ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012"

Transkript

1 Centrum pečovatelské služby Frýdek Místek, příspěvková organiace Zámecká 1266, Frýdek Místek ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 pečovatelská služba centrum denních služeb odborné sociální poradenství půjčování kompenačních pomůcek Předkládá: Bc. Eliška Adamová, ředitelka Frýdek-Místek, břeen 2013

2 Obsah: Slovo úvodem 1 Vyhodnocení plnění úkolů, pro které byla příspěvková organiace říena 2 Vyhodnocení ukaatelů stanovených příspěvkovým organiacím 3 Vyhodnocení hospodaření příspěvkové organiace 3.1 Výsledek hospodaření, náklady a výnosy 3.2 Čerpání účelových dotací 3.3 Mdové náklady, aměstnanci 3.4 Peněžní fondy 3.5 Péče o spravovaný majetek, investiční činnost, údržba a opravy 3.6 Pohledávky, ávaky, inventariace majetku 3.7 Vyhodnocení doplňkové činnosti 4 Plnění opatření minulé právy a návrh opatření ke kvalitnění činnosti organiace 5 Stručné hodnocení výsledků kontrol 6 Poskytování informací podle ákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 7 Finanční výkay příspěvkové organiace, tabulková část Závěr

3 Slovo na úvod Rok 2012 byl pro nás jako poskytovatele sociálních služeb mnoha pohledů náročný. Byl doprováen nejistotou financování na daný rok a očekáváním měny stávajícího systému financování sociálních služeb, vyšujícími se požadavky na poskytované sociální služby a současného vyžadování stále vyšší kvality při snižování vnější podpory. Každý rok s napětím očekáváme, jaké částky budou stanoveny pro účely státních dotací, kolik peně k abepečení poskytovaných služeb konkrétně obdržíme a jak se uvedené skutečnosti promítnou do každodenního praktického života našich uživatelů. S obtížemi překonáváme problém, který vyplývá faktu, že avedení příspěvku na péči (r. 2007) ani s odstupem následujících let jevně nesplnilo do něj vkládané předpoklady: tedy, že se ásadně výší autonomie uživatelů sociálních služeb, podpoří se v sociálních službách tržní chování a sociální služby se prakticky obejdou be státních dotací. Nenaplnily se odhadované vorce chování především důvodu, že velká část uživatelů příspěvek na péči nepoužívá k nákupu sociálních služeb od registrovaných poskytovatelů. I v naší organiaci si uvědomujeme, že probíhající transformační procesy a realiace potřebných měn nemohou být úspěšné nejen be provedení měn v legislativě, ale především v myšlení lidí. Stále diskutovanějším a citlivějším tématem se stává i obrovský nepoměr mei nároky kladenými na pracovníky působících v sociálních službách a výši odměny a jejich práci, která namená nejhorší odměňování e všech skupin aměstnanců, přičemž se právě od nich očekávají načné vědomostní a osobnostní předpoklady, povinnost celoživotního vdělávání, obětavost, vstřícnost, empatie, precinost atd. I když nás jevně i v dalším roce čeká mnoho měn a málo peně, snažíme se v naší organiaci achovat poitivní vidění budoucnosti a dalšího rovoje nejen námi poskytovaných služeb, ale všech sociálních služeb obecně. V dalším období chceme a jsme připraveni rychle a účinně reagovat na aktuální požadavky a potřeby našich uživatelů a co nejkvalitněji realiovat všechny tři registrované terénní a ambulantní sociální služby: pečovatelskou službu, odborné sociální poradenství (včetně půjčování kompenačních pomůcek) a centrum denních služeb Domovinku. Ráda bych alespoň na tomto místě poděkovala a vyjádřila upřímné unání všem aměstnancům Centra pečovatelské služby Frýdek-Místek, příspěvkové organiace, a jejich příkladný přístup ke každodennímu plnění svých povinností, a obětavou práci a naplňování svého poslání i v mimořádných situacích a náročných podmínkách a a to, že se díky dobré práci všech daří úspěšně naplňovat poslání organiace při současném udržení velmi vysoké úrovně poskytovaných služeb. Následovně předkládám právu o činnosti Centra pečovatelské služby Frýdek-Místek, příspěvkové organiace, a rok Bc. Eliška Adamová, ředitelka

4 1 Vyhodnocení plnění úkolů, pro které byla příspěvková organiace říena PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Provoní doba: Pečovatelská služba je ajišťována denně včetně sobot, nedělí i svátků. V roce 2012 byla rošířena provoní doba pečovatelské služby od 7 do 21 hod. Personální ajištění: 1 vedoucí pečovatelské služby 1 sociální pracovnice 2 koordinátorky 32 pracovníků v sociálních službách 8 pracovníků v sociálních službách řidiči Popis služby: Posláním pečovatelské služby je umožnit uživatelům, kteří se ocitli v nepřínivé životní situaci, žít co nejdéle běžným a důstojným životem ve vlastním sociálním prostředí, podporovat jejich soběstačnost a respektovat jejich svobodnou vůli. Cílovou skupinu pečovatelské služby tvoří osoby, které se v důsledku svého dravotního stavu a vyššího věku ocitli v nepřínivé sociální situaci. Uživateli pečovatelské služby jsou proto ejména senioři a dravotně postižení. Pečovatelskou službu je možno sjednat na ákladě ústní nebo písemné žádosti žadatele, rodinného příslušníka, obvodního lékaře nebo odboru sociálních služeb Magistrátu města Frýdku-Místku. Pečovatelská služba je poskytována jako ambulantní a terénní služba v domácnostech uživatelů na úemí statutárního města Frýdku-Místku i jeho okrajových částí Lískovce, Chlebovic, Zelinkovic a Skalice. Dále poskytuje pečovatelská služba ambulantní služby ve střediscích osobní hygieny, které se nacháejí v domech vláštního určení na ulicích Zámecká a Sadová. Střediska osobní hygieny využívají uživatelé, kteří nemají vhodné podmínky pro osobní hygienu ve svých domácnostech, nebo potřebují k osobní hygieně speciální pomůcky, kterými jsou střediska vybavena. Hodnocení služby: V roce 2012 byla avedena pečovatelská služba u 137 uživatelů, celkově byla poskytnuta péče 536 uživatelům. Z tohoto počtu bylo 385 žen a 151 mužů. Služba byla poskytnuta všem, kteří spadali do cílové skupiny a žádali o avedení služby. V okrajových částech města, kde je špatná dostupnost be možnosti užívání MHD, se služba ajišťuje prostřednictvím 2 motorových voidel, je tak docíleno efektivnějšího využívání času pracovníků v sociálních službách, kteří o naše uživatele pečují. Z finančních prostředků organiace bylo v říjnu 2012 akoupeno pro tyto účely nové auto Škoda Roomster. Dovo obědů je stále jednou nejvíce žádaných služeb, obědy byly v roce 2012 poskytnuty 418 uživatelům a roveeno bylo celkově obědů. Obědy se rováží od loňského roku 4

5 voidly, důvodu většího ájmu seniorů o dovo obědů jsme ačali od října rovážet obědy v městské části Frýdek dalším autem. Rovo obědů je v současné době ajišťován v době od 10 do 13 hodin. Zprostředkovatelskou kuchyní pečovatelské služby je kuchyně restaurace Carbon, s jejichž obědy je převážná většina našich uživatelů velmi spokojena. Možná také proto je dovo obědů stále jednou nejvíce ajišťovaných služeb. Pro kvalitnění poskytované služby byly také akoupeny finančních prostředků organiace nové obaly na všechny termojídlonosiče, celkem 586 kusů obalů. Ambulantní služba poskytovaná ve střediscích osobní hygieny byla a loňský rok využita celkem 18 uživateli. Práce s našimi uživateli je v naší profesi ásadní, pečovatelská služba proto poskytuje služby podle individuálních potřeb každého jednotlivého uživatele po dobu, než dojde k naplnění stanoveného cíle a obnově soběstačnosti. Individuální plánování služeb ahrnuje celý proces od jednání se ájemcem o službu, sepsání smlouvy o poskytování pečovatelské služby až po tvorbu individuálního plánu pro každého uživatele. Každému uživateli je přidělen klíčový pracovník, který je jakýmsi koordinátorem péče a podpory u uživatele a je člověkem, na kterého se může uživatel obrátit, avolat mu, je člověkem, který umí pro uživatele prostředkovat pomoc, je jeho důvěrníkem. Souhrn provedených úkonů od do SOCIÁLNÍ ÚKONY Počet úkonů Počet uživatelů Pomoc a podpora při podávání jídla a pití Pomoc při oblékání a svlékání Pomoc při prostorové orientaci Pomoc při přesunu na lůžko, voík Spolupráce při běžných úkonech péče o vlastní osobu Koupel v domácnosti Koupel v SOH Pomoc při použití WC Pomoc při úkonech osobní hygieny Pomoc při ákladní péči o vlasy a nehty Spolupráce při úkonech osobní hygieny Donáška oběda Pomoc při přípravě jídla a pití Příprava a podání jídla, pití Běžné nákupy Běžný úklid Mimořádné úkony Mytí chodby Pochůky Údržba domácích spotřebičů Údržba domácnosti Velký nákup týdenní nákup 21 5 Doprovod k lékaři, na úřady FAKULTATIVNÍ ÚKONY Dohled nad dospělým člověkem Doprovod při procháce Maání těla Svo a odvo do SOH

6 Svo prádla Celkem Zajištění stravy od do ZAJIŠTĚNÍ STRAVY Počet obědů Počet uživatelů Dovo oběda Praní a žehlení ložního prádla a drobné opravy 390 kg 39 Praní a žehlení osobního prádla a drobné 957 kg 56 opravy Použití vysavače poskytovatele Pečovatelská služba již plně pracuje s novým programem Informační systém ORION, který výnamným působem přispívá ke výšení kvality služby a ároveň usnadňuje bepečnou práci s daty v síti. Informační systém Orion obsahuje všechny potřebné nástroje pro komplexní správu agendy pečovatelské služby. Díky jeho praktickým funkcím, je možné snadno plánovat, realiovat i účtovat úkony pečovatelské služby, stejně jako pracovávat náročnou agendu rovoů obědů. Díky programu byl také kvalitněn systém vykaování práce pracovníků v sociálních službách. Po celý rok 2012 se podařilo udržet vysokou úroveň poskytované sociální služby. Kvalita služby je e strany uživatelů velmi vysoce hodnocena, jak vyplývá nejenom výsledků provedených analý a anket, ale také písemných poděkování, která asílají uživatelé do Centra pečovatelské služby či rohovorů našich pracovníků s uživateli. Služba také v roce 2012 účinně spolupracovala s dalšími poskytovateli ambulantních a terénních sociálních služeb v regionu, s pobytovými sociálními službami, poradnami, půjčovnami kompenačních pomůcek, dravotnickými aříeními, školskými aříeními či vdělávacími agenturami apod. Pečovatelská služba vždy poskytuje uživatelům informace a kontakty na jiné služby, v případech, kdy klient žádá o službu, kterou pečovatelská služba neposkytuje. V ájmu uspokojení potřeb uživatelů se tak tradičně spolupracuje také s kadeřnicemi, pedikérkami atd. V průběhu celého roku jsme spolupracovali s domácími agenturami dravotních sester, praktickými a odbornými lékaři, sociálními pracovnicemi ostatních organiací a se sociálními pracovnicemi magistrátu Frýdku Místku při řešení obtížných a složitých životních situací seniorů. Širokou veřejnost jsme opakovaně informovali o možnostech využití pečovatelské služby formou článků veřejněných v měsíčníku Zpravodaj. Vdělávání aměstnanců: Všichni pracovníci pečovatelské služby se během roku 2012 povinně vdělávali. Organiace vždy plní svou povinnost abepečit aměstnancům další vdělávání v rosahu 24 hodin a kalendářní rok, kterým si obnovují, upevňují a doplňují kvalifikaci. Individuální plán vdělávání byl sestaven na ákladě ájmu a potřeb jednotlivých aměstnanců. Přehled vdělávacích akcí: Úvod do sociálního abepečení České republiky Úvod do metod sociální práce pro pracovníky v sociálních službách Odborná stáž v Integrovaném centru Frýdek Místek p.o. ŽIRAFA účastnili

7 sevšichni pracovníci v sociálních službách Odborná stáž v Domě pokojného stáří u Panny Marie Frýdecké - absolvovaly koordinátorky pečovatelské služby Další vdělávání Školení řidičů dne Supervie v průběhu celého roku 2012 Dále si pracovníci pečovatelské služby rošiřují své nalosti formou samostudia odborné literatury o sociální práci, sledováním aktuálního dění ve sféře vydávání nových ákonů a vyhlášek souvisejících se sociálními službami, četbou novin, internetových drojů, diskuí apod. Pracoviště pečovatelské služby má udělenou akreditaci pro absolvování odborných praxí a stáží certifikát pro praktickou výuku ČAPS. V minulém roce jsme také, jako již tradičně, umožnili vykonávání odborných praxí a stáží studentům Střední dravotní školy ve Frýdku-Místku a účastníkům kurů pro rekvalifikaci pracovníka v sociálních službách. Vhledem k dobré spolupráci se Zdravotnickou školou byli naši pracovníci jako čestní hosté při oslavách výročí aložení Zdravotnické školy. Další činnosti: Aktivní účast našich pracovníků byla na Dni sociálních služeb dne Účastnili jsme se příprav a vypomáhali jsme při kulturních akcích v Klubech seniorů, tj. Den seniorů, Den matek, oslavy Vánoc, smažení vaječiny, přednášky apod. Pomáhali jsme při organiaci akce Pochod pro draví dne Pracovní kolektivy se během celého roku setkávají i po pracovní době na růných aktivitách např. výšlapy do hor, setkání v plaveckém baénu, poseení v rámci oslav a jubileí, opékání špekáčků, smažení vaječiny, sportovního odpoledne.

8 Pracovnice v sociálních službách při porcování jídla do termojídlonosičů Pracovnice v sociálních službách s uživatelkou Pracovnice v sociálních službách při administrativní činnosti

9 ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ Provoní doba: Odborné sociální poradenství je poskytováno od pondělí do pátku od 7 do 15:30 hodin. Půjčování kompenačních pomůcek je poskytováno od pondělí do pátku od 11:30 do 15:30 hodin. Právní poradenství je poskytováno každou první středu v měsíci od 9 do 13 hodin. Personální ajištění: 1 vedoucí sociálně právní poradny a sociální pracovnice 2 sociální pracovnice od došlo ke krácení úvaku na 1,5 sociální pracovnice 1 právník (1x měsíčně) Popis služby: Naše sociálně-právní poradna je již několik let neopomenutelnou a nenahraditelnou součástí příspěvkové organiace Centrum pečovatelské služby Frýdek-Místek. Za sociálními pracovnicemi docháí každoročně do bebariérových kanceláří stále více občanů, kteří potřebují informace ohledně ajištění sociálních služeb nebo sociálních dávek, nebo potřebují apůjčit a poradit s výběrem vhodné kompenační pomůcky pro sebe, své rodinné příslušníky či jiné blíké osoby. Čím dál víc lidí si docháí pro informace ohledně bebariérového bydlení pro seniory, péče o své blíké, ajištění příspěvku na vláštní pomůcku nebo potřebují pomoc s řešením své finanční situace a rodinných problémů. Organiace tak poskytuje pro občany Frýdku-Místku a okolí ucelené sociální služby. Občané mají možnost pod jednou střechou (na jednom místě) ískat odborné informace, apůjčit kompenační pomůcky, ajistit péči nebo dovo obědů a tím vyřešit svou životní situaci, se kterou si nevěděli rady. Sociální pracovnice a právník sociálně-právní porady se snaží vždy o kvalifikované a včas poskytnuté odborné poradenství a pomoc pro své uživatele. Toto poradenství je ároveň účinnou prevencí před sociálním vyloučením člověka, který se například plného draví potýká s nemocí a ocitl se ávislým na pomoci druhé osoby, nebo se ocitl v dluhové pasti a hroí mu tráta bydlení. Základním smyslem práce sociálních pracovnic je aktiviace, plnomocňování, podpora samostatnosti a integrace seniorů i osob se dravotním postižením ve většinové společnosti. Sociální pracovnice při poskytování odborného poradenství přistupují vždy k uživatelům jako k jedinečným lidským bytostem a pomáhají jim vládnout jejich nastalou životní situace. Odborné sociální poradenství a pomoc poskytují v oblastech systému sociálních dávek a služeb, sociálního a dravotního pojištění, bydlení, dravotních pomůcek, právního poradenství. Poradenství je poskytováno osobně v místě sídla organiace, v domácnosti uživatele, telefonicky, písemně, elektronicky. Poradenství poskytované v domácnostech je e strany uživatelů velmi kladně přijímáno, neboť se cítí ve svých domácnostech bepečně a příjemně. Hodnocení služby: Oproti roku 2011 byl anamenán nárůst uživatelů, který souvisí řejmě se měnou systému v oblasti vyřiování sociálních dávek, která nastala od ledna roku Zčásti souvisí nárůst uživatelů také se stárnutím populace a jejich horší orientací v neustále probíhajících měnách ve společnosti, ať už v oblasti sociální nebo dravotní.

10 Pracovnice sociálně-právní poradny pomohly v uplynulém roce 759 uživatelům, kteří se na ně obrátili ať již telefonicky nebo osobně s žádostí o pomoc při řešení jejich obtížných životních situací, se kterými si neuměli sami poradit. Z tohoto počtu bylo 374 žen a 268 mužů. Kromě poskytování poradenství ajišťují sociální pracovnice také provo půjčovny kompenačních pomůcek (PKP), kde poskytují i poradenství o vhodnosti jednotlivých pomůcek, aškolení v jejich obslue, starají se o jejich funkčnost, o ajištění oprav, nákupy náhradních dílů, vyřaování nefunkčních a opotřebovaných pomůcek a také o nakupování nových kompenačních pomůcek. Celkový počet pomůcek byl v roce 2012 cca 370 ks. Počet pomůcek v roce kolísá s důvodu vyřaování opotřebovaných pomůcek a nákupů nových. Koncem roku 2012 bylo akoupeno 8 nových pomůcek 4 elektrické postele a 4 antidekubitní matrace. V roce 2012 se obrátilo na sociální pracovnice půjčovny kompenačních pomůcek 209 nových uživatelů s žádostí o apůjčení potřebných kompenačních pomůcek pro jejich blíké, aby jim ajistili potřebnou a kvalitní péči a lepšili tak kvalitu jejich života. Celkem bylo v roce 2012 v půjčovně kompenačních pomůcek 397 spokojených uživatelů. Oproti roku 2011 je nárůst o 20%. Zapůjčování kompenačních pomůcek se setkává s přínivým ohlasem u veřejnosti. Půjčovnu pomůcek navštěvují nejen občané Frýdku-Místku, ale i ájemci okolních měst a obcí. V SPP bylo tedy celkem uspokojeno v roce uživatelů (759 poradenství, 397 PKP). Počet uživatelů u jednotlivých druhů KP v období od do Druh kompenační pomůcky Počet uživatelů Počet uživatelů v roce 2011 v roce 2012 postele matrace lůžkové stolky invalidní voíky chodítka toaletní křesla sedačky na vany nástavce WC 9 14 ostatní kompenační pomůcky Celkem Přehled uživatelů v PKP v období od do Přehled uživatelů v PKP Rok 2011 Rok 2012 Stávající uživatelé Noví uživatelé Ukončené smlouvy Vdělávání aměstnanců: Sociální pracovníci sociálně-právní poradny se i v roce 2012 účastnili vdělávacích kurů, které odpovídaly svým obsahem oblastem, ve kterých si chtěli rošířit své nalosti a kvalifikaci. Byla tak splněna i podmínka ákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách o dalším vdělávání sociálních pracovníků. Individuální plán vdělávání byl sestaven na ákladě ájmu a potřeb jednotlivých sociálních pracovníků.

11 Přehled vdělávacích akcí: Veřejné akáky Standardy kvality sociálních služeb Příprava na inspekci sociálních služeb Úvod do sociálního abepečení Dávky pro osoby se dravotním postižením Ochrana práv uživatelů sociálních služeb Exekuční říení pro sociální pracovníky Další vdělávání: Školení řidičů Supervie Samostudium Sociální pracovníci absolvovali odborné stáže v Poradenském a informačním centru DCHOO v Ostravě a pobytovém aříení HOSPIC Frýdek-Místek. Zúčastnili se Dne draví a sociálních služeb, Her seniorů a dne otevřených dveří v Kafiře. Samořejmostí v oblasti vdělávání je pravidelné sebevdělávání formou samostudia ákonů, odborné literatury aměřené na sociální práci, disku, internetových drojů, apod. Další činnosti: Sociální pracovníci se spolupodíleli na organiace Her seniorů Jako hlavní organiátoři realiovali sociální pracovníci dne tradiční Pochod pro seniory Při realiaci spolupracovali s Oblastním spolkem ČČK F-M. Jednalo se o sedmý ročník oblíbené aktivity pro seniory, kterou statutární město Frýdek-Místek finančně podporuje. Cílem této akce byly prevence horšování dravotního stavu seniorů, podpora aktivního působu života seniorů, prevence sociálního vyloučení, posílení společenských a sociálních kontaktů seniorů, odstranění meigeneračních bariér a výchova ke dravému působu života.

12 Pochod pro seniory 2012 Vybraný sortiment půjčovny kompenačních pomůcek

13 CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB DOMOVINKA Provoní doba: Centrum denních služeb Domovinka poskytuje sociální služby v pracovní dny v době od 7 do 15:30 hodin. Personální ajištění: 1 sociální pracovnice-vedoucí centra 1 sociální pracovnice (od ) 2 pracovnice v sociálních službách 1 pracovník v sociálních službách-řidič Popis služby: Centrum denních služeb (CDS) je aříení s denním pobytem, kde jsou poskytovány ambulantní služby seniorům a dravotně postiženým osobám. Posláním centra je umožnit seniorům a osobám se dravotním postižením žít co nejdéle běžným a důstojným životem ve svém přiroeném domácím prostředí. Podporovat a prodlužovat aktivitu uživatelů, posilovat jejich samostatnost a soběstačnost, prostředkovat kontakt se společenským prostředím a napomáhat překlenout samotu. Rodinným příslušníkům nabíí pomoc ve formě celodenního dohledu nad jejich blíkými důvodu věkem se horšující paměti. Uživatelé centra tráví den ve společnosti svých vrstevníků. Práce s uživateli je individuálně nastavená dle přání a osobního cíle uživatele. Zvláště je kladen důra na pohybovou aktivitu a paměťová cvičení. Čas je věnován i ájmové činnosti, např. růné besídky a přednášky, ahradní grilování, procháky, společné oslavy naroenin a jmenin uživatelů, výlety do okolí aj. V aříení probíhají také terapie ve specialiované multismyslové místnosti SNOEZELEN. V aříení probíhá 2x týdně cvičení s rehabilitační pracovnicí. Zaměstnanci centra dohlížejí na užívání léků, při akutním horšení dravotního stavu uživatele je ajištěna dravotní pomoc. Centrum denních služeb není uavřeným oddělením, uživatelé se mohou volně pohybovat v prostorách aříení a využívat přilehlé ahrady. Vždy je ale nutno dbát o bepečnost uživatelů s přihlédnutím na jejich dravotní stav. Hodnocení služby: V roce 2012 využilo služeb centra 34 uživatelů - toho 22 uživatelů přecháelo roku 2011 a nově příchoích bylo 12. Smlouvu ukončilo 7 uživatelů, 1 emřel. Průměrný věk činil 75,5 let. Nejstaršímu uživateli bylo 95 let a nejmladšímu 54 let. Přehled docháky uživatelů a roky Docháka uživatelů v roce Měsíc leden únor břeen duben květen červen červenec srpen

14 áří říjen listopad prosinec V měsíci áří 2012 byla do prostor CDS nainstalována schodišťová sedačka, která výnamně lepšila přístupnost do prostor 1. patra aříení. Instalací této sedačky byla odstraněna bariéra, kterou představovalo schodiště. Schodišťová sedačka byla financována prostředků organiace. V měsíci áří 2012 byly do prostor CDS ařaeny achovalé skříně, stoly, židle, kterými byly vybaveny místnosti pro aktiviační činnosti. V měsíci říjnu 2012 došlo k personálním měnám. Byla rušena jedna poice pracovníka v sociálních službách a nahraená poicí sociálního pracovníka. Touto měnou došlo ke kvalitnění poskytované služby a rošíření nabídky aktiviačních činností. V měsíci listopadu 2012 bylo vyměněno osvětlení v některých místností aříení. V měsíci listopadu 2012 byly namontovány předěly mei jednotlivá polohovací lůžka, čímž bylo docíleno většího soukromí při odpočinku uživatelů. Výčet kulturních a ájmových činností pro uživatele: Pro každý týden je vypracováván plán aktiviačních činností, který je umísťován na nástěnku v šatně, kde si jej mohou uživatelé ihned po příchodu přečíst. Je dbáno, aby byly v průběhu týdne ájmové činnosti prostřídány, a aby si každý uživatel mohl vybrat činnost, která je pro něj ajímavá a příjemná. Při ájmových činnostech je kladen důra i na vdělávání, pohybové aktivity a kulturní vyžití. Oblast vdělávání každý měsíc promítání filmů amatérským filmařem a následná beseda na hlédnuté téma sledování televiních práv a vdělávacích pořadů, pořadů pro seniory předčítání knih, novin a časopisů přednáška Policie ČR na téma Bepečnost seniorů přednáška Městské policie na téma Akce řetíek přednáška na téma Zdravá výživa Oblast pohybových aktivit pobyt a cvičení na ahradě 2x týdně cvičení s rehabilitační pracovnicí (skupinové a individuální) vycháky do okolí chůe v areálu aříení cvičení jógy prstů Oblast ostatních ájmových a kulturních aktivit společné oslavy naroenin a jmenin uživatelů promítání fotodokumentace pobytu uživatelů v CDS promítání filmů na DVD dle přání uživatelů hraní společenských her výtvarná činnost, ruční práce (výroba dekorací, upomínkových předmětů, malování obráků, mandal)

15 cvičení paměti (rébusy, křížovky, sudoku ) terapie Snoeelen muikoterapie, pět (proběhlo i soutěžní dopoledne ve pěvu) preentace a prodej výrobků IDC Žirafa (2x) preentace a prodej textilu ponožky (2x) preentace a prodej nových knih preentace Medalight preentace a prodej výrobků načky Hartmann preentace a prodej drogistického boží canisterapie ahradní grilování, opékání párků, smažení vaječiny výlet s uživateli do mini oo v Hodoňovicích výlet s uživateli na místecké náměstí výlety do cukrárny účast na Hrách seniorů 2012 účast na Pochodu pro seniory 2012 čajový dýchánek (přednáška a ochutnávka čajů) společná vaření a pečení (saláty, pomaánky, bramboráky, míchané nápoje, cukroví) vystoupení dětí MŠ (Den matek, Mikuláš, vánoční besídka, a další) mikulášské překvapení pracovníků CDS pro uživatele vánoční besídka v CDS Vdělávání pracovníků: V rámci povinného vdělávání pracovníků dle ákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách si pracovníci vyšují svou kvalifikaci a své odborné nalosti absolvováním kurů, seminářů, konferencí, apod. Přehled vdělávacích akcí: Úvod do sociálního abepečení České republiky Úvod do metod sociální práce pro pracovníky v sociálních službách Výběr ergoterapeutických metod XVI. Gerontologické dny Ostrava Reminiscenční techniky jako jedna validačních metod Další vdělávání: Školení BOZP Školení řidičů Supervie Pracovníci absolvovali stáž Denním Centru Maják, F. Čejky 450 ve Frýdku-Místku, které je aříením Charity Frýdek-Místek. Další činnosti: Během celého roku probíhaly v aříení odborné praxe studentů SZŠ obor sociální péče pečovatelská činnost ve Frýdku-Místku, studentů Ostravské univerity v Ostravě, studentů Obchodní akademie a Vyšší odborné školy sociální v Ostravě. Rovněž probíhaly exkure ájemců (senioři, dravotně postižení, osoby blíké, odborná veřejnost). Byly rovněž umožněny pracovní stáže aměstnancům IDC Žirafa ve F-M, e Sociálních služeb města Karviná, e aříení Sleské Diakonie v Ostravě.

16 V rámci preentace poskytované služby: - po celý rok 2012 měli všichni ájemci možnost prohlédnout si aříení a ískat informace o CDS, a to každou poslední středu v měsíci od 9 do 16 hodin při dni otevřených dveří - bylo veřejněno několik článků ve Frýdeckomísteckém a Třineckém deníku, Zpravodaji RM, které informovaly o CDS a o akcích, které v aříení proběhly - byly aktualiovány internetové stránky - informační letáčky o CDS byly rodány do ordinací lékařů, do prostor lékáren, rehabilitačních center, kosmetických salónů, kadeřnických salónů a jiných - vukový ánam o CDS byl veřejněn v pořadu Seniorklub, který je vysílám v Českém rohlase Ostrava - informace o CDS byly preentovány také na Dni draví a sociálních služeb - byla natáčena také reportáž o CDS pro televii Polar, která byla veřejněna v pořadu Frýdeckomístecký expres Ukáka vaření Čajový dýchánek

17 Canisterapie Skupinové cvičení Vánoční besídka 2012

18 2 Vyhodnocení ukaatelů stanovených příspěvkové organiace včetně návrhu na rodělení lepšeného hospodářského výsledku Neinvestiční příspěvek v Kč Neinvestiční příspěvek v Kč příspěvek od řiovatele ,00 ropočtu města Frýdek-Místek na Pochod pro seniory ,00 dotace MPSV ,00 Neinvestiční dotace celkem ,00 Usměrňování prostředků na platy Podíl mimotarifních složek činil 13,21% Průměrný přepočtený počet aměstnanců Průměrný přepočtený počet aměstnanců 56,04 Odpisový plán a odvod budov v Kč Odpisový plán a odvod budov Kč budovy a stavby ,00 movité věci ,00 odpisy dlouhodobého hmotného majetku celkem ,00 odvod odpisů budov a staveb řiovateli ,00 Návrh na rodělení lepšeného hospodářského výsledku v Kč Výsledek hospodaření, toho: , 51 hlavní činnosti ,51 doplňkové činnosti Návrh na rodělení výsledku hospodaření: příděl do fondu odměn ,00 příděl do reervního fondu ,51

19 3 Vyhodnocení hospodaření příspěvkové organiace Organiace a rok 2012 vykauje lepšený hospodářský výsledek. V roce 2012 pokračovala v úsporných opatřeních na všech stupních říení při achování vysokých standardů kvality poskytovaných úkonů všemi svými sociálními službami. 3.1 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ, NÁKLADY A VÝNOSY Hospodaření v roce 2012 v tis. Kč Výsledek hospodaření Skuteč. k Zři. a vlastní činnost přísp. jiných dotací MPSV darů fondů PŘÍSPĚVKY VÝNOSY Celkem příspěvky a výnosy NÁKLADY Výsledek hospodaření Náklady Ropočet na rok 2012 Skutečnost tis.kč tis.kč Plnění 101,30 % NÁKLADY skutečnost k řiovatel vl.činnost přísp. jiných dotací MPSV darů v tis. Kč fondů NÁKLADY CELKEM Organiace se řídila schváleným ropočtem. Hospodařila s prostředky řiovatele, státní neinvestiční dotací Ministerstva práce a sociálních věcí, prostředky finančních fondů organiace.

20 spotřeba materiálu Spotřeba materiálu Pohonné hmoty, oleje, kapaliny skutečnost k řiovatel přísp. jiných dotací MPSV darů v tis. Kč fondů Režijní materiál Čistící prostředky Majetek do 2 999,-Kč Odborné časopisy, knihy, tisk Kancelářské potřeby Pitný režim Ochranné prostředky (rukavice, krémy, návleky) Materiál pro aktivity seniorů a pro pochod seniorů Celkem spotřeba materiálu spotřeba energie Spotřeba energií skutečnost k řiovatel přísp. jiných dotací MPSV darů v tis. Kč fondů Elektřina Teplo+teplá voda Vodné Plyn Celkem spotřeba energie ostatní služby 518 Ostatní služby skutečnost k řiovatel přísp. jiných dotací MPSV darů v tis. Kč fondů Software

21 Bankovní poplatky Revie VEMA, FENIX, ORION programy Stočné Ostatní služby neahrnuté jinam Mytí voidel Poplatky rohlas+tv Pronájem nebytových prostor Zámecká, garáž Poštovné Internet Softwarové práce T-mobile (pevná i mobilní síť) Služby pro pochod Zabepečení budov Poplatky a CCS a karty BOZP a právní služby Propagace organiace Výpisy e dravotní dokumentace Celkem odpisy DHM 551 Odpisy dlouhodobého majetku skutečnost k řiovatel přísp. jiných dotací MPSV darů v tis. Kč fondů Odpisy HIM a NHIM Odpisy budov Celkem náklady drobného dlouhodobého majetku 558 Náklady drobného dl. majetku skutečnost k řiovatel přísp. jiných dotací MPSV darů v tis. Kč fondů

22 Náklady drobného dl. majetku Celkem Výnosy Ropočet na rok 2012 Skutečnost tis.kč tis.kč Plnění 107,76 % VÝNOSY skutečnost k řiovatel vl.činnost přísp. jiných dotací MPSV darů v tis. Kč fondů VÝNOSY CELKEM prodeje služeb 602 Výnosy prodeje služeb Poskytnuté sociální služby uživatelům skutečnost k řiovatel přísp. jiných dotací MPSV darů v tis. Kč fondů Za dovo obědů Za pobyt uživatelů v Domovince Za svo uživatelů do Domovinky Celkem

23 Využití služeb poskytovaných pečovatelskou službou 14% 40% 46% obědy péče péče+obědy Z tohoto grafu je patrné, že uživateli nejvíce využívanou službou je dovo obědů. Úhrady a péči v letech v Kč (654) 2010(541) 2011(521) 2012(536) Čísla v ávorkách namenají počty uživatelů, kterým byla poskytnuta péče v daném roce.

Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013

Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Únor 2014 Obsah: I. Základní údaje o organizaci.. 3 II. Domy zvláštního

Více

Výroční zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2008

Výroční zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2008 Výroční zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2008 únor 2009 zpracoval: Ing.Ivo Kubín Název organizace: Centrum sociálních služeb města Letovice, příspěvková organizace Sídlo organizace: Letovice,

Více

I.1 MANAGEMENT 6 I.2 CHARAKTERISTIKA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 7

I.1 MANAGEMENT 6 I.2 CHARAKTERISTIKA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 7 OBSAH: ÚVODNÍ SLOVO 3-4 HISTORIE 5 I. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 6-25 I.1 MANAGEMENT 6 I.2 CHARAKTERISTIKA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 7 I.3 SOCIÁLNÍ A VÝCHOVNÁ PÉČE 8-25 I.3.1Ubytování I.3.2

Více

Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2010

Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2010 SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA TŘINCE příspěvková organizace Habrová 302, 739 61 Třinec-Dolní Líštná Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2010 Zřizovatel: Město Třinec Právní forma: Příspěvková organizace

Více

Úsměv je světlo, které při pohledu do očí naznačí, že srdce je doma.

Úsměv je světlo, které při pohledu do očí naznačí, že srdce je doma. Výroční zpráva příspěvkové organizace G-centrum Mikulov za rok 2010 Úsměv je světlo, které při pohledu do očí naznačí, že srdce je doma. Vypracovali: Ing. Pavel Rous, Anna Červinková, Lenka Vítová, Dana

Více

DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK

DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 1 1) Vize organizace Usilujeme o zajištění klidného a aktivního prožití života seniorů s důrazem na podmínky venkovského

Více

Výroční zpráva. Domova seniorů Břeclav. Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav

Výroční zpráva. Domova seniorů Břeclav. Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav Výroční zpráva Domova seniorů Břeclav 2011 Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav Obsah Obsah zprávy o činnosti l. Úvod... 2 II. Základní údaje... 3 III. Poslání, cíle a principy naší

Více

Výroční zpráva. za r. 2011

Výroční zpráva. za r. 2011 Městská správa sociálních služeb Věžní 958, 432 01 Kadaň Výroční zpráva za r. 2011 Motto: Aktivní činností předejdeme smutku ze samoty a trablům stáří. Citlivým a vstřícným přístupem se snažíme, aby klient

Více

Zpráva o činnosti příspěvkové organizace Pečovatelská služba města Mladá Boleslav v roce 2013

Zpráva o činnosti příspěvkové organizace Pečovatelská služba města Mladá Boleslav v roce 2013 Zpráva o činnosti příspěvkové organizace Pečovatelská služba města Mladá Boleslav v roce 2013 Základní údaje o organizaci Název organizace: Pečovatelská služba města Mladá Boleslav Sídlo organizace: Na

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Centrum sociálních služeb a pomoci Chrudim

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Centrum sociálních služeb a pomoci Chrudim Centrum sociálních služeb a pomoci Chrudim VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Soukenická Strojařů Posláním Centra sociálních služeb a pomoci Chrudim je zlepšit kvalitu života osob, které se ocitly v nepříznivé sociální

Více

G-centrum Tábor Kpt. Jaroše 2958, 390 03 Tábor IČO 671 893 93. Výroční zpráva za rok 2013

G-centrum Tábor Kpt. Jaroše 2958, 390 03 Tábor IČO 671 893 93. Výroční zpráva za rok 2013 G-centrum Tábor Kpt. Jaroše 2958, 390 03 Tábor IČO 671 893 93 Výroční zpráva za rok 2013 Obsah Slovo úvodem.. 3 Domov pro seniory zdravotní úsek... 4 Domov pro seniory sociální úsek.. 5 Domov pro seniory

Více

IČ: 70876541 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014

IČ: 70876541 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 IČ: 70876541 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 1 Obsah: 1 Domov seniorů 7 2 Domov se zvláštním režimem 8 3 Pečovatelská služba 8 4 Žadatelé o pobytovou službu 8 5 Poskytované služby 9 6 Rozdělení příspěvků na péči 9

Více

DOMOV DŮCHODCŮ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

DOMOV DŮCHODCŮ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM DOMOV DŮCHODCŮ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM Roháčova 2968 544 01 Dvůr Králové nad Labem IČ: 194964 Tel.: 499 391 891-3 č. ú. : KB 24230-601/0100 E-mail:reditel@domovdknl.cz www.domovdknl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI

Více

Domov pro seniory Podbořany, příspěvková organizace

Domov pro seniory Podbořany, příspěvková organizace Domov pro seniory Podbořany, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011 Obsah I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení organizace III. Zaměření a činnost organizace IV.

Více

Obsah: IV. Autoprovoz. 46. V. Plnění úkolů v nakládání s majetkem. 46

Obsah: IV. Autoprovoz. 46. V. Plnění úkolů v nakládání s majetkem. 46 Obsah: Slovo úvodem 3 I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace.. 5 1.Sociální péče... 5 a) kapacita zařízení, počet klientů.. 5 b) evidenční počet neuspokojených žadatelů o službu... 5 c) počet

Více

Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek. za rok 2014

Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek. za rok 2014 Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek Roční zpráva o činnosti organizace za rok 2014 Zpracoval : Mgr.Vašíček Jindřich, statutární zástupce, ředitel DD Borohrádek e mail : vasicek@ddborohradek.cz

Více

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJMO, příspěvková organizace. U Lesíka 3547/11, Znojmo R O K 2 0 1 4

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJMO, příspěvková organizace. U Lesíka 3547/11, Znojmo R O K 2 0 1 4 CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJMO, příspěvková organizace U Lesíka 3547/11, Znojmo V Ý R O Č N Í Z P R Á V A R O K 2 0 1 4 1 OBSAH A. O organizaci str. 3 B. Realizace projektů str. 4,5 C. Kontroly a inspekce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za rok 2009. Městské středisko MARIE Bartoňova 1998, 547 01 Náchod tel. 491 423 478 IČO: 70947589.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za rok 2009. Městské středisko MARIE Bartoňova 1998, 547 01 Náchod tel. 491 423 478 IČO: 70947589. Městské středisko MARIE Bartoňova 1998, 547 01 Náchod tel. 491 423 478 IČO: 70947589 sociálních služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2009 Náchod únor 2010 1 O b s a h I. Charakteristika organizace a statistické

Více

Výroční zpráva za rok 2012 1

Výroční zpráva za rok 2012 1 Výroční zpráva za rok 2012 1 OBSAH OBSAH... 2 1. ÚVOD... 3 2. KONTAKTNÍ ÚDAJE... 4 3. ORGANIZACE ŘÍZENÍ... 6 4. VEŘEJNÝ ZÁVAZEK DOMOVA NA ZÁMKU... 11 4.1. POSLÁNÍ... 11 4.2. CÍLOVÁ SKUPINA... 11 4.3. CÍLE

Více

Domov důchodců Červenka, příspěvková organizace Nádražní 105, 784 01 Litovel IČO : 75004402

Domov důchodců Červenka, příspěvková organizace Nádražní 105, 784 01 Litovel IČO : 75004402 Domov důchodců Červenka, příspěvková organizace Nádražní 105, 784 01 Litovel IČO : 75004402 tel.ústř: 585341301 tel. ředitel: 585341759 fax: 585341759 mobil: 736768954 e-mail : piska@ddcer.cz Registrovaný

Více

Domov důchodců Červenka, příspěvková organizace Nádražní 105, 784 01 Litovel IČO : 75004402

Domov důchodců Červenka, příspěvková organizace Nádražní 105, 784 01 Litovel IČO : 75004402 Domov důchodců Červenka, příspěvková organizace Nádražní 105, 784 01 Litovel IČO : 75004402 tel.ústř: 585341301 tel. ředitel: 585341759 fax: 585341759 mobil: 736768954 e-mail : piska@ddcer.cz Registrovaný

Více

NIKDO NEMILUJE ŽIVOT TAK JAKO STARÝ ČLOVĚK. VÝROČNÍ ZPRÁVA

NIKDO NEMILUJE ŽIVOT TAK JAKO STARÝ ČLOVĚK. VÝROČNÍ ZPRÁVA NIKDO NEMILUJE ŽIVOT TAK JAKO STARÝ ČLOVĚK. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 O B S A H 1 Základní údaje organizace 2 Vznik a postavení organizace 3 Zaměření a činnost organizace 4 Poskytované sociální služby, jejich

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 DOMOV HVĚZDA, příspěvková organizace Nové Hvězdlice 200, 683 41 Bohdalice Nové Hvězdlice 200, 683 41 Bohdalice ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Nové Hvězdlice 25.2.2013 Mgr. Pavel Ševela ředitel

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ. příspěvkové organizace k 31. 12. 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ. příspěvkové organizace k 31. 12. 2014 ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ příspěvkové organizace k 31. 12. 2014 Frýdek-Místek 24. 2. 2015 OBSAH: a) základní údaje o organizaci b) vyhodnocení plnění úkolů, pro které byla příspěvková organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 D o m o v p r o s e n i o r y S v ě t l o Drhovle 44, 397 01 Písek IČ: 708 69 812 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Organizace zřizovaná Jihočeským krajem OBSAH I. Úvodní slovo ředitelky Domova pro Seniory Světlo

Více

Výroční zpráva 2010. Zámecká 1, 391 55 Chýnov příspěvková organizace IČ: 75011204

Výroční zpráva 2010. Zámecká 1, 391 55 Chýnov příspěvková organizace IČ: 75011204 Zámecká 1, 391 55 Chýnov příspěvková organizace IČ: 75011204 Výroční zpráva 2010 Domov pro seniory Chýnov je příspěvkovou organizací Jihočeského kraje 2 str. 3 str. 5 str. 6 str. 8 str. 10 str. 13 str.

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014. Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014. Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 V Melči dne 26.02.2015 Mgr. Jiřina Bejdáková ředitelka Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok

Více

Vrbno pod Pradědem Mnichov 262 za rok 2014

Vrbno pod Pradědem Mnichov 262 za rok 2014 Zpráva o činnosti a hospodaření Domova pro seniory Vrbno, příspěvkové organizace Vrbno pod Pradědem Mnichov 262 za rok 2014 Název organizace: Zřizovatel: Domov pro seniory Vrbno, příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střediska sociálních služeb Městské části Praha 9 za rok 2013

Výroční zpráva VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střediska sociálních služeb Městské části Praha 9 za rok 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA Střediska sociálních služeb Městské části Praha 9 za rok Úvodní slovo Vážení přátelé, zaměstnanci, klienti a všichni, kdo se o dění ve Středisku sociálních služeb zajímáte, jsem potěšena,

Více

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov,

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace Skořická 314, 338 43 Mirošov VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Poslání Domova Domov Harmonie, centrum sociálních

Více