Výroční zpráva Základní škola K.J.Erbena a Mateřská škola Korálka Miletín

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva 2009 2010. Základní škola K.J.Erbena a Mateřská škola Korálka Miletín"

Transkript

1 Výroční zpráva Základní škola K.J.Erbena a Mateřská škola Korálka Miletín

2 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 ZPRACOVALA : Mgr. Jana Velichová - ředitelka ZŠ a MŠ Miletín Obsah: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1.1 Název, adresa, právní forma, IČO, zřizovatel školy 1.2 Zařazení do sítě škol 1.3 Vedení školy 1.4 Školská rada 1.5 Počet tříd a počet žáků 1.6 Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku Materiálně technické podmínky školy 2. VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2.1 Vzdělávací program školy 2.2 Učební plán 2.3 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 2.4 Školní družina 2.5 Zájmové útvary 2.6 Ostatní zájmová činnost dětí mimo školu 2.7 LV, PV, dopravní výchova 3. PŘEHLED PRACOVNÍKŮ ŠKOLY 3.1 Počty zaměstnanců 3.2 Pedagogičtí zaměstnanci 3.3 Nepedagogičtí zaměstnanci 3.4 Kvalifikovanost, aprobovanost 3.5 Personální změny 4. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A ZÁPIS 4.1 Přijímací řízení na střední školy a střední odborná učiliště 4.2 Zápis k povinné školní docházce 5. VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 5.1 Výsledky vzdělávání - statistika 5.2 Evaluace školy 5.3 Školní vzdělávací program 6. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 7. AKTIVITY A PREZENTACE ŠKOLY 8. VÝSLEDKY INSPEKČNÍ A KONTROLNÍ ČINNOSTI 9. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

3 1. Základní údaje o škole 1.1 Název, adresa, právní forma, IČO, zřizovatel školy Škola : Adresa : Základní škola K. J. Erbena a Mateřská škola Korálka Miletín Na Parkáni 107, Miletín Identifikátor ředitelství : E- mail : Zřizovatel : Město Miletín, nám. K.J.Erbena 99, Miletín Právní forma : příspěvková organizace, IČO : Zařazení do sítě škol Nejnovější rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o zařazení školy do sítě škol, předškolních a školských zařízení bylo vydáno v Praze dne pod čj / Škola sdružuje : základní školu školní družinu mateřskou školu školní jídelnu školní jídelna výdejna IZO kapacita 270 žáků IZO kapacita 50 žáků IZO kapacita 40 dětí IZO kapacita 500 stravovaných IZO kapacita 40 stravovaných odloučená pracoviště : Mateřská škola Bidlova 297, Miletín Školní jídelna Bidlova 377, Miletín Školní jídelna -výdejna, Bidlova 297, Miletín Telefony : ředitelna (záznamník, fax) , ekonomické oddělení školní jídelna mateřská škola

4 1.3 Vedení školy Ředitelka školy : Zástupkyně ředitelky : Vedoucí odloučeného pracoviště MŠ : Ekonomické oddělení : Vedoucí školní jídelny : Mgr. Jana Velichová Mgr. Stanislava Hlaváčková Jana Jurenková Miloslava Šafránková Helena Zemanová 1.4 Školská rada Zastupitelstvo Města Miletín dle 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) zřídilo Školskou radu Základní školy K.J.Erbena a Mateřské školy Korálka Miletín. Jejími členy jsou : Jiří Hofman Ing. Markéta Cermanová Ing. Štěpánka Sehnalová Iva Nosková Jana Špůrová Mgr.Jitka Pourová Mgr. Martin Fikar Kateřina Ratajská Tomáš Hlavatý 1.5 Počet žáků ve třídách ZŠ ( k ) Ročník školní docházky Počet tříd v ročníku Počet chlapců Počet dívek Celkem žáků v ročníku Třídní učitel Mgr. Laňarová Mgr. Kulhavá Mgr. Všetečková Mgr. Antonínová Mgr. Vzoreková Mgr. Fikar Jiří Hofman Mgr. Festová Mgr. Stejskalová celkem

5 Základní škola byla ve školním roce organizována jako devítitřídní s 202 žáky, kteří byli evidováni k Spádový obvod školy tvoří Město Miletín a další přilehlé obce : Bezník, Bílé Poličany, Borek, Brodek, Červená Třemešná, Horka, Doubravice Chroustov, Rohoznice, Tetín, Trotina, Úhlejov, Vidoň, Vřesník, Zdobín, Želejov. ZŠ Miletín navštěvuje 1 žák s trvalým pobytem v Praze, 1 žák s trvalým pobytem v Hradci Králové, 1 žák ze Svobody nad Úpou, 1 žákyně z Čierne nad Tisou, 2 žáci z Lipníka nad Bečvou, do žáci z Kopidlna. Počty dětí v MŠ Korálka 1. třída zelená: 25 dětí 2. třída žlutá: 15 dětí 1.6 Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku Období školního vyučování ve školním roce 2009 / 2010 bylo zahájeno 1. září Vyučování bylo v prvním pololetí ukončeno 30. ledna Období školního vyučování ve druhém pololetí bylo ukončeno 30. června Podzimní prázdniny 29. října a 30. října 2009 Vánoční prázdniny 23. prosince ledna 2010 Vyučování začalo 4. ledna Jednodenní pololetní prázdniny 29. ledna 2010 Jarní prázdniny února 2010 Velikonoční prázdniny dubna 2010 Hlavní prázdniny 1. července srpna 2010 Přehled pedagogických rad : zahajovací : klasifikační :

6 Třídní schůzky : 1. 1.čtvrtletí : čtvrtletí : Konzultační hodiny učitelů : jméno třída den od do M.Laňarová 1. úterý I.Kulhavá 2. úterý I.Všetečková 3. úterý M.Antonínová 4. pondělí M.Vzoreková 5. pondělí středa M.Fikar 6. pondělí J.Hofman 7. pondělí P.Festová 8. úterý J.Stejskalová 9. úterý H.Žáčková - pondělí J.Pourová - pondělí E.Havrdová - pátek výchovná poradkyně J.Stejskalová : úterý čtvrtek primární prevence S.Hlaváčková: pondělí pondělí

7 1.7 Materiálně technické podmínky školy Školské zařízení je tvořeno třemi budovami: základní škola, školní jídelna a mateřská škola. V tomto školním roce se v základní škole vyučovalo v 9- ti kmenových učebnách. K dispozici jsou odborné učebny pro výuku fyziky, chemie a výpočetní techniky. Pro praktickou výuku slouží cvičná kuchyňka a dílna pracovních činností. Ta je vybavena keramickou pecí, kterou využíváme pro výuku výtvarné výchovy a pro činnost keramických kroužků. Praktická výuka pěstitelství probíhala na školním pozemku. Pro tělesnou výchovu má škola k dispozici malou tělocvičnu, asfaltové hřiště a sektor pro skok daleký. Pro atletické disciplíny a míčové hry využíváme sportovní areál SK Miletín, kde jsou k dispozici 2 volejbalové kurty. Hřiště u školy slouží v mrazivých dnech jako ledová plocha pro výuku bruslení. Činnost školní družiny je zaměřena pro žáky prvního stupně, přednostně pro žáky ročníku( dle kapacity). Organizuje zájmové vzdělávání, umožňuje účastníkům i odpočinkové činnosti a přípravu na vyučování. Svoji činnost provozuje v jedné samostatné místnosti, druhé oddělení využívá po vyučování kmenovou učebnu. Pro dojíždějící žáky nabízíme prostory třídy v prvním poschodí, kam mají ráno individuálně přístup po příjezdu autobusů. Dozor vykonávají vyučující. Žáci mají možnost během dvou dopoledních přestávek nakupovat svačiny a pití ve školním kiosku. Dále organizujeme prodej školního dotovaného mléka a mléčných výrobků. Pro žáky 1. stupně jsme využili bezplatnou nabídku Laktey Ovoce do škol. Jednou týdně si 99 žáků, kteří se do programu přihlásili, zpestřilo jídelníček ovocným nápojem a různými druhy ovoce a zeleniny. 2. Výchovně vzdělávací program 2.1 Vzdělávací program školy Ve školním roce 2008/2009 se ve 4.-5.ročnících a v 9.ročníku vyučovalo podle učebních dokumentů vzdělávacího programu Základní škola - čj /96-2. V 1., 2., 3., 6., 7. a 8. ročníku probíhala výuka dle RVP Škola pro život č.j. ZSMSMi-292/2007. Od 3. ročníku vyučujeme anglický jazyk, v 7., 8. a 9. ročníku druhý jazyk německý. Volitelnými předměty jsou informatika, konverzace v anglickém a německém jazyce a přírodovědné praktikum. Výchova k volbě povolání je zařazena do předmětu občanská výchova a výchova ke zdraví, prolíná i ostatními výchovně vzdělávacími předměty. Pro žáky 9.r. a jejich rodiče organizujeme vždy v září informativní schůzku k volbě povolání, kde hovoříme o přijímacím řízení a odpovídáme na jejich dotazy. Dále se v listopadu účastníme akce Student v Jičíně, kde se

8 prezentují střední školy a učiliště. Mnozí žáci jsou zde inspirováni k budoucímu povolání. Žákům 8.ročníku umožňujeme návštěvu na Úřadu práce v Jičíně, kde se seznamují s profesemi a požadavky potřebnými k jejich studiu. Procházejí testováním, které slouží k jejich orientaci při volbě povolání. Ochrana člověka za mimořádných událostí prolíná vzdělávacími předměty na obou stupních školy, v září a v červnu je prováděno cvičení v terénu, probíhá cvičná evakuace školy. Jsou zpracovány a využívány Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek a Minimální program prevence a řešení šikanování. 2.2 Učební plán I. stupeň: Ročník Počet tříd v ročníku Český jazyk a literatura Anglický jazyk Prvouka Vlastivěda Přírodověda Matematika Tělesná výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Pracovní činnosti Týdenní dotace

9 II. stupeň: Ročník Počet tříd v ročníku Český jazyk a literatura /1 Anglický jazyk Německý jazyk /3 Aj zač./nj zač Matematika /1 Občanská výchova Rodinná výchova Výchova ke zdraví Tělesná výchova Zeměpis Dějepis Přírodopis Hudební výchova Výtvarná výchova Fyzika Chemie Pracovní činnosti /1 Přírodovědné praktikum Informatika /1 Informatika a komunikace Konverzace v AJ Konverzace v NJ - - 1/1 - Týdenní dotace Poznámka : Konverzace v NJ / AJ : 8. r. se dělí na skupiny, dotace je 1/1. Aj/ Nj, Pč a Inf v 9.r. se dělí na skupiny, dotace je 3/3, 1/1, 1/1. V 9. r. se 1 hodina Čj a 1 hod M týdně dělila.

10 2.3 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Ve škole pracují 3 dyslektické asistentky Mgr. Markéta Laňarová, Mgr. Martina Vzoreková a Mgr. Martina Antonínová, dále 2 učitelky se vzděláním v oblasti speciální pedagogiky Mgr. Iva Kulhavá a Mgr. Iveta Všetečková. Mgr. Martina Antonínová působí jako logopedická asistentka a pomáhá žákům s nápravou řeči. Ve školním roce bylo evidováno 23 integrovaných žáků s vývojovými poruchami učení. Z toho 10 žáků na 1. stupni a 13 žáků na 2. stupni ZŠ. Pro žáky s vývojovými poruchami učení (VPU) byly vypracovány Individuální vzdělávací plány. Zde je vymezen obsah nápravné péče se zřetelem k odborným posudkům PPP, kde je akceptován pokyn MŠMT k zajištění péče o děti se specifickými poruchami učení v ZŠ. Samozřejmostí je úzká spolupráce vyučujících s rodiči žáků při nápravě VPU. V práci s těmito dětmi dosahujeme velice dobrých výsledků, takže se postupem času u některých dětí jejich problémy s učením téměř eliminují. Výsledky těchto žáků se vyhodnocovaly jedenkrát za pololetí písemnou formou, odevzdávaly se do ředitelny školy. Rodičům těchto žáků bylo nabídnuto slovní hodnocení jazyků. Této možnosti využívá poměrně málo zástupců žáků (tento školní rok byli slovně hodnoceni 2 žáci, a to v cizích jazycích a jazyce českém). V prvním ročníku jsme vzdělávali 3 žáky, kterým bylo pedagogickopsychologickou poradnou doporučeno vzdělávání s pomocí pedagogické asistentky. Vzhledem k omezeným finančním prostředkům KÚ KHK jsme zřídili pouze jednu pedagogickou asistentku, která se těmto dětem věnovala. Přehled žáků se SPU- dyslexie, dysgrafie, dysortografie, poruchy pozornosti a dalšími speciálně vzdělávacími potřebami Třída SPU Zrakové Sluchové Řeči Tělesné Mentální Kombin Celkem 23 žáků 2 žáci 3 žáci

11 2.4 Školní družina V tomto školním roce byla otevřena 2 oddělení školní družiny, která navštěvovalo 50 žáků z 1. až 3. ročníku. Ranní provoz začíná v 6.30, odpolední končí v hodin. Školní družina je základním článkem zařízení výchovy mimo vyučování. Není pokračováním školního vyučování a ani ho nikterak nenahrazuje. Hlavním posláním je zabezpečení odpočinku, relaxace a zájmové činnosti dětí. ŠD plní i funkci sociální, tzn. dohled nad žáky po dobu před a po skončení vyučování. Každoročně nabízí i několik zájmových kroužků práce s výpočetní technikou, cvičení a hry ve školní tělocvičně, ruční práce, keramika. Roční plán výchovných činností ve školní družině je přizpůsoben rozvoji myšlení, paměti, slovní zásoby, podporuje manuální zručnost, rozvíjí sportovní dovednosti a podporuje estetické cítění žáků. Děti se nejvíce zajímají o soutěže, sportovní akce a rády vyrábí. Jejich práce zdobí učebny a chodby školy. Školní družina má možnost využívat park u školy. K dispozici je velká zastřešená učebna v přírodě, kde si děti mohou hrát i v případě deštivého počasí. Příspěvek na provoz školní družiny činí 70,- Kč za měsíc. 2.5 Zájmové útvary Přehled zájmových útvarů ve školním roce název třída den/hodina vyučující Dramatický 5., 6. st Všetečková Laňarová Zdravotní Tv po Pourová st Pourová Keramika po Kulhavá Stolní tenis út Hofman Logopedie 1.st individuálně Antonínová Přírodovědný pá Hlaváčková Rybářský /ČRS st Hlaváček Lánský 2.6 Ostatní zájmová činnost dětí mimo školu Na naší základní škole pracuje již mnoho let soukromá ZUŠ Melodie. Její ředitelkou je paní Vlasta Jahelková. Žáci se zde učí hrát na hudební nástroje klavír, keyboard, kytara, flétna, klarinet. Při ZUŠ pracuje taneční obor. Vyučující : Luděk Silovský kytara, housle, David Vlček hudební nauka, zobcová flétna, elektronické klávesy, trubka, Renata Hradecká taneční obor,

12 Tomáš Hradecký kytara, Vlasta Jahelková klavír, elektronické klávesy. Žáci naší školy jsou členy organizace SK Miletín, oddílu Mladých hasičů a Rybářského svazu. 2.7 LV, PV, dopravní výchova Lyžařský výcvik jsme v tomto školním roce nepořádali, protože pro žáky letošního 7. ročníku proběhl v loňském školním roce, kdy jsme z kapacitních důvodů spojili 6. a 7. ročník. Plavecký výcvik pro žáky 2. a 3. ročníku probíhal v Plavecké škole v Hořicích v měsících září listopad Žáci 4. ročníku navštívili dopravní hřiště AMK Hořice, kde proběhl základní kurz mladých cyklistů, žáci 5.ročníku si zde ověřovali znalosti a dovednosti, které získali v loňském školním roce. 3. Přehled pracovníků školy 3.1 Počty zaměstnanců Počet zaměstnanců školy: 29 - z toho: a) učitelé ZŠ 14 b) učitelky MŠ 4 ( 1 na MD ) c) vychovatelky: 2 d) kuchařky 4 e) provozní zaměstnanci ZŠ 4 MŠ Pedagogičtí zaměstnanci Věk Do 30 let let let let Nad 60 let Důchodci (k ) včetně Celkem Z toho žen jméno funkce: aprobace: Mgr. VELICHOVÁ Jana ředitelka 1.st. Mgr. HLAVÁČKOVÁ Stanislava zástupkyně ředitelky Ch, Př koordinátor EVVO Mgr. LAŇAROVÁ Markéta třídní učitelka 1.st. Mgr. KULHAVÁ Iva třídní učitelka 1.st.

13 Mgr. ANTONÍNOVÁ Martina třídní učitelka 1.st. Mgr. VŠETEČKOVÁ Iveta třídní učitelka 1.st. Mgr. VZOREKOVÁ Martina třídní učitelka 1.st. HOFMAN Jiří třídní učitel VII.r. M,F Mgr. ŽÁČKOVÁ Hana učitelka Ch, Př Mgr. STEJSKALOVÁ Jana třídní učitelka XI.r. Čj, Ov výchovná poradkyně Mgr. POUROVÁ Jitka učitelka M, Z Mgr. FESTOVÁ Pavlína třídní učitelka VIII.r. Nj,Aj Mgr. FIKAR Martin třídní učitel VI.r. D,Z HAVRDOVÁ Eliška učitelka Nj NÁPRAVNÍKOVÁ Ilona vychovatelka ŠD SPGŠ pedagogická asistentka Mgr. DUFKOVÁ Marie vychovatelka ŠD 1.st. JURENKOVÁ Jana vedoucí odl.prac.mš SPGŠ CHLUBNOVÁ Lenka učitelka MŠ SPGŠ VAŠÁTKOVÁ Lucie učitelka MŠ SPGŠ Na rodičovské dovolené: Draštíková Ludmila SPGŠ 3.3 Nepedagogičtí zaměstnanci ŠAFRÁNKOVÁ Miloslava POLÁČEK Miloš KOZLOVÁ Marie KŇOURKOVÁ Lenka ZEMANOVÁ Helena HRNČÍŘOVÁ Anna ZDEŇKOVÁ Petra BĚLINOVÁ Dagmar ŠTEFANOVÁ Dana účetní školník, topič uklizečka uklizečka vedoucí ŠJ kuchařka kuchařka kuchařka školnice MŠ 3.4 Kvalifikovanost, aprobovanost Aprobovanost výuky 1. stupeň Na 1. stupni bylo 5 postupných ročníků ( 1., 2., 3., 4., 5.r.). Výuka hlavních předmětů zajištěna vyučujícími se stoprocentní odbornou a pedagogickou způsobilostí. Výuka Aj byla zajištěna vyučujícími pouze s pedagogickou způsobilostí, výuka tří výchovných předmětů byla zajištěna vychovatelkou ŠD.

14 V 1. ročníku jsme nově zřídili funkci asistenta pedagoga. Jednali jsme na základě doporučení pedagogicko-psychologické poradny. V 1. ročníku byli 3 žáci, kteří tuto speciální pomoc potřebovali. Finanční prostředky z KÚ KHK jsme obdrželi pouze na poloviční úvazek jednoho pracovníka. 2. stupeň Na 2. stupni byly 4 postupné ročníky (6., 7., 8. a 9.r.) Matematika : 100 odborná a pedagogická způsobilost Přírodopis : 100 odborná a pedagogická způsobilost Chemie : 100 odborná a pedagogická způsobilost Fyzika : 100 odborná a pedagogická způsobilost Český jazyk : 100 odborná a pedagogická způsobilost Dějepis : 100 odborná a pedagogická způsobilost Občanská výchova : 100 pedagogická způsobilost Přírodovědné praktikum : 100 odborná a pedagog. způsobilost Německý jazyk, Konverzace v NJ : vyučující bez odborné a pedagogické způsobilosti (studentka 5.r. PF, obor Čj/Nj ) Anglický jazyk : 100 odborná a pedagogická způsobilost Konverzace v Aj : 100 odborná a pedagogická způsobilost Zeměpis : 100 odborná a pedagogická způsobilost Informatika : vyučující pouze s pedagogickou způsobilostí Výchova ke zdraví : vyučující pouze s pedagogickou způsobilostí Ostatní předměty výchovného zaměření jsou vyučovány učiteli s pedagogickou způsobilostí. 3.5 Personální změny V průběhu školního roku nedošlo k žádným personálním změnám. 4. Přijímací řízení a zápis 4.1 Údaje o přijímacím řízení na střední školy a střední odborná učiliště : Výsledky přijímacího řízení Počet rozmístěných žáků : Celkem : 27 po ukončení 9. ročníku 1 po ukončení 7. ročníku 1 žákyně - osmileté gymnázium 29 žáků

15 Gymnázium SOŠ / 4-letá / SOU / 3-leté / Osmileté G 4 žáci 15 žáků 9 žáků 1 žákyně Jméno, příjmení Název školy Zvolený obor Eliška Bendová SŠ služeb, obchodu a Zahradnictví gastronomie HK Kateřina Bičišťová SŠ informatiky a služeb Hotelnictví DK Šárka Borošová SŠ informatiky a služeb Kadeřnice DK Růžena Fogašová OA Hořice Prodavačka smíš.zboží Jiří Hlavatý SŠ služeb, obchodu a Kuchař-číšník gastronomie HK Adriana Hovorková OA Hořice Obchodní akademie Jan Jirsák G a SOŠ Hořice Iva Kolářová SŠ gastronomie a služeb Kuchař-číšník Nová Paka Jan Lánský S uměleckoprůmysl.škola Truhlář hud.nástrojů a nábytku HK Anna Machková SŠ informatiky a služeb DK IT grafické a multimed.aplikace Josef Marek SOU Lázně Bělohrad Opravář zem.strojů Lukáš Marek SŠ informatiky a služeb Aplikovaná chemie DK Veronika Nálevková Floristická SŠ HK Grafický design Miroslav Nosek G Dvůr Králové Čtyřleté Barbora Oláhová OA Hořice Obchodník Naděžda Oláhová OA Hořice Obchodník Václav Říha VOŠ a SPŠ Jičín Elektrotechnika Petra Špůrová G a SOŠ Hořice Čtyřleté Sabina Špůrová G a SOŠ Hořice Čtyřleté Zdeněk Taras ISŠ Nová Paka Mechanik-elektrotechnik Martin Trejbal ISŠ Nová Paka Mechanik-elektrotechnik

16 David Vondrouš Petra Voňková Ondřej Zajíc Dominik Zdeněk Matěj Zeman SPŠ zeměměřičská Praha- Geodézie a katastr Hrdlořezy nemovitostí SŠ informatiky a služeb Hotelnictví DK SŠ informatiky a služeb IT-správa počítačových DK sítí SOU plynárenské Kominík Pardubice Hotelová škola Poděbrady Hotelnictví Jaroslav Zounar SŠTŘ Nový Bydžov opravář zemědělských strojů Matěj Chára SŠ zahradnická Litomyšl Zahradnické práce Lucie Kňourková G a SOŠ Hořice Osmileté 4.2 Zápis k povinné školní docházce Zápis do prvního ročníku pro školní rok 2010/2011 se konal ve středu Zapsáno bylo 26 žáků, z toho bylo uděleno 7 odkladů školní docházky. V příštím školním roce otevřeme jednu první třídu. Počet zapsaných žáků do 1.r. 26 žáků - z toho po odkladu v loňském školním roce 9 žáků Odklad školní docházky 7 žáků Opakuje 1.r. 0 Do 1. třídy nastoupilo 17 žáků Poznámka : Nenastoupil Jaroslav Rudavský odstěhoval se, nastoupil do ZŠ Bílá Třemešná, Jakub Molnár odstěhoval se, nastoupil do ZŠ Na Habru Hořice. 5. Výsledky vzdělávání žáků 5.1 Výsledky vzdělávání - statistika Ročník Počet žáků Prospěl s vyznamenáním I. pololetí (k ) Prospěl Neprospěl Snížený stupeň z chování - uspokojivé Snížený stupeň z chování - neuspokojivé celkem

17 II.pololetí ( k ) Ročník Počet žáků Prospěl s vyznamenáním Prospěl Neprospěl Snížený stupeň z chování - uspokojivé Snížený stupeň z chování - neuspokojivé celkem Opravnou zkoušku vykonávalo 6 žáků, 5 uspělo, 1 žák neuspěl. 5.2 Evaluace školy V projektu STONOŽKA společnosti SCIO proběhlo on-line testování žáků 5. ročníků základních škol, do kterého jsou zapojeny školy z celé ČR. Své znalosti prokazovali z českého jazyka, matematiky a obecných studijních předpokladů. Výsledky jsou pro naši školu přínosem. V českém jazyce se naše škola řadí mezi průměrné, máme lepší výsledky než polovina zúčastněných škol. V matematice se řadíme mezi lepší průměrné školy, naše výsledky jsou lepší než 60 zúčastněných škol. Studijní potenciál žáků je v matematice i českém jazyce využíván optimálně. Testování žáků 5. ročníku proběhlo v období Průměrný percentil v testu ČJ je 49, v M je 55 a v OSP 48. Vynikajících výsledků dosáhlo několik našich žáků. Tomáš Dufek s percentily 98-OSP, 99-Čj a 100-M a Antonín Říha 97-OSP, 94-Čj a 96-M. V rámci vlastní evaluace testovala škola v letošním školním roce i žáky 9. ročníku celostátními testy STONOŽKA SCIO. Žáci si prověřovali znalosti z matematiky, českého jazyka a z obecných studijních předpokladů. Testování žáků 9. ročníku proběhlo listopadu Průměrný percentil v testu Čj je 47,, v M je 32 a v OSP 48. Nejlepších výsledků dosáhl Ondřej Zajíc s percentily 94-OSP, 86- Čj a 94-M a Václav Říha 94-OSP,92-M. Souhrnné výsledky jsou k nahlédnutí v ředitelně školy. Percentil : Je číslo, které vyjadřuje pořadí účastníka testu přepočtené na stupnici 0-100(čím vyšší, tím lepší: (0=nejhorší, 50=přesný střed, 100=nejlepší)

18 5.3 Školní vzdělávací program Výstupy ve 3. ročníku Dle ŠVP jsou ve 3. ročníku prověřovány znalosti žáků za uplynulé tři roky výuky, výsledky jsou vyjádřeny procenty v tabulce dle jednotlivých předmětů. Výstup 3. třída 2007/2010 Jméno Čj Aj M Prv Hv Vv Pč Tv Celkem Pořadí Bauerová M ,63 6. Čeřovský J ,88 4. Hadincová A ,25 7. Hlavatý P , Hradilová A , Khalupnik A , Kozák T , Lánská T , Malá E , Mečířová A ,75 5. Meisner M , Mikulka J , Nedělová R ,63 9. Nosek F , Nováková K , Oláhová J , Orel D , Pajasová K , Rolfová P ,25 3. Rudavský J , Sklenková M , Stránský J , Špůr A ,13 8. Štěrba D , Torák J , Zounarová B , Žihlová V , Výstupy v 7. ročníku Dle ŠVP jsou v 7. ročníku prověřovány znalosti žáků za uplynulé dva roky výuky, výsledky jsou vyjádřeny procenty v tabulce dle jednotlivých předmětů.

19 Jméno Čj Aj Nj D Výstup 7. třída 2008/2010 Z Hv Př/Ppř/ Pč Bičišťová V Cermanová K. Čeřovský P Filounek Z Fuchs Š Hladká L Horáčková M. Horáčková T. Jiřička J Jiřička M Marková I Mikulka J Musil V Pajasová T Vimrová B Vojtěch B Jurečková M. M F Ov/Rv Inf/ Tv Vv Celem pořadí , , , , , , , , , , , , , , , , ,42/ 16. Výstup 7. třída 2008/2010 Procentová úspěšnost v jednotlivých předmětech za ročník ČJ AJ NJ D Z Hv Př/PPř/Pč M F Ov/Rv Inf/Tv Vv

20 6. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Vzdělávání probíhá v souladu s "Plánem personálního rozvoje zaměstnanců školy". Účastníme se nejrůznějších vzdělávacích akcí pořádaných převážně Centrem vzdělávání Královéhradeckého kraje a Národním institutem dalšího vzdělávání Hradec Králové. DVPP 2010 Šafránková Hlaváčková Fikar Vzoreková Kulhavá Velichová Zemanová Velichová Vzoreková Všetečková Stejskalová Stejskalová Velichová Šafránková Laňarová Všetečková Pourová Šafránková Antonínová Laňarová Festová Stejskalová Stejskalová Velichová Hlaváčková Stejskalová Zemanová Všetečková Vzoreková Kulhavá Velichová Hlaváčková Hlaváčková Novela zákona o poj. na sociál. zabezpečení Ochrana člověka za mimoř. událostí / cyklus 5 předn./ Krize komunist. režimu Jazykové hry v hodinách ČJ Jazykové hry v hodinách ČJ Porada řed. škol Školení vedoucích ŠJ Datové schránky Tvorba pomůcek pro Čj Tvorba pomůcek pro Čj Program pro vých. poradce Vyučujeme slohu na 2. stupni ZŠ Žák neukázněný a neprospívající Nemocenské pojištění Dramatická výchova Dramatická výchova Vánoční dílna Aktuální problémy v účetnictví Od podzimu k adventu písničkou a hrou Od podzimu k adventu písničkou a hrou Aktivizační metody při výuce Aj / 2 školení Trénování paměti Výchovní poradci Štikov Cesta ke kvalitě Šikana Prevence a diagnostika šikany Konference ŠJ Jak na češtinu hravě Motivační náměty do výuky vlastivědy Jak na češtinu hravě EU školám šablony EU školám - šablony Péče o majetek

21 Hlaváčková Všetečková Laňarová Nápravníková Hlaváčková Antonínová Zdeňková Hrnčířová MŠ Korálka Jurenková Vašátková Chlubnová Chlubnová Jurenková Chlubnová Vašátková Chemie labor. pokusy Hrajeme si s písničkou Hrajeme si s písničkou ŠVP v zájmovém vzdělávání Hrátky s pamětí Motivační náměty do vlastivědy Školení HACAP Školení HACAP Úprava písemností podle platných norem Hyperaktivita, ADHD, ADD Evaluace ve škole podporující zdraví Netradiční dny v MŠ, cvičení na nářadí Klub ředitelek a učitelek MŠ Komunikace s dětmi, hodné děti Hry v MŠ

22 7. Aktivity a prezentace školy (nejdůležitější akce) Dopravní soutěž Každoročně pořádáme pro žáky školy v měsíci dubnu dopravní soutěž na 1. a 2.stupni. Cílem této akce je, aby děti pochopily základní dopravní předpisy, aby si uvědomily i jistá nebezpečí, která mohou v dopravě nastat. Kromě dopravních předpisů a jízdy zručnosti musí řešit úkoly spojené s první pomocí. Žáci třídy na základě výběru i letos jeli na okrskové kolo do Nové Paky. Za 1. kategorii soutěžili nováčkové z 5. třídy H. Šebelová, T. Dufek, R. Molnár a ze 6. třídy L. Haková, kteří neměli žádné zkušenosti a překvapivě přivezli pohár za 3.místo. Ve 2. kategorii reprezentovali školu zkušení a ostřílení soutěžící, kterým bohužel na metu nejvyšší chybělo? bodů. Přesto přivezli také pohár za krásné čestné 2. místo. Bojovali ve složení P. Špůrová, S. Špůrová -9.třída, J. Jiřička-7.třída a D. Vondrouš -9.třída. Zápis do 1. třídy 26. ledna 2010 proběhl zápis žáků do 1. třídy. V úvodu odpoledne zahrály žákyně 6. třídy malý muzikál Červená karkulka a budoucí prvňáčci se pak vydali plnit úkoly z této pohádky, za které dostali obrázky. Zapsali jsme 26 školáků, k 1. září jich nastoupí 19. Třídní učitelkou bude Mgr. Iva Kulhavá. Den Země 2010 Aneb Ve zdravém těle zdravý duch, se uskutečnil ve dvou termínech. Za velmi chladného počasí soutěžila 3-4 členná družstva žáků 1. stupně a mateřských škol Rohoznice a Lanžov. Za dohledu deváťáků plnila družstva jednotlivé úkoly poznávání ovoce a zeleniny, poskytování první pomoci, sestavení potravinové pyramidy, určování druhů čajů, znalosti receptů a nechyběl ani sportovní úkol. Ve třídách pro ně byly připraveny otázky související se zdravou výživou. Odměnou pro ně byla ochutnávka zeleniny. Další oslavy Dne Země pokračovaly v pátek Tentokrát byly připraveny pro žáky 2.stupně a MŠ Miletín. Počasí nám přálo mnohem víc a tentokrát si všichni pochutnali na ovoci, které bylo zakoupeno z příspěvku MO ČČK Miletín.

23 Mozaika V letošním školním roce proběhla v miletínském kinosále soutěž Mozaika, která má již svoji tradici. Tento rok došlo ke změně soutěží. Například žáci 2. stupně poprvé hráli piškvorky, museli zvládnout trojskok, skákání přes švihadlo v omezeném limitu 2 minut. V jednotlivých mezikolech se aktivně zapojili i diváci, kteří také skákali přes švihadlo (1minutu), soutěžili v židličkované a nebo stavěli komíny z kostek. Na vše dohlížela porota, která letos byla maximálně vytížena. Velkým překvapením bylo vítězství žáků 8. třídy. Družstvo tvořili tito žáci T. Došková, K. Jánešová, D. Dufek, J. Jaroš a P. Nosek. Na 2. místě se umístila 7. třída, 3. místo obsadila 6. třída a poslední místo patřilo 9. třídě, která v předchozích letech vždy stála na prvních pozicích. Třídíme s NIKITOU Třetí rok se naše škola účastní a také se velmi dobře umisťuje v celokrajské soutěži škol Třídíme s Nikitou. Letošním úkolem bylo vytvořit vlastní výtvarný či grafický návrh na potisk kontejnerů na tříděný odpad, návrh na potisk EKO trička a dále seznam výrobků z recyklovaného materiálu. Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhlo 22. června 2010 v ZOO Dvůr Králové a naše škola se opět stala vítězem celé soutěže. Vyhráli jsme návrh na potisk kontejneru na plasty, trička s námi navrženým potiskem a dvoudenní pobyt v ZOO Dvůr Králové Soutěžní družstvo pracovalo ve složení : IX. třída : Petra Špůrová, Sabina Špůrová, Veronika Nálevková, Petra Voňková, Miroslav Nosek, David Vondrouš VIII. třída : Tereza Došková, Václav Bičiště, Martin Orel Škola nanečisto Ve dnech a jsme se s předškoláky opět setkali ve škole. Po obě setkání děti provázely pohádkové bytosti, s nimiž plnily různé úkoly. Čekalo je počítání perníků a pohádkových bytostí. Nechybělo ani hledání a poznávání písmen. Při psaní děti utíkaly před ježibabou. Ve třídě se objevila ježibaba skutečná, která děti naučila čarodějný tanec. Předškoláci byli šikovní a plnění úkolů zvládli na jedničku.

Výroční zpráva. Základní škola K.J.Erbena a Mateřská škola Korálka Miletín

Výroční zpráva. Základní škola K.J.Erbena a Mateřská škola Korálka Miletín Výroční zpráva 2007 2008 Základní škola K.J.Erbena a Mateřská škola Korálka Miletín Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 ZPRACOVALA : Mgr. Jana Velichová - ředitelka ZŠ a MŠ Obsah: 1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011-2012 Projednáno na pedagogické radě dne 31. 8. 2012 Schváleno školskou radou dne 31. 8. 2012 Zpracoval: Mgr. Libor Mandovec ředitel ZŠ Kovářov Výroční zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2008/2009 Základní údaje Název školy: Sídlo školy: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Základní škola, Komenského 720, 686 0, Staré Město

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy ve školním roce 2010-2011 Z á k l a d n í š k o l a B y s t r é Na základě hodnotících zpráv z předmětů, předmětových komisí, pedagogického úseku a vlastního

Více

Výroční zpráva školní rok 2008-09

Výroční zpráva školní rok 2008-09 Výroční zpráva školní rok 2008-09 Základní škola Velké Poříčí, okres Náchod Náměstí 320 549 32 Velké Poříčí Obsah: 1 Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole 1.2 Součásti školy 2 Personální údaje

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC Komenského 446, PSČ 378 56 Studená, tel. 384490020 e-mail:vedeni@zs.studena.cz, reditel@zs.studena.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 ZPRACOVAL: Mgr. Pavel PETRŽELA - ředitel školy Obsah: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1.1 Název, adresa, právní forma, IČO, zřizovatel školy 1.2 Zařazení

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ZPRACOVAL: Mgr. Zdeněk PROCHÁZKA ředitel školy Obsah: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1.1 Název, adresa, právní forma, IČO, zřizovatel školy 1.2 Zařazení

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 ZPRACOVAL: Mgr. Zdeněk PROCHÁZKA ředitel školy Obsah: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1.1 Název, adresa, právní forma, IČO, zřizovatel školy 1.2 Zařazení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace Školní rok 2013-2014 V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

Výroční zpráva. o činnosti Základní školy Javorník, okres Jeseník za školní rok 2010-2011

Výroční zpráva. o činnosti Základní školy Javorník, okres Jeseník za školní rok 2010-2011 Výroční zpráva o činnosti Základní školy Javorník, okres Jeseník za školní rok 2010-2011 CORPORATE GRAPHICS AND COMMUNICATIONS Výroční zpráva Základní škola Javorník, okres Jeseník Školní 72 Javorník 790

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011 Základní údaje Název školy: Sídlo školy: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Základní škola, Komenského 1720, 686 03, Staré Město

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSEČ, OKRES CHRUDIM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSEČ, OKRES CHRUDIM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSEČ, OKRES CHRUDIM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY, MATERIÁLNĚ TECHNICKÉ PODMÍNKY, VZDĚLÁVACÍ PROGRAM.. 4 SPORT, ZDRAVÝ

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, ve znění vyhlášky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KOPIDLNO VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KOPIDLNO VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KOPIDLNO VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY KOPIDLNO Školní rok 2012/2013 (srpen 2012 - červen 2013)

Více

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Žarošice září 2014 Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika školy 3. Charakteristika žáků 4. Údaje o zápisu a přijetí žáků 5. Údaje o výsledcích

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní školy Dubí 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní školy Dubí 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dubí 1 za období školního roku 2013/2014 Zpracoval: Mgr. Bc. Jan Holub výroční zpráva byla projednána pedagogickou radou dne: 15. 09. 2014 výroční zpráva byla schválena

Více

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí, Komenského 420, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí, Komenského 420, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 Základní škola Frýdlant nad Ostravicí, Komenského 420, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 O B S A H I. Základní údaje o škole 3 II. Přehled oborů vzdělání 9

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/14

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/14 Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak nám. Komenského 237 příspěvková organizace PSČ 37862 tel./fax 384 399 115 IČ 70659214 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/14 a) základní údaje

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Pecka Základní škola a Mateřská škola Pecka Telefon: 493 799166 č.p. 38 Fax: 493 799166 507 82 Pecka E-mail: zs.pecka@seznam.cz www.zs-pecka.cz Výroční zpráva o činnosti

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013/2014-1 - OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 1.1 Základní údaje o součástech školy ve škol. roce

Více

Výroční zpráva o činnosti školy a hospodaření ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy a hospodaření ve školním roce 2012/2013 Základní škola Rovensko pod Troskami Revoluční 413, 512 63 Rovensko pod Troskami tel./fax: 481 382 201, e-mail: zsrovensko@seznam.cz --------------------------------------------------------------------------------------

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

za školní rok 2013/14

za školní rok 2013/14 za školní rok 2013/14 Základní škola a Mateřská škola Frymburk Sídlo školy: Frymburk 112 Zřizovatel školy: Městys Frymburk Ředitelka školy: Mgr. Milada Minaříková 2 Obsah: 1. Charakteristika školy a základní

Více

školní rok 2013/2014

školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Radostín nad Oslavou, příspěvková organizace 594 44 Radostín nad Oslavou okres Žďár nad Sázavou kraj Vysočina školní rok 2013/2014 V Radostíně nad Oslavou 25. srpna 2014

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Základní škola Luštěnice, okres Mladá Boleslav VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY školní rok 2012/2013 zpracovala Mgr. Miluše Hůlková č.j.: ZŠ/101/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole 1.2

Více

E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH ZDRAVÍ

E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH ZDRAVÍ Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH

Více