Organizace: Vlastivědné muzeum v Šumperku, příspěvková organizace. za rok 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Organizace: Vlastivědné muzeum v Šumperku, příspěvková organizace. za rok 2009"

Transkript

1 Organizace: Vlastivědné muzeum v Šumperku, příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE za rok 2009 KOMENTÁŘ k tabulkové části rozborů hospodaření za rok 2009 V Šumperku dne 8. února 2010 razítko, jméno a podpis ředitele PhDr. Marie Gronychová, ředitelka Zpracoval : Ing. Ladislav Gruntorád

2 1. Souhrnné zhodnocení hospodaření organizace za rok 2009 Přes zhoršené celospolečenské podmínky spojené s celosvětovou ekonomickou krizí můžeme hospodaření Vlastivědného muzea v Šumperku, příspěvková organizace (dále jen Muzeum) za rok 2009 považovat za příznivé a úspěšné. Vlastní plnění ekonomického plánu a rozpočtu v uplynulém roce lze hodnotit pozitivně, což dokládají dále komentované a uváděné skutečnosti obsažené v Rozborech hospodaření (dále jen Rozbory ), které obsahují tabulkové přehledy, i v této Zprávě o hospodaření (dále jen Zpráva ). Vyhodnocení plnění vlastního plánu zpráva o činnosti za rok 2009 je pak obsahem samostatného dokumentu. Hospodaření Muzea v roce 2009 bylo ovlivněno opatřeními přijatými zřizovatelem Olomouckým krajem, a to snížením příspěvku na provoz o 450 tis. Kč a stanovením odvodu z fondů v celkové výši tis. Kč. Jednalo se o opatření v souvislosti s očekávaným vývojem daňových příjmů v kraji ve spojitosti se všeobecnou hospodářskou krizí, kdy byl v souladu s usnesením Rady Olomouckého kraje UR/20/16/2009 ze dne (tzv. úspory III) nařízen Muzeu odvod z investičního fondu ve výši 300 tis. Kč a 800 tis. Kč (zapojení rezervního fondu). Mimo uvedené odvody byl usnesením UR/10/11/2009 ze dne upraven závazný ukazatel - zvýšení již schváleného odvodu z investičního fondu (odpisy). V tomto případě šlo o materiál zřizovatele Rozpočet Olomouckého kraje - úspory rozpočtu I, který byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje UR/9/13/2009 ze dne Toto opatření ve svém důsledku znamenalo 100 % odvod příspěvku na provoz-odpisy, které pokrývají proúčtované odpisy-nákladovou položku účet 551, zpět zřizovateli. Těmito opatřeními tedy došlo k úpravám Zastupitelstvem Olomouckého kraje stanovených závazných ukazatelů pro rok 2009 (- příspěvek na provoz a příspěvek na provoz-odpisy a odvody příspěvkové organizace z investičního fondu). Závazné ukazatele ve své schválené nebo upravené podobě byly dodrženy. V hlavní i doplňkové činnosti Muzeum vykazuje za rok 2009 zlepšený výsledek hospodaření/zisk, přičemž je navrhováno jeho rozdělení-převedení do rezervního fondu Muzea k využití pro hlavní činnost v následujícím období. Mimo příspěvky a dotace od zřizovatele získalo Muzeum další mimorozpočtové finanční prostředky, a to jak ze státního rozpočtu (70 tis. Kč), tak z městských rozpočtů měst Šumperka a Olomouce (440 tis. Kč). Muzeum pro svou činnost každoročně využívá i získané finanční a věcné dary a sponzorské příspěvky. Stejně tak tomu bylo i v roce 2009, kdy se však naplno projevila celospolečenská ekonomická krize a hodnota darů a sponzorských příspěvků na reklamu činila celkem jen 43,5 tis. Kč, z toho pouze 4 tis. Kč připadlo na finanční plnění, věcná plnění pak měla hodnotu 39,5 tis. Kč (viz podrobný komentář dále-bod 19. této Zprávy ). Finanční plnění z pojistných událostí po mimořádných živelných událostech, které se v hodnoceném roce přihodily, dosáhla výše téměř 12,8 tis. Kč. Tato plnění jsou též podrobněji komentována v dalších částech této Zprávy (bod 24). Přestože v roce 2009 ve srovnání s rokem předcházejícím bylo plnění vlastních příjmů (mimo dotace a příspěvky) nižší o 352,2 tis. Kč (tj. o 19,6 % méně), bylo ve skutečnosti dosaženo vyššího plnění tržeb ze vstupného. Celková částka u tohoto druhu tržeb ,50 Kč představuje zvýšení tržeb ze vstupného ve srovnání se stejným obdobím loňského roku o téměř 5 % ( o 46,9 tis. Kč). Nižší celkové tržby byly zapříčiněny menšími příjmy z archeologických dohledů, kdy došlo k pozastavení či přerušení stavebních prací vzhledem k nedostatku finančních prostředků ve společnosti (především stavby silnic a rychlostních komunikací).

3 V roce 2009 byla, v souvislosti s vyššími tržbami ze vstupného, zaznamenána zvýšená návštěvnost na objektech Muzea. Při srovnání s loňským rokem vzrostla návštěvnost o více jak 30 tisíc návštěvníků, tj. o téměř 40 %. Jedná se však o celkovou návštěvnost jak platících, tak i neplatících osob a na všech akcích pořádaných Muzeem v roce 2009 (celkem návštěvníků). Návštěvnost expozic a výstav Muzea celkem (bez ostatních akcí-přednášky, koncerty apod.) v roce 2009 dosáhla výše návštěvníků. V porovnání všech zařízení Muzea dosáhlo nejvyšší návštěvnosti tradičně Lovecko-lesnické muzeum v Úsově ( osob), následovalo muzeum v Šumperku ( osob), dále muzeum v Zábřehu (4.854 osob), klášterní kostel Zvěstování Panny Marie v Šumperku (4.237 osob). Památník A. Kašpara v Lošticích navštívilo celkem návštěvníků a poslední v návštěvnosti bylo stejně jako v loňském roce muzeum Mohelnici s osobami. Každoročně se zvyšuje i sledovaná návštěvnost Muzea zdarma, tedy neplatících návštěvníků v duchu zvýšení zájmu návštěvníků o volné vstupy do zařízení Muzea v souvislosti s uplatňováním Standardů veřejných služeb stanovených zřizovatelem z důvodu ekonomické dostupnosti (viz platná Zřizovací listina ). Je vykazován každoročně nárůst, který v roce 2009 činil více jak 13 tis. osob a dosáhl výše 50,5 tis. návštěvníků, kteří využili bezplatných vstupů. 2. Rozpočet na rok 2009 zhodnocení hospodaření za rok 2009 Schválený rozpočet Muzea pro rok 2009 byl v průběhu roku několikrát upravován vzhledem k navýšení, případně ke snížení původně schváleného neinvestičního příspěvku na provoz ze strany zřizovatele. K úpravě rozpočtu došlo také z důvodu přijetí dalších dotací a příspěvků, které Muzeum obdrželo nad rámec schváleného rozpočtu z mimorozpočtových zdrojů od jiných subjektů. Jednalo se o následující úpravy schváleného rozpočtu : A. Úpravy rozpočtu zřizovatelem dle příslušných usnesení Rady Olomouckého kraje (provozní prostředky) včetně účelu, částky, účelového znaku a rozpočtového opatření : a) snížení dotace na provoz o částku 450 tis. Kč dle RZ č. 446/09 ze dne v rámci úspor III, kdy byly realizovány rozpočtové změny zajišťující snížení očekávaných dopadů na daňové příjmy Olomouckého kraje. Snížení bylo promítnuto do pravidelných měsíčních dotací od 09/2009 (UR/20/12/2009 ze dne , UZ ), b) - zvýšení rozpočtu o částku 30 tis. Kč dle RZ č. 128/09 ze dne , UZ , UR/9/9/2009 ze dne a UZ /5/8/2009 ze dne na Cyklus výstav Ars longa, vita brevis, prostředky poskytnuté Kooperativou, pojišťovnou, a.s. na základě Smlouvy o propagačních a reklamních službách č. 35/2006 uzavřené dne na období mezi Olomouckým krajem a Kooperativou, pojišťovnou, a.s.. Všechny výše uváděné částky v rámci úprav-navýšení rozpočtu byly plně vyčerpány v souladu s účelovým určením. B. Ostatní finanční zdroje mimo rozpočet zřizovatele : a) - příspěvek ve výši 25 tis. Kč v rámci celoevropské informační sítě EUROPE DIRECT v Olomouckém kraji na propagaci a informování veřejnosti o Evropské unii.

4 Příspěvek byl poskytnut dle uzavřené smlouvy se Statutárním městem Olomouc, které je provozovatelem této sítě na území Olomouckého kraje, b) - příspěvek ve výši 350 tis. Kč k zajištění provozu Regionálního a městského informačního centra v Šumperku (dále jen RMIC) poskytnutý z rozpočtu Města Šumperk. Ze stejného zdroje bylo poskytnuto 50 tis. Kč na provoz klášterního kostela Zvěstování Panny Marie v Šumperku, jehož provoz Muzeum zabezpečuje. V obou případech se jedná o veřejnou finanční podporu ve smyslu uzavřených smluv, c) - navýšení veřejné finanční podpory pro rok 2009 na přípravu a propagaci výstavy Šumperk-město sportu ve výši 15 tis. Kč. z rozpočtu Města Šumperk C. Investiční dotace a) - účelová investiční dotace zřizovatele na systém monitorování a archivaci teplot a vlhkosti v depozitářích (tzv.transklim) ve výši 86 tis. Kč dle RZ č.424/09 ze dne (UR/20/12/2009), jedná se o celkovou částku včetně odvodu muzea ve výši 46 tis. Kč (spolufinancování investice), b) - účelová dotace ISPROFIN ze státního rozpočtu od Ministerstva kultury ČR z programu Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví, preventivní ochrana před nepříznivými vlivy ISO/D na realizaci systému TransKlim v částce celkem 70 tis. Kč (dle RZ č.452/09 ze dne , UR/22/10/2009). Všechny uváděné příspěvky a dotace ke schválenému rozpočtu Muzea byly zcela vyčerpány v souladu se svým účelovým určením. D. Úprava závazných ukazatelů : Zřizovatelem byly Muzeu na základě usnesení Rady Olomouckého kraje č. UR/5/10/2009 ze dne 22.ledna 2009 stanoveny pro rok 2009 následující ukazatele : - příspěvek na provoz ve výši ,- Kč, - příspěvek na provoz-mzdové náklady ve výši ,- Kč, - příspěvek na provoz-odpisy ve výši ,- Kč a odvody příspěvkové organizace z investičního fondu v částce ,- Kč. Poslední závazný ukazatel -výsledek hospodaření byl stanoven jako vyrovnaný nebo zlepšený. Z původně stanovených závazných ukazatelů byly zřizovatelem upraveny všechny vyjma příspěvku na provoz mzdové náklady. Příspěvek na provoz byl snížen o 450 tis. Kč na základě usnesení Rady Olomouckého kraje UR/20/12/2009 ze dne a odvody příspěvkové organizace z investičního fondu organizace pro rok 2009 zvýšeny o 266 tis. Kč dle usnesení UR/10/11/2009 ze dne na základě materiálu Rozpočet Olomouckého kraje 2009 úspory rozpočtu I přijatého usnesením UR/9/13/2009 ze dne Posléze byl tento ukazatel spolu s příspěvkem na provoz odpisy upraven usnesením Rady Olomouckého kraje UR/25/15/2009 ze dne Jednalo se o snížení, respektive zvýšení u odvodů o částku 5.530,-Kč. Skutečná výše odpisů k činila ,50 Kč. Vyšší čerpání odpisů, ve srovnání s upraveným plánem příspěvků na provozodpisy, který byl ,- Kč, bylo způsobeno proúčtováním zůstatkové ceny vyřazeného dlouhodobého majetku a změnou doby uvedení investice do užívání (odpisování). Zvýšené čerpání bylo pokryto z provozních prostředků vlastního rozpočtu na rok Navíc pro tento rok byl stanoven 100 % odvod poskytnutého příspěvku na odpisy zpět zřizovateli formou odvodů z investičního účtu. U čerpání mzdových prostředků je zaznamenáno zvýšení oproti schválenému rozpočtu o ,- Kč. O tuto částku byl však posílen rozpočet Muzea dotacípříspěvky z rozpočtu Města Šumperk, které byly určeny na průvodcovskou činnost

5 v klášterním kostele Zvěstování Panny Marie v Šumperku a na provoz Regionálního a městského informačního centra v Šumperku (RMIC)-provozní náklady včetně mzdových, jak je obsaženo ve smlouvách o poskytnutí veřejné finanční podpory. Na tyto prostředky se stanovený limit mzdových prostředků nevztahuje ve smyslu výkladu bodu 2 c), část II. Závazné ukazatele, B) Oblast ekonomického řízení, Zásad řízení příspěvkových organizací zřizovaných Olomouckým krajem ve znění novely ze dne schválené Radou Olomouckého kraje pod UR/23/31/2009. Limit mzdových prostředků tak byl dodržen a příspěvek na provoz-mzdové náklady nebyl navyšován. Rozpočtové změny, přijatá rozpočtová opatření, přehled příspěvků a dotací včetně úprav a čerpání závazných ukazatelů dokládají následující tabulky Tab. A rozpočtová opatření (přes zřizovatele) Dotace - rozpočtová opatření Úprava rozp. v nákl. UZ č. Účel Č.účtu Částka v Kč (+) Č.účtu Částka v Kč (+) Příspěvek na provoz ,00 třída , Příspěvek - mzd.náklady , , Příspěvek - odpisy , , Příspěvek na provoz (snížení) ,00 třída , Příspěvek - odpisy (snížení) , , Příspěvek - Kooperativa (Cyklus výstav) , , Tab. B vnitřní rozpočtová opatření (v tis. Kč) Vnitřní RO č. Č. účtu Název Rozpočet před změnou Změna Rozpočet po vnitřní RO navýšení 1.497, , , navýšení 2.095, , , navýšení 130, ,00 214, navýšení 660, ,00 871, navýšení 65,00 + 5,00 70, snížení 35,00-12,00 23, snížení 2.740,00-77, , snížení 3.712,00-167, , navýšení 491,00 + 9,00 500, navýšení 0,00 + 5,00 15, snížení 10,00-2,00 8, navýšení 0,00 + 1,00 1, snížení 175,00-33,00 142, snížení 644,00-5,53 638, navýšení 950, , , navýšení 100, ,00 148, navýšení 0,00 + 6,00 6, snížení 15,00-7,00 8, navýšení 30, ,00 74, navýšení , , ,47

6 Tabulka ukazuje změny-úpravy schváleného rozpočtu na rok 2009 v konečném srovnání oproti konečné změně. V průběhu roku byly průběžně prováděny změny (navýšení či snížení) rozpočtu dle vyvolaných potřeb, někdy i vícekrát, např. u účtu 691 (viz Tabulka č.2.5. tabulkové části Rozborů), ale v tabulce je zachyceno porovnání s konečným stavem, což ukazuje navýšení o 14,47 tis. Kč. Celkem bylo přijato 13 vnitřních rozpočtových opatření. Rozpočtovým opatřením u účtu 521 byl proveden přesun mezi položkami (analytické členění účtu) Platy zaměstnanců a OON -navýšení prostředků na platy o 85 tis. Kč. Celková částka rozpočtovaných prostředků na účtu 521 se nezměnila Neinvestiční příspěvky od zřizovatele (v Kč): Název ukazatele Schválený rozpočet 2009 Upravený Skutečné plnění rozpočet 2009 za rok 2009 Příspěvek na provoz , , ,00 Příspěvek na provoz-mzdové prostředky , , ,00 Příspěvek na provoz - odpisy , , , Závazné ukazatele 2009 (v Kč): Název ukazatele Schválený rozpočet 2009 Upravený rozpočet 2009 Skutečné plnění za rok 2009 Limit mzdových prostředků , , ,00 Příspěvek na provoz odpisy , , ,00 Odvody přísp.org. na účet zřizovatele , , ,00 Hospodářský výsledek 0,00 0, , Účelové dotace ze státního rozpočtu za rok 2009 ÚZ Účel poskytnutí Dotace celkem Použito Vratka Investice TransKlim , ,00 0,00 3. Komentář k tabulce č z tabulkové části rozborů INVESTIČNÍ FOND za rok 2009 V průběhu roku 2009 byly celkem realizovány čtyři investiční akce, z nichž pouze jedna byla zahrnuta do plánu zřizovatele, který na ni, kromě příspěvku ze státního rozpočtu, též finančně přispěl. Systém pro monitorování, měření a archivaci teplot a vlhkosti (tzv. TransKlim) byl pořízen v celkové hodnotě 169,35 tis. Kč, přičemž Olomoucký kraj přispěl částkou 40 tis. Kč a 70 tis. Kč činila dotace ze státního rozpočtu. Tento systém byl realizován v nově rekonstruovaných depozitářích v objektech v areálu tzv. robotárny v Šumperku, kde jsou umístěny sbírky etnografické, archeologické i umělecké zábřežského, šumperského muzea a také Havelkova muzea. Pro vysvětlení finančních operací na účtu 916 : - o investiční akci Systém TransKlim, kterou mělo nejprve Muzeum realizovat samostatně, bylo rozhodnuto zřizovatelem, že realizaci bude zajišťovat odbor investic a evropských programů Krajského úřadu Olomouckého kraje. Ve smyslu tohoto rozhodnutí pak Muzeum

7 převedlo svůj podíl určený k spolufinancování této investice ve výši 46 tis. Kč na účet zřizovatele (UR/8/13/2009 ze dne ). Ke konci roku však došlo opět ke změně a realizace dané investiční akce opětovně připadla Muzeu a v září 2009 bylo Muzeu poukázáno 86 tis. Kč (46 tis. Kč + 40 tis. Kč podíl z rozpočtu zřizovatele). Podíl Muzea jako spolufinancování této investice v konečném vyúčtování nakonec činil ,34 Kč a vedle dodavatelských nákladů jsou součástí celkové ceny i vlastní náklady muzea (práce zaměstnance spojená s instalací investice ,- Kč), které jsou proúčtovány na účtu 624-aktivace DHM. Tři zbývající investice byly pokryty z vlastních zdrojů Muzea. Jednalo se o pořízení traktoru-sekačky na trávu, který má přídavná zařízení pro další práce (např. úklid sněhu v zimním období), a dále pobočkovou telefonní ústřednu Panasonic KX- TDA100 CE a ústřednu EPS BC216-1/CZ1 (elektrická požární signalizace). Tyto dvě investice, které se týkaly objektu šumperského muzea (Pavlínin dvůr), byly nezbytné vzhledem k havarijním stavům těchto zařízení (zastaralost a nefunkčnost) a naléhavosti jejich správného provozu. Výměna ústředny EPS za nový typ, jelikož se stávající již nevyrábí, byla technickým zhodnocením investice pořízené v roce Z celkové částky na pořízení investic v roce ,42 Kč bylo 40 tis. Kč pokryto účelovou investiční dotací poskytnutou zřizovatelem dle usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje UZ/4/13/2009 ze dne a 70 tis. Kč v rámci programu Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví (ISO-D) Ministerstva kultury ČR. Zbývajících téměř 344,76 tis. Kč bylo čerpáno z vlastních prostředků investičního fondu Muzea. Vedle výše uvedených investičních akcí a nákupů byly prostředky fondu použity na pokrytí nákupů sbírkových předmětů v celkové výši ,58 Kč. Poprvé tomu tak bylo právě v roce 2009, kdy vstoupila v platnost novela zákona o účetnictví č.563/1991 Sb. (zákon č.304/2008 Sb.), podle které se majetkem vedeným v účetnictví stávají mimo jiné i sbírky muzejní povahy. Sbírkové předměty se tak považují za dlouhodobý majetek bez ohledu na pořizovací cenu a jeho pořízení musí být účtováno prostřednictvím účtu 042 a fondu reprodukce majetku 916, aby se mohlo provést převedení na účet fondu dlouhodobého majetku 901. Evidenčně pak jsou zachyceny na účtu 032-umělecká díla a předměty. Investiční fond byl posílen o částku 100 tis. Kč z rezervního fondu Muzea na základě souhlasu Rady Olomouckého kraje č. UR/25/30/2009 ze dne , a to na financování dlouhodobého majetku. Účetní odpisy (skutečnost na účtu 551) jako zdroj investičního fondu 916 dosáhly k výše ,50 Kč. Odvody z investičního fondu zřizovateli zachycené na straně čerpání fondu za sledované období činily ,- Kč. Skutečný neinvestiční příspěvek na provoz-odpisy k byl ,- Kč. Tento závazný ukazatel stejně jako odvody příspěvkové organizace z investičního fondu byl zřizovatelem upraven (viz komentář-bod č.2. D této Zprávy ). Prostředky investičního fondu nebyly v průběhu roku použity na opravy a údržbu nemovitého majetku. Finančně krytý zůstatek na samostatném analytickém účtu k činí ,79 Kč. a) Investiční akce za rok 2009 Číslo usnesení Č.řádku Název investice Druh investice ROK (schválení akce) Skutečné inv.náklady za rok 2009 (Kč) 1. Ústředna EPS technické zhodnocení ,00

8 2. Telefonní ústředna strojní ,50 3. Traktor TC 14,5 strojní ,00 4. Systém TransKlim strojní UR/20/12/ ,34 5. Sbírkové předměty strojní ,58 C e l k e m ,42 b) Opravy a údržba nemovitého majetku čerpána z inv.fondu za rok 2009 Číslo usnesení Č.řádku Název akce Popis akce ROK (schválení akce) Skutečné inv.náklady za rok / / / 0 C e l k e m / / 0 4. Komentář k tabulce č z tabulkové části rozborů FOND ODMĚN za rok 2009 V roce 2009 byl proúčtován na účtu 911 fond odměn pouze příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2008, a to na základě usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje ÚZ/5/7/2009 ze dne Jednalo se o částku 1.000,- Kč. Jiný pohyb na fondu odměn nebyl účtován. Zůstatek na analytickém účtu fondu odměn finančně pokrytý tak činí ,32 Kč. 5. Komentář k tabulce č z tabulkové části rozborů FKSP za rok 2009 Rozdíl mezi finančním a účetním stavem FKSP a mezi zůstatkem na FKSP a na bankovním účtu k způsobují účetní operace proúčtované na konci roku. Jedná se o převod příspěvku na obědy-stravenky za měsíc prosinec 2009 ve výši ,- Kč, vyúčtování přídělu FKSP v částce ,- Kč a dále poplatky z účtu 134,- Kč a splátky půjček za prosinec 2009 v částce 2.000,- Kč. Tyto účetní operace byly proúčtovány na účtu 912 proti účtům tř.3. Finančně budou převody provedeny počátkem roku Zůstatek na bankovním účtu FKSP je ,34 Kč a hotovostní zůstatek v pokladně FKSP činí 3.000,- Kč. Na účtu fondu 912 se neúčtuje o půjčkách z FKSP, které jsou sledovány na analytických účtech 335-pohledávky za zaměstnanci. Nesplacený zůstatek poskytnutých půjček k představuje částku ,-Kč. Jde o dva zaměstnance Muzea, přičemž další půjčky ve smyslu platných Zásad k hospodaření s FKSP nejsou poskytovány. Zůstatek na účtu 912- FKSP pak ,34 Kč. 6. Komentář k tabulce č z tabulkové části rozborů FOND REZERVNÍ za rok 2009 Mimo přídělu ze zlepšeného výsledků hospodaření za rok 2008, který činil ,01 Kč (schváleno - viz komentář k fondu odměn), byl zdrojem fondu získaný finanční dar ve výši 4 tis. Kč. Na kulturní, vzdělávací a výzkumné programy Muzeu jej poskytla na základě darovací smlouvy S.O.S. akciová společnost z Olomouce. Částka 100 tis. Kč z rezervního fondu byla použita k posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele (viz předchozí komentář bod č.3).

9 V roce 2009 došlo k podstatnému snížení vykazovaného zůstatku vytvořeného na tomto fondu nejen příděly ze zlepšených výsledků hospodaření v předchozích letech, ale i získanými finančními dary, jejich aktuální celková výše činí k ,- Kč. Příčinou citelného snížení finančního zůstatku rezervního fondu byly zřizovatelem nařízené odvody v důsledku neplnění daňových příjmů kraje způsobené vlivem hospodářské krize. Finančně krytý zůstatek samostatného analytického účtu rezervního fondu je ,87 Kč. 7. Vyhodnocení výnosů za rok Vlastní úpravy rozpočtu v oblasti výnosů (přesuny v rámci položek rozpočtu a převody z fondů) v tis. Kč Č.ř. Účel příjmů Výše příjmů Použití v rozpočtu r.2009 na účtu Skutečné plnění rozpočtu za rok Tržby z prodeje služeb ,17 2 Tržby za prodané zboží ,87 3 Aktivace DHM ,67 4 Úroky z účtů ,58 5 Mimořádné výnosy , Analýza účtu 602 Tržby z prodeje služeb Zůstatek na účtu 602-tržby z prodeje služeb k činí ,-- Kč, z toho ,50 Kč připadá na doplňkovou činnost. Z vykazovaných tržeb na účtu 602 v hlavní činnosti připadá na tržby ze vstupného celkem ,50 Kč, přičemž zastoupení jednotlivých zařízení Muzea ukazuje následující tabulka : Zařízení Muzea tržby - vstupné (v Kč) % Šumperk, muzeum ,-- 136,2 Šumperk, klášterní kostel 7.015,-- 130,3 Úsov, Lovecko-lesnické muzeum ,50 99,8 Loštice, Památník A.Kašpara ,-- 145,8 Mohelnice, muzeum ,-- 99,8 Zábřeh, muzeum ,-- 114, Celkem ,50 105,1 Ve srovnání s rokem 2008 zaznamenalo Muzeum nárůst tržeb ze vstupného celkem o téměř 5 %, což je o ,50 Kč více. Údaje v tabulce ukazují, že pouze dvě muzea dosáhla nižších hodnot v porovnání s loňskými údaji. Nejvyšších tržeb stále dosahuje Lovecko-lesnické muzeum Úsov, a to i přes vykazovaný pokles. Ve vztahu k dosaženým tržbám vzrostla i celková návštěvnost Muzea oproti roku 2008 o téměř 20 tis. osob. Jedná se o expozice a výstavy na všech zařízeních Muzea bez ostatních akcí (přednášky, koncerty apod.).

10 Zbývající část tržeb z prodeje služeb účtovaných v hlavní činnosti připadá na tržby z archeologických dohledů ,- Kč. Původní plán tržeb byl navýšen o 219 tis. Kč díky lepšímu plnění tržeb ze vstupného a realizovaným archeologickým dohledům. Tržby z prodeje služeb u doplňkové činnosti jsou tvořeny především z pronájmů ( ,50 Kč) a zbývající část (99.458,-- Kč) připadá na tržby za provedené řemeslné práce (kovář, zedník a truhlář, případně fotopráce), z nichž největší podíl připadá na stolařskou dílnu (viz podrobnější komentář k doplňkové činnosti v předchozím čl.2 této Zprávy ) Analýza účtu 648 Zúčtování fondů Na tomto účtu není k vykazován žádný zůstatek a nebylo na něm v průběhu roku 2008 účtováno Analýza účtu 649 Jiné ostatní výnosy Účet 649-jiné ostatní výnosy vykazuje za sledované období zůstatek ,17 Kč, z toho ,10 Kč připadá na doplňkovou činnost. Převážná část těchto výnosů (54,4 tis.kč Kč) má návaznost na vyúčtování dodávek energií (teplo, voda a elektrická energie) a za ně uhrazených záloh, kdy skutečné odběry a vyúčtování energií nedosáhly předpokládaných odhadů a konečné náklady byly tak nižší (účtováno na dohadných účtech). Náhrady škod-pojistná plnění činí 12,8 tis. Kč (komentováno v čl.19 této Zprávy ). Vyúčtování poskytnutých služeb (Internet) za uplynulá obdobích činí 6 tis. Kč. Částka plánovaná ve schváleném rozpočtu byla navýšena o 43 tis. Kč. Jiné ostatní výnosy u doplňkové činnosti představují provize z prodeje vstupenek v informačním centru-rmic (12.220,50 Kč), časové rozlišení u prodeje publikací (766,60 Kč), tržba-podíl z nápojového automatu (1.931,-. Kč). 8. Komentář k plnění rozpočtu za rok Vyhodnocení dle jednotlivých položek výkazu zisku a ztráty za rok 2009 Jak vyplývá z výkazu zisku a ztráty zpracovaného k a dokládá i tabulka č Rozborů tabulková část, je upravený rozpočet za sledované období čerpán celkem úměrně a odpovídá konečné úpravě původně schváleného rozpočtu Muzea na rok Náklady celkem a také výnosy celkem jsou čerpány téměř stejně na 100,15 % a 100,16 %. Přitom byl v obou činnostech dosažen zlepšený výsledek hospodaření (v hlavní činnosti 1.848,12 Kč a v činnosti doplňkové zisk ,81 Kč). Jak byly čerpány jednotlivé nákladové účty za hlavní činnost Muzea dokládá následující komentář. Z analytického členění účtu 501-spotřeba materiálu vyplývá například, že spotřeba materiálu k zajištění výstav a výstavních účelů činila 147,6 tis. Kč, na materiální zajištění údržby objektů, kdy jsou práce prováděny vlastními zaměstnanci připadlo 470,7 tis. Kč. Spotřeba úklidových prostředků na všech pracovištích a zařízeních Muzea v roce 2009 byla nižší téměř o 38% v porovnání s rokem minulým a činila 41,2 tis. Kč. Výdaje na PHM na zjištění autoprovozu dosáhly výše 108,9 tis. Kč, což je zhruba úroveň roku 2008 a na nákup knih, časopisů a novin 29,8 tis. Kč (o 9,7 tis. Kč méně). Spotřební materiál pro výpočetní a jinou techniku představoval vyšší výdaje - 110,3 tis. Kč. Největší položkou jsou však nákupy drobného

11 dlouhodobého hmotného majetku 578,9 tis. Kč, přičemž více než 205 tis. Kč činila hodnota tohoto majetku vytvořeného vlastní činností. Více jak 206 tis. Kč bylo vynaloženo na vybavení, lavičky a nábytek vyrobený ve vlastní režii, na obnovu výpočetní techniky (nové počítače, tiskárny, scanner, monitory apod.) bylo věnováno přes 118 tis. Kč. Dále bylo mimo jiné pořízeno vybavení depozitářů, figuríny a repliky šatů pro výstavní účely, chladnička, stoly, skartovací a vázací stroj apod. Původně rozpočtovaná částka na účtu 501-spotřeba materiálu byla navýšena celkem o 217 tis. Kč a takto upravený rozpočet vykazuje čerpání 99,99 %. Skladba spotřebovaných energetických výdajů je následující : - spotřeba elektrické energie 579,5 tis. Kč, spotřeba plynu a dodávky tepla 1.435,0 tis. Kč a vodné a stočné 159,5 tis. Kč (údaje jsou obsaženy také v tabulce č.14 tohoto Rozboru ). V porovnání s rokem 2008 došlo k nárůstu nákladů pouze u dodávek plynu a tepla o 224,2 tis. Kč. U elektrické energie a vody byl zaznamenán, byť malý, ale přece jen, pokles o 8,2 tis. Kč u elektrické energie a o 10,5 u vodného a stočného. Tato nákladová položka byla navýšena o 79 tis. Kč a byla čerpána na 100,0 %. Účet 504-prodané zboží úzce souvisí s výnosovým účtem 604-tržby za prodané zboží. Obě rozpočtové položky byly posíleny o 84 respektive 48 tis. Kč. Takto upravený rozpočet nákladů a výnosů spojených s prodejem zboží byl splněn na 99,56 %, respektive 99,91 %. Náklady vynaložené v rámci účtu 511-opravy a udržování na restaurování sbírkových předmětů dosáhly v roce 2009 uctivé částky ,- Kč a to je o 249 tis. více než v předcházejícím roce. Jednalo se o restaurování předmětů ze sbírkových fondů Muzea šaty a lidové kroje, malované truhly, nástavba barokní intarzované komody, čalouněné židle a dřevěné sáně, socha sedícího Krista, restaurování hrotů kopí, náramků a jehlice. Vzhledem k tomu, že Muzeum v tomto roce neobdrželo žádné účelové dotace od zřizovatele ani ze státního rozpočtu (žádost byla podána), musely být veškeré náklady na restaurování pokryty z vlastního rozpočtu. Na opravy movitého majetku (především opravy a servis vozového parku-téměř 70 tis. Kč + ostatní drobné opravy přístrojů a zařízení) bylo vynaloženo ,50 Kč. Ostatní čerpání účtu 511 připadá na externí dodávky prací při údržbě objektů ,30 Kč: -například oprava střechy muzea v Šumperku (dvorní část severního křídla Pavlínina dvora), prohlídka a vyspravení střechy muzea v Mohelnici a na objektech v areálu tzv.robotárny v Šumperku. Servis a opravy topení v PAK v Lošticích, šumperském muzeu a na robotárně v Šumperku, kde byl též oplechován sokl a položeno nové linoleum. V Úsově byla provedena sanace a doplnění omítek budovy tzv. Vlašimského paláce v areálu hradu a zámku. Rozpočet schválený byl upravován a plánované finanční prostředky na tomto účtu byly navýšeny celkem o 211 tis. Kč, vykázané čerpání 99,98 %. Výdaje na cestovné (účet 512) byly povýšeny o 5 tis. Kč a položka je čerpána z 99,01 %. Upravený rozpočet (snížení o 12 tis. Kč) nákladového účtu 513-náklady na reprezentaci je čerpán na 97,78 %. Čerpání na účtu 518-ostatní služby činí 97,72 %, přičemž plánované prostředky byly zkráceny o 77 tis. Kč. Čerpání na jednotlivých účtech v analytické evidenci bylo následující : - na cizí dopravu bylo vynaloženo 4,4 tis. Kč, výdaje na telefonní služby (pevné linky i mobilní telefony) 197,5 tis. Kč, na internet 67,8 tis. Kč a na poštovné 19,7 tis. Kč. Na propagaci bylo vydáno 32,2 tis. Kč a na tisk (vstupenky, plakáty, pozvánky a materiály k výstavám apod.) téměř 191,5 tis. Kč. Uhrazené nájemné představuje částku 1.010,1 tis. Kč (za objekty Pavlínina dvora v Šumperku, hradu a

12 zámku v Úsově a nemovitého a movitého majetku-zábřežské muzeum-viz následná tabulka v čl.13.2), pronájem klášterního kostela 15 tis. Kč je proúčtován v doplňkové činnosti. Za školení zaměstnanců bylo vydáno téměř 49,4 tis. Kč, za ostrahu majetku (EZS a EPS) pak necelých 261,5 tis. Kč, v této částce jsou zahrnuty i opravy systému EZS a EPS a instalace kamerového systému v Hollarově galerii. Služby v oblasti výpočetní techniky včetně pořízení či aktualizace drobného nehmotného majetku přišly Muzeum na 85,8 tis. Kč, odvoz odpadu, likvidace sutě a jiných rizikových materiálů a odpadů na 27,3 tis. Kč. Na revize a obdobné služby bylo vyčleněno téměř 58,8 tis. Kč a na služby spojené s výstavami (výtvarné práce, návrhy-scénáře výstav, výlep plakátů apod.) celkem připadá 78,9 tis. Kč, služby spojené s údržbou objektů 8,7 tis. Kč. Ostatní služby - právní, požární ochrana, lékařské prevence, desinfekce a deratizace sbírek a depozitářů apod. vyčerpaly celkem přes 103,2 tis. Kč. Zbývající různé služby představují náklady 105,9 tis. Kč (poplatky rozhlas a TV, CCS, poštovní schránka, desinfekce sbírek, vazba evidenčních karet a přírůstkových knih a ostatní drobné služby). Ne malá část prostředků byla vyčleněna na pokračující digitalizaci sbírkového fondu 299,4 tis. Kč Schválený závazný ukazatel pro rok limit mzdových prostředků byl dodržen, třebaže skutečné čerpání na účtu 521-mzdové náklady vykazuje k za hlavní činnost částku ,- Kč, z toho na ostatní osobní náklady připadá ,- Kč. Původní rozpis mzdových nákladů byl vnitřním rozpočtovým opatřením upraven, a to tak, že byly sníženy OON o 85 tis. Kč ve prospěch platů zaměstnanců. Nižší čerpání OON bylo způsobeno pozastavením plánovaných archeologických dohledů vzhledem k dopadům ekonomické světové krize, která se projevila nedostatkem finančních prostředků především na výstavbu silnic v regionu. Schválený limit ,- Kč touto změnou upraven ale nebyl. Vykázané vyšší čerpání je pokryto dotací Města Šumperk, která je účelově přímo určena na mzdové náklady. Dle výkladu obsaženého v Zásadách řízení příspěvkových organizací zřizovaných Olomouckým krajem v platném znění, jejichž novelu schválila Rada Olomouckého kraje dne se limit mzdových prostředků na tyto prostředky nevztahuje. Schválená rozpočtovaná částka na účtu 524-zákonné sociální pojištění byla krácena o 167 tis. Kč a vykazuje plnění 100,01 %. K úpravě došlo v návaznosti na změny v systému výpočtu nemocenského a nově byly rozpočtovány prostředky na účtu 528-ostatní sociální náklady (částka 15 tis. Kč, čerpání 98,13 %). Na účtu 527-zákonné sociální náklady byly prostředky čerpány následovně : - příděl FKSP ,- Kč, - ochranné pomůcky ,89 Kč a závodní stravování ,- Kč. Schválený rozpočet byl snížen o 9 tis. Kč, čerpání 99,75 %. Na účtu 538-ostatní daně a poplatky je účtováno o nákupu dálničních známek, o kolcích, výpisech a poplatcích. Celkové čerpání 7.647,- Kč. Upravený rozpočet (snížení o 2 tis. Kč) je čerpán na 95,63 %. Na účtu 545-kursové ztráty je pak zaúčtována částka 250,- Kč, což souvisí s přepočty cizích měn v rámci zahraničních pracovních cest. V rozpočtu byl vyčleněn 1 tis. Kč, který však již dál nebyl čerpán (25%). Platby za pojištění vozidel (64.298,- Kč), zákonné pojištění odpovědnosti a pojištění léčebných výloh (30.524,- Kč) a poplatky bance (celkem za rok ,- Kč) jsou proúčtovány na účtu 549-jiné ostatní náklady. V neposlední řadě jsou zde proúčtovány i členské poplatky a příspěvky (AMG, SCR, A.T.I.C apod.), autorské poplatky OSA a likvidace chemikálií ze skladu preparačního. Celkové čerpání na účtu 549 k vykazuje hodnotu ,56 Kč, což představuje čerpání 100,04 % upraveného rozpočtu (snížení o 33 tis. Kč).

13 Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (účet 551) jsou uvedeny i v tabulce č. 9. a okomentovány v čl.3 této Zprávy. Původně rozpočtovaná částka byla snížena na žádost Muzea. Čerpání upravené položky činí 101,22 % a bylo způsobeno proúčtováním zůstatkové ceny odpisovaného majetku a změnou termínu uvedení investice do užívání. Překročení je pokryto z vlastního rozpočtu.. Plánované výnosy celkem, které zahrnují i provozní dotace (účet 691), byly upraveny na základě rozpočtových změn zřizovatele i vnitřních rozpočtových opatření provedených v průběhu roku 2009, které souvisí s navýšením rozpočtu o příspěvky a dotacemi od zřizovatele, ze státního rozpočtu, z rozpočtů městských (viz. tabulky č. 2.1., až 2.5. včetně komentáře v čl.1. této Zprávy ). Na účtu 602-tržby z prodeje služeb za hlavní činnost je vykazováno plnění k ,50 Kč (103,44%). Rozpočet původní byl upraven-navýšení o 219 tis. Kč, především o tržby plynoucí ze vstupného. Plnění a analýza tohoto účtu s podrobným komentářem, stejně jako účtu 649-jiné ostatní výnosy, je obsažena v čl.7.2., respektive 7.4. této Zprávy. Údaje o účtu 604 uvedeny v komentáři u nákladů u účtu 504. Na účtu 624-aktivace dlouhodobého hmotného majetku je proúčtována částka 5.666,- Kč, která souvisí s pořízením investice tzv. TransKlim-systém na měření a archivaci teploty a vlhkosti v depozitářích (komentováno též v předchozím čl.3 této Zprávy ). Při úpravě rozpočtu byla nákladová položka posílena o 6 tis. Kč (čerpání 94,50 %). Úroky v roce 2009 účtované na účtu 644 dosáhly výše 7.577,49 Kč. Jde o úroky z běžného účtu u Komerční banky, a.s., pobočka Šumperk, kde má Muzeum zřízeny své účty, a převážná část představuje úroky z dočasně uložených volných finančních prostředků termínovaných vkladů. Tato možnost zhodnocení peněžních prostředků prostřednictvím tzv. zlatého termínovaného vkladu však byla v průběhu roku bankou zrušena, a proto byla rozpočtová částka vnitřním rozpočtovým opatřením snížena o 7 tis. Kč, upravený plán je čerpán na 94,75 %. Obsah a čerpání účtu 649-jiné ostatní náklady je uveden v čl. 7.4 této Zprávy a Tabulky č.2.6 v tabulkové části Rozborů. Plánované prostředky byly navýšeny o 44 tis. Kč, čerpání za sledované období 98,96 %. Komentáře a údaje k účtu 691-příspěvky a dotace na provoz jsou obsaženy v čl. 2, 2.1 a 2.3 této Zprávy. Z analytické evidence vyplývá, že Muzeum v roce obdrželo příspěvek na provoz, příspěvek na provoz-mzdové náklady a příspěvek na provozodpisy. V těchto případech jde o příspěvky zřizovatele, které byly v průběhu roku 2009 upravovány. Příspěvky na analytické položce Ostatní zahrnují veřejné finanční podpory z rozpočtu Města Šumperk, poskytnuté na základě uzavřených smluv na provoz RMIC ve výši 350 tis. Kč a 50 tis. Kč na zabezpečení průvodcovské služby v klášterním kostele Zvěstování Panny Marie v Šumperku. Navíc pro rok 2009 byla poskytnuta ze stejných zdrojů také částka 15 tis. Kč na přípravu a propagaci výstavy Šumperk-město sportu. Na základě smlouvy s Městem Olomouc byl poskytnut příspěvek na činnost v rámci sítě EUROPE DIRECT v Olomouckém kraji v roce 2009 ve výši 25 tis. Kč. Příspěvek byl čerpán na základě předložených a realizovaných projektů prostřednictvím Městského evropského informačního střediska Šumperk (dále MEIS), které působí v rámci RMIC. Na projekty Tip na raftový víkend v zemi Evropské unie, Olympiáda v muzeu aneb sportem ku zdraví v zemích Evropské unie a Propagační materiály EU MEIS bylo vynaloženo celkem ,70 Kč, z toho z rozpočtu Muzea bylo pokryto 1.033,70 Kč. Na tuto akci byly vynaloženy i další náklady ve vyúčtování nezahrnuté (mzdové náklady včetně zákonných odvodů a ostatní režijní výdaje). Struktura vynaložených a vykazovaných nákladů je

14 následující : -materiálové náklady 13,2 tis. Kč (odměny soutěžícím, propagační materiály, kancelářské potřeby apod.), - ostatní služby 12,8 tis. Kč (odměny soutěžícím, tisk plakátů a propagační materiálů apod.). Všechny tyto mimorozpočtové příspěvky a dotace byly vyčerpány v duchu svého účelového určení a prostředky byly s poskytovateli řádně vyúčtovány. Doplňková činnost Muzea za rok 2009 vykazuje zlepšený výsledek hospodaření zisk ve výši ,81 Kč. Z následného přehledu vyplývá, že největší podíl na zisku mají pronájmy majetku, kdy jsou pronajímány nevyužívané nebytové prostory. Zisk z pronájmu činil celkem přes 153 tis. Kč včetně pronájmů klášterního kostela. U řemeslných činností je vykázán zisk přes 42 tis. Kč (největší u střediska zedník 26,8 tis. Kč), obchodní činnost tvořená především rabaty z prodeje zboží a nově zřízená hostinská činnost včetně provozování občerstvení v úsovském muzeu dosáhla zisku přes 4,5 tis. Kč. Zisk-hospodářský výsledek před zdaněním z doplňkové činnosti bude předmětem daňového přiznání za rok 2009, stejně jako střediska v hlavní činnosti, která dosahují zlepšeného výsledku hospodaření (tedy výnosy převyšují náklady). Z hlavní činnosti jsou to celkem dvě střediska-archeologické průzkumy-dohledy (č.112 a č.113) s dosaženým ziskem celkem ,49 Kč. Středisko č.101-šumperk (režie VM) vykazuje ztrátu ,37 Kč. Ostatní sledovaná střediska vykazují nulový hospodářský výsledek. Ze zpracovaného daňového přiznání za rok 2009 vyplývá, vzhledem k uplatnění slevy na dani dle 35 odst.1 a odpočtu-snížení základu daně podle 20 odst.7 zákona 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění, že Muzeu nevznikne za tento rok daňová povinnost. Přehled doplňkové činnosti za rok 2009 Činnost označení/středisko náklady výnosy výsledek (v Kč) Pronájem majetku (201) , , ,93 Zámečnictví, kovářství (202) 6.788, , ,00 Truhlářství (203) , , ,00 Zprostředkovatelská činnost (205) , ,50 657,50 Hostinská činnost (207) 1.190, , ,20 Obchodní činnost (208) , , ,23 Zedník (210) , , ,00 Klášterní kostel, pronájmy (211) , , ,01 Úsov, občerstvení (212) , ,00 415, Celkem , , ,83 9. Odpisy v roce 2009 Č.ř. Název ukazatele Schválený rozpočet 2009 Upravený rozpočet za rok 2009 Skutečné plnění za rok 2009 v Kč 1. Příspěvek na provoz odpisy , , ,00 2. Skutečné odpisy (účet 551) , , ,50 3. Dotace do inv.fondu (účet 916) 0, , ,00

15 Komentář : Rozdíl u skutečných odpisů vyplývající z údajů uváděných na ř.2 tabulky je způsoben proúčtováním odpisů vyřazeného dlouhodobého majetku (zůstatková cena) a změnou časového zařazení a počátku odpisování pořízeného dlouhodobého majetku. Vyšší čerpání je pokryto z provozních prostředků rozpočtu Muzea. Odpisy jsou okomentovány i v čl. 3 této Zprávy. Na řádku č. 3 jsou uvedeny dotace na investici- zařízení TransKlim (systém pro monitorování a měření vlhkosti a teplota v depozitářích), kterými v roce 2009 byly : - 86 tis. Kč od zřizovatele na dle RZ Č. 424/09 ze dne (UR/20/12/2009) ve spojení s odvodem z IF Muzea ve výši 46 tis. Kč a 70 tis. Kč ze státního rozpočtu v rámci programu Ministerstva kultury ČR ISO-D dle RZ č. 452/09 ze dne (UR/22/10/2009). 10. Pohledávky a závazky za rok Analýza pohledávek k Č.řádku Členění Analytický účet Kč 1. Dobytné pohledávky celkem 311,314, ,56 2. v tom: do 30 dnů 311, ,54 3. do 60 dnů ,00 4. do 90 dnů 0,00 5. do 1 roku ,00 6. starší 1 roku 314, ,00 7. Nedobytné pohledávky celkem 311,314,316, ,22 8. z toho: v soudním řízení C e l k e m 311,314,316, ,76 Celková hodnota pohledávek je zachycena v rozvaze k ve výši 1.782,7 tis. Kč. Účet 311-odběratelé vykazuje zůstatek vystavených a proúčtovaných faktur z roku 2009 dosud nezaplacených a to jak v době splatnosti, tak po splatnosti, celkem 282,2 tis. Kč. Největší zůstatek vykazuje účet 314-poskytnuté provozní zálohy (1.315,1 tis. Kč), kde jsou proúčtovány především zálohy na dodávky energií a karty CCS. Vedle operací FKSP ke konci roku jsou na účtu 316-ostatní pohledávky (144,4 tis. Kč) proúčtovány benefity (poukázky za vstupné) a také nedobytné pohledávky v původní hodnotě (bez navýšení o úroky), které jsou či byly soudně vymáhány. Zůstatek na účtu 335-pohledávky za zaměstnanci (41 tis. Kč) představuje zůstatek půjček FKSP a dlouhodobou pohledávku za bývalou zaměstnankyní. Z celkově proúčtovaných a vykazovaných pohledávek připadá na nedobytné téměř 210,5 tis. Kč. Jedná se o dlouhodobě i soudně vymáhané pohledávky. Pohledávka vůči firmě OSA spol. s r.o., Šumperk se stala nedobytnou, neboť byl ukončen konkurz a z výtěžku konkurzního řízení byla uspokojena pohledávka Muzea pouze částečně již v roce ,08 Kč. Bude podán zřizovateli návrh na vzdání se práva a prominutí pohledávky ve výši ,- Kč. Stejně takový postup bude uplatněn i u pohledávky vůči firmě Beryls spol. s r.o., Praha a Santos spol. s r.o., Praha, kde jejich výše včetně úroků činí 70,1 tis. Kč, respektive 142,2 tis. Kč. U obou pohledávek byl veden výkon rozhodnutí soudní cestou, avšak v prvním případě Městský soud v Praze rozhodl o zrušení konkurzu, protože majetek úpadce nedostačuje k úhradě nákladů konkurzu. Ve druhém případě soudní exekutor vydal sdělení, že pohledávka proti společnosti Santos s.r.o. je nevymahatelná, protože firma je v likvidaci a bez majetku.

16 Na majetek Petra Chrastiny je vedena exekuce dle usnesení soudu, celková pohledávka včetně úroků dosahuje již výše 233,3 tis. Kč. Exekuce je uplatňována i vůči majetku Jany Pastrnkové k uspokojení části pohledávky, která celkem činí 26,3 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že dlužník neplní uzavřenou dohodu o náhradě škody, bude podána soudní žaloba na plnění. Ve smyslu platné Zřizovací listiny a Zásad řízení bude podán návrh na odpis pohledávky vůči Mgr. Janu Hlavatému z Rožnova pod Radhoštěm ve výši 900,- Kč na úhradu faktury za nocležné z roku Její vymáhání se jeví jako neúspěšné a náklady spojené s vymáháním by převýšily samotnou pohledávku. V podrozvahové evidenci jsou proúčtovány odepsané pohledávky. Jednalo se celkem o 6 fakturovaných malých částek za publikace a pronájem nebytových prostor ve výši 297,50 Kč. Pohledávky nepatrného rozsahu byly nevymahatelné vzhledem k jejich výši a s vymáháním spojených nákladů a proto byly odepsány rozhodnutím ředitelky ve smyslu platné Zřizovací listiny Analýza závazků k Č.řádku Členění Analytický účet Kč 1. Závazky celkem: 321,325,333,336, ,63 2. v tom: do 30 dnů 321,325,333,336, ,63 3. do 60 dnů ,00 4. do 90 dnů / 0,00 5. do 1 roku / 0,00 6. starší 1 roku / 0,00 Jedná se o krátkodobé závazky proúčtované na účet 321, 324, 325, 333, 336 a 342 a zachycené v účetní závěrce za rok 2009 ( k ) ve výkazu Rozvaha v pasivech o celkové výši ,63 Kč. Převážná část vykázaných závazků spadá do splatnosti do 30 dnů. Jedná se o dodavatelské faktury zachycené na účtu 321-dodavatelé (částka 282,5 tis. Kč) vztahující se k roku 2009 uhrazené až v lednu příštího roku, dále zálohy z vyúčtování služeb v RMIC, přičemž odvod bude proveden začátkem roku 2010 (účet 324-přijaté zálohy, 19,0 tis. Kč), vyúčtování komisních prodejů, srážky z mezd, účtování v souvislosti s koncem roku na fondu FKSP apod. účtované na účtu 325-ostatní závazky ve výši 869,1 tis. Kč, cestovné vztahující se k roku 2009 vyplacené v roce následujícím (účet 333-ostatní závazky vůči zaměstnancům, 2,6 tis. Kč), odvody pojistného z mezd za měsíc prosinec 2009 (účet 336-zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení, 466,8 tis. Kč) a daň z těchto vyplacených mezd (účet 342-ostatní přímé daně, 94,4 tis. Kč). Jediným závazkem do 60 dnů splatnosti je obstávka ve výši 1 tis. Kč (účet 325). 11. Analýza užití přechodných účtů aktivních a pasivních V účetní rozvaze k na přechodných účtech jsou vykazovány následující zůstatky v rámci účetní uzávěrky : Přechodné účty aktivní : - účet 381-náklady příštích období ,20 Kč (předplatné na rok 2010, aktualizace software Účetní poradce, poplatek SW Gordic) Přechodné účty pasivní : - účet 384-výnosy příštích období 690,00 Kč (časové rozlišení u prodeje publikací) - účet 389-dohadné účty pasivní ,00 Kč

17 (předpokládané spotřeba-fakturace za dodávku tepla, elektrické energie, vody a plynu na zařízeních-objektech muzea za rok 2009-uhrazené zálohy zatím nebyly vyúčtovány, předpokládaná odměna-mzdy). 12. Analýza a hodnocení skladového hospodářství (hodnocení skladů a vykazování spotřeb) Konečný stav zásob Muzea celkem k dosahuje výše téměř tis. Kč, a to je nárůst oproti roku 2008 o 1,3 % (číselně vyjádřeno o necelých 13,5 tis. Kč). Navýšení se týká materiálových zásob, naopak zásoby zboží zaznamenaly pokles. Hodnota materiálových zásob na skladě činí ,88 Kč, což představuje malé navýšení v porovnání s rokem minulým (o 16,2 tis. Kč). Jedná se především o sklad oddělení provozu a výroby, kde je skladován materiál pro údržbu a opravy všech objektů ve správě Muzea, tedy nemovitého majetku ve vlastnictví zřizovatele i toho, který má muzeum v nájmu. V posledních letech v podmínkách Muzea není již tolik využíváno systému nákupu materiálu na sklad a materiál je pořizován přímo na jednotlivé akce a je předáván k okamžité spotřebě. V případě dalšího skladovaného materiálu se jedná o menší příruční sklady pro zabezpečení nejen provozních, režijních potřeb, ale i pro činnost odborného oddělení. Přehled skladů Muzea s uvedením zůstatků k a spotřeb materiálu z těchto skladů za rok 2009 : Sklad - označení zůstatek k spotřeba sklad provozu a výroby ,47 Kč ,67 Kč - sklad konzervačního materiálu ,64 Kč 2.934,76 Kč - sklad kancelářského materiálu ,-- Kč ,61 Kč * - sklad fotomateriálu 2.742,08 Kč 0 - sklad chemikálií 1.165,69 Kč 0 - sklad výstavního materiálu 2.421,-- Kč ,00 Kč * Celkem ,88 Kč ,04 Kč *Údaje vyjadřují celkovou hodnotu spotřebovaného materiálu, výdej-spotřeba přes sklad pak činila ,50 Kč u kancelářského a ,- Kč u výstavního materiálu, zbytek představuje nákupy přímo do spotřeby na jednotlivé akce. Na sklad byly též zaúčtovány zůstatky PHM zjištěné při inventarizaci. Jednalo se o naftu a benzín v nádržích jednotlivých vozidel v částce 9.903,20 Kč. U zásob zboží na skladě s porovnáním s předchozím rokem naopak došlo snížení, a to o 16,7 tis. Kč. Zásoby zboží na skladě k vykazují hodnotu ,60 Kč. V roce 2009 byly vyskladněny do spotřeby-nákladů další vytříděné publikace díky vykazovanému zlepšenému výsledku hospodaření ke konci roku v celkové hodnotě ,43 Kč. Při inventarizaci bylo provedeno posouzení těchto zásob z hlediska jejich aktuálnosti, potřebnosti a prodejnosti a zastaralé a neprodejné tituly, o které návštěvníci neměli zájem, byly odepsány. Jednalo se např. o již dříve vydané a dnes zastaralé brožurky Adresář podnikatelů, Přehled ubytování, zastaralý a neaktuální Průvodce expozicí OVM a kalendáře z roku 2008.

18 13. Nájmy a pronájmy v roce Pronájmy v roce 2009 Předmět pronájmu Pronajaté prostory Celkový roční výnos Zúčtovaná částka ve výnosech Klášterní kostel Šumperk nebytové prostory kostela 2.360, ,50 Pavlínin dvůr Šumperk nebytové prostory a kancelář, dvůr, kotelna a výstavní síň * , ,00 Areál tzv.robotárny Špk nebytové prostory hlavní budovy * ,00 Areál hradu a zámku Úsov nebytový prostor - sklep * 5 000,00 Areál hradu a zámku Úsov nebytový prostor - tzv.stará škola 415, ,00 C e l k e m , ,50 Pronájmy uvedené v tabulce 13.1 se týkají doplňkové činnosti Muzea. Částky uvedené v prvním sloupci představují čistý výnos po odečtu nákladů (zlepšený hospodářský výsledek-zisk), ve druhém sloupci pak tržbu z pronájmu majetku proúčtovanou na účtu 602-tržby z prodeje služeb (analytické členění-pronájmy). Z uváděné celkové částky 104,5 tis. Kč připadá na pronájem dvora 45 tis. Kč, na pronájmy výstavní síně skoro 6 tis. Kč, kancelář 45 tis. Kč a kotelnu 8,5 tis. Kč. Jedná se o krátkodobé i dlouhodobé pronájmy nebytových prostor uvedených v tabulce. Částka uvedená pod * je společnou hodnotou pro všechny zbývající řádky ve sloupci s *, jelikož jsou tyto pronájmy sledovány v účetní evidenci na jednom společném středisku. Vedle těchto pronájmů Muzeum obdrželo tržbu za pronájem obřadní síně v mohelnickém muzeu (350,- Kč) a 10 tis. Kč za pronájem sbírkových předmětů Divadlu Šumperk Nájmy v roce 2009 Zúčtovaná Předmět nájmu Pronajaté prostory Celkový roční náklad částka v nákladech nemovitost Pavlínin dvůr Šumperk , ,00 nemovitost Areál hradu a zámku Úsov , ,00 nemovitost Klášterní kostel Šumperk , ,00 nemovitost Muzeum Zábřeh ,89 101,19 C e l k e m , ,19 Ve sloupci Celkový roční náklad jsou zachyceny veškeré náklady vztahující se k příslušnému objektu, tedy včetně režijních (energie, mzdových nákladů apod.), poslední sloupec v tabulce jsou uhrazené náklady za nájem příslušného objektu v roce 2009 zachycený na příslušné analytice účtu 518-ostatní služby. 14. Spotřeby energií v roce 2009 Druh energie Celkový náklad zúčtovaný v roce 2009 Zálohy voda , ,00 teplo , ,00 plyn , ,00 elektrická energie , ,00 pevná paliva 0,00 0,00

19 pohonné hmoty a maziva ,80 0,00 C e l k e m , ,00 První sloupec v tabulce představuje částky proúčtované v roce 2009 na účtu 502 spotřeba energie (2 173,9 tis. Kč) a na účtu 501 spotřeba materiálu (analytický účet spotřeba PHM-108,9 tis. Kč). Druhý sloupec údajů vyjadřuje výši uhrazených záloh vztahujících se k roku 2009 (do nákladů tohoto roku jsou zálohy proúčtovány prostřednictvím dohadných účtů), pouze u plynu a u elektrické energie jsou v uvedených částkách také obsaženy zálohy pro rok Jedná se o částku ,- Kč u plynu a 6.000,- Kč u elektrické energie. Největší podíl v nákladech na dodávky energií v podmínkách Muzea představují platby za dodávky tepla v sídle Muzea v Šumperku (Pavlínin dvůr), plyn je spotřebováván při vytápění objektů v areálu tzv. robotárny v Šumperku a muzea v Mohelnici a Lošticích. Vytápění ostatních objektů (Zábřeh a Úsov) je zajišťováno prostřednictvím elektrické energie. 15. Vyhodnocení nákladů na autodopravu Č.ř. Vozidlo zn. Počet ujetých km Spotřeba poh.hmot (v l) Průměrná spotř.na 100 km 1. Avie-skříň, 1 M ,16 16,2 2. Multicar, SUA ,17 12,3 3. Ford Transit, SUJ ,41 8,8 4. VW POLO, 2 M ,63 7,1 5. VW Golf, 2 M ,77 6,2 6. Skútr, 2 M ,91 3,2 Celkem ,05 8,97 V průběhu roku 2009 nedošlo ke změnám ve vozovém parku Muzea, co se týká jeho složení. Ve srovnání s předchozím rokem 2008 byl vozový park více využíván, což dokládá i vyšší počet ujetých kilometrů (o 8.9 tis. km více) a v návaznosti na ně i vyšší spotřeba PHM. Celkové náklady za rok 2009 na středisku dopravy dosáhly částky přes 299 tis. Kč, z toho jen spotřeba PHM činila téměř 118 tis. Kč, ostatní materiálová spotřeba 27,9 tis. Kč, opravy vozidel 69,6 tis. Kč, ostatní služby 13,6 tis. Kč a na pojištění a ostatní náklady pak připadlo téměř 70 tis. Kč. Průměrná spotřeba paliva vykazovaná v tabulce u všech dopravních prostředků je v souladu s optimálními ukazateli uváděnými v technických průkazech. 16. Ukazatelé nákladovosti Č.ř. Ukazatel v Kč 1. Celkové náklady (tř.5 celkem) ,14 2. Mzdové náklady celkem (účet 521) ,00 3. Zákonné soc. pojištění a soc.nákl.celkem (účet 524, 527a 528) ,89 4. Celkové mzdové náklady na platy zaměstnanců ,89 5. Počet přepočtených zaměstnanců (osob) 56,32 6. Průměrná měsíční mzda (plat) zaměstnanců ,00

20 7. % mzdových nákladů vč.odvodů z nákladů celkem 64,34 8. Počet návštěvníků (osob) / Vynaložený náklad na jednoho návštěvníka (ve vztahu k 9. celkovým nákladům) 223,20 / 718, počet návštěvníků / počet zaměstnanců (poměrný ukazatel) / 587 Tabulka ukazatelů nákladovosti se týká hlavní činnosti Muzea za rok V řádku č. 8 uvedené údaje představují počet návštěvníků celkem (včetně přednášek, koncertů a jiných akcí) a druhý údaj počet platících návštěvníků na výstavách a v expozicích. V tomto členění jsou pak následně uvedeny i číselné údaje na řádcích č.9 a č.10. Při srovnání s rokem 2008 se % mzdových nákladů (ř. č.7) o 1,2 snížilo, příznivě se snížil náklad na jednoho návštěvníka na řádku č.9 (o 88, respektive o 182,3) a zvýšil počet návštěvníků na zaměstnance zachycený na ř.č.10 (o 586, respektive o 137). 17. Ukazatelé výnosnosti Č.ř. Ukazatel v Kč 1. Celkové výnosy (tř.6 celkem) ,26 2. Příspěvek na provoz od zřizovatele ,00 3. % podíl výše příspěvků na provoz od zřizovatele na celkových výnosech 92,06 4. Dotace z jiných zdrojů mimo dotace od zřizovatele na provoz a na odpisy ,00 5. % podíl účelových dotací na celkových výnosech 1,85 6. Vlastní příjmy celkem (mimo dotací) ,26 7. % podíl vlastních příjmů na celkových výnosech 6,08 Také ukazatele výnosnosti v tabulce č.17 jsou uváděny pouze za hlavní činnost Muzea v roce V porovnání s rokem minulým podíl příspěvků zřizovatele (ř. 3) je vyšší o 1,2 %, podíl účelových dotací (ř. 5) také o málo vyšší (0,14 %) a podíl vlastních příjmů uvedený na řádku 7 nižší o 1,36 %. 18. Personální a mzdové údaje Č.ř. Ukazatel v Kč 1. Mzdové náklady celkem (účet 521) ,00 2. Zákonné soc. pojištění a soc.nákl.celkem (účet 524, 527 a 528) ,89 3. Celkové mzdové náklady na platy zaměstnanců ,89 4. Počet přepočtených zaměstnanců (osob) 56,32 5. Průměrná měsíční mzda (plat) zaměstnanců ,00 6. Ostatní osobní náklady celkem , Hodnocení zaměstnanosti, procento celkové nemocnosti zaměstnanců Údaje uváděné v tabulce č.18 obsahují informace vztahující se k hlavní činnosti Muzea za rok Plánovaný počet zaměstnanců (průměrný přepočtený počet) byl za rok 2009 splněn pouze na 88 % plánu, což představuje vykazovaný počet 56,32

Organizace: Vlastivědné muzeum v Šumperku, příspěvková organizace. za rok 2010

Organizace: Vlastivědné muzeum v Šumperku, příspěvková organizace. za rok 2010 Organizace: Vlastivědné muzeum v Šumperku, příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE za rok 2010 KOMENTÁŘ k tabulkové části rozborů hospodaření za rok 2010 V Šumperku dne 8.února 2011 razítko,

Více

Příloha k účetní závěrce za r. 2014

Příloha k účetní závěrce za r. 2014 Příloha k účetní závěrce za r. 2014 Název a sídlo účetní jednotky: Mateřská škola Seč, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace IČ: 75005778, Adresa: Seč čp. 54, 336 01 Blovice Mateřská škola Seč, okres

Více

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00 Městská knihovna Klatovy Balbínova 59, 339 01 Klatovy 376 347 461, ekonom@knih-kt.cz KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 V roce 2013 knihovna hospodařila s těmito prostředky: 1/ Příspěvek na činnost

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O MÚZO Praha, sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 002015 čas: 0858 R o z v a h a ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Pomocný analytický přehled

Pomocný analytický přehled Pomocný analytický přehled sestavený k 31.12.2014 Název účetní jednotky: Sídlo: Husovo náměstí 1 517 54 Vamberk Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00275492 Část I: Počáteční a koncové stavy a

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE B/ VYHODNOCENÍ

Více

Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010

Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010 Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010 Název zpracovatele: Tiskárna Ministerstva vnitra, státní příspěvková organizace Adresa sídla: Bartůňkova 4/1159, 149 01 Praha 4 - Chodov IČ: 60498005

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč)

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč) Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet ----------------------------------------------------

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů) Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace, Tanvaldská 269, 463 11 Liberec 30, IČ 70868476 Statutární zástupce: Mgr. Ivo Brát VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací KOMENTÁŘ K ROZBORŮM HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací KOMENTÁŘ K ROZBORŮM HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb

Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb platná k 1.1.2008 Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 5 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2007 Na rok 2007 byla pro ZŠ Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace schválena neinvestiční dotace v celkové

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

Rozvaha. MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I

Rozvaha. MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I Rozvaha ORGANIZACNí SLOŽKY STÁTU ÚZEMNí SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCí, REGIONÁLNí RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘíSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008 Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice - příspěvková organizace, Dolní Tošanovice č.22, 739 53 Hnojník Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice

Více

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Název účetní jednotky Poradna pro integraci IČO Senovážná 2 67362621 Praha

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů .8 Základní účtování nákladů a výnosů.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady Při zhotovování výrobků nebo provedení jiných výkonů dochází ke spotřebě výrobních činitelů (spotřeba materiálu, pracovní

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2007 Rozvaha Aktiva Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni k 31. 12. 2007 (v celých tis. Kč) řádku účetního období účetního období A. Dlouhodobý majetek ř.

Více

Moravské zemské muzeum, 659 37 Brno, Zelný trh 6. Komentář k roční účetní závěrce za rok 2009

Moravské zemské muzeum, 659 37 Brno, Zelný trh 6. Komentář k roční účetní závěrce za rok 2009 Komentář k roční účetní závěrce za rok 2009 1. Peněžní fondy příspěvkové organizace Fond reprodukce majetku účet 916 Tvorba fondu - z odpisů hmotného a nehmotného majetku 5 528 975,0 Kč Použití fondu Na

Více

III. Příklady účtování příspěvkových organizací. 1 Dlouhodobý majetek

III. Příklady účtování příspěvkových organizací. 1 Dlouhodobý majetek III. Příklady účtování příspěvkových organizací 1 Dlouhodobý majetek Postupy účtování, způsoby oceňování a odpisování dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku jsou uvedeny v Českém účetním stanardu č.

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

P ř í l o h a ZÁKLADNÍ

P ř í l o h a ZÁKLADNÍ : A1 Informace podle 7 odst 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nemá informaci o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání A2 Informace podle 7 odst 4 zákona (TEXT) V roce 2014 začala banka srážet

Více

Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013

Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013 Příloha č. 13 k Metodickému pokynu Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013 A) Základní údaje o organizaci (název, sídlo školy, odloučené pracoviště, stručné

Více

NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY: Město Kopřivnice

NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY: Město Kopřivnice +-----------------------------+ Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K A +-----------------------------+ +---------+---+ +----------+---+ +-----------+---+ řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky +---------+---+ +----------+---+

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

PŘÍLOHA - OPIS DÁVKY XML

PŘÍLOHA - OPIS DÁVKY XML PŘÍLOHA - OPIS DÁVKY XML územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč) Období: 12 / 2014 IČO: 00275808 Název: A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje ve své

Více

Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s.

Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s. Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s. IČ: 25848402 28. února 2015 VIAVIS a. s. Obránců Míru 237/35 703 00 Ostrava tel.: +420 595 174 250 e-mail: info@viavis.cz web: www.viavis.cz zapsána

Více

Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s.

Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s. IČ: 25848402 28. února 2014 VIAVIS a. s. Obránců Míru 237/35 703 00 Ostrava tel.: +420 595 174 250 e-mail: info@viavis.cz web: www.viavis.cz zapsána

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady! & Při podnikatelské činnosti dochází ke spotřebě majetkových složek (například

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE AKTIVA A. Stálá aktiva Název I. Dlouhodobý nehmotný majetek II. III. IV. CELKEM Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 Software 013 3. Ocenitelná práva 014 4. Povolenky na

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331 STANOVISKO OŠMS ZK PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM ZA ROK 2011 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331 ÚVOD Základní umělecká škola Bojkovice je

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. ZA r. 2007

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. ZA r. 2007 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM ZA r. 2007 I. Obecné informace II. Výsledek rozpočtového hospodaření Plnění rozpočtu příjmů Daňové příjmy Nedaňové a kapitálové příjmy Přijaté dotace Konsolidace

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET. OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM ZA r. 2006

ZÁVĚREČNÝ ÚČET. OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM ZA r. 2006 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM ZA r. 2006 Přílohy : 1. Obecné informace 2. Výsledek rozpočtového hospodaření Plnění rozpočtu příjmů Daňové příjmy Nedaňové a kapitálové příjmy Přijaté dotace Konsolidace

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331 STANOVISKO OŠMS ZK PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM ZA ROK 2012 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331 ÚVOD Základní umělecká škola Bojkovice je

Více

Roční zpráva. Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2006

Roční zpráva. Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2006 Roční zpráva Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2006 V Olomouci dne: 29. 1. 2007 MUDr. Zdeněk Nakládal ředitel Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

Pomocný analytický přehled

Pomocný analytický přehled Pomocný analytický přehled sestavený k 31.12.2012 Název účetní jednotky: Město Zábřeh Sídlo: Masarykovo náměstí 510/6 789 01 Zábřeh Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: výkon státní

Více

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 0. Vymezení konsolidačního celku 0.0. Konsolidující účetní jednotka Interhotel Olympik, a.s. Sokolovská 138 Praha 8 IČ 45272271 ) Název a sídlo

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Zpráva o činnosti. Technické služby Kostelec nad Orlicí, s.r.o., vykázaly za rok 2008 hospodářský výsledek - ztrátu ve výši 579 829,55 Kč.

Zpráva o činnosti. Technické služby Kostelec nad Orlicí, s.r.o., vykázaly za rok 2008 hospodářský výsledek - ztrátu ve výši 579 829,55 Kč. Technické služby Kostelec nad Orlicí, s.r.o. Rudé armády 1458, 517 41 Kostelec nad Orlicí IČO: 26011247, DIČ: CZ26011247 zápis v OR KS v Hradci Králové oddíl C, vložka 19957 Zpráva o činnosti hospodářský

Více

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC A.1. PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 70868476 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Centrum intervenčních a psychosociálních

Více

Převodový můstek. Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS účtová skupina SÚ syntetický účet ÚJ účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova

Převodový můstek. Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS účtová skupina SÚ syntetický účet ÚJ účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Převodový můstek Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS účtová skupina SÚ syntetický účet ÚJ účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Směrná účtová osnova 2009 Směrná účtová osnova 2010 Komentář

Více

Příloha č. 3 usnesení 24. Rady města Stříbra ze dne 19.12.2011. Směrnice o časovém rozlišení

Příloha č. 3 usnesení 24. Rady města Stříbra ze dne 19.12.2011. Směrnice o časovém rozlišení Obsah směrnice: I. Úvodní ustanovení II. Metoda časového rozlišení III. Další zásady časového rozlišení IV. Závěrečná ustanovení Legislativní rámec Příloha č. 3 Příloha č. 26 Organizačního řádu MěÚ Směrnice

Více

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------- společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Výnosy v tis. Kč. Zámeček Střelice, příspěvková organizace, Tetčická 311/69 Střelice Příloha č.1

Výnosy v tis. Kč. Zámeček Střelice, příspěvková organizace, Tetčická 311/69 Střelice Příloha č.1 1 / 2 Zámeček Střelice, příspěvková organizace, Tetčická 311/69 Střelice Příloha č.1 V Ý N O S Y H l a v n í č i n n o s t D o p l ň k o v á č i n n o s t Výnosy SÚ AÚ skutečnost skutečnost Tržby za vlastní

Více

Návrh - Závěrečný účet obce Tetčice za rok 2014

Návrh - Závěrečný účet obce Tetčice za rok 2014 Obec Tetčice Palackého 177 664 17 Tetčice IČO : 44947917 Bankovní spojení: 32125641/0100, účet zřízen u Komerční Banky Rosice a.s. E-mail : obec@tetcice.cz Návrh - Závěrečný účet obce Tetčice za rok 2014

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD LHOTKA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD LHOTKA STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD LHOTKA Zpráva o výsledku hospodaření městského obvodu Lhotka za rok 2013 Závěrečný účet Červen 2014 Schváleno na 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Lhotka,

Více

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Doplněné analytické účty jsou pouze doporučené Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu v Opavě. Slezské univerzity v Opavě. za rok 2002

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu v Opavě. Slezské univerzity v Opavě. za rok 2002 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě za rok 2002 Opava, únor 2003 1. Úvod Matematický ústav v Opavě vykázal za rok 2002 ztrátu ve výši 376 tis. Kč. Jedná se o ztrátu,

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů Kapitola 1 Základy účetnictví Výsledky testů 1 B, C, D 2 C, D 3 B, D 4 D 5 A, C 6 C, D 7 D 8 B, D 9 B 10 B, C 11 C, D 12 C, D 70 Úloha 1. 1 Určení aktiv a pasiv Zařaďte níže uvedené položky do tabulky,

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 00365432 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Skalička Účetní

Více

Zpráva č. 10/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dešná, IČ: 00568520 za rok 2011

Zpráva č. 10/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dešná, IČ: 00568520 za rok 2011 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Dešná Dešná 88 763 15 Slušovice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 20.4.2012 Ing. Vít Sušila KUZL 490/2012 KUSP 490/2012 KŘ Zpráva

Více

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ PŘÍLOHA Sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) ZŠ Miličín, Tyršovo nám.

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ PŘÍLOHA Sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) ZŠ Miličín, Tyršovo nám. IČO: Kapitola: Právní forma: Okamžik sestavení: 71006648 700 Příspěvková organizace 25.2.2015 7:30:22 VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ PŘÍLOHA Sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008 REAL FLAT spol. s r.o., Bří Jaroňků 4079, Zlín, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

Směrnice č. 4/2012 pro časové rozlišení nákladů a výnosů

Směrnice č. 4/2012 pro časové rozlišení nákladů a výnosů Obec : Dubenec IČ : 00277801 Směrnici zpracoval(a): Jana Baxová, účetní obce Směrnici schválil(a): Jaroslav Huňat, Starosta obce Datum zpracování : Směrnice nabývá platnosti: dnem podpisu Směrnice nabývá

Více

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý

Více

PŘÍLOHA. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice. Sestavená k rozvahovému dni 31.

PŘÍLOHA. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice. Sestavená k rozvahovému dni 31. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2013

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno Č. org.: 2852 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2012 Únor 2013 Úvod Název školy: Střední zdravotnická škola

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví

Kapitola 1 - Základy účetnictví Kapitola 1 - Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA - jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. vyjadřují

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 1. POPIS SPOLEČNOSTI EURODRAŽBY.CZ (dále jen společnost ) akciová společnost, která vznikla dne 22. července 1997 a sídlí v Praze 8, Čimická 780/61, Čimice,

Více

Název organizace: Zámeček Střelice, příspěvková organizace H l a v n í č i n n o s t D o p l ň k o v á č i n n o s t

Název organizace: Zámeček Střelice, příspěvková organizace H l a v n í č i n n o s t D o p l ň k o v á č i n n o s t Příloha č. 16 směrnice Zásady vztahů JMK k PO - Náklady N Á K L A D Y Příloha č. 2 Název organizace: Zámeček Střelice, příspěvková organizace SÚ 2013 1) 2014 2) 4) 2013 1) 2014 2) Náklady v tis.kč Spotřebované

Více

Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČ: 70987548

Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČ: 70987548 Organizace: Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČ: 70987548 Výroční zpráva hospodaření organizace za rok 2014 Zřizovatel: Obec Lobodice Statutární orgán:

Více

Položka rozpočtové skladby

Položka rozpočtové skladby Výnosové a nákladové účty s návazností na rozpočtovou skladbu pro ÚSC a svazky obcí v roce 2012. SÚ - NÁKLADY Položka rozpočtové skladby 501 Spotřeba materiálu 5131 Potraviny 5132 Ochranné pomůcky 5133

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Vysoké Veselí, okres Jičín. Zřizovatel: Město Vysoké Veselí. tel.: (+420) 604 245 450 IČ: 25873440 DIČ: CZ25873440 Libina 190 PSČ 788 05

Vysoké Veselí, okres Jičín. Zřizovatel: Město Vysoké Veselí. tel.: (+420) 604 245 450 IČ: 25873440 DIČ: CZ25873440 Libina 190 PSČ 788 05 Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ve smyslu 13 odst. 1 zákona č. 320/ 2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) s odkazem

Více

Časové rozlišení nákladů a výnosů. Ing. Dana Kubíčková, CSc.

Časové rozlišení nákladů a výnosů. Ing. Dana Kubíčková, CSc. Časové rozlišení nákladů a výnosů Ing. Dana Kubíčková, CSc. Úvod Cílem účetnictví je mj. co nejpřesněji vyjádřit výsledek činnosti podniku. Hospodářský výsledek je v účetnictví chápán jako výsledek hospodářské

Více

Obec Okrouhlá IČO 00673 447 47301 Okrouhlá č.p.36 Směrnice o účtování majetku Základní ustanovení o vedení evidence majetku plyne ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších změn a doplnění,

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí MÚZO Praha Sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 05032012 čas: 1034 Příloha č 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 00057266 Název organizace: Národní filmový archiv Právní forma: příspěvková organizace Sídlo: Malešická

Více

Obsahové vymezení položek výkazu ČUS Roční účetní výkaz. Výkaz o majetku a závazcích

Obsahové vymezení položek výkazu ČUS Roční účetní výkaz. Výkaz o majetku a závazcích Obsahové vymezení položek výkazu ČUS Roční účetní výkaz Pro potřeby tělovýchovných jednot a sportovních klubů sdružených v Pražské tělovýchovné unii zpracoval Ing. Jaroslav Chvalný Výkaz o majetku a závazcích

Více

Tř.8 - financování -252.900,00-946.414,17-945.214,14

Tř.8 - financování -252.900,00-946.414,17-945.214,14 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE CHOTUSICE dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., ze dne 7.července 2000, ve znění pozdějších novel o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok

Více

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zpracovala: sumárně Mgr. Jelínková Jiřina ředitelka školy podklady Štěpánková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST OBSAH ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY 3 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 4 ROZVAHA 6 AKTIVA 7 PASIVA 8 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 9 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 11 CHARAKTERISTIKA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002 VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002 1. přehled činností vykonávaných v kalendářním roce 2002 s uvedením vztahu k účelu založení společnosti; 2. roční účetní uzávěrka a zhodnocení

Více

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů).

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů). 6.přednáška Účtování peněžních prostředků - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně (valuty) - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně na účtech u peněžních ústavů. - ceniny (zástupce peněz pro

Více