ÚVĚROVÉ PODMÍNKY PRO KREDITKY ZUNO BANK AG, organizační složka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚVĚROVÉ PODMÍNKY PRO KREDITKY ZUNO BANK AG, organizační složka"

Transkript

1 ÚVĚROVÉ PODMÍNKY PRO KREDITKY ZUNO BANK AG, organizační složka

2 1. Všeobecná ustanovení O čem jsou tyto podmínky Které dokumenty je potřebné si přečíst a jak, abyste věděli všechno potřebné JAKÉ PRODUKTY MŮŽETE OD ZUNO ZÍSKAT KREDITKA PLATINOVÁ KREDITKA CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ VÁŠ START s KREDITKOU Jak získat KREDITKU Jak čerpat KREDITKU/PLATINOVOU KREDITKU Jak se starat o KREDITKU VÁŠ ŽIVOT s KREDITKOU ANEB JAK SPLÁCET KREDITKU Splácení KREDITKY Informace vždy víte, jak na tom jste CO KDYŽ SE OBJEVÍ PROBLÉMY Co je problém Jaké jsou následky, když se vyskytne Problém při poskytnutí KREDITKY Za kolik můžete KREDITKU získat Úrok Úrok z prodlení Poplatky Smluvní pokuta Roční procentní sazba nákladů (RPSN) u KREDITKY Společná ustanovení Různé Vaše prohlášení a povinnosti Důvěrné informace Komunikace, reklamace a doručování Závěrečná ustanovení Změna Smlouvy o KREDITCE a ÚPK Jak lze Smlouvu o KREDITCE ukončit Důsledky ukončení Smlouvy o KREDITCE Rozhodné právo a řešení sporů Jazyk Definice Platnost a účinnost...12

3 1. Všeobecná ustanovení 1.1 O čem jsou tyto podmínky Tyto úvěrové podmínky pro KREDITKY ZUNO BANK AG, organizační složka, (ÚPK) upravují vzájemná práva a povinnosti mezi ZUNO BANK AG působící v České republice prostřednictvím ZUNO BANK AG, organizační složka (pokud chcete vědět více o tom, co je ZUNO, jaká je naše adresa, kde jsme zapsáni do obchodního rejstříku a jiné potřebné informace, dozvíte se o nich v článku Všeobecných obchodních podmínek ZUNO) (ZUNO nebo My)), a Vámi, (a) klientem ZUNO, který/která jste vykonal/a příslušné kroky k uzavření a následně jste uzavřel/a na dálku (a) smlouvu o poskytnutí KREDITKY nebo PLATINOVÉ KREDITKY (Smlouvu o KREDITCE). 1.2 Které dokumenty je potřebné si přečíst a jak, abyste věděli všechno potřebné Náš vztah týkající se KREDITKY/Úvěru na KREDITCE se řídí (i) Smlouvou o KREDITCE, jejíž nedílnou součástí jsou Ceník, úrokové sazby, Rámcová smlouva, tyto ÚPK a Všeobecné obchodní podmínky ZUNO (VOP), a (ii) ustanoveními právních předpisů České republiky, především, avšak nejen zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru (Zákon o spotřebitelském úvěru), a zákona č. 289/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů (Zákon o platebním styku) V případě rozporu mezi jednotlivými součástmi Smlouvy o KREDITCE a těmito ÚPK platí, že mají přednost ustanovení Smlouvy o KREDITCE V případě, že jste si vybrali PLATINOVOU KREDITKU, tak se na Vás na základě Vašeho přistoupení k Rámcové pojistné smlouvě pro cestovní pojištění č. ZT 1/2012 vztahuje i Rámcová smlouva o pojištění mezi ZUNO a společností BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a. s., (Cardif) se sídlem Praha 2, Nové Město, Na Rybníčku 1329/5, PSČ , IČ: (Rámcová smlouva o cestovním pojištění), a pojistné podmínky Cardif, které tvoří její nedílnou součást a které jsou uvedeny na internetové stránce www. zuno. cz (Pojistné podmínky) Každý pojem s velkým počátečním písmenem, který je použit v těchto ÚPK a Smlouvě o KREDITCE, má význam, jaký mu naši právníci přiřadili v těchto ÚPK a/nebo VOP. Přehled definic naleznete v článku 8.6 ÚPK. 2. JAKÉ PRODUKTY MŮŽETE OD ZUNO ZÍSKAT 2.1 KREDITKA ZUNO poskytuje revolvingový bezúčelový úvěr prostřednictvím platebního prostředku kreditní karty s logem MasterCard (KREDITKA) fyzickým osobám nepodnikatelům, starším 18 let, které (i) jsou majiteli ÚČTU v CZK/ÚČTU PLUS, (ii) podaly žádost o KREDITKU, která obsahovala výši úvěrového rámce KREDITKY (Úvěrový limit), (iii) platně uzavřely Smlouvu o KREDITCE, (iv) splnily podmínky podle Smlouvy o KREDITCE a článku ÚPK a (v) u kterých nenastaly okolnosti, které opravňují ZUNO neposkytnout KREDITKU Na uzavření Smlouvy o KREDITCE ani na poskytnutí spotřebitelského úvěru na KREDITCE není právní nárok. ZUNO má právo Vám na základě jednostranného uvážení poskytnout Úvěrový limit v nižší výši, než jste uvedl/a v žádosti o KREDITKU KREDITKU poskytuje ZUNO jen k jednomu Vašemu ÚČTU v CZK/ÚČTU PLUS. 2.2 PLATINOVÁ KREDITKA ZUNO poskytuje revolvingový bezúčelový úvěr také prostřednictvím platinové kreditní karty s logem MasterCard (PLATINOVÁ KREDITKA) fyzickým osobám nepodnikatelům, které splní podmínky pro vydání KREDITKY podle článku a v žádosti uvedou, že mají zájem o vydání PLATINOVÉ KREDITKY. 2.3 CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PLATINOVOU KREDITKU můžete získat spolu s cestovním pojištěním. Pojištění můžete získat na základě Vaší žádosti, pokud splňujete podmínky stanovené pojišťovnou Cardif, se kterou má ZUNO uzavřenou Rámcovou smlouvu o cestovním pojištění. Všechny tyto 3

4 4 podmínky můžete najít na internetové stránce Poplatek za pojištění bude splatný spolu s měsíčním poplatkem za PLATINOVOU KREDITKU. 3. VÁŠ START s KREDITKOU 3.1 Jak získat KREDITKU ZUNO Vám povolí čerpat finanční prostředky a poskytne Vám je formou KREDITKY/PLATINOVÉ KREDITKY do výše Úvěrového limitu bezhotovostně připsáním na zvláštní účet v Pracovní den banky, v němž došlo ke splnění poslední z níže uvedených podmínek, pokud jsou všechny podmínky dodržovány (Den čerpání): (a) Prostřednictvím Online Bankingu jste řádně vyplnil/a žádost o KREDITKU/PLATINOVOU KREDITKU (b) Prostřednictvím Online Bankingu jste poskytl/a souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů tak, jak je uvedeno v článku 9.4 VOP a 7.2 ÚPK (c) Pokud jste ženatý/vdaná, získal/a jste souhlas se získáním KREDITKY/PLATINOVÉ KREDITKY od Vaší manželky/vašeho manžela a jste schopen/schopna ho ZUNO prokázat (d) ZUNO ověřilo všechny Vámi uvedené informace v žádosti o KREDITKU, jejichž hodnověrnost posoudilo dle vlastního uvážení na základě svých interních předpisů, a rozhodlo se poskytnout Vám požadovanou KREDITKU (e) Získal/a jste předsmluvní informace o KREDITCE/PLATINOVÉ KREDITCE formou předsmluvního formuláře Standardní informace o spotřebitelském úvěru a předsmluvního formuláře Informace před uzavřením Smlouvy o KREDITCE (Předsmluvní formuláře) v PDF formátu a uložil/a jste si je ve svém počítači, tj. na trvalém nosiči dat (f) Pokud jste požádal/a o PLATINOVOU KREDITKU, získal/a jste i informace o cestovním pojištění v PDF formátu a uložil/a jste si je ve svém počítači, tj. na trvalém nosiči dat, zejména jste dostal/a: Informaci ZUNO o cestovním pojištění, Informace o vybraném pojištění tak, jak jsou uvedeny na internetové stránce www. zuno. cz. (g) Všechna Vaše prohlášení podle Smlouvy o KREDITCE, článku 7.1 ÚPK a žádosti o KREDITKU/ /PLATINOVOU KREDITKU jsou pravdivá (h) Poskytl/a jste ZUNO všechny vyžádané dokumenty (např. potvrzení o příjmu, potvrzení o zaplacení daně a jiné) a provedl/a jste převod finančních prostředků v stanovené výši do ZUNO (i) Byla uzavřena platná Smlouva o KREDITCE, kterou jste podepsal/a SMS heslem jako náhradou svého podpisu, a uložil/a jste si ji ve svém počítači (j) Máte ÚČET v CZK/ÚČET PLUS v ZUNO (k) Byl uzavřen současně se SMLOUVOU o KREDITCE platný dodatek ke Smlouvě o KREDITCE, pokud jste byl/a vyzván/a k jeho uzavření (l) Byla Vám doručena KREDITKA/PLATINOVÁ KREDITKA, budete používat PIN, který jste si zvolili ve Vaší žádosti o KREDITKU/PLATINOVOU KREDITKU ve Vašem Online Bankingu a KREDITKU/PLATINOVOU KREDITKU jste si aktivoval/a dle pokynů ZUNO (m) Smlouvu o KREDITCE spolu s případným dodatkem ke Smlouvě o KREDITCE jste přijal bez jakýchkoli výhrad nebo změn textu z Vaší strany Pokud některá z podmínek podle článku ÚPK nebude splněna, bude Vás o tom ZUNO informovat prostřednictvím Komunikačních kanálů. Více informací o tom, co jsou to Komunikační kanály a jak je správně používat, naleznete ve VOP. 3.2 Jak čerpat KREDITKU/PLATINOVOU KREDITKU Po splnění všech podmínek pro zahájení čerpání spotřebitelského úvěru na KREDITCE / /PLATINOVÉ KREDITCE (dále spolu jen jako KREDITKA, pokud není výslovně uvedeno jinak) podle článku ÚPK Vám ZUNO otevře úvěrový účet, na jehož vrub, resp. v jehož prospěch se vypořádávají všechny transakce provedené KREDITKOU, jakož i všechny poplatky, úroky a jiné pohledávky ZUNO vůči Vám vzniklé v souvislosti s KREDITKOU (Kartový účet), a poskytne na Váš

5 Kartový účet peněžní prostředky až do výše Úvěrového limitu, přičemž s poskytnutými finančními prostředky jste oprávněn/a disponovat okamžikem jeho poskytnutí. Pokud přečerpáte Úvěrový limit, dojde k Nepovolenému přečerpání. Více o Nepovoleném přečerpání naleznete v článku 6.1 VOP KREDITKU můžete po její aktivaci používat na (i) bezhotovostní transakce prostřednictvím POS terminálů, (ii) hotovostní transakce, např. na výběry z bankomatů a v pobočkách bank v České republice i v zahraničí, anebo (iii) bezhotovostní převody, a to na vrub Kartového účtu z finančních prostředků na KREDITCE nebo z vlastních zdrojů zaslaných na Kartový účet KREDITKA Vám poskytuje prostřednictvím bezkontaktní technologie PayPass možnost vykonávat transakce nízké hodnoty bez použití PINu (do částky definované pro jednotlivou transakci společností MasterCard, u obchodníků, jejichž POS terminály podporují tuto službu [Bezkontaktní platby]). Maximální částky pro jednotlivé Bezkontaktní platby jsou definovány společností MasterCard. Limity MasterCard jsou zveřejněny na internetové stránce PIN budete muset zadat pouze v případě, že Vaše platby KREDITKOU přesáhnou limit pro jednotlivou transakci a/nebo limit pro celkové transakce stanovený společností MasterCard a oznámený na internetové stránce Souhlasíte, že ZUNO je oprávněno stanovit limity pro použití KREDITKY, do jejichž výše je možné KARTU používat na (i) hotovostní výběry a (ii) bezhotovostní platby. O limitech Vás bude ZUNO vždy informovat prostřednictvím internetové stránky www. zuno. cz. KREDITKU můžete používat v rámci těchto limitů dohodnutých mezi Vámi a ZUNO za určitou jednotku času (např. den a/nebo měsíc) Před uplynutím platnosti KREDITKY Vám ZUNO vydá obnovenou KREDITKU, pokud jste před uplynutím platnosti KREDITKY nepožádal/a o zrušení KREDITKY nebo nevypověděl/a Smlouvu o KREDITCE Pokud vložíte na Kartový účet peněžní prostředky ve výši přesahující výši aktuálně vyčerpané částky z Úvěrového limitu, rozdíl mezi těmito peněžními prostředky a aktuálně vyčerpanou částkou z Úvěrového limitu se nebude úročit. 3.3 Jak se starat o KREDITKU Pokud není v těchto ÚPK uvedeno jinak, na KREDITKU se použijí přiměřeně všechna ustanovení VOP týkající se KARTY, především, avšak nejen, články 3, 6.2, 7 a 9.5 VOP. Proto, pokud Vám byla vydána KREDITKA, jste povinen/povinna dodržovat všechny povinnosti podle těchto ÚPK, stejně jako povinnosti stanovené pro držitele karty podle VOP, především, avšak nejen, práva a povinnosti ohledně zúčtování plateb na KREDITCE, ochrany/používání KREDITKY a PIN kódu, obnovy a opětovného vydání KREDITKY, řešení problémů s KREDITKOU, blokování/odblokování nebo zrušení KREDITKY Pro zúčtování Vašich plateb KREDITKOU v souladu s článkem VOP bude použit směnný kurz společnosti MasterCard, nikoli směnný kurz VISA ZUNO vždy automaticky obnoví Vaši KREDITKU po ukončení data její platnosti, pokud současně není ukončena Smlouva o KREDITCE. 4 VÁŠ ŽIVOT s KREDITKOU ANEB JAK SPLÁCET KREDITKU 4.1 Splácení KREDITKY KREDITKU, tedy částku ve výši čerpaného Úvěrového limitu (Jistina), včetně úroku, smluvní pokuty, poplatků podle Ceníku, jakož i nákladů spojených s uplatněním a vymáháním pohledávek, včetně případného úroku z prodlení (Příslušenství), jste povinen/povinna splácet podle podmínek dohodnutých ve Smlouvě o KREDITCE v pravidelných minimálních měsíčních splátkách po dobu období splácení ode dne vzniku povinnosti splácet KREDITKU do dne úplného splacení KREDITKY při dohodnuté výši úrokové sazby (Minimální splátky), a to v den splatnosti příslušné Minimální splátky stanovený ve Smlouvě o KREDITCE (Den splatnosti) anebo splacením celého aktuálně vyčerpaného Úvěrového limitu. Splátka bude klientovi zaúčtována na Kartový učet následující kalendářní den. Za splátku se nepovažuje kreditní transakce realizovaná 5

6 obchodníkem při vrácení zboží majitelem KREDITKY nebo nedodání služby obchodníkem. ZUNO může kdykoli prohlásit KREDITKU, a tedy celý vyčerpaný Úvěrový limit (včetně Příslušenství), za splatný. O této skutečnosti Vás ZUNO bude informovat písemně KREDITKU není možné splatit pomocí směnky nebo šeku. 4.2 Informace vždy víte, jak na tom jste ZUNO Vás o Vámi vyčerpaných finančních prostředcích na KREDITCE, tj. o pohybech a zůstatku na Vašem Kartovém účtu, informuje bezplatně výpisem z Kartového účtu, v elektronické podobě v dohodnuté periodicitě, minimálně jednou měsíčně ke dni uzávěrky po skončení ve Smlouvě o KREDITCE určeného zúčtovacího cyklu, pokud se nedohodneme jinak Ke dni vyhotovení výpisu z Kartového účtu (tj. ke dni uzávěrky) Vás bude ZUNO vždy informovat o výši zůstatku čerpaného Úvěrového limitu na KREDITCE (Dlužná částka) a o Minimální splátce. Dlužná částka se vždy zvyšuje o neuhrazené Dlužné částky z předcházejících období. Dlužnou částku můžete splácet v měsíčních pravidelných splátkách, přičemž jejich výše je volitelná, avšak musí být alespoň ve výši Minimální splátky. Dnem úhrady se rozumí den připsání peněžních prostředků na Kartový účet V případě splacení KREDITKY včetně Příslušenství Vám ZUNO poskytne informaci o splacení KREDITKY a stavu Kartového účtu v závěrečném výpisu z Kartového účtu. Jiné potvrzení o splacení KREDITKY a stavu Kartového účtu Vám ZUNO zašle jen na základě Vaší žádosti Pokud vůči Vám bude ZUNO evidovat v souvislosti se Smlouvou o KREDITCE pohledávky po splatnosti, bude Vás o tom informovat prostřednictvím SMS zprávy, ové zprávy, telefonicky nebo prostřednictvím písemného oznámení Máte právo kdykoli bezplatně požádat ZUNO o výpis z Kartového účtu a ZUNO Vám ho poskytne v rámci Online Bankingu. 5. CO KDYŽ SE OBJEVÍ PROBLÉMY 5.1 Co je problém ZUNO považuje za problém, pokud nastane některá z následujících skutečností: (a) Dostanete se do prodlení s úhradou jedné Minimální splátky po dobu delší než 3 měsíce a byl/a jste k zaplacení vyzván/a s upozorněním na právo ZUNO uvedené v bodě 5.2 níže (b) Dostanete se do prodlení s úhradou více než dvou Minimálních splátek (c) Dostanete se do prodlení se splácením jakékoli jiné pohledávky ZUNO vyplývající ze Smlouvy o KREDITCE, pohledávek z jiných smluv uzavřených mezi Vámi a ZUNO nebo s plněním Vašich závazků vůči třetím osobám (d) Porušíte kterýkoli ze svých peněžních nebo nepeněžních závazků vůči ZUNO uvedených v Rámcové smlouvě o poskytování produktů a služeb (Rámcová smlouva), Smlouvě o KREDITCE, těchto ÚPK nebo VOP (e) Vaše prohlášení nebo informace, které jste poskytl/a ZUNO v žádosti o KREDITKU nebo při podpisu Smlouvy o KREDITCE podle článku 7.1 ÚPK, jsou nepravdivé nebo nepřesné (f) Bylo proti Vám zahájeno exekuční řízení nebo výkon rozhodnutí nebo insolvenční řízení (g) Dojde k negativním změnám ve Vaší majetkové situaci (h) ZUNO vypovědělo Vaši Rámcovou smlouvu podle VOP (i) Ukončíte smluvní vztah mezi Vámi a ZUNO vyplývající z Rámcové smlouvy, na jejímž základě Vám ZUNO vede ÚČET v CZK/ÚČET PLUS, prostřednictvím kterého splácíte KREDITKU (Každý jako Problém). 5.2 Jaké jsou následky, když se vyskytne Problém při poskytnutí KREDITKY Když nastane Problém, ZUNO je kdykoli oprávněno: (a) Odmítnout poskytnutí KREDITKY. (b) Omezit/snížit nebo zastavit čerpání KREDITKY. 6

7 (c) Použít zůstatky na Vašem ÚČTU/ÚČTU PLUS a jakýchkoli dalších Vašich účtech/podúčtech na splacení Vašich již splatných závazků na základě Smlouvy o KREDITCE (Souhlas s Inkasem). (d) V případě, že nastal některý z Problémů podle článku (a) a (e) až (i), a vzhledem k tomu, že tyto důvody se považují za vážné objektivní důvody, které ZUNO nezapříčinilo, nemohlo předvídat ani odvrátit a které mu brání v plnění Smlouvy o KREDITCE, prohlásit KREDITKU včetně jeho Příslušenství za splatné, a to prostřednictvím Vám doručeného písemného oznámení prostřednictvím doporučené zásilky do vlastních rukou na Vaši adresu pro doručování písemností uvedenou ve Smlouvě o KREDITCE. Jestliže se zásilka vrátí ZUNO jako nedoručitelná, bude považována za doručenou třetí den od jejího odeslání, pokud není důkaz o jejím pozdějším doručení. Dokumenty doručené běžnou poštou na zahraniční adresy budou považovány za doručené patnáctý den od jejich odeslání, pokud není důkaz o jejich pozdějším doručení. V oznámení ZUNO určí (i) den předčasné splatnosti tj. den, kdy se všechny Vaše pohledávky z poskytnuté KREDITKY včetně Příslušenství stávají splatnými, (ii) celkovou výši splatných pohledávek a (iii) den, ve který nejpozději jste povinen/ povinna tyto pohledávky ZUNO zaplatit. (e) Postoupit nebo převést na třetí osobu jakákoli svoje práva, nároky nebo závazky vůči Vám podle článku (k) VOP Jestliže nastane Problém, ZUNO je oprávněno na základě Rámcové smlouvy o cestovním pojištění zrušit poskytování cestovního pojištění od počátku. 6. Za kolik můžete KREDITKU získat 6.1 Úrok Vámi čerpané peněžní prostředky z KREDITKY jsou úročeny pohyblivou úrokovou sazbou pro KREDITKU, která je uvedena ve Smlouvě o KREDITCE a také oznámena prostřednictvím internetové stránky Úrok z vyčerpaného Úvěrového limitu na KREDITCE je počítán na základě skutečných denních stavů čerpání Úvěrového limitu od prvního dne čerpání do dne předcházejícího úplnému splacení. Úrok je splatný v Den splatnosti. Během období stanoveného ve Smlouvě o KREDITCE nebudete muset platit úroky za čerpané peněžní prostředky z KREDITKY (Bezúročné období) ZUNO je oprávněno měnit výši úrokové sazby pro KREDITKU i termíny splatnosti úroků zejména v případě (a) změny na trhu poskytování spotřebitelských úvěrů, (b) změny všeobecně závazných právních předpisů (např. Zákona o spotřebitelském úvěru), (c) jiné podstatné změny na peněžním a/nebo kapitálovém trhu, (d) změny na bankovním trhu, (e) zavedení nového produktu/služby, (f) změny parametrů stávajících produktů/služeb, (g) požadavku České národní banky a dalších relevantních orgánů veřejné správy, (h) změny faktického stavu a zpřesnění jazykové korektury, (i) změny pravidel společnosti MasterCard nebo (j) změny úrokové sazby PRIBOR, které Vám vždy oznamuje v dostatečném předstihu ve výpisu z ÚČTU/ÚČTU PLUS nebo Kartového účtu a na internetové stránce www. zuno. cz. Zároveň Vás ZUNO informuje o tom, že máte právo bezplatně a s okamžitou účinností Smlouvu o KREDITCE vypovědět. Jestliže s návrhem nové úrokové sazby nesouhlasíte a jestliže se nedohodneme jinak, je nutné tuto skutečnost ZUNO písemně oznámit. Oznámení musí být ZUNO doručeno nejpozději do 2 měsíců od oznámení nové úrokové sazby a považuje se za Vaši výpověď Smlouvy o KREDITCE. V období od skončení platnosti dohodnuté úrokové sazby do splacení celé výše Dlužné částky Vám ZUNO účtuje úrok v dosud dohodnuté výši. Dohodli jsme se, že když uvedeným způsobem a ve stanovené lhůtě nevyjádříte svůj nesouhlas, stávají se tyto změny uplynutím výše uvedené lhůty pro Vás závaznými Jestliže Úvěrový limit KREDITKY nepovoleně přečerpáte, ZUNO je oprávněno účtovat Vám poplatek za zaslání upomínky podle aktuálního Ceníku, a to i opakovaně. Zároveň jste povinen/ /povinna okamžitě vyrovnat nepovolené přečerpání Úvěrového limitu KREDITKY. 6.2 Úrok z prodlení Jestliže se dostanete do prodlení se zaplacením peněžních závazků podle Smlouvy o KREDITCE, je ZUNO oprávněno účtovat Vám z Dlužné částky zákonný úrok z prodlení. 7

8 6.2.2 Jistina po termínu splatnosti se bude nadále úročit úrokovou sazbou uvedenou ve Smlouvě o KREDITCE a budou úročeny zákonným úrokem z prodlení. Příslušenství související se Smlouvou o KREDITCE po termínu splatnosti bude úročeno pouze sazbou zákonného úroku z prodlení. 6.3 Poplatky ZUNO má právo účtovat Vám za své služby poplatky. Jednotlivé poplatky související s KREDITKOU a s uzavřením Smlouvy o KREDITCE jsou uvedeny v Ceníku platném v den účtování příslušného poplatku, který je dostupný na internetové stránce ZUNO má právo Ceník kdykoli změnit, a to zejména vyžadují-li si to situace na bankovním trhu, změny právních předpisů (např. Zákona o spotřebitelském úvěru nebo Zákona o platebním styku), změny na peněžním a/nebo kapitálovém trhu, zavedení nového produktu/služby, změny parametrů stávajících produktů/služeb, změna pravidel společností MasterCard nebo požadavky České národní banky a dalších relevantních orgánů státní správy. Jestliže s návrhem nového Ceníku nesouhlasíte, je nutné tuto skutečnost ZUNO písemně oznámit prostřednictvím Komunikačních kanálů. Oznámení musí být ZUNO doručeno nejpozději do 2 měsíců od oznámení nového Ceníku na internetové stránce www. zuno. cz a považuje se za výpověď Smlouvy o KREDITCE. V období od skončení platnosti předchozího Ceníku do splacení celé výše Dlužné částky Vám ZUNO účtuje poplatky v dosud dohodnuté výši. Dohodli jsme se, že když uvedeným způsobem a ve stanovené lhůtě nevyjádříte svůj nesouhlas, bude pro Vás uplynutím výše uvedené lhůty nový Ceník závazný. 6.4 Smluvní pokuta ZUNO má právo uplatňovat za Vaše porušení povinnosti splácet řádně a včas na základě Smlouvy o KREDITCE smluvní pokutu. Výše smluvní pokuty je uvedena v Ceníku platném v den účtování příslušné smluvní pokuty. Smluvní pokuta se počítá z aktuálně Dlužné částky od data čerpání Úvěrového limitu KREDITKY do data splacení. Smluvní pokuty jsou splatné měsíčně ke Dni splatnosti nebo ke dni určenému ZUNO v oznámení o uplatnění smluvní pokuty. 6.5 Roční procentní sazba nákladů (RPSN) u KREDITKY RPSN je procentní podíl celkových nákladů spojených s KREDITKOU z výše Úvěrového limitu, který jste povinen/povinna zaplatit ZUNO za období jednoho roku a který je vypočítán podle vzorce uvedeného v Zákoně o spotřebitelském úvěru RPSN je vypočítána na základě výše úroku, měsíčního poplatku a poplatků za výběr, za předpokladu, že (i) celková výše Úvěrového limitu je vyčerpaná okamžitě a v plné výši nejběžnějším typem čerpání tj. výběrem z bankomatu 15. ledna příslušného roku a platbami prostřednictvím POS terminálů. Úvěrový limit se splatí ve dvanácti stejných splátkách v měsíčních intervalech do jednoho roku, splátky Úvěrového rámce se provedou vždy 25. dne v příslušném měsíci, po uplynutí jednoho roku se Úvěrový limit už nevyužije, vybraný zúčtovací cyklus skončí na konci měsíce a úroková sazba a ostatní platby se během období splácení nemění. ZUNO je oprávněno upravovat RPSN v souvislosti se změnou výšky poplatků uvedených v Ceníku Celková suma, kterou budete muset zaplatit za poskytnutý Úvěrový limit, je vypočítána na základě stejných předpokladů. 6.6 Společná ustanovení Splácení KREDITKY je prováděno automaticky inkasem z Vašeho ÚČTU/ÚČTU PLUS. V Den splatnosti Minimální splátky nebo jakékoli jiné splatné pohledávky ZUNO vůči Vám jste povinen/ /povinna zajistit na Vašem ÚČTU v CZK/ÚČTU PLUS dostatek peněžních prostředků postačujících k úhradě částky aktuálně splatné. ZUNO je oprávněno provést inkaso z Vašeho ÚČTU v CZK/ /ÚČTU PLUS za účelem úhrady této částky. Zároveň je možné KREDITKU splácet bezhotovostním převodem z jiného bankovního účtu, v tomto případě jste povinen/povinna uvést v rámci příkazu variabilní symbol deset posledních čísel z čísla Vaší KREDITKY. V opačném případě ZUNO nebude schopno provést splátku Vaší KREDITKY a budete snášet případné důsledky prodlení se splácením Vaší KREDITKY. 8

9 6.6.2 Příslušenství KREDITKY se dnem zesplatnění KREDITKY stává součástí Jistiny ZUNO má právo jakoukoli Vaši Minimální splátku anebo jinou splátku na plnění peněžního závazku ze Smlouvy o KREDITCE započíst nejdříve na dlužné splatné Příslušenství (nejdříve na splatné poplatky, smluvní pokuty, úroky z prodlení a až následně na řádné úroky) od nejdříve splatného závazku a až potom na dlužnou splatnou Jistinu od nejdříve splatné Jistiny Na základě Vámi uděleného Souhlasu s Inkasem má ZUNO právo zcela nebo částečně uhradit jakékoli Vaše splatné závazky ze Smlouvy o KREDITCE i použitím zůstatků ze všech dalších ÚČTŮ, SPOŘENÍ, SPOŘENÍ PLUS a VKLADŮ Úrok i úrok z prodlení v případě KREDITKY budou vypočítávány a účtovány na bázi roku s 365 dny a měsíce se skutečným počtem kalendářních dnů. 7. Různé 7.1 Vaše prohlášení a povinnosti Před uzavřením Smlouvy o KREDITCE: (a) Jste v přiměřeném časovém předstihu dostal/a a pozorně si přečetl/a a posoudil/a Předsmluvní formuláře a informace o pojištění, jestliže jste si zvolil/a PLATINOVOU KREDITKU, které Vám byly zpřístupněny v pdf formátu a které jste si mohl uložit ve svém počítači tj. na trvalém nosiči dat (b) Vám bylo poskytnuto náležité vysvětlení prostřednictvím Předsmluvních formulářů, informací na internetové stránce www. zuno. cz, případně prostřednictvím Komunikačních kanálů, abyste posoudil/a, zda podmínky sjednané ve Smlouvě o KREDITCE splňují Vaše potřeby a odpovídají Vaší finanční situaci, a vliv, který na Vás může mít neplnění Smlouvy o KREDITCE V době uzavření Smlouvy o KREDITCE, tj. před poskytnutím KREDITKY a kdykoli po celou dobu trvání jakéhokoli Vašeho závazku ze Smlouvy o KREDITCE: (a) Musíte být plně svéprávný/svéprávná (b) Smlouva o KREDITCE je platnou smlouvou a Vaše plnění povinností a závazků ze Smlouvy o KREDITCE není v rozporu s jinými Vašimi povinnostmi nebo závazky, ať už zákonnými, nebo smluvními (c) Smlouva o KREDITCE je uzavřena v písemné formě a byla dostupná před podpisem v PDF formátu v rámci Online Bankingu, t.j. na trvalém nosiči dat (d) Jste povinen/povinna své povinnosti podle Smlouvy o KREDITCE plnit řádně a včas (e) Nemůžete mít splatné a nezaplacené závazky vůči svým věřitelům, které by měly negativní vliv na Vaši schopnost splnit závazky ze Smlouvy o KREDITCE, zejména nemáte splatné a nezaplacené závazky vůči daňovým úřadům, celním úřadům, zdravotním pojišťovnám (f) Nebyl vůči Vám podán návrh na zahájení insolvenčního řízení nebo exekučního řízení a ani není vůči Vám zahájeno nebo vedeno žádné jiné soudní nebo jiné řízení, např. i trestní stíhání, jehož důsledkem by mohlo být (i) podstatné ztížení Vaší schopnosti splácet Vaše peněžní závazky, (ii) omezení nakládání s Vaším majetkem a/ nebo (iii) způsobit, že byste mohl/a přijít o podstatnou část svého majetku. (g) Nedal/a jste ani jste nedostal/a výpověď z pracovního poměru, nezrušil/a jste se zaměstnavatelem okamžitě pracovní poměr ani s Vámi zaměstnavatel pracovní poměr okamžitě nezrušil, nedostal/a jste ani jste nedal/a návrh na ukončení pracovního poměru dohodou, pokud jste v žádosti o KREDITKU nebo v souvislosti s ní neuvedl/a jinak. (h) Nejste politicky exponovaná osoba podle 4 odst. 5 Zákona proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, pokud jste v žádosti o KREDITKU nebo v souvislosti s ní neuvedl/a jinak. (i) Nejste osobou se zvláštním vztahem k ZUNO podle 19 Zákona o bankách, ledaže jste v žádosti o KREDITKU nebo v souvislosti s ní uvedl jinak Skutečnosti uvedené v bodu se považují za pravdivé při každém čerpání poskytnutých finančních prostředků na KREDITCE, v opačném případě jste povinen/povinna bezodkladně informovat ZUNO o této skutečnosti prostřednictvím Komunikačních kanálů Po celou dobu trvání Smlouvy o KREDITCE, tj. až do úplného splnění všech závazků z ní vyplývajících, jste povinen/povinna: 9

10 (a) Neprodleně informovat ZUNO o skutečnostech, které by mohly negativně ovlivnit Vaši schopnost splácet (b) Poskytnout/předložit na základě žádosti ZUNO dodatečné informace/dokumenty v souladu s článkem VOP (c) Řádně a včas plnit všechny své peněžité závazky (d) Neprodleně písemně informovat ZUNO o změně Vaší adresy 7.2 Důvěrné informace V souvislosti s uzavřením nebo žádostí o uzavření smlouvy mezi Vámi a ZUNO (dále jen Smlouva ) souhlasíte s tím, aby ZUNO za níže uvedeným účelem shromažďovalo, zpracovávalo a uchovávalo Vaše osobní údaje včetně Vašeho rodného čísla (dále jen osobní údaje ), a to způsobem, v rozsahu a za podmínek uvedených v Informačním Memorandu Bankovního registru klientských informací a Nebankovního registru klientských informací (dále jen Informační Memorandum ). Účelem zpracování Vašich osobních údajů na základě tohoto souhlasu je zajištění vzájemného informování oprávněných uživatelů Bankovního registru klientských informací (dále jen BRKI ) a Nebankovního registru klientských informací (dále jen NRKI ) o Vaší bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce a umožnění (a to i opakovaného) posuzování Vaší bonity, důvěryhodnosti a platební morálky ze strany oprávněných uživatelů BRKI a NRKI. Způsob, rozsah a podmínky vzájemného informování oprávněných uživatelů BRKI a NRKI jsou uvedeny v Informačním Memorandu. Tento souhlas udělujete na dobu 1 roku ode dne jeho udělení. V případě, že mezi Vámi a ZUNO byla nebo bude uzavřena Smlouva, udělujete tento souhlas na dobu jejího trvání a na dobu dalších 4 let (i) od data splnění veškerých Vašich finančních závazků z uzavřené Smlouvy, pokud tyto závazky zaniknou splněním nebo způsobem nahrazujícím splnění, nebo (ii) od zániku Smlouvy, pokud finanční závazky ze Smlouvy zaniknou jinak. Před udělením tohoto souhlasu jste se seznámil/a s Informačním Memorandem, které obsahuje i poučení o Vašich právech v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů v rámci BRKI i pro účely vzájemného informování se uživatelů BRKI a/nebo NRKI o bonitě, důvěryhodnosti či platební morálce jejich klientů. Před udělením tohoto souhlasu jste byl/a rovněž ZUNO informován/a, že aktuální znění Informačního Memoranda můžete kdykoli získat na www. zuno. cz, v klientském centru provozovatele BRKI nebo na internetových stránkách Souhlasíte se zpracováním Vašich osobních údajů v registrech sdružení SOLUS a s tím, aby: (a) ZUNO shromažďovalo, zpracovávalo a uchovávalo Vaše osobní údaje, a to v rozsahu uvedeném v Poučení o registrech Sdružení SOLUS (dále jen Poučení ), zejména Vaše rodné číslo. (b) ZUNO Vaše osobní údaje dále předávalo k dalšímu zpracování Sdružení SOLUS, zájmovému sdružení právnických osob, IČO: (dále jen Sdružení SOLUS ), které je správcem Pozitivního registru sdružení SOLUS (dále jen Pozitivní registr ) a Registru FO Sdružení SOLUS (dále jen Registr FO ), k dalšímu shromažďování, zpracovávání a uchovávání v rámci Pozitivního registru a Registru FO. Sdružení SOLUS je oprávněno využít při zpracování poskytnutých dat služeb zpracovatele či zpracovatelů. (c) Sdružení SOLUS vytvořilo informační soubor Vašich osobních údajů od všech svých členů, případně též společně s dalšími Vašimi veřejně dostupnými osobními údaji (např. Vaše osobní údaje obsažené v Insolvenčním rejstříku), a v rámci tohoto informačního souboru Vašich osobních údajů provádělo statistická vyhodnocení Vaší bonity a důvěryhodnosti. (d) Sdružení SOLUS Vaše osobní údaje (ve formě informačního souboru včetně údajů o statistických vyhodnoceních Vaší bonity a důvěryhodnosti) zpřístupnilo formou online dotazů všem oprávněným uživatelům (členům sdružení SOLUS) Pozitivního registru a Registru FO, tedy i ZUNO, a to vždy v rozsahu a za podmínek uvedených pro každý z těchto registrů v Poučení. (e) ZUNO získávalo informace o Vaší bonitě, platební morálce a důvěryhodnosti z Pozitivního registru a Registru FO. 10

11 (f) Všichni oprávnění uživatelé Pozitivního registru anebo Registru FO, kterým byly zpřístupněny Vaše osobní údaje, tyto používali, a to případně spolu s dalšími Vašimi osobními údaji, jež oprávněně zpracovávají. Účelem zpracování osobních údajů je: (a) Splnění povinnosti odpovědného poskytování úvěrů a jiných obchodů ZUNO (b) Zajištění vzájemného informování oprávněných uživatelů Pozitivního registru a Registru FO o Vaší bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce (c) Posuzování Vaší bonity, důvěryhodnosti a platební morálky ze strany oprávněných uživatelů Pozitivního registru a Registru FO, a to i opakovaně (d) Ochrana práv ZUNO a ostatních členů sdružení SOLUS Doba trvání souhlasu Tento souhlas udělujete na dobu 6 měsíců ode dne jeho udělení. V případě, že mezi Vámi a ZUNO bude uzavřena smlouva, udělujete tento souhlas na dobu jejího trvání a na dobu dalších 3 let od splnění veškerých Vašich závazků vůči ZUNO. Prohlášení Prohlašujete, že před udělením tohoto souhlasu jste měl/a možnost detailně se seznámit s dokumentem POUČENÍ o registrech Sdružení SOLUS, jehož obsahem je (i) vysvětlení pojmu informační soubor, a to zvlášť pro Pozitivní registr a Registr FO, (ii) definice dalších Vašich osobních údajů, které mohou vzniknout při zpracování, (iii) popis fungování Pozitivního registru a Registru FO, (iv) identifikace subjektů či osob, které mohou mít přístup k Vašim osobním údajům při jejich zpracování, a (v) poučení o Vašich právech ( 11 a 12 Zákona o ochraně osobních údajů a nárocích, 21 téhož zákona) v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů v rámci Pozitivního registru SOLUS. Byl/a jste informován/a, že aktuální znění Poučení můžete kdykoli získat na www. zuno. cz, na informační lince Sdružení SOLUS a na www. solus.cz Souhlasíte s tím, aby pojistník předal pojišťovně Cardif veškeré údaje a podklady, které jste poskytl/a pojistníkovi v souvislosti se Smlouvou o KREDITCE. Souhlasíte s tím, aby pojišťovna Cardif zpracovávala ve smyslu Zákona o ochraně osobních údajů Vaše osobní a citlivé údaje v rámci pojišťovací činnosti, a to po dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích ze sjednaného smluvního vztahu. Souhlas ke zpracování dáváte po celou dobu trvání závazku plynoucího ze sjednaného typu pojištění i pro ta pojištění, která byla sjednána dodatečně. Berete na vědomí, že souhlas můžete kdykoli odvolat písemnou formou prostřednictvím doporučeného dopisu adresovaného pojišťovně Cardif. Souhlasíte s tím, že je pojišťovna Cardif oprávněna požadovat údaje o Vašem zdravotním stavu za účelem šetření pojistných událostí dle 50 ods. 1 Zákona o pojistné smlouvě, a to i po Vašem úmrtí. Zároveň zmocňujete pojišťovnu Cardif k jednání s příslušnými institucemi (lékaři, nemocnice, jiná zdravotnická zařízení, bývalý nebo současný zaměstnavatel) a v případě potřeby zbavujete tyto instituce povinnosti zachovávat mlčenlivost a dáváte jim svůj souhlas na vyhotovení a vydání lékařských zpráv, výpisů ze zdravotní dokumentace či jejich zapůjčení, a to i po Vašem úmrtí Jste si vědom/a, že za účelem ověření údajů uvedených v žádosti o KREDITKU může ZUNO kontaktovat Vašeho zaměstnavatele a požadovat potvrzení Vašich údajů. 7.3 Komunikace, reklamace a doručování Komunikace, včetně doručování a reklamací, na základě Smlouvy o KREDITCE bude probíhat v souladu s článkem 4 VOP a článkem VOP. 11

12 8. Závěrečná ustanovení 8.1 Změna Smlouvy o KREDITCE a ÚPK Smlouvu o KREDITCE lze změnit formou (a) dodatků podepsaných ZUNO a Vámi na základě Vaší žádosti nebo akceptace nabídky ZUNO stejnou formou, jako byla podepsána Smlouva o KREDITCE, pokud ve Smlouvě o KREDITCE nebo těchto ÚPK není uvedeno jinak, zpoplatněných podle Ceníku nebo (b) jednostranného oznámení ZUNO, které se stává nedílnou součástí Smlouvy o KREDITCE, jestliže dojde ke změně úrokové sazby Úvěru na KREDITCE, poplatků nebo Ceníku ZUNO má právo jednostranně měnit nebo zcela nahradit tyto ÚPK, VOP, Ceník a úrokové sazby, měnit nebo zrušit cestovní pojištění (pro PLATINOVOU KREDITKU) a další podmínky Smlouvy o KREDITCE zejména v případě (a) změny na trhu poskytování spotřebitelských úvěrů, (b) změny všeobecně závazných právních předpisů (např. Zákona o platebním styku), (c) jiné podstatné změny na peněžním a/nebo kapitálovém trhu, (d) změny na bankovním trhu, (e) zavedení nového produktu/služby, (f) změny parametrů stávajících produktů/služeb, (g) požadavku České národní banky a dalších relevantních orgánů veřejné správy, (h) změny pravidel MasterCard, (i) změny faktického stavu a zpřesnění jazykové korektury nebo (j) změny úrokové sazby PRIBOR (Důvody). Všechny Důvody se považují za vážný a objektivní důvod. O této změně Vás ZUNO informuje ve výpisu z ÚČTU v CZK/ÚČTU PLUS, z Kartového účtu, jakož i oznámením na internetové stránce www. zuno. cz a/nebo jinou vhodnou formou, čímž informace vůči Vám nabude účinky v ní uvedené. Zároveň Vás ZUNO informuje o tom, že máte právo bezplatně a s okamžitou účinností Smlouvu o KREDITCE vypovědět Jestliže s návrhem změny podle článku nesouhlasíte a jestliže se nedohodneme jinak, je nutné tuto skutečnost ZUNO písemně oznámit formou doporučené zásilky. Oznámení musí být ZUNO doručeno nejpozději do 2 měsíců od oznámení změny a pokládá se za výpověď Smlouvy o KREDITCE. Dohodli jsme se, že pokud uvedeným způsobem a ve stanovené lhůtě nevyjádříte svůj nesouhlas, stávají se tyto změny uplynutím výše uvedené lhůty pro Vás závaznými. 8.2 Jak lze Smlouvu o KREDITCE ukončit Jestliže ZUNO jednostranně změní podmínky Smlouvy o KREDITCE a jestliže Vás o této změně i o možnosti vypovědět Smlouvu o KREDITCE bez zbytečného odkladu informuje, máte právo bezplatně a s okamžitou účinností písemně vypovědět Smlouvu o KREDITCE ZUNO i Vy máte právo Smlouvu o KREDITCE písemně vypovědět i bez uvedení důvodu. Výpovědní lhůta je dva měsíce pro ZUNO a jeden měsíc pro Vás a začíná plynout dnem, kdy byla výpověď doručena druhé straně Jste oprávněn/a odstoupit od Smlouvy o KREDITCE bez uvedení důvodu do 14 kalendářních dnů ode dne uzavření Smlouvy o KREDITCE. Tato lhůta se považuje za dodrženou, jestliže oznámení o odstoupení pošlete nejpozději v poslední den této lhůty. Pokud uplatníte právo odstoupit od Smlouvy, jste především povinen/povinna: (a) Vrátit poskytnuté peněžní prostředky (b) Zaplatit ZUNO úrok z čerpaného Úvěrového limitu ode dne poskytnutí KREDITKY až do dne jeho splacení To vše bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů po zaslání oznámení o odstoupení od Smlouvy o KREDITCE V případě, že jste si požádal/a o PLATINOVOU KREDITKU, cestovní pojištění zanikne v případě odstoupení od Smlouvy o KREDITCE podle článku od počátku Oznámení o odstoupení od Smlouvy o KREDITCE musíte zaslat na adresu sídla ZUNO písemně, a to nejpozději v poslední den uvedené lhůty. Pro zaslání oznámení o odstoupení od Smlouvy o KREDITCE můžete využít formulář dostupný na internetové stránce ZUNO je oprávněno vypovědět Smlouvu o KREDITCE bez výpovědní lhůty, jestliže nastane Problém uvedený v čl (a) a (e) až (i) těchto ÚPK, protože tyto důvody se považují za vážné objektivní důvody, které ZUNO nezapříčinilo, nemohlo předvídat ani odvrátit a které mu brání v plnění Smlouvy o KREDITCE. 12

13 8.3 Důsledky ukončení Smlouvy o KREDITCE V případě výpovědi Vám ZUNO zastaví možnost čerpání Úvěrového limitu na KREDITCE. Poslední den výpovědní lhůty je dnem konečné splatnosti KREDITKY. Nejpozději v tento den jste povinen/povinna uhradit aktuálně čerpanou sumu na KREDITCE a Příslušenství Účinností ukončení Smlouvy o PLATINOVÉ KREDITCE dochází i ke zrušení cestovního pojištění, kromě případu uvedeného v článku ÚPK, kdy cestovní pojištění zanikne od počátku. 8.4 Rozhodné právo a řešení sporů Smlouva o KREDITCE a všechny mimosmluvní závazky mezi Vámi a námi se řídí českým právem. Není-li mezi ZUNO a Vámi písemně dohodnuto jinak nebo nestanoví-li zákon jinak, tímto sjednáváme změnu místní soudní příslušnosti tak, že k rozhodování o jakýchkoli sporech vyplývajících ze smluvních vztahů mezi námi je místně příslušným Obvodní soud pro Prahu Jazyk Veškerá komunikace probíhající mezi Vámi a ZUNO bude vedena v českém jazyce kromě případů, kdy se dohodneme jinak. Tyto ÚPK mohou být vyhotoveny v různých jazykových verzích. Mezi jednotlivými jazykovými verzemi bude mít přednost české znění. 8.6 Definice Význam pojmů s velkým počátečním písmenem použitých v těchto ÚPK naleznete v následujících ustanoveních těchto ÚPK, případně ve VOP, Rámcové smlouvě a Smlouvě o KREDITCE. Bezkontaktní platby (3.2.3 ÚPK), Cardif (1.2.3 ÚPK), Ceník (1.1.4 VOP), Den čerpání (3.1.1 ÚPK), Den splatnosti (4.1.1 ÚPK), Dlužná částka (4.2.2 ÚPK), Důvody (8.1.2 ÚPK), Jistina (4.1.1 ÚPK), Kartový účet (3.2.1 ÚPK), KREDITKA (2.1.1 ÚPK), Minimální splátka (4.1.1 ÚPK), My (1.1.1 ÚPK), Občanský zákoník (1.1.4 VOP), Online Banking (1.1.4 VOP), PLATINOVÁ KREDITKA (2.2.1 ÚPK), Pojistné podmínky (1.2.3 ÚPK), Pozitivní registr (7.2.2 ÚPK), Pracovní den banky (1.1.4 VOP), Předsmluvní formuláře (3.1.1 ÚPK), Příslušenství (4.1.1 ÚPK), Problém (5.1.1 ÚPK), Rámcová smlouva (5.1.1 ÚPK), Rámcová smlouva o cestovním pojištění (1.2.3 ÚPK), Registr FO (7.2.2 ÚPK), RPSN (6.5 ÚPK), Souhlas s Inkasem (5.2.1 ÚPK), ÚPK (1.1.1 ÚPK), ÚČET (1.1.4 VOP), Úvěrový limit (2.1.1 ÚPK), VOP (1.1.4 VOP), Zákon o bankách (1.1.4 VOP), Zákon o spotřebitelském úvěru (1.2.1 ÚPK), Sdružení (7.2.2 ÚPK), Smlouva o KREDITCE (1.1.1 ÚPK), ZUNO (1.1.1 ÚPK). 8.7 Platnost a účinnost Tyto ÚPK nabývají platnosti a účinnosti ZUNO BANK AG, organizační složka 13

14

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ÚVĚROVÉ PRODUKTY PŮJČKA ZUNO BANK AG, organizační složka

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ÚVĚROVÉ PRODUKTY PŮJČKA ZUNO BANK AG, organizační složka OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ÚVĚROVÉ PRODUKTY PŮJČKA ZUNO BANK AG, organizační složka 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ...3 1.1 O čem jsou tyto podmínky...3 1.2 Které dokumenty je potřebné si přečíst a jak, abyste věděl

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ÚVĚROVÉ PRODUKTY ZUNO BANK AG, organizační složka

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ÚVĚROVÉ PRODUKTY ZUNO BANK AG, organizační složka OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ÚVĚROVÉ PRODUKTY ZUNO BANK AG, organizační složka OBSAH 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ...3 1.1 O čem jsou tyto podmínky...3 1.2 Které dokumenty je potřebné si přečíst a jak, abyste věděl

Více

Úvěrové podmínky společnosti Home Credit a.s. DUO

Úvěrové podmínky společnosti Home Credit a.s. DUO ISS112 úvěrové podmínky platné od 1. 4. 2012 Svým podpisem smlouvy prohlašujete, že uvedl-li jste jako svůj zdroj příjmu zaměstnanec, nejste ve zkušební době, není s Vámi vedeno jednání o ukončení pracovního

Více

Úvěrové podmínky. Hotovostní úvěr. Kód úvěrových podmínek: ISH113

Úvěrové podmínky. Hotovostní úvěr. Kód úvěrových podmínek: ISH113 Úvěrové podmínky Hotovostní úvěr Kód úvěrových podmínek: ISH113 Co byste měli vědět o svém úvěru? Vážený kliente, děkujeme Vám za důvěru ke společnosti Home Credit, a.s. Úvěrové podmínky, které držíte

Více

Co byste měli vědět o svém úvěru?

Co byste měli vědět o svém úvěru? Co byste měli vědět o svém úvěru? Vážený kliente, děkujeme Vám za důvěru ke společnosti Home Credit a.s. Úvěrové podmínky, které držíte v ruce, jsou poměrně rozsáhlý dokument. Řada ustanovení, která jsou

Více

Úvěrové podmínky společnosti Home Credit a.s. DUO

Úvěrové podmínky společnosti Home Credit a.s. DUO ITS211 Klient svým podpisem ÚS prohlašuje, že uvedl-li jako svůj zdroj příjmu zaměstnanec, není ve zkušební době, není s ním vedeno jednání o ukončení pracovního poměru a tento nekončí ani jiným způsobem.

Více

Úvěrové podmínky Hotovostní úvěr

Úvěrové podmínky Hotovostní úvěr Úvěrové podmínky Hotovostní úvěr Kód úvěrových podmínek: ITH311 Co byste měli vědět o svém úvěru? Vážený kliente, děkujeme Vám za důvěru ke společnosti Home Credit a.s. Úvěrové podmínky, které držíte v

Více

Úvěrové podmínky. Spotřebitelský úvěr. Kód úvěrových podmínek: ITS113

Úvěrové podmínky. Spotřebitelský úvěr. Kód úvěrových podmínek: ITS113 Úvěrové podmínky Spotřebitelský úvěr Kód úvěrových podmínek: ITS113 Co byste měli vědět o o svém úvěru? Vážený kliente, děkujeme Vážený kliente, Vám za důvěru ke společnosti Home Credit a.s. Úvěrové podmínky,

Více

Úvěrové. podmínky SPOJENÍ PŮJČEK. Kód úvěrových podmínek: IKH115

Úvěrové. podmínky SPOJENÍ PŮJČEK. Kód úvěrových podmínek: IKH115 Úvěrové podmínky SPOJENÍ PŮJČEK Kód úvěrových podmínek: IKH115 Co byste měli vědět o svém úvěru? Vážený kliente, děkujeme Vám za důvěru ke společnosti Home Credit a.s. Úvěrové podmínky, které držíte v

Více

2. ČÍSLO SMLOUVY (VARIABILNÍ SYMBOL) 27. MĚSTO 30. MĚSTO 32. ZDROJ PŘÍJMU 33. NÁZEV ZAMĚSTNAVATELE/OSVČ

2. ČÍSLO SMLOUVY (VARIABILNÍ SYMBOL) 27. MĚSTO 30. MĚSTO 32. ZDROJ PŘÍJMU 33. NÁZEV ZAMĚSTNAVATELE/OSVČ PSS111 platnost tiskopisu od 1. 1. 2011 ÚVĚROVÁ SMLOUVA Home Credit a.s., Moravské náměstí 249/8, 602 00 Brno, zastoupena níže podepsaným zmocněným zástupcem/prodejcem IČ: 26978636, tel.: 840 155 155,

Více

Úvěrové podmínky společnosti Home Credit a.s. TRIO

Úvěrové podmínky společnosti Home Credit a.s. TRIO ISS111 Klient svým podpisem ÚS prohlašuje, že uvedl-li jako svůj zdroj příjmu zaměstnanec, není ve zkušební době, není s ním vedeno jednání o ukončení pracovního poměru a tento nekončí ani jiným způsobem.

Více

Úvěrové podmínky. Kód úvěrových podmínek: ISS114

Úvěrové podmínky. Kód úvěrových podmínek: ISS114 Úvěrové podmínky Kód úvěrových podmínek: ISS114 DĚKUJEME za Váš zájem uzavřít Úvěrovou smlouvu se společností Home Credit. SEZNAMTE SE před uzavřením smlouvy s: Předsmluvním formulářem Úvěrovou smlouvou

Více

Úvěrové podmínky. Kód úvěrových podmínek: ISS214

Úvěrové podmínky. Kód úvěrových podmínek: ISS214 Úvěrové podmínky Kód úvěrových podmínek: ISS214 DĚKUJEME za Váš zájem uzavřít Úvěrovou smlouvu se společností Home Credit. SEZNAMTE SE před uzavřením smlouvy s: Předsmluvním formulářem Úvěrovou smlouvou

Více

Úvěrové podmínky. Kód úvěrových podmínek: ITH114

Úvěrové podmínky. Kód úvěrových podmínek: ITH114 Úvěrové podmínky Kód úvěrových podmínek: ITH114 Co byste měli vědět o svém úvěru? Vážený kliente, děkujeme Vám za důvěru v Tesco Finanční služby, jejichž poskytovatelem je Home Credit a.s. Úvěrové podmínky,

Více

Co byste měli vědět o Vaší Premia kartě České pojišťovny

Co byste měli vědět o Vaší Premia kartě České pojišťovny Co byste měli vědět o Vaší Premia kartě České pojišťovny Vážený kliente, děkujeme Vám za důvěru k Premia kartě České pojišťovny. Úvěrové podmínky, které držíte v ruce, jsou poměrně rozsáhlý dokument. Řada

Více

STANDARDNÍ EVROPSKÉ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU (dle přílohy č. 6 k zákonu č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru)

STANDARDNÍ EVROPSKÉ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU (dle přílohy č. 6 k zákonu č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru) STANDARDNÍ EVROPSKÉ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU (dle přílohy č. 6 k zákonu č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru) 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní

Více

ÚVĚROVÉ PODMÍNKY A OBCHODNÍ PODMÍNKY SLUŽBY UPDATE

ÚVĚROVÉ PODMÍNKY A OBCHODNÍ PODMÍNKY SLUŽBY UPDATE ÚVĚROVÉ PODMÍNKY A OBCHODNÍ PODMÍNKY SLUŽBY UPDATE Kód úvěrových podmínek: IUS114 0:33 Brozura_IUS114_H2.indd 2 11.09.14 04.09.14 13:50 10:33 Co byste měli vědět o svém úvěru? Vážený kliente, děkujeme

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZUNO BANK AG organizační složka PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKATELE

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZUNO BANK AG organizační složka PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKATELE VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZUNO BANK AG organizační složka PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKATELE 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 3 1.1 VOP 3 1.2 ZUNO a Vy 3 2. KTERÉ ÚČTY/PODÚČTY JSOU VÁM K DISPOZICI? 3 2.1 ÚČET 3

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZUNO BANK AG, organizační složka PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKATELE

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZUNO BANK AG, organizační složka PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKATELE VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZUNO BANK AG, organizační složka PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKATELE 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 3 1.1 VOP 3 1.2 ZUNO a Vy 3 2. KTERÉ ÚČTY/PODÚČTY JSOU VÁM K DISPOZICI? 3 2.1 ÚČET 3

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZUNO BANK AG organizační složka PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKATELE

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZUNO BANK AG organizační složka PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKATELE VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZUNO BANK AG organizační složka PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKATELE 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 3 1.1 VŠEOBECNÁ VOP USTANOVENÍ 3 1.1 2. VOP KTERÉ ÚČTY/PODÚČTY JSOU VÁM K DISPOZICI?

Více

Podmínky pro používání hypotéky

Podmínky pro používání hypotéky Podmínky pro používání hypotéky Neodkládejte čtení podmínek na zítra Chápeme, že čtení podmínek pro používání hypotéky není žádná zábava. Zkuste si ale, prosím, najít čas a přečíst si je. Nastavují pravidla

Více

ÚVĚROVÉ PODMÍNKY Příloha ke smlouvě o hotovostním úvěru

ÚVĚROVÉ PODMÍNKY Příloha ke smlouvě o hotovostním úvěru ÚVĚROVÉ PODMÍNKY Příloha ke smlouvě o hotovostním úvěru Hlava 1. Základní ustanovení 1 Tyto úvěrové podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy o spotřebitelském úvěru (dále jen smlouva ) uzavírané mezi Vámi

Více

Všeobecné obchodní podmínky Equa bank a.s.

Všeobecné obchodní podmínky Equa bank a.s. Všeobecné obchodní podmínky Equa bank a.s. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Rozsah platnosti a změny všeobecných obchodních podmínek 1.1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují obecné podmínky

Více

Úvěrová smlouva a Rámcová smlouva ID Klienta: 123 / Smlouva ze dne: 01. 01. 2015. Smluvní strany. Úvěrová smlouva

Úvěrová smlouva a Rámcová smlouva ID Klienta: 123 / Smlouva ze dne: 01. 01. 2015. Smluvní strany. Úvěrová smlouva Smluvní strany SPOLEČNOST Název: Click Credit s.r.o. Identifikační číslo (IČO): 29378401 Zapsaná v obchodním rejstříku: KS Brno, oddíl C, vl. č. 76593 Adresa sídla Společnosti a adresa pro doručování Telefon:

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Stránka 1 z 17 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Rozsah platnosti a změny všeobecných obchodních podmínek 1.1.1. Tyto

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE č.------

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE č.------ IČ:22795103, DIČ: CZ22795103 e-mail: info@pujcka-2012.cz www.pujcka-2012.cz RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE č.------ uzavřená mezi MILAKAMI s.r.o. se sídlem Budovatelská 482, 431 51 Klášterec nad Ohří společnost

Více

Představení karty. Premia karta Home Credit. výhody Premia karty Home Credit pravidla Premia programu sazebník úvěrové podmínky podmínky pojištění

Představení karty. Premia karta Home Credit. výhody Premia karty Home Credit pravidla Premia programu sazebník úvěrové podmínky podmínky pojištění Představení karty Premia karta Home Credit výhody Premia karty Home Credit pravidla Premia programu sazebník úvěrové podmínky podmínky pojištění Kód úvěrových podmínek: IZK114P Co byste měli vědět o Vaší

Více

Podmínky pro používání úvěru

Podmínky pro používání úvěru Podmínky pro používání úvěru Neodkládejte čtení podmínek na zítra Chápeme, že čtení podmínek pro používání úvěru není žádná zábava. Zkuste si ale, prosím, najít čas a opravdu si je přečíst už na začátku

Více

Úvěrové podmínky společnosti Home Credit a.s. AUTO/MOTO

Úvěrové podmínky společnosti Home Credit a.s. AUTO/MOTO Hlava 1. Základní ustanovení 1 Tyto úvěrové podmínky jsou smluvními podmínkami ve smyslu 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. (dále jen občanský zákoník ). Jsou nedílnou součástí úvěrové smlouvy na financování

Více

Produktové obchodní podmínky Equa bank a.s. pro půjčky

Produktové obchodní podmínky Equa bank a.s. pro půjčky L715 Produktové obchodní podmínky Equa bank a.s. pro půjčky 1. Úvodní ustanovení 1.1. Smlouva o půjčce na refinancování nebo smlouva o půjčce (dále jen Smlouva ), kterou mezi sebou uzavírají Equa bank

Více