Organizace: Vlastivědné muzeum v Šumperku, příspěvková organizace. za rok 2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Organizace: Vlastivědné muzeum v Šumperku, příspěvková organizace. za rok 2009"

Transkript

1 Organizace: Vlastivědné muzeum v Šumperku, příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE za rok 2009 KOMENTÁŘ k tabulkové části rozborů hospodaření za rok 2009 V Šumperku dne 8. února 2010 razítko, jméno a podpis ředitele PhDr. Marie Gronychová, ředitelka Zpracoval : Ing. Ladislav Gruntorád

2 1. Souhrnné zhodnocení hospodaření organizace za rok 2009 Přes zhoršené celospolečenské podmínky spojené s celosvětovou ekonomickou krizí můžeme hospodaření Vlastivědného muzea v Šumperku, příspěvková organizace (dále jen Muzeum) za rok 2009 považovat za příznivé a úspěšné. Vlastní plnění ekonomického plánu a rozpočtu v uplynulém roce lze hodnotit pozitivně, což dokládají dále komentované a uváděné skutečnosti obsažené v Rozborech hospodaření (dále jen Rozbory ), které obsahují tabulkové přehledy, i v této Zprávě o hospodaření (dále jen Zpráva ). Vyhodnocení plnění vlastního plánu zpráva o činnosti za rok 2009 je pak obsahem samostatného dokumentu. Hospodaření Muzea v roce 2009 bylo ovlivněno opatřeními přijatými zřizovatelem Olomouckým krajem, a to snížením příspěvku na provoz o 450 tis. Kč a stanovením odvodu z fondů v celkové výši tis. Kč. Jednalo se o opatření v souvislosti s očekávaným vývojem daňových příjmů v kraji ve spojitosti se všeobecnou hospodářskou krizí, kdy byl v souladu s usnesením Rady Olomouckého kraje UR/20/16/2009 ze dne (tzv. úspory III) nařízen Muzeu odvod z investičního fondu ve výši 300 tis. Kč a 800 tis. Kč (zapojení rezervního fondu). Mimo uvedené odvody byl usnesením UR/10/11/2009 ze dne upraven závazný ukazatel - zvýšení již schváleného odvodu z investičního fondu (odpisy). V tomto případě šlo o materiál zřizovatele Rozpočet Olomouckého kraje - úspory rozpočtu I, který byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje UR/9/13/2009 ze dne Toto opatření ve svém důsledku znamenalo 100 % odvod příspěvku na provoz-odpisy, které pokrývají proúčtované odpisy-nákladovou položku účet 551, zpět zřizovateli. Těmito opatřeními tedy došlo k úpravám Zastupitelstvem Olomouckého kraje stanovených závazných ukazatelů pro rok 2009 (- příspěvek na provoz a příspěvek na provoz-odpisy a odvody příspěvkové organizace z investičního fondu). Závazné ukazatele ve své schválené nebo upravené podobě byly dodrženy. V hlavní i doplňkové činnosti Muzeum vykazuje za rok 2009 zlepšený výsledek hospodaření/zisk, přičemž je navrhováno jeho rozdělení-převedení do rezervního fondu Muzea k využití pro hlavní činnost v následujícím období. Mimo příspěvky a dotace od zřizovatele získalo Muzeum další mimorozpočtové finanční prostředky, a to jak ze státního rozpočtu (70 tis. Kč), tak z městských rozpočtů měst Šumperka a Olomouce (440 tis. Kč). Muzeum pro svou činnost každoročně využívá i získané finanční a věcné dary a sponzorské příspěvky. Stejně tak tomu bylo i v roce 2009, kdy se však naplno projevila celospolečenská ekonomická krize a hodnota darů a sponzorských příspěvků na reklamu činila celkem jen 43,5 tis. Kč, z toho pouze 4 tis. Kč připadlo na finanční plnění, věcná plnění pak měla hodnotu 39,5 tis. Kč (viz podrobný komentář dále-bod 19. této Zprávy ). Finanční plnění z pojistných událostí po mimořádných živelných událostech, které se v hodnoceném roce přihodily, dosáhla výše téměř 12,8 tis. Kč. Tato plnění jsou též podrobněji komentována v dalších částech této Zprávy (bod 24). Přestože v roce 2009 ve srovnání s rokem předcházejícím bylo plnění vlastních příjmů (mimo dotace a příspěvky) nižší o 352,2 tis. Kč (tj. o 19,6 % méně), bylo ve skutečnosti dosaženo vyššího plnění tržeb ze vstupného. Celková částka u tohoto druhu tržeb ,50 Kč představuje zvýšení tržeb ze vstupného ve srovnání se stejným obdobím loňského roku o téměř 5 % ( o 46,9 tis. Kč). Nižší celkové tržby byly zapříčiněny menšími příjmy z archeologických dohledů, kdy došlo k pozastavení či přerušení stavebních prací vzhledem k nedostatku finančních prostředků ve společnosti (především stavby silnic a rychlostních komunikací).

3 V roce 2009 byla, v souvislosti s vyššími tržbami ze vstupného, zaznamenána zvýšená návštěvnost na objektech Muzea. Při srovnání s loňským rokem vzrostla návštěvnost o více jak 30 tisíc návštěvníků, tj. o téměř 40 %. Jedná se však o celkovou návštěvnost jak platících, tak i neplatících osob a na všech akcích pořádaných Muzeem v roce 2009 (celkem návštěvníků). Návštěvnost expozic a výstav Muzea celkem (bez ostatních akcí-přednášky, koncerty apod.) v roce 2009 dosáhla výše návštěvníků. V porovnání všech zařízení Muzea dosáhlo nejvyšší návštěvnosti tradičně Lovecko-lesnické muzeum v Úsově ( osob), následovalo muzeum v Šumperku ( osob), dále muzeum v Zábřehu (4.854 osob), klášterní kostel Zvěstování Panny Marie v Šumperku (4.237 osob). Památník A. Kašpara v Lošticích navštívilo celkem návštěvníků a poslední v návštěvnosti bylo stejně jako v loňském roce muzeum Mohelnici s osobami. Každoročně se zvyšuje i sledovaná návštěvnost Muzea zdarma, tedy neplatících návštěvníků v duchu zvýšení zájmu návštěvníků o volné vstupy do zařízení Muzea v souvislosti s uplatňováním Standardů veřejných služeb stanovených zřizovatelem z důvodu ekonomické dostupnosti (viz platná Zřizovací listina ). Je vykazován každoročně nárůst, který v roce 2009 činil více jak 13 tis. osob a dosáhl výše 50,5 tis. návštěvníků, kteří využili bezplatných vstupů. 2. Rozpočet na rok 2009 zhodnocení hospodaření za rok 2009 Schválený rozpočet Muzea pro rok 2009 byl v průběhu roku několikrát upravován vzhledem k navýšení, případně ke snížení původně schváleného neinvestičního příspěvku na provoz ze strany zřizovatele. K úpravě rozpočtu došlo také z důvodu přijetí dalších dotací a příspěvků, které Muzeum obdrželo nad rámec schváleného rozpočtu z mimorozpočtových zdrojů od jiných subjektů. Jednalo se o následující úpravy schváleného rozpočtu : A. Úpravy rozpočtu zřizovatelem dle příslušných usnesení Rady Olomouckého kraje (provozní prostředky) včetně účelu, částky, účelového znaku a rozpočtového opatření : a) snížení dotace na provoz o částku 450 tis. Kč dle RZ č. 446/09 ze dne v rámci úspor III, kdy byly realizovány rozpočtové změny zajišťující snížení očekávaných dopadů na daňové příjmy Olomouckého kraje. Snížení bylo promítnuto do pravidelných měsíčních dotací od 09/2009 (UR/20/12/2009 ze dne , UZ ), b) - zvýšení rozpočtu o částku 30 tis. Kč dle RZ č. 128/09 ze dne , UZ , UR/9/9/2009 ze dne a UZ /5/8/2009 ze dne na Cyklus výstav Ars longa, vita brevis, prostředky poskytnuté Kooperativou, pojišťovnou, a.s. na základě Smlouvy o propagačních a reklamních službách č. 35/2006 uzavřené dne na období mezi Olomouckým krajem a Kooperativou, pojišťovnou, a.s.. Všechny výše uváděné částky v rámci úprav-navýšení rozpočtu byly plně vyčerpány v souladu s účelovým určením. B. Ostatní finanční zdroje mimo rozpočet zřizovatele : a) - příspěvek ve výši 25 tis. Kč v rámci celoevropské informační sítě EUROPE DIRECT v Olomouckém kraji na propagaci a informování veřejnosti o Evropské unii.

4 Příspěvek byl poskytnut dle uzavřené smlouvy se Statutárním městem Olomouc, které je provozovatelem této sítě na území Olomouckého kraje, b) - příspěvek ve výši 350 tis. Kč k zajištění provozu Regionálního a městského informačního centra v Šumperku (dále jen RMIC) poskytnutý z rozpočtu Města Šumperk. Ze stejného zdroje bylo poskytnuto 50 tis. Kč na provoz klášterního kostela Zvěstování Panny Marie v Šumperku, jehož provoz Muzeum zabezpečuje. V obou případech se jedná o veřejnou finanční podporu ve smyslu uzavřených smluv, c) - navýšení veřejné finanční podpory pro rok 2009 na přípravu a propagaci výstavy Šumperk-město sportu ve výši 15 tis. Kč. z rozpočtu Města Šumperk C. Investiční dotace a) - účelová investiční dotace zřizovatele na systém monitorování a archivaci teplot a vlhkosti v depozitářích (tzv.transklim) ve výši 86 tis. Kč dle RZ č.424/09 ze dne (UR/20/12/2009), jedná se o celkovou částku včetně odvodu muzea ve výši 46 tis. Kč (spolufinancování investice), b) - účelová dotace ISPROFIN ze státního rozpočtu od Ministerstva kultury ČR z programu Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví, preventivní ochrana před nepříznivými vlivy ISO/D na realizaci systému TransKlim v částce celkem 70 tis. Kč (dle RZ č.452/09 ze dne , UR/22/10/2009). Všechny uváděné příspěvky a dotace ke schválenému rozpočtu Muzea byly zcela vyčerpány v souladu se svým účelovým určením. D. Úprava závazných ukazatelů : Zřizovatelem byly Muzeu na základě usnesení Rady Olomouckého kraje č. UR/5/10/2009 ze dne 22.ledna 2009 stanoveny pro rok 2009 následující ukazatele : - příspěvek na provoz ve výši ,- Kč, - příspěvek na provoz-mzdové náklady ve výši ,- Kč, - příspěvek na provoz-odpisy ve výši ,- Kč a odvody příspěvkové organizace z investičního fondu v částce ,- Kč. Poslední závazný ukazatel -výsledek hospodaření byl stanoven jako vyrovnaný nebo zlepšený. Z původně stanovených závazných ukazatelů byly zřizovatelem upraveny všechny vyjma příspěvku na provoz mzdové náklady. Příspěvek na provoz byl snížen o 450 tis. Kč na základě usnesení Rady Olomouckého kraje UR/20/12/2009 ze dne a odvody příspěvkové organizace z investičního fondu organizace pro rok 2009 zvýšeny o 266 tis. Kč dle usnesení UR/10/11/2009 ze dne na základě materiálu Rozpočet Olomouckého kraje 2009 úspory rozpočtu I přijatého usnesením UR/9/13/2009 ze dne Posléze byl tento ukazatel spolu s příspěvkem na provoz odpisy upraven usnesením Rady Olomouckého kraje UR/25/15/2009 ze dne Jednalo se o snížení, respektive zvýšení u odvodů o částku 5.530,-Kč. Skutečná výše odpisů k činila ,50 Kč. Vyšší čerpání odpisů, ve srovnání s upraveným plánem příspěvků na provozodpisy, který byl ,- Kč, bylo způsobeno proúčtováním zůstatkové ceny vyřazeného dlouhodobého majetku a změnou doby uvedení investice do užívání (odpisování). Zvýšené čerpání bylo pokryto z provozních prostředků vlastního rozpočtu na rok Navíc pro tento rok byl stanoven 100 % odvod poskytnutého příspěvku na odpisy zpět zřizovateli formou odvodů z investičního účtu. U čerpání mzdových prostředků je zaznamenáno zvýšení oproti schválenému rozpočtu o ,- Kč. O tuto částku byl však posílen rozpočet Muzea dotacípříspěvky z rozpočtu Města Šumperk, které byly určeny na průvodcovskou činnost

5 v klášterním kostele Zvěstování Panny Marie v Šumperku a na provoz Regionálního a městského informačního centra v Šumperku (RMIC)-provozní náklady včetně mzdových, jak je obsaženo ve smlouvách o poskytnutí veřejné finanční podpory. Na tyto prostředky se stanovený limit mzdových prostředků nevztahuje ve smyslu výkladu bodu 2 c), část II. Závazné ukazatele, B) Oblast ekonomického řízení, Zásad řízení příspěvkových organizací zřizovaných Olomouckým krajem ve znění novely ze dne schválené Radou Olomouckého kraje pod UR/23/31/2009. Limit mzdových prostředků tak byl dodržen a příspěvek na provoz-mzdové náklady nebyl navyšován. Rozpočtové změny, přijatá rozpočtová opatření, přehled příspěvků a dotací včetně úprav a čerpání závazných ukazatelů dokládají následující tabulky Tab. A rozpočtová opatření (přes zřizovatele) Dotace - rozpočtová opatření Úprava rozp. v nákl. UZ č. Účel Č.účtu Částka v Kč (+) Č.účtu Částka v Kč (+) Příspěvek na provoz ,00 třída , Příspěvek - mzd.náklady , , Příspěvek - odpisy , , Příspěvek na provoz (snížení) ,00 třída , Příspěvek - odpisy (snížení) , , Příspěvek - Kooperativa (Cyklus výstav) , , Tab. B vnitřní rozpočtová opatření (v tis. Kč) Vnitřní RO č. Č. účtu Název Rozpočet před změnou Změna Rozpočet po vnitřní RO navýšení 1.497, , , navýšení 2.095, , , navýšení 130, ,00 214, navýšení 660, ,00 871, navýšení 65,00 + 5,00 70, snížení 35,00-12,00 23, snížení 2.740,00-77, , snížení 3.712,00-167, , navýšení 491,00 + 9,00 500, navýšení 0,00 + 5,00 15, snížení 10,00-2,00 8, navýšení 0,00 + 1,00 1, snížení 175,00-33,00 142, snížení 644,00-5,53 638, navýšení 950, , , navýšení 100, ,00 148, navýšení 0,00 + 6,00 6, snížení 15,00-7,00 8, navýšení 30, ,00 74, navýšení , , ,47

6 Tabulka ukazuje změny-úpravy schváleného rozpočtu na rok 2009 v konečném srovnání oproti konečné změně. V průběhu roku byly průběžně prováděny změny (navýšení či snížení) rozpočtu dle vyvolaných potřeb, někdy i vícekrát, např. u účtu 691 (viz Tabulka č.2.5. tabulkové části Rozborů), ale v tabulce je zachyceno porovnání s konečným stavem, což ukazuje navýšení o 14,47 tis. Kč. Celkem bylo přijato 13 vnitřních rozpočtových opatření. Rozpočtovým opatřením u účtu 521 byl proveden přesun mezi položkami (analytické členění účtu) Platy zaměstnanců a OON -navýšení prostředků na platy o 85 tis. Kč. Celková částka rozpočtovaných prostředků na účtu 521 se nezměnila Neinvestiční příspěvky od zřizovatele (v Kč): Název ukazatele Schválený rozpočet 2009 Upravený Skutečné plnění rozpočet 2009 za rok 2009 Příspěvek na provoz , , ,00 Příspěvek na provoz-mzdové prostředky , , ,00 Příspěvek na provoz - odpisy , , , Závazné ukazatele 2009 (v Kč): Název ukazatele Schválený rozpočet 2009 Upravený rozpočet 2009 Skutečné plnění za rok 2009 Limit mzdových prostředků , , ,00 Příspěvek na provoz odpisy , , ,00 Odvody přísp.org. na účet zřizovatele , , ,00 Hospodářský výsledek 0,00 0, , Účelové dotace ze státního rozpočtu za rok 2009 ÚZ Účel poskytnutí Dotace celkem Použito Vratka Investice TransKlim , ,00 0,00 3. Komentář k tabulce č z tabulkové části rozborů INVESTIČNÍ FOND za rok 2009 V průběhu roku 2009 byly celkem realizovány čtyři investiční akce, z nichž pouze jedna byla zahrnuta do plánu zřizovatele, který na ni, kromě příspěvku ze státního rozpočtu, též finančně přispěl. Systém pro monitorování, měření a archivaci teplot a vlhkosti (tzv. TransKlim) byl pořízen v celkové hodnotě 169,35 tis. Kč, přičemž Olomoucký kraj přispěl částkou 40 tis. Kč a 70 tis. Kč činila dotace ze státního rozpočtu. Tento systém byl realizován v nově rekonstruovaných depozitářích v objektech v areálu tzv. robotárny v Šumperku, kde jsou umístěny sbírky etnografické, archeologické i umělecké zábřežského, šumperského muzea a také Havelkova muzea. Pro vysvětlení finančních operací na účtu 916 : - o investiční akci Systém TransKlim, kterou mělo nejprve Muzeum realizovat samostatně, bylo rozhodnuto zřizovatelem, že realizaci bude zajišťovat odbor investic a evropských programů Krajského úřadu Olomouckého kraje. Ve smyslu tohoto rozhodnutí pak Muzeum

7 převedlo svůj podíl určený k spolufinancování této investice ve výši 46 tis. Kč na účet zřizovatele (UR/8/13/2009 ze dne ). Ke konci roku však došlo opět ke změně a realizace dané investiční akce opětovně připadla Muzeu a v září 2009 bylo Muzeu poukázáno 86 tis. Kč (46 tis. Kč + 40 tis. Kč podíl z rozpočtu zřizovatele). Podíl Muzea jako spolufinancování této investice v konečném vyúčtování nakonec činil ,34 Kč a vedle dodavatelských nákladů jsou součástí celkové ceny i vlastní náklady muzea (práce zaměstnance spojená s instalací investice ,- Kč), které jsou proúčtovány na účtu 624-aktivace DHM. Tři zbývající investice byly pokryty z vlastních zdrojů Muzea. Jednalo se o pořízení traktoru-sekačky na trávu, který má přídavná zařízení pro další práce (např. úklid sněhu v zimním období), a dále pobočkovou telefonní ústřednu Panasonic KX- TDA100 CE a ústřednu EPS BC216-1/CZ1 (elektrická požární signalizace). Tyto dvě investice, které se týkaly objektu šumperského muzea (Pavlínin dvůr), byly nezbytné vzhledem k havarijním stavům těchto zařízení (zastaralost a nefunkčnost) a naléhavosti jejich správného provozu. Výměna ústředny EPS za nový typ, jelikož se stávající již nevyrábí, byla technickým zhodnocením investice pořízené v roce Z celkové částky na pořízení investic v roce ,42 Kč bylo 40 tis. Kč pokryto účelovou investiční dotací poskytnutou zřizovatelem dle usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje UZ/4/13/2009 ze dne a 70 tis. Kč v rámci programu Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví (ISO-D) Ministerstva kultury ČR. Zbývajících téměř 344,76 tis. Kč bylo čerpáno z vlastních prostředků investičního fondu Muzea. Vedle výše uvedených investičních akcí a nákupů byly prostředky fondu použity na pokrytí nákupů sbírkových předmětů v celkové výši ,58 Kč. Poprvé tomu tak bylo právě v roce 2009, kdy vstoupila v platnost novela zákona o účetnictví č.563/1991 Sb. (zákon č.304/2008 Sb.), podle které se majetkem vedeným v účetnictví stávají mimo jiné i sbírky muzejní povahy. Sbírkové předměty se tak považují za dlouhodobý majetek bez ohledu na pořizovací cenu a jeho pořízení musí být účtováno prostřednictvím účtu 042 a fondu reprodukce majetku 916, aby se mohlo provést převedení na účet fondu dlouhodobého majetku 901. Evidenčně pak jsou zachyceny na účtu 032-umělecká díla a předměty. Investiční fond byl posílen o částku 100 tis. Kč z rezervního fondu Muzea na základě souhlasu Rady Olomouckého kraje č. UR/25/30/2009 ze dne , a to na financování dlouhodobého majetku. Účetní odpisy (skutečnost na účtu 551) jako zdroj investičního fondu 916 dosáhly k výše ,50 Kč. Odvody z investičního fondu zřizovateli zachycené na straně čerpání fondu za sledované období činily ,- Kč. Skutečný neinvestiční příspěvek na provoz-odpisy k byl ,- Kč. Tento závazný ukazatel stejně jako odvody příspěvkové organizace z investičního fondu byl zřizovatelem upraven (viz komentář-bod č.2. D této Zprávy ). Prostředky investičního fondu nebyly v průběhu roku použity na opravy a údržbu nemovitého majetku. Finančně krytý zůstatek na samostatném analytickém účtu k činí ,79 Kč. a) Investiční akce za rok 2009 Číslo usnesení Č.řádku Název investice Druh investice ROK (schválení akce) Skutečné inv.náklady za rok 2009 (Kč) 1. Ústředna EPS technické zhodnocení ,00

8 2. Telefonní ústředna strojní ,50 3. Traktor TC 14,5 strojní ,00 4. Systém TransKlim strojní UR/20/12/ ,34 5. Sbírkové předměty strojní ,58 C e l k e m ,42 b) Opravy a údržba nemovitého majetku čerpána z inv.fondu za rok 2009 Číslo usnesení Č.řádku Název akce Popis akce ROK (schválení akce) Skutečné inv.náklady za rok / / / 0 C e l k e m / / 0 4. Komentář k tabulce č z tabulkové části rozborů FOND ODMĚN za rok 2009 V roce 2009 byl proúčtován na účtu 911 fond odměn pouze příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2008, a to na základě usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje ÚZ/5/7/2009 ze dne Jednalo se o částku 1.000,- Kč. Jiný pohyb na fondu odměn nebyl účtován. Zůstatek na analytickém účtu fondu odměn finančně pokrytý tak činí ,32 Kč. 5. Komentář k tabulce č z tabulkové části rozborů FKSP za rok 2009 Rozdíl mezi finančním a účetním stavem FKSP a mezi zůstatkem na FKSP a na bankovním účtu k způsobují účetní operace proúčtované na konci roku. Jedná se o převod příspěvku na obědy-stravenky za měsíc prosinec 2009 ve výši ,- Kč, vyúčtování přídělu FKSP v částce ,- Kč a dále poplatky z účtu 134,- Kč a splátky půjček za prosinec 2009 v částce 2.000,- Kč. Tyto účetní operace byly proúčtovány na účtu 912 proti účtům tř.3. Finančně budou převody provedeny počátkem roku Zůstatek na bankovním účtu FKSP je ,34 Kč a hotovostní zůstatek v pokladně FKSP činí 3.000,- Kč. Na účtu fondu 912 se neúčtuje o půjčkách z FKSP, které jsou sledovány na analytických účtech 335-pohledávky za zaměstnanci. Nesplacený zůstatek poskytnutých půjček k představuje částku ,-Kč. Jde o dva zaměstnance Muzea, přičemž další půjčky ve smyslu platných Zásad k hospodaření s FKSP nejsou poskytovány. Zůstatek na účtu 912- FKSP pak ,34 Kč. 6. Komentář k tabulce č z tabulkové části rozborů FOND REZERVNÍ za rok 2009 Mimo přídělu ze zlepšeného výsledků hospodaření za rok 2008, který činil ,01 Kč (schváleno - viz komentář k fondu odměn), byl zdrojem fondu získaný finanční dar ve výši 4 tis. Kč. Na kulturní, vzdělávací a výzkumné programy Muzeu jej poskytla na základě darovací smlouvy S.O.S. akciová společnost z Olomouce. Částka 100 tis. Kč z rezervního fondu byla použita k posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele (viz předchozí komentář bod č.3).

9 V roce 2009 došlo k podstatnému snížení vykazovaného zůstatku vytvořeného na tomto fondu nejen příděly ze zlepšených výsledků hospodaření v předchozích letech, ale i získanými finančními dary, jejich aktuální celková výše činí k ,- Kč. Příčinou citelného snížení finančního zůstatku rezervního fondu byly zřizovatelem nařízené odvody v důsledku neplnění daňových příjmů kraje způsobené vlivem hospodářské krize. Finančně krytý zůstatek samostatného analytického účtu rezervního fondu je ,87 Kč. 7. Vyhodnocení výnosů za rok Vlastní úpravy rozpočtu v oblasti výnosů (přesuny v rámci položek rozpočtu a převody z fondů) v tis. Kč Č.ř. Účel příjmů Výše příjmů Použití v rozpočtu r.2009 na účtu Skutečné plnění rozpočtu za rok Tržby z prodeje služeb ,17 2 Tržby za prodané zboží ,87 3 Aktivace DHM ,67 4 Úroky z účtů ,58 5 Mimořádné výnosy , Analýza účtu 602 Tržby z prodeje služeb Zůstatek na účtu 602-tržby z prodeje služeb k činí ,-- Kč, z toho ,50 Kč připadá na doplňkovou činnost. Z vykazovaných tržeb na účtu 602 v hlavní činnosti připadá na tržby ze vstupného celkem ,50 Kč, přičemž zastoupení jednotlivých zařízení Muzea ukazuje následující tabulka : Zařízení Muzea tržby - vstupné (v Kč) % Šumperk, muzeum ,-- 136,2 Šumperk, klášterní kostel 7.015,-- 130,3 Úsov, Lovecko-lesnické muzeum ,50 99,8 Loštice, Památník A.Kašpara ,-- 145,8 Mohelnice, muzeum ,-- 99,8 Zábřeh, muzeum ,-- 114, Celkem ,50 105,1 Ve srovnání s rokem 2008 zaznamenalo Muzeum nárůst tržeb ze vstupného celkem o téměř 5 %, což je o ,50 Kč více. Údaje v tabulce ukazují, že pouze dvě muzea dosáhla nižších hodnot v porovnání s loňskými údaji. Nejvyšších tržeb stále dosahuje Lovecko-lesnické muzeum Úsov, a to i přes vykazovaný pokles. Ve vztahu k dosaženým tržbám vzrostla i celková návštěvnost Muzea oproti roku 2008 o téměř 20 tis. osob. Jedná se o expozice a výstavy na všech zařízeních Muzea bez ostatních akcí (přednášky, koncerty apod.).

10 Zbývající část tržeb z prodeje služeb účtovaných v hlavní činnosti připadá na tržby z archeologických dohledů ,- Kč. Původní plán tržeb byl navýšen o 219 tis. Kč díky lepšímu plnění tržeb ze vstupného a realizovaným archeologickým dohledům. Tržby z prodeje služeb u doplňkové činnosti jsou tvořeny především z pronájmů ( ,50 Kč) a zbývající část (99.458,-- Kč) připadá na tržby za provedené řemeslné práce (kovář, zedník a truhlář, případně fotopráce), z nichž největší podíl připadá na stolařskou dílnu (viz podrobnější komentář k doplňkové činnosti v předchozím čl.2 této Zprávy ) Analýza účtu 648 Zúčtování fondů Na tomto účtu není k vykazován žádný zůstatek a nebylo na něm v průběhu roku 2008 účtováno Analýza účtu 649 Jiné ostatní výnosy Účet 649-jiné ostatní výnosy vykazuje za sledované období zůstatek ,17 Kč, z toho ,10 Kč připadá na doplňkovou činnost. Převážná část těchto výnosů (54,4 tis.kč Kč) má návaznost na vyúčtování dodávek energií (teplo, voda a elektrická energie) a za ně uhrazených záloh, kdy skutečné odběry a vyúčtování energií nedosáhly předpokládaných odhadů a konečné náklady byly tak nižší (účtováno na dohadných účtech). Náhrady škod-pojistná plnění činí 12,8 tis. Kč (komentováno v čl.19 této Zprávy ). Vyúčtování poskytnutých služeb (Internet) za uplynulá obdobích činí 6 tis. Kč. Částka plánovaná ve schváleném rozpočtu byla navýšena o 43 tis. Kč. Jiné ostatní výnosy u doplňkové činnosti představují provize z prodeje vstupenek v informačním centru-rmic (12.220,50 Kč), časové rozlišení u prodeje publikací (766,60 Kč), tržba-podíl z nápojového automatu (1.931,-. Kč). 8. Komentář k plnění rozpočtu za rok Vyhodnocení dle jednotlivých položek výkazu zisku a ztráty za rok 2009 Jak vyplývá z výkazu zisku a ztráty zpracovaného k a dokládá i tabulka č Rozborů tabulková část, je upravený rozpočet za sledované období čerpán celkem úměrně a odpovídá konečné úpravě původně schváleného rozpočtu Muzea na rok Náklady celkem a také výnosy celkem jsou čerpány téměř stejně na 100,15 % a 100,16 %. Přitom byl v obou činnostech dosažen zlepšený výsledek hospodaření (v hlavní činnosti 1.848,12 Kč a v činnosti doplňkové zisk ,81 Kč). Jak byly čerpány jednotlivé nákladové účty za hlavní činnost Muzea dokládá následující komentář. Z analytického členění účtu 501-spotřeba materiálu vyplývá například, že spotřeba materiálu k zajištění výstav a výstavních účelů činila 147,6 tis. Kč, na materiální zajištění údržby objektů, kdy jsou práce prováděny vlastními zaměstnanci připadlo 470,7 tis. Kč. Spotřeba úklidových prostředků na všech pracovištích a zařízeních Muzea v roce 2009 byla nižší téměř o 38% v porovnání s rokem minulým a činila 41,2 tis. Kč. Výdaje na PHM na zjištění autoprovozu dosáhly výše 108,9 tis. Kč, což je zhruba úroveň roku 2008 a na nákup knih, časopisů a novin 29,8 tis. Kč (o 9,7 tis. Kč méně). Spotřební materiál pro výpočetní a jinou techniku představoval vyšší výdaje - 110,3 tis. Kč. Největší položkou jsou však nákupy drobného

11 dlouhodobého hmotného majetku 578,9 tis. Kč, přičemž více než 205 tis. Kč činila hodnota tohoto majetku vytvořeného vlastní činností. Více jak 206 tis. Kč bylo vynaloženo na vybavení, lavičky a nábytek vyrobený ve vlastní režii, na obnovu výpočetní techniky (nové počítače, tiskárny, scanner, monitory apod.) bylo věnováno přes 118 tis. Kč. Dále bylo mimo jiné pořízeno vybavení depozitářů, figuríny a repliky šatů pro výstavní účely, chladnička, stoly, skartovací a vázací stroj apod. Původně rozpočtovaná částka na účtu 501-spotřeba materiálu byla navýšena celkem o 217 tis. Kč a takto upravený rozpočet vykazuje čerpání 99,99 %. Skladba spotřebovaných energetických výdajů je následující : - spotřeba elektrické energie 579,5 tis. Kč, spotřeba plynu a dodávky tepla 1.435,0 tis. Kč a vodné a stočné 159,5 tis. Kč (údaje jsou obsaženy také v tabulce č.14 tohoto Rozboru ). V porovnání s rokem 2008 došlo k nárůstu nákladů pouze u dodávek plynu a tepla o 224,2 tis. Kč. U elektrické energie a vody byl zaznamenán, byť malý, ale přece jen, pokles o 8,2 tis. Kč u elektrické energie a o 10,5 u vodného a stočného. Tato nákladová položka byla navýšena o 79 tis. Kč a byla čerpána na 100,0 %. Účet 504-prodané zboží úzce souvisí s výnosovým účtem 604-tržby za prodané zboží. Obě rozpočtové položky byly posíleny o 84 respektive 48 tis. Kč. Takto upravený rozpočet nákladů a výnosů spojených s prodejem zboží byl splněn na 99,56 %, respektive 99,91 %. Náklady vynaložené v rámci účtu 511-opravy a udržování na restaurování sbírkových předmětů dosáhly v roce 2009 uctivé částky ,- Kč a to je o 249 tis. více než v předcházejícím roce. Jednalo se o restaurování předmětů ze sbírkových fondů Muzea šaty a lidové kroje, malované truhly, nástavba barokní intarzované komody, čalouněné židle a dřevěné sáně, socha sedícího Krista, restaurování hrotů kopí, náramků a jehlice. Vzhledem k tomu, že Muzeum v tomto roce neobdrželo žádné účelové dotace od zřizovatele ani ze státního rozpočtu (žádost byla podána), musely být veškeré náklady na restaurování pokryty z vlastního rozpočtu. Na opravy movitého majetku (především opravy a servis vozového parku-téměř 70 tis. Kč + ostatní drobné opravy přístrojů a zařízení) bylo vynaloženo ,50 Kč. Ostatní čerpání účtu 511 připadá na externí dodávky prací při údržbě objektů ,30 Kč: -například oprava střechy muzea v Šumperku (dvorní část severního křídla Pavlínina dvora), prohlídka a vyspravení střechy muzea v Mohelnici a na objektech v areálu tzv.robotárny v Šumperku. Servis a opravy topení v PAK v Lošticích, šumperském muzeu a na robotárně v Šumperku, kde byl též oplechován sokl a položeno nové linoleum. V Úsově byla provedena sanace a doplnění omítek budovy tzv. Vlašimského paláce v areálu hradu a zámku. Rozpočet schválený byl upravován a plánované finanční prostředky na tomto účtu byly navýšeny celkem o 211 tis. Kč, vykázané čerpání 99,98 %. Výdaje na cestovné (účet 512) byly povýšeny o 5 tis. Kč a položka je čerpána z 99,01 %. Upravený rozpočet (snížení o 12 tis. Kč) nákladového účtu 513-náklady na reprezentaci je čerpán na 97,78 %. Čerpání na účtu 518-ostatní služby činí 97,72 %, přičemž plánované prostředky byly zkráceny o 77 tis. Kč. Čerpání na jednotlivých účtech v analytické evidenci bylo následující : - na cizí dopravu bylo vynaloženo 4,4 tis. Kč, výdaje na telefonní služby (pevné linky i mobilní telefony) 197,5 tis. Kč, na internet 67,8 tis. Kč a na poštovné 19,7 tis. Kč. Na propagaci bylo vydáno 32,2 tis. Kč a na tisk (vstupenky, plakáty, pozvánky a materiály k výstavám apod.) téměř 191,5 tis. Kč. Uhrazené nájemné představuje částku 1.010,1 tis. Kč (za objekty Pavlínina dvora v Šumperku, hradu a

12 zámku v Úsově a nemovitého a movitého majetku-zábřežské muzeum-viz následná tabulka v čl.13.2), pronájem klášterního kostela 15 tis. Kč je proúčtován v doplňkové činnosti. Za školení zaměstnanců bylo vydáno téměř 49,4 tis. Kč, za ostrahu majetku (EZS a EPS) pak necelých 261,5 tis. Kč, v této částce jsou zahrnuty i opravy systému EZS a EPS a instalace kamerového systému v Hollarově galerii. Služby v oblasti výpočetní techniky včetně pořízení či aktualizace drobného nehmotného majetku přišly Muzeum na 85,8 tis. Kč, odvoz odpadu, likvidace sutě a jiných rizikových materiálů a odpadů na 27,3 tis. Kč. Na revize a obdobné služby bylo vyčleněno téměř 58,8 tis. Kč a na služby spojené s výstavami (výtvarné práce, návrhy-scénáře výstav, výlep plakátů apod.) celkem připadá 78,9 tis. Kč, služby spojené s údržbou objektů 8,7 tis. Kč. Ostatní služby - právní, požární ochrana, lékařské prevence, desinfekce a deratizace sbírek a depozitářů apod. vyčerpaly celkem přes 103,2 tis. Kč. Zbývající různé služby představují náklady 105,9 tis. Kč (poplatky rozhlas a TV, CCS, poštovní schránka, desinfekce sbírek, vazba evidenčních karet a přírůstkových knih a ostatní drobné služby). Ne malá část prostředků byla vyčleněna na pokračující digitalizaci sbírkového fondu 299,4 tis. Kč Schválený závazný ukazatel pro rok limit mzdových prostředků byl dodržen, třebaže skutečné čerpání na účtu 521-mzdové náklady vykazuje k za hlavní činnost částku ,- Kč, z toho na ostatní osobní náklady připadá ,- Kč. Původní rozpis mzdových nákladů byl vnitřním rozpočtovým opatřením upraven, a to tak, že byly sníženy OON o 85 tis. Kč ve prospěch platů zaměstnanců. Nižší čerpání OON bylo způsobeno pozastavením plánovaných archeologických dohledů vzhledem k dopadům ekonomické světové krize, která se projevila nedostatkem finančních prostředků především na výstavbu silnic v regionu. Schválený limit ,- Kč touto změnou upraven ale nebyl. Vykázané vyšší čerpání je pokryto dotací Města Šumperk, která je účelově přímo určena na mzdové náklady. Dle výkladu obsaženého v Zásadách řízení příspěvkových organizací zřizovaných Olomouckým krajem v platném znění, jejichž novelu schválila Rada Olomouckého kraje dne se limit mzdových prostředků na tyto prostředky nevztahuje. Schválená rozpočtovaná částka na účtu 524-zákonné sociální pojištění byla krácena o 167 tis. Kč a vykazuje plnění 100,01 %. K úpravě došlo v návaznosti na změny v systému výpočtu nemocenského a nově byly rozpočtovány prostředky na účtu 528-ostatní sociální náklady (částka 15 tis. Kč, čerpání 98,13 %). Na účtu 527-zákonné sociální náklady byly prostředky čerpány následovně : - příděl FKSP ,- Kč, - ochranné pomůcky ,89 Kč a závodní stravování ,- Kč. Schválený rozpočet byl snížen o 9 tis. Kč, čerpání 99,75 %. Na účtu 538-ostatní daně a poplatky je účtováno o nákupu dálničních známek, o kolcích, výpisech a poplatcích. Celkové čerpání 7.647,- Kč. Upravený rozpočet (snížení o 2 tis. Kč) je čerpán na 95,63 %. Na účtu 545-kursové ztráty je pak zaúčtována částka 250,- Kč, což souvisí s přepočty cizích měn v rámci zahraničních pracovních cest. V rozpočtu byl vyčleněn 1 tis. Kč, který však již dál nebyl čerpán (25%). Platby za pojištění vozidel (64.298,- Kč), zákonné pojištění odpovědnosti a pojištění léčebných výloh (30.524,- Kč) a poplatky bance (celkem za rok ,- Kč) jsou proúčtovány na účtu 549-jiné ostatní náklady. V neposlední řadě jsou zde proúčtovány i členské poplatky a příspěvky (AMG, SCR, A.T.I.C apod.), autorské poplatky OSA a likvidace chemikálií ze skladu preparačního. Celkové čerpání na účtu 549 k vykazuje hodnotu ,56 Kč, což představuje čerpání 100,04 % upraveného rozpočtu (snížení o 33 tis. Kč).

13 Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (účet 551) jsou uvedeny i v tabulce č. 9. a okomentovány v čl.3 této Zprávy. Původně rozpočtovaná částka byla snížena na žádost Muzea. Čerpání upravené položky činí 101,22 % a bylo způsobeno proúčtováním zůstatkové ceny odpisovaného majetku a změnou termínu uvedení investice do užívání. Překročení je pokryto z vlastního rozpočtu.. Plánované výnosy celkem, které zahrnují i provozní dotace (účet 691), byly upraveny na základě rozpočtových změn zřizovatele i vnitřních rozpočtových opatření provedených v průběhu roku 2009, které souvisí s navýšením rozpočtu o příspěvky a dotacemi od zřizovatele, ze státního rozpočtu, z rozpočtů městských (viz. tabulky č. 2.1., až 2.5. včetně komentáře v čl.1. této Zprávy ). Na účtu 602-tržby z prodeje služeb za hlavní činnost je vykazováno plnění k ,50 Kč (103,44%). Rozpočet původní byl upraven-navýšení o 219 tis. Kč, především o tržby plynoucí ze vstupného. Plnění a analýza tohoto účtu s podrobným komentářem, stejně jako účtu 649-jiné ostatní výnosy, je obsažena v čl.7.2., respektive 7.4. této Zprávy. Údaje o účtu 604 uvedeny v komentáři u nákladů u účtu 504. Na účtu 624-aktivace dlouhodobého hmotného majetku je proúčtována částka 5.666,- Kč, která souvisí s pořízením investice tzv. TransKlim-systém na měření a archivaci teploty a vlhkosti v depozitářích (komentováno též v předchozím čl.3 této Zprávy ). Při úpravě rozpočtu byla nákladová položka posílena o 6 tis. Kč (čerpání 94,50 %). Úroky v roce 2009 účtované na účtu 644 dosáhly výše 7.577,49 Kč. Jde o úroky z běžného účtu u Komerční banky, a.s., pobočka Šumperk, kde má Muzeum zřízeny své účty, a převážná část představuje úroky z dočasně uložených volných finančních prostředků termínovaných vkladů. Tato možnost zhodnocení peněžních prostředků prostřednictvím tzv. zlatého termínovaného vkladu však byla v průběhu roku bankou zrušena, a proto byla rozpočtová částka vnitřním rozpočtovým opatřením snížena o 7 tis. Kč, upravený plán je čerpán na 94,75 %. Obsah a čerpání účtu 649-jiné ostatní náklady je uveden v čl. 7.4 této Zprávy a Tabulky č.2.6 v tabulkové části Rozborů. Plánované prostředky byly navýšeny o 44 tis. Kč, čerpání za sledované období 98,96 %. Komentáře a údaje k účtu 691-příspěvky a dotace na provoz jsou obsaženy v čl. 2, 2.1 a 2.3 této Zprávy. Z analytické evidence vyplývá, že Muzeum v roce obdrželo příspěvek na provoz, příspěvek na provoz-mzdové náklady a příspěvek na provozodpisy. V těchto případech jde o příspěvky zřizovatele, které byly v průběhu roku 2009 upravovány. Příspěvky na analytické položce Ostatní zahrnují veřejné finanční podpory z rozpočtu Města Šumperk, poskytnuté na základě uzavřených smluv na provoz RMIC ve výši 350 tis. Kč a 50 tis. Kč na zabezpečení průvodcovské služby v klášterním kostele Zvěstování Panny Marie v Šumperku. Navíc pro rok 2009 byla poskytnuta ze stejných zdrojů také částka 15 tis. Kč na přípravu a propagaci výstavy Šumperk-město sportu. Na základě smlouvy s Městem Olomouc byl poskytnut příspěvek na činnost v rámci sítě EUROPE DIRECT v Olomouckém kraji v roce 2009 ve výši 25 tis. Kč. Příspěvek byl čerpán na základě předložených a realizovaných projektů prostřednictvím Městského evropského informačního střediska Šumperk (dále MEIS), které působí v rámci RMIC. Na projekty Tip na raftový víkend v zemi Evropské unie, Olympiáda v muzeu aneb sportem ku zdraví v zemích Evropské unie a Propagační materiály EU MEIS bylo vynaloženo celkem ,70 Kč, z toho z rozpočtu Muzea bylo pokryto 1.033,70 Kč. Na tuto akci byly vynaloženy i další náklady ve vyúčtování nezahrnuté (mzdové náklady včetně zákonných odvodů a ostatní režijní výdaje). Struktura vynaložených a vykazovaných nákladů je

14 následující : -materiálové náklady 13,2 tis. Kč (odměny soutěžícím, propagační materiály, kancelářské potřeby apod.), - ostatní služby 12,8 tis. Kč (odměny soutěžícím, tisk plakátů a propagační materiálů apod.). Všechny tyto mimorozpočtové příspěvky a dotace byly vyčerpány v duchu svého účelového určení a prostředky byly s poskytovateli řádně vyúčtovány. Doplňková činnost Muzea za rok 2009 vykazuje zlepšený výsledek hospodaření zisk ve výši ,81 Kč. Z následného přehledu vyplývá, že největší podíl na zisku mají pronájmy majetku, kdy jsou pronajímány nevyužívané nebytové prostory. Zisk z pronájmu činil celkem přes 153 tis. Kč včetně pronájmů klášterního kostela. U řemeslných činností je vykázán zisk přes 42 tis. Kč (největší u střediska zedník 26,8 tis. Kč), obchodní činnost tvořená především rabaty z prodeje zboží a nově zřízená hostinská činnost včetně provozování občerstvení v úsovském muzeu dosáhla zisku přes 4,5 tis. Kč. Zisk-hospodářský výsledek před zdaněním z doplňkové činnosti bude předmětem daňového přiznání za rok 2009, stejně jako střediska v hlavní činnosti, která dosahují zlepšeného výsledku hospodaření (tedy výnosy převyšují náklady). Z hlavní činnosti jsou to celkem dvě střediska-archeologické průzkumy-dohledy (č.112 a č.113) s dosaženým ziskem celkem ,49 Kč. Středisko č.101-šumperk (režie VM) vykazuje ztrátu ,37 Kč. Ostatní sledovaná střediska vykazují nulový hospodářský výsledek. Ze zpracovaného daňového přiznání za rok 2009 vyplývá, vzhledem k uplatnění slevy na dani dle 35 odst.1 a odpočtu-snížení základu daně podle 20 odst.7 zákona 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění, že Muzeu nevznikne za tento rok daňová povinnost. Přehled doplňkové činnosti za rok 2009 Činnost označení/středisko náklady výnosy výsledek (v Kč) Pronájem majetku (201) , , ,93 Zámečnictví, kovářství (202) 6.788, , ,00 Truhlářství (203) , , ,00 Zprostředkovatelská činnost (205) , ,50 657,50 Hostinská činnost (207) 1.190, , ,20 Obchodní činnost (208) , , ,23 Zedník (210) , , ,00 Klášterní kostel, pronájmy (211) , , ,01 Úsov, občerstvení (212) , ,00 415, Celkem , , ,83 9. Odpisy v roce 2009 Č.ř. Název ukazatele Schválený rozpočet 2009 Upravený rozpočet za rok 2009 Skutečné plnění za rok 2009 v Kč 1. Příspěvek na provoz odpisy , , ,00 2. Skutečné odpisy (účet 551) , , ,50 3. Dotace do inv.fondu (účet 916) 0, , ,00

15 Komentář : Rozdíl u skutečných odpisů vyplývající z údajů uváděných na ř.2 tabulky je způsoben proúčtováním odpisů vyřazeného dlouhodobého majetku (zůstatková cena) a změnou časového zařazení a počátku odpisování pořízeného dlouhodobého majetku. Vyšší čerpání je pokryto z provozních prostředků rozpočtu Muzea. Odpisy jsou okomentovány i v čl. 3 této Zprávy. Na řádku č. 3 jsou uvedeny dotace na investici- zařízení TransKlim (systém pro monitorování a měření vlhkosti a teplota v depozitářích), kterými v roce 2009 byly : - 86 tis. Kč od zřizovatele na dle RZ Č. 424/09 ze dne (UR/20/12/2009) ve spojení s odvodem z IF Muzea ve výši 46 tis. Kč a 70 tis. Kč ze státního rozpočtu v rámci programu Ministerstva kultury ČR ISO-D dle RZ č. 452/09 ze dne (UR/22/10/2009). 10. Pohledávky a závazky za rok Analýza pohledávek k Č.řádku Členění Analytický účet Kč 1. Dobytné pohledávky celkem 311,314, ,56 2. v tom: do 30 dnů 311, ,54 3. do 60 dnů ,00 4. do 90 dnů 0,00 5. do 1 roku ,00 6. starší 1 roku 314, ,00 7. Nedobytné pohledávky celkem 311,314,316, ,22 8. z toho: v soudním řízení C e l k e m 311,314,316, ,76 Celková hodnota pohledávek je zachycena v rozvaze k ve výši 1.782,7 tis. Kč. Účet 311-odběratelé vykazuje zůstatek vystavených a proúčtovaných faktur z roku 2009 dosud nezaplacených a to jak v době splatnosti, tak po splatnosti, celkem 282,2 tis. Kč. Největší zůstatek vykazuje účet 314-poskytnuté provozní zálohy (1.315,1 tis. Kč), kde jsou proúčtovány především zálohy na dodávky energií a karty CCS. Vedle operací FKSP ke konci roku jsou na účtu 316-ostatní pohledávky (144,4 tis. Kč) proúčtovány benefity (poukázky za vstupné) a také nedobytné pohledávky v původní hodnotě (bez navýšení o úroky), které jsou či byly soudně vymáhány. Zůstatek na účtu 335-pohledávky za zaměstnanci (41 tis. Kč) představuje zůstatek půjček FKSP a dlouhodobou pohledávku za bývalou zaměstnankyní. Z celkově proúčtovaných a vykazovaných pohledávek připadá na nedobytné téměř 210,5 tis. Kč. Jedná se o dlouhodobě i soudně vymáhané pohledávky. Pohledávka vůči firmě OSA spol. s r.o., Šumperk se stala nedobytnou, neboť byl ukončen konkurz a z výtěžku konkurzního řízení byla uspokojena pohledávka Muzea pouze částečně již v roce ,08 Kč. Bude podán zřizovateli návrh na vzdání se práva a prominutí pohledávky ve výši ,- Kč. Stejně takový postup bude uplatněn i u pohledávky vůči firmě Beryls spol. s r.o., Praha a Santos spol. s r.o., Praha, kde jejich výše včetně úroků činí 70,1 tis. Kč, respektive 142,2 tis. Kč. U obou pohledávek byl veden výkon rozhodnutí soudní cestou, avšak v prvním případě Městský soud v Praze rozhodl o zrušení konkurzu, protože majetek úpadce nedostačuje k úhradě nákladů konkurzu. Ve druhém případě soudní exekutor vydal sdělení, že pohledávka proti společnosti Santos s.r.o. je nevymahatelná, protože firma je v likvidaci a bez majetku.

16 Na majetek Petra Chrastiny je vedena exekuce dle usnesení soudu, celková pohledávka včetně úroků dosahuje již výše 233,3 tis. Kč. Exekuce je uplatňována i vůči majetku Jany Pastrnkové k uspokojení části pohledávky, která celkem činí 26,3 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že dlužník neplní uzavřenou dohodu o náhradě škody, bude podána soudní žaloba na plnění. Ve smyslu platné Zřizovací listiny a Zásad řízení bude podán návrh na odpis pohledávky vůči Mgr. Janu Hlavatému z Rožnova pod Radhoštěm ve výši 900,- Kč na úhradu faktury za nocležné z roku Její vymáhání se jeví jako neúspěšné a náklady spojené s vymáháním by převýšily samotnou pohledávku. V podrozvahové evidenci jsou proúčtovány odepsané pohledávky. Jednalo se celkem o 6 fakturovaných malých částek za publikace a pronájem nebytových prostor ve výši 297,50 Kč. Pohledávky nepatrného rozsahu byly nevymahatelné vzhledem k jejich výši a s vymáháním spojených nákladů a proto byly odepsány rozhodnutím ředitelky ve smyslu platné Zřizovací listiny Analýza závazků k Č.řádku Členění Analytický účet Kč 1. Závazky celkem: 321,325,333,336, ,63 2. v tom: do 30 dnů 321,325,333,336, ,63 3. do 60 dnů ,00 4. do 90 dnů / 0,00 5. do 1 roku / 0,00 6. starší 1 roku / 0,00 Jedná se o krátkodobé závazky proúčtované na účet 321, 324, 325, 333, 336 a 342 a zachycené v účetní závěrce za rok 2009 ( k ) ve výkazu Rozvaha v pasivech o celkové výši ,63 Kč. Převážná část vykázaných závazků spadá do splatnosti do 30 dnů. Jedná se o dodavatelské faktury zachycené na účtu 321-dodavatelé (částka 282,5 tis. Kč) vztahující se k roku 2009 uhrazené až v lednu příštího roku, dále zálohy z vyúčtování služeb v RMIC, přičemž odvod bude proveden začátkem roku 2010 (účet 324-přijaté zálohy, 19,0 tis. Kč), vyúčtování komisních prodejů, srážky z mezd, účtování v souvislosti s koncem roku na fondu FKSP apod. účtované na účtu 325-ostatní závazky ve výši 869,1 tis. Kč, cestovné vztahující se k roku 2009 vyplacené v roce následujícím (účet 333-ostatní závazky vůči zaměstnancům, 2,6 tis. Kč), odvody pojistného z mezd za měsíc prosinec 2009 (účet 336-zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení, 466,8 tis. Kč) a daň z těchto vyplacených mezd (účet 342-ostatní přímé daně, 94,4 tis. Kč). Jediným závazkem do 60 dnů splatnosti je obstávka ve výši 1 tis. Kč (účet 325). 11. Analýza užití přechodných účtů aktivních a pasivních V účetní rozvaze k na přechodných účtech jsou vykazovány následující zůstatky v rámci účetní uzávěrky : Přechodné účty aktivní : - účet 381-náklady příštích období ,20 Kč (předplatné na rok 2010, aktualizace software Účetní poradce, poplatek SW Gordic) Přechodné účty pasivní : - účet 384-výnosy příštích období 690,00 Kč (časové rozlišení u prodeje publikací) - účet 389-dohadné účty pasivní ,00 Kč

17 (předpokládané spotřeba-fakturace za dodávku tepla, elektrické energie, vody a plynu na zařízeních-objektech muzea za rok 2009-uhrazené zálohy zatím nebyly vyúčtovány, předpokládaná odměna-mzdy). 12. Analýza a hodnocení skladového hospodářství (hodnocení skladů a vykazování spotřeb) Konečný stav zásob Muzea celkem k dosahuje výše téměř tis. Kč, a to je nárůst oproti roku 2008 o 1,3 % (číselně vyjádřeno o necelých 13,5 tis. Kč). Navýšení se týká materiálových zásob, naopak zásoby zboží zaznamenaly pokles. Hodnota materiálových zásob na skladě činí ,88 Kč, což představuje malé navýšení v porovnání s rokem minulým (o 16,2 tis. Kč). Jedná se především o sklad oddělení provozu a výroby, kde je skladován materiál pro údržbu a opravy všech objektů ve správě Muzea, tedy nemovitého majetku ve vlastnictví zřizovatele i toho, který má muzeum v nájmu. V posledních letech v podmínkách Muzea není již tolik využíváno systému nákupu materiálu na sklad a materiál je pořizován přímo na jednotlivé akce a je předáván k okamžité spotřebě. V případě dalšího skladovaného materiálu se jedná o menší příruční sklady pro zabezpečení nejen provozních, režijních potřeb, ale i pro činnost odborného oddělení. Přehled skladů Muzea s uvedením zůstatků k a spotřeb materiálu z těchto skladů za rok 2009 : Sklad - označení zůstatek k spotřeba sklad provozu a výroby ,47 Kč ,67 Kč - sklad konzervačního materiálu ,64 Kč 2.934,76 Kč - sklad kancelářského materiálu ,-- Kč ,61 Kč * - sklad fotomateriálu 2.742,08 Kč 0 - sklad chemikálií 1.165,69 Kč 0 - sklad výstavního materiálu 2.421,-- Kč ,00 Kč * Celkem ,88 Kč ,04 Kč *Údaje vyjadřují celkovou hodnotu spotřebovaného materiálu, výdej-spotřeba přes sklad pak činila ,50 Kč u kancelářského a ,- Kč u výstavního materiálu, zbytek představuje nákupy přímo do spotřeby na jednotlivé akce. Na sklad byly též zaúčtovány zůstatky PHM zjištěné při inventarizaci. Jednalo se o naftu a benzín v nádržích jednotlivých vozidel v částce 9.903,20 Kč. U zásob zboží na skladě s porovnáním s předchozím rokem naopak došlo snížení, a to o 16,7 tis. Kč. Zásoby zboží na skladě k vykazují hodnotu ,60 Kč. V roce 2009 byly vyskladněny do spotřeby-nákladů další vytříděné publikace díky vykazovanému zlepšenému výsledku hospodaření ke konci roku v celkové hodnotě ,43 Kč. Při inventarizaci bylo provedeno posouzení těchto zásob z hlediska jejich aktuálnosti, potřebnosti a prodejnosti a zastaralé a neprodejné tituly, o které návštěvníci neměli zájem, byly odepsány. Jednalo se např. o již dříve vydané a dnes zastaralé brožurky Adresář podnikatelů, Přehled ubytování, zastaralý a neaktuální Průvodce expozicí OVM a kalendáře z roku 2008.

18 13. Nájmy a pronájmy v roce Pronájmy v roce 2009 Předmět pronájmu Pronajaté prostory Celkový roční výnos Zúčtovaná částka ve výnosech Klášterní kostel Šumperk nebytové prostory kostela 2.360, ,50 Pavlínin dvůr Šumperk nebytové prostory a kancelář, dvůr, kotelna a výstavní síň * , ,00 Areál tzv.robotárny Špk nebytové prostory hlavní budovy * ,00 Areál hradu a zámku Úsov nebytový prostor - sklep * 5 000,00 Areál hradu a zámku Úsov nebytový prostor - tzv.stará škola 415, ,00 C e l k e m , ,50 Pronájmy uvedené v tabulce 13.1 se týkají doplňkové činnosti Muzea. Částky uvedené v prvním sloupci představují čistý výnos po odečtu nákladů (zlepšený hospodářský výsledek-zisk), ve druhém sloupci pak tržbu z pronájmu majetku proúčtovanou na účtu 602-tržby z prodeje služeb (analytické členění-pronájmy). Z uváděné celkové částky 104,5 tis. Kč připadá na pronájem dvora 45 tis. Kč, na pronájmy výstavní síně skoro 6 tis. Kč, kancelář 45 tis. Kč a kotelnu 8,5 tis. Kč. Jedná se o krátkodobé i dlouhodobé pronájmy nebytových prostor uvedených v tabulce. Částka uvedená pod * je společnou hodnotou pro všechny zbývající řádky ve sloupci s *, jelikož jsou tyto pronájmy sledovány v účetní evidenci na jednom společném středisku. Vedle těchto pronájmů Muzeum obdrželo tržbu za pronájem obřadní síně v mohelnickém muzeu (350,- Kč) a 10 tis. Kč za pronájem sbírkových předmětů Divadlu Šumperk Nájmy v roce 2009 Zúčtovaná Předmět nájmu Pronajaté prostory Celkový roční náklad částka v nákladech nemovitost Pavlínin dvůr Šumperk , ,00 nemovitost Areál hradu a zámku Úsov , ,00 nemovitost Klášterní kostel Šumperk , ,00 nemovitost Muzeum Zábřeh ,89 101,19 C e l k e m , ,19 Ve sloupci Celkový roční náklad jsou zachyceny veškeré náklady vztahující se k příslušnému objektu, tedy včetně režijních (energie, mzdových nákladů apod.), poslední sloupec v tabulce jsou uhrazené náklady za nájem příslušného objektu v roce 2009 zachycený na příslušné analytice účtu 518-ostatní služby. 14. Spotřeby energií v roce 2009 Druh energie Celkový náklad zúčtovaný v roce 2009 Zálohy voda , ,00 teplo , ,00 plyn , ,00 elektrická energie , ,00 pevná paliva 0,00 0,00

19 pohonné hmoty a maziva ,80 0,00 C e l k e m , ,00 První sloupec v tabulce představuje částky proúčtované v roce 2009 na účtu 502 spotřeba energie (2 173,9 tis. Kč) a na účtu 501 spotřeba materiálu (analytický účet spotřeba PHM-108,9 tis. Kč). Druhý sloupec údajů vyjadřuje výši uhrazených záloh vztahujících se k roku 2009 (do nákladů tohoto roku jsou zálohy proúčtovány prostřednictvím dohadných účtů), pouze u plynu a u elektrické energie jsou v uvedených částkách také obsaženy zálohy pro rok Jedná se o částku ,- Kč u plynu a 6.000,- Kč u elektrické energie. Největší podíl v nákladech na dodávky energií v podmínkách Muzea představují platby za dodávky tepla v sídle Muzea v Šumperku (Pavlínin dvůr), plyn je spotřebováván při vytápění objektů v areálu tzv. robotárny v Šumperku a muzea v Mohelnici a Lošticích. Vytápění ostatních objektů (Zábřeh a Úsov) je zajišťováno prostřednictvím elektrické energie. 15. Vyhodnocení nákladů na autodopravu Č.ř. Vozidlo zn. Počet ujetých km Spotřeba poh.hmot (v l) Průměrná spotř.na 100 km 1. Avie-skříň, 1 M ,16 16,2 2. Multicar, SUA ,17 12,3 3. Ford Transit, SUJ ,41 8,8 4. VW POLO, 2 M ,63 7,1 5. VW Golf, 2 M ,77 6,2 6. Skútr, 2 M ,91 3,2 Celkem ,05 8,97 V průběhu roku 2009 nedošlo ke změnám ve vozovém parku Muzea, co se týká jeho složení. Ve srovnání s předchozím rokem 2008 byl vozový park více využíván, což dokládá i vyšší počet ujetých kilometrů (o 8.9 tis. km více) a v návaznosti na ně i vyšší spotřeba PHM. Celkové náklady za rok 2009 na středisku dopravy dosáhly částky přes 299 tis. Kč, z toho jen spotřeba PHM činila téměř 118 tis. Kč, ostatní materiálová spotřeba 27,9 tis. Kč, opravy vozidel 69,6 tis. Kč, ostatní služby 13,6 tis. Kč a na pojištění a ostatní náklady pak připadlo téměř 70 tis. Kč. Průměrná spotřeba paliva vykazovaná v tabulce u všech dopravních prostředků je v souladu s optimálními ukazateli uváděnými v technických průkazech. 16. Ukazatelé nákladovosti Č.ř. Ukazatel v Kč 1. Celkové náklady (tř.5 celkem) ,14 2. Mzdové náklady celkem (účet 521) ,00 3. Zákonné soc. pojištění a soc.nákl.celkem (účet 524, 527a 528) ,89 4. Celkové mzdové náklady na platy zaměstnanců ,89 5. Počet přepočtených zaměstnanců (osob) 56,32 6. Průměrná měsíční mzda (plat) zaměstnanců ,00

20 7. % mzdových nákladů vč.odvodů z nákladů celkem 64,34 8. Počet návštěvníků (osob) / Vynaložený náklad na jednoho návštěvníka (ve vztahu k 9. celkovým nákladům) 223,20 / 718, počet návštěvníků / počet zaměstnanců (poměrný ukazatel) / 587 Tabulka ukazatelů nákladovosti se týká hlavní činnosti Muzea za rok V řádku č. 8 uvedené údaje představují počet návštěvníků celkem (včetně přednášek, koncertů a jiných akcí) a druhý údaj počet platících návštěvníků na výstavách a v expozicích. V tomto členění jsou pak následně uvedeny i číselné údaje na řádcích č.9 a č.10. Při srovnání s rokem 2008 se % mzdových nákladů (ř. č.7) o 1,2 snížilo, příznivě se snížil náklad na jednoho návštěvníka na řádku č.9 (o 88, respektive o 182,3) a zvýšil počet návštěvníků na zaměstnance zachycený na ř.č.10 (o 586, respektive o 137). 17. Ukazatelé výnosnosti Č.ř. Ukazatel v Kč 1. Celkové výnosy (tř.6 celkem) ,26 2. Příspěvek na provoz od zřizovatele ,00 3. % podíl výše příspěvků na provoz od zřizovatele na celkových výnosech 92,06 4. Dotace z jiných zdrojů mimo dotace od zřizovatele na provoz a na odpisy ,00 5. % podíl účelových dotací na celkových výnosech 1,85 6. Vlastní příjmy celkem (mimo dotací) ,26 7. % podíl vlastních příjmů na celkových výnosech 6,08 Také ukazatele výnosnosti v tabulce č.17 jsou uváděny pouze za hlavní činnost Muzea v roce V porovnání s rokem minulým podíl příspěvků zřizovatele (ř. 3) je vyšší o 1,2 %, podíl účelových dotací (ř. 5) také o málo vyšší (0,14 %) a podíl vlastních příjmů uvedený na řádku 7 nižší o 1,36 %. 18. Personální a mzdové údaje Č.ř. Ukazatel v Kč 1. Mzdové náklady celkem (účet 521) ,00 2. Zákonné soc. pojištění a soc.nákl.celkem (účet 524, 527 a 528) ,89 3. Celkové mzdové náklady na platy zaměstnanců ,89 4. Počet přepočtených zaměstnanců (osob) 56,32 5. Průměrná měsíční mzda (plat) zaměstnanců ,00 6. Ostatní osobní náklady celkem , Hodnocení zaměstnanosti, procento celkové nemocnosti zaměstnanců Údaje uváděné v tabulce č.18 obsahují informace vztahující se k hlavní činnosti Muzea za rok Plánovaný počet zaměstnanců (průměrný přepočtený počet) byl za rok 2009 splněn pouze na 88 % plánu, což představuje vykazovaný počet 56,32

Výroční zpráva. o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok

Výroční zpráva. o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Bruntál, příspěvková organizace, nám. J. Žižky 10 Výroční zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2009 zpracovali: Ing. Ladislav Konopka,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 Praskova 399/8, 746 01 Opava, tel.: 553 621 580 ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Název: Sídlo organizace: Identifikační číslo: 47813121 ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 Střední škola

Více

Rozbor hospodaření za rok 2013

Rozbor hospodaření za rok 2013 Z P R Á V A O Č I N N O S T I A P L N Ě N Í Ú K O L Ů P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E Zpracovala: Ing. Alice Plachá, ekonom Schválil: Mgr. et Mgr. Břetislav Váca, ředitel Dne: 22. února 2014

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Z P R Á V A O Č I N N O S T I A P L N Ě N Í Ú K O L Ů P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E Zpracovala: Ing. Iveta Juroková, ekonom

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014 Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace Adresa organizace: Ředitel organizace:

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace Husova 283, 735 81 Bohumín IČ : 66932581 ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Zprávu předkládá: Ing. Liběna Orságová ředitelka SŠ

Více

Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ROZBOR HOSPODAŘENÍ 2013 Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Část II: Hospodaření organizace za rok 2014 V souladu s 165 odst. 1 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů, rozbor hospodaření 2013

Zpráva o činnosti a plnění úkolů, rozbor hospodaření 2013 Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Hrabová, Reymontova 2a, příspěvková organizace 720 00 Ostrava-Hrabová, Reymontova 584/2a Telefon: 596 734 528, 596 734 202 e-mail: dd@ddhrabova.cz www.ddhrabova.cz

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů

Zpráva o činnosti a plnění úkolů Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 28. října 1598, 738 02, Frýdek-Místek tel.: 558 406 111, web: www.spsfm.cz, email: spsfm@spsfm.cz Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2014

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2014 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2014 Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace Zpracovala: Weinertová Šárka hlavní účetní školy 1 Osnova: a) základní údaje o organizaci

Více

Rozbor hospodaření za rok 2014

Rozbor hospodaření za rok 2014 Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Z P R Á V A O Č I N N O S T I A P L N Ě N Í Ú K O L Ů P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E Zpracovala: Ing. Alice Plachá, ekonom

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů, rozbor hospodaření 2012

Zpráva o činnosti a plnění úkolů, rozbor hospodaření 2012 Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Hrabová, Reymontova 2a, příspěvková organizace 720 00 Ostrava-Hrabová, Reymontova 584/2a Telefon: 596 734 528, 596 734 202 e-mail: dd@ddhrabova.cz www.ddhrabova.cz

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů, rozbor hospodaření 2010

Zpráva o činnosti a plnění úkolů, rozbor hospodaření 2010 Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Hrabová, Reymontova 2a, příspěvková organizace 720 00 Ostrava-Hrabová, Reymontova 584/2a Telefon: 596 734 528, 596 734 202 e-mail: dd@ddhrabova.cz www.ddhrabova.logout.cz

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem. za rok 2010

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem. za rok 2010 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem (zpracovaná v souladu s článkem 18 Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ. příspěvkové organizace k 31. 12. 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ. příspěvkové organizace k 31. 12. 2014 ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ příspěvkové organizace k 31. 12. 2014 Frýdek-Místek 24. 2. 2015 OBSAH: a) základní údaje o organizaci b) vyhodnocení plnění úkolů, pro které byla příspěvková organizace

Více

Zpráva o činnosti školy za rok 2014

Zpráva o činnosti školy za rok 2014 Zpráva o činnosti školy za rok 2014 Frýdecká 689/30, 737 01 Český Těšín Obsah A) Základní údaje o škole... 4 1. Charakteristika školy... 5 2. Studijní obory... 5 3. Učebny... 7 4. Přehled oborů vzdělání,

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů za rok 2014

Zpráva o činnosti a plnění úkolů za rok 2014 Zpráva o činnosti a plnění úkolů za rok 2014 Střední průmyslová škola, Karviná, příspěvková organizace Žižkova 1818/1a, Karviná Hranice ISO 16016 Netolerované rozměry dle ISO 2768 - mk Veškeré drsnosti

Více

Druhým strategickým pilířem je rozvoj aktivit ve vybraných cílových zemích mimo území České republiky. Skupina ČEZ se zaměřuje zejména na trhy ve

Druhým strategickým pilířem je rozvoj aktivit ve vybraných cílových zemích mimo území České republiky. Skupina ČEZ se zaměřuje zejména na trhy ve VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ÚVOD Skupina ČEZ je dynamickým integrovaným energetickým koncernem působícím v řadě zemí střední a jihovýchodní Evropy a Turecku s ústředím v České republice. Hlavní předmět podnikání

Více

Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek. za rok 2014

Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek. za rok 2014 Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek Roční zpráva o činnosti organizace za rok 2014 Zpracoval : Mgr.Vašíček Jindřich, statutární zástupce, ředitel DD Borohrádek e mail : vasicek@ddborohradek.cz

Více

Závěrečný účet města Třince za rok 2011

Závěrečný účet města Třince za rok 2011 Závěrečný účet města Třince za rok Schváleno na Zastupitelstvu města Třince dne 19.06.2012 Obsah závěrečného účtu: 1. Úvod 2. Majetek města 3. Pohledávky a závazky města 4. Výkaz zisku a ztráty 5. Rozpočet

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení plnění úkolů 4. C) Rozbor hospodaření 4

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení plnění úkolů 4. C) Rozbor hospodaření 4 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 214 3 B) Vyhodnocení plnění úkolů 4 C) Rozbor hospodaření 4 1. Náklady, výnosy a výsledek hospodaření 4 2. Čerpání účelových dotací 5 2.1 Výnosy v hlavní

Více

R O Č N Í Z P R Á V A

R O Č N Í Z P R Á V A Státní energetická inspekce ústřední inspektorát Gorazdova 24 120 00 Praha 2 R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE za rok 2006 Praha, únor 2006 Ing. František Plecháč ústřední ředitel

Více

PŘÍLOHA ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SPOLEČNOSTI k 31. 12. 2009 (nekonsolidovaná, v plném rozsahu, rok končící 31. prosincem 2009)

PŘÍLOHA ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SPOLEČNOSTI k 31. 12. 2009 (nekonsolidovaná, v plném rozsahu, rok končící 31. prosincem 2009) PŘÍLOHA ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SPOLEČNOSTI k 31. 12. 2009 (nekonsolidovaná, v plném rozsahu, rok končící 31. prosincem 2009) 1. Obecné vysvětlivky: Účetní závěrka společnosti je sestavena v souladu se zákonem

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace Husova 283, 735 81 Bohumín IČ : 66932581 ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Zprávu předkládá: Ing. Zuzana Serbousková ředitelka

Více

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. se sídlem: Husova 1881, 580 01 Havlíčkův Brod Identifikační číslo: 465 04 796 Společnost je zapsaná

Více

SMĚRNICE č. 13 ÚČETNÍ SMĚRNICE. Tato směrnice nahrazuje: Směrnici č. 13 Účetní směrnice ze dne 01.05.2014

SMĚRNICE č. 13 ÚČETNÍ SMĚRNICE. Tato směrnice nahrazuje: Směrnici č. 13 Účetní směrnice ze dne 01.05.2014 Název procesu/ Číslo Vlastník SMĚRNICE č. 13 ÚČETNÍ SMĚRNICE Tato směrnice nahrazuje: Směrnici č. 13 Účetní směrnice ze dne 01.05.2014 Datum platnosti od: 01.06.2015 Základní právní předpisy: - Zákon č.563/1991

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 1999

Výroční zpráva o hospodaření za rok 1999 Vysoká škola chemicko-technologická v Praze veřejná vysoká škola Výroční zpráva o hospodaření za rok 1999 Předkládá Doc. Ing. Josef Koubek, CSc. rektor Zpracoval Doc. Ing. Tomáš Bartovský, CSc., kvestor

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014 GYMNÁZIUM, TŘINEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014 GYMNÁZIUM, TŘINEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014 GYMNÁZIUM, TŘINEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Obsah A) Základní údaje... 1 B) Vyhodnocení plnění úkolů... 3 C) Rozbor hospodaření... 3 1

Více

ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ. Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT

ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ. Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT METODICKÁ POMŮCKA K ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSOB FINANCE A DANĚ AUTORIZOVANÝCH OSOB 2014 MP 10.1

Více