč Účet 524 Zákonné sociální pojištění ,00 Kč 20

21 Účet 527 Zákonné sociální náklady ,60 Kč Účet 528 Ostatní sociální náklady ,00 Kč Účet 531 Daň silniční ,00 Kč Účet 538 Ostatní daně a poplatky 2 450,00 Kč Účet 549 Jiné ostatní náklady ,00 Kč Účet 551 Odpisy dlouhodobého majetku ,00 Kč Účet 569 Ostatní finanční náklady ,44 Kč Celkem náklady k ,47 Kč Rozpis výnosů Účet 602 Trţby z prodeje sluţeb ,00 Kč Účet 603 Výnosy z pronájmu ,00 Kč Účet 646 Výnosy z prodeje DHM kromě pozemků 5 000,00 Kč Účet 648 Zúčtování fondů ,00 Kč Účet 649 Jiné ostatní výnosy ,90 Kč Účet 662 Úroky 318,43 Kč Účet 671 Výnosy z nároků na prostředky státního rozpočtu (MPSV) ,00 Kč Účet 672 Výnosy z nároků na prostředky rozpočtu územních samosprávných celků - Krajský úřad OK ,00 Kč Účet 674 Výnosy z ostatních nároků (obce) ,00 Kč Celkem výnosy k ,33 Kč Finanční fondy Druh fondu Stav fondů k Stav fondů k Fond odměn ,00 Kč ,00 Kč Fond kulturních a sociálních potřeb ,30 Kč ,90 Kč Fond rezervní ,83 Kč ,64 Kč Fond reprodukce majetku 692,10 Kč ,30 Kč ,23 Kč ,84 Kč 21

22 V. PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ 1.) Organizační struktura organizace Ředitelka Ředitelství - Ekonom - Účetní - Uklizečka Pečovatelská sluţba Vedoucí PS Sociální pracovnice Denní stacionář Vedoucí DS Pracovnice přímé péče Pracovnice přímé péče Organizace Sociální sluţby Prostějov, p.o. měla k celkem 29 zaměstnanců: Pečovatelská služba: Pracovnice přímé péče pečovatelka 20 zaměstnanců pl.tř Denní stacionář: pedagogický pracovník 1 zaměstnanec pl.tř. 8. Pracovnice přímé péče 2 zaměstnanci pl. tř. 4. Ředitelství: Ředitelka 1 zaměstnanec pl. tř. 13. Ekonom 1 zaměstnanec pl. tř. 9. Účetní 1 zaměstnanec pl.tř. 9. Uklizečka 1 zaměstnanec pl.tř. 2 Sociální pracovnice 2 zaměstnanci pl. tř. 9, 10 22

23 Průměrný hrubý měsíční plat zaměstnanců organizace Sociální sluţby, p.o. činil v roce ,- Kč 2.) Vzdělávání zaměstnanců. Vzdělávání zaměstnanců Sociálních sluţeb proběhlo v souladu s plánem vzdělávání vypracovaným pro rok Školení v oblasti BOZP a PO Školení řidičů referentských vozidel Zákon o sociálních sluţbách Problematika aktivizace v sociálních sluţbách Pečovatelská sluţba v praxi Konflikty v pracovním týmu v prostředí soc. sluţeb Individuální plánování průběhu sociální sluţby Zvládání stresu a stresové zátěţe Prevence syndromu vyhoření Psychosociální dovednosti: Prevence ohroţení syndromem vyhoření Příprava na inspekci sociálních sluţeb Manipulace a konstruktivní sebeobrana Hodnotící a motivační pohovory s pracovníky Náročné situace v praxi vedoucího pracovníka Nastavení systému tvorby SQSS v organizaci Efektivní komunikace s klientem Ochrana práv uţivatelů sociálních sluţeb Úvod do problematiky restriktivních opatření všichni zaměstnanci, 1 den 17 zaměstnanců, 1 den 2 zaměstnanci, 1 den 1 zaměstnanec, 1 den 3 zaměstnanci, 1 den 2 zaměstnanci, 1 den 2 zaměstnanci, 1 den 4 zaměstnanci, 1 den 4 zaměstnanci, 1 den 4 zaměstnanci, 1 den 3 zaměstnanci, 1 den 4 zaměstnanci, 1 den 1 zaměstnanec, 1 den 2 zaměstnanci, 1 den 2 zaměstnanci, 1 den 6 zaměstnanců, 1 den 3 zaměstnanci, 1 den 1 zaměstnanec, 1 den 23

24 Specifika komunikace se seniory Úvod do problematiky prevence týrání a zneuţívání seniorů 3 zaměstnanci, 1 den 4 zaměstnanci, 1 den Prevence týrání a zneuţívání osob, kterým jsou poskytovány soc. sluţby 4 zaměstnanci, 1 den Veďte svůj tým efektivně Úvod do paliativní péče Uplatnění asertivity při jednání s klienty Specifika komunikace se seniory Jednání s problémovými klienty Etika v práci sociálního pracovníka Jak správně komunikovat v sociálních sluţbách Proutyho preterapie a její vyuţití při práci s klienty Obtíţná komunikace II. : Komunikace ve stresu a v krizových situacích Prevence syndromu vyhoření Alternativní a augmentativní komunikace Komunikace s nemocnými a osobami se zdravotním postiţením Zákon o sociálních sluţbách aktuality a praxe Jak zvládat stres při práci v soc. sluţbách Obtíţná komunikace IV.: specifickými uţivateli 1 zaměstnanec, 1 den 4 zaměstnanci, 1 den 4 zaměstnanci, 1 den 4 zaměstnanci, 1 den 4 zaměstnanci, 1 den 2 zaměstnanci, 1 den 4 zaměstnanci, 1 den 2 zaměstnanci, 1 den 3 zaměstnanci, 1 den 4 zaměstnanci, 1 den 2 zaměstnanci, 1 den 2 zaměstnanci, 1 den 2 zaměstnanci, 1 den 4 zaměstnanci, 1 den 2 zaměstnanci, 1 den Komunikace se Jak tvořivě řešit problém? Jak motivovat sebe i ostatní? Koučujte! 1 zaměstnanec, 1 den Syndrom vyhoření duševní hygiena 3 zaměstnanci, 1 den 24

25 V souladu s naplňováním priorit Koncepce rozvoje organizace do roku 2012 zvyšování kvality poskytované sluţby usiluje organizace o prohlubování odborné zdatnosti a profesionality všech pracovníků. Vytváří vhodné podmínky pro jejich průběţné a soustavné vzdělávání. Usiluje o prohloubení týmové spolupráce všech členů pracovního týmu a postupné prosazování změn v myšlení pracovníků. Při vzdělávání zaměstnanců se snaţíme vyuţívat vzdělávací aktivity realizovaných v rámci projektů financovaných Evropským sociálním fondem, v roce 2010 bylo touto formou realizováno 6 jednodenních školících aktivit. Rovněţ zajišťujeme podporu všech pracovníků v přímé péči formou týmové supervize, která probíhá v uzavřených skupinách v rozsahu 2 hodin za 6 týdnů. 3.) Hodnocení zaměstnanců. I v roce 2010 proběhlo pravidelné pracovní hodnocení všech zaměstnanců. Hodnocení zaměstnanců provádí vţdy nejbliţší nadřízený zaměstnance formou pohovoru a zápisu do formuláře. V tomto pohovoru se zaměstnanec vyjadřuje k činnosti organizace, navrhuje zlepšení, vznáší náměty na zlepšení, navrhuje svoje další vzdělávání, vyjadřuje se ke svojí perspektivě v organizaci. Výsledky hodnocení byly vyuţity zejména při stanovení osobního příplatku zaměstnancům, vytvoření plánu vzdělávání organizace, uskutečnění změn v organizaci práce, dovybavení pracoviště potřebnými pomůckami, zvýšení motivace a aktivity zaměstnanců. Všechny tyto aktivity slouţí k celkovému zvyšování kvality činnosti organizace. VI. ÚDAJE O KONTROLE 1.) Vnitřní kontrolní činnost V roce 2010 se v naší organizaci probíhala vnitřní kontrola dle Směrnice o finanční kontrole na všech jejich stupních. Příkazcem operace je ředitelka, správcem rozpočtu je ekonom organizace, dalším pracovníkem určeným k provádění kontroly je účetní organizace. V organizaci je oddělena funkce příkazce operace od pověření správce rozpočtu a hlavní účetní. Všem zaměstnancům byly vysvětleny principy a postupy při uskutečňování finanční kontroly. Domníváme se, ţe u naší organizace je vytvořeno příznivé prostředí k provádění finanční kontroly. Kontrola předběžná: Kontrolujeme Podklady Zkušenosti 25

26 Zda nejsou porušeny obecně závazné předpisy Zda plánovaná operace je v souladu s rozpočtem Kontrola průběžná: Kontrolujeme Následná kontrola: Kontrolujeme Zda byly dodrţeny podmínky při schválení Zda byla zachována rizika Zda jsou prováděny zápisy o prováděných operacích a jejich kontrolách Zda jsou operace správně promítnuty do výkazů Zda je dodrţen věrný obraz o stavu Zda je vše promítnuto do výkazů Zda byl dodrţen rozpočet a zda byly také dodrţeny záměry a cíle 2.) Audit dotace MPSV: Po ukončení hospodářského roku 2010 byl proveden audit hospodaření s dotací MPSV podpora soc. sluţeb s místní působností Olomoucký kraj. Audit provedla Auditorská společnost Finaudit s r.o. se sídlem v Olomouci, zapsaná v seznamu vedeném Komorou auditorů ČR s číslem osvědčení 154 a vedená u Rejstříkového soudu v Ostravě pod spis. značkou C Dle vyjádření nezávislého auditora údaje uvedené ve Vyúčtování dotace odpovídají údajům zachyceným v účetnictví a jsou v souladu se zákony i účetními předpisy platnými v České republice. V Prostějově dne PhDr. Miluše Kmoščáková, ředitelka 26

Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013

Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Únor 2014 Obsah: I. Základní údaje o organizaci.. 3 II. Domy zvláštního

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2010

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2010 Ústav sociální péče pro mládež Jeseník, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2010 Název organizace : Ústav sociální péče pro mládež Jeseník, příspěvková organizace 1 Sídlo organizace: Moravská

Více

Poskytování sociálních služeb Domova u rybníka

Poskytování sociálních služeb Domova u rybníka Obsah: str. 3 str. 4 str. 7 str. 13 str. 16 str. 20 str. 24 str. 27 str. 29 str. 32 str. 36 str. 37 Základní údaje Poskytování sociálních služeb Domova u rybníka Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Centrum sociálních služeb a pomoci Chrudim

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Centrum sociálních služeb a pomoci Chrudim Centrum sociálních služeb a pomoci Chrudim VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Soukenická Strojařů Posláním Centra sociálních služeb a pomoci Chrudim je zlepšit kvalitu života osob, které se ocitly v nepříznivé sociální

Více

~ 2 ~ Obsah: Základní údaje. Poskytované sociální služby Domova u rybníka. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb. Hospodaření organizace

~ 2 ~ Obsah: Základní údaje. Poskytované sociální služby Domova u rybníka. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb. Hospodaření organizace Výroční zpráva 2014 Obsah: str. 3 str. 4 str. 9 str. 18 str. 22 str. 28 str. 32 str. 37 str. 38 str. 41 str. 45 str. 47 Základní údaje Poskytované sociální služby Domova u rybníka Cíle a způsoby poskytování

Více

Domov pro seniory Podbořany, příspěvková organizace

Domov pro seniory Podbořany, příspěvková organizace Domov pro seniory Podbořany, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2009 Obsah I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení organizace III. Zaměření a činnost organizace IV.

Více

~ 2 ~ Obsah: Základní údaje. Poskytované sociální služby Domova u rybníka. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb. Hospodaření organizace

~ 2 ~ Obsah: Základní údaje. Poskytované sociální služby Domova u rybníka. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb. Hospodaření organizace Obsah: str. 3 str. 4 str. 7 str. 12 str. 16 str. 20 str. 24 str. 27 str. 28 str. 29 str. 32 str. 36 str. 38 Základní údaje Poskytované sociální služby Domova u rybníka Cíle a způsoby poskytování sociálních

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace 4

I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace 4 OBSAH I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace 4 strana I.1. Management 4 Základní údaje o organizaci, vedení, změny 4 Organizační schéma 5 Optimalizace sluţby 5 Pozitivní prezentace 6 Mimorozpočtové

Více

Domov Sněženka Jeseník, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2013

Domov Sněženka Jeseník, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2013 Domov Sněženka Jeseník, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2013 1 Název organizace : Domov Sněženka Jeseník, příspěvková organizace (Do 30.6.2011 Ústav sociální péče pro mládež Jeseník, příspěvková

Více

Hrubá Voda 11 783 61 Hlubočky tel. 585 359 030 IČ: 75004399 info@ddhrubavoda.cz www.ddhrubavoda.cz

Hrubá Voda 11 783 61 Hlubočky tel. 585 359 030 IČ: 75004399 info@ddhrubavoda.cz www.ddhrubavoda.cz Hrubá Voda 11 783 61 Hlubočky tel. 585 359 030 IČ: 75004399 info@ddhrubavoda.cz www.ddhrubavoda.cz Výroční zpráva za rok 2013 2 OBSAH strana I. Základní údaje o zpracovateli 3 II. Přehled o činnosti 4

Více

IČ: 70876541 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014

IČ: 70876541 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 IČ: 70876541 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 1 Obsah: 1 Domov seniorů 7 2 Domov se zvláštním režimem 8 3 Pečovatelská služba 8 4 Žadatelé o pobytovou službu 8 5 Poskytované služby 9 6 Rozdělení příspěvků na péči 9

Více

Plán činnosti příspěvkové organizace v oblasti sociální péče pro rok 2015

Plán činnosti příspěvkové organizace v oblasti sociální péče pro rok 2015 SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA TŘINCE příspěvková organizace Habrová 302, 739 6 Třinec-Dolní Líštná Plán činnosti příspěvkové organizace v oblasti sociální péče pro rok 205 Listopad 204 ÚVOD 3. Název organizace,

Více

Domov důchodců Červenka, příspěvková organizace Nádražní 105, 784 01 Litovel IČO : 75004402

Domov důchodců Červenka, příspěvková organizace Nádražní 105, 784 01 Litovel IČO : 75004402 Domov důchodců Červenka, příspěvková organizace Nádražní 105, 784 01 Litovel IČO : 75004402 tel.ústř: 585341301 tel. ředitel: 585341759 fax: 585341759 mobil: 736768954 e-mail : piska@ddcer.cz Registrovaný

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 P E Č O V A T E L S K Á S L U Ž B A M Ě S TA JILEMNICE Jaroslava Havlíčka 328, 514 01 Jilemnice Telefon : 481 453 137 E- mail : pecovak@razdva.cz vedoucí : Danuše Šimková Výroční zpráva za rok 2014 Obsah

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 DOMOV PRO SENIORY HEŘMANŮV MĚSTEC ZŘIZOVATEL HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MASARYKOVO NÁM. 37, 538 03 HEŘMANŮV MĚSTEC VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 IČO 70876258 tel. 469 695 121, 469 695 683, e-mail: domov@domov-hm.cz,

Více

Výroční zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2008

Výroční zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2008 Výroční zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2008 únor 2009 zpracoval: Ing.Ivo Kubín Název organizace: Centrum sociálních služeb města Letovice, příspěvková organizace Sídlo organizace: Letovice,

Více

Výroční zpráva za rok 2012 1

Výroční zpráva za rok 2012 1 Výroční zpráva za rok 2012 1 OBSAH OBSAH... 2 1. ÚVOD... 3 2. KONTAKTNÍ ÚDAJE... 4 3. ORGANIZACE ŘÍZENÍ... 6 4. VEŘEJNÝ ZÁVAZEK DOMOVA NA ZÁMKU... 11 4.1. POSLÁNÍ... 11 4.2. CÍLOVÁ SKUPINA... 11 4.3. CÍLE

Více

Domov důchodců Červenka, příspěvková organizace Nádražní 105, 784 01 Litovel IČO : 75004402

Domov důchodců Červenka, příspěvková organizace Nádražní 105, 784 01 Litovel IČO : 75004402 Domov důchodců Červenka, příspěvková organizace Nádražní 105, 784 01 Litovel IČO : 75004402 tel.ústř: 585341301 tel. ředitel: 585341759 fax: 585341759 mobil: 736768954 e-mail : piska@ddcer.cz Registrovaný

Více

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65 Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65 Výroční zpráva z činnosti a hospodaření za rok 2013 Obsah: 1. Základní údaje o organizaci 3 2. Vznik a postavení

Více

DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK

DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 1 1) Vize organizace Usilujeme o zajištění klidného a aktivního prožití života seniorů s důrazem na podmínky venkovského

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 204 být ohlášena krajské pobočce úřadu práce. Úřad má oprávnění kontrolovat využití příspěvku na péči, což znamená, že sleduje i kvalitu péče, takže by nemělo dojít například k zanedbání

Více

I.1 MANAGEMENT 6 I.2 CHARAKTERISTIKA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 7

I.1 MANAGEMENT 6 I.2 CHARAKTERISTIKA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 7 OBSAH: ÚVODNÍ SLOVO 3-4 HISTORIE 5 I. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 6-25 I.1 MANAGEMENT 6 I.2 CHARAKTERISTIKA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 7 I.3 SOCIÁLNÍ A VÝCHOVNÁ PÉČE 8-25 I.3.1Ubytování I.3.2

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ. Centra sociálních služeb Prostějov

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ. Centra sociálních služeb Prostějov CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Prostějov, příspěvková organizace, Lidická 86, 796 01 PROSTĚJOV, IČ:479 21 293;zapsáno:OR Brno,vl. 1273 tel.:582 321 111,fax 582 321 420 e-mail-reditel@csspv.cz;www.csspv.cz reg.č.poskytovatele

Více

Výroční zpráva. Domova seniorů Břeclav. Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav

Výroční zpráva. Domova seniorů Břeclav. Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav Výroční zpráva Domova seniorů Břeclav 2011 Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav Obsah Obsah zprávy o činnosti l. Úvod... 2 II. Základní údaje... 3 III. Poslání, cíle a principy naší

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Nejchudší člověk není ten, co nemá ani vindru, ale ten, který nemá žádné sny. ( Bill Newman) SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU V Ý R O Č N Í ZA ROK 2011 Z P R Á V A Zpracovatel: Sociální služby města

Více

Výroční zpráva 2014 Domov důchodců Jesenec, p. o.

Výroční zpráva 2014 Domov důchodců Jesenec, p. o. Předkládá: Bc. Zuzana Bratterová, LLM - ředitelka organizace Motto: 2 Předmluva Domova důchodců Jesenec, p. o. k Výroční zprávě za rok 2014 Vážení partneři, dámy a pánové, rok 2014 byl dalším rokem činnosti

Více

CENTRUM ROŢMITÁL POD TŘEMŠÍNEM poskytovatel sociálních sluţeb Na Spravedlnosti 589 262 42 Roţmitál pod Třemšínem

CENTRUM ROŢMITÁL POD TŘEMŠÍNEM poskytovatel sociálních sluţeb Na Spravedlnosti 589 262 42 Roţmitál pod Třemšínem Budeme Vám oporou Výroční zpráva za rok 2009 CENTRUM ROŢMITÁL POD TŘEMŠÍNEM poskytovatel sociálních sluţeb Na Spravedlnosti 589 262 42 Roţmitál pod Třemšínem 1 Základní údaje Úvodní slovo Nadále jsme se

Více

Úsměv je světlo, které při pohledu do očí naznačí, že srdce je doma.

Úsměv je světlo, které při pohledu do očí naznačí, že srdce je doma. Výroční zpráva příspěvkové organizace G-centrum Mikulov za rok 2010 Úsměv je světlo, které při pohledu do očí naznačí, že srdce je doma. Vypracovali: Ing. Pavel Rous, Anna Červinková, Lenka Vítová, Dana

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Kojetína 2014

Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Kojetína 2014 Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Kojetína 2014 Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Kojetína 2014 Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, www.kr-olomoucky.cz Tisk: STUDIO

Více

Obsah: 1. Základní informace. 2. Poskytované sociální služby. 3. Úhrada za poskytované sociální služby v roce 2010

Obsah: 1. Základní informace. 2. Poskytované sociální služby. 3. Úhrada za poskytované sociální služby v roce 2010 Obsah: 1. Základní informace 1.1 Kontakty 1.2 Historie zařízení 1.3 Charakteristika organizace 1.4 Stěhování 2. Poskytované sociální služby 2.1 Domov pro osoby se zdravotním postižením 2.2 Chráněné bydlení

Více