Zpráva o hodnocení činnosti a hospodaření organizace za rok 2007

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o hodnocení činnosti a hospodaření organizace za rok 2007"

Transkript

1 Čtyřlístek centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace Zpráva o hodnocení činnosti a hospodaření organizace za rok V Ostravě dne Ing. Tamara Šeligová ředitelka organizace

2 O B S A H: I. Úvod 1-2 II. Tabulky Základní ukazatele Náklady Výnosy (bez příspěvku) Příspěvek provozní dotace Investice Zkrácená rozvaha Hospodaření s fondy Rozbor mezd Vybraní ukazatele 15 III. Komentář Plnění úkolů z rozboru hospodaření za rok 2006 a 1. pololetí roku Zhodnocení hospodaření za rok Zhodnocení činnosti za rok Kontroly a stížnosti 32-35

3 II TABULKY Organizace celkem 1.Základní ukazatele Ukazatele Plán včetně úprav hlavní činnost Skutečnost k hospodářská činnost celkem Porovnání skutečnost k celkem index rok /2006 Náklady celkem , ,06 Výnosy celkem bez příspěvku , ,10 Ztráta(-), zisk , ,87 Příspěvek na provoz , ,87 Zlepšený (zhoršený) VH x 102 0,72 soběstačnosti (V/N x 100) x x x 30,04 x 15,18 x

4 Organizace dle paragrafů 1a. Základní ukazatele v tis. Kč Ukazatele podpora samostatného bydlení týdenní stacionáře denní stacionáře domovy ostatní služby sociální péče sociálně terapeutické dílny Náklady celkem , , , , , ,5 Výnosy celkem bez příspěvku , , , , , ,4 - Ztráta(-), zisk , , , , , ,2 Příspěvek na provoz , , , , , ,0 Zlepšený (zhoršený) VH 0-15 x x x x 0 91 x 0-46 x

5 2. Náklady Číslo účtu Nákladové položky Plán včetně úprav hlavní činnost Skutečnost k hospodářská činnost celkem Porovnání skutečnost k celkem index rok / Spotřebované nákupy , , spotřeba materiálu , , spotřeba energie , ,92 51 Služby , , opravy a udržování , , cestovné , , náklady na reprezentaci ,0 16 0, ostatní služby , ,10 52 Osobní náklady , , mzdové náklady , ,04 v tom OON , ,63 53 Daně a poplatky ,7 5 2,20 54 Ostatní náklady , ,08 55 Odpisy, prodaný majetek , , odpisy , ,05 59 Daň z příjmů x 0 x Náklady celkem , ,06

6 2a. Náklady v tis. Kč Číslo účtu Nákladové položky podpora samostatného bydlení týdenní stacionáře denní stacionáře domovy ostatní služby sociální péče sociálně terapeutické dílny 50 Spotřebované nákupy , , , , , ,9 501 spotřeba materiálu , , , , , ,3 502 spotřeba energie , , , , , ,0 51 Služby , , , , , ,8 511 opravy a udržování 0 0 x , , , , ,4 512 cestovné 0 0 x , , ,0 1 0 x ,0 513 náklady na reprezentaci 0 0 x 0 0 x 0 0 x ,0 0 0 x 0 0 x 518 ostatní služby , , , , , ,0 52 Osobní náklady , , , , , ,9 521 mzdové náklady , , , , , ,9 v tom: OON 0 0 x 0 0 x 0 0 x ,4 0 0 x ,0 53 Daně a poplatky 0 0 x 0 0 x 0 0 x ,7 0 0 x 0 0 x 54 Ostatní náklady , , , , , ,0 55 Odpisy, prodaný majetek 0 0 x , , , , ,0 551 odpisy 0 0 x , , , , ,0 59 Daň z příjmů 0 0 x 0 0 x 0 0 x 0 0 x 0 0 x 0 0 x Náklady celkem , , , , , ,5

7 3. Výnosy (bez příspěvku) v tis. Kč Číslo účtu 60 Výnosové položky Tržby za vlastní výkony a za zboží Plán včetně úprav hlavní činnost Skutečnost k hospodářská činnost celkem skutečnost celkem k Porovnání index / , , tržby za vlastní výrobky , , tržby z prodeje služeb , ,86 -strava a pobyt klienti ,03 x -příjmy za péči ,02 x -příjmy od zdrav.pojišťoven , ,51 -ostatní , , tržby za prodané zboží x 0 x 64 Ostatní výnosy , ,20 641,2 pokuty, penále x 0 x 648 zúčtování fondů , , jiné ostatní výnosy , ,75 65 Tržby z prodeje majetku, rezervy a opravné položky x 0 x 6x Jiné výnosy x -10 2,20 Výnosy celkem , ,10

8 3a. Výnosy (bez příspěvku) tis.kč Výnosové položky podpora samostatného bydlení týdenní stacionáře denní stacionáře domovy ostatní služby sociální péče sociálně terapeutické dílny Tržby za vlastní výkony a za zboží , , , ,1 0 0 x ,8 tržby za vlastní výrobky 0 0 x , , ,7 0 0 x ,0 tržby z prodeje služeb , , , ,2 0 0 x ,5 - strava a pobyt klienti 0 0 x , , ,0 0 0 x ,0 - příjmy za péči , , , ,3 0 0 x ,0 - příjmy od zdrav.pojišťoven 0 0 x 0 0 x 0 0 x ,3 0 0 x 0 0 x - ostatní 0 0 x , , ,3 0 0 x ,8 tržby za prodané zboží 0 0 x 0 0 x 0 0 x 0 0 x 0 0 x 0 0 x Ostatní výnosy 0 0 x , , , , ,0 pokuty, penále 0 0 x 0 0 x 0 0 x 0 0 x 0 0 x 0 0 x zúčtování fondů 0 0 x , , ,8 0 0 x ,0 jiné ostatní výnosy 0 0 x , , , , ,0 Tržby z prodeje majetku, rezervy a opravné položky 0 0 x 0 0 x 0 0 x 0 0 x 0 0 x 0 0 x Jiné výnosy 0 0 x 0 0 x 0 0 x 0 0 x 0 0 x 0-22 x Výnosy celkem , , , , , ,4

9 4. Příspěvek - provozní dotace účet č. 691 Příspěvek na provoz Plán včetně úprav Skutečnost k přijato (a) čerpáno (b) rozdíl (a-b) skutečnost k Porovnání index /2006 od zřizovatele: ,89 - provoz ,96 - odpisy x - účelový ,15 - granty SMO ,50 ze státního rozpočtu: ,82 - úřad práce x - MPSV ,83 - EFPRR ,04 z krajského úřadu x upravený závazný ukazatel ,87 od jiných subjektů x Příspěvek celkem ,87

10 4a. Příspěvek provozní dotace účet č. 691 Příspěvky a dotace na provoz podpora samostatného bydlení týdenní stacionáře denní stacionáře domovy ostatní služby sociální péče v tis.kč sociálně terapeutické dílny od zřizovatele: , , , , , ,0 - provoz , , , , , ,0 - odpisy 0 0 x 0 0 x 0 0 x 0 0 x 0 0 x 0 0 x - účelový 0 0 x 0 0 x 0 0 x ,9 0 0 x 0 0 x - granty 0 0 x 0 0 x 0 0 x ,0 0 0 x 0 0 x ze státního rozpočtu: 0 0 x , , ,0 0 0 x 0 0 x - úřad práce 0 0 x 0 0 x 0 0 x 0 0 x 0 0 x 0 0 x - MPSV 0 0 x , , ,0 0 0 x 0 0 x - EFPRR 0 0 x 0 0 x 0 0 x 0 3 x 0 0 x 0 0 x z krajského úřadu 0 0 x 0 0 x 0 0 x 0 0 x 0 0 x 0 0 x upravený závazný ukazatel , , , , , ,0 od jiných subjektů 0 0 x 0 0 x 0 0 x 0 0 x 0 0 x 0 0 x Příspěvek celkem , , , , , ,0

11 5. Investice v Kč Skutečnost k Porovnání Pořízené investice z dotace Plán včetně úprav přijaté prostředky proinvestováno rozdíl skutečnost k index /2006 od zřizovatele ,42 - rekonstrukce půdy CPČ x - rekonstrukce koupelen DB x ze státního rozpočtu, krajského úřadu x upravený závazný ukazatel ,42 celkem ,42 v tis. Kč Pořízené investice z ostatních zdrojů investičního fondu Plán včetně úprav Skutečnost k Skutečnost k index /2006 z peněžních darů x - atrium v DBS x - 4 kuchyňky v DBS x ze zůstatku investičního fondu x - dodávka a položení koberců v CPČ x celkem ,72 CPČ - Centrum pracovní činnosti DB - Domov Beruška DBS- Domov Barevný svět

12 6. Zkrácená rozvaha v tis. Kč Aktiva Řádek rozvahy Stav k přírůstek - úbytek Stav k Dlouhodobý nehmotný majetek z toho vlastní Oprávky k dl.nehmotnému majetku Dlouhodobý hmotný majetek z toho vlastní Oprávky k dlouh.hmotnému majetku Zásoby celkem Pohledávky celkem v tom: - účet účet Finanční majetek celkem Ostatní Aktiva celkem v tis. Kč Pasiva Řádek rozvahy Stav k Majetkové fondy celkem Finanční a peněžní fondy celkem Výsledek hospodaření Rezervy, dlouhodobé závazky 160,166 0 Krátkodobé závazky celkem v tom: - účet účet Bankovní úvěry a půjčky Ostatní 2195 Pasiva celkem

13 7. Hospodaření s fondy v tis. Kč Fond odměn FKSP Fond rezervní Investiční fond Zůstatek k Zdroje celkem v tom: ze zlepšeného výsledku hospodaření z darů z dotací 2526 základní příděl 1335 ostatní z odpisů 6470 z jiných fondů Použití celkem v tom: k provozním účelům 530 na účely FKSP 1264 do jiných fondů na investice 2758 odvod zřizovateli ostatní 6470 Zůstatek k

14 8. Rozbor mezd 8a) Ukazatel počtu zaměstnanců Počet zaměstnanců Plánovaný evidenční Skutečný průměrný evidenční přepočtený k k b) Ukazatel průměrné mzdy Členění mezd Plán Skutečnost k mzdy zaměstnanců ,0 v tom z Úřadu práce 0 0 x z Fondu odměn 0 0 x mzdy zaměstnanců celkem ,0 OON ,9 Celkem - účet ,9 Prům.evidenční počet zaměstnanců přepočtený Průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený Celkové mzdy v tis. Kč Průměrná mzda v Kč rok 2006 rok lékaři 0, zdravotníci 46, pracovníci sociální péče 157, sociální pracovníci 11, dělníci 76, zaměstnanci správy 30, psychologové 1, vychovatelé 30, celkem 353,

15 9. Vybraní ukazatelé Ukazatele rok 2006 rok týdenní týdenní denní celoroční celoroční denní Kapacita zařízení: Domov na Liščině Ostrava-Hrušov, Na Liščině 342/ x Domov Barevný svět Ostrava-Muglinov, Hladnovská 751/ x Stacionář Třebovice Ostrava-Třebovice, 5.května 5376/ Domov Beruška Ostrava-Zábřeh, Jandova 3023/ x Centrum pracovní výchovy Ostrava-Vítkovice, Thomayerova 1338/11 x 35 x 40 Centrum pracovní činnosti x x x 40 Ostrava-Kunčičky, Holvekova 611/38b Obložnost v zařízení: Domov na Liščině 102,03 103,15 100,17 x Ostrava-Hrušov, Na Liščině 342/10 Domov Barevný svět Ostrava-Muglinov, Hladnovská 751/119 99,93 117,72 100,10 x Stacionář Třebovice Ostrava-Třebovice, 5.května 5376/1 106,70 97,70 103,68 101,26 Domov Beruška Ostrava-Zábřeh, Jandova 3023/4 99,64 87,40 99,73 x Centrum pracovní výchovy Ostrava-Vítkovice, Thomayerova 1338/11 x 102,78 x 99,32 Centrum pracovní činnosti x x x 97,08 Ostrava-Kunčičky, Holvekova 611/38b Průměrný věk obyvatel zařízení: 30, ,9 28,2 Domov na Liščině 51,5 27,7 52,0 x Ostrava-Hrušov, Na Liščině 342/10 Domov Barevný svět Ostrava-Muglinov, Hladnovská 751/119 26,2 14,6 28,0 x Stacionář Třebovice Ostrava-Třebovice, 5.května 5376/1 20,1 20,3 21,2 22,6 Domov Beruška Ostrava-Zábřeh, Jandova 3023/4 9,0 5,3 10,2 x Centrum pracovní výchovy Ostrava-Vítkovice, Thomayerova 1338/11 x 23,4 x 24,5 Centrum pracovní činnosti Ostrava-Kunčičky, Holvekova 611/38b x x x 37,8

16 III KOMENTÁŘ 1. Plnění úkolů z rozboru hospodaření za rok 2006 a za 1. pololetí roku Rozborová komise neshledala nedostatky při projednávání výsledků hospodaření za rok 2006 a organizaci nebyla uložena opatření. V rámci hodnocení činnosti a hospodaření za 1. pololetí roku hodnotící komise neshledala závažné nedostatky a nestanovila žádná nápravná opatření. Zlepšený výsledek hospodaření za rok 2006 ve výši ,19 Kč, včetně jeho přídělů do peněžních fondů organizace, byl schválen usnesením ZM č. 352/9 ze dne Do fondu odměn bylo přiděleno Kč a do rezervního fondu ,19 Kč. 2. Zhodnocení hospodaření za rok 2.1. Základní ukazatele - tabulka č. 1 Celkové náklady byly čerpány ve výši tis. Kč, tj. na 100 jejich ované výše tis. Kč, podrobněji jsou rozebrány v bodu 2.2. Náklady. Celkové výnosy bez příspěvků a dotací dosáhly tis. Kč, tj. 100,3 jejich ované výše tis. Kč a jsou komentovány v bodu 2.3. Výnosy (bez příspěvku). Neinvestiční příspěvek od zřizovatele na rok byl organizaci schválen usnesením ZM č. 31/3 ze dne v celkové výši tis. Kč (z toho na provoz ve výši tis. Kč, účelový příspěvek pro na výměnu oken ve výši tis. Kč a účelový příspěvek pro na provoz Ozdravného centra ve výši tis. Kč). Usnesením ZM č. 177/5 ze dne byl zvýšen na tis. Kč o účelovou dotaci - grant v oblasti kultury z rozpočtu zřizovatele ve výši 100 tis. Kč na realizaci projektu Všechny barvy duhy (pro 4357). Usnesením ZM č. 291/8 ze dne byl navýšen o tis. Kč na tis. Kč, z toho 114 tis. Kč bylo určeno na navýšení stavu zaměstnanců o jednoho sociálního pracovníka od a tis. Kč na pokrytí dopadu zákona o sociálních službách, změnu ve financování sociálních služeb. Usnesením ZM č. 336/8 ze dne byl zvýšen na tis. Kč účelovou dotací ve výši 43 tis. Kč na úhradu nákladů spojených s účastí ostravských sportovců s mentalním postižením na Světových hrách Speciálních olympiád v Šanghaji. Usnesením rady města č. 1647/29 ze dne byl schválen přesun neinvestičního příspěvku ve výši 891 tis. Kč z 4379 ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence na 4351 podpora samostatného bydlení na základě úprav ve zřizovací listině. Usnesením rady města č. 2664/42 ze dne byl schválen přesun částky tis. Kč z účelového příspěvku na příspěvek provozní v návaznosti na 5. dodatek ke zřizovací listině organizace - zařazení provozování ozdravného centra pro klienty ve Frýdlantu nad Ostravicí do hlavní činnost organizace. Usnesením ZM č. 723/13 ze dne byl organizaci snížen neinvestiční příspěvek

17 o tis. Kč ve vazbě na výnosů na tis. Kč. Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z MPSV ČR na spolufinancování poskytování sociálních služeb byla organizaci schválena ve výši tis. Kč. Celková výše příspěvků a dotací na provoz byla organizaci schválena ve výši tis. Kč a jejich čerpání je komentováno v bodu 2.4. Příspěvek - provozní dotace. Zlepšený výsledek hospodaření roku dosáhl výše 73 tis. Kč (v hlavní činnosti 66 tis. Kč a v hospodářské činnosti 7 tis. Kč). Podílely se na něm týdenní a denní stacionáře ( 4355 a 4356) překročením výnosů z tržeb za služby a úsporou materiálových nákladů, energií a ostatních služeb, a Ozdravné centrum ( 4359) úsporou materiálových nákladů, energií a ostatních služeb. Ztrátou skončilo hospodaření domovů pro osoby se zdravotním postižením ( 4357) především vyššími náklady na opravy (mimořádné opravy způsobené haváriemi v koupelně a na solárních kolektorech Domova Barevný svět) a nižšími výnosy z prodeje služeb (za poskytnutou péči). Ztrátu Centra pracovní činnosti ( 4377) ovlivnily vyšší náklady na opravy (nutná výměna prohnilých balkonových dveří) a ztráta u podpory samostatného bydlení ( 4351) byla dosažena nižšími výnosy z tržeb za služby a vyššími osobními náklady. Základní ukazatele dle jednotlivých paragrafů jsou uvedeny v tabulce č. 1a Náklady - tabulka č. 2 Celkové náklady za rok byly čerpány ve výši tis. Kč, tj. na 100 jejich ované výše tis. Kč. Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku vzrostly o 6, absolutně o tis. Kč. Nárůst byl v nákladech na spotřebovaný materiál o tis. Kč (u spotřeby potravin o 444 tis. Kč zvýšením hodnoty stravy od a zvýšenými náklady na vybavení prostor užívaných klienty), na opravy a udržování o tis. Kč (výměna oken ve výši tis. Kč z účelového příspěvku), v cestovném o 44 tis. Kč (v souvislosti se zajištěním doprovodu klientů na zahraniční ozdravný pobyt, čerpání bylo pokryto z rezervního fondu organizace) u ostatních služeb o 836 tis. Kč (u nově zavedeného vykazování služeb spojených se stravováním v zařízeních bez vlastních stravovacích provozů tis. Kč, placená zdravotní péče uživatelům externím lékařem tis. Kč, náklady projektu Všechny barvy duhy tis. Kč), v osobních nákladech o tis. Kč (platové úpravy od ), v ostatních nákladech o 152 tis. Kč (náklady na odškodnění pracovních úrazů) a v odpisech o 300 tis. Kč. Naopak nižší byla spotřeba energií o 711 tis. Kč, ovlivněná teplým počasím roku. Nejvyššími nákladovými položkami spotřeby materiálu ve výši tis. Kč byly potraviny tis. Kč, drobný dlouhodobý majetek tis. Kč, materiál pro kuchyně, prádelny, na údržbu a ostatní provozní materiál tis. Kč a pohonné hmoty 420 tis. Kč. Ostatní služby byly čerpány ve výši tis. Kč, z toho na úklidové služby tis. Kč, právní služby tis. Kč, na služby ostrahy tis. Kč, na služby spojené s likvidací odpadu 750 tis. Kč, na služby spojené se stravováním v zařízeních bez vlastních stravovacích provozů 613 tis. Kč a na telefonní služby 386 tis. Kč. Celkovou výši tis. Kč ostatních nákladů ovlivnil neuplatnitelný odpočet u krácených přijatých zdanitelných daně z přidané hodnoty tis. Kč, zákonné pojištění

18 odpovědnosti organizace a odpovědnostní pojištění poskytovatele zdravotní péče tis. Kč, náklady na odškodnění pracovních úrazů zaměstnanců tis. Kč, bankovní výlohy - 71 tis. Kč a odpis nedobytných pohledávek 23 tis. Kč. Do nákladů bylo proúčtováno celkem tis. Kč na základě vytvořených dohadných položek k nevyfakturovaným dodávkám materiálu, energií a služeb k Čerpání nákladů dle jednotlivých paragrafů je uvedeno v tabulce č. 2a. Vzhledem k tomu, že se změnila struktura sociálních služeb nelze srovnávat tyto náklady s minulým obdobím Výnosy (bez příspěvku) - tabulka č. 3 Výnosy bez příspěvků a dotací na provoz za rok dosáhly tis. Kč, tj. na 100,3 jejich ované výše tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2006 se tyto výnosy zvýšily o tis. Kč, tj. o 110. Vysoký nárůst v tržbách z prodeje služeb o tis. Kč, z toho o tis. Kč zvýšených úhrad od klientů za sociální služby, ovlivnil zákon o sociálních službách platný od změnou ve financování sociálních služeb - snížením dotací ze státního rozpočtu a zvýšením úhrad od uživatelů sociálních služeb, kterým byly přiznány příspěvky na péči k úhradě některých sociálních služeb. Další nárůst byl dosažen v příjmech od zdravotních pojišťoven za výkony ošetřovatelské a rehabilitační péče v pobytových zařízeních organizace, které vzrostly o 645 tis. Kč. Vyšší ostatní výnosy o tis. Kč ovlivnila skutečnost, že v roce neposkytnul zřizovatel organizaci příspěvek na odpisy. Dle platných účetních předpisů musel být o tyto chybějící finanční zdroje ve výši tis. Kč snížen investiční fond s proúčtováním této částky do jiných ostatních výnosů. Zúčtování rezervního fondu bylo vyšší o 135 tis. Kč. Dosažené tržby za vlastní výrobky byly nižší o 219 tis. Kč (nižší tržby z dodávek tepla vlivem krátké topné sezony a podstaně nižší tržby z prodeje výrobků z hospodářské činnosti). Tržby za vlastní výrobky hlavní činnosti v roce ve výši 987 tis. Kč, zahrnují dodávky tepla a teplé užitkové vody ve výši 902 tis. Kč a tržby za výrobky z terapeutické činnosti klientů ve výši 85 tis. Kč. V tržbách z prodeje služeb ve výši tis. Kč se projevily zvýšené úhrady od uživatelů sociálních služeb na základě uzavíraných smluv o poskytnutí sociálních služeb. U stravovacích a ubytovacích služeb byly od zvýšeny ceny a oproti u byly vyšší o 141 tis. Kč. Stravovací služby zahrnují rovněž částku 613 tis. Kč za služby spojené s dodáváním stravy do zařízení bez vlastních stravovacích provozů. Tržby z prodeje služeb za poskytnutou péči u pobytových služeb, hrazenou z příspěvků na péči, byly oproti u nižší o 176 tis. Kč. Některým uživatelům dětem s nařízenou ústavní výchovou - byla vydána rozhodnutí o stanovení úhrady za péči až od měsíce listopadu roku. Tržby z prodeje služeb za ošetřovatelské a rehabilitační výkony včetně hipoterapie, hrazené zdravotními pojišťovami na základě uzavřených smluv, dosáhly 829 tis. Kč. V ostatních tržbách jsou především tržby ze závodního stravování ve výši tis. Kč a tržby z pronájmů ve výši 46 tis. Kč. Ostatní výnosy ve výši tis. Kč zahrnují zúčtování čerpání prostředků rezervního fondu k provozním účelům ve výši 531 tis. Kč (čerpání je komentováno v bodu 2.7. Hospodaření s fondy), přijaté drobné věcné dary ve výši 93 tis. Kč a pojišťovnou za odškodnění

19 pracovních úrazů zaměstnanců ve výši 130 tis. Kč a již výše komentované zúčtování částky tis. Kč z důvodu chybějících finančních zdrojů v investičním fondu. Výnosy doplňkové činnosti dosáhly pouze 29 tis. Kč a byly dosaženy prodejem zásob výrobků, zhotovených do konce roku 2006 v rámci hospodářské činnosti v Centru pracovní činnosti. Změna v sociálních službách se projevila také v činnosti tohoto zařízení organizace, které jako sociálně terapeutické dílny poskytuje služby sociální prevence, vedoucí k sociálnímu začleňování a k podpoře, vytváření a zdokonalování pracovních návyků a dovedností. Plnění výnosů dle jednotlivých paragrafů je uvedeno v tabulce č. 3a Příspěvek provozní dotace účet č tabulka č. 4 Ze schváleného neinvestičního příspěvku zřizovatele Kč bylo organizaci poskytnuto celkem Kč, tj Ve srovnání s rokem 2006 je to o Kč méně, tj. o 11. Z této částky činil příspěvek na provoz Kč, grant v oblasti kultury na realizaci projektu Všechny barvy duhy Kč, účelová dotace ve výši Kč na úhradu nákladů spojených s účastí ostravských sportovců s mentalním postižením na Světových hrách Speciálních olympiád v Šanghaji a účelový příspěvek na 1. etapu výměny oken v budově Domova Barevný svět ve výši Kč. V roce nebyl organizaci poskytnut příspěvek na odpisy, jenž v roce 2006 činil Kč. Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z MPSV na rok na spolufinancování poskytování sociálních služeb byla poskytnuta a čerpána ve výši Kč. Oproti skutečnosti roku 2006 je to o Kč méně, tj. o 17. Tehdy byla organizaci poskytnuta dotace ze státního rozpočtu na lůžko ve výši Kč. Jednou z podmínek stanovených v rozhodnutí o poskytnutí této dotace na rok bylo, že příjemce dotace vyšší než 3 mil. Kč musí předložit do konce srpna roku 2008 na odbor sociálních služeb MPSV ČR výrok auditora, včetně jeho vyjádření ke způsobu účtování a použití poskytnuté dotace. V současné době již organizace obdržela zprávu auditora s výrokem bez výhrad. Na účet příspěvků a dotací na provoz byl naúčtován předpis příspěvku ve výši Kč, a to ve výši 75 zbývajících nákladů na dokončený projekt Náš duhový svět s finančním příspěvkem z Fondu mikroprojektů Euroregionu Silesia. Celkový příspěvek Kč, tj. 75 ze skutečných nákladů tohoto projektu za rok 2006 a, byl poskytnut v září roku. Organizaci bylo oproti roku 2006 poskytnuto o Kč méně finančních prostředků na provoz především v souvislosti se změnou financování sociálních služeb, a dále neposkytnutím příspěvku na odpisy. Přehled příspěvků a dotací na provoz dle jednotlivých paragrafů je uveden v tabulce č. 4a Investice - tabulka č. 5 V roce byla organizaci schválena investiční dotace ve výši Kč (usnesení ZM č. 275/7 ze dne , smlouva o investiční dotaci č. 0932/20007/SVZ). Z této částky bylo čerpáno celkem Kč, z toho Kč na rekonstrukci koupelen Domova Beruška v Ostravě Zábřehu ( 4357) a Kč na rekonstrukci půdy Centra pracovní

20 činnosti v Ostravě Kunčičkách ( 4377). Nevyčerpaných Kč bylo vráceno zřizovateli. Výběr dodavatelů na tyto veřejné zakázky malého rozsahu byl proveden v souladu se zákonem č, 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Organizace dále pořídila z peněžních darů určených na investiční potřeby úpravu atria (návštěvní a klidová zóna) ve výši 112 tis. Kč a čtyři kuchyňské linky ve výdejních místech stravy pro klienty ve výši 97 tis. Kč v Domově Barevný svět. Z prostředků investičního fondu z minulých let ve výši 23 tis. Kč byl pořízen koberec do nové společenské místnosti v rekonstruované půdě Centra pracovní činnosti. Darem získala organizace dvě klimatizační jednotky v hodnotě 111 tis. Kč pro Centrum pracovní činnosti Zkrácená rozvaha - tabulka č. 6 Aktiva: Hodnota stálých aktiv v pořizovací ceně vzrostla k o tis. Kč na tis. Kč. Přírůstek dlouhodobého majetku byl tis. Kč (u drobného dlouhodobého nehmotného majetku DDNM o 9 tis. Kč, u staveb o tis. Kč, u samostatných movitých věcí o 111 tis. Kč a u drobného dlouhodobého hmotného majetku - DDHM o tis. Kč), z toho přírůstek vlastního majetku z věcných darů a pořízený z peněžních darů představoval částku 420 tis. Kč. Meziroční úbytek dlouhodobého majetku činil celkem tis. Kč, z toho fyzickou likvidací samostatných movitých věcí 486 tis. Kč (usnesení rady města č. 1289/22 ze dne a č. 2568/40 ze dne ), úbytek DDNM činil 71 tis. Kč a DDHM 797 tis. Kč. Z celkových stálých aktiv v pořizovací ceně je vlastním majetkem organizace tis. Kč. Oprávky odepisovaného majetku dosahují 30 jeho pořizovací ceny. Pohledávky ve výši tis. Kč, z toho 32 tis. Kč dlouhodobé pohledávky (zálohy na pohonné hmoty) zahrnují 397 tis. Kč pohledávek za odběrateli (za dodávky tepla, teplé užitkové vody a služby), tis. Kč poskytnutých provozních záloh dodavatelům na energie, pohonné hmoty, předplatné a služby, 135 tis. Kč ostatních pohledávek (ze závodního stravování 6 tis. Kč a za zdravotními pojišťovnami za ošetřovatelské a rehabilitační výkony, včetně hipoterapie 129 tis. Kč), 2 tis. Kč pohledávku za zaměstnanci a jiných pohledávek ve výši 958 tis. Kč (refundace osobních nákladů 3 tis. Kč, pohledávky z vyúčtování služeb dle uzavřených smluv s uživateli 862 tis. Kč a pohledávka za pojišťovnou za odškodnění pracovních úrazů 93 tis. Kč). Z celkových pohledávek k bylo tis. Kč do lhůty a 358 tis. Kč po lhůtě splatnosti, všechny se splatností po Polhůtné pohledávky jsou za poskytnuté sociální služby klientům, které nebyly uhrazeny především jejich právními zástupci. Z let 2003 až 2006 je pět pohledávek ve výši 35 tis. Kč a zbývající ve výši 323 tis. Kč jsou z roku. Pohledávky po lhůtě splatnosti jsou písemně upomínány a pokud dlužníci nejsou vstřícní jednání, jejich nedoplatky jsou předávány právnímu zástupci k vymáhání. U dlužníků, kteří uznali svůj závazek a zavázali se jej splácet dle splátkového kalendáře, se podařilo snížit tyto polhůtné pohledávky z minulých let. V průběhu roku (v souladu se Směrnicí statutárního města Ostravy č. 2/ Zásady vztahů orgánů města k příspěvkovým organizacím zřízeným SMO) byly odepsány čtyři

21 nedobytné pohledávky v celkové výši 23 tis. Kč, z toho jedna ve výši 19 tis. Kč na základě usnesení rady města č. 2834/44 ze dne Na přechodných účtech aktivních nákladech příštích období - zahrnuje částka 65 tis. Kč zaplacené nájemné, předplatné a pojištění. Pasiva: Hodnota majetkových fondů k dosáhla tis. Kč, z toho fond dlouhodobého majetku ve výši tis. Kč a fond oběžných aktiv ve výši tis. Kč, a jejich hodnota meziročně poklesla o tis. Kč. Finanční a peněžní fondy ve výši tis. Kč zahrnují fond odměn ve výši 476 tis. Kč, fond kulturních a sociálních potřeb ve výši 355 tis. Kč, rezervní fond ve výši 715 tis. Kč, investiční fond ve výši 460 tis. Kč a jsou komentovány v bodu 2.7. Hospodaření s fondy. Krátkodobé závazky organizace k představovaly tis. Kč, z toho závazky vůči dodavatelům tis. Kč, závazek vůči zdravotní pojišťovně za přeplatek u výkonů ošetřovatelské péče 163 tis. Kč, závazky vůči zaměstnancům tis. Kč, závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění tis. Kč, daň z příjmů ze závislé činnosti zaměstnanců tis. Kč, daň z přidané hodnoty 105 tis. Kč a jiné závazky tis. Kč. Tyto jiné závazky zahrnovaly srážky z mezd - 38 tis. Kč, deponované prostředky sedmi zemřelých klientů 11 tis. Kč, prostředky ze zrušeného kulturního fondu obyvatel 61 tis. Kč a finanční prostředky čtyř klientů, kterým se vyřizuje založení vkladní knížky 54 tis. Kč a tis. Kč závazků z vyúčtování poskytnutých služeb dle uzavřených smluv s uživateli a zaslané finanční prostředky obecními úřady na účet organizace zpětně od počátku roku - příspěvky na péči u dětí s nařízenou ústavní výchovou, ke kterým nám nebylo doručeno rozhodnutí o úhradě za péči těchto dětí do listopadu roku. Na přechodných účtech pasivních - dohadných účtech - jsou nevyfakturované dodávky materiálu, energií a služeb k ve výši tis. Kč Hospodaření s fondy - tabulka č. 7 Stav fondu odměn se zvýšil k na 476 tis. Kč po přídělu částky 50 tis. Kč ze zlepšeného výsledku hospodaření roku 2006 na základě usnesení ZM č. 352/9 ze dne Fond kulturních a sociálních potřeb byl tvořen příděly z hrubých mezd ve výši tis. Kč a čerpán ve výši tis. Kč, z toho na peněžní dary u příležitosti pracovních a životních výročí a prvního odchodu do důchodu - 53 tis. Kč, na příspěvek na stravování zaměstnanců tis. Kč, na tuzemské, zahraniční rekreace a zájezdy a na sportovní a kulturní akce pro zaměstnance tis. Kč a 15 tis. Kč bylo použito na akci pro bývalé zaměstnance. Zůstatek fondu činil 355 tis. Kč. Zdrojem rezervního fondu byl příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2006 ve výši 52 tis. Kč, schválený usnesením ZM č. 352/9 ze dne , a peněžní dary právnických i fyzických osob ve výši 655 tis. Kč. Prostředky fondu byly použity k provozním účelům ve výši 530 tis. Kč, z toho na DVD o organizaci 15 tis. Kč, na odborné vzdělávání zaměstnanců - 30 tis. Kč, za 300 tis. Kč bylo nakoupeno vybavení a výtvarné potřeby pro

V Ostravě dne 14.3.2012. PhDr. Svatopluk Aniol ředitel organizace

V Ostravě dne 14.3.2012. PhDr. Svatopluk Aniol ředitel organizace V Ostravě dne 14.3.2012 PhDr. Svatopluk Aniol ředitel organizace ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI Název organizace: Čtyřlístek centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace Sídlo

Více

ZPRÁVA O HODNOCENÍ ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O HODNOCENÍ ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE ZA ROK 2014 ZPRÁVA O HODNOCENÍ ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE ZA ROK 2014 V Ostravě dne 16. 3. 2015 PhDr. Svatopluk Aniol ředitel organizace Obsah: I. Základní údaje II. Komentář 1. Plnění úkolů z hodnocení činnosti

Více

15 let (1996-2011) Zpráva o činnosti příspěvkové organizace. za rok 2011

15 let (1996-2011) Zpráva o činnosti příspěvkové organizace. za rok 2011 15 let Provoz (1996-2011) Domova pro seniory Věstonická dotuje statutární město Brno ě Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2011 Domov pro seniory Věstonická, příspěvková organizace Věstonická

Více

Výroční zpráva. sociálních služeb Jindřichův Hradec. organizace zřizovaná Jihočeským krajem

Výroční zpráva. sociálních služeb Jindřichův Hradec. organizace zřizovaná Jihočeským krajem Výroční zpráva Centrum 2014 sociálních služeb Jindřichův Hradec organizace zřizovaná Jihočeským krajem Základní údaje organizace Název: Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Sídlo: Česká 1175, 377

Více

Zpráva o činnosti organizace. Domov pro seniory Sokolnice, příspěvková organizace, Domov pro seniory. Sokolnice dne 24. 2. 2013

Zpráva o činnosti organizace. Domov pro seniory Sokolnice, příspěvková organizace, Domov pro seniory. Sokolnice dne 24. 2. 2013 1 Zpráva o činnosti organizace Domov pro seniory příspěvková organizace Sokolnice Domov pro seniory Sokolnice, příspěvková organizace, za rok 2012 Sokolnice dne 24. 2. 2013 2 Obsah: I. Plnění úkolů v oblasti

Více

Výroční zpráva 2010. Zámecká 1, 391 55 Chýnov příspěvková organizace IČ: 75011204

Výroční zpráva 2010. Zámecká 1, 391 55 Chýnov příspěvková organizace IČ: 75011204 Zámecká 1, 391 55 Chýnov příspěvková organizace IČ: 75011204 Výroční zpráva 2010 Domov pro seniory Chýnov je příspěvkovou organizací Jihočeského kraje 2 str. 3 str. 5 str. 6 str. 8 str. 10 str. 13 str.

Více

Výroční zpráva za rok 2012 1

Výroční zpráva za rok 2012 1 Výroční zpráva za rok 2012 1 OBSAH OBSAH... 2 1. ÚVOD... 3 2. KONTAKTNÍ ÚDAJE... 4 3. ORGANIZACE ŘÍZENÍ... 6 4. VEŘEJNÝ ZÁVAZEK DOMOVA NA ZÁMKU... 11 4.1. POSLÁNÍ... 11 4.2. CÍLOVÁ SKUPINA... 11 4.3. CÍLE

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 Praskova 399/8, 746 01 Opava, tel.: 553 621 580 ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Název: Sídlo organizace: Identifikační číslo: 47813121 ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 Střední škola

Více

Rozbor hospodaření za rok 2013

Rozbor hospodaření za rok 2013 Z P R Á V A O Č I N N O S T I A P L N Ě N Í Ú K O L Ů P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E Zpracovala: Ing. Alice Plachá, ekonom Schválil: Mgr. et Mgr. Břetislav Váca, ředitel Dne: 22. února 2014

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014. Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014. Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 V Melči dne 26.02.2015 Mgr. Jiřina Bejdáková ředitelka Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení plnění úkolů 4. C) Rozbor hospodaření 4

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení plnění úkolů 4. C) Rozbor hospodaření 4 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 214 3 B) Vyhodnocení plnění úkolů 4 C) Rozbor hospodaření 4 1. Náklady, výnosy a výsledek hospodaření 4 2. Čerpání účelových dotací 5 2.1 Výnosy v hlavní

Více

Výroční zpráva. o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok

Výroční zpráva. o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Bruntál, příspěvková organizace, nám. J. Žižky 10 Výroční zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2009 zpracovali: Ing. Ladislav Konopka,

Více

Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2010

Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2010 SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA TŘINCE příspěvková organizace Habrová 302, 739 61 Třinec-Dolní Líštná Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2010 Zřizovatel: Město Třinec Právní forma: Příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Ústav sociální péče Háj u Duchcova příspěvková organizace Ústeckého kraje Výroční zpráva za rok 2007 Ústav sociální péče Háj u Duchcova, příspěvková organizace Kubátova 269, 417 22 Háj u Duchcova 1 Obsah

Více

fl& 'trs Zpritva o dinnosti SZZfi Brno, p ifsp 6vko v 6 org a nizace za rok 2014

fl& 'trs Zpritva o dinnosti SZZfi Brno, p ifsp 6vko v 6 org a nizace za rok 2014 SDRUZENi zuru,vo rni cryc n z ltfrizmqi rr grno o p iis p 6vkov6 o rganizace zapsand v obchodnfm rejsti{ku veden,lm Krajslcym soudem v Brnd, odd{l Pr. vloika 8. Zahradnikova 21 8, 6I 4l Brno, Ie 003 44648,

Více

Výroční zpráva. Domova seniorů Břeclav. Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav

Výroční zpráva. Domova seniorů Břeclav. Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav Výroční zpráva Domova seniorů Břeclav 2011 Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav Obsah Obsah zprávy o činnosti l. Úvod... 2 II. Základní údaje... 3 III. Poslání, cíle a principy naší

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2014

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2014 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2014 Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace Zpracovala: Weinertová Šárka hlavní účetní školy 1 Osnova: a) základní údaje o organizaci

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE za rok 2012 Datum: 26. února 2013 Zpracovala: Ing. Radana Lančová Schválil: Mgr. Václav Štencel Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava,

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 Dětské centrum Ostrůvek, U Dětského domova 269, 779 00 Obsah 1 Úvodní slovo ředitelky... 3 2 Základní údaje o organizaci... 4 3 Zdravotní péče... 7 4 Sociální činnost... 10 5

Více

Domov Sněženka Jeseník, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2013

Domov Sněženka Jeseník, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2013 Domov Sněženka Jeseník, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2013 1 Název organizace : Domov Sněženka Jeseník, příspěvková organizace (Do 30.6.2011 Ústav sociální péče pro mládež Jeseník, příspěvková

Více

Rozbor hospodaření za rok 2014

Rozbor hospodaření za rok 2014 Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Z P R Á V A O Č I N N O S T I A P L N Ě N Í Ú K O L Ů P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E Zpracovala: Ing. Alice Plachá, ekonom

Více

Výroční zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2008

Výroční zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2008 Výroční zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2008 únor 2009 zpracoval: Ing.Ivo Kubín Název organizace: Centrum sociálních služeb města Letovice, příspěvková organizace Sídlo organizace: Letovice,

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů

Zpráva o činnosti a plnění úkolů Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 28. října 1598, 738 02, Frýdek-Místek tel.: 558 406 111, web: www.spsfm.cz, email: spsfm@spsfm.cz Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové

Více

Výroční zpráva. o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok. Ing. Ladislav Konopka ředitel školy. únor 2008

Výroční zpráva. o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok. Ing. Ladislav Konopka ředitel školy. únor 2008 Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Bruntál, příspěvková organizace, nám. J. Žižky 10 Výroční zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2007 zpracovali: Ing. Ladislav Konopka,

Více

Obsah. Mozaika 2013. Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem

Obsah. Mozaika 2013. Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2 Obsah str. 7 Úvodní slovo str. 8 1 Základní údaje str. 8 1.1 Charakteristika organizace str. 9 1.2 Údaje o vedení organizace str. 10 1.3 Systém managementu v DS str. 11 1.4 Globální

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Denní a pobytové sociální služby, p. o., Hradecká 2905, 470 06 Česká Lípa IČ: 482 82 961 ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Denní a pobytové sociální služby (DPSS), příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA NEMOCNICE S POLIKLINIKOU HAVÍŘOV. příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA NEMOCNICE S POLIKLINIKOU HAVÍŘOV. příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA NEMOCNICE S POLIKLINIKOU HAVÍŘOV příspěvková organizace ZA ROK 2010 1 2 ZPRÁVA O ČINNOSTI Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvkové organizace za rok 2010 1. POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY Organizace:

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011. Luxor Poděbrady. poskytovatel sociálních služeb

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011. Luxor Poděbrady. poskytovatel sociálních služeb Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011 Luxor Poděbrady poskytovatel sociálních služeb OBSAH Úvod... 2 1 Domov pro seniory Luxor... 4 2 Komunitní centrum... 8 3 Vzdělávací centrum... 13 4 Kontrolní

Více

Příloha č. 1 k materiálu č.: 1 Počet stran přílohy: 368 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

Příloha č. 1 k materiálu č.: 1 Počet stran přílohy: 368 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Příloha č. 1 k materiálu č.: 1 Počet stran přílohy: 368 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Závěrečný účet Moravskoslezského kraje za rok 2005 Obsah závěrečného účtu: 1 Základní údaje o rozpočtovém hospodaření kraje

Více

Přílohy č. 2 k Výroční zprávě Domova Březiny za rok 2012. Poskytovaná služba: Domov pro seniory. 1. Popis zařízení

Přílohy č. 2 k Výroční zprávě Domova Březiny za rok 2012. Poskytovaná služba: Domov pro seniory. 1. Popis zařízení Přílohy č. 2 k Výroční zprávě Domova Březiny za rok 2012 Poskytovaná služba: Domov pro seniory 1. Popis zařízení Domov Březiny v Petřvaldě je tvořen komplexem čtyř ubytovacích pavilonů a správní budovy

Více