Zpráva č. 454/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vyškovec, IČ: za rok 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva č. 454/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vyškovec, IČ: 00542342 za rok 2013"

Transkript

1 - rajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Vyškovec Vyškovec Starý Hrozenkov datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 25. dubna 2014 Ivana Šebestová KUZL 57776/2013 KUSP 57776/2013 KŘ Zpráva č. 454/2013/KŘ o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vyškovec, IČ: za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: (jednorázové přezkoumání) na základě zákona Č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Kontrola byla zahájena dne v 8,15 hodin předáním pověření ke kontrole a ukončena dne v 14,00 hodin vrácením vyžádaných podkladů a dokumentů ke kontrole. Místo provedení přezkoumání: Obecní úřad Vyškovec Vyškovec Starý Hrozenkov Přezkoumání vykonal: kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ivana Šebestová Obec Vyškovec zastupovali: starosta: Bohumil Hodulík účetní: Dana Miková Krajský úřad Zlínského tř. Tomáše Bati Zlín kraje IČ: tel.: fax: e-rnail: podatelnae>kr-zlinsky.cz.

2 Klasifikace: chráněný dokument A. Přezkoumané písemnosti Druh písemnosti Popis písemnosti Návrh rozpočtu Návrh rozpočtu byl zveřejněn vhodným způsobem a ve vhodném rozsahu 15 dnů přede dnem jeho projednání v zastupitelstvu obce na úřední desce a v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup od do v souladu s 11 odst. 3) zákona Č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Při sestavování rozpočtu bylo použito příslušných položek rozpočtové skladby v souladu s 12 zákona Č. 250/2000 Sb., v platném znění. Pravidla rozpočtového provizoria Vzhledem k tomu, že rozpočet byl schválen před I. lednem rozpočtového roku, neřídilo se jeho rozpočtové hospodaření pravidly rozpočtového provizoria v souladu s 13 zákona Č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Rozpočtová Rozpočtový Schválený Závěrečný opatření výhled rozpočet účet Rozpočet byl v průběhu roku 2013 upravován v příjmové i výdajové části, změny rozpočtu provedené ve výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12 M v průběhu roku 2013 byly doloženy rozpočtovými opatřeními Č. 1 a 2 v souladu s ustanovením 16 zák. Č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Rozpočtová opatření byla schválena usneseními zastupitelstva obce Č. 1/2013 ze dne a Č. 4/2013 ze dne Kontrolou bylo zjištěno, že prvnf úprava rozpočtu se týkala pouze navýšenf o dotaci na volby prezidenta CR, druhá úprava provedená v prosinci 2013 v podstatě dorovnávala upravený rozpočet na skutečné plněnf, což nesplňuje podstatu rozpočtu. Změny rozpočtu musf být prováděny průběžně tak, jak nastávajf pro splněnf podmínek 15 zákona Č. 250/2000 Sb., ve zněnf pozdějšfch předpisů - územnf celek uskutečňuje své finančnf hospodařenf v souladu se schváleným rozpočtem. Rozpočet byl k plněn v příjmové části na 98,76 %, ve výdajové části na 96,13 %. Finanční hospodaření obce se řídilo jejím ročním rozpočtem a rozpočtovým výhledem v souladu s 2 zákona Č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění. Rozpočtový výhled byl sestaven na období let 2012 a 2013, nový na období v souladu s 3 výše citovaného zákona.. Nový rozpočtový výhled byl schválen usnesením zastupitelstva obce Č. 1/2013 ze dne Rozpočet na rok 2013 byl projednán a schválen usnesením zastupítelstva obce Č. 4/2012 dne jako vyrovnaný, příjmy ve výší ,- Kč, výdaje ve výší ,- Kč. Počáteční stav bankovních účtů k činil ,- Kč. Návrh závěrečného účtu obce za rok 2012 byl zveřejněn na úřední desce a v elektronické podobě v době od do způsobem umožňujícím dálkový přístup, tj. nejméně 15 dnů před jeho projednáním v zastupitelstvu obce vhodným způsobem a ve vhodném rozsahu v souladu s 17 odst. 6 zákona Č. 250/2000 Sb. Závěrečný účet obce za rok 2012 jehož součástí je zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce hospodaření obce za rok 2013 byl schválen bez 2

3 Klasifikace: chráněný dokument výhrad usnesením zastupitelstva obce Č. 2/2013 ze dne v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Bankovní výpis Obec měla v roce 2013 zřízen v dva bankovní účty: ZBÚ u KB a. s. č / kontrolován denní výpis při pohybu Č. 61 ze dne , Č. 63 ze dne , Č. 65 ze dne , Č. 67 ze dne , Č. 68 ze dne , Č. 71 ze dne v návaznosti na úhradu dodavatelských faktur a denní bankovní výpis při pohybu Č. 147 pro ověření zůstatku účtu k ČNB Dotace ÚSC č / předmětem kontroly byl výpis Č. 22 pro ověření zůstatku na účtu k bez rozdílu. Dohoda o hmotné odpovědnosti Uzavřena dne s účetní obce za jí svěřené hodnoty. Těmito hodnotami jsou peníze, ceniny, které převezme na základě inventarizace a za hodnoty, které převezme za trvání pracovního poměru kdydoli později. Zaměstnanec odpovídá za schodek zjištěný při inventarizaci pokud neprokáže, že tento schodek nezavinil. Tato dohoda zaniká skončením pracovního poměru. Před ukončením pracovního poměru může dohoda zaniknout odstoupením podle 177 zákoníku práce. Dohoda obsahovala potřebné náležitosti, opatřena podpisem zaměstnavatele a zaměstnance. Evidence Evidence majetku pohledávek Evidence zavedena v ručně vedených knihách za jednotlivé druhy majetku. DDHM byl veden na účtu 028 od hodnoty 3.000,- Kč. Vedena ručně v knize pohledávek zavedené v roce 1991, k byly uzavřeny pouze pohledávky k nedoplatkům za psa ve výši 200,- Kč (účet 31510) a za svoz TDO ve výši 7.530,- Kč (účet 31507) - vykázány na rozvahovém účtu 315. U ostatních dříve vedených pohledávek nebyly uvedeny stavy k s tím, že se jedná o uzavřené staré pohledávky. U pohledávek na poplatky z ubytovací kapacity (součást OZV Č. 1/2010 o místních poplatcích, či. 13, paušální částka ,- Kč/rok) poslední zápis k , předpis i platba ,- Kč. V knize vydaných faktur bylo zjištěno, že faktura na úhradu poplatku z ubytovací kapacity byla pro firmu Valmont ČR, spol. s. r. o. vystavena dne ve výši ,- Kč, k nebyla uhrazena ani vykázána na rozvahovém účtu 311. Faktura Vzhledem k evidenci pohledávek nemusí být rozdíl ve výši ,- Kč ve vykázaných pohledávkách konečný Dodavatelské faktury Předmětem kontroly byly dodavatelské faktury přijaté v květnu a červnu 2013 zaevidované v KDF pod č v návaznosti na bankovní výpisy - nebyly zjištěny rozdíly. K nebyly uhrazeny dodavatelské faktury č v celkové výši ,20 Kč a nedoplatek faktury ve výši ,- Kč zaevidované pod č. 83 na celkovou částku ,- Kč (byla provedena částečná úhrada, 1. splátka ve výši ,- Kč dne , 2. splátka uhrazena ve výši ,- Kč dne a 3. úhrada ve výši ,- Kč provedena dne , neuhrazená část faktury ve výši ,- Kč byla k vykázána na rozvahovém účtu 321 (uhrazeno dne výpis KB, a. s. Č. 8 - bez rozdílu. Inventurní soupis majetku a závazků Dle Přílohy Č. 1 Směrnice pro provedení inventarizace Plánu inventur sestaveného v souladu s ust. 5 vyhl. Č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků byly vydány pokyny pro zabezpečení řádné inventarizace majetku a závazků k Termlny provedeni: zahájeni , ukončení , u dlouhodobého majetku měla být prvotní inventura provedena k se zahájením , ukončením do , zásoby, peníze, 3

4 ceniny, ostatní majetek a závazky budou inventarizovány k Dle Nařízení starosty obce ze dne k provedení inventarizace majetku Obce Vápenice měla být inventarizace provedena dne čtyř člennou inventarizační komisí - uvedeno její složení včetně podpisů členů. Doložena Prezenční listina o proškolení inventarizační komise k provedení inventarizace. Inventarizace byla provedena k Inventurní soupisy za jednotlivé inventarizované účty byly zpracovány programem Gordic, podrobné soupisy byly vyhotoveny ve Wordu. Soupisy neobsahovaly datum vyhotovení, obsahovaly datum zahájení a ukončení inventarizace, tj Soupisy byly vyhotoveny za jednotlivé druhy majetku, obsahovaly podpisy členů inventarizační komise, v rozporu s písmo h) 8 vyhl. č. 270/2010 Sb., neobsahovaly jména osob, které jsou členy inventarizační komise. Zápis o inventarizaci obsahoval slovní soupis účtů, u kterých byly zjišťovány skutečné stavy, porovnání stavů zjištěných inventarizací na stavy účetní a popř. zjištěné rozdíly bylo uvedeno na str. 22. Dále zde bylo uvedeno složení inventarizační komise a vyjádření odpovědného pracovníka, že byla provedena inventarizace veškerého majetku. Zápis byl podepsán členy hlavní inventarizační komise. Inventarizace majetku nebyla provedena plně v souladu s vyhláškou Č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků. Kniha došlých faktur Kniha pohledávek a závazků Vedena ručně v knize závazků (přijatých faktur), obsahovala předepsané náležitosti. V průběhu roku 2013 byly zaevidovány dodavatelské faktury č.1-140, K nebyly uhrazeny dodavatelské faktury zaevidované pod Č , faktura 131 byla splatná do uhrazena dne , faktury č byly přijaté v prosinci 2013 se splatností v lednu Neuhrazené dodavatelské faktury byly k vykázány na rozvahovém účtu 321. Kniha pohledávek byla vedena ručně za jednotlivé druhy pohledávek, uzavřena k Kniha závazků vedena ručně. Pokladní Pokladní doklad knihy Příjmy v hotovosti byly vybírány na číslované příjmové pokladní doklady vyhotovené ve dvou kopiích, 2. kopie archivovány v očíslovaných a sečtených blocích. Blokypoužité v roce 2013 stvrzenky S a S ) byly zapsány v evidenční knize stvrzenek. Předmětem kontroly byly výdajové pokladní doklady za leden - červen 2013 (d. Č. 1-41) v návaznosti na prvotní doklady a zápisy ve výdajové pokladní knize. VPD 26 ze dne za nákup roury v hodnotě 6.861,- Kč byl doložen fakturou č vystavenou dodavatelem Plastmont Bureš, S. r. o., Staré Město nesprávně vystavenou na odběratele "Obecní ůřad". U VPD Č. 36 ze dne na výdej v celkové výši 1.807,- doložena mimo jiné účtenka za hotové Č vystavená za kohout v hodnotě 79, Kč dne , u VPD Č, 35 ze dne v celkové výši 2.386, Kč byly doloženy čtyři zjednodušené daňové doklady (Zlínprofi, S. r. O. 495,- Kč, 2 x Polystyren, Bojkovice na 437, Kč a 460,- Kč a Zdeněk Bršlica - BRENKO Stavebniny, Uh. Brod na 1.350,- Kč) na celkovou částku 2.846, Kč. Na VPD 33 ze dne bylo vyplaceno cestovné v celkové výši 9.180, Kč za měsíce duben a květen Cestovní příkaz má být vyúčtován do 14 dnů od ukončení pracovní cesty. Příjmy vybírané v hotovosti byly zapisovány do ručně vedené příjmové pokladní knihy, strany PPK číslovány. Poslední zápis v příjmové pokladní knize na straně 11 ze dne

5 PPD Č příjem za odpady ve výši 150,- Kč, zůstatek ve výši 1.550,- Kč - odvod do výdajové pokladny. Na straně 12 příjmové pokladní knihy dopsány příjmy uskutečněné: na PPD Č za psa a odpady ve výši..200,- Kč, na PPD Č ověření podpisu ve výši 30,- Kč" na PPD Č příjem za odpady ve výši.. 400,- Kč na PPD Č za psa a odpady ve výši ,- Kč * součtová chyba pes +50,- Kč Celkem 1.480,- Kč - jedná se o zůstatek příjmové pokladny k odvod na účet proveden dne ověřeno na denní bankovní výpis KB, a. s. při pohybu Č. 5. *jedná se o minusový rozdíl v součtu provedeném za měsíce leden a únor 2013 na straně 7. Součet uvedený v příjmové pokladní knize ve výši ,- Kč, skutečný součet ,- Kč, rozdí/-50,- Kč. Dále bylo zjištěno: PPD byl vyhotoven na příjem z za psa a odpady v celkové výši 350,- Kč a byl součástí souvíslé číselné řady pro příjmy roku 2013 ( ). Výdaje v hotovosti byly zapisovány do výdajové pokladní knihy zpracované ručně, uzavírána měsíčně. Byla provedena kontrola zůstatků a jejich převod za měsíce leden - červen nebyly zjištěny rozdíly. K byl zůstatek pokladní hotovosti ve výdajové pokladní knize nulový, poslední zápis ze dne VPD Č odvod hotovosti ve výši Kč na účet u KB. a. s. - ověřeno na denní bankovní výpis při pohybu Č. 146 ze dne Příloha rozvahy Zpracována programem Gordic za období 13/2013. Rozvaha Účetní jednotka sestavila rozvahu ke dni Rozvahové účty. jimiž se následující účetní období zahajuje byly ověřeny na zůstatky vykázané k nebyly zjištěny rozdíly. Aktiva celkem se ve výši ,67 Kč rovnala pasívům celkem. Stálá aktiva byla vykázána ve výši ,90 Kč. Korekce vykázané na účtech 018, 019, 021, 022 a 028 byly shodné se zůstatky vykázanými k na oprávkových účtech 078,079, 081, 082 a 082. Namátkově byly k kontrolovány rozvahové účty: Účet Ostatní dlouhodobý finanční majetek - vykázán ve výši ,- Kč- jednalo se o 200 ks akcií es vykázaných ve jmenovité hodnotě Kč/akcie - ověřeno na výpis z nezařazeného účtu KB. a. s. se stavem k bez rozdílu. Akcie jsou v účetnictví obce vedeny v souladu s 27 odst. 7 zákona o účetnictví v pořizovací hodnotě. Účet Základní běžný účet - vykázán zůstatek ve výši ,77 Kčjednalo se o zůstatek ZBÚ u KB a. s. Č /0100 ve výši ,85 Kč - ověřeno na denní bankovní výpis při pohybu Č. 147 z a zůstatkem účtu u ČNB Dotace ÚSC Č /0710 ve výši 9.375,92 Kč - ověřeno na výpis Č. 22- bez rozdílu. 5

6 č. Účet Pokladna - vykázaný zůstatek ve výši 1.480,- Kč - jedná se o zůstatek příjmové poklady - poslední zápis v příjmové pokladní knize na straně lize dne PPD Č příjem za odpady ve výši 150,- Kč, zůstatek ve výši 1.550,- Kč - odvod do výdajové pokladny. Na straně 12 příjmové pokladní kníhv dopsány příjmy uskutečněné: na PPD Č. S za psa a odpady ve výši 200,- Kč, na PPD Č. S ověfení podpisu ve výši 30,- Kč, na PPD Č. S pfíjem za odpady ve výši 400,- Kč a na PPD Č. S za psa a odpady ve výši 800,- Kč + *součtová chyba pes +50,- Kč = 1.480,- Kčjedná se o zůstatek příjmové pokladny k odvod na účet proveden dne ověfeno na denní bankovnf výpis KB, a. s. pfi pohybu č.5. *jedná se o minusový rozdfl v součtu provedeném za měsíce leden a únor 2013 na straně 7. Součet uvedený v přijmové pokladní knize ve výši ,- Kč, skutečný součet ,- Kč, rozdíl-50,- Kč. Poslední zápis ve výdajové pokladní knize dne VPD č odvod hotovosti ve výši 721,- Kč na účet u KS, a. s. - ověřeno na denní bankovní výpis při pohybu 146 ze dne Účet Odběratelé - vykázaný zůstatek 4.178,- Kč - jednalo se o neuhrazené odběratelské faktury vystavené dne pod č. 2013/14 ve výši 3.150,- Kč splatná k , úhrada provedena dne a faktura vystavená dne pod č. 2013/15 na částku 1.028,- Kč, splatná , uhrazena ověřeno na knihu vydaných faktur. U pohledávek za poplatky z ubytovací kapacity (součást OZV č. 1/2010 o místních poplatcích, čl. 13, paušální částka ,- Kč/rok) poslední zápis k , předpis i platba ,- Kč. V knize vydaných faktur bylo zjištěno, že faktura na úhradu poplatku z ubytovací kapacity byla pro firmu Valmont ČR, spol. s. r. o. vystavena dne ve výši ,- Kč, k nebyla uhrazena ani vykázána na rozvahovém účtu 311. Vzhledem k evidenci pohledávek nemusí být rozdíl ve výši ,- Kč ve vykázaných pohledávkách konečný. č. č. Účet Dodavatelé - vykázán ve výši Kč - jednalo se o neuhrazené dodavatelské faktury zaevidované pod č v celkové výši ,20 Kč, z toho faktura 131 byla splatná do (uhrazena dne ), faktury byly přijaté v prosinci 2013 se splatností v lednu Dále zde byl zaúčtován nedoplatek faktury zaevidovaná pod 83 na ,- Kč (byla provedena částečná úhrada, 1. splátka ve výši ,- Kč dne , 2. splátka uhrazena ve výši ,- Kč dne a 3. úhrada ve výši ,- Kč provedena dne , neuhrazená část faktury ve výši ,- Kč byla k vykázána na rozvahovém účtu 321 (uhrazeno dne výpis KS, a. s. č. 8 - bez rozdílu. Účet Krátkodobě poskytnuté zálohy vykázány ve výši 5.000,- Kč - byly zde vykázány zálohy poskytnuté za elektrickou energii. Účet Jiné pohledávky z hlavní činnosti - vykázány ve výši 7.730,- Kč - jednalo se o neuhrazené poplatky za svoz odpadu (účet 31537) ve výši 7.530,- Kč a neuhrazené poplatky ze psů (315 10) ve výši 200,- Kč - ověřeno na knihu pohledávek - bez rozdílu Účet Krátkodobě přijaté zálohy na transfery - vykázaný zůstatek ve výši ,- Kč - jednalo se o vratku nedočerpané neinvestiční účelové dotace na výdaje na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve výši ,- Kč - provedena dne doloženo denním bankovním výpisem KS, a. s při pohybu. č. 6. 6

7 Účetní doklad Účetní jednotka účtuje v soustavě podvojného účetnictví programem Gordic, předmětem účetnictví byly skutečnosti týkající se účetního období roku U dodavatelských faktur byla provedena finanční kontrola v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., faktury byly opatřeny podpisy příkazce operace, správce rozpočtu a hlavní účetní. Účetní doklady byly zakládány v členění na pokladní doklady příjmové a výdajové, faktury přijaté, vydané, vnitřní účetní doklady byly zakládány u bankovních výpisů. Byly označeny souvislými číselnými řadami a opatřeny podpisy osob odpovědných za účetní případ a za jeho zaúčtováni - v souladu s aktualizacemi podpisových vzorů, které jsou součástí Směrnice k vedení účetnictví platné od , poslední aktualizace provedena dne po zvolení nového m ístostarosty. Účtový rozvrh Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Zpracován programem Gordic pro účetní období roku VVkaz pro hodnoceni plněni rozpočtu k : Zpracován programem Gordic, předložen za období 13/2013. Obsahoval předepsané náležitosti stanovené vyhl. 449/2009 Sb. o rozsahu a způsobu sestavení finančního výkazu pro hodnocení plnění rozpočtů územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad Daňové příjmy ,14 Nedaňové příjmy ,38 Kapitálové příjmy 0,- Přijaté dotace ,- Příjmy celkem ,52 Konsolidace příjmů (pol. 4134) ,- Příjmy celkem po konsolidaci ,52 Běžné výdaje ,84 Kapitálové výdaje. 0,- Výdaje celkem ,84 Konsolidace výdajů ((5345) ,- Výdaje celkem po konsolidaci ,84 Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci ,68 Počáteční stav účtů k ,09 Operace z peněž. účtů nema char. P ani V vlád. sektoru (8901) ,- = konečný zůstatek účtu k ,77 Kč byl souhlasný s účtováním na sestavách a se zůstatkem ZBÚ u KB a. s. Č /0100 ve výši ,85 Kč - ověřeno na denní bankovní výpis při pohybu Č. 147 z a zůstatkem účtu u ČNB Dotace ÚSC Č /0710 ve výši 9.375,92 Kč - ověřeno na výpis Č bez rozdílu. V souvislosti s nabytím účinnosti zákona Č, 501/2012, kterým se mění zákon Č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech si obec na základě Smlouvy o běžném účtu Č uzavřené dne s ČNB zřídila účet Č /0710, který je veden v českých korunách a je účtem podřízeným státní pokladně. Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou. Výkaz zisku a ztráty Zpracován programem Gordic za období 13/2013, obsahoval předepsané náležitosti. VVkaz zisku a ztráty k Náklady celkem byly vykázány ve výši ,33 Kč Výnosy byly vykázány v celkové výši ,13 Kč Výsledek hospodaření běžného účetního období (ztráta) ,20 Kč 7

8 Klasifikace: chráněný dokument Nejvyšší podíl nákladů za hlavní činnost činily náklady na,ostatní služby (účet 518) - vykázány ve výši ,03 Kč,tj. 64,61 % a mzdové náklady (účet 521) vykázány ve výši ,- Kč, tj. 10,37 % z celkových nákladů. Nejvyšší podíl výnosů za hlavní činnost činily výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty (účet 684) - vykázány ve výši ,20 Kč tj. 338,20 %, výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob (účet 682) vykázány ve výši ,28 Kč, tj 17,82 % výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob (účet 681) - vykázány ve výši ,12 Kč,tj. 16,53 % z výnosů. Zřizovací listina organizačních složek a příspěvkových organizací Dohody o provedení práce Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím Obec není zřizovatelem příspěvkové organizace ani organizační složky. Předmětem kontroly byly dvě dohody o provedení práce kontrolované v rámcí čerpání dotací na volby prezídenta ČR a voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a uzavřené na úklid a přípravu volební místnosti ve výši 2.000,- Kč a 1.700,- Kč, obsahovaly předepsané náležitosti. V průběhu roku 2013 příjala obec následující dotace: >- neinvestiční účelovou dotaci na zajištění výdajů vzniklých obci v souvislosti s volbou prezidenta české republiky ve výši ,- Kč (přijetí dotace zaúčtováno pod UZ na pol. 4111), dotace byla obci poskytnuta na základě dopisu z Ministerstva financí ČR čj. MF /2012/12-12 ze dne 3. ledna Pfijetf dotace bylo schváleno v rámci rozpočtového opatfenf č. 1 schváleného usnesením ZO č ze dne , >- neinvestiční účelovou dotaci na zajištění výdajů vzniklých obcím v souvislosti s konáním voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dne ve výši ,- Kč (přijeti zaúčtováno pod UZ pol. 4111), dotace byla obci poskytnuta na základě Rozhodnutí o poskytnuti dotace z Ministerstva financí ČR č.j MF /2013/ ze dne Pfijetí dotace bylo do rozpočtu zaneseno nesprávně až po jejím vyúčtování ve skutečně čerpané výši ,- Kč (zaokrouhleno na sta) v rámci rozpočtového opatfení č. 2 schváleného usnesením ZO č ze dne , >- celkovou dotaci ze SR ve výši ,- Kč (zaúčtována na pol. 4112), celková výše příspěvku je vypočtena na základě Přílohy č. 8 zák. č. 504/2012 Sb. a zaokrouhluje se na celé stokoruny. Dotace nepodléhá finančnímu vypořádání. Na základě novely zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní není součástí finančního vztahu příspěvek na školství, o odpovídající objem příspěvku na školství byly posíleny sdílené daně obcí. K přijala obec na účet dotaci v plné výši, dotace je KÚZK uvolňována v návaznosti na převody z MF ČR. Dotace byla schválena v rámci rozpočtu na rok 2013 usnesením zastupitelstva obce č. 4/2012 dne , č. )- neinvestiční účelovou dotaci na úhradu nákladů spojených s opravou komunikace v okolí rekreační chaty v majetku města Uh. Hradiště ve výši ,- Kč (přijetí zaúčtováno na pol. 4121), dotace byla obci poskytnuta na základě Smlouvy o poskytnuti účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města Uh. Hradiště 2013/0281/EKO-RF uzavřené dne Rozpočet bylo pfijatou navýšen rozpočtovým opatfením č. 2 schváleným usnesením zastupitelstva obce č ze dne Dotace byla pfipsána na účet obce dne ověieno na dennf 8

9 bankovní výpis KB, a. s. Č. 53 při pohybu. Čerpání dotací na volbv I Obci byla na základě Rozhodnutí z Ministerstva financí a Rozhodnutí o poskytnutí dotace č.j. MF /2012/12-12 ze dne poskytnuta účelová neínvestiční dotace na pokrytí výdajů vzniklých obci v souvislostí s volbou prezidenta České republiky ve výši ,- Kč Přijetí dotace bylo zaúčtováno pod UZ na pol dokladem Č ze dne ve výši ,- Kč. Čerpání dotace bylo zaúčtováno pod UZ na OdPa 6118 v celkové výši ,- Kč - ověřeno na doklady zaúčtované pod Č ,000010, Dotace byla čerpána na:,/ kancelářské potřeby v hodnotě916,- Kč - doloženo daňovým dokladem Č vystaveným dne dodavatelem Ing. Vladimír Řihák, Uh. Brod - úhrada doložena VPD Č. 5 ze dne ,,/ nákup čistících prostředků v hodnotě 307,- Kč - doloženo daňovým dokladem fy LlDL ze dne na 50,- Kč a daňovým dokladem Kaufland ze dne na částku 257,- Kč - úhrada doložena VPD Č. 7 ze dne ,,/ nákup 1 ks toneru HP CLJ CM 2320 do tiskárny v hodnotě 2.901,- Kč - doloženo fakturou Č vystavenou dne firmou Toner Espres s. r. o., Praha - úhrada ověřena na denní bankovní výpis KB, a. s. Č. 4 ze dne ,,/ za distribuci 100 ks hlasovacích lístků České poště ve výší 350,- Kč - doloženo potvrzením Č. 20 ze dne úhrada doložena VPD Č. 6 ze dne , skutečně doručeno 115 ks hlasovacích lístků, z toho 15 ks lístků rozneseno bez nároku na odměnu za distribuci,,/ občerstvení pro 5 členů volební komise (5 x 66,-) x 4 (I. a II. kolo voleb dne 11. a a 25. a ) = 1.320,- Kč - doloženo dvěma zjednodušenými daňovými - doklady vystavenými dodavatelem Marie Masaříková, M-TRIO, Starý Hrozenkov Č ze dne za potraviny v hodnotě 668,20 Kč a Č ze dne za nákup potravin v hodnotě 723,- Kč - úhrada doložena VPD Č. 8 ze dne za občerstveni ve výši 1.391,- Kč, z dotace provedena částečná úhrada ve výši 1.320,- Kč, rozdíl 71,- Kč hrazen z rozpočtových prostředků obce,,/ cestovné v celkové výši 1.957,- Kč - doloženo 2 CP za dovoz volebních lístků, nákup materiálu na volby a odvoz volebních výsledků - úhrada doložena VPD Č. 3 ze dne ve výši 1.577,- Kč, za odvoz na školeni na volby - VPD Č. 4 ze dne ve výši 380 Kč,,/ za odměny 5 členů volební komise, tj. předsedy a zapisovatelky a 3 členů VK (1.600,-Kč + 200,- Kč, zapisovatelka 1.500,- Kč + 200,- Kč a členové (1.300, ,-) x 3 = 8.000,- Kč,/ DoPP za přípravu a úklid volební místnosti ve výši 2.000,- Kč (dohoda uzavřena dne , místo a výkon práce obec Vyškovec, uzavřena na dobu do ) 9

10 Na základě žádosti o vrácení nečerpaných finančních prostředků na volbu prezidenta republiky v lednu 2013 zaslané ekonomickým odborem KÚlK dne pod čj. KUlL 53519/2013 bylo zasláno předběžné vyúčtování výdajů, vratka nedočerpané dotace ve výši 9.449,- Kč byla provedena dne ověřeno na denní bankovní výpis KB, a. s při pohybu. Č IObci byla na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Ministerstva financí CR č.j. MF /2013/ ze dne poskytnuta účelová neinvestiční dotace na pokrytí výdajů vzniklých obci v souvislosti s konáním voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve výši ,- Kč Přijetí dotace bylo zaúčtováno pod Ul na pol dokladem Č dne ve výši ,- Kč. Čerpání dotace bylo zaúčtováno pod Ul na OdPa 6114 v celkové výši ,- Kč - ověřeno na doklady zaúčtované pod Č a Dotace byla čerpána na:./ nákup čistících prostředků v hodnotě 340,- Kč - doloženo zjednodušeným daňovým dokladem vystaveným dne firmou dm drogerie s. r. o., Uherský Brod v hodnotě 340,- Kč - úhrada doložena VPD Č. 121 ze dne ,./ nákup kancelářských potřeb v hodnotě 358,- Kč - doloženo paragonem Č. M vystaveným dne dodavatelem MTI PO, a. s., Uh. Brod - úhrada doložena VPD Č. 120 ze dne / nákup toneru do tiskárny v hodnotě 2.359,- Kč - doloženo fakturou Č vystavenou dne dodavatelem Toner Expres, Praha za nákup kancelářských potřeb v celkové hodnotě ,- Kč - z dotace provedena částečná úhrada ve výši 2.359Kč, rozdíl ve výši ,- Kč byl hrazen z rozpočtových prostředků obce - úhrada ověřena na denní výpis KB, a. s. při pohybu Č. 116 ze dne ,./ nákup známek (pozvánka OVK, výsledky voleb) v hodnotě 104,- Kč - doloženo potvrzením České pošty, s. p. ze dne , úhrada doložena VPD Č. 123 ze dne ,./ za distribuci 100 ks hlasovacích lístků České poště ve výši 350,- Kč - doloženo potvrzením Č. 12 ze dne úhrada doložena VPD č. 119 ze dne , skutečně doručeno 115 ks hlasovacích lístků, z toho 15 ks lístků rozneseno bez nároku na odměnu za distribuci,./ občerstvení pro 6 členů volební komise (6 x 66,-) x 2 = 792,- Kč - doloženo paragonem dodavatele Marie Masaříková, M-TRIO, Starý Hrozenkov ze dne za nákup občerstvení v hodnotě 824,- Kčúhrada doložena VPD Č. 122 ze dne , z dotace provedena částečná úhrada ve výši 792,- Kč, rozdíl ve výši 32,- Kč byl hrazen z rozpočtových prostředků obce,./ cestovné ve výši1.577,- Kč - doložen CP za odvoz na školení OVK, dovoz volebních lístků a volebních materiálů, odvoz volebních výsledků - úhrada doložena VPD Č. 118 ze dne ,./ za odměny členů OVK - předsedy, zapisovatelky a 4 členů OVK (1.600,- Kč ,- Kč +(1.300,- x 4 ) tj. celkem = 8.300,- Kč, 1

11 Klasifikace: chráněný dokument../ na DoPP za úklid volební místnosti 1.700,- Kč Po předložení účetních dokladů k vyúčtování čerpání neinvestičních dotací na volby lze konstatovat, že nebylo zjištěno neoprávněné čerpání účelových prostředků, čerpání dotace proběhlo v souladu se Směrnicí Ministerstva financí Č. 124/1354/2002 ve znění pozdějších změn Č. 124/ /2002 a W08/2007, zákona o volbách Č. 247/1995 Sb a zákona Č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů. Finanční vypořádáni neinvestičních dotací na volby prezidenta ČR a do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR poskytnutých obci prostřednictvím kraje bylo provedeno dne Vratka nedočerpané neinvestiční účelové dotace na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve výši ,- Kč byla provedena dne doloženo denním bankovním výpisem KB, a. s při pohybu. Č. 6. Smlouvy o přijetí úvěru Obec v roce 2013 nepřijala ani nesplácela žádný úvěr, půjčku ani návratnou finanční výpomoc. Dokumentace k veřejným Obec Vyškovec nezadala v roce 2013 žádné výběrové řízení na veřejnou zakázku. zakázkám Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení Předmětem kontrolv bvly níže uvedené zápisy a usnesení zastupite/stva obce: Č. 4/2012 ze dne v návaznosti na schválení rozpočtu obce na rok 2013 Č. 1/2013 ze dne ZO projednalo a schválilo změnu rozpočtu Č. 1, rozpočtový výhled na roky , příspěvek informačnímu středisku Starý Hrozenkov ve výši 3.000,- Kč a zřízení věcného břemene mezi obcí Vyškovec a E.ON ČR s. r. o., jedná se přípojku NN pro novostavbu, Č. 2/2013 ze dne schválilo vyhlášku o schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek, žádost o změnu ÚP, závěrečný účet včetně výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2012, účetní závěrku k , opravu výtluků na MK firmou Skála Světlá Hora, záměr na pronájem volného nebytového prostoru v budově Vyškovec č.p. 1 obchod o výměře 100 m2, Č. 3/2013 ze dne pronájem nebytového prostoru za 1000,- Kč/měsíc, pořízení změny ÚP, smlouvu o dopravní obsalužnosti se Zlínským krajem, výši příspěvku od ve výši 85,- Kč/osoba a od ve výši 100,- Kč/osoba Č. 4/2013 ze dne ZO schválilo rozpočet na rok 2014, změnu rozpočtu Č. 2 k rozpočtu roku 2013, Dodatek smlouvy Č. 1 36/2010/DOP o dopravní obslužnosti - příspěvek od ve výši 85,- Kč/osoba, záměr obce na prodej pozemků - části parcely PK 8292/1 v k. Ú. Vyškovec o výměře m2 a stavební parcely p. Č. 962 o výměře 35 m2, z toho 17/18 za odhadní cenu. Zápisy byly opatřeny podpisy starosty, místostarosty a dvou ověřovatelů, byly doloženy usneseními ze zasedání podepsanými starostou a místostarostou, prezenčními listinami a pozvánkami na jednotlivá zasedání. Peněžní fondy obce Obec neměla v roce 2013 zřízen žádný peněžní fond. (FRB, sociální, apod.) - pravidla tvorby a použití

12 Klasifikace: chráněný dokument Účetní závěrka Účetní závěrka obce Vyškovec za rok 2013 byla schválena před platností prováděcí vyhlášky 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek usnesením zastupitelstva obce č. 2/2013 dne B. Zjištění I Předmět přezkoumání, u něhož nebyla nalezena chyba čí nedostatek Zákon Č. 420/2004 Sb. 2 odst. 1 písmo a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků. Zákon Č. 420/2004 Sb. 2 odst. 1 písmo b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů. Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 1 písmo c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku. Obec v roce 2013 neprovozovala podnikatelskou činnost. Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 1 písmo d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma a více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami. Zákon Č. 420/2004 Sb. 2 odst. 1 písmo e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví. Zákon Č. 420/2004 Sb. 2 odst. 1 písmo f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv. Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 1 písmo g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám. Zákon Č. 420/2004 Sb. 2 odst. 2 písmo a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku. Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 2 písmo b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek. Zákon Č. 420/2004 Sb. 2 odst. 2 písmo c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu. Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 2 písmo d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi. Zákon Č. 420/2004 Sb. 2 odst. 2 písmo e) ručení za závazky fyzických a právnických osob. Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 2 písmo f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob. Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 2 písmo g) zřizovaní věcných břemen k majetku územního celku. II. Při přezkoumání hospodařeni byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemaji závažnost nedostatků uvedených v 10 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb. pod písmenem c):

13 Předmět: Zákon Č. 420/2004 Sb. 2 odst. 2 písmo h) účetnictví vedené územním celkem. Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 3 odst. 1 Územní celek neúčtoval o skutečnostech, které jsou předmětem účetnictví, do období, s nímž tvto skutečnosti věcně a časově souvisí. Poslední zápis v příjmové pokladní knize na straně 11 ze dne PPO č příjem za odpady ve výši 150,- Kč, zůstatek ve výši 1.550,- Kč - odvod do výdajové pokladny. Zjištění: výdej hotovosti z příjmové pokladny ve výši 1.550," Kč dle zápisu v příjmové pokladní knize proveden dne , příjem hotovosti do výdajové pokladny dle zápisu ve výdajové pokladní knize proveden dne Na straně 12 příjmové pokladní knihy dopsány příjmy uskutečněné: na PPO Č. S za psa a odpady ve výši..200,- Kč, na PPO Č. S ověřeni podpisu ve výši 30,- Kč" na PPO Č. S příjem za odpady ve výši.. 400,- Kč na PPO Č. S za psa a odpady ve výši ,- Kč * součtová chyba pes +50,- Kč Celkem 1.480," Kč - jedná se o zůstatek příjmové pokladny k odvod na účet proveden dne ověřeno na denní bankovní výpis KB, a. s. při pohybu Č. 5. *jedná se o minusový rozdíl v součtu provedeném za měsíce leden a únor 2013 na straně 7. Součet uvedený v příjmové pokladní knize ve výši ,- Kč, skutečný součet ,- Kč, rozdíl -50,- Kč. Dále bylo zjištěno: PPD S byl vyhotoven na příjem z za psa a odpady v celkové výši 350,- Kč a byl součástí souvislé číselné řady pro příjmy roku 2013 (S ). C. Závěr I. Odstraňování chyb a nedostatků Při přezkoumání hospodařen' za předchozf roky nebyly zjištěny chyby a nedostatky, případně tyto chyby a nedostatky byly napraveny. II. Při přezkoumání hospodaření obce Vyškovec za rok 2013 byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod písmo c) [ 10 odst. 3 písmo b) zákona Č. 420/2004 Sb.]. III. Nebyla zjištěna rizíka dle 10 odst. 4 písmo a) zákona Č. 420/2004 Sb. IV. Při přezkoumání hospodaření obce Vyškovec za rok 2013 Byly zjištěny dle 10 odst. 4 písmo b) následující ukazatele: a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku b) podíl závazků na rozpočtu územního celku c) podfl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0,24% 6,48% 0,00%

14 Vyškovec dne 25. dubna 2014 Ivana Šebestová kontrolor pověřený řízením přezkoumání podpis Bohumil Hodulík, starosta obce Vyškovec prohlašuje, že v kontrolovaném období územní celek nehospodařil s majetkem státu, neručil svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob, nezastavil movitý a nemovitý majetek, neuzavřel kupní smlouvu o koupi, směnnou smlouvu a smlouvu o výpůjčce týkající se nemovitého majetku, smlouvu o přijeti nebo poskytnutí úvěru nebo půjčky, smlouvu o poskytnutí dotace, smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitelského závazku, smlouvu o přistoupení k závazku a smlouvu o sdružení, nekoupil ani neprodal cenné papíry, obligace, neuskutečnil majetkové vklady, uskutečnil pouze veřejné zakázky malého rozsahu ( 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb.). Zprávu převzal a s obsahem byl seznámen dne 25. dubna 2014 Bohumil Hodulik starosta... ~. podpis 1 x obdrží: Obec Vyškovec 1 x obdrží: Krajský úřad Zlínského kraje, odbor Kancelář ředitele, oddělení kontrolni Poznámka: č. Územní celek je ve smyslu ustanovení 13 odst. 1 písmo b) zákona 420/2004 Sb., povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou informaci a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech územního celku.

15 Vyvěšeno: Sňato: Ve stejném termínu bylo zveřejněno na elektronické úřední desce

Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument

Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument - Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní Obec Vyškovec Vyškovec 65 68774 Starý Hrozenkov datum pověřená úřední osoba číslo jednací

Více

Zpráva č. 247/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hoštice, IČ: 00544574 za rok 2013

Zpráva č. 247/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hoštice, IČ: 00544574 za rok 2013 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Hoštice Hoštice 74 768 13 Litenčice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 30. dubna 2014 Ing. Ivo Lejsal KUZL 41201/2013 KŘ KUSP 41201/2013

Více

Krajský úřad Zlínského

Krajský úřad Zlínského Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní Obec Huštěnovice Huštěnovice 92 687 03 Babice datum pověřená úřední osoba číslo jednací

Více

Zpráva č. 38/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Křekov, IČ: 46276041 za rok 2012

Zpráva č. 38/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Křekov, IČ: 46276041 za rok 2012 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Křekov Křekov 5 766 01 Valašské Klobouky datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 26.4.2013 Ing. Vít Sušila KUZL 474/2013 KUSP 474/2013 KŘ

Více

Krajský úřad Zlínského

Krajský úřad Zlínského Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Bělov Bělov 77 768 21 Kvasice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 16. dubna

Více

Zpráva č. 102/2014/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota, IČ: 75104181 za rok 2014

Zpráva č. 102/2014/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota, IČ: 75104181 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota Dolní Lhota 129 763 23 Dolní Lhota datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 13. března 2015 Ing.

Více

Zpráva č. 5/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bohuslavice nad Vláří, IČ: 70910731 za rok 2011

Zpráva č. 5/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bohuslavice nad Vláří, IČ: 70910731 za rok 2011 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Bohuslavice nad Vláří Bohuslavice nad Vláří 62 763 21 Slavičín datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 15.5.2012 Ing. Vít Sušila KUZL 470/2012

Více

Krajský úřad Zlínského

Krajský úřad Zlínského Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Hradčovice Hradčovice 168 68733 Hradčovice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 24. února 2014

Více

Zpráva č. 169/2014/IAK. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hvozdná, IČ: 00283991 za rok 2014

Zpráva č. 169/2014/IAK. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hvozdná, IČ: 00283991 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní Obec Hvozdná Hlavní 210 763 10 Hvozdná datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 6. března 2015 Ing. Jaroslav Císař KUZL 37954/2014 IAK

Více

Krajský úřad Zlinského kraje

Krajský úřad Zlinského kraje Krajský úřad Zlínského kraje., r --------------------,-----------:--==:--------------'-.J IMd;,CfllltIK Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní V Obec Dolní Bečva tj.-v{'iy/ Dolní Bečva 340 75655 Dolní

Více

Zpráva č. 479/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Luhačovské Zálesí, IČ: 70287201 za rok 2013

Zpráva č. 479/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Luhačovské Zálesí, IČ: 70287201 za rok 2013 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní DSO Mikroregion Luhačovské Zálesí Pozlovice, Hlavní 51 763 26 Luhačovice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 28. dubna 2014 Ing. Vít Sušila

Více

Zpráva č.40/2014/kř. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kurovice, IČ: 00287377 za rok 2014

Zpráva č.40/2014/kř. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kurovice, IČ: 00287377 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní Obec Kurovice Kurovice 68 768 52 Míškovice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 16. března 2015 Ing. Ivo Lejsal KUZL 668/2015 KUSP

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Radimovice, IČ00671932, za rok 2014.

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Radimovice, IČ00671932, za rok 2014. Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření obce Radimovice, IČ00671932, za rok 2014. Č. j.: LK-0160/14/Gro Přezkoumání hospodaření obce Radimovice za rok

Více

,----- Krajský úřad Zlínského

,----- Krajský úřad Zlínského ,----- Krajský úřad Zlínského kraje Odbor Kancelář ředitele Oddělenf kontrolní Obec Huštěnovice Huštěnovice 92 687 03 Babice datum pověřená úřednl osoba číslo jednací spisová značka 7.3.2012 Bc. Pavlina

Více

Krajský úřad Zlinského kraje

Krajský úřad Zlinského kraje Krajský úřad Zlínského kraje Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Študlov Študlov 142 756 12 Horní Lideč datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 21.2.2012 Ing. Antonín Putala

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kořenov, IČ00262421, za rok 2014.

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kořenov, IČ00262421, za rok 2014. Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kořenov, IČ00262421, za rok 2014. Č. j.: LK-0083/14/Vrb Přezkoumání hospodaření obce Kořenov za rok 2014

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/44630/2012/KŘ-K/7433 Č.j.

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/44630/2012/KŘ-K/7433 Č.j. . CI o~ ~o,::) ::x: '1.0.1..-.. >~-T ~ -"I -.J - :,:). O Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/44630/2012/KŘ-K/7433 Č.j.: KUOK 19125/2013 Počet stejnopisů:

Více

Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní Odbor interního auditu a kontroly. číslo jednací KU2L 42306/2014. Zpráva č.

Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní Odbor interního auditu a kontroly. číslo jednací KU2L 42306/2014. Zpráva č. Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní Odbor interního auditu a kontroly cesty na řece Moravě Oddělení kontrolní Masarykovo nám. č. 19

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Jeřmanice, IČ 46744959 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Jeřmanice, IČ 46744959 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0067/13/Vrb Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Jeřmanice, IČ 46744959 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 3. 2. 2014 na základě

Více

ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Karlovice, IČ00275824, za rok 2014.

ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Karlovice, IČ00275824, za rok 2014. Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č. j.: LK-0079/14/Gro ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Karlovice, IČ00275824, za rok 2014. Přezkoumání hospodaření obce Karlovice za rok 2014

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nebanice Přezkoumání se

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Licence: DD06 XCRGBZUC / ZUC (31122014 / 07062012) Město Stráž pod Ralskem ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 29.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00260967 název Město Stráž

Více

Z p r á v a o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 obce Uzeničky, IČ 00667927

Z p r á v a o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 obce Uzeničky, IČ 00667927 E K O N O M I C K Ý O D B O R O D D Ě L E N Í P Ř E Z K U M U A M E T O D I K Y H O S P O D A Ř E N Í O B C Í Č.j.: KUJCK 22015/2014 OEKO-PŘ stejnopis č. 1 Z p r á v a o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Pomezí nad Ohří IČ: 00572730

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Zahrádky, IČ 00261092 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Zahrádky, IČ 00261092 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0232/13/Gro Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Zahrádky, IČ 00261092 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 7. 11. 2013, 17.

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce OKŘÍNEK. IČ: 00239526 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce OKŘÍNEK. IČ: 00239526 za rok 2014 Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: Čj.: SZ 045464/2014/KUSK 006676/2015/KUSK Stejnopis č. 2. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce OKŘÍNEK IČ: 00239526 za rok 2014 Přezkoumání hospodaření obce Okřínek

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č. j.: LK-0071/14/Tr Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Přezkoumání hospodaření města Jilemnice za rok

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Heřmanovice, IČ 00295981 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Heřmanovice, IČ 00295981 za rok 2014 Elektronický podpis - 27.5.2015 KUMSX01I13Q2 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Miroslava Šlégrová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 11.8.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor

Více

SpZn: SZ_082571/2014/KUSK Stejnopis č. Čj.: 009260/2015/KUSK. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce ŠTÍHLICE. IČ: 00639745 za rok 2014

SpZn: SZ_082571/2014/KUSK Stejnopis č. Čj.: 009260/2015/KUSK. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce ŠTÍHLICE. IČ: 00639745 za rok 2014 Zborovská 11 150 21 Praha 5 SpZn: SZ_082571/2014/KUSK Stejnopis č. Čj.: 009260/2015/KUSK Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce ŠTÍHLICE IČ: 00639745 za rok 2014 Přezkoumání hospodaření obce Štíhlice

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Chotyně, IČ 00672033 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Chotyně, IČ 00672033 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0057/13/Gro Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Chotyně, IČ 00672033 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 17. 9. 2013, 1. 4.

Více