Výroční zpráva Základní škola K.J.Erbena a Mateřská škola Korálka Miletín

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva 2009 2010. Základní škola K.J.Erbena a Mateřská škola Korálka Miletín"

Transkript

1 Výroční zpráva Základní škola K.J.Erbena a Mateřská škola Korálka Miletín

2 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 ZPRACOVALA : Mgr. Jana Velichová - ředitelka ZŠ a MŠ Miletín Obsah: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1.1 Název, adresa, právní forma, IČO, zřizovatel školy 1.2 Zařazení do sítě škol 1.3 Vedení školy 1.4 Školská rada 1.5 Počet tříd a počet žáků 1.6 Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku Materiálně technické podmínky školy 2. VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2.1 Vzdělávací program školy 2.2 Učební plán 2.3 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 2.4 Školní družina 2.5 Zájmové útvary 2.6 Ostatní zájmová činnost dětí mimo školu 2.7 LV, PV, dopravní výchova 3. PŘEHLED PRACOVNÍKŮ ŠKOLY 3.1 Počty zaměstnanců 3.2 Pedagogičtí zaměstnanci 3.3 Nepedagogičtí zaměstnanci 3.4 Kvalifikovanost, aprobovanost 3.5 Personální změny 4. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A ZÁPIS 4.1 Přijímací řízení na střední školy a střední odborná učiliště 4.2 Zápis k povinné školní docházce 5. VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 5.1 Výsledky vzdělávání - statistika 5.2 Evaluace školy 5.3 Školní vzdělávací program 6. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 7. AKTIVITY A PREZENTACE ŠKOLY 8. VÝSLEDKY INSPEKČNÍ A KONTROLNÍ ČINNOSTI 9. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

3 1. Základní údaje o škole 1.1 Název, adresa, právní forma, IČO, zřizovatel školy Škola : Adresa : Základní škola K. J. Erbena a Mateřská škola Korálka Miletín Na Parkáni 107, Miletín Identifikátor ředitelství : E- mail : Zřizovatel : Město Miletín, nám. K.J.Erbena 99, Miletín Právní forma : příspěvková organizace, IČO : Zařazení do sítě škol Nejnovější rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o zařazení školy do sítě škol, předškolních a školských zařízení bylo vydáno v Praze dne pod čj / Škola sdružuje : základní školu školní družinu mateřskou školu školní jídelnu školní jídelna výdejna IZO kapacita 270 žáků IZO kapacita 50 žáků IZO kapacita 40 dětí IZO kapacita 500 stravovaných IZO kapacita 40 stravovaných odloučená pracoviště : Mateřská škola Bidlova 297, Miletín Školní jídelna Bidlova 377, Miletín Školní jídelna -výdejna, Bidlova 297, Miletín Telefony : ředitelna (záznamník, fax) , ekonomické oddělení školní jídelna mateřská škola

4 1.3 Vedení školy Ředitelka školy : Zástupkyně ředitelky : Vedoucí odloučeného pracoviště MŠ : Ekonomické oddělení : Vedoucí školní jídelny : Mgr. Jana Velichová Mgr. Stanislava Hlaváčková Jana Jurenková Miloslava Šafránková Helena Zemanová 1.4 Školská rada Zastupitelstvo Města Miletín dle 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) zřídilo Školskou radu Základní školy K.J.Erbena a Mateřské školy Korálka Miletín. Jejími členy jsou : Jiří Hofman Ing. Markéta Cermanová Ing. Štěpánka Sehnalová Iva Nosková Jana Špůrová Mgr.Jitka Pourová Mgr. Martin Fikar Kateřina Ratajská Tomáš Hlavatý 1.5 Počet žáků ve třídách ZŠ ( k ) Ročník školní docházky Počet tříd v ročníku Počet chlapců Počet dívek Celkem žáků v ročníku Třídní učitel Mgr. Laňarová Mgr. Kulhavá Mgr. Všetečková Mgr. Antonínová Mgr. Vzoreková Mgr. Fikar Jiří Hofman Mgr. Festová Mgr. Stejskalová celkem

5 Základní škola byla ve školním roce organizována jako devítitřídní s 202 žáky, kteří byli evidováni k Spádový obvod školy tvoří Město Miletín a další přilehlé obce : Bezník, Bílé Poličany, Borek, Brodek, Červená Třemešná, Horka, Doubravice Chroustov, Rohoznice, Tetín, Trotina, Úhlejov, Vidoň, Vřesník, Zdobín, Želejov. ZŠ Miletín navštěvuje 1 žák s trvalým pobytem v Praze, 1 žák s trvalým pobytem v Hradci Králové, 1 žák ze Svobody nad Úpou, 1 žákyně z Čierne nad Tisou, 2 žáci z Lipníka nad Bečvou, do žáci z Kopidlna. Počty dětí v MŠ Korálka 1. třída zelená: 25 dětí 2. třída žlutá: 15 dětí 1.6 Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku Období školního vyučování ve školním roce 2009 / 2010 bylo zahájeno 1. září Vyučování bylo v prvním pololetí ukončeno 30. ledna Období školního vyučování ve druhém pololetí bylo ukončeno 30. června Podzimní prázdniny 29. října a 30. října 2009 Vánoční prázdniny 23. prosince ledna 2010 Vyučování začalo 4. ledna Jednodenní pololetní prázdniny 29. ledna 2010 Jarní prázdniny února 2010 Velikonoční prázdniny dubna 2010 Hlavní prázdniny 1. července srpna 2010 Přehled pedagogických rad : zahajovací : klasifikační :

6 Třídní schůzky : 1. 1.čtvrtletí : čtvrtletí : Konzultační hodiny učitelů : jméno třída den od do M.Laňarová 1. úterý I.Kulhavá 2. úterý I.Všetečková 3. úterý M.Antonínová 4. pondělí M.Vzoreková 5. pondělí středa M.Fikar 6. pondělí J.Hofman 7. pondělí P.Festová 8. úterý J.Stejskalová 9. úterý H.Žáčková - pondělí J.Pourová - pondělí E.Havrdová - pátek výchovná poradkyně J.Stejskalová : úterý čtvrtek primární prevence S.Hlaváčková: pondělí pondělí

7 1.7 Materiálně technické podmínky školy Školské zařízení je tvořeno třemi budovami: základní škola, školní jídelna a mateřská škola. V tomto školním roce se v základní škole vyučovalo v 9- ti kmenových učebnách. K dispozici jsou odborné učebny pro výuku fyziky, chemie a výpočetní techniky. Pro praktickou výuku slouží cvičná kuchyňka a dílna pracovních činností. Ta je vybavena keramickou pecí, kterou využíváme pro výuku výtvarné výchovy a pro činnost keramických kroužků. Praktická výuka pěstitelství probíhala na školním pozemku. Pro tělesnou výchovu má škola k dispozici malou tělocvičnu, asfaltové hřiště a sektor pro skok daleký. Pro atletické disciplíny a míčové hry využíváme sportovní areál SK Miletín, kde jsou k dispozici 2 volejbalové kurty. Hřiště u školy slouží v mrazivých dnech jako ledová plocha pro výuku bruslení. Činnost školní družiny je zaměřena pro žáky prvního stupně, přednostně pro žáky ročníku( dle kapacity). Organizuje zájmové vzdělávání, umožňuje účastníkům i odpočinkové činnosti a přípravu na vyučování. Svoji činnost provozuje v jedné samostatné místnosti, druhé oddělení využívá po vyučování kmenovou učebnu. Pro dojíždějící žáky nabízíme prostory třídy v prvním poschodí, kam mají ráno individuálně přístup po příjezdu autobusů. Dozor vykonávají vyučující. Žáci mají možnost během dvou dopoledních přestávek nakupovat svačiny a pití ve školním kiosku. Dále organizujeme prodej školního dotovaného mléka a mléčných výrobků. Pro žáky 1. stupně jsme využili bezplatnou nabídku Laktey Ovoce do škol. Jednou týdně si 99 žáků, kteří se do programu přihlásili, zpestřilo jídelníček ovocným nápojem a různými druhy ovoce a zeleniny. 2. Výchovně vzdělávací program 2.1 Vzdělávací program školy Ve školním roce 2008/2009 se ve 4.-5.ročnících a v 9.ročníku vyučovalo podle učebních dokumentů vzdělávacího programu Základní škola - čj /96-2. V 1., 2., 3., 6., 7. a 8. ročníku probíhala výuka dle RVP Škola pro život č.j. ZSMSMi-292/2007. Od 3. ročníku vyučujeme anglický jazyk, v 7., 8. a 9. ročníku druhý jazyk německý. Volitelnými předměty jsou informatika, konverzace v anglickém a německém jazyce a přírodovědné praktikum. Výchova k volbě povolání je zařazena do předmětu občanská výchova a výchova ke zdraví, prolíná i ostatními výchovně vzdělávacími předměty. Pro žáky 9.r. a jejich rodiče organizujeme vždy v září informativní schůzku k volbě povolání, kde hovoříme o přijímacím řízení a odpovídáme na jejich dotazy. Dále se v listopadu účastníme akce Student v Jičíně, kde se

8 prezentují střední školy a učiliště. Mnozí žáci jsou zde inspirováni k budoucímu povolání. Žákům 8.ročníku umožňujeme návštěvu na Úřadu práce v Jičíně, kde se seznamují s profesemi a požadavky potřebnými k jejich studiu. Procházejí testováním, které slouží k jejich orientaci při volbě povolání. Ochrana člověka za mimořádných událostí prolíná vzdělávacími předměty na obou stupních školy, v září a v červnu je prováděno cvičení v terénu, probíhá cvičná evakuace školy. Jsou zpracovány a využívány Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek a Minimální program prevence a řešení šikanování. 2.2 Učební plán I. stupeň: Ročník Počet tříd v ročníku Český jazyk a literatura Anglický jazyk Prvouka Vlastivěda Přírodověda Matematika Tělesná výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Pracovní činnosti Týdenní dotace

9 II. stupeň: Ročník Počet tříd v ročníku Český jazyk a literatura /1 Anglický jazyk Německý jazyk /3 Aj zač./nj zač Matematika /1 Občanská výchova Rodinná výchova Výchova ke zdraví Tělesná výchova Zeměpis Dějepis Přírodopis Hudební výchova Výtvarná výchova Fyzika Chemie Pracovní činnosti /1 Přírodovědné praktikum Informatika /1 Informatika a komunikace Konverzace v AJ Konverzace v NJ - - 1/1 - Týdenní dotace Poznámka : Konverzace v NJ / AJ : 8. r. se dělí na skupiny, dotace je 1/1. Aj/ Nj, Pč a Inf v 9.r. se dělí na skupiny, dotace je 3/3, 1/1, 1/1. V 9. r. se 1 hodina Čj a 1 hod M týdně dělila.

10 2.3 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Ve škole pracují 3 dyslektické asistentky Mgr. Markéta Laňarová, Mgr. Martina Vzoreková a Mgr. Martina Antonínová, dále 2 učitelky se vzděláním v oblasti speciální pedagogiky Mgr. Iva Kulhavá a Mgr. Iveta Všetečková. Mgr. Martina Antonínová působí jako logopedická asistentka a pomáhá žákům s nápravou řeči. Ve školním roce bylo evidováno 23 integrovaných žáků s vývojovými poruchami učení. Z toho 10 žáků na 1. stupni a 13 žáků na 2. stupni ZŠ. Pro žáky s vývojovými poruchami učení (VPU) byly vypracovány Individuální vzdělávací plány. Zde je vymezen obsah nápravné péče se zřetelem k odborným posudkům PPP, kde je akceptován pokyn MŠMT k zajištění péče o děti se specifickými poruchami učení v ZŠ. Samozřejmostí je úzká spolupráce vyučujících s rodiči žáků při nápravě VPU. V práci s těmito dětmi dosahujeme velice dobrých výsledků, takže se postupem času u některých dětí jejich problémy s učením téměř eliminují. Výsledky těchto žáků se vyhodnocovaly jedenkrát za pololetí písemnou formou, odevzdávaly se do ředitelny školy. Rodičům těchto žáků bylo nabídnuto slovní hodnocení jazyků. Této možnosti využívá poměrně málo zástupců žáků (tento školní rok byli slovně hodnoceni 2 žáci, a to v cizích jazycích a jazyce českém). V prvním ročníku jsme vzdělávali 3 žáky, kterým bylo pedagogickopsychologickou poradnou doporučeno vzdělávání s pomocí pedagogické asistentky. Vzhledem k omezeným finančním prostředkům KÚ KHK jsme zřídili pouze jednu pedagogickou asistentku, která se těmto dětem věnovala. Přehled žáků se SPU- dyslexie, dysgrafie, dysortografie, poruchy pozornosti a dalšími speciálně vzdělávacími potřebami Třída SPU Zrakové Sluchové Řeči Tělesné Mentální Kombin Celkem 23 žáků 2 žáci 3 žáci

11 2.4 Školní družina V tomto školním roce byla otevřena 2 oddělení školní družiny, která navštěvovalo 50 žáků z 1. až 3. ročníku. Ranní provoz začíná v 6.30, odpolední končí v hodin. Školní družina je základním článkem zařízení výchovy mimo vyučování. Není pokračováním školního vyučování a ani ho nikterak nenahrazuje. Hlavním posláním je zabezpečení odpočinku, relaxace a zájmové činnosti dětí. ŠD plní i funkci sociální, tzn. dohled nad žáky po dobu před a po skončení vyučování. Každoročně nabízí i několik zájmových kroužků práce s výpočetní technikou, cvičení a hry ve školní tělocvičně, ruční práce, keramika. Roční plán výchovných činností ve školní družině je přizpůsoben rozvoji myšlení, paměti, slovní zásoby, podporuje manuální zručnost, rozvíjí sportovní dovednosti a podporuje estetické cítění žáků. Děti se nejvíce zajímají o soutěže, sportovní akce a rády vyrábí. Jejich práce zdobí učebny a chodby školy. Školní družina má možnost využívat park u školy. K dispozici je velká zastřešená učebna v přírodě, kde si děti mohou hrát i v případě deštivého počasí. Příspěvek na provoz školní družiny činí 70,- Kč za měsíc. 2.5 Zájmové útvary Přehled zájmových útvarů ve školním roce název třída den/hodina vyučující Dramatický 5., 6. st Všetečková Laňarová Zdravotní Tv po Pourová st Pourová Keramika po Kulhavá Stolní tenis út Hofman Logopedie 1.st individuálně Antonínová Přírodovědný pá Hlaváčková Rybářský /ČRS st Hlaváček Lánský 2.6 Ostatní zájmová činnost dětí mimo školu Na naší základní škole pracuje již mnoho let soukromá ZUŠ Melodie. Její ředitelkou je paní Vlasta Jahelková. Žáci se zde učí hrát na hudební nástroje klavír, keyboard, kytara, flétna, klarinet. Při ZUŠ pracuje taneční obor. Vyučující : Luděk Silovský kytara, housle, David Vlček hudební nauka, zobcová flétna, elektronické klávesy, trubka, Renata Hradecká taneční obor,

12 Tomáš Hradecký kytara, Vlasta Jahelková klavír, elektronické klávesy. Žáci naší školy jsou členy organizace SK Miletín, oddílu Mladých hasičů a Rybářského svazu. 2.7 LV, PV, dopravní výchova Lyžařský výcvik jsme v tomto školním roce nepořádali, protože pro žáky letošního 7. ročníku proběhl v loňském školním roce, kdy jsme z kapacitních důvodů spojili 6. a 7. ročník. Plavecký výcvik pro žáky 2. a 3. ročníku probíhal v Plavecké škole v Hořicích v měsících září listopad Žáci 4. ročníku navštívili dopravní hřiště AMK Hořice, kde proběhl základní kurz mladých cyklistů, žáci 5.ročníku si zde ověřovali znalosti a dovednosti, které získali v loňském školním roce. 3. Přehled pracovníků školy 3.1 Počty zaměstnanců Počet zaměstnanců školy: 29 - z toho: a) učitelé ZŠ 14 b) učitelky MŠ 4 ( 1 na MD ) c) vychovatelky: 2 d) kuchařky 4 e) provozní zaměstnanci ZŠ 4 MŠ Pedagogičtí zaměstnanci Věk Do 30 let let let let Nad 60 let Důchodci (k ) včetně Celkem Z toho žen jméno funkce: aprobace: Mgr. VELICHOVÁ Jana ředitelka 1.st. Mgr. HLAVÁČKOVÁ Stanislava zástupkyně ředitelky Ch, Př koordinátor EVVO Mgr. LAŇAROVÁ Markéta třídní učitelka 1.st. Mgr. KULHAVÁ Iva třídní učitelka 1.st.

13 Mgr. ANTONÍNOVÁ Martina třídní učitelka 1.st. Mgr. VŠETEČKOVÁ Iveta třídní učitelka 1.st. Mgr. VZOREKOVÁ Martina třídní učitelka 1.st. HOFMAN Jiří třídní učitel VII.r. M,F Mgr. ŽÁČKOVÁ Hana učitelka Ch, Př Mgr. STEJSKALOVÁ Jana třídní učitelka XI.r. Čj, Ov výchovná poradkyně Mgr. POUROVÁ Jitka učitelka M, Z Mgr. FESTOVÁ Pavlína třídní učitelka VIII.r. Nj,Aj Mgr. FIKAR Martin třídní učitel VI.r. D,Z HAVRDOVÁ Eliška učitelka Nj NÁPRAVNÍKOVÁ Ilona vychovatelka ŠD SPGŠ pedagogická asistentka Mgr. DUFKOVÁ Marie vychovatelka ŠD 1.st. JURENKOVÁ Jana vedoucí odl.prac.mš SPGŠ CHLUBNOVÁ Lenka učitelka MŠ SPGŠ VAŠÁTKOVÁ Lucie učitelka MŠ SPGŠ Na rodičovské dovolené: Draštíková Ludmila SPGŠ 3.3 Nepedagogičtí zaměstnanci ŠAFRÁNKOVÁ Miloslava POLÁČEK Miloš KOZLOVÁ Marie KŇOURKOVÁ Lenka ZEMANOVÁ Helena HRNČÍŘOVÁ Anna ZDEŇKOVÁ Petra BĚLINOVÁ Dagmar ŠTEFANOVÁ Dana účetní školník, topič uklizečka uklizečka vedoucí ŠJ kuchařka kuchařka kuchařka školnice MŠ 3.4 Kvalifikovanost, aprobovanost Aprobovanost výuky 1. stupeň Na 1. stupni bylo 5 postupných ročníků ( 1., 2., 3., 4., 5.r.). Výuka hlavních předmětů zajištěna vyučujícími se stoprocentní odbornou a pedagogickou způsobilostí. Výuka Aj byla zajištěna vyučujícími pouze s pedagogickou způsobilostí, výuka tří výchovných předmětů byla zajištěna vychovatelkou ŠD.

14 V 1. ročníku jsme nově zřídili funkci asistenta pedagoga. Jednali jsme na základě doporučení pedagogicko-psychologické poradny. V 1. ročníku byli 3 žáci, kteří tuto speciální pomoc potřebovali. Finanční prostředky z KÚ KHK jsme obdrželi pouze na poloviční úvazek jednoho pracovníka. 2. stupeň Na 2. stupni byly 4 postupné ročníky (6., 7., 8. a 9.r.) Matematika : 100 odborná a pedagogická způsobilost Přírodopis : 100 odborná a pedagogická způsobilost Chemie : 100 odborná a pedagogická způsobilost Fyzika : 100 odborná a pedagogická způsobilost Český jazyk : 100 odborná a pedagogická způsobilost Dějepis : 100 odborná a pedagogická způsobilost Občanská výchova : 100 pedagogická způsobilost Přírodovědné praktikum : 100 odborná a pedagog. způsobilost Německý jazyk, Konverzace v NJ : vyučující bez odborné a pedagogické způsobilosti (studentka 5.r. PF, obor Čj/Nj ) Anglický jazyk : 100 odborná a pedagogická způsobilost Konverzace v Aj : 100 odborná a pedagogická způsobilost Zeměpis : 100 odborná a pedagogická způsobilost Informatika : vyučující pouze s pedagogickou způsobilostí Výchova ke zdraví : vyučující pouze s pedagogickou způsobilostí Ostatní předměty výchovného zaměření jsou vyučovány učiteli s pedagogickou způsobilostí. 3.5 Personální změny V průběhu školního roku nedošlo k žádným personálním změnám. 4. Přijímací řízení a zápis 4.1 Údaje o přijímacím řízení na střední školy a střední odborná učiliště : Výsledky přijímacího řízení Počet rozmístěných žáků : Celkem : 27 po ukončení 9. ročníku 1 po ukončení 7. ročníku 1 žákyně - osmileté gymnázium 29 žáků

15 Gymnázium SOŠ / 4-letá / SOU / 3-leté / Osmileté G 4 žáci 15 žáků 9 žáků 1 žákyně Jméno, příjmení Název školy Zvolený obor Eliška Bendová SŠ služeb, obchodu a Zahradnictví gastronomie HK Kateřina Bičišťová SŠ informatiky a služeb Hotelnictví DK Šárka Borošová SŠ informatiky a služeb Kadeřnice DK Růžena Fogašová OA Hořice Prodavačka smíš.zboží Jiří Hlavatý SŠ služeb, obchodu a Kuchař-číšník gastronomie HK Adriana Hovorková OA Hořice Obchodní akademie Jan Jirsák G a SOŠ Hořice Iva Kolářová SŠ gastronomie a služeb Kuchař-číšník Nová Paka Jan Lánský S uměleckoprůmysl.škola Truhlář hud.nástrojů a nábytku HK Anna Machková SŠ informatiky a služeb DK IT grafické a multimed.aplikace Josef Marek SOU Lázně Bělohrad Opravář zem.strojů Lukáš Marek SŠ informatiky a služeb Aplikovaná chemie DK Veronika Nálevková Floristická SŠ HK Grafický design Miroslav Nosek G Dvůr Králové Čtyřleté Barbora Oláhová OA Hořice Obchodník Naděžda Oláhová OA Hořice Obchodník Václav Říha VOŠ a SPŠ Jičín Elektrotechnika Petra Špůrová G a SOŠ Hořice Čtyřleté Sabina Špůrová G a SOŠ Hořice Čtyřleté Zdeněk Taras ISŠ Nová Paka Mechanik-elektrotechnik Martin Trejbal ISŠ Nová Paka Mechanik-elektrotechnik

16 David Vondrouš Petra Voňková Ondřej Zajíc Dominik Zdeněk Matěj Zeman SPŠ zeměměřičská Praha- Geodézie a katastr Hrdlořezy nemovitostí SŠ informatiky a služeb Hotelnictví DK SŠ informatiky a služeb IT-správa počítačových DK sítí SOU plynárenské Kominík Pardubice Hotelová škola Poděbrady Hotelnictví Jaroslav Zounar SŠTŘ Nový Bydžov opravář zemědělských strojů Matěj Chára SŠ zahradnická Litomyšl Zahradnické práce Lucie Kňourková G a SOŠ Hořice Osmileté 4.2 Zápis k povinné školní docházce Zápis do prvního ročníku pro školní rok 2010/2011 se konal ve středu Zapsáno bylo 26 žáků, z toho bylo uděleno 7 odkladů školní docházky. V příštím školním roce otevřeme jednu první třídu. Počet zapsaných žáků do 1.r. 26 žáků - z toho po odkladu v loňském školním roce 9 žáků Odklad školní docházky 7 žáků Opakuje 1.r. 0 Do 1. třídy nastoupilo 17 žáků Poznámka : Nenastoupil Jaroslav Rudavský odstěhoval se, nastoupil do ZŠ Bílá Třemešná, Jakub Molnár odstěhoval se, nastoupil do ZŠ Na Habru Hořice. 5. Výsledky vzdělávání žáků 5.1 Výsledky vzdělávání - statistika Ročník Počet žáků Prospěl s vyznamenáním I. pololetí (k ) Prospěl Neprospěl Snížený stupeň z chování - uspokojivé Snížený stupeň z chování - neuspokojivé celkem

17 II.pololetí ( k ) Ročník Počet žáků Prospěl s vyznamenáním Prospěl Neprospěl Snížený stupeň z chování - uspokojivé Snížený stupeň z chování - neuspokojivé celkem Opravnou zkoušku vykonávalo 6 žáků, 5 uspělo, 1 žák neuspěl. 5.2 Evaluace školy V projektu STONOŽKA společnosti SCIO proběhlo on-line testování žáků 5. ročníků základních škol, do kterého jsou zapojeny školy z celé ČR. Své znalosti prokazovali z českého jazyka, matematiky a obecných studijních předpokladů. Výsledky jsou pro naši školu přínosem. V českém jazyce se naše škola řadí mezi průměrné, máme lepší výsledky než polovina zúčastněných škol. V matematice se řadíme mezi lepší průměrné školy, naše výsledky jsou lepší než 60 zúčastněných škol. Studijní potenciál žáků je v matematice i českém jazyce využíván optimálně. Testování žáků 5. ročníku proběhlo v období Průměrný percentil v testu ČJ je 49, v M je 55 a v OSP 48. Vynikajících výsledků dosáhlo několik našich žáků. Tomáš Dufek s percentily 98-OSP, 99-Čj a 100-M a Antonín Říha 97-OSP, 94-Čj a 96-M. V rámci vlastní evaluace testovala škola v letošním školním roce i žáky 9. ročníku celostátními testy STONOŽKA SCIO. Žáci si prověřovali znalosti z matematiky, českého jazyka a z obecných studijních předpokladů. Testování žáků 9. ročníku proběhlo listopadu Průměrný percentil v testu Čj je 47,, v M je 32 a v OSP 48. Nejlepších výsledků dosáhl Ondřej Zajíc s percentily 94-OSP, 86- Čj a 94-M a Václav Říha 94-OSP,92-M. Souhrnné výsledky jsou k nahlédnutí v ředitelně školy. Percentil : Je číslo, které vyjadřuje pořadí účastníka testu přepočtené na stupnici 0-100(čím vyšší, tím lepší: (0=nejhorší, 50=přesný střed, 100=nejlepší)

18 5.3 Školní vzdělávací program Výstupy ve 3. ročníku Dle ŠVP jsou ve 3. ročníku prověřovány znalosti žáků za uplynulé tři roky výuky, výsledky jsou vyjádřeny procenty v tabulce dle jednotlivých předmětů. Výstup 3. třída 2007/2010 Jméno Čj Aj M Prv Hv Vv Pč Tv Celkem Pořadí Bauerová M ,63 6. Čeřovský J ,88 4. Hadincová A ,25 7. Hlavatý P , Hradilová A , Khalupnik A , Kozák T , Lánská T , Malá E , Mečířová A ,75 5. Meisner M , Mikulka J , Nedělová R ,63 9. Nosek F , Nováková K , Oláhová J , Orel D , Pajasová K , Rolfová P ,25 3. Rudavský J , Sklenková M , Stránský J , Špůr A ,13 8. Štěrba D , Torák J , Zounarová B , Žihlová V , Výstupy v 7. ročníku Dle ŠVP jsou v 7. ročníku prověřovány znalosti žáků za uplynulé dva roky výuky, výsledky jsou vyjádřeny procenty v tabulce dle jednotlivých předmětů.

19 Jméno Čj Aj Nj D Výstup 7. třída 2008/2010 Z Hv Př/Ppř/ Pč Bičišťová V Cermanová K. Čeřovský P Filounek Z Fuchs Š Hladká L Horáčková M. Horáčková T. Jiřička J Jiřička M Marková I Mikulka J Musil V Pajasová T Vimrová B Vojtěch B Jurečková M. M F Ov/Rv Inf/ Tv Vv Celem pořadí , , , , , , , , , , , , , , , , ,42/ 16. Výstup 7. třída 2008/2010 Procentová úspěšnost v jednotlivých předmětech za ročník ČJ AJ NJ D Z Hv Př/PPř/Pč M F Ov/Rv Inf/Tv Vv

20 6. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Vzdělávání probíhá v souladu s "Plánem personálního rozvoje zaměstnanců školy". Účastníme se nejrůznějších vzdělávacích akcí pořádaných převážně Centrem vzdělávání Královéhradeckého kraje a Národním institutem dalšího vzdělávání Hradec Králové. DVPP 2010 Šafránková Hlaváčková Fikar Vzoreková Kulhavá Velichová Zemanová Velichová Vzoreková Všetečková Stejskalová Stejskalová Velichová Šafránková Laňarová Všetečková Pourová Šafránková Antonínová Laňarová Festová Stejskalová Stejskalová Velichová Hlaváčková Stejskalová Zemanová Všetečková Vzoreková Kulhavá Velichová Hlaváčková Hlaváčková Novela zákona o poj. na sociál. zabezpečení Ochrana člověka za mimoř. událostí / cyklus 5 předn./ Krize komunist. režimu Jazykové hry v hodinách ČJ Jazykové hry v hodinách ČJ Porada řed. škol Školení vedoucích ŠJ Datové schránky Tvorba pomůcek pro Čj Tvorba pomůcek pro Čj Program pro vých. poradce Vyučujeme slohu na 2. stupni ZŠ Žák neukázněný a neprospívající Nemocenské pojištění Dramatická výchova Dramatická výchova Vánoční dílna Aktuální problémy v účetnictví Od podzimu k adventu písničkou a hrou Od podzimu k adventu písničkou a hrou Aktivizační metody při výuce Aj / 2 školení Trénování paměti Výchovní poradci Štikov Cesta ke kvalitě Šikana Prevence a diagnostika šikany Konference ŠJ Jak na češtinu hravě Motivační náměty do výuky vlastivědy Jak na češtinu hravě EU školám šablony EU školám - šablony Péče o majetek

21 Hlaváčková Všetečková Laňarová Nápravníková Hlaváčková Antonínová Zdeňková Hrnčířová MŠ Korálka Jurenková Vašátková Chlubnová Chlubnová Jurenková Chlubnová Vašátková Chemie labor. pokusy Hrajeme si s písničkou Hrajeme si s písničkou ŠVP v zájmovém vzdělávání Hrátky s pamětí Motivační náměty do vlastivědy Školení HACAP Školení HACAP Úprava písemností podle platných norem Hyperaktivita, ADHD, ADD Evaluace ve škole podporující zdraví Netradiční dny v MŠ, cvičení na nářadí Klub ředitelek a učitelek MŠ Komunikace s dětmi, hodné děti Hry v MŠ

22 7. Aktivity a prezentace školy (nejdůležitější akce) Dopravní soutěž Každoročně pořádáme pro žáky školy v měsíci dubnu dopravní soutěž na 1. a 2.stupni. Cílem této akce je, aby děti pochopily základní dopravní předpisy, aby si uvědomily i jistá nebezpečí, která mohou v dopravě nastat. Kromě dopravních předpisů a jízdy zručnosti musí řešit úkoly spojené s první pomocí. Žáci třídy na základě výběru i letos jeli na okrskové kolo do Nové Paky. Za 1. kategorii soutěžili nováčkové z 5. třídy H. Šebelová, T. Dufek, R. Molnár a ze 6. třídy L. Haková, kteří neměli žádné zkušenosti a překvapivě přivezli pohár za 3.místo. Ve 2. kategorii reprezentovali školu zkušení a ostřílení soutěžící, kterým bohužel na metu nejvyšší chybělo? bodů. Přesto přivezli také pohár za krásné čestné 2. místo. Bojovali ve složení P. Špůrová, S. Špůrová -9.třída, J. Jiřička-7.třída a D. Vondrouš -9.třída. Zápis do 1. třídy 26. ledna 2010 proběhl zápis žáků do 1. třídy. V úvodu odpoledne zahrály žákyně 6. třídy malý muzikál Červená karkulka a budoucí prvňáčci se pak vydali plnit úkoly z této pohádky, za které dostali obrázky. Zapsali jsme 26 školáků, k 1. září jich nastoupí 19. Třídní učitelkou bude Mgr. Iva Kulhavá. Den Země 2010 Aneb Ve zdravém těle zdravý duch, se uskutečnil ve dvou termínech. Za velmi chladného počasí soutěžila 3-4 členná družstva žáků 1. stupně a mateřských škol Rohoznice a Lanžov. Za dohledu deváťáků plnila družstva jednotlivé úkoly poznávání ovoce a zeleniny, poskytování první pomoci, sestavení potravinové pyramidy, určování druhů čajů, znalosti receptů a nechyběl ani sportovní úkol. Ve třídách pro ně byly připraveny otázky související se zdravou výživou. Odměnou pro ně byla ochutnávka zeleniny. Další oslavy Dne Země pokračovaly v pátek Tentokrát byly připraveny pro žáky 2.stupně a MŠ Miletín. Počasí nám přálo mnohem víc a tentokrát si všichni pochutnali na ovoci, které bylo zakoupeno z příspěvku MO ČČK Miletín.

23 Mozaika V letošním školním roce proběhla v miletínském kinosále soutěž Mozaika, která má již svoji tradici. Tento rok došlo ke změně soutěží. Například žáci 2. stupně poprvé hráli piškvorky, museli zvládnout trojskok, skákání přes švihadlo v omezeném limitu 2 minut. V jednotlivých mezikolech se aktivně zapojili i diváci, kteří také skákali přes švihadlo (1minutu), soutěžili v židličkované a nebo stavěli komíny z kostek. Na vše dohlížela porota, která letos byla maximálně vytížena. Velkým překvapením bylo vítězství žáků 8. třídy. Družstvo tvořili tito žáci T. Došková, K. Jánešová, D. Dufek, J. Jaroš a P. Nosek. Na 2. místě se umístila 7. třída, 3. místo obsadila 6. třída a poslední místo patřilo 9. třídě, která v předchozích letech vždy stála na prvních pozicích. Třídíme s NIKITOU Třetí rok se naše škola účastní a také se velmi dobře umisťuje v celokrajské soutěži škol Třídíme s Nikitou. Letošním úkolem bylo vytvořit vlastní výtvarný či grafický návrh na potisk kontejnerů na tříděný odpad, návrh na potisk EKO trička a dále seznam výrobků z recyklovaného materiálu. Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhlo 22. června 2010 v ZOO Dvůr Králové a naše škola se opět stala vítězem celé soutěže. Vyhráli jsme návrh na potisk kontejneru na plasty, trička s námi navrženým potiskem a dvoudenní pobyt v ZOO Dvůr Králové Soutěžní družstvo pracovalo ve složení : IX. třída : Petra Špůrová, Sabina Špůrová, Veronika Nálevková, Petra Voňková, Miroslav Nosek, David Vondrouš VIII. třída : Tereza Došková, Václav Bičiště, Martin Orel Škola nanečisto Ve dnech a jsme se s předškoláky opět setkali ve škole. Po obě setkání děti provázely pohádkové bytosti, s nimiž plnily různé úkoly. Čekalo je počítání perníků a pohádkových bytostí. Nechybělo ani hledání a poznávání písmen. Při psaní děti utíkaly před ježibabou. Ve třídě se objevila ježibaba skutečná, která děti naučila čarodějný tanec. Předškoláci byli šikovní a plnění úkolů zvládli na jedničku.

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 ZPRACOVALA : Mgr. Jana Velichová - ředitelka ZŠ a MŠ Miletín Obsah: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1.1 Název, adresa, právní forma, IČO, zřizovatel školy

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min.

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min. Organizace školního roku 2014 / 2015 Učební plán na školní rok ŠVP Cesty min. hodin disponibilní hod. Český jazyk 9 10 8 7 7 35 6 Angličtina -- -- 3 3 3 9 0 Matematika 4 5 5 5 5 20 4 Prvouka 2 2 3 -- --

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Výroční zpráva. Základní škola K.J.Erbena a Mateřská škola Korálka Miletín

Výroční zpráva. Základní škola K.J.Erbena a Mateřská škola Korálka Miletín Výroční zpráva 2010 2011 Základní škola K.J.Erbena a Mateřská škola Korálka Miletín Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 ZPRACOVALA : Mgr. Jana Velichová - ředitelka ZŠ a MŠ Miletín

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Zvířátka kolem nás Do roku 2014 2. Personální zajištění

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Škola: Základní škola Mateřská škola Krásný Dvůr Organizace školního roku 2015/2016 Č.j.: Účinnost od: 01.09.2015 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Organizace školního roku 2015/2016 Školní rok začal

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP.

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP. 4. UČEBNÍ PLÁNY 4.1 Učební plán 1. stupeň běžná třída Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Minimální časová dotace dle RUP Vyučovací předmět Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Celkem předměty Z toho DČD Český jazyk

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015 BONI PUERI základní umělecká škola, Hradec Králové Českosloveské armády 332/39, 500 03 Hradec Králové tel.: +420 608 200 472 e-mail: bonipueri@bonipueri.cz Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny:

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny: 1. Vzdělávací program školy Ve všech ročnících bude probíhat výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Votice s motivačním názvem Škola pro 21. století, 1.9. 2010 č.j.566/2010.

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2015/2016 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Organizace školního roku

Organizace školního roku Základní škola a Mateřská škola Brumovice, okr. Břeclav, příspěvková organizace PSČ 691 11 ZŠ tel: 519 423 237 e-mail: zs.brumovice@tiscali.cz www.zsbrumovice.cz ŠJ tel.: 519 423 283 MŠ tel.: 511 110 617

Více

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3 Plán práce školy a Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu ve školním roce 2014/2015 V Chrudimi dne 28.srpna 2014 Mgr.JindřichVyhnánek

Více

Výroční zpráva 2013-2014

Výroční zpráva 2013-2014 Výroční zpráva 2013-2014 Základní škola K.J.Erbena a Mateřská škola Korálka Miletín Vypracovala: Mgr. Jana Velichová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZPRACOVALA : Mgr. Jana Velichová

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

ZŠ SENOŽATY. školní rok

ZŠ SENOŽATY. školní rok VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZŠ SENOŽATY školní rok 2005 2006 Mgr. Zdeněk Vaněk Zprávu zpracoval: ředitel ZŠ Senožaty Mgr. Zdeněk Vaněk Zpráva byla uzavřena: 31. 08. 2006 Zpráva byla předána: Městskému úřadu-odbor

Více

Výroční zpráva 2014-2015

Výroční zpráva 2014-2015 Výroční zpráva 2014-2015 Základní škola K.J.Erbena a Mateřská škola Korálka Miletín Vypracovala: Mgr. Jana Velichová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 Obsah: ZPRACOVALA : Mgr. Jana Velichová

Více

Plán práce. na školní rok 2015/2016. Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace

Plán práce. na školní rok 2015/2016. Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2015/2016 Obsah 1. Organizace školního roku 2015-2016 2. Personální

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 Základní škola a Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace Kamenná 404/4, Jablonec nad Nisou 466 01 tel. 483 319 948, e-mail zskamennajbc@seznam.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Výroční zpráva 2006-2007

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2006-2007 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola, Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum vydání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 Základní škola a Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace Kamenná 404/4, Jablonec nad Nisou 466 01 tel. 483 319 948, e-mail zskamennajbc@seznam.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV Název programu: TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení V Litvínově dne 1.9.2015..... Mgr. Pavla Tomášová, ředitelka školy OBSAH ŠVP 1. Identifikační

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2001-2002

PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2001-2002 PEDAGOGICKO PSYCHOLOGICKÁ PORADNA SEMILY Nádražní 213, P. BOX 72, PSČ 513 01 tel.: 481 625 390, ppp.semily@worldonline.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2001-2002 Zprávu předkládá: Mgr.Věra

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy Výroční zpráva za školní rok 2005 /2006 Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 00, okres Svitavy Příspěvková organizace IČO: 750 6 338 IZO: 650 052 366 OBSAH. Základní údaje o škole 2. Přehled učebních

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity,okr. Příbram

Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity,okr. Příbram ZŠ a MŠ Dolní Hbity,okres Příbram je od 1.1. 2003 je příspěvkovou organizací. Zřizovatel školy: Obec Dolní Hbity Organizace je vedena u Českého statistického úřadu Praha pod identifikačním číslem: 71 00

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 č.j. 1513/2012/ZŠ a MŠ P R O V O Z N Í Ř Á D ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 I. Údaje o zařízení organizační součást ZŠ ADRESA: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 TELEFON: 312 681

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

Základní škola Dukelských bojovníků, Dubenec, okres Trutnov. Výroční zpráva o činnosti školy šk. r. 2004/2005

Základní škola Dukelských bojovníků, Dubenec, okres Trutnov. Výroční zpráva o činnosti školy šk. r. 2004/2005 Základní škola Dukelských bojovníků, Dubenec, okres Trutnov Výroční zpráva o činnosti školy šk. r. 2004/2005 1. Charakteristika školy: Základní škola v Dubenci je úplná základní škola vyučující ve šk.

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2011/12 Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Pardubice, 1.9.2008 Schváleno školskou radou Mgr. Stanislav Šturma ředitel školy Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací program

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy 2009/2010

Výroční zpráva. o činnosti školy 2009/2010 Základní umělecká škola Dolní Újezd Dolní Újezd 480 Příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy 2009/2010 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika školy 3. Přehled oborů vzdělávání

Více

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklin@volny.cz * web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.31 únor 2008 Vážení rodiče, dnešní zpravodaj

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR Školní rok 2013/2014 Kronika Novým ředitelem Základní školy Bor se stal Mgr. Daniel Koblen. Školní rok byl zahájen 2.9.2013 s 340 žáky na dvou stupních, v 15 třídách. Ve všech ročnících

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010 Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2009/2010 ( zpracováno dle vyhlášky č. 225/2009 Sb. ) Září 2010 Obsah: 1. Základní

Více

Výroční zpráva. Základní škola K.J.Erbena a Mateřská škola Korálka Miletín

Výroční zpráva. Základní škola K.J.Erbena a Mateřská škola Korálka Miletín Výroční zpráva 2012 2013 Základní škola K.J.Erbena a Mateřská škola Korálka Miletín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012-2013 ZPRACOVALA : Mgr. Jana Velichová - ředitelka ZŠ a MŠ Miletín Obsah:

Více

3. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH. Příloha č. 2 Údaje o aprobovanosti Příloha č. 3 Přehled o pracovnících

3. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH. Příloha č. 2 Údaje o aprobovanosti Příloha č. 3 Přehled o pracovnících Základní škola a Mateřská škola, Vysoké Veselí, okres Jičín K. H. Borovského 99, 507 03 Vysoké Veselí, IČO 75017075 Výroční zpráva školy 2009/2010 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Zřizovatel: obec Vysoké Veselí

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Prostřední Bečva, okres Vsetín 756 56, Prostřední Bečva 207 Telefon: +420 571 643 206 E-mail: zakladniskola@prostrednibecva.cz www.zsmsbecva.webnode.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více