ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012"

Transkript

1 Centrum pečovatelské služby Frýdek Místek, příspěvková organiace Zámecká 1266, Frýdek Místek ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 pečovatelská služba centrum denních služeb odborné sociální poradenství půjčování kompenačních pomůcek Předkládá: Bc. Eliška Adamová, ředitelka Frýdek-Místek, břeen 2013

2 Obsah: Slovo úvodem 1 Vyhodnocení plnění úkolů, pro které byla příspěvková organiace říena 2 Vyhodnocení ukaatelů stanovených příspěvkovým organiacím 3 Vyhodnocení hospodaření příspěvkové organiace 3.1 Výsledek hospodaření, náklady a výnosy 3.2 Čerpání účelových dotací 3.3 Mdové náklady, aměstnanci 3.4 Peněžní fondy 3.5 Péče o spravovaný majetek, investiční činnost, údržba a opravy 3.6 Pohledávky, ávaky, inventariace majetku 3.7 Vyhodnocení doplňkové činnosti 4 Plnění opatření minulé právy a návrh opatření ke kvalitnění činnosti organiace 5 Stručné hodnocení výsledků kontrol 6 Poskytování informací podle ákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 7 Finanční výkay příspěvkové organiace, tabulková část Závěr

3 Slovo na úvod Rok 2012 byl pro nás jako poskytovatele sociálních služeb mnoha pohledů náročný. Byl doprováen nejistotou financování na daný rok a očekáváním měny stávajícího systému financování sociálních služeb, vyšujícími se požadavky na poskytované sociální služby a současného vyžadování stále vyšší kvality při snižování vnější podpory. Každý rok s napětím očekáváme, jaké částky budou stanoveny pro účely státních dotací, kolik peně k abepečení poskytovaných služeb konkrétně obdržíme a jak se uvedené skutečnosti promítnou do každodenního praktického života našich uživatelů. S obtížemi překonáváme problém, který vyplývá faktu, že avedení příspěvku na péči (r. 2007) ani s odstupem následujících let jevně nesplnilo do něj vkládané předpoklady: tedy, že se ásadně výší autonomie uživatelů sociálních služeb, podpoří se v sociálních službách tržní chování a sociální služby se prakticky obejdou be státních dotací. Nenaplnily se odhadované vorce chování především důvodu, že velká část uživatelů příspěvek na péči nepoužívá k nákupu sociálních služeb od registrovaných poskytovatelů. I v naší organiaci si uvědomujeme, že probíhající transformační procesy a realiace potřebných měn nemohou být úspěšné nejen be provedení měn v legislativě, ale především v myšlení lidí. Stále diskutovanějším a citlivějším tématem se stává i obrovský nepoměr mei nároky kladenými na pracovníky působících v sociálních službách a výši odměny a jejich práci, která namená nejhorší odměňování e všech skupin aměstnanců, přičemž se právě od nich očekávají načné vědomostní a osobnostní předpoklady, povinnost celoživotního vdělávání, obětavost, vstřícnost, empatie, precinost atd. I když nás jevně i v dalším roce čeká mnoho měn a málo peně, snažíme se v naší organiaci achovat poitivní vidění budoucnosti a dalšího rovoje nejen námi poskytovaných služeb, ale všech sociálních služeb obecně. V dalším období chceme a jsme připraveni rychle a účinně reagovat na aktuální požadavky a potřeby našich uživatelů a co nejkvalitněji realiovat všechny tři registrované terénní a ambulantní sociální služby: pečovatelskou službu, odborné sociální poradenství (včetně půjčování kompenačních pomůcek) a centrum denních služeb Domovinku. Ráda bych alespoň na tomto místě poděkovala a vyjádřila upřímné unání všem aměstnancům Centra pečovatelské služby Frýdek-Místek, příspěvkové organiace, a jejich příkladný přístup ke každodennímu plnění svých povinností, a obětavou práci a naplňování svého poslání i v mimořádných situacích a náročných podmínkách a a to, že se díky dobré práci všech daří úspěšně naplňovat poslání organiace při současném udržení velmi vysoké úrovně poskytovaných služeb. Následovně předkládám právu o činnosti Centra pečovatelské služby Frýdek-Místek, příspěvkové organiace, a rok Bc. Eliška Adamová, ředitelka

4 1 Vyhodnocení plnění úkolů, pro které byla příspěvková organiace říena PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Provoní doba: Pečovatelská služba je ajišťována denně včetně sobot, nedělí i svátků. V roce 2012 byla rošířena provoní doba pečovatelské služby od 7 do 21 hod. Personální ajištění: 1 vedoucí pečovatelské služby 1 sociální pracovnice 2 koordinátorky 32 pracovníků v sociálních službách 8 pracovníků v sociálních službách řidiči Popis služby: Posláním pečovatelské služby je umožnit uživatelům, kteří se ocitli v nepřínivé životní situaci, žít co nejdéle běžným a důstojným životem ve vlastním sociálním prostředí, podporovat jejich soběstačnost a respektovat jejich svobodnou vůli. Cílovou skupinu pečovatelské služby tvoří osoby, které se v důsledku svého dravotního stavu a vyššího věku ocitli v nepřínivé sociální situaci. Uživateli pečovatelské služby jsou proto ejména senioři a dravotně postižení. Pečovatelskou službu je možno sjednat na ákladě ústní nebo písemné žádosti žadatele, rodinného příslušníka, obvodního lékaře nebo odboru sociálních služeb Magistrátu města Frýdku-Místku. Pečovatelská služba je poskytována jako ambulantní a terénní služba v domácnostech uživatelů na úemí statutárního města Frýdku-Místku i jeho okrajových částí Lískovce, Chlebovic, Zelinkovic a Skalice. Dále poskytuje pečovatelská služba ambulantní služby ve střediscích osobní hygieny, které se nacháejí v domech vláštního určení na ulicích Zámecká a Sadová. Střediska osobní hygieny využívají uživatelé, kteří nemají vhodné podmínky pro osobní hygienu ve svých domácnostech, nebo potřebují k osobní hygieně speciální pomůcky, kterými jsou střediska vybavena. Hodnocení služby: V roce 2012 byla avedena pečovatelská služba u 137 uživatelů, celkově byla poskytnuta péče 536 uživatelům. Z tohoto počtu bylo 385 žen a 151 mužů. Služba byla poskytnuta všem, kteří spadali do cílové skupiny a žádali o avedení služby. V okrajových částech města, kde je špatná dostupnost be možnosti užívání MHD, se služba ajišťuje prostřednictvím 2 motorových voidel, je tak docíleno efektivnějšího využívání času pracovníků v sociálních službách, kteří o naše uživatele pečují. Z finančních prostředků organiace bylo v říjnu 2012 akoupeno pro tyto účely nové auto Škoda Roomster. Dovo obědů je stále jednou nejvíce žádaných služeb, obědy byly v roce 2012 poskytnuty 418 uživatelům a roveeno bylo celkově obědů. Obědy se rováží od loňského roku 4

5 voidly, důvodu většího ájmu seniorů o dovo obědů jsme ačali od října rovážet obědy v městské části Frýdek dalším autem. Rovo obědů je v současné době ajišťován v době od 10 do 13 hodin. Zprostředkovatelskou kuchyní pečovatelské služby je kuchyně restaurace Carbon, s jejichž obědy je převážná většina našich uživatelů velmi spokojena. Možná také proto je dovo obědů stále jednou nejvíce ajišťovaných služeb. Pro kvalitnění poskytované služby byly také akoupeny finančních prostředků organiace nové obaly na všechny termojídlonosiče, celkem 586 kusů obalů. Ambulantní služba poskytovaná ve střediscích osobní hygieny byla a loňský rok využita celkem 18 uživateli. Práce s našimi uživateli je v naší profesi ásadní, pečovatelská služba proto poskytuje služby podle individuálních potřeb každého jednotlivého uživatele po dobu, než dojde k naplnění stanoveného cíle a obnově soběstačnosti. Individuální plánování služeb ahrnuje celý proces od jednání se ájemcem o službu, sepsání smlouvy o poskytování pečovatelské služby až po tvorbu individuálního plánu pro každého uživatele. Každému uživateli je přidělen klíčový pracovník, který je jakýmsi koordinátorem péče a podpory u uživatele a je člověkem, na kterého se může uživatel obrátit, avolat mu, je člověkem, který umí pro uživatele prostředkovat pomoc, je jeho důvěrníkem. Souhrn provedených úkonů od do SOCIÁLNÍ ÚKONY Počet úkonů Počet uživatelů Pomoc a podpora při podávání jídla a pití Pomoc při oblékání a svlékání Pomoc při prostorové orientaci Pomoc při přesunu na lůžko, voík Spolupráce při běžných úkonech péče o vlastní osobu Koupel v domácnosti Koupel v SOH Pomoc při použití WC Pomoc při úkonech osobní hygieny Pomoc při ákladní péči o vlasy a nehty Spolupráce při úkonech osobní hygieny Donáška oběda Pomoc při přípravě jídla a pití Příprava a podání jídla, pití Běžné nákupy Běžný úklid Mimořádné úkony Mytí chodby Pochůky Údržba domácích spotřebičů Údržba domácnosti Velký nákup týdenní nákup 21 5 Doprovod k lékaři, na úřady FAKULTATIVNÍ ÚKONY Dohled nad dospělým člověkem Doprovod při procháce Maání těla Svo a odvo do SOH

6 Svo prádla Celkem Zajištění stravy od do ZAJIŠTĚNÍ STRAVY Počet obědů Počet uživatelů Dovo oběda Praní a žehlení ložního prádla a drobné opravy 390 kg 39 Praní a žehlení osobního prádla a drobné 957 kg 56 opravy Použití vysavače poskytovatele Pečovatelská služba již plně pracuje s novým programem Informační systém ORION, který výnamným působem přispívá ke výšení kvality služby a ároveň usnadňuje bepečnou práci s daty v síti. Informační systém Orion obsahuje všechny potřebné nástroje pro komplexní správu agendy pečovatelské služby. Díky jeho praktickým funkcím, je možné snadno plánovat, realiovat i účtovat úkony pečovatelské služby, stejně jako pracovávat náročnou agendu rovoů obědů. Díky programu byl také kvalitněn systém vykaování práce pracovníků v sociálních službách. Po celý rok 2012 se podařilo udržet vysokou úroveň poskytované sociální služby. Kvalita služby je e strany uživatelů velmi vysoce hodnocena, jak vyplývá nejenom výsledků provedených analý a anket, ale také písemných poděkování, která asílají uživatelé do Centra pečovatelské služby či rohovorů našich pracovníků s uživateli. Služba také v roce 2012 účinně spolupracovala s dalšími poskytovateli ambulantních a terénních sociálních služeb v regionu, s pobytovými sociálními službami, poradnami, půjčovnami kompenačních pomůcek, dravotnickými aříeními, školskými aříeními či vdělávacími agenturami apod. Pečovatelská služba vždy poskytuje uživatelům informace a kontakty na jiné služby, v případech, kdy klient žádá o službu, kterou pečovatelská služba neposkytuje. V ájmu uspokojení potřeb uživatelů se tak tradičně spolupracuje také s kadeřnicemi, pedikérkami atd. V průběhu celého roku jsme spolupracovali s domácími agenturami dravotních sester, praktickými a odbornými lékaři, sociálními pracovnicemi ostatních organiací a se sociálními pracovnicemi magistrátu Frýdku Místku při řešení obtížných a složitých životních situací seniorů. Širokou veřejnost jsme opakovaně informovali o možnostech využití pečovatelské služby formou článků veřejněných v měsíčníku Zpravodaj. Vdělávání aměstnanců: Všichni pracovníci pečovatelské služby se během roku 2012 povinně vdělávali. Organiace vždy plní svou povinnost abepečit aměstnancům další vdělávání v rosahu 24 hodin a kalendářní rok, kterým si obnovují, upevňují a doplňují kvalifikaci. Individuální plán vdělávání byl sestaven na ákladě ájmu a potřeb jednotlivých aměstnanců. Přehled vdělávacích akcí: Úvod do sociálního abepečení České republiky Úvod do metod sociální práce pro pracovníky v sociálních službách Odborná stáž v Integrovaném centru Frýdek Místek p.o. ŽIRAFA účastnili

7 sevšichni pracovníci v sociálních službách Odborná stáž v Domě pokojného stáří u Panny Marie Frýdecké - absolvovaly koordinátorky pečovatelské služby Další vdělávání Školení řidičů dne Supervie v průběhu celého roku 2012 Dále si pracovníci pečovatelské služby rošiřují své nalosti formou samostudia odborné literatury o sociální práci, sledováním aktuálního dění ve sféře vydávání nových ákonů a vyhlášek souvisejících se sociálními službami, četbou novin, internetových drojů, diskuí apod. Pracoviště pečovatelské služby má udělenou akreditaci pro absolvování odborných praxí a stáží certifikát pro praktickou výuku ČAPS. V minulém roce jsme také, jako již tradičně, umožnili vykonávání odborných praxí a stáží studentům Střední dravotní školy ve Frýdku-Místku a účastníkům kurů pro rekvalifikaci pracovníka v sociálních službách. Vhledem k dobré spolupráci se Zdravotnickou školou byli naši pracovníci jako čestní hosté při oslavách výročí aložení Zdravotnické školy. Další činnosti: Aktivní účast našich pracovníků byla na Dni sociálních služeb dne Účastnili jsme se příprav a vypomáhali jsme při kulturních akcích v Klubech seniorů, tj. Den seniorů, Den matek, oslavy Vánoc, smažení vaječiny, přednášky apod. Pomáhali jsme při organiaci akce Pochod pro draví dne Pracovní kolektivy se během celého roku setkávají i po pracovní době na růných aktivitách např. výšlapy do hor, setkání v plaveckém baénu, poseení v rámci oslav a jubileí, opékání špekáčků, smažení vaječiny, sportovního odpoledne.

8 Pracovnice v sociálních službách při porcování jídla do termojídlonosičů Pracovnice v sociálních službách s uživatelkou Pracovnice v sociálních službách při administrativní činnosti

9 ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ Provoní doba: Odborné sociální poradenství je poskytováno od pondělí do pátku od 7 do 15:30 hodin. Půjčování kompenačních pomůcek je poskytováno od pondělí do pátku od 11:30 do 15:30 hodin. Právní poradenství je poskytováno každou první středu v měsíci od 9 do 13 hodin. Personální ajištění: 1 vedoucí sociálně právní poradny a sociální pracovnice 2 sociální pracovnice od došlo ke krácení úvaku na 1,5 sociální pracovnice 1 právník (1x měsíčně) Popis služby: Naše sociálně-právní poradna je již několik let neopomenutelnou a nenahraditelnou součástí příspěvkové organiace Centrum pečovatelské služby Frýdek-Místek. Za sociálními pracovnicemi docháí každoročně do bebariérových kanceláří stále více občanů, kteří potřebují informace ohledně ajištění sociálních služeb nebo sociálních dávek, nebo potřebují apůjčit a poradit s výběrem vhodné kompenační pomůcky pro sebe, své rodinné příslušníky či jiné blíké osoby. Čím dál víc lidí si docháí pro informace ohledně bebariérového bydlení pro seniory, péče o své blíké, ajištění příspěvku na vláštní pomůcku nebo potřebují pomoc s řešením své finanční situace a rodinných problémů. Organiace tak poskytuje pro občany Frýdku-Místku a okolí ucelené sociální služby. Občané mají možnost pod jednou střechou (na jednom místě) ískat odborné informace, apůjčit kompenační pomůcky, ajistit péči nebo dovo obědů a tím vyřešit svou životní situaci, se kterou si nevěděli rady. Sociální pracovnice a právník sociálně-právní porady se snaží vždy o kvalifikované a včas poskytnuté odborné poradenství a pomoc pro své uživatele. Toto poradenství je ároveň účinnou prevencí před sociálním vyloučením člověka, který se například plného draví potýká s nemocí a ocitl se ávislým na pomoci druhé osoby, nebo se ocitl v dluhové pasti a hroí mu tráta bydlení. Základním smyslem práce sociálních pracovnic je aktiviace, plnomocňování, podpora samostatnosti a integrace seniorů i osob se dravotním postižením ve většinové společnosti. Sociální pracovnice při poskytování odborného poradenství přistupují vždy k uživatelům jako k jedinečným lidským bytostem a pomáhají jim vládnout jejich nastalou životní situace. Odborné sociální poradenství a pomoc poskytují v oblastech systému sociálních dávek a služeb, sociálního a dravotního pojištění, bydlení, dravotních pomůcek, právního poradenství. Poradenství je poskytováno osobně v místě sídla organiace, v domácnosti uživatele, telefonicky, písemně, elektronicky. Poradenství poskytované v domácnostech je e strany uživatelů velmi kladně přijímáno, neboť se cítí ve svých domácnostech bepečně a příjemně. Hodnocení služby: Oproti roku 2011 byl anamenán nárůst uživatelů, který souvisí řejmě se měnou systému v oblasti vyřiování sociálních dávek, která nastala od ledna roku Zčásti souvisí nárůst uživatelů také se stárnutím populace a jejich horší orientací v neustále probíhajících měnách ve společnosti, ať už v oblasti sociální nebo dravotní.

10 Pracovnice sociálně-právní poradny pomohly v uplynulém roce 759 uživatelům, kteří se na ně obrátili ať již telefonicky nebo osobně s žádostí o pomoc při řešení jejich obtížných životních situací, se kterými si neuměli sami poradit. Z tohoto počtu bylo 374 žen a 268 mužů. Kromě poskytování poradenství ajišťují sociální pracovnice také provo půjčovny kompenačních pomůcek (PKP), kde poskytují i poradenství o vhodnosti jednotlivých pomůcek, aškolení v jejich obslue, starají se o jejich funkčnost, o ajištění oprav, nákupy náhradních dílů, vyřaování nefunkčních a opotřebovaných pomůcek a také o nakupování nových kompenačních pomůcek. Celkový počet pomůcek byl v roce 2012 cca 370 ks. Počet pomůcek v roce kolísá s důvodu vyřaování opotřebovaných pomůcek a nákupů nových. Koncem roku 2012 bylo akoupeno 8 nových pomůcek 4 elektrické postele a 4 antidekubitní matrace. V roce 2012 se obrátilo na sociální pracovnice půjčovny kompenačních pomůcek 209 nových uživatelů s žádostí o apůjčení potřebných kompenačních pomůcek pro jejich blíké, aby jim ajistili potřebnou a kvalitní péči a lepšili tak kvalitu jejich života. Celkem bylo v roce 2012 v půjčovně kompenačních pomůcek 397 spokojených uživatelů. Oproti roku 2011 je nárůst o 20%. Zapůjčování kompenačních pomůcek se setkává s přínivým ohlasem u veřejnosti. Půjčovnu pomůcek navštěvují nejen občané Frýdku-Místku, ale i ájemci okolních měst a obcí. V SPP bylo tedy celkem uspokojeno v roce uživatelů (759 poradenství, 397 PKP). Počet uživatelů u jednotlivých druhů KP v období od do Druh kompenační pomůcky Počet uživatelů Počet uživatelů v roce 2011 v roce 2012 postele matrace lůžkové stolky invalidní voíky chodítka toaletní křesla sedačky na vany nástavce WC 9 14 ostatní kompenační pomůcky Celkem Přehled uživatelů v PKP v období od do Přehled uživatelů v PKP Rok 2011 Rok 2012 Stávající uživatelé Noví uživatelé Ukončené smlouvy Vdělávání aměstnanců: Sociální pracovníci sociálně-právní poradny se i v roce 2012 účastnili vdělávacích kurů, které odpovídaly svým obsahem oblastem, ve kterých si chtěli rošířit své nalosti a kvalifikaci. Byla tak splněna i podmínka ákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách o dalším vdělávání sociálních pracovníků. Individuální plán vdělávání byl sestaven na ákladě ájmu a potřeb jednotlivých sociálních pracovníků.

11 Přehled vdělávacích akcí: Veřejné akáky Standardy kvality sociálních služeb Příprava na inspekci sociálních služeb Úvod do sociálního abepečení Dávky pro osoby se dravotním postižením Ochrana práv uživatelů sociálních služeb Exekuční říení pro sociální pracovníky Další vdělávání: Školení řidičů Supervie Samostudium Sociální pracovníci absolvovali odborné stáže v Poradenském a informačním centru DCHOO v Ostravě a pobytovém aříení HOSPIC Frýdek-Místek. Zúčastnili se Dne draví a sociálních služeb, Her seniorů a dne otevřených dveří v Kafiře. Samořejmostí v oblasti vdělávání je pravidelné sebevdělávání formou samostudia ákonů, odborné literatury aměřené na sociální práci, disku, internetových drojů, apod. Další činnosti: Sociální pracovníci se spolupodíleli na organiace Her seniorů Jako hlavní organiátoři realiovali sociální pracovníci dne tradiční Pochod pro seniory Při realiaci spolupracovali s Oblastním spolkem ČČK F-M. Jednalo se o sedmý ročník oblíbené aktivity pro seniory, kterou statutární město Frýdek-Místek finančně podporuje. Cílem této akce byly prevence horšování dravotního stavu seniorů, podpora aktivního působu života seniorů, prevence sociálního vyloučení, posílení společenských a sociálních kontaktů seniorů, odstranění meigeneračních bariér a výchova ke dravému působu života.

12 Pochod pro seniory 2012 Vybraný sortiment půjčovny kompenačních pomůcek

13 CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB DOMOVINKA Provoní doba: Centrum denních služeb Domovinka poskytuje sociální služby v pracovní dny v době od 7 do 15:30 hodin. Personální ajištění: 1 sociální pracovnice-vedoucí centra 1 sociální pracovnice (od ) 2 pracovnice v sociálních službách 1 pracovník v sociálních službách-řidič Popis služby: Centrum denních služeb (CDS) je aříení s denním pobytem, kde jsou poskytovány ambulantní služby seniorům a dravotně postiženým osobám. Posláním centra je umožnit seniorům a osobám se dravotním postižením žít co nejdéle běžným a důstojným životem ve svém přiroeném domácím prostředí. Podporovat a prodlužovat aktivitu uživatelů, posilovat jejich samostatnost a soběstačnost, prostředkovat kontakt se společenským prostředím a napomáhat překlenout samotu. Rodinným příslušníkům nabíí pomoc ve formě celodenního dohledu nad jejich blíkými důvodu věkem se horšující paměti. Uživatelé centra tráví den ve společnosti svých vrstevníků. Práce s uživateli je individuálně nastavená dle přání a osobního cíle uživatele. Zvláště je kladen důra na pohybovou aktivitu a paměťová cvičení. Čas je věnován i ájmové činnosti, např. růné besídky a přednášky, ahradní grilování, procháky, společné oslavy naroenin a jmenin uživatelů, výlety do okolí aj. V aříení probíhají také terapie ve specialiované multismyslové místnosti SNOEZELEN. V aříení probíhá 2x týdně cvičení s rehabilitační pracovnicí. Zaměstnanci centra dohlížejí na užívání léků, při akutním horšení dravotního stavu uživatele je ajištěna dravotní pomoc. Centrum denních služeb není uavřeným oddělením, uživatelé se mohou volně pohybovat v prostorách aříení a využívat přilehlé ahrady. Vždy je ale nutno dbát o bepečnost uživatelů s přihlédnutím na jejich dravotní stav. Hodnocení služby: V roce 2012 využilo služeb centra 34 uživatelů - toho 22 uživatelů přecháelo roku 2011 a nově příchoích bylo 12. Smlouvu ukončilo 7 uživatelů, 1 emřel. Průměrný věk činil 75,5 let. Nejstaršímu uživateli bylo 95 let a nejmladšímu 54 let. Přehled docháky uživatelů a roky Docháka uživatelů v roce Měsíc leden únor břeen duben květen červen červenec srpen

14 áří říjen listopad prosinec V měsíci áří 2012 byla do prostor CDS nainstalována schodišťová sedačka, která výnamně lepšila přístupnost do prostor 1. patra aříení. Instalací této sedačky byla odstraněna bariéra, kterou představovalo schodiště. Schodišťová sedačka byla financována prostředků organiace. V měsíci áří 2012 byly do prostor CDS ařaeny achovalé skříně, stoly, židle, kterými byly vybaveny místnosti pro aktiviační činnosti. V měsíci říjnu 2012 došlo k personálním měnám. Byla rušena jedna poice pracovníka v sociálních službách a nahraená poicí sociálního pracovníka. Touto měnou došlo ke kvalitnění poskytované služby a rošíření nabídky aktiviačních činností. V měsíci listopadu 2012 bylo vyměněno osvětlení v některých místností aříení. V měsíci listopadu 2012 byly namontovány předěly mei jednotlivá polohovací lůžka, čímž bylo docíleno většího soukromí při odpočinku uživatelů. Výčet kulturních a ájmových činností pro uživatele: Pro každý týden je vypracováván plán aktiviačních činností, který je umísťován na nástěnku v šatně, kde si jej mohou uživatelé ihned po příchodu přečíst. Je dbáno, aby byly v průběhu týdne ájmové činnosti prostřídány, a aby si každý uživatel mohl vybrat činnost, která je pro něj ajímavá a příjemná. Při ájmových činnostech je kladen důra i na vdělávání, pohybové aktivity a kulturní vyžití. Oblast vdělávání každý měsíc promítání filmů amatérským filmařem a následná beseda na hlédnuté téma sledování televiních práv a vdělávacích pořadů, pořadů pro seniory předčítání knih, novin a časopisů přednáška Policie ČR na téma Bepečnost seniorů přednáška Městské policie na téma Akce řetíek přednáška na téma Zdravá výživa Oblast pohybových aktivit pobyt a cvičení na ahradě 2x týdně cvičení s rehabilitační pracovnicí (skupinové a individuální) vycháky do okolí chůe v areálu aříení cvičení jógy prstů Oblast ostatních ájmových a kulturních aktivit společné oslavy naroenin a jmenin uživatelů promítání fotodokumentace pobytu uživatelů v CDS promítání filmů na DVD dle přání uživatelů hraní společenských her výtvarná činnost, ruční práce (výroba dekorací, upomínkových předmětů, malování obráků, mandal)

15 cvičení paměti (rébusy, křížovky, sudoku ) terapie Snoeelen muikoterapie, pět (proběhlo i soutěžní dopoledne ve pěvu) preentace a prodej výrobků IDC Žirafa (2x) preentace a prodej textilu ponožky (2x) preentace a prodej nových knih preentace Medalight preentace a prodej výrobků načky Hartmann preentace a prodej drogistického boží canisterapie ahradní grilování, opékání párků, smažení vaječiny výlet s uživateli do mini oo v Hodoňovicích výlet s uživateli na místecké náměstí výlety do cukrárny účast na Hrách seniorů 2012 účast na Pochodu pro seniory 2012 čajový dýchánek (přednáška a ochutnávka čajů) společná vaření a pečení (saláty, pomaánky, bramboráky, míchané nápoje, cukroví) vystoupení dětí MŠ (Den matek, Mikuláš, vánoční besídka, a další) mikulášské překvapení pracovníků CDS pro uživatele vánoční besídka v CDS Vdělávání pracovníků: V rámci povinného vdělávání pracovníků dle ákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách si pracovníci vyšují svou kvalifikaci a své odborné nalosti absolvováním kurů, seminářů, konferencí, apod. Přehled vdělávacích akcí: Úvod do sociálního abepečení České republiky Úvod do metod sociální práce pro pracovníky v sociálních službách Výběr ergoterapeutických metod XVI. Gerontologické dny Ostrava Reminiscenční techniky jako jedna validačních metod Další vdělávání: Školení BOZP Školení řidičů Supervie Pracovníci absolvovali stáž Denním Centru Maják, F. Čejky 450 ve Frýdku-Místku, které je aříením Charity Frýdek-Místek. Další činnosti: Během celého roku probíhaly v aříení odborné praxe studentů SZŠ obor sociální péče pečovatelská činnost ve Frýdku-Místku, studentů Ostravské univerity v Ostravě, studentů Obchodní akademie a Vyšší odborné školy sociální v Ostravě. Rovněž probíhaly exkure ájemců (senioři, dravotně postižení, osoby blíké, odborná veřejnost). Byly rovněž umožněny pracovní stáže aměstnancům IDC Žirafa ve F-M, e Sociálních služeb města Karviná, e aříení Sleské Diakonie v Ostravě.

16 V rámci preentace poskytované služby: - po celý rok 2012 měli všichni ájemci možnost prohlédnout si aříení a ískat informace o CDS, a to každou poslední středu v měsíci od 9 do 16 hodin při dni otevřených dveří - bylo veřejněno několik článků ve Frýdeckomísteckém a Třineckém deníku, Zpravodaji RM, které informovaly o CDS a o akcích, které v aříení proběhly - byly aktualiovány internetové stránky - informační letáčky o CDS byly rodány do ordinací lékařů, do prostor lékáren, rehabilitačních center, kosmetických salónů, kadeřnických salónů a jiných - vukový ánam o CDS byl veřejněn v pořadu Seniorklub, který je vysílám v Českém rohlase Ostrava - informace o CDS byly preentovány také na Dni draví a sociálních služeb - byla natáčena také reportáž o CDS pro televii Polar, která byla veřejněna v pořadu Frýdeckomístecký expres Ukáka vaření Čajový dýchánek

17 Canisterapie Skupinové cvičení Vánoční besídka 2012

18 2 Vyhodnocení ukaatelů stanovených příspěvkové organiace včetně návrhu na rodělení lepšeného hospodářského výsledku Neinvestiční příspěvek v Kč Neinvestiční příspěvek v Kč příspěvek od řiovatele ,00 ropočtu města Frýdek-Místek na Pochod pro seniory ,00 dotace MPSV ,00 Neinvestiční dotace celkem ,00 Usměrňování prostředků na platy Podíl mimotarifních složek činil 13,21% Průměrný přepočtený počet aměstnanců Průměrný přepočtený počet aměstnanců 56,04 Odpisový plán a odvod budov v Kč Odpisový plán a odvod budov Kč budovy a stavby ,00 movité věci ,00 odpisy dlouhodobého hmotného majetku celkem ,00 odvod odpisů budov a staveb řiovateli ,00 Návrh na rodělení lepšeného hospodářského výsledku v Kč Výsledek hospodaření, toho: , 51 hlavní činnosti ,51 doplňkové činnosti Návrh na rodělení výsledku hospodaření: příděl do fondu odměn ,00 příděl do reervního fondu ,51

19 3 Vyhodnocení hospodaření příspěvkové organiace Organiace a rok 2012 vykauje lepšený hospodářský výsledek. V roce 2012 pokračovala v úsporných opatřeních na všech stupních říení při achování vysokých standardů kvality poskytovaných úkonů všemi svými sociálními službami. 3.1 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ, NÁKLADY A VÝNOSY Hospodaření v roce 2012 v tis. Kč Výsledek hospodaření Skuteč. k Zři. a vlastní činnost přísp. jiných dotací MPSV darů fondů PŘÍSPĚVKY VÝNOSY Celkem příspěvky a výnosy NÁKLADY Výsledek hospodaření Náklady Ropočet na rok 2012 Skutečnost tis.kč tis.kč Plnění 101,30 % NÁKLADY skutečnost k řiovatel vl.činnost přísp. jiných dotací MPSV darů v tis. Kč fondů NÁKLADY CELKEM Organiace se řídila schváleným ropočtem. Hospodařila s prostředky řiovatele, státní neinvestiční dotací Ministerstva práce a sociálních věcí, prostředky finančních fondů organiace.

20 spotřeba materiálu Spotřeba materiálu Pohonné hmoty, oleje, kapaliny skutečnost k řiovatel přísp. jiných dotací MPSV darů v tis. Kč fondů Režijní materiál Čistící prostředky Majetek do 2 999,-Kč Odborné časopisy, knihy, tisk Kancelářské potřeby Pitný režim Ochranné prostředky (rukavice, krémy, návleky) Materiál pro aktivity seniorů a pro pochod seniorů Celkem spotřeba materiálu spotřeba energie Spotřeba energií skutečnost k řiovatel přísp. jiných dotací MPSV darů v tis. Kč fondů Elektřina Teplo+teplá voda Vodné Plyn Celkem spotřeba energie ostatní služby 518 Ostatní služby skutečnost k řiovatel přísp. jiných dotací MPSV darů v tis. Kč fondů Software

21 Bankovní poplatky Revie VEMA, FENIX, ORION programy Stočné Ostatní služby neahrnuté jinam Mytí voidel Poplatky rohlas+tv Pronájem nebytových prostor Zámecká, garáž Poštovné Internet Softwarové práce T-mobile (pevná i mobilní síť) Služby pro pochod Zabepečení budov Poplatky a CCS a karty BOZP a právní služby Propagace organiace Výpisy e dravotní dokumentace Celkem odpisy DHM 551 Odpisy dlouhodobého majetku skutečnost k řiovatel přísp. jiných dotací MPSV darů v tis. Kč fondů Odpisy HIM a NHIM Odpisy budov Celkem náklady drobného dlouhodobého majetku 558 Náklady drobného dl. majetku skutečnost k řiovatel přísp. jiných dotací MPSV darů v tis. Kč fondů

22 Náklady drobného dl. majetku Celkem Výnosy Ropočet na rok 2012 Skutečnost tis.kč tis.kč Plnění 107,76 % VÝNOSY skutečnost k řiovatel vl.činnost přísp. jiných dotací MPSV darů v tis. Kč fondů VÝNOSY CELKEM prodeje služeb 602 Výnosy prodeje služeb Poskytnuté sociální služby uživatelům skutečnost k řiovatel přísp. jiných dotací MPSV darů v tis. Kč fondů Za dovo obědů Za pobyt uživatelů v Domovince Za svo uživatelů do Domovinky Celkem

23 Využití služeb poskytovaných pečovatelskou službou 14% 40% 46% obědy péče péče+obědy Z tohoto grafu je patrné, že uživateli nejvíce využívanou službou je dovo obědů. Úhrady a péči v letech v Kč (654) 2010(541) 2011(521) 2012(536) Čísla v ávorkách namenají počty uživatelů, kterým byla poskytnuta péče v daném roce.

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Centrum pečovatelské sluţby Frýdek Místek, příspěvková organiace Zámecká 1266, 738 01 Frýdek Místek ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 PEČOVATELSKÁ SLUŢBA ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ CENTRUM DENNÍCH

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 Centrum pečovatelské sluţby Frýdek Místek, příspěvková organiace Zámecká 1266, 738 01 Frýdek Místek ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 PEČOVATELSKÁ SLUŢBA ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ CENTRUM DENNÍCH

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

DPS Žlutice, p. o. Pod Strání 467, 364 52 Žlutice. Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012

DPS Žlutice, p. o. Pod Strání 467, 364 52 Žlutice. Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012 DPS Žlutice, p. o. Tel.: 353 393 269 Pod Strání 467, 364 52 Žlutice e-mail: dpszlutice@seznam.cz IČ 70891079 Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012 1 Obsah 1. Kontakty...3 2. Historie...3 3. Kapacita

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE B/ VYHODNOCENÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Březen 2013 1 NÁZEV ORGANIZACE: SÍDLO ORGANIZACE: Sociální služby Lanškroun pečovatelská služba Janáčkova 1003, 563 01 Lanškroun IČO: 750 818 49 ZŘIZOVATEL:

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2012 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Zpráva o hospodaření v roce 2011

Zpráva o hospodaření v roce 2011 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Zpráva o hospodaření v roce 2011 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek Základní informace: Příspěvková organizace Sociální služby města

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009 DOMOV SLUNEČNÍ DVUR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 47161 JESTŘEBÍ, IČ: 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI CENTRA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI CENTRA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY ZA ROK 2010 Centrum pečovatelské služby Frýdek Místek, příspěvková organizace Zámecká 1266, 738 01 Frýdek Místek ZPRÁVA O ČINNOSTI CENTRA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY ZA ROK 2010 Obsah: Úvod 1 Vyhodnocení plnění úkolů, pro

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 Centrum pečovatelské služby Frýdek Místek, příspěvková organizace Zámecká 1266, 738 01 Frýdek Místek ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 Předkládá: Eliška Adamová, ředitelka Frýdek-Místek, březen

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 5. D) Výsledky kontrol 11

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 5. D) Výsledky kontrol 11 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 4 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

Městské centrum komplexní péče Náměstí 17. Listopadu 593, Benátky nad Jizerou. ZPRÁVA o výsledku hospodaření za rok 2011

Městské centrum komplexní péče Náměstí 17. Listopadu 593, Benátky nad Jizerou. ZPRÁVA o výsledku hospodaření za rok 2011 Městské centrum komplexní péče Náměstí 17. Listopadu 593, Benátky nad Jizerou ZPRÁVA o výsledku hospodaření za rok 2011 Sestavená dne 20. 1. 2012 Forma hospodaření: Zřizovatel: Příspěvková organizace Město

Více

Zpráva o hospodaření v roce 2012

Zpráva o hospodaření v roce 2012 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Zpráva o hospodaření v roce 2012 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek 1 Základní informace: Příspěvková organizace Sociální služby

Více

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 rok 2012 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření ZŠ v roce 2012 1.Příjmy provozní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Březen 2014 NÁZEV ORGANIZACE: SÍDLO ORGANIZACE: Sociální služby Lanškroun pečovatelská služba Janáčkova 1003, 563 01 Lanškroun IČO: 750 818 49 ZŘIZOVATEL:

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zahrada DS Jenštejn 10.12.2012 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského

Více

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00 Městská knihovna Klatovy Balbínova 59, 339 01 Klatovy 376 347 461, ekonom@knih-kt.cz KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 V roce 2013 knihovna hospodařila s těmito prostředky: 1/ Příspěvek na činnost

Více

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 1999 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě pokračoval v úspěšném hospodaření a za rok 1999 dosáhl zisku ve výši

Více

Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz. Zpráva o činnosti organizace za rok 2010

Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz. Zpráva o činnosti organizace za rok 2010 Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz Zpráva o činnosti organizace za rok 2010 Stará kuchyň Domek Vila 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Organizační řád pečovatelské služby

Organizační řád pečovatelské služby Město Šenov Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov pečovatelská služba Organizační řád pečovatelské služby I. Základní ustanovení veřejný závazek I.1 Úvod Poskytovatelem pečovatelské služby je Město Šenov,

Více

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA VARNSDORF. Sídlo: Lesní 2970, 407 47 Varnsdorf, Telefon: 412 371 466

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA VARNSDORF. Sídlo: Lesní 2970, 407 47 Varnsdorf, Telefon: 412 371 466 PEČOVATELSKÁ SLUŽBA VARNSDORF Sídlo: Lesní 2970, 407 47 Varnsdorf, Telefon: 412 371 466 Zřizovatelem pečovatelské služby je Město Varnsdorf. Pečovatelská služba je poskytovaná v souladu se zákonem č. 108/2006

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DS Jenštejn únor 2015 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského kraje č.

Více

~tj6 MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 NÁVRH ROZPOČTU. PŘíJMY (TŘíDA 1-4) VÝDAJE (TŘíDA 5-6)

~tj6 MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 NÁVRH ROZPOČTU. PŘíJMY (TŘíDA 1-4) VÝDAJE (TŘíDA 5-6) ~tj6 MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 NÁVRH ROZPOČTU PŘíJMY (TŘíDA 1-4) OdPa 1111 1112 1113 1121 1122 1211 1335 1340 1341 1342 1343 1344 1345 1351 1361 1511 2119 3314 3349 3613 3613 3632 3721 3725

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

Výroční zpráva za rok

Výroční zpráva za rok Výroční zpráva za rok 2014 I. Kontaktní a identifikační data Domov Na Zátiší Rakovník, poskytovatel sociálních služeb S. K. Neumanna 251, 269 01 Rakovník statutární zástupce: řízením Bc. Markéta Grundmannová,

Více

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně.

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně. V Domově Na zámku poskytujeme dvě pobytové sociální služby: Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem. Poskytujeme základní služby: - poskytnutí ubytování za úhradu, - poskytnutí stravy za úhradu,

Více

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 rok 2014 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření ZŠ v roce 2014 1.Příjmy provozní

Více

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 Výroční zpráva za rok 2012 I. Kontaktní a identifikační data Domov Na Zátiší Rakovník, poskytovatel sociálních služeb S. K. Neumanna 251, 269 01 Rakovník statutární zástupce: JUDr. Pavel Jenšovský tel.:

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

Hodnotící zpráva za rok 2012

Hodnotící zpráva za rok 2012 Hodnotící zpráva za rok 2012 Hlavním účelem, k němuž je příspěvková organizace zřízena, jsou činnosti vykonávané ve prospěch potřeb občanů města Lipník nad Bečvou, hrazené plně nebo částečně z příspěvku

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 5 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina

Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina KOMENTÁŘ k rozborům hospodaření za 1. - 12.2014 hlavní činnost: celkové náklady na provoz: celkové vlastní výnosy 44.629.109,00 Kč 8.849.587,78

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO, JANA BROSKVY 3 Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity přidružená škola UNESCO PSČ: 643 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Základní škola

Více

Základní informace pro zájemce

Základní informace pro zájemce Základní informace pro zájemce Kontakt: Hejnická 538, Praha 9 - Střížkov Vedoucí koordinátor pečovatelské služby: Mgr. Vendula Starostová Tel: 286 019 667 starostova@ssspraha9.cz Koordinátorka pečovatelské

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2006 V roce 2006 jsme provedli 1 rozpočtovou změnu: viz. přiložený dokument Rozpočtová změna č. 1 v roce

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo INFORMACE PRO ZÁJEMCE Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB, Mikulášské náměstí 482/12, 669 02 Znojmo Centrum denních služeb je zařízení s denním

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská,

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby pečovatelská služba

Smlouva o poskytnutí sociální služby pečovatelská služba DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace uzavřená mezi Smlouva o poskytnutí sociální služby pečovatelská služba č. v souladu se zák. č. 108/2006 Sb. o sociálních

Více

Zpráva o hospodaření v roce 2013

Zpráva o hospodaření v roce 2013 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Zpráva o hospodaření v roce 2013 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek 1 Základní informace: Příspěvková organizace Sociální služby

Více

Datum a podpis: Datum a podpis: --------------------------------------------------------------------------------------------------

Datum a podpis: Datum a podpis: -------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 NÁKLADY CELKEM 8 980 000,00 10 785 309,18 (účtová třída 5 celkem -součet položek 2,38,44 a 47) 2 Náklady z činnosti (součet položek 3 až 37) 8 980 000,00 10 785 309,18 3 Spotřeba materiálu 501 1 500

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Základní a Mateřská škola Děčín VIII p. o., 72743972 Vojanova 178/12, Děčín 12 ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Ředitel : Mgr. Karel Rajchl Datum: 3. 2. 2014 Děčín

Více

Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina

Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina KOMENTÁŘ k rozborům hospodaření za 1. - 12. 2012 hlavní činnost: celkové náklady na provoz: celkové vlastní výnosy 46.707.488,52 Kč 8.625.684,12

Více

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008 Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice - příspěvková organizace, Dolní Tošanovice č.22, 739 53 Hnojník Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Základní škola má právní subjektivitu od 1. 1. 1996, od 1. 9. 1996 je součástí právního subjektu mateřská škola. Hospodaření jednotlivých součástí školy je sledováno

Více

Název organizace: Zámeček Střelice, příspěvková organizace H l a v n í č i n n o s t D o p l ň k o v á č i n n o s t

Název organizace: Zámeček Střelice, příspěvková organizace H l a v n í č i n n o s t D o p l ň k o v á č i n n o s t Příloha č. 16 směrnice Zásady vztahů JMK k PO - Náklady N Á K L A D Y Příloha č. 2 Název organizace: Zámeček Střelice, příspěvková organizace SÚ 2013 1) 2014 2) 4) 2013 1) 2014 2) Náklady v tis.kč Spotřebované

Více

Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory

Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory OBDOBÍ: 1.1.2012 31.12.2012 Název a sídlo účetní jednotky: Seniorcentrum OASA s.r.o. Sídlo: Petřvaldík 68, 742 60 Petřvald 2 IČ: 27857018 Datum

Více

Souhradní 1393, 751 31 Lipník nad Bečvou. Rozbory hospodaření. za rok 2013

Souhradní 1393, 751 31 Lipník nad Bečvou. Rozbory hospodaření. za rok 2013 Souhradní 1393, 751 31 Lipník nad Bečvou Rozbory hospodaření za rok 2013 V Lipníku nad Bečvou 11. února 2014 Hlavním účelem, k němuž je příspěvková organizace zřízena, jsou činnosti vykonávané ve prospěch

Více

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zpracovala: sumárně Mgr. Jelínková Jiřina ředitelka školy podklady Štěpánková

Více

Mateřská škola a Základní škola, Želešice. Sadová 530, 664 43 Želešice. tel./fax : 547 225 129. mobil : 731 109 181

Mateřská škola a Základní škola, Želešice. Sadová 530, 664 43 Želešice. tel./fax : 547 225 129. mobil : 731 109 181 Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice tel./fax : 547 225 129 mobil : 731 109 181 e-mail adresa: skolahrou.zelesice@volny.cz http://skolahrou.atlasweb.cz Z p r á v a o č

Více

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 0

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 0 Sdružení AMICITIA VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 3 1.2. Vzdělávací činnost 4 1.3. Podíl financování a kapacita 5 1.4. Prezentace

Více

Název organizace : Základní škola Šumperk. Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287

Název organizace : Základní škola Šumperk. Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287 Název organizace : Základní škola Šumperk Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287 Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2009 Zpracoval : Růžena Svobodová Schválil : Mgr.

Více

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 2011 Příspěvková organizace rozpočtuje

Více

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691. Kalendářní rok 2013

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691. Kalendářní rok 2013 Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691 Projednáno na pracovní poradě dne: Projednáno školskou radou dne: Zpráva o hospodaření Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů) Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace, Tanvaldská 269, 463 11 Liberec 30, IČ 70868476 Statutární zástupce: Mgr. Ivo Brát VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Školní 10, 407 46 Krásná Lípa, tel.: 412 383 315, 412 383 297, e-mail: zsklipa@interdata.cz ZŠ MŠ PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ rok

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

Roční výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb lůžkové zařízení

Roční výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb lůžkové zařízení Ministerstvo zdravotnictví Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo zdravotnictví. ČV 175/15 ze dne 17.9.2015 v rámci Programu statistických zjišťování na rok 2015. Vyplněný výkaz laskavě předložte pracovišti státní

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010 Návrh rozpočtu na rok 2011 V souladu se zákonem ČNR č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále Z), ve znění pozdějších

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19

Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 1. Textová část. Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 byl zřízen MŠMT zřizovací

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, (IČ 47813229) Z P R Á V A. o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2007

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, (IČ 47813229) Z P R Á V A. o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2007 Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, (IČ 47813229) Z P R Á V A o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2007. Mgr. Gajdušek Zdeněk V Opavě dne 28.2.2008 Vypracoval : Bc. Renáta

Více

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Školní 10, 407 46 Krásná Lípa, tel.: 412 383 315, 412 383 297, e-mail: zsklipa@interdata.cz ZŠ MŠ PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ rok

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov.cz Diagnostický ústav sociální

Více

Souhradní 1393, 751 31 Lipník nad Bečvou. Rozbory hospodaření. za rok 2014

Souhradní 1393, 751 31 Lipník nad Bečvou. Rozbory hospodaření. za rok 2014 Souhradní 1393, 751 31 Lipník nad Bečvou Rozbory hospodaření za rok 2014 V Lipníku nad Bečvou 12. února 2015 Hlavním účelem, k němuž je příspěvková organizace zřízena, jsou činnosti vykonávané ve prospěch

Více

Základní informace k poskytování pečovatelské služby

Základní informace k poskytování pečovatelské služby Sociální služby pro seniory Olomouc, p.o. Zikova 618/14, 770 10 Olomouc sekretariát: 585 757 061, fax: 585 757 066, cn5k73h e-mail: olomouc@sluzbyproseniory.cz IČ: 75004259 Obchodní rejstřík: Krajský soud

Více

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka O B Č A N S K É S D R U Ž E N Í Jasněnka, občanské sdružení IČO : 63729521 tel : 585 051 076 Jiráskova 772, Uničov 783 91 jasnenka-os@volny.cz www.jasnenka.cz Popis činností poskytované služby ve Stacionáři

Více

Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012. Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky:

Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012. Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky: Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012 Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky: 1) Příspěvek Krajského úřadu - odboru školství v Plzni na činnost školy účelový znak 33353

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013 Základní údaje se uvádějí za kalendářní rok, ve kterém byl zahájen školní rok, za který je zpracována výroční zpráva školy. Tyto údaje jsou členěny do následujících

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. CENTRUM SLUŽEB SLUNCE VŠEM, o.p.s. ZA ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA. CENTRUM SLUŽEB SLUNCE VŠEM, o.p.s. ZA ROK 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM SLUŽEB SLUNCE VŠEM, o.p.s. ZA ROK 2006 Název a sídlo: Centrum služeb Slunce všem, o.p.s. Pražská 910, 273 51 Unhošť IČO: 271 55 064 Telefon: 312690298 E-mail: centrum@slunce.info

Více

KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace. Masarykova 1094/4, 40746 Krásná Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA. Rok 2010

KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace. Masarykova 1094/4, 40746 Krásná Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA. Rok 2010 KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Masarykova 1094/4, 40746 Krásná VÝROČNÍ ZPRÁVA Rok 2010 Zpracovala Volfová Hana Kostka Krásná, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Kostka Krásná,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ za rok 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ za rok 2013 Penzion pro seniory, příspěvková organizace, Lískovecká 86, Frýdek - Místek ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ za rok 2013 Zpracoval: Ing. Chlebek Jaroslav leden 2014 ředitel penzionu -1- OBSAH 1)Vyhodnocení

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov.cz Diagnostický ústav sociální

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov důchodců Velké

Více

Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012. Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR

Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012. Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012 Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR 1 K o m e n t á ř : V roce 2011 činil hospodářský výsledek

Více

Komentář k hospodaření organizace za rok 2014

Komentář k hospodaření organizace za rok 2014 Komentář k hospodaření organizace za rok Příspěvková organizace ul. 126 byla zřízena 1.7.2000. Postupně se rozšířila o školní sportovní halu (11/2003), školní jídelnu v Hálkově ul. (1/2005) a školní sportovní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 Základní škola má právní subjektivitu od 1.1.1996, od 1.9.1996 je součástí právního subjektu mateřská škola (k 1.1.2014 bylo od právního subjektu odděleno detašované

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Ceník služeb. Město Hlinsko

Ceník služeb. Město Hlinsko Město Hlinsko Poděbradovo nám.1, 539 01 Hlinsko Dům s pečovatelskou službou Adámkova 677, 539 01 Hlinsko kontakty: tel.: 469 311 582, služ.mobil: 723 690 540 tel.vedoucí DPS: 723 514 078, 461 100 893 Ceník

Více

SKUPINA ÚKONŮ / JEDNOTLIVÉ ÚKONY 1. Pomoc při zvládání běžných úkonů o vlastní osobu

SKUPINA ÚKONŮ / JEDNOTLIVÉ ÚKONY 1. Pomoc při zvládání běžných úkonů o vlastní osobu Charitní pečovatelská služba Kelč Kelč 262 tel.: 571 641 018 777 746 341 e-mail: iveta.minarova@valmez.charita.cz Jedním z mnoha zařízení Charity Valašské Meziříčí je Charitní pečovatelská služba Kelč.

Více

Ekonomická část. 2/ transfery od MS kraje UZ 33047 cizí jazyk 3.600,- Kč. 6/ revolvingový fond MŽP 60.482,- Kč

Ekonomická část. 2/ transfery od MS kraje UZ 33047 cizí jazyk 3.600,- Kč. 6/ revolvingový fond MŽP 60.482,- Kč Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Ekonomická část Výnosy za rok činily celkem: 14,885.367,97 Kč 1/ transfery

Více

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE Zpráva o činnosti poradny za rok 2012 Ve zprávě o činnosti poradny za rok 2012 uvádíme několik tabulek a grafů pro snadné porovnání roku 2012 s rokem 2011, dále uvádíme porovnání konzultací za jednotlivé

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba I. Základní informace Adresa: Středisko sociálních služeb Chlumec nad Cidlinou o.p.s. Palackého 310, 503 51, Chlumec nad Cidlinou Ředitel:Ing.Ladislav ŠIMEČEK Kontakty:

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace.

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace Majetek školy Škola se 1.1.2001 stala příspěvkovou organizací zřízenou

Více

Podmínky pro poskytování grantu I. Obecná část

Podmínky pro poskytování grantu I. Obecná část Podmínky pro poskytování grantu I. Obecná část - O grant se mohou ucházet všechny subjekty, které jsou poskytovateli sociálních služeb, mají oprávnění k poskytování sociálních služeb (registraci) a/nebo

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2008

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2008 Název organizace : Základní škola Šumperk Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287 Výroční zpráva o hospodaření za rok 2008 Zpracoval : Růžena Svobodová Schválil : Mgr. Lubomír

Více

za rok 2013 zstolsteho@klatovynet.cz (u ZŠ a MŠ dle rozhodnutí o zařazení do škol. Rejstříku) Základní škola 502 21 Školní družina 120 4

za rok 2013 zstolsteho@klatovynet.cz (u ZŠ a MŠ dle rozhodnutí o zařazení do škol. Rejstříku) Základní škola 502 21 Školní družina 120 4 ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE za rok Adresa organizace: Tolstého 765, 339 01 Klatovy IČ: 49207440 Tel. a fax. spojení 376312352 Mail. spojení zstolsteho@klatovynet.cz Ředitel /ka rganizace:

Více

Oblastní charita Strakonice

Oblastní charita Strakonice www.charita-strakonice.cz Oblastní charita Strakonice Oblastní charita Strakonice (dále OCH) je samostatnou organizační jednotkou církve s vlastní právní subjektivitou. OCH je profesionálním registrovaným

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště zemědělské, Nový Jičín, U Jezu 7. Výroční zpráva o hospodaření školy v roce 2002

Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště zemědělské, Nový Jičín, U Jezu 7. Výroční zpráva o hospodaření školy v roce 2002 Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště zemědělské, Nový Jičín, U Jezu 7 Výroční zpráva o hospodaření školy v roce 2002 ÚNOR 2003 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Střední zemědělská škola a Střední odborné

Více

KOMENTÁŘ K ROZPOČTU ČSV, o. s., NA ROK 2014 Předsednictvo Republikového výboru Českého svazu včelařů, o. s. a Republikový výbor ČSV, o. s.

KOMENTÁŘ K ROZPOČTU ČSV, o. s., NA ROK 2014 Předsednictvo Republikového výboru Českého svazu včelařů, o. s. a Republikový výbor ČSV, o. s. KOMENTÁŘ K ROZPOČTU ČSV, o. s., NA ROK 2014 Předsednictvo Republikového výboru Českého svazu včelařů, o. s. a Republikový výbor ČSV, o. s., schválily r o z p o č e t na kalendářní rok 2014 Plán předpokládá,

Více

Výroční zpráva. o činnosti. Pečovatelské služby Chropyně, organizační složky Města Chropyně PEČOVATELSKÁ SLUŽBA MĚSTA CHROPYNĚ

Výroční zpráva. o činnosti. Pečovatelské služby Chropyně, organizační složky Města Chropyně PEČOVATELSKÁ SLUŽBA MĚSTA CHROPYNĚ Výroční zpráva PEČOVATELSKÁ SLUŽBA MĚSTA CHROPYNĚ o činnosti Pečovatelské služby Chropyně, organizační složky Města Chropyně za rok 2008 1 OBSAH Výroční zpráva titulní list..1 OBSAH.2 1. Personální obsazení

Více

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská, Třebíč, 2. patro

Více

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace 742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 Na zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Kohoutovice dne 22.12.2010 byla na rok 2011 pro ZŠ Brno, Pavlovská

Více

Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012

Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Výnosy za rok činily celkem: 14 139 263,26 Kč 1/ provozní

Více