SOCIÁLNÍ SLUŢBY ROSTĚJOV, příspěvková organizace. Pod Kosířem 27 Prostějov

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SOCIÁLNÍ SLUŢBY ROSTĚJOV, příspěvková organizace. Pod Kosířem 27 Prostějov"

Transkript

1 SOCIÁLNÍ SLUŢBY ROSTĚJOV, příspěvková organizace Pod Kosířem 27 Prostějov Výroční zpráva o činnosti za rok

2 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI Název: Sociální sluţby Prostějov, příspěvková organizace Sídlo: Prostějov. Pod Kosířem 27, psč Zřizovatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc, psč Předmět a účel činnosti: Základním předmětem činnosti organizace je poskytování sociálních sluţeb vymezených v 35,40 a 46 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách. Organizace zajišťuje provoz Pečovatelské sluţby a Denního stacionáře pro osoby s mentálním postiţením. Poskytované sociální sluţby jsou určeny starým a zdravotně postiţeným občanům a občanům s mentálním postiţením. Ředitelka: Mail: PhDr. Miluše Kmoščáková Zástupce ředitelky: Ivo Horák Mail: Webové stránky: 2

3 II. PEČOVATELSKÁ SLUŽBA 1) Podmínky, prostředí a vybavení pečovatelské služby Posláním pečovatelské sluţby je pomáhat seniorům i zdravotně postiţeným občanům, jejichţ stav vyţaduje pomoc jiné osoby, zabezpečit základní ţivotní potřeby, podporovat jejich samostatnost a vyuţívat zachované schopnosti a současně respektovat jejich přání co nejdéle setrvat v jejich domácím prostředí. Sídlo pečovatelské sluţby se nachází na Bezručovo nám. č. 9 v Prostějově, v objektu, který je majetkem Olomouckého kraje. Zde se nachází kanceláře vedoucí pečovatelské sluţby a sociální pracovnice, šatna pro personál, sociální zázemí pro personál, a zasedací místnost. Suterén budovy je vyuţíván jako technické zázemí ( mycí dílna, příruční sklad). V budově se rovněţ nachází středisko osobní hygieny pro výkon ambulantních sluţeb koupelna, místnost pro pedikúru, WC pro uţivatele sluţby. První parto objektu má v zápůjčce Středisko sociální prevence. Stav budovy je dobrý, na následující období je v plánu investiční akce výměny oken. Provozní doba pečovatelské sluţby: pondělí aţ pátek 6:00 14:30 hod v případě potřeby i odpolední směny a sluţby o víkendech a svátcích 3

4 Ambulantní sluţby zajišťujeme ve střediscích osobní hygieny, která se nachází na adrese: - Bezručovo náměstí 9, Prostějov - Brněnská 40, Prostějov ( objekt v majetku města Prostějov) - Příkopy 620, Němčice nad Hanou ( objekt v majetku města Němčice nad Hanou ) Region: Sluţbu jsme poskytujeme v regionu města Prostějova včetně přilehlých obcí Mostkovice a Ţešov a v regionu města Němčice nad Hanou. Sluţby nejsme schopni zajistit: osobám s diagnózou akutního infekčního onemocnění osobám s poruchou chování s agresivními projevy nebo projevy sexuální deviace, ohroţujícím zaměstnance poskytovatele osobám ţádajícím o sluţbu, která není součástí nabídky pečovatelské sluţby při plné kapacitě zařízení Nabídka sluţeb: pomoc při zvládání běţných úkonů péče o vlastní osobu pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu pomoc při zajištění stravy pomoc při zajištění chodu domácnosti zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Dále nabízíme fakultativní sluţby: pedikúru ve středisku osobní hygieny i v domácnosti přepravu uţivatelů jednoduché ošetřovatelské úkony, holení, úprava vlasů a dohled u uţivatelů v domácím prostředí rehabilitační program masáţ šíje, zad, rukou, nohou, hýţdí, celkovou masáţ, medovou masáţ, rašelinový zábal, nově našim uţivatelům nabízíme pomocí Dornovy metody srovnání jednotlivých obratlů, nohou, pánve, kostrče a celého těla telefonování sluţebním telefonem na pracovišti PS 4

5 Cílové skupiny uţivatelů: Pečovatelská sluţba je určena dospělým osobám, které mají sníţenou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postiţení, dosáhly důchodového věku nebo jsou plně invalidní a jejichţ situace vyţaduje pomoc jiné fyzické osoby za účelem zajištění potřebné pomoci, která jim umoţní setrvat v jejich přirozeném prostředí. Dále rodinám, ve kterých se narodily současně 3 nebo více dětí a jejichţ situace vyţaduje pomoc jiné osoby. Okruh osob, kterým jsou pečovatelské sluţby poskytovány: osobám s chronickým onemocněním osobám s kombinovaným postiţením osobám s mentálním postiţením osobám s tělesným postiţením osobám se sluchovým postiţením osobám se zdravotním postiţením osobám se zrakovým postiţením rodinám s dítětem/dětmi a seniorům. Věková struktura cílové skupiny: Mladí dospělí (19-26 let) Dospělí (27-64 let) Mladší senioři (65 80 let) Starší senioři (nad 80 let) Cíle poskytovaných sluţeb: Cílem poskytování pečovatelské sluţby je pomoc a podpora při udrţování kvality ţivota uţivatelů v jejich přirozeném prostředí, zajistit uspokojení psychických, sociálních a fyzických potřeb osobám závislým na pomoci druhé osoby Podporovat samostatnost a zachované schopnosti uţivatelů Podporovat zachování vztahové sítě uţivatele, zprostředkovávat kontakty se společenským prostředím Zvyšovat kvalitu a rozsah sluţeb u stávajících uţivatelů, doplňkové fakultativní sluţby poskytovat zejména klientům vyuţívajícím základní sluţby Sniţovat kapacitu zařízení (do roku 2013 sníţit kapacitu zařízení na 650 uţivatelů) Prohlubovat týmovou spolupráci všech pracovníků Podporovat zvyšování kvalifikace pracovníků Postupně prosazovat změny v myšlení a chování pracovníků Pečovatelská sluţba je poskytována vţdy na základě písemné smlouvy uzavřené mezi uţivatelem a naší organizací poskytovatelem. Při prvním kontaktu na pracovišti Pečovatelské sluţby (nebo po telefonu) obdrţí zájemce o sluţbu, případně jeho rodinný příslušník, informace o druhu a rozsahu poskytovaných sluţeb včetně platných cen, podmínky pro poskytnutí sociální péče, podmínky bezplatné péče. Jednání probíhá se zájemcem o sluţbu, zákonný zástupce je jen přítomen. Informace o sluţbě zájemcům poskytujeme s ohledem na jejich dorozumívací schopnosti. 5

6 Na poţádání navštíví sociální pracovnice ţadatele o sluţbu v jeho domácnosti. Zde v rozhovoru zjišťuje potřeby zájemce, jeho poţadavky a osobní cíle a současně poskytuje všechny informace potřebné pro jeho rozhodnutí. Konečný osobní cíl definuje dohodnuté sluţby, které jsou uvedeny v Individuálním plánu poskytování sluţeb. Následně je sepsána Smlouva o poskytování pečovatelské sluţby. Při poskytování pečovatelské sluţby usilujeme o vytváření podmínek, v nichţ uţivatelé sluţeb mohou naplňovat svá práva. Základem kvality prováděné sluţby je profesionalita a odbornost pracovníků, průběţné prohlubování znalostí při soustavném vzdělávání, jejich ohleduplný, laskavý a vstřícný postoj. Ke kaţdému uţivateli přistupujeme s ohledem na jeho osobnost a jeho individuální potřeby. Našim záměrem je podporovat samostatnost a zachované schopnosti uţivatelů. Dále podporovat zachování vztahové sítě uţivatele, zprostředkovávat kontakty se společenským prostředím. Zvyšovat kvalitu a rozsah sluţeb u stávajících uţivatelů, doplňkové fakultativní sluţby poskytovat zejména klientům vyuţívajícím základní sluţby. K zajištění terénních sluţeb organizace vyuţívá vozový park, který tvoří: Kategorie vozidla Značka vozidla SPZ Rok výroby Osobní combi SUZUKI WAGON PVI Skříňový ŠKODA FABIA 1M Uţitkový nákladní VW TRANSPORTÉR 2M Osobní ŠKODA FABIA 3M dodávkový VW CADDY 3M dodávkový VE CADDY 4M V současné době je stav vozového parku uspokojivý. Uţitkový nákladní vůz Renault express, který byl od listopadu 2009 nezpůsobilý k provozu, byl nahrazen novým vozidlem VW CADDY. V závěru roku 2010 se v souladu s Koncepcí rozvoje organizace do roku 2012, priority vytváření dobrých pracovních podmínek a vhodného prostředí pro zaměstnance, uskutečnila oprava sociálního zázemí pro zaměstnance ( oprava propadajících se podlah, oprava WC, obkladů, odpadů a vybudování kuchyňského koutku k ohřátí stravy a nápojů pro zaměstnance PS). Zapojením do procesu Komunitního plánování sociálních sluţeb v městě Prostějov v průběhu celého roku 2010 se organizace aktivně podílela na utváření funkční sítě poskytovatelů sociálních sluţeb v regionu města Prostějova, ředitelka organizace PhDr. Miluše Kmoščáková je členkou řídící skupiny KPSS a vedoucí pracovní skupiny seniorů. 6

7 2.) Počty uživatelů kapacita 695 stav k celkem uţivatelů 814 z toho muţi 247 ţeny 567 v průběhu roku přibylo 128 ubylo 134 Počet uživatelů, kterým byla v roce 2010 poskytnuta PS bezplatně účastníci odboje 15 péče o děti - trojčata 0 Rozdělení uživatelů podle výše příspěvku na péči celkem 140 I. stupeň 84 II. stupeň 33 III. stupeň 14 IV. stupeň 9 Rozdělení uživatelů podle místa bydliště Město Prostějov 574 Město Němčice nad Hanou 94 Mostkovice 15 Ţešov 5 7

8 Počet uživatelů v Domech s pečovatelskou službou DPS Brněnská 11 DPS Fanderlíkova 4 DPS Finská 9 DPS Hacarova 3 DPS Mostkovice 5 DPS Němčice nad Hanou 11 DPS Polišenského 18 DPS Polská 0 DPS Kostelecká 5 Počty uživatelů podle prováděných úkonů Základní činnosti: Pomoc a podpora při podávání jídla a pití 11 Pomoc při oblékání a svlékání 6 Pomoc při přesunu na lůţko nebo vozík 4 Pomoc při úkonech osobní hygieny 55 Pomoc při základní péči o vlasy a nehty 50 Pomoc při pouţití WC 3 Dovoz nebo donáška oběda 231 Příprava a podání jídla a pití 21 Běţný úklid a údrţba domácnosti 65 Pomoc při zajištění velkého úklidu 78 Běţný nákup a pochůzky 49 Velký nákup 5 Praní a ţehlení loţního prádla 4 8

9 Praní a ţehlení osobního prádla 4 Doprovázení dospělých 37 Fakultativní činnosti: Doprava vozidly poskytovatele 29 Pedikúra 504 Masáţ šíje a zad 40 Celková masáţ 5 Masáţ nohou 2 Masáţ rukou 3 Masáţ zad a hýţdí 3 Medová masáţ 3 Rašelinový zábal 7 Vodová 10 Holení 5 Dohled 28 Počty provedených úkonů Střediska osobní hygieny Bezručovo náměstí: koupání 54 pedikúra 702 Brněnská: koupání 119 pedikúra 783 masáţe 181 rašelinový zábal 3 9

10 Němčice nad Hanou: pedikúra 204 Počty provedených úkonů domácnost pedikúra 591 masáţe 14 Ostatní úkony rozvoz obědů sociální šetření

11 II. DENNÍ STACIONÁŘ 1) Podmínky, prostředí a vybavení denního stacionáře Posláním denního stacionáře je umoţnit lidem s mentálním postiţením začlenit se do běţného ţivota ve společnosti, udrţovat citové a sociální vazby k rodině, setrvat v původním domácím prostředí a prostřednictvím poskytovaných sluţeb v příjemných podmínkách a přátelské atmosféře podporovat jejich způsob ţivota tak, aby se co nejvíce přiblíţil ţivotu běţných občanů. Denní stacionář pro osoby s mentálním postiţením sídlí na ulici Pod Kosířem 27. Nachází se v přízemí a částečně v 1. patře objektu v klidné obytné části města. Budova byla postavena počátkem 20. století, stav budovy je dobrý. V roce 2010 byla v rámci realizované akce KÚ OK provedena výměna oken celé budovy Pod Kosířem 27, Prostějov. Na další období je plánovaná oprava fasády objektu a oprava oplocení předzahrádky objektu. Uţivatelé sluţeb denního stacionáře mají k dispozici několik místností. Při vstupu do stacionáře se nachází šatna, kde si uţivatelé ukládají své osobní věci a převlékají se. Kuchyňka s plným vybavením (elektrický sporák s troubou, kuchyňská linka a veškeré kuchyňské vybavení včetně elektrického šlehače) se kaţdý týden vyuţívá k rozvíjení a upevňování sebeobsluţných návyků (vaření a pečení jednoduchých jídel, sebeobsluha, mytí nádobí). K provádění pracovně-výchovné činnosti a k rozvoji motorických, psychických a sociálních dovedností uţivatelů slouţí prostorná učebna. Tato místnost je vybavena didaktickými pomůckami a společenskými hrami. Odpočinková místnost slouţí uţivatelům k relaxaci a zábavě. Součástí pokoje je sedací souprava, televize s DVD a videem, knihovna, CD přehrávač a klávesy.k zajištění osobní hygieny slouţí sprchový kout a WC.V 1. patře budovy se nachází kancelář vedoucí denního stacionáře a sociální pracovnice. K objektu náleţí okrasná zahrádka s lavičkami, která slouţí uţivatelům k pracovní terapii, pohybovým aktivitám a relaxaci. Cíle poskytovaných sluţeb: Zajistit ambulantní pobyt 16-ti uţivatelům v době pracovních dnů Udrţet a rozvíjet psychosociální schopnosti a dovednosti uţivatelů Podporovat dosaţení co nejvyšší míry soběstačnosti uţivatele při zachování jeho přirozených vztahových sítí Zprostředkovávat kontakty se společenským prostředím a umoţnit uţivatelům zůstat součástí původního společenství Prohlubovat týmovou spolupráci všech pracovníků Podporovat zvyšování kvalifikace pracovníků Postupně prosazovat změny v myšlení a chování pracovníků Nabídka sluţeb: V denním stacionáři poskytujeme našim uţivatelům tyto základní sluţby: pomoc při zvládání běţných úkonů péče o vlastní osobu pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy 11

12 výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti zprostředkování kontaktu se společenským prostředím sociálně terapeutické činnosti pomoc při uplatňování práv a zájmů Dále nabízíme fakultativní sluţby: dopravu vozidly poskytovatele poznávací výlety jednodenní pobytové zájezdy vícedenní Cílová skupina uţivatelů: Denní stacionář poskytuje ambulantní sluţby osobám starším 19 let, které mají sníţenou soběstačnost z důvodu mentálního postiţení, jejichţ situace vyţaduje pravidelnou pomoc jiné osoby, které jsou závislé na pomoci jiné fyzické osoby alespoň ve stupni I. Věková struktura cílové skupiny: Mladí dospělí (19-26 let) Dospělí (27-64 let) Kapacita: 16 klientů Sluţby nejsme schopni zajistit: osobám s diagnózou akutního infekčního onemocnění osobám s těţkým stupněm tělesného postiţení osobám s těţkými smyslovými vadami zraku a sluchu osobám s poruchou chování s agresivními projevy ohroţujícím sebe nebo okolí, jejichţ chování by narušovalo kolektivní souţití osobám ţádajícím o sluţbu, která není součástí nabídky sluţeb denního stacionáře Provozní doba: Pondělí aţ pátek: hod 12

13 2.) Počet uživatelů: Kapacita: 16 Stav k Z toho muţi 7 Z toho ţeny 9 Struktura uţivatelů podle stupně závislosti: Stupeň I. 2 Stupeň II. 7 Stupeň III. 7 Stupeň IV. 0 celkem 16 13

14 3.) Výčet základních činností (úkonů) poskytnutých v Denním stacionáři: Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek 291 Pomoc při přesunu na vozík 155 Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru 677 Pomoc a podpora při podávání jídla a pití 1951 Pomoc při úkonech osobní hygieny 65 Pomoc při pouţití WC 65 Pracovně výchovná činnost 1951 Nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností 1951 Vytvoření podmínek pro zajišťování přiměřeného vzdělávání 1951 Pomoc při aktivitách podporujících sociální začleňování osob 1951 Činnosti vedoucí k rozvoji nebo udrţení schopností podporujících sociální začleňování 1951 Pomoc při komunikaci vedoucí k uplatnění práv a zájmů ) Aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 14

15 LEDEN Návštěva bowlingového centra na Újezdě soutěţ druţstev Návštěva divadelního představení v Duze Čert a Káča Návštěva kina Metra shlédnutí fotosoutěţe dětí Historie Prostějova mladýma očima, Shlédnutí filmového představení Harry Potter a princ dvojí krve ÚNOR Návštěva solné jeskyně odpočinkový a ozdravný program Návštěva bowlingového centra na Újezdě soutěţ druţstev Návštěva divadelního představení v Duze Dlouhý, Široký a Bystrozraký Výroba obrázků: encaustica technika: voskové pastelky + ţehlička BŘEZEN Návštěva hvězdárny přednáška Hvězdy zimní oblohy Malování kraslic, účast na akci pořádané dětskou knihovnou: navlékání co nejdelšího ocasu z malovaných vajec Návštěva knihovny zapůjčení knih Příprava na natáčení filmu Dnes se vdávám na MENTAL POWER PRAGUE FILM FESTIVAL seznámení uţivatelů se scénářem, zajištění rekvizit DUBEN Nácvik pásma na festival Písničkou ke slunci tanec a zpěv Natáčení filmu na MPPFF Malování na sklo Malování na kameny Výlet do Prahy Účast na koncertu Chceme ţít s vámi Ukázka výcviku policejních psů na Hloučeli Ukázka práce integrovaného záchranného systému hasičský sbor KVĚTEN Návštěva bowlingového centra na Újezdě soutěţ druţstev Slavnostní promítání filmu Dnes se vdávám v prostorách stacionáře Ukázka pletení košíků z papíru, nácvik Návštěva divadelního představení v Duze: Ferda mravenec a brouk Pytlík Nácvik tanců a zpěvu na hudební festival v Plumlově Výlet do aquaparku v Olomouci koupání, plavání 15

16 ČERVEN Čtyřdenní výlet do Prahy za účelem prezentace filmu Dnes se vdávám na Mezinárodním filmovém festivalu: ocenění získala uţivatelka Michaela Fialová za nejlepší ţenský herecký výkon ve vedlejší roli Nácvik na Mezinárodní hudební festival zpěv a tance Výlet do Olomouce na výstaviště Flora: Dny zdravotně postiţených Den policie na náměstí T. G. Masaryka ukázky výcviku psů, sluţební hipologie, zákrok zásahové jednotky Účast a vystoupení uţivatelů na mezinárodním hudebním festivalu v Plumlově Návštěva letiště v Prostějově prohlídka vojenské techniky, ukázky výcviku ČERVENEC Návštěva aquaparku a minigolfu v Prostějově Týdenní ozdravný pobyt v Černovicích u Pelhřimova turistika, koupání, návštěva hradu Kámen, Chýnovských jeskyní, města Pelhřimova - muzeum kuriozit, muzeum strašidel, rozhledna, Kamenice nad Lipou zámek a zámecká zahrada, ústav sociální péče v Černovicích SRPEN Prázdninový provoz, bez aktivit mimo zařízení ZÁŘÍ Výroba prostírání, stříhání a nalepování čajových sáčků na výkres, zatavení Výlet do Olomouce, návštěva okrasné zahrady Horizont 16

17 Výroba motýlků z drátků a slupovacích barev Návštěva divadelního představení v Duze O krejčím Jírovi a kouzelné jehle Turistický výlet do Zdětína opékání špekáčků Návštěva areálu ve Vrahovicích ukázka výcviku policejních psů Výroba obrázků encaustica ŘÍJEN Den otevřených dveří ukázka výrobků uţivatelů DS, moţnost prohlídky prostor, odborné konzultace Výlet do Olomouce na výstavu květin podzimní Flora Účast na Ukončení léta v ZOO na Svatém kopečku u Olomouce vystoupení klientů: Alexandrovci Prezentace výrobků ve fakultní nemocnici Olomouc Výroba kalendářů na rok 2011, dolepování fotografií uţivatelů, lepení předtištěných dnů a měsíců, zdobení Nácvik písní a tanců na vánoční vystoupení v informačním centru v Prostějově Účast na Sportovních hrách v Němčicích nad Hanou Filmové představení v kině Metro Avatar Návštěva divadelního představení v Duze: Pohádky pod Řípem LISTOPAD Nácvik na vánoční vystoupení v Informačním centru zpěv a tance Návštěva divadelního představení v Duze Honza a čert Účast na Hanáckém plesu v Nezamyslicích PROSINEC _ Prezentace výrobků a veřejné vystoupení uţivatelů v Informačním centru Prostějov 17

18 _ Příprava na natáčení filmu Alenka v říši divů na MENTAL POWER PRAGUE FILM FESTIVAL seznámení uţivatelů se scénářem, zajištění rekvizit Uzavření stacionáře, výměna oken PRAVIDELNÉ TÝDENNÍ AKTIVITY Návštěvy rehabilitačního bazénu cvičení, plavání Návštěvy keramické dílny tvorba výrobků Tělesná a relaxační cvičení vizomotorická cvičení, cvičení na rehabilitačních míčích, zdravotní cviky, hudebně pohybové hry Výtvarné a pracovně výchovné činnosti tvorba výrobků z papíru, látek, vlny, přírodnin, stříhání, lepení, malování vodovými a temperovými barvami, křídami, tuší, práce s plastelínou Pracovní činnosti pravidelná údrţba zahrady, odklízení sněhu, běţné úklidy kuchyňky, údrţba pokojových květin Krouţek pečení a studené kuchyně Vzdělávací činnosti společné čtení z knih, poznávání dopravních symbolů a značek, vzdělávací hry, vědomostní kvízy, zpěv, psaní textů, rozpoznávání hodnoty peněz, nákupy dle poţadavků uţivatelů Vycházky s uţivateli V souladu s Koncepcí rozvoje organizace do roku 2012 navázali pracovníci organizace spolupráci s organizací SPOLU Olomouc za účelem integrace vybraných uţivatelů do běţné populace. Doposud se nepodařilo ţádného z uţivatelů sluţby začlenit do zaměstnání a to zejména z důvodu absence vhodných pracovních míst pro osoby se zdravotním postiţením v Prostějově. Organizace se zapojením do procesu Komunitního plánování sociálních sluţeb v městě Prostějov v průběhu celého roku 2010 aktivně podílela na utváření funkční sítě poskytovatelů sociálních sluţeb v regionu města Prostějova, ředitelka organizace PhDr. Miluše Kmoščáková je členkou řídící skupiny KPSS, sociální pracovnice Eva Hynštová, Dis. je členkou pracovní skupiny pro osoby se zdravotním postiţením. IV. EKONOMICKÉ UKAZATELE: 1.) Splnění závazných ukazatelů Pro rok 2010 byl pro naši organizaci schválen: Rozpočet v celkové výši s neinvestičním příspěvkem celkem v členění na: neinvestiční příspěvek na provoz neinvestiční příspěvek na odpisy ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 18

19 schválen investiční příspěvek Byly stanoveny tyto závazné ukazatele limit mzdových prostředků neinvestiční příspěvky zřízených PO(odpisy) odvody příspěvkové organizace ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč hospodářský výsledek - vyrovnaný nebo zlepšený Závazný ukazatel neinvestiční příspěvky zřízených PO(odpisy) byly upraveny na základě navýšení hodnoty majetku a to z částky na částku ,00 Kč ,00 Kč Závazný ukazatel odvody příspěvkové organizace byl navýšen na základě příspěvku na odpisy a to z částky na částku ,00 Kč ,00 Kč Závazný ukazatel hospodářský výsledek vyrovnaný rozpočet celkem skutečnost k , dle Výkazu zisku a ztrát je hospodářský výsledek zlepšený ve výši ,86 Kč 2.) Užití účelových prostředků ÚZ S tímto účelovým znakem byly naší organizaci poskytnuty finanční prostředky rozhodnutím Rady Olomouckého kraje prostředky na úhradu neinvestičních příspěvků ve výši: ,00 Kč UZ Příspěvek na odpisy - s tímto účelovým znakem byly naší organizaci poskytnuty finanční prostředky na úhradu odpisů ve výši: ,00 Kč UZ S tímto účelovým znakem byly naší organizaci poskytnuty finanční prostředky rozhodnutím MPSV na rok 2010 ve výši: ,00 Kč 19

20 3.) Významné investiční a údržbové akce hrazené z rozpočtu organizace, případně z jiného zdroje Investiční akce v roce 2010: V roce 2010 byl v naší organizaci uskutečněny tato investiční akce: nákup nového dodávkového vozidla VW CADDY pro potřeby Pečovatelské sluţby Údrţbové akce v roce 2010: V průběhu roku 2010 byly prováděny běţné opravy a udrţování na budovách a také na sluţebních vozidlech naší organizace. Z oprav na budovách stojí za zmínku: dokončení výměny oken na budově v ulici Pod Kosířem 27 prostory Denního stacionáře 4.) Rozpis nákladů a výnosů Celkové náklady za rok ,47 Kč Celkové výnosy za rok ,33 Kč Hospodářský výsledek ,86 Kč Rozpis nákladů Účet 501 Spotřeba materiálu ,79 Kč Účet 502 Spotřeba energie ,57 Kč Účet 511 Opravy a udrţování ,00 Kč Účet 512 Cestovné ,00 Kč Účet 513 Náklady na reprezentaci 3 508,00 Kč Účet 518 Ostatní sluţby ,07 Kč Účet 521 Mzdové prostředky ,00 Kč Účet 524 Zákonné sociální pojištění ,00 Kč 20

21 Účet 527 Zákonné sociální náklady ,60 Kč Účet 528 Ostatní sociální náklady ,00 Kč Účet 531 Daň silniční ,00 Kč Účet 538 Ostatní daně a poplatky 2 450,00 Kč Účet 549 Jiné ostatní náklady ,00 Kč Účet 551 Odpisy dlouhodobého majetku ,00 Kč Účet 569 Ostatní finanční náklady ,44 Kč Celkem náklady k ,47 Kč Rozpis výnosů Účet 602 Trţby z prodeje sluţeb ,00 Kč Účet 603 Výnosy z pronájmu ,00 Kč Účet 646 Výnosy z prodeje DHM kromě pozemků 5 000,00 Kč Účet 648 Zúčtování fondů ,00 Kč Účet 649 Jiné ostatní výnosy ,90 Kč Účet 662 Úroky 318,43 Kč Účet 671 Výnosy z nároků na prostředky státního rozpočtu (MPSV) ,00 Kč Účet 672 Výnosy z nároků na prostředky rozpočtu územních samosprávných celků - Krajský úřad OK ,00 Kč Účet 674 Výnosy z ostatních nároků (obce) ,00 Kč Celkem výnosy k ,33 Kč Finanční fondy Druh fondu Stav fondů k Stav fondů k Fond odměn ,00 Kč ,00 Kč Fond kulturních a sociálních potřeb ,30 Kč ,90 Kč Fond rezervní ,83 Kč ,64 Kč Fond reprodukce majetku 692,10 Kč ,30 Kč ,23 Kč ,84 Kč 21

22 V. PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ 1.) Organizační struktura organizace Ředitelka Ředitelství - Ekonom - Účetní - Uklizečka Pečovatelská sluţba Vedoucí PS Sociální pracovnice Denní stacionář Vedoucí DS Pracovnice přímé péče Pracovnice přímé péče Organizace Sociální sluţby Prostějov, p.o. měla k celkem 29 zaměstnanců: Pečovatelská služba: Pracovnice přímé péče pečovatelka 20 zaměstnanců pl.tř Denní stacionář: pedagogický pracovník 1 zaměstnanec pl.tř. 8. Pracovnice přímé péče 2 zaměstnanci pl. tř. 4. Ředitelství: Ředitelka 1 zaměstnanec pl. tř. 13. Ekonom 1 zaměstnanec pl. tř. 9. Účetní 1 zaměstnanec pl.tř. 9. Uklizečka 1 zaměstnanec pl.tř. 2 Sociální pracovnice 2 zaměstnanci pl. tř. 9, 10 22

23 Průměrný hrubý měsíční plat zaměstnanců organizace Sociální sluţby, p.o. činil v roce ,- Kč 2.) Vzdělávání zaměstnanců. Vzdělávání zaměstnanců Sociálních sluţeb proběhlo v souladu s plánem vzdělávání vypracovaným pro rok Školení v oblasti BOZP a PO Školení řidičů referentských vozidel Zákon o sociálních sluţbách Problematika aktivizace v sociálních sluţbách Pečovatelská sluţba v praxi Konflikty v pracovním týmu v prostředí soc. sluţeb Individuální plánování průběhu sociální sluţby Zvládání stresu a stresové zátěţe Prevence syndromu vyhoření Psychosociální dovednosti: Prevence ohroţení syndromem vyhoření Příprava na inspekci sociálních sluţeb Manipulace a konstruktivní sebeobrana Hodnotící a motivační pohovory s pracovníky Náročné situace v praxi vedoucího pracovníka Nastavení systému tvorby SQSS v organizaci Efektivní komunikace s klientem Ochrana práv uţivatelů sociálních sluţeb Úvod do problematiky restriktivních opatření všichni zaměstnanci, 1 den 17 zaměstnanců, 1 den 2 zaměstnanci, 1 den 1 zaměstnanec, 1 den 3 zaměstnanci, 1 den 2 zaměstnanci, 1 den 2 zaměstnanci, 1 den 4 zaměstnanci, 1 den 4 zaměstnanci, 1 den 4 zaměstnanci, 1 den 3 zaměstnanci, 1 den 4 zaměstnanci, 1 den 1 zaměstnanec, 1 den 2 zaměstnanci, 1 den 2 zaměstnanci, 1 den 6 zaměstnanců, 1 den 3 zaměstnanci, 1 den 1 zaměstnanec, 1 den 23

24 Specifika komunikace se seniory Úvod do problematiky prevence týrání a zneuţívání seniorů 3 zaměstnanci, 1 den 4 zaměstnanci, 1 den Prevence týrání a zneuţívání osob, kterým jsou poskytovány soc. sluţby 4 zaměstnanci, 1 den Veďte svůj tým efektivně Úvod do paliativní péče Uplatnění asertivity při jednání s klienty Specifika komunikace se seniory Jednání s problémovými klienty Etika v práci sociálního pracovníka Jak správně komunikovat v sociálních sluţbách Proutyho preterapie a její vyuţití při práci s klienty Obtíţná komunikace II. : Komunikace ve stresu a v krizových situacích Prevence syndromu vyhoření Alternativní a augmentativní komunikace Komunikace s nemocnými a osobami se zdravotním postiţením Zákon o sociálních sluţbách aktuality a praxe Jak zvládat stres při práci v soc. sluţbách Obtíţná komunikace IV.: specifickými uţivateli 1 zaměstnanec, 1 den 4 zaměstnanci, 1 den 4 zaměstnanci, 1 den 4 zaměstnanci, 1 den 4 zaměstnanci, 1 den 2 zaměstnanci, 1 den 4 zaměstnanci, 1 den 2 zaměstnanci, 1 den 3 zaměstnanci, 1 den 4 zaměstnanci, 1 den 2 zaměstnanci, 1 den 2 zaměstnanci, 1 den 2 zaměstnanci, 1 den 4 zaměstnanci, 1 den 2 zaměstnanci, 1 den Komunikace se Jak tvořivě řešit problém? Jak motivovat sebe i ostatní? Koučujte! 1 zaměstnanec, 1 den Syndrom vyhoření duševní hygiena 3 zaměstnanci, 1 den 24

25 V souladu s naplňováním priorit Koncepce rozvoje organizace do roku 2012 zvyšování kvality poskytované sluţby usiluje organizace o prohlubování odborné zdatnosti a profesionality všech pracovníků. Vytváří vhodné podmínky pro jejich průběţné a soustavné vzdělávání. Usiluje o prohloubení týmové spolupráce všech členů pracovního týmu a postupné prosazování změn v myšlení pracovníků. Při vzdělávání zaměstnanců se snaţíme vyuţívat vzdělávací aktivity realizovaných v rámci projektů financovaných Evropským sociálním fondem, v roce 2010 bylo touto formou realizováno 6 jednodenních školících aktivit. Rovněţ zajišťujeme podporu všech pracovníků v přímé péči formou týmové supervize, která probíhá v uzavřených skupinách v rozsahu 2 hodin za 6 týdnů. 3.) Hodnocení zaměstnanců. I v roce 2010 proběhlo pravidelné pracovní hodnocení všech zaměstnanců. Hodnocení zaměstnanců provádí vţdy nejbliţší nadřízený zaměstnance formou pohovoru a zápisu do formuláře. V tomto pohovoru se zaměstnanec vyjadřuje k činnosti organizace, navrhuje zlepšení, vznáší náměty na zlepšení, navrhuje svoje další vzdělávání, vyjadřuje se ke svojí perspektivě v organizaci. Výsledky hodnocení byly vyuţity zejména při stanovení osobního příplatku zaměstnancům, vytvoření plánu vzdělávání organizace, uskutečnění změn v organizaci práce, dovybavení pracoviště potřebnými pomůckami, zvýšení motivace a aktivity zaměstnanců. Všechny tyto aktivity slouţí k celkovému zvyšování kvality činnosti organizace. VI. ÚDAJE O KONTROLE 1.) Vnitřní kontrolní činnost V roce 2010 se v naší organizaci probíhala vnitřní kontrola dle Směrnice o finanční kontrole na všech jejich stupních. Příkazcem operace je ředitelka, správcem rozpočtu je ekonom organizace, dalším pracovníkem určeným k provádění kontroly je účetní organizace. V organizaci je oddělena funkce příkazce operace od pověření správce rozpočtu a hlavní účetní. Všem zaměstnancům byly vysvětleny principy a postupy při uskutečňování finanční kontroly. Domníváme se, ţe u naší organizace je vytvořeno příznivé prostředí k provádění finanční kontroly. Kontrola předběžná: Kontrolujeme Podklady Zkušenosti 25

26 Zda nejsou porušeny obecně závazné předpisy Zda plánovaná operace je v souladu s rozpočtem Kontrola průběžná: Kontrolujeme Následná kontrola: Kontrolujeme Zda byly dodrţeny podmínky při schválení Zda byla zachována rizika Zda jsou prováděny zápisy o prováděných operacích a jejich kontrolách Zda jsou operace správně promítnuty do výkazů Zda je dodrţen věrný obraz o stavu Zda je vše promítnuto do výkazů Zda byl dodrţen rozpočet a zda byly také dodrţeny záměry a cíle 2.) Audit dotace MPSV: Po ukončení hospodářského roku 2010 byl proveden audit hospodaření s dotací MPSV podpora soc. sluţeb s místní působností Olomoucký kraj. Audit provedla Auditorská společnost Finaudit s r.o. se sídlem v Olomouci, zapsaná v seznamu vedeném Komorou auditorů ČR s číslem osvědčení 154 a vedená u Rejstříkového soudu v Ostravě pod spis. značkou C Dle vyjádření nezávislého auditora údaje uvedené ve Vyúčtování dotace odpovídají údajům zachyceným v účetnictví a jsou v souladu se zákony i účetními předpisy platnými v České republice. V Prostějově dne PhDr. Miluše Kmoščáková, ředitelka 26

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 1 Výroční zpráva za rok 2012 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI Název: Sociální služby Prostějov, příspěvková organizace Sídlo: Prostějov. Pod Kosířem 27, psč. 796 01 Zřizovatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova

Více

Systém ASPI - stav k 4.8.2010 do částky 81/2010 Sb. a 30/2010 Sb.m.s. Obsah a text 505/2006 Sb. - poslední stav textu

Systém ASPI - stav k 4.8.2010 do částky 81/2010 Sb. a 30/2010 Sb.m.s. Obsah a text 505/2006 Sb. - poslední stav textu Systém ASPI - stav k 4.8.2010 do částky 81/2010 Sb. a 30/2010 Sb.m.s. Obsah a text 505/2006 Sb. - poslední stav textu 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení

Více

DPS Žlutice, p. o. Pod Strání 467, 364 52 Žlutice. Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012

DPS Žlutice, p. o. Pod Strání 467, 364 52 Žlutice. Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012 DPS Žlutice, p. o. Tel.: 353 393 269 Pod Strání 467, 364 52 Žlutice e-mail: dpszlutice@seznam.cz IČ 70891079 Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012 1 Obsah 1. Kontakty...3 2. Historie...3 3. Kapacita

Více

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře I. DENNÍ STACIONÁŘ 1. Vize Nebýt ve službě vidět Posláním denního stacionáře při Domově Dědina je formou celoročních ambulantních služeb poskytovat pomoc a podporu dospělým osobám s mentálním a kombinovaným

Více

Veřejné informace o službě

Veřejné informace o službě Odlehčovací služba Místo poskytování služby: Urxova 297/4, Třebeš, 500 06 Hradec Králové 6 Veřejné informace o službě Právní forma: fyzická osoba IČO: 48162485 Statutární zástupce: Adresa sídla poskytovatele:,

Více

Základní informace pro zájemce

Základní informace pro zájemce Základní informace pro zájemce Kontakt: Hejnická 538, Praha 9 - Střížkov Vedoucí koordinátor pečovatelské služby: Mgr. Vendula Starostová Tel: 286 019 667 starostova@ssspraha9.cz Koordinátorka pečovatelské

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Březen 2013 1 NÁZEV ORGANIZACE: SÍDLO ORGANIZACE: Sociální služby Lanškroun pečovatelská služba Janáčkova 1003, 563 01 Lanškroun IČO: 750 818 49 ZŘIZOVATEL:

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA VARNSDORF. Sídlo: Lesní 2970, 407 47 Varnsdorf, Telefon: 412 371 466

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA VARNSDORF. Sídlo: Lesní 2970, 407 47 Varnsdorf, Telefon: 412 371 466 PEČOVATELSKÁ SLUŽBA VARNSDORF Sídlo: Lesní 2970, 407 47 Varnsdorf, Telefon: 412 371 466 Zřizovatelem pečovatelské služby je Město Varnsdorf. Pečovatelská služba je poskytovaná v souladu se zákonem č. 108/2006

Více

Organizační řád pečovatelské služby

Organizační řád pečovatelské služby Město Šenov Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov pečovatelská služba Organizační řád pečovatelské služby I. Základní ustanovení veřejný závazek I.1 Úvod Poskytovatelem pečovatelské služby je Město Šenov,

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ORLOVÁ příspěvková organizace Adamusova 1269, 735 14 Orlová-Lutyně. Ceník služeb SSMO

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ORLOVÁ příspěvková organizace Adamusova 1269, 735 14 Orlová-Lutyně. Ceník služeb SSMO SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ORLOVÁ příspěvková organizace Adamusova 1269, 735 14 Orlová-Lutyně Směrnice ředitele č. 1/2014 Ceník služeb SSMO Účinnost od: 1.1.2014 Platnost do: doba neurčitá Schválil: Bc. Jitka

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb I. Základní informace Adresa: Středisko sociálních služeb Chlumec nad Cidlinou o.p.s. Palackého 310, 503 51, Chlumec nad Cidlinou Ředitel:Ing. Ladislav ŠIMEČEK Kontakty:

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo INFORMACE PRO ZÁJEMCE Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB, Mikulášské náměstí 482/12, 669 02 Znojmo Centrum denních služeb je zařízení s denním

Více

Oblastní charita Strakonice

Oblastní charita Strakonice www.charita-strakonice.cz Oblastní charita Strakonice Oblastní charita Strakonice (dále OCH) je samostatnou organizační jednotkou církve s vlastní právní subjektivitou. OCH je profesionálním registrovaným

Více

Základní informace k poskytování pečovatelské služby

Základní informace k poskytování pečovatelské služby Sociální služby pro seniory Olomouc, p.o. Zikova 618/14, 770 10 Olomouc sekretariát: 585 757 061, fax: 585 757 066, cn5k73h e-mail: olomouc@sluzbyproseniory.cz IČ: 75004259 Obchodní rejstřík: Krajský soud

Více

Veřejný závazek. Odlehčovací služba

Veřejný závazek. Odlehčovací služba Účinnost od: 23.7.2015 Strana / Počet stran: 1/5 Verze číslo: 4 Garant: Ryjáčková Romana Vedoucí služby Ověřovatel: Bc. Ludmila Lacinová Schvalovatel: Správce dokumentace Mgr. Eva Šulcová Představitel

Více

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně.

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně. V Domově Na zámku poskytujeme dvě pobytové sociální služby: Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem. Poskytujeme základní služby: - poskytnutí ubytování za úhradu, - poskytnutí stravy za úhradu,

Více

Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. Kochova 1185, Chomutov 430 12 IČO 27270955 tel. 474 332 816 mobil 606 156 714

Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. Kochova 1185, Chomutov 430 12 IČO 27270955 tel. 474 332 816 mobil 606 156 714 Směrnice č. 11 Název směrnice: Provozní řád Tento provozní řád je přílohou smlouvy o poskytování služby osobní asistence a je závazný jak pro klienty CP ZPS, tak pro zaměstnance Centra pomoci pro zdravotně

Více

Sazebník péče pro uživatele sociální služby Domov pro seniory Letovice

Sazebník péče pro uživatele sociální služby Domov pro seniory Letovice Centrum sociálních služeb města Letovice, příspěvková organizace J. Haška 1082/12, 679 61 Letovice, IČ: 71 23 27 45, č. ú. 35 4327880247/0100 Sazebník péče pro uživatele sociální služby Domov pro seniory

Více

ČÁST PRVNÍ ZPŮSOB HODNOCENÍ ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU A ÚKONŮ SOBĚSTAČNOSTI PRO ÚČELY STANOVENÍ STUPNĚ ZÁVISLOSTI

ČÁST PRVNÍ ZPŮSOB HODNOCENÍ ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU A ÚKONŮ SOBĚSTAČNOSTI PRO ÚČELY STANOVENÍ STUPNĚ ZÁVISLOSTI VYHLÁŠKA č. 505/2006 Sb. ze d 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustvení zákona o sociálních službách Ministerstvo práce a sociálních věcí ství podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o

Více

Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné. domova se zvláštním režimem

Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné. domova se zvláštním režimem Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné domova se zvláštním režimem Naše moderní zařízení je situováno vblízkosti centra Frýdku-Místku. Chůzí do deseti minut můžete dojít: k Basilice

Více

Jaroslava Havlíčka 328, 514 01 Jilemnice Telefon : 481 453 137 E- mail : pecovak@razdva.cz vedoucí : Danuše Šimková. Výroční zpráva za rok 2012

Jaroslava Havlíčka 328, 514 01 Jilemnice Telefon : 481 453 137 E- mail : pecovak@razdva.cz vedoucí : Danuše Šimková. Výroční zpráva za rok 2012 P E Č O V A T E L S K Á S L U Ž B A M Ě S TA JILEMNICE Jaroslava Havlíčka 328, 514 01 Jilemnice Telefon : 481 453 137 E- mail : pecovak@razdva.cz vedoucí : Danuše Šimková Výroční zpráva za rok 2012 1 PEČOVATELSKÁ

Více

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory Určeno zájemcům o pobytovou sociální službu AMICA CENTRUM s.r.o, domov

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba I. Základní informace Adresa: Středisko sociálních služeb Chlumec nad Cidlinou o.p.s. Palackého 310, 503 51, Chlumec nad Cidlinou Ředitel:Ing.Ladislav ŠIMEČEK Kontakty:

Více

Příloha č. 1 Rozsah poskytování sociální služby. v Domově se zvláštním režimem Bílsko o. p. s.

Příloha č. 1 Rozsah poskytování sociální služby. v Domově se zvláštním režimem Bílsko o. p. s. Příloha č. 1 Rozsah poskytování sociální služby v Domově se zvláštním režimem Bílsko o. p. s. Rozsah poskytování sociální služby pro pana. Domov se zvláštním režimem Bílsko o. p. s. Poskytnutí ubytování

Více

Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace Sociální rehabilitace Koncept ucelené rehabilitace - součást konceptu ucelené rehabilitace - pojem ucelená rehabilitace - překlad anglického termínu comprehensive rehabilitation comprehensive - úplný,

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Více

SKUPINA ÚKONŮ / JEDNOTLIVÉ ÚKONY 1. Pomoc při zvládání běžných úkonů o vlastní osobu

SKUPINA ÚKONŮ / JEDNOTLIVÉ ÚKONY 1. Pomoc při zvládání běžných úkonů o vlastní osobu Charitní pečovatelská služba Kelč Kelč 262 tel.: 571 641 018 777 746 341 e-mail: iveta.minarova@valmez.charita.cz Jedním z mnoha zařízení Charity Valašské Meziříčí je Charitní pečovatelská služba Kelč.

Více

505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákon... - znění dle 391/11 Sb.

505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákon... - znění dle 391/11 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášek č. 166/2007 Sb., č. 340/2007

Více

KONTAKT: PODANÁ MAGDALENA, TELEFON: 317 740 1124

KONTAKT: PODANÁ MAGDALENA, TELEFON: 317 740 1124 TLOSKOV KONTAKT: PODANÁ MAGDALENA, TELEFON: 317 740 1124 1. Kde je služba poskytována, vybavení místnosti, pomůcky Služba je poskytována v přízemí hlavní budovy - Zámek. Prostory jsou bezbariérové. K dispozici

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb.

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákon... - znění dle 389/13 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí

Více

ČÁST PRVNÍ Způsob hodnocení schopnosti zvládat základní životní potřeby

ČÁST PRVNÍ Způsob hodnocení schopnosti zvládat základní životní potřeby VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí č. 505/2006 Sb. ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášek č. 166/2007 Sb., č. 340/2007

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Březen 2014 NÁZEV ORGANIZACE: SÍDLO ORGANIZACE: Sociální služby Lanškroun pečovatelská služba Janáčkova 1003, 563 01 Lanškroun IČO: 750 818 49 ZŘIZOVATEL:

Více

505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálníc... Stránka č. 1 z 27

505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálníc... Stránka č. 1 z 27 505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálníc... Stránka č. 1 z 27 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí

Více

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka O B Č A N S K É S D R U Ž E N Í Jasněnka, občanské sdružení IČO : 63729521 tel : 585 051 076 Jiráskova 772, Uničov 783 91 jasnenka-os@volny.cz www.jasnenka.cz Popis činností poskytované služby ve Stacionáři

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská,

Více

1. Poslání. 2. Cíle sociální služby

1. Poslání. 2. Cíle sociální služby 1. Poslání V denním stacionáři nabízíme lidem s mentálním, kombinovaným a jiným zdravotním postižením (lidé s psychickým onemocněním) ve věku od 16 do 64 let laskavé a klidné prostředí. Dále poskytujeme

Více

Třebechovice pod Orebem

Třebechovice pod Orebem Třebechovice pod Orebem Adresa: Domov Dědina Nádražní 709 517 73 Opočno Telefon: 493 814 563 Web: www.domov-dedina.cz Email: opocno@domov-dedina.cz Chci žít v místě, kde to znám poskytnout bydlení dospělým

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ČÁST PRVNÍ

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ČÁST PRVNÍ 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášek č. 166/2007 Sb., č. 340/2007

Více

Dům s pečovatelskou službou

Dům s pečovatelskou službou Dům s pečovatelskou službou Zpráva o hospodaření za rok 2014 Základní údaje Dům s pečovatelskou službou Senior byl zřízen Městským zastupitelstvem Říčany k plnění svého sociálního programu jako samostatný

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby pečovatelská služba

Smlouva o poskytnutí sociální služby pečovatelská služba DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace uzavřená mezi Smlouva o poskytnutí sociální služby pečovatelská služba č. v souladu se zák. č. 108/2006 Sb. o sociálních

Více

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44 ODLEHČOVACÍ SLUŽBY Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44 Údaje o poskytované sociální službě. 1. Název a místo zařízení nebo místo poskytování sociální služby. Název: Centrum sociálních služeb Tloskov Sídlo:

Více

Ceník služeb. Město Hlinsko

Ceník služeb. Město Hlinsko Město Hlinsko Poděbradovo nám.1, 539 01 Hlinsko Dům s pečovatelskou službou Adámkova 677, 539 01 Hlinsko kontakty: tel.: 469 311 582, služ.mobil: 723 690 540 tel.vedoucí DPS: 723 514 078, 461 100 893 Ceník

Více

ŽÁDOST o poskytnutí pečovatelské služby

ŽÁDOST o poskytnutí pečovatelské služby Odbor sociálních služeb Městského úřadu Vysoké Mýto Litomyšlská 50, 566 01 Vysoké Mýto tel: 465 424 306, 465 423 705, 777 755 276 ŽÁDOST o poskytnutí pečovatelské služby Jméno a příjmení žadatele: Trvalé

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 P E Č O V A T E L S K Á S L U Ž B A M Ě S TA JILEMNICE Jaroslava Havlíčka 328, 514 01 Jilemnice Telefon : 481 453 137 E- mail : pecovak@razdva.cz vedoucí : Danuše Šimková Výroční zpráva za rok 2013 1 Obsah

Více

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12.

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12. Zastupitelstvo města Frýdlant nad Ostravicí svým usnesením č. 6/4.1. ze dne 15. 9. 2011 podle ustanovení 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Pečovatelská služba města Frýdlantu nad Ostravicí

Pečovatelská služba města Frýdlantu nad Ostravicí Pečovatelská služba města Frýdlantu nad Ostravicí Zřizovatel: Město Frýdlant nad Ostravicí Adresa: Náměstí 3 739 11 Frýdlant nad Ostravicí IČO: 296651 Tel. kontakt: 558 604 170 Fax: 558 676 279 Vedoucí

Více

Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče

Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Posláním sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče je poskytovat svým klientům

Více

KONTAKT: ČAPKOVÁ LUDMILA, TELEFON: 317 740 123

KONTAKT: ČAPKOVÁ LUDMILA, TELEFON: 317 740 123 TLOSKOV KONTAKT: ČAPKOVÁ LUDMILA, TELEFON: 317 740 123 1. Kde je služba poskytována, vybavení místnosti, pomůcky Služba je poskytována v přízemí hlavní budovy - Zámku. Prostory jsou zcela bezbariérové.

Více

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory)

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Druh služby: domov pro seniory dle 49 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita: Místo: pobytová

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2014 Název organizace: Domov pro seniory

Více

Výroční zpráva. o činnosti. Pečovatelské služby Chropyně, organizační složky Města Chropyně PEČOVATELSKÁ SLUŽBA MĚSTA CHROPYNĚ

Výroční zpráva. o činnosti. Pečovatelské služby Chropyně, organizační složky Města Chropyně PEČOVATELSKÁ SLUŽBA MĚSTA CHROPYNĚ Výroční zpráva PEČOVATELSKÁ SLUŽBA MĚSTA CHROPYNĚ o činnosti Pečovatelské služby Chropyně, organizační složky Města Chropyně za rok 2008 1 OBSAH Výroční zpráva titulní list..1 OBSAH.2 1. Personální obsazení

Více

PRŮVODCE SLUŽBOU. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením. www.socsluzbykarvina.cz

PRŮVODCE SLUŽBOU. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením. www.socsluzbykarvina.cz SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ, příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město Středisko denních služeb Závodní 1667, 735 06 Karviná-Nové Město, PRŮVODCE SLUŽBOU Denní centrum služeb pro osoby

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ. Centra sociálních služeb Prostějov

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ. Centra sociálních služeb Prostějov CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Prostějov, příspěvková organizace, Lidická 86, 796 01 PROSTĚJOV, IČ: 479 21 293; zapsáno:or Brno, vl. 1273 tel.: 582 321 111, fax 582 321 420 e-mail: reditel@csspv.cz; www.csspv.cz

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ POSKYTOVANÉ V CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ POSKYTOVANÉ V CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ Harmonie, příspěvková organizace Krnov, Pod Cvilínem, Chářovská 785/85 PSČ 794 01 Pracoviště: Chráněné bydlení, P. Bezruče 141/4, 793 95 Město Albrechtice Pracoviště: Chráněné bydlení, Pod Hůrkou 754/26,

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ORLOVÁ příspěvková organizace Adamusova 1269, 735 14 Orlová-Lutyně. Ceník služeb SSMO

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ORLOVÁ příspěvková organizace Adamusova 1269, 735 14 Orlová-Lutyně. Ceník služeb SSMO SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ORLOVÁ příspěvková organizace Adamusova 1269, 735 14 Orlová-Lutyně Směrnice ředitele č. 1/2013 Ceník služeb SSMO Účinnost od: 1.2. 2013 Platnost do: doba neurčitá Schválil: Bc. Jitka

Více

Holení Stříhání nehtů Péče o dutinu nosní, ušní Polohování - vertikalizace - fyzioterapie Posazení na lůžku ( mimo podávání stravy ) 12,- 12,- Pomoc

Holení Stříhání nehtů Péče o dutinu nosní, ušní Polohování - vertikalizace - fyzioterapie Posazení na lůžku ( mimo podávání stravy ) 12,- 12,- Pomoc Centrum sociálních služeb města Letovice, příspěvková organizace J. Haška 1082/12, 679 61 Letovice, IČO 71 23 27 45, č.ú. 35 4327880247/0100 Sazebník fakultativních služeb pro uživatele sociální služby

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2013 Název organizace: Domov pro seniory

Více

Druhy sociálních služeb

Druhy sociálních služeb Druhy sociálních služeb V materiálu jsou souhrnně uvedeny jednotlivé druhy sociálních služeb podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách (tj. část třetí zákona 37 až 70). U každé sociální služby

Více

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce Seznamte se s výhodami státem registrované terénní sociální služby Společnosti Společně proti času o.p.s. Váš partner pro spokojené stáří ve Vašem domácím prostředí Společně s naší péči a pomocí při každodenních

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče - asistenční služby

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče - asistenční služby Smlouva o poskytnutí služby sociální péče - asistenční služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan(paní)..., nar...., bydliště..., v textu této smlouvy dále jen "Klient" a 2) Charita

Více

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno Standard č. 1 Poslání a cíle Přílohy: Metodický pokyn č.1 Etický kodex zaměstnanců Provoz odlehčovací služby byl zahájen v květnu 2009.

Více

Osobní asistence 17. listopadu 373/36, 743 01 Bílovec

Osobní asistence 17. listopadu 373/36, 743 01 Bílovec Smlouva o poskytnutí služeb osobní asistence Město Bílovec se sídlem: Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec IČ: 00297755 zastoupený: Bc. Vlastou Szotkowskou, vedoucí organizační složky (dále jen poskytovatel

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

KONTAKT: NAKLÁDALOVÁ ŠÁRKA, TELEFON: 317 740 124

KONTAKT: NAKLÁDALOVÁ ŠÁRKA, TELEFON: 317 740 124 TLOSKOV KONTAKT: NAKLÁDALOVÁ ŠÁRKA, TELEFON: 317 740 124 1. Kde je služba poskytována, vybavení místnosti, pomůcky Služba je poskytována v přízemí hlavní budovy - Zámek, vlevo za výtahem. Jsou zde 3 prostorné

Více

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Obsah 1. Smysl dokumentu... 2 2. Seznámení zaměstnanců a klientů se Základním prohlášením... 2 3. Základní prohlášení Domova pro seniory Krč... 3 3.1. Poslání...

Více

SAZEBNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 1. 3. 2012. Poskytnutí ubytování, které má znaky domácnosti, včetně praní a drobných oprav ložního prádla a ošacení, žehlení.

SAZEBNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 1. 3. 2012. Poskytnutí ubytování, které má znaky domácnosti, včetně praní a drobných oprav ložního prádla a ošacení, žehlení. SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ Chráněné bydlení V Aleji 434, 734 01 Karviná - Ráj ------------------------------------------------------------------------------------------------- SAZEBNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 1.

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zahrada DS Jenštejn 10.12.2012 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského

Více

Informace pro zájemce o poskytování pečovatelské služby. Poslání, cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Informace pro zájemce o poskytování pečovatelské služby. Poslání, cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Příloha č. 1 Informační katalog poskytované pečovatelské služby Informace pro zájemce o poskytování pečovatelské služby Název organizace a základní údaje: Pečovatelská služba OASA Opava, o.p.s. Adresa:

Více

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 KONTAKT Nám. T. G. Masaryka 1, 261 01 Příbram 1 tel./fax: 318635 050,777 942 520 e-mail: info@charita-pribram.cz ŘEDITELKA

Více

Sazebník fakultativních služeb s platností od 1.1.2014

Sazebník fakultativních služeb s platností od 1.1.2014 Administrativa Centrin CZ s.r.o. Poskytovatel sociálních služeb Domov pro seniory Domov se zvláštním režimem IČ 27656535 č.ú. 434893379/0800 Sazebník fakultativních služeb s platností od 1.1.2014 Administrativní

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 Zařízení: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Registrovaná sociální sluţba: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, id.5509869

Více

Domov Paprsek Olšany, příspěvková organizace. 789 62 Olšany 105, IČO 75004054, tel.č. 583 247 212, e-mail: koubkova@ustavolsany.

Domov Paprsek Olšany, příspěvková organizace. 789 62 Olšany 105, IČO 75004054, tel.č. 583 247 212, e-mail: koubkova@ustavolsany. Domov Paprsek Olšany, příspěvková organizace 789 62 Olšany 105, IČO 75004054, tel.č. 583 247 212, e-mail: koubkova@ustavolsany.cz Z P R Á V A o činnosti a hospodaření za rok 2009 Název Domov Paprsek Olšany,

Více

Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516

Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516 Název organizace : Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516 Zpracoval Zpracovala: tým: Ing.

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče č./ze dne..

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče č./ze dne.. Smlouva o poskytnutí služby sociální péče č./ze dne.. Smluvní strany: Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02 zastoupená MUDr. Ing. Robertem Plachým

Více

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Nové Město nad Metují I.

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Nové Město nad Metují I. CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ Nové Město nad Metují I. KONTAKT Adresa: Domov Dědina Nádražní 709 517 73 Opočno Telefon: 493 814 563 Web: www.domov-dedina.cz Email: opocno@domov-dedina.cz VIZE Chci žít v místě, kde

Více

NABÍDKA ZÁKLADNÍCH A FAKULTATIVNÍCH ČINNOSTÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY GERIATRICKÉ CENTRUM TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ OD 1. 1. 2014

NABÍDKA ZÁKLADNÍCH A FAKULTATIVNÍCH ČINNOSTÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY GERIATRICKÉ CENTRUM TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ OD 1. 1. 2014 NABÍDKA ZÁKLADNÍCH A FAKULTATIVNÍCH ČINNOSTÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY GERIATRICKÉ CENTRUM TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ OD 1. 1. 2014 Základní činnosti pečovatelské služby POMOC PŘI ZVLÁDÁNÍ BĚŽNÝCH ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ

Více

Pečovatelská služba CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY SPOLEČNĚ PROTI ČASU o.p.s.

Pečovatelská služba CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY SPOLEČNĚ PROTI ČASU o.p.s. Pečovatelská služba CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY SPOLEČNĚ PROTI ČASU o.p.s. Obsah směrnice: I. Smysl směrnice II. Veřejný závazek III. Ochrana osob před předsudky a negativním hodnocením

Více

SAZEBNÍKY. Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK FAKULTATIVNÍCH SLUŽEB

SAZEBNÍKY. Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK FAKULTATIVNÍCH SLUŽEB Předmět: Zpracoval: Schválil: SAZEBNÍKY Fakultativní služby a úkony Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin Mgr. et Bc. Helena Franclová, DiS. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK

Více

DOMOV LAGUNA PSÁRY poskytovatel sociálních služeb se sídlem Jílovská 138, 252 44 Psáry tel.: 241940607, 241940609, e-mail: lagunapsary@volny.

DOMOV LAGUNA PSÁRY poskytovatel sociálních služeb se sídlem Jílovská 138, 252 44 Psáry tel.: 241940607, 241940609, e-mail: lagunapsary@volny. Datum podání žádosti: Evidenční číslo žádosti: Datum zrušení žádosti: DOMOV LAGUNA PSÁRY poskytovatel sociálních služeb se sídlem Jílovská 138, 252 44 Psáry tel.: 241940607, 241940609, e-mail: lagunapsary@volny.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 D u h a - centrum sociálních služeb Vikýřovice, příspěvková organizace IČ:75004089 zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddílu Pr vložce č.776. Výroční zpráva o činnosti

Více

ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory

ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 Český Brod 13.3.2009 Ing. Lucie Hovorková ředitelka 1 Obsah 1. Obsah 2. Základní údaje 3. Historie 4. Domov pro seniory 4.1 Popis

Více

Informace pro zájemce o poskytování pe čovatelské služby

Informace pro zájemce o poskytování pe čovatelské služby Příloha č. 1 Informační katalog poskytované pečovatelské služby Informace pro zájemce o poskytování pe čovatelské služby Název organizace a základní údaje: Pečovatelská služba OASA Opava, o.p.s. Adresa:

Více

Smlouva o podmínkách poskytnutí služby sociální péče

Smlouva o podmínkách poskytnutí služby sociální péče Smlouva o podmínkách poskytnutí služby sociální péče v Denním centru Žirafa Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1.. (jméno a příjmení). (datum narození).. (trvale bytem) v textu smlouvy dále jen

Více

Smlouva číslo 000/2015 o poskytování pečovatelské služby ze dne

Smlouva číslo 000/2015 o poskytování pečovatelské služby ze dne Smlouva číslo 000/2015 o poskytování pečovatelské služby ze dne Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci, příspěvková organizace IČ: 00830411

Více

Pečovatelská služba OASA Opava o.p.s. IČO 26839857 DIČ CZ26839857 Sídlo organizace: 747 61 Raduň, Poštovní 239, telefon 553796226 www.agentura-oasa.

Pečovatelská služba OASA Opava o.p.s. IČO 26839857 DIČ CZ26839857 Sídlo organizace: 747 61 Raduň, Poštovní 239, telefon 553796226 www.agentura-oasa. Název a sídlo účetní jednotky: Pečovatelská služba OASA Opava o.p.s. Sídlo Poštovní 239 IČ: 26839857 DIČ: CZ26839857 Datum vzniku: 1.1.2005 Registrace: v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného

Více

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem)

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Druh služby: domov se zvláštním režimem dle 50 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita:

Více

Popis realizace sociální služby

Popis realizace sociální služby Příloha č. 2 Popis realizace sociální služby I. Přesný název služby Denní stacionáře - 46, zákon č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů II. Kontaktní údaje CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB Mariánské Lázně

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

Zřizovací listinu. Pečovatelská služba Proseč

Zřizovací listinu. Pečovatelská služba Proseč ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 26. května 2015 město Proseč, náměstí Dr. Tošovského 18, 539 44 Proseč, okres Chrudim, IČ 00270741 zastoupené starostou Janem Macháčkem dále jen zřizovatel

Více

Dům s pečovatelskou službou

Dům s pečovatelskou službou Dům s pečovatelskou službou Zpráva o hospodaření za rok 2013 Základní údaje Dům s pečovatelskou službou Senior byl zřízen Městským zastupitelstvem Říčany k plnění svého sociálního programu jako samostatný

Více

Telefon:... mobil. nepobírám

Telefon:... mobil. nepobírám ŽÁDOST O ZAVEDENÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Města Rokytnice v O.h. Horská 303,517 61 Rokytnice v O.h. Tel.: 491 616 996,491 616 997 IČ 00275301, DIČ: CZ 00275301 Žadatel: Jméno a příjmení:...titul:... Datum

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2007

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2007 ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2007 S E N I O R Otrokovice příspěvková organizace Sídlo organizace : Otrokovice, Školní 1299 IČO : 62180444 Zřizovatel : Zpracovala : Město Otrokovice Ing. Ivana Vardanová,

Více

Popis realizace sociální služby

Popis realizace sociální služby Popis realizace sociální služby Druh poskytované služby: Osobní asistence Název zařízení: Osobní asistence Novojičínsko Poslání osobní asistence Posláním Osobní asistence je individuálně pomáhat osobám

Více

Vnitřní pravidla. Pečovatelské služby

Vnitřní pravidla. Pečovatelské služby Městský ústav sociálních služeb v Klatovech, příspěvková organizace vydává Vnitřní pravidla Pečovatelské služby v Klatovech, Balbínova 59/I Článek 1 Vnitřní pravidla obsahují zásady pro zajištění poskytované

Více

Hodnotící zpráva za rok 2012

Hodnotící zpráva za rok 2012 Hodnotící zpráva za rok 2012 Hlavním účelem, k němuž je příspěvková organizace zřízena, jsou činnosti vykonávané ve prospěch potřeb občanů města Lipník nad Bečvou, hrazené plně nebo částečně z příspěvku

Více

Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516

Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516 Název organizace : Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516 Zpracovala: Ing. Alena Pokorná Zpracoval

Více

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zřizovatel: Právo na život IČ: 270 32 558 Zařízení: Domov Slunce, Francouzská 16, Brno, 602 00 Tel.: 545 213 641, 545 213 564 www.slunce.pravonazivot.cz CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB O NÁS

Více