Výroční zpráva za rok 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva za rok 2013"

Transkript

1 Výroční zpráva za rok 213 MULTISONIC a.s., V Korytech 3234, 1 Praha 1 IČ: 472 Praha duben 214

2 Úvodem Ani rok 213 nepřinesl příznivý obrat v odbytu zvukových a zvukově obrazových nosičů; stejně jako v předchozích letech byl i v tomto roce realizován pouze omezený počet nových titulů. Fyzický prodej CD a DVD byl na ústupu ve prospěch prodeje alb či jednotlivých nahrávek v digitální podobě prostřednictvím internetu. Příjmy z tuzemského prodeje doplňovala agenturní činnost společnosti. I rok 213 probíhal ve znamení zajišťování náročných zahraničních cest štábu v čele s Jakubem Vágnerem, který pokračoval v natáčení série filmových dokumentů Rybí legendy Jakuba Vágnera 2 pro Českou televizi.

3 Obsah 1. Úvodem 2. Ekonomická část výroční zprávy a) přehled nákladů a výnosů srovnávací tabulka s rokem 212 včetně stručného komentáře b) příloha k účetní závěrce 213 c) návrh na vypořádání hospodářského výsledku roku Vnitřní obchod 4. Výsledky zahraničního obchodu 5. Žebříček nejprodávanějších titulů na tuzemském trhu v roce Tituly vydané v roce 213

4 Přehled rozhodujících nákladů a výnosů srovnávací tabulka s rokem 212 včetně stručného komentáře (v tis. Kč) Výnosy Účet 62 tržby z prodeje služeb Mírný pokles odrážející ekonomickou situaci ČR vývoj společnosti V tomto ukazateli je zahrnut prodej licencí, agenturní činnost, propagační služby apod. z toho: Účet 64 tržby za prodej zboží tržby tuzemsko tržby zahr.obchod Projevuje se pokračující trend minulých let, prodej nosičů stagnuje Ostatní výnosy: celkem 2 28 Zde se jedná zejména o jiné výnosy vyplývající z účetní metodiky, zejména rozpouštění opravných položek, dále finanční výnosy přijaté dary a prodej majetku Výnosy celkem:

5 Náklady: Účet 54 - pořizovací ceny prodaného zboží Obchodní marže = rozdíl mezi výnosy z prodeje zboží (účet 64) a pořizovacími cenami prodaného zboží marže ( % ) 58 % 53 % Účet 51 spotřeba materiálu Na tomto účtu se účtují zejména náklady na provoz kanceláří a skladů, PHM, obchodní vzorky apod. Účet 512 cestovné Proplácí se pouze cestovné do limitů stanovených obecně závaznými platnými právními předpisy. Účet 513 reprezentace Náklady na reprezentaci nepřesahují,5% obratu Účet 5181 reklama, propagace, inzerce Pokles této nákladové položky kopíruje pokles celkových tržeb Účet 5182 nájemné

6 Nájemné kanceláří a leasing, krátkodobý nájem lodí apod Účet honoráře z prodejů a OSA Honoráře pro OSA jsou pevně stanoveny, s umělci je vždy dohodnuto ve smlouvě Účet subdodávky Největší podíl má fakturace subdodavatelů při výrobě filmů Účet 518 ostatní služby Zejména jsou zde účtovány provize, právní a účetní služby, služby externích nezávislých spolupracovníků apod., nejvyšší podíl tvoří provize Účet 521 mzdové náklady Účet 523 odměny členům statutárních orgánů Účet 524 sociální a zdravotní pojištění Účet 546 odpisy pohledávek Účet 551 odpisy hmotného majetku Odpisy byly v roce 29 přerušeny Účet 558 tvorba zákonných opravných položek k pohledávkám

7 Pozitivní ukazatel nevznikly nové, evidentně nevymahatelné pohledávky Účet 559 tvorba opravných položek k pohledávkám daňově neúčinné Ostatní nákladové položky: Náklady celkem Účetní hospodářský výsledek Daňová povinnost Zisk po zdanění

8 P íloha k ú etní záv rce podle ODSTAVEC 1 Firma: Sídlo: I : Multisonic a.s. V Korytech 3234, 1 Praha Právní forma ú etní jednotky: a.s. P edm t podnikání (pop. ú el z ízení): vyroba a prodej zvukovych nosicu ˇ 39 vyhl. ˇc. 5/22 Sb. Rozvahový den: Okamžik sestavení ú etní záv rky: Datum vzniku ú etní jednotky (pop. zahájení innosti): Praha V dne Podpisový záznam Osoba odpov dná za ú etnictví (jméno a podpis): Nosková Osoba odpov dná za ú etní záv rku (jméno a podpis): Nosková FO nebo PO podílející se více nez ˇ 2% na zakladním kapitalu UJ: Karel Vagner 77,878% Jmena a príjmení ˇ clenu ˇ statutarních organu: Karel Vagner - predseda ˇ predstavenstva ˇ Jakub Vagner - místopredseda ˇ predstavenstva ˇ Stanislav Chmelík - clen ˇ predstavenstva ˇ Jmena a príjmení ˇ clenu ˇ dozorcích ˇ organu: Ing.Frantisek ˇ Papík - predseda ˇ DR Katina Vagnerova - clen ˇ DR Nadezda ˇˇ Noskova - clen ˇ DR Popis organizacní ˇ struktury UJ, popr. ˇ zasadní zmeny ˇ behem ˇ UO: Spolecnost ˇ rídí ˇ predstavenstvo, ˇ vzhledem k pomerne ˇ ˇ malemu poctu ˇ zamestnancu ˇ je organizacní ˇ struktura velmi variabilní. Popis zmen ˇ a dodatku provedenych v uplynulem UO v obchodním rejstríku: ˇ ODSTAVEC 3 Prum. prepocteny ˇ ˇ pocet ˇ zamestnancu ˇ behem ˇ UO: 5 Osobní naklady: 1322 Clenove ˇ rídících ˇ organu (pocet): ˇ Osobní naklady: Odmeny ˇ osobam, ktere jsou statutarním organem: Odmeny ˇ clenum ˇ statutarních a dozorcích ˇ organu: Vyse ˇ vzniklych nebo sjednanych penzijních zavazku byvalych clenu ˇ vyjmenovanych organu: ODSTAVEC 5 Pouzite ˇ obecne ucetní ˇ zasady: Dle platnych pravních predpisu ˇ Zpusob ocenovaní: ˇ Zasoby - porizovacími ˇ cenami - zpusob "B" Ostatní majetek porizovacími ˇ cenami Zpusob odpisovaní: ucetní ˇ odpisy jsou shodne s danovymi. ˇ Zpusob stanovení opravnych polozek: ˇ Danove ˇ ˇ uznatelne polozky ˇ dle zak.593/92 Sb Zpusob prepoctu ˇ ˇ udaju v cizích menach ˇ na ceskou ˇ menu: ˇ Dle denního kurzu CNB ˇ ODSTAVEC 6 Vyznamne polozky ˇ z rozvahy podstatne pro analyzu a pro hodnocene financní ˇ a majetkove situace a vysledku hospodarení ˇ UJ, ktere nevyplyvají prímo ˇ z rozvahy: Vytvoreno ˇ v programu FORM studio -

9 IC: ˇ 472 UJ vlastní autorska prava k titulum, vydavanych za 2 let sve existence. Trzní ˇ hodnota vyplyvající z moznosti ˇ poskytovat licence k temto ˇ titulum prevysuje ˇ ˇ hodnotu vlastního kapitalu vycísleneho ˇ v rozvaze. ODSTAVEC 7 Pohledavky a zavazky po lhute ˇ splatnosti: 3.853,- - pohl. 2.19,- - zavazky ODSTAVEC 9 Celkova vyse ˇ zavazku: 5.425,- tis. Kč DOPLNUJICI ˇ INFORMACE Pro ostatní casti ˇ prílohy ˇ nema UJ obsahovou napln. ˇ Vytvoreno ˇ v programu FORM studio -

10 ROZVAHA v plném rozsahu ke dni (v celych tisících Kc) ˇ I 472 Multisonic a.s. V Korytech 3234 Praha 1 1 Název a sídlo ú etní jednotky Ozna ení AKTIVA íslo ádku B žné ú etní období Minulé ú. období a b c Brutto 1 Korekce 2 Netto 3 Netto 4 AKTIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.I.) 1 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál B. Dlouhodobý majetek (B.I. + B.II. + B.III.) 3 B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek ( sou et B.I. 1. až B.I.8.) B. I. 1. Z izovací výdaje 5 2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 6 3. Software 7 4. Ocenitelná práva Goodwill 9 6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 1 7. Nedokon ený dlouhodobý nehmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 12 B. II. Dlouhodobý hmotný majetek (sou et B.II.1. až B.II.9.) B. II. 1. Pozemky Stavby Samostatné movité v ci a soubory movitých v cí P stitelské celky trvalých porost Dosp lá zví ata a jejich skupiny Jiný dlouhodobý hmotný majetek Nedokon ený dlouhodobý hmotný majetek 2 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Oce ovací rozdíl k nabytému majetku 22 B.III. Dlouhodobý finan ní majetek (sou et B.III.1. až B.III.7.) 23 B.III.1. Podíly - ovládaná osoba Podíly v ú etních jednotkách pod podstatným vlivem Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly P j ky a úv ry - ovládaná nebo ovládající osoba, podstatný vliv Jiný dlouhodobý finan ní majetek Po izovaný dlouhodobý finan ní majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finan ní majetek 3 Vytvoreno ˇ v programu FORM studio -

11 IC: ˇ 472 Ozna ení AKTIVA íslo ádku B žné ú etní období Minulé ú. období a b c Brutto 1 Korekce 2 Netto 3 Netto 4 C. Ob žná aktiva (C.I. + C.II. + C.III. + C.IV.) C. I. Zásoby (sou et C. I.1. až C.I.6.) C. I. 1. Materiál Nedokon ená výroba a polotovary Výrobky Mladá a ostatní zví ata a jejich skupiny Zboží Poskytnuté zálohy na zásoby 38 C. II. Dlouhodobé pohledávky (sou et C.II. 1. až C.II.8.) 39 C. II. 1. Pohledávky z obchodních vztah 4 2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba Pohledávky - podstatný vliv Pohledávky za spole níky, leny družstva a ú astníky sdružení Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dohadné ú ty aktivní Jiné pohledávky Odložená da ová pohledávka 47 C.III. Krátkodobé pohledávky (sou et C.III.1. až C.III.9.) 48 C.III. 1. Pohledávky z obchodních vztah Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 5 3. Pohledávky - podstatný vliv Pohledávky za spole níky, leny družstva a ú astníky sdružení Sociální zabezpe ení a zdravotní pojišt ní Stát - da ové pohledávky Krátkodobé poskytnuté zálohy Dohadné ú ty aktivní Jiné pohledávky C.IV. Krátkodobý finan ní majetek (sou et C.IV.1 až C.IV.4) C.IV.1. Peníze Ú ty v bankách Krátkodobé cenné papíry a podíly Po izovaný krátkodobý finan ní majetek 62 D. I. asové rozlišení (D.I.1. + D.I.3.) D. I. 1. Náklady p íštích období Komplexní náklady p íštích období P íjmy p íštích období 66 Vytvoreno ˇ v programu FORM studio -

12 IC: ˇ 472 Ozna ení PASIVA íslo ádku Stav v b žném ú et. období Stav v minulém ú et. období a b PASIVA CELKEM (A. + B. + C.I.) 67 A. Vlastní kapitál (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV. + A. V.) 68 A. I. Základní kapitál (A.I.1. +A.I.2. +A.I.3.) 69 A. I.1. Základní kapitál 7 2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) Zm ny základního kapitálu 72 A. II. Kapitálové fondy (sou et A. I I.1 až A. I I.5) 73 A. II.1. Emisní ážio Ostatní kapitálové fondy Oce ovací rozdíly z p ecen ní majetku a závazk Oce ovací rozdíly z p ecen ní p i p em nách Rozdíly z p em n spole nosti Rozdíly z ocen ní p i p em nách spole nosti 79 Rezervní fond, ned litelný fond a ostatní fondy ze zisku A. III. 8 (A.III.1. + A.III.2.) A. III.1. Zákonný rezervní fond / Ned litelný fond Statutární a ostatní fondy 82 A. IV. Výsledek hospoda ení minulých let (A.IV.1. + A.IV.2.) 83 A. IV. 1. Nerozd lený zisk minulých let Neuhrazená ztráta minulých let Jiný výsledek hospoda ení minulých let 86 A. V. Výsledek hospoda ení b žného ú etního období /+ -/ 87 B. Cizí zdroje (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.) 88 B. I. Rezervy (sou et B.I.1. až B.I.4.) 89 B. I. 1. Rezervy podle zvláštních právních p edpis 9 2. Rezerva na d chody a podobné závazky Rezerva na da z p íjm Ostatní rezervy 93 B. II. Dlouhodobé závazky (sou et B.II. 1. až B.II.1.) 94 B. II. 1. Závazky z obchodních vztah Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba Závazky - podstatný vliv Závazky ke spole ník m, len m družstva a k ú astník m sdružení Dlouhodobé p ijaté zálohy Vydané dluhopisy 1 7. Dlouhodobé sm nky k úhrad Dohadné ú ty pasivní Jiné závazky Odložený da ový závazek 14 c Vytvoreno ˇ v programu FORM studio -

13 IC: ˇ 472 Ozna ení PASIVA íslo ádku Stav v b žném ú et. období Stav v minulém ú et. období a b c B. III. Krátkodobé závazky (sou et B.III.1. až B.III.11.) 15 B. III. 1. Závazky z obchodních vztah Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba Závazky - podstatný vliv Závazky ke spole ník m, len m družstva a k ú astník m sdružení Závazky k zam stnanc m Závazky ze sociálního zabezpe ení a zdravotního pojišt ní Stát - da ové závazky a dotace Krátkodobé p ijaté zálohy Vydané dluhopisy Dohadné ú ty pasivní Jiné závazky 116 B.IV. Bankovní úv ry a výpomoci (sou et B.IV.1. až B.IV.3.) 117 B.IV. 1. Bankovní úv ry dlouhodobé Krátkodobé bankovní úv ry Krátkodobé finan ní výpomoci 12 C. I. asové rozlišení (C.I.1 + C.I.2.) 121 C. I. 1. Výdaje p íštích období Výnosy p íštích období Sestaveno dne: Právní forma ú etní jednotky: a.s. P edm t podnikání ú etní jednotky: vyroba a prodej zvukovych nosicu ˇ Podpisový záznam: Vytvoreno ˇ v programu FORM studio -

14 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY, druhové len ní v plném rozsahu ke dni (v celych tisících Kc) ˇ I 472 Název a sídlo ú etní jednotky Multisonic a.s. V Korytech 3234 Praha 1 1 Ozna ení TEXT a b c I. Tržby za prodej zboží 1 A. Náklady vynaložené na prodané zboží 2 + Obchodní marže (I. - A.) 3 II. Výkony (II.1. až II.3.) 4 II.1. Tržby za prodej vlastních výrobk a služeb 5 íslo ádku 2. Zm na stavu zásob vlastní innosti 6 3. Aktivace 7 B. Výkonová spot eba (B.1. + B.2.) 8 B. 1. Spot eba materiálu a energie 9 2. Služby 1 + P idaná hodnota (I. - A. + II. -B.) 11 C. Osobní náklady (sou et C.1. až C.4.) 12 C. 1. Mzdové náklady Odm ny len m orgánu spole nosti a družstva Náklady na sociální zabezpe ení a zdravotní pojišt ní Sociální náklady 16 D. Dan a poplatky 17 E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 18 III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiál (III.1. + III.2.) 19 III.1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 2 2. Tržby z prodeje materiálu 21 F. Z statková cena prodaného dlouhodob. majetku a materiálu (F.1. + F.2.) 22 F. 1. Z statková cena prodaného dlouhodobého majetku 23 G. 2. Prodaný materiál 24 Zm na stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních náklad p íštích období IV. Ostatní provozní výnosy 26 H. Ostatní provozní náklady 27 V. P evod provozních výnos 28 I. P evod provozních náklad 29 * Provozní výsledek hospoda ení (zohledn ní položek (+). až V.) 3 25 b žném 1 Skute nost v ú etním období minulém Vytvoreno ˇ v programu FORM studio -

15 IC: ˇ 472 Ozna ení TEXT íslo ádku Skute nost v ú etním období a VI. Tržby z prodeje cenných papír a podíl 31 J. Prodané cenné papíry a podíly 32 VII. Výnosy z dlouhodobého finan ního majetku (sou et VII.1. až VII.3.) 33 VII.1. Výnosy z podíl v ovládaných osobách a v ú etních jednotkách pod podstatným vlivem b 2. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papír a podíl Výnosy z ostatního dlouhodobého finan ního majetku 36 VIII. Výnosy z krátkodobého finan ního majetku 37 K. Náklady z finan ního majetku 38 IX. Výnosy z p ecen ní cenných papír a derivát 39 L. Náklady z p ecen ní cenných papír a derivát 4 M. Zm na stavu rezerv a opravných položek ve finan ní oblasti 41 X. Výnosové úroky 42 N. Nákladové úroky 43 XI. Ostatní finan ní výnosy 44 O. Ostatní finan ní náklady 45 XII. P evod finan ních výnos 46 P. P evod finan ních náklad 47 * Finan ní výsledek hospoda ení (zohledn ní položek VI. až P. ) 48 Q. Da z p íjm za b žnou innost (Q.1. + Q.2.) 49 Q splatná 5 ** 2. - odložená 51 Výsledek hospoda ení za b žnou innost (provozní výsledek hospoda ení + finan ní výsledek hospoda ení - Q.) XIII. Mimo ádné výnosy 53 R. Mimo ádné náklady 54 S. Da z p íjm z mimo ádné innosti (S.1 + S.2) 55 S splatná odložená 57 * Mimo ádný výsledek hospoda ení (XIII. - R. - S.) 58 T. P evod podílu na výsledku hospoda ení spole ník m (+/-) 59 *** Výsledek hospoda ení za ú etní období (+/-) (výsledek hospoda ení za b žnou innost + mimo ádný výsledek hospoda ení - T) **** Výsledek hospoda ení p ed zdan ním (provozní výsledek hospoda ení + finan ní výsledek hospoda ení + mimo ádné výnosy - R.) 61 c b žném minulém Sestaveno dne: Právní forma ú etní jednotky: a.s. P edm t podnikání ú etní jednotky: vyroba a prodej zvukovych nosicu ˇ Podpisový záznam: Vytvoreno ˇ v programu FORM studio -

16 Návrh na vypořádání hospodářského výsledku roku 213 ( podklad pro jednání valné hromady) účetní hospodářský výsledek před zdaněním ,5 Kč hospodářský výsledek roku 213 po zdanění: ,5 Kč Návrh na zúčtování zisku roku 213: Zúčtovat do neuhrazené ztráty minulých let: ,5 Kč

17 á é č ě í č ě á žá é ě á č í ř á ř

18 á č í Č é í ří é ě ý í ž ú í ý é á í í á ě ý ř á ž í č ýš ř í í Á š ů ý č í č í ů ř á Č é í ří é ě ý í ž ě í í á á Č í á í ř á á č č é ý č á á á ř í á é ý ě č í ú ě ř ě ž ř ě á í ě é é č íč í é á í í é á é ář ů ě ů á č í š ě í ů č á á í á í á ě šť ý čů ž í š ř á í é á ř ěř é é č ů ř ěř é Š é ř ů í á ž í á č í á í é ě í ář ů č é é áč í ě ř ů á í ú ř

19 ě í č ě í ů ž á á š é čá č á ž í í á á ř é í ě ý ž é é á ř í ě é á č ž í š ř á í Š í á ďí á í š é čá č á šť ě í í á č ě ž ř é í é ýš č ú ě í á č í á Í č ž ě á é é Žá á Ž é č í ě é č í á ě é ř á ž ř ř č úč á á ý á éž é í í č í á ř í ňá ž í á í ř í í ř í ě š ů č ů ř í ář č é í á úč é č é é ě ř í í ž ří č ří ů č ě á ú ě é ž ří á á é á á ř č á ě ž á ý á ů á č ú ť ří č ří á ř ž ěí ě ř í í é ě í í ř ěž č á

20 E; o? o o.cl )L = c l (9 o š J o r- -l J F )o Ét o5 L cl o o o T, L cl o!- \>, ooooc)oooo l

21 ř Ě Ě Ě Ě ť Ě íť Ě Ť Ě Ě Ě Ě ť Ě Í š Ť

22 Ě Ě Ěš ř š ť ÍÚ Ě Ě Ť í Ě ĚĚ Ě í Ě Ě Ě

23 ě Ň

24 í ť ť ř

25 Nejprodávanější tituly objednané přes web-zásilková služba CD Vágner Josef Nezapírám CD Miroslav Donutil - Písničky z Balady pro banditu DVD Sumci DVD Amazonia Nejprodávanější tituly vnitřní obchod tuzemsko CD A.Romanov Nejkrásn ější ruské písn ě CD H.Zagorová, P.Rezek Spolu CD Set M.Donutil pro Readers CD Rybova mše vánoční CD J.Černý Nejmilejší písničky CD H.Zagorová - Perly Nejprodávanější tituly - zahraniční obchod CD J.Černý Nejmilejší písničky CD H.Zagorová,Š.Margita Ave I. CD H.Zagorová Malu j zase obrázky Nejprodávanější tituly digitální prodej - itunes CD Bambini di Praga - Koleda, koleda CD Bambini di Praga - České koledy 1 CD Virtuosi di Praga - Česká mše Vánoční CD Ilona Stryová - Electric Violin CD Různí umělci - Nejkrásn ější písničky z českých pohádek CD Hana Zagorová - Perly CD Pražský filharmonický orchestr - Othello, Overture/Symph.N.5 CD Pražský filharmonický orchestr - Praha, město hudby CD Různí umělci - Písničky z Rosy CD Miroslav Donutil - Furt ve střehu Nejprodávanější songy - dititální prodej - itunes Portless - New Ride Bobby Mc Ferrin - Don t Worry, Be Happy Hana Zagorová - Je naprosto nezbytné Ilona Stryová - Letní bouře Š. Margita, L.Ághová - Panis angelicus

26 Tituly vydané v roce SPOLU Petr Rezek, Hana Zagorová Štveráček Quartet + Fečo Family Jazz na Hradě Díky nejen za jazz L.Bílá + P.Malásek, Emil Viklický Quintet, F.Uhlíř Trio, B.Urbánek + Š.Markovič Quartet Jazz na Hradě Sinael Jazz Symphony a Česká škola (2CD) Karlovarský symf.orch Čajová růže - J.Vrbová, S.Chmelík Nezapírám EP Josef Vágner Transformations Viola and Guitar (L.Brabec, J.Hosprová) Mé první KONGO Jakub Vágner - DVD

P íloha k ú etní záv rce podle

P íloha k ú etní záv rce podle P íloha k ú etní záv rce podle ODSTAVEC Firma: Sídlo: I : Bytove druzstvo ˇ Francouzska 95 Francouzska 95, 8 Ostrava 8 94494 Právní forma ú etní jednotky: P edm t podnikání (pop. ú el z ízení): 39 vyhl.

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k

ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k Název nad ízeného orgánu a sídlo: I : Název, sídlo a právní forma

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Brno holding, a.s. IČ 1000 Kč 4 6 3 4 7 1 5 1 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s.

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s. R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U korečnice 1770 68801 Uherský Brod Označení A K T I V A řád. Běžné

Více

P íloha k ú etní záv rce podle

P íloha k ú etní záv rce podle P íloha k ú etní záv rce podle ODSTAVEC 1 Firma: Sídlo: I : Mestansky ˇˇ pivovar v Policce, ˇ a.s. Pivovarska 151, 572 14 Policka ˇ 6112344 Právní forma ú etní jednotky: P edm t podnikání (pop. ú el z

Více

Správa Aktiv a Bankovní Poradenství a.s.

Správa Aktiv a Bankovní Poradenství a.s. Správa Aktiv a Bankovní Poradenství a.s. Výroční zpráva 2010 Obsah ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI... 3 NÁVRH PŘEDSTAVENSTVA NA ROZDĚLENÍ ZISKU... 5 ZPRÁVA DOZORČÍ RADY... 6 ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ

Více

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. IČ v tisících Kč 2 5 3 3 2 4 5 7 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

společnosti ENERGOFOREST s.r.o. se sídlem Český Krumlov - Plešivec, Linecká 59, PSČ 381 01

společnosti ENERGOFOREST s.r.o. se sídlem Český Krumlov - Plešivec, Linecká 59, PSČ 381 01 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 společnosti ENERGOFOREST s.r.o. se sídlem Český Krumlov - Plešivec, Linecká 59, PSČ 381 01 1 2 OBSAH strana ÚVOD 4 A/ ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 5 B/ ÚDAJE O ZÁKLADNÍM KAPITÁLU

Více

Minimální výčet. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál. Označení A K T I V A Běžné účetní období Min.úč.ob. Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4

Minimální výčet. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál. Označení A K T I V A Běžné účetní období Min.úč.ob. Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4 Minimální výčet ROZVAHA dle vyhlášky MF v plném rozsahu k 31.12013 Název a sídlo Účetní jednotka doručí (v celých tisících Kč) účetní jednotky účetní závěrku současně THIMM správní, s. r. o. s doručením

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

česká verze výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012

česká verze výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012 výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012 česká verze Obsah Údaje o společnosti, orgány a profil společnosti...3 Lidské zdroje, obrat a organizační struktura...4 Rozvaha...5 Výkaz zisku a ztráty...7 Přehled

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2014 1. 7. 2013-30. 6. 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2014 1. 7. 2013-30. 6. 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2014 1. 7. 2013-30. 6. 2014 ÚVOD...1 INFORMACE O VÝVOJI SPOLEČNOSTI, ČINNOSTI A STÁVAJÍCÍM HOSPODÁŘSKÉM POSTAVENÍ...2 INFORMACE O SKUTEČNOSTECH

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2007 Rozvaha Aktiva Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni k 31. 12. 2007 (v celých tis. Kč) řádku účetního období účetního období A. Dlouhodobý majetek ř.

Více

ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Schváleno MF ČR Vyhláška 5/22 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z př. 1x finančnímu úřadu ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.214 (v celých tisících Kč)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014 GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Obchodní firma: GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost Sídlo: Karlovy Vary, Mírové náměstí

Více

ČSAD Kyjov Logistics a.s. Boršovská 2228/5 697 34 Kyjov

ČSAD Kyjov Logistics a.s. Boršovská 2228/5 697 34 Kyjov ČSAD Kyjov Logistics a.s. Boršovská 2228/5 697 34 Kyjov VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Valná hromada ČSAD Kyjov Logistics a.s. Kyjov, dne 25. června 2015 OBSAH strana I. ÚVOD... 3 II. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 III. ORGÁNY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013 OBSAH: 1. Hospodaření bytového družstva v roce 2013 2. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu 3. Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu 4. Přehled o peněžních tocích v roce 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled

Více

Obsah. 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. 2. Základní identifikační údaje 3

Obsah. 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. 2. Základní identifikační údaje 3 06 8 2 6 0 5 3 7 4 Obsah 0. Úvodní slovo předsedy představenstva 2 2. Základní identifikační údaje 3 3. Informace o účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobu oceňování 4 4. Roční účetní

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více